P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

םירועיש " פ ע גרואה " ד עשת

] ףד " ה ק [ " א ע
אהב בייחמד " א ר ' לע אב " (: ) ' ' ' , א רלד דק יעל מגב יע גיראה " ה ה בייחד ' לע אב " . ע ליו בתכה םא
לכב תוכאלמה , םאד ןכ םילשה רועישה " . ד וא בייח קר בתוכב . שיו גרואו קיתמהל הז " י פע תרבס
ןגמה תובא תוכאלמבד ולא הנשמהש (. ) השריפ גע םהב רועישה יוה רועישה םצעמ םשה
.הכאלמ
1
" כ או שי םוקמ רמול קרד ולאב םצעד םשה הכאלמ השענ " י ע תמלשה רועישה אוה
בייחמד " א ר ' לע אב .גיראה
' . תותירכ יעו ב (. ) רמא טי ' יסוי ר אל וקלחנ ' עשוהי ר " א רו לע השועה הכאלמ " ש היב אוהש רוטפ
ינאש רמוא תצקמ השע םויה תצקמו השע ) ' . םש מגבו רחמל ' (' ' אה קמ ב מע " א ר בייחמ ' לע אב
' . אצמנו יפ גיראה " כ א םגד השועב הכאלמ " ש היב וקלחנ ' עשוהי ר ' , " עשוהי רלד א רו , אדח רוטפ
וניאש עדוי המב אטח דועו אמש השע תצקמ רועיש םויה תצקמו " , א רלו רחמל בייח ירהד " א ר
בייחמ ' לע אב , ףאו גיראה וניאש עדוי םא םילשה תבשב וא " פ כהויב ירה " א ר " ל יל אמעט דעד
עדיש המב ) . ץרתמו אטח ' ' יסוי רד מגה " ל ס םגד " א רל ' םינש יעב לע גיראה (. " ש ייע
םאו אמינ לכבד תוכאלמה " ל ס " א רל בייחד לע תמלשה " , כ א רועישה תנוכ ' תושקהל מגה ךיאד
רמא ' יסוי ר לכהד םידומ " ש היבב אוהש , אה רוטפ " ז יא ןוכנ , לכד ללכ השועה הכאלמ " ש היב
אוה ללכב אתגולפ " א רד . " , ' לבא ל נכ עשוהי רו םא רמאנ קרד הגיראב הביתכו " ל ס " , כ א ןכ תנוכ
' תושקהל מגה " פ כעד " ל וה ' יסוי רל רמול ץוח בתוכמ .גרואו
הנהו " ק ת רמא " א רד ' עשוהי רו וקלחנ םג השועב הכאלמ ' , " עשוהי רלד ש היב רוטפ וניאד עדוי
המב " , א רלו אטח . אלו בייח שח תנעטל ' יסוי ר אמש השע יצח הכאלמ םויה יצחו " . ע ליו רחמל
המ השעי תנעטל , ' אמש יסוי ר השע תצקמ רועיש םויה תצקמו . וטושפבו רחמל " ל י " ק תד " ל ס
" ' א רלד ינתמכ בייח דחאב לע " , כ או גיראה ריפש בייחמ " א ר השועב הכאלמ . " ש היב
לבא " ע לי ( ) ' יתיימ םש מגבד אתיירב ' יסוי רד רמא " ק תל םתקדקד , ראבמו ירחא " ' ק תד מגה
רמא ' יסוי רל " מ מד " ל חכשמ היבגמב ןיב ' , ןיאד יפ תומשה השענד לכ הכאלמה ' . יסוי רו ףכית
החד " מ מד םג הזב אכיא רמימל תצקמד ההבגה םויה תצקמו .רחמל
' המל קו ךרצוה " ק ת רמול " ל חכשמד , אה ההבגהב " ל חכשמ דחאב לע .גיראה
םגו םא רמאנ אלד לכב תוכאלמה תיא " ' א ר יל ןיד ' לע א " , " , מ מ ל נכ גיראה המל השקמ " ק ת
היבגממ יפט בתוכמ " . ל צו גרואו השקמד " , ' ' ל ילד יסוי רד ימעטל ןיד ' לע א .גיראה
1
" מ קפנו וטושפב ןידל יצח . םינורחאהו רועיש ושקה הריתס הזב ארפסבד ' ירחא פ תומ אתיא ןיינמד רוסאד בותכל
וליפא תוא ,' וא א גוראל ' טוח יפא " ,' ל ת א לכו הכאלמ אל . ראובמו ושעת " ש צחד רוסא תבשב . " וליאו ת המ
אתפסותב הציב " ד פ שרופמ בתוכהש תוא ' וא א גרואה טוח ' וניא א אלא םושמ .תובש
" ע ליו ךיא " ל שפא ' תויתוא בד יוה םצעמ םשה . אה הכאלמ םילשמב " ת ס בייח וליפא תואב ) .' יריאמבו א " ם במרבו
ראובמ בויחהד םושמ , אלו בתוכ םושמ הכמ (. ירה שיטפב ' תויתוא בד וניא אלא רועיש " . כ או תובישח ' אוה כל לככ
רועיש אמלעב יצחד רועיש רוסא . " ת המ
1
ירמא הל יאהל אסיג ירמאו הל יאהל אסיג .' ראובמ וכ " ק ללד אמעט " א רד ךירצד ' ןיטוח ג םושמ
" , ' ב ללו ירתס בד אמעט םושמ ' אל בד .יעידי
ימלשוריבו " ר א אלוע אמעט ' רזעילא רד לע ידי ישילש ותכאלמ תמייקתמ ' . " והז כלו ש ייע " ק להכ
. לבא ילבבב " ע ע םש ךשמהב " ל הזב המ ' רזעיל ר , ' ןנינתד הדוי רכ ןמת ' הדוהי ר רמוא דע
" ... ר א שלשיש ןומיס אמעט " א רד ןמת לע ידי ישילש ותכאלמ תמייקתמ םהב אכה תוחפ ןכימ
רתתסימ אוה ' . " הליחתמד יפ כ ע יוה יעב רמימל ' רזעילא רד ךירצמד ' ןיטוח ג ליזא ' ' הדוהי ר ישב
ןינעלד םיאלכ ךירצמ . ' יחדו תוריפת ג םלועלד " א ר " ל ס ןנברכ םיאלכבד יגס , ' יגסד תוריפת בב
הזב אלש היהי רתסנ , לבא דימ ןינעל הגירא תבשב אל יגס אלש היהי רתסנ דאמ אלא ןניעב
םייקתתש ןמזל הבורמ ןכלו ךירצמ . ' ןיטוח ג
הנהו ילבבה םג " ק לב אל רמאק אלא " א רד ךירצמ ' ןיטוח ג םושמ ' . ' והז כלו ירתס בד " ד סהכ
ימלשוריב ' רזעילא רד " ל ס ' הדוהי רכ םינשד . לבא ירתס תנקסמ ימלשוריה אמעטד " א רד וניא
םושמ , םגד הריתס ' אל ב , אלא ירתס םושמ ןניעבד םייקתתש ןמזל .הבורמ
. הנהו ב םינושארה וקלחנ רועישב רשק " ק ש שיד םירבוס ונייהד יושעש םייקתהל , שיו םלועל
םירבוס יגסד םייקתמש םויל וא . ' שיו םימי זל תושקהל לע תוטיש ולא תייגוסמ ימלשוריה " פ ר ולא
, המ םירשק הרישק התיה , ויהש ןכשמב ןירשוק תא . אלו םירתימה העשל " . ר א התיה הסוי ןויכמ
ויהש ןיעסונ ןינוחו לע יפ רובידה ימכ איהש . רמא םלועל ' יסוי ר יב ' ןוב ר ןויכמ ןחיטבהש םוקמה
אוהש ןסינכמ ץראל ימכ אוהש . רמא העשל ' סחנפ ר ירפותמ תועירי ודמל . " ' ראובמו ש ייע וכ
תרישקד םירתימה אל בשחנ רשק " ק ש ןויכמ ןיחטבהש םסינכהל , עמשמו ץראל ךירצש רשק
םייקתמה ןמזל .הבורמ
" ל נלו " ל יש אילתד תתגולפב ילבבה ימלשוריהו , ילבבהד ןייגוסב " ל ס בויחלד רפות אל ןניעב אלא
אלש היהי רתסנ " , ד סכו דימ , לבא ימלשוריהד תנקסמ ימלשוריה ןניעבד םייקתתש ןמזל .הבורמ
ןכלו ימלשוריה " ' ל ס ימעטל ןניעבד םגד רשק " ק ש םייקתי ןמזל . ךנהו הבורמ םינושאר וקספ
ילבבהכ יגסד אלש אהי רשקה רתסנ , ונייהד דימ השענש םייקתהל םוי וא . ' םימי ז
. הנהו ג רשק " ק ש יולת תעדב ינב , םא םדא םישוע רשק הזכ םויקל וא . םינורחאהו אל ונד
רשקב שיש תורשפא םייקתתש ןמזל הבורמ לבא םג רשפא היהיש רתינ " ' . ז ט יע דימ " ) ז יש ('ב
וניאד בשחנ , " ןכו ק ש " ' ע וש יע " ז שרגה ) םש (' ' וניאד א עס ארקנ " ק ש " כ אא ךרדה דימת .ומייקל
' הז כלו דגנ ימלשוריה " ל נה " ד סד ףלימל הממ ויהש םירשוק תא , השקמו םירתימה היהד ,העשל
ץרתמו ןויכד ויהש ןיעסונ ןינוחו לע יפ רובידה ימכ איהש ' . שוריפה כלד םלועל ןויכד התיהש
תורשפא והשיש ןמזל , ףא הבורמ התיהש תורשפא ועסיש , רשוקהו דימ אל היה עדוי ןויכ ויהש
םיעסונ לע יפ ,' רבכ ה היה בשחנ רשק . " דע ק ש יחדד " מ מד םחיטבה םסינכהל " , כ או ץראל םג
רשוקה עדי אלש םייקתי " . פ כעו םלועל . " ' ז טהל ק
ןכא תמאב ילבבב " (: ) כ ג דע אתיא ןיעכ ךה , הרישק איגוס ןכשמב אכיה , רמא יאוה אבר ןכש
ןירשוק תודתיב , . אוהה יחדו םילהא רשוק לע תנמ ריתהל אוה . " אלא ש ייע ילבבבד אכיל לכל ךה
" ט וש ןויכד ויהש םיעסונ ןינוחו לע יפ רובידה .' עמשמו וכ " ל סד ילבבהל ןויכד היהש תורשפא
ועסיש דימ יגס הזב בשחייש רשוק לע תנמ " . כ או ריתהל אחינ ירבד " ז טה " ז שרגהו וספתש
.ילבבהכ
2
. אצמנ ד יגילפד ילבבה ימלשוריהו . אדח םינשב םא רדג רשק " ק ש אוה אלש היהי רתסנ , וא דימ
םייקתתש ןמזל .הבורמ
2
דועו יא ןניעב יאדובש , וא םייקתת יגס ךכב שיש תורשפא .םייקתתש
בורקו רמול ' תותגולפה בד םייולת . " ילבבהלד ז בז רדגד רשק " ק ש אוה אלש היהי רתסנ דימ ) ךות
םוי וא ,( ' תורשפאה םימי ז לש הריתס איה העקפה םשהמ " , ז יאד הרישק . לכו רוביח שיש
תורשפא היהיש רתסנ דימ רבכ שי םש העקפה . לבא רוביחמ ימלשוריהל רדגד רשק " ק ש אוה
םייקתיש ןמזל , ןיא הבורמ תורשפאה אלש םייקתת עיקפמ תרותמ , אלא רשק אוה ןינע ףסונ
דבלמש ותויה רוביח םג ןניעב רוביח לש . רשפאו אמייק הזלד יגס שיש תורשפא םייקתיש ןמזל
, רבכד הבורמ שי םש ןינעה לש . . ןבהו אמייק

ןידב ' לע א גיראה
(: ) ' ' אנת דק יעל יע בתכ תוא ' המילשהו א רפסל ' רמא וכ אבר " ר ב אנוה " א ר איה ' םילשהל וכ
" . ע לי ינאש ךיא " ד ס אברל " ר ב אנוה איתאד , " אה א רכ " א רל בייח וליפא דחאב לע , וליאו גיראה
אתיירבה וניא בייחמ " א כ םילשמב לכ . ןכו דגבה " א רל בייח וליפא בתוכב תוא תחא לע ,בתכה
" א שמכו אבר " ר ב אנוה ומצע ,' וליאו יעל אתיירבה וניא בייחמ " א כ םילשמב לכ .רפסה
" . א בשרה ב איבה " כ שמ אתפסותב " ) ב יפ ( " ימלשוריבו ה ה " ) ג יפ ( " בתכ א ה תוא תחא םילשהל
תא םשה תוא תחא םילשהל תא רפסה . אלא בייח השקהש ןויכד אנתד בייחד וליפא םילשמב
םשה המל ךירצ רמול בייחד םילשמב " . פ כע רפסה " ם במרה אל איבה ןיד הז םילשמד תא ,םשה
וטושפבו םושמ אלש רכזנ , אלא ילבבב השקש " ז יאד וכרדמ לש " ם במרה תוחדל רבד שרופמה
ימלשוריב חכמ המ אלש רכזנ אידהל .ילבבב
. תייגוס ג ימלשוריה השק הליחתד רמאק " לכה םידומ בתוכב תא םשה דע העש ."םילשיש
וטושפבו יאקד תתגולפא " א ר ןנברו דחאב לע גיראה יריימד , רמאקו הב םגד " א ר הדומ בתוכב
תא םשה " ח יאש דחאב לע , דע בתכה םילשיש תא לכ . וניאו םשה ראובמ םעט קוליחה ןיב גרוא
. ירהו בתוכל תייגוסב ילבבה ' אטישפ יעל ' אברל יל " ר ב אנוה הנשמהד הרטפש בתכב תוא תחא
לע בתכה איתא אלד . " א רכ
" כ חאו יתיימ ימלשוריה ךה אתפסות בתכד תוא תחא םילשהל תא םשה םילשהל תא רפסה .בייח
עמשמו עייתסמד הזמ " א שמל לכהד םידומ בתוכב " ח יאד דע " ' . ל נמ קו םילשיש ךהד אתיירב
איתא םג . " א רכ
" ק ועו " ז יפלד אצוי בתוכבד אכיל אתגולפ ןיב " א ר , ירהד ןנברו וליפא " א רל " ח יא דע ,םילשיש
םילשמבו םג ןנבר , ראובמכ ידומ . ירהו אתפסותב ףכית " כ חא איבמ בתוכבד תוא ' לוחב א תואו 'א
תבשב וקלחנ ' עשוהי ר " א רו " , " פ נממו ש ייע יא " א ר ' עשוהי רו יריימ " , כ א םילשמב " ט מ 'רד
, יאו עשוהי וניאב " , ט מ םילשמ . " א רד
2
ןבומכ והזד יפל ךנה םינושאר רשקד " ק ש ונייה םויל וא . ' לבא םימי ז םירבוסה רשקד " ק ש ונייה םייקתמש םלועל
יאדוב וטקנ םגד ילבבה " ל ס . והדידלו ןכ " א שמ ןייגוסב " א רד ךירצמ ' ןיטוח ג ידכ אלש היהי רתסנ הארנ ונייהד אלש
היהי רתסנ ןמזל .הבורמ
3
. ימלשוריב ד איבמ תקיפס ןנבר ןירסיקד םא ' לע א גיראה בייחמד " ' א ר יב ונייה ' לע א יבג ,םינש
םילשמש , וא רועישל " ' ג ע א , רבכד שלש שי םש . תנקסמו רועיש ימלשוריה אוהד " ' ג ע א . ןכו םינש
" י שרפ וניתנשמב ףרטצמד .רועישל
תייגוסמו ילבבה (: ) ' רמאקד דק יעל הנשמהד תרטופה בתכב תוא " ' ג ע א בתכה איתא אלד , " א רכ
אכיל , אמשד היאר הנוכה הנשמהד הרטפ וליפא תואב תחא " ג ע יתש , וליאו תויתוא " א רל בייח
יוהד ומכ טוח " ' ג ע א .'ג
לבא שי איבהל היאר ילבבהד " ל ס " ' ג ע א , תנקסמכ םינש ' , תותירכ מגהמ ימלשוריה " ש ייעד
הנשמב (. ) טי בלח רתונו וינפל לכאו דחא ןהמ וניאו עדוי הזיא ןהמ לכא ותשא הדנ ותוחאו ומע
תיבב גגש תחאב ןהמ וניאו עדוי הזיאב ןהמ גגש תבש םויו םירופיכה השעו הכאלמ ןיב תושמשה
וניאו עדוי הזיאב ןהמ השע יבר רזעילא בייחמ תאטח יברו עשוהי " . ר א רטופ יסוי אל וקלחנ לע
השועה הכאלמ ןיב תושמשה אוהש רוטפ ינאש רמוא תצקמ השע םויה תצקמו השע רחמל לע
המ וקלחנ לע השועה הכאלמ ךותב םויה וניאו עדוי םא תבשב השע םא " כ הויב השע . " ' ש ייע וכ
) ' םש מגבו (' ' השקמ ב מע ' יסוי רל ךיא רמאק " ש היבד " ע וכל רוטפ אמש השע תצקמ הכאלמ
םויה תצקמו , אה רחמל " א ר בייחמ ' לע אב . ץרתמו גיראה ' יסוי רד " ל ס אלד בייחימ " א ר אלא
ינשב ןיטוח לע גיראה . " םאו ש ייע אתיא ' לע אד גיראה ונייה " ' ג ע א , אצמנ שלש םגד " א רל " ח יא
לע תמלשה , המו רועישה בייחמד " א ר ' לע אב גיראה וניא םושמ םילשמש רועישה , ' ןיטוח גד
אלא םושמ ןויכד רבכד שי םש גירא , ' םג ןיטוח גד טוחה ' ףיסומש אה בושח " . כ או היבגא יהנ " א רד
בייחמ ' לע אב גיראה – ונייהד " ' ג ע א ,' לבא ג " ס כוס ' רועיש יעב הגירא אלמד , אמשו טיסה גרא
יצח אלמ טיסה םויה יצחו . אלא רחמל " כ ע התואד איגוס הטקנ תוטישפב ' לע אד גיראה ונייה 'א
" ג ע , בייחו םינש םושמ תמלשה " , ה הו רועישה בייחד לע תמלשה רועישה אלמד . " , ב זו טיסה
. לבא ה ךדיאמ ) ' ' םש מגב יע (. יתיימד זי אתיירב בתוכה יתש תויתוא יתשב תותבש תוא תחא
תבשב וז תואו תחא תבשב וז ' רזעילא ר בייחמ . ךותמו איגוסה ראובמ אמעטד " א רד םושמ
תותבשד ואל ןיפוגכ , יתשו ןיימד תויתואה " ' . ל פת קו תופרטצמ בייחד םושמ ' לע א , ראובמכ בתכה
" (: ) ' ' א רלד דק יעל מגב בייחמד ' לע אב גיראה " ה ה ' לע אב .בתכה
ןכא " ש ייע " י שרב " ה ד אלא תחאב " ד אב " ל זו לבא גרואב ארקיעמד יוה יאהב דגב גירא רועיש
הברה בישח יאה טוח גראש הז בגא לכ דגבה , " ןושלו ל כע הז עמשמ רורב יריימד " ' ג ע אב ,'ג
ובויחו אל םושמ םילשמש רועישה אלא םושמ טוחהש ףסונה בושח בגא . ראיבו דגבה יקיפאה םי
" ) ב ח ' ' ףנע ד יס (' השקוהד ד ול " י שרל אישוקה " , " כ ושמו ל נה ' התואד יפ איגוס איתא " ד מכ ' לע א
יבג ,' אליממו ג בתוכבד " ח יא " א כ " ' ג ע אב יתש , לבא תויתוא בתוכב תוא תחא תבשב וז תואו
תחא תבשב וז " ח יא " א כ " י ע ףוריצ יתש , אלו תויתואה ןידמ ' לע א .בתכה
אלא " ע ליד " ד מל דחאד לע גיראה ונייה " ' ג ע א , אליממו םינש בתוכבד בייח " ' ג ע אב ,' המ א הנעי
התואל אתיירב רמאד " א ר בתוכהד תוא ' תבשב א וז תואו ' תבשב א וז , יאמאו בייח אל רמאק
" א ר אתובר יפט בייחד וליפא בתכב תוא ' לוחב א תואו תחא . ימלשוריבו תבשב תמאב שרופמ
" א רלד םא בתכ תוא ' לוחב א תואו ' תבשב א . היהיו בייח " ל צ " נ היאד " א רל בייח םג , " אלא ג הכב
טקנד תחא תבשב וז תחאו תבשב וז םושמ אמתסמד ךהב אתיירב אכיא רב אתגולפ ,רטופה
םושמו אתובר הידיד טקנ ןכ וליפאד תחא תבשב וז תחאו תבשב וז , תותבשד רוטפ ןיפוגכ .ןיימד
" פ כע איגוסה םש רמאקד אמעטד " א רד םושמ תותבשד ואל ןיפוגכ ןיימד יתשו תויתואה
, איתא תופרטצמ " ד מכ " ' ג ע א .'ג
4
. לבא ו " ש ייע " ק מטשב םשב ' ושקהש סותה , המל ןכ ךירצ ' אמעטל מגה תותבשד ואל ןיפוגכ
" , ל פת ןיימד בייחד לע תביתכ תואה הינשה ןידמ " ' ג ע א ' . םשב יתו גיראה ' יריימד סותה ןוגכ בתכש
תוא ' לע א ףלק הז תואו ' לע א ףלק רחא ' . " המ קו ש ייע , אה ךכב ראובמ הנשמב (: ) בייחד דק
םג לע תביתכ ' תויתוא ב ' ןיחוול בב וליפאו תחא ירופיצב תחאו , ןויכ אירבטב םניאש םירסוחמ
השעמ .הבירקד
. הנהו ז ונאבה ' ירבד יעל ימלשוריה לכהד םידומ בתוכב תא םשה דע העש . הארנו םילשיש
, ףאד רואיבה " א רד בייחמ ' לע אב , תנקסמלו גיראה ימלשוריה ונייה " ' ג ע א , םילשמש םינש
, לבא רועישה ונייה אקוד גרואב אלמלאד טוחה ' אל גה ויה םינושארה , ראובמכ םימייקתמ ליעל
. אצמנ םש טוחהד ' אוה גה םייקמש תא " . ז יעו םלוכ תגירא טוחה ' ףיסומ גה קוזיח ינשב
, השעמהו םינושארה הגירא לש טוחה ישילשה סחיתמ ינשל . םגו םינושארה ' לע אב יבג סגה
רבכד אוה , לבא םייקתמ ' םיטוח בה םינורחאה םדוקש טוח הז אל ויה םימייקתמ אלמלא טוח
. דועו הז " י עד תפסוה טוח הז ןורחאה םילוכי ינש םיטוחה ומדקש ול םייקתהל וליפא םא ורזגי תא
ראש . אצמנ דגבה " פ כע תגיראד ישילשה קזחמ תא םינשה . " . ל נכו ומדקש
לבא בתוכב תוא " ' ג ע א , ןיא בתכה תואה תפסונה הפיסומ " , כ אא םולכ לע הדי םילשמ תא ,םשה
יזאד תביתכ תוא וז הפיסומ תואב , ימדו תמדוקה דחאל לע .גיראה
תטישלו ימלשוריה אחינ ' תותירכב מגה , " יריימד ל נה ' תויתוא בב םניאש . ןכלו םש אל ךייש והב ןיד
" ' ג ע א " . מ מו בתכה רמאק " א ר בייחד םושמ ףוריצ יתש תותבשה ) תותבשד ואל ןיפוגכ .(ןיימד
ףאו םניאד , ימלשוריה םש ' ' הנובה פב ימעטל ןנברלד ' הדוהי רד בויח בתוכ אוה וליפא 'בב
תויתוא לכמ םוקמ םניאש . לבא םש ןידל ' לע א בתכה ןניעב םילשמש םשל .אקוד
. הארנו ח םגש ירבד " ק מטשה םשב ' םישרפתמ סותה לע ךרד . ןידלד הז ' לע א בתכה ןניעב " י עד
תואה הנורחאה השענ . אלא םש ' אל סותד ולכי ץרתל תוטישפב יריימד ' תויתוא בב םניאש ,םש
" : ) ' ' ה ד גק סותה ישד ( אכילד ירוטלגב בויח בתוכ " א כ יתשב תויתוא םהש , המכ םש ונראיבש .םש
" כ או ךיא בייחמ " א ר וליפא " י ע ףוריצ יתש . ןכלו תותבשה ' ןפואב יפ רחא , םנמאד תצק יריימ 'בב
תויתוא ןהש , לבא םש ובתכנ לע ינש . ףאו םיפלק ןינעלד ףוריצ בויחל בייח םג , ןויכ הזב םניאש
םירסוחמ השעמ , ונייה הבירקד םושמ לוכיד םברקל יזאו ויהי , הזבו םיגהנ יגס ףוריצל ,רועישל
לבא " מ מ לכ ןמז אלש םבריק אכיל , אכילו םש ןיד ' לע א , דע בתכה םילשיש , ירבדכו םשל
. " , ק ודו ימלשוריה
. התעמו ט אובנ ךשמהל , יתיימד ימלשוריה ימלשוריה ירבדל אתפסותה בתכ תוא תחא םילשהל
םשה תוא תחא םילשהל רפסה . אריבסו בייח ' איתאד יל " א רכ – תעדכו אבר " ר ב אנוה ילבבב –
וליאד ןנברל המ יל םילשהש תא םשה " ס כוס אל בתכ . ' קרו תויתוא ב " א רל בייח תואב 'א
המילשמה תא " , ל נכו םשה םגד " א רל " ח יא דע םילשיש תא , ראובמכו םשה תייגוסב ימלשוריה
. " ל נכ
3
הנהו " א בשרה השקה ןויכ בייחד םילשמב תא םשה אליממ בייח םילשמב תא . ותיישוקו רפסה
איה יפל החנהה ךהד םילשמ תא םשה ונייה הבית " ת סהש הכירצ , ובויחו ךכל ןיעכ בויח םילשמ
