UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI DREPT ADMINISTRATIV

APROBAT______________ Şeful Catedrei Proce !er"al #r$% di# &'$'($)'%&

CURRICULUM
la di ci*li#a

REPT VAMAL
Ciclul I, Licenţă Autori+ Pa!el ȚURCAN, magis !u "n #!e$ , lec %! su$e!i%! Octa!ia# CIOBANU, magis !u "n #!e$ , lec %! uni&e!si a!

APROBAT_________la -edi#.a Co# iliului *rofe oral al Facult/.ii di# ______________________

C0i-i#/u 1 )'%&

'

ea-ă $e !ei ni&elu!i c%m$%! amen ale. #a! 4i $!%(es%!ului. e!ne. Luin# "n c%nsi#e!aţie #!e$ ul &amal ca % !amu!ă #e #!e$ c%m$le. !egimu!ile &amale si c%la)%!a!ea in e!na i%nala in #%meniul &amal. es e s u#ia in cali a e #e #isci$lina *u!i#ica in ca#!ul +acul a ii #e D!e$ . (%!ma!ea )a-ei c%nce$ uale "n #%meniul D!e$ ului &amal.a &amala. !e-%l&a!ea un%! sa!cini cu un g!a# s$%!i #e c%m$le. A$lica!ea $!esu$une (%!ma!ea a)i1 li ăţil%! i$ice #isci$linei D!e$ &amal. $!e-en 5n#u1se s u#en ului. aplicare. De aceea. mani(es a!ea a i u#inil%! $e!s%nale (aţă #e #i&e!se ac i&i ăţi.i a e2 cunoaştere. cu!!iculumul uni&e!si a! !e$!e-in ă (aţe a inci$ien ă a %!ică!ei #isci$line uni&e!si a!e. Cun%as e!ea aces %!a &a $e!mi e c!ea!ea unei c%nce$ ii !ans$a!en e $!i&in# D!e$ ul Vamal si % a$lica!e $!ac ica a cun%s in el%! %) inu e. a.i a e. masu!ile ne a!i(a!e #e !eglemen a!e a ac i&i a ii ec%n%mice e. In $!%cesul s u#iil%! $%s uni&e!si a!e /mas e!a . integrare. !e)uie #e e&i#enţia c%!elaţia #!e$ ului &amal cu u!mă %a!ele !amu!i #e )a-ă ale #!e$ ului2 #!e$ c%ns i uţi%nal3 #!e$ ci&il3 #!e$ $enal3 #!e$ %)ţine!ea un%! !e-ul a e a#ec&a e ce!inţel%! -ilei #e a-i 4i en#inţel%! #e-&%l ă!ii s%cial1ec%n%mice. #e-&%l a!ea ca$aci ăţil%!. a#minis !a i& e c. ea !e$!e-in ă un sis em in eg!u $en !u !eglemen a!ea !elaţiil%! s%ciale #in s(e!a ac i&i ăţii &amale. 7 . Aces cu!s uni&e!si a! $!esu$une % ec6ili)!a!e a $lanu!il%! 4i $!%g!amel%! #e "n&ăţăm5n . C%nce$ ia s !a egica a cu!sului #e D!e$ Vamal $!esu$une cun%as e!ea $!inci$iil%! gene!ale #e %!gani-a!e a sis emului &amal. s%luţi%na!ea si uaţiil%! #e $!%)lemă. Ni&elul c%m$%! amen al #e in eg!a!e c%ns i uie (inali a ea $!%cesului #e "n&ăţăm5n la #isci$lina D!e$ &amal.I$ PRELIMINARII D!e$ ul &amal. As (el c%nce$u .ă. c%nţinin# $!e&e#e!i ale n%!mel%! #i(e!i %! !amu!i #e #!e$ . cu un g!a# #i&e!s #e c%m$le. %!iginea ma!(ii. $!%ce#u!a #e &amui!e si $e!(ec a!ea ac el%! &amale. e&alua!ea &amala. $!ecum si ac i&i a ea $!ac ica a %!ganel%! &amale si c%nce$ iile #in #%c !ina *u!i#ica. a !eglemen a!ii a!i(a!e a ac i&i a ii ec%n%mice e. e!ne. Disci$lina D!e$ &amal se a. (%!ma ă $!in !eali-a!ea %)iec i&el%! #e cun%a4 e!e 4i a$lica!e. ca un $!%g!am #e ac i&i a e $!%$!iu. Aceas a #isci$lina *u!i#ica a!e ca sa!cina (amilia!i-a!ea s u#en il%! +acul a ii #e D!e$ cu m%#ul #e %!gani-a!e si (unc i%na!e a sis emului &amal al Re$u)licii M%l#%&a si a !eali-a!ii ac i&i a ii &amale. inin#u1se c%n #e en#in ele si $e!s$ec i&ele legisla iei. (iin# % !amu!a a #!e$ ului Re$u)licii M%l#%&a. In eg!a!ea $!esu$une (%!ma!ea ca$aci ăţii #e !ans(e! al cun%4 inţel%! e%!e ice 4i al a)ili ăţil%! $!ac ice "n si uaţii a i$ice. #%c %!a 0 #isci$lina D!e$ Vamal es e s u#ia a mai a$!%(un#a . Ni&elul cun%a4 e!e $!esu$une acumula!ea cun%4 inţel%! e%!e ice.

