P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב הכ תבש תרכ

www.swdaf.com 1
א דומע חכ ףד ןטק דעומ תכסמ ילבב דומלת
םואתפ תמ :ןנבר ונת - תמו דחא םוי הלח ,הפוטח התימ איה וז - איה וז :רמוא לאילמג ןב איננח יבר .הפוחד התימ איה וז
גמב ךיניע דמחמ תא ךממ חקל יננה םדא ןב +ד"כ לאקזחי+ רמאנש ,הפגמ תתימ םעה לא רבדאו +ד"כ לאקזחי+ ביתכו הפ
תמו םימי ינש .ברעב יתשא תמתו רקבב - השלש ,היוחד התימ איה וז - העברא ,הרעג - השמח ,הפיזנ - לכ תתימ איה וז
?ארק יאמ :ןינח יבר רמא .םדא - ןה ,תומל ךימי וברק ןה +א"ל םירבד+ - וברק ,דח - ךימי ,ירת - דח ןה .השמח אה ,ירת -
ב ןכש .ןה תחאל ןירוק ינוי ןושל הנש םישמחב תמ - תרכ תתימ איה וז הנש םיתשו םישמח , - לאומש לש ותתימ איה וז
,יתמרה םישש - םימש ידיב התימ איה וז ארק יאמ :ארטוז רמ רמא . - ילא חלכב אובת +'ה בויא+ ביתכד - חלכב ,רבק
םיעבש .ווה ןיתיש אירטמיגב - םינומש ,הביש - יתכד ,תורובג תרובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימי +'צ םילהת+ ב
.הנש םינומש הנש םישש דעו םישמחמ :הבר רמא - תרכ תתימ איה וז והל בישח אלד יאהו . - לאומש לש ודובכ םושמ
.יתמרה רמ היל קפנד יהנ :ייבא היל רמא .תרכמ יל יקפנ :רמא .ןנברל אבט אמוי והל דבע ןיתיש רב הוה יכ ,ףסוי בר
מ ךדיב אגלפ אהימ ךל טוקנ :היל רמא ?רמ קיפנ ימ ימויד תרכמ ,ינשד תרכ .

ב קרפ םירוכיב תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת
תרכיהב תמ הנש םישמחל תמה ינתד אדהכ איבנה לאומש תתימ איה וז םיתשו םישמחל הרותב הרומאה התימ םיששל
םיעבשל רעצ ייח ךליאו ןאכמ הנקז לש התימ םינומשל הביח לש התימ . ביתכ תרכיהב תמ םישמחל תמ רמימ תימח המ
[טי חי ד רבדמב] אלש הנקת לש רבד םהל ושע .ותומי אלו ויחו םהל ושע תאזו 'וגו יתהקה תוחפשמ טבש תא ותירכת לא
ביתכו .םישדקה שדק תיבמ םהיניע ונוזי [כ םש] כ תוארל ואובי אלו ביתכו ותמו שדקה תא עלב [הכ ח םש] הנש םישמח ןבמו
הדובעה אבצמ בושי . אכה ןמ הל עמש ןופירט רב םוחנת יברד הירב ןיבא יבר [י צ םיליהת] הנש םיעבש םהב וניתונש ימי
תרכיהב תמ [הנש] םישמחל תמה רמוא תאצמנ ןיתרוכו ןישנוע ןלעמ לש ןיד תיב ןיאש [הנש] םירשע ןהמ אצ

כ קרפ ארקיו
(זי) אוּה ד ֶ ס ֶ ח וֹתָ ו ְ רֶ ע ת ֶ א ה ֶ א ְ ר ִ ת אי ִ הְ ו הּ ָ תָ ו ְ רֶ ע ת ֶ א האָָ רְ ו וֹמּ ִ א תַ ב וֹא וי ִ באָ תַ בּ וֹתֹחֲ א ת ֶ א ח ַ קִּ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ אְ ו ם ָ מַּ ע יֵ נ ְ בּ יֵ ני ֵ ע ְ ל וּת ְ ר ְ כִ נְ ו תַ ו ְ רֶ ע
:א ָ שִּׂ י וֹנוֲֹ ע הָ לִּ גּ וֹתֹחֲ א
(חי) ָ הי ֶ מָ דּ רוֹק ְ מ ת ֶ א ה ָ ת ְ לִּ גּ אי ִ הְ ו הָ רֱ ע ֶ ה הָּ רֹק ְ מ ת ֶ א הּ ָ תָ ו ְ רֶ ע ת ֶ א הָ לִּ ג ְ ו הָ ו ָ דּ ה ָ שּׁ ִ א ת ֶ א בַ כּ ְ שִׁ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ אְ ו ם ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ ם ֶ היֵ נ ְ שׁ וּת ְ ר ְ כִ נְ ו :

