You are on page 1of 1

que formen

que són que són que són que són que són

que formen
que es classifiquen en aquests cinc regnes

és part de tots els


que formen

junt amb altres cèl.lules forma LA CÈL.LULA

és

Perquè fan les funcions de

Podem clasificar-les en

formades per dividint-se en

que tenen