You are on page 1of 97

Física

PAU 2000–2009

IES Miquel Bosch i Jover - Artés

SÈRIE 1

PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000. Juny

FÍSICA

– Feu el problema P1 i responeu les qüestions Q1 i Q2. – Escolliu una de les opcions (A o B), i feu el problema P2 i les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. (En total cal fer dos problemes i respondre quatre qüestions.) [Cada problema val 3 punts (1 punt cada apartat) i cada qüestió, 1 punt.]

P1. Un satèl·lit de 2 · 103 kg de massa gira al voltant de la Terra en una òrbita circular de 2 · 104 km de radi. a) Sabent que la gravetat a la superfície de la Terra val g0 = 9,8 m · s –2, quin serà el valor de la gravetat en aquesta òrbita? b) Quant val la velocitat angular del satèl·lit? c) Si per alguna circumstància la velocitat del satèl·lit es fes nul·la, aquest començaria a caure sobre la Terra. Amb quina velocitat arribaria a la superfície terrestre? Suposeu negligible l'efecte del fregament amb l'aire. Dada: Radi de la Terra: RT = 6.370 km.

Q1. Una pilota cau des d’una altura H, xoca elàsticament amb el terra i rebota de manera que puja fins a la mateixa altura H. Raoneu si com a conseqüència del xoc ha canviat o no: a) La quantitat de moviment de la pilota. b) L'energia cinètica de la pilota.

Q2. Una ona harmònica de freqüència 550 Hz es propaga a una velocitat de 300 m/s. Quina és la distància mínima entre dos punts que en tot moment es troben en el mateix estat de vibració?

2

OPCIÓ A P2. Sobre una massa M = 5 kg, que es troba en repòs a la base del pla inclinat de la figura, s'aplica r una força horitzontal F de mòdul 50 N. En arribar a l'extrem superior E, situat a una altura r H = 10 m respecte al terra horitzontal, la força F deixa d'actuar. Si el coeficient de fricció durant el moviment entre la massa i el pla inclinat val µ = 0,2 i l'angle del pla amb l'horitzontal β = 30 o, calculeu:

a) La força normal i la força de fregament entre la massa i el pla inclinat. b) La velocitat de la massa en arribar a l'extrem superior E. c) L'energia cinètica amb què la massa arribarà al terra. Quin tipus de trajectòria seguirà la massa després de passar per E?

Q3. Un cotxe es mou per una carretera seguint una corba i l’agulla del seu velocímetre marca constantment 60 km/h. Té acceleració el cotxe? Raoneu la resposta. Q4. Un ciclista es desplaça per una carretera rectilínia a velocitat constant. En aquesta carretera hi ha dos cotxes aturats, l’un davant i l’altre darrere del ciclista. Els cotxes tenen botzines idèntiques però el ciclista sentirà que el to (freqüència) de les dues botzines és diferent. Com s'anomena aquest efecte? Segons el ciclista, quin cotxe emetrà una freqüència més alta? Justifiqueu la resposta.

OPCIÓ B P2. En el circuit de la figura, quan l’interruptor B està tancat i el C obert, l’amperímetre A marca 0,375 A. Sabent que ε = 4,5 V i r = 1Ω,

a) Quin és el valor de la resistència R? b) Quina és la potència dissipada en forma de calor dins el generador? c) Què marcarà l'amperímetre si mantenim tancats simultàniament els dos interruptors B i C?

Q3. ¿És possible que un cos sobre el qual actua una única força de mòdul constant que forma un angle α ≠ 0 amb la seva velocitat segueixi una trajectòria rectilínia? Raoneu la resposta. Q4. Un cos es mou amb una velocitat de 5 m/s. Si de cop es trenca en dues parts iguals de manera que una d'elles es mou amb una velocitat de 2 m/s en la mateixa direcció i sentit que el cos original, quina serà la velocitat (en mòdul, direcció i sentit) de l'altra part?

3

1 punt] P1.e. Quina característica ha de tenir la pila perquè siguin iguals? 4 . i feu el problema P2 i les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Setembre FÍSICA – Feu el problema P1 i responeu les qüestions Q1 i Q2. Raoneu si la diferència de potencial en borns d’una pila és més gran o més petita que la seva f. Curs 1999-2000. Quin serà el treball fet per la força sobre el cos entre els punts x = 1 i x = 2 m? I entre els punts x = 0 i x = 4 m? Q2. A la gràfica es representa la força en funció de la distància a l’origen de coordenades que actua sobre un cos que es mou sobre una recta. a) Quant valdrà la seva energia mecànica en el punt més alt de la seva trajectòria? b) Quina ha estat la variació de la quantitat de moviment de la pedra en anar des del punt de llançament fins al de màxima altura en la seva trajectòria parabòlica? Suposeu que quan arriba al punt de màxima altura la pedra es trenca en dos trossos de 5 kg i 15 kg. Es llança una pedra de 20 kg de massa amb una velocitat inicial de 200 m/s que forma un angle de 30o amb l’horitzontal.m. (En total cal fer dos problemes i respondre quatre qüestions.SÈRIE 6 PAAU. c) Quina seria la velocitat de la massa de 5 kg en aquest instant? Q1. LOGSE.) [Cada problema val 3 punts (1 punt cada apartat) i cada qüestió. de manera que la massa de 15 kg queda parada immediatament després de l’explosió. – Escolliu una de les opcions (A o B).

1 m a la dreta de l’origen de coordenades en l’instant t = 0. Les plaques estan separades 5 cm i tenen càrregues iguals però de signe contrari.OPCIÓ A P2. 5 . Si dues espires es mouen amb les velocitats indicades a la figura. Per un fil vertical indefinit circula un corrent elèctric d’intensitat I.6 · 10 –19 C) al centre. c) Quina és la velocitat del cos quan passa pel punt més baix (C)? Q3. Raoneu quin serà el signe de la càrrega elèctrica de la placa superior. OPCIÓ B P2. Al laboratori tenim dues plaques metàl·liques de gran superfície col·locades en forma horitzontal i paral·leles. s’induirà corrent elèctric en alguna d’elles? Per quina? Raoneu la resposta. per B. aquest resta en repòs: a) Dibuixeu les forces que actuen sobre l’electró i indiqueu-ne l’origen.03 sin (10πx – 40 πt) Quina és la velocitat transversal d’un punt situat 0. per C i per D). Enumereu tres experiències a favor de la naturalesa ondulatòria de la llum i una que doni suport a la seva naturalesa corpuscular. b) Calculeu la tensió de la corda quan el cos passa per A. c) Quina és la diferència de potencial elèctric entre les plaques? Q3. Si en col·locar un electró (me = 9. L’equació d’una ona transversal harmònica en una corda és (en unitats de l’SI): y = 0. Un cos descriu un moviment harmònic simple d’equació: x = A sin(wt + ϕ).025 s? Q4.1 · 10 –31 kg. b) Quant val el camp elèctric en el punt on està situat l’electró? Feu un dibuix i indiqueu-hi la direcció i el sentit del camp elèctric. Un cos de 200 g lligat a un cordill de massa negligible i 60 cm de llargada gira en un pla vertical. Quina serà l’equació de la seva velocitat en funció del temps? Quant val la constant de fase ϕ si per a t = 0 la velocitat del cos és nul·la? Q4. El camp elèctric a l’espai entre les plaques es pot suposar constant. En el punt més alt de la seva trajectòria (A) el cos té una velocitat de 3 m/s: a) Feu un esquema de les forces degudes a la corda i al pes que actuen sobre el cos quan la corda està horitzontal i quan està vertical (quan el cos passa per A. qe = –1.

I(mA) V(V) 0. Es deixa anar la massa quan el fil forma un angle α amb la vertical.) [Cada problema val 3 punts (1 punt cada apartat) i cada qüestió. (Considereu negligible el fregament entre la massa i el pla. 1 punt. hi circula un corrent continu d’intensitat I.01 2.5 30 36 47. (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions.49 0. – Escolliu una de les opcions (A o B).5 52 A2 a) Dels aparells A1 i A2.99 1.) l α m 40 cm Q1. La compressió màxima de la molla deguda al xoc amb la massa m és de 40 cm. i quan passa pel punt més baix la seva velocitat és v = 3 m/s. a) Quines seran la direcció i sentit del camp magnètic creat per I en el punt on és la partícula? I els de la força que el camp magnètic fa sobre la partícula? b) Canviarien les respostes de l’apartat a) si la càrrega fos positiva? En cas afirmatiu. Per un fil. b) El valor de l'angle α. LOGSE. c) La constant recuperadora (k) de la molla. quin seria el canvi? V l 6 . Una massa m = 500 g penja d'un fil de longitud l = 2 m.41 3.SÈRIE 2 PAAU.] P1. En aquest instant es trenca la corda i la massa m continua movent-se sobre el pla horitzontal fins a topar amb una molla. quin serà el voltímetre i quin l’amperímetre? Per què? b) Quant val la resistència de R? Q2. Curs 2000-2001.12 3. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya – Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Per mesurar la resistència elèctrica d'un element R s'ha fet el muntatge de la figura i els resultats obtinguts són els de la taula adjunta.5 15 22. A prop del fil i amb velocitat V paral·lela a aquest fil es mou una partícula amb càrrega negativa. Es demana: a) La tensió de la corda immediatament abans de trencar-se. i feu el problema P2 i les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida.39 Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya A1 R 7.48 2. que suposarem infinitament llarg.

OPCIÓ A P2. a) Quina intensitat eficaç circula per la resistència? b) Quanta energia s’ha donat a la resistència en 30 minuts? (Expresseu el resultat en J i en kW · h).000 Hz. raoneu si la longitud del salt hauria estat més gran. Q3. En cadascun dels vèrtexs d'un quadrat de 2 m de costat hi ha una càrrega Q = + 5 µC. Un corrent altern de tensió eficaç 25 V proporciona a una resistència elèctrica una potència de 100 W. Si en el salt el terra li comunica un impuls de 680 N · s en una direcció que forma un angle de 20° amb l'horitzontal.5 s? Quin angle formen l'acceleració tangencial i l'acceleració total en aquest instant? Q3. Quina de les gràfiques següents representa millor la variació de l’energia mecànica d’un oscil·lador harmònic simple en funció del temps? Raoneu la resposta. es demana: a) Les components horitzontal i vertical de la velocitat amb què l'atleta surt de terra. L'oïda d'una persona és sensible als sons de freqüències compreses entre 30 Hz i 16. ET (a) ET (b) ET (c) ET (d) t t t t Q4. Un mòbil que surt del repòs segueix una trajectòria circular de 3 m de radi amb una acceleració angular constant α = π rad/s2. Quant valdran el camp i el potencial elèctrics en el centre del quadrat? Dada: 1/(4πε0) = 9 · 109 N · m2/C2). 7 . igual o més petita.5 s? I l'acceleració normal al mateix instant? c) Quant val l'acceleració tangencial del mòbil a l'instant t = 0. c) Si l'atleta s'hagués donat el mateix impuls en un lloc on la gravetat fos més gran. Un atleta de 70 kg participa en una prova de salt de longitud. Q4. a) Quant temps triga a fer una volta completa? Quina és la longitud de l'arc recorregut durant la meitat d'aquest temps? b) Quina és la velocitat angular del mòbil a l'instant t = 0. OPCIÓ B P2. b) La longitud del salt. Quina serà la mínima longitud d'ona sonora en l'aire que serà capaç d'apreciar aquesta persona? Velocitat de propagació del so a l'aire: 340 m/s.

LOGSE. c) L'energia cinètica amb què arriba el projectil a l'aigua.2.) [Cada problema val 3 punts (1 punt cada apartat) i cada qüestió.] P1. – Escolliu una de les opcions (A o B). t2 = 3. Representeu la gràfica v(t) del moviment. A la gràfica adjunta es representa l'acceleració de la partícula durant els 6 primers segons. Quin serà el resultat d’aquesta mesura de t? Expresseu-lo en la forma: (valor de t) ± (incertesa de t). Curs 2000-2001. i feu el problema P2 i les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Calculeu: a) La velocitat del canó immediatament després que surti el projectil. (Suposeu negligible la fricció amb l'aire. a(m/s2) 12 0 10 2 4 6 t(s) Q2.SÈRIE 4 PAAU. Setembre FÍSICA Districte universitari de Catalunya – Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Un canó de 5. El canó està inicialment en repòs sobre una plataforma horitzontal fixada a terra i el coeficient de fregament entre el canó i la plataforma és µ = 0. Una partícula surt del repòs i es mou sobre una recta.42 s.000 kg dispara un projectil de 40 kg amb una velocitat inicial horitzontal de 300 m/s des d'un penya-segat a una altura de 60 m sobre el nivell del mar.50 s. 1 punt.) Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya Q1.57 s. S’ha mesurat el temps de caiguda de tres pedres per un precipici amb un cronòmetre manual i s’hi han llegit els valors: t1 = 3. t3 = 3. (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions. 8 . b) L'espai recorregut pel canó sobre la plataforma com a conseqüència del tret.

c) La força de contacte entre cada una de les masses M de 50 kg i la cabina respectiva. direcció i sentit del camp gravitatori creat per les quatre masses en el centre del quadrat. El transport de corrent des de les centrals elèctriques fins als centres de consum es fa a voltatges elevats. Per què? 9 . quina és la longitud de l’arc recorregut entre els instants t = 1 s i t = 3 s? Q4. Quin valor ha de tenir aquesta segona resistència? OPCIÓ B P2. En el sistema de la figura la massa de la cabina (A) val MA = 200 kg i la de la cabina (B) val MB = 300 kg. Una partícula segueix una trajectòria circular de 3 m de radi. calculeu: a) L’acceleració amb què es mou el sistema. Quatre masses puntuals estan situades als vèrtexs d’un quadrat. sembla que sigui menys profunda del que realment és. L = 3 m. Q3. c) D’un fenomen d’interferències. Raoneu si això és conseqüència: a) De l’efecte Doppler. tal com es veu a la figura. c) Si col·loquem una massa M = 300 kg en el centre del quadrat. b) La tensió del cable. Una resistència de 5. ¿com haurem de connectar-li (en sèrie o en paral·lel) una segona resistència per tal que passin 20 mA a través seu? Raoneu la resposta. m1 m4 L m2 m3 Dades: m1 = m2 = m3 = 100 kg.0 Ω pot ser travessada per un corrent màxim de 20 mA si no volem que es faci malbé. Suposant negligibles les masses del cable i de les politges i els efectes del fregament. m4 = 200 kg. MA (A) M (B) M MB Q3. Determineu: a) El mòdul. G = 6. Si observem el fons d’una piscina. Si l’angle descrit ve donat per l’equació: ϕ = t2 – 1.OPCIÓ A P2. b) De la refracció de la llum. b) El potencial gravitatori en aquest mateix punt. Q4. Dins de cadascuna hi ha una massa M = 50 kg. d) De la difracció de la llum. Si li està arribant un corrent d’1 A. quant valdrà la força sobre aquesta massa deguda a l’atracció gravitatòria del sistema format per les 4 masses? Indiqueu quines són les components horitzontal i vertical d’aquesta força.67 · 10–11 N m2 kg–2. on ϕ està expressat en rad i t en s.

Una partícula de massa m = 3 · 10–2 kg té una càrrega elèctrica negativa q = –8 µC. vertical i dirigit cap al terra.SÈRIE 3 PAU. a) Esbrineu si el xoc és elàstic o inelàstic.) [Cada problema val tres punts (un punt cada apartat) i cada qüestió val un punt. Quin serà l'increment de l'energia cinètica de la partícula en aquest desplaçament? c) Si la partícula es desplaça des de la posició inicial fins a un punt situat 30 cm més amunt.] P1. b) El desplaçament efectuat per la partícula durant els primers 2 segons de moviment. Suposant negligibles els efectes del fregament. Després del xoc. Curs 2001-2002. raoneu si l'altra lluirà més. Què hauria passat si les bombetes haguessin estat connectades en sèrie i una s'hagués fos? 10 . (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions. b) Comproveu si es conserva la quantitat de moviment. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. la bola de 5 kg va cap a l’esquerra a una velocitat d'1 m/s i la bola de 8 kg va cap a la dreta a una velocitat de 5 m/s. En un xoc unidimensional. menys o igual que abans. Dues bombetes iguals es connecten en paral·lel a un generador de corrent continu. LOGSE. quant haurà variat la seva energia potencial gravitatòria? I la seva energia potencial elèctrica? Q1. direcció i sentit) que actua sobre la partícula. La partícula es troba en repòs a prop de la superfície de la Terra i està sotmesa a l'acció d'un camp elèctric uniforme E = 5 · 104 N/C. Si una de les bombetes es fon. trobeu: a) La força resultant (en mòdul. una bola de 5 kg es dirigeix cap a la dreta a una velocitat de 7 m/s i col·lideix contra una altra bola de 8 kg que inicialment està en repòs. — Escolliu una de les opcions (A o B) i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Q2.

La carretera sobre la qual circula és ascendent i té una inclinació constant de 10°. quina serà l’acceleració normal en l'instant t = 8 s? I l’acceleració tangencial? Q4. Recordeu que me < mp. Suposant que les forces de fricció sobre el cotxe i sobre el remolc són negligibles: a) Feu un esquema amb totes les forces que actuen sobre el remolc. Un electró i un protó que tenen la mateixa velocitat penetren en una regió on hi ha un camp magnètic perpendicular a la direcció de la seva velocitat. b) Dibuixeu esquemàticament la trajectòria de cada partícula i indiqueu quin és el sentit de gir del seu moviment. Suposant que la fricció dels pneumàtics del cotxe i del remolc amb el terra equival a una força de fregament amb coeficient µ =0. b) Calculeu la força de tracció que fa el motor del cotxe i la força amb què el cotxe estira el remolc. Un cotxe de massa 1. quina serà la velocitat de propagació de l’ona? 11 . Si la distància mínima entre dos punts que estan en fase és de 15 cm. El focus emissor d'una ona harmònica vibra amb una freqüència de 20 Hz i una amplitud de 2 cm. El cotxe arrenca amb una acceleració que es manté constant durant els primers 10 segons i la tensió del cable durant aquest temps val 500 N. Un cotxe de 2. Raoneu si l'espai recorregut pel mòbil en l'interval de temps en què augmenta la seva velocitat és més gran. més petit o igual que l'espai recorregut durant la frenada. c) El treball que han fet les forces de fregament durant els primers 10 segons del moviment. El mòdul de la velocitat d'un punt material que descriu una trajectòria circular ve donat per l'equació (en unitats de l'SI) v = 6 + 10 t. indiqueu sobre quin cos s’aplicarà la força de reacció corresponent. Si el radi de la trajectòria és de 100 m.2 i que la fricció amb l'aire és negligible. Q4. Aleshores la seva trajectòria passa a ser circular. calculeu: a) L'acceleració i la velocitat del sistema «cotxe .temps» per a un cos que es mou sobre una recta i que surt del repòs. Q3.remolc» 8 segons després d'haver-se iniciat el moviment.OPCIÓ A P2. b) La força de tracció i la potència del motor del cotxe 8 segons després d'haver-se iniciat el moviment.000 kg de massa que arrossega un remolc de 150 kg mitjançant un cable de massa negligible es troba inicialment en repòs. La figura representa la gràfica «velocitat . c) Quina haurà estat la variació de l'energia mecànica del cotxe en un recorregut de 25 m a partir del punt d'arrencada? Q3. a) Raoneu quina de les dues partícules descriurà una trajectòria de radi més gran. qe = –qp OPCIÓ B P2. Per a cadascuna d'aquestes.500 kg arrossega un remolc de 500 kg. Inicialment el cotxe està aturat en un semàfor i arrenca amb una acceleració constant de 2 m/s2.

Curs 2001-2002. Calculeu el mòdul de la força total que actua sobre una de les càrregues a causa de la seva interacció amb les altres dues. Suposant que els efectes del fregament són negligibles. — Escolliu una de les opcions (A o B) i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions.SÈRIE 1 PAU. arriba a un terra horitzontal i. Setembre FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. puja per un altre pla inclinat 30° respecte de l'horitzontal (vegeu el dibuix). En cadascun dels vèrtexs d'un triangle equilàter de costat l = 3 hi ha situada una càrrega elèctrica puntual q = + 10–4 C.) [Cada problema val tres punts (un punt cada apartat) i cada qüestió val un punt. calculeu: a) El temps que triga a arribar al peu del primer pla inclinat i la velocitat del cos en aquest moment. Si el coeficient de fregament entre el cos i el primer pla inclinat fos µ = 0. finalment. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya c) quanta energia s'alliberaria en forma de calor des de l'instant inicial fins a arribar al peu del primer pla inclinat? Q1. LOGSE. En la mesura d’1. Després de recórrer una distància de 3 m sobre el pla inclinat. Dada: k = 9 · 109 N · m2/C2 12 .4. inicialment en repòs. baixa per un pla inclinat 42° respecte de l'horitzontal. Q2. Quina de les dues mesures és més precisa? Justifiqueu la resposta.] P1. b) La màxima longitud recorreguda pel cos en la pujada pel pla inclinat de la dreta.5 m s’ha comès un error de 10 mm i en la mesura de 400 km s’ha comès un error de 400 m. Un cos de 2 kg.

c) L'energia alliberada en forma de calor en tot el circuit durant un interval de temps de 20 minuts. Dades: qp = 1.1 m de longitud. Un cotxe de bombers que està aparcat fa sonar la sirena. b) El motorista rep més fronts d'ona per unitat de temps que un observador en repòs. El cos passa pel punt A amb una velocitat angular ωA = 2.OPCIÓ A P2.8 V. en entrar-hi. OPCIÓ B P2. c) L'acceleració normal del cos quan passa per B. Un cos de 5 kg de massa gira en un pla vertical lligat a l'extrem lliure d'una corda de 2.2 T. Q3. Quina és la freqüència del moviment? Escriviu les funcions posició . c) El motorista rep menys fronts d'ona per unitat de temps que un observador en repòs. La tensió de la corda quan el cos passa per B val TB = 185. perpendicular a la direcció del camp. La molla s’estira 20 cm i es deixa anar a una velocitat v0 = 0. Sabent que el voltímetre del circuit representat a la figura marca V = 1. amb la qual cosa la massa experimenta un moviment vibratori harmònic simple.67 · 10–27 kg 13 .temps (v(t)) per al moviment de la massa. Raoneu a quina de les causes següents es pot atribuir aquest fet: a) L'ona sonora es refracta. calculeu el radi de la trajectòria circular que descriu el protó. Es demana: a) La tensió de la corda quan el cos passa pels punts A i C. mp = 1. Una massa de 4 kg està lligada a l’extrem d’una molla de constant recuperadora k = π2 N/m. Si. Si pengem de l'extrem lliure de la molla un cos de massa m = 3 kg.9 rad/s i pel punt C amb una velocitat lineal vC = 10. Un protó entra en una regió on hi ha un camp magnètic uniforme B = 0. es demana: a) La intensitat pel circuit i la resistència interna r del generador. tal com es veu a la figura. quina serà la longitud de la molla quan a) l'ascensor pugi amb una acceleració igual a 2 m/s2 en el sentit del moviment? b) l'ascensor pugi a una velocitat constant? Q4. Q3.temps (x(t)) i velocitat . Q4. El conjunt es troba sobre una taula horitzontal sense fregament. b) La variació de l'energia potencial del cos quan aquest va des de A fins a B i el treball que fa la tensió de la corda en aquest trajecte.602 · 10–19 C. Una molla de constant recuperadora k = 50 N/m i longitud natural l0 = 2 m està lligada al sostre d'un ascensor. Una moto que circula a gran velocitat s'acosta al cotxe i el motorista percep un so més agut que el propi de la sirena.9 m/s. b) La potència útil del generador i la diferència de potencial entre els extrems de la resistència R1. d) L'ona sonora està polaritzada. va a una velocitat v = 106 m/s.8 N.

2 . després de rebotar a l’avió? Dada: c = 3 · 108 m/s. que se separa de la molla i xoca elàsticament amb m2.SÈRIE 2 PAU. c) La massa es troba en repòs. c) L’acceleració centrípeta de m2 quan arriba a la part més alta de la pista circular (punt B). b) La massa té una acceleració cap amunt de 2 m/s2. el coeficient de fregament és µ = 0. inextensible i de massa negligible. LOGSE.25 m. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Considereu g = 10 m/s2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Quan la molla es deixa anar. Al tram horitzontal que separa m 1 de m2. Cada qüestió val 1 punt. — Escolliu una de les opcions (A o B) i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. mentre que a la pista semicircular el fregament és negligible. Una massa de 5 kg està penjada d’un fil vertical. Una estació de radar utilitza ones electromagnètiques de freqüència 3 · 1010 Hz. Curs 2002-2003.5 kg també es troba inicialment en repòs. Q1. Q2. a la part inferior d’una pista semicircular de radi R = 0. (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions.) [Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). raoneu quina de les propostes següents és correcta: a) La massa puja a velocitat constant. b) Les velocitats de les dues masses un instant després d’entrar en contacte. a) Quantes longituds d’ona hi ha entre l’estació i un avió situat a 50 km de distància? b) Quant de temps transcorre des que s’emet un pols fins que retorna a l’estació. La massa m2 = 1. Considereu el sistema de la figura. comprimida 30 cm. 14 . en contacte amb l’extrem d’una molla ideal de constant recuperadora k = 500 N/m. a una distància de 2 m de m1. Si la tensió del fil té un valor de 60 N. Calculeu: a) La velocitat de m1 un instant abans d’entrar en contacte amb m2.] P1. es descomprimeix i impulsa la massa m1.5 kg es troba inicialment en repòs. La massa m1 = 1.

Justifiqueu la resposta. de 20 cm de radi.67 · 10–11 Nm2/kg2.500 kg descriu una trajectòria circular a una altura de 630 km de la superfície terrestre. MT = 6 · 1024 kg Q3. Q4. Discutiu si també es produirà quan irradiem el metall amb llum groga. Calculeu: a) El període del satèl·lit. inicialment descarregada. a) Expliqueu breument en què consisteix l’efecte fotoelèctric. RT = 6. i seguidament es desconnecta d’ella. Dades: G = 6. b) Suposeu que en irradiar un metall amb llum blava es produeix l’efecte fotoelèctric. 15 . A continuació es connecta a una altra esfera metàl·lica. c) L’energia mínima que caldria comunicar al satèl·lit en òrbita perquè s’allunyés indefinidament de la Terra.OPCIÓ A P2. b) L’energia cinètica i l’energia mecànica del satèl·lit en òrbita.370 km. Un satèl·lit artificial de massa 1. sabent que la llum groga té una freqüència més baixa que la llum blava. Calculeu la càrrega de cada esfera a la situació final. Una esfera metàl·lica de 10 cm de radi es carrega amb una càrrega positiva de 10–5 C.

l’amperímetre A2 marca una intensitat de 0. Q3.OPCIÓ B P2. D’aquelles magnituds que es conservin calculeu-ne el valor. Calculeu: a) La intensitat mesurada pels amperímetres A1 i A3. Q4. 16 . En un determinat instant penetra en aquesta regió un electró amb velocitat paral·lela als camps i de sentit contrari. Al circuit de la figura. Descriviu el tipus de moviment que farà l’electró. expliqueu raonadament si les magnituds següents es conserven al llarg del moviment: a) La quantitat de moviment del projectil. Un projectil de 5 kg de massa es dispara amb una velocitat inicial de 200 m/s i amb un angle de 45° amb l’horitzontal. Justifiqueu la resposta.25 A. b) L’energia mecànica del projectil. Suposant negligibles els efectes del fregament. b) La caiguda de tensió mesurada pel voltímetre V. En una regió de l’espai hi ha un camp elèctric i un camp magnètic constants en la mateixa direcció i sentit. c) El valor de la resistència r.

la longitud d’ona. i que la força de contacte entre el cos B i el cos C val 60 N. L’equació d’una ona transversal.) [Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat).SÈRIE 5 PAU. (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions.] P1. Tres cossos iguals de massa M = 20 kg cadascun estan en contacte sobre una superfície horitzontal. on φ està expressat en rad i t en s. Cada qüestió val 1 punt. El sistema es mou per l’acció d’una força horitzontal de mòdul F.04 sin 2π (t/2 – x/4). Q2. 17 . la freqüència i la velocitat de propagació. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Q1.2. Una partícula segueix una trajectòria circular. Curs 2002-2003. Calculeu l’acceleració del sistema. tal com es veu a la figura. en unitats de l’SI. Calculeu el valor de F perquè el sistema tingui una acceleració de 2 m/s2. Si l’angle descrit en funció del temps ve donat per l’equació φ = t2. calculeu el valor de F i el valor de la força de contacte entre els cossos A i B. calculeu: a) El temps que triga la partícula a fer les dues primeres voltes. c) Suposeu que el coeficient de fricció entre els cossos i la superfície horitzontal és µ = 0. a) Suposeu que el fregament entre els cossos i la superfície és negligible. LOGSE. b) La velocitat angular de la partícula a l’instant t = 3 s. b) En les condicions de l’apartat anterior. és y = 0. Determineu el període. — Escolliu una de les opcions (A o B) i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Considereu g = 10 m/s2.

c) Feu un gràfic velocitat-temps d’aquest moviment. La velocitat del so a l’aigua és més gran que a l’aire.7 m/s2 durant 8 s. Quan una ona harmònica de so passa de l’aire a l’aigua: a) La seva freqüència augmenta. com es mostra a la figura. b) Tant el camp com el potencial són nuls al centre del quadrat. i el coet continua el seu moviment de manera que l’única força a què està sotmès és la gravetat. Indiqueu en quina o quines distribucions es compleix que: a) El camp és nul al centre del quadrat però el potencial no. B i C.81 m/s2. però poden diferir en el signe. Justifiqueu les respostes. 18 . disminueix o queda inalterada? b) La seva longitud d’ona augmenta. Q3. Q4. A. a) Calculeu l’altura màxima a què arriba el coet. cadascuna de les quals està formada per quatre càrregues puntuals situades als vèrtexs d’un quadrat. b) Calculeu el temps transcorregut des de la sortida fins a la tornada del coet a la superfície de la terra. Totes les càrregues tenen el mateix valor absolut q. Considereu g = 9. A la figura es mostren tres distribucions de càrregues. des del repòs. En aquest moment se li acaba el combustible. disminueix o queda inalterada? Justifiqueu la resposta. i puja amb una acceleració constant de 14.OPCIÓ A P2. Un coet és llançat verticalment cap amunt.

Un projectil de 20 g va a una velocitat horitzontal de 300 m/s i s’encasta en un bloc de 1. Dues esferes puntuals de 20 g de massa cadascuna estan carregades amb la mateixa càrrega elèctrica positiva. Dades: k = 1/(4πε0) = 9 · 109 Nm2/C2. b) Calculeu la càrrega de cada esfera. c) Calculeu el camp elèctric (mòdul. a) Calculeu la tensió dels fils en la posició d’equilibri. tal com es veu a la figura. En la posició d’equilibri cada fil forma un angle de 30° amb la vertical. sabent que a la resistència de 4 Ω es dissipen 240 J cada minut.5 kg que està inicialment en repòs. Calculeu la velocitat del conjunt immediatament després de l’impacte. direcció i sentit) que s’hauria d’aplicar a l’esfera de l’esquerra per mantenir-la en la mateixa posició d’equilibri si no existís l’esfera de la dreta. Q3.OPCIÓ B P2. al circuit de la figura. 19 . Les esferes estan situades als extrems de dos fils d’1 m de longitud. g = 10 m/s2. Q4. Determineu la lectura del voltímetre V.

Calculeu l’energia cinètica màxima de la partícula i la força màxima que actua sobre ella. de massa m2 = 100 kg. Les masses de la politja i de la corda són negligibles. Una càrrega puntual Q crea en un punt de l’espai un camp elèctric d’intensitat 10 N/C i un potencial elèctric de –3 V. Una partícula de massa 500 g descriu un moviment vibratori harmònic de manera que la seva posició (en unitats del sistema internacional) ve donada per x = 0. A l’interior de la cabina.SÈRIE 3 PAU.] P1. Cada qüestió val 1 punt. Setembre FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Dada: k = 1/(4πε0) = 9 · 109 Nm2/C2 20 . Q2. La massa m1 = 30 kg. [2 punts] b) La força de contacte entre la massa m3 i el terra de la cabina. Considereu g = 10 m/s2 [1 punt] Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Q1. on t és el temps.) [Cada problema val 3 punts. El sistema de la figura. LOGSE. Determineu el valor i el signe de la càrrega. hi ha una maleta de massa m3 = 10 kg. Curs 2002-2003. Indiqueu en quins punts de l’oscil·lació s’assoleixen aquests valors màxims.370 N. (En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions. es posa en moviment sota l’acció de la força F. de mòdul 1. inicialment en repòs. El coeficient de fregament entre la massa m1 i el terra horitzontal és µ = 0.20 sin (10 π t). Calculeu: a) L’acceleració del sistema i la tensió de la corda.2. — Escolliu una de les opcions (A o B) i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida.

[1 punt] c) L’energia cinètica total que es va comunicar al satèl·lit en el moment del seu llançament des de la superfície terrestre per posar-lo en òrbita. MT = 6 · 1024 kg Q3. de massa 300 kg. Calculeu: a) L’altura del satèl·lit mesurada des de la superfície de la Terra. Quant val el treball realitzat per la tensió de la corda quan el cos va del punt més alt al punt més baix de la trajectòria? Quant val el treball realitzat pel pes del cos entre aquests mateixos punts? Q4. descriu una òrbita circular geostacionària. RT = 6.67 · 10–11 Nm2/kg2. de manera que es troba permanentment sobre el mateix punt de l’equador terrestre.370 km.OPCIÓ A P2. la velocitat. Un cos de massa m lligat a l’extrem d’una corda de longitud L descriu una trajectòria circular de radi L en un pla vertical. Quina o quines de les magnituds següents varien quan un fotó passa d’un medi a un altre: la freqüència. [1 punt] b) L’energia potencial i l’energia mecànica del satèl·lit en la seva òrbita geostacionària. 21 . la longitud d’ona. l’energia? Justifiqueu les respostes. [1 punt] Dades: G = 6. Un satèl·lit meteorològic.

OPCIÓ B P2. Dues bombetes B iguals.758 vegades més gran que la massa de l’electró. (a) (b) (c) (d) Q4. es connecten en paral·lel a una font de tensió de 6 V i resistència interna negligible. Un protó i un electró que viatgen a la mateixa velocitat penetren en una regió de l’espai on hi ha un camp magnètic perpendicular a la seva trajectòria. [1 punt] Q3. [1 punt] c) Determineu la relació entre els períodes de rotació de les partícules. [1 punt] b) Determineu la relació entre els radis de les trajectòries. tal com es veu a la figura. de tensió nominal 3 V i resistència 20 Ω. a) Feu un esquema del moviment que seguiran les dues partícules. Quin ha de ser el valor de R? 22 . Quin dels gràfics següents pot representar l’energia potencial d’un objecte lligat a una molla en funció del seu desplaçament de la posició d’equilibri? Raoneu la resposta. com es mostra a la figura. La massa del protó és aproximadament 1. A fi que les bombetes funcionin a la seva tensió nominal. es connecta al circuit una resistència R en sèrie.

c) La deformació màxima que es produeix en la molla. on topa amb una molla de constant recuperadora k = 7 · 104 N/m. Calculeu: a) La velocitat amb què la vagoneta arriba al final de la rampa.2. Una vagoneta que pesa 500 N es troba inicialment en repòs al capdamunt d’una rampa de 20 m de llargada. 30° d’inclinació amb l’horitzontal i coeficient de fricció µ = 0. Q2. Cada qüestió val 1 punt. — Escolliu una de les opcions (A o B) i resoleu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Calculeu el temps aproximat que trigaria a completar la seva òrbita al voltant del Sol un planeta del sistema solar que es trobés a una distància mitjana del Sol tres vegades més gran que la distància mitjana de la Terra al Sol. si no s’ha perdut energia mecànica en la col·lisió.] P1. 23 . La vagoneta es deixa lliure i al final de la rampa continua el seu moviment sobre un pla horitzontal sense fricció. b) El temps que la vagoneta triga a arribar al final de la rampa.SÈRIE 4 PAU. (En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. Enuncieu la llei que regeix aquest fenomen físic i raoneu en quin dels dos medis (A o B) la llum es propaga amb més velocitat. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Q1. Curs 2003-2004. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Resoleu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. La figura representa la propagació d’un raig de llum quan passa d’un medi a un altre. Considereu g = 10 m/s2.) [Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat).

0). Determineu: a) El mòdul. lligada a l’extrem d’un fil. descriu un moviment circular en un pla vertical. b) Si l’interruptor de l’espira A està tancat i l’espira A se separa de l’espira B.1 kg. de coordenades (4. l’amperímetre no indica pas de corrent. b) El potencial elèctric en aquests mateixos punts. c) Suposeu que una càrrega positiva q es mou des de P fins a O seguint l’eix y.OPCIÓ A P2. Q4. disminueix o es manté constant) a causa de la interacció amb les càrregues fixes. l’interruptor de l’espira A està forçosament obert. mentre que l’espira B està connectada a un amperímetre. Raoneu si les afirmacions següents són vertaderes o falses: a) Si l’amperímetre no indica pas de corrent. enfrontades. 24 . Una segona càrrega idèntica a l’anterior està fixa en el punt B. de coordenades (0. Q3. L’espira A està connectada a un generador i un interruptor. la seva tensió és 10 N. A i B. Una partícula de massa 0.0). Quan el fil es troba en posició horitzontal. Calculeu per a aquesta posició: a) L’acceleració centrípeta de la partícula. Una càrrega elèctrica puntual Q = +2 · 10–8 C està fixa en el punt A. La figura representa dues espires circulars. Les distàncies estan donades en m. Raoneu la resposta. Analitzeu com es modifica la velocitat de q (augmenta. b) L’acceleració tangencial de la partícula. la direcció i el sentit del camp elèctric a l’origen de coordenades (O) i en el punt P. Dada: k = 1/(4πε0) = 9 · 109 N · m2/C2.3). de coordenades (–4.

OPCIÓ B P2. b) Justifiqueu la resposta. atenent el sentit del corrent en cada conductor. B. Per dos conductors elèctrics rectilinis molt llargs i paral·lels circulen corrents de la mateixa intensitat. El període d’oscil·lació és de 2 s. Un oscil·lador harmònic està format per una molla ideal de massa negligible i una partícula puntual unida a l’extrem de la molla. i indiqueu en els eixos les escales corresponents. 25 . planes i paral·leles. b) Si la distància entre dues superfícies equipotencials consecutives és de 5 cm. determineu el valor del camp. serà zero: A) 1 i 2 B) 1 i 4 C) 2 i 3 D) 3 i 4 X X X X a) Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes. equidistant dels dos fils. en el si d’un camp elèctric uniforme representat per les línies de força (o línies de camp) de la figura. al costat. representat per les fletxes. a) Si l’amplitud de les oscil·lacions és de 10 cm. C o D). 40 V i 80 V. Digueu en quins casos el camp magnètic induït en el punt X. B i C. de massa m = 40 g. la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (A. indicant el número de la pregunta i. Els potencials de les superfícies són de 60 V. c) Quant hauria de valer la massa m perquè la freqüència de l’oscil·lador es multipliqués per dos? Q3. quina velocitat màxima adquireix la massa m? b) Representeu en un gràfic l’acceleració de l’oscil·lador en funció del temps. Q4. La figura representa les quatre configuracions possibles. a) Indiqueu de forma raonada a quina superfície correspon cadascun d’aquests valors. Tenim tres superfícies equipotencials. A.

constant. 26 . Curs 2003-2004. Dues càrregues puntuals fixes Q i –Q estan separades una distància D. Q1. Calculeu l’energia i la longitud d’ona d’un fotó de 1.SÈRIE 5 PAU. b) El temps que l’avió triga a fer una volta.) [Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Els límits de seguretat li permeten experimentar com a màxim una acceleració que és vuit vegades la de la gravetat.] P1. (En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. calculeu: a) El radi de la trajectòria circular. i descriu un cercle en un pla horitzontal. Digueu si les afirmacions següents són certes o falses i justifiqueu la resposta. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Q2.625 · 10–34 J · s. c) L’angle d’inclinació de les ales de l’avió respecte de l’horitzontal perquè la força de sustentació (perpendicular al pla definit per les ales) li permeti fer aquest gir. b) No hi ha cap punt de l’espai (a distància finita) en què el camp elèctric sigui nul. Cada qüestió val 1 punt. a) En la línia que uneix les dues càrregues només hi ha un punt (a distància finita) en què el potencial elèctric és nul. En aquestes condicions extremes. Setembre FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Resoleu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. c = 3 · 108 m/s. Dades: h = 6. Un avió vola a una velocitat de mòdul 400 m/s.015 Hz de freqüència. — Escolliu una de les opcions (A o B) i resoleu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida.

4 dies. b) El treball de la força de fricció en el tram BC. En arribar al punt B. La Lluna descriu una òrbita al voltant de la Terra que correspon pràcticament a un moviment circular i uniforme.OPCIÓ A P2.8 ± 0.4) · 108 km. i que els resultats obtinguts són RTS = (1. RMS = (22. c) La força que fa la guia sobre el conjunt en el punt C. però en l’altra meitat sí. Calculeu la velocitat angular i l’acceleració de la Lluna. 27 . Quina mesura és més precisa? Raoneu la resposta. calculeu: a) La velocitat amb què m1 xoca contra m2.4) · 108 km. Q3. Sabent que en la meitat AB de la guia no hi ha fricció. de període T = 27. Suposeu que s’han mesurat les distàncies de la Terra al Sol (RTS) i de Mart al Sol (RMS).28 s a arribar a la Terra. Deixem caure un cos m1 de massa 1 kg des del punt A d’una guia semicircular de radi R = 2 m. de manera que després de l’impacte ambdues masses queden unides i el conjunt puja per la guia fins a una altura h de 60 cm (punt C). Dada: c = 3 · 108 m/s. xoca contra una altra massa en repòs m2 de 500 g. Q4.5 ± 0. La llum procedent de la Lluna triga 1.

b) La freqüència és de 5 Hz.OPCIÓ B P2. la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (A. 28 . Calculeu: a) L’acceleració de la gravetat a la superfície del planeta esmentat. Q4. En aquest punt. al costat. es manté en equilibri dins d’un camp elèctric horitzontal uniforme. escolliu la que sigui correcta i justifiqueu la resposta.2 s. la que correspongui a la situació representada en la figura: A) 1 i 4 B) 2 i 3 C) 1 i 3 D) 2 i 4 a) Traslladeu la resposta al quadernet de respostes. C o D). en un planeta de radi R = 5. Un tren d’ones travessa un punt d’observació. b) Justifiqueu la resposta. El gràfic adjunt mostra com varia l’energia potencial gravitatòria d’un cos de massa 2 kg. De les afirmacions següents. b) La massa del planeta.67 · 10–11 N · m2/kg2.4 s. Una partícula de massa m. d) Cap de les afirmacions anteriors no és correcta. c) La velocitat d’escapament en el planeta. amb la distància h a la superfície del planeta (suposant que h és molt més petita que R). el temps transcorregut entre dues crestes consecutives és de 0.000 km. a) La longitud d’ona és de 5 m. de les possibilitats següents. carregada elèctricament i lligada a l’extrem d’una corda. Q3. Si assignem els nombres: 1: 2: 3: 4: la la el el càrrega és positiva càrrega és negativa camp elèctric apunta cap a l’esquerra camp elèctric apunta cap a la dreta trieu. Dada: G = 6. indicant el número de la pregunta i. c) El període és de 0. B.

b) Expliqueu com afecta l’amplitud de l’oscil·lació al valor del període. fixades al sostre. Disposem de dues molles idèntiques. Suposeu que no hi ha fregament a la guia. — Escolliu una de les opcions (A o B). una resposta en blanc val 0 punts i una resposta errònia val –0. Curs 2004-2005. en un pla vertical. i determineu: a) La velocitat de la partícula en el punt B. a) Si mA = 2 mB.SÈRIE 4 PAU. Cada qüestió de l’opció B consta de cinc preguntes. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. Una resposta encertada val 0. amb tres respostes possibles a cada pregunta. Tenim una massa de 10 kg en repòs sobre la superfície terrestre.37 · 106 m 29 . determineu la relació entre els períodes d’oscil·lació.98 · 1024 kg. En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. Pengem una massa A a la primera molla i una massa B a la segona. de les quals només una és correcta. Quin treball cal fer per pujar-la fins a una altura de 10 m? I fins a una altura de 630 km? Dades: G = 6. situat a 3 m de terra. P1. b) La força que la guia fa sobre la partícula en el punt B. i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. — Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). i les deixem oscil·lar amb un moviment harmònic simple.20 punts. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. RT = 6. L’altre extrem de la guia descriu un cercle de radi 1 m. MT = 5. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat Q1. c) El mòdul de l’acceleració total de la partícula en el punt B. Q2. — Cada qüestió de l’opció A val 1 punt.67 · 10–11 N · m2/kg2. Deixem caure una massa puntual de 2 kg des de l’extrem A de la guia representada a la figura.10 punts. — Les qüestions de l’opció B puntuen entre les dues un mínim de 0 punts i un màxim de 2 punts.

c = 3 · 108 m/s 30 . amb un moviment vibratori harmònic. El generador fa 10 oscil·lacions cada 5 s. Determineu: a) L’equació de les ones generades en la superfície de la cubeta (en unitats de l’SI).62 · 10–34 J · s.OPCIÓ A P2. Se sap que la sensibilitat més gran de l’ull humà correspon a la llum de longitud d’ona λ = 5. En una cubeta d’ones es generen ones transversals planes de 10 cm d’amplitud. Les ones fan oscil·lar un tap de suro de 5 g que es troba a la cubeta. Calculeu: b) L’energia cinètica del suro quan la seva elongació és de 5 cm. La vora de la cubeta es troba a 60 cm de distància. pot ser modificada per un camp magnètic uniforme? I per un camp elèctric uniforme? Justifiqueu les respostes. L’energia cinètica d’una partícula carregada. c) L’energia mecànica total del suro.5 · 10–7 m. i les ones tarden 1 s a arribar-hi. Dades: h = 6. Q4. Q3. Determineu l’energia i la quantitat de moviment dels fotons d’aquesta longitud d’ona.

llisca per la guia i xoca elàsticament amb la bola m2. a) b) c) 3. La figura representa una guia circular en un pla vertical. La quantitat de moviment del sistema constituït per les dues boles: És la mateixa en tot moment des que m1 ha sortit d’A. c) L’energia potencial d’una càrrega positiva d’1 µC col·locada al vèrtex superior del triangle. Varia per efecte del xoc. La bola m2 ascendeix fins a una altura igual a la del punt A. a) b) c) 5. No heu de justificar la resposta escollida.0 · 109 N · m2 C–2 Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. de les quals només una és correcta. L’energia mecànica del sistema. És diferent que abans del xoc. Es verifica que: La bola m1 retrocedeix fins a una posició superior al punt C. En tot el procés es manté constant: L’energia cinètica del sistema. b. Com a conseqüència del xoc. Immediatament després del xoc.OPCIÓ B P2. La bola m1.c). Indiqueu-hi el número de la pregunta i. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes. Dada: k = 1/(4πε0) = 9. 31 . al costat. El fregament és negligible. És més petita. Es manté constant. Q3. la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (exemple: 2. És més gran. a) b) c) 2. L’energia mecànica de m1. No varia per efecte del xoc. les velocitats de m1 i m2 són iguals i de sentit contrari. Suposem que les masses m1 i m2 són iguals. a) b) c) 4. Determineu: a) El camp elèctric creat per aquestes càrregues en el vèrtex superior del triangle. c). la bola m1 retrocedeix fins a la posició C. a) b) c) La massa de la bola m2: És igual que la de la bola m1. inicialment en repòs en el punt B. En cada pregunta (1 a 5) es proposen tres respostes (a. Considereu dues càrregues idèntiques de valor q = –3 µC situades als vèrtexs de la base d’un triangle equilàter de costat r = 2 m. 1. inicialment en repòs en el punt A. La quantitat de moviment de la bola m1 després del xoc: És la mateixa que abans del xoc. b) El treball necessari per portar una càrrega positiva d’1 µC des de l’infinit fins al vèrtex superior del triangle.

a) b) c) 4. 1 m/s. 1. 1 m. L’amplitud de la pertorbació és de: 0. 2π m/s. 2 rad/s.t) = 2 cos π (x – 2t). La velocitat màxima d’oscil·lació d’un punt afectat per la pertorbació és de: π m/s. 4π m/s. La freqüència angular (o pulsació) és de: 2 π rad/s. 5 m. a) b) c) La velocitat de propagació de l’ona és de: 0. en unitats de l’SI. 2 m/s.5 m/s. a) b) c) 5. La distància mínima entre dos punts en el mateix estat de pertorbació és de: 0. viatja per un medi elàstic.5 m.Q4. a) b) c) 2.5 m. a) b) c) 3. Una ona harmònica descrita per l’equació y (x. 2 m. π/2 rad/s. 2 m. 32 .

— Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. Determineu: a) La velocitat amb què arriba al punt A. En el punt més alt de l’oscil·lació. Dades: h = 6. una resposta en blanc val 0 punts i una resposta errònia val –0. b) La velocitat del gronxador en el punt més baix de l’oscil·lació. c) La tensió màxima de la cadena. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna.62 · 10–34 J · s. — Les qüestions de l’opció B puntuen entre les dues un mínim de 0 punts i un màxim de 2 punts. d’angle 37° amb el pla horitzontal i longitud 5 m. La partícula arriba a la part inferior del pla inclinat amb una velocitat de 6 m/s.SÈRIE 1 PAU. i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Un gronxador està format per una cadira d’1. deixem caure una partícula de massa 10 kg. inicialment en repòs. Un electró està situat al punt B.10 punts.6 · 10–19 C.80 m de longitud i massa negligible. Curs 2004-2005. En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qüestions. Determineu: a) L’acceleració del gronxador i la tensió de la cadena en el punt més alt de l’oscil·lació.11 · 10–31 kg 33 . me = 9. corresponent a la velocitat anterior.20 punts. P1. Juny FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.5 kg i una cadena d’1. — Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). a) Quant val el treball que la força pes ha fet sobre la partícula en aquest trajecte? b) Quant val el treball fet per la força de fregament? Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat Q2. Q1. Cada qüestió de l’opció B consta de cinc preguntes. de les quals només una és correcta. b) La longitud d’ona de de Broglie de l’electró. Entre dos punts A i B s’estableix una diferència de potencial VA – VB = 120 V. Des de la part superior d’un pla inclinat. Una nena de 20 kg s’hi gronxa. amb tres respostes possibles a cada pregunta. Una resposta encertada val 0. qe = – 1. — Escolliu una de les opcions (A o B). la cadena forma un angle de 40° amb la vertical.

reduïda o ampliada. Dibuixeu els diagrames de raigs necessaris per localitzar la imatge d’un objecte petit en forma de fletxa situat sobre l’eix del mirall. Q4. b) La velocitat de Júpiter en la seva òrbita al voltant del Sol. a una distància d de l’extrem del mirall.0 · 1030 kg. amb un període d’11. c) L’energia mecànica total (cinètica i potencial) de Júpiter.86 anys. dreta o invertida. constant de la gravitació universal G = 6.67 · 10–11 N · m2/kg2. La seva òrbita al voltant del Sol es pot considerar circular. Q3. Una ona electromagnètica que es propaga en el buit té una longitud d’ona λ = 5 · 10–7 m. Determineu: a) La distància de Júpiter al Sol. Un mirall esfèric còncau té un radi de curvatura R. Calculeu la seva longitud d’ona quan penetra en un medi d’índex de refracció n = 1.9 · 1027 kg. Indiqueu en cada cas si la imatge és virtual o real. en els casos següents: a) b) d = 2R.OPCIÓ A P2.5. 34 . Dades: massa de Júpiter m = 1. d = R/3. massa del Sol M = 2. Júpiter és l’objecte més màssic del sistema solar després del Sol.

4. t) = 0. c) L’acceleració. 3. Determineu: a) La velocitat de propagació de l’ona.c). Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes.25 m en l’instant t = 1 s. Si una de les boles inicialment està aturada i el xoc és frontal. expressada en unitats del SI. La bola que estava aturada es queda amb tota l’energia cinètica. 5. Una ona harmònica transversal es propaga per un medi material homogeni segons l’equació y (x. En un d’aquests rebots: a) Es conserva la quantitat de moviment. c) Les boles surten en el mateix sentit. perquè el mòdul de la força sobre cada bola depèn de la velocitat amb què la bola arriba al xoc. les forces que s’exerceixen entre si: a) Són iguals en mòdul i direcció. en la situació final: Les boles es reparteixen la velocitat inicial. 1. a) b) c) El xoc entre dues boles és parcialment inelàstic. En un xoc entre dues boles. Indiqueu-hi el número de la pregunta i. b. En un xoc d’aquesta mena: Es conserva la quantitat de moviment. i poden xocar entre elles o rebotar en una de les bandes de la taula de billar. b) Les boles surten en sentits contraris. 35 . No es conserva ni la quantitat de moviment ni l’energia cinètica. la meitat cadascuna. c) Tenen direcció diferent. c) No es conserva ni la quantitat de moviment ni l’energia cinètica 2. c). de les quals només una és correcta. b) Tenen mòdul diferent. En cada pregunta (1 a 5) es proposen tres respostes (a. perquè la direcció de la força sobre cada bola depèn de la direcció de la velocitat amb què la bola surt del xoc. la longitud d’ona i el període. al costat. En el joc del billar les boles tenen masses iguals. No heu de justificar la resposta escollida. Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. Q3. a) b) c) Si en el cas anterior el xoc hagués estat elàstic. Les boles es reparteixen l’energia cinètica inicial. Les bandes de la taula estan dissenyades perquè les boles hi rebotin elàsticament. en el moviment d’oscil·lació.5 t – 3 x). d’una partícula del medi que es troba en la posició x = 0. b) Es conserva l’energia cinètica. la meitat cadascuna. b) L’amplitud de l’oscil·lació d’una partícula del medi i la seva velocitat màxima en el moviment d’oscil·lació. la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (exemple: 2. quina de les situacions finals següents és impossible: a) La bola que estava aturada és la que es mou més ràpidament.3 cos π (1. Es conserva l’energia cinètica.OPCIÓ B P2. i tenen sentits contraris.

4. No circularia corrent. perquè el circuit no conté cap generador. Tot el conjunt es troba en un pla horitzontal. Si la barra es mantingués immòbil sobre el conductor en forma de ⊂. 2. en presència d’un camp magnètic uniforme de mòdul B. Si el flux magnètic a través de la superfície delimitada pel circuit. en funció del temps. b) Circula en sentit contrari al del gir de les agulles del rellotge. direcció perpendicular al pla del paper i sentit cap a dins. Sobre el conductor metàl·lic en forma de ⊂ de la figura pot lliscar la barra metàl·lica M. 1. 3. c) S’induiria corrent en sentit contrari al del gir de les agulles del rellotge. 36 . El corrent induït seria un corrent altern. No s’induiria corrent. a) b) c) Si el conductor en forma de ⊂ girés entorn de l’eix vertical definit per la barra M: Circularia un corrent d’intensitat constant. Circularia un corrent d’intensitat variable. Si la barra llisca a velocitat constant en el sentit en què augmenta la superfície delimitada pel circuit. la força electromotriu del corrent induït en el circuit en els primers 5 s té un valor de: a) 5 V.1 · t (en unitats de l’SI). a) b) c) Si la barra llisqués sobre el conductor en forma de ⊂ amb un moviment vibratori harmònic: La força electromotriu del corrent induït en el circuit tindria un valor constant.5 V. b) 0. i disminuís progressivament el valor del camp magnètic en el circuit: a) No s’induiria corrent. c) Creix en el temps.1 V. ve donat per Φ = 0. b) S’induiria corrent en el sentit de gir de les agulles del rellotge. 5. s’indueix un corrent en el circuit que: a) Circula en el sentit de gir de les agulles del rellotge. c) 0.Q4.

Curs 2004-2005. En un moment determinat xoca amb un altre vagó de massa 2.000 kg es desplaça a una velocitat constant de 5 m/s per una via horitzontal sense fricció.10 punts. de les quals només una és correcta. La posició d’una partícula puntual de massa 500 g que descriu un moviment vibratori harmònic ve donada. una resposta en blanc val 0 punts i una resposta errònia val –0. — Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. 37 . Calculeu: Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat a) La velocitat que tindrà el conjunt després del xoc. c) El mòdul de la força d’atracció gravitatòria que experimenta la massa m1. Tres masses puntuals. estan situades als vèrtexs d’un triangle equilàter de costat a = 3 m. En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. Q2. b) El potencial gravitatori en el punt mitjà del segment que uneix m1 i m3. Setembre FÍSICA Districte universitari de Catalunya — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna.30 sin (20 π t). Dada: G = 6. — Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Una resposta encertada val 0.000 kg que estava aturat. m1 = 1 kg. — Escolliu una de les opcions (A o B). Q1. b) L’energia mecànica perduda en el xoc. i feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. en unitats del SI. Un vagó de massa 1.20 punts. — Les qüestions de l’opció B puntuen entre les dues un mínim de 0 punts i un màxim de 2 punts.67 · 10–11 N · m2/kg2. P1. Calculeu: a) L’energia cinètica màxima de la partícula. en una regió de l’espai on no hi ha cap altre camp gravitatori que el creat per les tres masses. b) La força màxima que actua sobre ella.SÈRIE 3 PAU. amb tres respostes possibles a cada pregunta. m2 = 2 kg i m3 = 3 kg. per x = 0. Determineu: a) El treball que s’ha fet per portar les masses des de l’infinit fins a la seva configuració actual (aquest treball correspon a l’energia potencial gravitatòria de la configuració). Cada qüestió de l’opció B consta de cinc preguntes. de manera que després de la col·lisió queden units.

OPCIÓ A P2. reduïda o ampliada. Dibuixeu el diagrama de raigs necessari per localitzar la imatge d’un objecte petit en forma de fletxa situat davant del mirall. Determineu si emetrà electrons quan s’irradiï: a) Amb llum vermella. Indiqueu si la imatge és virtual o real. de 300 m de radi. però no n’emet quan s’irradia amb llum ataronjada. Q3. Considereu un mirall esfèric convex. b) Amb llum ultraviolada. 38 . El cotxe augmenta de velocitat de manera uniforme mentre descriu el revolt. b) El valor de la força de fricció estàtica entre les rodes i l’asfalt quan el cotxe circula a 20 m/s. sobre el seu eix.250 kg descriu un revolt circular. Raoneu la resposta. dreta o invertida. no peraltat. Un metall emet electrons per efecte fotoelèctric quan s’irradia amb llum blava. La trajectòria és mitja circumferència. i passa d’anar a 40 km/h a l’inici a anar a 80 km/h al final. Un cotxe de massa 1. c) El valor del coeficient de fricció estàtica entre les rodes i l’asfalt si el cotxe pot circular pel revolt a una velocitat màxima de 30 m/s sense derrapar. Calculeu: a) L’acceleració tangencial i l’acceleració centrípeta que té el cotxe quan circula a 20 m/s pel revolt. Q4.

OPCIÓ B P2. Un condensador pla té les plaques metàl·liques verticals i separades 2 mm. En el seu interior hi ha un camp elèctric constant, dirigit cap a l’esquerra, de valor 105 N/C. a) Calculeu la diferència de potencial entre les plaques del condensador. Feu un esquema del condensador i indiqueu quina placa és la positiva i quina la negativa. b) Calculeu la diferència de potencial entre dos punts A i B de l’interior del condensador separats 0,5 mm i col·locats de manera que el segment AB és perpendicular al camp elèctric. Justifiqueu la resposta. c) Considereu un electró a la regió entre les dues plaques del condensador. Si el deixem anar des del repòs molt a prop de la placa negativa, determineu amb quina energia cinètica arriba a la placa positiva. Els efectes gravitatoris es poden considerar negligibles. Dades: càrrega de l’electró qe = –1,60 · 10–19 C, massa de l’electró me = 9,11 · 10–31 kg

Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. En cada pregunta (1 a 5) es proposen tres respostes (a, b, c), de les quals només una és correcta. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes. Indiqueu-hi el número de la pregunta i, al costat, la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (exemple: 2.c). No heu de justificar la resposta escollida.

Q3. Una roda de 3 m de radi realitza un moviment circular uniformement accelerat amb una acceleració angular de 2 rad/s2, partint del repòs. 1. a) b) c) 2. a) b) c) 3. a) b) c) 4. a) b) c) 5. a) b) c) En un mateix instant, tots els punts de la roda tenen la mateixa: Velocitat lineal. Velocitat angular. Acceleració normal. L’acceleració tangencial: Augmenta amb el temps. Augmenta amb la distància al centre. És la mateixa per a tots els punts de la roda. L’acceleració normal: No depèn del temps. És la mateixa per a tots els punts de la roda. Va dirigida cap al centre. Passats 2 s, els punts de la perifèria tenen una velocitat lineal de: 12 rad/s. 12 m/s. 4 m/s. En aquests 2 s, la roda ha girat: Menys d’una volta. Més d’una volta. Exactament una volta.

39

Q4. Un raig de llum groga es propaga per un vidre i incideix a la superfície que separa el vidre de l’aire amb un angle de 30,0° respecte a la direcció normal a la superfície. L’índex de refracció del vidre per a la llum groga és 1,60 i l’índex de refracció de l’aire és 1. 1. L’angle que forma el raig refractat respecte a la direcció normal a la superfície de separació d’ambdós medis val: a) 60,0o. b) 18,2o. c) 53,1o. 2. a) b) c) L’angle d’incidència màxim perquè el raig de llum groga passi a l’aire val: 45,0o. 38,7o. En aquest cas no pot haver-hi reflexió total. Passen a l’aire tots els raigs incidents amb independència de l’angle amb què incideixen. En passar del vidre a l’aire, la velocitat de propagació de la llum groga: Augmenta. Disminueix. No canvia. En passar del vidre a l’aire, l’energia dels fotons de llum groga: Augmenta. Disminueix. No canvia. En passar del vidre a l’aire, la longitud d’ona dels fotons de llum groga: Augmenta. Disminueix. No canvia.

3. a) b) c) 4. a) b) c) 5. a) b) c)

40

Física sèrie 1

PAU. Curs 2005-2006. Juny
— Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. — Escolliu una de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. — Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. — Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. — Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un mínim de 0 punts i un màxim de 2 punts. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes, amb tres respostes possibles a cada pregunta, de les quals només una és correcta. Una resposta encertada val 0,50 punts, una resposta en blanc val 0 punts i una resposta errònia val –0,25 punts.

Districte universitari de Catalunya
41

Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat

Una bola d’acer xoca elàsticament contra un bloc d’1 kg inicialment en repòs sobre una superfície plana horitzontal. c) L’energia cinètica perduda per la bola en el xoc elàstic.2. Com a conseqüència del xoc. el bloc recorre 2 m abans d’aturar-se. En el moment del xoc la bola té una velocitat horitzontal de 5 m/s. b) La massa de la bola d’acer. Una partícula descriu un moviment vibratori harmònic horitzontal. s’avança o s’endarrereix? Per què? Q2. Q1. Un hipotètic planeta té la mateixa massa que la Terra i un radi doble. El coeficient de fricció dinàmic entre la superfície i el bloc és de = 0. La seva posició en funció del temps ve donada per l’equació x = 0.40 sin ( t). b) L’acceleració de la partícula quan es troba a 20 cm a l’esquerra de la seva posició d’equilibri.P1. Calculeu: a) La velocitat del bloc just després del xoc. 42 . a) Quant val la gravetat a la superfície d’aquest planeta? b) Si traslladem al planeta un rellotge de pèndol que a la Terra estava perfectament ajustat. en unitats de l’SI. Calculeu: a) La freqüència del moviment.

c) La variació d’energia potencial elèctrica que experimenta un electró quan el desplacem del punt P4 = (0. P2 = (10. Raoneu la resposta. Determineu la direcció i el sentit del camp magnètic amb referència al pla del paper. Dades: h = 6.15). q3 = –2 C. Tres partícules carregades. k = 1/(40) = 9. Totes les coordenades s’expressen en m. q2 = 3 C. 43 . respectivament. Calculeu el valor de la longitud d’ona d’un fotó d’energia 3 keV.602 · 10–19 J Q4. Calculeu: a) La força elèctrica que actua sobre q1.62 · 10–34 J·s. com la de la figura.5) al punt P5 = (0. Un electró es mou en un camp magnètic uniforme i descriu una trajectòria circular continguda en el pla del paper.0) i P3 = (0. q1 = –1 C.0 · 109 N·m2·C–2 Q3.Opció A P2. c = 3 · 108 m·s–1.5).602 · 10–19 C. b) El potencial elèctric en el punt P4 = (0. Dades: qe = –1. es troben sobre un pla en els punts de coordenades P1 = (0.10).0). 1 eV = 1.

En cada pregunta (1 i 2) de cada qüestió (Q3 i Q4) es proposen tres respostes (a. es compleix que: L’acceleració normal de la partícula és nul·la. Una partícula descriu un moviment parabòlic en les proximitats de la superfície de la Terra. Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. La quantitat de moviment de la partícula. Un objecte de massa 3 kg penja d’una molla. L’energia mecànica de la partícula. de les quals només una és correcta. i els punts de la trajectòria en què s’assoleix. la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (exemple: 2.c). c). En el punt més alt de la trajectòria de la partícula. b. El període d’oscil·lació és d’1 s. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes. b) El valor màxim de l’acceleració de l’objecte. 1. al costat. la seva direcció i sentit. 44 . a) b) c) 2. el deixem oscil·lar lliurement. c) La constant recuperadora de la molla. Indiqueu-hi el número de la pregunta i.Opció B P2. de l’equació y = A cos (t + ) que descriu el moviment de l’objecte. Des de la seva posició d’equilibri l’estirem cap avall una distància de 25 cm i. Determineu: a) Les constants A. Q3. . L’acceleració tangencial de la partícula és nul·la. La velocitat de la partícula és nul·la. a) b) c) Es conserva: L’energia cinètica de la partícula. des d’aquest punt i trobant-se inicialment en repòs. . en unitats de l’SI. No heu de justificar la resposta escollida.

a) b) c) Quan l’electró es desplaça en el camp elèctric: Augmenta la seva energia potencial electrostàtica.000 eV.000 V: a) La seva energia cinètica augmenta en 1. Quan l’electró es desplaça entre dos punts del camp que tenen una diferència de potencial de 1. 1. 2. Un electró inicialment en repòs es deixa lliure en un punt de l’espai. b) La seva energia cinètica augmenta en 1. en presència del camp elèctric creat per una càrrega puntual positiva.Q4. Es mou en la direcció de potencial elèctric creixent.000 eV. 45 .000 J. Segueix el sentit de les línies de camp. c) La seva energia mecànica augmenta en 1.

de les quals només una és correcta. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. Juny — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.25 punts.Física sèrie 3 PAU. amb tres respostes possibles a cada pregunta. una resposta en blanc val 0 punts i una resposta errònia val –0.50 punts. — Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un mínim de 0 punts i un màxim de 2 punts. — Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). — Escolliu una de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. — Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes. Districte universitari de Catalunya 46 Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat . En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. Curs 2005-2006. Una resposta encertada val 0.

La massa de Saturn és de 5. Justifiqueu la resposta.1 sin 2 (x – 10 t ). en unitats de l’SI. b) El valor de l’acceleració de la gravetat a la superfície de Mimas. Un dels seus satèl·lits. Determineu: a) La longitud d’ona i el període. c) La velocitat d’escapament de la superfície de Mimas. Q2. Indiqueu si són nul·les o no cadascuna de les components intrínseques de l’acceleració (normal i tangencial) d’un mòbil que descriu: a) Un moviment circular uniformement accelerat.P1.t ) = 0.69 · 1026 kg.8 · 1019 kg i un radi d’1. b) La velocitat de propagació de l’ona. Mimas. i descriu una òrbita pràcticament circular al voltant de Saturn de radi 1.86 · 108 m. Una ona elàstica ve descrita per l’equació d’ones y (x. b) Un moviment vibratori harmònic simple. Determineu: a) El període de revolució de Mimas al voltant de Saturn.67 · 10–11 N·m2·kg–2 Q1. 47 . té una massa de 3. Dada: G = 6.96 · 105 m.

Calculeu: a) El mòdul de la tensió de la corda. que es troba a un potencial elèctric de 0 V. metàllic. c) La força resultant que actua sobre la pilota.Opció A P2. b) La velocitat angular de gir de la pilota respecte de l’eix vertical de rotació. Expresseu el resultat en eV. Determineu l’energia amb què impacta l’electró en el cilindre.602 · 10–19 J 48 . que es troba a un potencial de 1.5 m de longitud.602 · 10–19 C. Dades: qe = 1. de manera que la corda forma un angle de 60 amb la vertical. Un filament incandescent. emet un electró inicialment en repòs. L’electró és recollit per un cilindre coaxial. Q3. 1 eV = 1.000 V. Una pilota de massa 200 g està lligada a una corda de 0. gira com un pèndol cònic i descriu un moviment circular en un pla horitzontal.

Se sap que un determinat metall experimenta l’efecte fotoelèctric quan s’hi fan incidir fotons d’energia superior a 1 eV.602 · 10–19 J.63 · 10–34 J·s 49 . Suposeu que sobre aquest metall hi incideixen fotons de longitud d’ona 6 · 10–7 m.Q4. c = 3 · 108 m·s–1. a) Quant val la freqüència dels fotons incidents? b) Es produeix l’efecte fotoelèctric? Per què? Dades: 1 eV = 1. h = 6.

4 kg. b. de les quals només una és correcta. c).72 m·s–1. estiguessin submergides en aigua. 0. Es manté constant. al costat. Dades: k = 1/(40) = 9. a) b) c) La velocitat del conjunt després del xoc val: 0. q = 1 C. les distàncies es mesuren en m. que es desplaça també en la direcció positiva de l’eix x a una velocitat de 0. Q1 = 10 C i Q2 = –10 C. 0.6 kg es desplaça en la direcció positiva de l’eix x a una velocitat d’1 m·s–1.0). No heu de justificar la resposta escollida.4) una altra càrrega puntual. Els dos cossos queden enganxats i després del xoc es mouen junts. l’energia cinètica total: Disminueix. c) En quant canviarien els resultats dels apartats anteriors si les càrregues. En el xoc. en lloc de trobar-se en el buit. Q3. b) L’expressió vectorial de la força a què està sotmesa la càrrega q. a) b) c) 2. situades respectivament a l’origen de coordenades i en el punt (3. 50 . Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes. En cada pregunta (1 i 2) de cada qüestió (Q3 i Q4) es proposen tres respostes (a.92 m·s–1. 1.Opció B P2.0 · 109 N·m2·C–2. Calculeu: a) L’energia potencial electrostàtica de la càrrega q. Col·loquem en el punt (3. Augmenta. la constant dielèctrica relativa de l’aigua val 81. Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. Tenim dues càrregues puntuals fixes.82 m·s–1. i xoca contra un segon cos de massa 0.c). la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (exemple: 2. Indiqueu-hi el número de la pregunta i. Un cos de massa 0.8 m·s–1.

dreta i el doble de gran. 1. b) Entre el focus i el doble de la distància focal. 2. b) Entre el focus i el doble de la distància focal. Per obtenir una imatge de l’objecte que sigui real. hem de situar l’objecte: a) Entre el focus i la lent. c) Més enllà del doble de la distància focal. Per obtenir una imatge de l’objecte que sigui virtual. hem de situar l’objecte: a) Entre el focus i la lent. c) Més enllà del doble de la distància focal. amb la qual visualitzem un objecte situat a l’esquerra de la lent. 51 . invertida i el doble de gran. Disposem d’una lent convergent de distància focal f.Q4.

Física sèrie 4 PAU. — Escolliu una de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida.50 punts. — Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. En total cal resoldre dos problemes i respondre a quatre qüestions. Setembre — Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.25 punts. amb tres respostes possibles a cada pregunta. — Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un mínim de 0 punts i un màxim de 2 punts. Curs 2005-2006. de les quals només una és correcta. Districte universitari de Catalunya 52 Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d’Accés a la Universitat . una resposta en blanc val 0 punts i una resposta errònia val –0. — Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. Una resposta encertada val 0.

com a conseqüència del fregament.67 · 10–11 N·m2·kg–2. després de recórrer el circuit representat en la figura. En una atracció de fira. quan fa 15 s que s’ha iniciat el moviment. Preneu g = 10 m·s–2 i calculeu: a) El treball fet pel pes de la vagoneta des del punt A fins al punt B.P1. si tenim en compte que el punt B és el punt més baix d’un arc de circumferència de 6 m de radi. c) El valor de la força de contacte entre la vagoneta i el punt B de la pista. Si la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna és gL. Q1. b) La quantitat de calor alliberada.74 · 106 m 53 . en el descens de A a B. Un disc es posa a girar des del repòs. una vagoneta de massa M = 300 kg arrenca del repòs en el punt A i arriba al punt B amb una velocitat de 10 m·s–1. Q2. Calculeu les components intrínseques (normal i tangencial) del vector acceleració per a un punt del disc situat a 15 cm del seu centre.34 · 1022 kg. En els primers 40 s augmenta la seva velocitat angular de manera uniforme i gira 10 voltes senceres. a quina altura sobre la superfície de la Lluna la intensitat del camp gravitatori val gL/5? Dades: G = 6. ML = 7. RL = 1.

C i D. c = 3 · 108 m·s–1 54 . Calculeu l’energia i la quantitat de moviment dels fotons de llum roja de longitud d’ona λ = 600 nm. A Q4. Fent servir un diapasó es genera una ona sonora unidimensional de 440 Hz de freqüència i 10 mm d’amplitud. A. c) La màxima velocitat de vibració (en unitats de l’SI) d’una molècula d’oxigen de l’aire que fa de transmissor de l’ona. és de 330 m·s–1. La velocitat de propagació del so en l’aire. Determineu: a) L’equació del moviment de l’ona generada (en unitats de l’SI). Indiqueu la direcció i el sentit de la força resultant exercida sobre el conductor A per la resta de conductors. Q3. Per tots els fils circulen corrents elèctrics iguals i en el mateix sentit. que viatja en direcció radial des del focus emissor.62 · 10–34 J·s. que es troba a 1 m del diapasó. perpendiculars al pla del paper. tallen el paper en els vèrtexs d’un quadrat tal com indica la figura. B. b) El desfasament en la vibració de dos punts separats 1. Quatre fils conductors idèntics.875 m en un mateix instant.Opció A P2. Dades: h = 6. en les condicions de l’experiment.

Dues d’aquestes tenen càrrega q i la tercera té càrrega 2q.5 J. 1. Deixem caure una massa de 2. b. 2.0 · 109 N·m2·C–2 Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. No heu de justificar la resposta escollida. Calculeu: a) El potencial elèctric en el punt mitjà del costat en què es troben les dues càrregues més petites (punt P). Q3. El fregament amb l’aire és negligible.50 N. 55 . b) El camp elèctric en el mateix punt P. Tres càrregues elèctriques puntuals i positives es troben situades als vèrtexs d’un triangle equilàter de costat 3 m. c) El treball que cal fer per traslladar la càrrega 2q des del vèrtex on es troba fins al punt P. 2. 2. c). de les quals només una és correcta. la lletra que precedeix la resposta que considereu correcta (exemple: 2. Tenim una molla col·locada verticalment amb un extrem fix a terra. al costat. b) 245 J. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadernet de respostes. i la molla experimenta una compressió màxima de 15 cm. Dada: k = 1/(4πε0) = 9. En cada pregunta (1 i 2) de cada qüestió (Q3 i Q4) es proposen tres respostes (a. a) b) c) La constant elàstica de la molla val: 2. essent q = 10–4 C.50 · 106 N·m–1. L’energia cinètica amb què la massa impacta contra l’extrem lliure de la molla val: a) 24.Opció B P2. c) 245 N.c).50 · 103 N·m–1. Indiqueu-hi el número de la pregunta i.50 kg des d’una altura d’1 m respecte a l’extrem lliure de la molla.

cal que: Sigui travessat per un camp elèctric variable. Sigui travessat per un camp magnètic variable. a) b) c) 2. Els transformadors: Es fonamenten en la inducció electromagnètica entre circuits. a) b) c) Perquè es generi corrent induït en un circuit indeformable en repòs. Sigui travessat per un camp magnètic constant. Canvien la freqüència del corrent altern. Funcionen tant en corrent continu com en corrent altern.Q4. 56 . 1.

50 punts. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. Podeu utilitzar calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. A continuació. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. amb 0 punts.Proves d accés a la Universitat. calculadores o altres aparells que permetin fer més operacions que les esmentades.25 punts. escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. cada resposta en blanc. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Respondre encertadament es valorarà amb 0. logarítmiques. així com per a realitzar càlculs estadístics. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’opció múltiple que tenen només una resposta correcta. trigonomètriques i especials. Districte Universitari de Catalunya 57 . però. Curs 2006-2007. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. En tot cas. Juny Física Sèrie 2 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. No es poden fer servir.

dreta o invertida. DADES: MT = 5.05 T perpendicular al pla de la trajectòria. de massa 1 · 10–9 kg i mòdul de la velocitat 100 m/s. RT = 6 400 km. dibuixeu la marxa dels raigs i la imatge que s’obté de la fletxa en el mirall esfèric còncau de la figura. Per a demostrar-les. b ) Quantes vegades passa pel pol Nord diàriament. en presència d’un camp magnètic de 0. Q1) Una partícula carregada positivament. major o menor) de la imatge que ens retorna una cullera per la part còncava. El punt C és el centre de curvatura del mirall. c ) Quina energia mecànica té. G = 6. el MetOp-A. Q2) Enumereu les propietats (real o virtual.P1) El 19 d’octubre de 2006 es va llençar un nou satèl·lit de la família Meteosat. 58 . descriu un moviment circular uniforme de 0. Calculeu: a ) A quina velocitat orbita.67 · 10–11 N · m2 · kg–2. Calculeu el valor de la càrrega de la partícula.98 · 1024 kg. Aquest satèl·lit té una massa de 4 085 kg i descriu una òrbita polar (òrbita que passa pels pols i és perpendicular al pla de l’equador) a una altura de 800 km sobre la superfície de la Terra.2 m de radi.

Quant val l’índex de refracció del vidre per a la llum vermella? A quina velocitat es propaga la llum vermella en aquest vidre? DADES: c = 3 · 108 m/s. b ) Els vectors v i B són perpendiculars. Calculeu: a ) La velocitat de vibració d’un punt de la corda que dista 5 m de l’extrem lliure. b ) La diferència de fase entre dos punts de la corda que disten 1 m i 3 m de la paret. c ) Quant tardaria la vibració a arribar a la paret des de l’extrem lliure en què es genera. x. i. r. t. i n’obtenim la gràfica adjunta. v. es mesuren en unitats del sistema internacional (SI). amb una determinada velocitat. B. 59 . en què l’amplitud es mesura en centímetres mentre que el temps. descrita per l’equació y = 4 sin 2 (t/2 – x/4). sobre una làmina de vidre. Descriviu el tipus de moviment que efectuarà dins del camp si: a ) Els vectors v i B són paral·lels. i la distància. si la corda tingués una longitud de 10 m.Opció A P2) Una corda està unida per un extrem a una paret i està lliure per l’altre extrem. Q3) En una experiència de laboratori fem incidir un raig de llum vermella amb diferents angles d’incidència. Fem vibrar l’extrem lliure harmònicament i es genera una ona transversal. mesurem els corresponents angles de refracció. en un mateix instant. Q4) Un protó entra en un camp magnètic uniforme. respectivament. en l’instant t = 3 s.

Damunt d’una taula del vagó restaurant hi ha un plat buit de massa 350 g. l’AVE Lleida-Tarragona du una velocitat constant en mòdul de 300 km/h. b ) Determineu el mòdul de la força de fricció que actua sobre el plat. 60 . a ) Feu un diagrama de les forces que actuen sobre el plat. c ) Determineu el mòdul de la força centrípeta que actua sobre el plat. El plat es troba en repòs en el tren gràcies a la fricció amb la taula.Opció B P2) En un tram del recorregut. que impedeix que el plat es desplaci cap enfora. En aquest tram fa un revolt de 600 m de radi que està peraltat un angle de 20°.

al costat. 61 . el número de la pregunta i. Després de l’impacte. En el moviment de pujada del conjunt bala-bloc. c ) la longitud d’ona es duplica. A cada pregunta (1 o 2) es proposen tres respostes (a. La bala impacta contra un bloc molt més gran que penja del sostre. Si la freqüència es redueix a la meitat. No cal que justifiqueu la resposta. Q3) 1. b ) l’ona es propaga a la velocitat constant de 340 m/s. b ) l’energia mecànica. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). 2. Si es tracta d’una ona transversal. c) de les quals només UNA és correcta. En l’impacte de la bala.Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. Q4) Per a mesurar la velocitat d’una bala es fa servir un pèndol balístic. 1. b. c ) totes dues magnituds. b ) la quantitat de moviment del bloc. Una ona harmònica es propaga per una corda tensa. c ) la quantitat de moviment del conjunt. es conserva a ) la quantitat de moviment. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. a ) el període es redueix a la meitat. c ) l’ona vibra en una direcció que és perpendicular a la de propagació. Indiqueu-hi el número de la qüestió. b ) la velocitat de propagació es duplica. es conserva a ) la quantitat de moviment de la bala. tots els punts de la corda vibren amb la mateixa velocitat. el conjunt bala-bloc puja fins a una determinada altura. a ) en un instant donat. 2.

Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat).50 punts. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’opció múltiple que tenen només una resposta correcta. escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. logarítmiques. així com per a realitzar càlculs estadístics. A continuació. Districte Universitari de Catalunya 62 . Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. Podeu utilitzar calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. Curs 2006-2007. Juny Física Sèrie 1 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. trigonomètriques i especials. Respondre encertadament es valorarà amb 0. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. amb 0 punts. calculadores o altres aparells que permetin fer més operacions que les esmentades.25 punts. No es poden fer servir.PAU. però. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. En tot cas. cada resposta en blanc.

Q2) Un electró descriu un moviment circular uniforme en el pla del paper i en el sentit de les agulles del rellotge. Per demostrar-les. lligada a l’extrem d’una corda lleugera. dreta o invertida. a l’altre extrem. Calculeu: a ) El valor de M. Q1) Enumereu les propietats (real o virtual.9 N. L’única força que actua sobre l’electró és la deguda a un camp magnètic d’intensitat 2. b ) El mòdul de la velocitat amb què gira l’electró. hi té lligada una massa M que es manté en repòs. gira en un cercle horitzontal de 50 cm de radi a velocitat constant. dibuixeu la marxa dels raigs i la imatge que s’obté de la fletxa en el mirall esfèric convex de la figura. i la seva càrrega. El punt C és el centre de curvatura del mirall.P1) Una massa m de 200 g. c ) El temps que triga a fer una volta completa.602 · 10–19 C. amb un radi de 0.109 · 10–31 kg. major o menor) de la imatge que ens retorna una cullera per la part convexa.5 · 10–3 T que es troba en la regió on es mou l’electró. 63 . La corda penja d’un clau i. DADES: La massa de l’electró és 9. b ) L’angle que fa la corda amb la vertical. Trobeu: a ) La direcció i el sentit del camp magnètic. La tensió de la corda val 4.5 m. –1.

i el resultat es representa en la gràfica següent. representada per l’equació y = 0. b ) El mòdul de l’acceleració màxima de vibració de les partícules del medi. la manera més fàcil de simular la caiguda d’un paracaigudista és deixar caure una safata de paper de la grandària d’un CD.10 m. com s’indica en la figura. Q3) Al laboratori. Se n’ha estudiat el moviment de caiguda. Q4) Una espira quadrada es desplaça cap a una zona on hi ha un camp magnètic uniforme perpendicular al pla de l’espira. Calculeu: a ) La velocitat de propagació de l’ona en el medi.20 cos (4t – x). Descriviu el moviment de manera qualitativa i quantitativa. aproximadament. 64 .Opció A P2) En un medi indeterminat es propaga una ona transversal i plana. Deduïu raonadament el sentit del corrent induït a l’espira quan aquesta està entrant dins la zona del camp magnètic. en unitats del sistema internacional (SI). c ) L’acceleració d’una partícula del medi situada a 5 cm del focus emissor quan l’estat de vibració de la partícula és y = –0.

Quan s’arriba a l’equilibri. Calculeu: a ) La tensió de les cordes.0 · 109 N · m2/C2. tal com mostra la figura. b ) El potencial elèctric que creen en el punt mitjà del segment que va d’una càrrega a l’altra. les càrregues estan separades per una distància de 20 cm.2 · 10–8 C. DADES: k = 1/(4 0 ) = 9. 65 .Opció B P2) Pengem del sostre dos fils de 50 cm de longitud. Cada fil du al seu extrem una càrrega positiva de valor q = 1. c ) El camp elèctric que creen en el punt d’unió dels fils amb el sostre.

La seva energia mecànica val a ) 2. Si el moviment circular és desaccelerat.70 · 1010 J. 1.98 · 1024 kg. 2. A cada pregunta (1 o 2) es proposen tres respostes (a.67 · 10–11 N · m2 · kg–2. MT = 5.38 · 106 m. En aquesta nova situació. S’esdevé que a ) el mòdul de l’acceleració normal del mòbil és constant.40 · 1010 J. Indiqueu-hi el número de la qüestió. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. Q4) Un satèl·lit artificial de 1 000 kg de massa està situat en una òrbita estable al voltant de la Terra. Q3) Un mòbil descriu un moviment circular no uniforme. c ) l’acceleració tangencial del mòbil està relacionada amb el canvi de direcció del vector velocitat. 1. els motors del satèl·lit li transmeten l’energia mínima necessària perquè es pugui escapar de l’atracció de la Terra. 2. c ) 5. b ) 0. a ) els vectors velocitat i acceleració del mòbil són perpendiculars. DADES: RT = 6.70 · 1010 J. c ) els vectors velocitat i acceleració del mòbil formen un angle més gran de 90°. c) de les quals només UNA és correcta. Des d’aquesta òrbita. b ) l’acceleració angular del mòbil està relacionada amb el canvi de mòdul del vector velocitat. b ) els vectors velocitat i acceleració del mòbil formen un angle més petit de 90°. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). b. c ) –2. l’energia mecànica del satèl·lit val a ) 2. al costat.70 · 1010 J.Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. G = 6. No cal que justifiqueu la resposta. b ) 0. el número de la pregunta i. a 1 000 km d’altura de la superfície de la Terra. 66 .

Curs 2006-2007. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. logarítmiques. així com per a realitzar càlculs estadístics. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’opció múltiple que tenen només una resposta correcta. A continuació.25 punts. En tot cas. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. però. escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Respondre encertadament es valorarà amb 0. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat).PAU. amb 0 punts. Podeu utilitzar calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. calculadores o altres aparells que permetin fer més operacions que les esmentades. cada resposta en blanc. trigonomètriques i especials. No es poden fer servir. Setembre Física Sèrie 3 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.50 punts. Districte Universitari de Catalunya 67 . Cada qüestió de l’opció A val 1 punt.

calculeu: a ) La velocitat de la vagoneta just abans de començar a comprimir el sistema de frenada.6. Q1) Una partícula descriu un moviment vibratori harmònic d’amplitud A i pulsació . La diferència d’altura entre els dos trams horitzontals és de 4 m. la pista fa pujada fins a un segon tram horitzontal. A mig camí. Quant val l’angle de refracció? Hi ha algun angle d’incidència a partir del qual es produeixi el fenomen de la reflexió total? 68 . Si el sistema de frenada es comprimeix 1. b ) La velocitat de la vagoneta just abans de començar a pujar la rampa. El raig incident fa un angle de 37° amb la direcció perpendicular a la superfície de separació dels dos medis. El tram inicial de la pista és horitzontal.2 a un altre d’índex de refracció 1. Q2) Un raig de llum viatja des d’un medi d’índex de refracció 1. c ) L’energia mecànica total de la vagoneta en el primer tram horitzontal. Si dupliquem alhora l’amplitud i el període del moviment. al final del qual hi ha un sistema de frenada consistent en una molla de constant elàstica k = 10 000 N/m. canviarà l’energia cinètica de la partícula quan passi pel punt central de l’oscil·lació? Justifiqueu la resposta.5 m.P1) Una vagoneta de fira de massa 100 kg es troba damunt d’una pista sense fregament.

Q3) La gràfica representa la força que cal fer per a estirar una molla en funció de l’allargament.37 · 106 m. Justifiqueu breument la resposta. MT = 5.98 · 1024 kg.Opció A P2) Un satèl·lit de massa 350 kg descriu òrbites circulars entorn de la Terra a una altura de 630 km.67 · 10–11 N · m2 · kg–2. Quina és la constant recuperadora de la molla? Quin treball cal fer per a estirar la molla 30 cm a partir de la seva longitud natural? Q4) Dibuixeu les línies de camp magnètic que generen les dues distribucions de corrent de la figura en el pla perpendicular que està dibuixat. a ) Quant val la intensitat del camp gravitatori creat per la Terra a aquesta altura? b ) Quant val l’acceleració centrípeta del satèl·lit? c ) Quant val l’energia mecànica del satèl·lit? DADES: G = 6. 69 . RT = 6.

Opció B P2) Un cos de 100 g de massa realitza un moviment vibratori harmònic simple de 20 cm d’amplitud i fa 10 oscil·lacions en 2 s. Deduïu: a ) El valor de la velocitat del cos quan l’elongació és la meitat de l’amplitud. b ) El valor de l’energia mecànica del cos. 70 . si es transmet amb una velocitat de 20 m/s. c ) L’equació de l’ona generada.

puntuals. c ) No hi ha cap punt accelerat. 71 . 2. Considereu un disc que gira a velocitat angular constant. . b ) Els punts de la perifèria tenen menys acceleració que els de prop de l’eix. a ) el nombre de voltes que fa fins a aturar-se és igual a 0/2 . L’energia potencial electrostàtica del sistema és a) 2 b) 3 c) 5 . Si el disc redueix la velocitat des de 0 fins a 0 amb acceleració constant . No cal que justifiqueu la resposta. l’energia potencial electrostàtica del sistema a ) augmentaria. b. del mateix valor i alineades tal com indica la figura: 1. a ) Els punts de la perifèria tenen més acceleració que els de prop de l’eix. 2. Q4) 1. 2 b ) el temps que triga a aturar-se és igual a 0 / . c ) el temps que triga a reduir la velocitat a la meitat és 0/2 . .Les dues qüestions següents tenen format de prova objectiva. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). c ) no canviaria. al costat. c) de les quals només UNA és correcta. el número de la pregunta i. Indiqueu-hi el número de la qüestió. Si la càrrega del centre s’apropés a un dels extrems. Q3) Es disposa un sistema de càrregues elèctriques positives. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. perquè el sistema seria el mateix. A cada pregunta (1 o 2) es proposen tres respostes (a. b ) disminuiria.

Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. cada resposta en blanc. logarítmiques. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’elecció múltiple que tenen només una resposta correcta. però. amb 0 punts. Districte Universitari de Catalunya 72 . escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació. Totes les respostes s’han de raonar i justificar.PAU. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. En tot cas.25 punts. trigonomètriques i especials. No es poden fer servir. Curs 2007-2008. Podeu utilitzar calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. A continuació. així com per a realitzar càlculs estadístics. Respondre encertadament es valorarà amb 0. Juny Física Sèrie 2 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.50 punts. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts.

98 · 1024 kg 9. Q2) Un protó i un electró. trobeu: a ) L’acceleració de la gravetat a la superfície de Júpiter.67 · 10–27 kg.11 · 10–31 kg. ambdós a la mateixa velocitat. determineu l’energia perduda per fricció. 73 . c ) Els anys que tarda Júpiter a fer una volta entorn del Sol. DADES: mp = 1. Dades bàsiques Radi equatorial Distància mitjana respecte al Sol Període de revolució entorn del Sol Massa Gravetat superficial a l’equador Júpiter 71 492 km 778 330 000 km 318 MTerra Terra 6 378 km 149 600 000 km 1 any 5. Determineu la relació existent entre els radis de les seves òrbites. Si parteix del repòs i assoleix una velocitat final de 15 m/s.P1) A partir de les dades sobre Júpiter i la Terra del quadre següent. b ) La velocitat d’escapament de la superfície de Júpiter.8 m/s2 Q1) Un bloc de massa 20 kg cau lliscant per un pla inclinat.6 · 10–19 C. penetren en una regió de l’espai on hi ha un camp magnètic uniforme perpendicular a la velocitat de les partícules. Dibuixeu i justifiqueu la trajectòria que descriu cada partícula. → v 0. tal com s’indica a la figura de sota. me = 9. e = –1. salvant un desnivell de 25 m.

Q3) En la gràfica següent es mostra com varia l’acceleració d’un cos de massa 10 kg que es mou en línia recta. Apliquem un camp elèctric constant de 103 N/C dirigit al sentit negatiu de l’eix d’abscisses i observem que la càrrega es desvia cap a la dreta i que queda en repòs quan el fil forma un angle de 37° amb la vertical. b ) Expliqueu què passaria si la llum incident tingués una longitud d’ona de 3. 74 .5 · 1015 Hz. a ) Dibuixeu l’esquema corresponent a les forces que actuen sobre la càrrega q en aquesta posició d’equilibri. Quin treball s’ha efectuat sobre el cos per a moure’l des de x = 0 fins a x = 8 m? Q4) Una radiació de llum ultraviolada. Quin signe té la càrrega q? b ) Calculeu la tensió del fil. c ) Determineu el valor de la càrrega q.0 · 10–7 m. incideix sobre una làmina de coure de manera que es produeix efecte fotoelèctric. La freqüència mínima perquè es produeixi efecte fotoelèctric en aquest metall és 1. d’una freqüència d’1. DADES: h = 6.1 · 1015 Hz. c = 3 · 108 m/s.62 · 10–34 J · s. a ) Calculeu l’energia cinètica màxima dels fotoelectrons emesos.Opció A P2) Una esfera petita de massa 250 g i càrrega q penja verticalment d’un fil.

La velocitat inicial de la segona partícula. és (–3. –3). b ) Determineu si el xoc és elàstic. Les partícules xoquen entre elles i després del xoc es mouen separadament. Totes les velocitats es donen en coordenades cartesianes i en m/s.Opció B P2) Dues partícules puntuals es mouen sobre un pla horitzontal sense fregament. –2). a ) Calculeu el mòdul de la velocitat de la segona partícula després del xoc. de massa 2 kg. c ) Calculeu la variació d’energia cinètica que experimenta cada partícula en el xoc. La velocitat inicial de la primera partícula. 75 . La velocitat de la primera partícula després del xoc és (–3. –3). és (2. de massa 4 kg.

el número de la pregunta i. de les quals només UNA és correcta. i RT representa el radi de la Terra. b.Les dues qüestions següents tenen format de pregunta d’elecció múltiple. La diferència de fase entre dos punts sobre la superfície de l’aigua. es pot assegurar que aquest punt es troba a una distància de a ) 4RT de la superfície terrestre. No cal que justifiqueu la resposta.8π m/s c ) 4 m/s 2. 1. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). Indiqueu-hi el número de la qüestió. b ) 16RT del centre de la Terra. NOTA: g0 representa l’acceleració de la gravetat a la superfície terrestre. de manera que tarden 5 s per a recórrer 10 m. c). en un instant determinat és a ) π/2 rad b ) π/4 rad c ) π rad 76 . Si la intensitat gravitatòria en un punt exterior a la Terra val g0/16. Quina de les expressions següents dóna l’energia amb què cal llançar un cos des de la superfície terrestre perquè escapi del camp gravitatori? a ) mg0RT b ) mg0RT2 c ) mg0/RT 2. La velocitat màxima de vibració dels punts de la superfície de l’aigua és a ) 2 m/s b ) 0. A cada pregunta (tant la 1 com la 2) es proposen tres respostes (a. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. al costat. Q3) 1. c ) Cap de les respostes anteriors no és correcta. situats en la mateixa direcció de propagació de l’ona i separats per una distància de 5 cm. Q4) En una cubeta d’ones generem ones de 20 Hz de freqüència i de 2 cm d’amplitud.

trigonomètriques i especials. cada resposta en blanc. però.25 punts. amb 0 punts.50 punts. Totes les respostes s’han de raonar i justificar. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. En tot cas. així com per a realitzar càlculs estadístics. Podeu utilitzar calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. No es poden fer servir. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’elecció múltiple que tenen només una resposta correcta. Juny Física Sèrie 5 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Curs 2007-2008. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. logarítmiques.PAU. Districte Universitari de Catalunya 77 . A continuació. escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. Respondre encertadament es valorarà amb 0.

la direcció i el sentit. La partícula descriu un moviment harmònic simple amb un període de 0. b ) L’energia mecànica del sistema. En aquest moment comencem a comptar el temps. calculeu el radi de l’òrbita del planeta Júpiter. c ) La força resultant que actua sobre la partícula. Planeta Terra Júpiter Radi de l’òrbita (km) 148 · 106 Període de revolució (anys) 1. determineu: a ) L’energia cinètica de la partícula.0 11.10 m a la dreta del punt central de l’oscil·lació i s’estigui movent cap a la dreta. Quan la partícula es trobi a 0. Si després de l’impacte ambdós vagons queden units.9 Q2) Un vagó de massa M es desplaça a una velocitat v per una via horitzontal sense fricció i xoca contra un altre vagó idèntic aturat. Q1) A partir de les dades de la taula següent. Doneu-ne el mòdul.P1) Una molla horitzontal està unida per l’extrem de l’esquerra a la paret i per l’extrem de la dreta a una partícula de massa 2 kg.75 s. quin percentatge de l’energia inicial s’ha perdut en el xoc? 78 . Separem la partícula una distància de 25 cm cap a la dreta de la seva posició d’equilibri i la deixem anar.

d’acord amb aquest. sense lliscar. Q4) Una plataforma circular gira. a una velocitat de 120/π rpm (revolucions per minut). es mesura el flux magnètic a través de la superfície d’una espira i s’observa que varia amb el temps d’acord amb la taula següent: Φ (Wb) 100 t (s) 0 80 1 60 2 40 3 20 4 0 5 –20 6 –40 7 –60 8 –80 9 –100 10 Dibuixeu el gràfic Φ-t i. Q3) En una experiència de laboratori.Opció A P2) Dues càrregues puntuals de +2 µC i +20 µC es troben separades per una distància de 2 m. en un pla horitzontal. situat entre les dues càrregues. deduïu el valor de la força electromotriu del corrent induït a l’espira. en què el camp elèctric és nul. a ) Calculeu el punt. b ) Busqueu el potencial elèctric en un punt situat entre les dues càrregues i a 20 cm de la càrrega menor. DADES: k = 1/(4πε0) = 9 · 109 N · m2/C2.5. respecte d’un eix vertical que passa pel seu centre. 79 . c ) Determineu l’energia potencial elèctrica del sistema format per les dues càrregues. Determineu el valor de la distància màxima respecte de l’eix a què pot situar-se una massa sobre la plataforma de manera que giri solidàriament amb aquesta. sabent que el coeficient de fregament estàtic val 0.

Inicialment els dos fils formen un angle de 60°. tal com es mostra en la figura següent: En un moment determinat deixem anar la massa M1. c ) L’altura que assolirà la massa M2 després del xoc. pengen de dos fils inextensibles d’1 m de longitud cada un. b ) El valor de la variació de la quantitat de moviment que experimenta la massa M1 en el xoc. M1 = 200 g i M2 = 400 g.Opció B P2) Dues masses. Calculeu: a ) La velocitat de cada massa justament després del xoc. de manera que es produeix un xoc perfectament elàstic contra la massa M2. 80 .

c ) a l’espira no s’indueix cap corrent elèctric. Si augmenta la intensitat del corrent que circula pel fil. Q3) Llancem cap amunt. de les quals només UNA és correcta. El treball que fa el pes sobre la massa a ) és positiu a la pujada. 81 . c ) des que surt fins que torna al punt de partida (pujada i baixada) és nul. c). el número de la pregunta i. A cada pregunta (tant la 1 com la 2) es proposen tres respostes (a.80 J a la pujada. 1. Si mantenim constant la intensitat del corrent que passa pel fil i movem l’espira paral·lelament a si mateixa apropant-la al fil conductor. 2. c ) des que surt fins que torna al punt de partida (pujada i baixada) és nul. El coeficient de fricció entre el cos i el pla inclinat val 0. al costat. 1. b ) val –59. Tal com s’indica en la figura següent. Indiqueu-hi el número de la qüestió. a ) a l’espira s’indueix un corrent elèctric en sentit horari. b ) a l’espira s’indueix un corrent elèctric en sentit antihorari. b ) val –7. b. amb una certa velocitat inicial.83 J a la baixada. a ) a l’espira s’indueix un corrent elèctric en sentit antihorari. El treball que fa la força de fricció sobre la massa a ) val –9. prop del fil hi ha una espira rectangular amb dos costats paral·lels al fil. No cal que justifiqueu la resposta. 2.1. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. c ) a l’espira no s’indueix cap corrent elèctric. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). un cos de massa 1 kg per un pendent de 37° de manera que recorre 10 m fins a aturar-se i posteriorment torna al punt de partida. Q4) Per un fil conductor que podem considerar infinitament llarg circula un corrent elèctric ascendent.0 J a la baixada. b ) a l’espira s’indueix un corrent elèctric en sentit horari.Les dues qüestions següents tenen format de pregunta d’elecció múltiple.

Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’elecció múltiple que tenen només una resposta correcta. logarítmiques. No es poden fer servir. escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. Curs 2008-2009 Física Sèrie 4 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. En tot cas. Totes les respostes s’han de raonar i justificar.Proves dʼaccés a la Universitat. A continuació. amb 0 punts. trigonomètriques i especials. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. Respondre encertadament es valorarà amb 0.25 punts. Districte Universitari de Catalunya 82 .50 punts. calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació. cada resposta en blanc. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). Podeu utilitzar la calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. però. així com per a efectuar càlculs estadístics. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. i per cada resposta errònia es descomptaran 0.

Feu un dibuix de la trajectòria aproximada que seguirà l’electró.50 · 105 N/m i suposem que sobre la vagoneta no hi actuen forces de fricció ni mentre és impulsada ni mentre puja. La vagoneta té una massa total de 1 000 kg.90°. Determineu l’índex de refracció d’aquest material.P1) Una atracció de fira consisteix en una vagoneta que. Calculeu: a ) La velocitat de la vagoneta just després que la molla la impulsi. Q1) Un electró penetra en un camp elèctric uniforme de mòdul E = 4. Calculeu el mòdul de l’acceleració que experimenta l’electró i indiqueu-ne la direcció i el sentit. la constant elàstica del ressort és 2. Justifiqueu quina serà l’equació de la gràfica que representa aquesta trajectòria i calculeu-la. La vagoneta puja fins a una altura de 10 m i a partir d’aquí baixa per un pla inclinat 45° en què una força de fricció constant fa que s’aturi just quan arriba a l’altura zero. tal com mostra la figura.11 · 10–31 kg. perpendicular a la direcció del camp. que és de 20° respecte de la normal. c ) El mòdul de la força de fricció que fa que la vagoneta s’aturi. qe = –1. Hem mesurat l’angle d’incidència. 83 . b ) La velocitat amb què arribarà al punt més alt de l’atracció.60 · 10–19 C. i l’angle de refracció. Q2) Un experiment consisteix a fer penetrar un raig làser de llum vermella des de l’aire fins a l’interior d’un material que té un índex de refracció desconegut. és impulsada una distància de 100 cm per un ressort horitzontal inicialment comprimit. a partir del repòs. que és de 14.00 · 104 N/C a una velocitat de mòdul v0 = 106 m/s. DADES: me = 9.

tal com es representa en la gràfica. hi apliquem un camp magnètic perpendicular al pla que defineix el circuit.75 m. Q4) Els cometes descriuen òrbites el·líptiques molt allargades al voltant del Sol. 84 .0 s.03 · sin(2πt – πx). a ) Determineu l’equació amb què s’obté la variació del camp magnètic en funció del temps.Opció A P2) L’equació d’una ona harmònica transversal que es propaga en una corda tensa de gran longitud és y (x. el valor del desplaçament i la velocitat d’un punt de la corda situat a x = 0. on x i y s’expressen en metres i t. El seu mòdul varia amb el temps. b ) Calculeu el valor de la força electromotriu induïda en el circuit. c ) A l’instant t = 2. Q3) En un circuit de 50 cm2 de superfície. en segons. b ) L’expressió de la velocitat d’oscil·lació de les partícules de la corda i la velocitat màxima d’oscil·lació. En quina posició respecte al Sol el cometa va a una velocitat més gran? I en quina va a una velocitat més petita? Justifiqueu les respostes utilitzant arguments basats en l’energia. Calculeu: a ) La velocitat de propagació de l’ona. de manera que la distància del cometa al Sol varia molt. t) = 0. el període i la longitud d’ona.

Calculeu: a ) La velocitat angular dels satèl·lits i l’altura de la seva òrbita. RTERRA = 6 380 km. MTERRA = 5. El conjunt dels satèl·lits permet que en qualsevol punt de la Terra una persona amb un receptor GPS pugui determinar la posició on es troba amb una precisió de pocs metres. b ) L’energia mecànica i la velocitat lineal que té un d’aquests satèl·lits GPS en la seva òrbita. mesurada sobre la superfície de la Terra.67 · 10–11N · m2 · kg–2.98 · 1024 kg.Opció B P2) Els satèl·lits GPS (global positioning system. c ) La nova velocitat i el temps que trigaria a fer una volta a la Terra. ‘sistema de posicionament global’) descriuen òrbites circulars al voltant de la Terra. Tots els satèl·lits GPS estan a la mateixa altura i fan dues voltes a la Terra cada 24 hores. 85 . DADES: G = 6. MSAT = 150 kg. si féssim orbitar un d’aquests satèl·lits a una altura doble.

c ) Sobre el protó actua una força F = –qE j i. c). al mateix temps. sobre l’electró. Q4) Un dispositiu llança. 1. Indiqueu-hi el número de la qüestió. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). c ) 1. en la mateixa direcció i en sentits oposats. → → → NOTA: q representa el valor absolut de la càrrega de l’electró i la del protó. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. F = +qvB k. Quan el dispositiu es col·loca dins un camp elèctric E = +E j: → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → a ) Sobre el protó actua una força F = +qE j i. → → un protó i un electró. sobre l’electró. 1. F = –qE j. No cal que justifiqueu la resposta. de les quals només UNA és correcta. c ) fa un treball positiu sobre l’objecte quan passa del punt més alt al més baix de la trajectòria. el número de la pregunta i. Q3) Fem oscil·lar un objecte lligat a una corda de 40 cm de longitud. F = –qvB k. al costat. → v (electró) = +v j. 86 . sobre l’electró. b ) és màxima en el punt més baix del recorregut. sobre l’electró. És a dir: → v (protó) = –v j. sobre l’electró. F = –qE j. 2. com si fos un pèndol.50 m/s. sobre l’electró. A cada pregunta (tant la 1 com la 2) es proposen tres respostes (a. b. 2. de manera que quan l’objecte es troba en el punt més alt de la trajectòria la corda forma un angle de 37° amb la vertical. → b ) Sobre el protó actua una força F = –qE j i.80 m/s. L’objecte passarà pel punt més baix del recorregut a una velocitat de a ) 2. Quan aquest dispositiu es col·loca dins un camp magnètic B = +B i : a ) Sobre el protó actua una força F = +qvB k i. b ) 2. F = +qvB k.Les dues qüestions següents tenen format de pregunta d’elecció múltiple. La tensió de la corda a ) és màxima en el punt més alt del recorregut.26 m/s. b ) Sobre el protó actua una força F = –qvB k i. F = +qE j. c ) Sobre el protó actua una força F = +qvB k i.

logarítmiques. així com per a efectuar càlculs estadístics. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’elecció múltiple que tenen només una resposta correcta. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. En tot cas. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts.50 punts. calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació. Districte Universitari de Catalunya 87 .Proves dʼaccés a la Universitat. No es poden fer servir.25 punts. Respondre encertadament es valorarà amb 0. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. A continuació. cada resposta en blanc. Podeu utilitzar la calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials. Curs 2008-2009 Física Sèrie 3 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. amb 0 punts. Totes les respostes s’han de raonar i justificar. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. trigonomètriques i especials. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. però.

Q2) Una cubeta d’ones consisteix en un recipient amb aigua en què.98 · 1024 kg. mitjançant una punta que percudeix la superfície del líquid. MT = 5. a ) Calculeu la velocitat que tindrà el conjunt de les dues vagonetes després del xoc. Sabem que el punt B és el punt més baix d’un arc de circumferència de 20 m de radi. Després de recórrer el trajecte. DADES: G = 6. una vagoneta de massa M1= 2 500 kg arrenca del repòs en el punt A i recorre una pista com la representada a la figura. situat a 30 cm del percussor. El punt A és a una altura de 25 m respecte de l’horitzontal que passa pels punts B i D. El fregament és negligible en tot el recorregut. calculeu la longitud d’ona.67 · 10–11 N · m2 · kg–2. Calculeu el valor de cada una d’aquestes forces. RT = 6. c ) Calculeu el mínim radi de curvatura que ha de tenir la pista en el punt C perquè la vagoneta no perdi el contacte amb les vies. Si l’ona triga 1. 88 . es generen ones superficials. b ) Dibuixeu l’esquema de les forces que actuen sobre la vagoneta de massa M1 quan passa pel punt B. Regulem el percussor perquè colpegi l’aigua dues vegades per segon. xoca amb un altra vagoneta de massa M2= 3 500 kg. que estava aturada en el punt D. i el punt C és a una altura de 20 m. de manera que després de la col·lisió queden totes dues unides.0 s a arribar al límit de la cubeta. Q1) Calculeu la velocitat mínima a la qual s’ha de llançar verticalment cap amunt un satèl·lit des de la superfície terrestre perquè assoleixi una altura igual que el radi de la Terra.37 · 106 m.P1) En unes muntanyes russes.

si el deixem inicialment en repòs en aquest punt. b ) Si el mòdul de la velocitat dels cotxes.Opció A P2) Un dipol elèctric és un sistema constituït per dues càrregues del mateix valor i de signe contrari. es redueix de manera uniforme des de 3. està fixada per un dels extrems a una paret i a l’altre extrem hi ha lligat un cos de 0. Desplacem el cos una distància de 50 cm de la seva posició d’equilibri i el deixem moure lliurement. La molla no està deformada inicialment. Calculeu: a ) El potencial elèctric creat pel dipol en el punt (0. 0) i que el valor absolut de cada una de les càrregues és 10–4 C.0 m/s i que descriuen una circumferència de 8. que la negativa és en el punt (3. Sabem que la càrrega positiva d’un dipol està situada en el punt (0. calculeu-ne l’acceleració angular i l’acceleració tangencial en aquest interval de temps.60 · 10–19 C.0 m/s en 10 s. quan finalitza el temps de l’atracció. amb la qual cosa descriu un moviment vibratori harmònic simple. k = 1/4πε0 = 9. mprotó = 1.67 · 10–27 kg. L’energia potencial del sistema en funció del desplaçament es representa amb la paràbola de la gràfica següent: Determineu el valor de la constant recuperadora de la molla i el valor de la velocitat del cos quan té una elongació de 20 cm. situada sobre una taula horitzontal sense fregament. 89 . 4). a ) Calculeu les components intrínseques de l’acceleració d’un dels cotxes. Q3) Una molla.00 · 109 N · m2/C2.0 m/s fins a 1. Q4) Una atracció d’una fira consisteix en uns cotxes petits que giren a una velocitat de mòdul constant de 3. 0). c ) L’energia necessària per a separar les càrregues del dipol fins a una distància doble de la inicial.5 kg de massa. separades per una distància fixa.0 m de radi en un pla horitzontal. b ) L’acceleració que experimenta un protó situat en el punt mitjà del segment que uneix les dues càrregues del dipol. DADES: qprotó = 1. NOTA: Les coordenades s’expressen en metres.

b ) La velocitat del cos oscil·lant al cap de 5 s d’haver començat el moviment. A continuació. Calculeu: a ) L’equació del moviment que seguirà el cos. c ) La força recuperadora de la molla al cap de 6 s d’haver començat el moviment. estirem la molla cap avall i el sistema comença a oscil·lar fent un moviment harmònic simple de 3 cm d’amplitud. 90 .Opció B P2) Un cos de 10 kg de massa es penja d’una molla vertical i s’observa que la molla s’allarga 2 cm.

b ) la molècula es pot trencar amb fotons de radiació UV de 100 nm. b.63 · 10–34 J · s. però no amb fotons de radiació UV de 100 nm. comparades amb els objectes. Q4) Suposem que la distància entre la Terra i el Sol es reduís a la meitat.7 · 10–19 J. mentre que les radiacions IR tenen longituds d’ona compreses entre 0. 2. c ) Cap de les opcions anteriors no és certa. c = 3. c ) Depèn de si es troben a una distància de la lent més gran o més petita que la distància focal. c ) quatre vegades més gran. a ) la molècula es pot trencar amb fotons de radiació IR de 100 µm. Indiqueu-hi el número de la qüestió. No cal que justifiqueu la resposta. Si considerem que per a trencar un enllaç d’una molècula típica de les que es troben en un ésser viu és necessària una energia de 4. la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). de les quals només UNA és correcta. b ) la meitat. La força d’atracció entre el Sol i la Terra seria a ) el doble.Les dues qüestions següents tenen format de pregunta d’elecció múltiple. b ) més grans i més llunyanes. La durada de l’any terrestre a ) disminuiria. Les imatges que forma una lent divergent. però no amb fotons de radiació IR de 100 µm. 91 .75 i 1 000 µm. Les persones miops utilitzen lents divergents. DADES: h = 6. b ) augmentaria. 2. c). A cada pregunta (tant la 1 com la 2) es proposen tres respostes (a. 1 nm = 10–9 m. al costat. el número de la pregunta i. Q3) 1. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. c ) seria la mateixa. Les radiacions UV tenen una longitud d’ona d’entre 15 i 400 nanòmetres.00 · 108 ms–1. són a ) més petites i més pròximes. 1.

A continuació. Cada qüestió de l’opció B consta de dues preguntes d’elecció múltiple que tenen només una resposta correcta. No es poden fer servir. Les qüestions de l’opció B puntuen entre totes dues un màxim de 2 punts. calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació. Les qüestions Q1 i Q2 valen 1 punt cadascuna. però. Respondre encertadament es valorarà amb 0. Districte Universitari de Catalunya 92 . logarítmiques. Cada problema val 3 punts (1 punt per cada apartat). així com per a efectuar càlculs estadístics. cada resposta en blanc.Proves dʼaccés a la Universitat. Totes les respostes s’han de raonar i justificar. trigonomètriques i especials. i per cada resposta errònia es descomptaran 0. Cada qüestió de l’opció A val 1 punt. la nota mínima conjunta de les qüestions de l’opció B no serà inferior a 0 punts. amb 0 punts. Curs 2008-2009 Física Sèrie 1 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. En tot cas.25 punts. escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a les qüestions Q3 i Q4 de l’opció escollida. Podeu utilitzar la calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials.50 punts.

DADES: MTerra= 5. Considerem negligible el fregament amb l’aire quan entrés a l’atmosfera terrestre. que analitzarà la radiació de fons provinent del Big Bang. Si volem veure la fletxa més gran respecte de la mida real.P1) La primera missió europea dedicada a estudiar l’origen de l’Univers enviarà a l’espai el satèl·lit Planck. Suposeu que el satèl·lit descriurà una òrbita circular. 93 . b ) L’energia cinètica. haurem situat bé la fletxa? La veurem dreta o invertida? La imatge serà real o virtual? Q2) L’èmbol d’una màquina de vapor té un recorregut D = 100 cm i comunica a l’eix una velocitat angular de 60 rpm. Q1) Una lupa és una lent convergent que s’utiliza per a veure més grans els objectes propers. si per alguna circumstància la velocitat del satèl·lit esdevingués nul·la. tindrà una massa de 1 800 kg i se situarà en una òrbita al voltant de la Terra que es troba a 1. Si considerem que el moviment de l’èmbol descriu un moviment harmònic simple. RTerra= 6.38 · 106 m. l’energia potencial gravitatòria i l’energia mecànica del satèl·lit Planck quan estigui en aquesta òrbita. deduïu el valor de la velocitat que té quan és a una distància de 20 cm d’un dels extrems del recorregut. G = 6.98 · 1024 kg. Calculeu: a ) La velocitat del satèl·lit i els dies que tardarà a fer una volta a la Terra.67 · 10–11 N · m2 · kg–2. Feu la representació gràfica per a trobar la imatge que produeix una lupa quan situem un objecte en forma de fletxa entre la lent i el focus.5 milions de kilòmetres del centre del planeta. perpendicularment a l’eix òptic de la lupa. c ) La velocitat a la qual arribaria a la superfície terrestre. El satèl·lit Planck es llançarà l’any 2009.

Opció A

P2) El tambor d’una assecadora de roba és un cilindre horitzontal d’acer inoxidable de radi 20 cm. En posar l’assecadora en funcionament, la velocitat del tambor augmenta regularment de 0 a 900 rpm en 10 s. a ) Escriviu les equacions de les magnituds angulars ω(t) i α(t) en els primers 10 s del moviment. b ) Determineu l’acceleració tangencial i l’acceleració centrípeta d’un punt del tambor al cap de 5 s de l’inici del moviment. c ) Calculeu la força màxima que exerceix el tambor sobre un jersei mullat, de 0,5 kg de massa, quan gira a 900 rpm. Suposeu que, quan el tambor de l’assecadora gira, el jersei està sempre en contacte amb la paret del cilindre. Expresseu tots els resultats en unitats del sistema internacional (SI).

Q3) En la gràfica següent es representa el potencial elèctric que hi ha a l’interior d’un condensador planoparal·lel, en què la x indica la distància a una de les armadures del condensador. La distància entre les armadures és de 10 cm.

Determineu: a ) La diferència de potencial entre les armadures. b ) L’equació de la recta que ajusta els punts de la gràfica i la intensitat del camp elèctric a l’interior del condensador.

Q4) Una font lluminosa emet llum monocromàtica de 550 nm amb una potència de 2 mW. Aquesta llum es fa incidir sobre un metall i es produeix efecte fotoelèctric. L’energia d’extracció mínima dels electrons del metall és 2,10 eV. Calculeu: a ) L’energia cinètica màxima dels electrons extrets. b ) El nombre de fotons que emet la font lluminosa en un minut. DADES: c = 3,00 · 108 m/s; h = 6,626 · 10–34J · s; 1 eV = 1,60 · 10–19J; 1 nm = 10–9 m.

94

Opció B

P2) Tenim dues càrregues elèctriques de valors q1 = +10–3 C, q2 = –10–4 C, situades en els punts (0, 3) i (–3, 0), respectivament. Determineu: a ) Les components del camp elèctric en el punt (0, 0). b ) L’energia potencial electrostàtica del sistema. c ) El treball que cal fer per a traslladar una càrrega Q = +10–4 C des de l’infinit fins al punt (0, –3). Interpreteu el signe del resultat obtingut. NOTA: Les coordenades dels punts s’expressen en metres. DADES: k = 1/(4πε0) = 9,0 · 109 N · m2/C2.

95

Les dues qüestions següents tenen format de pregunta d’elecció múltiple. A cada pregunta (tant la 1 com la 2) es proposen tres respostes (a, b, c), de les quals només UNA és correcta. Trieu la resposta que considereu correcta i traslladeu-la al quadern de respostes. Indiqueu-hi el número de la qüestió, el número de la pregunta i, al costat, la lletra que precedeix la resposta que hàgiu triat (exemple: Q2-2-c ). No cal que justifiqueu la resposta.

Q3) La corda del violí, en produir la nota la3, vibra amb una freqüència de 440 Hz, i aquesta vibració es transmet a l’aire com una ona acústica de 5 mm d’amplitud. 1. L’ona acústica generada per la corda del violí és descrita per l’equació a) b) c) , , ,

en què la y representa el desplaçament en la posició x. L’amplitud, el desplaçament, y, i la distància, x, s’expressen en metres i el temps, t, en segons. 2. La distància mínima entre dos punts que estan en fase és de a ) 0,773 m. b ) 0,386 m. c ) 340 m. DADES: La velocitat del so en l’aire és de 340 m/s.

96

Si un esquiador surt del començament de la pista (punt A) a una velocitat nul·la: 1. no nul). Fora de la pista. 2. es troba a una altura h respecte del final. tram AB).Q4) El punt més alt d’una pista d’esquí (que podem aproximar a un pla inclinat sense fregament. Quina serà la seva velocitat al final de la pista (punt B)? a) b) c ) Depèn de la massa de l’esquiador. tram BC. Quina distància horitzontal (BC) recorrerà l’esquiador abans d’aturar-se? a) b ) hµ c ) h/µ 97 . µ. no queda neu i per tant hi ha fregament (coeficient de fregament.