(כ) ֶ ע וֹתָ דֹדּ ת ֶ א בַ כּ ְ שִׁ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ אְ ו וּא ָ שִּׂ י םאָ ְ ט ֶ ח הָ לִּ גּ וֹדֹדּ תַ ו ְ ר וּתֻ מָ י םי ִ רי ִ רֲ ע :
(אכ) הָ לִּ גּ וי ִ חאָ תַ ו ְ רֶ ע או ִ ה הָ דִּ נ וי ִ חאָ ת ֶ שׁ ֵ א ת ֶ א ח ַ קִּ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ אְ ו וּי ְ הִ י םי ִ רי ִ רֲ ע :

א דומע הנ ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
:ביתכ ,ימר הברד :ביתכו ,ויהי םירירע ירע ירירע ךלוה םינב ול ןיא ,ןרבוק םינב ול שי ?דציכ אה ,ותומי םיר ךירטציאו .
;ותומי םירירע בתכמל ךירטציאו ,ויהי םירירע בתכמל ךליאו היאטחמ לבא ,היאטח דע א"ה ,ויהי םירירע אנמחר בתכ יאד
אל ;ותומי םירירע אנמחר בתכ , לבא ,ךליאו היאטחמ א"ה ,ותומי םירירע אנמחר בתכ יאו אכירצ ,אל ארקיעמ

א דומע הנ ףד תומבי תכסמ י"שר
םירירע - תרכנ וערזש תרכ ימנ ונייה .
ויהי םירירע - ירירע ידיל אבל ןפוס עמשמ ןתתימ תעשל ןרבוק םינב ול שי םאד .
ותומי םירירע - תומי ןכ םירירע וישכע ןה םאד עמשמ .השעמ רחאל םהל ודלוי 'יפאו
ויהי םירירע אנמחר בתכ יאד היאטח דע היל ווהד אנימא יוה - שיש םהינב ותומיש םירירע תויהל םפוס עמשמ יכהו
.יתיימ אל ךליאו היאטחמ היל ווהד םינבד םירירע ותומי אל םתתימ תעשב לבא םירירע ויהיו התע םהל
ךליאו היאטחמ א"ה ותומי םירירע אנמחר בתכ יאו - לבא ותומי םירירע ךליאו ואשי םאטחמ עמשמ יכהד םינב
.והנינ םירירע ואל אתשהד ללכמ ויהי םירירע ביתכדמד םירירע ידיל אבל ןפוס ויהי םירירע אנמחר בתכ יתיימ אל ארקיעמד

א דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
תרכ - םדא לכ תתימ אוהש הנש םיששל עיגמ וניאש רב הוה יכ ףסוי בר םתה רמאד (םשו .חכ ףד) ק"מ יהלישב עמשמדכ
שוריפ רמ קפנ ימ ימויד תרכמ ינשד תרכמ רמ קפנד יהנ ייבא ל"א תרכמ יל יקפנ אתשה רמא ןנברל אבט אמוי דבע ןינש ןיתיש
תרכ לש התימ השלש הלהב לש התימ םינש םעז לש התימ 'א םויב תמ םתה רמאדכ ןיא םימש ידיב התימו עובק ןמז הל
הז ןוע ליבשב תמש אלא רחא ןוע ודיב ןיא 'יפא וימי ורצקי הז ןוע ליבשב אטח אלב התימ שי (.הנ ףד ןמקל) ד"מל 'יפאו
םישמחל עיגמ וניא תרכד רמאק 'לשוריב והימו הרמא 'יפ ויחו םהל ושע תאזו 'וגו יתהקה טבש תא ותירכת לאמ הל קיפמו
ב ותומי אלש הנקת םהל ושע הרות התימו םישימח םדוק תמש ונייה תרכ עמשמ ותירכת לא ביתכו םישמח םדוק ןתדובע
םירשע ינב לע אלא הריזג הרזגנ אלו ותומי םשו ומתי הזה רבדמב ביתכד םישש דע תמש ונייה םתה רמאקד הרותב הרומאה
התימ הל ירקו םיעברא םדוק ותומיש הב ביתכד והנהב אלא תרכב ןיאד א"ביר רמוא וערז לבא ירירע ו ת"רל הארנ ןיאו
תרכנ וערז ןיא יאו 'וכ אברדכל יל המל ותדוד יבג אנמחר בתכד ירירע רמאק (.הנ ףד תומבי) ותמבי לע אבה קרפב אהד
יעבק יאמ ירירע ביתכד והנהב אקוד אלא ינבד תרכמ ינשד תרכמ רמ קפנד יהנ (םשו .חכ ףד) ןטק דעומב רמאק אלד אהו
יאשכ יריימ םתה רמ קפנ ימ םינטק םינב ול ן םילודג אלו םהיבא ןועב םישנענ םינטק אקודו (:בל ףד) ןיקריפב עמשמדכ
תרכמ םאה ןמ חא תשא טעממ םינהכ תרותבד השק והימו חא תשא ףא רתיה הל שי הדנ המ איה הדנ ויחא תשא ביתכדמ
םינב הל ןיאשכ אירשד באה ןמ ונייהד רתיה הל שיד תרכ הב שיד עמשמ ס"שה ילוכבו מכ יבג הל ינמ אהד תוירע ראשב ו
ןהיתורצ תורטופ םישנ הרשע שמח ךיראהל ןיאו ירירעמ הל טעממד רמימל ןניצמד ריפש יתא א"ביר שוריפלו :
ד"סב הכ תבש תרכ
www.swdaf.com 2
א דומע ב ףד תומבי תכסמ תופסות
ומאמ ויחא תשא - תרכ הב שי ומאמ ויחא תשאבד אכה עמשמ ייחבד ב"פב ןנתדכ תצלוחד 'ינתמד אנת רבס ןיואל יב
הורע איהש תדחוימ ותשא תוחא המ ארמגב אינת אידהבו תמבייתמ אלו תצלוח השודק רוסיאו הוצמ רוסיא (.כ 'ד ןמקל)
'וכ תרכ הנודז לע ןיבייחו תרכ הב ןיאש עמשמ כ"תבד לאומש וניבר השקהו ויחא תשא תא חקי רשא שיאו םתה ינתקד
ויחא תשאב תוחא רסאו ליאוה ןתונ ןידהו ומאמ ויחא תשאב אלא וניא וא ויבאמ ויחא תשאב רמוא התא רבדמ בותכה ויבאמ
רתיה הל שי הדנ המ איה הדנ ל"ת 'וכו םאה ןמ ןיב באה ןמ ןיב ומא תוחאו ויבא תוחא המ ויחא תשא רסאו ומא תוחאו ויבא
וזו רוסיא הל שיו רתיה הל שי חא תשא ףא רוסיא הל שיו םינב הל שי םא רתיה הל שיו רוסיא הל שיש ויבאמ ויחא תשא איה
תרכ הב ןיאד ומאמ ויחא תשא יטועמל אתאד עמשמ תרתומ םינב הל ןיא הרוסא אתא אל כ"תד אשרדד שרפלו רמול קחודו
בג לע ףא הלעב ייחב םינב הל ןיאב ויבאמ ויחא תשאב ףא תרכ אכיאד רמימל אתא אלא ומאמ ויחא תשא יטועמל שיד
התימ רחאל רתיה הל שירב שירד יכהו ןכ חא תשא ףא תרכב הרוסיא תעשב ןאכמ רחאל רתיה הל שיש בג לע ףא הדנ המד
תאצי ותדודו קלחל תאצי ותוחאד רמאק לודג ללכ קרפד ימלשוריבד דועו ןכ ללכ עמשמ ןושלה ןיאד (.דנ ןמקל) ותמבי לע אבה
תאצי המל חא תשאמ ךירפ רדהו ירירעב ןודיל ויחא תשא טעמל התאצי ךרוצל ותדוד יסוי 'ר רמאק רדהו ירירעב ןודיל ינשמו
ויחא תשא ףא [ויבאמ] ויבא יחאב ירייאד ודוד ןב וא ודודמ ודוד תורע םתה ףילידכ ויבאמ ויבא יחא תשאב ותדוד המד ומאמ
ומאמ ויחא תשא טעמלד אידהב עמשמ כ"תב ומכ איה הדנמ הל שירד יכה רתבו ויבאמ ויחאב אתא אלד השמ ר"ה ץריתו
הב שי תרכ לבא ארק אוההב ביתכד ירירעמ אלא יטועמל אתא ןמ ןיב באה ןמ ןיבד םא תוחאו בא תוחאמ ףלימל יעבד אהו
אשיקהמד ךימס (:םש ז"ג) ותמבי לע אבה שירד הנוי 'רד אשיקהא ירירע ביתכ אל םא תוחאו בא תוחאבד בג לע ףא םאה
ה לכ שיקנ באה ןמ ויחא תשאד איה הדנמ טעממד אלוקל ומאמ ויחא תשאל שיקנ אלו ארמוחל תוירע הז שוריפ ןכתי אלו
םימש ידיב התימל תרכ ןיב אכיאד ונייהד תרכנ וערזו אוה תרכ לכד רמואש י"שרל אוה תרכנ ןיאד רמואש א"בירל אלא
תרכל התימ ןיב שי קוליחו ירירע והב ביתכד תוירעב אלא וערזו ימלשוריב רמאדכ ב"פ) (םירוכבד 'נ ןב תרכד היל קיפמו
'נ דע םתדובעו (ד רבדמב) יתהקה טבש תא ותירכת לא ביתכדמ רבדמ יתמכ 'סב איה התימו םשו ומתי (די םש) ביתכד
ותומי ונלש ס"שה לע קלוחו ק"מבד (םשו .חכ 'ד) תרכ תתימ איה וז 'ס דעו 'נמ ןנירמא ונלש ס"שה יפל רמול לכונו
'ס רחא םימש ידיב התימד תרכ ןמז םדוקו ביתכד ירירע ךירפ יאמ (.הנ ןמקל) ותמבי לע אבה שירבד א"ביר 'יפל ת"או
ירירעא ייושקאל ל"ה ןכ םא תוירעה לכב ירירע 'יעמש חא תשאמד םושמ יאו ירירע 'יעמש אל תרכמד ןויכ יל המל ותדודב
ירעה לכ ףילי ליעל אתעמש איההבד םושמ י"ראו ףוסבל ביתכד יל המל חא תשאד ביתכד ירירע ךירפ יכהל הארעהל הדנמ תו
.איה הדנ ויחא תשא יבג ביתכד הדנמ ימנ אה ףליל יל המל ותדודב