> 7 .. ce s"n (amilia!i-aţi cu n%!mele 4i ins i uţiile aces ei !amu!i #e #!e$ . mi*l%acel%! #e !ans$%! si mi*l%acel%! )anes i $es e (!%n ie!a &amala a Re$u)licii M%l#%&a. @.Ţu!can O.$%! ./24#t Codul di ci*li#ei S$'5$A$%)( cu (!ec&enţă la -i cu (!ec&enţă !e#usă8 M'5A')6 ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Re *o# a"il de di ci*li#/ Se2e tru l E!aluarea e8 e8 Ore total+ i#clu i! Total %6' IV C 56 S &' L LI 76 Nr$ de credite 6 5 De#u2irea di ci*li#ei Dre*t !a2al Dre*t !a2al P.As (el. cu!sul #e D!e$ &amal es e #es ina s u#enţil%! #in anul II #e s u#ii. D!e$ ul &amal : !amu!a #e #!e$ si #isci$lina #e s u#iu. Reglemen a!ea *u!i#ica a !ece!ii ma!(u!il%!. II$ For2a de 3#!/. C%n !%lul &amal. >.Ci%)anu IV %'6 %( 5 (6 Nr$ d9o Ore U#it/. Regimu!ile &amale. sin e-a gene!ali-ă!il%! $!ac icii naţi%nale 4i in e!naţi%nale. A. Ras$un#e!ea *u!i#ica in #!e$ ul &amal. . Reglemen a!ea #e s a a ac i&i ăţii c%me!ciale e. 7 7 7 7 7 7 7 7 . D!e$ u!ile #e im$%! 1e.E!6an E. 7 .Ci%)anu I. .R% un#u P.i de co#. B.$%! . 56 7 %( . . s u#iil%! #e ca-. s u#enţii "n acela4i im$ s"n ins !uiţi !e(e!i %! la a$lica!ea l%! $!ac ică $!in anali-a legislaţiei #in #%meniu. Me %#ele #e s a)ili!e a &al%!ii mă!(u!il%! im$%! a e $e e!i %!iul Re$u)licii M%l#%&a. O)ţin5n# cun%4 inţe e%!e ice. =. > . C%nc%mi en cu!sul uni&e!si a! D!e$ &amal a!e #!e$ sc%$ in eg!a!ea cun%4 inţel%! e%!e ic%1$!ac ice "n !e-%l&a!ea si uaţiil%! #e $!%)lemă.Ţu!can O. . $e!(ecţi%nă!ii legislaţiei &amale. (9!8 7 -i 7 (9!8 Lucrul i#di!idual -i (9!8 '< '< 7 . Su)iecţii #!e$ ului &amal. 7 '? '? 7. Total -i .i#ut Cur Se2i#ar '. Vamui!ea mă!(u!il%! #e im$%! 1e. &' 5 76 (6 '<. . e!ne. = . 7 '< '< '< '< '< '< '< '< '< . '< '< ?. .

e#erale+ 1 a$lica!ea cun%4 inţel%! e%!e ice "n $!ac ică3 1 s a)ili!ea %)iec i&el%! #e s u#iu in#e$en#en 3 1 #em%ns !a!ea g"n#i!ii c!i ice "n ac i&i a ea $!%(esi%nală3 1 lua!ea #eci-iil%! #e sine s ă ă %!3 1 gene!a!ea #e n%i i#ei3 1 !e-%l&a!ea si uaţiil%! #e $!%)lemă3 1 ac uali-a!ea ins i uţiil%! #e #!e$ &amal "n !a$%! cu m%#i(ică!ile legisla i&e3 1 u ili-a!ea c%!ec ă a me %#el%! 4i mi*l%acel%! m%#e!ne #e s u#iu3 1 a)ili a ea #e a luc!a "n ec6i$ă 4i #e a c%la)%!a cu e.$e!ţi. (%l%sin# e!meni 4i n%ţiuni #e #!e$ &amal3 1 in e!$!e a!ea n%!mel%! #e #!e$ &amal3 1 i#en i(ica!ea $!%)lemel%! #e ce!ce a!e "n #%meniul ac i&i ăţii &amale 4i %!gani-ă!ii ac i&i ăţii !es$ec i&e3 1 u ili-a!ea m%#ali ăţii e(icien e #e (%!ma!e a c%n4 iinţei 4i a cul u!ii *u!i#ice ce &i-ea-ă $!%cesul %!gani-aţi%nal al ac i&i ăţii &amale3 1 #e e!mine lacunele "n #!e$ "n #%meniul %!gani-ă!ii ac i&i ăţii &amale.III$ COMPETEN:E P!in s u#iul #isci$linei CDrept vamalD s u#enţii %)ţin u!mă %a!ele c%m$e enţe2 Co2*ete#.e . . 1 (%!mula!ea iniţia i&el%! "n &e#e!ea a#%$ ă!ii n%il%! n%!me #e #!e$ ca!e a! !eglemen a mai e(icien #%meniul !es$ec i&3 1 es ima!ea !%lului (en%menel%! *u!i#ice "n $!ac ica s%cială IV$ OBIECTIVE <ENERALE En )a-a s u#ie!ii #isci$linei D!e$ (inancia! s u#en ul !e)uie2 %$ La #i!el de cu#oa-tere -i 3#.ere+ = să i#en i(ice %)iec ul #e s u#iu al #!e$ ului &amal3 .ele.e *ecifice+ 1 anali-a 4i sin e-a a)%!#ă!il%! e%!e ice #in #%meniul #!e$ ului &amal3 1 e. Co2*ete#."n !1un lim)a* *u!i#ic c%!ec .$!ima!ea sc!isă 4i %!ală.

