Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας : ὁ Ἐπινίκιος Ὕμνος

Στό προηγούμενο τεῦχος ἑρμηνεύσαμε γιατί εἶναι «Ἄξιον καί δίκαιον» νά
εὐχαριστήσουμε τόν Θεό. Κλείνει μέ μιά μυστική εὐχή ὁ λειτουργός πού λέγει
πρίν νά ἀναφωνήσει τόν Ἐπινίκιον Ὕμνον.

«Σέ εὐχαριστοῦμε καί γιά τήν λειτουργία αὐτή πού καταδέχτηκες Σύ ὁ ἄπειρος
Θεός νά δεχθεῖς ἀπό τά δικά μας ἀνθρώπινα χέρια, μολονότι ἐνώπιον Σου στόν
οὐρανό παραστέκουν («παρεστήκασι») χιλιάδες Ἀρχαγγέλων καί δεκάδες
χιλιάδων («μυριάδες») Ἀγγέλων, τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ, τά ὁποῖα ἔχουν
ἔξι πτέρυγες τό καθένα καί πλῆθος ὀφθαλμῶν («πολυόμματα»), εἶναι δέ καί
μετέωρα («μετάρσια») καί φτερωτά». Αὐτά δέ τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ
δέν παραστέκουν ἁπλώς ἀλλά ἀσταμάτητα ἄδουν, ψάλλουν τόν νικητήριο ὕμνο
καί βοοῦν καί κράζουν καί λένε :

«Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα, καὶ λέγοντα»
Ἑνωμένος ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Στή γῆ βρισκόμεθα
καί τόν οὐράνιο κόσμο μιμούμεθα. Γι’ αὐτό οἱ Ἀγγελικές δυνάμεις πού
περιστοιχίζουν τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἀνθρώπινες
ὑπάρξεις πού περιστοιχίζουν τό ἱερό θυσιαστήριο τῆς
Ἐκκλησίας ἄδουν, βοοῦν, κράζουν καί λένε :
«Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς
ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
Κυρίου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις»
Ἐπινίκιος ὀνομάζεται ὁ ὕμνος διότι εἶναι νικητήριος,
πανηγυρικός, θριαμβευτικός. Καί αὐτό φαίνεται ἀπό τίς
λέξεις πού τόν σχηματίζουν. Ὅλες πανηγυρικές. Γι’
αὐτό καί οἱ ἱεροψάλτες φιλοτιμοῦνται νά ἀποδώσουν μέ
μεγαλόπρεπους τόνους τῆς μουσικῆς τόν νικητήριο καί ἐνθουσιώδη αὐτόν ὕμνο.
Πλημμυρίζει ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἤχους ἀνθρώπινους πού προσπαθοῦν νά
μιμηθοῦν ἤχους οὐράνιους καί ἀγγελικούς. Ἄς ἀντιληφθοῦμε τά νοήματα αὐτά :
«Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶσαι Ἐσύ ὦ Κύριε τῶν Ἀγγελικῶν δυνάμεων (Σαβαώθ).

εἶναι γεμάτος ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἀπό τήν δόξα Σου. Σῶσε μας (Ὡσαννά) ὁ
1

Θεός πού κατοικεῖς στά ὕψιστα, στούς οὐρανούς. Εὐλογημένος εἶσαι Ἐσύ πού
ἔρχεσαι στό ὄνομα τοῦ Κυρίου γιά νά μᾶς χαρίσεις τήν σωτηρία. Σῶσε μας
(Ὡσαννά) ὕψιστε Κύριε.»

Διακηρύσσετε καί πάλι ἡ Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, τό τρισυπόστατο τῆς μίας
Θεότητος, μέ τήν τριπλή ἐπανάληψη τοῦ «Ἅγιος». Ἀκόμη διακηρύσσετε καί ἡ
δύναμή Του καί ἡ ἀγαθότητά Του καί ἡ σοφία Του ἀφοῦ γέμισε καί γεμίζει τόν
οὐρανό καί τή γῆ μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης Του. Αὐτόν τόν Θεό μαζί μέ τούς
ἀγίους Ἀγγέλους τόν δοξολογοῦμε καί τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς σῶσει.
Ἐπιπλέον νοερά τόν ὑποδεχόμαστε καθώς ἔρχεται ἀοράτως στήν Θεία
Λειτουργία λέγοντας τό : «Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»
γιά νά προσφέρει μέσω τοῦ λειτουργοῦ, κατά τρόπον πού ἀποτελεῖ ἀνέκφραστο
μυστήριο, τήν σταυρική καί ἀναίμακτή Του θυσία γιά χάρη μας.
Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἔχουν τώρα ἑνωθεῖ. Αἰσθητό καί νοητό σύμπαν ἔχουν βρεῖ
τό ἕνα καί μοναδικό κέντρο τους, τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἄγγελοι δοξολογοῦν καί
ὑμνοῦν τόν Κύριο. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως πού βρίσκονται στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας
ἔχουν τήν ἀνάλογη, ἀντίστοιχη θέση γι’ αὐτή τήν στιγμή ; Ποιά εἶναι ἡ δική μας
ψυχική διάθεση αὐτή τήν λαμπρή καί ἱερή ὥρα ; Πού βρίσκεται ἡ σκέψη μας ;
Πού περιτριγυρίζει ὁ νοῦς ; Ποιά ἡ κατάσταση τῆς καρδιᾶς μας ;
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος προσφέρεται γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν συνήθη
χλιαρότητα. Εἶναι συγκλονιστικοί οἱ λόγοι πού ἀπευθύνει στόν καθένα μας.
«Νόησε μέ ποιούς στέκεις κατά τόν καιρό πού τελοῦνται τά ἅγια
μυστήρια. Στέκεις ὄχι μέ ἀνθρώπους μόνο, ἀλλά μέ τά Χερουβείμ καί τά
Σεραφείμ. Πώς λοιπόν θά μπορέσεις κι’ ἐσύ μαζί μέ ἐκεῖνα νά λές΄
Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος ;»
Κλείνοντας ἄς ἀπολαύσουμε πνευματικά λίγο ἀπό τό πρωτότυπο κείμενο τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου :
«Ὦ! τῶν τοῦ Χριστοῦ δωρημάτων ! Ἄνω στρατιαί δοξολογοῦσιν ἀγγέλων΄ Κάτω
ἐν ἐκκλησίαις χοροστατοῦντες ἄνθρωποι τήν αὐτήν ἐκείνοις ἐκμιμούμενοι
δοξολογίαν. Ἄνω τά Σεραφείμ τόν Τρισάγιον ὕμνον ἀναβοᾶ΄ Κάτω τόν αὐτόν
(ὕμνον) ἡ τῶν ἀνθρώπων ἀναπέμπει πληθύς. Κοινή τῶν ἐπουρανίων καί τῶν
ἐπιγείων συγκροτεῖται πανήγυρις΄ Μία εὐχαριστία, ἕν ἀγαλλίαμα, μία εὐφρόσυνος
χοροστασία.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
ἱερ/χος Μ.Α.

Παιδικά χωριά SOS – Ας γνωρίσουμε τη δράση τους μέσα από
ένα κείμενο αναγνώρισης ...
Ποιοί είμαστε
«Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS ιδρύθηκε από τον HERMANN GMEINER το 1949
στο Imst, του Τυρόλο στην Αυστρία.
2

Ως άνθρωπος είχε δεσμευτεί να βοηθάει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη παιδιά που είχαν χάσει τα σπίτια τους, την ασφάλεια τους και τις οικογένειές τους
σαν αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σήμερα, με την υποστήριξη πολλών χορηγών και συνεργατών, το SOS-KDI έχει
αναπτυχθεί προκειμένου να βοηθάει παιδιά σε όλο τον κόσμο. Αναλαμβάνουμε
δράση για τα παιδιά ως ανεξάρτητη μη
κυβερνητική
οργάνωση.
Σεβόμαστε
διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμούς, και
εργαζόμαστε σε χώρες και κοινότητες, όπου
η αποστολή μας μπορεί να συμβάλλει στην
ανάπτυξη. Εργαζόμαστε στο πνεύμα της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και προωθούμε
τα δικαιώματα αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σύμφωνα με την ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS, η οργάνωση μας υπήρξε
πρωτοπόρος σε μια προσέγγιση οικογενειακού τύπου που σχετίζεται με τη
μακροχρόνια φροντίδα ορφανών και εγκαταλειμμένων παιδιών.
Η ζωή και η οργάνωση των Παιδικών Χωριών SOS έχει σαν βάση τις τέσσερις
παιδαγωγικές αρχές, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον HERMANN GMEINER και
είναι:
Η Μητέρα: Κάθε παιδί έχει έναν γονιό για να το φροντίζει.
Η Μητέρα SOS χτίζει μια στενή σχέση με κάθε παιδί που της έχει ανατεθεί
και παρέχει την ασφάλεια, την αγάπη και τη σταθερότητα που κάθε παιδί
χρειάζεται. Σαν επαγγελματίας στη φροντίδα των παιδιών, ζει μαζί με τα παιδιά
που της έχουν ανατεθεί, καθοδηγεί την ανάπτυξή τους και έχει την ευθύνη του
σπιτιού και της οικογένειάς της. Αναγνωρίζει και σέβεται το οικογενειακό
υπόβαθρο, τις πολιτιστικές ρίζες και την θρησκεία του κάθε παιδιού.
Αδέλφια: Οι οικογενειακοί δεσμοί αναπτύσσονται και δημιουργούνται νέοι.
Κορίτσια και αγόρια διαφόρων ηλικιών ζουν μαζί ως αδέλφια, με πρωταρχικό
καθήκον τη διατήρηση και παραμονή των φυσικών αδελφών μέσα στην ίδια
οικογένεια. Αναπτύσσονται και μαθαίνουν μαζί να μοιράζονται τις ευθύνες και
όλες τις χαρές και λύπες της καθημερινής ζωής. Αυτά τα παιδιά και η Μητέρα SOS
οικοδομούν συναισθηματικούς δεσμούς που διαρκούν για μια ζωή.
Το Σπίτι: Κάθε Οικογένεια έχει το δικό της σπίτι.
Το Σπίτι SOS είναι το σπίτι κάθε Οικογένειας, με τη δική του ξεχωριστή αίσθηση,
τον ρυθμό και την καθημερινότητα του. Το Σπίτι αποτελεί το φυσικό καταφύγιο
για κάθε παιδί και βιώνει μια πραγματική αίσθηση της ασφάλειας και
ατομικότητας.
Το Χωριό: Η Οικογένεια SOS είναι μέρος της ευρύτερης κοινωνίας.
Το Χωριό, είναι η φυσική προέκταση της Οικογένειας SOS. Αποτελεί το κοινωνικό
περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά ν’ αναπτυχθούν με ασφάλεια αλλά
παράλληλα είναι και μία γέφυρα προς την κοινωνία, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν
να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή.

3

Η αποστολή μας / Τι κάνουμε για τα παιδιά σε ανάγκη
 Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, τα
βοηθάμε να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον και συμμετέχουμε στην
ανάπτυξη των κοινοτήτων που ανήκουν.
 Συμμετέχουμε στην κοινοτική ζωή και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες
κοινωνικής ανάπτυξης των πιο ευάλωτων παιδιών και νέων ανθρώπων.
 Δημιουργούμε εγκαταστάσεις και προγράμματα πρόληψης, που έχουν
στόχο την ενίσχυση οικογενειών για την αποφυγή της εγκατάλειψης των
παιδιών.
 Ενώνουμε τις προσπάθειές μας, με μέλη της κοινότητας για την παροχή
εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για ανταπόκριση σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Το όραμά μας/ Τι θέλουμε για τον κόσμο των παιδιών
 Κάθε παιδί ανήκει σε μια οικογένεια.
Η οικογένεια είναι η καρδιά της κοινωνίας. Μέσα σε μια οικογένεια κάθε παιδί
είναι προστατευμένο και απολαμβάνει το αίσθημα ότι ανήκει κάπου. Εδώ, τα
παιδιά μαθαίνουν τις αξίες, να μοιράζονται ευθύνες και να διαμορφώνουν
μακροχρόνιες σχέσεις. Το οικογενειακό περιβάλλον τους παρέχει γερά θεμέλια
πάνω στα οποία θα χτίσουν τη ζωή τους.
 Κάθε παιδί μεγαλώνει με αγάπη.
Μέσα από την αγάπη και την αποδοχή, συναισθηματικά τραύματα
επουλώνονται και χτίζεται η εμπιστοσύνη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται
και να πιστεύουν στον εαυτό τους και τους άλλους. Με αυτήν την
αυτοπεποίθηση κάθε παιδί μπορεί να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις
δυνατότητές του.
 Κάθε παιδί μεγαλώνει με σεβασμό.
Η φωνή τού κάθε παιδιού ακούγεται και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Τα παιδιά συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους
και καθοδηγούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Το παιδί
μεγαλώνει με σεβασμό και αξιοπρέπεια ως ένα πολύτιμο μέλος της δικής του
οικογένειας και κοινωνίας.
 Κάθε παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια.
Τα παιδιά προστατεύονται από κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση
και παραμένουν ασφαλή. Έχουν στέγη, φαγητό, υγειονομική φροντίδα,
μόρφωση και σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς.
Ἐπιμέλεια : Αγγελή Βίκυ

4