You are on page 1of 11

7KH7UDQVIRUPDWLRQRIWKH/RFDO'LYLQLWLHVLQWR*RGV

$XWKRU V 6DPXHO,YHV&XUWLVV
5HYLHZHGZRUN V 
6RXUFH7KH%LEOLFDO:RUOG9RO1R -DQ SS
3XEOLVKHGE\
6WDEOH85/
$FFHVVHG


'

"

'

"

>

>

&

'

'

>

>

&

>

<

"

'

'

>

"

>

'

'

&

'

'

&

<

'

'

&

'

'

'

"

&

'

&

'

'

&

'

'

'

"

<

"

'

&

'

'

'

'

'

"

"

'

'

'

'

'

"

"

<

'

"

'

"

&

'

'

&

&