You are on page 1of 88

ΙΕΡΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

2O14
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκ. Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος.
( Ἱ. Μητρ. Ναός Ἁγίου Μηνᾶ, 18.10.2008)
2

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος.
4

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,
Ὅλοι βιώνομε τούς τελευταίους καιρούς τίς
πολλές καί ποικίλες δυσκολίες τῆς καθημερινότητας. Βλέπομε συνεχῶς νά αὐξάνωνται οἱ
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι πορεύονται χωρίς ἐλπίδα
καί προοπτική, «πνιγμένοι» στά σκοτάδια,
χωρίς φῶς, χωρίς ἀνάσα.... Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας, μέ ποιμαντική ἀγωνία καί εὐθύνη,
ἀφιερώνει τό ἐγκόλπιο τοῦτο Ἡμερολόγιο, ὡς
κραυγή ἐπιστροφῆς στό Θεό Πατέρα, ὡς μετάνοιαν, ὡς πρόσκληση σέ κοινωνία μέ τόν
Θεό καί τούς συνανθρώπους μας, σέ ὅλους
ἐκείνους πού ἀναζητοῦν τήν ἐλπίδα, ἐκείνους
5

πού ἔχασαν τήν ἐλπίδα καί ἔχουν ἀνάγκη τήν
ἀνακάλυψή της.
Στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἐλπίδα δέν
ἀποτελεῖ κήρυγμα ἤ κενή θεωρία καί διδαχή.
Στήν Ἐκκλησία ἡ ἐλπίδα ἔχει ὄνομα καί ὑπόσταση καί ὀνομάζεται ΧΡΙΣΤΟΣ! Ψάλλομε
διαρκῶς «ἡ ἐλπίς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι»!
Ἐκεῖνος ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή, τή βεβαίωση καί
τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐλπίδας μας! Μόνον
στήν προοπτική, τήν ὁποία Ἐκεῖνος ἐπαγγέλλεται ἡ ζωή μας γίνεται ἐλπιδοφόρα, «ἐπ’
ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου».
Σήμερα, εἶναι ἀνάγκη νά ἀναρωτηθοῦμε
ὅλοι ἐμεῖς: «Τίς ἔκλεψεν ἡμῶν τήν ἐλπίδα;»
Ποιός μᾶς ἔκλεψε τήν ἐλπίδα, ποιός καί τί μᾶς
ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδα, μᾶς ὠθεῖ σέ ἀπέλπιδες καταστάσεις καί θανατηφόρα ἀδιέξοδα; Ὁ παγκάκιστος διάβολος ἀποδιώκει ἀπό ἐμᾶς τήν
ἐλπίδα καί κραταιώνει μέσα μας τήν ἀπελπισία,
βδελύσσεται τό φῶς καί αἰωνίζει τό σκότος.
Μεγενθύνει τίς δυσκολίες καί αὐξάνει τά ἄγχη,

6

γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀπώλεια.
Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως, τούτη τήν ὥρα,
κραυγάζει ὡς ἡ Μάνα τοῦ λαοῦ μας «Ἐλπίζετε
εἰς τόν Θεόν καί μή φοβεῖσθε»! «Στῶμεν
καλῶς», ἀδελφοί, μέ θάρρος καί ἐλπίδα, μέ λεβεντιά καί κουράγιο, μέ σθένος καί ἀγωνιστικότητα. Κρητικά, «ἀναντρανιστά», Ὀρθόδοξα!
Ἔτσι ὅπως ἡ Ἱστορία καί ἡ πορεία μας μαρτυρεῖ!
Εἴθε ὁ Κύριός μας νά δώσει τό νέο ἔτος
2014 ἐλπιδοφόρο, ὑγιεινό καί εἰρηνικό! Νά
καρπίσει ἡ ἐλπίδα στόν Θεό, νά δώσει τούς
γλυκούς χυμούς της καί νά ἀπολαύσωμε ὅλοι
μαζύ ὡς Ἑλλάδα, ὡς Χώρα ἐλεύθερη καί
Ὀρθόδοξη, μέ Ἁγίους καί Ἥρωες, ὅσα ὁ Παντοκράτορας Τριαδικός Θεός, ἀφειδώλευτα μᾶς
χαρίζει, κατά τό θέλημα καί τήν Πρόνοιά Του!
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

7

8

Ἀπολυτίκιον
Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου,
πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης
Ἦχος δ'
Τοῦ Παύλου συνέκδημος καί μαθητής γεγονώς, τήν Κρήτην κατηύγασας, Τίτε Ἀπόστολε,
τῇ αἴγλῃ τῶν λόγων σου· ὡς οὖν ταύτην
ἐρρύσω, σκότους τῆς ἀσεβείας, οὕτω καί νῦν
τούς πόθῳ σέ τιμῶντας παμμάκαρ. Ὡς ἔχων
παρρησίαν πολλήν, ρῦσαι παντός πειρασμοῦ.
9

KANONION TOY ΣΩTHPIOY ETOYΣ 2014
KAΘOPIZON TON HXON, TO EΩΘINON KAI TAΣ EYAΓΓΕΛΙΚΑΣ
KAI AΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
TOY OΛOY ENIAYTOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5
Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων
12
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
19
Κυριακὴ ΙΒ΄Λουκᾶ
(τῶν Δέκα Λεπρῶν)
26
Κυριακὴ ΙΕ΄Λουκᾶ
(τοῦ Ζακχαίου)

EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
Κυριακὴ ΚΘ, Περίοδος Δ΄

HXΟΣ EΩΘINON
γ΄
ΣΤ΄
δ΄
Ζ΄
πλ. α΄
Η΄

Κυριακὴ ΛΒ΄, Περίοδος Δ΄

πλ. β΄

EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
Κυριακὴ ΛΓ΄, Περίοδος Δ΄

HXΟΣ EΩΘINON
βαρὺς
Ὄρθρου
πλ. δ΄
ΙΑ΄

Θ΄

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2 Τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
9
Κυριακὴ ΙΣΤ΄Λουκᾶ
(Τελώνου κ΄ Φαρισαίου)
16
Κυριακὴ ΙΖ΄Λουκᾶ
(τοῦ Ἀσώτου)
23
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

Κυριακὴ ΛΔ΄, Περίοδος Ε΄

α΄

Α΄

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

β΄

Β΄

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2
Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου
9
Κυριακὴ Α΄τῶν Νηστειῶν
(τῆς Ὀρθοδοξίας)
16 Κυριακὴ Β΄τῶν Νηστειῶν
23 Κυριακὴ Γ΄τῶν Νηστειῶν
(Σταυροπροσκυνήσεως)
30 Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν

10

EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου
Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων
Κυριακὴ Β΄τῶν Νηστειῶν
Κυριακὴ Γ΄τῶν Νηστειῶν
(Σταυροπροσκυνήσεως)
Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν

HXΟΣ EΩΘINON
γ΄
Γ΄
δ΄
Δ΄
πλ. α΄
πλ. β΄

Ε΄
ΣΤ΄

βαρὺς

Ζ΄

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

6

Κυριακὴ Ε΄τῶν Νηστειῶν

Κυριακὴ Ε΄τῶν Νηστειῶν

πλ. δ΄

Η΄

13

Κυριακὴ ΣΤ΄τῶν Βαΐων

Κυριακὴ ΣΤ΄τῶν Βαΐων

Ὄρθρου Β΄
Α΄

20
27

HXΟΣ EΩΘINON

Κυριακὴ Α΄
τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κυριακὴ Α΄ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κυριακὴ Β΄ τοῦ Θωμᾶ

Κυριακὴ Β΄ τοῦ Θωμᾶ

ΜΑΪΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ EΩΘINON

4

Κυριακὴ Γ΄τῶν Μυροφόρων Κυριακὴ Γ΄τῶν Μυροφόρων

β΄

11

Κυριακὴ Δ΄τοῦ Παραλύτου

γ΄

Ε΄

δ΄

Ζ΄

Τοῦ Προδρόμου

πλ. α΄

Η΄

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ EΩΘINON

Κυριακὴ Δ΄τοῦ Παραλύτου

18 Κυριακὴ Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος Κυριακὴ Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος
25

Κυριακὴ ΣΤ΄ τοῦ Τυφλοῦ

Δ΄

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΗΜ.
1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακὴ Ζ΄τῶν Ἁγ. Πατέρων Κυριακὴ Ζ΄τῶν Ἁγ. Πατέρων
τῆς Α΄Οἰκ. Συνόδου

8
15

Κυριακὴ Η΄τῆς Πεντηκοστῆς Κυριακὴ Η΄τῆς Πεντηκοστῆς
Κυριακὴ Α΄Ματθαίου

πλ. β΄

Ι΄

τῆς Α΄Οἰκ. Συνόδου

Ὄρθρου

Κυριακὴ Α΄, Περίοδος Α΄

πλ. δ΄

Α΄

(τῶν Ἁγίων Πάντων)
22

Κυριακὴ B΄Ματθαίου

Κυριακὴ B΄, Περίοδος Α΄

α΄

Β΄

29

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

β΄

Γ΄

Πέτρου κ΄Παύλου

Πέτρου κ΄ Παύλου

11

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

6

Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου

Κυριακὴ Δ΄, Περίοδος Α΄

HXΟΣ EΩΘINON
γ΄

Δ΄

13

Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πατέρων

Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πατέρων

δ΄

Ε΄

τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου

τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου

20

Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου

Τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ

πλ. α΄

ΣΤ΄

27

Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου

Τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

πλ. β΄

Ζ΄

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

3

Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου

Κυριακὴ Η΄, Περίοδος Α΄

HXΟΣ EΩΘINON
βαρὺς

Η΄

10

Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου

Κυριακὴ Θ΄, Περίοδος Α΄

πλ. δ΄

Θ΄

17

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου

Κυριακὴ Ι΄, Περίοδος Β΄

α΄

Ι΄

24

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου

Κυριακὴ ΙΑ΄, Περίοδος Β΄

β΄

ΙΑ΄

31

Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου

Τῆς Θεοτόκου

γ΄

Α΄

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως

δ΄

Β΄

14 Τῆς Ὑψώσ. τοῦ Τιμ. Σταυροῦ Τῆς Ὑψώσ. τοῦ Τιμ. Σταυροῦ

Ὄρθρου

7

HXΟΣ EΩΘINON

21

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν

πλ. β΄

Δ΄

28

Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΙΣΤ΄, Περίοδος Β΄

βαρὺς

Ε΄

12

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

5

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΙΖ΄, Περίοδος Β΄

HXΟΣ EΩΘINON
πλ. δ΄

ΣΤ΄

12

Κυριακὴ Δ΄Λουκᾶ

Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πατέρων

α΄

Ζ΄

τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄Οἰκ. Συν.

τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου

19

Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΙΘ΄, Περίοδος Γ΄

β΄

Η΄

26

Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ

Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτ. Δημητρίου

γ΄

Θ΄

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

2

Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΚΑ΄, Περίοδος Γ΄

HXΟΣ EΩΘINON
δ΄

Ι΄

9

Κυριακὴ Ζ΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΚΒ΄, Περίοδος Γ΄

πλ. α΄

ΙΑ΄

16 Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

πλ. β΄

Α΄

23

Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΚΔ΄, Περίοδος Γ΄

βαρὺς

Β΄

30

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστ. Ἀνδρέου

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστ. Ἀνδρέου

πλ. δ΄

Γ΄

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

7

Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ ΚΣΤ΄, Περίοδος Δ΄

HXΟΣ EΩΘINON
α΄

14

Κυριακὴ ΙΑ΄ Λουκᾶ

Κυριακὴ τῶν Προπατόρων

β΄

Ε΄

21

Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ

Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ

γ΄

ΣΤ΄

Γεννήσεως

Γεννήσεως

28

Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ

Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ

δ΄

Ζ΄

Γέννησιν

Γέννησιν

Δ΄

13

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ
2014-2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14

20 Ἀπριλίου
12 Ἀπριλίου
1 Μαΐου
16 Ἀπριλίου
8 Ἀπριλίου
28 Ἀπριλίου
19 Ἀπριλίου

TO ΠΑΣΧΑΛΙON TOY ENIAYTOY
Ἰνδικτιῶνος 7.
Ἡλίου κύκλοι 18.
Σελήνης κύκλοι 17.
Σελήνης θεμέλιον 10.
Κρεωφαγίας ἡμέραι 61.
Τό Τριώδιον ἄρχεται 9 Φεβρουαρίου.
Ἑωθινόν ΙΑ΄, Ἦχος πλ. δ΄.
Ἡ Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23 Φεβρουαρίου.
Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἄρχεται 3 Μαρτίου.
Ὁ Εὐαγγελισμός, Τρίτη Δ΄ Νηστειῶν.
Νομικόν Φάσκα, Μεγ. Παρασκευή.
Λατίνων Πάσχα, 20 Ἀπριλίου
Τό ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 20 Ἀπριλίου.
Ἡ Ἀνάληψις, 29 Μαΐου.
Ἡ Πεντηκοστή, 8 Ἰουνίου.
Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 15 Ἰουνίου.
Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων [ἡμ. 13].
Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Κυριακή.
15

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει γιά τά παιδιά
της τίς ἑξῆς νηστεῖες:
1) Κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή.
2) 40 ἡμέρες πρό τῶν Χριστουγέννων.
3) Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρίν ἀπό τήν
Μεγάλη Ἑβδομάδα.
4) Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα.
5) Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καί
6) Ἡ νηστεία τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας
(15 Αυγούστου).
Ἀκόμη νηστεύουμε:
1) Τήν Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
(14 Σεπτεμβρίου).
2) Tήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων
(24 Δεκεμβρίου).
3) Tήν παραμονή τῶν Θεοφανείων (5 Ἰανουαρίου).
4) Τήν Ἑορτή τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς
τοῦ Προδρόμου (29η Αὑγούστου).
Στίς παραπάνω 4 ἑορτές δέν καταλύεται οὔτε λάδι, ἐκτός
ἄν τύχει σέ ἡμέρα Σαββάτου ἤ Κυριακῆς, ὁπότε γίνεται κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου.
16

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.15 π.μ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ:6.30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 6.45 π.μ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 6.45 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.15 π.μ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ: 7.15 π.μ.

17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
18

Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγ. Ναζιανζηνοῦ
Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομάρτ., Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ ὁσ.
Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐκ Λέσβου
Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου μ., Χρυσάνθου μ., Νικηφόρου Λεπροῦ
† ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., Γρηγορίου Ἀκρίτα
† ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μέγας Ἁγιασμός)
† Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ
Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσ., Ἀττικοῦ & Κύρου ΚΠόλεως
Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας, Ἀντωνίνης μ.
† Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτινῆς, Μαρκιανοῦ πρεσβ.
† Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβιάρχου, Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς
† ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου & Πέτρου & ἑτέρων 8 μαρτ.
Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ., Μαξίμου ὁσ. Καυσ/βίτου, Σύν. Παναγίας Μεσοπαντητίσσης
Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθ. Ἁγ. Ἀββάδων, Νίνας ἰσαπ., Ἁγνῆς μ., Σάββα Σερβ.
Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
† Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου νεομ. Μυτιλήνης
† Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος ἐν Ἰωαννίνοις
† Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Θεοδούλης μ.
† ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτ., Ἀρσενίου Κερκ.
† Εὐθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης, Πέτρου Τελώνου
† Μαξίμου ὁμολογ., Ἁγνῆς μ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ
† Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσ. Ἡγιασμένου
Κλήμεντος ἐπ. Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ
Ξένης ὁσ., Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα ἱερομ. ἐν Σικελίᾳ
† Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶς, Πουπλίου, Μαργαρίτας
† ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδ. αὐτ., Κλήμεντος Ἀθ.
† Ἀνακ. λειψ. Ἰ. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς Βασ., Δημητρίου νεομ. οἰνοπ.
Ἐφραίμ ὁσ. τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτυρος
† Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰγνατίου Σιναΐτου ὁσίου
† Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνάμν. εὑρ. εἰκόνος Ευαγγελιστρίας Τήνου
Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ

IANOYAPIOΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

1

Κολ. β΄ 8-12

Λουκ. β΄ 20-21, 40-52

5
Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8
6 Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7
7
Πραξ. ιθ΄ 1-8
12
Ἐφεσ. δ΄ 7-13
17
Εβρ. ιγ΄ 17-21
18
Εβρ. ιγ΄ 7-16
19
Λουκ. ιζ΄ 12-19
25
Εβρ. ζ΄ 26-η΄ 2
26
Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15
27
Εβρ. ζ΄ 26-ή 2
30
Εβρ. ιγ΄ 7-16

Μάρκ. α΄ 1-8
Ματθ. γ΄ 13-17
Ιω. α΄ 29-34
Ματθ. δ΄ 12-17
Λουκ. στ΄ 17-23
Ματθ. ε΄ 14-19
Κολασ. γ΄ 4-11
Ιω. ι΄ 9-16
Λουκ. ιθ΄ 1-10
Ιω. ι΄ 9-16
Ματθ. έ 14-19

HXΟΣ

EΩΘINON

Περιτ. Χριστοῦ,
Mεγ. Βασιλείου
γ΄
ΣΤ΄
Ἅγια Θεοφάνεια
Τιμίου Προδρόμου
δ΄
Ζ΄
Ἁγ. Ἀντωνίου
Ἀθανασίου & Κυρίλλου
πλ. α΄
Η΄
Γρηγορίου Θεολόγου
πλ. β΄
Θ΄
Ἰω. Χρυσοστόμου
Τριῶν Ιεραρχῶν

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Λόγος ἕτερος, Εἰς τόν
Ποιμένα, & 34: «... ὅπου ἐμφανίζεται ἡ ἐλπίδα τῆς
αἰωνίου Βασιλείας, ἐκεῖ συναντᾶς τήν περιφρόνηση ὅλων
τῶν ἐπιγείων».

Ἁγ. Ἰωάννου Κροστάνδης, «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου» &
586: «Τό ἄνθος τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ ἐλπίδα. Ἡ προσευχή
χωρίς ἐλπίδα εἶναι στεῖρα».


& 594: «Ἡ ἐλπίδα ἀπαιτεῖ καί βίο ἀνάλογό της. Ὅσοι ἐλπίζουν δέν πρέπει νά ζοῦν «καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» (Α' Θεσσ. δ' 13).
19

ΦΕΒΡOYAPIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
20

Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π

Τρύφωνος μ., Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου, Περπέτουας μ.
† ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου νεομ. Τραπεζ.
Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης πρ., Σταματίου, Ἰωάννου, Νικολάου Σπετσῶν
Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Νικολάου Στουδίτου ὁσ.
Ἀγάθης μάρτυρος, Θεοδοσίου ἐν Σκοπέλῳ, Πολυεύκτου ἱερομάρτυρος
Φωτίου ΚΠόλεως, Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης, Ἐμμελείας, Νόννης & Ἀνθούσης
Παρθενίου ἐπίσκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. τοῦ ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Κρήτης
† Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου πρ., Μάρθας, Μαρίας μ., Μακαρίου Πάφου
† ΙΣΤ´ ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝ. & ΦΑΡΙΣ.) (Ἀρχή Τριῳδίου), Νικηφ. μ., Παγκρατίου ἐπ. Ταυρομ.
† Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσίου Ταχυδρόμου, Ἀναστασίου Ἱεροσολ.
Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου Σερβ. νεομ.
Μελετίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομάρτ. κηπουροῦ
Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀποστ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας
Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Τραπεζοῦντος, Δαμιανοῦ Μυριχόβου
Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου οσ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νέου ὁσιομ. Χαλάστρας
† ΙΖ´ ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Παμφίλου μ., Φλαβιανοῦ π. ΚΠόλεως, ὁσ. Μαρουθᾶ Ἐπ.
† Θεοδώρου Τήρωνος, Μαριάμνης ἰσαπ., Πουλχερίας Βασιλ., Θεοδώρου Βυζαντίου
Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Παρηγορίου μάρτυρος
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀποστ., Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου
Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Εὐτροπίου, Νεμεσίου
Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων
† ΑΠΟΚΡΕΩ, Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης, Πολυχρονίου, Δαμνιανοῦ ὁσ., Γοργονίας ὁσ.
† Α´ & Β´ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομάρτυρος
Φωτεινῆς μάρτ. & ἰσαπ. Σαμαρείτιδος, Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης
Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου, Στεφάνου Γηροκόμου
Βασιλείου ὁσ. ὁμολ., Κυράννης νεομ. τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ, Προτερίου Ἀλεξανδρείας

ΦEBPOYAPIOΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2
Ἑβρ. ζ΄ 7-17
9 Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15

10

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

16 Α΄ Κορ. στ΄ 12-20

EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. β΄ 22-40
Λουκ. ιη΄ 9-14

Ιω. ιέ 17 – ιστ΄ 2
Λουκ. ιε΄ 11-32

22 Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 Λκ. κά 8-9, 25-27, 33-36
23 Α΄ Κορ. η΄ 8 - θ΄ 2

Ματθ. κε΄ 31-46

24

Ματθ. ιά 2-15

Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

HXΟΣ EΩΘINON
βαρύς Λουκ. β΄ 25-32
πλ. δ΄
ΙΑ΄

Ἁγ. Χαραλάμπους
α΄

Α΄

Ψυχοσάββατον
β΄

Β΄

Προδρόμου

Φώτης Κόντογλου: «Εὐλογημένο Καταφύγιο», σελ.
111: «Πόσες φορές εἶδα τέτοιους φτωχούς, πού κατέχουνε
τόν ἀληθινό τόν πλοῦτο, τόν πλοῦτο τόν ἀπομέσα.... Οἱ
τέτοιοι φτωχοί εἶναι, κατά τά λόγια τοῦ Παύλου, «ὡς
πτωχοί, πολλούς δέ πλουτίζοντες, ὡς μηδέν ἔχοντες, καί
τά πάντα κατέχοντες». Ἔχουνε τήν ἐλπίδα καί τήν εἰρήνη
τοῦ Χριστοῦ».

Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Κράτει τήν ψυχήν
σου εἰς τόν Ἄδην καί μήν ἀπελπίζεσαι».


Ἰωάννης Πολέμης: «Μή φοβηθῆς αὐτόν πού στήριξε
στήν πίστη ἐπάνω τήν ἐλπίδα. Τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται, μά πάντα ἀνίκητο τόν εἶδα».


Γρηγόριος ὁ Νύσσης: «Ἐλπίς ἐστιν ἡ ἀποθήκη ἐν ᾗ
πᾶσα ἡμῖν τοῦ βίου παρασκευὴ περιέχεται».
21

ΜΑΡΤIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
22

Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ

Εὐδοκίας ὁσ., Παρασκευᾶ νεομ. Τραπεζ. Ἀντωνίνης, Μαρκέλλου
† ΤΥΡΙΝΗΣ, Νικολ. Πλανᾶ, Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου Κυρηνείας
† ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Κλεονίκου, (Ἀρχή νηστείας Μ. Σαρακοστῆς)
Γερασίμου ὁσ. τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων
Κόνωνος ὁσιομάρτ., Μάρκου Ἀθηναίου, Γεωργίου ἐν Ραψάνῃ νεομάρτ.
Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ., Μνήμη εὑρ. Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης
† Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Εὐγενίου, Ἐλπιδίου, Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρ., Παύλου ὁσ. ἁπλοῦ
† Θαῦμα κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδ., Παύλου ὁμολ., Ἑρμοῦ ἀπ.
† Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ
Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας, Μαρκιανοῦ μ.
Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλοῦ, Θεοδώρας Ἄρτης
Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου
Νικηφόρου ΚΠόλεως, Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερομ., Ὑπομονῆς ὁσίας
† Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκ. Λαμψάκου
Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου, Μανουήλ νεομ. Κρητός
† Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτμῳ, Ἰουλιανοῦ, Σαβίνου
Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμ., Παύλου ὁσ., Μαρίνου μ.
Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος μάρτυρος
Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτ., Δημητρίου Τορναρᾶ νεομ., Νικολάου Καραμάνου νεομ.
Τῶν ἐν Ἁγίῳ Σάββᾳ ἀναιρ., Μύρωνος νεομάρτυρος Κρητός
† Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἰακώβου ὁσ. ὁμολ., Μιχαήλ ἐπ. τοῦ Εὐρυτ. νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ
Καλλινίκης μ., Βασιλείου ἱερομ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης
† Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως) Νίκωνος & τῶν σύν αὐτῷ 199 μ., Λουκᾶ νεομ.
Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ´ ΚΠόλεως, Μαρτίνου τοῦ Θηβαίου
† ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἐθνική ἑορτή)
† Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ
Ματρώνης ἐν Θεσσαλονίκῃ, Λυδίας & Φιλητοῦ μαρτ. & τέκνων αυτῶν
† Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἱλαρίωνος ὁσ., Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν 70 ἀπ., Διονυσίου ἐλεήμ.
Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων, Ἀβίβου μαρτ., Εὐσταθίου Κίου
† Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. Κλίμακος), Ζαχαρίου, Εὐβούλης μητρ. Ἁγ. Παντελεήμ.
Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου Κρητός

MAPTIOΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2
8
9
16

Ῥωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. στ΄ 14-21
Μάρκ. β΄ 23 - γ΄ 5

HXΟΣ

EΩΘINON

γ΄

Γ΄

Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος

Ἑβρ. ιβ΄ 1-10

Ἰωάν. α΄ 44-52

δ΄

Δ΄

Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3

Μάρκ. β΄ 1-12

πλ. α΄

Ε΄

πλ. β΄

ΣΤ΄

23

Ἑβρ. δ΄ 14 - ε΄ 6

25

Εβρ. β΄ 11-18

30

Ἑβρ. στ΄ 13-20

Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1
Λουκ. ά 24-38
Μάρκ. θ΄ 17-31

Τοῦ Ευαγγελισμοῦ
βαρύς

Ζ΄

«Ἡ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐλπὶς ἀθάνατος, ἄτρεπτος, ἀκίνητος,
μεταβολὴν οὐ δεχομένη, έν άσφαλείᾳ πάσῃ καθιστῶσα
καὶ ἄμαχον ποιοῦσα τὸν αὐτῇ μετὰ ἀκριβείας καὶ τῆς
προσηκούσης διαθέσεως χρώμενον.
Μεγάλη τῆς ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδος ἡ δύναμις, φρούριον ἀχείρωτον, τεῖχος ἄμαχον, συμμαχία ἀκαταγώνιστος,
λιμὴν εὔδιος, πύργος ἀκαταμάχητος, ὅπλον ἀήττητον, δύναμις ἄμαχος, καὶ ἐκ τῶν ἀπόρων εὑρίσκουσα πόρον».
Ἱ. Χρυσόστομος
23

ΑΠΡΙΛIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24

Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ

Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου, Γεροντίου & Βασιλείδου μ.
Τίτου ὁσ. θαυματουργοῦ, Θεοδώρας Παρθενομ., Αἰδεσίου & Ἀμφιανοῦ μ.
† Μ. ΚΑΝΩΝ, Ἐλπιδοφόρου μάρτ., Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Νικήτα ὁσίου
† ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ζωσιμᾶ ὁσ., Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Νικήτα ἱερομ. ἐν Σέρραις
Νικηφόρου μ., Διοδώρου μ., Γεωργίου νεομ, ἐν Ἐφέσῳ, Θεοδώρας
† Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας), Εὐτυχίου ΚΠόλεως, Σάββα ἐν Καλύμνῳ
Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης, Καλλιοπίου, Γερασίμου Βυζαντίου ὁσίου
Ἀγάβου, Ἑρμοῦ, Ἀσυγκρίτου, Ρούφου μάρτυρος, Ἡρωδίωνος
Εὐψυχίου μαρτ., Βαδίμου ὁσιομάρτυρος σύν 7 μαθητῶν
Γρηγορίου Ε´ ΚΠόλεως, Τερεντίου & σύν αὐτῷ μ., Δήμου νεομ., Ὁμήρου
Ἀντίπα Περγάμου, Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Κυζίκῳ, Τρυφαίνης μ.
† ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Βασιλ. Παρίου, Ἀνθούσης, Ἀκακ. Καυσ/βίτου
† ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου μάρτ.
† Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Θωμαῒδος, Ἀριστάρχου ἐκ τῶν 70 Ἀπ.
† Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων, Λεωνίδου μ. ἐπισκ. Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτ.
† Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας & τῶν σύν αὐτῷ
† Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Ἀδριανοῦ μ., Συμεών ἱερ., Μακαρίου Κορίνθ. Νοταρᾶ
† Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, Ἀθανασίας Αἰγίνης, Σάββα Στρατηλ.
† Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου, Παφνουτίου ἱερ., Ἀγαθαγ. Ἐσφιγμ.
† ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΥΡΙΟΥ, Ζακχαίου ἀπ., Θεοδώρου Τριχινᾶ ὁσ.
Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου ὁσίου Σιναΐτου
† Ραφαήλ, Νικολ. & Εἰρήν. μ., Ἀνάμν. θαύμ. Ἁγ. Μηνᾶ, Ναθαν. ἀπ., Θεοδώρου ὁσ. Συκ.
† Γεωργίου Μεγαλομ. & Τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου
Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα Στρατηλάτου, Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ
† Ζωοδόχου Πηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου, Νίκης μ.
Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας, Γλαφύρας, Ἰούστας, Νέστορος, Καλανδίου
† ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Συμεών ἐπ. Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς Καθαρῶν
Μέμνονος θαυματουργοῦ, τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μ., Αὐξιβίου ὁσίου
Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο´ ἀποστόλων, Ἰωάννου Θηβῶν νεομάρτυρος
† Ἰακώβου Ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Δονάτου, Ἀργυρῆς

AΠPIΛΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6

Ἑβρ. θ΄ 11-14

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

Μάρκ. ι΄ 32-45

πλ. δ΄

Η΄

12 Εβρ. ιβ΄ 28- ιγ΄ 8
Ιω. ιά 1-45
13 Φιλιπ. δ΄ 4-9 Ἰωάν. ιβ΄ 1-18
17
20 Πράξ. α΄ 1-8
Ἰωάν. α΄ 1-17
23 Πράξ. ιβ΄ 1-11
25 Πράξ. γ΄ 1-8
27 Πράξ. ε΄ 12-20

Τοῦ Λαζάρου
Ματθ. κα΄ 1-11, 15-

Β΄

Ιω. ά 35-52
Ἁγίου Γεωργίου
Ιω β΄ 12-22
Ἰωάν. κ΄ 19-31
-

Α΄

Κἄν μυρίας τοίνυν μαχαίρας τῶν πεπυρωμένων βελῶν
τῶν παθῶν τῆς κακίας καὶ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν λογισμῶν ἑκάστης ἡμέρας ἐμβάλῃ ὁ πονηρὸς ἑκάστῳ τῶν
ἀδελφῶν πρὸς τὸ χαυνῶσαι καὶ ἀποστρέψαι τῆς ὁδοῦ τῆς
δικαιοσύνης καὶ εἰς ἀπελπισμὸν ἀγαγεῖν, μᾶλλον καταφυγέτω καὶ ἐλπισάτω έπὶ τὸν Θεόν, ὁτι οὕτω βούλεται ὁ
Κύριος δοκιμασθῆναι τὰς αὐτῷ προσφυγούσας ψυχὰς,
ὅπως γνωρισθῶσιν οἱ ἄνθρωποι ἐξ ἀληθείας.
Ἅγιος Μακάριος
25

ΜΑΪOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
26

Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

Ἱερεμίου πρ., Μαρίας Μεθυμοπούλας ἐκ Φουρνῆς, νεομ., Παναρέτου Πάφου
Ἀν. λειψ. Ἀθανασίου Μεγ., Ματρώνης Ρωσίδος ἀομμάτου
Τιμοθέου & Μαύρας μ., Πέτρου ἐπ. Ἄργους, Οἰκουμενίου
† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Πελαγίας μ., Ἱλαρίου ὁσίου, Ἀθανασίου Κορίνθου
† Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ θαυματουργοῦ, Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτων
Ἰώβ Πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς ἀσκ., Ἱλαρίου & Παχωμίου
Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κοδράτου
† Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου
† Χριστοφόρου μεγαλομάρτυρος, Ἡσαΐου πρ., Νικολάου ἐν Βουνένοις
† Σίμωνος ἀπ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. τοῦ Μεγαρέως, Ἡσυχίου ὁμολογ.
† ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερ., Ἀργυροῦ νεομ.
† Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρ., Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσ. ἐν Κυθήροις
Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ
† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Μάρκου νεομ. Kρητός, Εὕρ. εἰκ. Παναγίας Καμαριανῆς
† Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἐπανακομιδή Τιμίας Κάρας Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου
Θεοδώρου ὁσ. ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης, Νικολάου Μυστικοῦ
Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ. ἐκ τῶν 70, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας
† ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Παύλου, Ἡρακλείου, Χριστίνης, Παυλίνου, Διονυσίου, Ἀνδρέου
Πατρικίου Προύσσης, Μενάνδρου & Πολυαίνου μαρτύρων
Θαλλελαίου μάρτυρος, Νικήτα Χίου, Λυδίας Φιλιππισίας
† Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἰσαποστόλων, Παχωμίου νεομάρτυρος
Βασιλίσκου μάρτυρος, Δημητρίου & Παύλου ἐν Τριπόλει
Μιχαήλ ἐπ. Συνάδων, Συνεσίου ἐπισκ., Μαρίας Κλωπᾶ, Ἰωακείμ Ἰθακησίου
Συμεών ὁσίου, Μελετίου Στρατηλάτου καί τῶν σύν αὐτῷ 11208 μαρτύρων
† ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἡ Γ´ Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου, Κελεστίνου μ.
Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση, Συνεσίου Καρπασίας Κύπρου
† Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος
† ΑΠΟΔ. ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ἀνδρέου διά Χριστόν Σαλοῦ, Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτ., Νικήτα Χαλκηδ.
† ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Θεοδοσίας παρθενομ., Ὑπομονῆς ὁσ., Ἰωάννου τοῦ Νάνου
Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων, Ἐμμελείας μητρός Μεγ. Βασιλείου
Εὐσεβίου μάρτυρος, Εὐσταθίου ΚΠόλεως, Ἑρμείου μάρτυρος

MAΪΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

4

Πράξ. στ΄ 1-7

Μάρκ. ιε΄ 43 - ιστ΄ 8

β΄

Δ΄

8

Α΄ Ιω. α΄ 1-7

Ιω. ιθ΄ 25-28, κά 24-25 Ευαγγελ. Ἰωάννου

11 Πράξ. θ΄ 32-42
14

Πράξ. ιδ΄ 6-18

Ἰωάν. ε΄ 1-15

γ΄

Ιω ζ΄ 14-30

Μεσοπεντηκοστῆς

Ε΄

18 Πράξ. ια΄ 19-30

Ἰωάν. δ΄ 5-42

δ΄

21 Πράξ. κστ΄ 1, 12-20

Ιω ι΄ 1-9

Ἁγίου Κων/νου & Ἑλένης

25 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

Ἰωάν. θ΄ 1-38

πλ. α΄

28 Πράξ. ιη΄ 22-28

Ιω ιβ΄ 36-47

Ἀπόδοσις Πάσχα

Λουκ. κδ΄ 36-53

Ἀναλήψεως

29

Πράξ. α΄ 1-12

Ζ΄
Η΄

Ἐγένετο Κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν
εὐκαιρίαις, ἐν θλίψει· καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σοὶ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά Σου, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς Σε, Κύριε.
Ψαλμ. 9, 10-11
Ἐμοὶ τῷ προσκολλᾶσθαι τῷ Κυρίῳ ἀγαθόν ἐστιν, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου.
Ψαλμ. 72, 28


«Θεοτόκε ἡ ἐλπίς πάντων τῶν Χριστιανῶν, σκέπε,
φρούρει, φύλαττε τοῦς ἐλπίζοντας εἰς Σέ».
στίχος Θ' ὡδῆς
27

IOYΝIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ

† ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α´ Οἰκ. Συν.), Ἰουστίνου φιλοσ. μ., Χαρίτωνος, Θεσπεσίου ὁμολ.
Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεομ. ἐξ Αγαρηνῶν, Ἐράσμου ἐν Ἀχρίδι
Λουκιλλιανοῦ & Παύλης καί τῶν σύν αὐτοῖς, Πάππου
Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου, Μητροφάνους ΚΠόλεως
Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ
Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ Νέου, Γελασίου μ., Ἀττάλου ὁσίου θαυματουργοῦ
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Θεοδότου ἱερ. Ἀγκύρας, Παναγῆ Μπασιᾶ, Ζηναΐδος, Σεβαστιανῆς ὁσ.
† ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ.
† ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Κυρίλλου Ἀλεξ/ρείας, 5 Κανονικῶν Παρθένων
Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μάρτυρος, Τιμοθέου Προύσης ἱερομ.
† Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν, Λουκᾶ Ρώσου ἰατροῦ
Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Τριφυλλίου Λευκωσίας
Ἀκυλίνης μ., Ἄννης & υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου, Διοδώρου μάρτυρος
† Κυρίλλου Γορτύνης, Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ΚΠόλεως
† Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Ἀμώς πρ., Αὐγουστ. Ἱππῶνος & Μόνικας, Ἱερωνύμου ὁσ.
Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρου, Μάρκου Ἀπολλωνιάδος
Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτύρων, Ἰσαύρου διακόνου, Φιλονείδου ἐπ.
Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτύρων
Ἰούδα ἀποστόλου ἀδελφοθέου, Παϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ἀσυγκρίτου ἱερομ.
Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου ΚΠόλεως
Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ., Νικήτα νεομ. τοῦ Νισυρίου
† Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, (ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤῌ ΑΓΙΩΝ), Εὐσεβίου Σαμοσάτων ἱερομ.
Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἐπισκόπων Κρήτης, Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους
† Γενέσιον Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀθανασίου Παρίου, Παναγιώτου νεομ.
Μεθοδίου ἐν Νυβρίτῳ, Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, Διονυσίου ὁσίου
Δαυΐδ Θεσ/νίκης, Ζαχαρίου Σητείας, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας
Σαμψών Ξενοδόχου, Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ., Ἰωάννας μυροφόρου
Ἀνακομιδή λειψ. Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Σεργίου Μαγίστρου ὁσ.
† ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
† Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων Δώδεκα Ἀποστόλων

IOYNIOΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

1 Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36 Ἰωάν. ιζ΄ 1-13

HXΟΣ

EΩΘINON

πλ. β΄

Ι΄

7 Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17

Ιω. κα΄ 14-25

Ψυχοσάββατον

8 Πράξ. β΄ 1-11

Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12

-

9 Εφεσ. έ 8-19

Ματθ. ιή 10-20

Ἁγίου Πνεύματος

Ἰωάν. κ΄ 19-23

15 Ἑβρ. ια΄ 33-40,
ιβ΄ 1-2

Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, πλ. δ΄
ιθ΄ 27-30

Α΄

22 Ῥωμ. β΄ 10-16

Ματθ. δ΄ 18-23

Β΄

24 Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4

Λουκ. α΄ 1-25, 57-68, 80

29 Β΄ Κορ. ια΄ 21 - ιβ΄ 9

Ματθ. ιστ΄ 13-19

30 Α´ Κορ. δ΄ 9-16

Ματθ. θ΄ 36, ί 1-8

α΄

Γενέθλ.Προδρόμου
β΄

Γ΄

Ἁγίων Ἀποστόλων

«Ὁ ὄμορφος ἀγῶνας τῆς ζωῆς κερδίζεται μέ τήν χριστιανική ἐλπίδα, πού, ὅπως τονίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος, εἶναι ἡ
ἄγκυρα τῆς ζωῆς «ἡ ἀσφαλής καί βεβαία», γιατί δέν καρφώνεται πρός τά κάτω, στόν βυθό καί στή λάσπη τῆς γῆς,
ἀλλά πρός τά ἐπάνω, «στό ἐσώτερο τοῦ καταπετάσματος», στό θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή ἡ ἐλπίδα δίνει φτερά στήν ψυχή, δύναμη στό
σῶμα, χαρά στίς δοκιμασίες, ὑπομονή στά βάσανα, σύνεση στήν εὐτυχία, νόημα στή ζωή».
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου,
ἀπό τό βιβλίο «Νιάτα καί ζωή» Β’ Ἔκδοση,
Ἐκδόσεις «Ἀναγέννησις», Ἡράκλειον, σελ. 222
29

IOYΛIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30

Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν Ρωμαίων, Κων/νου ἐν Κύπρῳ
† Κατάθ. Τιμ. Ἐσθ. Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις, Λάμπρου νεομ., Σύν. Παναγίας Ὁρφανῆς
Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Γερασίμου νέου Καρπενησιώτου
† Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν ἱερομ., Θεοδώρου Κυρήνης ἱερομ.
Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Κυπριανοῦ νεομάρτυρος, Λαμπαδοῦ ὁσίου
† Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθενομ. σύν 24 μ.
† Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσ. ἐν Μαλεῷ, Εὐαγγέλου μ.
† Προκοπίου Μεγαλομάρτ., Θεοφίλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου ἐκ Ζίχνης
Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ., Μεθοδίου ἐπ. Λάμπης
† Παρθενίου & Εὐμενίου τῶν ἐν Κουδουμᾷ, ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μαρτ.
† Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἰσαποστ., Νεκταρίου Βρυούλων
Πρόκλου καί Ἱλαρίου μαρτ., Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν ὁσίων
† ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ´ Οἰκ. Σύν.) Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ. Σαββαΐτου
Ἀκύλα ἀπ., Νικοδήμου Ἁγιορ., Πέτρου ἱερομ., 4 νεομ. ἐν Μελισσουργίῳ
Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαπ., Ἀβουδίμου & Λολιανοῦ μ.
Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος, Ἀντιόχου μάρτυρος
† Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου μάρτυρος, Βερονίκης
Αἰμιλιανοῦ, Ὑακίνθου, Παύλου μάρτυρος, Θέης & Οὐαλεντίνης
Μακρίνης ἀδελφῆς Μεγάλου Βασιλείου, Θεοδώρου Σαββαΐτου
† ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου
Ἰωάννου & Συμεών διά Χριστόν Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης
Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενομ. Χιοπολίτιδος
Ἰεζεκιήλ προφ., Φωκᾶ ἱερομ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ, Θύρσου ἐπ. Καρπασίας
† Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομάρτυρος
† Ἡ Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσ., Ὀλυμπιάδος διακόνου
† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομ., Συμεών ὁσ. τοῦ Στυλίτου
† Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παντελεήμονος Μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολογ.
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος & Παρμενᾶ, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
Καλλινίκου & Θεοδότης μαρτ. & τέκνων αὐτῆς, Θεοδοσίου Β´τοῦ Μικροῦ
Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ, Κρήσκεντος, ἐκ τῶν 70 Ἀποστ.
Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας

IOYΛΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 Α´ Κορ. ιβ΄ 27- ιγ΄ 8
6

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

Ματθ. ι΄ 1, 5-8

Ἁγ. Ἀναργύρων

EΩΘINON

Ῥωμ. στ΄ 18-23

Ματθ. η΄ 5-13

γ΄

11 Β´ Κορ. στ΄ 1-10

Λουκ. ζ΄ 36-50

Ἁγίας Εὐφημίας

13

Τίτ. γ΄ 8-15

17 Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5

Ματθ. ε΄ 14-19

δ΄

Μαρκ. ε΄ 24-34

Ἁγ. Μαρίνης

20

Ἰακ. ε΄ 10-20

Ματθ. θ΄ 1-8

πλ. α΄

25

Γαλ. δ΄ 22 – 27

Λουκ. η΄ 16-21

Ἁγ. Ἄννης

26 Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5

Μαρκ. ε΄ 24-34

Ἁγ. Παρασκευῆς

27

Ματθ. θ΄ 27-35

πλ. β΄

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

Ζ΄

Κατὰ μῆκος τοῦ ποταμιοῦ
ποὺ κατεβαίνει στὴν κοιλάδα,
δίπλα στὶς λεῦκες πού σοῦ νανουρίζουν
τὴ λύπη, γράψε στο νερό
τ’ ὄνομά μου: Ἐλπίδα,
τ’ ὄνομά μου: Ἀγάπη,
τ’ ὄνομά μου: Σιωπή.
Νικηφ. Βρεττάκος
31

ΑΥΓΟΥΣΤOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
, 26
27
28
29
30
31
32

Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ

† Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων & μητρός αὐτῶν Σολομονῆς, Ἑλέσσης μ.
Ἀνακομ. λειψάνων Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομάρτυρος Δαρδανελλίων
† Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φαύστου & Ἰσαακίου, Σαλώμης μυροφ., Θεοδώρας Θεσ/νίκης
Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας, Θαθουήλ μάρτυρος
Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρός Γρηγορίου Θεολόγου, Εὐγενίου ὁσίου Αἰτωλοῦ
† Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀββακούμ νεομ.
Δομετίου ὁσιομ., Θεοδοσίου Ἀργολίδος, Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη
† Μύρωνος ἐπισκόπου Κρήτης θαυματ., Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Τριανταφύλλου
† Ματθίου τοῦ ἀποστόλου, τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ Ἁγίων 10 μαρτύρων
† Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Ξύστου ἐξ Ἀθηνῶν, Ἱππολύτου μαρτ.
Εὔπλου διακ., Ἀνάμν. θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδ., Νήφωνος ΚΠόλεως, Σύν. Παναγίας Ελεούσης
Φωτίου & Ἀνικήτου μαρτ., 12 μαρτύρων στρατιωτῶν
Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εὐδοκίας, Δωροθέου & Δοσιθέου, Ξένης μοναχῆς
Μιχαίου προφ., Συμεών Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου νεομάρτυρος
† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου μάρτυρος
Ἁγίου Μανδηλίου, Διομήδους μ., Τιμοθέου Εὐρίπου, Ἀλκιβιάδου
† Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ὁσ., Μύρωνος μάρτ.
Φλώρου & Λαύρου μ., Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ, Λέοντος καί Ἕρμου μ., Κων/νου Καππούη
Ἀνδρέου Στρατηλάτου & 2593 μαρτ., Θεοφάνους τοῦ θαυματουργοῦ
Ρηγίνου & Ὀρέστου, Σαμουήλ προφ., Λουκίου μ. τοῦ βουλευτοῦ, Θεοχάρους νεομ.
Θαδδαίου ἀποστόλου, Ἀθανασίου Πατελάρου ΚΠόλεως, Βάσσης
Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων
† Ἀπόδ. Κοιμ. Θεοτόκου, ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΛΟΥΓΔΟΥΝΟΥ, Χαραλ. Καλυβιανῆς
† ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἐθνομ., Ἀν. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου Αἰγίνης
† Τίτου πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης τοῦ θαυματουργοῦ
Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ, Τιθόη, Ἀττικοῦ
† Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης νέας μάρτυρος
Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μάρτυρος
† Ἀποτομή τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ, Θεοπίστης ὁσ., Ἀρκαδίου Ἀρσινόης
Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου πατριαρχῶν ΚΠόλεως, Φιλωνίδου Κουρίου
† ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 Α΄ Κορ. α΄ 10-17
6 Β´ Πέτρ. α΄ 10-19
10 Α΄ Κορ. γ΄ 9-17

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ιδ΄ 14-22
Ματθ. ιζ΄ 1-9
Ματθ. ιδ΄ 22-34

HXΟΣ

EΩΘINON

βαρύς
Η΄
Μεταμορφώσεως
πλ. δ΄
Θ΄

15 Φιλιπ. β΄ 5-11Λουκ. ι΄ 38-42, ιά 27-28
17 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16
Ματθ. ιζ΄ 14-23

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
α΄
Ι΄

23 Φιλιπ. β΄ 5-11Λουκ. ι΄ 38-42, ιά 27-28
24 Α΄ Κορ. θ΄ 2-12
Ματθ. ιη΄ 23-35

Ἀπόδ. Κοίμ. τῆς Θεοτόκου
β΄
ΙΑ΄

29 Πράξ. ιγ΄ 25-32
31
Ἑβρ. θ΄ 1-7

Μαρκ. στ΄ 14-30
Ματθ. ιθ΄ 16-26

Αποτ. κεφ. Προδρόμου
γ΄
Α΄

Μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ στήριξε
στὴν πίστη ἐπάνω τὴν έλπίδα.
Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται,
μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα.
Ἰωάν. Πολέμης

Ἐλπίδα ποὺ μὲ δάκρυα
καὶ πόθους τὴν ποτίζω
πίστης κι αγάπης τὸν καρπό
στο βιό μου να θερίζω.
Γ. Βερίτης
33

ΣΕΠΤΕΜΒPIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34

Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ

† Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, 40 μαρτ. Παρθένων, Νικολάου Κουρταλιώτου
Μάμαντος, Διομήδους, Ἰωάννου Νηστευτοῦ, Κοσμᾶ Ἐρημίτου ὁσ.
Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου, Φοίβης διακόνου, Πολυδώρου Λευκωσίας
Μωϋσέως προφ., Βαβύλα ἱερομ., Ἑρμιόνης, Ἀνθίμου νέου Ἀσκητοῦ
Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπισκ. Περσίδος
† Ἀνάμν. τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Καλοδότης μ.
† ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Σώζοντος μ., Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, Εὐψυχίου μ.
† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ἀθανασίου νεομ. Θεσ/νίκης
† Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης, Θεοφάνους ὁσ. ὁμολογ.
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., Πουλχερίας τῆς Παρθένου
Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου ὁσ. μάγειρος., Εὐανθίας μ., Σύν. Παναγίας Ἀντιφωνητρίας
Αὐτονόμου, Ἰουλιανοῦ, Κουρνούτου Ἰκονίου, Θεοδώρου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Κορνηλίου ἑκατοντάρχου, Ἀριστείδου μ.,
† ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
† Νικήτα μεγαλομ., Φιλοθέου ὁσίου, Ἰωάννου ἐκ Σφακίων νεομάρτυρος
† Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος, Κασσιανοῦ
† Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης μαρτ., Ἡρακλείδη & Μύρωνος
† Εὐμενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτ., Ρωμύλου μάρτυρος,
Δορυμέδοντος μάρτυρος, Τροφίμου, Σαββατίου, Σωσσάνης
† Εὐσταθίου μεγαλομ., Ἱλαρίωνος νεομ. Κρητός, Ἰωάννου τοῦ Ξένου ὁσ.
† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Κοδράτου ἀπ., Ἰωνᾶ προφήτου, Ἀκακίου, Ἰσαακίου Κύπρου
Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Ἰσαάκ & Μαρτίνου μάρτυρος, Φωκᾶ τοῦ Κηπουροῦ
† Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου, Νικολ. Καρπενησιώτου, Ξανθίππης & Πολυξένης
† Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου
Εὐφροσύνης, Παφνουτίου, Σεργίου Ράντονεζ, Θεοφίλου ἐπ. Ἐφέσου
† Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ Δικαίου
Καλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομάρτυρος ἐκ Ζαγκλιβερίου
† Α´ ΛΟΥΚΑ, Χαρίτωνος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου ὁσ., Βαρούχ προφ.
Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ ὁσ., Μαλαχία Ρόδου, Πετρωνίας μ.
Γρηγορίου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ, Στρατονίκου & Μαρδονίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 Α´ Τιμ. β΄ 1-7
7 Γαλ. στ΄ 11-18
8
Φιλ. Β΄ 5-11
14 Α΄ Κορ. α΄ 18-24
21
23

Γαλ. β΄ 16-20
Γαλ. δ΄ 22-27

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

Λουκ. δ΄ 16-22
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου
Ἰωάν. γ΄ 13-17
δ΄
Β΄
Λουκ. ι΄ 38-42, ιά 27-28 Γενέσιον τῆς Θεοτόκου
Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, Ἰωάν. ιβ΄ 28-36
25-28, 30
Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1 πλ. β΄
Δ΄
Λουκ. α΄ 5-25
Σύλληψις Προδρόμου

26 Α´ Ιω. Καθ. δ΄ 12-19 Ιω. ιθ΄ 25-27, κά 24-25 Μετάστ. Ἰωάν.Θεολόγου
28 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
Λουκ. ε΄ 1-11
βαρύς
Ε΄

Ἔνιωσα πώς ἤμουν ἀποχωρισμένος ἀπό τον κόσμο κι
οἱ λογισμοί μου πώς ἤτανε κι ἐκεῖνοι κρυμμένοι πίσω ἀπό
τό καταπέτασμα πού χώριζε τόν κόσμο ἀπό μένα, καί πώς
ἄλλος ἥλιος κι ἄλλο φεγγάρι φωτίζανε τό δικό μας κόσμο.
Κι ἀντί να πικραθῶ, εὐφρἀνθηκε ἡ ψυχή μου πώς μ’
ἔχουνε ξεχασμένον, κι ἡ χαρά ἡ μυστική, πού τή νιώθουνε
ὅσοι εἶναι παραπεταμένοι, ἄναψε μέσα μου ἥσυχα κι εἰρηνικά, κι ἡ παρηγοριά μέ γλύκανε σάν μπάλσαμο, ἀνακατεμένη μέ παράπονο. Και φχαρίστησα Ἐκεῖνον, πού κάνει
τέτοια μυστήρια στόν ἄνθρωπο καί πού κάνει πλούσιους
τούς φτωχούς, χαρούμενους τούς θλιμμένους, πού δίνει
μυστική συντροφιά στούς ξεμοναχιασμένους, καί πού
μεθᾶ μέ τό κρασί τῆς τράπεζάς του ὅσους βάλανε τίς ἐλπίδες τους σέ Κεῖνον.
Φώτης Κόντογλου
35

ΟΚΤΩΒPIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
36

Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π

Παναγίας Γοργοϋπηκόου, Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάν. Κουκουζέλη ὁσ.
Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης, Θεοφίλου μάρτυρος, Γεωργίου νεομ. τοῦ Χατζῆ
† Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Δαμάρεως μάρτυρος, Θεαγένους, Θεοκτίστου
† Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Κρίσπου Ἀθ., Δομνίκης μ., Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ
† Β´ ΛΟΥΚΑ, Χαριτίνης μ., Εὐδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. ἐν Κιμώλῳ, Ἑρμογένους ἱερ.
† Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου νεομ. ἐκ Κίου Βιθυνίας, Κενδέα ὁσίου
† Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου ὁσ. καί τῶν 98 Πατέρων, Σεργίου & Βάκχου μ.
† Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας ὁσ., Φιλίππου ἐπ. Γορτύνης
Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου ἀπ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας, Ἀβραάμ καί Λώτ τῶν Δικαίων
Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ., Θεοφίλου ὁσίου, Πινυτοῦ ἐπ. Κνωσοῦ
Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ, Φιλίππου ἐκ των 70 ἀπ., Ζηναΐδος & Φιλονίλλης, Ἰωνᾶ ὁσ. Κυπρίου
† Δ´ ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ), Ἀνδρονίκου, Πρόβου, Συμεών Νέου Θεολ., Ἐπικτήτου ὁσ. Κύπρου
Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς νεομ. Μογλενῶν, Μελετίου Πηγά
Γερβασίου, Κοσμᾶ, Παρασκευῆς ὁσίας Ἐπιβατινῆς, Θεράποντος Κυπρίου
Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος, Σαββίνου, Βάρσου, Εὐθυμίου νεομάρτυρος
Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Λεοντίου & τῶν σύν αὐτῷ, Μαλλοῦ & Σαββίνου
Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει, Σύναξις Ἁγίων Ἀναργύρων
† Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος
† Γ´ ΛΟΥΚΑ, Ἰωήλ προφήτου, Κλεοπάτρας ὁσίας, Οὐάρου μ., Μνάσωνος
† Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου Κεφαλλην. ὁσ., Ματρώνης, Ἀνδρονίκου ὁσιομ.
Ἱλαρίωνος μεγαλομ., Σωκράτους, Θεοδότης, Ἀνακομ. λειψ. ὁσ. Χριστοδούλου
Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἰσαποστόλου, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 Παίδων
† Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ΚΠόλεως
Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος, Σαββίνου
Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος, Χρυσάνθης
† ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ, Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου
Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου Πιλάτου, Λούππου μάρτυρος
† Ἁγίας Σκέπης, 4 νεομαρτύρων ἐν Ρεθύμνῃ
Ἀναστασίας Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου & Μαρίας ἀνηψιᾶς αὐτοῦ
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας μ., Κλεόπα καί Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων
Στάχυος, Ἀπελλοῦ & Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων, Νικολάου νεομ.

OKTΩΒΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

3

Πράξ. ιζ΄ 16-34

Λουκ. στ΄ 17-23

5 Β΄ Κορ. στ΄ 16 - ζ΄ 1 Λουκ. στ΄ 31-36
12

Τίτ. γ΄ 8-15

Λουκ. η΄ 5-15

18

Κολασ. δ΄ 5-18

Λουκ. ι΄ 16-21

19 Β΄ Κορ. ια΄ 31 - ιβ΄ 9

Λουκ. ζ΄ 11-16

23

Γαλ. ά 11-19

Ματθ. ιγ΄ 54-58

26

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

Λουκ. η΄ 27-39

28

Εβρ. θ΄ 1-7

Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

HXΟΣ

EΩΘINON

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου
πλ. δ΄

ΣΤ΄

α΄

Ζ΄

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
β΄

Η΄

Ἰακώβου Ἀδελφοθέου
γ΄

Θ΄
Ἁγίας Σκέπης

Ὁ Γέροντας Πορφύριος ἔχει πεῖ: «Μήν ἀπελπίζεσαι.
Ὅταν ἁμαρτάνεις νά μήν ἀπελπίζεσαι. Μέ θάρρος καί
ἐλπίδα στόν Θεό νά μετανοεῖς καί νά πηγαίνεις στόν
Πνευματικό πού σοῦ ἔχω ὑποδείξει, ἄν δέν μπορῶ ἐγώ,
καί νά τά ἐξομολογεῖσαι. Ἔτσι μόνο θά σωθεῖς».


Ἐκεῖνο πού ἔλεγε, κυρίως, ἦταν γιά τή σημασία τῆς
ἐξομολογήσεως. Δέν ὑπάρχει ἀπελπισία. Στενοχώρια μπορεῖ νά ἔχεις, ἀλλά ἀπελπισία ὄχι. Ὁ Θεός, μέσα ἀπό τήν
ἐξομολόγηση – τόνιζε πάρα πολύ τή σημασία τοῦ Ἱερέα,
τό χέρι τοῦ παπᾶ ..... ἦταν σάν νά ἔβγαινε ἀπό ἐκεῖ ἡ Θεία
Χάρη – σέ βοηθᾶ νά ξεπερνᾶς αὐτά τά ὁποῖα μπορεῖ νά
σέ ὁδηγήσουν στά ἔσχατα ὅρια τῆς ἀπελπισίας».
Γέροντας Πορφύριος
37

ΝΟΕΜΒPIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38

Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν, Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
† Ε´ ΛΟΥΚΑ, Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου, Πηγασίου, Ἀφθονίου
† Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου, Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ & Ἀειθαλᾶ μαρτ.
Ἰωαννικίου ὁσίου, Νικάνδρου ἱερομάρτυρος, Πορφυρίου Μίμου
Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης, Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων
Παύλου ΚΠόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου
Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ., Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτου, Ἀλεξάνδρου μ. Θεσ/νίκης
† Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπ. Ἀσωμάτων Δυνάμεων
† Ζ´ ΛΟΥΚΑ, Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μ., Θεοκτίστης ὁσ. ἐκ Λέσβου
Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ & Σωσιπάτρου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀρσενίου Καππαδόκου ὁσ.
† Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος & Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου Μυροβλήτου, Μαρτίνου ὁμολογ.
† Ἰωάννου Χρυσοστόμου ΚΠόλεως & μητρ. αὐτοῦ Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ νεομ.
† Φιλίππου Ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κων/νου νεομ. Ὑδραίου
Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἐλπιδίου, Ἀβίβου μ., (Ἀρχή Νηστείας Χριστουγέννων)
† Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου & Γενναδίου ΚΠόλεως
Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ρωμανοῦ μάρτυρος, Ἀναστασίου νεομάρτυρος
Ἀβδιού προφήτου, Ἡλιοδώρου μάρτυρος, Βαρλαάμ μαρτ.
Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου ΚΠόλεως, Ἰσαακίου
† ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Φιλήμονος, Ὀνησίμου, Ἀρχίππου ἐκ τῶν 70 ἀποστ., Ἀνθίμου Πρ. Κρήτης
† Θ´ ΛΟΥΚΑ, Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν, Ἑλένου
Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους Ἀκραγαντίνων
† Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου, Πέτρου ὁσίου
† Στυλιανοῦ ὁσίου Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε»
Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Γρηγορίου καί Γερασίμου τῶν Σιναϊτῶν ὁσ.
Στεφάνου ὁμ., Εἰρηνάρχου μ., Πεντεκαίδεκα μαρτύρων, πολιούχων Κιλκίς
Διονυσίου Κορίνθου, Φαίδρου μάρτ., Παραμόνου, Φιλούμενου μάρτυρος
† Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας

NOEMBPIOΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

1 Α´ Κορ. ιβ΄ 27- ιγ΄ 8

Ματθ. ι΄ 1, 5-8

2

Γαλ. β΄ 16-20

Λουκ. ιστ΄ 19-31

8

Εβρ. β΄ 2-10

Λουκ. ί 16-21

9

Γαλ. στ΄ 11-18

Λουκ. η΄ 41-56

13

Εβρ. ζ΄ 26-ή 2

Ιω. ι΄ 9-16

14

Α´ Κορ. δ΄ 9-16

Ιω. α΄ 44-52

16

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ματθ. θ΄ 9-13

21

Εβρ. θ΄ 1-7

23

Ἐφεσ. β΄ 14-22

Λουκ. ιβ΄ 16-21

25

Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5

Μάρκ. ε΄ 24-34

30

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ἰωάν. α΄ 36-52

HXΟΣ

EΩΘINON

Ἁγίων Ἀναργύρων
δ΄

Ι΄

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
πλ. α΄

ΙΑ΄

Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ἀποστ. Φιλίππου
πλ. β΄

Α΄

Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
βαρύς

Β΄

Ἁγίας Αἰκατερίνης
πλ. δ΄

Γ΄


Το κήρυγμα τῆς ἀπελπισίας μόνο νά ὑπονομεύσει
μπορεῖ, ὄχι νά οίκοδομήσει. Σκορπάει τήν ἡττοπάθεια,
ἀναχαιτίζει τίς καλές προθέσεις, μεγαλώνει τή σύγχυση.
Κι ἐκεῖνος πού βγαίνει κερδισμένος στό τέλος δέν εἶναι ὁ
ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ δαίμονας τοῦ κακοῦ. Ὅποιος πιστεύει
στό καλό, τό βοηθάει νά νικήσει. Καί ὅποιος παντοῦ βλέπει τή δυστυχία καί τή διαστροφή, τόν ἐκφυλισμό καί τό
ψεῦδος, γίνεται-χωρίς νά τό θέλει-σύμμαχός τους.
Εὐ.Π. Παπανοῦτσος
39

ΔΕΚΕΜΒPIOΣ 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
40

Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ

Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος, Θεοκλήτου Λακεδαίμονος
Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Θεοφίλου ὁσίου
Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ. τοῦ Ἀργείου, Θεοδούλου ὁσίου
† Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Σεραφείμ ἐπ. Φαναρίου
† Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος
† Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ
† Ι´ ΛΟΥΚΑ, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσίου Εὐβοέως
Παταπίου ὁσίου, Σωσθένους ἀποστόλου, Τυχικοῦ ἀποστόλου
† Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης μητρός τῆς Θεοτόκου, Ἄννης προφήτιδος
Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μάρτυρος
Δανιήλ & Λουκᾶ τῶν νέων Στυλιτῶν, Μείρακος & Βαρσαβᾶ μ., Νικηφόρου Φωκᾶ
† Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν ὁσίου
† Εὐγενίου, Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Αὐξεντίου & Μαρδαρίου μαρτύρων
† ΙΑ´ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος μ.
† Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας, Σωσάννης ὁσιομ.
Ἀγγαίου προφήτου, Μοδέστου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης
† Διονυσίου Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου, Δανιήλ προφήτου & 3 Παίδων
Σεβαστιανοῦ, Νικοστράτου,Ζωῆς, Φωκᾶ μάρτυρος
Βονιφατίου, Ἀγλαΐδος, Ἄρεως μάρτυρος, Θεσσαλονίκης μάρτυρος
† Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Θάσου, Φιλογονίου ὁσίου
† ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μ., Θεμιστοκλέους μ.
† Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης καί 3 παίδων αὐτῆς μαρτ.
† Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτύρων, Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος Κύπρου
Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῇ
† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
† Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολογητοῦ
† Στεφάνου Πρωτομάρτυρος Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ
† ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρ. μ., Δόμνης μ., Νήφωνος ὁσ.
Τῶν ἁγίων 14.000 νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρ., Ἀθηνοδώρου, Βαβύλα ὁσ.
Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μαρτύρων, Γεδεών νεομάρτ. τοῦ Καρακαλληνοῦ
Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου, Ἁγ. 10 παρθ. ἐν Νικομηδείᾳ

ΔEKEMBPIOΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4
Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5
5
Γαλ. ε΄ 22-στ΄ 2
6
Εβρ. ιγ΄ 17-21
7
Ἐφεσ. ε΄ 8-19
9
Γαλ. δ΄ 22-27
12
Εφέσ. ε΄ 8-19
14
Κολασ. γ΄ 4-11
15
Β΄ Τιμ. α΄ 8-18
21 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40
25
Γαλ. δ΄ 4-7
28
Γαλ. α΄ 11-19

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

Μάρκ. ε΄ 24-34
Ματθ. ια΄ 27-30
Λουκ. στ΄ 17-23
Λουκ. ιγ΄ 10-17
Λουκ. η΄ 16-21
Ιω. ι΄ 9-16
Λουκ. ιδ΄ 16-24
Μάρκ. β΄ 23-γ΄ 5
Ματθ. α΄ 1-25
Μάτθ. β΄ 1-12
Ματθ. β΄ 13-23

HXΟΣ

EΩΘINON

Ἁγίας Βαρβάρας
Ἁγίου Σάββα
Ἁγίου Νικολάου
α΄
Δ΄
Ἁγίας Ἄννης
Ἁγίου Σπυρίδωνος
β΄
Ε΄
Ἁγ. Ἐλευθερίου
γ΄
ΣΤ΄
Χριστούγεννα
δ΄
Ζ΄

Ἡ ἐλπίδα ἀνανεώνει τό θάρρος καί τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου
καί τόν παρακινεῖ γιά βελτίωση καί ἐπανάληψη τῶν προσπαθειῶν του, πού θά οδηγήσουν στήν εὐτυχία. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις εἶναι τόσο ἐπίμονη ἡ ἐλπίδα, ὥστε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ
νά ἀποπειραθεῖ ἀκόμη καί ἑκατό φορές γιά νά φτάσει στό σκοπό
του. Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ψυχοπνευματική έφεδρεία τοῦ
ἀνθρώπινου «ἐγώ». Ἄν ἔλειπε, ἡ ζωή μας θα ἦταν στή διάθεση
τοῦ πόνου καί τῆς ἀπελπισίας καί εὔκολα θά ὁδηγοῦσε στήν
ἀπόγνωση. Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἀξιόλογο ἐφόδιο, τό ὁποῖο καθιστᾶ
ἀνεξάντλητη τήν ὑπομονή στίς δυσκολίες καί στεριώνει τήν
ψυχή καί τό νοῦ, ὥστε νά προχωρήσει σέ ἀναδημιουργία. Εἶναι
ἡ φυσιολογική δύναμη πού καλύπτει τό κενό ἀπό τήν ἀπογοήτευση καί τό χάσμα, ἀπό τή λύπη καί τήν ἀδυναμία... Εἶναι ὁ
σιωπηρός πρόδρομος κάθε χαρᾶς καί εὐτυχίας.
Γ. Μαυρογιάννης
41

Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
«Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί τῶν ὀκτώ
Ἱερῶν Μητροπόλεων Αὐτῆς, εἶναι
Ἡμιαυτόνομος ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
Ἄρθρον 1, Κεφ. Α´, τοῦ Νόμου 4149/1961
περί Καταστατικοῦ Χάρτου
τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

42

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόεδρος
† Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς
Μέλη
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριο ς
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιο ς
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασ κηνό ς
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖο ς
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιο ς
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριο ς
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφι λόχιο ς
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
Ἀρχιγραμματεύς
Ἀρχιμ. Κύρι λ λο ς Διαμαν τάκης
Ὑπογραμματεύς
Ἀρχιμ. Πρ όδρ ομο ς Ξενάκης
Κωδικογράφος
Ἀρχιμ. Νήφ ων Β ασι λάκης
EΔPA: HPAKΛEION KPHTHΣ
Ἁγίου Μηνᾶ 25, 71201 Ἡράκλειον Κρήτης
www.iesek.gr
Τηλ. Γραμματείας Ἱερᾶς Συνόδου: 2810 288658 & 2810 335864
Fax: 2810 288658, e-mail: isynodec@otenet.gr
43

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Εἰρηναῖος (Ἀθανασιάδης), ἐγεννήθη τό ἔτος 1933. Ἐφοίτησεν εἰς τήν
Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης, τήν Ἱ. Θεολογικήν
Σχολήν Χάλκης καί τό Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Βονιφατίου ἐν Warminster Ἀγγλίας. Διετέλεσεν Ἐφημέριος τοῦ
Bristol Ἀγγλίας, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου καί Διευθυντής - Σχολάρχης
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Μητροπολίτης
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἐξελέγη τήν 23ην Φεβρουαρίου 1975. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη τήν
30ήν Αὐγούστου 2006.
Ὀνομαστήρια: 23 Αὐγούστου.

44

Διοίκησις:
Ἕδρα: HPAKΛEION,
Ταχ. διεύθυνσις: Ἁγίου Μηνᾶ 25,
Τ.Κ. 712 01 Ἡράκλειον.
Διεύθυνσις σελίδος Ἴντερνετ: www.iak.gr
καί e-mail: iak@iak.gr,
Fax Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης 2810.289817.
Ἀρχιεπίσκοπος: Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος,
τηλ. 2810.282632, Fax 2810.335863 - 2810.335867,
e-mail:arxiepkritis@iak.gr.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Βερνιδάκης, τηλ. 2810.282209, 6936141142, email: iak@iak.gr,
prot_met@hotmail.com
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης
Πρόδρομος Ξενάκης, τηλ. 2810 335845, 6936.976959,
e-mail: pprodx@yahoo.gr
Γραφεῖον Τύπου: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακάριος Γρινιεζάκης, τηλ. 2810.335848, fax
2810.335861 e-mail: grafeiontypou@iak.gr καί
frmakarios@gmail.com.
Γραμματεῖς: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος
Πετρογιάννης, τηλ. 2810.335844 καί κ. Ἐμμανουήλ
Καλαϊτζάκης, τηλ. 2810.335840.

45

Γραφεῖα:
Λογιστηρίου - Πιστοποιητικῶν:
κ. Ἐμμ. Καλαϊτζάκης, τηλ. 2810. 335840.
Γάμων - Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου:
Πρωτοπρ. Ζαχαρίας Χαριτάκης, τηλ. 2810.335841.
Πρωτοκόλλου -Διαζυγίων: κ. Δημ. Κυπριωτάκης,
τηλ. 2810.335849.
Γραφεύς: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κακουλάκης, τηλ.
2810.335846.
Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: κ. Ἀντώνιος Πλαΐτης, 2810.335847.
Μισθοδοσίας: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χατζάκης,
2810.256774.
Γραφεῖον Αἱρέσεων καί Παραθρησκευτικῶν Ὁμάδων: ὁ Πρ. Μιχαήλ Παπαθεοχάρης, ὁ Πρ. Χαράλαμπος
Μαυρίδης, ὁ διακ. Νικηφόρος Κουνάλης, τηλ. & fax:
2810.335865, e-mail: antiairetiko@iak.gr
Γραφεύς: κ. Δημήτριος Κυπριωτάκης, 2810.335849.
Κλητήρ-Ὁδηγός: κ. Ἐλευθέριος Ἀλατσάκης.
Συμβούλια:
1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. Πρόεδρος: ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Εἰρηναῖος. Μέλη: ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαλλιωτάκης, Πρ. Κων/νος Δοξαστάκης, ἡ συνταξιοῦχος Ἐφέτης κ. Εὐαγγελία Λαμπράκη, ὁ ἐκάστοτε
Διευθυντής Α' Δ.Ο.Υ. Ἡρακλείου καί ὁ Ἐκκλησιαστικός
Σύμβουλος - Δικηγόρος κ. Ἀλέξανδρος Ρογδάκης. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης.
46

2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος: ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Μέλη: οἱ Πρωτοπρ.
Νικόλαος Πασχαλίδης καί Βασίλειος Καλαϊτζάκης.
Γραμματεύς: ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Πετρογιάννης.
3) Ἐπικοινωνιακόν καί Μορφωτικόν Ἵδρυμα.
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης. Μέλη: ὁ Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης,
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί ὁ Πρωτ. Γεώργιος
Κασσαβετάκης, ἐκπρόσωπος Συνδέσμου Κληρικῶν, οἱ
κ.κ. Ἰωάννης Σερπετσιδάκης, Δικηγόρος, Ἰωάννης Λογιάδης, Πολιτικός Μηχανικός καί Εὐστάθιος Τζουανάκης, Δικηγόρος, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Κύριλλος
Τσερεβελάκης. Ὑπεύθυνος Γραφείου Διοικήσεως: ὁ διάκονος Γεώργιος Γεράκης, Ὑπεύθυνος ἐπί τῶν οἰκονομικῶν: κ. Μιχαήλ Σπαθαράκης, Ταμίας: κ. Ἑλένη
Κουκουριτάκη. Τηλ. 2810.320931- fax 2810.326759.
4) Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Γραμματεύς: ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Πετρογιάννης. Ταμίας - Λογιστής:
ὁ κ. Ἀντώνιος Πλαΐτης.
5) Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον. Πρόεδρος: ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ
Πρωτοσύγκελλος, Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Βερνιδάκης.
Μέλη: Ἁρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Τζαγκαράκης, κ.
47

Χρῆστος Νταντούδης, κ. Χαρίτων Παπαδάκης, κ.
Χρῆστος Λεμονάκης, κ. Ἑλένη Πουνδουράκη, κ. Εὐγενία Αὐγενάκη, κ. Ἀγάπη Ἀλεξανδράκη, κ. Ἰωάννης
Φρουδαράκης, κ. Ζαχαρίας Πετράκης, κ. Κωνσταντίνος
Μπεσδεμιώτης. Γραμματεύς-Ταμίας: Πρωτοπρ. Ζαχαρίας Χαριτάκης.
6) Ὀργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Νομοῦ Ἡρακλείου. Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Ἀντιπρόεδροι: οἱ Σεβ.
Μητροπολῖται Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας.
Μέλη: οἱ κ.κ. Ἀπόλλων Καλογερόπουλος, μέλος τού
Δ.Σ. τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου, Ἰωάννης
Γκολέμης, διπλωματούχος Ἠλεκτρονικός Μηχανικός.
Γραμματεύς: – τηλ. 2810.284852, fax 2810.286295.
Ἐνοριακοί Ναοί: 127. Παρεκκλήσια: 311. Ἐξωκκλήσια: 362. Nαοί Κοιμητηρίων: 85. Ἰδιωτικοί Ναοί: 147.
Μοναστηριακοί Ναοί: 45. Ἐφημέριοι: ΠΕ 145. ΤΕ 20.
ΔΕ 44. ΥΕ 3. Ἱερείς: 204. Διάκονοι: 8.
Γενικόν Σύνολον Ἐφημερίων: 212.

48

ΕΝΟΡΙΕΣ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α´ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης
τηλ. 2810335845, 6936.976959
Ἡράκλειον
1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Μηνᾶ. Τ.Κ.
712 01, τηλ. 2810.282402, fax 2810.342242. Ἐφημέριοι: Σταυρουλάκης Ἐμμανουήλ τηλ. 2810.227848,
Μαλαγκωνιάρης Νικόλαος τηλ. 2810.238120,
Σγουρο- βασιλάκης Ἰωάννης τηλ. 2810312398. Διάκονος: Χανιωτάκης Γεώργιος τηλ. 2810.315132.
2. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Τίτου. Τ.Κ. 712
02, τηλ. 2810.346221, fax 2810.221009. Ἐφημέριοι:
Βερνιδάκης Μεθόδιος, Ἀσκιανάκης Ἐμμανουήλ
τηλ. 2810. 542123, Βασιλάκης Νικόλαος τηλ.
2810.258174, Ἀντωνακάκης Ἐμμανουήλ τηλ.
2810.318575.
3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Τ.Κ. 712 02, τηλ.
2810.282183, fax 2810.282653. Ἐφημέριοι: Πατου49

χάκης Γεώργιος τηλ. 6972336448, Δραμητινός
Κων/νος τηλ. 6973691358, Μιχαήλ Παπαθεοχάρης
τηλ. 6942648044, Πρόδρομος Ξενάκης.
4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πόρου. Τ.Κ. 713
07, τηλ. 2810.245171, fax 2810.229044. Ἐφημέριοι: Τσαγκαράκης Δημήτριος, τηλ. 2810.245517,
Λιανᾶς Ἀντώνιος 6973389319, Παπουτσάκης Εὐάγγελος τηλ. 6977966515, Λαρεντζάκης Παΐσιος.
5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου (Λιμένος). Τ.Κ.
713 02, τηλ. - fax 2810.283866. Ἐφημέριοι: Ζερβάκης Ἐμμανουήλ τηλ. 28970.41429, Φραγκουλάκης
Ἀντώνιος τηλ. 2810.791378, Πορταλάκης Κων/νος.
6. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τ.Κ. 713 06, τηλ. 2810.231154. Ἐφημέριοι: Πιτσικάκης Κων/νος τηλ. 2810.253002, Σπυριδάκης Μιχαήλ τηλ. 2810.251361, Μπίτκα Ἀνατόλιος.
Διάκονος: Λουμπέγκα Δημήτριος.
7. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Τ.Κ. 713
06, τηλ. 2810. 346079, fax 2810.282554. Ἐφημέριοι:
Μουρτζάκης Χαράλαμπος τηλ. 2810.237842, Καλαϊτζάκης Βασίλειος τηλ. 2810.231340, Μαράκης Ἀλέξιος, Διάκονος: Φιλόθεος Μαυράκης.
8. Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς.
Τ.Κ. 713 07, τηλ.-fax 2810.223827. Ἐφημέριοι:
50

Ἀδαμάκης Γεώργιος τηλ. 2810.320858, Χρυσοβαλάντης Φραγκάκης τηλ. 2810.237577, Κύριλλος
Κοντονάσιος.
9. Ἱερός Ναός Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Νέου Σταδίου. Τ.Κ. 713 04, τηλ.-fax 2810.256441. Ἐφημέριοι: Στουπᾶς Χρυσόστομος τηλ. 2810.781248,
Μαματζάκης Ἐμμανουήλ τηλ. 2810.822550, Παπαδάκης Δημήτριος τηλ. 2810.317448, Τσερεβελάκης
Κύριλλος.
10. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Σταυροφόρων. Τ.Κ. 712 01, τηλ. - fax 2810.286764.
Ἐφημέριοι: Τζαγκαράκης Ἐμμανουήλ τηλ.
2810.300893, Παναγιωτάκης Παναγιώτης τηλ.
2810.343023. Διάκονος: Σοφιανόπουλος Ἀνδρέας.
11. Ἱερός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Νέων Κλαζομενῶν. Τ.Κ. 713 05, τηλ. 2810.231719. Ἐφημέριοι: Μεντιδάκης Γεώργιος τηλ. 2810.230897,
Στρατάκης Ἰωάννης τηλ. 2810.233781, Χριστοφοράκης Παντελεήμων τηλ. 2810.256208.
12. Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης. Τ.Κ. 713 06, τηλ. fax: 2810.237491. Ἐφημέριος: Λενακάκης Κων/νος
τηλ. 6973395504.

51

Β' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Πετρογιάννης.
τηλ. 2810.335844 fax 2810.289817.
Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Νέας Ἀλικαρνασσοῦ,
τηλ. 2810.221156 & fax 2810.224584.
12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου. Τ.Κ. 714 09,
τηλ.-fax 2810.232513. Ἐφημέριοι: Κασωτάκης
Ἀνδρέας τηλ. 2810.236799, Γιαλιαδάκης Ματθαῖος
τηλ. 2810.238016.
13. Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νέων Ἀλατσάτων. Τ.Κ. 714.09, τηλ. καί fax 2810.210244.
Ἐφημέριοι: Κακουλάκης Γεώργιος τηλ. 2810.
325844, Γεώργιος Μοσχόβης τηλ. 6972724844.
14. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Μπεντεβῆ. Τ.Κ. 713 06, τηλ. 2810.232148 fax
2810.328479. Ἐφημέριοι: Νικολάου Ἰωάννης τηλ.
6937327872, Χαραλαμπάκης Στυλιανός τηλ.
2810.233863, Χαράλαμπος Γκιόκας.
15. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, Νέας Ἀλικαρνασσοῦ. Τ.Κ. 716 01, τηλ. 2810.221156. fax 2810.
224584. Ἐφημέριοι: Πετρογιάννης Κωνσταντῖνος
τηλ. 6937327900, Λιλῆς Εὐθύμιος τηλ. 6974
120542, Μπαλαμπάν Ἰωάννης τηλ. 2810.841376.
52

16. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Νέων Βρυούλλων. Τ.Κ. 713 07, τηλ. 2810.226786. fax
2810.226788. Ἐφημέριοι: Ἀνδριανάκης Ἐμμανουήλ τηλ. 2810.220023, Λαδουκάκης Γεώργιος
τηλ. 2810.244021, Μαθιανάκης Φιλόθεος.
17. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Πατελλῶν. Τ.Κ. 713 07, τηλ.-fax 2810.234996.
Ἐφημέριοι: Χατζάκης Γεώργιος τηλ. 2810.256774,
Δουκιαντζάκης Ἐμμανουήλ τηλ. 2810.237490,
Βησσαρίων Κομζιάς.
18. Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐμενίου Φορτέτσας. Τ.Κ.
714 09, τηλ.-fax 2810.232575. Ἐφημέριοι: Κανιαδάκης Μιχαήλ τηλ. 28910.23460, Κλεισαρχάκης Γρηγόριος τηλ. 2810.229584.
19. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 713 07,
τηλ. 2810.235548. Ἐφημέριοι: Μαστοράκης Νικόλαος τηλ. 2810.220549, Ἐμμανουήλ Κοκκίνης τηλ.
2810.323604, Τσικνάκης Ἀνδρέας τηλ. 2810.224682.
20. Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐγενίου. Τ.Κ. 714 09,
τηλ.-fax 2810.232883. Ἐφημέριος: Κολτσίκογλου
Βασίλειος τηλ. 2810.344586, Παπαδάκης Δημήτριος τηλ. 2810. 229795.
21. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Ἄνω Νέας Ἀλικαρνασσοῦ. Τ.Κ. 716.01, τηλ. 2810.228083. Ἐφημέριος: Καλογεράκης Μηνᾶς τηλ. 2810.235744.
53

22. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας Καμαριανῆς. Τ.Κ. 716 01, τηλ. 2810.226752.
Ἐφημέριοι: Σμυρνάκης Μιχαήλ τηλ. 2810.225350,
Χαριτάκης Ζαχαρίας τηλ. 2810.743587, Μηλαθιανάκης Σταμάτιος τηλ. 6945879784.
23. Ἱερός Ναός Ἁγίου Κυρίλλου Γορτύνης. Τ.Κ.
713 07, τηλ. 2810.327076 Ἐφημέριος: Δουβάκης
Στυλιανός, τηλ-fax. 2810.542953. Μούγκουρος
Παντελεήμων.
24. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ Καλλιθέας, Τ.Κ.
715 00. Ἐφημέριος: Παπαδάκης Νικόλαος, τηλ.
2810.260015.
25. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Πρασσᾶς-Καρτεροῦ, Τ.Κ. 715 00, τηλ.-fax
2810.380058. Ἐφημέριος: Δασκαλάκης Ἰωάννης,
τηλ. 2810.380344.
Γ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Τζαγκαράκης
Τηλ: 2810-300893-6972950313.
26. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας. Τ.Κ. 713 03,
τηλ. 2810.255745. Ἐφημέριοι: Κουμῆς Ἀντώνιος
τηλ. 2810.258866, Κασωτάκης Ἀντώνιος τηλ.
54

2810.250684, Ἀσημινάκης Τίτος τηλ. 2810.
371253, Χουδετσανάκης Νικόλαος, Διάκονος Νικηφόρος Κουνάλης τηλ. 6945 148364
27. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τ.Κ. 713 05,
τηλ. 2810.252827. Ἐφημέριοι: Σαμοΐλης Ἀμφιλόχιος τηλ. 6977383889, Χαλκιαδάκης Μιχαήλ τηλ.
6936845125.
28. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ. Τ.Κ. 713 05, τηλ. 2810.231804. fax
2810.234314. Ἐφημέριοι: Πασχαλίδης Νικόλαος
τηλ. 2810.245448, Φραγκιαδάκης Ἀντώνιος τηλ.
2810.821933, Μπολάκης Ἰωάννης τηλ. 2810.236026,
Λαδουκάκης Νικόλαος τηλ. 2810.237385, Διάκονος
Ειρηναίος Τριαλωνάκης.
29. Ἱερός Ναός Ἁγίου Στυλιανοῦ Δειλινοῦ. Τ.Κ.
713 04, τηλ.-fax 2810.251473. Ἐφημέριοι: Χατζάκης Μιχαήλ τηλ. 2810.212155, Μαρούλης Ἰωάννης
τηλ. 2810.791637.
30. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Ἐσταυρωμένου.
Τ.Κ. 714 10, τηλ.-fax 2810.250739. Ἐφημέριοι: Δημήτριος Πολιτάκης τηλ. 6973796837, Τριαματάκης
Νικόλαος τηλ. 2810.326333, Διάκονος Γεώργιος Γεράκης τηλ.6974583004.
31. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου (Χωστός). Τ.Κ.
715 00, τηλ.-fax 2810.261830 Ἐφημέριοι: Παπου55

τσάκης Ἀντώνιος τηλ. 2810.259874, Πασσᾶς Νικήτας τηλ. 6973231675.
32. Ἱερός Ναός Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου Φοινικιᾶς. Τ.Κ. 715 00, τηλ. 2810.255335.
Ἐφημέριος: Ξυλούρης Κανάκης-Ἀντώνιος.
33. Ἱερός Ναός Ἁγίου Πνεύματος Λοφούπολης.
Τ.Κ. 715 00, τηλ. 2810.239579. Ἐφημέριος: Κουνδουράκης Κων/νος.
34. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου.
Τ.Κ. 714 10, τηλ.-fax 2810.317273. Ἐφημέριος:
Τσαγκαράκης Ὀδυσσεύς τηλ. 2810.251175, Ζωγραφάκης Χαράλαμπος τηλ. 2810.251121.
35. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου.
Τ.Κ. 714 10, τηλ. 2810.315296. Ἐφημέριοι: Κοκκίνης Ἰωάννης τηλ. 2810.223602, Καρτσάκης Ἰωάννης τηλ. 2810.212619.
36. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.
Τ.Κ. 713 05, τηλ. 2810.318680, fax 2810.370529.
Ἐφημέριοι: Καλογεράκης Μιχαήλ τηλ. 2810.
314621, Πίσαρης Μιχαήλ.
37. Ἱερός Ναός Ἁγίας Σοφίας Κνωσοῦ. Τ.Κ. 714
09, τηλ.-fax 2810.236949. Ἐφημέριος: Ζαχαριουδάκης Νεκτάριος τηλ. 2810.210012.
38. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου-Βασιλειές. Τ.Κ.
715 00, τηλ.-fax 2810.881386. Ἐφημέριος: Κασωτάκης Γεώργιος τηλ. 2810.312239, Τριαματάκης
56

Νικόλαος τηλ. 2810.230337.
39. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου-Σκαλάνιον. Τ.Κ.
715 00, τηλ. 2810.312682, fax. 2810.731498. Ἐφημέριος: Ἀθανασάκης Ἀθανάσιος τηλ. 6978597809.
Δ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Παῦλος Καλουτσάκης
Ἐπισκοπή Πεδιάδος:
τηλ. 2810.771405 fax 2810.771272
40. Ἀϊτάνια-Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 08, τηλ.-fax 2810.772068. Ἐφημέριος: Καλαϊτζάκης Μιχαήλ, τηλ. 2810.771456.
41. Ἄνω Βάθεια-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀντωνίου.
Τ.Κ. 700 08. Ἐφημέριος: Δραμουντάνης Βασίλειος
τηλ. 6984467126.
42. Ἀνώπολις-Ἱερός Ναός Ἀρχιστρατήγων. Τ.Κ.
700 08, τηλ. 2810.781143. Χατζάκης Κων/νος.
43. Βορίτσιον-Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Τ.Κ.
700 14. Ἐφημέριος: Πατεράκης Μιχαήλ.
44. Γάλυπε-Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 08. Ἐφημέριος: Πατρικαλάκης Τίτος,
τηλ. 6945254977.
45. Γαλύφα-Ἱερός Ναός Ἀρχιστρατήγων. Τ.Κ.
57

700 08. Ἐφημέριος: Μεταξάκης Εὐγένιος, τηλ.
2810.771798.
46. Γοῦβες-Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς. Τ.Κ.
700 14, τηλ.-fax 28970.42870 Ἐφημέριος: Μιχούδης Δημήτριος, τηλ. 2810.763102.
47. Γοῦρνες-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ.
715 00, τηλ.-fax 2810.762560. Ἐφημέριοι: Λιακάκης Ἐμμανουήλ τηλ. 2810.761261, Χατζάκης Λεωνίδας τηλ. 2810.763151.
48. Ἐλαία-Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου.
Τ.Κ. 700 08 τηλ.-fax 2810.781300. Ἐφημέριος: Σησαμάκης Μιχαήλ, τηλ. 2810.221555.
49. Ἐπισκοπή-Ἱερός Ναός Ἁγίου Μηνᾶ. Τ.Κ. 700
08, τηλ.-fax 2810.771272 Ἐφημέριοι: Καλουτσάκης Παῦλος, τηλ. 2810.771405, Μαρματάκης Γεράσιμος.
50. Καινούργιον Χωρίον-Ἱερός Ναός Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 08. Ἐφημέριος: Σπαθαράκης Ἰωάννης, τηλ. 2810.881561.
51. Καλό Χωριό Πεδιάδος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 700 14. Ἐφημέριος: Μπαλτζάκης Γεώργιος τηλ. 6972872918.
52. Κάτω Βάθεια-Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος. Τ.Κ. 700 08. Μαθιουδάκης Εὐστά58

θιος τηλ. 6976316064.
53. Κάτω Γοῦβες-Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τ.Κ. 700 14. Ἐφημέριοι: Πλουμῆς
Ἡρακλῆς, τηλ. 2810.240725, Κτιστάκης Μύρων.
54. Κοκκίνη Χάνι-Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων.
Τ.Κ. 715 00, τηλ. 2810.762701. Ἐφημέριοι: Χουρδάκης Ἀντώνιος, τηλ. 2810.761108, Μετοχιανάκης
Γεώργιος, τηλ. 2810.761132.
55. Κόξαρη-Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 14. τηλ.-fax: 2897.042790.
56. Σγουροκεφάλιον-Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος.
Τ.Κ. 700 08. Ἐφημέριος: Μπαλτζάκης Γεώργιος,
τηλ. 6972235157.
57. Σκοτεινόν-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ.
700 14. Ἐφημέριος: Χρηστάκης Γεώργιος, τηλ.
2817.704307.
58. Σταμνοί-Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος. Τ.Κ. 700 08. Ἐφημέριος: Καλιακάκης Ζαχαρίας, τηλ.-fax 28910.41626.
59. Χαρασσό-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ.
700 14, τηλ. 28970. 41887. Ἐφημέριος: Κομονταχάκης Ἰωάννης, τηλ. 2810.242774.

59

Ε´ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Γεώργιος Κασσαβετάκης
Ἄνω Ἀρχάνες Τεμένους:
τηλ: 2810.751965, 6972201625 fax : 2810.751769.
60. Ἅγιος Βασίλειος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου. Τ.Κ. 701 00, τηλ.-fax 2810.742321. Ἐφημέριος: Βαχουθιανάκης Νικόδημος, τηλ. 2810.743355.
61. Ἄνω Ἀρχάνες-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου.
Τ.Κ. 701 00. τηλ.-fax 2810.751769. Ἐφημέριοι: Κασσαβετάκης Γεώργιος, τηλ. 2810.751965, Καλλιοντζάκης Ἀνδρέας, τηλ. 2810.751641, Λυδάκης Γεώργιος,
Τηλ. 2810.752165, Γρινιεζάκης Μακάριος.
62. Ἀρκάδι-Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν. Μηλιαράκης
Θεοφύλακτος, τηλ. 6936532500.
63. Ἀρμανώγεια-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου.
Τ.Κ. 700 10. Ἐφημέριος: Ζαχαριουδάκης Φώτιος, τηλ. 6944.164207.
64. Ἀστρακοί-Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. τηλ.fax 743881. Ἐφημέριος: Πλουμάκης Ἐμμανουήλ,
τηλ. 6975262019.
65. Δαμάνια-Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ. Τ.Κ.
700 10. Ἐφημέριος: Σμαραγδάκης Φιλάρετος, τηλ.
28940.51177.
60

66. Καλλονή-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ.
701 00, τηλ. 2810.741074. Ἐφημέριος: Λαμπράκης
Μηνᾶς, τηλ. 2810.211109.
67. Καταλαγάρι-Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ.
Τ.Κ. 701 00. τηλ.-fax 2810.752609. Ἐφημέριος:
Σαραντινός Ἄνθιμος, τηλ. 28940.51093.
68. Κάτω Ἀρχάνες-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου.
Τ.Κ. 701 00. Ἐφημέριος: Παντελάκης Γεώργιος,
τηλ. 2810. 751417.
69. Κουνάβοι-Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος. Τ.Κ. 701 00, τηλ. 2810.742023. Ἐφημέριος: Ἀδαμάκης Ζαχαρίας, τηλ. 2810.743890.
70. Κῶμαι-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ.
701 00, τηλ.-fax: 2810.742258, Ἐφημέριος: Ἀντωνοδημητράκης Δημήτριος, τηλ. 2810. 213309.
71. Μεταξοχώριον-Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 10. Ἐφημέριος: Δασκαλάκης
Ἱερόθεος, τηλ. 28940.51182.
72. Μυρτιά-Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος. Τ.Κ. 701 00. Ἐφημέριος: Τζανάκης Ἰάκωβος, τηλ. 2810. 742064.
73. Πατσίδες-Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς.
Τ.Κ. 701 00, τηλ.-fax 2810.731642. Ἐφημέριος:
Κασιμάτης Διονύσιος, τηλ. 6949612772.
61

74. Πεζά-Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τ.Κ. 701 00, τηλ.-fax 2810.743715. Ἐφημέριος:
Βαρελτζάκης Δαυίδ, τηλ. 2810.743472.
75. Χουδέτσιον-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου.
Τ.Κ. 701 00, τηλ. 2810.742405, fax 2810.743423.
Ἐφημέριος: Νικόλαος Ψούνης, τηλ. 2810.211703.
ΣΤ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαλλιωτάκης
Τύλισος Μαλεβιζίου
τηλ: 2810.831233, 6977654988.
76. Ἁγία Μαρίνα-Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης.
Τ.Κ. 715 00, τηλ.-fax 2810.250598. Ἐφημέριοι:
Ζαχαράκης Γεώργιος, τηλ. 2810.239727, Ἐμμανουήλ Ξυλούρης τηλ. 6932214184.
77. Ἁγία Πελαγία-Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος. Τ.Κ. 71500, τηλ. 2810.811350. Ἐφημέριοι: Στρατιδάκης Δημήτριος, τηλ. 2810.822009.
78. Ξηροπόταμος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου.
Τ.Κ. 715 00, τηλ. 2810.251722. Ἐφημέριοι: Ντισπυράκης Ἰωάννης, τηλ. 2810. 310478. Μακράκης
Γεώργιος.
79. Ἀηδονοχώριον-Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμ62

πους. Τ.Κ. 740 51. Ἐφημέριος: Χουλάκης Χαράλαμπος.
80. Ἀμμουδάρα-Γάζιον,Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου. Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Βεϊσάκης
Ἰωάννης, τηλ. 2810.251712.
81. Ἄνω Καλέσσα-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.
Τ.Κ. 715 00, τηλ. 2810.821528. Ἐφημέριος: Κτιστάκης Μιχαήλ, τηλ. 2810.316889.
82. Ἀστυράκι-Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης. Τ.Κ.715 00. Ἐφημέριος: Σταυρουλάκης Νικόλαος, τηλ. 2810.841372.
83. Ἀχλάδα-Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου. Τ.Κ.
715 00, τηλ. 2810.811990. Ἐφημέριος: Καρουζάκης
Γεώργιος, τηλ. 6989802953.
84. Γάζιον-Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 715 00. τηλ.-fax 2810.821363. Ἐφημέριοι: Μανιαδῆς Μιχαήλ, τηλ. 2810.256084, Παπαδοπετράκης Γεώργιος.
85. Γάζιον - Ἐργατικές Κατοικίες, Ἱερός Ναός
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τ.Κ. 715 00, τηλ.fax 2810. 823014. Ἐφημέριοι: Παναούσης Μιχαήλ,
τηλ. 28970.42090, Βογιατζόγλου Βαρθολομαῖος.
86. Γάζιον-Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Πετούσης Κωνσταντῖνος,
τηλ. 2810.317595.
63

87. Γωνιές Μαλεβιζίου - Ἱερός Ναός Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 740 51, τηλ.-fax 2810.510158.
Ἐφημέριος: Ἀναστασάκης Μιχαήλ τηλ.
6932942284
88. Δαμάστα-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ.
715 00. Ἐφημέριος: Τσέλιος Χρήστος, τηλ.
6974823770.
89. Καβροχώριον-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου.
Τ.Κ. 715 00. Φαρσάρης Δημήτριος.
90. Καμαράκι-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου. Τ.Κ.
740 51. Ἐφημέριος: Ρουσάκης Εὐμένιος, τηλ.
2810.771874.
91. Καμάριον-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ.
715 00.
92. Καμαριώτης-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.
Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Καραγιαννάκης Σωφρόνιος.
93. Κάτω Καλέσσα-Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Χατζάκης
Μιχαήλ, τηλ. 2810.822939.
94. Κεραμούτσιον-Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 715 00, τηλ.-fax 2810.851373. Ἐφημέριος: Σπινθουράκης Ἀντώνιος, τηλ. 6972129742.
95. Μάραθος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους.
Τηλ. 2810.521551. Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Γαλανάκης Κων/νος τηλ. 6946049762.
64

96. Μονή-Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς. Τ.Κ.
715 00, τηλ.-fax 2810.831477. Ἐφημέριος: Ἀγγελάκης Γεώργιος, τηλ. 2810.213571.
97. Ροδιά-Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 715 00, τηλ.-fax 2810.841429. Ἐφημέριος: Δαμιανάκης Γεώργιος, τηλ. 2810.841304.
98. Τύλισος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ.
715 00. Ἐφημέριοι: Μαλλιωτάκης Γεώργιος, τηλ.
2810.831233. Μακρυδάκης Χρυσόστομος.
99. Φόδελε-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ.
715 00, τηλ.-fax 2810.521412 Ἐφημέριος: Μακρυδάκης Νικόλαος, κιν. 6989916400.
Ζ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Νικόλαος Κριτσωτάκης
Ἅγιος Μύρων Μαλεβιζίου: τηλ. 2810.721201,
2810.721217, fax 2810-722040, κιν. 6944373497.
100. Ἅγιος Μύρων-Ἱερός Ναός Ἁγίου Μύρωνος.
Τ.Κ. 700 13, τηλ. 2810.721201, fax 2810.712040.
Ἐφημέριος: Κριτσωτάκης Νικόλαος, τηλ.
2810.721217.
101. Ἄνω Ἀσίτες-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου.
65

Τ.Κ. 700 13. Tηλ.-fax 2810861188. Ἐφημέριος:
Μυτάκης Κων/νος, τηλ. 6934101223.
102. Κάτω Ἀσίτες-Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος. Τ.Κ.700 13, τηλ.-fax 2810.861516.
Ἐφημέριοι: Φασουλάκης Γεώργιος, τηλ. 2810.
312319. Σαλοῦστρος Ἀρσένιος.
103. Κιθαρίς-Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου. Τ.Κ.
700 13. Ἐφημέριος: Νικολόπουλος Χρήστος τηλ.
6956547587.
104. Κορφές-Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Τ.Κ.
715 00, τηλ.-fax 2810.851300. Ἐφημέριος: Μπολόντζος Κωνσταντῖνος, τηλ. 2810.851009.
105. Κρουσών-Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους.
Τ.Κ. 700 01, τηλ.-fax 2810.711397. Ἐφημέριοι: Φασουλάκης Ἐμμανουήλ, τηλ. 2810.711454. Μερωνιανάκης Δημήτριος, Τηλ. 2810.711380,
Σαμαριτάκης Μεθόδιος.
106. Λουτράκιον-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.
Τηλ.-fax 2810.851064. T.Κ. 700 01. Ἐφημέριος:
Ἀστυρακάκης Ἐμμανουήλ, τηλ. 6979097252.
107. Πενταμόδιον-Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 13, τηλ.-fax 2810.721312.
Ἐφημέριος: Xατζάκης Γεώργιος τηλ. 2810.521197.
108. Πετροκέφαλον-Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου. Τηλ.-fax 2810.722061. Τ.Κ. 700 13.
66

Ἐφημέριος: Μαυρίδης Χαράλαμπος, τηλ.
6948949996.
109. Πυργοῦ-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Τ.Κ.
700 13. Ἐφημέριος: Μαστρογιαννάκης Ἐμμανουήλ, τηλ. 2810. 721257.
110. Σάρχος-Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ. Τ.Κ.
700 13. Ἐφημέριος: Σαβουϊδάκης Στυλιανός, τηλ.
6984448671.
Η' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρ. Γεώργιος Λαμπράκης
Δαφνές Τεμένους, τηλ. 2810.791298, 6974039757.
111. Ἅγιος Βλάσιος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Βλασίου.
Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Γιακουμάκης Γεώργιος,
τηλ. 2810.310259.
112. Ἅγιος Σίλας-Ἱερός Ναός Ἁγίου Σίλα. Τ.Κ.
715 00 τηλ.-fax 2810.881239. Ἐφημέριος: Καλλιατάκης Ἐμμανουήλ, τηλ. 2810.851262.
113. Ἀθάνατοι-Γοῦρνες Τεμένους-Ἱερός Ναός
Ἁγίου Ἰωάννου. Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Μακράκης Νεκτάριος, τηλ. 6938184880.
114. Αὐγενική-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ.
700 11. Τηλ.-fax 2810.791103, Ἐφημέριος: Στα67

μούλος Γεώργιος, τηλ. 6932284125.
115. Βενεράτον-Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 11. Ἐφημέριος: Ζευγαδάκης
Ἀγησίλαος, τηλ. 2810. 262132.
116. Βοῦτες-Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τηλ.-fax 2810.721426. Τ.Κ. 700 13. Ἐφημέριος: Δοξαστάκης Κων/νος, τηλ. 2810. 322862.
117. Δαφνές-Ἱερός Ναός Ἁγίας Ζώνης. Τ.Κ. 700
11. Ἐφημέριοι: Λαμπράκης Γεώργιος, τηλ.-fax
2810.791298, Συντιχάκης Σίλβεστρος.
118. Καρκαδιώτισσα-Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου. Τηλ.-fax 2810.721426. Τ.Κ. 700 11.
Ἐφημέριος: Σταματούλης Θεόκλητος, τηλ.
6948401350.
119. Κεράσια-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ.
700 11· τηλ.-fax 2814.004985. Ἐφημέριος: Γιαμαλάκης Ἀλέξανδρος, τηλ. 6950835497.
120. Κυπάρισσος-Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος. Τ.Κ. 700 11. Ἐφημέριος: Σπουγιαδάκης Γεώργιος, τηλ. 2810. 328191.
121. Μαλάδες-Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων.
Τ.Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Ἀντωνάκης Στυλιανός
τηλ. 6972966675.
122. Προφήτης Ἠλίας-Ἱερός Ναός Προφήτου
Ἠλιοῦ. Τ.Κ. 715 00, τηλ.-fax 2810.871212. Ἐφη68

μέριοι: Κολυβάκης Κυριάκος, Τηλ. 2810.871454,
Μπαντουβεράκης Κυριάκος τηλ. 6930356759.
123. Ρουκάνι-Γαλένι-Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου.
Τηλ.-fax 2894.22002. Τ.Κ. 700 11. Ἐφημέριος: Νιπυράκης Ἀθανάσιος, τηλ. 28940. 22078.
124. Σίβα-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 700
11. Ἐφημέριος: Ἀμανάκης Εὐάγγελος, τηλ.-fax
2810.228170.
125. Σταυράκια-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.
Τ.Κ. 700 13, τηλ.-fax 2810.721435. Ἐφημέριος:
Σέγγος Δημήτριος, τηλ. 2810.881612.
126. Τσαγκαράκι-Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.
Τηλ.-fax 2810.871098. .Κ. 715 00. Ἐφημέριος: Σιγανάκης Γεώργιος, τηλ. 2810.262701.

69

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1. Ἀρχιεπισκοπικοῦ οἰκήματος: Ἁγ. Ἀνδρέου,
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
2. Κοιμητηρίου: Ἀναστάσεως Κυρίου Νέου Κοιμητηρίου Ἡρακλείου. Ἐφημέριος: Πορταλάκης
Κων/νος, τηλ. 2810.324160, κιν. 6946129828.
3. Νοσοκομείων: α) Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρητίου Βενιζελείου Νοσοκομείου, τηλ. 2810.368000.
Ἐφημέριος: Δούσμανης Γεώργιος τηλ. 6972779771,
β) Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ
Νοσοκομείου, τηλ. 2810.392761. Ἐφημέριος: Πίσαρης Μιχαήλ, τηλ. 2810.315723, κιν. 6940565867.
4. Φυλακῶν: Ἁγίου Ἐλευθερίου Φυλακῶν Ν. Ἀλικαρνασσοῦ. Ὑπεύθυνος Ποιμαντικής Φυλακῶν:
Ἀρχιμ. Σίλβεστρος Συντιχάκης τηλ. 6946121965.
5. Ἱδρυματικοί Ναοί:
α) Ἁγίας Σκέπης. ᾽Υπεύθυνος: Ἀρχιμ Ἀλέξιος
Μαράκης, τηλ. 6987112124.
β) Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἱδρυμάτων Καλοκαιρινοῦ
(Ἐνορίας Ἁγ. Μηνᾶ), τηλ. 2810.282402.
γ) Ἁγίου Ἰωάννου, Καπετανακείου Ἐκπαιδευτηρίου (Ἐνορίας Ἀναλήψεως).
70

δ) Ἀποστόλου Τίτου, Μονάδος Φροντίδος Ἠλικιωμένων, «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», τηλ. 2810.325227
6. Στρατοῦ:
α) Ἀποστόλου Παύλου Σ.Ε.Α.Π. καί Ἁγίου Γεωργίου Σ.Ε.Α.Π.
β) Ἁγίου Νικήτα 126ης Σ.Μ.
γ) Ἁγίου Νεκτάριου 51 Μ.Ε.
δ) Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Στρατοπέδου “Μπετεινάκη”.
ε) Ἁγίου Δημητρίου Οἰκισμοῦ Ἀεροπορίας Γουρνῶν.
Στρατιωτικός ἱερεύς: Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου Νεκτάριος Μαρκάκης τηλ. 2810.212267.

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1. Ἀνάληψεως τοῦ Σωτῆρος Νήσου Ντίας, (Ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου Πόρου).
2. Ἁγίου Νεκταρίου (Ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου
Πόρου): Πρ. Ἰωάννης Μπαλαμπάν, τηλ. 2810.221193.
3. Ἁγίου Φανουρίου (Ἐνορίας Ζωοδόχου ΠηγῆςΧρυσοπηγῆς), τηλ. 2810223827
4. Ἁγίας Παρασκευῆς (Ἐνορίας Αγίου Μηνά)
5. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σιναϊτών
6. Ἁγίου Πέτρου Δομηνικανῶν Ἡρακλείου.
71

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ
Ἀνδρῷαι:
1) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγκαράθου.
Τ.Κ. 700 08 Ἐπισκοπή. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Μαρματάκης (μ. 29), τηλ. 2810.771621 καί
fax: 2810.771832.
2) Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη.
Τ.Κ. 700 10 Πύργος. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Βογιατζόγλου (μ. 40), τηλ. 28940.51231,
28940.51183, fax: 28940.51395.
3) Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ἀνωπόλεως.
Τ.Κ. 700 08 Ἐπισκοπή. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Καλλίνικος Θωμακάκης (μ. 3). τηλ. 2810.781349, fax:
2810-781444.
4) Ἁγίου Παντελεήμονος Φόδελε.
Τ.Κ. 715 00 Ἡράκλειον, Τηλ. 2810.521281. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Παντελεήμων Μούγκουρος, (μ. 2).
5) Ἁγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη.
Τ.Κ. 700 13 Ἅγιος Μύρων. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Σαλοῦστρος, (μ. 2), τηλ. 2810.861390.
6) Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἡρακλείου.
Τ.Κ. 714 10 Ἡράκλειο. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Μεθόδιος Σαμαριτάκης, (μ. 4). τηλ. 2810.236543.
72

Γυναικεῖαι:
1) Κοιμήσεως Θεοτόκου Παληανῆς.
Τ.Κ. 700 11 Δαφνές. Ἡγουμένη: Μοναχή Θεοπίστη
Σφακιανάκη (μ. 18). τηλ. 2810.791331, 2810.791720.
2) Γενεσίου Θεοτόκου Σαββαθιανῶν.
Τ.Κ. 715 00 Ἡράκλειον. Ἡγουμένη: Μοναχή Ἀκακία
Μαρκάκη (μ. 14), τηλ. 2810.841296, 2810-220.579.
3) Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσῶνος.
Τ.Κ. 700 01 Κρουσών. Ἡγουμένη: Μοναχή Μαγδαληνή Παρασύρη (μ. 9), τηλ. 2810.711780.

73

ΙΕΡΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ
1) Ἁγίων Θεοδώρων.
Τ.Κ. 715 00 Ἡράκλειον. Ἡγουμένη: Μοναχή Θεοδώρα Λογαράκη (μ. 15), τηλ. 2810.542204.
2) Ἁγίων Πάντων Λουτρακίου.
Τ.Κ. 715 00 Ἡράκλειον, Ἡγουμένη: Μοναχή Τιμοθέη Κούτσαρη, τηλ. 2810.851140.
3) Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ροδιᾶς.
ΤΚ 715 00 Ἡράκλειον. Ἡγουμένη: Μοναχή Νεκταρία Κατσαροῦ (μ. 8), τηλ. 2810.841375.
4) Ἁγίας Φωτεινῆς Ἑλληνοπεραμάτων.
Τ.Κ. 715 00 Ἡράκλειον. Ἡγουμένη: Μοναχή Nικοδήμη Κογχυλάκη (μ. 3), τηλ. 2810.841376.
5) Γενεσίου Θεοτόκου Παντανάσσης.
Τ.Κ. 715 00 Ἡράκλειον. Ἡγουμένη: Μοναχή Τιμοθέη Φουφουργιανάκη, (μ. 9), τηλ. 2810.841383.
6) Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Τ.Κ. 700 08 Ἐπισκοπή. Ἡγουμένη: Μοναχή
Μελάνη Ὀρφανάκη (μ. 2), τηλ. 2810.771677.
74

ΜΕΤΟΧΙΑ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
1) α) Ἁγίου Γεωργίου Ξηρῶν Ξύλων Μεραμβέλλου, β) Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου «Ἀϊστρατήγου», τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη.
2) Κερᾶς Ἐλεούσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου,
τηλ. 28970.42344. Οἰκονόμος - ἐφημέριος: Ἀρχιμ.
Kύριλλος Τσερεβελάκης, τηλ. 6987112501, Τ.Κ. 700
14 Λιμ. Χερσονήσου.

ΠNEYMATIKH ΔIAKONIA
α) Θεῖον Κήρυγμα:
1) Ἱεροκήρυκες: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μακάριος Γρινιεζάκης τηλ. 6946.005504 καί
Ἀρχιμ. Παΐσιος Λαρεντζάκης τηλ. 6944.516120.
2) Κήρυκες Θείου Λόγου: ἅπαντες οἱ Αἰδεσ. Ἐφημέριοι.
Ὁμιλίαι καί διαλέξεις: εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, εἰς τά Πνευματικά
75

Κέντρα καί τάς αἰθούσας τῶν Ἐνοριῶν.
β) Ἱερά Ἐξομολόγησις:
Ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν εἰς τάς Ἐνορίας.
γ) Χριστιανική ἀγωγή Νεολαίας:
Εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῶν ἐνοριῶν.
δ) Κατασκηνώσεις: «Ἄνω Πόλις».
Τηλ. πληροφοριῶν: 6974847375.
ε) Ποιμαντική Μέριμνα Φυλακῶν:
Ἀρχιμ. Σίλβεστρος Συντιχάκης, τηλ. 6946121965
στ) Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ:
Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἀρχιμ. Μύρων
Κτιστάκης τηλ. 6974810000 καί κ. Νικόλαος Συντυχάκης.

76

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ &
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Διοικητικὸ Συμβούλιο
1. Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖος (Πρόεδρος) τηλ. 2810.282632, E-mail:
iak@iak.gr
2. Ἀρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης (Ἀντιπρόεδρος)
2810.282209 Fax: 2810.289817, E-mail:
prot_met@hotmail.com
3. Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης (Μέλος, Γενικὸς
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος), Τηλ. 2810.335845
4. Πρωτ. Γεώργιος Κασσαβετάκης (Μέλος,
Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης), Τηλ. 2810.751965 Fax
2810. 751769. E-mail: kassavetakis@cyta.gr
5. κ. Ἰωάννης Σερπετσιδάκης, (Μέλος, Δικηγόρος ), Τηλ. 2810.287682 Fax 2810.281350 Εmail: kserp@mind.gr
6. κ. Τζουανάκης Εὐστάθιος, (Μέλος, τ. Γενικὸς
Διευθυντὴς Περιφέρειας Κρήτης), Τηλ. 2810.224189
7. Δρ. Ἰωάννης Λογιάδης, (Μέλος, Πολιτικὸς Μηχανικὸς) Τηλ. 2810.761204, Ε-mail: ilogiadi@otenet.gr
77

Ἀρχιμ. Κύριλλος Τσερεβελάκης (Γραμματέας
Διοικητικοῦ Συμβουλίου) τηλ. 2810.284852
Ἐπικοινωνιακόν καί Μορφωτικόν Ἵδρυμα Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης: Τηλ. 2810.320931, Fax:
2810.326759. Γενικός Γραμματέας: Διάκονος Γεώργιος
Γεράκης, τηλ. 6974583004, E-mail: gerakisg@teicrete.gr
- Τμήματα Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
(Φ.Ε.Κ. τεῦχος Β, Ἀρ. 188, 14-3-1997).
1. Ραδιοφωνικός Σταθμός: Ἐκπέμπει εἰς τήν συχνότητα 99,7 F.Μ. Ἐντεταλμένος Διευθυντής: Ἀρχιμ. Δημήτριος Πολιτάκης, τηλ. 2810.360412. Γραμματεία:
2810. 360419, 2810.360420. Fax: 2810.360415. 2. Βιβλιοπωλεῖον: υπεύθυνος π. Αντώνιος Σπινθουράκης
τηλ. 2810.283141, Fax: 2810.280659. 3. Κέντρον Ἐπιμορφώσεως Στελεχῶν Ἐκκλησίας: Διά τούς Ἱερεῖς, Πρεσβυτέρας, Ἱεροψάλτας, Κατηχητάς, Ἐκκλησιαστικούς
Συμβούλους: Δρ. Βασιλική Ντούλη, Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Βιβλιοθήκη: Δρ. Ἐμμανουήλ Δρακάκης, Πρόεδρος
Διοικούσης Ἐπιτροπῆς - Προϊστάμενος Γενικῶν
Ἀρχείων Κράτους. 5. Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς:
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Παΐσιος Λαρεντζάκης, Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς. Διευθυντής: κ. Ἀντώνιος Πλαΐτης,
τηλ. 2810.335847. 6. Συμπαραστάσεως Ἐκπαιδευτικῶν
λειτουργῶν. 7. Μελέτης καί ἀντιμετωπίσεως κοινωνικῶν
προβλημάτων. 8. Πνευματικόν Κέντρον, τηλ. 2810.
78

287967: κ. Νικόλαος Σμυρνιωτάκης, Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς. 9. Ἐκκλ. Μουσεῖον Ἱερῶν Εἰκόνων καί
Κειμηλίων Ἁγίας Αἰκατερίνης, τηλ. 2810.282402: Πρωτ.
Ἐμμανουήλ Σταυρουλάκης, Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς. 10. Ἐκκλησιαστικῆς Κληρονομίας, τηλ.
2810.320931. 11. Σχολή Γονέων: Δρ. Ροδοῦλα Ἀνδρουλιδάκη-Πετράκη. 12. Πολυμέσων - Ἴντερνετ: Πρεσβ. Γεώργιος Μπαλτζάκης, Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς,
τηλ. 6972235157. 13. Τμῆμα Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης: κ. Δημήτριος Σάββας, Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τηλ. 2810.320931 - Προϊστάμενος Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
α. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Ζαχαρίας Χαριτάκης.
τηλ. 2810.335841. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, ὑπό
τήν ἐποπτίαν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.
β. Ἐκκλησιαστικά Συσσίτια:
1) «Σπίτι Ἀγάπης» Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Μηνᾶ. τηλ. 2810.282402, 2810.242375.
2) Ἁγίας Τριάδος Ἡρακλείου, τηλ. 2810.282183.
79

3) Ἁγίου Γεωργίου Πόρου Ἡρακλείου, τηλ. 2810.
343654.
4) Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἡρακλείου, τηλ. 2810. 231719.
5) Ἁγίου Κων/νου Ἡρακλείου, τηλ. 2810.231154.
6) Ἁγίου Ἰωάννου Χωστοῦ, τηλ. 2810.261830.
7) «Διακονία Ἀγάπης», Ν. Πλαστήρα 27, τηλ. 2810.
300110. Χορηγοῦνται δωρεάν τρόφιμα, ροῦχα καί εἴδη
ἀνάγκης. Ἡ Διακονία Ἀγάπης λειτουργεῖ ἀπό Δευτέρα ἕως
Παρασκευή καί ὧρες ἀπό 8.00 π.μ. ἕως 13.00 μ.μ. Ὑπεύθυνοι οἱ: κ. Κική Φανιουδάκη, κ. Ἀγάπη Ἀλεξανδράκη.
8) Αγίου Νικολάου Αλικαρνασού τηλ. 2810221156
9) Αγίου Παντελεήμονος Κολυβᾶς Γαζίου, τηλ. 6946
292729
γ. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης μετέχει εἰς τά Ἱδρύματα: Ἐργαζάκειον, Καπετανάκειον, Γερωνυμάκειον,
Ἑταιρίαν ἀποφυλακιζομένων, Ἑταιρίαν προστασίας ἀνηλίκων καί ΚΕΣΑΝ.
δ. Ὁμάδα διά Μοναχικούς Ἀσθενεῖς καί ἐμπερίστατους ἀδελφούς. Ὑπεύθυνη κ. Ἰωάννα Κεφαλογιάννη,
τηλ. 6946514854.
ε. «Τό Ταμεῖο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ», τηλ. 2810. 542033.
IBAN: GR4808700970000000011214272, Ὑπεύθυνος: κ.
Ἰωάννης Κληρονόμος, τηλ. 6977475156.
στ. Γραφεῖον Εὑρέσεως Ἐργασίας, τηλ. 2810.335860.
Ἑδρεύει εἰς τόν δεύτερον ὄροφον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Μεγάρου. Καθημερινά ἀπό τίς 10-12 π.μ.
80

Πρακτικές ὁδηγίες
Γιά τό Μυστήριο τοῦ Γάμου
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν τελεῖ τό Μυστήριο
τοῦ Γάμου: κατά τίς ἡμέρες καί τίς περιόδους τῶν νηστειῶν πρίν ἀπό τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, τήν ἑορτή
τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, τό Δεκαπενταύγουστο, τίς Τετάρτες, τίς Παρασκευές, τήν 5η Ἰανουαρίου, τήν 14η Σεπτεμβρίου καί τήν 29η Αὐγούστου. Ἐάν καί ὅπου χρειάζεται
ἐξαίρεση καί οἰκονομία καθ᾽ ὅλο τό ἔτος γι᾽αὐτό ἁρμόδια εἶναι ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος.

Σημείωση: Στίς περιπτώσεις μεικτῶν γάμων εἰς τούς
ὁποίους μόνο τό ἕνα πρόσωπο εἶναι Ὀρθόδοξον, γίνεται
συνεννόησις μέ τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας καί τήν Ἀρχιεπισκοπή.

81

Γιά τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος
1) Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τελεῖται καθ᾽ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ ἔτους.
2) Τόν βαπτιζόμενο ἀναδέχεται ἕνας ἀνάδοχος Χριστιανός Ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἔχει ἐπίγνωση τῶν
ὑποχρεώσεών του.
3) Τά παιδιά πού προέρχονται ἀπό ἀλλοδαπούς γονεῖς
βαπτίζονται ὑπό ὅρους.
4) Κατά τήν Βάπτιση δίδεται μόνον ἕνα ὄνομα.
5) Ὁ ἀνάδοχος δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλης Θρησκείας ἤ
Χριστιανικῆς Ὁμολογίας, αἱρετικός ἤ ἄπιστος.

Γιά τήν τέλεση τῶν Μνημοσύνων
Τό Σάββατον, ὡς ἡμέρα καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν
Ἅδη, θεωρεῖται ἀπό τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας
ὡς ἡ προσφορώτερη ἡμέρα γιά τήν τέλεση τῶν μνημοσύνων.
Μνημόσυνα μέ κόλλυβα δέν τελοῦνται ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Ἀποφεύγεται χωρίς νά ἀπαγορεύεται ἡ τέλεσις μνημοσύνων
κατά τίς δεσποτικές ἑορτές καί τίς πανηγύρεις τῶν ἱερῶν
ἐνοριακῶν Ναῶν.
82

«ΤΟ ΦΩΣ»
Ραδιοφωνικός Σταθμός
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης

99,7 F.M.
Διευθυντής: Ἀρχιμ. Δημήτριος Πολιτάκης, τηλ. 2810. 360412
Ὑποδιευθυντής: κ. Γρηγόριος Σαχίνογλου, fax 2810. 360415
Γραμματεία: 2810.360410, 2810.360420, fax 2810. 360422
Διεύθυνση: Ἀλκιβιάδου 6, Ἁγ. Αἰκατερίνη.

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης
στό Διαδίκτυο.

Ἐπισκεφθῆτε τήν ἱστοσελίδα μας

www.iak.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
Σέ αὐτό μπορεῖτε νά βρεῖτε
πλούσια συλλογή ἀπό:
• Βιβλία
• Εἰκόνες
• Ἱερατικά ἄμφια
• Ἱερά σκεύη καί
• Ἱερατικά εἴδη
• Βιολογικά εἴδη

Διεύθυνση: Ἁγ. Μηνᾶ 25
T.K. 71201
(πλατεῖα Ἁγ. Μηνᾶ)
τηλ.: 2810.283141
fax: 2810.280659.

84

Κέντρον Διδασκαλίας
ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υπεύθυνη: κ. Ταταράκη Χρυσούλα
τηλ. 2810210383
Ἄλμπερτ 7, Ἡράκλειο

Κατασκηνώσεις
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης
«ΑΝΩ ΠΟΛΙΣ»
στήν Ἀνώπολη Πεδιάδος

Τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου
κατά τήν ἔναρξη τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου.

Ἐπίσκεψη τῶν παιδιῶν τῆς κατασκηνώσεως στήν Ἱερά Μονή
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν Ἀνώπολη.
87

Τό Ἡμερολόγιον
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
τυπώθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 2013
σέ 33.000 ἀντίτυπα
στίς Γραφικές Τέχνες ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ

Εἰκόνα ἐξωφύλλου:
Παναγία Βρεφοκρατούσα Ἔνθρονος.
Ἐμμ. Τζάνε, 1664. 106x66 ἑκ.
Ἐπιμέλεια:
Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης
Πρεσβ. Μιχαήλ Παπαθεοχάρης

Τά ἔσοδα τοῦ Ἡμερολογίου
διατίθενται ὑπέρ τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ
καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης