You are on page 1of 1

Primer Parcial 2 de Novembre de 2000

M` etodes Matem` atics I

2478189 4956378

x t e innits d gits binaris i es peri` odic. x > (1.101)2 .

Per a cada pregunta sumeu el n umero que es troba a lesquerra de la resposta correcta. Si no voleu contestar una pregunta no sumeu res. Escriviu el total rera el s mbol Suma. Dividiu aquest total per 7. El resultat de la divisi o ha de ser exacte, si no, us heu equivocat al sumar.

1257928 x t e innits d gits binaris i no es peri` odic. 3736117 Cap de les anteriors no es certa.

1. Si designem per er lerror relatiu i ea lerror absolut, quina de les seg uents armacions es certa? 4194197 er (y ). 2211755 229313 4423510 er (x + y ) es aproximadament er (x) + er (xy ) = er (x) + er (y ). ea (xy ) = ea (x) + ea (y ). er (xy ) es aproximadament er (x)+ er (y ).

6. Quan aproximem per m nims quadrats la funci o f (x) = 1/x a linterval [1, 2] pel polinomi p(x) = x/2, lerror es: 37667 75334 113001 150668 0.08330 0.2887 0.05685 0.2384

2. Sigui p(x) el polinomi interpolador dels valors de la taula dabscisses x = {1, 1, 4} i ordenades f = {a, b, c} Llavors: 2441068 4882136 1146565 3587633 p(0) > 0, a > 0, b > 0 i c < 0. p(0) < 0, a > 0, b < 0 i c > 0. p(1) = a. Cap de les anteriors no es certa.

7. Considerem el producte escalar amb pesos w = {1, 2, 4} sobre la xarxa G = {0, 1, 2}. Siguin p(x) = 1, q (x) = x + a i r (x) = x2 . Llavors: 188335 q i r no s on ortogonals per cap valor de a.

376670 q i r s on ortogonals per algun valor positiu de a. 565005 753340 p i q s on ortogonals quan a = 10/7. Cap de les anteriors no es certa.

3. Sigui p(x) el polinomi interpolador de la funci o f (x) = ln(4 + x) en les abscisses G = {1, 0, 2, 3}, i sigui e(x) la ta de |f (x) p(x)| donada per la f ormula de lerror dinterpolaci o en un punt x. Llavors: 6028701 5880763 5732825 5584887 e(1) < 0.02. e(1) 0.03. e(0) > 105 . Cap de les anteriors no es certa.

4. Quina de les seg uents armacions sobre el m` etode dinterpolaci o de Neville es certa? Permet evitar el fenomen de Runge. u 4697259 Es til per avaluar el polinomi interpolador en un punt prexat. 5436949 3957569 Si les abscisses no s on equiespaiades, t e un cost computacional m es baix que el m` etode de les difer` encies de Newton. 3217879 Cap de les anteriors no es certa.

5. Si x es la representaci o en base 2 del n umero 1.6, llavors:

Codi: 97865

Versi o: 599171

DNI:

Suma:

Suma : 7