תא , ןכלו רפסה אישק ' לכד יל םילשמ תא רפסה אליממ םג םילשמ תא . לבא םשה יפל 'יפה
" ל נה בויחה םילשמב תא םשה אוה ןידמ דחא לע , יריימו גיראה םשב אמלעב אלש , " ומכו ת סב
היהש בותכ רא ףיסוהו פ הליחתב השענו " . כ או ראפ ריפש " ל חכשמ םילשמ תא רפסה אלב
3
הנהו ימלשוריב ' הינימ יעל אתיא התיה תילט תחא הלודג הליחתב דע גוראיש הב םינש ןיטוח ףוסבו וליפא לכ
" . ע ליו אוהש ןאמל , יאד איתא " א רל אה הליחתב יעב .' יאו ג ןנברל " כ א ףוסב יאמא יגס לכב , יאד אוהש םושמ אוהש
, אה םילשמ ראבתנ ימלשוריהד איתא ' אבר ישב " ר ב אנוה קרד " א ר אוה בייחמד . " . ב צו םילשמב
5
תמלשה , ןוגכו םשה " ת סהש היה רסח , ' המילשהו תישארבמ ב " ז יעו םלשנ " , ז יאד רפסה םילשמ
תא , םגד םשה הליחתמ היה , ירהש םש תישאר אלב ' איה ב " כ ג . אלא םש " מ מד בייח םושמ
םילשמ תא .רפסה
ןיאו הומתל " ז ע ימלשוריהד " ל ס אתפסותהד איתא , " ירהש א רכ וז איה שממ תטיש אבר " ר ב
אנוה , אתיירבהד ילבבב בתכד תוא תחא המילשהו רפסל איתא . " א רכ
' ונהמת יעלו ךיא " ל ס אברל " ר ב אנוה , אה ןכ אתיירבב ראובמ " ח יאד " א כ םילשמב רפסה וא
" . ל נלו דגבה " ק יא םילשממ תא . לבא רפסה םילשממ תא דגבה יתכא , לכד השק םילשמ תא
רפסה אוה ' לע א . " , ע צו גיראה
. אחינו י המ איבהש ימלשוריה " כ חא תתגולפ " א ר ' עשוהי רו בתוכב תוא ' לוחב א תואו , ' תבשב א
ונהמתד " פ נממ יא וניאשב םילשמ םשה " כ א " ט מ , " אה א רד הדומ " א ר בתוכב " ח יאד דע םילשיש
תא . יאו םשה םילשמב " כ א " ט מ , ' אה עשוהי רד אתפסותב ראובמ םילשמהד תא םשה .בייח
" ל נלו אחינ יריימד " ז יעשכ םלשנ " , מ מו םשה ' עשוהי ר , אתפסותהד רטופ איתא , " לבא א רכ
ןנברל םג םילשמב תא םשה . " ח יא
. ןכא אי בר ישא תייגוסב ילבבה החד ירבד אבר " ר ב " , ל סו אנוה םילשמבד תא דגבה וא תא
רפסה בייח וליפא . לבא ןנברל אל ןחכשא םג ילבבב ימ רמאיש ןנברלד בייחתי וליפא םילשמב
תא . אתיירבהו םשה ילבבב אל ריכזה " א כ םילשמ תא . אתפסותהו רפסה הבייחש םילשמב תא
םשה ירה ראובמ ימלשוריב איתאד יאדו . " ריפשו א רכ החד " ם במרה ןידל םילשמ תא םשה
, ןויכ אנידמ אלד " ל ייק . " , " ק ודו א רכ
] ףד " ה ק [ " ב ע
, לקלקמהו הנשמב " מ ע ןקתל ורועיש " . ע לי ןקתמכ םעטב רבדה המל רמאנ רועישה לעב תנמ
ןקתל אלו הכאלמב .המצע
דוע " ע לי ראובמד ךירצד רועיש , אלו ןוקיתל יגס המב וניאש " ' . כ שממ קו לקלקמ " י שר ןיטיגב
(. ) אמעטד טי " ד מד ארקיס " ג ע ויד בייח םושמ , אלו קחומ ןנירטפ ' םושמ יל , םושמ לקלקמ וניאד
לקלקמ " כ כ . " ירה ש ייע " צ יאד ןוקית , יגסו ללכ המב וניאש ןקתמ . " כ כ
. היהו ב " ל שפא " ש מפע " ש ארה ' ללכ פב , יבג לודג תפיט ויד לפנש לע רפסה וריבעהו בייחד
םושמ , ףא קחומ ןיאד םש תקיחמ , ראיבו תויתוא " ש ארה םושמ בויחד קחומ אוה לע תבשחמ
. ירה הביתכה רקיעד רדג תכאלמ קחומ אוה הנכה (: ) ' ' . ונראיב דק יעל יעו הביתכל " ז דע ירבד
" ן רה תכאלמבד בתוכ אל ןניקלחמ ןיב קח תוכות קחל תוכירי וליפאד קחומ " מ ע בותכל ,בייח
ונראיבו ומכד קחומב " מ ע בותכל בייח לע תבשחמ , ונייהד הביתכה הנכה , ףא הביתכל ןיאש םש
השעמ הביתכ , לכ ללכ ןכש בייחש לע תיישע , וליפא תויתוא ןיא םש השעמ הביתכ הנוקיתכ אלא
קח .תוכות
אמתסמו " ה ה ערוקב " מ ע , ובויחד רופתל םושמ תבשחמ .הריפתה
6
התעמו " ל י " א שמד הנשמה לקלקמהד " מ ע ןקתל ורועיש , וניא ןקתמכ אתלמ ןידהד יללכה לכד
ןילקלקמה . הזלד ןירוטפ " צ יא רועיש ןוקית ללכ יגסו וניאד לקלקמ . " אלא כ כ אוה ןיד יטרפ ךנהב
תוכאלמ לקלקמד " מ ע , ונייהד ןקתל ערוק " מ ע רופתל קחומו " מ ע , םרועישד בותכל רועישכ
הריפת , ןויכ הביתכו רקיעש םרדג אוה תבשחמ הביתכה . ןידבו הריפתהו " ל והד הנשמהל רמול
קחומה " מ ע בותכל ורועיש , ערוקהו בתוככ " מ ע רופתל ורועיש , אלא רופתכ טקנד ןושל ,רצק
.ןבהו
אלא םאד רמאנ ןכ םגד ערוקב בויחה אוה םושמ תבשחמ , והזו הריפתה םצעמ רדג הכאלמה
איהש הנכה " , כ א הריפתל השקי המ ראובמד ןייגוסב ערוקד לע ותמ , אהו בייח ןיא םש תבשחמ
. הזו הריפת ןיעמ תיישוק " א קערגה ' לע קהש " כ שמ " י שר לע ' ' ללכ פד ינתמ לודג (. ) אמעטד גע
' ערוק יעבד לע תנמ רופתל םושמ ךכש היה , ןכו ןכשמב לע " כ שמ (: ) ' ערוקד גע סותה לע תנמ
רופתל קחומו לע תנמ בותכל אוה םצעמ םש , אה הכאלמה ןייגוסב ןניבייחמ ערוקב לע , ףא ותמ
וניאש לע תנמ . ךשמהבו רופתל ונבתכ המכ םיכרד , ןה הזב תעדל " י שר ןהו תעדל .' לבא סותה
לכ םיכרדה ולאה אל וליעוי " כ שמל " ש ארה םצעד רדג קחומ אוה תבשחמ , םא הביתכה אל
קלחנש ןיב תכאלמ קחומ ןיבל תכאלמ . " . ע צו ערוק
" . ל יוע ג " י פע ירבד " י שר " (. ) ' ש רלד וק קל אל " ל חכשמ לבוח ריעבמו היהיש , ןניעבד ןקתמ ןוקית
ףוגב הכאלמה . " ראובמו ש ייע ותטיש " ג לצאשמד דדמנ יפל " , ש רד ןוקיתה רטופה " ג לצאשמב
ונייה ןוקיתהש " ל צ ףוגב .הכאלמה
" ז יפלו רקיעד הכאלמה אוה ןוקיתה השענש " י ע ןבומ דאמ אניד ' רועישד ינתמד הכאלמה עבקנ
" י פע .ןוקיתה
אלא " ע ליד ךיא ולעי ירבד " י שר " ' ש רלד קל ןניעב היהיש ןוקית ףוגב , םע הכאלמה וירבד ןיטיגב
" ל נה " צ יאד ןוקית , קר ללכ אלש היהי לקלקמ . " לבא כ כ הארנ יאדובד ךירצ , םגו ןוקית רועיש
, ןוקיתהו ןוקית ארקיסב " ג ע ויד אוה " י עד תקיחמ וידה בתכ ' תויתוא ב לש , והזו ארקיס ןוקית
הקיחמה המ " ז יעש בתכ , אלא ארקיסב " ד מד רוטפ " ל ס ןויכד ארקיסהש ערגמ וידהמ אוה
עקפומ בישחהלמ תא הביתכה ארקיסב , ונאד ןוקיתכ םיבשחמ דספה וידה דגנכ רכש ארקיסה
וליאכו ןיא םש ןוקית . לבא ללכ " ד מ בייח " ל ס ןיאד ארקיסה לקלקמ " כ כ היהיש דספה וידה
לטבמ ןוקיתה תביתכד .ארקיס
תטיש " י שר ערוקב " מ ע , רדגבו רופתל " ג לצאשמ
" י שר ' (. ) המד יפ גע ןניעבד ערוק " מ ע רופתל אוה םושמ ןכשמבד אל ןחכשא ערוק אלש " מ ע
, עמשמו רופתל אוהש םצעמ רדג . ןכו הכאלמה יבג חתופ תיב ראוצה " (. ) י שרפ חמ ובויחד םושמ
הכמ , בתכו שיטפב " א בטירה אלד הצר " י שר שרפל בייחד םושמ " , ז יאד ערוק ערוק לע תנמ
. ירהו רופתל םתה ןקתמ , אלא אוה " כ ע " ל סד " י שרל המד " ל צש " מ ע רופתל וניא קר ידכ אהיש
, אלא ןקתמ אוה םצעמ רדג ערוק היהיש " מ ע .רופתל
לבא ךדיאמ " י שר " : ) ה ד אל ( בתכ םלועל שרופמ המד ךירצש ערוק " מ ע רופתל קחומו " מ ע
בותכל אוה םושמ " ה אלבד יוה ' , רתוס כלו לקלקמ .ותנשמ
7
" . א קערגהו ב השקה ךיא " ל שפא , םצעד ןכ הכאלמה ערוקד אוה היהיש " מ ע , אה רופתל ראובמ
ןייגוסב ערוקד לע ותמ , ןויכ בייח אוהש , ףא הוצמ וניאש " מ ע .רופתל
' . ןיטיג יע ג (. ) ארקיס טי " ג ע ויד ירמא הל בייח ירמאו הל רוטפ ירמא הל בייח קחומ אוה ירמא הל
רוטפ לקלקמ אוה " . " ש ייעו ש ייע " י שרב אמעטד " ד מד רוטפד םושמ לקלקמ " ל והו קחומ אלש
" מ ע . אמעטו בותכל " ד מד , םושמ בייחד וניאש לקלקמ . " כ כ
ירבדו " י שר םישק היבכראד ירתא , םושמ ישכר לקלקמ םושמו וניאד " מ ע .בותכל

םאו ונייה םישרפמ תעדש " י שר םש המד " ל צש " מ ע בותכל ונייה אפוג אמעט אלש היהי לקלקמ
היה . לבא אחינ " ש ייע " ' ש ארה סותב " ל זו ךותמו " י שרפ עמשמ בישחד קחומכ " מ ע בותכל ןויכ
ובתכד " . מ מו רכינ אל בייחמ םג םושמ בתוכ ןויכ ןותחתהש בושח רתוי ןמ ןוילעה . " ראובמו ל כע
, שרפמד וירבדב ירבד " י שר םלועלד ךירצ " מ ע בותכל , אלא אקוד םגד ארקיס " ג ע ויד בישח " מ ע
, םגד בותכל ארקיסה יוה " . כ או בתכ בוש השק " ל נכ המ ביכרהש " י שר ינש , לקלקמ םירבדה
קחומו אלש " מ ע .בותכל
. הארנהו ד חרכומ ראובמו " , כ שמד הזמ " י שר (. ) ןניעבד גע ערוק " מ ע רופתל קחומו " מ ע בותכל
, ךכש אקוד התיה " , כ שמו ןכשמב (: ) ןניעבד אל " מ ע רופתל " מ עו בותכל םושמ " ה אלבד יוה
, םה לקלקמ ןינע " . ל סד דחא " י שרל רקיעד לכ הכאלמ אוה ןוקיתה , ןוקיתהו הבש אוה
, ןכלו הכאלמה לקלקמ , רסחד רוטפ םצעב . םגו הכאלמה ןניעב ןוקיתה היהש , והזד ןכשמב
םצע , ןויכו הכאלמה ןכשמבש ןוקיתה לש ערוק היה המ היהש " מ ע , ןוקיתהו רופתל לש קחומ
היה המ היהש " מ ע , לע בותכל ןכ והז םצע , וניאו הכאלמה בייח " א כ לע ןוקית .הז
ןכלו אכיל הריתס ןיב " כ שמ " י שר (: ) ןניעבד אל " מ ע רופתל " מ עו בותכל ידכ אלש היהי ,לקלקמ
ןיבל " כ שמ (. ) ךכד גע התיה , לכהד ןכשמב , ערוקבד דחא אלש " מ ע רופתל קחומו אלש " מ ע
בותכל רוטפ םושמ אכילד , לבא ןוקת םג םוקמב שיש ןוקית אלא וניאש " מ ע רופתל ) ןוגכ חתופ
תיב " ( ח יא ראוצה םושמ ערוק " כ גד בישח אכילד ןוקית ןינעל ערוק ןויכ " ז יאש ןוקיתה היהש
.ןכשמב
אחינו ירבד " י שר ןיטיגב יבג ארקיס " ג ע ויד רוטפד םושמ לקלקמ וניאד " מ ע , ךדיאלו בותכל " ד מ
בתכ וניאד לקלקמ , " ונישקתנד כ כ המב " י שרש ' בברעמ כל ינש םינינעה המ רוטפש לקלקמשכ
המו רוטפש וניאשכ " מ ע , לכהד בותכל דחא . " ל נכ
. שיו ה ףיסוהל הזב , הנהד קמוע " ' י שר יש (. ) ' לכד וק קל וניאש ןקתמ הכאלמב המצע אלא
םוקממ רחא – ןוגכ ריעבמ םיצע לקלקמד אוה לצא םיצעה אלא ןקתמד לצא םירחא " ז יעד לוכי
לשבל 'וכ – אל בישח ןוקית , " ןויכד ש רל " ש רד רטופ " ג לצאשמב ןניעב ןוקיתהש היהי ףוגב
. ןכלו הכאלמה " ש רל אל " ל חכשמ לבוח ריעבמו היהיש , םלועלד ןקתמ אוה לקלקמ לצא
.םיצעה
) אמשו ליזא ' ןוקיתהד ישל וניא יאנת אמלעב אלא אוה םצע , ןכלו הכאלמה ןיאשכ ןוקיתה
הכאלמב המצע רוטפ , " רסחד ש רל םצעב (.הכאלמה
התעמו , המד הארנ ןניעבד ערוק " מ ע רופתל , אלו אקוד יגס ראשב , אוה םינוקית אפוג " ט המ
" ש רלד ןניעב ןוקיתהש היהי ףוגב , ערוקבו הכאלמה ףוג הכאלמה אוה תורשפא הריפתה " כ חא
" ) כ שמכו " ש ארה ' ללכ פב לודג רקיעד הכאלמ קחומ אוה תבשחמ ,( םשו הביתכה ךירצ תויהל
, לכו ןוקיתה ןקתמש ןפואב רחא ןיא םש ןוקית ףוגב .הכאלמה
8
אליממו והזד " ש רל , ךירצמש אקוד ןוקית ףוגב , לבא הכאלמה ' הדוהי רל יגסד ןוקיתב לצא
" , ה ה םירחא " צ יאד ןוקיתהש היהי תורשפאב , יגסו הריפתה ראשב .םינוקית
התעמו אל השק " י שרל ערוקמ לע " , י שרד ותמ ירה ' המד יפ ץרתמד ' ותמח מגה ותמחא אל
השק אה ' הדוהי ר אה , " אב ש ר ץרתל םג ותמ ותמא ' ) יגילפ סותהו ,( " אצמנ ז ע אתיירבהד
בייחמד ערוקב לע ותמ יאק ' , ' הדוהי רלו הדוהי רל תמאב " צ יא ערוק " מ ע רופתל , קרד אקוד
" ש רל ןוקיתהד " ל צ ףוגב , אוה הכאלמה ןניעבד ערוק " מ ע רופתל ידכ ןוקיתהש היהי תורשפאב
לש הריפת אוהש ףוג . לבא הכאלמה ' הדוהי רל יגס םג ראשב .םינוקית
4
אחינו . " ' א קערגה וק
5
. הנהו ו הנשמב (: ) ראובמ גצ איצומהד תא תמה ותיבמ רוטפ " ש רל יוהד " . " י שרפו ג לצאשמ םושמ
ונוצרבש אל היה אב ) . לבא ול " ' . ' א עב יפ דצ סות (. " עמשמו ש ייע והזד רדג , " ונוצרבש ג לצאשמ
אל היה אב " ' . כ שממ קו ול " י שר (. ) תרעבהד וק םיצע יוה " ג לצאשמ ןויכ ןיאש ןוקיתה ףוגב
, המו הכאלמה ךייש רמול םש ונוצרבש אל היה אב .ול
" ק וע ךפיהל יכ ירבדמ " י שר (. ) ראובמ וק רדגש " ג לצאשמ אכילד ןוקית ףוגב " , כ או הכאלמה
איצומב תא תמה , " םא פ נממ האצוהה אל אבישח ןוקית ןויכ ונוצרבש אל היה אב ול " כ א יאמא
בייח , ' אה הדוהי רל אכיל ןוקית , יאו ללכ בישח ןוקית " כ א " ט מ . " ש רד
דוע " ע לי " כ שמב " י שר ןייגוסב " ) ה ד אה ( ' ערוקד הדוהי ר לע ותמ " ח יא אלא ' הדוהי רל יוהד
איצומכ תא תמה . ותנוכו ורבוקל " ' כ שמל כל " י שר הנשמב (: ) ונוצרבד גצ אל היה אב " , נ הו ול
ונוצרב אל היה אב ול בויחה . המלו העירק אל בתכ " ש רלד רוטפ וניאד ערוק " מ ע .רופתל
6
' . היה כל ז (: ) ' ' , " רטופ דצ יעל יעד ל שפא היה " ש ר וליפא איצומב תא תמה ורבקל " ש ייעו " י שרב
היהד " ד ס " ש רד רטופ אקוד ןיאשכ ךרוצ אל םדאל איצומה אלו " , ל מק תמל וליפאד איצומב תא
תמה ורבקל אכיאד ךרוצ תמל לבא אכיל ךרוצ םדאל איצומה " כ ג . המו רוטפ אלד בישח ךרוצ
םדאל איצומה ונייה יאדו ומכ " י שרפש הנשמב םש ונוצרבד אל היה אב .ול
" כ או " ל י םגד ' הדוהי ר הדומ ןיאד םש ךרוצ , ןויכ איצומל ונוצרבש אל היה אב , וזו ול ארבס
תמכסומ ןויכד ונוצרבש אל היה אב ול אל בישח הז . אלא ךרוצ ' הדוהי רד בייחמ דצמ אוהש ךרוצ
. והזו תמל המ אילתד ןידב " , " ש רלד ג לצאשמ ןניעב ךרוצ ' . הדוהי רלו איצומל יגס המב אוהש
ךרוצ לצא .תמה
7
4
דוסיו רבדה המד ךירצהש " י שר ערוק " מ ע רופתל אקוד וניא אלא , " רבכ ש רל בתכ רואיבה הכלה ( " ' ) םשב מ ש יס
, " אלא א ייחה אלש ראיב " כ כ תרבס .רבדה
5
לבא ןיידע ראשית תיישוק " א קערגה אבילא ,' םגד סותהד ירבדמ " : ) ' ה ד גע סותה ךירצו ( עמשמ םיצעל ךירצד " מ ע
רופתל , ירהו אקוד תטיש ' ערוקד סותה לע ותמ בייח . ' ' . " הזב קל יעו ע וכל
6
" ז יעכו ' רואיבה קה הכלה לע " א ייחה . " ל נה
7
" ע ליו יבגד איצומ תא תמה יוה " ג לצאשמ ןויכ אכילד ךרוצ , ףא איצומל שיש ךרוצ , וליאו תמל תטיש " י שר (. ) יבג וק
לבוח ריעבמו אוה " , ש רלד ךפיהל ןניעב ןוקית לצא ' , הדוהי רלו םיצעה יגס המב שיש ןוקית לצא . אמשו ריעבמה
לכה יפל , ריעבמבד הכאלמה ףוג הכאלמה אוה יוליכ " , ש רלו םיצעה ןניעב םשש היהי , לבא ןוקיתה האצוהב ףוג
הכאלמה אוה ואיצממש .איצומל
9
לבא " ר וש הזד וניא (. ) ' ' םגד בי יעל יעד בז איצומה סיכ אלש ופנטיי וידגב אילת " ' י ר חמב , " ש רו
ראיבו " י שר םש יוהד " ג לצאשמ ונוצרבד אל השעת " ז יאו רקיע תילכת . ירהו הכאלמה םתה אכיל
ןוקית לצא רחא ללכ " א כ אלש ופנטיי " , ש רלו וידגב רוטפ ונוצרבד אל ' , הדוהי רלו השעת .בייח
אלא " ל צ ףוגד הכאלמה ונייה " רקיע ) " ןושלכ התילכת " י שר ,( לכו םש ונוצרבש אל היה אב ול
בישח וניאש ףוגמ , אוהו הכאלמה ןוקיתכ לצא . יתכאו םירחא . " ב צ
" . פ כע ח אה תהימ ראובמ תאצוהבד תמה ורבקל תמאב שי םש ךרוצ תמל םושמ " , מ מו ודובכ
רמאק ' רטופד מגה היה " ש ר ףא " , כ עו הזב םושמ ןוקיתד הז וניא ףוגב הכאלמה , ףוגד האצוהד
תכאלמ האצוה התילכתו איה המ אוהש ךרוצ .איצומל
התעמו הארנ ראבל קמוע תנוכ " י שר המידש ערוק לע ותמ איצומל תא תמה , , םידקנו ורבקל
" ' ' ן רה יחב יעד בתכש אכילד בויח העירק םדאב " , א שמו רשכ ' םדאבד מגב רשכ בייח ( ' ) הדוהי רל
ונייה ןויכד שיש בויח תוכבל רעטצהלו וילע ןכל םא ערק יוה " . ע ליו ןוקית והמ ןוקיתה , ירהו הזב
ןיא םש םויק תוצמ , םגו העירק ןיא םש ןוקיתה ' ' לכויש סותה כש שובלל דגבה תעשב .םומיח
" ל צו ןוקיתהד אוה דובכ םדאה רשכ תמש םיערוקו .וילע
התעמו הארנ תנוכד " י שר ראבל המל ערוק לע ותמ רוטפ , " ןויכד ש רל לכד ןוקיתה אוה םושמ
דובכ תמה ) םויקד הוצמ אל בישח ןוקית חכומדכ ' ' יבג קל מגהמ הלימ תפירשו תב ,( ןיאו ןהכ
ןוקיתה ףוגב , ימדו הכאלמה שממ איצומל תא תמה ורבקל רוטפד , " ףא ש רל אכיאד ןוקית לצא
, ןויכ תמה ןיאד ןוקיתה ףוגב .הכאלמה
קייודמו ןושל " י שר בתכש איצומ תא תמה , ירהו ורבקל הנשמב (: ) אל גצ רכזוה אלא תאצוה
, אלו תמה רמאנ םש ," " קר ורבקל " י שר זמרמ ירבדל (. ) ' רטופד דצ מגה היה " ש ר וליפא איצומב
תא תמה , והזו ורבקל רקיע ותנוכ ומכד םתהד רוטפ " ש רל ןויכ ןוקיתהש לצא תמה אלו ףוגב
" , נ ה הכאלמה שממ ערוקב לע .ותמ
. התעמו ט ץרותמ בטיה ' המל וקה אל " י שרפ רוטפד " ש רל םושמ וניאש ערוק לע תנמ .רופתל
לכד המ רוטפש " ש רל ערוקב אלש " מ ע רופתל אלא ןקתמש דגבה ןפואב , ומכ רחא חתופ תיב
, אוה ראוצה םושמ ןיאש ןוקיתה ףוגב , ףוגד הכאלמה הכאלמה אוה תורשפא הריפתה . " ל נכ
" כ או אפידעד הינימ טקנ , " ערוקבד י שר לע תמה ןוקיתה וניא לצא דגבה , אל ללכ ףוגב דגבה
אלו תורשפאב , אלא הרפתל לצא , הזו תמה יאדו יוה ןוקית וניאש ףוגב הכאלמה ימדד שממ
איצומל תא תמה . " , ק ודו ורבקל
" ' ה ד סות " , ד וסב אה לבא יבג תעירק לבא יוה ןוקית דגבה לע ידי העירק לכויש ושבולל לכב
העש תיאו וב . ךכ םומיח " ' ל שרהמ יג " . " נ היפכו ש חב ותנוכ " י עד תשיבל דגבה שי ול תאנה .םומיח
" ' ט וי סותהו סרוג ןיאו וב " ' , י עד פמו םומיח העירקה ךש תמח . לכו ורעצ הז קוחד .אבוט
ןכא " ' ח בה יג לכויש ושבלל לכב העש " " וב תיאד . הנוכהו םומיח ' , השק כלד הארנ לע " כ שמ יוהד
ןוקית דגבה לכויש , חניתד ושבולל ויבאב ומאו םאד אב ףילחהל ףילחמ , רוסאו ערוקו שובלל
דגב יתלב " , כ א עורק העירקה יוה ןוקית לכויש שובלל דגבה ךות .' לבא ז ראשב םיבורק םאד אב
ףילחהל ףילחמ וניאו רזוח , ראובמכ ערוקו " ) ' ק ומ מגב ,(. ירה דכ ירשד שובלל דגב יתלב עורק
10
ךות " ,' כ א ז הזיא ןוקית שי דגבב " י ע ) . ירהו העירק רבכ וראיב ' םויקד סותה הוצמה אל בישח
(. הזלו ןוקית וקדקד " ' מ מד סותה שי ןוקית לכויש ושבלל לכב העש שיש וב ' ,' . מגבד יפ םומיח
" ) ק ומ ( אתיא םש םעטהד ראשבש םיבורק םא אב ףילחהל ףילחמ וניאו , םושמ ערוק לכד ערק
וניאש תעשב םומיח וניא . דוע ערק אתיא ' םש מגב " ל א יברל ןנחוי חנ הישפנ ' אנינח רד ערק