וט קרפ רבדמב
(ל) ףֵ דַּ ג ְ מ אוּה קָ וֹקְ י ת ֶ א רֵ גּ ַ ה ן ִ מוּ חָ רְ ז ֶ א ָ ה ן ִ מ ה ָ מָ ר דָ י ְ בּ ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ הְ ו או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ה ָ ת ְ ר ְ כִ נְ ו הּ ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ :
(אל) ר ַ פ ֵ ה וֹתָ ו ְ צ ִ מ ת ֶ אְ ו הָ ז ָ בּ קָ וֹקְ י רַ ב ְ ד י ִ כּ הָּ ב הָ נוֲֹ ע או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה תֵ רָ כּ ִ תּ תֵ רָ כּ ִ ה :

א דומע גי ףד תועובש תכסמ ילבב דומלת
הזב 'ה רבד יכ +ו"ט רבדמב+ :אינתד - רפה ותוצמ תאו ,הרותב םינפ הלגמו לוע קרופה הז - תירב רפמה הז רשבב ;
תרכה ,תרכת תרכה +ו"ט רבדמב+ - תרכת ,כ"הוי ינפל - הנוע +ו"ט רבדמב+ :ל"ת ?הבושת השע וליפא לוכי ;כ"הוי רחאל
.הב הנועש ןמזב אלא יתרמא אל ,הב תרכה ?ןנברו - תרכת ,הזה םלועב - הב הנוע ;אבה םלועל - הבושת השע םאש
תקרממ התימ ,תמו .

א"ה/ ד רוט וט ףד א קרפ האפ תכסמ ימלשורי דומלת
... תוירע יוליגו הרז הדובע ןה וליאו אבה םלועל ול תמייק ןרקהו הזה םלועב םדאה ןמ ןיערפנ ןהש םירבד העברא ןדגנכו
הב הנוע רמול דומלת המ הב הנוע איהה שפנה תרכת תרכה ןיינמ הרז הדובע ןלוכ דגנכ ערה ןושלו םימד תוכיפשו
למ המע הנועו התרכנ שפנהש דמ ...

א"ה/ ב רוט זט ףד א קרפ האפ תכסמ ימלשורי דומלת
... תוריבע וטועימו תויכז ובור אובל דיתעל םלשמ ורכש ול ןתיל ליבשב הזה םלועב השעש תולק תוריבע טועימ ונממ ןיערפנ
תויכז וטועימו תוריבע ובור לבא שב הזה םלועב השעש תולק תוצמ רכש ול ןינתונ אובל דיתעל םלשמ ונממ ערפיל ליב לבא
תמייק ןרקהו הזה םלועב ונממ ןיערפנ םיבוט םישעמ ודיב שיש יפ לע ףא הרותב םינפ הלגמהו תירב רפימהו לוע קרופה
תוירע יוליגו הרז הדובע אבה םלועל ול ...

גכ קרפ ארקיו
(טכ) ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ הֶ נֻּ ע ְ ת אֹל ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ ה לָ כ י ִ כּ הֶ זּ ָ הי ֶ מַּ ע ֵ מ ה ָ ת ְ ר ְ כִ נְ ו :
(ל) הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ הָ כאָ ל ְ מ לָ כּ ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ ה לָ כְ ו הּ ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ת ֶ א י ִ תּ ְ דַ בֲ א ַ הְ ו :

אי השרפ רומא ארפס
,והמ עדוי יניאו םוקמ לכב תרכ רמוא אוהש יפל רמול דומלת המ יתדבאהו רמוא אוהשכ אלא ןיאש תרכה לע דמיל יתדבאהו
ןדבא

גכ קרפ ארקיו ארזע ןבא
(ל) יתדבאהו . התרכנו ןיבו וניב שרפה שי ,(טכ) שרפל לכוא אלו :
ד"סב הכ תבש תרכ
www.swdaf.com 3
זי קרפ תישארב
(די) וֹתָ ל ְ רָ ע ר ַ שׂ ְ בּ ת ֶ א לוֹמִּ י אֹל ר ֶ שֲׁ א רָ כָ ז לֵ רָ עְ ו ָ הי ֶ מַּ ע ֵ מ או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ה ָ ת ְ ר ְ כִ נְ ו :רַ פ ֵ ה י ִ תי ִ ר ְ בּ ת ֶ א

זי קרפ תישארב י"שר
(די) שפנה התרכנו - ונמז םדוק תמו ירירע ךלוה :

זי קרפ תישארב ארזע ןבא
...(די) ול שיש ימ יכ ,הימעמ בותכה רמא ןכ לע וערז תומב ומש תרכיש תרכ יכ א"יו ,הנש ב"נ םדוק תמה תרכ יכ א"יו
תרכנ אל ומשו יח אוה וליאכ םינב

זי קרפ ארקיו
(ט) קָ וֹקי ַ ל וֹתֹא תוֹשֲׂ עַ ל וּנּ ֶ אי ִ בְ י אֹל דֵ עוֹמ ל ֶ הֹא ח ַ תֶ פּ ל ֶ אְ ו וי ָ מַּ ע ֵ מ אוּה ַ ה שׁי ִ א ָ ה תַ ר ְ כִ נְ ו :

זי קרפ ארקיו י"שר
(ט) תרכנו - ןיתרכנ וימיו תרכנ וערז :

א דומע ב ףד תותירכ תכסמ י"שר
השע תוצמ הלימו חספ - ... םינב אלב תמש אוה תרכו .

א דומע הכ ףד תבש תכסמ י"שר
תרכו - ,ףוגה תאמוטב הלכואל םימש ידיב התימב המורתו - ירירע ךלוה וניא לבא ,םירצקנ וימי .

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ י"שר
תרכ - :ירמוח ירת הב תיאד ,אפידע ירירע ךלוהו ,ןיתרכנ וימי .

א הנשמ י קרפ ןירדהנס תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
םיבשוי םיקידצ אלא שימשת אלו הכיס אלו הציחר אלו היתש אלו הליכא אל וב ןיא אבה םלועה םולשה םהילע ורמא ךכו...
םהישארב םהיתורטעו אוהו איה התויהו הלכשומ םויקב שפנה םויק ,םהישארב םהיתורטע ורמאב הנוכהו .הניכשה ויזמ ןינהנו
תושפנה םתואש רמולכ ,הניכשה ויזמ םינהנ ורמאו .ןאכ םרואיב ךראיש םיכרדב םיפוסוליפה יאיקב וריכזהש ומכ דחא רבד
תולעמ ראשו שדקה תויח תונהנש ומכ ארובה ןמ תוליכשמש המב תונהנ .ותואיצממ וליכשהש המב םיכאלמה רשואה הנהו
ףוס ילב דע ונרמאש ומכ שפנה םויקו בצמה ותואב אצמהלו ,םמורמה הזה דמעמה לא עיגהל איה תיפוסה תילכתהו
ותוא התגשהב המויק תבס אוהש וחבש םמורתי ארובה םויקב םוצעה בוטה והזו ,הנושארה היפוסוליפב ראבתמש ומכ
ילא ושיקהל בוט ןיאש ךל בטיי ןעמל הלעתי ורמא אוהו ,דבאה רבדב תילכת ול ןיאש םייקה המדי ךיאו ,וב ותומדל גנוע אלו ו
.ךורא ולוכש םלועל םימי תכראהו בוט ולוכש םלועל ךל בטיי ןעמל ושוריפב םהידי לע הלבקב אבו םימי תכראהו המקנהו
מאה תרכה אוהו םויק הל היהי אלשו דבאתו שפנה תרכתש איה הרומגה הרותב רו ומכ שפנה תתרכה תרכה ןינעו .
אבה םלועל תרכת הזה םלועב תרכה םולשה םהילע ורמאו איהה שפנה תרכת תרכה רמאו ראיבש התיהו בותכה רמאו .
.'וכו הרורצ ינודא שפנ ראשיו ,בגשה ותואמ תרכנ אושה תא ףידעהו תמאה תא חינזהו תוינפוגה תוגונעתב עקשש ימ לכו
דבלב תרכומ רמוח ךיתלוז םיהלא התאר אל ןיע ורמא אוהו םיינפוגה םישוחב גשינ וניא אבה םלועהש איבנה ראיב רבכו ,
התאר אל ןיע אבה םלועה לבא חישמה תומיל אלא ואבנתנ אל םלוכ םיאיבנה לכ הז רבד שוריפב ורמאו ,ול הכחמל השעי
.ךיתלוז םיהלא

ח קרפ הבושת תוכלה ם"במר
א הכלה
צל הנופצה הבוטה הער המע ןיאש הבוטהו ןהמע תומ ןיאש םייחה איהו אבה םלועה ייח איה םיקיד הרותב בותכש אוה ,
,ךורא ולוכש םלועל םימי תכראהו בוט ולוכש םלועל ךל בטיי ןעמל ודמל העומשה יפמ ,םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל אוה והזו
,וז הבוטב ויהיו הז םעונל א וכזיש אוה םיקידצה רכש ,אבה םלועה ותרכי אלא ולא םייחל וכזי אלש אוה םיעשרה ןוערפו
,ותומיו הבותכה תרכ והזו ,המהבכ דבאו ועשרב תרכנ אלא םלועל יח וניאש ב תמה אוה ולא םייחל הכוז וניאש ימ לכו
התואש רמולכ ,אבה םלועל תרכת הזה םלועב תרכה ודמל העומשה יפמ ,איהה שפנה תרכת תרכה רמאנש הרותב
מ השריפש שפנה תתרכנ אבה םלועה ןמ םג אלא אבה םלועה ייחל הכוז הניא הזה םלועב ףוגה ן .
ה הכלה
ג הב הנוע איהה שפנה תרכת תרכה רמאנש םייחה ןתואל הכזת אלו שפנה תרכתש הנממ הלודג המקנ ןיאש המקנה ,
הקולעו התפתו ןודבאו תחש ראב לשמ ךרד םיאיבנה ותוא ןירוקש אוה ןודבאה הזו ילכ ןושל לכו יפל ול ןיארוק התחשהו הי
םלועל רזוח וניאש דספההו המוקת הירחא ןיאש היילכה איהש .

זי קרפ ארקיו
(ד) ָ דּ אוּה ַ ה שׁי ִ אָ ל ב ֵ שׁ ָ חֵ י םָ דּ קָ וֹקְ י ן ַ כּ ְ שׁ ִ מ יֵ נ ְ פ ִ ל קָ וֹקי ַ ל ן ָ בּ ְ ר ָ ק בי ִ ר ְ ק ַ ה ְ ל וֹאי ִ בֱ ה אֹל דֵ עוֹמ ל ֶ הֹא ח ַ תֶ פּ ל ֶ אְ ו ְ ךָ פ ָ שׁ ם שׁי ִ א ָ ה תַ ר ְ כִ נְ ו בֶ ר ֶ קּ ִ מ אוּה ַ ה
וֹמַּ ע : (ט) קָ וֹקי ַ ל וֹתֹא תוֹשֲׂ עַ ל וּנּ ֶ אי ִ בְ י אֹל דֵ עוֹמ ל ֶ הֹא ח ַ תֶ פּ ל ֶ אְ ו וי ָ מַּ ע ֵ מ אוּה ַ ה שׁי ִ א ָ ה תַ ר ְ כִ נְ ו :
ד"סב הכ תבש תרכ
www.swdaf.com 4
חי קרפ ארקיו
(טכ) הֶ לּ ֵ א ָ ה תוֹבֵ עוֹתּ ַ ה לֹכּ ִ מ ה ֶ שֲׂ עַ י ר ֶ שֲׁ א לָ כּ י ִ כּ ם ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ תֹשֹׂע ָ ה תוֹשָׁ פְ נּ ַ ה וּת ְ ר ְ כִ נְ ו :

בכ קרפ ארקיו
(ג) ַ ל ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ ב וּשׁי ִ דּ ְ קַ י ר ֶ שֲׁ א םי ִ שָׁ דֳ קּ ַ ה ל ֶ א םֶ כֲ ע ְ רַ ז לָ כּ ִ מ בַ ר ְ קִ י ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ א לָ כּ םֶ כי ֵ תֹרֹד ְ ל ם ֶ הֵ לֲ א רֹמֱ א וי ָ לָ ע וֹתאָ ְ מֻ טְ ו קָ וֹקי שֶׁ פֶ נּ ַ ה ה ָ ת ְ ר ְ כִ נְ ו
יַ נ ָ פ ְ לּ ִ מ או ִ ה ַ ה :קָ וֹקְ י י ִ נ ֲ א

גכ קרפ ארקיו
(טכ) הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ הֶ נֻּ ע ְ ת אֹל ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ ה לָ כ י ִ כּ ָ הי ֶ מַּ ע ֵ מ ה ָ ת ְ ר ְ כִ נְ ו :
(ל) הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ הָ כאָ ל ְ מ לָ כּ ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ ה לָ כְ ו הּ ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ת ֶ א י ִ תּ ְ דַ בֲ א ַ הְ ו :

וט קרפ רבדמב
(ל) ַ תּ ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ הְ ו ףֵ דַּ ג ְ מ אוּה קָ וֹקְ י ת ֶ א רֵ גּ ַ ה ן ִ מוּ חָ רְ ז ֶ א ָ ה ן ִ מ ה ָ מָ ר דָ י ְ בּ ה ֶ שֲׂ ע הּ ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ה ָ ת ְ ר ְ כִ נְ ו :
(אל) ר ַ פ ֵ ה וֹתָ ו ְ צ ִ מ ת ֶ אְ ו הָ ז ָ בּ קָ וֹקְ י רַ ב ְ ד י ִ כּ הָּ ב הָ נוֲֹ ע או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה תֵ רָ כּ ִ תּ תֵ רָ כּ ִ ה :

חי קרפ ארקיו ן"במר
טכ) םמע ברקמ תושועה תושפנה ותרכנו ( - ,םיתרכנ וימיו תרכנ וערז י"שר ןושל .(ט זי ליעל) השלש הרותב תותירכב הנהו
םינינע , אוהה שיאה תרכנו וב רמאנש דחאה ,(ט ד םש םש) שפנה התרכנו ,תושועה תושפנה ותרכנו ןהב רמאנש ינשהו
ינפלמ איהה (ג בכ ןלהל) תרכת תרכה ןהב רמאנש ישילשהו הב הנוע איהה שפנה םירופכה םויב רמאו .(אל וט רבדמב)
(ל גכ ןלהל) המע ברקמ איהה שפנה תא יתדבאהו יניאו םוקמ לכב תרכ רמוא אוהש יפל ,(ד די קרפ רומא) ארפיסב ורמאו ,
:ןדבא אלא וניאש תרכה לע דמל ,יתדבאהו רמוא אוהשכו ,אוה המ עדוי
ןינעה רואיבו , והו םד וא בלח לכואה יכ תומיו וימי ותרכי ,איהה הריבעב לשכנו וילע ותואת הרבג לבא תויכז ובורו קידצ א
יוארה יפכ תומשנה םלועב קלח ול היהי לבא ,תרכהב ושפנ ןיאו ,הנש םישש םהו ,הנקז ימיל עיגיש םדוק םירוענב
היה קידצ יכ םיבוטה וישעמל הזבו ,היחתה ירחאש םלועה אוה אבה םלועל קלח דוע ול היהיו , :אוהה שיאה תרכנו רמא
רחאל תאטוחה שפנל עיגמ הרומחה הריבעבש תרכה שנוע ,ויתויכזמ ןיבורמ ויתונוע ויהי אוהה רומחה אטחה םע רשאו
תומשנה םלוע ייחמ תתרכנ איהו ףוגה ןמ דרפתש ביתכו ,ינפלמ איהה שפנה התרכנו בותכה זמור הזה תרכה יביוחמבו ,
.המע ברקמ איהה שפנה תא יתדבאהו םפוגב תרכ םהל ןיא ולאו הנקז דע םגו םיבר םימיל ועיגיו ויחיש םימעפ אלא ,
הבישו ןיבורמ ויתונועש ימ לבא (א זי ה"ר ןייע) וניתובר ורמאש המ והזו .ותערב ךיראמ עשר שיו (וט ז תלהק) בותכש ןינעכ ,
רעב רמולכ ,הריבעב אפפ בר רמאו ןפוגב םלועה תומוא יעשופ ןוע ןללכבו ויתויכזמ םינש ןינודנו םנהיגל םידרוי ,תוירעה ןמ הו
:'וכו םיקידצה ילגר תופכ תחת ןתרזפמ חורו תפרשנ ןתמשנו הלכ ןפוג שדוח רשע םינש רחאל ,שדוח רשע
ושפנו ופוג תרכנש רומח תרכ שיו שפנה תרכת תרכה רפה ותוצמ תאו הזב 'ה רבד יכ (אל וט רבדמב) וב רמאנה אוהו ,
ש) ושרדו ,הב הנוע איהה (א גי תועוב ,םישדקב ותיחו רעונב תומי אוהש רמול ,אבה םלועל ,תרכת ,הזה םלועב ,תרכה
אבה םלועל קלח הל ןיאו םיתמה תייחתב ושפנ היחת אלש :
ףדגמו הרז הדובע ינינעב אלא הרותב רמאנה הזה תרכה לפכ ןיאו (םש) תועובש תכסמב דוע וב ושרד וניתוברו , 'ה רבד יכ
לוע קרופה הז ,הזב תותירכה לכב וניא לבא ,רשב תירב ריפמה הז ,רפה ותוצמ תאו ,הרותב םינפ הלגמו הז ראובמ םשו .
,הזה בותכה ןמ םישרדנה ולאב אלא הרותבש תותירכ יבייח ראשב תרכת תרכה לש לפכה ןיאש ארמגב אוה בותכה יכ
םיטלחומה םיעשרהו רקיעב םירפוכה םישרדמב ופיסוה םהו ,ז"ע דבועו ףדגמב מכו , ,(דכ וס היעשי) הלבקב םהב רמאנש ו
הנס) הנשמב ונמש םתוא םהו ,הבכת אל םשאו תומת אל םתעלות יכ ' צ . ) אתיירבבו ( חק . :אבה םלועל קלח םהל ןיאש ולאו (
לכ ושקוהש ןכתיו ."םירירע" ןהב בותכש ןתואב אלא םערזל תרכ תורירעב תותירכ יבייח לכ ןיאש הארנ ןכו
,וזל וז תוירעה ונל ןיא םדו בלח ןוגכ תותירכה ראשב לבא אלו ,התרכנו ןיבו יתדבאהו ןיב שרפה שי (ל גכ ןלהל) א"ר בתכ .
:שפנ םיהלא אשי אלו דחכת תתרכנהו דבאת תדבואה יכ םכחה בושחי .שרפל לכוא תותירכה יכ ליכשתו עדתו
םלועב רכשה ןתמבו התימה ירחא תושפנה םויקב לודג ןוחטב שפנב תורכזנה תומשנה שפנה התרכנו ךרבתי ורמאב יכ ,
דמב) המע ברקמ איהה ' ראשו ,הנועב תרכת איה תאטוחה שפנה יכ הרוי ,(ג בכ ןלהל) ינפלמ איהה שפנה התרכנו ,(ל וט
ה ךכלו .ןוילעה ויזב וינפל תומייק הנייהת ואטח אל רשא תושפנה (אל וט 'דמב) הב הנוע איהה שפנה שרפמ או רשא ןועה יכ
י אוה הב :הנתירכ ידש תמשנו ןוילע יפמ וניפאב החפונ רשא 'ה רנ םדאה תמשנ יכ ,ןינעה םעטו רמאנש ומכ ,
רב) ' .םייח תמשנ ויפאב חפיו (ז ב היוה תביס הל היהתו התבכרה דרפתש תבכרומ הנניאו ,תומת אלו הנינעב איה הנהו
ילדבנה םילכשה םויקכ דעל דמוע אוהו יואר המויק לבא ,םיבכרומכ דספהו תוכזב יכ רמול בותכה ךרטצי אל ךכלו ,ם
ןהב הספתש ןושלה אוהו ,יוארה םויקה ןמ תרכתו אמטתו לאגתת תוריבעה שנועב יכ רמאי לבא המויק היהי תוצמה
ושרש היחי ונממש ןליאה ןמ תרכנה ףנעכ "תרכ" הרותה המעו ,המע ברקמ ,(ביק חלש ירפס) וניתובר ורמאש המ אוהו .
נה לש תרכה יכ ,םולש :םולשב ןהש המע ןהו ,ואטח אלש תושפנה ראש םויק לע הרוי תאטוחה שפ ונשריפ רבכו
ריהזתו חיטבת יתפומ רבדב ,םירתסנה םיסנה ןמ םייתפומ םלוכ תוארתהב וא תוחטבהב הרותבש םידועיה לכ יכ (ב ו תומש)
,םלועל הרותה יואר אוהש םויקב חיטבת אלו ,יסנ ןינע אוהש תרכב ןאכב ריהזה ןכלו : תותירכה הנהו
ששו םישלש םה הרותבש ןיד תיב תותימ ןכו ,הרוסאה הליעב לע רמול ינוצר הורעה ירוסיאב םיבר םהמו ,(א ב תותירכ)
:ללכ התימ םילכאמה רוסיאב ןיאו הרשע שש הליעבה ןינעב ןיד תיב תתימכ םילודגה ןישנועה תויהב םעטהו
רבד תוירעה יוליגש ינפמ ,הליעבה ינינעב תרכהו הרותה לצא דאמ סאמנ ,בותכב םיבר תומוקמבו השרפה תאזב רכזנכ ,
ע םלועל ןיריכזמ םימכחו ז" ע רחא התוא וריכזי ,םימד תוכיפשו תוירע יולגו ז" םימד תוכיפש םדוקו 'הנס) ורמאש ומכו ,
וק . .הריציה דוסב לודג דוס ןינעל שיו .אוה המז אנוש ולא לש םהיהלא ( מב רמא ברהו נ" ובעב (אמ ג) לודג םדאה רצי תויה ר
תמא הז םגו .םתוא רסיל לודג שנוע םיכירצ תולושכמה יבר םהש םירבדהו ,הבר וב הואתהו לגשמה ןינעב :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->