&$ La #i!el de i#te./ Co#.= = = = = sa #e(ineasca c%nce$ ul #e ac i&i a e &amala3 sa #e(ineasca #!e$ ul &amal ca !amu!a #e D!e$ 3 sa #esc!ie e a$ele #e &amui!e a ma!(u!il%!3 sa #e e!mine !%lul se!&iciului &amal in ac i&i a ea ec%n%mica e.$e!ienţa #%c !ina!ă 4i $!ac ică "n &e#e!ea a inge!ii sc%$u!il%! #!e$ ului &amal. )$ La #i!el de a*licare+ 1 1 1 1 1 1 1 1 să gene!ali-e-e $a! icula!i ațile a$lică!ii n%!mel%! #!e$ ului &amal la #i(e!i e e a$e #e #e-&%l a!e3 să gene!ali-e-e $a! icula!i a ile !a$%! ului *u!i#ic #e im$une!e &amală3 să clasi(ice i-&%a!ele #!e$ ului &amal3 să s a)ilească ac ele &amale necesa!e $en !u (ieca!e i$ #e !egim &amal3 să s a)ilească $!%ce#u!a #e &amui!e a mă!(u!il%! 4i mi*l%acel%! #e !ans$%! 3 să s a)ilească legă u!i "n !e n%!mele #!e$ ului &amal 4i n%!mele #e !e(e!inţă #in ac ele n%!ma i&e ce a$a!ţin al %! !amu!i #e #!e$ 3 să a!gumen e-e esenţa un%! (en%mene sau ins i uţii #e #!e$ &amal3 să c%m$a!e e. ul al %! 4 iinţe *u!i#ice3 să (%!mule-e $!%$une!i #e c%m$a i)ili-a!e a $!e&e#e!il%! n%!mel%! au %6 %ne cu $!e&e#e!ile legislaţiei eu!%$ene3 să a$!ecie-e im$%! anţa 4 iinţei #!e$ ului &amal "n e&%luţia 4 iinţel%! *u!i#ice3 să ela)%!e-e $lanu!i #e acţiune ce $% (i !a$%! a e la si uaţiile c%nc!e e #in $!ac ica *u#icia!ă3 să c%n !i)uie la cul u!ali-a!ea *u!i#ică a $%$ulaţiei "n ma e!ie #e #!e$ (inancia!.rare+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 să e&aluie-e !%lul ac i&i a ii &amale in #e-&%l a!ea ec%n%miei nați%nale3 să s a)ilească !%lul 4i l%cul #!e$ ului &amal "n sis emul !amu!il%! #e #!e$ 3 să $!%$ună n%i me %#e #e $e!(ecţi%na!e 4i sim$li(ica!e a $!%ce#u!ii #e &ămui!e 4i c%n !%lul &amal3 să $!%$ună n%i m%#ali ăţi #e su$!a&ec6e!e &amală3 să $!%$ună iniţia i&e legisla i&e "n #%meniul ac i&i ăţii &amale3 să s a)ilească l%cul 4i !%lul #!e$ ului &amal "n c%n e.i#uturi să #e(inească %)iec ul 4i me %#a !amu!ii 1 Ra$%! ul #e #!e$ &amal 4i su)iecţii ? 1 . V$ OBIECTIVE DE REFERIN:> ŞI UNIT>:I DE CON:INUT Su"iectul $% Dre*tul !a2al = ra2ur/ de dre*t i di ci*li#/ de tudiu O"iecti!e de referi#. e!na3 sa #e e!mine #!e$ u!ile si %)liga iile #ecla!an il%! si %!ganel%! &amale.

$%! 1im$%! Su"iectul &$ Re. > 1 1 să #e(inească n%ţiunea #e a!i( &amal 4i u ili-a!ea "n $!ac ica in e!naţi%nală să ca!ac e!i-e-e a!i(ele &amale 4i sis emul . să #e(inescă n%ţiunea 4i s a u ul *u!i#ic al %!ganel%! &amale să să ca!ac e!i-e-e #e e!mine &amale %!ganel%! &amale să i#en i(ice (%!mele 4i me %#ele #e !eali-a!e a $%li icii &amale 4i a $%li icii (iscal1c%me!ciale "n %$e!aţiunile #e 1 e. 1 1 1 1 1 1 1 &amale P%li ica &amală 1 $a! e c%m$%nen ă a $%li icii (iscal1c%me!ciale C%nce$ ul #e sis em &amal N%ţiunea 4i %)iec i&ele %!găni-ă!ii ac i&i ăţii &amale N%ţiunea si s a u ul *u!i#ic al %!ganel%! &amale Sis ema %!ganel%! &amale a R. e!ne 1 1 1 1 ac i&i ăţii ec%n%mice 1 1 1 aces %!a N%!mele #e #!e$ &amal I-&%a!ele #!e$ ului &amal L%cul 4i !%lul #!e$ ului &amal "n sis emul #!e$ ului Su"iectul ) Su"iec. +uncţiile %!gani-ă!ii 4i c%n#uce!ii ac i&i ăţii &amale sis emul 4i %!ganel%! a !i)uţiile Esenţa 4i c%nţinu ul $!%ce#u!ii %!gani-ă!ii ac i&i ăţii &amale (uncţiile A !i)uţiile %!ganel%! &amale 1 1 1 1 1 să i#en i(ice ac ele &amale la !ece!ea $es e (!%n ie!a &amală. !eglemen a!ea a!i(a!ă a %$e!aţiunil%! #e im$%! 1e.M. !%lul 4i l%cul #!e$ ului &amal "n sis emul #e #!e$ 4i "n !eglemen a!ea e.$%! 1im$%! "n %$e!aţiunile #e 1 1 1 c%me!ciale e.ii dre*tului !a2al să #e(inească n%ţiunea 4i c%nţinu ul 1 N%ţiunea.ii co2erciale e8ter#e să i#en i(ice (%!mele 4i me %#ele #e 1 me %#ele !eglemen ă!ii #e s a a ac i&i ăţii !eali-a!e a $%li icii &amale 4i a $%li icii (iscal1c%me!ciale e. c%nţinu ul 4i s !uc u!a ac i&i ăţii ac i&i ăţii &amale să #e e!mine !%lul sis emului &amal "n ec%n%miile c%n em$%!ane să #e(inească c%nce$ ul #e sis em &amal să s a)ilească #!e$ u!ile 4i %)ligaţiile $e!s%anel%! (i-ice.le2e#tarea de tat a acti!it/. *u!i#ice a #ecla!anţil%! 4i !ans$%! a %!il%! &amali.$%! sis emul #e licenţie!e. c% a!e. e!ne.#e #!e$ &amal 1 1 să #e e!mine elemen ele s$eci(ice ale !a$%! ului *u!i#ic #e #!e$ &amal să i#en i(ice i-&%a!ele.$%! !eglemen a!ea ne a!i(a!ă a %$e!aţiunil%! #e im$%! 1e.

$%! 1 1 1 1 1 Su"iectul 6 Dre*turile de i2*ort=e8*ort$ să #e(inească n%ţiunea #e a.$%! Su"iectul 5 Re.ei e6nică &amală "n !eglemen a!ea %$e!aţiunil%! #e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P!inci$ii gene!ale #e !ece!e a mă!(u!il%! 4i mi*l%acel%! )ăne4 i $es e (!%n ie!a &amală a Re$u)licii M%l#%&a T!ece!ea (!%n ie!ei &amale cu mi*l%ace #e !ans$%! Regimul *u!i#ic al )unu!il%! ce a$a!ţin $e!s%anel%! (i-ice Au %!i-a!ea !ece!ii $es e (!%n ie!a &amală C%n !%lul im$%! ului De(iniţia 4i clasi(ica!ea a!i(ului &amal N%!me Sis emul in e!naţi%nale $!i&in# (%l%si!ea a!m%ni-a #e #esc!ie!e 4i a!i(el%! &amale c%#i(ica!e a mă!(u!il%! Ins !umen e #e e6nică &amală 4i a!i(a!ă $!ac ica e #e ţă!ile ca!e (%l%sesc a!i(e &amale 1 1 $e!(ec a!ea ac el%! &amale.ei &amale ca ins !umen #e $%li ică (iscal c%me!cială Su"iectul @$ V/2uirea 2/rfurilor de i2*ort=e8*ort$ să #e(inească $!%ce#u!a #e &ămui!e 1 P!inci$ii gene!ale $!i&in# să #e e!mine $!%ce#u!a #e $e!(ec a!e a a.ei &amale ca ins !umen (iscal a.a $e &al%a!e a#ăuga ă P!%ce#u!a a$lică!ii 4i $e!ce$e!ii $en !u $!%ce#u!i &amale +uncţia a.a.$%! să #e e!mine $!%ce#u!a a$lică!ii &amale să #e e!mine (unţiile a.ei 1 1 1 1 +uncţia a.le2e#tarea ?uridica a trecerii 2arfurilor.$%! a$lica e să #e e!mine )a-a #e calcul a #!e$ u!il%! #e im$%! 4i e.el%! &amale 1 să #e e!mine c%n#iţiile #e licenţie!e a %$e!aţiunil%! #e im$%! 1e.a &amală 1 N%ţiunea 4i na u!a *u!i#ică a a. O$e!aţiuni $!eala)ile. e!ne să #e(inească n%ţiunea #e a!i( &amal să #e e!mine !%lul 4i l%cul a!i(ului &amal "n !eglemen a!ea ac i&i ăţii ec%n%mice e. e!ne 1 să i#en i(ice ins !umen ele #e im$%! 1e.ei &amale să #e e!mine #!e$ u!ile #e im$%! 4i e. @ . 2i?loacelor de tra# *ort i 2i?loacelor "a#e ti *e te fro#tiera !a2ala a Re*u"licii Moldo!a 1 1 să #e(inească $!inci$iile gene!ale #e !ece!e a mă!(u!il%! $es e (!%n ie!a &amală să #e e!mine #!e$ u!ile 4i %)ligaţiile $e!s%anei (i-ice la #e$lasa!ea mă!(u!il%! 4i mi*l%acel%! )ăne4 i $es e (!%n ie!a &amală 1 1 1 1 1 să s a)ilească c%n#iţiile #e #e$lasa!e a mă!(u!il%! $es e (!%n ie!a &amală să #e e!mine c%n#iţiile #e !ece!e $es e (!%n ie!a &amală a mi*l%acel%! #e !ans$%! să #e(inească me %#ele !eglemen ă!ii #e s a a ac i&i ăţii ec%n%mice e.ei &amale Ta.

ac el%! &amale 1 1 să #e e!mine c%n#iţiile au %!i-ă!ii !ece!ii $es e (!%n ie!a &amală să #e e!mine e a$ele #e &ămui!e 4i #ecla!a!e a mă!(u!il%! 4i mi*l%acel%! #e !ans$%! 1 1 să #e e!mine !%lul 4i l%cul )!%Fe!ului &amal la $e!(ec a!ea ac el%! &amale să #e e!mine #!e$ u!ile 4i %)ligaţiile 1 1 1 1 Au %!i-a!ea !ece!ii $es e (!%n ie!a &amală 4i ac%!#a!ea li)e!ului #e &amă P!inci$ii gene!ale #e $e!(ec a!e a ac el%! &amale su) ac%$e!i!ea Ca!ne ului TIR G!%Fe!ul &amal Decla!aţia &amală "n #e aliu 1 1 1 1 #ecla!an ului "n $!%cesul #e &ămui!e Su"iectul 7$ Co#trolul !a2al să #e(inească n%ţiunea 4i (%!mele 1 N%ţiunea esenţa si c%nţinu ul c%n !%lului c%n !%lului &amal să i#en i(ice sc%$ul c%n !%lului &amal să #e e!mine e a$ele c%n !%lului &amal să #e e!mine #!e$ u!ile 4i %)ligaţiile %!ganel%! &amale la e(ec ua!ea c%n !%lului &amal 1 $!%ce#u!a e(ec uă!ii 1 1 &amal Di!ecţiile $!inci$iile c%n !%lului &amal Pa! icula!i ăţi &amal +%!mele c%n !%lului &amal esenţiale ale c%n !%lului #e %!gani-a!e a 1 1 să #e e!mine c%n !%lului &amal să #e e!mine #!e$ u!ile 4i %)ligaţiile #ecla!anţil%! 1 1 1 1 Su"iectul ($ Re.$%! ul 1 (ieca!e i$ #e !egim &amal Su"iectul A$ Metodele de ta"ilire a !alorii 2/rfurilor să #e(inească me %#ele #e s a)ili!e a 1 Sis emele #e #e e!mina!e a &al%!ii "n &amă A .i2urile !a2ale să #e(inească n%ţiunea #e !egim &amal 4i 1 N%ţiune 4i i$u!ile !egimu!il%! &amale #es inaţie &amală să #e e!mine $!%ce#u!a #e ac%!#a!e a !egimu!il%! &amale să #e e!mine c%n#iţiile #e $lasa!e a mă!(u!il%! su) !egimu!i &amale să #e e!mine $!%ce#u!a #e &ămui!e $en !u (ieca!e i$ #e !egim &amal 4i #es inaţie &amală 1 să #e e!mine măsu!ile #e $%li ică $en !u ec%n%mică a$lica ă mă!(u!il%! 1 1 1 1 1 1 Im$%! ul $en !u ci!culaţia li)e!ă T!an-i ul Pe!(ecţi%na!ea ac i&ă T!ans(%!ma!ea su) su$!a&eg6e!ea &amală Pe!(ecţi%na!ea $asi&ă E.

&al%!ii "n &amă 1 1 1 să #e e!mine $!inci$iile #e a$lica!e a me %#el%! #e s a)ili!e a &al%!ii "n &amă să #e e!mine c%n#iţiile #e a$lica!e a me %#el%! #e s a)ili!e a &al%!ii "n &amă să #e e!mine #!e$ u!ile 4i %)ligaţiile #ecla!anţil%! 4i %!ganel%! &amale la s a)ili!ea &al%!ii "n &amă 1 1 1 a mă!(u!il%! Me %#ele #e #e e!mina!e a &al%!ii "n &amă a mă!(ii 4i m%#ul #e a$lica!e a l%! Me %#ele #e #e e!mina!e a &al%!ii "n &amă a mă!(ii "n )a-a &al%!ii !an-acţiei cu ma!(a !es$ec i&ă %!i "n )a-a $!eţului e(ec i& $lă i sau #e $lă i Me %#ele #e #e e!mina!e a &al%!ii "n &amă a mă!(ii "n )a-a &al%!ii !an-acţiei cu ma!(ă i#en ică 1 Me %#ele #e #e e!mina!e a &al%!ii "n &amă a mă!(ii "n )a-a &al%!ii !an-acţiei cu ma!(ă 1 1 1 1 simila!ă Su"iectul %'$ R/ *u#derea ?uridic/ 3# dre*tul !a2al să #e(inească n%ţiunea #e c%n !a&enţie 1 N%ţiunea 4i i$u!ile !ăs$un#e!ii "n #!e$ ul &amală să #e e!mine ac ele #e $!%ce#u!ă "n ca.amină!ii 1 #eci-iil%! %!ganel%! &amale ca-u!il%! #e c%n !a&enţie 1 &amal C%n !a&enţiile &amale 4i !ăs$un#e!ea $en !u să&"!4i!ea l%! /sancţiunile0 Ac ele #e $!%ce#u!ă A aca!ea #eci-iei %!ganului &amal asu$!a ca-ului #e c%n !a&enţie &amală Răs$un#e!ea $en !u in(!acţiunile #in #%meniul ac i&i ăţii &amale. B .#e c%n !a&enţie &amală să să #e e!mine #e e!mine $!%ce#u!a $!%ce#u!a #e a ac a 1 1 e.

VI$ LUCRUL INDIVIDUAL '< .

Produ ul *reco#iBat Strate. %)iec i&ele.$lici 4i să mani(es e % )una cun%aș e!e a ma e!iei. me %#ele 4i #i!ecția #e ce!ce a!e H să #eci#ă asu$!a (%!mei #e $!e-en a!e H să c%nţină '< $agini H să (ie (un#amen a ă % $!%)lema e%!e ica )a-5n#u1se $e ac ele n%!ma i&e 4i li e!a u!a !ec%man#a ă H nea#mi e!ea c%$ie!ii mecanice a (!agmen el%! #in luc!ă!ile !ec%man#a e H să (ie $!e-en e c%nclu-ii $!%$!ii asu$!a su)iec ului ce!ce a H $!e-enţa !imi e!il%! c%!es$un-ă %a!e la i-&%a!e 4i n% e necesa!e la s(5!și ul !e(e!a ului/"n n% e se in#ica2 numele si $!enumele au %!ului.ii de realiBare Criterii de e!aluare H să (ie !ansc!is "n (%!ma elec !%nic Ter2e# de realiBare H să aleagă ema #in lis a emel%! $!%$use #e $!%(es%! H să i#en i(ice 4i să c%nsul e su!sele )i)li%g!a(ice. l%cul 4i anul e#iției0 H să $!e-in e !e(e!a ul a!gumen a . inclusi& ac ele n%!ma i&e "n &ig%a!e H să c%nsul e au %!ul.$!esi&. i lul luc!ă!ii. sau al a! ic%lului. e. e. Referat in#icii )i)li%g!a(ici 4i a u u!%! cel%! c%nsi#e!a e u ile $en !u !egăsi!ea mai %$e!a i&a a su!sei s%lici a e H să ela)%!e-e $lanul !e(e!a ului. Pe $a!cu!sul semes !ului H Selec a!ea ca-ului H Anali-a ma e!ialului e%!e ic selec a Studiu de caz H Anali-a ma e!ialului n%!ma i& a$lica)il ca-ului selec a H +%!mula!ea $!%$!iil%! Articole c%nclu-ii H I#en i(ica!ea su!sel%! H P!%(un-imea s u#iului H C%!ec i u#inea u ili-ă!ii e!menil%! H Anali-a c!i ică a !e-ul a el%! $!e-en a e H Rele&anţa c%nclu-iil%! H P!%(un-imea s u#iului Pe $a!cu!sul '' Pe $a!cu!sul semes !ului .

<@.<.'BB@3 ?. n!. n!. n!. Legea cu $!i&i!e la a!i(ul &amal n!.'BB@.ea *e#tru *u#erea 3# a*licare a titlului IV di# Codul fi cal.'. C%ns i uţia Re$u)licii M%l#%&a.7<<<3 '7 . Le.'7.'=A<1IIII #in 7<.>>1IIII #in 7B.0 H Selec a!ea emei $en !u $!e-en a!e H I#en i(ica!ea su!sel%! )i)li%g!a(ice Prezentare PP H I#en i(ica!ea as$ec el%! $!ac ice ale emei H Ela)%!a!ea $!%$!iu1 -isă a $!e-en ă!ii H P!e-en a!ea $u)lică a !e-ul a el%! %)ţinu e H P!%(un-imea s u#iului H C%!ec i u#inea u ili-ă!ii e!menil%! H O!iginali a ea $!e-en ă!ii H +%!ma $!e-en ă!ii ma e!ialului En !e $!ima 4i a #%ua es a!e VII$ REFERIN:E BIBLIO<RAFICE+ Acte #or2ati!e+ '.<>.1IIV #in '>. Legea cu $!i&i!e la !e$a !ie!ea mi*l%acel%! )ăne4 i. a#%$ a ă la 7@ iulie 'BB. e!ne.''>=1IIII #in 7.<'... .'. Legea n!. Legea *e#tru *u#erea 3# a*licare a titlului III al Codului fi cal.)i)li%g!a(ice H Anali-a 4i gene!ali-a!ea ma e!ialului e%!e ic 4i ştiinţifice $!ac ic H Ela)%!a!ea $!%$!iu1 -isă a a! ic%lului H P!e-en a!ea $u)lică / "n (%!mă sc!isă0 a H Di&e!si a ea su!sel%! H Im$%! anţa e%!e ic%1$!ac ică a emei selec a e $en !u ce!ce a!e H Rele&anţa c%nclu-iil%! H Anali-a c!i ică a !e-ul a el%! $!e-en a e H I#en i(ica!ea $%si)ili ăţil%! #e a$lica!e a !e-ul a el%! semes !ului !e-ul a el%! %)ţinu e H V%lumul / @1'< $ag.''.3 7. mă!(u!il%! 4i se!&iciil%! %)ţinu e "n u!ma ac i&i ăţii ec%n%mice e.'BB@3 >.7<<<3 =.'@1IIII #in '@.''.'BBA3 @. C%#ul Vamal al Re$u)licii M%l#%&a..B1IIV #in 7<.'<?. C%#ul (iscal / i lul III 4i i lul IV0. Legea n!.

'BBA3 >... E#i u!a ec%n%mica. E#i u!a C!is G%%F Uni&e!sal. Gucu!e4 i.'?>B1IV #in 7<. J6e%!g6e Ca!aiani.''?<1IIV #in 7<. n!. Tacis 7<<73 '=.ifice+ '.<@. I%n Sucea&ă.7<<=3 '>. Jelu Ş e(an Diac%nu.7<<'3 '=.7<<'3 '. KTe6nici &amale #e (acili a!e a in e!naţi%nalD.. ree8*ortului. e!ne. J6e%!g6e Ca!aiani. CRegimu!ile sus$ensi&e "n legislaţia &amală c%muni a!ă 4i "n cea !%m5neascăD. Legea cu $!i&i!e la -%nele ec%n%mice li)e!e. n!. Lumina Le. 'BB>3 7. 'BB@3 =. Gucu!e4 i.<7.<@. KD!e$ &amal 4i (iscalD. Gucu!e4 i.<@. ''>= #in 7>. E#i u!a C!is G%%F Uni&e!sal. Lumina Le. 7<<73 ''. n!. KManualul $en !u #ecla!anţii 4i e. Gucu!e4 i. Gucu!e4 i.<1IV #in 7@..<=. Legea $!i&in# $!% ecţia c%nsuma %!il%!. CD!e$ &amalD. #!. 7<<=3 '= c%me!ţului . Legea $!i&in# măsu!ile an i#um$ing. Gucu!e4 i.ic%n #e e!meni "n #%meniul !ans$%! ului 4i a &ămui!iiD. J6e%!g6e Ca!aiani.. Legea se!&iciului "n %!ganele &amale. tratate.7<<73 '?. Lumina Le.<=. J6e%!g6e Ca!aiani CReglamen ă!i in e!ne 4i in e!naţi%nale $!i&in# &ămui!ea mă!(u!il%!D. J6e%!g6e Ca!aiani.'7..A. Gucu!e4 i. CC%#ul 4i Regulamen ul VamalD. D!e$ &amal c%muni a!.7<<<3 ''.?'1IV #in =<. n!. n!. C%!nel Ca-acu.$%! : im$%! D. 7<<<3 @. n!. 2o#o. Legea cu $!i&i!e la m%#ul #e in !%#uce!e 4i sc%a e!e a )unu!il%! #e $e e!i %!iul Re$u)licii M%l#%&a #e că !e $e!s%ane (i-ice. Legea $!i&in# !eglemen a!ea $!in licenţie!e a ac i&i ăţii #e "n !e$!in-ă %!.$e!ţii &amaliD.. n!. KLe. CVal%!ea "n &amă a mă!(u!il%! #e im$%! 2 Reglemen ă!i 4i c%men a!iiD. Gucu!e4 i.>71IVI #in 7'. 'BB@3 . Lumina Le. C6i4inău.ice. articole -tii#.<>. 7<<'3 B. C6i4inău. Legea !eglemen ă!ii #e s a a ac i&i ăţii c%meciale e. CTa!i(ul &amal in eg!a D. J6e%!g6e Ca!aiani. Jelu Ş e(an Diac%nu.A7<1IIV #in '@.. Tacis 7<<'3 '<. Legea $!i&in# !egleme a!ea &alu a!ă. cu!s uni&esi a!.'<? #in '=. n!. CVămui!ea mă!(u!il%! #e e.<@. Sil&ia C!is ea C%n#%!. 7<<73 '7. I%n Sucea&ă. 'BB@3 ?..rafii..'<='1 IIV #in <A. J6ena#ie Ra#u.7<<<3 '<.7<<<3 B. S u#iu c%m$a!a i& $!i&in# !egulile #e %!igine. Ca!men Mla#en . Legea cu *ri!ire la co#trolul e8*ortului. i2*ortului -i tra#Bitului de 2/rfuri trate. 7<<=3 '.7<<<3 '7. I%an C%n#%!. 7<<<3 A. #ote de cur . Lumina Le.. All GecF. Gucu!e4 i.7<<A3 Ma#uale.D!e$ &amal !%m5nesc 4i c%muni a!D. Lumina Le. J6e%!g6e. Ca!aiani. c%m$ensa %!ii 4i #e sal&aga!#a!e. J6ena#ie Ra#u. Gucu!e4 i.. Gucu!e4 i. Gucu!e4 i. Jelu Ş e(an Diac%nu.

7<<=3 '>. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD. C_\[eqWYUReWR\ cYZR[\WWR\ ]UYaRD. gh\iWV^. 7<<=3 '@. t. Mi6aela Gelu. gh\iWV^ ]Re s\e.. . NaVWq{Ra m. CmRfc\U` Qfqa\UD 7<<@3 =7. r.n. nVfvZqceVWRaY. CXYZR[\WWR\ ]UYaR sR``VVD. _R`^aY 7<<A3 =. Q. P\`c\URa. rYfY^VW m. tSe.. tSe. b. _R`^aY 7<<' 7. nRfqiv. tSe.oUYdYWRaY. E#i u!a Si ec6 C!ai%&a 7<<A3 7<..n. eR]. zq{aVh\a. Lau!a Ma!inal. ‚UVRU VSeYc 7<'<. P. C}\WV^`D N\UVw2 mT`~\\ RiUYSRaYWV\. C_\[eqWYUReWR\ cYZR[\WWR\ ]UYaRD.'?. _R`^aY 7<<>3 7A. m. _R`^aY.O. _R`^aY. tSe._. Gucu!e4 i..m. Cp^SYZ\WD. OWeUVY~VW y. tSe1aR sgoP. _R`^aY 7<<'3 7>. gh\iWV^. _R`^aY 7<<@3 =<. DmT`~\\ RiUYSRaYWV\D.. t. XVZR~\W^R. m. CXYZR[\WWT\ ]U\`cq]f\WVwD. _RfhYWRaY.o.m. P. Gucu!e4 i. 7<<B3 =@.. _R`^aY 7<<'3 7?. XRf^q~^VW. Gucu!e4 i.P. sY``RfRaY. _R`^aY 7<<A3 =?.m.m. N. €U\ZVW. PYq^Y. COeZVWV`cUYcVaWYw Rca\c`ca\WWR`cv SY ]UYaRWYUq~\WVw a RifY`cV cYZR[\WWRdR e\fYD.m. N.M.Sis emul &amalD. tSe. XVZR~\W^R. PRSeUYh\a.. gh\iWR\ ]R`RiV\. ]R`RiV\. Cx\UlYfR1_D. O. CsR``Vk`^R\ cYZR[\WWR\ ]UYaRD. t`cRZVW DXYZR[\WWR\ R•RUZf\WV\ V ]UVZ\W\WV\ cYZR[\WWT{ U\[VZRaD.n. r. Ec%n%mica. m. o. QV\a 7<<73 tSe. I%an P%$a . 'B. _R`^aY 7<<>3 7B. t. CXYZR[\WWR\ e\fRD. gh\iWV^ =1\ VSe. A. 7@. PRUZY. Lumina Le. gh\iWV^ N\UVw2 mT`~\\ RiUYSRaYWV\. _.Sis emul &amalD. M%l#%&an. 7<<>3 N.O. gh\i. NYWeURa`^Vk. 7<<>3 Val%!ile "n &amă : culege!e #e ac e n%!ma i&e. o.m. Q.m. E#. C|WVcVD. tSe. N. QRdYW. tSe. CPRUZYD. Ec%n%mica. tSe C}\WV^`D. A. Q.T. 7<<A3 ==. CXYZR[\WWT\ U\[VZTD. O. Do\fRaRk eaRUD. 'A. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD. b`WRaT cYZR[\WWRdR e\fY. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD gh\iWV^. N]YU^. yYfV]Ra. QRSTUVW. _R`^aY 'BBA3 77. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD. b. Mla#en D!e$ &amal c%muni a! : culege!e #e $!ac ică *u#icia!ă. tSe. m. P. rRUV`Ra. tSe. Cp^`]\UcVSY a cYZR[\WWRZ e\f\D. PRaR`ViVU`^ 'BBA3 7=. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD. NRfR[\WlRa. _R`^aY.m.m. _R`^aY 'BBA3 7'. uYUVh\a.m. _. m. nYiUVhVeSe. gh\iWV^ ]Re Rij\k U\eY^lVV. Gucu!e4 i. GecF. _R`^aY.. . m. '. bOb Cp^RWRZV^YD. C%smin L%l#es. _R`^aY 7<<B3 =>. 71\. •. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD. 7<'<3 =A. D!e$ &amal. pUVY~aVfV tSe. 7<<@3 ='.P. _YdV`cU. C|WVcVD.. tSe. oYaTeRa. DXYZR[\WWR\ e\fRD. CXYZR[\WWR\ ]UYaRD. C}\WV^`D. CxWYWV\D. QRW`]\^c f\^lVk. C.

le2e#tare al dre*tului !a2al )$% De(iniţi %)iec ul 4i me %#a #e !eglemen a!e al #!e$ ului &amal$ )$) S a)iliţi ca!ac e!is icele #is inc e ale me %#ei #e !eglemen a!e a #!e$ ului &amal$ )$& I#en i(icaţi ca eg%!iile #e !elaţii s%ciale ce se "nca#!ea-ă "n %)iec ul #e !eglemen a!e a #!e$ ului &amal$ Mostra 2: Lucrare de co#trol la te2a+ CCo#trolul !a2al D Su"iectul I $ Co#trolul !a2al %$% De(iniţi n%ţiunea 4i $!inci$iile gene!ale ale c%n !%lului &amal$ %$) Ca!ac e!i-aţi (%!mele c%n !%lului &amal$ %$& Desc!ieţi $!%ce#u!a 4i c%n#iţiile #e e(ec ua!e a c%n !%lului &amal. ul al %! !amu!i #e #!e$ %$& A$!eciaţi elemen ele s$eci(ice ale !a$%! ului *u!i#ic #e #!e$ &amal Su"iectul II$ O"iectul -i 2etoda de re. )$) Dis ingeţi e a$ele su$!a&eg6e!ii &amale. %$ E!aluare u2ati!/ fi#al/ Mostra 1: Te t #r$ Su"iectul I$ Ser!iciul 3# or. '? . Su"iectul II$ Su*ra!e.Evaluarea disciplinei %$ E!alu/ri u2ati!e *eriodice+ te t/ri$ Mostra 1: Lucrare de co#trol la te2a+ CDre*tul Va2al 1 ra2ur/ di ti#ct/ 3# i te2ul de dre*t al Re*u"licii Moldo!aD Su"iectul I$ Dre*tul Va2al 1 ra2ur/ di ti#ct/ 3# i te2ul de dre*t al Re*u"licii Moldo!a %$% De(iniţi n%ţiunea #e #!e$ &amal %$) A!gumen aţi !%lul #!e$ ului &amal "n c%n e. )$& Es imaţi a !i)uţiile %!ganel%! &amale "n ca#!ul su$!a&eg6e!ii &amale.a#ele !a2ale %$% De(iniţi n%ţiunea #e se!&iciu "n %!ganele &amale.0erea !a2al/ )$% De(iniţi n%ţiunea su$!a&eg6e!ii &amale.

Su"iectul II$ Tariful !a2al de i2*ort %$% Desc!ieţi a!i(ul &amal #e im$%! al Re$u)licii M%l#%&a. %$) A!gumen aţi %$e!aţiunile #e $e!(ecţi%na!e ac i&ă. E&i#enţiaţi $a! icula!i ăţile #is inc e la !ece!ea mi*l%acel%! )ăne4 i #e că !e $e!s%anele (i-ice. 2i?loacelor de tra# *ort. %$& A$!eciaţi !%lul a!i(ului &amal "n !eglemen a!ea ac i&i ăţii ec%n%mice e. %$) Clasi(icaţi a!i(ele &amale u ili-a e "n $!ac ica in e!naţi%nală. Bare2 de #otare N% a ? > @ >1A B1'' '71'A '> Punc a* ma.im Punc a* ma. Su"iectul II$ Perfec. mi*l%acel%! )ăne4 i $es e (!%n ie!a &amală a Re$u)licii M%l#%&a.le2e#tarea ?uridic/ a trecerii 2/rfurilor. %$& A$!eciaţi c%n#iţiile #e au %!i-a!e a !egimului &amal #e $e!(ecţi%na!e ac i&ă. D!e$ u!ile 4i %)ligaţiile c%la)%!a %!il%! %!ganel%! &amale. e!ne. mi*l%acel%! #e !ans$%! .%$) De e!minaţi c%n#iţiile se!&iciului "n %!ganele &amale.io#area acti!/ %$% De(iniţi $e!(ecţi%na!ea ac i&ă ca i$ #e !egim &amal.im >1A B1'' '71'A 'B17? 7>17A 7B1=< . Bare2 de #otare N% a ? > @ A B '< Mostra 2: Te t #r$ Su"iectul I$ Re. %$& A!gumen aţi !%lul 4i im$%! anţa c%la)%!a %!il%! &amali "n !eali-a!ea ac i&i ăţii &amale. 2i?loacelor "/#e-ti *e te fro#tiera !a2al/ a Re*u"licii Moldo!a %$% %$) %$& Enume!aţi $!inci$iile gene!ale #e !ece!e a mă!(u!il%!. +%!mulaţi asemănă!i 4i #e%se)i!i "n !e !ece!ea mă!(u!il%! $es e (!%n ie!a &amală #e că !e agenţi ec%n%mici 4i $e!s%ane (i-ice.

Ac i&i a ea &amală "n Re$u)lica M%l#%&a.a &amală. . B. T!an-i ul.A B '< 'B17? 7>17A 7B1=< SU<ESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDEN:ILOR '. '@. '<. ?. E. S a)ili!ea &al%!ii "n &amă a mă!(u!il%! im$%! a e. D!e$ u!ile #e im$%! 4i e.. Des inaţiile 4i !egimu!il%! &amale. 7=. '=. Im$%! ul $en !u ci!culaţie li)e!ă. ''. 'A. Ta!i(ul &amal #e im$%! . A. @.$%! ul mă!(u!il%!. 7. 7<. '?. Reglemen a!ea *u!i#ică a !ece!ii mă!(u!il%!. =. '@ . C%n !%lul &amal c%!$%!al. 'B. D!e$ ul Vamal : !amu!ă #is inc ă "n sis emul #e #!e$ al Re$u)licii M%l#%&a. '. '>. Pe!(ecţi%na!ea ac i&ă. 77. Regimul *u!i#ic al )unu!il%! ce a$a!ţin $e!s%anel%! (i-ice la !ece!ea $es e (!%n ie!a &amală a Re$u)licii M%l#%&a. Reglemen a!ea ne a!i(a!ă.$%! . '7. O!ganele &amale ale Re$u)licii M%l#%&a. Decla!aţia &amală "n #e aliu. G!%Fe!ul &amal. An !e$%-i ul &amal. )unu!il%!. 7'.. ƒ%na Ec%n%mică Li)e!ă. Decla!a!ea mă!(u!il%!. &al%!il%! 4i mi*l%acel%! #e !ans$%! $es e (!%n ie!a &amală a Re$u)licii M%l#%&a. >. De e!mină!ea &al%!ii "n &amă a mă!(ii "n )a-a &al%!ii !an-acţiei cu ma!(a i#en ică 4i &al%!ii "n &amă a mă!(ii "n )a-a &al%!ii !an-acţiei cu ma!(a simila!ă. Me %#a #e s a)ili!e a &al%!ii mă!(u!il%! "n &amă c%n(%!m &al%!ii #e !an-acţie. Ta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful