You are on page 1of 1

DOMNULE DECAN

,
Subsemnatul(a)_________________________________,

student(ă)

la

Facultatea de ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR, specializarea
_________,

anul______,

grupa_______,

forma

de

învăţământ

(ZI,ID,IFR)_________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema lucrării de
licenţă/disertație intitulată:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
având ca îndrumător ştiinţific pe___________________________________.
Lucrarea de licenţă/disertație doresc să o susţin în sesiunea (luna şi
anul)_________________________________________ .
Menţionez că am participat la interviul cu îndrumătorul ştiinţific şi am acceptul
acestuia pentru tema de mai sus.
DATA______________

Semnătura__________________

DE ACORD,
Data:__________________
Îndrumător ştiinţific (gradul didactic, numele, prenumele, semnătura)
_______________________________________________________

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
2013 - 2014