You are on page 1of 5

Sile na tijelo

Sile presjeka - Sile presjeka ili


Vanjske sile
Unutarnje sile unutarnje sile

Aktivne sile Reaktivne sile Normalna sila N

10. dio Sile veza Sile trenja Popre na sila Tz

Moment uvijanja Mt

Moment savijanja My
1 2

Ravnoteža prostornih sila na tijelo Vanjske sile su u ravnoteži


RAVNOTEŽA: RAVNOTEŽA: Pravci sila sijeku se u jednoj to ci.

FA + FB + FC = 0 FA + FB + FC = 0 Poligon sila je zatvoren.

Poligon sila

3 4

Na presje enim dijelovima vanjske sile su u


Presjek tijela ravninom Π ravnoteži sa silama presjeka –
unutrašnjim silama
Lijevi dio: Desni dio:

5 6

1
Ravnoteža vanjskih sila: FA + FB + FC = 0
Lijevi dio : Desni dio : Lijevi dio : FA + FB + P = 0 Desni dio : P + FC = 0

FA + FB + P = 0 P + FC = 0 P = FC P = FA + FB

7 8

P Silu P reduciramo u to ku T
Unutrašnja sile
- težište presjeka
Predstavlja djelovanje odba enog lijevog
dijela tijela na zadržani desni dio.
(paralelan pomak sile)

Desni dio : P = FA + FB
Lijevi dio : P = FC

Predstavlja djelovanje odba enog


desnog dijela tijela na zadržani lijevi dio.
9 10

U težištu presjeka T dobivamo


dinamu sila: vektor sile i Dinama sila: P = Px ⋅ i + Py ⋅ j + Pz ⋅ k (N )
vektor momenta M = M x ⋅i + M y ⋅ j + M z ⋅ k (Nm )
P≠0
MO ≠ 0

11 12

2
P = N ⋅ i + Ty ⋅ j + Tz ⋅ k (N )
Greda: P = N ⋅ i + Tz ⋅ k (N )
M = Mt ⋅ i + M y ⋅ j + Mz ⋅ k (Nm) M =My ⋅ j (Nm)

Normalna sila N
Popre ne sile Ty i Tz
Moment uvijanja (torzije) Mt
Momenti savijanja My i Mz

n≡x n≡x
13 14

Prosta greda Reakcije RA i RB

Pravac reakcije RB
okomit je na smjer
pomicanja.

15 16

Grafi ko rješenje Grafi ko rješenje: Verižni poligon


Poligon sila je zatvoren

Zaklju na linija (s) verižnog poligona


Tri su sile u ravnoteži ako se pravci djelovanja sila Prvom zrakom (1) verižnog poligona kroz to ku A
sijeku u jednoj to ci! Sjecište zadnje zrake (2) verižnog poligona s pravcem reakcije RB
17 18

3
Unutarnje sile: Dva dijela nosa a
zamišljeni presjek x od ležaja A

19 20

Ravnoteža vanjskih i unutarnjih sila Ravnoteža vanjskih i unutarnjih sila


na presje enim dijelovima na presje enim dijelovima
4. Desni dio: Moment My u paru
2. Desni dio: Sila P u paru

1. Lijevi dio: Dodamo silu P


RA + P ≠ 0
3. Lijevi dio: Dodajemo moment My
21 22
Nemamo ravnotežu sila nego spreg sila

Ravnoteža desnog
dijela nosa a

Ravnoteža lijevog
dijela nosa a
Unutarnje sile:
Normalna (uzdužna, aksijalna) sila N = + RAH

Popre na sila Tz = + R AV
RA =
P = N ⋅ i + Tz ⋅ k
R AV + R AH
M = My ⋅ j
Moment savijanja M y = + R AV ⋅ x
23 24

4
Dinama sila: Vektor sile: P = N ⋅ i + Tz ⋅ k (N )
Vektor momenta: M =My ⋅ j (Nm) Sile na tijelo

Sile presjeka ili


Vanjske sile
unutarnje sile

Aktivne sile Reaktivne sile Normalna sila N

Sile veza Sile trenja Popre na sila Tz

Moment uvijanja Mt

Moment savijanja My
25 26

Normalna (uzdužna, aksijalna) sila N Popre na ili transverzalna sila Tz


• Popre na ili transverzalna sila Tz u nekom
• Normalna,uzdužna ili aksijalna sila N u presjeku nosa a jednaka je sumi
nekom presjeku nosa a jednaka je sumi projekcija svih sila koje djeluju s jedne
projekcija svih sila koje djeluju s jedne strane presjeka u normalu na os nosa a u
strane presjeka u os nosa a (u tangentu promatranom presjeku.
na os nosa a) u promatranom presjeku.
• RAV usmjerena prema gore daje pozitivnu
popre nu silu Tz.
• Uzdužna sila N je pozitivna (+) ako izlazi iz
(Popre na (transverzalna) sila Tz je
ela presjeka – vla na sila. pozitivna ako desni dio grede okre e u
27
smjeru kazaljke na satu.) 28

Moment savijanja My
• Moment savijanja My u nekom presjeku
nosa a jednak je sumi stati kih momenata
svih sila koje djeluju s jedne strane
presjeka obzirom na težišnu to ku
presjeka.

• RAV usmjerena prema gore daje pozitivan


moment savijanja My kad idemo slijeva na
desno.
(Moment savijanja My je pozitivan ako
desni dio grede okre e u smjeru kazaljke
na satu.) 29 30