You are on page 1of 3

Workshop LSU RE:FLEX –

forskningskonferens

Sammanfattning
Workshopens syfte var att ge deltagarna en möjlighet att tillsammans ta fram direkta förslag och tankar till
den forskarkonferens som planeras i samverkan med Örebro Universitet under april 2010. Deltagarna
roterade och fick lämna sina tankar på samtliga delar av konferensplaneringen: Syftet, Visionen, Teman
och Organisering. Efter att ha grupperat och prioriterat förslagen kom en slutlista av förslag fram, som
sammanfattas nedan.

Vision
Förslag som kom fram på visionen för konferensen var: Skapa samarbeten mellan ungdomsorganisationer
och forskningen för att utnyttja outnyttjade kompetenser och perspektiv, initiera ny forskning på området
som i sin tur kan vara till stöd för ungdomsorganisationerna. Utveckla ungdomsorganisationernas kunskap
och möjlighet att förbättra med ökad legitimitet.

Förslagen:
• Initiera forskning
• Hand i hand - samarbeten mellan forskning och ungdomsorganisationer
• Nyttja outnyttjade kompetenser
• Forskning som uppfyller syftet

• Kunskapsutveckling
• Mer fakta till ungdomsorganisationer
• Redskap att stärka
• Konkret forskning som underlättar
• Inspiration och kunskap om bästa exempel på engagemang
• Civilsamhället 3.0 utveckla förbättra!
• Ökad legitimitet

Syfte
Att sammanföra teori och praktik genom mötet mellan ungdomsorganisationer och forskare. Att behandla
föreställningar som kan finnas bland forskare om ungdomar och bland ungdomsorganisationer om
forskare. Att få ökad kunskap om forskning kring ungas engagemang och organisering och att
ungdomsorganisationerna kan ta stöd från forskningen för att utvecklas och stärkas med ny kunskap.

Förslagen:
• Bekräfta/Slå hål på föreställningar, Utveckla samhällsengagemang
• Slå hål på myter

• Alla organisationer som deltar får konkret forskning som skulle underlätta eller förbättra deras
arbete
• Få underlag till att utveckla metoder eller idéer i våra organisationer
• Få inspiration av andra organisationer till sitt arbete

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer / The National Council of Swedish Youth Organisations

Address: LSU, Gammelgårdsv. 38, SE-112 64 Stockholm, Sweden


Web: www.lsu.se, E-mail: info@lsu.se, Phone: +46-8-672 66 70, Fax: +46-8-672 66 90
• Att stärka de organisationer som deltar

• Ta fram specifik forskning på olika frågor som rör ungdomars organisering


• Forskning kring engagemang bland unga och framtidsprognoser
• Varför är ungas engagemang och delaktighet viktigt för samhällsutveckling och varför är det
lönsamt?

• Spännande att höra om forskning. Kött på benen innan man kan omvandla och förändra i
organisationen.
• Överblick över forskningen – generella strömningar

• Sammanföra teori och praktik


• Direktkontakt med studieobjekt för forskarna

Teman
Några teman som framkom var: Ungdomar och maktfrågor i ungdomsorganisationer. Jämförelser och
perspektiv på ungas organisering, organiseringsformer och historiska exempel. Hur kan
ungdomsorganisationer använda sig av forskningen. Verktyg för mobilisering och kommunikation.

Förslagen:
• Barn/ungdom och makt
• Genus och makt i ungdomsorganisationer
• Klass och etnicitet i engagemang

• Då, nu, sen, hur, var


• Organisationer från förr

• Jämförelser

• Ungdom eller medborgare


• ungdomsorganisering i föreningslivet
• Ungas organisationer är lönsam
• Hur kan ungdomsorganisationer använda sig av forskning

• Hur mobiliserar man sig?


• Kommunikationsvägar intern/extern

Organisering
(former/metoder)
Förslagen på organiseringssätt sammanfattas såhär: ge deltagarna förberedelser, använd en mångfald av
metoder med möjligheter att välja, ha seminarier eller tvärgrupper där forskare och organisationer blandas,
ha kort introduktioner eller speed dating för att skapa möten, använd casearbeten och paneldebatter.

Förslagen:
• Förberedelser innan
• Matchmaking via förarbete

• Casearbeten - visionärt
• Paneldebatter

• Tvärgrupper/blandat
• Seminarier tillsammans praktiker och teoretiker

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer / The National Council of Swedish Youth Organisations

Address: LSU, Gammelgårdsv. 38, SE-112 64 Stockholm, Sweden


Web: www.lsu.se, E-mail: info@lsu.se, Phone: +46-8-672 66 70, Fax: +46-8-672 66 90
• Genom lärande och planering seminarium forskare och org

• Speed dating
• 15-minutare många snabba introduktioner

• Mångfald av metoder - möjlighet att välja


• Skapa mötesplatser
• Workshops m tydlig slutkläm
• Nya mötesformer med betoning påverka opinion

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer / The National Council of Swedish Youth Organisations

Address: LSU, Gammelgårdsv. 38, SE-112 64 Stockholm, Sweden


Web: www.lsu.se, E-mail: info@lsu.se, Phone: +46-8-672 66 70, Fax: +46-8-672 66 90

Related Interests