Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Tematik dalam Pendidikan Khas

Ahli kumpulan: Fatma Zuhra Bt. Abdul Hai Feryn Fanera Jeffery Grace Baun Chien Siew Ming Jumaiah Bt. Abdul

• Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik utama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian.• Pendekatan pengajaran Tematik (Jabatan Pendidikan Khas 2005) digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid pendidikan khas. . Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan persekitaran murid.

• Strategi pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum.• Pendekatan tema atau bertema menekankan tema pembelajaran. • Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topik-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. .

• Pengajaran kemahiran yang disampaikan adalah secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak. • Pendekatan tema menyediakan kandungan dan kerangka kerja untuk susun aktiviti pembelajaran dan merentasi pelbagai bidang.• Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanakkanak disesuaikan dengan tema pembelajaran. .

.

karakteristik dan perkembangan murid Dari mudah ke sukar Prinsip penentuan tema Dari sederhana kepada kompleks Dari konkrit menuju ke abstrak Tema yang dipilh menggalakkan kognitif .Memerhati lingkungan terdekat murid Tema sesuai dengan usia.

Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan sistematik Pemilihan Tema mengambil kira aspek-aspek: .Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar dapat membantu murid mendapat kemahiran penyelesaian masalah Kesesuaian dengan kehidupan murid Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid Sumber yang mudah didapati Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid.

.

.Berpusat pada Murid  Pembelajaran tematik berpusat pada murid (student centered)  hal ini sesuai dengan pendekatan belajar moden yang lebih banyak menempatkan murid sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperanan sebagai fasilitator iaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada murid untuk melakukan aktiviti belajar.

murid dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.  Dengan pengalaman langsung ini.Memberikan pengalaman langsung  Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada murid (direct experiences). .

.  Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid.Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  Dalam pembelajaran tematik pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas.

Bersifat fleksibel  Pembelajaran tematik bersifat luwes(fleksibel)  guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. bahkan mengaitkannya dengan kehidupan murid dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan murid itu berada. .

.Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kehendak murid  Murid diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kehendaknya.

 Semua konsep pembelajaran dirancang bertujuan agar murid senang dalam belajar.Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan  Pembelajaran dapat dilangsungkan dengan berbagai cara diantaranya bermain bermain peranan. dan lain-lain. perbincangan. dan memahami konsep .  mempergunakan hubungan sebab akibat.

.

Sumbang saran berdasarkan topik oleh murid Kenalpasti subtopik dan pilih aktiviti yang sesuai Mencipta peta minda untuk tema Merancang dan menggalakkan kanakkanak berfikir Iklim dan persekitaran bilik darjah kondusif dan berkkaitan dengan tema .

.

Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal .Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan.

.

juga dalam memilih kompetensi dari pelbagai mata pelajaran dan menyusun aturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. . menyenangkan dan utuh.Implikasi Bagi Guru  Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi murid. menarik.

Ruang perlu disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan.Implikasi Terhadap Pengaturan Ruangan Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu mengadakan susun atur ruang agar suasana belajar menyenangkan. Murid tidak selalu duduk di kerusi tetapi dapat duduk di tikar/karpet . Susunan bangku murid dapat berubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pengaturan ruang tersebut meliputi: a. b. c.

 Pengajaran yang bercorak individu serta bersifat tematik adalah penting bagi memenuhi keperluan-keperluan pendidikan dan berkaitan dengan murid-murid yang bermasalah ini dengan lebih berkesan lagi. Bahan-bahan dan teknik pengajaran serta kemudahan diperlukan bagi memberikan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk mereka. Pendidikan Khas bermakna pengajaran yang direka khas untuk memenuhi keperluan yang luar biasa seseorang kanak-kanak yang luar biasa. .

washington. http://www.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/LD/  http://kidshealth.com/doc/6445009/13-Model-PembelajaranTematik .html  http://www.scribd.org/teen/diseases_conditions/learning/learning_ disabilities.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful