You are on page 1of 123

157

Inventaris van het archief van A. Janse


(1890-1960(1962))

Samengesteld door D. Smits, Vlaardingen

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie nummer: 157 2003

Inhoud

Inleiding A. Janse (1890-1960) 3 Over het archief en de inventaris 4 Inventaris Particulier leven Opleiding 1908-1913 5 Huwelijksjaren 1916-1960 5 Houding t.o.v. de bezetter 1941-1947 6 Openbaar leven Brieven 1918-1959 6 Loopbaan bij het onderwijs 6 Bestuurlijke functies 7 Publicaties 7 Niet gepubliceerd werk 8 Bronnenmateriaal 8 Lezingen 8 Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 8 Redacteurschap 8 Ingezonden stukken 8 Leer Karl Barth 8 Kerkelijke zaken 9 Reacties op zijn overlijden 9 Documentatie 9 Stukken van derden 9 Na zijn overlijden toegevoegde stukken 9 Uit het archief verwijderde stukken 10 Bibliografie 10 Bijlagen 1. Stukken van uiteenlopende aard betreffende zijn particulier leven 15 2. Houding t.o.v. de bezetter 15 3. Ingekomen brieven en kladden en doorslagen van uitgaande brieven 17 4. Correspondentie met diverse personen 42 5. Correspondentie met diverse personen 44 6. Stukken betreffende zijn hoofdonderwijzerschap 45 7. Ingekomen brieven betreffende de Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op G.G. 51 8. Stukken betreffende de Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op G.G. 53 9. Stukken betrekking hebbende op zijn publicaties 53

10. Stukken betrekking hebbende op zijn publicaties in samenwerking met anderen 55 11. Artikelen gepubliceerd in diverse periodieken 55 12. Niet gepubliceerd werk 56 13. Teksten van gehouden lezingen, stellingen en verslagen 57 14. Manuscripten van lezingen, publicaties over en reacties op het werk van Karl Barth 58 15. Stukken van derden, waarop door onderstrepingen en bijschrijvingen commentaar vermeld is 59 16. Reacties op zijn overlijden 60 17. Fotocopien van brieven A.Janse aan D.H.Th. Vollenhoven 61 18. Stukken betreffende A. Janse afkomstig van F. Groenendijk 63 19. Publicaties over leven en werk van A. Janse 64 20. Verschenen brochures in het Gereformeerd Schoolblad 65 21. Verwijzingen in diverse boeken en artikelen naar door A. Janse geschreven boeken en artikelen 66 22. Overzicht van brieven van A. Janse, die zich bevinden in andere archieven 67 23. Uit het archief verwijderde boeken en brochures 69 24. Boeken, brochures en bijdragen in boeken 70 25. Artikelen, gepubliceerd in diverse bladen 73 Bijlagen a t/m i; Overzichten van in diverse bladen gepubliceerde artikelen 78 Naamregister 103

Inleiding

A. Janse (1890-1960) 1 Antheunis Janse werd op 1 juli 1890 te Oostkapelle geboren. Hij was de zoon van Jan Janse, die landbouwer was, en Catharina Wondergem. Na zijn lagere schoolopleidng was hij tot zijn zeventiende jaar werkzaam in de landbouw. Daarna bezocht hij de Normaalschool te Middelburg. In 1910 werd hij onderwijzer te Schoondijke. Zeven jaar later te Biggekerke In 1918 werd hij benoemd tot hoofd van de Christelijke School aldaar. Zijn woonplaats werd naderhand bijna een tweede naam, omdat men ging spreken van Janse-van-Biggekerke In de jaren 1920-1940 heeft hij daar gelezen, gestudeerd, lezingen voorbereid, talloze artikelen, brochures en boeken geschreven. Ook is hij enkele jaren hoofdredacteur geweest van het weekblad Pro Ecclesia. Hij groeide uit tot een van de meest toonaangevende pioniers van wat genoemd wordt de reformatorische opleving van de dertiger jaren in de twintigste eeuw. Janse heeft talloze boeken geschreven, waaronder De heerlijkheid van de Psalmen als Liederen des Verbonds, De mens als levende zielen andere werken over het Verbond. Hij schreef ook pedagogische werken, onder andere een rekenmethode in twaalf delen en met zes handleidingen in samenwerking met A. Jager. Eveneens een taalmethode. Daarnaast verschenen uitgaven over tal van andere onderwerpen: Schriftstudies en verhandelingen over de politiek, over burgerlijke en kerkelijke politiek, over Nationaal Socialistische Fascistenpolitiek, over opvoeding en onderwijs en veel kleinere geschriften op paedagogisch terrein. Zijn verdiensten werden erkend in 1931 door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau en in 1934 door zijn benoeming tot lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Langdurige correspondentie is er geweest met D.H.Th. Vollenhoven en met C. Veenhof. Uit deze contacten kwam ook voort de oprichting van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte In het conflict dat zich in de jaren dertig in de Gereformeerde Kerken openbaarde, nam hij een eigen standpunt in. In de dagen van de scheuring koos hij voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Tijdens de oorlogsjaren schreef hij enkele brochures: Romeinen 13 en Wereldnood. Zijn houding ten opzichte van de bezetter vervreemdde hem van veel medestanders. De moeite van de oorlog heeft hem, die de afgod van het nationalisme eerder zag opkomen dan anderen, veel kwaad gedaan. Toen de bezetter in 1942 zijn huis opeiste, was hij verplicht om met zijn gezin te verhuizen naar Breda, waar hij tot zijn overlijden heeft gewoond. De ziekte van Parkinson sloopte zijn vitaliteit en belette hem op den duur nog de pen op te nemen. In 1960 is hij, bijna 70 jaar oud, in Breda overleden.
1 Zie W. Janse, Janse, Antheunis, in: C. Houtman e.a. (red.) Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5, Kampen 2001, 285288, ook gepubliceerd in: Opbouw 45 (2001) 351-353.

Over het archief Het archief is jarenlang beheerd geweest door de heer C.J. Janse te Rijswijk. Hij heeft het indertijd grotendeels chronologisch geordend. De inhoud was gedeeltelijk verwerkt in Inhoudsopgave Archiefstukken (1890-1942) van A. Janse van Biggekerke 1890-1960. De stukken betreffende de jaren 1943 en later waren niet beschreven. In oktober 2000 is het archief en het beheer daarover overgedragen aan dr. W. Janse te Oegstgeest. In samenwerking met D. Smits te Vlaardingen is verdere inventarisatie ter hand genomen. Voor de ordening der stukken is gekozen voor een opzet waarin de verschillende facetten van Janses leven aan de orde komen. Het eerste gedeelte van de inventaris (Particulier leven) bevat onder andere dagboekaantekeningen, brieven aan ouders, opleiding, huwelijksjaren en zijn houding ten opzichte van de bezetter. Het gedeelte Openbaar leven bevat onder andere de kontakten met verschillende personen. De Inv. nr.s 17 t/m 30 bevatten voornamelijk correspondentie die van zakelijke aard is; deze is chronologisch geordend. Brieven van Vollenhoven, Veenhof e.a. hebben-vanwege de hoeveelheid stukken en hun belang-een aparte plaats binnen de inventaris gekregen. Daarnaast komen aan de orde stukken betreffende zijn loopbaan bij het onderwijs, bestuurlijke functies, publicaties, lezingen en kerkelijke zaken. Apart zijn vermeld stukken van uiteenlopende aard, die niet ondergebracht konden worden bij een bepaalde rubriek. Eveneens zijn beschreven brieven van derden en toegevoegde stukken na zijn overlijden, alsmede een lijst van uit het archief verwijderde stukken. De bibliografie van A. Janse is als bijlagen 147 (boeken en brochures) en 148 (artikelen) opgenomen Aan het eind van de inventaris is een alfabetische naamlijst opgenomen. Oegstgeest/Vlaardingen, februari 2003 D. Smits

Inventaris

PARTICULIER LEVEN

Dagboekaantekeningen 1929-1946 1 omslag Brieven van/aan familieleden 1910-1957 2 omslagen 2. Brieven aan ouders 1910-1917 3. Brieven aan/van familieleden 1914-1957 Stukken betreffende zijn militaire dienst, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de Luchtbescherming 1909-1940 1 omslag Stukken betreffende zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau 1931-1934 1 omslag Familie-fotos 1 omslag Tekeningen van Janse 1 omslag Stukken van uiteenlopende aard 1899-1936 1 omslag Zie bijlage 1 Opleiding 1908-1913 Rapporten en akten van bekwaamheid als onderwijzer en hoofdonderwijzer 1 omslag Huwelijksjaren 1916-1960 Stukken betreffende zijn huwelijk met Debora Louwerse op 17 augustus 1917 1 omslag Stukken betreffende het overlijden van Debora Janse-Louwerse 4 juni 1926 1 omslag Stukken betreffende het huwelijk met F.P. Fregeres op 8 mei 1929

2-3

10

11

12

1 omslag 13 Stukken betreffende de opvang Bulgaarse kinderen 1921 1 omslag Houding t.o.v. de bezetter 1941-1947 Stukken betreffende zijn houding t.o.v. de Duitse bezetting 3 omslagen Zie bijlage 2 14. Stukken betreffende zijn houding t.o.v. de bezetter 15. Stukken betreffende zijn internering 1944-1945 16. Stukken betreffende zijn proces 1946-1947

14-16

OPENBAAR LEVEN

17-30

Brieven Ingekomen brieven en kladden en doorslagen van uitgaande brieven, 1918-1959 14 omslagen Zie bijlage 3 17. 1918-1924 18. 1925-1929 19. 1930-1932 20. 1933-1934 21. 1935 22. 1936 23. 1937 24. 1938 25. 1939 26. 1940 27. 1941 28. 1942-1943 29. 1944-1946 30. 1947-1959/onbekend Correspondentie met met R. Koesoema Soedjara, D.H.Th. Vollenhoven, F. Groenendijk, G. Visee, J. Jonker en C. Veenhof, 1919-1955 14 omslagen Zie bijlagen 4 en 5 31. Correspondentie met R. Koesoema Soedjara 19131926 32. Ingekomen brieven van D.H.Th. Vollenhoven 19191930 33. Idem, 1931-1936 34. Idem,1937-1957 35. Ingekomen brieven F. Groenendijk 1927-1941 36. Idem,1942-1955 37. Ingekomen brieven G. Visee 1931-1947 38. Ingekomen brieven J. Jonker 1935-1938 39. Correspondentie C. Veenhof 1930 40. Idem,1931

31- 44

41. Idem, 1932-1933 42. Idem, 1934-1935 43. Idem, 1936-1937 44. Idem, 1938-1942 Loopbaan bij het onderwijs Stukken betreffende zijn onderwijzerschap te Schoondijke 1910-1917 1 omslag Stukken betreffende zijn onderwijzerschap te Biggekerke 1917-1918 1 omslag Stukken betreffende zijn hoofdonderwijzerschap te Biggekerke 1918-1945 5 omslagen Zie bijlage 6 Manuscript en andere stukken betreffende Duitse prijsvraag i.v.m. rekenonderwijs, 1919 1 omslag Opmerkingen bij rede van D. Fokkema over Is de straf opvoedingsmiddel? op de Alg. Vergadering van Chr.Onderwijzers, 1932 1 omslag Knipsels over onderwijs-onderwerpen 1 omslag Bestuurlijke functies Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag 3 omslagen 55. Ingekomen brieven betreffende de Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op GG, 1935-1942, Zie bijlage 7 56. Stukken betreffende de Nederlandsche Bond van 57. Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, 1916-1939, Zie bijlage 8 Stukken betreffende de Vereeniging voor Chr. Paedagogiek, 1920-1924 1 omslag Stukken betreffende 13e Calvinistisch Studenten-Congres, 1930 1 omslag Stukken betreffende de A.R. Kiesvereeniging te Biggekerke, 1931-1945 1 omslag

45

46

47-51

52

53

54

55-57

58

59

60

61-71

Publicaties Stukken betrekking hebbende op zijn publikaties 11 omslagen Zie bijlage 9 Stukken betrekking hebbende op zijn publicaties in samenwerking met anderen. 3 omslagen Zie bijlage 10 Artikelen 15 omslagen Zie bijlage 11 Reacties van derden op zijn artikelen. 1 omslag Manuscripten van gepubliceerde artikelen 1 omslag Niet gepubliceerd werk Manuscripten van niet gepubliceerd werk 5 omslagen Zie bijlage 12 Bronnenmateriaal Der Geist des Hellenentums in der modernen Physik. Over Het Socialisme 1 omslag Lezingen Teksten van lezingen, stellingen en verslagen 7 omslagen Zie bijlage 13 Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte Teksten en aantekeningen van cursussen over Het Calvinisme en de Reformatie van D.H.Th. Vollenhoven, 1937 1 omslag Deelnemerslijsten van cursussen te Rotterdam en Breda, 1937 1 omslag Aantekeningen bij Logos en Ratio van D.H.Th. Vollenhoven 1 omslag Knipsels betreffende de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 1927-1940 1 omslag

72-74

75-89

90

91

92-96

97

98-104

105

106

107

108

109

Redacteurschap Stukken betreffende zijn redacteurschap van Pro Ecclesia, 1940-1941 1 omslag Ingezonden stukken Ingezonden stukken in verschillende bladen, 1935-1937 1 omslag Leer Karl Barth Manuscripten van lezingen, publicaties over en reacties op het werk van Karl Barth, 1926-1957 3 omslagen Zie bijlage 14 Kerkelijke zaken Opmerkingen bij de Toelichting op de uitspraken van de Generale Synode 1942 1 omslag Wat te doen? Manuscript, 1944 1 omslag Stukken betreffende de vrijmaking te Breda, 1944 1 omslag Stukken betreffende de kwestie W.G.F. van Herwijnen 1 omslag Stukken van derden met commentaar Stukken van derden, waarop door onderstreping en bijschijvingen commentaar is vermeld. 4 omslagen Zie bijlage 15 Reacties op zijn overlijden Stukken naar aanleiding van zijn overlijden op 18 maart 1960. 1 omslag Zie bijlage 16 Documentatie Overige stukken 1 omslag Stukken van derden Stukken van de Bijzondere School te Biggekerke uitgaande van de Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Biggekerke, 1915-1944 1 omslag Brief van M.B. van t Veer aan G. Brouwer, 16 november 1943 1 stuk

110

111-113

114

115

116

117

118-121

122

123

124

125

10

126

Stukken betreffende de Stichting Reformatorische boeken, 1951-1976 1 omslag Na zijn overlijden toegevoegde stukken Fotokopien van brieven van Janse aan D.H.Th. Vollenhoven, 1919-1950 6 omslagen Zie bijlage 17 127. 1919-1927 128. 1928-1929 129. 1930-1932 130. 1933-1934 131. 1935-1936 132. 1937-1950 Brieven aan N.J. Bloot 1923-1951 en stukken betreffende Janse 1 omslag Brieven aan A.A. Los en stukken betreffende Janse, 1933-1962 1 omslag Fotokopien van brieven aan G.A. Hoekstra en G.J. van Kamp, 1938-1939 1 omslag Stukken betreffende Janse, 1939-1949 van C. v.d. Spek Azn 1 omslag Stukken betreffende Janse afkomstig van F. Groenendijk, 19421992 1 omslag Zie bijlage 18 Correspondentie met P. van Grootheest, 1942-1945 1 omslag Publicaties over zijn leven en werk, 1962-1990 3 omslagen Zie bijlage 19 Inhoudsopgave Archiefstukken (1890-1942), samengesteld voor Chr.J. Janse 1 stuk Antheunis Janse van Biggekerke 1890-1960. Selectie gegevens voornamelijk uit 1932 en 1942-1947, samengesteld door Chr.J. Janse 1 stuk Iets over en uit de familie, samengesteld door Chr.J. Janse 1 stuk

127-132

133

134

135

136

137

138

139 -141

142

143

144

11

145

Gereformeerd Schoolblad 1979-1997 1 pak Zie bijlage 20 Verwijzingen in boeken en artikelen naar door Janse geschreven boeken en artikelen 1 omslag Zie bijlage 21 Overzicht van brieven van Janse in andere archieven Zie bijlage 22

146

147

Uit het archief verwijderde stukken 148 Boeken en brochures Zie bijlage 23 Bibliografie Boeken, brochures en bijdragen aan boeken Zie bijlage 24 Artikelen Zie bijlage 25 en de bijlagen a t/m i a. Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs b. De School met den Bijbel. Weekblad voor het Christelijk Onderwijs c. Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en onderwijzeressen d. Gereformeerd Jongelingsblad. Orgaan van Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag e. De Reformatie f. Pro Ecclesia g. De Stuwdam h. Kerkblad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Breda i. Calvinistisch Jongelingsblad

149

150

12

Bijlagen
BIJLAGE 1 Stukken van uiteenlopende aard (Inv. nr. 8) 1. 2. 3. Brief van D. Janse aan zijn broer (grootvader Antheunis Janse) bij het overlijden van diens zoon, 1899 Getuigschrift van de Zondagsschool, 1898-1902 Vraagboekje tot onderwijzing in de Christelijke Leer door J.H.L. Roozemeyer. (Met aantekening: mijn laatste catechisatieboekje bij Ds Breen Herv. Kerk Oostkapelle 1906/1907. Door Ds. Netelenbos aangestreept wat niet Geref. was. Ik moest het dan eens aanwijzen.) Schrijven van Simon Louwerse aan Kantonrechter te Middelburg inzake vader Stoffel Louwerse om opname in Vredenoord te Bergen op Zoom, 1913 Notarisstukken betreffende nalatenschap grootvader A. Janse en overlijdensadvertentie, 1916 Stukken betreffende het overlijden van J. Poppe op 25 okt. 1917 De berenning van Aardenburg in 1672. Aantekeningen en opstel, [1917] Boedelverdeling nalatenschap M. Louwerse-Maljaars, 1920 Gedicht in concept voor Marie toen Simon trouwde in handschrift A. Janse Notas van boekenaankopen, 1922 Huishoudelijk Reglement van de Kolenvereeniging te Biggekerke, 1922 Overeenkomst van Deelneming in de Vereeniging tot onderlinge hulp bij het ontstaan van brandschade, 1930 Voorkant van schrijfblocs met provinciewapens Overlijdenskaart van Jan Lens, 1936 Kerkbladen van de Gereformeerde Kerk te Meliskerke, 1940-1941 Middelburg in bewogen dagen 1940-1945 Overzichtje over door de Duitsers gevorderde lakens, 1942 Genesis 1 in het Walchers. Geschreven in Breda toen hij met de gedachten in Walcheren en bij de Schrift was, 1943/44 Textielkaarten, 1944 Overzicht uitgaven 7 t/m 12 aug. 1947 Foto S.K. Laansma, hoofd Chr. School Oostkapelle Foto J.B. Netelenbos Aan alle broeders en zusters in den Heere Jezus Christus Lijst van werken, referaten, brochures, tijdschriftartikelen enz. Aantekeningen betreffende afkomst De Zwemers en Janses van Oostkapelle I en II. In Transparant 1996

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

BIJLAGE 2 Stukken betreffende zijn houding t.o.v. de Duitse bezetter 1941-1947 ( Inv. nr.s 14-16) Inv. nr. 14: 1. Brochure Onze houding in dezen tijd 2. Antwoord op Onze houding in dezen tijd van W.P. Weijland 3. Wereldnood. Vervolg op Onze houding in dezen tijd 4. Over Rom. 13 5. Tegenwerpingen tegen het nu al verwachten van Jesuskomst 6. Onze houding in deze dagen. Handschrift 7. Zou dat mgelijk zijn? Of is het onmogelijk? Uit: Pro Ecclesia 7 dec. 1940 8. Rondschrijven van het Bureau Prov. afdeeling Zeeland CBTB

13

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Roeping en verantwoordelijkheid in dezen tijd. Doorslag van brief aan Amice Collega: Met belangstelling heb ik de brieven van den heer Janse gelezen ... . Brief van C. Schout, 5 okt. 1941 Pamflet Arbeidsdienst de school der Nazis Pamflet Ons kind in gevaar! Pamflet Wat wij wel en wat wij niet gelooven met aantekeningen van AJ Kunnen wij, op grond van de Schrift, weten of er gehoorzaamheidsplicht bestaat jegens de bezettende macht ... Afschr. brief van brief van H. Dooyeweerd ?

Inv. nr. 15: Brieven aan en van A. Janse aan zijn vrouw en kinderen: 1. 16 nov. 1944 2. 21 nov. 1944 2a 22 nov. 1944 3. 6 dec. 1944 4. 8 dec. 1944 5. 19 dec. 1944 6. 21 dec. 1944 7. 23 dec. 1944 8. 29 dec. 1944 9. 29 dec. 1944 10 30 dec. 1944 11 5 jan. 1945 12 7 jan. 1945-preekverslag van Chris 13 10 jan. 1945 14 10 jan. 1945 15 11 jan. 1945 16 18 jan. 1945 Overige stukken: 17. Instructie voor het afgeven van een pakket, 3 nov. 18 Afschr. brief B. Telder aan de Commissie van Onderzoek, 6 nov. 1944 19 Bevel Aanhouding, Onderzoek en Inbewaarstelling Militair gezag, 7 nov. 1944 20 Afschr. brief B. Telder aan C.A. van der Hooft, Hoofd van de Interberingsdienst te Breda, 17 nov. 1944 21 Mededeling dat er een pakje afgegeven mag worden 22 Brief van de Koninklijke Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten van 22 nov. 1944 23 Proces-verbaal Aanhouding, Onderzoek en Inbewaarstelling, 23 nov.1944 24 Militair Gezag met mededeling van huisarrest, 15 jan. 1945 25 Brief van de Koninklijke Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten van 5 feb. 1945 26 De Bredasche Courant, 16 feb. 1945 27 Afschr. brief van J.C. Janse aan het Militair Gezag, 11 jun. 1945 28 Brief van het Commissariaat van Politie, 8 aug. 1945 29 Brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 25 jul. 1946 30 Kaart van het Nederlandsch Beheersinstituut, 23 jul. 1946 31 Afschr. brief aan Van Rijswijk 32 Afschr. brief van K.C. van Spronsen aan C. Vonk 11 jul. 1946 Inv. nr. 16 1. Bloknootaantekeningen inzake het proces op 9 jul. 1947. Met daarin brieven van G.J. van der Mark aan Chr. Janse 15 feb. 1945 Chr. Janse aan G.J. van der Mark 8 maa. 1945

14

2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16

G.J. van der Mark aan Chr. Janse 18 apr. 1945 Getypt verslag Brief van J.G. van der Steenhoven 26 maa. 1947 Brief van J. van den Berg 4 mei 1947 Brief van J. van den Berg 4 jun. 1947 Afschr. brief B. Telder aan J.G. v.d. Steenhoven 18 jun. 1947 Brief J.G. van der Steenhoven 19 jun. 1947 Brief J.G. van der Steenhoven 24 jun. 1947 met afschr. brief aan J. v.d. Berg Afschr. brief B. Telder aan J. v.d. Berg 27 jun. 1947 Brief J.G. van der Steenhoven 1 jul. 1947 Brief J.G. van der Steenhoven 4 jul. 1947 met dagvaarding Uitspraak Tribunaal: ontzetting uit het recht tot kiezen 23 jul. 1947 Brief J.G. van der Steenhoven 20 aug. 1947 met afschr. van de volledige uitspraak Enkele krantenknipsels over zitting tribunaal Copy van brief J. Koster Aanbieding stoel en bedankbrief, 1947

BIJLAGE 3 Ingekomen brieven en kladden en doorslagen van uitgaande brieven (19181959). Inv. nr. 17-30 1918 1. P. Cornelisse, Oostkapelle, 26 nov. 2. J.P. van Bortel, Schoondijke, 29 nov. 3. M. Herrebout, Schoondijke, 3 dec. 1920 4. 5. 6. 7. 8. 9.

