You are on page 1of 2

es: Una constant no nul.la 1.

Volem obtenir una soluci o aproximada de ex x = 0 a linterval [0, 1] amb una precisi o de 103 mitjan cant el m` etode de bisecci o. Quants passos ens calen, pel cap baix, per aconseguir-ho? 3. 10. 100. 1000. 2. Volem una soluci o aproximada de x3 x 1 = 0 a linterval [1, 2] mitjan cant el m` etode del punt x. Quina de les funcions seg uents de iteraci o es la m es adient? g (x) = x3 1. g (x) = 3 x + 1. g (x) =
x+1 x2 .

El polinomi Tn+1 (x). El polinomi zero. Cap de les anteriors. 6. La funci o f (x) = ax(1 x) T e un u nic punt x per a qualsevol a > 1. T e dos punts xos, un dels quals amb valor absolut > 1 per a qualsevol a > 1. T e dos punts xos amb valor absolut < 1 per a qualsevol a > 1. Cap de les anteriors es certa. 7. Fem una mesura i cometem un error dun metre en una dist` ancia de 100 milions de quil` ometres. Lerror relatiu es: 1011 1010 108 Cap de les anteriors es certa.

g (x) = x3 x 1. 3. La forma de Lagrange del polinomi interpolador de la taula x y es:


1 2 (x 5 + 2) 6 (x + 2)x.

2 0

0 1

1 1

1 1 2 (x + 2)(x 1) 3 (x + 2)x. 5 2 1 7 6x 6x .

Cap de les anteriors. 4. Si usem interpolaci o lineal (polinomi interpolador de primer grau) a les abscises 0 i 0.1 para tal de calcular aproximadament els valors de sin x per a x entre 0 i 0.1; Quina es la m es gran precissi o que podem asegurar pel resultat?
1 2 . 2 10

0.00125. 0.000125.
1 4 . 2 10

5. Si xi (i = 0, 1, . . . , n) s on les arrels del polinomi de Txebixef de grau n + 1, Tn+1 (x), llavors el polinomi interpolador de la taula x y x0 0 x1 0 xn 0

8. Sigui an = en . Llavors lordre de converg` encia m es gran es Almenys 2. Almenys 1. Almenys 0.5 No t e ordre de converg` encia. 9. Interpolem un polinomi p(x) m` onic de grau n usant el polinomi interpolador q (x) de p(x) als punts x = 1, 2, . . . , n. Quant val |p(0) q (0)|? 1/n n 1/n! n! 10. Volem aplicar el m` etode de punt x a una funci of a linterval [a, b]. Amb quines de les condicions seg uents nhi ha prou? a. b. c. aib aic bic Cap de les anteriors es sucient 11. Sigui p(x) el polinomi interpolador de ex , per a x = 1, 2, 3. Quant val p(0)? 0.74742 0.730883 0.99005 0.904837 12. Quina de les seg uents funcions no es contractiva a linterval[0, 1]? ex/2 1 ln x arctan(x)/2 (1 x3 )/4 13. Una funci o f t e un punt x x a linterval [0, 1]. A m es, es verica que |f (x)| < 1/2 en aquest interval. Si prenem |f (x)| < L < 1 per a tot x [a, b] f ([a, b]) [a, b] Hi ha un punt x x [a, b] de f .

x0 = 1 com a llavor de lesquema iteratiu xn+1 = f (xn ), a quina dist` ancia de x podem assegurar que es troba x5 ? 0.015625 0.25 0.03125 Cap de les anteriors 14. Sigui p(x) el polinomi interpolador de grau m nim duna funci o sobre la xarxa de punts x0 , . . . , xn i resulta que x0 = x1 . Quin es el grau de p(x)? n n, per` o t e x0 com a arrel doble n1 El polinomi interpolador no existeix.