study_no._55 RICARDO BOPPRÉ

sheet music supplied by www.rboppremusicalcollection.

com

Studies for Division Opus 4
N° 55
RICARDO de Souza BOPPRÉ

"Dedicated to Ana Vidovic"

¤ Tubarão, SC, Brazil (1953)

Composed in August, 2009

Allegro Moderato q = 130

f

Ñ
Ñ
««ˆ« « «£ «« ««ˆ« «««ˆ £««ˆ« ««« ««ˆ« «« £« « « « «£ «« «« «£ « « « « «« ˆ««« ««£ «« «« «« «« «««ˆ
c œ»»œ» «ˆ« ««ˆ «ˆ œ»»œ» œ»» ˆ« œ»œ»» ˆ« ˆ«« ˆ«« œ»»«ˆ« ««ˆ ««ˆ «ˆ ˆ« ˆ«« ˆ«« #ˆ««« ˆ«« ˆ«« ˆ« œ»œ»» ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ «ˆ
========================
l & __˙ œ»» Ñ Ö __˙ »
l __œ __œ»»
l __œ»»˙
œ»»
œ»» =l
__»œ»»˙ œ»»»
__»˙
»»»
»»» _»œ
»
»
»
F »»» »
»
»
»
»
»
Ü
»
»
Ñá
Ñá ÜÑ
ÑÜ
ÑÜ

á Ö
á à
Ü
Ö
«
««« ««« ˆ««« ««á ««Ö «« «« Ü Ö
à
à
«
«
Ö
£
Ö
áÜ
«
«
«
á
«
«
ˆ
Ö
Ü
«
«
«
4
_
_
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«« «« « «« «« «« «« «« «« « «« £
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
_
_
_
«
_
«
_
_
«
_
«
_
«
«ˆœ» «ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ««œ» ˆ« ˆ«« #œˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ««« «« «« «Ü «Ñ « « «««« ˆ««« «««« ˆ««« «ˆ« _ˆ« «ˆ« _ˆ« _«ˆ _ _«ˆ _ _2 _ _ _ _«ˆ _ _ˆ« _ «ˆ« _ˆ« ««ˆ _ˆ« «««ˆ ˆ««« ˆ«««« ˆ«««

»œ»» Ñ »»»œ
œ»»œ ˆ« «ˆ«Ñ l ˆ«««œ» «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« œ»
œ»»
œ»» =l
l & __»»»
l œ»»
==============================
»_»˙
œ»»
»»
_
__»œ
__»œ
»»
»»
»
»
»
»
áÜ
_»˙»
»»
f
»
»
»
»
Ö
à
Ñ
à
Ñ
Ñ
Ñ
»
Ö
ÑÑ
Ñ
Ñ
ÜÑ
á à «Ö «á « « á à
áÜà Ö Ñ ÜÑ
«
á Ö Ü «« «« ««« «« _««ˆ «« _««ˆ «« ««« «« ««« «« «Ö «Ñ « « á Ö Ü á
«« «« «« «« « « « «
«
« « « « _ˆ« « _ˆ« _ _ˆ« _ _ˆ« ««ˆ _ˆ« ««ˆ _«ˆ ««ˆ« ˆ«« ˆ««« ˆ«« ««« ««ˆ« ««« ««ˆ« «« «« «« ««
á
Ü
à
Ü
ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ« #ˆ««« ˆ«« ˆ««« ˆ«« «««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««« ˆ««« ««« ˆ««« «« «« «« «« ˆ««« ˆ«« ˆ««« ««ˆ 2ˆ« ˆ« 2
ˆ« «ˆ «««ˆ ˆ« ˆ«««=
ˆ« l
==============================
l & œ»»
#œ»»»
l
œ»»
ˆ«œ» ˆ« l __ˆ«« «ˆ _««ˆ «ˆ __»œ
_
_
_
_
_
_
_
__»œ
_»œ»
__»œ
_»œ»
__»œ
_»œ»
»
»
»»
»»
_»œ»
»
»
»
á
»
»
»
Ñ
à
»
»
»
»
Ö
Ñ
Ñ
Ñ
7

ÖÜ
Öá
á Ö «Ö «Ü á á Ü «Ö «á «à «
áÑ
á
à
Ö
Ö
Ö
Ö
Ñ
Ü
«
«
«
«
«
«
«
«
Ñ
Ö
«« « «« _ˆ«« «« « «« « «« « «« « «« « ««
«
«
«
«
«
Ü Ö á
«««« ««««
««« #ˆ««« ««« ˆ««« ˆ««« ˆ«««« ˆ««« ˆ«««« ««ˆ« «««ˆ« «««ˆ ««««ˆ #ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ«« nˆ« ««ˆ «ˆ ««ˆ #ˆ««« ˆ«« ˆ««« ˆ«« «««ˆ« ˆ««« ˆ«««« ˆ««« «««««ˆ ˆ««« ˆ««««« ˆ««« ˆ««« «ˆ ˆ««« ˆ« «ˆ «««ˆ «ˆ ««ˆ« ˆ« ˆ««« ˆ« #ˆ« ˆ« ˆ««« ˆ«
œ»»
==============================
l & __«ˆ ˆ« _»œ
l __œ
œ»»»
l œ»»
œ»»
œ»»
__
#_œ»»
__»œ
__ =l
»
»
»
»
»
»
_»œ»
_
»
»
»
_»œ»
»
œ
»
à
»
»
Ü
»»
Ñ
Ñ
Ñ
»
á
»
Ü
Ñ
10

© 2009 www.rboppremusicalcollection.com

(in collaboration with www.syukhtun.net)

com .rboppremusicalcollection.Studies for Division Opus 4.. ˆ« ˆ««« 2 ˆ« ˆ««« ««« ˆ« ˆ««« «« ««« Œ ˆ« . ˆ« ˆ««« «ˆ «««ˆ ««« ˆ« ˆ««« «« ««« Œ 2 2 « ˆ « « ˆ « « ˆ œ » K ˆ ˆ « « #œ»» K»»»«ˆ ˆ«= » ============================== l& _ l_ »» _ ˆ« l _ ˆ«« l »» __»œ _»œ» ˆ« ___ _ » _ _ œ œ » » __»œ _ _ _ _ 3 »» »» _»˙» _»œ» 5 _»˙» _»œ »» » Ñ á »œ»» »» 4 »» » » » Ü Ö à Ö (in collaboration with www..net) www.syukhtun. Boppré) 2 Ñ Ü á «à « « « ÜÖ àá Ö áà ««« «««ˆ ««« ˆ««« _«ˆ« ˆ««« ««« ˆ««« ««« ««ˆ« ««« ««ˆ« _«««ˆ «««ˆ« «««« «««ˆ« «« «« «« «« ««ˆ« ««« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« ««« «« «« ««Ü ««Ö «« «« «««ˆ ««« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« ««« «« «« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ ««ˆ ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ œ»» ============================== l & __3œ l œ»» l __œ œ»» __ __»œ __»œ __ __ _»œ» __»œ =l » »»» » » » » _»œ» »» »» _ » _ »» œ œ » » Ü » » » Ñ » » » á Ñ Ñ 13 1/6 BII Ñ á à Ö Ñ «Ü « Ü Ö « ««« ««« ««« ««« ««ˆ «« ««« ««« ««« ««« ««« ««« «ˆ« «««« ««« ««« «« «« «« «« ««ˆ« ««« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« ««« «« «« ««« #ˆ««« ««« «««ˆ #ˆ««« ««««ˆ ««« «««ˆ ««« ««ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ« ˆ«««« ««« ˆ««« « ˆ« « ˆ« ˆ« « ˆ« « ˆ« « ˆ« ˆ« « ˆ« « « « ============================== l & #ˆ_«« «ˆ ««ˆ «ˆ œ»» ˆ« ˆ«« ˆ« _«ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« œ»» «ˆ ««ˆ «ˆ l _ˆ« ˆ« _ ˆ« _ˆ«»œ ˆ« _ ˆ« l _ˆ«»œ «ˆ _ «ˆ _ˆ«»œ ˆ« _ ˆ«=l __»œ __»œ __»œ _»œ» __»œ _»œ» »» » » »» »» #__œ»» » » »» »» »» » Ñ » » á Ñ 16 1/6 BII ÑÑ Ü àá ««« «« ««« «« ««ˆ« ««« ««« «« ««« «« ««« «« ««ˆ« ««« ««« «« «Ü « « « #ˆ««« «« «« «« « « « « ««ˆ« «« «« «« ««á ««Ü «« «« #ˆ««« ««« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« ««« «« «« ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« #ˆ««« #ˆ«« «««ˆ ««ˆ ««ˆ «««ˆ ««ˆ ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ «««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ œ»» ============================== l & __ l __ l _»œ œ»» =l _»œ» _»œ» _»œ» __ #_œ»» _»œ» __ » » » _»œ» _»œ» #_»»œ » » #_œ»» » » » » » » à » » á Ö 19 BIX 1/6 BVII Üáà á à Ö Ö «Ö 1/6 BVII à Ü à á à á « « « « « « 22 á Ü « « « « « « « « « « « « « «« « «« « « « « « «« «« ÑÑ « «««««« « «« «« «« «« «««ˆ «««« ˆ««« «««« ««ˆ« ««ˆ «««ˆ ««ˆ _«ˆ ««ˆ ˆ««« ˆ«« ««« #ˆ««« ««« «««ˆ #ˆ««« ˆ««««« ˆ««« ˆ««««« ««ˆ« #_««ˆ «««ˆ _««ˆ #__ˆ« _««ˆ «««ˆ _««ˆ _ˆ« #ˆ««« #ˆ«««« «««ˆ ˆ«««« ˆ««« _ˆ« ˆ««« _ˆ« «««ˆ ««««ˆ «««ˆ «««ˆ« «««ˆ _«ˆ «««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« 2 #ˆ« 2 «ˆ 3 Ü 3 #œ»» ============================== l & __««ˆ ˆ«« __ 3 _»œ l l _ _ _ # _ œ _ __»œ _»œ» __»œ =l » » œ » __»œ __»œ #_œ»» » »œ»» »» » _»œ» # » » »» » » » » »» »» » Ö Ö Ü Ñ Ö Ö à á Ö à Ö «à «Ö Ü Ñ Ü Ñ Ö Ñ ÖÜ « á Ü Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 25 «««ˆ ««« «« «« «« «Ñ «Ñ « Ñ á ««Ñ ««« ˆ««« _ˆ««« ___««ˆ _ˆ««« ˆ«««« ««« _««ˆ« ˆ««« ««« ««Ñ ««ˆ« «« «Ñ «Ñ «« « « Ö ___««ˆ _ˆ«««« #ˆ«««« ««« _««ˆ« ˆ««« ««« «« ««ˆ« «« «Ñ «á «« « «Ö Ü «ˆ «««ˆ «ˆ ˆ« ˆ««« ««« ˆ««« ««ˆ« ««« «« «« «««ˆ ˆ« ˆ« . N° 55 (R.

Boppré) 3 à à Ü à á à Ü «á «Ö « « « « « « «« ««Ö « «á Ñ Ö Ö « « « 28 Ü Ö à ««« «« ««« «« «« _«ˆ« ˆ««« _ˆ«« «« _«ˆ« ˆ««« _ˆ«« __«ˆ _ˆ«« _ˆ«« «« «« «« «« « á Ü __«ˆ _ˆ«« _ˆ««« ˆ«««« ˆ««« «« «« «« «Ñ «Ñ Ö Ö Ü ««« ˆ««« ««« ˆ««« «ˆ« _ˆ« #ˆ« _ˆ« _ˆ« _ _ _ _«ˆ _ _ _ _ _ _ _«ˆ _ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««« «« « á Ñ _ _ _ _2 _ #ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ« «« ««« «« « « ˆ« 1 2 ˆ« ˆ« #ˆ«« ««ˆ «« ««« «« ˆ« ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««« «« «« l ============================== l & __«ˆœ l «ˆ «ˆ= «ˆ l 2 œ » __ __»œ __ __ __»œ _»œ» __ _ˆ« _ˆ« __ˆ«« __ __ »» »»» #__»»œ » _»œ» »» _»œ» _»œ» »» _»œ» _»œ» _ œ » » »» Ñ » » » à » » Ñ à á à ÑÑÖ Ö ««á «à « ««á Ö Ü Ö á á Ö Ñ Ü Ü Ö Ö Ñ Ü Ñ Ñ á Ö Ö Ö á 31 Ö Ö «« « « «« « « « « Ü Ö Ñ Ö á « « « ˆ«« ˆ«« « « « á Ö «Ö ««Ö ««« #ˆ««« ««««ˆ «««ˆ ««ˆ« _ˆ«« _ˆ«« ˆ««« «««ˆ ««««ˆ «««ˆ ««« ««Ü ««« ««« ˆ««« ««ˆ« #ˆ«««« ««««ˆ «««ˆ «««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ˆ«« «««ˆ ««««ˆ ««« «« ««Ü ««« ««« ˆ««« ««««ˆ ˆ««« ˆ«« _ˆ«« _«ˆ« __ __ _ˆ«« _««ˆ «««ˆ ˆ««« ˆ«««« 2 1 2 «ˆ l ˆ««œ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« l ««ˆ ˆ« ˆ« œ 2 2 ============================== l & #__««««œˆ «««ˆ «««ˆ «ˆ __ˆ« œ œ»» 1=l » » » __»œ __»œ __»œ __»œ _»œ» #_œ»» » » » »»» » » » » _»œ» »» » »» » »» »» à Ñ Ñ » á à à Ñ Ñ 1/6 BII áà áàÑ Ö àÑ à ÑÑ Öá Ü Ñ « «««ˆ ««« «« «« « «á Ñ « « « « «« «« ««« «««ˆ «« «« « « á Ñ « « « «« «« ««« «ˆ« #ˆ««« ««« «« «« à Ö á « « « «« ««« ««ˆ« «««ˆ« #ˆ««« « « « « « «ˆ «ˆ «ˆ ˆ«« ˆ«« «« «« «« « « ««« «« «« ««ˆ «ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ « « « « « « « ˆ« «ˆ ============================== l & œ»» #ˆ«« __«ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ««« __««ˆ« «ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ«œ»» l __œ ˆ« __«ˆ _ˆ«« _ˆ«« __ˆ««« __«ˆ« ˆ« «ˆ __œ l _»œ #ˆ«« __«ˆ« #ˆ««« «ˆ« _««««ˆ __««ˆ« «ˆ« ««ˆ _»œ =l »»» »»» » # »»œ » »» »» _ _ _ #_œ»» _»œ» œ œ œ » » » » » » » Ñ Ñ » » » » » Ü Ñ à Ü 34 àá Ñ àá Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ « « Ö Ö Ü Ñ « « « Ñ « « Ö «Ü « « « «Ö « Ü «« «« «« «« « « « «á «Ü « « « « « « «« «« «« «« _««ˆ «« «« _«ˆ« «Ö «Ö «Ö «Ö « «« «« « «« «« «« «« _««ˆ «««« «««« _««ˆ« « « ««ˆ «ˆ« « « « «ˆ« «ˆ« ˆ« ««« ˆ«« ˆ««« «ˆ« ««ˆ ««« ««« ««ˆ ˆ«« «««ˆ «««ˆ ««ˆ ˆ« ˆ«« ««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« ˆ«« ««« ««« ˆ«« #ˆ«« ˆ««« ˆ««« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ ˆ« ============================== l & #ˆ__«« «««ˆ «««ˆ __ «ˆ« ˆ«« ˆ««« «ˆ«œ»» l __œ «ˆ «ˆ _»œ l __œ ˆ« ˆ« #_œ» __»œ __»œ =l __ˆ« __ __ » » » » # »»œ » » » » »» _»œ» _ » _ » _ »œ»» »œ»» »œ»» » » » » Ñ » à à Ñ Ñ Ñ à 37 Ö Ü Ö á Ö «à ««á «« « Ö Ü «à ««á «« « Ñ Ñ á Ñ « Ñ á Ü á « « « « Ü Ö « « « « «« «« «« «« _««ˆ «« «« _ˆ«« « « « « « « ««ˆ« «« «« ˆ««« __««ˆ ««ˆ« ˆ««« __ˆ«« Ñ Ü Ö «« «« «« «« _«ˆ« «« «« _ˆ«« __««ˆ _«««ˆ« _ˆ«««« __ˆ««« 40 «««ˆ ««« ««« ˆ««« ˆ«« ˆ««« ˆ««« ˆ«« _ˆ« ˆ«« «ˆ« _ˆ« _ _ˆ« _ˆ« _ «««ˆ ««« ««« «««ˆ #ˆ«« ˆ««« ˆ««« ˆ«« _ «ˆ« ˆ«« _ _ _ _ _ «««ˆ ««« ««« ˆ««« _ˆ« ««ˆ« ««ˆ« _ˆ« _ _ˆ« _ˆ« _ _ _2 _ _ «« «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ 2 œ»» 2 #œ 2 » ============================== l & œ»» ˆ« ˆ« œ»»» 3 __œ l l » » œ»» œ»» __ » __»œ 4 3 __ __»œ __ =l » » » » Ö » _ » _ » _»œ» Ü »œ»» »œ»» à » » » Ñ Ñ » Ñ Ñ á Ö á Ö áÖ á Ö Ü Ö ÑÑ « «« «« «« «« ««á «à «« « Ö Ñ Ü Ö «««ˆ _ˆ««« ˆ«««« _ˆ««« «« «««ˆ «« «««ˆ «Ü «Ö « « à á ««« « 43 _ _ _ _ #ˆ«« _ ««ˆ _ ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« «ˆ« «« «« «« «« _««ˆ __«ˆ _««ˆ __«ˆ ««ˆ« _ˆ«« ˆ««« _ˆ«« ««« ««ˆ« ««« ««ˆ« «« «« «« «« #ˆ««« _««ˆ «««ˆ _««ˆ «««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««« «««ˆ« ««« «««ˆ« «Ö «Ñ « « ««ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ «ˆ« «ˆ« #ˆ««« ˆ«« ˆ««« ˆ«« ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« ˆ«« ˆ« ============================== l & __ l l œ»» œ œ œ»» =l » » __ __»œ __ __»œ __ __ __ »» » » » » _»œ» _»œ» » _ » _ _ _ œ» œ» œ» œ» » » » » » » Ñ Ñ Ñ » » » » » » Ñ www.com (in collaboration with www.syukhtun.net) . N° 55 (R.Studies for Division Opus 4.rboppremusicalcollection.

com .rboppremusicalcollection. Boppré) 4 á Öà á Ö Ö à Ü Öà Ü á Ñ «á «Ñ «á «Ü «« «« «« «« ««« b ˆ««« ««« ««« «« «« ««« «« «á «Ö ««Ñ « Ü Ö Ñ á Ü Ñ «Ö «Ñ «á « Ü Ö Ñ á Ü Ñ á ««« #ˆ««« ««« ««« ˆ««« ˆ«« ˆ««« ˆ««« «ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ _1 _«ˆ «ˆ ««ˆ _«ˆ ˆ« ˆ«« ˆ««« ˆ«« ˆ«« ˆ««« ««« ˆ««« ««« ««« « «« «« « «««ˆ ««ˆ ˆ««« ˆ««« ««« «««ˆ ««« ««« « « « « á Ü Ñ «« ˆ« ˆ« 2 2 ˆ«œ ˆ« ˆ« «««ˆ «ˆ ««ˆ «««ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« ˆ«« ˆ««« ˆ««« ««« «««ˆ «««ˆ«= ============================== l & __«ˆœ l œ » » __ __»œ __ __»œ __»œ __»œ __ __»œ __«ˆ _«ˆ« l »» »» »»» _»œ» »» _»œ» » » » _ » _»œ» œ » » » » » » Ñ » » » » Ñ Ñ Ñ 46 áÜà ÑÖàáÜ « ««« «« ««« ««« ««« «« ««« 1/6 ÜBIII Ñ Ö Ñ á « « « « « « « 49 « « « Ö Ñ á «« «« ««« «« ««« «« _««ˆ ««« «« ««« _ˆ«« «« _«ˆ« «« __«ˆ _ˆ«« «« _««ˆ __«ˆ «« ««« ««« «««ˆ ««« ««« ««« ««ˆ« ««« ««Ñ ««Ñ «Ö «« «Ü «Ñ «Ö « á Ü Ö Ü Ñ á Ö « « «« « «« «« ««« «« «« ˆ« ˆ« #ˆ«« «ˆ «««ˆ «ˆ ˆ««« ˆ« ˆ««« «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ« «« ««ˆ «« «ˆ« «« «« «ˆ «««ˆ «« «« «« ˆ«« «« 2 «ˆ ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ «««ˆ ˆ«« = ««« l « ============================== l & _«««ˆ «««ˆ _««««ˆ _««««ˆ _««ˆ« #ˆ«« ««ˆ «««ˆ _«ˆ«»œ ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆœ»» l_ l ˆ 3 œ œ » » _ _ _ _ œ _ »» »» »» __»œ __»œ _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» » #_»»œ »» » » » »» » » » » Ñ Ñ á » á Ü Ñ à à Ü Ñ Ö Ñ Ñ ÖÑ Üà á «««« «««« «««ˆ «««« «««« «««« «««ˆ «««« «« «« «« «« «Ñ «Ü «á «Ñ ««« ««« ˆ««« ««« ««« ««« ««ˆ« ««« ««Ö ««Ö ««Ö ««Ö «á «Ö «Ö « ««« ««« «««ˆ ««« ««« ««« «««ˆ ««« ««Ö ««Ö ««Ö ««Ö «á «Ö «Ö « «ˆ « «ˆ « «ˆ « «« ˆ« bˆ«« «« «« «« ««ˆ «« ««ˆ «« ˆ«« «« «ˆ« «« «« #ˆ« « «« « «« « « ««ˆ «« ««ˆ «« ««ˆ «« «« #ˆ« « «« « «« « ««« ============================== l & __ «ˆ _«»œˆ «ˆ b_««»œˆ ˆ«« __«««ˆ ««ˆ «««ˆ l __#ˆ« _ˆ«»œ ˆ« __««œˆ ˆ« ˆ«« #__ˆ«««« ««ˆ «ˆ _««««ˆ l __ #ˆ« _«»œˆ «ˆ __««œˆ «ˆ ««ˆ #__««««ˆ ««ˆ ˆ«= _«ˆ« l »» »»» »»» »» »» »» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» » » á » » » » Ü Ü Ñ Ö 1/6 BI 52 Üá à ÑÜ á ÖÜá á Üà ÑÑÑÑÜ ÑÑ ÑÜ Ö « á Ñ à á Ö à Ñ Ü á « « « « « « « « «« ˆ««« ««« ««« «« «« «« «« ««« ««« «« ««« ««« ««« «« ««« «« « « «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ««ˆ «« «ˆ ««ˆ «« ˆ«« ˆ« «« «« ˆ«« ˆ««« «« «« «« ««ˆ «« «««ˆ ««« «ˆ ˆ««« ««« ««ˆ« ˆ« ««« ««« ˆ««« ««« «««« ««« ««« «« ««« ««« ««« bˆ«« ««« ««« ««« ««ˆ ««« «««ˆ bˆ« «««ˆ ««««ˆ «««ˆ ˆ« «««ˆ« ============================== l & »œ» «ˆ __ˆ« ˆ« __ˆ««œ ˆ«« __«««ˆ ««ˆ _«««ˆ l _»œ ˆ« __ˆ« ˆ« __««ˆ ˆ« _ˆ«« __«««ˆ _ˆ«« ˆ« __ˆ««« l b_»«˙ˆ ««ˆ «ˆ «ˆ« «ˆ ««ˆ __ _»œ» =l »»» »» » œ » » _ œ _ œ _ _ _ œ » » » »» » » »œ»» »œ»» »» »» »» à á Ö Ö Ñ Ü Ö Ö Ö 55 Ñ Ñ Ö Ü Ñ Ö Ü «Ö «Ö Ö «Ö Ö «Ö «Ö Ö ««Ü «á «Ö « «Ö «á «Ñ Ö Ñ « Ñ Ö Ü «« «« «« «« «« «« «« «« «« ««« #ˆ««« ««« «« « « «« «« ««« _«««ˆ «« _«««ˆ ««« «« _ˆ««« ««« _ˆ««« __ˆ«« _ˆ««« __ˆ«« _ˆ««« _ˆ««« ««« «« « « á Ü á «« ««« ««« _««ˆ« _wàá «««ˆ «« «« ˆ««« «« ««ˆ« ˆ« «« «ˆ «««ˆ «« «ˆ «««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ «««ˆ ««« ˆ« «««ˆ «ˆ «««ˆ ˆ« ˆ««« ˆ« ˆ« «ˆ «««ˆ ««ˆ ««««ˆ ««« «««ˆ ««««ˆ «««ˆ «««ˆ ˆ« ˆ« ww 2 « « « « « « ˆ 3 ============================== l & _#ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« ˙»» «ˆ l_ 3 3 l_ ˆ«« l _Ü =” ___ _ __»˙ _»˙» _ ˙ _ _wÑ » » »» _»˙» »˙»» » »» Ñ » Ñ Ñ 58 "Torna-se leve o peso que carregamos com a ajuda de Deus" RICARDO de Souza BOPPRÉ (in collaboration with www.net) www.Studies for Division Opus 4. N° 55 (R.syukhtun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.