הילע רסילת ילטצא אתלמ ' ינאש וכ ןנבר ןויכד לכד אתעש ירכדמ והייתעמש תעשכ םומיח ימד
. " ירה ש ייע " ל חכשמד ןמדזיש תעש םומיח המכ ' . םש סותבו םימעפ ובתכ אלד קר םכחב תמש
אלא " ה ה לכב םדא לכד העש לוכיש םמחתהל וילע יוה תעש " . כ או םומיח ריפש יוה העירקה
ןוקית םג ראשב םיבורק םניאש " , " י עד א וא דגבהש עורק רבכ וניא בייח רוזחל עורקלו םא ןמדזי
תעש . וליאו םומיח היה שובל דגב יתלב עורק ןמדזנו ול תעש םומיח תינש היה ךירצ רוזחל
. " , ל קו עורקלו
" ק השמב " א קערגה ךיא בייח ערוקב לע ותמ אה וניא ערוק לע תנמ , תעדו רופתל
" י שר (. ) ןניעבד גע ערוק " מ ע רופתל אקוד ךכש היה , ןכו ןכשמב " ל ס " י שרל חתופד תיב
ראוצה " (. ) ח יא חמ םושמ ערוק " א כ םושמ הכמ , ראיבו שיטפב " א בטירה םושמ וניאד
" מ ע . םג רופתל (: ) ' ובתכ גע סותה םצעד םשה הכאלמ אוה ערוק לע תנמ רופתל
ןפואבו רחא . " ךיאו ח יא הלעי " ז כ םע ראובמה ןייגסוב ערוקד לע ותמ ותמחבו .בייח
' ונכראה יעלו בשייל תטישל " י שר קרד " ש רל אוה ןניעבד לע תנמ " , י שרו רופתל 'ימעטל
קרד ' הדוהי ר אוה בייחמד ערוקב לע . לבא ותמ יתכא השקי לע ' ובתכש סותה םג םה
(: ) ' םצעד גע יעל רדג הכאלמה אוה ערוק לע תנמ , וליאו רופתל ןייגוסב אריבס והל םגד
" ש ר בייחמ ערוקב לע .ותמ
' רואיבב יעו הכלה " ) ס וס ( " ץריתש מ ש , " ' ןיאד א קערגה וקל " ל צ " מ ע רופתל , קר שממ
ךירצ העירקהש היהת ךרד , ןוקיתהו לוקלק אובת דצמ , תמגוד רחא ערוק לע תנמ
, םצעש רופתל העירקה אוה ךרד , קר לוקלק ןקתמ דצמ רחא המב אוהש לע תנמ
. ערוקבו רופתל ותמחב לעו ותמ " כ ג םצע העירקה אוה ךרד , ןוקיתהו לוקלק אוה דצמ
רחא דצמ םויק הוצמה וא דצמ ורצי , ןכלו ערה ריפש בייח םושמ " . כ אשמ ערוק חתופ
תיב ראוצה העירקהש המצע איה ןוקית דגבה " ח יא םושמ . " , ד תא ערוק
" ל ישו ןפואב " , כ שמד רחא ' םצעד סותה םשה הכאלמ ערוקד אוה ערוק לע תנמ
, ןיא רופתל רואיבה ךירצש תויהל תנוכל , קר הריפת הנוכה העירק אובתש הריפת
, לכד המוקמב אלש אובת םש הריפת " כ חא וניא בושח עורק , קר וישכע אוה ' תוכיתח ב
, קרו אמלעב " י ע ופוסש רופתל בישח וישכעש .עורק
ןויכו ןכש ירה ערוקב לע ותמ ותמחבו ירה תמאב ופוס רופתל " כ חא ' ) ערוקב יפאו לע
ויבא ומאו " פ כע דמוע לולשל םגד הז בישח הריפת ןינעל ,( ףאו תבש " ז יאש רקיע ותנוכ
" , מ מ העירקב " ס כוס אמתסמ אוה ןכ בישחו ריפש ערוק " מ ע , ונייה רופתל העירק תאזכ
אובתש הריפת . אלא המוקמב דצמש הז ןיידע היה לקלקמ " ז יאד רקיע ותנוכ דועו
הליחתמד היה ןוגה , הזל רתוי ךירצ היהיש ןקתמ לצא דגבה לכויש ושבלל ךשמב ימי
" , כ שמכ תוליבאה ,' ערוקבו סותה ותמחב ןניעב היהיש ןקתמ לצא ינב . לבא ותיב ןינעל
םש הכאלמה יגס המב אמתסמש רוזחי .רופתיו
11
יקופאלו חתופ תיב ראוצה תמאבד וניא דמוע רוזחל רופתלו " ח יא םושמ , ריפשו ערוק
בתכ " י שר ובויחד םושמ הכמ , ןויכד שיטפב וניאש " מ ע רופתל " ח יא םושמ " , כ שמכו ערוק
. " א בטירה
תייגוסב ימלשוריה
ימלשורי ןועב ימוק ' אב ר ךיה המ תאד רמא ןמת טחושה ותאטח תבשב רפיכ איבמו ,תרחא
רמאו ףוא אכה אצי ידי וערוק " .' מ פה וכ " ע קהו ושריפ איגוסה םיכרדב םיקוחר , לבא דאמ
שוריפה טושפה ימלשוריהד הליחתמ טקנ המד הנשמהש הרטפ ערוק תבשב רוטפ אוה םושמ
אוהש , ונייהו לקלקמ םושמ אלש םייק . לבא הוצמ וליא םייק תוצמ העירק היה בשחנ ) . וא ןקתמ
היהד בשחנ ןקתמ דצמ דובכ תמה " נ שמכ " (.' כ עו יעל הנשמהד " ל ס אלד . לעו אצי הז השקמ
אתיירבהמ טחושד ותאטח תבשב רפיכ איבמו תאטח , ונייהו תרחא " פ שמכ " ם במרה איבמד
תאטח תרחא לע לוליח , לבא תבש " פ כע " , כ או רפיכ ומכ םתהש רפיכ ףא לליחש תבש " נ ה אמינ
אציד " ח די , אליממו העירק יוהד ןוקית יאמאו . אלא רוטפ " כ ע הנשמהד " ש רכ " ג לצאשמד ,רוטפ
ךרוצו הוצמ ) וא דובכ ( יוה תמה . " תמאבו ג לצאשמ אצי " ח די " , מ מו העירק .רוטפ

ירבדו ימלשוריה ' םה כל היאר " י שרפל , ןידד ןייגוסב ערוק לע ותמ אילת תתגולפב ' הדוהי ר . " ש רו
" ' ל צ סותלו ילבבהד (. ) ' גילפ וק קל בישחד הלימ תפירשו תב ןהכ הכאלמ הכירצה .הפוגל
ךישממו , רמא ימלשוריה ןול ןמת אוה םרג , ךרב ומצעל אכה תא תמרוג . רמא ול ' יסוי ר וליפאו
ןמת תא תמרוג ול וליאש אל תרמאש ול אביש ךאיה היה רפכתמ ול . " כ ע
רואיבהו , " יבגד ד נעל ערוק םויק הוצמה יולת יוויצב , אלבו עורקל בויח אל םייק , אלו םולכ ןכתי
יוויצ תושעל . והזו הריבע " תא תמרג ," יוויצד ול הרותה אוה םרוגש םויקל תוצמ , אלו העירק ןכתי
הרותהש הוצת תושעל " . כ אשמ הריבע יבג תאטח איהש האב אל םויקל הוצמ דבל אלא ,רפכל
ריפשו ןכתי הרפכ ףא " י ע . והזו הריבע " אוה םרג ."ומצעל
' החוד מגהו ירהד םתה ימנ תא תמרג ול וליאש אל תרמא ול איביש ךאיה היה " ' , ש לד יפ רפכתמ
הרפכ " א כ םושמ שיש הוצמ האבהב , םאו וז אתיא אלד ןכתי םויק יוויצ הרותה " י ע הריבע " כ א םג
הרפכ . ןויכו אכיל שרופמד אתיירבב " , כ ע רפיכד אתילד תרבסל . ' אב ר
דוע םש , ןועב ימלשוריב ימוק ' הסוי ר אל ןכ " ר א ןנחוי ' הצמ וכ הלוזג וניא אצוי הב " ח די ,חספב
רמא ול ןמת הפוג , םרב הריבע אכה אוה רבע .הריבע
" ' י בה יפו " ) ד וי ( " ' םתהד מ ש יס הצמה המצע איה ףוג . לבא הריבעה יבג ערוק דגבה ומצע וניא
ףוג , ןכו הריבעה איבמב ותאטח תבשב ןברקה וניא ףוג . בתכו הריבעה " ך שה אליממד ןניעמש
םאד ערק דגבבב לוזג אל אצי ' . " אוה כלו ח די לע ךרד " כ שמ ' םשב סותה " י ר ' בלול פב לוזגה םגד
" ד מל בלול לוזגה לוספ לבא ונייה םדוק , לבא האנקש םא האנק שואיב דוחל בוש ןיא וב םושמ
" , " ש ייעו ע בבהמ " ן במרב ןויכד רבכש וניא דומעב רזחהו אל בישח בלול . לעו לוזגה ךרד הז ,ןאכ
12
הצמ הלוזג איה אצפח לש הריבע איהש דומעב , שיו רזחהו וב לוספ " , " כ אשמ ע בבהמ ערוק
תבשב וניאד אצפח לש . םירבדהו הריבע .םיקיתע
היארהו איבמד ימלשוריה איצוממ הצמ " י הרמ " ר הרל " ' פ לי וכ אבד הנוכל וז חיכוהל ןויכד רבכש
הרמגנ הריבעה ןיאו םש אצפח לש הריבע אצי . " ןכא ח די " א קערגה " ) ת וש אמק ( " ' ףיסומ ד עק יס
יריימד תעילבשכ הצמה איה , ןפואב החנהה " י עש השעמ הוצמה רבוע , ימדו הריבעה ערוקל
" , מ מו תבשב אצי " ח די ןויכ ןיאש הפוג .הריבע
,' הנהד קו " ם במרה " ) ח פ בלול ( " קספ ט ה לאומשכ " פ ר בלול , בלולד לוזגה לוזגה רשכ ראשב
, ןויכ םימיה " צ יאש . אלא םכל ' ' ונייהד יפ סותהד ראשב םימי , " לבא ר דאאד תמיתס " ם במרה
הרומ וליפאד שדקמב אוהש " ת המ " ' . ם במרהד קו לוספ ומצע לספ הצמ הלוזג " ) ו פ " מ וח ,( " ז ה
ונייהו םושמ " ע בבהמ ראובמכ .ןייגוסב

" ל צו " ם במרהד " ל ס המד לאומשד " ל יל ןיד " ע בבהמ אוה אקוד " ג הכב בלולד לוזגה ןיאש
ותליטנב םוש השעמ , ירהש רוסיא וניא לאוש אלש תעדמ ןויכ וניאש ןיוכתמ שימשתל לש ,ןוממ
תווצמד ואל תונהיל . ןיאו ונתינ ןודל אלא םעטמ אוהש לוזג , הזבו אצפחב " ל ס לאומשל " ש לד
לוספ " . " כ אשמ ע בבהמ הצמב הלוזג םצעש הליכא הצמה איה הריבע לש קיזמ ןוממ , הזב וריבח
םג לאומש הדומ אתיאש אמעטל . " ע בבהמד
' ףסואב יעו " ת ודיח " א רגהל רלטוק " ל צז (' ' ) ראיבש ד יס םהד ינש , ןיד םיניד " ע בבהמ דצמ
אצפחה דמלנ " פ רב בלול לוזגה םתאבהומ לוזג תא חספה ,' לאומשו וג גילפ . " ןידו ז ע " ע בבהמ
דצמ השעמ הריבעה דמלנ ימלשוריב ןייגוסב הלאמ , םא תווצמה ןתיישע ןתוצמכ ןה , םאו תווצמ
ואל ןניא .תווצמ
" ש ייעו דוע חיכוהש " כ עד " ם במרה תיא ' שיד יל ןיד " ע בבהמ דצמ השעמ הוצמה אוהש ,הריבע
וליפא אנוגב ןיאש םש אצפח לש , ירהש הריבע " ם במרה " ) ו פ " מ וח ( " קספ ז ה ןיאד םיאצוי " ח די
הצמ לכב הצמ ןיאש םיכרבמ וילע , " ללכבו ז מהרב הז הצמ לש לבט שדקהו , " הזיאו ש ייע אצפח
לש הריבע שי הצמב לש לבט , קר שדקהו רוסיא הליכא אוה ביכרד " , כ עו והיילע ןויכ " ס כוסד
השעמ תליכאה הצמ אוה השעמ רוסיא " ל וה . " ע בבהמ
אלא " ש עד " ' ז ע קהש ירבדמ ' הסוי ר ימלשוריב ערוקד תבשב אצי " ח די ןכו איבמ ותאטח ,תבשב
" פ כו , " אלו ם במרה ימד הצמל לש לזג ןמתד ופוג הריבע םרב אכה אוה השע . ירה הריבע
םוקמבד אכילד לוספ אצפחב אל ןנילספ השעמל העירק וא , ףא הטיחש " ז יעד השע השעמ
הריבע לוליחד .תבש
' תנוכד יתו ' הסוי ר הצמבד הלוזג חנומ הצמב חרכהב " א אש םייקל הוצמה הב אלב תיישע
" , כ אשמ הריבע ערוק תבשב וא איבמ ותאטח תבשב ףאד אוהש רבע הריבע לבא רשפא היה
תושעל הוצמה אלב , ןיאו הריבע דגבה ןברקהו םיעונמ םויקמ הוצמה אלש " , כ אשמו הריבעב
בלול תמאבש םויק הוצמה וניא .הריבע
איבהו היאר , הנהד הזל הנשמב " ז פר תוכרבד ' ןיאד יא ןינמזמ לבטב ראשו " ' , ש ארה יפ םירוסיא
" ד בארהו ונייהד ןיאד םהל ףוריצ , לבא ןומיזל בויח הכרב . לבא אכיא " י שר " ם במרהו " ) א פ תוכרב
' ( " ןינעל יפ ט יה . יולתו הכרב רואיבב " ) ' ק ב מגה (. ירה דצ לזגש האס ןיטיח " ' ז יא וכ ךרבמ אלא
" . ש ארהד ץאנמ ' בייחד פמ , אלא ךרבל הכרבהש איה " . ם במרהו ץואינ ' תמאבד פמ וניא .ךרבמ
13
ירהו שרופמ הנשמב םש לעד יאמד (. ) ' , ראבמ זמ מגבו ןיכרבמ םושמ יאד יעב רקפמ יסכנל יוהו
ינע יזח " ' .' פ נממד קו יל םא המ וניאש ךרבמ אוה םושמ אוהש אצפח לש , ירה הריבע םג לבט
וניא אצפח לש . םאו הריבע םושמ אוהש השע " , כ א הריבע םג תליכאב יאמד השע הריבע המו יל
יאד יעב רקפמ .' אלא יל " כ ע לכד חנומש אצפחב " א אד םייקל וב הוצמה " א כ " י ע , אוה הריבע
רמאנש וב ךה ןיד ןיאד . " . ד תא ןיכרבמ
שיו ףיסוהל רבסה הזב " י פע תרבס ' הסוי ר ומצע קלחל ןיב אכיה אוהד םרג ומצעל ןיבל אכיה
תאד תמרג .' ונראיבו יל אלד ןכתי יוויצ הרותה ללחל תבש ןכלו םצעב " ש ל תוצמ העירק .תבשב
ףאו ימלשוריהד החד ארבס , חכמ וז אישוקה איבממ ותאטח תבשב " כ גד תא תמרג ול " מ מו אצי
" , " כ עו ח די הרותהד התוויצ , אלו ערקיש ותבייח עורקל , המו תבשב ערקש תבשב אקוד וניא ןינע
יוויצל . לבא הרותה אתשה רמאק בר הסוי והזד אקוד ערוקב לע ותמ אוהש השע , לבא הריבע
הצמב הלוזג איהש אפוג ' , םצעבד יפ הריבע " א א םייקל הוצמה הצמב וז " א כ " י ע " , כ ע הריבע
הצמד וז תעקפומ תויהלמ תצמ , אלד הוצמ ןכתי היהיש יוויצ הרותה לוכאל הצמ וז הליכאש
, ןנירדהו הרוסא אללכל אתיימק " א אד הרותהש הוצת הוצמ איהש תמירג , הצמו רוסיא הלוזג
תעקפומ .הוצמהמ
ןכלו הז , בלולד ללכה לוזגה , ןיאד רשכ התליטנב םוש השעמ , ףאו רוסיא אוהש אצפח לש ,לזג
תעדלו ' ןנחוי ר לוספ םושמ םתאבהו לזג תא חסיפה ,' לבא וג לאומש " ל יל ןיד ' , קספ יתוכו הז
. " ךדיאמו ם במרה ערוק לע ותמ אצי , " ןכו ח די איבמ ותאטח , ףא תבשב השעש השעמ ,הריבע
הרותהש אל המרג השעמל הריבע , שיד וז יוויצ יללכ , אוהו עורקל היה לוכי עורקל , אוהו רחמל
םרג . לבא ומצעל הצמב " , א אש הלוזג םייקל הב הוצמה אלב תריבע " , א א לזג הרותהש הוצת
לע , ןכלו ותליכא אל אצי . " ח די
" ע עו ' המ קל ראבנש ךרד תרחא .הזב
ןינעב " ע בבהמ
ימלשוריב ינת הצמ הלוזג רוסא ךרבל ,' רמא ילע בר היעשוה לע םש עצובו ךרב ץאנ .' רמא ה 'ר
הנוי אדה תאד רמא , לבא הליחתב ףוסב אל םימד אוה בייח ' . הנוי ר ול רמא ןיא הריבע ' . ר הוצמ
הסוי רמא ןיא הוצמ " . ר א הריבע אליא הלא , םא תוצמה ןתישע ןתווצמכ ןה תוצמ םאו ואל ןניא
תוצמ . " ל כע
וטושפב תנוכ ' הנוי ר קרד ןינעל הכרב הינפל ןנירמא רוסאד , ןיידעד ךרבל אוה דומעב ,בשהו
לבא רחאל לכאש אבו ךרבל הכרב הנורחא ריפש , הליכאהד ךרבמ ויעמבש וניא דומעב רזחהו
אלא םימד אוה בייח .ול
טקנדמו הכרב הירחאל " כ ע יריימד תכרבב ' , ןויכד קו ןינהנה יריימד תכרבב ןינהנה " כ א " ט מ טקנ
הצמ הלוזג יפט ראשמ .לכאמ
" ק וע ןידד הז עצובד ךרב ץאנ ' אבומ ה םג ילבב " ק ב ,(. ) לבא דצ תעד " ש ארה " ז פר תוכרבד
הנוכהד ךירצד ךרבל תכרב , אלא ןינהנה אוהש " . א שמו ץואינ הנשמב םש ןיאד ןינמזמ לע לבט
' ונייה וכ ןיאש םש ףוריצ , לבא ןומיזל הכרב " . ם במרהו יעב " ) א פ תוכרב ( " גילפ ט יה " ל סו וניאד
14
ךרבמ לע תליכא " . י בהו רוסיא ' לע קה " ש ארה ירבדמ ימלשוריה ןאכ שרופמד הצמד הלוזג רוסא
.ךרבל
אמשו היה " ל שפא םלועלד ימלשוריה יריימ תכרבב , הזבו תווצמה הדומ " ש ארה וניאד ,ךרבמ
קרד ןינעל תכרב ןינהנה " א א אלש ךרבי רוסאד תונהיל ןמ " ז הועה אלב . ןכלו הכרב טקנ
ימלשוריה הצמ . ימלשוריהו הלוזג ' ' ' הדנ מגב יאד ימעטל (: ) ינבד אנ אברעמ ויה ןיכרבמ וצלחשכ
ןיליפת רומשל . םנמא ויקוח תעד " ת ר ' ) םש סותב ( " קרד מ כבו תצילחב ןיליפת ויה , לבא ןיכרבמ
תעד " ן במרה " ( ) ה הד םש לע לכ הוצמ שיש הב רמג .היישע
אלא השקש המ שודיח אוה הז וניאד ךרבמ תכרב הוצמה לע הצמ , ןויכ הלוזג אלד אצי , " ח די
" א שמכ ' ןנחוי ר " .' כ עו יעל םגד ' הנוי ר הדומ " , א שמכ הזל ךשמהב ' הנוי ר רמא ןיא הריבע .הוצמ
ןכא " ' ש ארב יע " ב פ םיחספד " ( " ' ) ל זו ח י יס ימלשוריבו סרג הצמ הלוזג הרוסא ךרבל ,' רמא ילע 'ר
היעשוא לע םש רמאנש עצובו ךרב ץאנ .' אדה ה רמיתד הליחתב לבא ףוסב םימד אוה בייחד
היל המלא עמשמ ןיאד וב רוסיא אלא םושמ עצובו ךרב ץאנ ' לבא וג דבעידב קיפנ היב . " ל כע
םאו ימלשוריה יריימ תכרבב ןינהנה " כ א יאמ היאר יתיימ דבעיבד אצי " ח די . אלא הצמ " כ ע " ל נכ
' ימלשוריהד פמד יריימ תכרבב , יתיימו הוצמה היאר אציד ידי רקיע תבוח " , כ לאד הצמ המ תכרב
הוצמה .ךייש
אלא ' השק כלד " ל נכ אה ךשמהב קיסמ ' הנוי רד רמוא ןיא הריבע , ירה הוצמ םגד ' הנוי ר תיא 'יל
לוספ . " ע בבהמ
רתויבו שי הומתל לע ירבד " ש ארה " ל נה רחאד איבהש היאר " א שממ ימלשוריה אדה רמיתד
הליחתב ' ןיאד וכ וב רוסיא אלא םושמ עצובו ךרב לבא דבעידב קיפנ , " , ךישממ ל נכ היב " ש ארה
איבמו ירבד ' הנוי ר ' יסוי רו ןיאד הריבע הוצמ ןיאו הוצמ ' , רשפאד כו הריבע ינהד יארומא יגילפ
" ל סו םגד דבעידב אל ' . ךיא קו אצי " ל שפא ' הנוי רד ' יסוי רו יגילפ אה ' הנוי ר אפוג אוה רמאד
אדה רמיתד הליחתב .'וכ
ןכא ןייעמה ירבדב " ש ארה הארי תמאבש " ש ארה אל ריכזה ללכ ' הנוי רש אוה רמאש אדה
רמיתד , עמשמו הליחתב אלד סרג אלא רמא ' היעשוה ר לע םש רמאנ עצובו ךרב ץאנ ,' אדה ה
רמיתד הליחתב .' לכהו וכ ירבדמ ' , ' היעשוא רו היעשוא ר אוה רמאד אדה אמיתד הליחתב .'וכ
לבא ' הנוי ר " ל ס , ' ןיאד יסוי רכ הריבע .הוצמ
8
אליממו ולע ריפש ירבד " ש ארה ןידד עצוב ךרב ' וניא וכ אלא הכרבהד איוה , לבא ץואינ " מ מ בייח
" . א שמו ךרבל ימלשוריה רוסאד ךרבל ונייה תכרב , עמשמדכו הוצמה הממ טקנד ימלשוריה הצמ
, אלו הלוזג ראש לכאמ . המו אמלעב רכזוהש םש הכרב הירחאל ונייה גהנמכ ינב אברעמ ויהש
םיכרבמ תכרב הוצמה . קוליחהו הירחאל טושפ תכרבבד ןינהנה רוסאד תונהיל אלב הכרב אוה
בתכש " ש ארה " א אד אלב , ףאו הכרב איוהד . לבא ץואינ תכרבב הוצמה רוסא .ךרבל
9
אלו השק
המ ונישקהש אה ןויכ אלד אצי " ח די הצמ המ תכרב הוצמה ךייש ' , היעשוה רד הב אוה רמאש
8
" ק קו " ש ארהד בתכ יארומאד יארתב יגילפ לע ' היעשוה ר " ל סו הצמד הלוזג הלוספ םושמ , " המלו ע בבהמ אל
ריכזה םגש ' ןנחוי ר גילפ .'ילע
9
" נ יא םגד תכרבב הוצמה םא לכא הצמל בייח , תנוכו ךרבל ' היעשוה ר רוסאד תאצל הצמב וז הלוזגה ,הליחתכל
אלא חקי הצמ , םושמ תרחא הכרבהש לע הצמ הלוזג איה . היהיו ץואינ " ל צ יריימד רחאל האנקש , םאד יונישב אל
ןכ יאמ ארמימל רוסאד תאצל הב , ירה הליחתכל אוה קיזמ ןוממ . ' . ךשמהב יעו וריבח
15
אדה אמיתד הליחתב " ' ל סו וכ אציד " ח די " , כ שמכו הצמ " ש ארה , גילפו םיחספב ' הנוי רא ' הסוי רו
ורמאש ןיא הריבע " , כ ומכו הוצמ " ל צ גילפד לע ' ןנחוי ר רמאש ןיאד םיאצוי הצמב .הלוזג
" . ם במרה ב ' ) תוכרב לה ( קספ םש לעד תליכא רוסיא וניא ךרבמ םג הכרב , הזו הירחאל אלד
ירבדכ ' הנוי ר ימלשוריב הירחאלד םימד אוה בייח " . מ כהו ול ' וקוליחד ית לש ' הנוי ר " ש ל " א כ
" , ם במרהו לזגב יריימ ראשב . שיו םירוסיא ןודל הזב , לבא ארבסמ " ה אלב ירה שרופמ " ם במרב
" ) ו פ " מ וח ( " םגד ז ה לע הצמ הלוזג וניא ךרבמ . " ז מהרב
רשפאו " ם במרהד שרפמ ירבד ' הנוי ר ןפואב , הליחתבד רחא ףוסבו ואל ונייה הכרב הינפל
, אלא הירחאלו לע לקשמ " א שמ ימלשוריב " ג פר הכוסד המ ןיגילפ ולזגשב הפושמ לבא םא ולזג
והפישו םימד אוה בייח ול " . " נ הו ש ייע תנוכ ' הנוי ר " א דבד רוסאד ךרבל לזגשכ הצמ ,הליחתב
לבא לזג םיטיח ןאשעו הצמ הנק יונישב םימדו אוה בייח , ריפשו ול " . ז דעו ךרבמ . " ' מ פה יפ
" ז יפלו אל רמא ' הנוי ר םלועמ קוליח ןיב הכרב הנושאר הכרבל , אחינו הנורחא יקספ " ם במרה
אלש קליח .ךכב
ןויכו אלש רכזנ הכרב הנורחא " ל שפא יריימד תכרבב הוצמה אלו תכרבב , ןכלו ןינהנה טקנ הצמ
הלוזג אלו ראש , המכו לכאמ ונראיבש ' תטישב יעל " , " צ יאו ש ארה המל ונבתכש ' ימלשוריהד יעל
' ויהש ימעטל ןיכרבמ תכרב הוצמה .הירחאל
. דוע ד שי שרפל ירבד , הליחתבד ימלשוריה ףוסבו ונייה הליחתכל ' ) . יאמד יעו דבעידבו " א פ " ד ה
םא םידקה ינש ןושארל ןיא ךכב , , אה רבעשב םולכ הליחתב אל , " ירה ש ייע " " אוה הליחתב ד ןושל
(. תצקו הליחתכל עמשמ ןכ ןושלמ " ש ארה " ל נה בתכש " ל זו אדה רמיתד הליחתב לבא ףוסב
םימד אוה בייחד היל המלא עמשמ ןיאד וב רוסיא אלא םושמ עצובו ךרב ץאנ ' לבא וג דבעידב
קיפנ היב . " עמשמו ל כע שרפמש " " ונייה הליחתב ד " " , ונייה ףוסב ו הליחתכל .דבעידב
10
קוליחהו
ןיב הליחתב ןיבל ףוסב וניא ןינעל הכרב אלא ןינעל תוצמ הצמ , הליחתבד אפוג רוסא תאצל
הצמב הלוזג םושמ היהתש הכרבה , לבא ץואינ דבעידב רבכש הלכא אצי " ח די .הצמ
" ע ליו " ז יפל יאמ ךירצל ארמימל הליחתבד , אה רוסא יאדוב הליחתכל רוסא תאצל הצמב הלוזג
םושמ קיזמ ןוממ " . ל צו וריבח תמאבד יריימ רחאל האנקש " . מ מו יונישב רוסא ךרבל ' םושמ ילע
עצובו . ונייהו ךרב תטישכ אבר " ' ק ב מגב (: ) לזגב דצ םיטיח הנחטו הפאו רמאד " י באר " ז יאד
ךרבמ אלא , ייבאו ץאנמ רמא " י בארד " ל ס יוניש אל , לבא הנק אבר החד םלועלד יוניש הנק
" מ מו הכרב ינאש יוהד . " ע בבהמ
" ז יפלו רשפא ' ' אל יעשוה רד גילפ לע " א שמ ' ןנחוי ר הצמד הלוזג ןיא ןיאצוי הב ' . " ןנחוי רד ח די
יריימ םדוק , לוספו האנקש םושמ וניאש . ןנישרדד ולש םחל םחל הלחמ ביתכד הב ,םכיתוסירע
ראובמכ םיחספב " ,(. ) כ שמכו חל " ש ארה " ( ) ט המד םש שי לוספל הצמ .הלוזג
' הז יפלו הארנ והזד םג רואיב ירבד ' היעשוה ר רמאש " לבא ףוסב םימד אוה בייח ," ראובמו ול
וליאד היה הצמה דומעב רזחהו אל היה אצוי וליפא , ונייהו דבעידב " ל נכ םושמ ' היהיש יעבד .ולש
10
לבא " ז יא חרכומ " ל יד תנוכד " ש ארה איבהל היאר אל " א שממ אדה רמיתד הליחתב ' אלא וכ הליחתמ ארמימה
הצמד הלוזג רוסא ךרבל " ,' כ עו ילע ונייה תכרב הוצמה " ל נכ " כ לאד המל טקנ הצמ אלו ראש , םאו לכאמ אתיא
אלד אצי " ח די הצמ ללכ " כ א יאמ שודיח ןניעמשא רוסאד ךרבל ' תכרב ילע " . כ עו הוצמה ' היעשוה רד " ל ס תמאבד
אצי " ח די , קר הצמ רוסאד ךרבל ' םושמ ילע עצוב " . נ שמכו ךרב .'יעל
16
. לבא ה השק ןויכ הצמד איעב םכל " כ א ושקהשכ ' יסוי רל אהמ ' ןנחוי רד " ש מ איבממ ותאטח וא
ערוק , המל תבשב אל ' ' ןנחוי רד ית יריימ םדוק , הלוספו האנקש םושמ ןניעבד .םכל
, תמאבד םידקנו ירבד " ש ארה ( ) םישק םש הליחתמד בתכ הצמד הלוזג הלוספ םושמ , ' םכל יעבד
" כ חאו איבמ ימלשוריה ' היעשוה רלד הרישכ , םגו דבעידב יארומאל יארתב לוספ םושמ , " ע בבהמ
אלו םושמ ' , איה כלו םכל היאר .רותסל
" ק וע " ל מל " ש ארהל אמעט " , ל פת םכלד הצמד הלוזג הלוספ םושמ , " אימוד ע בבהמ בלולד
. ירהו לוזגה " ' ש ארה יש " ג פר הכוסד וליפאד לאומש רישכמה בלול לוזגה ראשב םימיה ונייה
ןילובגב , " לבא ר דאאד הוצמב אתיירואד םג לאומש הדומ ןנילספד . " ע בבהמ
" ק וע " ק השמ " א קערגה ךיא לוספנ הצמ הלוזג םושמ ןניעבד םכל אה האנק " י ע .הסיעל
הנהו " ' י רה יש " ' ג פר סותב הכוסד בלולד לוזגה רחא ואנקש " ) י ע יוניש וא " י ע שואי ( " רבכ ר שו ןיא
וב לוספ , " ןויכ ע בבהמ וישכעד וניא דומעב . לבא רזחהו םא לזג המהב רחאו ושאיתנש םילעבה
, ףא השידקה לחש שדקהה ןידמ שואי , " שדקההד ר שו ומצע " ל וה , " לוספ ר ש םושמ . " ע בבהמ
ןויכ העשבד השידקהש ןיידע היה " . ב צו לוזג ירה םויק הוצמה הניא העשב השידקהש אלא " כ חא
האיבמשכ " ' . א בטירב יעו ןברקל םש ראיבש " הוצמהש תמרוג ןינק הז ותאיצוהו תושרמ "לזגנ
, " םגו ש ייע הז " ב צ ' רדג כלד " ע בבהמ ונייה הריבעהש תמרוג , אלו הוצמה ךפיהל הוצמהש תמרוג
.הריבע
הארנו , ירהד רואיבה ראבתנ תייגוסמ ימלשוריה " ע בבהמד ונייה איהשכ הפוג , ונייהו הריבע
אצפח לש . בלולו הריבע לוזגה םדוק ואנקש יוה הפוג הריבע םושמ אוהש דומעב , לבא רזחהו
רחאל ואנקש וניאד דומעב רזחהו רבכ וניא ללכב " הפוג ." לבא הריבע שי ןפוא רחא הפוגד
, ונייהד הריבע םוקמב שדקההש םרוג ןינקה ואיצוהל תושרמ , אצמנד םילעב תיוהד שדקהה
התיה " י ע , תולחד הריבע שדקהה השענ " י ע יוניש תושר אוהש רמג הליזגה העיקפמש תושרמ
, ןויכו םילעב תולחש םשה ןברקה השענ " י ע הריבע " ל וה הפוג .הריבע
" . ז יפעו ו שי ראבל תמאבד ינש םימעטה בתכש " ש ארה לוספל הצמ , אדח הלוזג םושמ ןניעבד
, דועו םכל םושמ , " םה ע בבהמ תמאב םעט . ירהד דחא תמאב ןויכ הסעלד , ןכלו היינק " א א
לוספל םעטמ , " " ירהש דוחל םכל תעשב םויק הוצמה רבכ השענ ." " םגו םכל " א א לוספל םושמ
" ע בבהמ , ותואמ דוחל , ירהש םעטה האנק םדוק םויק , תטישכו הוצמה ' בורו סותה םינושאר
םוקמבד הנקש בלולהל וניאו דומעב רזחהו רבכ וניא .לוספ
לבא ףוריצב ינש םימעטה , , ןויכד אוהו לוספ הצמבד ןניעב ןיד ," " אצמנ םכל רשכהד הצמה
השענ הסעלשכ , ירהו האנקו ותוא רשכה " םרוג ןינק הז ותאיצוהו תושרמ לזגנ ) " ןושלכ
.( " אצמנ א בטירה רשכהד הצמה הוהתנ " י ע יוניש אוהש רמג הליזגה העיקפמש תושרמ ,םילעב
ימדו שממ ןברקל .לוזגה

םגו םא הנק הצמל " י ע יוניש , ןוגכ רחא לזגש םיטיח ןנחטו , הארנ ןאפאו לוספד םושמ . " ע בבהמ
אלו ימד בלולל . ןויכד לוזגה הצמבד ןניעב " " אצמנ םכל ותואש יוניש אוה ליחמש הצמב ןיד ,םכל
ירהו ותוא יוניש םרוג העקפהה תושרמ " , ל והו םילעב הפוג .הריבע
םהו םה ירבד " ש ארה הצמד הלוזג הלוספ םושמ ןניעבד " ' , א קערגה קהו םכל ירה האנק
, דועו הסעלשכ ונישקה " ל מל םעט הז " ל פת םושמ , " דועו ע בבהמ ונישקה ךיא איבמ " ז ע
ימלשוריה לוספד םושמ " ע בבהמ " ז רה היאר , ןיאד רותסל לוספה םושמ " " " א כ םכל םושמ
17
" . " ל נלו ע בבהמ ראובמ לכהד , ןויכד דחא ןניעבד " " ןכל םכל הסעלשכ האנקו ותוא ןינק אוה
רשכה הצמה ירהו אוה םרוג ועיקפהל תושרמ םילעבה " ל והו הפוג , ןברקכו הריבע .לוזגה
ריפשו ושקה ' יסוי רל יאמ אנש ערוקמ ' , ונישקה יעלו תבשב יאמא אל ' ' ןנחוי רד ית יריימ םדוק
האנקש ןיאו לוספה םושמ " ע בבהמ אלא םושמ ןניעבד " . ל נלו םכל ראובמ " א אד רמול , ירהד ןכ
םלועל האנק " , כ עו הסעלשכ אמעט ' ןנחוי רד ואל םושמ " " אלא םכל םושמ , " ריפשו ע בבהמ
ךירפ " ש מ ערוקמ , ץרתמו תבשב ןמת הפוג ' , השענד יפ הריבע " " " י ע םכל תעקפה ןינק םילעבה
אצמנ תיוהש רשכה הצמה " י ע הריבע והזו " הפוג " " כ אשמ הריבע ערוק תבשב וניאד אלא רדגב
" אוה השע ."הריבע
ןכא ' היעשוה ר גילפ " ל סו הצמד הלוזג הרישכ , ןויכד דבעידב הסעלד היינק " ל והו " , א שמכו ולש
' היעשוה ר םימדד אמלעב אוה בייח . קרו ול הליחתכל רוסא םושמ הכרבה איוהד . לבא ץואינ
יארומא יארתב ' הנוי ר ' יסוי רו יגילפ " ל סו ' ןנחוי רכ .לוספד
11
11
שיו ןאכ ןינע קיתעהל המ ונבתכש " ' א שי סב " ס מע " ה ר ' ' ) ףנע ט יס ,(' ונראיבד א םש םירוקמ םינמאנ ירבדב
םינושארה ארבסל וז הוצמבד הכירצש " " בישח םכל הפוג הריבע השענשכ ולש " י ע :לזג
הכוס (: ) בלול טכ לוזגה שביהו לוספ ' ארמגבו וכ םש אק קיספ ינתו אל אנש " ט ויב ןושאר אלו אנש " ט ויב ,ינש
אמלשב שבי רדה ןניעב , אלא אכילו לוזג אמלשב " ט וי ןושאר ביתכד םכל , אלא םכלשמ " ט ויב ינש יאמא אל " ר א
ןנחוי םושמ " י בשר םושמ " ל והד " ע בבהמ . " כ ע
" ח רפו םש " ל זו אנמיקואו שביה םושמ ןניעבד רדה , לוזג אכילו ימנ " ט ויב ןושאר ביתכד םכל יאהו ואל , ראשבו םכלש
םימיה ינפל שואי אהד וניא , רחאל םכלש שואי םושמ " ל והד " ע בבהמ . " ל כע
אוהו הומת אהד " ט ויב ינש אל ןניעב םכל ראובמכ ארמגב , " דועו ל נה םאד אתיא ןניעבד םכל םג ראשב םימיה " כ א
וליפא רחאל שואי , אהד ימנ " כ ע ליזא " ח רה " ד מל שואי ידכ אל , אהד ינק וירבדמ ראובמ " ט ויבד ןושאר לכב אנוג
לוספ םושמ " , צ יאו םכל אמעטל " ע בבהמד " א כ " ט ויב ינש רחאל , ונייהו שואי " כ ע " ד מכ שואי ידכ אל .ינק
" ע עו ארמגב םש אגילפו ' קחצי רד " ר אד קחצי רב ינמחנ רמא לאומש אל ונש אלא " ט ויב ןושאר לבא " ט ויב ינש
ךותמ אצויש לואשב אצוי ימנ לוזגב " , " ח רפו כ ע " ל זו ךותמ אצויש בלולב לואש אצוי ימנ לוזגב רחא שואי . " ל כע
טושפו ליזאד ותטישל םדוקד שואי רמאנ ןיד םכל וליפא " ט ויב , קרו ינש רחאל שואי אוה ךירצד אמעטל , " ע בבהמד
שרפמו אקודד לוספב " ע בבהמ אוה גילפד , לבא לאומש לוספב םכל הדומ ןכלו םדוק שואי וליפא לאומשל .לוספ
לבא הומת אהד ראובמ אידהב ירבדב לאומש לואשד רשכ " ט ויב , ונייהו ינש " כ ע םושמ אלד ןניעב " , כ או םכל לוזג
.ימנ
ןכו השק " ד ע " ג הב םיאבומה " ן במרב תומחלמב ןייגוסב בתכש " ל זו לוזגד לוספ םושמ " ע בבהמד " ' ש לו וכ ינפל שואי
" ש לו רחאל , ינפל שואי שואי הידיד ןניעב אוההו לזגד , רחאל אוה שואי םושמ . " לבא ע בבהמ היינקא שיניאל אנירחא
ינק היל יקפנו היוגב " ש ל " ט ויב ןושאר " ש ל " ט ויב ינש . " ירהו ל כע םויסמ וירבד " כ שמ םאד היינקא שיניאל אנירחא ינק
היל חכומ אלד ינק דע יוהד שואי " ר שו ונייהו " ד מכ שואי ידכ אל " , כ או ינק הומת " כ שמ ינפלד שואי לוספ םושמ
הידידד , רחאלו ןניעב שואי םושמ , " ירהו ע בבהמ םא ינפל שואי ןניעב הידיד םג רחאל שואי לספי " ט המ ןויכ שואיד
ידכ אל .ינק
ןכו השק לע " ג מסה " ) ע מ ( " בתכש ד מ ' בלולד ינתמא לוזגה שביהו לוספ " ל זו לוזג ינפל שואי " ז יאד , רחאלו םכל שואי
םושמ יוהד " ע בבהמ , " אוהו ל כע שממ ירבדכ , " הומתו ג הב אהד " ג מסה ומצע קספ השעב " א ע שואיד ידכ אל ינק
" ש ע הומתו . " ל נכ
הנהו המב תוטשפמד איגוסה " ל נה עמשמ לוספד םכל אל רמאנ " א כ " ט ויב , לבא ןושאר " ט ויב ינש אל ןניעב ,םכל
ושקה תופסותה םש " ה ד ןניעב אהד ןנישרד ןמקל ןיקריפב ' (: ) ןינימ דד דל בלולבש ןיבכעמ " ז אז ןניעבד החיקל ,המת
יהלישבו ןיקריפ (: ) שירבו אמ בלול הברעו (. ) ןנישרד גמ ימנ ביתכדמ םתחקלו ןושל םיבר אהתש החיקל , " א ואכל
" כ או ראשב םימיה יגסית ןימב דחא החיקלבו לש דחא ליבשב , וצריתו םלוכ תופסותה " ל זו ונייהד אמעט םושמ םויד
ןושאר אתיירואד ןילובגב ראשו ימוי ןנברד ' ךכלה וכ רקיעב החיקלה ןוגכ ' ןינימ ד החיקלו דחא ןוקת ראשב ראשב
ימוי ןיעכ אתיירואד ' לבא וכ רסחב לואשבו אל ןוקת " ל כע . ראובמ ונינינעל םהירבדמ םתואד םילוספ םידמלנה
ארקמ םתחקלוד םהש םילוספ השעמב החיקלה ורמאנ םג ראשב ימי " , כ אשמ גחה ילוספ בלול םהש םילוספ
אצפחב לש בלולה אל ורמאנ " א כ " ט ויב , אימוד ןושאר רסחד ראובמד איגוסב םש (: ) רשכד ול " ט ויב .ינש
18
. הנהו ז ' ןנחוי ר לאומשו וקלחנ ) הכוס (. בלולב ל לוזגה ראשב םימיה ) תלוז םוי ' ךירצד א (םכל
' ןנחוי רד " ל ס , לאומשו לוספד . תעדו רישכמ " ' ש ארהו סות ( ) לאומשד םש אל גילפ אלא ןילובגב
" ל סד הוצמבד ןנברד " ש ל לוספ . " לבא ע בבהמ " ם במרה " ) ח פ בלול ( " קספ ט ה בלולד לוזגה
רשכ ראשב , עמשמו םימיה וליפא . ראובמו שדקמב " ל סד לאומשד " ל יל לוספ בלול לוזגה ,ללכ
' קספ יתוכו . " השקו ם במרה יאמ אנש הצממ הלוזג קספש " ם במרה " ) ו פ " מ וח ( " לוספד ז ה
) ירבדכ ' ןנחוי ר , םגו ימלשוריב יארומא יארתב ' הנוי ר ' יסוי רו ' אליא רו " ל ס .( יאו ןכ םושמ הצמבד
הלוזג םצע השעמה הליכא יוה השעמ הריבע קיזמד ןוממ " , כ אשמ וריבח " , כ א בלולב ' ךפיהל קי
" ש מ הצמ הלוזג ערוקמ תבשב , ףא אציד השעמש הוצמה איה השעמ ' ) . ונאבה יעלו הריבע המ
' הזב יתש " ר גה ןרהא (. " ל צז
התעמו הארנ רמול תעדב " , " ל סד ח ר ןידבד םתחקלו םכל ורמאנ ינש ינינע , , בלולהד דחאה םכל ומצע ךירצ תויהל
, אוהו םכל ןיד אצפחב לש בלולה ךירצש אוה תויהל , ןינעהו םכלש ינשה ןניעבד החיקל לש , אוהו םכל ןיד השעמב
החיקלה אהתש החיקל לש , אוהו תולעב יפואמ . ינשמו החיקלה םיניד , קר הלא ןושארה טעמתנ ראשמ ,םימיה
אוהש לוספ אצפח , ילוספו בלולהב אצפח אל ונשנ ראשב , ירבדכ םימיה . לבא תופסותה ןידה ינשה אוהש יפואמ
השעמ החיקלה רמאנ םג ראשב םימיה אימוד ןידד החיקל .המת
ןכלו " ג עא " ל סד " ח רהל םגד " ט ויב ינש רמאנ ןיד " , מ מ םכל לואש רשכ םג " ט ויב , אלו ינש לספימ " א כ " ט ויב .ןושאר
אוהו " ג עאד דצמד אצפחה לש בלולה יאדוב יכ לואש אל בישח , ירהש םכל וניא , ןכלו ולש לספימ " ט ויב , לבא ןושאר
דצמ השעמ החיקלה ירה הנק החיקלהל " י ע הלאש איוהו ריפש השעמ החיקל לש " " רשכו םכל ראשב .םימיה
והזו םג קוליחה בלולב לוזגה ןיב םדוק שואי ןיבל רחא , םדוקד שואי שואי לספימ םושמ םכל םג " ט ויב , רחאו ינש
שואי אל לספימ םושמ םכל " א כ " ט ויב , לבא ןושאר ראשב םימיה אל לספימ " א כ םעטמ , . " ירהד אוהו ע בבהמ וליפא
" ד מל שואי ידכ אל ינק " מ מ ןויכ ושאיתנש םילעבה ודבא תא לכ יתוכז ןוממה היהש םהל , ןניזחדכו ץפחב וליפאד אב
רחא ולכאו ןיא םילעבה םילוכי תובגל םהמ רחא שואי ראובמכ " ק בב (: ) תעדל איק המכ םינושאר . " םגו ש ע
םיקלוחה םש רבתסמ ידומד קיזמד רחאל שואי אמלעב , קר רוטפד " ל ס הליזגד ינאש ןויכד ןלזגהש בייח הבשהב
אליממ " ז יעד שי םילעבהל יתוכז ןוממ ץפחהב םילוכיו תובגל םג םיקיזממ . ןכו םירחא הליזגב המצע ירה םילוכי
םירחא םג תוכזל " , ט המד ץפחהב ליעומ שואי " ר שו ירבדכו " ן במרה תומחלמב , " ' קרו ב זוגה פ בנגה ומצע ןויכ
בייחתנש הבשהב וניא לוכי תוכזל בלולהב " כ שמכו םינורחאה רואיבב ירבד ארמגה " ק ב (. ) ארוסיאב וס אתא הידיל
. " םג ש ע בנגה ומצע ןייע המ ראבתנש " ד סב ןינבב בא ןמיס " ח מ שיש ול ינינק הבינג ץפחהב םיכירצש לוחל קרו
םיבכועמ םה " י ע בויח , לבא הבשה תעשב יוניש תושר עקפד בויח הבשהה תמאב םילח םינינק הלא ןכלו יוניש תושר
" כ עב וניא ליעומ " . " כ או ש ע וניא קוחר רמול אקודד ןינק רקיע ץפחה אוה בכועמה " י ע בויח , לבא הבשה םינינק
שימשתב ץפחה אימוד לאושד םה ירה םניא םירתסנ בויחמ , ירהש הבשה ןיא בויח הבשה לע תושמתשה ,הליזגה
ריפשו םילח םה םג , אלו בנגהל ערג בנג רחאל שואי לאושמ אמלעב . " ז נעל
םאו ןכ ולע ריפש ירבד , " אקודד ח ר םדוק שואי םגד השעמה החיקל לש בנגה וניא השעמ החיקל לש , אוה םכל
לספימד " ט ויב ינש םושמ , ילוספד םכל השעמ החיקלה ונשנ םג ראשב םימיה אימוד החיקלד . לבא המת רחאל
שואי רבכד הנק בנגה תא שימשת , המודו בלולה " , כ א לאושל ןיא ןאכ ןורסח לש םכל השעמב החיקלה , ףאו ללכ
" מ מד אצפחה לש בלולה יאדוב וניא , לבא ולש אקוד " ט ויב ןושאר ונשנ ילוספ אצפח רסחכ , " ןכלו ב ויכו םג לואש
לוספ " ט ויב , ףאד ןושאר השעמש החיקלה אוה החיקל לש םילעב לבא " ס כוס אצפחה לש הוצמ וניא ןידב .םכל
לבא ראשב םימיה אלש ורמאנ ילוספ , לואש אצפח , ןויכ רשכ השעמהש החיקל " פ כע אוה החיקל לש . ןכו םכל
לוזגב רחא שואי איוהד , היה לואשכ רשכ ראשב םימיה אלמלא אמעט . " לאומשו ע בבהמד קלוחה לע ןיד " ע בבהמ
רישכמ רחאל שואי לבא םדוק שואי םג אוה הדומ לוספל ןידמ םכל . " ק ודו
" ת או " מ מ ימ וקחד " ח רהל שרפל , המלו ןכ אל שריפ וטושפכ ראשבד םימיה אל רמאנ לוספ םכל , םגו ללכ םדוק
שואי אל לספימ " א כ םושמ " . " ת כיהמו ע בבהמ ול איצמהל שיש דוע ןיד םכל השעמב החיקלה גהונש םג ראשב
.םימיה
" ל יו ינשב , אדח םינפוא " ש עד " ה דותב םושמ " ד אב " ל זו " ת או ןמקל (: ) ןנילספד אל בלול לש ריע תחדנה םושמ
תתכימד הירועיש " ל פת םושמ , " ותו ע בבהמ יאמא ןנירש ואלד הרשא " , ל יו השמד אלד ימד לזגל תמחמד תריבע
לזגה האב הוצמה אצויש וב " ל כע " . כ או ונינינעל " ל י " ל סד " ח רל תמאבד םג לזגב םדוק שואי אל בישח האבש ול
הוצמה " י ע , אוהד לזג ןיעכ הרקמ אמלעב אבש בלולה ודיל " י ע " , כ ומכו לזג היה לוכי תחקל בלולה " . ע בבהמו תושרב
אוה קר ןפואב הריבעהש איה קלח םצעמ רשכה . ןכלו הוצמה חרכוה " ח רה רמול םגש " ט ויב ינש שי ןיד םכל
19
לבא " ל נל , הצמבד אחינ ןניעבד םכל " כ א ףא ואנקש " י ע הסיעל לבא םצע רשכה הצמה רצונ
" י ע , והזו הריבע " הפוג " ." כ אשמ הריבע בלול לוזגה ירה " צ יא . םנמא םכל ' ןנחוי ר לספ בלול
, ןויכד לוזגה אוהש דומעב רזחהו םג הז בשחנ הפוג . לבא הריבע " ז ע גילפ " , ל סו לאומש המד
אוהש דומעב רזחהו וניא ובישחמ " הפוג ," קרו הריבע הצמ הלוזג םצעש רשכה הצמה הוהתנ " י ע
הריבע אוה יוהד הפוג .הריבע
" ת או ירה " ם במרה לספ םג הצמ לש לבט ראשו . הארנ םירוסיא םתהד " כ ג יבישח הפוג ,הריבע
םהש םירוסא . לבא אצפחב בלול לוזגה וניא רוסא , ירהד אצפחב םילעבל , וניאו ירש אלא רדגב
אוה השע " . כ אשמ הריבע הצמב ןניעבד , השענו םכל " " " י ע םכל , יוה הריבע רדגב הפוג .הריבע
12
, םגו בלולב אלוליא ןיד " ע בבהמ אל ךייש אציש " ח די " א כ " י ע שואי בשחיש " פ כע שימשתה לש בלולה ולש היהתש
החיקל לש םכל , " שואיו ל נכו הז ירה אב " י ע , ןכל לזג בישח תריבעש לזגה המרג הוצמהל " י עש לזגה השענ םכל ןכלו
בשחנ " ע בבהמ . " ק ודו
" ל יוע תרבסב " , " י פע ח ר ירבד ימלשוריה " ג יפ תבש " ג ה יעבד הימק ' יסוי ר המ ןיב הצמ הלוזג אלד אצי " ח די םושמ
" ע בבהמ ןיבל ערוק תבשב אציד " ח די , ץרתמו העירק ' יסוי ר הצמבד הלוזג הצמה אפוג " , כ אשמ הריבע ערוקב
תבשב אוה השע הריבע , " ראובמו ש ע ןידלד " ע בבהמ ךרצנ אצפחהש לש הוצמ היהי אצפח לש " . ל סו הריבע " ח רל
ןיאד שוריפה הזב םושמ אוהש דומעב , אלא רזחהו םושמ רשכהש הוצמה רצונ " י ע , ונייהו הריבע םוקמב ןניעבד
" " , השענ םכל הו םכל " י ע , ןוגכו לזג הצמב שקוהד הלחל אתיאדכ " ב פב , הזב םיחספד בשחנ רשכהש אצפחה לש
הוצמ רצונ " י ע . ךכלו הריבע " ל ס " א אד לוספל בלול לוזגה " א כ םושמ םגד בלולב ןניעב .םכל
" כ או אחינ םג ירבד " ג הב " ג מסו ובתכש ינפלד שואי לוספ םושמ ןניעבד , רחאלו םכל שואי לוספ םושמ , " ע בבהמ
הומתד יא ןניעב םכל " כ א רחאל שואי ימנ לספי " ט המ ןויכ שואיד ידכ אל " , ל נלו ינק אחינ ילזאד תטישב , " םושמו ח ר
" ט וי ינש וטקנ , םויסכו ןכ ירבד " ג הב " " ש ל " ט ויב ןושאר " ש ל " ט ויב " ," ט ויבד ינש ינש תמאב וניא לוספ םושמ םכל " א כ
םדוק , אלד שואי הנק תושמתשהל , לבא בלולה רחאל שואי הנק תושמתשהל אלו ערג לואשמ רשכד " ט ויב , קר ינש
לוספ םושמ , " לככו ע בבהמ ראובמה . " ק ודו
12
ןיידעו " ע לי " פ שמב " ם במרה " ) א פ רפוש ( " רפושד ג ה לוזגה רשכ םושמ ןיאש לוקב ןיד " , ל מלו לזג , ירה הז םג בלול
לוזגה רשכ " ' . " א שי סבו ם במרהל " ס מע " ה ר (' ' ) ונכראה ט יס , קיתעאו הזב ירקיע םירבדה :ןאכ
הנה רוקמ " ם במרה ןידל הז ונייצ " כ ונה ימלשוריל " ג פ הכוס " א ה רפוש לש " ז ע לשו ריע תחדנה " א ר רמוא , ינת רשכ
' אייח ר רשכ ינת ' איעשוה ר , לכה לוספ םידומ בלולב אוהש , המ לוספ ןיב רפוש המו ןיב " , ר א בלול יסוי בלולב ביתכ
םתחקלו םכל םכלשמ אלו ירוסיאב , םרב האנה אכה םוי העורת היהי םכל " . " א רא מ מ ןמת ופוגב אוה אצוי םרב
אכה ולוקב אוה אצוי שיו לוק רוסא היינהב . " םנמא כ ע " ם במרה קסופ בלולד לש " ז ע , ןכד רשכ " ל ס אברל ילבבב
הכוס " ,(: ) מ מ אל רקיע ארבסה רפושבד ולוקב אוה אצוי ראובמ .ןאכ
שיו ןייעל תמאב המב יגילפ ילבבה ימלשוריהו םא אצוי רפושב לש ) ' . " הכוס סותהו ז ע (. ובתכ ל בלולבד לש " ז ע " ש ל
לוספ " ע בבהמ ואלד " י ע הריבעה האב הוצמה .ודיל
הארנו םגד ימלשוריה הדומ הזל בלולבד לש " ז ע " ש ל לוספ . " קר ע בבהמ ימלשוריה ותטישל אתיאד ימלשוריב ליעל
הינימ םש ינת ' אייח ר םתחקלו םכל םכלשמ אלו " . ר א לוזגה יול הז אוהש לטונ בלול לוזג המל אוה המוד דחאל
דביכש תא ןוטלשה יוחמת אצמנו ולש יוא ול הזל השענש ורוגינס ורוגיטק . " ראובמ כ ע ' יול רד תיא היל ךיישד אמעט
ןיאד רוגיטק השענ רוגינס בלולב . קלוחו לוזגה לע " ס שה ונלש ורמאש " ה רב (. ) אמעטד חכ ןיאד רוגיטק השענ
רוגינס " ש ל אלא , ןוגכ םינפב " ג הכ סנכנש , " לבא ק הקל ץוחב " ] . נ יא אל " ל סד ' יול רל םגד בלול יוה םינפבכ ןויכ אבש
תוצרל " כ שמכ " ן במרה םיחספ (: ) םשב הל ' בלולד סותה אב תוצרל " ' , " ר דמ יעו ש ע ' רומא פ " ל פ ואבוה ירבד ' יול ר
הבחרהב " , ש עו רתוי ןושלה ךכ םדא חקול בלול תוכזל וב םאו היה לוזג חווצ ינפל " ה בקה רמואו לוזג ינא 'וכ
" ש האלמו םירמוא יוא הזל השענש ורוגינס ורוגיטק , " ןושלו כ ע תוכזל וב רשפא המודש ירבדל " ' ה ר מגה " ל נה רפושד
ןורכזלד יתא יוה [.םינפבכ
ירהו םא אמעט ןיאד רוגיטק השענ רוגינס ךייש בלולב " כ א יאדוב שיש לוספל בלול לש , " המד ז ע יל אלש " י ע תריבע
" ז עה האב הוצמה " , מ מ ודיל ימ ערג רפושמ לש הרפ ןנילספד " ה רב םש ) ןכו ימלשוריב " ה ר " ג פ ( " םעטמ ב ה ןיא
רוגיטק .' ירהו וכ םירבדה , " םא ו ק רפוש לש הרפ וניאש אלא ריכזמ השעמ לגעה לוספ םושמ ןיאש רוגיטק " ' ש כ וכ
בלול לש " ז ע .המצע
20
] ףד " ו ק [ " א ע
" ט מ " ש רד .' םינושארה וכ וניבה תטישב " , " ש רד י שר ' הדוהי רו וקלחנ םא רשפא דומלל בויח
לקלקמ הליממ תפירשו תב " , ש רלד ןהכ ןניעב ןוקית ףוגב , הלימבו הכאלמה תרעבהו תב ןהכ
אכיל םוש ןוקית ףוגב " , כ עו הכאלמה לקלקמד , לבא בייח ' הדוהי רל יגסד ןוקיתב לצא ,םירחא
םג הלימב תפירשו תב ןהכ אכיא ןוקית לצא . ןינעלו םירחא והמ ןוקיתה לצא םירחא הלימב
תפירשו תב " , ן במרה ןהכ בתכ אוהש ןוקית , לבא הוצמה וניא רורב םא ותנוכ והזד תטיש " י שר וא
תטיש " ן במרה ומצע " ךותמ ולופלפ לש ) " " ןושלכ י שר " ן במרה " ,( " פ כעו ד וסב ירבדב " י שר ומצע
אל עמשמ " , י שרש ןכ בתכ ןוקיתהד הלימב אוה ןוקית , רתויבו ארבגה יבגד תפירש תב ןהכ בתכ
ןוקיתהש אוה ןוקית ףוריצו .רבאה
" א בשרהו בתכ ןוקיתהש אוה תמאב ןוקית ארבגה ףוריצו . אלא רבאה השקד " י שרד בתכ ןוקיתש
רבאה אוה ךרד , תוטשפכו לושיב ןושל ' המ מגה יל לשבל ןינמס ,' ירהו וכ דצמ תכאלמ לושיב
" ז רה ןוקית ףוגב ' , לושיבה כלו הכאלמה אוה םג הכאלמ הכירצה הפוגל ירהש ךירצ הלשבל ידכ
" , כ או הקירוהל םג " ש רל היהי בייח םושמ , ךיאו לושיב דמל הזמ " ש ר לקלקמד הרעבהב .בייח
" ל שפאו ףאד שיד ןוקית , לבא לושיבב וניא השוע ךרוצל ותוא , ןכלו ןוקית " ש רל " ז רה הכאלמ
הניאש הכירצ . היהיו הפוגל ראובמ " כ א " , ש רלד שודיח אל קר ןניעבד ךרוצ , ןוקיתו הפוגב ,הפוגב
אלא ןניעבד םג השעיש ךרוצל .ןוקיתה
13
וליאו הרעבהב שי ול , לבא ךרוצ ןיא וב . ןניפליו ןוקית
הרעבהבד " צ יא ) . לבא ןוקית " מ מ ןניעב " ג לצ המכ וחיכוהש ' המכמ סותה (.תויגוס
" ס שהו ונלש " פ ר בלול לוזגה אלש ולספ בלול לוזגה " א כ אמעטמ םכלד וא םושמ , " אלו ע בבהמ םושמ ןיאש רוגיטק
השענ רוגינס " ' ,' ה ר ישל וכ םש תרבסד ןיא רוגיטק " ' ש ל וכ . קייודמו ץוחב ימנ ' אייח רד ימלשוריב םש רישכמש בלולב
לש , " אוה ז ע ' אייח ר ותטישל רמאקד בלולד לוזגה לוספ םושמ , אלדו םכל ' יול רכ לספד םושמ ןיאש רוגיטק 'וכ
" ל סד " ס שהכ ונלש אלש ךייש םעט הז .ץוחב
" כ או אחינ דאמ יקספ " ם במרה קספד רפושבד לוזגה ךירצ אמעטל ולוקבד אוה , אה אצוי ואל יאה אמעט היה
" . מ מו לוספ רישכה בלולב לוזגה " ט ויב ינש וליפא , . ףאד אוהו שדקמב " ס שבש ונלש " ה ר םש ורמא ןיאש תרבס ןיא
רוגיטק ' ךייש וכ " , מ מ ץוחב רמאק םש אלוע רפושד ןורכזלש יתאק ךייש היב ריפש אמעט ןיאד רוגיטק ' ךכלו וכ רפוש
לש הרפ , . ףא התעמו לוספ בלולבש לוזגה רישכמ , " םושמ ם במרה קספד לאומשכ בלולבד לוזגה " ש ל לוספ
" , " מ מ ע בבהמ ךרצוה ראבל ןיאש לוקב ןיד , אה לזג ואל יאה אמעט היה רפושה לוזגה , אלו לוספ םושמ , " ע בבהמ
" א כ םושמ ןיאש רוגיטק השענ , אימוד רוגינס ירבדד ' יול ר ימלשוריב לספש בלול לוזגה םושמ ןיאש רוגיטק השענ
. ףאו רוגינס בלולבש תיל אתכלה " , ' ס שהד יול רכ ונלש רבוס בלולבש אוהש ץוחב " ש ל ןיא רוגיטק ,' לבא וכ רפושב
אוהש ןורכזל ףא " ס שה ונלש הדומ ךירצד שוחל אמעטל ןיאד רוגיטק ' םיכירצו וכ ונא אמעטל ימלשוריהד רפושד
לש " ז ע רשכ םושמ ולוקבש אוה , תילו אצוי לוק רוסא " . כ ומכו היינהב רפוש לוזגה ןיא לוקב ןיד . " , ק ודו לזג
" ר וש " ן במרב תומחלמב ןייגוסב איבה ירבד ימלשוריה בלולד לוזגה לוספ םושמ ןיאש רוגיטק השענ רוגינס בתכו
' םושמ יפהש " ע בבהמ , " הזו ש ע אלד ונירבדכ " . מ מו ןאכ בושיב תעד " ם במרה הארנ ריפשד " ל י . " נ שמכ
13
ארבתסמו והזד םג רואיבה המב אטישפד ןל " ש רלד ךירצמש הכאלמ הכירצה , ןניעב הפוגל םג ןוקית , והזד הפוגב
םצע רדג הכירצ , היהיש הפוגל ךרוצל ןוקית ) . לבא הפוגב רתב ילגד ארק לקלקמב הרעבהו " צ יאד " , מ מו ןוקית
ןניעב הכירצ " , ל צ הפוגל ןתואבד תוכאלמ הנתשנ רדג הכירצ הפוגל היהיש ךרוצל לוקלק (.הפוגב
21
. לבא ב " ה אלב , םדקהב אחינ אישוק , אנמד תרחא ' תמאב יל " ש רל דומלל תבמ ןהכ לקלקמד
הרעבהב . אמינ בייח לקלקמד הרעבהב , אלא רוטפ תגירהד תב ןהכ תבשב הרוסא םושמ ,לושיב
יוליגהו אוה לקלקמד לושיבב . רתויבו בייח , אמליד השק תגירה תב ןהכ תבשב הרוסא םושמ
תליטנ , ירהד המשנ שי ונל רבכ יוליג הליממ לקלקמד הרובחב .בייח
לבא טושפ , " רוסיאד מ קלד תגירה תב ןהכ דמלנ " כ שממ אל ורעבת שא לכב , ירה םכיתובשומ
אידהב רוסיאהד םושמ .הרעבה
ןויכו הרעבההש יאדוב ןיא הב ןוקית ףוגב , ריפש םיצעה ףילי הנימ " ש ר לקלקמד הרעבהב .בייח
. התעמו ג םג ' הדוהי רל בייחמד , " יגסו ג לצאשמב ' ןוקיתב יל לצא " , כ או םירחא תגירה תב ןהכ
הרוסא םג םושמ לושיב ירהש ןקתמ תא הליתפה ) ףא וניאש השוע ךרוצל ותוא " ,( מ מ ןוקית המ
הרמאש הרות אל ורעבת שא וניא אתלמ לושיבד אלא אתלמ , םגד הרעבהד הרעבהה ןקתמ
לצא םירחא ונייהד לצא . תצקו הליתפה השק ןושל " י שר " ) ה ד לושיב ( בתכש הליתפ בייחד לע
, ףאד לושיבה םא תמאה ןכ בייחד לע , לבא לושיבה אל לע הז ונא םינד אלא לע ארק אלד
ורעבת , בייחד שא לע , אלא הרעבהה ' הדוהי רלד בייח לע הרעבהה םושמ איהש תנקתמ לצא
" , ש רלו הליתפה רוטפ לע הרעבהה ןויכ הניאד תנקתמ ףוגב .םיצעה
ןוכנהו , ירבדש הזב " י שר םיזמרמ ' שיר מגל תומבי (: ) םתהד ו ימנ אכיא ארמימל וז המ יל לשבל
הליתפ המ יל לשבל , םתהו ןינמס הנוכה תמאב תכאלמל ' ) . םש מגהד לושיב ןד " ת כיהמ
תרעבהד תב ןהכ החדת תבש ךירצש ארק , היהו וטעמל " ד ס איתאד ' יסוי רכ הרעבהד ואלל
תאצי ןיאו וב , ןכלו תרכ אלמלא ארק יתייה רמוא השעהד תתימד " ד יב החוד ואלה ' . מגהו תבשד
החוד הז אהד אכיא ימנ תכאלמ לושיב שיש הב תרכ (. " וליאכו ש ייע רמאק " י שר שיד ןאכ תכאלמ
לושיב דצמ , ותואו הליתפה ןוקית הלועש תכאלמל לושיב – ונייהד ןוקית ףוריצו הליתפה – הלוע
םג תכאלמל ' , הדוהי רל הרעבה יגסד ' ןוקיתב יל לצא .םירחא
" . מ מו ד השק לע םצע תנבה םינושארה תטישב , " ירהד י שר " י שר ' בתכ יעל אלד " ל חכשמ ןוקית
ףוגב תכאלמ לבוח ריעבמו " , כ או ללכ " ל מל דומלל הליממ תפירשו תב , ירה ןהכ ומוקממ אוה
, ןויכ חכומ שיד תכאלמ לבוח , אלו ריעבמו " ל חכשמ " א כ " , כ ע לקלקמב לקלקמד . ןכו בייח
השקה . " ן במרה
אישוקהו לבוחמ שי , אמשד תוחדל אלמלא דומילה הליממ יתייה רמוא לבוחד הניא ,הכאלמ
ףאו התיהד ןכשמב לבא ןויכ היהש לקלקמ " א א דומלל . לבא םשמ " פ כע הרעבהמ , ארקד השק
שרופמ אוה אלד ורעבת , אלו שא " ל חכשמ " א כ , המלו לקלקמב יל דומילה תפירשמ תב .ןהכ
. אמשו ה שי רמול הזב רבד , םדקהב שדח הנהד " ן במרה השקה " ל נמ " ש רל ףלימל
ןאכמ לקלקמד הרובחב הרעבהבו , אברדא בייח ףלינ " ג לצאשמד בייח " , ש ייע הילע המ
.ץריתש
לבא תעד " י שר הארנ " נ היאד הזמ םעטה " א א ףלימל לקלקמד לבוחב ריעבמו בייח
םצעמ המ אלד " ל חכשמ ןוקית ףוגב , יאד הכאלמה םושמ אה אל ונייה םידמל
לקלקמד הרעבהב בייח אלא אברדא יגסד ןוקיתב לצא . רשא םירחא ןכ אוה תעד 'ר
הדוהי תמאב " ג לצאשמד בייח , הארנו הילע ןאכמש אוה .דמל
קרו תפירשמ תב ןהכ אוה , םתהד ןניפליד אכיל ןוקית ללכ תעדל " , " ש רד ש ר תיל 'יל
תרבס בר ישא המד יל ןקתל ארבג המו יל לשבל ןינמס " , ל סו ללכ ןיאד ןאכ ןוקית
22
ארבג ןיאו ןאכ ןוקית ,הליתפה
14
לכו הלוכ לש תרעבה תב ןהכ הלימו ןיא םהב אלא
, הזמו לוקלק דמל ' ןועמש ר לקלקמד הרובחב הרעבהבו , ןהד בייח תוכאלמ לש ,לוקלק
אלו תוכאלמ לש .ןוקית
" ש רלו רחא ןניעדיד לקלקמד הרעבהב בייח אליממ םגד המ ביתכד אל ורעבת שא 'וכ
בייחד לע תרעבה םיצע ותרדקל " ז יא םושמ " ג לצאשמש בייח " א כ םושמ לקלקמש
הרעבהב . והזו בייח " כ שמ " י שר " ש רלד לכ תרעבה םיצע וליפא ותרדקל אוה ,לקלקמ
ובויחו םושמ לקלקמ , ונייה הרעבהב רתבל ןניפליד תפירשמ תב ןהכ לקלקמד הרעבהב
. לבא בייח אלמלא דומילה תפירשמ תב ןהכ ונייה םירמוא ךפיהל המד הבייחש הרות
ריעבמ םיצע ותרדקל ונדמלמ " ג לצאשמש .בייח
לבא ' הדוהי ר רבוס המכ ראיבש בר ישא ותעדב הלימבד תפירשו תב ןהכ אכיא ןוקית
לצא , ונייהד םירחא ןוקית ארבגה ןוקיתו . אליממו הליתפה ןיא ןאכ דומיל לקלקמד .בייח
' , הדוהי ר אברדאו דמול יגסדמ ןוקיתב לצא םירחא " מ ש " ג לצאשמד .בייח
" ת או ומכ " ש רד דמול לקלקמד בייח לבוחב ריעבמו , לבא אקוד וניא שיקמ הזמ ראשל
" , נ ה תוכאלמ ' הדוהי רל דמלנ " ג לצאשמד בייח לבוחב ריעבמו , לבא אקוד ראשב
תוכאלמ ךירצנ הכאלמ הכירצה , " . ןויכד מ קל אפוגל ' הדוהי רלד םג לבוח ריעבמו ןה
תוכאלמ לש " , כ א ןוקית אל רבתסמ רמול ראשבד תוכאלמ ךירצ ןוקית ףוגב ,הכאלמה
לבוחבו ריעבמו יגס ןוקיתב לצא . לבא םירחא " ש ר ףילי לבוחד ריעבמו ןה תוכאלמ לש
, אלו לוקלק ימד ראשל תוכאלמ ןהש יאדוב תוכאלמ לש .ןוקית
" ' ה ד סות , המ לבוחב ושקהש ךיא בייח ' והבא רל ןיאשכ םש ןוקית , אה ללכ ןניעב הכאלמ
הכירצה .הפוגל
" ' ן במרב יעו ' ' והבא רד יתש " ל ס םגד ותנוכשכ קיזהל בישח הכירצ הפוגל ןויכ שיש ול ךרוצ
. לבא לקלקל " ' נ היפכ סותה אטישפ והל ךרוצד ונייה ךרוצ .ןוקית
" ' ' ק ב סות יע (: ) ושקהש דל " כ ג םתיישוקכ , הליחתו ןאכ ' םשב ית " י רה תמאבד ' והבא רל לבוחב
ריעבמו ןויכ " צ יאד ןוקית ללכ " ה ה " צ יאד הכאלמ הכירצה , לכו הפוגל ןתוא תורמג וחיכוהש םשמ
' םגד סותה לבוחב ריעבמו ךירצמ " ש ר הכאלמ הכירצה הפוגל ןייתא ' ןנחוי רכ ךירצמש ךירצ
ובלכל .ורפאלו
" כ חאו ובתכ דועד שי רמול ץורית , םגד רחא ' והבא רל ןניעב הכירצ הפוגל ףא " צ יאד ןוקית ,ללכ
" ל חכשמו ירוסיאב האנה רובסו לכויש , ומכו תונהיל וצריתש . ' ןאכ סותה
. הנהו ב תטישל , ' איהש ןאכ סותה תטיש ” דועו ה שי ”רמול , ' םגד םש סותב ' והבא ר ךירצמ
הכאלמ הכירצה " , ל חכשמו הפוגל רוסיאב " , כ א האנה ' ןנחוי ר גילפד ' ךירצמו ילע ןוקית תצק
שממ ) אלו יגס המב רובסש " ( כ ע ובלב ונייה אתלמ , ונייהד ןוקיתד אתלמ ןידהד לכד ןילקלקמה
. ףאו ןירוטפ אמלעבד ןניעב ןוקית , אכה רומג " כ הזגה הליממ תרעבהו תב ןהכ דמלמ לבוחבד
ריעבמו יגס ןוקיתב , המכו תצק וראיבש .' ' יעל סותה
14
וליאו םויק הוצמ " ה אלב הארנ " ' י שר יש אלד בישח , ערוקו ןוקית לע תמה בייחד ' הדוהי רל אוה םושמ דובכ ,תמה
" נ שמכ .'יעל
23
לבא " ' י רה ישל ' והבא רלד " צ יאד ןוקית ללכ " ה ה " צ יאד הכירצ " , כ א הפוגל שי קפתסהל אמעטב
' ןנחוי רד ךירצמד ךירצ ובלכל , םא ורפאלו אוה אתלמ ןוקיתד ןניעבד " פ כע ןוקית תצק , " וא ל נכו
אמש אמינ תמאבד לבוח ריעבמו " צ יא ןוקית , הזבו ללכ הדומ ' ןנחוי ר , ' אלא והבא רל ' ןנחוי רד
ךירצמ ךירצ ובלכל ורפאלו דצמ , םושמ רחא ןניעבד הכאלמ הכירצה , ךרוצו הפוגל ונייה ךרוצ
ןוקית . " אצמנ ל נכו המד " ל צש ךירצ ובלכל ורפאלו וניא אתלמ ןידהד לכד ןילקלקמה ,ןירוטפ
אלא אתלמ ןידהד הכאלמד " צ יאש הפוגל . וזו הרוטפ תמאב תטיש " ן במרה רואיבב תעד ' ןנחוי ר
. " ש ייע
. דצהלו ג ןושארה רואיבב תטיש , " המד י רה ךירצמש ' ןנחוי ר ךירצ ובלכל ורפאלו אוה אתלמ
, ךירצד ןוקיתד ןוקית תצק אימוד הלימד תרעבהו תב , ךרוצד ןהכ הוצמ בישח ' ןוקית יל ,תצק
" כ שמכ ' .' והבא רו סותה אל בישח ' ןוקית יל תצק ןכלו ףילי הליממ תרעבהו תב ןהכ " צ יאד ןוקית
. ךירצ ללכ ןיבהל " מ מ יאמא ןיא ' והבא ר ךירצמ היהיש ךירצ ובלכל ורפאלו " פ כע ןידמ הכאלמ
הכירצה . ןכו הפוגל ךירצ ןיבהל המל תמאב אל " ' י רה יפ םגד ' ןנחוי רל " צ יא , ןוקיתד ןוקית תצק
וניא , אלא םולכ ' ןנחוי רד ךירצמ היהיש ךירצ ובלכל ורפאלו ידכ היהיש הכירצ .הפוגל
הארנו ךרדל , רבכד הז ראבתנ תעדלד ' ךרוצ סותה ונייה ךרוצ . רמאנו ןוקית תעדש " י רה אלד וז
, אלא דבלב ךרוצל ונייה ךרוצל ןוקית , ונייהד בייחמה ןוקית ךרצנה םצעל םשה . ןכלו הכאלמ 'רל
והבא לבוחבד ריעבמו " צ יא ןוקית ללכ אתלמ " , ה ה ןוקיתד " צ יאד הכירצ , ירהד הפוגל ןויכ " צ יאד
ןוקית " ש ל ' . ןנחוי רלו ךרוצ ךירצד ןוקית , אליממ תצק ךיישד הכירצ הפוגל ונייהד ךרוצל ותוא
.ןוקית
דצלו ינשה רואיבב , " ' םגד י רה ית ' ןנחוי ר וניא ךירצמ , אלא ןוקית " מ מד ןניעב ךירצ ובלכל ורפאלו
ידכ היהיש ךירצ " . ז יפלו הפוגל ראובמ ךרוצלד ונייה ךרוצל ןוקית אמלעב " צ יאו היהיש ךרוצל
ןוקית " . כ א בייחמה ךירצ ןיבהל " ט מ ' והבא רד וניאד ךירצמ ךירצ ובלכל , יהנ ורפאלו " ל סד " צ יאד
ןוקית לבא יתכא ךירצנ הכאלמ הכירצה " . ל צו הפוגל םתתגולפ יא ךרוצ הוצמ בישח ' , רד ךרוצ
והבא " ל ס ךרוצלד הוצמ אל בישח , ןכלו ךרוצ ףילי הליממ תרעבהו תב ןהכ " צ יאד ןוקית םגו
" צ יאד ' . " ןנחוי רו ג לצ " ל ס ךרוצלד הוצמ בישח " , כ או ךרוצ ןיא ונל דומלל הליממ תרעבהו תב ןהכ
" א כ " צ יאד , לבא ןוקית " מ מ ךירצ הכאלמ הכירצה " . נ יא הפוגל " כ שמכ " ן במרה ' והבא רד " ל ס
ןויכד " צ יאד ןוקית אליממ " ה ה " צ יאד הכאלמ הכירצה הפוגל ןויכ םהינשד ןידמ תכאלמ .תבשחמ
' . שי כלו ד איבהל היאר דצהכ ןושארה רואיבב תטיש , " ךירצד י רה ובלכל ורפאלו אוה אתלמ
, הממ ןוקיתד ושקהש ' םש סותה ךשמהב " ט מ אל בייחמ ' ןנחוי ר לקלקמב רומג ןויכ המד ךירצש
ןוקית אוה ןידמ תכאלמ , לבוחבו תבשחמ ריעבמו " צ יא תכאלמ תבשחמ וליפאד קסעתמ בייח
. " םאו ש ייע אתיא ךירצד ובלכל ורפאלו וניא אתלמ ןוקיתד אלא םושמ ןניעבד הכאלמ הכירצה
" , כ א הפוגל יאמ אישק , ירהד והל תמאב םג ' ןנחוי רל " צ יא ןוקית , המו ללכ ךירצש היהיש ךירצ
ובלכל ורפאלו וניא אתלמ ןוקיתד אלא ידכ היהיש . " ג לצ
15
לבא שי תוחדל , אברדאו היארה איוה היאר ךדיאל " . ש ייעד אסיג ךשמה ירבד ,' רחא סותה
וצריתש אישוקה " ל נה ןינעב תכאלמ תבשחמ ורזח וראיבו ' והבא רלד ךרוצ הוצמ בישח הכירצ
הפוגל ןכלו הלימ תרעבהו תב ןהכ יבישח הכאלמ הכירצה " . ז יאו הפוגל ןינע ללכ ןודינהל
תכאלמד תבשחמ אלא אוה רזוח רקיעל ץורית " דועו ה שי " םגד רמול ' והבא ר ךירצמ הכאלמ
15
ןיאו רמול תנוכד ' תושקהל סותה ןויכד " צ יאד תכאלמ תבשחמ אל ךירצנ םג הכאלמ הכירצה , םגד הפוגל הז ןידמ
תכאלמ תבשחמ עמשמדכ הגיגחב ) .(. ) ןכו י ושקה תמאב (. " . ' ' אלד ש ייע הע יעל סותה עמשמ ןכ " , ' כ אד ללכ סותב
ויה םיכירצ ריכזהל , ' דועו הגיגחב מגה המלד ועבק אישוקה לע ירבד ' ןנחוי ר ךירצמש ןוקית תצק אלו לע לכ ןתוא
תויגוס ואיבהש ' ' הינימ יעל סותה שרופמד םהב םגד לבוחב ריעבמו ךירצמ " ש ר הכאלמ הכירצה .הפוגל
24
הכירצה הפוגל ) אלדו תעדכ " .( " כ או י רה השק רדס ירבד ' רבדש סותה הז ויה םיכירצ עובקל דימ
ירחא " דועו ה שי " המלו רמול ורטנ דע .ןאכ
עמשמו הזמ םגד המ ונדש ןינעב תכאלמ תבשחמ יאק לע " דועו ה שי ." רדסו רמול ,םהירבד
הליחתד ובתכ תעד ' , " והבא רלד י רה " צ יא הכאלמ הכירצה הפוגל לבוחב , תויגוסהו ריעבמו
" מ כב םגד לבוחב ךירצמו רטופ " ש ר הכאלמב " ג לצאש ןייתא . ' רשא ןנחוי רכ " ז יפל המ ךירצהש
' ןנחוי ר ךירצ ובלכל ורפאלו שי שרפל אוהד " ט המ אפוג םושמ ךירצש הכאלמ הכירצה ,הפוגל
וניאו אתלמ ןוקיתד ) . תטישכו ללכ " (. " כ חאו ן במרה ואיבה ץורית " דועו ה שי " םגד רמול ' והבא ר
ךירצמ הכאלמ הכירצה הפוגל " ) ל חכשמו ירוסיאב .( רשא האנה " ז יפל ' ןנחוי ר גילפד " ל סו ןניעבד
ןוקית תצק שממ ) אלו יגס המב אוהש רובס ובלב שיש םש " ( כ ע ןוקית ונייה אתלמ , אלו ןוקיתד
אתלמ הכירצד . לעו הפוגל הז ונד ' ' תוישוק בב סותה אחינד " ' י רה ישל לבא תושק יפל " דועו ה שי
," אדח רמול ךיא " ל שפא המד ךירצמש ' ןנחוי ר ךירצ ובלכל ורפאלו אוה אתלמ , אה ןוקיתד
לבוחב ריעבמו " צ יא תכאלמ . רחאו תבשחמ וצריתש הז ונד דוע םא ' והבא ר ךירצמ הכאלמ
הכירצה הפוגל ךיא אוה בייח הלימב תרעבהו תב . וצריתו ןהכ ךרוצד הוצמ בישח הכירצ הפוגל
ףא וניאש בשחנ ןוקית . ' לכהו והבא רל בסומ לע " דועו ה שי ," וליאד רמול " י רהל יתש תוישוקה
ןניא , אמעטד תושק ' ןנחוי רד וניא אתלמ ןוקיתד אלא אתלמ הכאלמד הכירצה , ןיאו הפוגל ןאכ
ןינע תכאלמל .תבשחמ
16
םש " ד וסב " ת או ךירצ ובלכל ורפאלו יכיה בישח ךירצ הפוגל " ' ל יו וכ אכהד אוה ךירצ תליטנל
המשנ " .' ע לי וכ לכבד םהירבד אל וריכזה " כ שמ (. ) ' רדגד דצ יעל " ג לצאשמ וניאד ותואל ךרוצ
השענש . דוע ןכשמב " ע לי ןכשמבד וטחש ליבשב , הזבו רועה " ש ל תרבס ' םדהד סותה אוה .שפנה
לבא הארנ רורב יאדובד הכאלמ הכירצה הפוגל ונייה שיש ול ךרוצ הכאלמב , ןיאשכו המצע ול
ךרוצ הכאלמב המצע אטישפ אוהש " ג לצאשמ " צ יאו ייותאל הלע דצמ אלש השענ ךרוצל היהש
, אלא ןכשמב ' םש סותהד ופיסוה רדג ףסונ םגד שישכ ול ךרוצ הכאלמב המצע ןניעב םג היהיש
ותואל ךרוצ היהש . ןכלו ןכשמב ןאכ ושקה לבוחבד ךירצו ובלכל הלבחה אוה המ שילחמש תא
, וליאו וריבח ךרוצה אוה , אצמנ םדה ןיאד ול ךרוצ . אלו הלבחב ימד טחושל ליבשב , ךירצד רועה
גורהל המהבה ידכ טישפהל , לבא הרוע ןאכ וניא ךירצ המל שלחנש לבחנה . הזלו ללכ וצרית
תכאלמד לבוח הניא קר המ שילחמש תא לבחנה אלא םצע תאצוה , ירהו םדה הזב שי ול .ךרוצ
ןכו ריעבמב ושקה ןיאד ול ךרוצ הרעבהב אלא , וצריתו רפאב " מ מד הרעבהה השוע תא רפאה
לכהו דחא אלו ימד רפוחל אמוג ןיאד אמוגה השוע תא .רפעה
" ' ה ד סות המ , " ןיא ד רב שרפל ומכ לושיבש ןינממסה ןנקתמ תויהל רתוי םיבושח .' שוריפה וכ
וללשש ' אוה סותה , " תנוכד י שרפ בר ישא בייחד לע הרעבהה םושמ ןוקית ) . אלא הליתפה " י שרד
' ןוקיתש כ רבאה אוה םושמ , וניאו ופרוצש רורב םא םג ' ונוכתנ סותה ' (. ושקה סותהו ךכל " ז ע
" כ אד השקי ' הדוהי רל " ט מ ןנירסא ראש תותימ " ד יב , ןויכ תבשב ןיאד םש " ' ) . א בשרב יעו ןוקית
השקהש ןכ תעדל " , " ש ייע י שר המ (.'יתש
16
אלא ראשנד השק תיישוק (. ) ' אהד הע סותה םג ןיד הכאלמ " צ יאש הפוגל איה אתלמ תכאלמד . לבא תבשחמ
' אמויב סותה (: ) וצרית דל תמאבד המ " ש רש רטופ הכאלמב " ג לצאש וניא ןידמ תכאלמ תבשחמ אלא ןניפלי ןכשממ
םשש היה הכאלמ הכירצה ' . הגיגחב מגהו הפוגל (. ) רמאקד י דמלנד תכאלממ תבשחמ " ל צ " ז יפל יאקד לקלקמא
אלו " ג לצאשמא . " ש ייע
25
ןכא " ' ת ר יפל " ' ) ' ה ד סות יעל " , ה דו אה ( ךרוצד ץוח הוצמ יוה ןוקית , אלא רומג " ש רד " ל ס
הרעבהד תבד ןהכ אל בישח ןוקית רומג ןויכ רמגש רשכה הוצמה אב רחא " , כ א לוקלקה אל
השק , םצעד ידימ הגירהה תתימד " ד יב אוה ןוקית " , כ שמכו רומג ' אידהל סותה " ) ' ה ד יעל
,( קרו ךירטצאדמ הרעבה אוה אלד בישח ןוקית " . ל צו רומג תיישוקד ' ןאכ סותה איה ךדיאל
שוריפ ךרוצד הוצמ םצעב אל בישח ןוקית רומג תעדל . " ש ר
הנהו ' ' ברד יפ סותה ישא , " ומכד ק ה לושיבב ןינממס ףא רקיעד ןוקיתה אוה " כ חא העשב עבוצש
תא " , מ מ תועיריה " ז יע םג לושיב ןינממסה בישח " , נ ה ןוקית הרעבהה הבש לשבמ תא הליתפה
בישח ןוקית ןויכ לעד הדי תמייקתמ הוצמה , איהש ףוסבל ' . ןאכ סותהו ןוקית אל וראיב המב גילפ
" ש ר לע ארבס , לבא וז אוה ראובמ םהירבדב " ' ש רד יעל " ל ס ךרוצד הוצמ אל בישח ןוקית .רומג
אליממו םגד השענה הליבשב אל בישח ןוקית . אצמנ רומג " ש רד הדומ רקיעל תרבס בר ישא
לכד איבמש ידיל ןוקית ףוסבל בישח ןוקית םג , אלא וישכע גילפד לע תחנה ' הדוהי ר ךרוצד
הוצמ יוה .ןוקית
לבא תעדל " ת ר םגד " ש ר " ל ס ךרוצד הוצמ יוה , אלא ןוקית ןאכד הרעבה אל בישח ןוקית ןויכ
ןוקיתהש אב רחא , המ לוקלקה השעי תנעטל בר ישא לושיבד ןינממס בישח ןוקית ןויכ " ז יעש
לוכי עובצל תועיריה . " אמשו כ חא שי קלחל " כ שמכ ' ' תעדל יעל סותה " ת ר ןינעל ערוק " מ ע
, ןויכד רופתל ףוסבלד היהי דגבה רתוי ןקותמ םגו " א א ונקתל " א כ " י ע , ןכל העירקה העירקה
אבישח השעמ " . נ הו ןוקית ןינממסה ויהי רתוי םינקותמ עבצישכ " , א או םהב " א כ " י ע . וא לושיב
רשפא שיש קוליח " . פ כע רחא " ז יפל הלפנ תרבס בר ישא .אריבב
הארנו " נ היאד " ת ר וניא לוכי שרפל תרבס בר ישא לע ךרד ושריפש ,' אלא סותה אוה שרפי ותואכ
שוריפ וללשש , ' תנוכד ארקיעמ סותה בר ישא בייחד לע הרעבהה םושמ ןקתמש , אצמנ הליתפל
ןוקיתהש אב תעשב . ונייהו לוקלקה " נ שמכ ' ירבדש יעל " ' ד רב סותה וללשש שוריפ הז םה אלד
. " ת רכ
םש " ד אב ןכ איצומ ארמ רופחל רובקל וב תמ " ש רל ומכ איצומ סיכ לבקל וב הביז . " הארנ ק פב
םתנוכ רחאד ודסייש ' לכד סותה איבמש ידיל ןוקית , בישח ףוסבל ןוקית םג , וראיב וישכע " ז דעד
אוה " א שמ " ק פב (. ) תאצוהד בי סיכ לש בז יוה הכאלמ הניאש הכירצ (. ) ' ' , דצ יעל סותהו הפוגל
וראיב םושמ ןכשמבש התיה האצוהה ךרוצל םישרקה םמצע וליאו ןאכ " צ יא סיכל ' . כלד ומצע
השק ירה איצומ ארמ בישח הכאלמ הכירצה הפוגל (: ' ) ףא דצ יעל " צ יאש ארמל " א כ רופחל ,הב
" נ הו ךירצ סיכל ידכ אלש ופנטיי . הזלו וילכ וראיב ,' איצומבד סותה ארמ ןויכ שיש ול ךרוצ
, אליממ הריפחב בשחנ שיש ול ךרוצ , לעו ארמב ךרד תרבס בר , אליממו ישא ימד האצוהל
ןכשמד היהש םהל ךרוצ . לבא םישרקב איצומב תמ , ןיאד ורבקל ול ךרוצ הרובקב ) הזד ךרוצ
תמה אלו ךרוצ איצומה ראובמכ ( " ( ) ' םג ש ייע םש יעל ארמה בשחנ ןיאש ול וב . ונייהו ךרוצ ימנ
אמעט , ןויכד סיכד - ףוניט יאד וילכ וניא רבד שיש ול ךרוצ וב , ונוצרבד םצעב אל אב , אליממ ול
םגד תאצוה סיכה בשחנ רבד ןיאש ול וב .ךרוצ
אלא " ב צד המד הז ןינע ברל , ברד ישא ישא רביד ןינעב , וליאו ןוקית אכה יריימ ןינעב . ןניזחו ךרוצ
ירבדמ " ' ל סד סותה ךרוצד ונייה ךרוצל ) . ומכו ןוקית רבכש וניאר ' ןכלד יעל השקוה םהל 'סותהל
' והבא רל " צ יאד ןוקית ללכ ךיא " ל חכשמ הכירצ . אלו הפוגל " ל חינ רמול שיד ול ךרוצ (.לוקלקב
26
םאו שי ול ךרוצ , בישח הריפחב , אליממו ןוקית םצע האצוהה יוה , שיו ןוקית ול הב , לכהו ךרוצ
.דחא
" ' י שר חמ " ן במרהו יא " ל חכשמ ןוקית הפוגב לבוחב ריעבמו
" י שר " ה ד אתיירבו " , " כ שמ ש ר " ש רלד ןיא ךל לבוח ריעבמו וניאש , וליפאד לקלקמ ריעבמ םיצע
ותרידקל לקלקמ אוה לצא םיצעה . " םגו ש ייע לבוח בתכ " י שר ' לקלקמד יעל אוה לצא .לבחנה
" ן במרהו השקה לע " י שר " ל זו ןכו וז רמאש " י שר " ל ז ומצע ןיאד ךל ריעבמ וניאש לקלקמ וליפאו
ריעבמ םיצע לשבל , וניא הרידק ןוכנ ירהש הפוג לש שא ךירצ ול ןכו ריעבמב םמחתהל ותאנהש
ורועיבו , שרוחהו ןיוש היתודלותו ןיא ותאנה ןמצעב שממ אלא ןהש ושימשת לש םלוע תאנהל
םירבד םירחא " ג הכו הכאלמ הכירצה הפוגל ירקימ " ל כע .וננינעל
ירה , ' אדח תוישוק ג אוהד ךירצ , דועו שאל ריעבמהד םמחתהל ותאנה ורועיבו , דועו הוש שרוחמ
ןיאד ול האנה ןמצעב אלא םה ושימשת לש ' . ןיא כלו םלוע תוישוקה " , י שרד תונבומ שריפ אידהל
ןניעבד ןוקית , יוליכד םיצעב םיצעה אוה ףוג הכאלמה " . ז יאו ריעבמד ןקתמ לצא . המו םיצעה יל
ךירצד שאל וא ותאנהש ורועיבו . םגו הוש אישוקה שרוחמ הניא תנבומ ' םתהד כל אוה ןקתמ תא
עקרקה המב ורישכמש .העירזל
, ףאד הארנו םגד " ן במרה שרפמ תא דוסי איגוסה לע ךרד , " תתגולפד י שר " ש ר " י רו לקלקמב
הרובחב הרעבהו אילת םתתגולפב " . " מ מ ג לצאשמב וקלחנ " י שר " ן במרהו תרבסהב ,רבדה
רדגבו " . " י שרד ג לצאשמ " ל ס רדגד הכאלמ הכירצה הפוגל אוה השועש ךרוצל ןוקית ,לעפנה
הרעבהבו היה הז שרפתמ ןוקיתכ , לבוחבו םיצעה ןוקיתכ ) . אלא לבחנה אלד (. " ףאו ל חכשמ
ראובמד (: ) ' ' יבג דצ יעל מגב , הכירצד האצוה הפוגל ונייה ךרוצל איצומה אלו ךרוצל ןוקית
" . צ יאד ץפחה איצויש ארמה תושעל ול , אלא סט בייח לע ותאצוה ךרוצל ומצע ךירצש ותוא
רופחל " . כ ע הב " ל צ ןיאד לכ תוכאלמה . האצוהבו תווש רקיע התילכת
17
איה תאצמה ץפחה
םוקמל . םשו דעוימ ךירצ תויהל ךרוצה , תעדל ןוקיתהו . " לבא ש ר לבוחב ריעבמו ףוג הכאלמה
אוה יוליכ םיצעה וא תליטנ המשנ ןמ , םשו לבחנה " ל צ ךרוצה , וליא ןוקיתהו . " ל חכשמ
' ) ונראיב יעלו " ז דע ףוגד תכאלמ ערוק אוה המ רשפאמש ורפתל " , ש רלו שדחמ םש " ל צ ןוקיתה
, ןכלו ךרוצהו ןניעב לע תנמ רופתל " , כ אשמ אקוד ' הדוהי רל לוכי תויהל ןוקיתה ךרוצהו םוקמב
, ןכלו רחא ' הדוהי רל בייח ערוקב לע ותמ םושמ ןקתמש לצא דובכ (.תמה
לבא " ן במרה הארנ " ל סד םגד לבוחב ריעבמו " ג לצ אוה ומכ , שיד האצוהב ול ךרוצ תלעותו ףוגמ
.הכאלמה
ןכלו לשמל רפוחב אמוג " צ יאו אלא הרפעל רוטפד " , " י שרל ש רל רדגה הכאלמהד " ל צ הכירצ
הפוגל ונייהד ךרוצל ןוקית , םשו ןינבה ירה השוע ךרוצל ןוקית . לבא רחא " ן במרל רדגה ןיאד ול
ךרוצ תלעותו " , א כ ןינבהמ .רפעהמ

ןכלו " ל ס " ן במרהל ריעבמד םיצע ותרידקל יאדוב יוה הכאלמ הכירצה , ירהש הפוגל שי ול ךרוצ
ומצעל , ןכלו שאב תרעבה םיצעה ךרדמש םלועה אוה ךרצנ תיישעל שאה יאדוב סנכנ ללכל
17
' ןושל יע " י שר " (. ) ה ד בי אה . ' הדוהי ר
27
תנוכ ךרוצה . רתויבו ולש השקמ ריעבממ , ותאנהד םמחתהל ורועיבו , ןכלד הוש יאדוב בשחנ שיש
ול ךרוצ תלעותו . איבמו הרעבהב היאר שרוחמ ךרוצהד שיש ול הניא השירחב , וליפאו המצע אל
ןוקיתב , אלא עקרקה לכ למע םדאה , איצוהל והיפל " , מ מו תוריפ לכ ךרדבש ושימשת לש םלוע
אוה ךרצנ ךרוצל הז " ז רה בשחנ שיש ול ךרוצ ףוגב .השירחה
לבא " י שרל ןיא ןאכ אישוק , " אוהד ל נכ שרפמ הכירצ הפוגל השועש ךרוצל ןוקית ץפחה .לעפנה
ןויכו הרעבהבד ץפחה לעפנה אוה , ירהו םיצעה םה םילכ אלו , הלבחבו םינקתנ לעפנה אוה
לבחנה אוהו שלחנ וניאו , אצמנ ןקתנ " ז יאד ךרוצל " . כ עו םנוקית התליגד הרות תוכאלמבד ולא
" צ יא .ןוקית
" י שרלו ' ןידה כל היה ןתונ ןויכד לבוחבד ריעבמו " צ יא " , ג לצו ןוקית אמלעב ונייה ךרוצל ןוקית
" , כ א ץפחה תוכאלמב ולא אל ךירצנ הכירצ הפוגל . לבא ללכ ' וחיכוה סותה המכמ תויגוס םגד
" ש רל ןניעב היהיש " ג לצ " . " ל צו פ כע ףאד אמלעבד הכירצ הפוגל ונייה ךרוצל ןוקית , לבא ץפחה
תוכאלמב ולא " ש לד ןוקית התליג הרות הכירצד הפוגל ונייה ךרוצל לוקלק .ץפחה
] ףד " ו ק [ " ב ע
הניא תלבקמ תורמ
אמלשב היח היחא אל אישק אה " י ר אה , אלא ןנבר תופוע תופועא " ' . י שר יעו אישק ) הציב .דכ
" ה ד אלא תופוע " ( ל זו אישק אהד והלוכ ודומ ןיאד ןתדיצ וליפא תיבל . " ל כע
ךישממו " ' ת כו מגה תופוע תופועא ימנ אל אישק אה רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש ' . יפ הרוקמ
אמינד הנשמהד הציבב " ל סד תופועד םידוצינ רביבב יריימ רביבב , וליאו הרוקמ אתיירבה " ל סד
ןניאד םידוצינ רביבב יריימ רביבב הניאש " . ז יפלו הרוקמ " ל צ םגד הנשמה תבשב " ל סד ןיאד רופיצ
דוצינ רביבב " כ ג יריימ רביבב וניאש .הרוקמ
" ' א קערגה קהו המל אל ' ' ןפואב מגה ית , הנשמהד רחא תבשב יריימ רביבב וניאש , לבא הרוקמ
הנשמה הציבב ןכו אתיירבה יריימ רביבב , אלא הרוקמ אהד ' הדוהי ר אה , ומכו ןנבר ' רבכ יתש
ןינעל , ףועד היח רביבב הרוקמ " ל וה היחכ רביבב וניאש .הרוקמ
ןכא םג וליא היה ' ץרתמ מגה , אהד ןכ ' הדוהי ר אה , והייוורתו ןנבר רביבב , םוקמב הרוקמ " א שמ
' אה מגה רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש , ןיידע הרוקמ היה השק תכריפ ' השקמד מגה ,ףכית
אהו תיב רביבכד הרוקמ , ןיבו אוה ' הדוהי רל ןיב ןנברל לדגמל , תיבל ןיא .אל
ץרתמו ' םתהד מגה רופיצב רורד " , י שרפו ןניקסע הנשמהד תבשב לדגמלד ןיא תיבל אל יריימ
רופיצב רורד הניאש תלבקמ . עמשמו תורמ וליאד הנשמה אתיירבהו הציבב יריימ ראשב ,תופוע
ןנירדהו ץוריתל אהד רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש " . א שרהמהו הרוקמ קייד ןושלמ 'סותה
" ' א עב פמד תנוכד ' הנשמהד מגה הציבב יריימ ראשב , לבא תופוע אתיירבה הציבב ןכו הנשמה
תבשב יריימ רופיצב .רורד
ןאכו רעתסת תיישוק , " ןויכ א קערגה תיישוקד ' ארקיעמ מגה תופועמ תופועא אל היה אלא חכמ
קוידה ' תבשד ינתממ ןניאד ןידוצינ אלא לדגמל אלו רביבל ) ומכו " י שרפש הציבב ,( " אה ל נכ
28
אלמלא ךה קויד אל יוה אישק תופוע , יוהד תופועא ןנירמא םגד םה ללכב המ ץריתש ןינעל היח
, אהד היחא ' הדוהי ר אהו " . כ או ןנבר רתבל קיסמד הנשמהד תבשב יריימ רופיצב " , כ א רורד
הלטב אישוקה תופועד תופועא , המלו ארקיעמ אל רוזחנ רמול אהד ' הדוהי ר אה .ןנבר
) אמשו רמאת וזד תנוכ ,' הנשמהד מגה תבשב יריימ רופיצב , אליממו רורד הריתסה הציבב
תופועד תופועא ץרותמ אהד ' הדוהי ר אה . הז ןנבר " , כ אד וניא יוה ץורית דחא היחל ,תופועלו
יאמו רמאק ' ךשמהב מגה אתשה תיתאד יכהל היח היחא ימנ אל אישק ,' ראובמד וכ היהד ץורית
" ע נפב תופועל (.תופועא
" ק ועו " ק השמכ " א קערגה קייודמד ץוריתמ ) ' ןה מגה " י שרפל ןהו (' ' אמעטד סותה יפל אתיירבהד
תופועד אל יבישח ןידוצינ רביבב אוה וא םושמ וניאד הרוקמ ,( " ) וא י שרפל םושמ יריימד רופיצב
רורד ,(' ' ) לבא סותה יפל רביבב הרוקמ ראשבו תופוע היה בשחנ ' . ירהד קו דוצינ אתיירבה איתא
' הדוהי רכ ) וישכעד " ל ס ' ןיידע מגהל והזד ץוריתה תריתסל היח , אהד היחא ' הדוהי ר אה ,ןנבר
יתכאד אל קיסמ " א שמ ףוסבל אתשהד תיתאד יכהל אה רביבב לודג ,(' ןויכו וכ ' הדוהי רד " ל ס
היחד וניא דוצינ " , כ א רביבב " ה ה , לכ תופוע אוהש הרוקמ וניאו רופיצ .רורד
. דוע ב והמת םישרפמה " כ שמב " י שר " ) ' כ כו ינתמב הציבב ( אמעטד םש ףועד וניא דוצינ תיבב
םושמ אצויש ךרד , ירהו תונולח ' ראובמ מגב אמעטד וניאד דוצינ םושמ יריימד רופיצב ,רורד
" י שרפו תטמשנש תיוזמ .תיוזל
18
. הנהו ג " ע לי אהד קלחמד " ס שה ןיב ראש תופוע םילבקמש תורמ ןיבל רופיצ רורד הניאד
תלבקמ . םאה תורמ המ רופיצד רורד הניא תלבקמ תורמ אוה תומר אחור תדחוימ רופיצב רורד
לבא ראש תויח אמלעב יוה ראשכ תופוע םילבקמש " . ד וא תורמ , ראש ךפיהל תויח " כ ג ןניא
תולבקמ , קרו תורמ תופועב שי ןינע תולבקמש , תלוז תורמ רופיצ .רורד
הנהו םצע ןינע תלבק תורמ " ' ' ח ר יפב יע ןויכד האורש תיבהש רוגס הילע הרוקמו השבח השפנ
. " ונייהד ש ייע הניאש תחרוב ונממ הניאו תרסוחמ " . כ או הדיצ םצעמ רבדה יגילפד ' הדוהי ר
םימכחו היחב םא הדוצינ , ןכו רביבב הממ םגד םימכחל קיסמ בר ישא וניאד דוצינ אלא רביבב
" , ג בשרו ןטק ךירצמ אלש היהי רסוחמ , אלו הדיצ ןנירמא ןויכד היחהש האור איהש תרגוסמ
רביבב השבח השפנ הניאו " . כ ע תחרוב היחד אמלעב יוה רופיצכ רורד הניאש תלבקמ .תורמ
19
18
" ח בהו ' ירבדש ית " י שר הנשמב םירומא תעדל , ' אמעטד הדוהי ר ' הדוהי רד ןיאד היח דוצינ רביבב םושמ לוכיש
, ףאו חורבל הזש אלוק " ח יאד " א כ יבצב תיבל לבא " ל ס " י שרל שיד הזל םג דצ ' , הדוהי רלד ארמוח אל ' אלש יעב
היהי רסוחמ . הידידלו הדיצ המ רופיצש רורד תטמשנ תיוזמ תיוזל יוהו רסוחמ הדיצ וניא הביס , אלא ורטפל " כ ע
אמעט םושמ לוכיש חורבל ךרד . לבא תונולח דבלמ המ השקש " ל נמ " י שרל ' הדוהי רד וניא ךירצמ םג אלש היהי
רסוחמ הדיצ םגו אלש לכוי , דוע חורבל השק ןושלמ " י שר הציבב " ל זו םימכחו םירמוא רופיצ לדגמל איה ותדיצ
רשאכ תרמא " ' ל כע וכ , ןושלו וננינעל הז ") רשאכ (" הרומ תרמא המד םימכחש םיכירצמ רופיצ לדגמל אוה ותואמ
םעטה " ל סד ' , ' הדוהי רלו הדוהי רל רבכ " י שרפ םש אמעטד םושמ תיבבש חרוב ךרד .תונולח
19
אמשו שי תוחדל הניאד תלבקמ תורמ " א כ רביבב ןטק האורש הניאש הלוכי .חורבל
" ' ת ושב יעו תאשמ ןימינב " (' ' ) ל סד ח יס ראשבד תופוע רביבבו הרוקמ אכיל קוליח ןיב רביב לודג רביבל , ןכו ןטק
עמשמ תוטשפב ' אלד מגב הקליח אה ןיב רביב לודג רביבל ןוטק " א כ ץרתל היח . וטושפבו היחא ארבסה הזב ןויכד
ראשד תופוע םילבקמ תורמ " כ א םג רביבב לודג לכ אוהש הרוקמ םה םילבקמ תורמ םניאו .םיחרוב
לבא " א גמה גילפ לע תאשמה ןימינב " ל סו םגד תופועב שי קוליח ןיב רביב לודג רביבל , ןכו ןטק ראובמ ' הציבב סותב
,(. ) הארנו דכ והיימעט םושמ אטישפד והל " א שמד " ג בשר אל לכ ןירביבה ןיוש יאק םג . והדידלו תופועא " ל צ ןיאד
ףועה לבקמ תורמ " א כ רביבב ןטק האורש וניאש לוכי " . כ או חורבל המ וניצמש ןינעל היח שיש קוליח ןיב רביב לודג
רביבל ןטק ןכו ןיב תיב רביבל אכיל היאר היח הניא תלבקמ " . מ מו תורמ םג םתעדל ןיא ונל חרכה , רשפאו הזב היחד
הניא תלבקמ , אימוד תורמ רופיצד " , מ מו רורד איה הדוצינ רביבב ןטק םושמ הניאש תרסוחמ הדיצ יטמו הל דחב
29
. התעמו ד שי ץרתל המ , ןויכ ונישקהש תיישוקד ' ארקיעמ מגה תופועד תופועא אוה חכמ קוידה
הנשמהמ תבשב רופיצד לדגמל " , כ א אקוד ןויכ ףוסבלש וצרית הנשמהד תבשב יריימ רופיצב
רורד הלטב אישוקה תופועד תופועא , התעמו ארקיעמ המל אל רוזחנ ץרתל הריתסה הציבב
והייוורתד ראשב תופוע אלא אהד ' הדוהי ר אה . וליאו ןנבר ' עמשמ מגב םגד אנקסמל ןיא ץורית
הז ליעומ " א כ תויחל אלו , הריתסהו תופועל תופועד תופועא ץרותמ וא אהד רביבב הרוקמ אה
רביבב וניאש הרוקמ ( " ) וא י שרפכ אהד רופיצב רורד אה ראשב תופוע .(' ' ) סותה יפל
" ל נלו ' , הדוהי רד אחינ םימכחו ירה וקלחנ היחב הניאש תלבקמ , תחרובו תורמ ונממ אלו השבח
, םתתגולפו השפנ המב בישח רסוחמ ' , הדוהי רד הדיצ ךירצמ היהיש זוחא תיבב ןנברו " ל ס יגסד
רביבב " פ כעד וניא רסוחמ . ןיאו הדיצ םתתגולפ ןינע ראשל תופוע תולבקמה תורמ ןניאו תוחרוב
ונממ . וליאו ללכ רופיצ רורד הניא הדוצינ אלא . אצמנ לדגמב " א אד ץרתל הריתסה תופועד
תופועא אהד ' הדוהי ר אה " , פ נממד ןנבר יא ראשב תופוע ירה תולבקמ תורמ ןניאו תומוד ללכ
היחל יגילפד הב ' הדוהי ר . יאו ןנברו רופיצב רורד ירה ראובמ הנשמב הניאד הדוצינ אלא .לדגמל
ןכו אחינ תיישוק " א קערגה תנקסמלד ' עמשמ מגה אתיירבהד " ל ס ראשד תופוע םניא םידוצינ
רביבב אקוד םושמ וניאש הרוקמ ,( " ) וא י שרפל םושמ יריימד רופיצב רורד ,(' ' ) לבא סותה יפל
רביבב הרוקמ ראשבו תופוע ויה , ירהו םידוצינ אתיירבה " ל ס ' הדוהי רכ ) והזד ץורית ' היחל מגה
, יתכאד היחא אל קיסמ אתשה תיתאד יכהל ' ,(' הדוהי רלו וכ םג היח וניא דוצינ ' , ראש כלו רביבב
תופוע רביבב הרוקמ ןיימד " . ל נלו היחל , היחד אחינ הניא תלבקמ , אלו תורמ אימד ראשל תופוע
םילבקמד .תורמ
20
. התעמו ה הארנ בשייל ירבד " י שר ' בתכש ינתמב רופיצד וניא דוצינ תיבב םושמ חרובש ךרד
, השקו תונולח ןויכד ןניקסמד יריימד רופיצב רורד " כ א אמעט םושמ תטמשנש תיוזמ ,תיוזל
" כ שמכ " י שר .'מגב
אהד הז חכומ ' םגד מגב היח הניא תלבקמ , םאד תורמ אל ןכ אצמנ תתגולפ ' הדוהי ר םימכחו
רבדב לבקמש תורמ אמינו יגילפד םג " , ל והו תופועב ' ץרתל מגהל תופוע תופועא ימנ אהד 'ר
הדוהי אה . " ' , אלא א קערגה וקכו ןנבר " כ ע היחד הניא תלבקמ תורמ אימדו רופיצל . חכומו רורד
הזמ םצעד ןינע - תלבק יא תורמ וניא יולת , המד תונולחב היחל , אלא תונולחו םצע ןינע המ
הניאש תלבקמ אוה תחרובד ונממ אלו השבח " . כ שמכו השפנ " י שר תטמשנד תיוזמ . הזו תיוזל
ךייש םג . ןכלו היחב תמאב היח הניא הדוצינ רביבב תעדל , ' תטמשנש הדוהי ר ) . םימכחו ונממ
" ל ס " מ מד ףא תחרובש ונממ הניא תרסוחמ הדיצ וניאד ךירצ איבהל הדוצמ (. ןכלו הדוצל " י שרפ
רקיע ןינע הניא תלבקמ תורמ תטמשנד תיוזמ , הזד תיוזל ךייש םג . הזו היחב קיפסמ תייגוסב
' ראבל מגה המל רופיצ רורד הניא הדוצינ רביבב הרוקמ תעדל אתיירבה " ה אלבד איתא 'רכ
הדוהי וליפאד היח הניא הדוצינ .רביבב
לבא רואיבב וניתנשמ ןיידע השקי " ט מ ןניעב רופיצ , אלו לדגמל יגס , המו תיבב יל תטמשנש
תיוזמ , ירה תיוזל םג היח תטמשנ תיוזמ תיוזל הניאד תלבקמ " , מ מו תורמ אוה דוצינ רביבב
, תיבבו םימכחל . ' הזלו הדוהי רל ךרצוה " י שר וניתנשמב , אתשהד ףיסוהל רופיצהש רורד תטמשנ
, ומכו אייחיש רופיצש רורד דוצינ .לדגמב
20
אלא " מ מד השק " ק השמ " א קערגה תליחתב ירבד ,' ימקמ מגה עדיד קוליחה ןיב רופיצ רורד ראשל , ימקמו תופוע
עדיד קוידה לדגמלד ןיא תיבל , יוהו אל יעב ץרתל ארקיעמ אה רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש , יאמאו הרוקמ אל
טקנ םהינשד רביבב הרוקמ אהו ' הדוהי ר אה . לבא ןנבר ןויכ ' הליחתמ מגהד טקנ ותוא ץורית דומעיש , הזבד ףוסבל
הלוע איגוסה תוטישפב .יפט
30
תיוזמ , הניאו תיוזל תלבקמ " , כ א תורמ איה םג תאצומ תונולח חורבל , הזבו םשמ ףידע היחמ
ףאד הניאש תלבקמ תורמ לבא ןיא הל ןאל . ןכלו חורבל דוצינ תיבב , ' רביבבו הדוהי רל ,םימכחל
יהנד הניאד תלבקמ תורמ תטמשנו לבא ןיא הל ןאל חורבל הניאו תרסוחמ . " , ק ודו הדיצ
אתשה תיתאד יכהל ' אה וכ רביבב לודג " ' .' י שר יע וכ הציב " . ) ה ד דכ אתשה תיתאד " ( ל זו יכהל
" ג בשרו ףא רביבב ןטק גילפ םא " ל צ אבה הדוצמ יא ימנ ואל יגולפאל אתא אלא ישורפל
ןמקלדכ . " אקפסמו ל כע יל םא והז תקיפס " י שר ומצע ךיא שרפל .' דצהלו מגה ןושארה , " י שרב
" ג בשרד גלוח ףא רביבב ןטק ךירצמו יאנת ףסונ ןיאד םירמוא אבה הדוצמ " , כ א ונדוצנו " א שמ
ייבא ךומסב הכלה ללכמ יגילפד וניא הימתב אלא אתוחינב " ג בשרד תמאב גילפ לע .םימכח
אלדו ומכ " י שרפש ךשמהב ירבדש ייבא םה . ןכו הימתב " ל צ ךהל דצ " א שמד לאומש " ' ד כיהד קל
רסוחמ הדיצ לכ םירמואש אבה הדוצמ " , ז יאד ונדוצנו רועיש דחא םע רועיש רביב ןטק רמאש
בר . םגו ישא הז אלד ירבדכ " י שר םש בתכש לכהד רועיש " . ל צו דחא ירבדש " י שר ךשמהב איגוסה
םה ךדיאל דצ ותקיפסב .ןאכ
לבא אמש שי ראבל ירבד " י שר ןפואב " , ז יאד דחא תקיפס " י שר , אלא ומצע אתגולפ לאומשד
. לאומשד ייבאו רמאש הכלה " ג בשרכ תמאב " ל ס . וירבדלו יגילפד ראיב " י שר רועישהד אבהד
הדוצמ ונדוצנו ) אוהש רועישה רסוחמד הדיצ רמאש , " ומכ ג בשר ראיבש ,( וניא לאומש הוש
רועישל רביב ןטק " . כ שמו םימכחד " י שר יא ימנ ' ונייה וכ ייבאל קלוחש לע לאומש רמאו הכלה
ללכמ , הימתב יגילפד " פ שמכ " י שר " ,' ל סו קל רביבד לודג רסוחמו הדיצ םה רבד .דחא
" ז יפלו המ םייסש " י שר " " יאק ןמקלדכ ינשא .תונושלה
אלא תצקד השק " ז יפל לעד ירבד לאומש רמאש ארועישד " ג בשרד אוה אבה הדוצמ ,ונדוצנו
בתכ " י שר " ) ה ד אבה ( אוהש הדוצמ רועיש דחא םע רועיש רביב ןטק ראיבש בר ישא .' ןויכו יעל
ירבדש " י שר םיבסומ לע ארמימ לאומשד עמשמ ' םגד כל לאומש אריבס . ' ירהו ןכ יל יפל ונירבד
לאומש ומצע " ל ס " ג בשרד גילפ לע , רועישו םימכח רסוחמ הדיצ וניא הוש רועישל רביב .ןטק
הזו עירכמ ' יפלד כל ירבד " י שר ךשמהב איגוסה ןיא ןאכ אתגולפ ןיב ייבא לאומשו רועישב רביב
" , ע וכלו ןטק רועישה אבהד הדוצמ ונדוצנו הוש רועישל רביב ןטק רמאש בר . המו ישא קפתסנש
" י שר " ) ה ד אתשה תיתאד ( הזב יכהל ןיא ותנוכ והזד תקולחמ ייבא , אלא לאומשו אוה תקיפס
" י שר ומצע ךיא שרפל ,' ומכ מגה ונראיבש . לכו הליחתמ ירבד " י שר ךשמהב איגוסה ) הכלהד
ללכמ יגילפד יוה , רועישהדו הימת אבהד הדוצמ ונדוצנו הוש רועישל רביב ( ילזא ןטק דצהכ ינשה
" , ג בשרד ותקיפסב אב .שרפל
. לבא ב " ז יפל ךירצ , יפל ןיבהל תערכה " י שר דצהכ , ומכו ינשה ' לכב יפש , המ איגוסה השעי
לאומש תיישוקל ייבא הכלה ללכמ יגילפד . ךיאו הימתב תמאב רמא לאומש הכלהד , " ןויכ ג בשרכ
רועישהד רסוחמד הדיצ רמאש " ג בשר הוש רועישל רביב ןטק רמאנש אבילא .םימכחד
' היה כלו " ל שפא לאומשד תמאב שרפמ םימכחלד יוה דוצינ וליפא רביבב . תילו לודג ' ךה יל
איוניש אתשהד תיתאד יכהל אה רביבב לודג אה רביבב . אלא ןטק אריבס ' ץוריתכ יל ןושארה
' אהד מגב ' הדוהי ר אה " . ג בשרו ןנבר דבלב אוה קלחמש ןיב רביב לודג רביבל . ריפשו ןטק רמא
הכלהד . " לבא ג בשרכ ייבא " ל ס תנקסמכ איגוסה אתשהד תיתאד יכהל אה רביבב לודג ,' םגד וכ
םימכחל וניא בושח דוצינ " א כ רביבב . ןכלו ןטק השקה לע לאומש הכלה ללכמ . , הימתב יגילפד
31
לבא השק " , " כ אד ז ע רמאשכ לאומש אבילא " ג בשרד לכד רמואש אבה הדוצמ ונדוצנו אל יוה
. השקהו דוצינ וילע ייבא אתיירבהמ רוטפד לע תדיצ ןיזווא ' . הבר יתו ןילוגנרתו " ר ב אנוה םשב
לאומש וללהד ןיאב ןבולכל .' המל וכ ךרצוה , יאמאו הזל אל ' לאומש ית ' ךהד ימעטל אתיירב
איתא םימכחכ יוהד דוצינ וליפא רביבב .לודג
שיו קוחדל " נ היאד יוה יצמ ץרתל ןכ אלא אבילאד תמאד " ל ס לאומשל " צ יאד הזל ןויכ ןיאבש
ןבולכל .ברעל
" ל יוע םלועלד םג לאומש םימכחד אל יבשח והל דוצינ " א כ רביבב " , ג בשרו ןטק אב .שרפל
" א שמו הכלה " ג בשרכ אל התיה ותנוכ םימכחד ייגלפ , " אלא ז ע ןויכד םימכחש אל ושריפ רועישה
" ג בשרו , רמאק שריפ לאומש ןכד הכלהה ומכ שריפש . " והזו ג בשר תנוכ בר ףסוי בישהש ייבאל
המ אקפנ ךל . ןויכד הנימ " ג בשרד אב שרפל לכ ןכש תואיד רמא לאומש ןכד .הכלה
תטיש " י שר רוסיאב תניתנ תונוזמ ירדגבו הדיצ
הנשמב הציב (: ) ןיא גכ ןידצ םיגד ןמ םירביבה " ט ויב ןיאו םינתונ םהל " . י שרפו תונוזמ םעטה ןיאש
םינתונ םהל תונוזמ םושמ רשפאד םהל אלב תונוזמ לודגד לכוא ןטק .' עמשמו וכ יאד ואל " ט ה
היה רתומ תתל םהל , ףא תונוזמ ןיאש ןידצ ' . יבגד קו םתוא היח ףועו " י שרפ םינתונד םהל תונוזמ
םושמ םיכירצד תונוזמ ימיב ףרוחה םגו ץיקב םוקמב תסירד " , מ מו םדא ראובמ אתיירבב 'מגב
םוקמבד ןיאש ןידצ היח ףועו רוסא תתל םהל " . כ עו תונוזמ ףאד היח ףועו ןיאש ןייוצמ םהל
תונוזמ ןיא רתיה תתל םהל תונוזמ " א כ ןהיתונוזמשכ , לכו וילע אלש ודוצינ םניא תחת ודי ןיאו
םהיתונוזמ " ' . ן במרב יעו וילע ןייגוסב " ' ז דע יפש " כ שמל " י שר ןאכ ןיאד ןיחרוט רבדב ' , יפ הצקומה
וניאש ןמוזמ ולצא אלש " . כ או דוצינ םיגד , ןויכ ימנ ןיאש ןידצ ןתוא " כ ע רוסא תתל םהל ,תונוזמ
המלו ךרצוה " י שר אמעטל לודגד לכוא ןטק .'וכ
" . ע עו ב ' םש מגב אהא " ג בשראד םש הז ללכה לכ רסוחמה הדיצ רוסא ' ה וכ יכי ימד רסוחמ הדיצ
רמא בר ףסוי רמא בר הדוהי רמא לאומש לכ רמואש אבה הדוצמ " , ל א ונדוצנו ייבא אהו ןיזווא
ןילוגנרתו םירמואש אבה הדוצמ ונדוצנו ' ץרתמו וכ רמא הבר רב בר אנוה רמא לאומש וללה
ןיאב ןבולכל ברעל וללהו ןיא ןיאב ןבולכל " . י שרפו ברעל ןויכד ןיאבש ןבולכל ברעב חונו ןספתל
, ירה םש ןה ןידוצינכ םידמועו רתומו ןספותל וליפא ץוח . ראובמו ןבולכל " י עד ןיאבש ןבולכל
ברעב אל יבישח רסוחמ .הדיצ
השקמו ' לע מגה הז ינוימ ךבוש ינויו הילע ןיאבד ןבולכל ברעל " מ מו אינת ןדצהד . ץרתמו בייח
רמא הבר רב בר אנוה רמא לאומש וללה ןיאב ןבולכל ברעל ןתונוזמו ךילע וללהו ןיאב ןבולכל
ברעל ןיאו ןתונוזמ ךילע . " היהו ש ייע רשפא שרפל ןויכד ןתונוזמש ךילע ןכל רתוי חטבומ ואביש
ןבולכל " ) . פ כו ברעל " ז נבאב " ס וס (. " לבא צ ק ירבדמ " י שר אל עמשמ ןכ ללכ בתכש " ה דב
ןתונוזמו ךילע " ל זו ךכלה המהבכ ןה יבישחו ןמוזמ . " עמשמו ל כע אוהד יאנת ףסונ , דבלמד הדיצב
המ " ל צש וניא רסוחמ , ךירצ הדיצ םג היהיש . ןמוזמו ןמוזמ ונייה ךפיה , ותעדש הצקומ , לכד וילע
ןיאש ויתונוזמ וילע ןיא ותעד וילע וניאו " כ כ . לעו ותושרב ךרד " כ שמ " ן במרה רואיבב ירבד " י שר
ןייגוסב לכד אלש דוצינ וניא בושח ויתונוזמ . וניאד וילע ותושרב וניאו יארחא . ןאכו וילע אוה
32
, וליפאד ךפיהל אוהשכ דוצינ ' אבש כל ובולכל ברעב " מ מ לכ טשש אצומו תונוזמ ומצעב וניא
ותושרב " כ כ אלו בישח .דוצינ
21
. שיו ג קפתסהל ךהב יאנת שדיחש לאומש אלד בישח דוצינ " כ אא ויתונוזמ . םא וילע קר ןיאבב
ןבולכל ברעל אוה ךירצהש יאנת . לבא הז היח הדוצינש רביבב ןטק ןיא ךל ןמוזמ לודג הזמ אלו
תפכיא ןל םא ויתונוזמ " . ד וא וילע לכב אנוג אל בישח ןמוזמ " כ אא ויתונוזמ , אליממו וילע אלד יוה
.דוצינ
םאו רמאנ ןכ ' היה כל רשפא ץרתל " כ שמ " י שר ןיגדד ןיא םהיתונוזמ וילע לודגד לכוא ןטק .'וכ
ונהמתד המל ךירצ הזל " ל פת ןויכד רוסאש ןדוצל אליממ רוסא תתל םהל תונוזמ ) ומכ היח ףועו
" .( ל נלו אתיירבב " ל י השקוהד ול " י שרל םצע ןידה ןיאש ןידצ , ירהד םתוא הנשמה םש יריימ רביבב
ןטק " ) ט המד ןידצ היח ,( המלו ףועו ןיא ןידצ .םיגד
22
הזלו " י שרפ ןיאד םתונוזמ , לודגד וילע לכוא
ןטק ,' אלו וכ יוה םינמוזמ אלו בישח , אימוד דוצינ ינויד ךבוש ינויו .הילע
אלא " ז יאד קיפסמ שרופמד בתכ " י שר הנשמב םש " ) ה ד לבא ןידצ היח ( םעטהד ףועו ןיאש ןידצ
םיגד םושמ ןיטמשנש םירוחל .םיקדסלו
" , . ע עד הארנו ד ' םש מגב ברד ירמ ראיב קוליחה ןיב ןיזווא ןילוגנרתו ןיבל ינוי ךבוש ינויו הילע
ןפואב , ינויד רחא ךבוש ינויו הילע ידבע " , י שרפו ייוברל ןייושעד טמשהל חורבלו ' . " כלו א נבמ
קוליח הז אוה " , ט המד טושפ אפוג ךירצה בר ישא רביבב ןטק אלש ויהי ול יצקוע " . כ או יצקוע
המ , ' ' המלו ארקיעמ מגה קה ךרצוה לאומש ץוריתל .רחא
23
לבא רשפא אלד , שישכד ימד ול יצקוע יצקוע יוה רסוחמ " , כ שמכו הדיצ " י שר םש םירועישהד
ברד ישא םה רבד דחא םע אה אבהד הדוצמ . לבא ונדוצנו המ ינויד ךבוש ינויו הילע ידבע ,ייוברל
וניא השוע םתוא רסוחמ , ףאד הדיצ חרוטש םפטחל לבא " צ יא איבהל . אלא הדוצמ " מ מד וניא
. הזו ןמוזמ תתגולפ לאומש ברו , והייוורתד ירמ " ל ס ןניעבד היהיש , לאומשו ןמוזמ " ל ס הזד יולת
המב ןהיתונוזמש , ברו וילע ירמ " ל ס יולתד המב ןיאש ןיטמשנ .ונממ
םגו ןאכ שי קפתסהל םא המ " ל סד ברל ירמ ידבעבד ייוברל אל יוה , םא דוצינ קר ינויב ךבוש ינויו
הילע רמא , םניאש ןכ םיאולכ רביבב שממ קר םירזוח םבולכל , ןכלו ברעב ןניעב ויהיש םינמוזמ
, לבא יפט היח רביבבש שממ אל תפכיא ןל םא יושע " . ד וא טמשהל לכב אנוג תיא ' ברל יל ירמ
ידבעבד ייוברל אל יוה .דוצינ ו " א שמ לאומש " ד כיה רסוחמ הדיצ לכ רמואש אבה הדוצמ ,ונדוצנו
עמשמד לכד " צ יאש הדוצמ יוה דוצינ וליפאו ידבע , ונייה ייוברל לאומש ' גילפד ימעטל לע בר ירמ
" ) ל סו אמעטד ינויד ךבוש םושמ ןיאש םהיתונוזמ .( לבא ךילע " נ היא ברל ירמ אל יגס המב ןייאש
םירמוא אבה , אלא הדוצמ ךירצ םג אלש היהי ידבע .ייוברל
21
ןיאו תושקהל ןייגוסבד תבשד רמאק " י שר ןויכד אלש דוצינ יוה הצקומ ןיאו תתל ול , וליאו תונוזמ םתה הציבב אוה
ךפיהל ןויכד ןיאש ויתונוזמ וילע אל יוה . טושפ דוצינ , " תבשבד מ קלד יריימ רואיבב אתיירבה ןיאד ןידצ היח ףועו ןיאו
םינתונ םהל , יריימד תונוזמ רסוחמב הדיצ שממ ) ונייהד רביבב .( הזבו לודג רמאק " י שר םגד םא וניא אצומ תונוזמ
ומצעל " מ מ וניא ותושרב םצעב וניאו יארחא ונוזל אליממו רוסאד תתל וינפל , יוהד תונוזמ אחריט אלש . לבא ךרוצל
םש הציבב יריימ ינויב ךבוש ינויו הילע ןיאבש ןבולכל ברעל " כ או םניא םירסוחמ " , מ מו הדיצ ןויכ ןיטשש םיאצומו
תונוזמ ןמצעל ןיא םהיתונוזמ וילע אלו יבישח ותושרב אליממו אלד יבישח .םידוצינ
22
" ם במרהו תמאב קספ המד ןיאד ןידצ םיגד אוה אקוד רביבמ " ' , כ אד קו לודג הנשמה ןידדצל , ןיאד רמאק ןידצ
םיגד רביבמ , לבא לודג ןידצ היח ףועו רביבמ .ןטק
23
תמאבו " ם במרה איבהשכ ןידה רביבד ןטק ריכזה קר , ' ויהיש םיקוליח ב םיללצ םיעיגמ , " וא ז לז עיגיש היחל היחשב
. אלו תחא ריכזה אה יצקועד . רשפאו יצקוע " ל סד אילתד ' לאומש חמב ברו , קספו ירמ .לאומשכ
33
. התעמו ה ונאשכ םיאב ןודל ןינעל " , ט מ םיגד הרסא הנשמה םדוצל וליפא רביבמ " , ז רה ןטק
יולת אתגולפב לאומשד ברו . לאומשלד ירמ " ל צ םושמ ןיאש םהיתונוזמ , לודגד ךילע לכוא ןטק
.' לבא וכ ברל ירמ וניא יולת , אלא הזב " ל צ םושמ " ןיטמשנ ש םירוחל ) " ןושלכ םיקדסלו " י שר
,( ימדו הנשמב ינויל ךבוש " ןייושע ש טמשהל חורבלו ינבמ ) " ןושלכ םדא " י שר אהב ברד .( ןכלו ירמ
טקנ " י שר םגד ןיא םהיתונוזמ , םגו וילע םיטמשנ םירוחל . " , ל קו םידקסו
24
דוע ןינעב " ' י שר יש רוסיאב תניתנ תונוזמ
" ' י שר יש ןייגוסב םעטד אתיירבה ןיאד םינתונ תונוזמ היחל ףועו םירוסאה , םושמ הדיצב ןיאש
םיחרוט רבדב ' ' . הנשמהמ סותה קהו הצקומה (: ) םינתונד הנק םימ םיזוואל םילוגנרתו ףא םהש
הצקומ " . ן במרהו תבשב ףיסוה תושקהל הנשמהמ " (: ) ' ג בשר וכק קל ריתמ ףולב ינפמ אוהש
לכאמ , ןכו ןיברוע הנשמהמ (: ) ןיכתחמד ונק תא הליבנה ינפל " . ע ליו םיבלכה המל ' אל סותה
וריכזה ןתוא .תוינשמ
" ן במרהו איבה ימלשוריהמ עייסמד " ' י שר ישל שרופמד םש יפל ןיאש ןישוע הנקת רבדל וניאש ןמ
' . ףאד יפו ןכומה בלכש יאדוב רוסא לוטלטב , לבא תבשב " פ כע אוה ןמוזמ ךרוצל םדאה ןתונו
ותעד וילע ) המו רוסאש לוטלטב םושמ וניאש אל לכוא אלו .( לבא ילכ םיגד םירביבבש ןכו היח
ףועו וניאש םינמוזמ םדאל ןניאו םידוצינ ול רוסא תתל םהינפל .תונוזמ
' הז כלו בורק " ' י ר ישל ' רוסיאד סותב תניתנ תונוזמ יולת רוסיאב הדיצ םושמ רסוחמד הדיצ בישח
ןיא ויתונוזמ . ןכו ךילע שרופמ " ן במרב ךשמהב וירבד לכד וניאש וניתשורב ןיא ויתונוזמ ונילע
רוסאו .ירמגל
אלא תעדלד ' וניא סותה יולת , אלא ותעדב לכ דוצינש " ת המ יוה ותושרב ויתונוזמו , לכו וילע אלש
דוצינ " ת המ ןיא ויתונוזמ . לבא וילע ןושל " י שר הלתד ' הצקומב יל עמשמ יולת רבדה , ןכו ותעדב
ראובמ אידהל " ן במרב לכד ןמוזמש ןתונו ותעד וילע יוה ויתונוזמ . ארבסהו וילע " ב צ המל רבדה
יולת ותעדב .ותנכהו
, ירה השקו ןיזווא םילוגנרתו םירוסא ןנברדמ , ראובמכ הדיצב אתיירבב ) הציב (. ןדצהד דכ ,רוטפ
" מ כבו רוטפ ונייה רוטפ לבא " . מ מו רוסא ירה שרופמ הנשמב (: ) םינתונד הנק םהל ' . סותהו םימ
וראיב רדגד ויתונוזמ ךילע יולת םא יוה דוצינ , " ןיזוואו ת המ ןילוגנרתו ירה םה םידוצינ " ת המ ) ןויכ
ןיאבד ןבולכל ברעל ראובמכ ,( ' קרו םש מגב ןנברדמ םירוסא . הזו הדיצב אחינ ' וניאד סותהל
יולת ותעדב , אלא ותאצקהו המב אוהש דוצינ . לבא םצעב תעדל " י שר " ן במרהו יולתד םא הצקה
ותוא ותעדמ וא אוהש ןמוזמ ותעדו " , כ א וילע המ יל רוסיא הדיצ " ת המ המ יל רוסיא הדיצ
, לכ ןנברדמ רוסאש ודוצל יאדוב הצקמ ותוא .ותעדמ
הארנו וזש איה תמאב תיישוק ,' ןכלו סותה ושקה הנשמהמ תניתנד םימ ינפל םיזווא םילוגנרתו
, המד אקוד ןיכתחמד תא הליבנה ינפל בלכה אל השק " ' , כ ג סותהד ידימ וניבה תעדב " י שר ןיאד
רוסיא תניתנ תונוזמ יולת רוסיאב לוטלט אלא המב הצקמש ותוא תויהלמ ןמוזמ . בלכו וכרצל יוה
24
" מ מו הממ בתכש " י שר הנשמב אמעטד רוסאד דוצל םיגד םושמ םיטמשנש םירוחל , עמשמ םיקדסלו טקנד
רקיעל תעדכ בר ) . ילואו ירמ םושמ םגד בר ישא " ל ס ןכ הממ ךירצהש אלש ויהי רביבב יצקוע " (. מ מו יצקוע ןויכ
לאומשלד " כ ע םיגד ןיא םהיתונוזמ , ןכל וילע אבשכ " י שר ראבל המל רוסא תתל םהל , טקנ תונוזמ תמאה ןיאד
םהיתונוזמ .וילע
34
דוצינ רומג וניאש רמוא אבה הדוצמ , ריפשו ונדוצנו יוה ויתונוזמ ךילע וליפא תעדל . " אמשו י שר
םג ןיברוע . לבא ןכ אהמ םינתונד םימ ינפל םיזווא םילוגנרתו אוה השקוהש , ירהד םהל שרופמ
) ' הציב מגב ( ןדצהד םש , עמשמד רוטפ רוטפ לבא " , כ או רוסא יאדוב הצקמ םתוא ' . ישלו ותעדמ
" י שר ךיא ירש תתל םהינפל .םימ
) המו ושיגדהש ' םהד סותה הצקומ , םושמ תבשב " ט ויבד ירש , לכד ןדוצל רוסאש הדיצב ןנברדמ
ירש ודוצל , " ירהד ט ויב " ט ויב ןידצ היח ףועו רביבמ , וליאו ןטק תבשב ןנת " ) ' פ ר קל הנומש
( היחד םיצרש ףועו ותושרבש ןדצה , עמשמד רוטפ רוטפ לבא (.רוסא
לבא תמאב " י שר הציבב ) םש " ה ד ( בתכ ןבולכל ןיזוואד ןילוגנרתו רתומ ןדוצל , " ףאו ש ייע
אתיירבבד ינתק , תעד רוטפ " י שר אכהד יוה רוטפ ) . וטושפב רתומו ךרצוה ךכל בשייל ' ' סותה וק
ושקהש יאמ השקמ ' םש מגה התואמ אתיירב אהא " ג בשראד לכ רסוחמה הדיצ , אהו רוסא
אתיירבה ימנ רמאק רוטפד לבא " (. כ או רוסא אחינ תיישוק ,' תמאבד סותה רתומ ןדוצל " ל והו
, ריפשו םינמוזמ םינתונ םהינפל " ' . ל צ כלו תונוזמ םגד " ן במרה אריבס , ' לבא ןכ יל שודיח אוה
אלש ריכזה . " , ת צו הזמ
" ה דות " , כ שמב ןיאו ןיאד ' אמעטד פל ןיאד םינתונ םהינפל תונוזמ םושמ ןייוצמד םהל תונוזמ ןיאו
םהיתונוזמ , אהד ךילע ךומסב יעב ימקואל אה ןיאד ןידצ ןיאו םינתונ םהינפל תונוזמ רביבב וניאש
, יכו הרוקמ ליבשב וניאש הרוקמ ןייוצמ םהל תונוזמ " ' . " א שרהמ קהו ש ע המל אל ואיבה 'סותה
היאר םג ץוריתהמ ןושארה ' אהד מגב ' הדוהי ר אה , המד ןנבר ןינע תתגולפ ' הדוהי ר ןנברו ןינעל
' . הזד יתו תונוזמ אל היה היאר " כ כ היהד " ל שפא תמאבד םימכח ' הדוהי רו יגילפ םג םא רתומ
ןתיל םהל תונוזמ ) טרפבו ןחכשאד ' הדוהי רד רימחמ ינידב .(הצקומ
השקו " כ א וזיא היאר ואיבה ' ץוריתהמ סותה אהד רביבב הרוקמ ,' ירהו וכ ץורית הז אל רזח
" א שממ אה ' הדוהי ר אה , הזד ןנבר ןיידע ךרצנ ץרתל היח , אצמנ היחא םגד יפל ץוריתה אהד
רביבב הרוקמ ' ןיידע וכ הנשמה איתא םימכחכ אתיירבהו " , ' כ או הדוהי רכ " ס כוס אמינ יגילפד םג
ןינעל .תונוזמ
דוע שי קיידל " כ שמב ' ךשמהב סותה " ל זו ןכו היח ףועו ןירביבבש ןירוקמ בישחד יפט םהיתונוזמ
ךילע , " עמשמו ל כע ןושלמ הז םגד אה היחד יריימ ןירביבב .ןירוקמ
לכמו הז עמשמ ' שי סותהד םהל שוריפ רחא , םהו איגוסב םישרפמ ץוריתהד אהד רביבב הרוקמ
' אב וכ ץרתל םג תריתס היח , רדהו היחא ' ץוריתב מגה הז " א שממ אה ' הדוהי ר אה .ןנבר
לאו המתת " ז ע םגד היחב היהי קוליח ןיב רביב הרוקמ רביבל וניאש , ימלשוריבד הרוקמ שרופמ
םגד היחב שי םוקמ קלחל . שיו ןכ שרפל םושמ הרוקמשכד הניא הלוכי ךרסהל ץופלו לעמ
" . נ יא בתוכה לכ הרוקמש אימד תיבל " ד סו ץוריתב הז יוהד דוצינ .םצעב
" ז יפלו " ט ושה ' שרפתמ מגב , הליחתד ךכ רמא אמלשב היח היחא " ל י אהד ' הדוהי ר אה .ןנבר
לבא תופוע תופועא . ץרתמו אישק אה רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש , הזבו הרוקמ ץרותמ םג
היח .היחא
35
לעו הז השקמ ' ' תבשד ינתממ מגה רופיצד לדגמל ןיא תיבל , ףא אל תיבהש . ירה הרוקמ אתילד
ארבסל וז רביבד . ץרתמו הרוקמ הנשמהד רופיצב . היהו רורד רשפא שרפל ןיידעד םייקמ
ץוריתה אהד רביבב , קר הרוקמ רופיצבד רורד וניא ליעומ המ רביבהש . לבא הרוקמ " כ א ראשנד
ץוריתה אהד רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש , ירהו הרוקמ ' והז סותהל ץורית םג היחל ,היחא
" כ או וניא ןבומ ךשמה ' רמאקד מגה אתשה תיתאד יכהל היח היחא ימנ אל . עמשמד אישק דעד
וישכע ץרית קר תופוע .תופועא
ןכלו הארנ ץריתשכד ' אכה מגה רופיצב רורד , והז ןניקסע הרזח ץוריתהמ אהד רביבב .הרוקמ
) הזו אחינ רתוי םא רמאנ ארבסהד רביבד הרוקמ יוהד דוצינ , ןכלו םצעב ארבס וז , םאד בתותיא
אתיא ארבסל וז םג רופיצב רורד היה בשחנ ' (. רזוח מגהו דוצינ ץרתל היחד היחא יוה אתגולפ
' הדוהי רד , תופועו םימכחו תופועא אל אישק הנשמהד ראשב תופוע אתיירבהו רופיצב .רורד
25
ןכו קייודמ ןושלב ") ' יעב סותה ("... עמשמד ימקואל ץוריתהד אהד רביבב הרוקמ אה רביבב
וניאש הרוקמ , ומכו רתסנ קיידש . " א שרהמ
אצמנ ' תעצה סותהלד איגוסה , הליחתד איה ' היח ית היחא אהד ' הדוהי ר אה , אלא ןנבר אישקד
תופוע . רזחו תופועא ' ץוריתהמ מגה אהד ' הדוהי ר ' ץרתמו וכ יתשל תוריתסה אהד רביבב הרוקמ
.' רביבבד וכ הרוקמ םג היח אבישח דוצינ . השקמו םצעב לע הז הנשמהמ רופיצד לדגמל ןיא
תיבל , םאו אל אתיא רביבבד הרוקמ יוה דוצינ םצעב " כ א םג רופיצ היה " ל צ דוצינ . ןכלו תיבב
רדה ' ' קוליחהמ מגה יב רביבד . אהו הרוקמ היחד היחא אילת תקולחמב ' הדוהי ר , אהו םימכחו
תופועד תופועא ץרתמ הנשמהד ראשב תופוע אתיירבהו רופיצב . קיסמו רורד אתשהד תיתאד
יכהל שי ץרתל היח היחא ןפואב , אהד רחא רביבב לודג אה רביבב .ןטק
יקספב " ם במרה
' יקספ יע " ם במרה ןידב הדיצ " י פב " , ' ב פבו תבש להמ . " ' תוישוקהו ט וי להמ וירבדב .ובר
אדח ' תבש להבד יבגל בויח הדיצ הלת ' ארועישב יל ברד ישא ) םיללצ םיעיגמ , " יטמו ז לז הל דחב
,( רמאנש אייחיש תעדב " ' , ט וי להבו םימכח יבגל רוסיא תחיקל היח ףועו ןמ רביבה טקנ ארועיש
" ג בשרד יפכ וראיבש לאומש הציבב ,(. ) לכד דכ רמואש אבה הדוצמ ונדוצנו רוסא ותחקל . " ט ויב
" פ נממו יא " ל ס " ג בשרד גילפ " , כ א םימכחא המל קספ ' תבש להב םימכחכ " ' ט וי להבו . " ג בשרכ
םגו יא " ל ס אלד יגילפ " מ מ המל טקנ רועיש דחא ' תבש להב רועישו רחא . " ' ט וי להב
תמאבו יכ " ם במרה " מ היפב תבשב בתכ שרופמ " ג בשרד אב ראבל ירבד , וליאו םימכח הציבב
םתס הכלהד " ג בשרכ עמשמו " ג בשרד אב .קולחל
" ק וע ' תבש להבד בתכ דצהד רופיצ לדגמל . טימשהו בייח ונייהד אקוד רופיצב , לבא רורד ראשב
תופוע בייח וליפא רביבב . ראובמכ ןטק " ' . ט וי להבו ןייגוסב בתכ רוסאד חקיל תופוע רביבמ ,לודג
אה רביבמ ןטק , טימשהו ירש ונייהד אקוד ראשב תופוע אלו רופיצב .רורד
25
קייודמו המל ' אל סותה ויה םילוכי שרפל " י שרפכ ראשנד ץוריתה אהד רביבב הרוקמ אה רביבב וניאש .הרוקמ
לכד ץורית הז יונב לע החנהה " י עד יוריקה יוה דוצינ , ארבסו םצעב וז , םאד בתותיא אתיא ךהל ארבס םג רופיצ
רורד היה דוצינ רביבב , לכו הרוקמ ןכש .תיבב
36
" ק וע ' תבש להבד בתכ דצהד גד ךותל לפס , לבא בייח ךותל הכירב , וליאו רוטפ " ' ט וי להב בתכ
רתומד לוטיל םיגד רביבמ .ןטק
" ק וע " ד יפלד " ם במרה " ' ט וי להב " ל נה " ל צ אהד ןנתד הציבב ןיאד ןידצ םיגד ןמ ןירביבה " ט ויב
יריימ רביבב , השקו לודג אפיסד התואד הנשמ רמאקד לבא ןידצ היח ףועו ןמ ןירביבה ירה יריימ
רביבב לודג אקוד ראובמכ ' יקספבו מגב " ם במרה . ןכו ומצע וגישה " ד בארה בתכו רוסאד לוטיל
םיגד וליפא רביבמ ןטק ןויכד םיסוכמש ןמ ןיעה םירסוחמ " . י שרו הדיצ ) םש (: בתכ גכ " כ ג ןיאד
םילטונ םיגד וליפא רביבמ ןטק םושמ ןיטמשנש םירוחל . לבא םיקדסלו תטיש " ם במרה השק ךיא
תקלחמ הנשמה ןיב םיגד ןיבל תויח , ירהו תופועו רביבב ןטק והייורת םירתומ רביבבו לודג והייורת
.םירוסא
" ' . ת ושב יעו ב ונבר ףסוי קצולסמ ( " ' ) ריאהש ח י יס וניניע , איבנו הזב ףרות וירבד ] םע תצק תפסות
רבסה םיירגוסב .[ אוהו תועבורמ םדקהב המ וקיידש םינורחאה ןושלמ " ם במרה " ' ט וי להב םש
םעטד רוסיא הדיצ " ט ויב אוה םושמ . לכד הצקומ וניאש דוצינ יוה , ןכלו הצקומ ורסא . לבא ודוצל
רוסיא הדיצ שממ אתיל " ט ויב אוהד תכאלמ . " ףאו נ וא " ם במרהד ומצע " ל ס " ל זחד ורסא תכאלמ
" נ וא רשפאש , " לבא י ועבמ " ל ס רתויד אוה בוט דוצינשכ " ] . ל יועו םויה " ל סד " כ עד " ז יא םעט רוסיא
הדיצ המד םא התלע ותדוצמ םקיר [. " ט ויעב
" ז יפעו ,' םנמאד יפ םימכח הנשמב הציב אריבס והל רדגד דוצינ ןינעל הצקומ הוש רדגל דוצינ
ןינעל תכאלמ הדיצ . ןכלו תבשב אריבס והל ןיאד ןידצ םיגד ןמ םירביבה , " ןינעלד ט ויב תבש וניא
דוצינ דע ונסינכיש לפסל " ) פ שמכו " ם במרה ' תבש להב .( " והזו ל נכ לכ ךלהמ איגוסה המדמד
רוסיא ןיא ןידצ " ט ויב בויחל הדיצ . לבא תבשב " ג בשר םש אב , עמשמדכ קולחל " מ היפב ,םש
אריבסו ' רדגד יל דוצינ ןינעל הצקומ בחר , ןינעלד רתוי תבש " ח יא דע ונדוציש רביבל , לבא ןטק
ןינעל " ט וי בישח ןכומ וליפא רביבב , לכ לודג וניאש רמוא אבה הדוצמ .ונדוצנו
] ראבלו הז , ןינעלד רתוי תבש ןניעב היהיש לק , והזו וספתל ארוטפ רביבד לודג " כ שמכ " ם במרה
' תבש להב רביבבד לודג " ךירצ ףודרל וירחא דוצלו ותוא ." לבא םשמ לכמ םוקמ םג רביבב לודג
וניא ךירצ איבהל . ןינעלו הדוצמ הצקומ " ט ויב יגס לוכיש וספתל אלב , ףא הדוצמ ךירצש ףודרל
. קרו וירחא ךירצשכ איבהל , ימו הדוצמ רמאי אלש הלעת הדוצמה , אוה םקיר יוהד . הזו הצקומ
אלד " י שרכ ראיבש אה אבהד הדוצמ ךירצש שקבל תולובחת " , י שרו וספתל ' רועישהד ימעטל
לאומשד הוש רועישל רביבד , אוהו ןטק רועיש תכאלמב . לבא הדיצ " ם במרל וניא רועיש
תכאלמב , הזד הדיצ וניא יולת תאבהב הדוצמ , אלא ללכ אוה רועיש , לכד הנכהב ךירצש הדוצמ
יוה , ימד הצקומ רמיי ונספתיש [. " ל נכ
" ם במרהו קספ " , " א שמכו ג בשרכ לאומש הכלהד . " ןכלו ג בשרכ " ' ט וי להב אל ריכזה רועישה
רביבד לודג " , א כ ללכ רועישה אבהד הדוצמ .ונדוצנו
ןכלו קספ ןידצד םיגד רביבמ . םנמאד ןטק הנשמה הרמא ןיאד ןידצ ןיגד ןמ , יריימו ןירביבה רביבב
ןטק אימוד , לבא אפיסד ונייה םימכחכ ןניעבד היהיש דוצינ שממ ומכ . םיגדו תבשב אל יבישח
םידוצינ שממ " א כ . לבא לפסב " ם במרה קספ , " טילחהש ג בשרכ הזד , ללכו ללכה הזב םג ,םיגד
לכד וניאש רמוא אבה הדוצמ ונדוצנו וניא . םגו הצקומ הכירבב הנטק " ל חכשמ ףאד השקש
תצק סופתל תא םיגדה ) םהש " ( מ מ םיטמשנ רבכ " צ יא הדוצמ .םדוצל
" ] ז יפלו המ רמאש לאומש רדגד רסוחמ הדיצ אוה לכש רמואש אבה הדוצמ , השגדהה ונדוצנו
איה לע המ ךירצש . רביבבד הדוצמ לודג ) שיש וב יצקוע יצקוע וא ןיאש םיללצה םיעיגמ " ז לז ('וכ
ףא השקש וספתל אלו יוה דוצינ ןינעל , לבא תבש " מ מ ןיידע " צ יא הדוצמ " א כ רביבב לודג .דאמ
37
ירבדו לאומש םימוד " א שמל ' לאומש ר יוחא יברד היכרב ימלשוריב לכד אוהש רסוחמ םיבשנ
רסוחמ [.הדיצ
לכו הז הנשמב " , א שמד הציבב םש " ג בשר " וניא רסוחמ " ונייה הדיצ םירמואש אבה הדוצמ
, ומכו ונדוצנו ראיבש לאומש . אוהו םש רועיש רתוי לודג רועישמ רביב ןטק םימכחד , " ןכלו ל נכו
םש " ג בשר אב . לבא קולחל הנשמב תבשד יריימד בויחב הדיצ , םש אתיירואד " ג בשר אב ,שרפל
אלו ] . יכ קולחל הז טושפ בויחד הדיצ אתיירואד יולת םא וסינכה םוקמל " צ יאש ףודרל וירחא
, לכו וספתלו ךירצש ףודרל וירחא וניא , המו דוצינ יל רבכש " צ יא . קרו הדוצמ " ' ט וי להב ןיניידד
םא אוה הצקומ יולת םא ךירצ הדוצמ יכ לכ ךירצש הדוצמ יוה קפס םא ונספתי וניאו . ןכלו ןכומ
םש תבשב טושפ " א שמד " ג בשר רסוחמ הדיצ הנוכה ךירצש ףודרל , לכו וירחא ךירצש ףודרל
וירחא וניא [. ןכלו דוצינ איגוסב תבשד אל ורכזוה ירבד לאומש ראיבש ירבד " ג בשר " ד כיהד
רסוחמ הדיצ לכ רמואש אבה הדוצמ . אלד ונדוצנו רמאנ הז אלא ןינעל . " ט וי
ןויכו הנשמבד תבשב תנוכ " ג בשר " א שמב רסוחמ הדיצ ונייה ךירצש ףודרל , וניאו וירחא רסוחמ
הדיצ ונייה " צ יאש ףודרל , ירה וירחא הז המוד רועישל רביב ןטק רמאש בר ישא אבילא .םימכחד
" כ עו " ג בשרד אב . ןכלו שרפל םש טקנ " ם במרה רועישה רביבד , המכו ןטק ורידגהש בר , אלו ישא
ריכזה ללכ אה אבהד הדוצמ .ונדוצנו
ןכלו ןינעל תבש קספ " ם במרה גדד אל בישח דוצינ אלא , לבא לפסב אל רביבב " , ס כוסד ןטק
וניא לק . חכומדכ וספתל הנשמב הציבב תעדלד םימכח ) וושהש רדג הדיצ " ט ויב רדגל הדיצ
, יגילפו תבשב לע ( " ןיא ג בשר ןידצ םיגד וליפא רביבמ .ןטק
] ןכו ןינעל רופיצ קספ ' תבש להב " ח יאד דע וסנכיש , ראובמכ לדגמל הנשמב , תיבבד תבשב השק
וספתל טמשנש תיוזמ , אלו תיוזל יוה דוצינ . לבא רומג " מ מ " צ יא איבהל . ןכלו הדוצמ " ' ט וי להב
אל ךירצה , אלא הז םתס םגד תופועב לכ " צ יאש הדוצמ אל יוה הצקומ רתומו ודוצל , " ט ויב
ללכהד " ג בשרד ללוכ םג , וליפאו םירופיצ רופיצ .רורד
26
[
לבא השק ירהד יתשב תויגוסה אבומ אה " ר אד ףסוי " ר א הדוהי רמא לאומש הכלה , " המו ג בשרכ
בישהש ייבא הכלה ללכמ . ירה יגילפד לאומשד " ל ס ינשב תומוקמה " ג בשרד אב , ייבאו קולחל
" ל ס ינשב תומוקמה " א בשרד אב " , ת כיהמו שרפל קלחל .םהיניב
הארנו ' ' הציבב מגב יעד ףכיתד רחא אה רמאד ייבא הכלה ללכמ , האב יגילפד איגוסה " ד כיהד
רסוחמ הדיצ " ר א ףסוי " ר א הדוהי רמא לאומש לכ רמואש אבה הדוצמ " . ם במרהו ונדוצנו הארנ
שרפמד לכהד ךשמה , איהו דחא הבושתה ירבדל . ייבאד ייבא ןיבה " א שמד " ג בשר רסוחמ הדיצ
ונייה " צ יאש ףודרל וירחא . ןכלו וספתלו השקה ברל ףסוי ירה והז שממ תעדכ םימכח םיקלחמש
ןיב רביב ןטק רביבל " , ט המו לודג אפוג רביבבד לודג אל איטמ ' דחב יל אייחיש ךירצו ףודרל
. לעו וירחא הז בישה בר ףסוי םשב " , ז יאד לאומש תנוכ , " אלא ג בשר רסוחמ הדיצ ונייה ךירצש
" , ז נעלו הדוצמ וליפא רביב לודג אל יוה רסוחמ " , ג בשרו הדיצ גילפ לע . לבא םימכח ךשמה הז
אל אצמנ איגוסב ] , רוסיאד תבשד הדיצ תבשב יאדו וניא יולת תאבהב הדוצמ [, " םשו ל נכ " כ ע
" א שמ " ג בשר רסוחמ הדיצ ונייה " צ יאש ףודרל " , ז נעלו וירחא םג רביב לודג יוה רסוחמ ,הדיצ
אצמנו " ג בשרד אב שרפל ירבד , ומכו םימכח רמאש " , ד תא ייבא רפסה . " ל נה
26
" מ מו השק המ טימשהש וליפאד תבשב " צ יא לדגמ " א כ רופיצב , לבא רורד ראשב תופוע בייח וליפא ,רביבב
ראובמכ . " .' ע צו מגב
38

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->