Sile presjeka Unutarnje sile

10. dio

Sile na tijelo Vanjske sile Aktivne sile Reaktivne sile Sile trenja
Sile presjeka ili unutarnje sile Normalna sila N Popre na sila Tz
Moment uvijanja Moment savijanja
1 2

Sile veza

Mt My

Ravnoteža prostornih sila na tijelo
RAVNOTEŽA: FA + FB + FC = 0

Vanjske sile su u ravnoteži
RAVNOTEŽA: FA + FB + FC = 0
Pravci sila sijeku se u jednoj to ci. Poligon sila je zatvoren.

Poligon sila

3

4

Presjek tijela ravninom Π

Na presje enim dijelovima vanjske sile su u ravnoteži sa silama presjeka – unutrašnjim silama
Lijevi dio: Desni dio:

5

6

1

Ravnoteža vanjskih sila:

Lijevi dio : FA + FB + P = 0

Desni dio : P + FC = 0

FA + FB + FC = 0
Desni dio : P + FC = 0 P = FA + FB

Lijevi dio : FA + FB + P = 0 P = FC

7

8

Unutrašnja sile

P

Predstavlja djelovanje odba enog lijevog dijela tijela na zadržani desni dio.

Silu P reduciramo u to ku T - težište presjeka (paralelan pomak sile)

Desni dio :
Lijevi dio : P = FC

P = FA + FB

Predstavlja djelovanje odba enog desnog dijela tijela na zadržani lijevi dio. 9

10

U težištu presjeka T dobivamo dinamu sila: vektor sile i vektor momenta
P≠0 MO ≠ 0

Dinama sila: P = Px ⋅ i + Py ⋅ j + Pz ⋅ k (N )
M = M x ⋅i + M y ⋅ j + M z ⋅ k

(Nm )

11

12

2

P = N ⋅ i + Ty ⋅ j + Tz ⋅ k

(N ) (Nm)

M = Mt ⋅ i + M y ⋅ j + Mz ⋅ k

Greda:

P = N ⋅ i + Tz ⋅ k M =My ⋅ j

(N ) (Nm)

Normalna sila N Popre ne sile Ty i Tz Moment uvijanja (torzije) Mt Momenti savijanja My i Mz

n≡x
13

n≡x

14

Prosta greda

Reakcije RA i RB
Pravac reakcije RB okomit je na smjer pomicanja.

15

16

Grafi ko rješenje
Poligon sila je zatvoren

Grafi ko rješenje:

Verižni poligon

Zaklju na linija (s) verižnog poligona

Tri su sile u ravnoteži ako se pravci djelovanja sila sijeku u jednoj to ci!
17

Prvom zrakom (1) verižnog poligona kroz to ku A Sjecište zadnje zrake (2) verižnog poligona s pravcem reakcije RB
18

3

Unutarnje sile: zamišljeni presjek x od ležaja A

Dva dijela nosa a

19

20

Ravnoteža vanjskih i unutarnjih sila na presje enim dijelovima
2. Desni dio: Sila P u paru

Ravnoteža vanjskih i unutarnjih sila na presje enim dijelovima
4. Desni dio: Moment My u paru

1. Lijevi dio: Dodamo silu P

RA + P ≠ 0
Nemamo ravnotežu sila nego spreg sila
21

3. Lijevi dio: Dodajemo moment My
22

Ravnoteža desnog dijela nosa a

Ravnoteža lijevog dijela nosa a

Unutarnje sile:
Normalna (uzdužna, aksijalna) sila Popre na sila

N = + RAH

RA = R AV + R AH

Tz = + R AV
M y = + R AV ⋅ x
24

P = N ⋅ i + Tz ⋅ k M = My ⋅ j
23

Moment savijanja

4

Dinama sila: Vektor sile: Vektor momenta:

P = N ⋅ i + Tz ⋅ k M =My ⋅ j

(N ) (Nm)
Vanjske sile Aktivne sile Reaktivne sile Sile trenja Sile na tijelo
Sile presjeka ili unutarnje sile Normalna sila N Popre na sila Tz
Moment uvijanja Moment savijanja
25 26

Sile veza

Mt My

Normalna (uzdužna, aksijalna) sila N
• Normalna,uzdužna ili aksijalna sila N u nekom presjeku nosa a jednaka je sumi projekcija svih sila koje djeluju s jedne strane presjeka u os nosa a (u tangentu na os nosa a) u promatranom presjeku. • Uzdužna sila N je pozitivna (+) ako izlazi iz ela presjeka – vla na sila.
27

Popre na ili transverzalna sila Tz
• Popre na ili transverzalna sila Tz u nekom presjeku nosa a jednaka je sumi projekcija svih sila koje djeluju s jedne strane presjeka u normalu na os nosa a u promatranom presjeku. • RAV usmjerena prema gore daje pozitivnu popre nu silu Tz. (Popre na (transverzalna) sila Tz je pozitivna ako desni dio grede okre e u smjeru kazaljke na satu.) 28

• Moment savijanja My u nekom presjeku nosa a jednak je sumi stati kih momenata svih sila koje djeluju s jedne strane presjeka obzirom na težišnu to ku presjeka. • RAV usmjerena prema gore daje pozitivan moment savijanja My kad idemo slijeva na desno. (Moment savijanja My je pozitivan ako desni dio grede okre e u smjeru kazaljke 29 na satu.)

Moment savijanja My

30

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful