03-07.

Prijedlog Na temelju članka 28. stavka 2.

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/2002) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ donijela

ODLUKU o dopuni Odluke o privremenom financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

I. U Odluci o privremenom financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 197/2003), u Popisu gradova i općina koje ostvaruju pravo na privremeno financiranje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz sredstava državnog proračuna, koji je sastavni dio Odluke, a koji se ne objavljuje u Narodnim novinama, u Požeško-slavonskoj županiji dodaju se nove alineje koje glase: «gradovi: Grad Lipik vijeće: - za srpsku nacionalnu manjinu Grad Pakrac vijeće: - za srpsku nacionalnu manjinu - za talijansku nacionalnu manjinu». II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine donijela je Odluku o privremenom financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, koja je objavljena u Narodnim novinama, broj: 197/2003. Popis gradova i općina koje, sukladno članku 1. Odluke, ostvaruju pravo na privremeno financiranje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz sredstava državnog proračuna, sastavni je dio Odluke koji se ne objavljuje u Narodnim novinama. Budući da su u dijelu Popisa koji se odnosi na područje Požeško-slavonske Županije, izostavljeni gradovi Pakrac i Lipik, u prilogu vam dostavljamo Prijedlog odluke o dopuni Odluke o privremenom financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Odluku o privremenom financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljenu u Narodnim novinama broj: 197/2003, navedeni popis jedinica lokalne samouprave iz točke 1. Odluke i suglasnost Savjeta za nacionalne manjine. Ujedno napominjemo da se, sukladno članku 2. Odluke, radi o sredstvima u iznosu od 15.000,00 kuna za programe citiranih vijeća, te pokriće pripadajućih materijalnih troškova, a koja se osiguravaju za prvo tromjesečje 2004. godine iz sredstava državnog proračuna predviđenih za nacionalne manjine koja raspoređuje Savjet za nacionalne manjine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful