nlllnoa:rafii, m.

'irlurhcsc e3 0 muno­
13'0 pa•.) de'nrC' GOOI'gO Baeo! iii, ca
nului lrecul dl' 'iiIl;)il Pelr(.l\Clll)U, mli
lTul -n rlliiat IICl'lor lllasuri care mw
mli. eJ( peratc de eX1raordmarn longc­
('I roman de I.) • min sCU incoacc, sus­
ui t'oolemporan ,;c incepe cu 8, nu eu
,., en lihail Pclrnvcanu Ii sed des­
lIumai 0 micrumoDograCie. :lbia tl" dnd
aib3 optiunil lui. lotuJ e en imagi­
altul 8U fie plllll7ibiUi. Rccunoscintl c­
I"l:1Jldntlerii, obI' 'ctul luhctrios al eeree­
, 1lI0nOILrilfill Illi lHihail Pelrolleanu nu
r'Cs!a de proll ilote un aer apo­
me un i analize atcnte l1i mulhlnteral
, in c, Jjitr'klc ..Umver ul pCI lie bsl'o­
I". urmiirilld 1l'bnka inlcrioadl sJ Ich­
pr cupat in Ii m..tl mult do :l descrie
nita a. iulo"iI'. Citalelc, abundcnte. n-au
fi adcsea .ajutinu pc crilic In comenta­
poet.
a mOllll.lrrafiei ua de a uovedi c BlI­
dIp. pie<:e ale lui. dar. evident, prill mai
marc cit Emillescu, 0 duta aceast de­
putea aborda oril'c pllC!l:ic capabil3 8
df'cil F.miDe 'CU, poet de 0 factura pro­
1I"<cu La rindal sllu IIU e rep !.lit de
in minlea lui Iih:liI Petrovcana (3 st:
rninescu ,i Racovia"). dllr punctul de
,i d nalur a arl:ument lui
U, de ",reme ce opera acestuia este in
tare .,tran"rendentulni", in vreme c
Itare a "contio,:rcntuJui·'. a dn)ilem la
i\'u" Ilrintr-o "dl'JllaJlllrc de pc planul
.. ? Dac1i lu3m terrof'llii in lor
11 rit pre 01 re p 'nlru un poet de a
tului, ici nu poate alribui nnui mare
c. .'.'no;.ul ont%lde nu in poezill
urtJ.lii toemai penlru di rjdidi expcrilmla
subsumeazll. a citlentJJul, fe.
In s de fectnre. ci de slit, 8 Ba-
I cu, nu e IDlcleasa d lihail Pelro­
: Dcud in accst chip inuutnnticilalea.
lmului, acolo unde o;.imulaf('a c:ra\'illilii
i manierii. baeovian, SU!;­
Ir('!lui aneliooat numai in ca:rul clotl
'fiuilh'i d..tl m:lnicrismului dl'
ar fi SCIllnul pcr{ecliunii arlislire, nici
e, pinull de e ce. carc
I illIcit.!!; ca h:llsiunc gnuli'i
de . {'5Iinc-<cu, nu c 'I ddinil
troc (dc allfel simbolislUul c 0 varl 'IUlc
'eanu c binc sunbolisOlUI, no to­
ociologisle_ Dcsprc ineslc"i" <:ilim eli
unitalii picrdutc a omului·...
ro 'inestezia Du-i un ptineipio. ei aso­
I In indhic! 1 indhid) 3 s.eflzaliilor d
, p ibic eUTent, fulo:!'it d Baudelaire c
sldel"atia ci divorlu) dintrl' csent oma­
lin socictatea c:nllitaJi5111 duc I Emi­
"f5rll.milarca peJ'!,onalltlilii". DilUpotriv
, so i Iii e un pril j de llfirmare inte­
stice.
c8raclerizliri general carl' nn i"bu­
,liludinea lirieii bacovl 'n (..ea in ca­
P troveaou. culc rit. sprc deo cbire :Ie
PC 8acovia Diel in imperiul transcen­
nli terului precum pe tal­
radaciniJe vielii, aeolo untie SC DfrUJIIA
ctuaLa mODollrafie a mulllmc de obser­
mlinunle seD.lDificntive, care toate fac
o. _ _.; .. lu: dunJi l!;Lsle.nlU
..LJ
lbatros-ul, pe :'lre tln
d . l.inL'ri in fruute eu Oeo Du
mitTescu I-au initiat in 1941. d ­
0 g 'neralic nonconlor­
mistA. Nu s poate vorbi de 0
l:J"upare rig'id a acestci re iste
pArutA inlre 10 martie-15 iu­
nie 1941, in total 7 numerc, La
p imul numar lista gruparii
updnde pe Geo Dumilr cu,
Elena Dia on Florin Lucea­
ell. Dinu P iliat, AI. Cerna­
Rildulescu, 0\ idiu Ri Ireanu,
Marin Sirbulescu, Tiberlu
Tretinescu Virgil Untaru.
De la numttr la numar gl'upul
adauga nl(1 membri prin
eliminaren unora; astfal la
or_ 2 se adall li Marin 'I'Omll,
1a nT. 3-4 Ben Corlaciu,
nr. 7 Onen Tnl pa, iar Geo Du­
mitrescu figul'eazii, incepiod
eu or. 5-u. in c' . tA, prin
pseudonimul Felix An dam,
sub care tiparit pri­
mul volum de versun (, rit­
meticA. 1941).
Primul numiir nu s des­
thida cu un articol-program;
salulul lui Mircea Slreinul
(Drum bUD, Ill"icleni I) nil in­
depllne.5ta Deest ollciu. Pro­
gramul revislcl apare mal
mult din cont{'xt dpcit din ar­
ticolc editoriule, in Dr.
5-G, prof univer>;itnr
Raul Teodorcscu ,core gira .. Ic­
galiWtea" Intr-o
scurU} expunerC' jntituL,tA pr.....
mal mult
d anilizli a cclor dnci numere
Elplirute, fnceardi 0 d 'finire a
orien,tArii 1'<;\ i t i- •.Ndej:/i Ii de
anumite Corrnule dE'Sbrilc4i
de orice lerulinte. sintem dor­
niei de a spori COd!'lc d· coln­
oonlre 11 gmpului eu llportu1
tuturor acelorn elITe (Ted (";1 ;9i
noi rntr-o arm are do­
meniul ei exdusiv in afarA de
scopurl !;il ide.,luri stl-aine fru­
mosului (... ). FI'um05ul arta
au noble(<.'u lor mal prcsus
de orice.....
Aceste rindul'i lip1l.rite in
luna mai 1941 insemnau un
protest impo l'iVll direc iona­
ril fasciste a lJteraluri! in
limp e>..-primarea une!
atitudini de In nr.
7 a1 revistel protestul e I.e
mai Violent, i;.lr predzArile pe
care semnatar Ie face
d tinesc refuz1JI genLr8\iel lui
Gi?O Dumitr(: C"U dl? a sc a.1i­
nia .,noli ol'c.ilni". de a sc ab­
sorbi in bllrghrzlc: "Cei ec se
pregat sA intreprindli spori­
rca Iatadc'i t mplului liwrar u
o alta euloare, lei ce-.. i imagi­
ncaza eli mHlsurrnd cioc'olata
poe'.liei intr-o poleia­
III <Ie culoar('a hlDurilor sall a
nc \'o\' mintui Jitcr;ltu­
ra or U\ ea <I ... 'Lp\Ul timpului
pi rdut... .. ; nr 7 31 Albatros-u­
l11i a aparut in 15 lunie lH 1I;0
sliptAmlna mai tirzlu Romu11la
avea 58 Int in razboi. a­
racterul de lite <ituril a re­
zlstentei esle evident din
l'lioolul lui Felix Anadam
inUtulat tntre poezle en­
inle in rucil1ate, in care este
atacata poezla momenlulul,
a unor ..spirite 0\103­
se" ,.superCicale".
Poczia Albntros-ulul s de­
osebe!?te fundamental de
din revislele timpului. in pn­
mul rind definind in mod figu­
rat de liberlate. tn
primuJ Dlmil ie ie-laru
publicA in rnani ·ra villon cli
un Cintee din neguri, n lipsit de
accente protestatare : "Dor­
temnlccrllor dormip 1
.L
Felix AIL': dam (pseudonjm an­
t npann en 0 fron
dA) citilm 0 stro!il din pOt.:mul
De lin apArut in or. 3-4 al
revisLei: ,,Tntr-o zi \'01' VI'nJ
pC'ste noll Amintirile c,. 0 hoar­
dA barbar . / Din pac ; Limpu­
lui - pustiit4 larA -I Yo !.re­
bui S8 ne l'et.rBsem goi".
Poezil au mal semoal Ele­
na Diaconu nr. 2; Bal
nr. 3-4), Florin Luce.<;cu (au­
tor al unor e curl despre pic­
tori, a canli clivital.c' pOdi •
S-a consumat In rUI>l"ic;) dt.'
"Cintece noi" a Univcr'ului
literar), Mihnea Gheorghiu (un
Epilo whitmanninn, or. ?),
Ben Corlaciu (complel dlfelit
:Ie poezlo a de azi), Mal'in Sir­
UI I u (Oialog, or. 2), C. mvo­
lam (SOOr alb, 3-4). Vlad
Cunescu ( intec pentru moar­
le. nr. 3-4), Tlb. Tretin sell
(a carui activitate literara s-a
l'C7.umat apo! la un volum de
proza), N. Verone-seu (care a­
chiar un volum. Ar­
hiteetur), GrigOl'e Uidirescu
l;lt. Popescu etc. F3rli sa fa­
cern 0 bibllograCle completa a
p Albatro -ului, omin­
tim colaborllrea lui Aug.
Doina!? (nr. 5-6) cu un pue
al ('art/lor. Aiel opare unul
din CinUcilo ale lui
Miron Radu PnrasclJi'.'escu
(Ric!, nr. 7), Edmond k lau
s mna versurile lnlltulnt
capte-n ud, nducind e \'0 din
atmosf( unei e\'azilln i r ("U'e
'rooegaru a va CUltiVll abun­
deul:.
Albatros-ul era 0 r vi ta
studen(eascl 10 carC lrimit
versuri:;;i elevii; printrc a­
Geo DumHrescu pre:dn­
It entUZlasl pe I' lian Pel c­
eu prezent eu un kill de
p pm,..., 1'- pum!e ofil'JDu
tiv 10 .. IXI)1.a red'K11ci
u
, lui : t.
Car. (Ion Caraion), Eug. Enuc.
Iih;;Ji! Cramo), M. Em. (Emil
Manu).
Proza este repre:o:cnlata tI ill
ales pdn Dinu Pillat care pu­
bllcii i .fj care numlir fl'llg­
menle din Jnrn luI nnui ado­
Ie cent, un tel de preambul la
inliiul sUu roman Tlnerete
iudatli. apartl1. in 19-13. Pro­
zii mal semneaza Emil I\'all ­
sell, mOrl; CArli sA se real j".ezt',
¢ N. Smeul'eanu, lar lui M.
Pre1a 1 se l' tine 0 bucatii (v.
51 rev. Amfiteatru, 1067. anul
II or. 20).
Critics Ii eraril. e un dam ­
n. u in car se exerseQzij Illill
toti colabaralorli revlsiei, cro­
nicn literal'll Lilnd scmnatA
clnd de until, dnd d altul.
Marin il'bule. cu pr zinta
Dlcfando-uj divers a1 lui Per­
p( ssicius (nr. I) sau ;eo Du­
milrescu desprc va­
lumul de poeme, alH de
I.ntltulat, o:u IlU­
mole iubitel, Lucretia Bug",ac
de Ion Velicu: () po.ll u' Tl_
in "cimp\ll p COll)un
a1 ElctualitMii anchiloz:Hll in­
lr-un !irism exteriol' si mi­
mind cu dispcrare un VI'S fln­
lJpatic-protocohll'" .
Aproape un intI' numar
e Ie inchlnat lui Pan'l! !slra­
ti, Felix Anadam pre7.enfin­
du-l eo pe un umanita.l'ist
(panait, frstele omuluil. iar
Dimitr[e c.;\J·bru d, ,Ii, In­
dU-i un poem: "In l.oam­
Da nului 1939 / Clnd zorile
din mare inghetate 1
Trei moni vcgheau. trei mor­
tl; I lsus, Lord Byron Pa­
nait I trati... Sint citabile ar­
licole1e lui Tiberiu Tretineseu
despr simbollstul D. Iacobes­
eu (or. 5-6) sau despre Ibrai­
I ann tii scrlltorlJ coni l)JlO­
r nl (or. 2)..
F Ux Anndam ia, in nr 7.
un intelvlu lui Perpessicius,
un interviu noncan!ormi!l;
pentru ed.ificare cltiim un
Eragment. ('uprinzfnd 0 in­
gura intl'ebal'c un singur
raspuns : ,,- c1i - eel
putin - tentatJvele de dirija­
re a creatiei literare caire u­
nele noi obiective ideologlce
- stimulate desigur de neno­
rocirlle p care ie-am avut de
indurat in ultima vreme - au
vreo d izbinda? Ce
conseeinta prev deti noilor
postulale: ••autohlonisl.
<thraciste.., «imperialiste.. 1"
- 1 . "IOlun desprc parlea «0­
biectl\-el ide logicC>t - cum
Ie nwnitl ntr-un mod atita
de dragut - n-am nlei 0 afi­
nit.:lte cu sislemele d likr:l
lura dirijata. Ce-au fllcut ele
in economic, cit cum au di­
,ijn . 0 simtim adine,
C'Um. In endodemlll noaslra,
Fadi cerul sa nu Ie mai cu­
oa I III literatura".
o curajons! atitudi a unui
iitor de rani ont'Stila lnw­
l{ tllalA faiA de polilica n f
\.It de dirijnn:' a anomiel
/"ulturii nationale in scopul
aservirii lor Int'f"r't'Sl"lor nazis­
mului ,I anliso
'leU/"'_
In revi ta se mal scrie d ­
SPIC .. rom, ol<illi
industria iii raluru" S<.lU de­
spre .. definitia poeziei": cro­
nka Umbii c scmnatl1 de Ion
Cotcanu, iar cea dramatica de
AI. el'l1a-R!i.dulescu (ur. I).
Foarte semnificativii, pentru
cal'act rul de pe ca­
r, I ufi5U rc\ i<;ia.. e -t.c <:Tonica
marun S('ffil1, Ui mal ales de
F llx Anadam. lata Dumnl ci­
leva l'cUclurl din acensta cro­
nidi: In nr. 1 se ia atitudine
pro G. Ciilincscu io
ClJ Lee.:-;} Morarill;
in nr, 7 se condmnna schim­
barea lui AI. Rosetti de In /"00­
ducerea editurii 51 revlslel
Fundatlilor, se anunta np:ui­
tia un r volwne de ve uri ca
c Ie de la editura Pl'omcleu,
Cintice ale lui Miron
Radu Parascbivescu P-.lcat
Petale 1 "tinarului noslru
(sub!. n. - E.M,) de Te­
dactie Tlb. Tretineseu", se re­
....,u /.
Prlmul Dumllr nu NO
ehlde Cll un arUcol-pIVlram;
lll1utul lui Mircea Strelnul
(Drum bun. prideol f) nu In­
al't'St otlelu. Pro­
ITlimul revL;tcl _pare mal
mull din ronlt'Xl dt"l'lt din .r­
Ucole ed.itori:de. Tow.,l., tn Dr.
prole<'(,nd uni\"ft"1ilar
Raul Teodon-sc u ,ea.re sin Ie
phldk" publkaUd. IOb--O
kurtl expu.,f're inlitu)..lJ, Pre­
eldrl prosr.maUce. n\4I.l mult
de aMliz.t, • C'E'lor rind numen!
aplrute. ;f'l({'f1rcl 0 d,,'m re a
orlenUrll f'('\isl j' ,.N' If1l!.l\; de
Dnumi1e f«mule lit desbrto.' .tl
de orlt"l' slnlem dor­
olel de a sp()ri for\"le dp cola­
borarc D Irl1lJ\llui cu nportul
tUluror Doole> "II I"llTe ("red (,ll .,1
nol :DU-O .rUl ce-,t are do­
mcnlul el ex lusiv tn at.lI"I de
ICOpurl ,I Id('alurl atrllne lru­
lIlO6u.1ul (,). FrumosuJ $1 arta
141 au noble, :I lor rnal presuI
de once..."
Aee.te rlndurt Uplrile In
luna mal 1941 huemnau un
protcst Impairi,'. dlrec:,loD4­
rii a liten.turU ,I In
acelqi UrnI' exprimarea und
amudin! de reziJ:tentJj. to nr.
T al revt.tel prote.tul .te fI
mal vloknt.. jar pr«'ldrile pe
care attla'" semnatar Ie lace
ddine5C refUl:ul ten<ralkol lui
Gee Dumitn'!lnl d(" a w nil
nla .. noil ordlni", de a ob
sorbl In bt1l1lh( zh,:: : "Cd cc Ie
pregAtcsc sI Il\tteprlndl apori
rea laladel lo.-'TT1plului llterar cu
o all.l culooM'. eel ce
neazl ci ciotO!ala
poezid R4\ionale Inlr-o polei3-0
11 de eulOQf("n Iimurilor sau a
eerlliul ne VOl' mintui Iill"r.,tu­
ru \or nea dtn plia limpulul
pirrdut - i nr 7 aI Albllt....
Ilia In 15
..pt.lmlnA mal tiniu Hemin••
sA intn' 10 rhbol. ea·
racterul de literaturi a f'f!'­
zistentf'1 ate evfdent fI din
lTlirolul lui Felix Anndam
inUtulat IDtre poetic ti cu­
vin&e Inerac!.tale. 1n care ate
alaC.llti poezla momentulul,
crealle • unor ...plrile 0\[00­
Ie" ,I .,auperflcale-.
Poezla Albntros-ulul de­
osebefte fundamenlal de cea
din re.. lslele limpului, 1n pri­
muI rind dcflnind In mod 111\1­
t"3t DO\iunea de lIberiatle. tn
primul nwnir Dimltrle StNaru
publio:"l In manierl viTlono 1
uo Ciolec din necuri. ncUpilit de
aecente protestatare : ,..Dor­
mJp. tannlcerllor clormlP. 1
Lisa\i Roe draculul uo CftU II..J
Mal rulap-vi domnllor ti
pentru nol, fratllor, 1 Cum
v-atl ro,& penlrU \18\4 Impl·
ralllor". $1-0 aIle poeme DI­
mllrle Ste1aru este un non­
conformist ca-n acel mlldrl,al
negru d''I.!lC'ot Oli\i<'1 Ai'l au
aplrut cllc\'a diD cel, mal In·
.alil.o V('f"Sun ale hll a '0
mit.r'cli u; W\('le II" au sA Ik!'
cuprlnle tn ,,'.-..lumul Arltme­
Iit;L POCltUl dclJutase ClJ un lin.
t 1n r"e'\i 13 ant.l-.: tJ
Clldnn {a'mnlod Vladimir
IcrUA(';l}. PenlrU a nuslrll spl­
rituJ do atund al loczicl lui
J\tlal;larn an·
wnp8nne!l(' l'Oflo'cput C'll 0 Iron·
dl) r:1t4m 0 slrofl din poc.·mul
.plrut In nt'. 3-4 at
renste:l: •.Intr--o tJ \"01'" \'enl
peste noll AminUrlJec.\ 0 hoar·
dl DJn p8C'Ca
lui - pustlitl tart -I \'. tr<
001 .. ne JOi-.
PoezU au mal aemnat Ele­
na Diaconu (S&h. nr. 1; BaI
nr. 1-4). Florin Lucescu (au­
tor. at unor ftIf'Url plc­
:on, a ,'lnJj acU\'itatc pOl'lkl
I-a conSUffi<lt ,I la rubrica dO!'
"c-LDtece nol" a Uaive..... lul
IIterar), Mlbneu Gheorgblu (un
whitmannllUl, nr. 2),
Ben Corlaclu (complet dllent
:Ie poezlll sa de m), Marln Sir·
I>uINl'U 10lalo" or. 2), C. Blvo·
laru (Sbor alb, 11('. 3--1). Vlad
CunftCU lClntec peolru moar'·
te, nr. 1-4), Tlb.
fa cArul Ictlvftate literarll a-a
rezumat apol Ja un volum da
prod.), N. Veroneku (care a­
nun\.8M chiar un volum, Ar·
hUeehul), Grli;ore
$1. PopeKU etc. FlrA .. la­
CftD 0 biblJoara'le completA I
JIOl-'ZieI Albatros-ului, amino
Um colaborarea lui $t. Aua.
Doloa, (nr. 5---8) eo un poem
aI ·il1iTor. Aid apore 'I unul
din Cinlldle lillnet" ale lui
1.lJ.ron Radu 5<'\1
(Riel, nr. 1), Edmond
S('mlUl versurlle IDtitulnlt:'
Noapte-n sud. odudnd C'C'VlI. din
almos!t"nl untol f"\'aziuni pt'rare
'l'OIlegnru 0 va cultiva abun­

AJbatrM·ul era 0 revittl
la care trlmit
venun" elevU; prlntre 1­
C'f'1tla ceo DumJtrearu prezln­
ti ent1Wa6t pe I'llian Pea.­
acu, preunt co un clclu de
ri puode a:'lrma
1I\' Ia .. redal.1i<·j", 11.11 I.
ear. (Ion Caralon), Eug.
'ltlihail Crarna). M. Em. (Em.1
Manu).
Pro7.a Me repreuntati
ales prln Dlnu Pillat care pu·
bUcli 11"1 fiecaNJ numAr 1,'.•,­
rncnte din lamahal anul ado­
lescut, un lei de preambul la
tnttlul slIu roman Tlnuelc
dudall, aplrut In 19.,3. Pr0­
d mill acmneul Emil IvAne-­
scu, mort liri Ii ae realiM7.f",
J1 N. Srneureanu, lar lul !01",
Pre1A I Be retina 0 buaU. (v.
,I rev. Amlit_lN, an J.I
II nr 20).
OLD mare In,fiCtate I
Trel mortl vecheau. t.rel mor­
tl : J laus, Lord Byron " PH·
nalt IatraU-. Slnt ell.blle
Urolele lul Tiberiu Trct.lnescu
despre simboli"tul D. IdeObe'!·
cu (nr. 5-6) sau lbrll·
le_. ti IICriUorU co.tempo·
nal (nr. 2).
FeUx Anadam la. In Dr ,.
un In10ervtu lui
un intervlu nonconfDrmist·
penlrU edlflalre cUlm
rraemcnt, C'uprirn: nd 0 sin·
(Uri Int.reb.re "un sinCUr
raspuDl: ..- eJ - eel
pu,ln - tenlallvele de dlrlja­
roe a crea\lel lIterare dire u­
nele nol oblectlve Idcolojlce
- stimulate dell,or de
roc1rlle po care Ie-am avul de
tndurat tn ultima vremf" -au
vreo ,ansi de I7.blndA 1 Ce
ronsecln"'- preved tl nollor
paotulate : "'ulohtonisk'-.
<thra:lsle>o, .impf"rialiste- 1­
- R .lmun plU"tea ..0­
bleell\'eior id.'OIot:le- - cum
Ie Intr-un mod aUla
de drAcut - n-am nle! 0 aft­
niwte cu s.lsteomrie d littT:I+
tunli dirljatl. Ce-au f1eut ele
1n eeonomle, cit ,I cum au di­
riJat..o. 0 s1m\1m adll1C, ,I
cum. tn endodcrma DDra$tri.
Fad eeruJ d DU Ie mal
noattem ,I-D lIlf"raturl-.
o cUJ'ojOMl atlwdinA.' a unui
8('I'htor de rarA of\('llitate IDW­
l<"C'tualA latl tIC!' politirn neras­
ti df" dlriJnre a eronomlel ,I
culturli nn\lonRle In acopul
allen'lrll lor Inb!'re'lf"lor n.arls­
mlJ.lul ,I rAzbolulul ant.:50­
.. iellC'.
tn revlatl _ mat aerie de­
lfJ)re ..biografia romanptl"
Industria UtersturW It de­
apl'e poexifl": ero­
nl("a limbiJ e ..mnatA Ion
Cotcanu. lar eea dnImatici de
AL Oema-ltldulNru (or. 1).
Foarte BemnJ1lcaUvl, pentru
caracterul de tftIstenti pe ca­
rr--l afi$4 n!\ ista. Cr'Onit'll
mAruntJ. aemnall mal ales de
F..,llx Anadam. latl numol cr·
leva relie1un din aceastl cro­
nlel: In Dr. 1 Ie Ja 8U1udlne
pro G. Callne-cu tn polemlca
D"l;-stula cu Lec<"n Mororiu;
tn nr. 7 se condamnA schim­
barea lui AI. Ro5t"ttJ de In eon­
ducerea edlturll'" revlstrl
Fundap-lIor, Ie anun\i aparl­
tla unor volume de versurl ca
ccle de la editura Prometeu,
anllce ppnq-n ale lui MIron
RalIu PafUCbivekU " Pkale
" Petalc ill ..ltolruJui DOaUu
to, ari4 (subt n. - E.lI ) de Fe­
clactJe Tlb. TretlnMcu·. Be J1e­
eenzeul un numlr din Re\1­
na RomAnI, colldusl de Za·
harta Stancu_.
o menliunc "pet:iall trl'buif"
fa"utl pcntru plImndcle pu­
bllcate 1n re\ istl In rubrlca
Inaec::tar, unde Be tau atltudlni
nDt antilasclste, mnl nics sub
SC'mnjtura ton CllimarA.
o noUti redactlonall anun­
ta awpendarea aparlpel In
timpul vacant_I, plnl la toam­
n&. Dar 0 cW1l cu lntC)lll"Cft'e3.
atuctcnpIor recIacton rf!'\'lsta 8
loet de {'f"Ol7Ut1.
Emil MANU