P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע

ףדור תיגוס

דכ קרפ תבש תוכלה ךלמל הנשמ
ז הכלה
עא תבשב ןישנוע ןיא " מ שנועהש פ " תבשה תא החוד הניא ע . פב וניבר בתכד אהב יתקפתסנ " להמ א ' חצור
ךניע סוחת אל ביתכד השעת אלו הפכ תא התוצקו ביתכד השע הזב שיו ושפנב וליצהל ןתינ וריבח רחא ףדורהש . ןכו
עה לכמ תחא רחא ףדורה ושפנב הריבעה ןמ וליצהל ןתינ המהבה ןמ ץוח תויר . תבש ללחנש והמ תבשב הז היה םא
הריבעה ןמ ותלצה ליבשב . רבד ךל ןיאד וליצהל ידכ תבש ןיללחמד יל אטישפ וגרוהל ורבח רחא ףדורב הנהו
רוהל ונחיננ אלש אטישפ תבש אוהש ליבשבו הרות ותריתה רבכ ףדור לש ומדו שפנ חוקפ ינפב דמועש וג . יאמ ךא
תבש ללחנ אלש רשפא ומד הריתה הרותהש ףאד תוירעה לכמ תחא רחא ףדורב אוה יל אקפסמד . הזל אמגוד שיו
ב תתימ יבייוחמ גורהל השע תוצמ אוהש ףא ירהש " מ ד " מכו תבשב שונעל אלש ונרהזוה מ " או ןיקרפב וניבר ש " ה כ " נ
נועה ינידמ דחא אוה וגרוהל תושר ןתינש הורעה רחא ףדורב הז ליבשב תבש ללחנ אלש רשפאו םיש . אלד אמית יכו
הרובחב לקלקמ יוהד םושמ תבש לולח בישח . סותה ובתכ ירהש אתיל אה ' ל ףד ןירדהנס " ד ה " החוד החיצר ןיא ה
הרפכ ול שיד םושמ ןוקת בישח החיצרהד תבש . הו " הריבעה ןמ וליצמש ןויכ ןוקת בישח נ כו " פב תופסותה כ ' ררוס ןב
ע ףד " ד ג " ח ה ע יטועמל ד " עי ז " ש . ע ףד ררוס ןב קרפב ןנירמאד איההמו " רד ד " ר רב א " ןתינ תבשה תא ללחמה רמוא ש
יק אל ןנאד ףא הריבעה ןמ וליצהל ליבשב תבש ללחל ירש אמלאד ושפנב וליצהל " סד םושמ ונייה היתוכ ל " הניא תבשד ל
םש ראובמכו ושפנב וליצהל ןתינד תוריבעה ןמ . מ " מ היאר אכילד הארנ מ נל םתה " עד םושמ ד " אוה בותכה תרזג םתה כ
דב תופסותה םש והמתש ומכו ונחנא ללחנש תבש הז ללחי אלש ליבשבד ןכתי ךיאד " ע יטועמל דח ה " ז . או " אכיא כ
רל ףאד רמימל " רב א " תרחא הריבע םושמ לבא תבש הז ללחי אלש ידכ תבש לולח הריתה הרותהש תבש לולח ינאש ש
תבש ללחנש ונל ןינמ :
ר בוש ירהל יתיא " סב ף " מ ףד ארמגב רמאד איההל המקואד ןירבוע ולא פ " רא ט " ע א " הויב ורחונל רתומ ה " לחש כ
וכ םירופכה םויב הסרואמה הרענ רחא וא רוכזה רחא ץר היהש ןוגכ יריימד תבשב תויהל ' ושפנב וליצהל רתומש
ע םשפנב םתוא ןיליצמש ולאו ןנתדכ " כ . סד ראובמ ךל ירה " יליצמש םתוא לכד ל ןכו תבשב וליפא אוה םשפנב םתוא ן
רה איבהש ןואג ארירש בר ירבדמ " ר ירבד שוריפב םש ן " רתומ תוירעה לכמ תחא רחא ףדורד ןכ דומלל שי וללה א
תבשב וגרוהל . מ יפכ ךא " סותה ש ' רד איההל הומקואד " עב א " והד סיעכהל רפוכש ה " אוהש שפנ חוקפ ומכ ותגירה ל
ואל יאד םימדה לע דושחו םיטסל היב וגרוהל רתומ ךאיה יכה " וכו תבשב תויהל לחש כ ' . ינאשד םושמ הז ןיד דומלל ןיא
יק אהד שפנ חוקפ " אנביתכדכו תבשב ףא גרהנד אטישפ ףדור לש ומד הריתה הרותהש ןויכו תבשה תא החודד ל . ךא
בש ללחל ונל רתוה אלש תבשב ושפנב ותוא ןיליצמ ןיאש רשפא ןידע תוירעה לכמ תחא רחא ףדורב ןמ וליצהל ליבשב ת
הריבעה דומלת ךירצ רבדהו . רד אבילאד עדו ' ותוא ןיגרוה ןיאד ינגרהי אלש ול וחינה רמואהד היל תיאד הדוהי
רד םתה ןנירמאו " ס י " ומדב המד לצה הרות הרמאו אלטקל הישפנ רסמד םושמ הילטק אנמחר רמאקד אהד ל .
ףדור בישחד םושמ ותוא ןיגרוה תבשב ףאד אטישפד הארנ . שי אנמחר דיפק התמיגפאד והל תיאד ןנברל לבא
צו תבשב ותוא ןיגרוה םא קפתסהל " ע :

וש " א קלח רזעיחא ת - חי ןמיס רזעה ןבא
) ב ( שרב הנהו " מגב התוא ןיליצמ ןיא בושו תצקמב המגפיאו הלעבנ הל ירק הארעה תעשמ שריפ םש ןירדהנס י " ושפנב ב
מגב אלא יבייחימ אל אסנקו " וכ ב ' כע " מו ל שרפמ ראוב " שמלו ףדור לש ושפנב התוא ןיליצמ הארעה תעשבד י " צ כ " אהד ע
א רבכש הארעה תעשב " א םגפמ הליצהל א " ףדור ןיד דוע הילע ןיא כ שרפמ הארנו " וא החיצרה הפידרה רמג תעבד י
עא ףדור ןיד ול שי םגפה " ףדור ןיד ול ןיא םגפ וא גרה רבכש רחאל קרו הליצהל דוע רשפא יאש פ הרואכלו שי
ע ןירדהנסמ ןכ חיכוהל " יהי ןוסא םאו ד ' פאו שפנ תחת שפנ תתנו " יהי אל םאו אנמחר רמא ה ' תרמא יאד שנעי שונע ןוסא
חכשמ יכיה ושפנב וליצהל ןתינ ימנ וירבאמ דחאב וליצהל לוכי " וכ שנעיד ל ' האכה רמג לע אוה תודלו ימד בויח אהו
יל ליזא זאו החיצרהו ' ףדור ןיד , ןיא תמאבד אלא יאר ' ע הזל ןימולשתו הזל התימ יוהד ינשמד אהד הזמ " ףדור הז ןיאד כ
כ אהד השאה דצמ ' סותה ' בב " עאד ק " מ לעבל תודלו ימדד ג " דחאל ןימולשתו התימ בושח דחא ףוג יוהד ןויכ מ , צכעו " ל
או רחאה דצמ רחאל ןיוכתנש םושמ ףדור יוהד אלא הל ןיוכתנ אלש השאה דצמ ףדור הז ןיאד " מש העשב כ תא הכ
עא ןיוכתנש ימל ףדור יוה אל השאה " צ כ " השאה לע לפנו רחאל ןיוכתנ ץחה וא לזרבה קרזש העשבד יריימד ל
הכבד " דבלקמ רטפנ וז השעמבו ףדור יוה ותקירז השעמ לע ג " מ = הינימ הברדב היל םיקמ = ףדור ןידכ שמכו " כ
סותה ' בב " כ ק " צד וא רטפנו אב תחא השעמ לעד ב " וממז קיפה אלש לכד ל ןיוכתנש ימל רחאה יבגל וישכע םג ףדור יוה
ר חיכומו " ףדור יוה אל וירבאמ דחאב וליצהל לוכיבד הזמ לואש ןב י , ישב הארנו ' שר " החיצרהו םגפה תעב םג יכהלד י
ב ילב התימ בייחתנש ותפידר לש שנועה דצמ ומד רתוהד ףדור יוה " כ לש ד " גרהש ירחא קר םדא לכ דיב ותתימו ג
ספ םגפש ירחאו עא התימ שנוע וילע שי החיצרהו םגפה תעב לבא םדא לכ דיב התימ ןיד ותאמ ק " רשפא יאש פ
ףדרנה תא ליצהל , יפלו " שנוע םעטמ ואלד רבועבו ןטקב םג ףדור לש ומדב ףדרנה תא ליצהל םיניד ינש ףדורב שי ז
כ ןידה דצמ םג התימ ביוחמ שנוע רבב םגו " ירמגל ותפידר הלכ אלש ז , עא " רשפא יאש פ ףדרנה תא ליצהל .

שר תטישבו " דבלק ףדורב ןנירמאד אה בשיתי י " דבלק וניצמ אל אה הרואכלו מ " תריבע דצמ בייח אוהש המ קר מ
נמו ףדרנה תלצה דצמ ושפנב וליצהל ןתינ ףדורה אה לבא ואלה " הכב םגד ל " דבלק ןנירמא ג " שמל םלוא מ " שיד כ
דבלק ןנירמא יכהל החיצרה דצמ הריבע רמוח הזב " נו מ פ " פל מ " ע ףדורב ז " עא אמרג י " ףדור ןיד וילע שיש פ
www.swdaf.com 1
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
נ תוכרבב חכומדכ " מ ףדרנה תלצה םושמ ח " דבלק םושמ רטפנ אל מ " התימ בויח ןיא אמרג לעד מ המ הזב בשיתיו
דבלקו ףדורכ יוהד ןילעמ אלו ןידירומ רוסמ אהו ימרג דצמ םלשל בייחד רוסממ םישקמ יתיארש " שמלו מ " א כ " יוה אלד ש
אמרג קר , א דבלק ןיד וב שי אמרגב םגד אמינ יא םג םלו " יהיש םעט הזיאמ ושפנב וליצהל ןתינ ףוס ףוסד םושמ מ ' מ " מ
שמל " א כ " שמכו ףדור ןיד ותאמ לזא רבכד רסמש תעב ןוממ בייחתנ תמיא רוסמב תמאב אהד ש " במרה כ " ראובמכו ם
וחב " יס מ ' פש " ישלד קרו התימ בויח וילע ןיא רסמש רחאלד ח ' שר " תעב םג י התימ רבד םושמ ףדור יוה הפידרה רמג
ושפנב וליצהל ןתינ ףדרנה תא ליצהל ידכ קרו התימ בויח וילע ןיאש אמרגב לבא םידיב החיצר השעמ השועב הז לכו אוה
דבלק ןנירמא אל יכהלו וילע ןיא התימ ןיד םגו ףדרנה תא ליצהל דוע רשפא יא רסומש תעבד ןויכו " מ , פאו " סד המד ל " ל
שרל " ב םגד י עא ףדור יוה המיגפה תע " רד ןנברד אבילא קר אוה הליצהל רשפא יאש פ " עאד לואש ןב י " לוכיש פ
שריפש ומכו וגרוהל רומג תושר יוהד ףדור לש ושפנב וליצהל ןתינ וירבאמ דחאב וליצהל " נ ןירדהנסב י " ביוחמו ז
וגרה אלש ןמז לכ ןידה ןמ התימ , ב לבא ףדורד התימ בויח ותאמ קספ החיצרה רחאו ןיד וילע שי ותחיצרב קסועש העש
התימ ] וירבאמ דחאב וליצהל לוכי םא קדקדל ביוחמ וניאש ומכ ףדרנה תא ליצהל ודיב ןיא רבכ םא קדקדל ביוחמ וניאו [ ,
רל לבא " סד לואש ןב י " תא ליצהל אוה ףדור ןיד רקיע לכו ושפנב וליצהל ןתינ אל וירבאמ דחאב וליצהל לוכיבד ל
ידידל תמאב ףדרנה ' יה שרפ יכהלו ללכ התימ בויח וילע דוע ןיא וליצהל רשפא יאד אכ " והה יפל םש י " ןנברל יאקד א
פל לבא ףדור יוה המיגפה תעב םגד " רכ ינשמד מ " ןיא ףדרנה תא ליצהל רשפא יאד ןויכ םגפה תעב םג לואש ןב י
ףדור ןיד וילע אב םג אהו וירבאמ דחאב וליצהל לוכיב ינשמד יאמו " אב וליצהל י ' רבאמ יקומד םושמ דחאכ םיאב םניא וי
וכל " מל ףא ע " כשמכ הריקע אלב החנהל רשפא יאד ד " ל . פלו " שמל ז " במרה פ " פב ם " להמ א ' יה חצור " כבו ג " םש מ
רכ " ףדרנה תא ליצהל ידכ אוה ףדור בויח רקיעו ושפנב וליצהל ןתינ אל וירבאמ דחאב וליצהל לוכיבד לואש ןב י
ליצהל רשפא יאש םגפה תעבש לכ יכהלו ןכ תמאבו סנק בייח יכהלו דחאכ םיאב םניאו ףדור ןיד וילע דוע ןיא ה
אש העשבד םירבדה תוטשפ הארנ " ל םגפמ וא הגירהמ ףדרנה ליצהל א " ושפנב וליצהל ןתינ ש , שרדו " צ י " ע ] צו " ע
שרדב " ע ןירדהנס י " לטק ארבג הארתה אלב וגרוהל ןתינד ןויכ תושפנ יקסע לע אב םא לבא לגה תא וילע חקפל ב אוה א
ועי הריתח תעשמ " ש , יהש ךכב המו ףדור ןיד וילע ןיא אה ףדרנה לצינ ירה לגה וילע לפנד ןויכד השקו ' תעשב ףדור
עו הריתח " צ כ " מגב רמאד אה ל ' רשפאד םושמ לגה תא חקפל ןיא םימד ול ןיאשב לבא תבשב לגה תא חקפל ול םימדד
ףדורל ךפהי לגה חוקיפ ירחאד , במרהו " לה ףוסב ם ' בינג תבשב לג לפנ םא םימד ול שיש בנג לכ ונושלב קדקד ה
כע רוטפ ותאיבב םילכ רבישש םימד ול ןיאש ימ לבא ןימולשתב בייח ותאיבב םילכ רבש םאו וילע םיחקפמ " םייס אלו ל
חכשמ לגה ךות אוה םא םימד ול ןיאד םגד םושמ לגה תא וילע םיחקפמ ןיא םימד ול ןיאש ימ לבא " םא וילע םיחקפמד ל
יא חא ךפהיש שוחל ונל ן " שרפש המ לבא לגה תא וילע םיחקפמ ינווג לכב םימד ול שיב קרו ףדורל כ " אתלימד אמעטב י
עצ הריתח תעשמ אוה אלטק ארבגד םושמ " ג .[

דל הוצמ ףוס ךוניח תחנמ
ינאו סמ ו קפ ד ז ה הארנ טושפ ד םא ׳א א רמ וריבחל גרוהל ו ומכ אש ו ל ךלמה ה״ע ד ו ד יא גרוהה מ״ח א״ב א ם יה '
םידעב הארתהו ל״מ םא א ' ע ו הש חילש גורהל וריבח בייחד חילשה לשאד ד ע״ ל״מו עד ו הש חילש הל ר גו תא ע צ ומ
לשא ד ע״ יאו ן ודיב ןתיש הנתמכ א ת ושפנ ראובמכ ב מ״ר ינעל ן יאד ן דיב ג ״הו ד לוחמל לע שפנה יכ שפנה איה ינק ן
ה״בקה מ״רע אכ ן א״פ ״ה ד ךא ינא סמ ו קפ א ם שי ול יד ן ףדור וגרהל םדוק השועש הריבעה הנשמבו ארמגבו ו ר " מ
ראובמ ׳לה ףדורה רחא וריבח הל וגר הארנ ד אקו ףדור כ״עב לבא םא הז הצורמ ה״ל ףדור ש״עו ןירדהנסב ד חצור
ןתינ הל צ ולי ושפנב ןניפלי הרענמ ׳סרואמה הרענבו הסרואמה ראובמ םש התופמד וניא ארקנ ףדור ש״ע ד״א םש םעטה
פאד ג המ יפק ד ארק םאו איה הניא תדפקמ וניא ףדור לבא ןאכ הדיפקה הרות לע שפנ לארשימ שפנהו אוה ןינק ה״בקה
כ״א ע״כב ארקנ ףדור ךא מ״מ צ ע״ ׳ע ןירדהנסב ״ע ג ןאמל ףיליד ו״קמ המ אמגפא ׳וכ לבא ןאמל ףיליד ב אשקיה כ״א ומכ
םש יא ונ ףדור כ״א נ״ה אשקיהד יוה ימכ פמד ו שר ש״ע י״שרב ו רשפא ויכ ן ףיליד ל רקיע אתלמ תינד ן וליצהל ףדורב הז
ןניעדי דצמ ארבסה אכ ן יאד ן קוליח ןיב ב ע " כ ו ב י ב ן ונוצר מ״מו ע״לצ

ךער םד לע דומעת אל

וש " בדר ת " זכרת ןמיס ג קלח ז
) בנ ףלא ( בותכ תיארש המ לע יתעד ךעידוא ינממ תלאש תמ ךניאש דחא רבא ץצקל יל חנה לארשיל ןוטלשה רמא םא
תימא וא ונממ ךריבח לארשי . תמ וניאו ליאוה רבאה ץצקל חינהל בייחש םירמוא שי עב ןנירמאדמ היארהו " שח ז
ןודנה אובי אתשהו אל רחא רבא אה עמשמ אילת אבלב אניעד יניירושד םושמ אמעט שרפמו תבשב הלחוכל רתומ ויניעב
קמ " רבא שפנ חוקפ ינפמ תיחדנ איה התוא החוד דחא רבא ןיאש הרומחה תבש המו ו ןיד וניא תבשה ינפמ החדנש דחא
שפנ חוקפ ינפמ החדתש הז םעט לע ךומסל שי םא תעדל תיצרו :
רבא תנכס ןיא ךכיפלו אימשמ יתאד סנוא ןכש תבשד רבא תנכסל המ הבושת שי ןידל לבא תודיסח תדמ וז הבושת
ונעמש אל וריבח ינפמ וילע סנואה אוה איביש לבא תבש החוד . ע אמליד ותו " א תכיתח י פעא רב " המשנה ןיאש י
תומיו הברה םד ונממ אצי אמש וב היולת יפט קמוס הידיד אמד אמליד יפט קמוס וריבח םדד תיזח יאמו . יתיאר ינאו
ע תמש דחא " כ אציו םד םהמ איצוהל תוקד תוטירש ונזא תא וטרסש י " ןזואכ לק רבא םדאב ךל ןיא ירהו תמש דע כ
כו " ותוא וכתחי םא ש . ןכש תבשל המד ותו תומיש אלו םהב יחו ארק רמאד ואל יאו תבשה תא רומשל ןיבייח וירביאו אוה
ותלצה לע ומצע רוסמל בייוחמ וניאש וריבחב רמאת תבשה תא ןיללחמ ןיא הנכס וב שיש ילוח לע וליפא אנימא הוה םהב
עא " וירביא תנכסב אל לבא ונוממב וליצהל בייחד ג . ק ןידמ ןישנוע ןיאד ותו " שנוע ךל ןיאו ו רמוא התאש הזמ לודג
www.swdaf.com 2
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
ק ןידמ וירביאמ דחא ךותחיש " ק ןידמ ןישנוע ןיא תוקלמ המו אתשהו ו " כ ו " רבא תכיתח ש . עצפ הרמא הרותהד ותו
פאו היוכ תחת היוכ עצפ תחת " ע אמש וששח ה " ןיע תחת ןיעו שפנ אלו ןיע תחת ןיע הרמא הרותהו תומי הייוכה י
ר רתויש רורב רבדהו ןוממ םלשמש ורמא ךכלו פאו רבא תכיתח ידי לעמ רתוי היוכה ןמ תומיש אוה קוח " ןנישייח ה
כ הל " נב ש " ד . ע וליפא םהירבדמ םהש תוכאלמ לכב תבשה תא הילע ללחל וריתה אהד ארימח רבא תנכסד עדת " י
לארשי . ותו ונתעד לע הלעי ךיאו ארבסהו לכשה לא םימיכסמ ויהי וניתרות יטפשמש ךירצו םעונ יכרד היכרד ביתכד
ש אלא הז ןידל םעט האור יניא ךכלה וריבח תא ותימי אלש ידכ ולגר וא ודי תא ךותחל וא וניע תא אמסל םדא חיני
ףידע הידיד אקיפסד הטוש דיסח הז ירה תושפנ תנכס קפס שי םאו הזב דומעל לכויש ימ וקלח ירשאו תודיסח תדמ
הירבחד יאדוומ . על הארנהו " יתבתכ ד :

וש " זט קלח רזעילא ץיצ ת גכ ןמיס
רידנ םד גוסל קוקזשכ דחוימבו הנכס וב שיש הלוח ליצהל ידכ ומד תוירודכמ ןכו ומדמ םורתל םדאל רתומ וא בייח םא
רחא םוקמב וגישהל ןיאש .
ב " ה , ו ' משת רייא " ג . היע םילשורי " בבות ק " א . הרה דובכל " וחה ג " וכו ב ' רהומ " טילש דלוגנייו בקעי ר " א . השדחא " ט . יננה
ב ול בישהל הרות ילודג והוצעי ךכ יכ אלתמאבו רבד ובישהל ךכ לכ יב ריצפמש רחאל השעמל ותלאש לע הרצקב הז
ילא תונפל .
וגישהל ןיאש רידנ םד גוסל קוקזה ןכוסמ הלוח ךרוצל םד תוירודכ וא םד םורתל גזמ ךרו שולחל בויח שי םא איה הלאשה
םדה קנבב ףסכ תרומת ףא , רודכ וא םד םרת אלו ענמנ םאו ךער םד לע דומעת אלד ואל לע רבוע יא םד תוי , ןיוכ אל וא
יעד " ביאש ילוחלו בכשמל לופיל קקדזיו רתויב שלחי ז " ס , ומכו " םד תוירודכ ןיבל םד תמורת ןיב הזב קלחל שי םא כ , המו
ורובע הנכס קפס שישכ ןידה , ע " כ .
תכ ןד הבושת יצח םכח תלאשכו " סינכהל ביוחמ םדאה םא אנידב ובתכמב ר א " וריבח תא ליצהל ידכ הנכס קפסב ע
הנכס יאדומ , מ םייקל ביוחמ םא ןכו " ביאש ילוחב הלחי המויק ידי לעשכ ע " ס , הכב לוכיש וא " אושב תויהל ג " ת ותואו
לב רבדה " אושב תויהל ת " ת , ןד הז ןוויכבו רגה ול בישהו " טילש רנזאוו ש " ילא ובתכמל ףרוצ ותבושת קתעהש א , אבו
יב הזב קלחל ךכ ךותמ םד תוירודכ תמורת ןיבל םד תמורת ן . ןודינה לכל תרחא השיג שי יל הנהו .
א ( העבקו הדיעה הרותהו תויהד איה יתעד " : איה םדב רשבה שפנ יכ " ) י ארקיו " ז - י " א ( , ז " א " םדב הירב לכ שפנ יכ
היולת איה ) " שר " י ( , זחו " יפע ועבק ל " םדא לש ותויח רועיש איה םד תיעיברד ז , גש המ עבוק אלו ףילחמ ועז ) ריזנ ןייע
ל " ח , ד ןירדהנס , ע ןילוחו " ב , דועו ( הוצמ םוש םויק רובע ומדמ תיעיברמ רתוי םורתל םדאה תא בייחל רשפא יא ןכ םא
ג רובע טרפ ' תועודיה תווצמה , ותויחמ רועיש םורתל ובייחל םיצורכ רבדה בשחנ יכ , םוקמ םושב וניצמ אל תמאבו
בירקהלו םורתל םדא לע בויח אהיש איהש הוצמ םוש םויק רובע ומדמ , א לע רובעל אל ידכ רבודמהשכ טרפ ' גמ '
זנכ תוריבעה ' .
רגהש המו " טילש רנזאוו ש " יארו םד תזקה םישוע ויהש המ םורתל בייחל שי ןכש חיכוהל עייתסמ ותבושתב א ' הזמ
םד תמורתב הנכס לכ ןיאד , ךפיהל אברדא יתעדל , תבשב םד תזקהב הנדה המילשה איגוסהמ ד ' כק " םידמוע ונא ט
הנכסה לע םשמ , ףילחת לבקל ידכ ןכימ רחאל זוחאל םיכירצש תוריהזה ןמ המכ דעו הזקהה לש היפנכב הכורכה
לש " אשפנ תחת אשפנ ) " מגה ןושלכ ' םש ( , םשב ות וילע ועבק תוריהזה יעצמאב זחוא וניאש ימ לעו " אל וייח לע
סח " , ש םיעודי םימי לע םש איגוסב וריהזה דועו הנכס ללגב םהב זיקהל אל . הנכסהמ הנשמ הז ןיא ןדיב אימסש המו
בישחל םישיגמש האופר לכש םשכ הז םד תאצוהב הכורכה " בישח םש תא ונממ הדירומ הניא ס " האיצומ האופרהש דע ס
ללכמ ותוא יע וליצהל איה האופר יכ ינפמ אוה הזקהה םצע וריתהש המו הז " תורחא תורומח רתוי תונכסמ כ
תולולעה ונממ וזיקי אל םא ולצא עיפוהל . הזב וישכע םיגהונ אל םלועה בורש הזש רמול אופיא תנתונ תעדהו
ןכימ רחאל זקינה לצא םיעיפומ תוכבסתו םינוכיס יכ תעדל חכונ ינפמ תמאב הז אוהד הזקה תושעל , וניאר ונא םגו
של קר םד תוקירז םהמ םיחקולש הלאכ לצא וליפא המודכו תויופלעתה םעפ אל םלצא תויאופר תוקידב תכירע ם , עא " פ
םד תזקהמ תוחפ רתוי הברה אוה ךכ רובע םיאיצומש םדהש .
ביש וליפא רחא תלצה םשל ומדמ רתויו תיעיבר תתל םדאה לע בויח ןיא ןכ לעו " וקמב הז םד גוס םיגישמ אלו ס " א ,
הזמ קזוי אלש שיגרמו ומדמ םורתל ומצע ןוצרב ץפחש ימ קרו , ב שי תודיסח תדמ הז , דומעל לכויש ימ וקלח ירשאו
הזב , וש לש ותרדגהו ויוטיבכ " בדר ת " ח ז " יס ג ' נ ףלא " ב .
ב ( מגב יזח קופו ' ד ןירדהנס ' ע " ע ג " ב ןניכרצמד א ' וכו רהנב עבוטש וריבח תלצהו בויחל יארקד םיוביר ,' אה ' ארקמ
ךער םד לע דומעת אלד , בהו ' מ " ול ותובישהו " ופוג תדיבא תוברל , היה וליאו א יוביר קר ' וליצהל ךירצש םיברמ ונייה
וליצהל םישנא רוכשלו חורטל םג ביוחמ היה אל לבא ךכל ומצע תלוכיב םא , םג ביוחמש ןניברמ ףסונ יוביר ללגב קרו
ירוגא רגימו חרטימל , יפא ביוחמ ונניאש םירמוא ונייה ןכ אלוליא לבא ' וליצהל ול רשפא יאשכ ירוגא רגימל חרטימל
ומצעב , ועי " שרב ש " רהמבו י " ןילבולמ ם , או " דבלב ןניברמש המ אלא ךל ןיא כ , ךכ רובע תתל םג ביוחמ אהיש אל לבא
ומדמ המורתכ במרהו " מהיפב ם " פב ש " ותמכחב וא ונוממב וא ופוגב וריבח ליצהל ביוחמש הממ הברמש םירדנד ד , ג " כ
ופוגב תיזיפ הלועפ לע ותנוכד טושפ , תוימצעבש הממ ךכ םשל תתל אל לבא םיימצעה וייח הנבמו ופוג , המר דיב ןיועיו
סש םש ןירדהנסב " וליצהל ביוחמ ונניא ונוממב וליפאש ןכ לע רתיב ל , ירוגא רגימל חורטל ךירצד קר אוה יובירהו
ייע אל ונוממב ילוצאל לבא " ש ] . מ יתיארו " ע ש " פ הדמח ילכ רפסב המר דיה ד ' ע אצת " יו ש " ע ל " מכאו ד " ל .[
ג ( ןוגכב לעש רומאהו ומדמ םורתל אלו ושפנל שוחל דחא לכ ידיב תושרה והנבמו םדאה ףוגמ הרסחה לש אד , ונא
זח ועבקש הממ םג םידמל " םלשיש ןוממל הנוכה הרותב רמאנה עצפ תחת עצפד ל , הזל המודב דומלל בתוכש יפכו
ושב םג " בדר ת " חב םש ז " יס ג ' נ ףלא " זו בתוכו ב " ל " : ת היוכ עצפ תחת עצפ הרמא הרותהד ותו היוכ תח , פאו " וששח ה
ע אמש " וכו תומי היוכה י ' ןוממ םלשמש ורמא ךכלו " , הו " כ יאשר נ " ע ןוסא ונארקי ןפ ושפנל שוחל א " ןיאו םדה תאצוה י
www.swdaf.com 3
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
ןוע לכ ךכ רובע וילע , ועיו " בדרב ש " ע תמש דחא הארש אבו דיעמש ז " םד םהמ איצוהל תוקד תוטירש ונזא תא וטרסש י
כ אציו " תמש דע כ . אב םימעפלו מרפה בתוכדכו דחפה ללגב וליפא וילע תומה הזב " ואב ג " יס ח ' כש " קס ח " ייע ז " ש ,
ונינמזב םג םירוק הלא ןוגכב םירקמו , אד ןוגכ לע הבייח אל הרותהש רבדה רבתסמ לבא םירידנכ םירדגומד םגהו ,
בדרה ירבדכו " א םימיכסמ ויהי הרותה יטפשמש ךירצו םעונ יכרד היכרד ביתכ הרותבד בתוכש םש ז ארבסהו לכשה ל
ע " ש , ךכ לע בייחל קח תקיקחל לועפל שי ירה הזב בויח שיש רמאנ םא אהו , אל םהבש םינקותמב וליפאש רבד והזו
הלא תורטמ םשל חכב םד םהמ איצוהלו םישנא סופתל ךכב םיבייחמ , בותכ טפשמב שמתשהל אופיא ןתינ אד ןוגכ לעו
ושב " בדרה ת " רמולו םש ז " : ל םעט האור יניא ךכלה הזב דומעל לכויש ימ וקלח ירשאו תודיסח תדמ אלא הז ןיד ."
ד ( תודיסח תדמ םושמ הזב שיו םורתלו בדנתהל תהימ יאשרש הז , הליגר םד תמורתב לכה והז , תמרתהב לבא
תושפנ תנכס קפס הז רבדב ונשיו ליאוה הטוש דסח הז ירה ןכ השועשמד רמול םוקמ שי םד תוירודכ בתוכדכו
בדרה תאזכב " םש ז ע " ש , הנכס קפסמ רתוי דוע המ תניחבמ אוה הזה ןידינו , לכ םיאיצומ תוירודכה תגשה םשל ירהד
ופוגל ומד םיריזחמ ןכימ רחאל קרו תוכרצנה תוירודכה איצוהל ידכ תועש המכ ךשמל בדנתמה לש ומד , אופיא אצויו
ונ הזב האופרה תמכח םע קרו שממ הנכס לש בצמל דימ ותוא םיסינכמ רבד תישארש ע םא קפס רצ " הלועפ י
ותומדקל וריזחהל ולכוי ופוגל ומד תרזחה לש תפסונ , הליחתמ םיכרוע םיאפורהש המ םג הזב הנשמ אל ןכ לעו
ע חכווהל ידכ תוקידב הברה " ע תוממ והוליצי םא םדיבש האופרה תמכח פ " ופוגל ומד תרזחה י , ירה ףוס ףוס יכ
כיס לש הלועפ איה תאזו הליחתמ ומד לכ םיאיצומ שממ ןו , שפנה אוה םדהד .
ה ( רבכ הנכס יאדומ וריבח תא ליצהל ידכ הנכס קפסל ומצע תא סינכהל םדאל ול רתומ וא ךירצ םא קפסהו איעבבו
וש ירפס תומוקמ המכב תאז ררבל יתכראה " בור תערכה יפכ הכלהל רקיעהש יתלעהו יתחכוהו רזעילא ץיצ ת
א סינכהל ביוחמ םדא ןיאש םיקסופה " נכס קפסב ע תיאדו הנכסמ וריבח תא ליצהל ידכ ה , ונניא וליפאש ןכתישו
ךכב ונוצר םא םג יאשר , חב לשמל ןיועי " יס ט ' מ " ה , ח " יס י ' כ " פ ה " י קרפו ז " ח , יחו " ק םינמיס ג ' ק " ע א " ש . הזל ףיסוא
פב חמש רואה ירבד טרופמב ןאכב " המ ז ' ה חצור " במרה ירבד ריבסמש ח " ריעמ אצוי וניא הלוגהד קסופש םש ם
וכו םלועל וטלקמ ' וכו היורצ ןב באויכ ותעושתל םיכירצ לארשי לכ וליפא ' התימל ומצע ריתה אצי םאו , ףיסוה ןכלש
אצוי וניא המל םעט וניבר , שכמו הרותבש תוצמ לכ החוד שפנ חוקפ אלה " לארשי לכד שפנ חוקפ כ , חיכות רתסאו ,
עבטה רצוי תוצמ ירחא ףיסוהל ונל ןיא עבטה דגנד קר , כ רקוח ןיא וגרהל לאוגה בבל םחי םא יכ רמא אוה בלו תויל
תומ טפשמ ול , ותימהל ןיד תיב םילוכי ןיא ות , רובע הנכס קפסב ומצע סינכהל ול ןיא םדה לאוגל ומד רתוהש ןויכו
תיאדו הנכסמ וריבח תלצה , ואה םייסמו " מגהכ אלד הזמ חכומש ש " שוריה םשב י ' קפסב ומצע סינכהל בייחד
הנכס , שוריהמשו ועי בטיה וב ןייעמל חכומ וניא ימל " ש .
תוירודכה איצוהל ידכ םדה לכ תאצוהל עגונב וננודינל םג תאזכב ריבסהלו המודל המודב שיקהל םשמ דמלנו
רמולו : יע תומי עבטה ךרד יפל םדאהמ םדה לכ תאצוה םירבד לש ןעבטמ יכ " כ , רובע ךכב םדא הזיא בייחנ םא ןכלו
יתמ וליאכ הז ירה שפנ תלצה התימל ותוא ןיר , ןכ תושעל רוסא ןכ לעו , רחאלש הממ ונילעמ לקהל רבדה לכוי אלו
היחתל ותוא ובישיו ופוגב ןלולסמל ורזחיש הוקתב הרזחב ומד תא ול סינכהל השדח הלועפ ושעי ןכימ , רוסאד
תאזכ הנכס לש בצמל ותוא סינכהל , ע הנכס קפסל וליפא וא " כימ רחאל הלצה תלועפל ןובשחב החיק י ע ן " ומד תרזחה י ,
תיאדו הנכסמ וליפא וריבח תא ליצהל רובע , ומדב וליצהל לכויש ותלוז רחא ןיא וליפאו , ריעמ אצוי ןיאש הלוגל המודבו
היורצ ןב באויכ ותעושתל םיכירצ לארשי לכ וליפא וטלקמ , לע לוחמל ומצע לע טילש וניא ןכ םג ומצעב וליפא םדאהו
ומד ) רהמ ןייע " וס תישארב הפי ש פ ף ' צ " ד .( לש בותכ ארקמהו " םב יחו " םושב אובי אלש לדתשיש בויח וילע ליטמ
הנכס ידיל ןינע ) יע ' תליאש הלאש קמעה ' מק " קס ז " ד .( א סינכי אלש המכ תחא לעו " תיאדו הנכס לש בצמב ע
ע ןכוסמה בצממ ותוא איצוהל םיאפורה ולדתשי ןכימ רחאלש המ לע תוכמתסהב " ופוגל םדה תרזחה תלועפ י
םדוקה םלולסמל םתרזחה תולדתשהו , הזמ לודג השעמ רסוחמ ךל ןיאו .
ו ( נעלנ רומאה לכ רואל " תליאשל עגונב תוטישפב ד ' רמ ליאשד , ךרוצל ומדמ םורתל גזמ ךר שולח םדא לע בויח לכ ןיא יכ
רחא םוקמב וגישהל ןיאש רידנ םד גוסל קוקזה ןכוסמ הלוח , שי רשאב תאז תושעל ול רוסא םגד ןכתיו תוחיכומ םידי םנ
יע קוזינש המ " בכשמל לפונו כ , ותוינגרוא לכב עוזעז איבמ הז רבדש , ח אובת הנכס םגש אופיא ןכתיו " המ ןמז רובעכ ו
) םינש המכ רחאל וליפא ( ופוגמ הזה םדה תאצוה בקע הז ול עיגהש וליפא ועדי אלו .
מ םויק רובעש תנתונ תעדה ללכבש המ לע ףסונ הז לכו " ל וא ע " ושב ת א " וליפא םא םמייקל וא םתושעל בויח ןיא ת
ביאש ילוחב קר הלחי הזמ האצותכש " ס , וש ירפסב תאזכב יתאבהדכו " צ ת " יח א " יס ב ' מ " המלש ןינב רפס םשב ג , ןכו
וש שדחה ירפסב " צ ת " טח א " ו ) וה שממ התע הזש " עב ל " ה ( ל ןמיס " ח תוא ו ' ע " ש , יחב יתאבה תאז דועו " יס ג ' ק " םש א
בעיה םשב " רפסב ץ ח זוע לדגמ " ג ) א הנפ ןחוב ןבאב ' פ תוא " ג ( סד " תא ליצהל ידכ יחדימ אל אפוגד אנויזב וליפאד ל
ועי אדירג איה הוצמו תושר קרו הנכסמ וריבח " ש ] וקב באוי תקלחב םג ןיועיו ' ז ףנע סנוא יניד ' ע " ש , ושבו " רהמ ת " קיש ם
ואח " יס ח ' ר " ועידכ ומצע לע רימחהל יאשר יאב רבודמה ס " ש , מכאו " ל .[
לש ומד לכ תאצוה ידי לע תאז םישועש םד תוירודכ םורתל יאשר ונניא םגו ביוחמ ונניאש המכו המכ תחא לעו
תוכרצנה םדה תוירודכ םשמ איצוהל ידכ תועש המכ ךשמל בדנתמה , תאז תושעל ול רוסא הזכ שולח םדא קר אלו
נכו ךכב יאשר ונניא קזחו אירב םדא םג אלא " ל , לע אופיא רזחל שיו ואמ דחא לצא הז " תאז םיריתמה המודכו ה
גרבנידלוו אדוהי רזעילא הרקוהבו הכרבב יננהו

www.swdaf.com 4
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
וש " טע ןמיס טפשמ ןשוח קלח ביצי ירבד ת
וריבח תלצה בויחב -- ב " ה , נ ןרובדאוו ' י ,' משת זומת " ג
הז גוסמ םדל קוקזש הנכס וב שיש הלוח שיו רידנ ומד גוסש ימ רבדב עיגה םכבתכמ , ח םאה ליצהל ומדמ םורתל ביי
וריבח תא . וריבח תלצה רובע רעטצהל וא ןכתסהל םדא בייח ןכיה דע רבדה רקיעב ררבל יבל לא יתתנו , הזש
ונינפל ראבתיש ומכ םיניד יטרפו םינפוא הברהל ףעתסמ . ..
אל ( וניתלאש ןודנב אנידל אנבת . רעצל עגונ קר הז םא הנה , ע שלחויש וא " ךרטצי םא ףאו םד ןתיש י וא םוי בכשל
םימוי , וריבח ייח ליצהל ידכ רעטצהל בייח הנכס ששח םוש הזב ןיא םא . םד גישהל רשפא ןוממב םא ןכו , רדגב יוה
וריבח תלצה ליבשב ותלוכי יפכ ונוממ ןתיל בייחש ירוגא רגימל . רבדב הנכס ששח שי םא ךא , מסב ראובמהל " ע
נה " וילע בויח ןיא ימלשוריהכ וטקנ אל םיקסופהש ל הנכס קפסב ומצע סינכהל . ושב ןייעו " לה ברה ע ' שפנו ףוג יקזנ
ז ףיעס ' בתכש , י הנכס קפסב סנכיל וליפאו " תיאדו התיממ וריבח תא ליצהל ידכ ךירצש א , יו " הזב ח , לקהל תושפנ קפסו
כע " ל , יהו " םיירגוסב בתכ ח . ..
חל ( ייק אלד ןויכ אנידלו " א ימלשוריהכ ל " הל וילע אבויח אכיל הרואכל כ תא תואפרל ידכ הנכס קפסב ומצע סינכ
וריבח . חר הפיגמ ץורפל לולעש תקבדתמה הלחמבד רשפא דיחיל םיבר ןיב קלחל ראבתנש המל ךא " ל , אל םאו
םתוא אפריש ימ אהי אלו הזמ וידי קלסי אפור לכש ןויכ םיבר תנכס יוה םתוא אפרי , הכב " ןכתסהל בייחש רשפא ג
ושפנב , צו " אנידל ע ...

תיגוס רהי רובעי לאו ג

במר " ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם
א הכלה :
לארשי ינב ךותב יתשדקנו רמאנש הזה לודגה םשה שודק לע ןיווצמ לארשי תיב א לכ , אלו רמאנש וללחל אלש ןירהזומו
ישדק םש תא וללחת , וא הרותב תורומאה תוצמ לכמ תחא לע רובעל לארשי תא סונאיו םיבכוכ דבוע דומעישכ דציכ
רהי ונג םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא תוצמב רמאנש גרהי לאו רובעי , םהב תומיש אלו םהב יחו , אלו תמ םאו
ושפנב בייחתמ הז ירה רבע .
ב הכלה :
םימד תכיפשו תוירע יולגו ב םיבכוכ תדובעמ ץוח תוצמ ראשב םירומא םירבד המב , רמאי םא ולא תוריבע שלש לבא
גרהת וא ןהמ תחא לע רובע ול , ג רובעי לאו גרהי , ומצע תאנהל ןיוכתמ םיבכוכ דבועהש ןמזב םירומא םירבד המב ,
ולישבת ול לשבל וא תבשב ותיב ול תונבל וסנאש ןוגכ , הזב אצויכו הלעובל השא סנא וא , לע וריבעהל ןיוכתנ םא לבא
דבלב תוצמה , גרהי לאו רובעי לארשימ הרשע םש ןיאו ומצע ןיבל וניב היה םא , הל וסנא םאו לארשימ הרשעב וריבע
רובעי לאו גרהי , דבלב תוצמ ראשמ הוצמ לע אלא וריבעהל ןיוכתנ אל וליפאו .
ג הכלה :
ד הרזגה תעשב אלש ולאה םירבדה לכו לבא הרזג רוזגיו ויריבחו רצנדכובנכ עשר ךלמ דומעיש אוהו הרזגה תעשב
תוצמה ןמ הוצמ וא םתד לטבל לארשי לע , א לע וליפא רובעי לאו גרהי ןיב הרשע ךותב סנאנ ןיב תוצמ ראשמ תח
םיבכוכ ידבוע ןיבל וניב סנאנ ה .
ד הכלה :
ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ , גרהנו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו
םשה תא שדיק הז ירה רבע אלו , םיברב םשה תא שדיק הז ירה לארשימ הרשעב היה םאו נדכ לאשימ היננח לאי
ויריבחו אביקע יברו הירזעו , ןתלעמ לע הלעמ ןיאש תוכלמ יגורה ןה ולאו , ונבשחנ םויה לכ ונגרוה ךילע יכ רמאנ ןהילעו
החבט ןאצכ , חבז ילע יתירב יתרוכ ידיסח יל ופסא רמאנ םהילעו , ירה גרהנ אלו רבעו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו
םשה תא ללחמ הז , היה םאו םשה שודיק איהש השע תוצמ לטבו םיברב םשה תא לליח הז ירה לארשימ הרשעב
םשה לולח איהש השעת אל תוצמ לע רבעו , פעאו " ןיתיממ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ותוא ןיקלמ ןיא סנואב רבעש ינפמ כ
סנואב גרה וליפא ןיד תיב ותוא , נב רמאנש הארתהו םידעבו ונוצרב רבועל אלא ןיתיממו ןיקלמ ןיאש ךלומל וערזמ ןתו
העטומ אלו גגוש אלו סונא אל אוהה ודמל העומשה יפמ אוהה שיאב ינפ תא ינא יתתנו , איהש םיבכוכ תדובע םא המו
ןיד תיב תתימ רמול ךירצ ןיאו תרכ בייח וניא סנואב התוא דבועה לכה ןמ הרומח , תורומאה תוצמ ראשל רמוחו לק
הרותב , השעת אל הרענלו רמוא אוה תוירעבו רבד , וניאו עשרה ךלמה די תחתמ חורבלו ושפנ טלמל לוכי םא לבא
ואיק לע בש בלככ אוה הנה השוע , הגרדמל דרויו אבה םלועה ןמ דרטנ אוהו דיזמב םיבכוכ תדובע דבוע ארקנ אוהו
םנהיג לש הנותחתה .

וש " זכק ןמיס תופסותה ילעב ת
+ ושת ' ה " ב הידידי ר " לארשי ר +. תמיאמ ורימהש םישנה לע תומ , ורזח הטלמה ואצמשכו ,,, יתבתכ יל הארנהו , רשא
ה ןב " צז לאיחי ר " ל . ה בתכו " יולה םהרבא ר , עא " ןהילעבל תודמושמ ורסא םינואגה תבושתבש פ , ןתעדמ ילימ ינה ,
סנואבש וליא לבא , בושל ןמצעב ןינכתסמו , ורקימ אל תד לע תרבוע וליפאד הארנ , לאו גרהתד ישנ לכ ירימג אלד
רובעת . כו בושל ןתעד אתעש לכד ןוי , והיישפנ ןרטנמ . ה בתכו " עא לאוי ר " עד פ " ז רובעת לאו גרהת , אתגולפ אה
ע דבועה יבג אברו ייבאד " הולאכ הילע הילבק אלד אבר רטפד הארימ ז + ס ןירדהנס " ע א " ב +. רוסאל ןיאד הארנו
הלעב לע הסונא , השבחנל התומדל ןיאד , השפנ הרטנמו , הארימ קר השועש ןויכ ...
www.swdaf.com 5
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
יש ןייע ' יחב דוד וניבר ' רה " הנס ן ' ס " א :

שר " א דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ י
אוה ארבס - וריבח שפנ החדת אלש , יתרת אכיאד , הריבעו המשנ דובא אוהו המשנ דובא אדח אלא אכילד ושפנ ינפמ
רובעי אל , לארשי לש המשנ ויניעב הרקיד םושמ םהב יחו םושמ תוצמה לע רובעל אנמחר רמא יכד , חצור יבג אכהו
רובעל רתומ אהי המל המשנ דוביא אכיא ףוס ףוסד ןויכ - וריבח שפנמ רתוי ורצויל הביבח ושפנש עדוי ימ - רבד ךכלה
תוחדל ןתינ אל םוקמה .
יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ - ךריבח םדמ רתוי ךרצויל האנו ביבח ךמד אהיש עדוי ימ , יחו רמול ןאכ ןיא ךכלה
ומיש אלו םהב םהב ת , אוה ךורב שודקהל לארשי לש םשפנ תוביבח םושמ אלא בותכה ריתה אלש , דובא שיש ןאכו
החיצרה לע הוצש תוחדל ךלמה רבד ןתינ אל וריבח שפנ .
רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפאו - ךכל תובבלה תא ךירמהל םייוגה וליגרי אלש .

שר " ב דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ י
אנאסמד אתקרע - ורש לענה ך , ךכ רושקל םירכנה ךרד םאש רחא ןינעב לארשי ךרדו , רבדב תודהי דצ שיש ןוגכ
אמלעב גהנמ אלא הוצמ ןאכ ןיאש הז יונש וליפא םיעונצ תויהל לארשי ךרדו לארשי ויריבח ינפב םשה תא שדקי ,
לארשיב רבדמ איסהרפ יאהו .
והיירזבא - והב אכייש םשה תשודק והב ךיישד ידימ לכ , וא םאד שדקי אל םאו גרהי וא תוצמ ןתוא לע רובעל ול רמ
םהילע רובעי םשה תא , אוה ןללכב ימנ יאה ךכלה .

ב דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
אנאסמד אתקרע ייונשל וליפא - וכע לשמ ןינושמ םהילענמד עמשמ הרואכל " ם סנוכה קרפב ימנ רמאדכ ) ב " טנ ק :
םשו ( ינאסמ םייס הוהד אריעז רזעלא יבג תינעת תכסמב עמשמ ךכו םילשורי לע לבאתמ היהש רמאקו ימכוא ) בכ ףד (.
פ ףוסבד השקו יטוח ימר אלו ימכוא ינאסמ םייסמ הוהד ארבג אוהה יבג " הציבד ק ) וט ףד (. ןבל לענמ ןיחלשמ ןיא ןנת
ויב " וריחשהל ריגה תציב ךירצש ינפמ ט ר שרפמו " וכע לשמ תונושמ ויה לענמה תועוצר אקודד ת " שד ם וכע ל " ם
רוחש היה יאדו לענמה לבא תורוחש תועוצר ונייה יתכוד לכבד ימכוא ינאסמו תונבל לארשי לשו תורוחש .

שר " א דומע הע ףד ןירדהנס תכסמ י
אתיא םאו - םשה תשודק לע רהזומ חנ ןבד םולשל ךל היל אמינ אל , ול הדוהד עמשמד , הווצמ היה אל וחיכוהלד יהנ
כ ךתימע תא חיכות חכוהד בית ) טי ארקיו ( בשות רג אלו , ייודול אל רוסיא רבדל ייודוא והימ .
הענצב - םשל הוחתשמ אוהש ןומר תיבב לארשי ויה אלו הוה הענצב ןמענ , ביתכ לארשי ינב ךותב םשה תשודק יבגו ,
לארשי ךותב אלא םירכנה ךותב ושדקל ווטצנ אל הילע חנ ינב ווטצנ וליפאו .

הע ףד ןירדהנס תכסמ תופסות א דומע
היל אמיל אל אתיא םאו - אד רוסיא רבדל תודוהל ול היה אל " ש םולשל ךל ל " םשה שודיק לע הווצמ חנ ןב ןיא מ
ביתכ לארשי ינב ךותב םשה שודק יבגו ןומר תיבב לארשי ויה אלד הוה הענצ ןמענ איסהרפב אה הענצב אה ינשמו
ילימ ינה רובעי לאו גרהי ימנ אענצב רמאד ןאמל וליפאו אל יתוכ לבא לארשי םלועלו לע הווצמ חנ ןבד ךל אמיא
ןייעב אטשפיא אל וז אנקסמלו איסהרפ ןוגכ םשה שודק איה תוטישפד אנקסמד עמשמ הלע יוה יאמ ןושלו הארנו
ןניסרגד םירפסכ רתוי איסהרפב אה אענצב אה היל אמיל אתיא םאו ךל םתס היל רמאדמ דיקפמ אלד טישפ אקו
םולשל .

רואמה לעב ב דומע זי ףד ןירדהנס ) ירה יפדל " ף (
ה " וכו שיא םוקי רשאכ יכ רמוא יבר אינת ג ' המ חצורל הסרואמה הרענ שיקמ אלא הסרואמ הרענ לצא חצור ןינע המ יכו
יסרג אלו רובעי לאו גרהי הסרואמה הרענ ףא רובעי לאו גורהי חצור ' ה אכה " אינת ךהב אלא דמל אצמנו דמלל אב ז
גב ליעלד יתירחא מ ' יסרג ' ירה תוכלהב הזב שובש אצמנו ושפנב וליצהל ןתינש הסרואמה הרענל חצור שיקמד הל " ז ף " ל
מגה יחסונ תצקמב םג ' .
ינאש ןמצע תאנה רמא אבר התיה םלוע עקרק רתסא רמא ייבא עד אתשה ןיטיקנ " גו ז " שו ע " ל ד " לו אענצב ש " ש
לו דמשה תעשב אנש אל איסהרפב " לאו גרהי דמשה תעשב אלש ש יפא אלא המצע הריבע איעבימ אלו רובעי ' לכ
גב הריבעה תמחמ האנה הריבעה רבועל היל יטמד ידימ ' רובעי לאו גרהי וללה תוריבע יסרגדכ ' ןיאפרתמ לכב םתה
ע דבוע ואל הרשא יצעמ אפרתמ יכד האופר ירהו םתה אתיאדכ הלוכו הרשא יצעמ ץוח " ינהתמד אוה ייונהתיא אלא אוה ז
פאו הנימ " ןיא ה יפא הנממ ןיאפרתמ ' צ ןיאו הנכס וב שיש הלוח רמולכ תושפנ יופר " ויניע ןתנש אוהה דועו הנכס וב ןיאש ל
השאב יפא אמלא רדגה ירוחאמ ומע רפסת לאו תומי המורע וינפל דומעת לאו תומי םימכח ורמאו תחא ' אתרופ האנהמ
ירמא דוחלב ' או רובעי לאו תומי " אלש אוה אתנקתד םתה ינאש אמלד ת אמעט אוהה תוירעב תוצורפ לארשי תונב היהי
מל אלא היתיל " מל לבא התיה היונפ ד " ה ואלב התיה שיא תשא ד " הנהי לאו תומי ןנירמא הורעמ האנה היל איטמד ןויכ נ
לאו רובעי אענצבו דמשה תעשב אלש הכותבש תוריבע ראשו ונבתכש ומכ הוש ןניד ונרכזהש וללה תוריבע שלשו
www.swdaf.com 6
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
ב יחו ביתכד גרהי עאו םהב תומיש אלו םה " יפא דמשה תעשב לבא לארשיל ריבעהל ירכנה ןיוכמד ג ' ימנ יא אענצב
יפא דמשה תעשב אלש ףא איסהרפב ' הירובעל ירכנה ןיוכמ אקד והלוכ ילימ ינהו רובעי לאו גרהי הלק הוצמ
ל ומצע תאנהל לבא לארשיל " לו יכה ש " ג רתסא אהד ירש יכה ש " פאו יאוה איסהרפו יאוה ע " ה ןמצע תאנהל רתומ
ג רתסאד ארמית אנמו " יאוה ע ירמא אהד ' יקנימדו יקאוק ימנ ןכו תיבל אלא תבל ירקת לא תבל ול יכדרמ החקל םתה
יבהיד ' ע תיב אוהש ארונ יבל והב יחלפד והל " יפאו ןמצע תאנהל ירש ז ' דמשה תעשב היל הסנוא אקד ימנ תירכנ ךכלה
מצע תאנהל הריבעל לארשי רבל ' בעיו אוה יפאו גרהי לאו רו ' יפאו איסהרפב ' עאו דמשה תעשב " ןיא אבר רמאד ג
ה תעדמ אלא ישוק ןיאש הורעב סנוא " הורעה לע אבו םירכנ הופקתשב מ ארקיעמ ותשאל ןווכימש דע סנוא יוה אלד
ירמג םתהד אברדמ איה יתירחא אתלמ אה גרהת לאו רובע היל ירמאד אכיה לבא הורעל והוקבדו םירכנ והופקתו ' הל
יפא סנואה לש ומצע תאנהלד אנרירב רבכו אכהד ןיתעמשמ אלא ' אירש הורע על לבא " אהיש ךרד וב עדוי וניא המצע ז
נ ךכיפל רתומ אהיש ידכ ומצע תאנה וב " עב ל " שב ןכו רובעי לאו גרהי םלועל המצע ז " עא ד " תאנהל ירכנ ןיוכמד ג
ארבס םושמ הימעט אהד רתומ אהיש םלועל ךרד םש ןיא ומצע יתיא ארבס יאהו יפט קמוס ךדיד אמדד איזח יאמד
יפא ןינע לכב ' ג ןיד ינאש דוחלב אתלמ אהבו ומצע תאנהל ירכנה ןיוכתמשב " ע ןידמ ע " שו ז " ןישיקמ אל יתא ד
ןמצע תאנהל רתומ הזו ןמצע תאנהל רוסא הזש רומג שקיה אד ירכנ יאה אבר רמאד אהו " אתספסא לוטק לארשיל ל
וכו ' ב וא דמשה תעשב יקסע איסהרפ ' יפא אענצבו דמשה תעשב אלש יאד ' גרהי לאו רובעי ארהנב אדשמלו לטקמל אהו
ישקמד ' מגב ' ג רתסא אהו " י דועו תבל ול יכדרמ החקלד השרד ארווחימ אלש ןויכ אלא יאוה ע " ירכנל תלעבנד ל
ב תתימ םש ןיא ןמצע תאנהל " עא ד " שמ ןניעב והער תשאד שיא תשא איהש פ " אל היל אמילא ה איסהרפמ ייושק
ירמאד ' יפא הב ' ידדהא יגילפ אלו והייוורתל והנתיא הלע אברו ייבאד ייונישו רובעי לאו גרהי הלק הוצמ תאו " יגילפ ל
ארבסו תעדמ אלא ישוק ןיאש יפל םלוע עקרק וניא אוהש הריבעל לארשי תא הסנאש לארשי תב העשר ימנ יא תירכנב
ירש אברלו רוסא ייבאלד רמימל מ " יק מ " ל ירמאדו ירש ןמצע תאנהל לכד אברכ ' רובעי לאו גרהי הסרואמה הרענ ףא
ה " גרהי לאו רובעיו אוה ןמצע תאנהל הידידל יהיא היל הסנאד אכיה לבא רובעל םירחא היל יסנא אקד מ אחא ברו
ז אחבשמ " ימלשורי דומלתב ףאו ירש ןמצע תאנהל לכד הזל המודכו אראו תשרפב בתכ ל ] פ תיעיבש " ה ד " סבו ב ןירדהנ
פ " ה ג " עו ה " ש [ יפא גרהי לאו רובעי תוצמ ראשבש ונרמאש ונירבדל עויס ונל שי ' יסרגד וריבעהל ירכנה ןיוכתמב ' ר םתה '
ןיא היל רמא ךל אנליטק אל יאו לוכא היל רמא הליבנ רשב היל ותיא ימורב יאמרא דח יבג טייחמ הוה אנמיז רב אבא
נ לוכא אנא תיל אנאד לוטק יתי לטקמ תיעב א הליב " יא יאדוהי יאדוהי יא אלא ךל ליטק אניוה תלכא ולאד ךל עדוא ןאמ ל
ר רמא יאמרא יאמרא ' ר עמש ולא אנומ ' היל ליזא אק יוה גרהי לאו רובעי ירמאד ןנברד ןוהילימל אבא .

ה תמחלמ ןייע ' ב דומע זי ףד ןירדהנס ) ירה יפדל " ף (

בארל םש בותכ " ב דומע זי ףד ןירדהנס ד ) ירה יפדל " ף (
רואמב זי ףד : ד " רמא ייבא ה . ירל " יס ף ' חל ףלא ) ב דע ףד ןירדהנס (
םש בותכ : התיה םלוע עקרק רתסא רמא ייבא , וכו ינאש ןמצע תאנה רמא אבר ,' והל ןניבהיד יקנומדו יקאוק ימנ ןכו דע
וחלפד ] והב [ ארונ תיבל , דמשה תעשב וליפאו ןמצע תאנהל ירש הרז הדובעל תיב אוהד , יוג ךכליה רבל היל הסנא אקד ה
אוה ןמצע תאנהל הריבעל לארשי , דמשה תעשב וליפא איסהרפב וליפאו גרהי לאו רובעיו .
םהרבא רמא : רובעי לאו גרהי ןתאנהל וליפא דמשה תעשב םלועל יכ הרומג תועט וז , ז אחא בר ירבדו " ל , עא " פ
הזה ןינעכ ןיארנ ןישרופמ ןניאש . ק הוצמ וליפא ורמאש ומצע ןינעה ןמו עאו רובעי לאו גרהי הל " ושריפש הלק הוצמהש פ
אנאסמד אתקרע יאה יכ הלק הוצמל וליפא ורימחה יכה וליפא איה ירובעל , דמשה תעשב לכ הנימ עמש ] רוסא .[ דוע שיו
םימעה לכ לע וארומ תויהל ודובכל אלא ןווכתנ אלש רצאנדכובנ לש ומלצמ הז רבד ךומסל , הירזעו לאשימ היננחו
של ןמצע ורסמ עא ימד דמשה תעשכ הריזג לכ יכ דמשה תעשב היהש ינפמ הפיר " ומצע דובכל אוהש פ . השעמ ןכו
דובכל יכדרמל ןמה ] דובכלו ומצע [ וינפמ עוזל יכדרמ הצר אלו היה תוכלמה . וללה תוריבע שלשד בתכש המו
ימד ריפש ירובעל ואלד ירש ןמצע תאנהל לכ תורומחה , ארונ יבד יקנומדו יקוקמ והל רמגו רתסאמו הרז הדובע דצ אוה
רתומ ןמצע תאנהלו התיה תוירעד . לארשי אנוש ול היהש ןוגכ ןמצע תאנהל הל תחכשמ םימד תוכיפשלד רשפיאו
השעמכ ונממ רמשי אלש ורבח לארשי ידי לע םא יכ ול לוכי וניאו ול רצימ אוהו ] די מ והימרי [ ןומע ינב ךלמ םילעב
הינתנ ןב לאעמשי ידי לע , הז רמאיו גרהי לאו וגרוהל רתומש , לבה לכהו . הדובע קבא יקנומדו יקאווק וריתה םא יכ
הרז הדובע ןאכ ןיא לבא רוע ינפל םושמ אלא וניאו ךכל םילכ םהל ןיליאשמשכ הרז . ריתהל הזמ דמל אוהש דעו
רוסיאל הרשא יצעמ דמלי ] א הכ ףד םיחספ [ התימ סנוא סונא אוהו ירובעל ןאכ ןיא ירהש . ןבד השעממו אמד ] הדובע
ב זכ ףד הרז [ תמו ןימ ותואמ אפרתהל לאעמשי יבר וחינה אלש , לכו וליפאו ימד ןמצע תאנהלכ ירובעל וב ןיאש השעמ
רוסא יכה . ירשו ווה תוירע רמאקד רתסא השעממו , הזב העט , תוירע והנה ואלד אלש רובעי לאו גרהי הילע רמאנש
יכ השאה לע רמאנ ] םא [ שיאה לע . יכ הארת אלהו חצרנל אלו שקוה חצורל , חצרנכ הרענהו חצורכ לעובהו , לעו
גרהתש בותכה רימחה אל הרענה , תוריבע ראשמ ערג אל איסהרפ םוקמ לכמ לבא , רתסא אוה ושקה ןכ לעו
יאוה תוירע ושקה אלו יאוה איסהרפ . איוה אל תוריבע ראשכ וליפאד התיה םלוע עקרק ייבא ינשו , הל הוה יאמד
דבעמל . ינש אברו רתומ תוריבע ראשבו ןמצע תאנה . ןמענמו ] חי ה ב םיכלמ [ וילע ןעשנ וינדא היהש דומלל ונל שי
ןמצע תאנהלכ אוה ירהו ומע ערכנ וחרכ לעו ותאוחתשהב , ןווכיא דובעל אלשד , תשודק לע רהזומ וניאד חנ ינבד אמעטו
רוסא אנוג יאהכ לארשי אה םשה , בעל רמגימל ןל תיל יקנומדו יקאווקמ אלא ע לש הדו " שממ ז . שיאה סנוא רמאת םאו
תעדל אלא ישוק ןיא אהו הל תחכשמ יכיה תוירעב ] ב גנ ףד תומבי [ , ז אחא בר שריפש ומכ ותאופרב רשפיא " ל . ימנ יא
ונמזו םיוג ואבו ותשאל השקתנש ןוגכ ] ול [ הילע אבי אל םא וגרוהל וילע ומייאו הורעה תא . רתסא לע אצמש היארהו
www.swdaf.com 7
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
תבל ול החקלש ] א גי ףד הליגמ [ , ךכל ןיכירצ ונא המו , ןיאנקמ היוגל לארשי תליעבו תילארשיל יוג תליעב אלה
אוה וב ןיעגופ ] ב אפ ףד ןירדהנס [ תותימ יבייחכ אוהו . הז אוה לבה השאל יכדרמ החקל ןכל םדוק וב בשחש המו ,
שורושחאל ואיבה תולועב וטאד .

יר " כסמ ף א דומע ו ףד םיחספ ת ) ירה יפדל " ף (
דמלל אב הז ירה אלא הסרואמ הרענ לצא חצור ןינע המ יכו שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ רמוא יבר אינתד
הרענ שיקמו ושפנב וליצהל ןתינ חצור ףא ושפנב הליצהל ןתינ הסרואמ הרענ המ הסרואמ הרענל חצור שיקמ דמל אצמנו
המ חצורל הסרואמ הסרואמ הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור רובעת לאו גרהת

א דומע ו ףד םיחספ רואמה לעב ) ירה יפדל " ף (
ז ברה תוכלהב בותכ אצמנ " הסרואמ הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ ל רובעת לאו גרהת ןנאו יסרג אל ' ףא אלא יכה
לאו רובעתו איה םלוע עקרק איה לבא רובעי לאו גרהי הסרואמה הרענ גרהת סמב הז ןינעב ונבתכ רבכו ' ןירדהנס .

בארל םש בותכ " א דומע ו ףד םיחספ ד ) ירה יפדל " ף (
רואמב ו ףד . ד " אצמנ ה . ירל " יס ף ' ישת ) א הכ ףד (
םש בותכ : אצמנ ז ברה תוכלהב בותכ " רובעת לאו גרהת הסרואמה הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ ל אל ןנאו
וכו אריבס ' .
םהרבא רמא : דהב היל המל יבסד אמוגרת י . ז אחא ברו " ל ] אראו תשרפ תותליאש [ המגרת אניט הבל התלעש ןוגכ
םדא תבהא לע ןנירמאד ] א הע ףד ןירדהנס [ רובעת לאו תומת . ןירדהנס תכסמב הז תמגוד שיו ] םש .[ קדקד אוהו
רובעי לאו גרהיב , אלא ישוק ןיא אלהו ] ל [ תעד ] ב גנ ףד תומבי [ לעש ימב ןכ םג השריפו רובעי אלו תומיש אניט ובלב ה .

במרה ישודיח " ב דומע ג ףד תובותכ תכסמ ן
איה דמשה תעשו אוה איסהרפ אהד רובעת לאו גרהתד אוה אניד אהו היל אישקד אכיא , ןמצע תאנהל רמימל אכיאו
לעבת ירזגו גרהית ירזג אלדמד אוה ןמצע תאנה יאדו אהד גרהת לאו רובעת ימנ דמשה תעשב וליפאו איה אמלא
ירש דמשה תעשב וליפאו םינווכתמ ןמצע תאנהל והייפוג והניא , בארה ירבדכ אלשו " דמשה תעשב לכ רמאש ד
רובעת לאו גרהת ןמצע תאנהל וליפא , תוצמה ויהי אלש ידכ רוסא ןמצע תאנהל וליפא דמשה תעשב לכש רשפאו
לבא וניתווצמ לטבל דמש םירזוג םהש רחאמ םלטבל תולקו םהיניעב תויוזב אלא ורזג אל הרקיע לכש ןויכ ןאכ
דמש וניא ןמצע תאנהל , ןוכנ הז ןיאו .

ב דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
יאוה איסהרפ רתסא אהו - הד המית " רובעי לאו גרהי אמלע ילוכל הסרואמה הרענו חצורד יאוה תוירע ייושקאל ל
תובותכ שירב השק ןכ ומכו ) ג ףד : םשו ( סמד תועונצ אכיאד רמאד אישוק יאמו ירש סנואד והל שורדילו ךירפו והיישפנ ור
תוירע יוליג םושמ והיישפנ ורסמד ןדבע ריפש אה ר ץריתו " םושמ םיבכוכ דבוע תליעב לע התימ ןיבייח ןיאד ת
םיבכוכ דבועד היערזל הירקפא אנמחרד פב ןנירמאדכ ' הסונאה לע ןיאשונ ) חצ תומבי (. םתמרז םיסוס תמרזו ביתכד
ךכ ךותמו ר הצור היה " אלד תודהיב המייקל המע רייגתנ בושו םיבכוכ דבוע הילע אבו הרימהש לארשי תב ריתהל ת
המהב תאיבכ איוהד םיבכוכ דבוע תאיבב לעובל דחא רמימל ךייש רה השקהו " ב קחצי ר " עד יכדרמ ר " תאיבב כ
וכע " לעבל הרסאנ ם ירמאדכ ' פב תוצורפ אכיאד םתה ' הלמראתנש השאה ) וכ תובותכ : ו םש ( ידיב השבחנש השאה יבג
וכע " הליגמב ימנ ןנירמאו הלעבל הרוסא תושפנ ידי לע ם ) וט ףד (. ךממ יתדבא ךכ אבא תיבמ יתדבא רשאכ יבגל אמלא
בישח אל הלעב ' עא ותאיבב תלספנ הנוהכל םגו המהב תאיבכ םיבכוכ דבוע תאיב " תלספנ הניא המהב תאיבבש פ
המהבל תונז ןיאד פב ןנירמאדכ ' לע אבה ותמבי ) טנ ףד תומבי (. ןינעל אנמחר הירקפאד אוה םיבכוכ דבועד היערזד
הירקפא אל םיבכוכ דבועד תאיב לבא סייח לעובל הרוסא לעבל הרסאנד ןויכו האמטנו האמטנומ הטוסב ימנ ןנירמאו
הסורא קרפב ) ד ' וכ : םשו ( המורתב לסופו ודי לע ןינקמ יתוכד רמא האמטנ איהו הרתסנו אטישפ ךירפו דחא אנמחר
יקופאל היל הריסא האיב ךהבד אכיה ילימ ינה האמטנ איהו הרתסנו רמא יכ אמיתד והמ ינשמו המורתל דחאו לעבל
וכע " מק היל הריסא יכה ואלבד ם " ל לעובל ןידה אוהו לעבל רוסאל האמטנו ךייש םיבכוכ דבוע יבג וליפא אמלא אהו
נהמד היל םיקד יאוה תוירע רתסא אהו אכה ךירפ אלד בייחימ אלד ןינעל םלוע עקרקד אמעט י ' םושמ המצע רוסמל
ה ומצע רוסמל בייחימ יכ היפוג חצורו ןניפלי חצורמ אהד תוירע " השעמ דיבע אלד אכיה לבא םידיב גרהיש םדוק מ
ומצע רוסמל בייח ןיאש ארבתסמ ךעמתמו קוניתה לע ותוא ןיכילשמש ןוגכ אמדד תיזח יאמ הברדא רמא יצמד
קמוס יארבחד השעמ דיבע אלד ןויכ יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט י לאו גרהת הסרואמה הרענ ףא רמאקד אהו
יאו המצע רוסמל תבייח ןיא םלוע עקרק איהש המצע הרענה לבא השעמ דיבעד יאק לעובאו ןניסרג גרהי רובעת
הורעה תא הילע איבתש השעמ השעתש םדוק הרענה גרהתד שרפל שי גרהת סרג לח ןינעל לבא םושמ םשה לו
ס אל איסהרפ " ותמבי לע אבה קרפ שירד איההב שרפל שי ימנ ןכו םלוע עקרקד אמעט ינהמד ד ) ד תומבי ' גנ : םשו (
םאש עדויו הורעה לע והואיביש חיני וא והגרהיש ול רמוא םאד תעדל אלא יושיק ןיאש הורעל סנוא ןיא אבר רמאד
אלד רמימל וניצמ אל השקתי אלש רשפא יא והואיבי השעמ דיבע דמועו השוקמ רבכ היה םאו השעמ בישח יושיקהש
וכעהו " ומצע רוסמל ול ןיאו סנוא שי יאדו םתה הורעה לע והואיבה ם הצילח תוצמ קרפ ךירפד אהו ) ד םש ' גק . םשו (
אמהוז הב ליטה הוח לע שחנ אבשכד םיקידצ לצא איה הער םיעשר לש ןתבוט ינשמו הריבעמ אינהתמ אק אהו לעי יבג
www.swdaf.com 8
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
אל עא המצע רוסמל הל היה אמעט יאהמד רמימל יעב " שירדדכ השעמכ אבישח האנהד םושמ םלוע עקרק איהש פ
חינמה קרפב ) ב " ד ק ' בל (. אד תושועה תושפנה ותרכנו " ה ימנ ןיתעמשב כ " רתסא יבג ייושקאל ל םירבדה ןיארנד דועו
ךירצ היה הברדאו הסנאל יאשר הוה אלו היה חרוב ירהש הסונא התיה אלש חיכומש ומכ םיפדורה ןמ והנימטתש
ךרבת להאב םישנמ החבשמ בותכהש המ לע ךירפ םתהו וחכ שיתהל הילע אבש דע הירבדב ותלדיש איהו ןינעה
האלו לחר הקבר הרש פב ןנירמאד ' ריזנב ינאו רמאש ימ ) ד ' גכ : םשו ( ויהש המשל אלש הוצממ המשל הריבע הלודג
ש הל בישחו ןהילעבמ תונבהל תונווכתמ שמו ךכ לכ המשל יוה אלו הוצמה ןמ ןינהנד םושמ המשל אל " ימנ לעיד ךירפ ה
החבשמ בותכה המב הסונא התיה םאד החבשמ בותכהש אחינ אתשהו אינהתימ או " שורושחאל רתסא תיצרתנשכ ת
אל ותשורג ריזחמד ול רוזחל תרתומ אהתש ידכ הליחת יכדרמ השריג אל המל יתדבא יתדבא רשאכ הרמאש
זב הריסא ןיאושינ אלב תונ פב ןנתדכ " הטוסד ב ) ד ' חי (: לע אלו סראתתש םדוק לע אל המע הנתמ ןיאש םידומ לכה
חאו יאמטתו ירתסת םאש יאמטתו רחאל ירתסתש שרגתתש רחא " ול הרוסא אהת אלו לעביתש לכ ללכה הז הנריזחי כ
המע הנתמ היה אל יו " ךלמל עדוי ןפ ארי היהש השרגל הצור היה אלד ל .

ר ' יח ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה יולה םי
א הכלה
וכו גרהי לאו רובעי ונגרהי וא הרותב תורומאה תוצמ לכמ תחא לע רובעל לארשי תא סנאיו ירכנ דומעישכ ' דב " ראשב א
עמ ץוח תוצמ " לאו גרהי גרהת וא ןהמ תחא לע רובע ול רמאי םא ולא תוריבע שלש לבא םימד תוכיפשו תוירע יוליגו ז
כע רובעי " ל .
ע ףד ןירדהנסד איגוסב אוהו " ד ] ע " א [ ר רמא ' ר םושמ ןנחוי " תוריבע לכ דולב הזתנ תיב תילעב ורמגו ונמנ קדצוהי ןב ש
וכו םימד תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובעמ ץוח גרהי לאו רובעי גרהת לאו רובע םדאל ול םירמוא םא הרותבש ,' הדובע
רכ הרז " ר אינתד א " ד תא תבהאו רמוא א ' קלא וכו ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךי ,' םימד תוכיפשו תוירע יוליג
וכו הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ רמוא יבר אינתד יברדכ ' המ חצורל הסרואמה הרענ שיקמו
רובעת לאו גרהת הסרואמה הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור , וכו אוה ארבס ןלנמ היפוג חצורו ' ד רמיי ימ קמוס ךדיד אמד
יפט קמוס ארבג יאהד אמד אמליד יפט . גרהי הלק הוצמ וליפא איסהרפב לבא העניצב אלא ורמא אל דוע איגוסב םשו
וכו רובעי לאו ,' יאוה איסהרפ רתסא אהו , התיה םלוע עקרק רתסא ייבא רמא , ינאש ןמצע תאנה רמא אבר . סותבו ' םש
יאוה תוירע ללכב רתסאד היל קופיתד ושקה כו הליגמב ראובמ ) ט ףד " ז ] ( ט ףד " ע ו " א [ ךכ אבא תיבמ יתדבא רשאכ
ךממ יתדבא , וצריתו וכ תוירע םושמ יאד " ס ע " םושמ המצע רוסמל אבייחימ אלד ןינעל םלוע עקרקד אמעט ינהמד ל
תוירע , הל ןניפלי אק חצורמ אהד , םידיב גורהיש םדוק ילימ ינה ומצע רוסמל בייחימ יכ היפוג חצורו , אכיה לבא אלד
ומצע רוסמל בייח וניאש ארבתסמ ךעמתנו קוניתה לע ותוא ןיכילשמש ןוגכ השעמ דיבע , יאמ הברדא רמא יצמד
השעמ דיבע אלד ןויכ יפט קמוס ידיד אמד אמלד יפט קמוס יארבחד אמדד תיזח . במרהו " ךה ללכ ריכזה אלו םתסד ם
ע קלוחד עמשמ םלוע עקרקד " סו ז " רובעי לאו גרהי ינווג לכבד ל תוירע יוליגב , ראובמכו הזב םינושארה וקלחנ רבכו
םש תומחלמבו רואמה לעבב , ייע " סד ש " ללכ תוירע יאוה אל רתסאד ל , ס איגוס ךהד " היונפ התיהד ל , תאיבד וא
ר תטישכו תוירע ללכב אבישח אל ירכנ " סותב ת ' םש . עו " במרה םתסש והז כ " לאו גרהת ינווג לכב אהימ תוירעבד ם
רובעת . צד אלא " ע סותה ירהד ' ינווג לכבד קספ המלו ומצע רוסמל ביוחמ וניא השעת לאו בש יוהד אכיהד חצורמ וחיכוה
רובעת לאו גרהת . יו " רמוח םושמ הז ןיא אלה םידיב השעממ השעת לאו בש קולחד אה אפוג החיצרבד ןויכד ל
םידיב השעמד , ע ןה תולוקש תושפנה ינשד ןויכד קרו " השעת לאו בש תויהל ךירצ כ , תוחוד ןיאש תוחיצר ינשכ ונידו
השעת לאו בשב ונידד הז תא הז , עו " תוירעכ לוקש ושפנ חוקפד אמינד תוירעב תאז ךייש אל כ , חצורמ ןניפליד ןויכו
לאו גרהת ינווג לכבו ןיוש םידיב השעמו השעת לאו בשד אניד רדה אליממ שפנ חוקפ ינפב החדנ וניאד ןידה רקיעב
רובעת .
יו " דוע ל , הנהד צ " סותה ירבדב ע ' ךעמתנו קוניתה לע ותוא ןיכילשמש ימל הסרואמה הרענ ןינע יאמד , והיא םתהד
םימד תוכיפש לע רבע אלו ללכ חצור יוה אל , ותוא ךילשמש חצורה דיב ץעו ןבאכ קר יוה אל אהד , ךילשמש ימד
חצורה אוה ותוא , ומצע תא רוסמל בייח אל יכהלו , אשמ " עק אלד ףא הסרואמה הרענב כ השעמ הדב , מ " איה ירה מ
תוירע יוליג לע תרבוע , רובעת לאו גרהתד ןתונ ןידה ריפש יכהלו . סותה תנווכד הארנו ' איה ךכ , אוה חצורד ןויכד
וכו ךדיד אמדד תיזח יאמד ארבסמ ,' א " ג השעמ דבעיל אלד קרו חצור ןיד הזב אהיד ןניחכשמ הוה םא םג אה כ " כ
ומצע רוסמל בייח היה אל א רמא יצמד אלד ןויכ יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט קמוס יארבחד אמדד תיזח יאמ הברד
השעמ דיבעק , או " השעמ הדבעק אלד ןויכ תוירע יוליג לע תרבועד ףא חצורמ אפליד הסרואמה הרענב ןידה אוה כ
רובעת לאו גרהתד אניד ךה הב ןיא . צ אפוג חצורבד אלא " הזב ע , מגה רמאקד יאמ שרפל שי תמאבד ' בס ךה אר
ינווג ירתב יפט קמוס ךרבחד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמד , ע םהינש םה ןילוקשד ןויכד אמינד וא " כ
רובעי לאו גרהי םידיב השעמ לעו השעת לאו בשב תויהל ךירצד אניד יוה אליממ , הניא אליממ ןה ןילוקשד ןויכד אמינד וא
שפנ חוקפ ינפב תיחדנ , לאו בש ןיב קוליח ןיאו היחד ןיד הב ןיא םלועלד םידיב השעמל השעת , גרהיד אניד יוהד אליממו
ינווג לכב רובעי לאו , יה םא הפוג החיצרב םגו ' ג החיצר ןיד הב שיד אנווגב השעת לאו בש " םה םילוקשד ןויכ ןנירמא כ
החיצרהב היחד ןיד הלח אלד ןויכ רובעי לאו גרהי אליממ ושפנ חוקפ ינפמ החדנ וריבח ןיאו .
נו בב אתיאד אהמ ונבתכש ינשה שוריפכ אוה ןכד האר " ס ףד מ " ב ] ע " א [ לש ןותיק ןהמ דחא דיבו ךרדב ןיכלהמ ויהש םינש
וכו םימ ' ר אבש דע " ךיחא ייחל ןימדוק ךייח ךמע ךיחא יחו דמילו ע , עאד ירה " השעת לאו בשב יוה םתהד ג , דועו רתוי
הלצה ןיד םושמ קרו ללכ החיצר ןיד םתה יוה אלד , מו " ןימדוק ךייחד ךמע ךיחא יחוד ארקל ןניכירצ מ , הנימ עמשו
ןימדוק ךייחד ךמע ךיחא יחוד ארק אכיאד הלצהב אקוודד , ףא רובעי לאו גרהי ןינע לכב ארק אכילד החיצרב לבא
השעמ דיבע אלבו השעת לאו בשב , החיצר ןיד וב שי ךא םא , פלו " במרה קספ ריפש ז " רובעת לאו גרהת תוירעבד ם
www.swdaf.com 9
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
ווג לכב םלוע עקרקב ףא ינ , ינווג לכב שפנ חוקפ ינפב תיחדנ הניאד ןכ ןידה החיצרב םגד ןויכ , תוירעל ןידה אוהו
םלועל ללכ היחד ןיד הב ןיאד הנימ ןניפליד , עו " השעת לאו בשבו םלוע עקרקב ףא רובעת לאו גרהת ינווג לכב כ
ונבתכש ומכו .

וש " טכק ןמיס העד הרוי קלח רזנ ינבא ת
א ( רה הנה ז םינושא " שה תישוק לע ושקה ל " ןירדהנס ס ) ע " ע ד " ב ( יאוה איסהרפ רתסא אהו . אה השקמ אל יאמאד
ג רתסא " יוה ע . תיבל אלא תבל ירקית לאד יכדרמל תשדוקמ התיהש םושמ םא . םב ןתחתת אלד ואל םושמ יא . יפאו '
אכיל סנואב ןותיחד אמית . מ " ג יוה מ " ב תריזגמ ע " תב לע אבה ירכנ לע םש לש ד לארשי :

ב ( ג הזב שי הנהו ' תוטיש . אה הטיש ' העב תטיש איה " ז מ " ןניסרג אלד ל רובעת לאו גרהת רובעי לאו גרהי אלא
םלוע עקרק השאד . תד לע ריבעהל ןיוכתמ וניאו ומצע תאנהל ןיוכתמ לעובהד דועו . לאו רובעת אברל ןיב ייבאל ןיבו
גרהת . סו " אישוק ימנ בשייל אב אברו ייבא יצורתד ל גד " יוה ע :

ג ( א ותטישל אישקד תמא ןה " שה השקה אל המל כ " גד אישוק ס " ע . פע הכלהב לפלפל אניפתסמד ילולו " הוה רהוזה י
שה השקה אלש המד אנימא " גד אישוק ס " הוזב ראובמה יפל תוטישפב בשוימ ע " ילע אב אל םלועמד ק ' החלשש שרושחא
המוקמב תידיש . ע " שה ךירפ כ " מד ס " הרפב םושמ רוסא מ יה אל םלועהד ןויכ איס ' יהו םשה לוליח אכיאו הזמ םיעדוי ' הל
םשה לוליח םושמ המצע רוסמל . העב חיכוה הזמו " יפא אנקסמלד מ ' גב " לאו רובעת ומצע תאנה וא םלוע עקרקב ע
גרהת . לאד " איסהרפב תוריבע ראשב ומצע תאנהו םלוע עקרק ינהמד יהנ השק יתכא כ . מ " יה םלועהד רתסאב מ ' םירבוס
ש ג אוה " םשה לוליח אכיא המצע תרסומ הניאשכו המצע רוסמל תביוחמו ע . יפא בושו ' רוסמל תביוחמ אנווג יאהכב
המצע . עו " גב ףאד כ " בטיה קודו םשה לוליח אכילו גרהי לאו רובעי ומצע תאנה וא םלוע עקרקב ע :

ד ( העבה לע ושקהו " עמ ץוח ןיאפרתמ לכבד אוההמ מ " ע ריבעהל ןיוכתמ ןאכ ןיאד א תד ל . המורע וינפל דומעתד אוההמו .
יתו ' רה " ז ן " העב תעדל םיחספב ל " יאהכב ותימהל םיצורש תמחמ אוה סונאש קר רוסיאב הצורו ןווכתמ וניאב אקודד מ
גב הצרתמ איהש רתסאב ןוגכ הנכס םוקמב רתומד אוה אנווג " ג תמחמ אלו ע " ע . יה אלמלאש ' התיה אל התימהל םיצור
שורושחאל אשנהל הצרתמ . אשמ " עב אפרתמב כ " עב תונהיל הצור אוהש ז " םהמ תונהיל הרות הרסאש המ א . אוההב ןכו
המורע וינפל דומעתד . הרות הרסאש המ הורעהמ תונהל הצור אוהש . אשמ " תונהיל ללכ התצר אלש רתסאב כ
התיה הסונאש קר שורושחאמ . העב תטיש הז " מ :

ה ( בה הטיש ' סותה תטיש אוה ' ג רתסא אהו ךירפ אלד " הוה ע . תביוחמ הניא השעמ אדבע אלד ןויכד אטישפ אהבד
המצע רוסמל . גל ןניפלי יכיהמד " חצורמ ע . השעמ דיבעד אכיה אלא ומצע רוסמל ביוחמ וניא ימנ חצורבו . אוה םעטה אהד
יפט קמוס ארבג יאהד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ םושמ . או " לע ךמצע קורזל חנה ול ורמאי םא כ
יתה יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט קמוס ארבחד אמדד תיזח יאמ ךופיהל ןנירמא ךוגרהי ואל םאו ךעמתיו קונ . בתכ ןכו
הנב " מ . סותב ןייעו המצע רוסמל תביוחמ הניא השעמ השוע הניאש איה ' תוכיראב . ידידב ךא ' סותה ובתכ ' ול ורמאי םאד
מצע רוסמל ביוחמ ךוגרהי ואל םאבו הורעב ךוקבדיש חנה יא והוקבדי םאש עדויש ןויכ השעמ אנדיבע אל רמול לוכי וניאו ו
השעמ בישח דיבעד יושיקהו השקתי אלש רשפא :

ו ( יחבו ' רה " וז הטיש בתכ ןירדהנס ן . םירמוא ןיא שיא תשא איהו ירכנל לעבהל אניט הבל התלעה םאש בתכ םלוא
השעמ אדבע אלד םושמ ול לעבתש . מד " גב המצע תלצמ איה מ " ע . או ימעטל ליז ' שד םעטד םש בתכש " רובעי לאו גרהי ד
וריבח לש ומדב ומצע ליציש ןידב ןיאש שוריפה תיזח המד . ואל םאבו קוניתה לע ךמצע קורזל חנה ול םירמוא םא ןכ לעו
וריבח ימדב ומצע ליצמ בישח אל ךוגרהי . החומ וניאש המב קר ומצע ליצמ אוהו והוגרהי אל והוקרזי אל םא ףא ירהש
זלמ ותוא קור . ךוגרהי ואל םאו ינולפ גורה ול םירמואב אקודו . והוגרהי וריבח גורהי אלש ןמז לכד . המב ומצע ליצמש אצמנ
וריבח גרוהש . עו " ינימ ןניפלי כ ' גב ליצהל הרוסאש הסרואמה הרענל " ע . המצע תלצמ איה הניט הבל התלעהב ןכ לעו
גב " רוסאו ע . א גרהת ואל םאו לעבהל התוא ןיסנואב קר גב המצע תלצמ הני " ע . םא ףאו ול לעבהל החומ הניאש המב קר
הוגרהי אל הולעבי אל . תלצנ איה דבל החומ הניאש המבו החמת אלש קר התאמ םישקבמ םניא ירהש :

ז ( רה ירבד יפלו " נ ולא ן " יפאד ל ' ידידב ' השקתי אלש רשפא יאו תעדל אלא יושיק ןיאד ףא . מ " השקתי אל םא ףאש ןויכ מ
וגרהי אל וה . גב ומצע ליצמ וניאש אצמנ " ודו ע " ק ] יחב תמאבו ' רה " סותה ירבד בתכ אל ןירדהנס ן ' ידידבד ולא ' ןכו רוסא
רהב " רב קר אמוי ן " םיחספ ן . רהד ראבתי ונינפלו " יחבו אמויב ן ' מל ותנשמ רתוס ןירדהנס " נכ םיחספב ש " ל :[

ח ( גה הטיש ' רה איבהש איה " יחב ן ' יפאד ןירדהנסל ' ת לאד אשרדל תיבל אלא תבל ירקי . מ " במרה תעדל מ " ם
ג בישח אלו ירכנ תאיבב התימ תביוחמ הניא " ע . תירכנה לע אבה לארשיל ימד לארשי תב לע אבה ירכנד םושמ יאו
ה תרכי ביתכדכ אכיא ימנ תרכו וב ןיעגופ ןיאנקד ' וכ שיאל ' . ירחא ךשמנ דלוהד תירכנה לע אבב אקודד קלחל שי ' .
עקרק רתסאד ייבא ץריתו התיה םלוע . יפא השקת אל הז יפלו ' ירכנ תאיבב התימ אבייחמד הטישל . הדיב ןיא ירהש
רוסיאמ המצע ליצהל ] ג השקה אל ןשקמה קר " תחרכומ השרד הניא תיבלד השרדד םושמ הוה ע [ אכיהד רמאו אבר אבו
ג הוה אלד " ומצע תאנהל ןיוכתמ ירכנהשכ המצע רוסמל תביוחמ הניא ע . כ ץוריתה רקיעב לבא ס ייבא " אלד יכיה יכ ל
ירכנ תאיבב התימ תביוחמד תרבוסה תעדל תיבל אלא תבל ירקת לאד השרדל השקי :
www.swdaf.com 10
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע

ט ( רה ירבדמ הנהו " ומכ תותירכ יבייחד והיירזיבא וא תותירכ יבייחב אלא רובעי לאו גרהי ןנירמא אלד ונדמל ולא ן
תרכ בויח ידיל אובל לוכי הפוג וז השאבד שיא תשאב המורע דומעתב . ןויכ אענצב תירכנה לע אבה לארשיב וא
תותירכ יבייחו וב ןיעגופ ןיאנק איסהרפבד . ע " ןויכ והיירזיבא בישח אל ןיואל יבייחב לבא והיירזיבא אענצב בישח כ
םלועל תרכ אכיל וז השאבד . ייעו דוע םש בתכ ןכו " םא ושפנב וליצהל ןתינ אלד ןויכ המהב עוברל והוסנאב קפתסנש ש
עי לאו גרהי רוב . הזל םעט בתכ אל ךא תותירכ יבייח ראשכ אוהש עמשמ הז ןיד וניצמ אלד ןויכ הלעה ךא :

י ( נעפלו " רבדה ןכ שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ הסרואמה הרענל םעט ןתנ בותכב הנהד םעט ןתיל הארנ ד
הזה . ע הגרוהכ בישחד ןויכו " גרוהל וריבח רחא ףדורה ומכ ושפנב הליצהל ןתינ כ ו . ה ןכו " המד חצור ומכ רובעי לאו גרהי נ
יפט קמוס ךרבחד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח . ה " ןויכ יפט ביבח הסרואמה הרענה לעבת אלש אמלד נ
הסרואמה הרענה לעובש המ שפנ תגירה בישחד . עו " המ הגירה בישחד ושפנב וליצהל ןתינ רכזה רחא ףדורהד יכיה יכ כ
ועבורש . א " ה כ " שחד ה תותירכ יבייח לעובש המב ומצע תא גרוה בי . עברנ יל המ עבור יל המד . מו " המהב רחא ףדורב מ
ג התופמ הסרואמה הרענב אהד ושפנב וליצהל ןתינ אל " תיצרתמש ןויכ הליצהל ןתינ אל כ . הו " הצרתמ אוה ירה נ . לבא
ה תלצהמ יפט ביבח ותגירה תלצהד תיזח המ ןנירמא ריפש רובעי לאו גרהי ןינעל ג לש האיב " ג לש האיבהש ןויכ ע " ע
הגירהכ :

אי ( מפלו " ןיואל יבייחב ומכ גרהי לאו רובעי הדנה לע אבל והוסנא םאד הארנ ש . שב אהד " הנמלאד םעטה שרפמ ס
הכל " תותירכ יבייחב ומכ םגפ אכילד ושפנב הליצהל ןתינ אל ג . שרפו " קר ותאיבב הנוז תישענ הניאו רזממ דלוה ןיאד י
פ אכילו הללח יאה ילוכ םג . או " גד הליצהל ןתינ אלד הדנה רחא ףדורב ןכש לכ כ " ףא הנוז תישענ הניאו רזממ דלווה ןיא כ
הללח . יפא הרישכו ' הכל " ג . שפנ תגירה בישח אלד ןיחרכ לע ושפנב הליצהל ןתינ אלד ןויכו . אלד גרהי לאו רובעי בושו
נכ שפנ בישח אלד ןויכ יפט ביבח האיבה תעינמ אמליד ךייש " ל :

בי ( נ הז יפלו " וכעל לעבתש שיא תשאל וסנא םאד דוע ל " ילע והאיבתו ם ' סנואב תחא םעפ הלעבנ רבכ םא םידיב
גרהת לאו רובעת בושד . שב ראובמד ןויכ " שפנ בישח אלו ושפנב הליציהל ןתינ אל בוש הב הרעהש רחאד ס . אלו
תיזח המ ךייש :

גי ( כהל יתיאר הנהו " בשרה םשב בתכש מ " ושתב א ' תחא ונל ונת םירכנ ןהל ורמאש םישנב תומורתב ןנתד אהב
לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי לאו םלוכ ואמטי םכלוכ אמטנ ואל םאו הנאמטנו םכמ . בשרה בתכו " יפאד א ' יה '
האמט ןהמ תחא . מל רתוס אוהו " ש . מפלד " ג בישח אל תאמטנ רבכש התואד ןויכ ש " תוריבע ראשכ אוהו ע . ראשו
ןיחדנ ירה תוריבע גמ השא ליצהל ידכ " ע . ושפנב וליצהל ןתינש ףדורמ תבש החוד שפנ חוקפד ףיליד אמויב חכומדכ . המו
כ שפנ חוקפ ינפמ החדנ םימד תוכיפש " תבש לוליח ש . או " ושפנב וליצהל ןתינ הורע רחא ףדורדמ כ . כ " תוריבע ראש ש
גמ השא ליצהל ידכ ןיחדנ " ע . יניעב רורב הזו . בשרהש רשפאו " ה תטישב יאק א יפאד םירבוס ' לאו גרהי ןיואל יבייח
ושפנב הליצהל ןתינ אלד ףא רובעי . גב רובעי לאו גרהיד םעטה ןיא ןיחרכ לעו " קר שפנ תגירה בישחד םושמ ע
ג לש הריבעד " הרומח ע . דב הנהו " בשרהכ אלד שרופמ ימלשורי איבה מ " או א " יתבתכש ומכ חכומ כ :

די ( נ הנהו " יאר ל ' רה ירבדמ " א בתכש אמוי ן תחא ודחי םאד חכומ ימלשוריבד םכמ תחא ונל ונת ןהל ורמאש םישנד אה
ןתיל רתומ . ונתי דחא ודחי םאד ונגרהנו תחא ונת ורמאש םיטסלד אהא הנשנש ימלשוריה איבהו . המוד הז המ הרואכלו .
תיזח המ ךייש אל אכהו תיזח המד םעטהד םושמ הגירהב אמלשב . גב לבא " הרומח הריבעהד םושמ םעטהד ע יפאו '
ונתי אל ימנ ודחי ] . כב ןיעו " מ ) ה קרפ ' הרותה ידוסי תוכלהמ ( במרה לע השקהש " במרה קספ יאמאד ונגרהנד אוההב ם " ם
יפאד ' תיזח המ ךייש אל אה ונתי אל ודחי [ רה ךא " ימעטל ן ' שפנ בישחד ושפנב וליצהל ןתינש ןתואב תותירכ יבייחב קרד
ג ךיישו " תיזח המ כ . עו " יאר שי ריפש כ ' למ םכלוכ אמטנ ורמאשל םכלוכ גורהנ ורמאש םיטס :

וט ( רה הנהו " יפאד םירבוסהל הטונ םיחספב ן ' יפאו ןיואל יבייחב ' בד לארשי תב לע אבה ירכנב " קספ םש לש ד
רובעי לאו גרהי ןיואל יבייחד . גרהי לאו רובעי םש לש וניד תיבמ קרד ןויכ לארשי תב לע אבה ירכנו . נעפלו " ןיא ד
םתוניב לדבה מלו " רה אוה ד " יפאד העש לכ קרפב ן ' ןיואל יבייח . ה " מכ לארשי תב לע ירכנ ה " אידהל םש ש . רהלו " ן
כהוי קרפבו ררוס ןב קרפב " תותירכ יבייח אקודד וירבדב שרופמ פ . מרב ןייצש המו " רה א " ט ררוס ןב קרפב ן " ס . וא
מא קר יאק " ג בישח אל רוע ינפלד ואלד ש " ע :

זט ( םינידב רבדא עגר דוע ולא . גמב " א ) יסב ' ש " ס ז " כ ק " ט ( לבא תבש ללחל הוצמ הרימהל הצורב אקוד קלחל הצור
ע דובעת אלש ליבשב " ןיללחמ ןיא תחא םעפ ז . בהו " ןיללחמ ןיא הסנואל הצורבד בתכ ח . לע קולחל יאדכ יניא ינאו
וכעה הצורב ונייה םלועלד ישפנ הרמא יקלח ךא םילודגה " ןיללחמד אטישפ שיא תשא סנאל ם וקמ " הליצהל ןתינד ח
מכו ושפנב " ליעל ש . ע דובעת אלש ידכ ןכו " ז . בשר ףילי ררוס ןב קרפב אהד " ע דובעל הצורד י " ושפנב הליצהל ןתינ ז
וקמ " כ וילע ןיללחמ טוידה םגפ המ ח " הובג םגפ ש . ייק אלד אלא " יתווכ ל ' עי ןידה ןמ ןיריהזמ ןיאד םושמ " ש . ןינעל לבא
וקמ ןניפלי ריפש תבש ללחל " ח גמ " ג ידיל אבת אלש ידכ תבש ןיללחמש ע " רורבו ע :


www.swdaf.com 11
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
זנק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
מ " יאשר גרהילו ומצע לע רימחהל הצרי םא אעניצב אוה םאש תוריבע ראש לע וניבר ש . מס ירבדב אוה " ק ) יס ' ג (
רה ירבדבו " ןינמוט המב קרפב ן ) םש ( כו " ארה כ " ןידימעמ ןיא קרפב ש ) יס ' ט ( המ היאר איבהו ימלשורי ) ןירדהנס
פ " ה ףוס ג " ה ( כו " םחורי וניבר כ ) ינ " ח ח " ע הסק ג " ד ( ארקנ ותאנהל לבא וריבעהל ןיוכתמ יוגהשכ ונייהד בתכש אלא
ומצעב לבוח . במרהכ אלדו " ז ם " פב בתכש ל " הרותה ידוסי תוכלהמ ה ) ה " ד ( ושפנב בייחתמ אוהש . במרה ירבדו " ן
םדאה תרות רפסב ) ד הנכסה רעש " ע ןינעלו ה " א ( במרה ירבדל םיטונ " ז ם " ל . ררוס ןב קרפ ףוסב ףסוי יקומנו
הרומו ) חי (. במרה ירבדכ בתכ " ז ם " ץורפ רודהש האורו םימש אריו דיסח לודג םדא אוה םאש בתכ םוקמ לכמו ל
םבל לכב ובהאלו םשה האריל םעה ואריש ידכ הלק הוצמ לע וליפא ומצע רוסמלו םשה תא שדקל יאשר ךכב ונייהו
ןנירמאד ) גנ םיחספ (: ואל ירהו םלצל ווחתשה אלו שוריפ שאה ןשבכל ןמצע תא וליפהש הירזעו לאשימ היננח ואר המ
היה הרז הדובע התיהש םירובסו ןיעוט ןבור ויהש ךותמ אלא אמלעב דובכל םיכלמ לש יטרדנא אלא התיה הרז הדובע
ושעש המב םשה שודיק . שרדמב ימנ ןנירמאו ) קיו " לפ ר " א תוא ב ( ךל המ בלציל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש לקסיל אצוי
וליפא ךכב ןיבייוחמ ויה אל יאדוד ןידה תרושמ םינפל םשה תשודק לע םמצע ןירסומ ויהש עמשמד בלולה תא יתלטנש
ךכל הכירצ תעשה התיהש ינפמ ןיגרהנ ויה יכה וליפאד אלא םלטבלו ריבעהל ןדיבש ןויכ דמשה תעשב : ראשבד אהו
ןניגלפמ תוריבע תאנהל אלשל ןמצע תאנהל ןיבו איסהרפבל אעניצב ןיבו דמשה תעשב אלשל דמשה תעשב ןיב
גבו ןמצע ' ףסוי יקומנב בותכ והייניב ןניגלפמ אל תוריבע ) עוס זי ןירדהנס " ב ( לוליח םושמ ואל ינהד םושמ אמעטד
יריסא ןינע לכב ךכליה ןמצע רמוח ינפמ אלא יריסאד אוה םשה . רה בתכ ןכו " י תכסמב ן אמו ) ג : ד " ץוח ה ( םשב
במרה " ן ) חי ןירדהנס תומחלמ (. העש לכ קרפבו ) ו . ד " ץוח ה ( זרהש בתכ " ה ) םש ןירדהנס ( לכ תוירע יוליגבד רבוס
ןנירמא אל ומצע תאנהל אלא ןיוכתמ יוגה ןיאד אכיה רובעת לאו גרהת במרה תרבסכ ובתכו וילע ושקה םירחאשו " ן
ז " מרה ירבדמ הארנ ןכו וניבר תעד ןכו ל ב " פב ם " הרותה ידוסי תוכלהמ ה ) ה " ב ( : איסהרפ רתסא אהו ןנישקמד אהא
ףסוי יקומנב בותכ יאוה ) םש ( השקמ אלד אה אלא דמשה תעש ירקימ אלד םושמ הוה דמשה תעש רתסא אהו
דבל תחא המואב תדחוימ הריזגהשכ ותוכלמ תונידמ לכ לע אלא רזג דבלב לארשי לע אל שורושחא לבא : הומתל שיו
יבר לע דמשה תעשב אלש יבג ןכ בתכ אלו רובעי לאו גרהי וגהנש אמלעב גהנמ לע וליפאד בתכ דמשה תעש יבג המל ונ
אנאסמד אתקרע הלק הוצמ יאמ ארמגב ושריפ יכו רובעי לאו גרהי הלק הוצמ לע וליפא רמתיא ימנ הב אהד איסהרפב
ה תעשל הוש איסהרפד דמשה תעשב אלש רחאמד רמול רשפאו יאק ימנ הלע המ לע ךמס רובעי לאו גרהי ןינעל דמש
דמשה תעשב אלשל ןידה אוהד עמשמ אליממד רובעי לאו גרהי אמלעב גהנמ לע וליפאד דמשה תעש יבג בתכש
איסהרפב : במרהו " ז ם " פב ל " הרותה ידוסי תוכלהמ ה ) םש ( ראשמ הוצמ לע אלא וריבעהל ןיוכתנ אל וליפא בתכ
אל ללכ אנאסמד אתקרע ריכזה אלו תוצמ ז אוהש רשפאו איסהרפ יבג אלו דמשה תעש יבג " אתקרע שרפמ היה ל
ירה שריפש ומכ אנאסמד " איה השעת אל תוצמ וזש ירכנ שובלמ ושבלי אלש ידכ תונושמ לארשי תועוצר ויהש ף ומכ
יפב בתכש " הרז הדובע תוכלהמ א ) ה " א ( רמאנש רעשב אלו שובלמב אל םיוגל ןימדמ ןיאש ) גכ כ ארקיו ( וכלת אלו
חב םיוגה תוקו : תופסותה ובתכ ) ד " ףא ה , דע ןירדהנסבו : ד " אהו ה ( רהו " ן ) ו . ד " דו ץוח ה " השקו ה ( העש לכ קרפב
) הכ (: איה םלוע עקרקד גרהת לאו לעבת איה לבא לעובה אקוד רובעי לאו גרהי תוירע יוליגבד ןנירמאד אהד
רתסא יבג ןנירמאדכ ע הורע איבהל הל םירמואש ןוגכ השעמ תושעל והימו השעמ השעת לאו גרהת היל וליפא שיאהו
אוהש המו תעדל אלא יושיק ןיאד השעמ אנדיבע אל רמימל יצמ אלד רובעי לאו גרהי הורעב ךתוא עוקתל חנה ול םירמוא
השעמ יוה השקתמ . רב תופסותה ובתכ דוע השקתי אלש עדויש השוקמ רבכ היהש אכיהו " ותמבי לע אבה פ ) גנ תומבי :
ד " ןיא ה ( ייח וניאד השעמ דיבע אלד ןויכ ומצע רוסמל ב : אקוד רובעי לאו גרהי םימד תוכיפשבד אהד דוע ובתכו
ומצע רוסמל בייח וניא ךעמתיו קוניתה לע ךמצע קורזל חנה ול םירמוא םא לבא םידיב גורהל ול םירמואשכ ] : קדב
תיבה [ םייח תוחראב בותכו ) יס ' לה ד ' א תוא םשה תבהא ( הבר תישארבב ) תוא דל השרפ גי ( םכמד תא ךאו שרוד
וגו םכיתושפנל ' ) ה ט תישארב ( ךא רמול דומלת הירזעו לאשימ היננחכ וליפא לוכי ושפנ תא קנוחל הרהזא שוריפ
ןויסינב דומעל לכוי אלש ארי אוה םא ומצע תא גורהלו התימל ומצע רוסמל לוכי דמשה תעשבש וליפא לוכי ןכו
שיק ןב לואשכ ) ד אל א לאומש ( מש ארי םאש ךא רמול דומלת התימל ומצע רוסמל לוכיש םישק םירוסי ול ושעי א .
גורהל לוכי וניאש ךא רמול דומלת ךה םישרפמו םירסוא שיו דמשה תעשב תוקוניתה םיטחושה היאר ןיאיבמ ןאכמו
םימכח ןוצרב אלש שיק ןב לואשו םמצעב ועגפ אל םה לבא םירחא דיב םמצע ורסמ הירזעו לאשימ היננחו ומצע
השע . וילע סעכו רחא בר ומע היהו תד לע םוריבעיש אריש דמשה תעשב הברה תוקונית טחשש דחא ברב השעמו
םיוג והושפתש היה ןכו הנושמ התימב בר ותוא גרהי ירבדכ םא ענומה ברה רמאו וירבדל שח אל אוהו חצור וארקו
חאו רשבהו רועה ןיב לוח ןינתונו ורוע םיטשופ ויהו " םאו הרזגה הלטבתנ כ אלו םילוצינ ויהש רשפא םתוא טחש אל
םתוא םיגרוה ויה . זו " םחורי וניבר ל ) ינ " ח ח " ע הסק ג " ד ( אעניצב גרהיל ומצע לע רימחהל הצור םא םינקספה ובתכ
ומצעב לבוח ארקנ וניאו יאשר תוצמ ראש לע ימלשוריב ןכו ) פ תיעיבש " ה ד " ב ( ןיוכתמ יוגהש אקודו לבא וריבעהל
צעב לבוח ארקנ ותאנהל ומ אלו ותאנהל אלא ןיוכמ וניאד לארשי תב לע אבה יוג ןידה אוה תוירע יוליגב ןנירמאד אהו
היוגה לע אבה לארשי ןכו הריבעהל השוע הניאד הב ועגנ תוירע םעטמ אל לארשי תב לע אבה יוגד םירמוא שיו
או התיה םלוע עקרק רתסאד איההב םת וניבר שריפ ןכו איסהרפב אוה םא םעטמ אלא השעמ גרהיל הוצמ הני .
םדא ינב הרשע איסהרפ המכו ] ןאכ דע :[ רה בתכו " אמוי תכסמב ן ) םש ( במרה םשב " ן ) םש תומחלמ ( לע אבה יוגד
אוה םש לש ןיד תיב תרזג תונזב יאד אוה תוירע יוליג ללכב ואל לארשי תב ) ע " ול ז (: יאו ןתחתת אלמ תונתח ךרד
םב ) ג ז םירבד ( וה אלו איה תוריבע ראשמד אקפנ אבה לארשי ימנ יא לארשיב שיא תשא אלא תוירע יוליג ללכב י
בישח אק ימנ תותירכ יבייחמו וב םיעגופ םיאנק אהד אוה תותימ יבייחמד היוגה לע ) בפ ןירדהנס (. בר הירכדא אהד
יי תרכי הירמגל ' וכו הנשעי רשא שיאל ' ) בי ב יכאלמ ( ךירצו ינאש ומצע תאנה רתסאא אבר ינשמד אה אחינ יכהבו
השרד היל תילד רמול ) גי הליגמ (. לארשי תב לע אבה יוגד ארוסיא אלא הב הוה אלד תיבל אלא תבל ירקית לאד
www.swdaf.com 12
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
תאנהל אלא ןיוכתמ יוגה ןיאש לכ תוירע יוליגד רוסיא הב הוה אלד ןויכו תוצמ ראשמ אלא אוה תוירע יוליג ואלד
פב םת וניבר תעד אוהש הארנ ןכו ירש ומצע " תובותכד ק ) ג : ד " ה שורדלו ( ררוס ןב קרפו ) דע : ד " אהו ה ( כו " כ
םש יכדרמה ) יס ןירדהנס ' כשת ( ומשב . שר ןיוכתנ הזלש הארנו " הוה איסהרפ רתסא אהו ךירפד יאמ לע שריפש י
השפנ הרסמ אלו התיה שיא תשאד ךירפד שרפנ אלד רמשנ השפנ הרסמ אלו יוגל הלעבנו ץרתמ הוה אל ןכ םאד
גד ןויכד ידימ אבר " יפא איה ע השפנ רסמימל הל הוה ומצע תאנהל יוגה ןיוכתמ ול : במרה בתכ " פב ם " ידוסי תוכלהמ ה
הרותה ) ה " ד ( הז ירה לארשימ הרשעב היה םאו םשה תא ללחמ הז ירה גרהנ אלו רבעו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכ
לולח איהש השעת אל תוצמ לע רבעו םשה שודק איהש השע תוצמ לטיבו םיברב םשה תא לליח פעאו םשה " ינפמ כ
ב ותוא ןיתיממ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ותוא ןיקלמ ןיא סנואב רבעש " רבועל אלא ןיתיממו ןיקלמ ןיאש סנואב גרה וליפא ד
ךלומל וערזמ ןתונב רמאנש הארתהו םידעבו ונוצרב ) ו כ ארקיו ( אוהה ודמל העומשה יפמ אוהה שיאב ינפ תא ינא יתתנו
העטומ אלו גגוש אלו סונא אלו ךירצ ןיאו תרכ בייח וניא סנואב התוא דבועה לכה ןמ הרומח איהש הרז הדובע םא המו
ב תתימ רמול " רמוא אוה תוירעבו הרותב תורומאה תוצמ ראשל רמוחו לק ד ) וכ בכ םירבד ( לבא רבד השעת אל הרענלו
ואיק לע בש בלככ אוה הנה השוע וניאו עשרה ךלמה די תחתמ חורבלו ושפנ טלמל לוכי םא ) אי וכ ילשמ ( ארקנ אוהו
םוניהיג לש הנותחתה הגרדמל דרויו אבה םלועה ןמ דרטנ אוהו דיזמב הרז הדובע דבוע : ררוס ןב קרפ ףוסב ןניסרג
הרומו ) הע (. דע הנקת ול ןיא ורמאו םיאפורל ולאשו ואבו אניט ובל הלעהו תחא השאב ויניע ןתנש דחא םדאב השעמ
עבת לאו תומי םימכח ול ורמא לעבתש ול ל . המורע וינפל דומעת אלו תומי המורע וינפל דומעת . רדגה ירוחאמ ומע רפסת
רדגה ירוחאמ ומע רפסת אלו תומי . רו ידיא רב בקעי יבר הב יגילפ ' רמא דחו התיה שיא תשא רמא דח ינמחנ רב לאומש
מל אמלשב התיה היונפ " מל אלא ריפש התיה שיא תשא ד " אפפ בר יאה ילוכ יאמ התיה היונפ ד החפשמ םגפ םושמ רמא
יברדכ היתעד הבתיימ אל בסנימ הבסנילו תוירעב תוצורפ לארשי תונב אהי אלש ידכ רמא אקיא ברד הירב אחא בר
אד קחצי " רמאנש הריבע ירבועל הנתינו האיב םעט הלטינ שדקמה תיב ברחש םוימ קחצי ר ) זי ט ילשמ ( םיבונג םימ
םעני םירתס םחלו וקתמי . במרהו " פב קספ ם " ה הרותה ידוסי תוכלהמ ) ה " ט ( מכ " עאו היונפ ד " קפסו איה אתגולפד ג
המע רפסל אלש אוה השעת לאו בשד םושמ ומעטש הארנ לקהל תושפנ יארומאד אחא ברו אפפ ברד ןניזחד ןויכד ותו
והל אריבס יכה אמלא אמעט הב יבהי והנינ יארתב : פב ןנת " תומורתד ח ) ימ " ב ( א ונל ונת םיוג ןהל ורמאש םישנ תח
וכו האמטנו םכמ ' ימלשוריב הלע ןניסרגו ) ה ףוס " ד ( ורמאו םיוג ןהב ועגפו ךרדב םיכלהמ ויהש םדא ינב תעיס ינת
לארשימ תחא שפנ ורסמי אל םיגרהנ םלוכ וליפא םכלוכ תא םיגרוה ונא ירה ואל םאו ותוא גורהנו םכמ דחא ונל ונת
גרהי לאו ותוא ורסמי ירכב ןב עבש ןוגכ דחא םהל ודחי ןב עבשכ התימ בייח אהיש אוהו שיקל ןב ןועמש יבר רמא ו
עא רמא ןנחוי יברו ירכב " ירכב ןב עבשכ התימ בייח וניאש פ . וניבר ירבדמ הארנ ןכו ןנחוי יברכ הכלהד עמשמו
ןושמש רה ירבדמו הנשמה שוריפב " אמוי תכסמב ן ) ד . ד " והימו ה ( ונל ונת םיוג ןהל ורמאש םישנל ןידה אוהד ובתכו
תחא וכו האמטנו םכמ ' ןלוכ ואמטי לאו התוא ונתי םהל הודחי םאש . במרה לבא " פב ם " הרותה ידוסי תוכלהמ ה
) ה " ה ( ןל אמייק אתכוד לכב אהד המל םעט ךירצו שיקל שירכ קספ ) ול תומבי (. ר יבגל ןנחוי יברכ הכלה " ל . רשפאו
יפט אקייד שיקל שירד היתווכ אנשיל טשפד : ימלשוריב ות ןניסרגו ) םש ( לזאו קרע אתוכלמ היתעבת ירסק רב אלוע
היבג קלס אתנידמ ןיברחמ ונא ןל היל ןיבהי ןותא תיל ןיא ןהל ורמא אתנידמ ןופקאו ןותא יול ןב עשוהי יבר יבג דולל היל
לע ילגתיאו ןימוצ המכ םצו ילגתיא אלו יולע ילגתמ ףילי בוטל רוכז והילא הוהו ןול היבהיו היסייפו יול ןב עשוהי יבר רמא יו
איה םידיסח תנשמ והזו היל רמא יתישע הנשמ אלו היל רמא הלגנ ינא תורוסמלו היל . עאד עמשמ " לכמ ירש אנידמד ג
במרה בתכ ךכ ינפמו ןכ תושעל אלש אוה תודיסח תדמ םוקמ " פב ם " הרותה ידוסי תוכלהמ ה ) ה " ה ( והודחי םאש
הלחתכל ןכ םהל ןירומ ןיאו םהל והונתי התימ בייח אוהו :

ש ו " אנינת הרודהמ הדוהיב עדונ ת - נק ןמיס רזעה ןבא
... במרה בתכ רובעי לאו גרהי ןינעל םג ירהד השק דועו " ג ללכב הניא יתוכל תלעבנה תילארשיד ן " ע ויב אבוהו " יס ד '
נק " ז לאד הילע הורע איבהל התוא ןיסנואש יריימ םשו " יפא כ ' ג " לאו רובעתש ןידה איה םלוע עקרקש איה שממ ע
גרהת א " במרהד ו " שב ראובמכו השעמ השועב יריימ ן " ס םש ך " י ק " ג או " גרהיש תיתוכ לע אבה לארשי ןיב המ השק כ
גרהת לאו רובעתש יתוכל תלעבנה תילארשיו רובעי לאו . עלנ ןכלו " לע אבה לארשיב רמוח שיש אוה שרפההש ד
מ אוהו יתוכל תלעבנה תילארשיב הז רמוח ןיאש המ תיתוכ " מרה לודגה וניבר ש ב " יפב ם " אמ ב " לה ב ' ז ' זו " לא ל
עא הז ןוע יהי " ב תתימ וב ןיאש פ " עא תוירעה ןמ ןבהש ותומכ תוירעה לכב ןיאש דספה וב שי אלא ךיניעב לק ד " פ
וכו ונב וניא תיתוכה ןמ ןבהו בשחנ לארשי ללכבו רבד לכל אוה ונב רזממ אוהש ' כע " במרה ל " ם . או " והזש רשפא כ
ק ךכלו תימרא לעובה לש רמוח וב ןיעגופ ןיאנ . כו " התומכ דלוהש תימרא הבקנהשכ ז תב הבקנש ךופיהל אוה םא לבא
יפאו רבד לכל רשכ לארשי אוהו הירחא ךלוה דלוה הזב יתוכל תלעבנ לארשי ' םיקסופה הבקנ איה דלוה םא הנוהכל
בב ןייע הנוהכל המוגפ איה םא יגילפ " ד ןמיס ש ' קס " כעו ב " כל פ " רשי תדעבו אוה רשכ לארשי ע לכל בשחתי לא
ג ללכב הניא םגו הב ןיעגופ םיאנק לש הז רמוח הילע ןיא ןכלו השודקבש רבד " תרכב הניאו ע . עלנה הז " ןוכנ ד
שממ ימראל תלעבנל שממ תימרא לעוב ןיב לידבהל ךייש הז שרפהו . ימראל בשחנ רמומ םגש םיקסופה ולאל לבא
אלד יאדו אה תרכ שנועלו ןיעגופ ןיאנק שנוע תויהל הזב נה םיקוליח ינה יכייש " תרמומל רמומ ןיב קלחלו שירפהל ל
מ םובי ןינעל יתוככ םתוא םיבשוחש ולאל ףא יאדו אהד " יפא תרמומ דלוד םידומ מ ' לכל אוה רומג לארשי יתוכמ
רבד עא איה םג יאדו אהד " או הידלי ןינעל איה תילארשי האטחש פ " לארשי תבמ תרמומ לעובה לארשיב רמוח המ כ
ל תלעבנה סחייתי ויבא טבש לעו אוה רשכ לארשי וערז תרמומ לעובה לארשיה םג ירהש רמומ . ירבד וחדנש ןויכ התעמו
רה " דצמ אלו הטוס דצמ אל אפרמ וז הבולעל יתאצמ אלש ןפואב תרמומ המביב רתיה ןיא אליממ רמומ םביב יכדרמב א
חל תרמומ בשחנש " כ : ...

www.swdaf.com 13
סב " ד ףדור תיגוס , דומעת אל , גע ןירדהנס רובעי לאו גרהיו - דע
וש " ופר ןמיס בי קלח תוכלה הנשמ ת
רק השא איה םלוע עק
עמ " הרה כ " וכ ג ,' כשדחא " ג .
פ הכיא שרדמב ורמאש המ ותלאש רבדב " א א ' טב ותשא הדלי תומצע קיחש סוניירט ' יהו הכונחב תמו באב ' לארשי
טב םילבא " םישנל רמא םישנאה תא גרהו אבו םידוהי וב ודרמש םהילע תנשלמ ותשא התיהו הכונחב תורנ ןיקילדמו ב
םאו יתונויגלל ועימשה ןפיקה דימ יאליעב תדבעד המ יאעראב דיבע ול ורמא םישנאל יתישעש ךרדכ םכל השוע ינא ואל
םגרהו ויתונויגלב .

פי םשב ףסוי ץעב יתיארו המצע רוסמל תבייח הניאו אוה םלוע עקרק השא אה הרואכלו " עאד בתכו הזב מ " אלד ג
פב ןנירמאד איה םלוע עקרקד רובעל אלו גרהיל תובייח ויה ' ןב ורחב וא ןמצע לע ורימחה רתסא לע הרומו ררוס
םשפנ לעוגב םייחמ תומ .

נעפלו " רמואש אלא התוא סנא אלש יכיה לבא שיאה התוא סנאש אקוד אוה םלוע עקרק השא רמאד אהד הארנ ד
הכ הנגרהי ואל םאו ול עמשתש " השעמ השוע איה אלא איה םלוע עקרק ואלד רובעת לאו גרהית ג , ש ןייעו " מ
ובותכ ג ףד ת ' ואל םאו ינולפל לועבל ינולפ םוקמל ךמצעמ יכל הל םירמוא םא לבא תונזה םוקמל ךליל אלד יריאמה םשב
ךתוא םיגרוה ונא רובעת לאו גרהת מו " הכב ונייה התיה םלוע עקרק רתסא ש " הכילה רכש ףאו םולכ התשע אלש ג
יה אל ' עב התוא ןיכילומ ויהש הדיב " כ כרב ןייעו הזל תויאר איבהו " יס י ' נק " וי ז " ב תוא ד ' סותבו ' נ תומבי " ע ג " שיו ב
הזב םיקלוח , נשמ ןייעו " יס ה ' צש " ד ד " םאד ירה ה .

פלו " ןשפנ רוסמל ןיכירצ ויה תמאב ז צ הרואכלו יאליעב תדבעד המ יאעראב דיבע רמאש ןושל ןיוכל הזב שי ילואו " המ ע
נה יפלו יאעראב דיבע הז ןושל ורמאש " השכ תמאבד היל וזמר ל םהש אעראב דיבע רמולכו םלוע עקרק םה ןיסנא ם
וכלי םהש אל לבא שממ ןתוא ןיסנואשכ אקוד לבא םלוע עקרק , זו ויתונויגלל ועימשה שקב אוהש יפכ " נעפל פ " ד .

צ הרואכל אישוקה רקיעבד אלא " או םדוקמ ןהילעב תא וגרה םה רומאה יפל ירהש ע " וה אל כ " קר הורע רוסיא ל
יונפ רוסיא ' או " ל כ עו גרהיד ןיד אכיל הרואכ " ש שדקל וצרו ורמא והיישפנ לע רימחהלד כ " םהילע ולבק ןכלו ש התימ
ג אלמ סונאיפסאמ ךומסב םש איבהד אה ןיעכו ' וכילשי םא םינבהמ ולאשו ןולק תיבב ןבישוהל םלשורי ילודגמ תוניפס
הועל ואבי םא םיה ךותל םמצע " ה רמא ארק םהל ושרדו ב ' וגו בושא ןשבמ ' שהו נ ןיטיג ןייע םיל ןמצע וכיל " ע ז " ב .
השוד " שפנו בלב ט , ןטקה השנמ

וש " חס ןמיס א קלח רשבמ לוק ת
ירהמב הנהו " לארשי ללכ תלצה םושמ תוירע רוסיא לע רובעל אדבע ריפש רתסאד חיכוהש רחא ליעל יתאבהש ק
זו רחא םעט דוע ףריצ " ל : ועי התיה םלוע עקרקד טרפבו " ש . יתאלפנ תוארונו , אכהד יהד יתדבא יתדבא רשאכ יבג '
ןוצרב תלעבנל םלוע עקרק ךייש ךיאו ןוצרב ב תתימ תבייח ירה " עקרקד אמעט ינהמ סנוא יבג קרו שיאה ומכ תרכו ד
לד םלוע " א = ןנירמא אלד = רובעת לאו גרהת . בונה המת ןכו " המ י " עהא ת " יס ז ' ק " ד נ " יס ףסוי תיב תבושת לע םנמאו ה '
י ' תלעבנה תילארשי ןינעל ועי יתוכל " ש , בה תרבס תמאב םלוא " בבד ןויכ הנוכנ י " ל ףד ק " ע ב " אל יהיא ןנירמא א
ב תתימו תוקלמו תאטח ןינעל קר השעמ אדבע " י וב ןיעגופ ןיאנק יבג לבא השעמכ האנהל הבשחא אנמחר ד " ל
ןכ ןירומ ןיאו הכלה אוהד הרותה התליג אל הזבד השעמכ בשחנ אלד . כ םלוא " התו שירד אלד ןאמל ז תיבל תבל י
א התיה אל רתסאו " א ירכנל תלעבנה תילארשי םושמ קר , בב ראובמכ " וי י " יס ד ' נק " ד ז " רה בתכ ה " סמב ן ' ועי אמוי " ש
כו " העב כ " במרל תומחלמהו מ " ס ן " ררוס ןב פ , ירהמ לבא " רתסא התיהד יתדבא יתדבא רשאכ שירדד ןאמל ליזאד ק
א " עצו םלוע עקרקד אמעטל םוקמ ןיא א " ג .www.swdaf.com 14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->