G.C.A. Mulder, Amersfoort, 14 feb. G.C.A. Mulder, Amersfoort, 19 feb. G.C.A. Mulder, Amersfoort, 19 maa. G.C.A. Mulder, Amersfoort, 26 maa., met nota voor vertaalkosten in het Duits S.K. Laansma, Oostkapelle, 3 mei J.B. Netelenbos, 17 nov., afschr. brief A. Janse aan J.B. Netelenbos

1922 10. Collega en Broeder, 15 jul., afschr. brief A. Janse n.a.v. artikel in School met den Bijbel 1923 11. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 6 maa. 12. N. Heiner, Utrecht, 25 apr. 13. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 16 mei, afschr. brief A. Janse aan J.Th.R. Schreuder 14. A. Bloot Sr., Gorinchem , 11 jul. 15. A. Bloot Sr., Gorinchem, 16 jul. 16. A. Wapenaar, Zwollerkerspel, 28 jul. 17. J. Lens, Ermelo, 8 aug. 18. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 8 aug., met kladartikelen van A. Janse 19. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 11 aug., afschr. brief A. Janse aan J.Th.R. Schreuder 20. A.J. Schreuder, Arnhem, 22 aug. 21. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 23 aug., afschr. brief A. Janse aan J.Th.R. Schreuder, niet compleet 22. K. Louwerse, Oostkapelle, 25 okt.

15

23. 1924 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 1925 40. 41. 42. 43. 44. 1926 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 1927 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

W.H. Vermooten, Amsterdam, 10 dec.

H. Milo, 9 feb., afschr. brief A. Janse aan H. Milo Collega Schoolhoofd, 25 maa., afschr. brief A. Janse aan collega H. Milo, 12 apr., afschr. brief A. Janse aan H. Milo W.H. Vermooten, Utrecht, 25 apr. H. Milo, 4 jun., afschr. brief A. Janse aan H. Milo H. Milo, 24 jun., afschr. brief A. Janse aan H. Milo H. Milo, 4 aug., afschr. brief A. Janse aan H. Milo Vereeniging voor Nationale Volksopvoeding/G. van Veen, 3 nov. J. Waterink, Amsterdam, 3 nov. Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, 27 nov. Bibliotheek t.d.v. het Christelijk Onderwijs, 6 dec. Vlaamsch Prot. Onderwijzers Vereeniging, Maria-Hoorebeke, 6 dec. A. Jonkman, Amsterdam, 8 dec. T. v.d. Kooij, Vlaardingen, 9 dec. 1924 Weekblad School met den Bijbel/J. Lens, z.d. Weekblad School met den Bijbel/J. Lens, z.d.

S.K. Laansma, Driebergen, 5 jan. H. Milo, Nijmegen, 20 maa., afschr. brief A. Janse aan H. Milo G. van Veen, Amsterdam, 11 mei G. van Veen, Amsterdam, 11 mei G. van Veen, Amsterdam, 15 mei

De Telegraaf, 12 jan. Eerste Ned. Paedagogisch Congres/G. van Veen, Amsterdam, 19 jan. G. Wurth, Souburg, 20 maa. De Telegraaf, Amsterdam, 31 maa. Eerste Ned. Paedagogisch Congres/G. van Veen, Amsterdam, 20 mei F. de Cooter, Brussel, 10 jun. K. Schilder, Oegstgeest, 12 aug. Nederlandsche Zendingsvereeniging, Rdam, sept. J. Waterink, Amsterdam, sept. J. Waterink, Amsterdam, 11 nov. J.H. Gunning, Bilthoven, 20 nov. S. de Jonge, Maria-Hoorebeke, 28 nov. Hooggeachte Collega, 15 dec., afschr. brief A. Janse, niet compleet

Eerste Ned. Paedagogisch Congres/G. van Veen, Amsterdam, 8 jan. D.L. Daalder, Bergen, 29 jan. S. Douma, Grijpskerk, 29 jan. D.L. Daalder, Bergen, 7 feb. P. Neven, Brussel, 19 feb. M.J. van Kralingen, Vierpolders, maa. S.K. Laansma, Driebergen, 2 mei P. Neven, Brussel, 12 mei P. Neven, Brussel, 16 mei M. Locher, Leiden, 8 jun. M.J. van Kralingen, Vierpolders, 2 jul. M.J. van Kralingen, Vierpolders, jul.

16

1928 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

J.Chr. Kromsigt, Oostwold, 24 jan. J. Koppenaal, 4 feb., kopie brief van A. Janse C. Schreuder, Haarlem, 21 feb. C. Schreuder, Haarlem, 7 maa. M.J. van Kralingen, Vierpolders, maa. J.J. Buizerd, Amsterdam, 21 mei J.J. Buizerd, Amsterdam, 4 jun., afschr. brief A. Janse B.A. Bos, Assen, 20 aug. J.L. Klomp, Capelle, 25 sept. M.J. van Kralingen, Vierpolders, sept. Ph. Kohnstamm, Amsterdam, 1 okt. Theologische Faculteitsvereeniging, Amsterdam J.Ch. Kromsigt, Oostwoud, 12 okt. Th.L. Haitjema, Groningen, 15 okt. J. van Lonkhuyzen, Zierikzee, 17 okt. J.Ch. Kromsigt, Oostwoud, 22 okt. Fides Quaerit Intellectum, Kampen, 26 okt. Fides Quaerit Intellectum, Kampen, 19 nov. Ph. Kohnstamm, Ermelo, 21 nov. Ph. Kohnstamm, Ermelo, 27 nov., afschr. brief A, Janse M.J. van Kralingen, Vierpolders, nov. Chr. Melse, Nieuwdorp, nov. P.N. Kruyswijk, Vlissingen, 3 dec. C. Steenblok, Lopik, 6 dec. D. Tromp, Heerlen, 29 dec. M.J.van Kralingen, Nieuw-Lekkerland, 31 dec., verlovingskaartje L.I.Stelma-M.J. van Kralingen

1929 96. Fides Quaerit Intellectum, Kampen, 7 jan. 97. Het Kind. Veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders/D.L. Daalder, Bergen, 9 jan. 98. W.J. van Otterlo, Hilversum, 8 feb. 99. W.J. van Otterlo, Hilversum, 15 feb. 100. K.F.K. Mller, Kampen, 5 maa. 101. P.J. Luyendijk, Amsterdam, 11 maa. 102. Fides Quaerit, Intellectum, Kampen, 16 maa. 103. K.F.K. Mller, Kampen, 22 maa. 104. C. van der Sluis, San Cayetano, Argentini, 24 maa. 105. M.J. Stelma- van Kralingen, s-Gravenhage, maa. 106. W. de Wolff,Veere, 1 apr. 107. Corps F. Q. I., Kampen, 13 mei, afschr. brief A. Janse aan Corps F. Q. I. 108. H.W. van der Vaart Smit, Zuid-Beijerland, 1 jun. 109. H.W. van der Vaart Smit, Zuid-Beijerland, 4 jun. 110. H.W. van der Vaart Smit, Zuid-Beijerland, 14 jun. 111. A. Calliber, Amsterdam, 26 aug. 112. H. Dooyeweerd, Amsterdam, 16 sept., met aantekeningen van A. Janse 113. D.L. Daalder, Bergen, 28 sept. 114. H. Dooyeweerd, Amsterdam, 27 okt. 115. W. Kolfhaus, Vlotho, 14 dec. 116. M. Joosse, East Windsor, 22 dec. 1930 117. 118. 119. 120.

H. Roosendaal, Doorn, 28 jan. B.J., Ritthem, 17 feb. H. Roosendaal, Doorn, 24 feb. De Standaard, Amsterdam, 31 maa., afschr. brief A. Janse aan De Standaard

17

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 1931 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

met knipsel Levende wijsbegeerte uit de De Standaard van 4 apr. 1930 Wouters, 1 apr., afschr. brief A. Janse aan Wouters A. Zijlstra, Groningen,14 apr. A. Koning, Sint Laurens, 15 apr. K. Dekker, Zaandam, 18 apr. C. Schreuder, Haarlem, 28 apr. Scheurer, 25 jun., afschr. brief A. Janse aan Scheurer, niet compleet H. Verhoog, Nijkerk, 12 jul. J. Koppenaal, Stad a/h Haringvliet, 21 jul. W.H. Gispen, Scheveningen, 23 jul. J.H. de Wet, Potchefstroom Z.A., 23 jul. W.H. Gispen, Scheveningen, 29 jul. G. Brillenburg Wurth, Rdam, 8 aug. J.W. Eggink, Rdam, 15 aug. W.H. Gispen, Zeist, 15 aug., afschr. brief A. Janse aan W.H. Gispen A. Zijlstra, Den Haag, 3 sept. M. Vreugdenhil, Meliskerke, 2 okt., circulaire inzake ziekte van Ds. Vreugdenhil K.G. Idema, Winsum (Gr.), 17 okt. H, Verhoog, Nijkerk, 12 nov. G. Brillenburg Wurth, Rdam, 15 dec. K. Schilder, 20 dec., kopie van brief A. Janse aan K. Schilder K. Schilder, z.d.

K. Schilder, Erlangen, 12 jan. J.F. van Hulsteijn JFzn, Middelstum, 13 jan. A. Zijlstra, Den Haag, 3 feb. J.P. Kgeler, Zwijndrecht, 20 feb. A.D.R. Polman: De eeuwigheid in het hart. Reactie van A. Janse: Aanteekeningen bij: De eeuwigheid in het hart, feb. 1931 A. Zijlstra, Den Haag, 2 maa. A.D.R. Polman, z.p., z.d. B. Roorda, Oudeschip, 15 maa. J.W. Tunderman, Amsterdam, 24 maa. A.D.R. Polman, Roden, 21 apr. J.W. Tunderman, Amsterdam, 23 apr. J. van Harmelen, Amsterdam, 28 apr. J. van Ham, Leiden, 19 mei J. van Ham, Leiden, 27 mei A.D.R. Polman, Roden, 4 jun. R. Houwink, Zeist, 13 jun. R. Houwink, Zeist, 18 jun. R. Houwink, Zeist, 20 jun. G.C. Berkouwer, Oudehorne, 11 jul. G.C. Berkouwer, Den Haag, 20 jul. J.C. de Jong, Alblasserdam, 5 aug. G.C. Berkouwer, Oudehorne, 12 sept. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 24 sept. W. de Wijze, Souburg, 27 sept. G. Brillenburg Wurth, Roterdam, 27 sept. A. Zijlstra, Den Haag, 28 sept. A. Zijlstra, Den Haag, 3 okt., met aantekeningen van A, Janse W. de Wijze, Souburg, 12 okt. W. de Wijze, Souburg, 17 okt. A. Bloot Sr., Gorinchem, 26 okt. H. Dooyeweerd, Amsterdam, 23 okt. P.S. Gerbrandy, Amsterdam, 27 okt.

18

174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 1932 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 1933 222. 223. 224. 225.

A. Bloot Sr., Gorinchem, okt. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 4 nov. Geref. Kerk te ?, 12 nov., afschr. brief A. Janse aan ? H. van Oyen, Breda, 22 nov. R. Grob, Zrich, 24 nov., afschr. brief A. Janse aan R. Grob Geref. Jeugdver. Onderzoekt de Schriften, Kloosterburg, nov. J.W. Tunderman, Amsterdam, 20 dec.

W. de Wijze, Souburg, 1 jan. K. Schilder, Rdam, 11 jan. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 14 jan. B. Roorda, Oudeschip, 14 jan. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 28 jan. G. Brillenbur Wurth, Rdam, jan. F.H. Ottersberg, Amsterdam, jan. F.H. Ottersberg, Amsterdam, jan. F.H. Ottersberg, Amsterdam, 13 feb. M.J. Leendertse, Oosthuizen, maa. M.E. Bijleveld-Dake, Amsterdam, 6 mei K. de Kam, Koudekerke, 12 mei H. Colijn, s-Gravenhage, 13 mei A. de Lange, Goes, 14 mei K. Louwerse, Serooskerke, 16 mei M.E. Bijleveld-Dake, Amsterdam, 13 mei A. Zijlstra, Den Haag, 20 mei A. Zijlstra, Den Haag, 25 mei N.J.E. Bloot, Gorinchem, 6 jun. J.J. Buskes, Oosterend, 7 jun. K. de Kam, Koudekerke, 7 jun. J.W. Tunderman, Rdam, 22 jun. A. Zijlstra, Den Haag, 29 jun. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 6 jul. G. Brillenburg Wurth, Rdam, 8 aug. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 9 okt. K. Schilder, Rdam, 11 okt. H. Colijn, s-Gravenhage, 14 okt. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 18 okt. G.C. Berkouwer, 24 okt., afschr. brief van A. Janse aan G.C. Berkouwer, niet compleet N.J.E. Bloot, Gorinchem, 28 okt. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, okt. K. Schilder, 9 nov., kopie van brief A. Janse aan K. Schilder N.J.E. Bloot, Gorinchem, 14 nov. Jac. Wesdijk, Barendrecht, 14 nov. B. Telder, Breda, 25 nov. B. Telder, Breda, 28 nov., afschr. brief A. Janse aan B. Telder B. Telder, Breda, 2 dec. Van Dieren, 3 dec. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 7 dec., afschr. brief A. Janse aan J.Th.R. Schreuder J. Waterink, Amsterdam, 29 dec.

D. Tiemersma, Amsterdam, 6 jan. W.P. Koning, Hilversum, 19 jan. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 31 jan. P.S. Gerbrandy, Amsterdam, 1 feb.

19

226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 1934 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280.

P.A. Diepenhorst, Amsterdam, 6 feb. A. Bloot Jr., Gorinchem, 7 feb. C. de Graaf, Oegstgeest, 15 feb. D. Wouters, Zeist, 20 feb. A. Bloot Jr, Gorinchem, feb. Lectuurgids/P.J. Meertens, Amsterdam, 3 maa. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 17 maa. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 20 maa., niet compleet Zomer & Keunings Uitg. My, Wageningen, 24 maa. J. Riemens, Sint Laurens, 28 maa. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 30 maa. J.G. Baart, Rdam, 2 apr. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 14 apr. H.J. Spier, Den Haag, 23 apr., kopie N.J.E. Bloot, Gorinchem, 13 jun. S. Luitse/Instituut Gerito, Vlaardingen, 19 jun. met informatie over het Instituut J.C. Jansen, Den Haag, 9 jul. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 20 jul. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 23 jul. H. Colijn, s-Gravenhage, 31 jul. H.H. Kuyper, Bloemendaal, 5 aug. Generale Synode, Middelburg, 17 aug., Open Brief aan de G.S. H.H. Kuyper, Bloemendaal, 26 aug. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 2 sept. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 4 sept., afschr. brief A. Janse aan N.J.E. Bloot Mw Feitsma-Visser, Amsterdam, 4 sept. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 6 sept. M.T., Amsterdam, 9 sept. I. Dijkstra, Hoogeveen, 25 sept. J.Th.R. Schreuder, Haarlem, 9 okt. H.J. Jager, Voorthuizen, 16 okt. J.H. Bavinck, Wassenaar, 18 okt. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 22 okt. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 21 okt. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 4 nov. H.J. Jager, Voorthuizen, 21 nov., alleen enveloppe N.J.E. Bloot, Gorinchem, nov. J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, 11 dec. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 12 dec. C.W. Christen, Gorinchem, 13 dec. J.H. Bavinck, Wassenaar, 22 dec. D. Roorda, Leerdam, 30 dec. A. Bloot Jr., Gorinchem, 31 dec.

H.J. Jager, Voorthuizen, 22 jan. S. Greijdanus, Kampen, 24 jan. J.V. de Kwaadsteniet, Haarlem, 24 jan. C. Kramer, Bodegraven H, Colijn, s-Gravenhage, 4 feb. A. Bloot, Gorinchem, 7 feb. J.H. Mulder, Giessen-Nieuwkerk, 19 feb. A. Bloot, Gorinchem, 20 feb. N.J.E. Bloot, Gorinchem, 24 feb. K.J. Popma, Apeldoorn, 17 maa. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, maa. H. Korteweg, Rdam, 4 apr.

20

281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328.

J.C. Jansen, Den Haag, 6 apr. K.G. Idema, Winsum (Gr.), 11 apr. A. Bloot, Gorinchem, 18 apr. B. Holwerda, Houwerzijl/Ulrum, 18 apr. F.J.B. Schiebaan, Utrecht, 19 apr. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 19 apr. K. Schilder, 28 apr., niet verzonden brief A. Janse aan K. Schilder Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 3 mei , benoemd tot lid, met toezending van diploma N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 6 mei H.J. Jager, Voorthuizen, 7 mei A. Bloot, Gorinchem, mei B. Roorda, Oudeschip, 3 jun. K.Meima, Neede, 11 jun. Scheveningsche Kerkbode, Scheveningen, jun., afschr. brief A. Janse aan Kerkbode J.G. Feenstra, Scheveningen, jun. J.G. Feenstra, Scheveningen, 28 jun. Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie, Heerenveen, 23 jul. Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie, Heerenveen, 25 jul.afschr. brief A. Janse aan Vredesactie J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 27 jul. Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie, Heerenveen, 28 jul. N.J.E. Bloot, Gorinchem, jul. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 18 aug. T. de Boer, Noordwijk a. Zee, 5 sept. A. Koning, Sint Laurens, 8 sept. M.C. van Hekken, Krabbendijke, 19 sept. B. Roorda, Oudeschip, 19 sept., met Van de Hulst als Kinderschrijver en de opbouw van ons christelijk Nationaal Schoolonderwijs van B. Roorda N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 23 sept. M.C. van Hekken, Krabbendijke, 25 sept. M.C. van Hekken, Krabbendijke, 27 sept. A. Zijlstra, Den Haag, 29 sept. Dagblad De Zeeuw, Goes, 1 okt. Dagblad De Zeeuw, Goes, 2 okt., afschr. brief van A. Janse aan De Zeeuw N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 8 okt. B. Roorda, Oudeschip, 11 okt. Nationale Vereeniging voor orde en eenheid in de Schrijftaal, Hilversum, 13 okt. Anth. Klapwijk, Berkel en Rodenrijs, 17 okt. D.W.L. Milo, Haarlem, 26 okt., alleen envelop met daarop vermeld: brief terug. 14 zijden antw. D.W.L. Milo, Haarlem, 29 okt. A. Bloot, Gorinchem, 4 nov. H.A. Brokking, Gouda, 5 nov., alleen envelop met daarop vermeld: 20 blz. antwoord H.A. Brokking, Gouda, 6 nov. G. Drexhage, Hazerswoude-Dorp, 11 nov. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 14 nov. H.A. Brokking, Gouda, 22 nov. D. v.d. Dool, Rdam, 23 nov. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 28 nov. Anth. Klapwijk, Berkel en Rodenrijs, 7 dec. G. Drexhage, Hazerswoude-Dorp, 15 dec.

21

329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 1935 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382.

J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, ? J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, 20 dec. A. Schout, Serooskerke, 23 dec. A. Bloot, Wolfheze, 29 dec. A. Bloot, Gorinchem, dec. N.E.J. Bloot, Gorinchem, dec. N.E.J. Bloot, Gorinchem, dec. G.M. Feij, Middelburg, dec.

A. Bloot, Gorinchem, 10 jan. A. Bloot, Gorinchem, 13 jan. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 13 jan. W.G.F. van Herwijnen, Vianen, 17 jan., alleen envelop waarop vermeld: brief met aant. terug B. Holwerda, Kantens, 17 jan. W.G.F. van Herwijnen, Vianen, 1 feb. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 3 feb. A. Bloot, Gorinchem, 4 feb. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 5 feb. P.K. Keizer, Vrijhoeve-Capelle, 6 feb. B. Telder, Breda, 8 feb. K. Visser, Eiland Marken, 15 feb. A. Bloot, Gorinchem, 17 feb. B. Telder, Breda, 18 feb. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 18 feb. A. Zijlstra, Den Haag, 22 feb. A. Bloot, Gorinchem, 24 feb. P.J. Richel, Den Haag, feb. A. Troost, Gorinchem, 4 maa., alleen envelop waarop vermeld: beantw. 21 blz., 4, 5 mrt N.E.J. Bloot, Gorinchem, 5 maa. A. Kuypers, Amsterdam, 8 maa. A. Troost, Gorinchem, 9 maa. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 13 maa. H.M. Milo, Leiden, 15 maa. W.G.F. van Herwijnen, Vianen, 18 maa. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 19 maa. L. van Noort, Zwijndrecht, 24 maa. P. de Jong, Gouda, 30 maa., afschr. brief A. Janse aan P. de Jong Abraham Kuyperstichting, s-Gravenhage, 2 apr. P.B. Hesseling, Spijkenisse, 6 apr. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 7 apr. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 12 apr. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 12 apr. Abraham Kuyperstichting, s-Gravenhage, 15 apr. A. Troost, Gorinchem, 16 apr. H.J. Spier, Den Haag, 23 apr. W.G.F. van Herwijnen, Vianen, 6 mei B. Holwerda, Kantens, 6 mei K.G. Idema, Delden, 8 mei B. Holwerda, Kantens, 10 mei A. Troost, Gorinchem, 13 mei N.E.J. Bloot, Gorinchem, 22 mei B. Holwerda, Kantens, 23 mei J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 26 mei J. Grootenboer, Melissant, 11 jun A. Bloot, Gorinchem, 16 jun.i

22

383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409.

410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 1936 428. 429. 430. 431. 432.

Generale Synode, 21 jun., afschr. brief A. Janse aan G.S. Maakt zich bekend als schrijver van concept Leerboek voor de Catechisaties J. Grootenboer, Melissant, 24 jun. B. Telder, Breda, 24 jun. D.W.L. Milo, Haarlem, 7 jul. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 15 jul. A. Troost, Gorinchem, 23 jul. B. Telder, Breda, 7 aug. B. Roorda, Oudeschip, 25 aug. Oosterlee, 28 aug., afschr. brief A. Janse aan Oosterlee. Niet verzonden A. Bloot, Gorinchem, 1 sept. C, van Dijk, Maassluis, 12 sept., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk H.J. Spier, Den Haag, 13 sept. C.M. Tankink, Hoenderloo, 19 sept. C. van Dijk, Maassluis, 21 sept. A. Bloot, Gorinchem, 25 sept. B. Telder, Breda, 4 okt. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 12 okt. Jongelings-vereeniging Bidt en Werkt, Maassluis,15 okt. Jongelings-vereeniging Bidt en Werkt, Maassluis,18 okt. J.M. de Graaf, Zeist, 20 okt. C. van Dijk, Maassluis, 24 sept., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk W. de Vendt, Sliedrecht, 23 okt. J.J. v.d. Wiel, Sliedrecht, 23 okt. U. Wind, Kampen, 27 okt. A. Bloot, Gorinchem, 31 okt. J. Lammertse Lzn, Amsterdam, 7 nov. A.J. Mast, Strijen, 8 nov., met ingezonden stuk Afgoderij en razernij in Staat en Kerk. Officieel orgaan van de Hervormde Gereformeerde Staatspartij. 1 nov. 1935 door A.J. Mast L.A.W. Meester, Amsterdam, 12 nov. W.H. van der Vegt, Goes, 16 nov. L. Brouwer, Vlaardinger-Ambacht, 18 nov., met door hem opgesteld ingezonden stuk Is de C.D.U. doopersch? Voor het Geref. Kerkblad U. Wind, Kampen, 22 nov. A. Hofland, Maassluis, 26 nov. C.M. Tankink, Hoenderloo, 27 nov. A. Bloot, Gorinchem, 28 nov. K.G. Idema, Delden, 29 nov. H. Admiraal, Maassluis, 2 dec. G. Akkerhuis, Maassluis, 4 dec. H.J. Snijders, Maassluis, 4 dec. A. Bloot, Gorinchem, 10 dec. P. van Grootheest, Rdam, 20 dec. N.E.J. Bloot, Gorinchem, dec. N.E.J. Bloot, Gorinchem, dec. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 1935 N.E.J. Bloot, Gorinchem, 1935 J.C. Veerman, Bodegraven, 1935 J.C. Veerman, Bodegraven, 1935 J.C. Veerman, Bodegraven, 1935

N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 4 jan. N.E.J. Bloot, Gorinchem, jan. N.E.J. Bloot, Gorinchem, jan. N.E.J. Bloot, Gorinchem, jan. C. van der Boom, Vianen, 6 jan.

23

433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460.

461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480.

P. van Grootheest, Dordrecht, 7 jan. B. Telder, Vianen, 7 jan. A.J. Mast, Strijen, 10 jan. A. van der Baan, Leiden, 11 jan., concept voor ingezonden stuk J.M. Spier, s-Gravendeel, 13 jan. G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 14 jan. J.C. van Dijk, Haarlem, 23 jan. M.C. Weenink, Barlo, 23 jan. M.C. Weenink, Barlo, ? G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 27 jan. J. Timmerman, Barendrecht, 28 jan. C. van der Boom, Overschie, 31 jan. N.E.J. Bloot, Gorinchem, jan. N.E.J. Bloot, Gorinchem, jan. M. Hommel, Rilland-Bath, jan. J. de Kok, Hansweert, jan. H. Buesink, Rdam, 13 feb. J. Lammerton, Amsterdam, 19 feb. J. Lampert, Vrouwenpolder, 19 feb. C.M. Tankink, Hoenderloo, 20 feb. B. Telder, Breda, 20 feb. G.J. van Kamp, Amsterdam, 24 feb. M.C. Weenink, Barlo, 24 feb. C.M. Tankink, Hoenderloo, 27 feb. H.J. Buijs, Amsterdam, feb. H.J. Spier, s-Gravenhage, 3 maa. J.C. Lanser, Sliedrecht, 4 maa. B. Telder, Breda, 4 maa., met Calvinistisch Weekblad van 3 jul. 1936, waarin Uit de Pers met De Ziel na den dood en ... . de belijdenis uit Pro Ecclesia; gestencild stuk Schrift en belijdenis inzake het sterven van de geloovigen; gestencilde brief aan de Leden der Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Amsterdam 19 sept. 1936; 2 artikelen van B. Telder in Gereformeerde Kerkbode voor Noordbrabant en Limburg4 sep. 1936 De Kerk te Bredaen 16 oct. 1936 Zonden in de Kerk en ... onze roeping! H.J. Buijs, Amsterdam, 6 maa. H.J. Spier, s-Gravenhage, 10 maa., brief A. Janse, niet verzonden K.J. Kraan, Den Haag, 12 maa. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 13 maa. Gereformeerd Schoolverband, Rdam, 16 maa. D.C. Haak, Berkel en Rodenrijs, 16 maa. K.G. Idema, Delden, 17 maa. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 18 maa. Ned. Bond van Jongelings-vereenigingen op G.G., Ring Rdam-Noord, Rdam, 20 maa. B. Telder, Breda, 20 maa. H.J. Jager, Voorthuizen, 25 maa., met beantwoording van vragen door A. Janse J. Jonkman, Solo Ned. Indi, maa. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 1 apr. H.J. Jager, Voorthuizen, 1 apr. B. Telder, Breda, 5 apr., afschr. brief A. Janse aan B. Telder Particuliere Synode Noord-Brabant, 6 apr., afschr. brief A. Janse aan P.S. Geref. Kerken P.K. Keizer, Vrijhoeve-Capelle, 7 apr. B. Telder, Breda, 7 apr. J. Jonkman, Solo Ned. Indi, 10 apr., afschr. brief van A. Janse C. Vonk, Schiedam, 10 apr.

24

481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534.

Ant. Bos, Zoetermeer, 11 apr. H.J. Jager, Voorthuizen, 14 apr., met concept A. Janse van een in te dienen gravamen P. van Grootheest, Rdam, 17 apr. G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 17 apr. Homoeopatisch Maandblad, Baarn, 20 apr. G.J. Bakker, Nieuw Lekkerland, 21 apr. A.H. den Hartogh, Castricum, 21 apr. Jac. Hagg, Dordrecht, 22 apr. F. v. Lovulp, Bielefeld, 23 apr. K.J. Popma, Apeldoorn, 23 apr. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 23 apr. A.H. den Hartogh, Castricum, 27 apr. A. Bloot, Gorinchem, 28 apr. F. Guillaume, Klundert, 28 apr. A. v.d. Kaaden, Bergschenhoek, 28 apr. C. Stout, Dordrecht, 28 apr. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 28 apr. P.K. Keizer, 29 apr. J.M. Spier, s-Gravendeel, 29 apr. E.J. Bakker, Nieuw-Lekkerland, 30 apr. P.van Grootheest, Wageningen, 1 mei R. Beintema, Rdam, 2 mei A. Bloot, Gorinchem, 3 mei A. v.d. Kaaden , 7 mei J.H. van der Steen, Amsterdam, 9 mei P. van Grootheest, Wageningen, 11 mei Onbekend, 11 mei, Weledel Hooggeleerde Heer, niet compleet P. Roodnat, Schoonhoven, 13 mei H.J. Spier, s-Gravenhage, 19 mei Gereformeerde Jeugdleiders-organisatie Zuid Holland, Dordrecht/C. Schout, 22 mei Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op G.G.,, Ring Rdam-Noord, Rdam, 22 mei R. Beintema, Rdam, 26 mei P.van Grootheest, Wageningen, 26 mei P.van Grootheest, Wageningen, 28 mei J.K. Dalmaijer, Rdam, 29 mei A. Scholtens, Groningen, 29 mei Particuliere Synode Noord Brabant, 30 mei, afschr. brief A. Janse aan P.S. Geref. Kerken K.J. Popma, Apeldoorn, 30 mei N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 2 jun. H.J. Jager, Voorthuizen, 5 jun. A. v.d. Kaaden, Bergschenhoek, 5 jun. G.J. van Kamp, Amsterdam, 5 jun. P. van Nes, Den Haag, 5 jun. D. van Dijk, Groningen, 9 jun. R. Verbeek, Ermelo, 15 jun. H. Korteweg, Hardingsveld, 16 jun. Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift, 17 jun. L. Klapwijk, Berkel, 21 jun. Ant. Bos, Zoetermeer, 23 jun. H.J. Spier, s-Gravenhage, 25 jun. B. Telder, Breda, 25 jun. A. Bloot, Leerdam, 28 jun. A.v.d. Kaaden, Overschie, 28 jun. L. Klapwijk, Berkel, 1 jul.

25

535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582.

583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590.

H. van Os, Gorcum, 2 jul. Dialectencommissie, Amsterdam, 3 jul. B. Telder, Breda, 3 jul., afschr. brief A. Janse aan B. Telder P. van Grootheest, Rdam, 11 jul. J.H. van der Steen, Amsterdam, 11 jul. N.A. Wedemeijer Krol, 13 jul. L. v.d. Zweep, Haarlem, 13 jul. A. Bouwman, Rdam, 15 jul. C. van der Boom, Overschie, 20 jul. Geref. Jeugdverband, Barendrecht, 20 jul. H. Dooyeweerd, Noordwijk, 21 jul. K.J. Popma, Apeldoorn, 29 jul. B. Telder, Breda, 30 jul. Comit Christelijke Winterlezingen/A. Bouwman, Ridderkerk, jul. N.E.J. Bloot, Wolfheze, 1 aug. A. Bloot, Rdam, 3 aug. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 4 aug. D.C. Haak, Berkel, 5 aug. B. Telder, Breda, 5 aug. N. Samson N.V., Alphen a.d. Rijn, 7 aug. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 7 aug. W.G.F. van Herwijnen, Vianen, 12 aug. Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Apeldoorn, 19 aug. K.G. Idema, Delden, 20 aug. D.H.Th. Vollenhoven, Amsterdam, 27 aug. J.P. Kgeler, Zwijndrecht, 29 aug. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 30 aug. A. Bloot, Leerdam, 2 sept. P. van Grootheest, Rdam, 2 sept. J.A. Vink, Hoek, 2 sept. B. Roorda, Oudeschild, 6 sept. W. Vink, Rdam, 11 sept. B. Telder, Breda, 16 sept. P. van Grootheest, Rdam, 17 sept. C. Schout, Dordrecht, 19 sept. Obadja, Biggekerke/A.P. Schat-P. Polderman, 20 sept., N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 20 sept. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 21 sept. H.F. Spier, s-Gravenhage N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 27 sept. G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 30 sept. G. Vogelaar, Berkel, 3 okt., alleen envelop N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 4 okt. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 11 okt. Geref. Jeugdverband, Barendrecht, 12 okt. H. van Os, Gorcum, 19 okt. H. Dooyeweerd, Amsterdam, 22 okt. B. Telder, Breda, 26 okt., met 3 artikelen voor Kerkblad: Zonden in de kerk en .... papenhaat; Zonden in de kerk en .... krenken van andersdenkenden en Zonden in de kerk en .....zelfgenoegzaamheid? J.A. Schep, Bussum, 28 okt. M. Vreugdenhil, Meliskerke, 28 okt. C. Stuij, Biggekerke, 2 nov. E.J. v.d. Berg, Nieuwerbrug a.d. Rijn, 3 nov. H.J. Spier, s-Gravenhage, 4 nov. H.J. Spier, s-Gravenhage, 7 nov. A. de Bondt, Den Haag, 12 nov. A.E. Schouten, Leiden, 17 nov.

26

591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599.

C. Schout, Dordrecht, 24 nov. Simon, Biggekerke, 29 nov. W. Geschiere, Biggekerke, nov. A. Bloot, Leerdam, 8 dec. B. Telder, Breda, 15 dec. H. Hoekzema, Bedum, 17 dec. G. Chr. H. Plantagie, Dieren, 22 dec. W.C. Lub, Maassluis, 29 dec. A. Bloot, Gorinchem, dec.

1937 600. Oranjevereeniging, Biggekerke, 1 jan., afschr. brief A. Janse aan Oranjevereeniging 601. H.J. Jager, Voorthuizen, 11 jan. 602. Rijksschooltoezicht Lager Onderwijs, Middelburg, 11 jan. 603. H.J. Spier, s-Gravenhage, 29 jan. 604. J.M. Spier, s-Gravendeel, 29 jan. 605. D.C. Lub, Maassluis, 3 feb. 606. G. Beukers, Doorn, 4 feb. 607. S.U. Zuidema, a/b Marnix van St. Aldegonde, 12 feb. 608. V. Hepp, 15 feb., afschr. brief van A. Janse aan V. Hepp 609. W.H. van der Vegt, Goes, 15 feb. 610. Gereformeerd Schoolverband/J. Van der Waals,, Nijkerk, 17 feb. 611. Gereformeerd Schoolverband/J. van der Waals, 19 feb., afschr. brief A. Janse aan Geref. Schoolverb. 612. A. Zijlstra, Groningen, 19 feb. 613. J.G. Feenstra, Scheveningen, 24 feb. 614. V. Hepp, 25 feb. 615. K. Schilder, Kampen, feb. 616. Kerkeraad Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid, z.d., afschr. brief van A. Janse aan de Kerkeraad met klacht over V. Hepp, met afschr. van brief V. Hepp van 25 feb. 617. J.G. Feenstra, Scheveningen, 1 maa. 618. P. van Grootheest, Dordrecht, 1 maa. 619. J.M. Spier, s-Gravendeel, 1 maa. 620. A. v.d. Kaaden, Ter Aa, 3 maa. 621. H.J. Spier, s-Gravenhage, 3 maa. 622. J.C. Jansen, Voorburg, 4 maa. 623. L. v.d. Zweep, Haarlem, 4 maa. 624. V. Hepp, 8 maa., afschr. brief A. Janse aan V. Hepp van 8 maa. 625. J.M. Spier, s-Gravendeel, 5 maa. 626. M. Beintema, Rdam, 8 maa. 627. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 7 maa. 628. J.C. Jansen, Voorburg, 8 maa. 629. Ph. Kohnstamm, Amsterdam, 8 maa. 630. A. de Bondt, s-Gravenhage, 9 maa. 631. H.J. Jager, Voorthuizen, 9 maa. 632. K.J. Cremer, Kampen, 13 maa. 1937 633. C. Troost, Amsterdam, 14 maa. 634. N. Diemer, Vijfhuizen, 15 maa. 635. A. Troost, 16 maa., afschr. brief van A. Janse aan A. Troost van 16 maa. 636. H.J. Jager, Voorthuizen, 17 maa. 637. Ph. Kohnstamm, Ermelo, 17 maa. 638. H.H. Kuyper, 17 maa., afschr. brief A. Janse aan H.H. Kuyper 639. Bibliotheek Theologische Hoogeschool/K.J. Cremer, Kampen, 19 maa. 640. D.C. Lub, Maassluis, 19 maa. Uitgever, 23 maa., afschr. brief A. Janse aan Uitgever ? over de mogelijkheid van uitgave van Leerboek Het Schriftuurlijk belijden der Kerk

27

641. 642.

643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694.

Bibliotheek Theologische Hoogeschool/K.J. Cremer, Kampen, 25 maa. H.J. Heida, Vlaardingen, 26 maa., afschr. brief van A. Janse aan H.J. Heida van 26 maa., niet verzonden. Met artikel De onsterfelijke ziel in Geref. Kerkblad Hoek van Holland 20 maa. 1937 V. Hepp, 26 maa., afschr. brief van A. Janse aan V. Hepp van 26 maa. H.H. Kuyper, 26 maa., afschr. brief A. Janse aan H.H. Kuyper P. van Grootheest, Dordrecht, 27 maa. L. v.d. Zweep, Haarlem, 30 maa. A.J. Schreuder, Oosterbeek, 1 apr. J. Ridderbos, Kampen, 6 apr. J. Kuiper, Leeuwarden, 8 apr. K.J. Popma, Apeldoorn, 8 apr. A.J. Schreuder, Oosterbeek, 10 apr. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 13 apr. L. Roorda Phzn, Lauwerzijl, 20 apr. S.U. Zuidema, 20 apr. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 21 apr. C. Vonk, Schiedam, 22 apr. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 25 apr. J.K. Dalmayer, Rdam, 26 apr. C. Vonk, Schiedam, 26 apr. J. Wiegel, Hillegersberg, 29 apr. J. Wiegel, Hillegersberg, 1 mei, afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel A. v.d. Beukel, Monster, 5 mei H. van Os, ? J. Hoek, s-Gravenhage, 7 mei H.J. Jager, Voorthuizen, 13 mei H. van Os, Gorcum, 13 mei H. Dooyeweerd, Amsterdam, 16 mei Uitgever, 18 mei, afschr. brief A. Janse aan Uitgever ? over de mogelijke uitgave van Leerboek Het Schriftuurlijk belijden der Kerk J. Wille, Baarn, 21 mei Unie De School met den Bijbel, s-Gravenhage, 27 mei G.H.E. Kooyker, Amsterdam, 31 mei W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 1 jun. J. Wiegel, Hillegersberg, 1 jun., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel S.U. Zuidema, Solo Ned. Indi, 1 jun., met doorslag van artikel Pinksterfeest J.M. Spier, s-Gravendeel, 2 jun. C. van Til, Hammond-U.S.A., 3 jun.. afschr. brief A. Janse aan C. van Til P. van Grootheest, Dordrecht, 8 jun. H.J. Spier, s-Gravenhage, 8 jun. P. van Dijk, Zaandam, 10 jun. B. Telder, Breda, 16 jun. P.J. Scheenloop Jr, Schiedam, 18 jun. B. Roorda, Oudeschip, 20 jun. P. van Grootheest, Dordrecht, 23 jun. A. Bloot, Leerdam, 27 jun. A. v.d. Kaaden, Bergschenhoek, 28 jun. P. van Grootheest, Dordrecht, 2 jul. B. Telder, Baarn, 3 jul. H. van Os, Gorcum, 6 jul. H.J. Jager, Voorthuizen, 7 jul. C.M. Tankink, Hoenderloo, 12 jul. W.F.C. van Helsdingen, Hendrik Ido Ambacht, 12 jul. A. Bloot, Leerdam, 13 jul. G.Chr.H. Plantagie, Dieren, 13 jul. C. van Dijk, Maassluis, 15 jul., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk

28

695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747.

K. Groen, s-Gravenhage, 15 jul. L. v.d. Zweep, Haarlem, 17 jul. J.W. Agterkamp, Groningen, 20 jul. S.U. Zuidema, Solo Ned. Indi, 23 jul. K. Groen, s-Gravenhage, 24 jul. K. Groen, s-Gravenhage, 27 jul. C. v.d. Boom, s-Gravenzande, 28 jul. G. v.d. Leeden, Schiedam, 29 jul. C. van Til, Hammond-U.S.A., 30 jul., met brief van Zondervan Publishing House C.M. Tankink, Hoenderloo, 4 aug. Bruidegom en Bruid, 7 aug., afschr. brief A. Janse aan Bruidegom C. Schreuder, Haarlem, 15 aug. P. van Grootheest, Dordrecht, 26 aug. G.C. Berkouwer, Watergraafsmeer, 30 aug.+ De Watergraafsmeersche Kerkbode van 27 aug. H. van Os, Driebergen, 1 sept. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 2 sept. H. van Os, Driebergen, 2 sept. C. Schout, Dordrecht, 2 sept. G. Vos, Alblasserdam, 3 sept. J.M. Spier, s-Gravendeel, 6 sept. K.J. Popma, Apeldoorn, 8 sept. M. Lange, Rdam, 9 sept. H. van Os, Gorcum, 9 sept. G. Zeyl, Eindhoven, 9 sept.met Kerkblad van Eindhoven waarin 2 artikelen over Conclusies aangaande Barth A. Zuidhof, Amsterdam, 9 sept. F. Groenendijk, Rdam, 10 sept. J.M. Spier, s-Gravendeel, 10 sept. G. v.d. Leeden, Schiedam, 11 sept. G. Booy, Rdam, 13 sept. P. van Grootheest, Dodrecht, 15 sept. D. v.d. Meeberg, Rdam, 15 sept. G.C. Berkouwer, Watergraafsmeer, 16 sept. A. Zuidhof, Amsterdam, 17 sept. A. v.d. Kaaden, Bergschenhoek, 19 sept. G.C. Berkouwer, Watergraafsmeer, 20 sept., afschr. brief A. Janse aan G.C. Berkouwer P.K. Keizer, Vrijhoeve-Capelle, 20 sept. S.A. Haverkamp, Zwijndrecht, 25 sept. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 27 sept. H. v.d. Mast, Rdam, 27 sept. K. Mulder, IJsselmonde, 27 sept. H.J. Spier, Montfoort, 27 sept. N.C.R.V., Ede, sept. P. van Grootheest, Dordrecht, 2 okt. W. Kwaadgras, Rdam, 3 okt. W. Kwaadgras, Rdam, 5 okt., afschr. brief A. Janse aan W. Kwaadgras G. Vos, Leiden, 7 okt. K. Groen, s-Gravenhage, 8 okt. M. van Drimmelen-v.d.Spek, Barendrecht, 10 okt. K. Groen, s-Gravenhage, 11 okt., afschr. brief A. Janse aan K. Groen N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 13 okt. K. Groen, s-Gravenhage, 14 okt., met mededeling van Kring Den Haag V.C.W. J.E. v.d. Brink, Gorinchem, 15 okt. K. Blom, Haarlem, 16 okt.

29

748. 749. 750. 751. 752. 753.

754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787.

K. Groen, Den Haag, 16 okt., afschr. brief A. Janse aan K. Groen, niet compleet P. van Grootheest, Dordrecht, 18 okt. G. Vliegenthart, Rdam, 24 okt. P. van Grootheest, Dordrecht, 27 okt. De Standaard/ O. de Moor, s-Gravenhage, 1 nov. Gereformeerd Jeugdverband, Barendrecht, 3 nov., met nummer van Ons Jeugdblad waarin vragen aan A. Janse en aan A. Janse gestelde vragen op vergadering Jeugdverband (handschrift A. Janse) A. Troost, Kampen, 7 nov. K.J. Popma, Apeldoorn, 8 nov. C. Vonk, Schiedam, 8 nov. P. van Grootheest, Dordrecht, 10 nov. H.W. den Haring, Rdam, 10 nov. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 10 nov. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 11 nov. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 14 nov. Van der Wart, Den Haag S.A. Haverkamp, Zwijndrecht, 15 nov. P. van Grootheest, Dordrecht, 16 nov. P. van Grootheest, Dordrecht, 19 nov. H.W. den Haring, Rdam, 23 nov. M.W. Hulleman, Den Haag, 25 nov. C. Vonk, Schiedam, 27 nov. B. v.d. Velden, Rdam, 29 nov., met aantekeningen over profaan en heilig N.A. Wedemeijer Krol, Den Hag, 30 nov. C. van Rij FPzn, Bolnes, nov. G.J. Rijken van Olst, Den Haag, 5 dec. A. Bloot, Gorinchem, 7 dec. P. van Grootheest, Dordrecht, 13 dec. C. Vonk, Schiedam, 13 dec. A. Zuidhof, Amsterdam, 13 dec. G. Heetebrij, Urk, 14 dec. G. Vos, Alblasserdam, 14 dec. H. v.d. Mast, Rdam, 19 dec. W. Vink, Rdam, 20 dec. C. Vonk, Schiedam, 20 dec. A. Troost, Kampen, 21 dec. J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, 21 dec. C. Vonk, Schiedam, 22 dec. A. Troost, Kampen, 23 dec. Anth. Klapwijk, Berkel en Rodenrijs, 27 dec. C. Vonk, Schiedam, 1937

1938 788. P.A. Hemerijck, Amsterdam, 4 jan. 789. Anth. Klapwijk, Berkel en Rodenrijs, 5 jan., alleen envelop waarop vermeld: brief terug. persoonlijkheid ontw. 790. Oranje-vereeniging, Biggekerke, 5 jan., afschr. brief A. Janse aan Oranjevereeniging, met circulaire van de Oranjevereeniging 791. P. van Grootheest, Dordrecht, 10 jan. 792. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 12 jan. 793. J.L. Struik, Capelle a.d. IJssel, 15 jan. 794. P. Bakker, Schiedam, 17 jan. 795. Jongelingsver. op G.G. Jonathan, Schiedam, 17 jan. 796. Unie Een School met den Bijbel, Meppel, 17 jan. 797. W. Vink, Rdam, 20 jan. 798. K.J. Kraan, Den Haag, 22 jan.

30

799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855.

N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 27 jan. Jongelingsver. op G.G. Jonathan, Schiedam, 28 jan. H. van Os, Gorcum, 30 jan. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 30 jan. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 31 jan. G. Vos, Alblasserdam, 31 jan. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 2 feb. A. Keizer, Heerenveen, 4 feb. De Standaard/O. De Moor, s-Gravenhage, 8 feb. C.G. Karssen, Bodegraven, 8 feb. Jongelingsver. op G.G. Jonathan, Schiedam, 17 feb. F. de Vries, Doorn, 19 feb. N.A. Wedemeijer Krol, 21 feb. A. Bloot, Gorinchem, 22 feb. N.E.J. Bloot, Gorinchem, 24 feb. H. van Bockel, Rdam, 24 feb. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 26 feb. H. van Os, Gorcum, 27 feb. P. van Grootheest, Dordrecht, 28 feb. A. Bloot, Gorinchem, feb. M.Lango, Rdam, feb. A. Baan, Zwijndrecht, 1 maa., alleen envelop waarop vermeld: 6 zijdjes De Standaard, Amsterdam/T. Cnossen, 1 maa. Geref. Oudervereniging, Rdam, 1 maa. De Standaard/T. Cnossen, 3 maa., afschr. brief A. Janse aan De Standaard W. Elshout, Rilland, 4 maa. H. Noorduin, Scheveningen, 4 maa. A. Troost, Kampen, 4 maa. A.E. Schouten, Leiden, 9 maa. H.W. den Haring, Rdam, 12 maa. A. Troost, Gorinchem, 12 maa. P. Bakker, Schiedam, 16 maa. P.K. Keizer, Vrijhoeve-Capelle, 16 maa. F. de Vries, s-Gravenhage, 16 maa. G. Both, Schiedam, 17 maa. A. Baan, Zwijndrecht, 18 maa. H.J. Jager, Voorthuizen, 18 maa. C. Vonk, Schiedam, 18 maa. G. Rietkerk, Lisse, 19 maa. J.M. Spier, s-Gravendeel, 19 maa. A. Bloot, Gorinchem, 21 maa. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 22 maa. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 22 maa. J.C. Kloosterman, Den Haag, 25 maa. J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, 26 maa. J.C. Kloosterman, Den Haag, 28 maa. Bondsvriend, 31 maa., afschr. brief A. Janse aan een Bondsvriend G. Buyk, Rdam, 31 maa. P.K. Keizer, Voorburg, maa. J.C. Kloosterman, Den Haag Oosterlee/Ver. Voor Chr. Paedagogiek, 2 apr., brief A. Janse aan Oosterlee, niet verzonden G. Rietkerk, Lisse, 2 apr. C. Vonk, Schiedam, 4 apr. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 5 apr. A. Keizer, Heerenveen, 13 apr. J.C. Kloosterman, Den Haag J.C. Kloosterman, Den Haag, 14 apr.

31

856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911.

J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, 14 apr. P. Bakker, Schiedam, 20 apr. L. Wierenga, Westernieland, 20 apr. J.H. Kok, Kampen, 25 apr. J.H. Kok, Kampen, 25 apr., afschr. brief A. Janse aan J.H. Kok L. Wierenga, Westernieland, 25 apr. K. Schilder, Kampen, 27 apr., telegram J.H. Kok, Kampen, 28 apr. J. van Noort, Schiedam, apr. J.H. Kok, Kampen, 2 mei J. Wiegel, Schiebroek, 4 mei N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 6 mei R.K. Zijlstra, Amersfoort, 7 mei P. Bgel, Groningen, 10 mei W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 10 mei Jongelingsvereeniging op G.G. Jonathan, Schiedam, 10 mei R.K. Zijlstra, Amersfoort, 10 mei N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 15 mei J. Wiegel, Schiebroek, 21 mei, afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel met brief van M. Vreugdenhil, Meliskerke van 24 mei G.H. Hormann, Rdam, 28 mei N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 29 mei W.H. van der Vegt, Goes, 30 mei J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 1 jun. K. Schilder, Kampen, 2 jun. P. Tijmes, Amsterdam, 2 jun. G, Rietkerk, Lisse, 4 jun. P. Tijmes, Amsterdam, 4 jun. P. Tijmes, Amsterdam, 15 jun. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 17 jun. K. Schilder, Kampen, 21 jun. A. Zijlstra, Groningen, 23 jun. Jongelingsver. op G.G. Filologos, Bolnes, 26 jun. K.G. Idema, Winsum Gron., 27 jun. G.J. van Kamp Jr, Zwolle, 28 jun. M. Vreugdenhil, Katwijk aan Zee, 30 jun. H.J. van Rietschoten, IJsselmonde, 2 jul. C. Bergwerff, Rozenburg, 3 jul. H.J. van Rietschoten, IJsselmonde, 4 jul. Fides Quaerit Intellectum, Kampen, 5 jul. Onze Kinderen, Den Haag, 7 jul. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 7 jul. Onbekend, Apeldoorn, 9 jul. J.M. Spier, s-Gravendeel, 9 jul. K.J. Popma, Apeldoorn, 10 jul. S.U. Zuidema, Solo Ned.Indi, 18 jul. W.H. van der Vegt, Goes, 19 jul. P.K. Keizer, Voorburg, 26 jul. H. van Os, Rdam, 26 jul. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 28 jul. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 1 aug. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 5 aug. P. Bakker, Schiedam, 7 aug. C. v.d. Spek Azn, Zoetermeer, 14 aug. H. Veltkamp, Egmond, 15 aug. H. Veltkamp, Egmond, 16 aug., afschr. van brief van A. Janse aan H. Veltkamp H. Veltkamp, Egmond, 17 aug., afschr. van brief van A. Janse aan H.

32

912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966.

Veldkamp H. Veltkamp, 17 aug. H. Veltkamp, 19 aug., afschr. van brief van A. Janse aan H. Veldkamp H. Veltkamp, 20 aug. G. Vos, Alblasserdam, 21 aug. A. Baan, Zwijndrecht, 22 aug. G. Heetebrij, 22 aug. J.A. Schep, Bussum, 26 aug. J. Wiegel, Schiebroek, 22 aug., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel J. Wiegel, Middelburg, 24 aug. J. Wiegel, Schiebroek, 26 aug., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel Kring van Ger. M.V./D. Voogt, Rdam, 28 aug. H. van Os, Gorcum, 29 aug. A. Noordermeer, Vlaardinger-Ambacht, 31 aug. J.A. Schep, Bussum, 2 sept. P. van Grootheest, Dordrecht, 4 sept. K. Schilder, Kampen, 5 sept. J. de Die, Leiden, 6 sept. J. Wiegel, Schiebroek, 7 sept. J.M. Spier, s-Gravendeel, 9 sept. J. Wiegel, Schiebroek, 9 sept., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 11 sept. W. Vink, Rdam, 15 sept. W. Vink, Rdam, 20 sept. C. Schout, Dordrecht, 23 sept. J. de Die, Leiden, 27 sept. S.A. Haverkamp, Zwijndrecht, 27 sept. Phs. Van der Kooy, Schiedam, 3 okt. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 4 okt. K.J. Popma, Apeldoorn, 10 okt. S.A. Haverkamp, Zwijndrecht, 11 okt. P. Bakker, Schiedam, 13 okt., met artikel: Popularisering en nog iets Fides Quaerit Intellectum, Kampen, 13 okt. C. Hondmerk Czn, Middelburg, 14 okt. IJ. v.d. Beukel, Amstelveen, 15 okt. J.C. Hagen, Zwijndrecht, 17 okt. G. v.d. Leeden, Schiedam, 18 okt., alleen envelop waarop vermeld: brief terug J. de Die, Leiden, 19 okt. K. Schilder, Kampen, 19 okt., telegram K. Schilder, Kampen, 21 okt. J. de Die, Leiden, 22 okt., afschr. brief A. Janse aan J. de Die K. Schilder, Kampen, 22 okt., afschr. brief A. Janse aan K. Schilder H.J. Spier, IJsselmonde, 27 okt. A. Zijlstra, Groningen, 30 okt. J. de Die, Leiden, 31 okt. J. v.d. Mark, Amsterdam, 31 okt. J. Koopmans, Leiderdorp, 5 nov. W.M. van der Poel, Rdam, 5 nov. G.J. Bruins, Apeldoorn, 6 nov. A.A. Basoski, Den Haag, 8 nov. G.A. Hoekstra, Drachten, 11 nov., alleen envelop waarop vermeld: brief 16 zijdjes B. Telder, Breda, 11 nov. G.J. Bruins, Apeldoorn, 15 nov. Patrimonium-Veere/J. Bakker, 15 nov. K.C. van Spronsen, Baarn, 18 nov. C. Vonk, Schiedam, 21 nov.

33

967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992.

J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 22 nov. B. Groeneveld, Schiedam, 27 nov. H. Korteweg, Oud-Beyerland, 2 dec. C. v.d. Spek Azn, Zoetermeer, 4 dec. J. Mul, Garrelsweer, 5 dec. G. Krol-Wedemeijer, 5 dec. H. Buitenhuis, Rdam, 6 dec. A.A. Los, Hillegersberg,, 9 dec. C. Schout, Dordrecht, 9 dec. Bethel-Zending in Polen/E.W. Smid, 10 dec. K.J. Popma, Apeldoorn, 10 dec. J. Wiegel, Schiebroek, 11 dec. J. Wiegel, Schiebroek, 12 dec. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 13 dec. J. Wiegel, Schiebroek, 13 dec., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel J. Wiegel, 13 dec., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel K. Schilder, Kampen, 14 dec. A. Verduyn, s-Gravenhage, 19 dec. Anth. Klapwijk, Berkel en Rodenrijs, 20 dec. G. Koenekoop, s-Gravenmoer, 20 dec. J. Wiegel, Schiebroek, 27 dec., briefkaart van A. Janse aan J. Wiegel J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborh, 27 dec. G.A. Hoekstra, Drachten, dec. P.K. Keizer, Voorburg, dec. A. Keizer, Heerenveen, 1938, alleen envelop waarop vermeld: S.S.R. 10 pag. A.B. Roukema, Berlicum, 1938, alleen envelop waarop vermeld: 5 blz. brief terug

1939 993. H. Knoop, Rdam, 6 jan. 994. J. v.d. Mark, Amsterdam, 11 jan. 995. J.A. Schep, Bussum, 11 jan., met doorslag van brief aan J.A. Schep en een doorslag van Calvijns beschouwing over Rom. 9: 6-8 996. J. Wiegel, Schiebroek, 11 jan. 997. J.A. Schep, Bussum, 12 jan. 998. K. Schilder, Kampen, 12 jan. 999. J. Wiegel, Schiebroek, 13 jan. 1000. J. Wiegel, Schiebroek, 16 jan. 1001. H. Roozenbeek, Rdam, 17 jan. 1002. B. Telder, Breda, 20 jan., + stencil over Cursus Calvinistische Wijsbgeerte te Breda 1003. H.J. Jager, Voorthuizen, 24 jan. 1004. Calvinistisch Weekblad, Delft, 27 jan. 1005. H. Telder-van Arum, Breda, 27 jan. 1006. Geref. Mannenvereeniging Voetius, Rdam, 31 jan. 1007. W.M. van der Poel, Rdam, 4 feb. 1008. P. van Grootheest, Dordrecht, 8 feb. 1009. Patrimonium afd. Veere/J. Bakker, Veere, 11 feb. 1010. J. Wiegel, Schiebroek, 11 feb. 1011. P. Banga, Veenwoudsterwal, 12 feb. 1012. B. Telder, Breda, 14 feb. 1013. G. Vos, Alblasserdam, 14 feb. 1014. Algemeen Advertentie-bureau Proosdij, Dordrecht, 23 feb. 1015. W.M. van der Poel, Rdam, 28 feb. 1016. W.F.C. van Helsdingen, Hendrik Ido A,bacht, 8 maa. 1017. J. Ridderbos, Kampen, 12 maa. 1018. A.P. Schat, 13 maa. 1019. G.J. Bruins, Apeldoorn, 14 maa.

34

1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030.

1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074.

R. Schat-v.d. Velde, Biggekerke/Valkenisse, 14 maa. R. Schat-v.d. Velde, Biggekerke/Valkenisse, 15 maa. S.M. Faas, Amsterdam, 17 maa. P.R. Postema, Jutfaas, 17 maa. J. Ridderbos, Kampen, 17 maa. G.J. Bruins, Apeldoorn, 20 maa. B. Telder, Breda, 22 maa. P.R. Postema, Jutfaas, 28 maa. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 29 maa. G.J. Bruins, Apeldoorn, 31 maa. B. Roorda, Winsum Gron., 31 maa., met gedrukt stuk aan kerkeraden in de classis Warffum van 20 sept. 1938 . Idem aan kerkeraadsleden, kerkeraden en de classisvergadering van de classis Warffum van 25 maa. 1939. Idem aan P.S. van Groningen van 24 mei 1939 A.A. Basoski, s-Gravenhage, 3 apr. C.P. Boodt, Leerdam, 4 apr. A. Zwarteveen, Enschede, 4 apr. J. Teekens, Rdam, 5 apr. A. Zwarteveen, Enscshede, 10 apr. P. Overduin, Sliedrecht, 11 apr. K.J. Popma, Apeldoorn, 11 apr. P. Beukelman, Dordrecht, 14 apr. A.A. Basoski, Den Haag, 18 apr. Bethel Jodenzending in Polden, Lodz, 18 apr. P. Overduin, Sliedrecht, 19 apr. G.J. Bruins, Apeldoorn, 20 apr. I. Dijkstra, Hoogeveen, 21 apr. P. Overduin, Sliedrecht, 24 apr. K. Visser, Marken, 25 apr. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 25 apr. H. Korteweg, Oud Beyerland, 9 mei J. Wiegel, Schiebroek, 16 mei J. Wiegel, Schiebroek, 17 mei, afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel J. Ridderbos, 20 mei, afschr. van brief van A. Janse aan J. Ridderbos G. Staal Jr, Drachten, 22 mei P.Overduin, Sliedrecht, 23 mei G. Staal Jr, Drachten, 26 mei J. Vos Wzn, Alblasserdam, 26 mei P. Ouwerkerk N.Azn, Haarlemmermeer, 27 mei G. Staal Jr, Drachten, 29 mei B. Jongeling, Rdam, 31 mei K.J. Popma, Apeldoorn, 31 mei C. van der Spek Azn, Zoetermeer, 31 mei N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 31 mei N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 1 jun. J.M. Spier, s-Gravendeel, 2 jun. P. Ouwerkerk, Hoofddorp, 3 jun. H.J. Jager, Voorthuizen, 10 jun. J.E. Wiggelinkhuizen, 6 jun. C. van Dijk, Maassluis, 9 jun. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 9 jun. B. Jongeling, Rdam, 13 jun. C. van Dijk, Maassluis, 14 jun., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk J.W. Tunderman, Groningen, 14 jun. C. van Dijk, Utrecht, 18 jun. H. Korteweg, Oud-Beijerland, 18 jun. Jongelingsvereeniging Het Mosterdzaadje/C. Bergwerff, 19 jun. G.J. van Kamp Jr, Amsterdam, 19 jun.

35

1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130.

A. Zijlstra, Groningen, 20 jun. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 21 jun. A. Bloot, Amersfoort, 25 jun. T. Hilverda, Enschede, 26 jun. J. Ridderbos, Kampen, 26 jun. B. Telder, Breda, 29 jun. A. Keizer, s-Gravenhage, 30 jun. P.K. Keizer, Voorburg, 30 jun. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 30 jun. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 30 jun. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 30 jun. C.G. Karssen, Bodegraven, 4 jul. J.C. Hagen, Zwijndrecht, 7 jul. C.G. Karssen, Bodegraven, 11 jul. G. Staal Jr, Drachten, 11 jul. R.H. Bremmer, De Bilt, 12 jul. J.C. Hagen, Zwijndrecht, 13 jul. H.J. Spier, IJsselmonde, 24 jul., met concept brief aan de Generale Synode van Sneek, aug. 1939 S.U. Zuidema, Kopng N.I., 26 jul. G. van Meerkerk, Nieuw Lekkerland, 28 jul. J.C. Hagen, Zwijndrecht, 31 jul. W.H. van der Vegt, Goes, 31 jul. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 8 jul. J. v.d. Mark, Apeldoorn, 3 aug. J. Wiegel, Dordrecht, 3 aug. P.K. Keizer, Voorburg, 4 aug. J. v.d. Mark, Apeldoorn, 8 aug. J. Meester, Brouwershaven, 13 aug. J.G. Woelderink, Ouderkerk a.d. IJssel, 15 aug. P. Overduin, Sliedrecht, 16 aug. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 20 aug. H.W. den Haring, Rdam, 23 aug. J.W. Tunderman, Vrouwenpolder, 24 aug., telegram J. Waterink, Amsterdam, 28 aug. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 15 sept., met nummer van De Unie aug. 1939 D. Roorda, Rozenburg, 25 sept. Gereformeerd Jeugdverband, Kralingen, 26 sept. B. Telder, Breda, 29 sept. D. Roorda, Sliedrecht, 30 sept. H. van Os, Gorcum, 1 okt. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 2 okt. B. Jongeling, Rdam, 2 okt. H.J. Spier, IJsselmonde, 2 okt. Van Veelen, 3 okt., afschr. brief A. Janse aan van Veelen G. Staal Jr, Drachten, 4 okt. A.A. Los, Hillegersberg, 8 okt. C.van Dijk, Amsterdam, 11 okt. C.van Dijk, Amsterdam, 12 okt. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 18 okt. J. Ridderbos, Kampen, 19 okt. A.A. Los, Hillegersberg, 21 okt. Patrimonium Gewest Zeeland, Serooskerke, 31 okt. D. Roorda, Rozenburg, 31 okt. H. van Os, Gorcum, 5 nov. K.J. Popma, Apeldoorn, 5 nov. Abraham Kuyperstichting, s-Gravenhage, 7 nov.

36

1131. Kring Geref. Mannenvereenigingen Rdam/J. Stolk, 9 nov. 1132. D. Roorda, Rozenburg, 10 nov. 1133. B. Jongeling, Rdam, 15 nov., met uitwerking van Voorwetenschappelijke vooronderstellingen 1134. J. Kortmann, Emlichheim, 18 nov. 1135. K. Schilder, Kampen, 18 nov. 1136. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 18 nov. 1137. Jac. Wesdijk, Grave, 20 nov. 1138. J. Kortmann, Emlichheim, 22 nov. 1139. S. Wiersma, Bennebroek, 24 nov. 1140. S. Wiersma, Bennebroek, 6 dec., met afschr. van brief aan prof. Grosheide van 5 dec. 1141. Kring Geref. Mannenvereenigingen Rdam/J. Stolk, 7 dec. 1142. S. Wiersma, Bennebroek, 9 dec. 1143. J.C. Geusebroek, Den Haag, 11 dec. 1144. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 12 dec. 1145. S. Wiersma, Bennebroek, 19 dec., met afschr. van brief aan Ds. H. Meijerink, deputaat bevordering van de eenheid onder de gereformeerde belijders van 19 dec. 1146. W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 20 dec. 1147. G.J. Bruins, Apeldoorn, 21 dec. 1148. Patrimonium afd. Veere/J. Bakker, Veere, 21 dec. 1149. G. Staal Jr, Drachten, 23 dec. 1150. M. van Damme, Rilland, 25 dec. 1151. K. Louwerse, Slootdorp, 25 dec. 1152. A. Alblas, s-Gravenzande, dec. 1153. C. Boodt, 1939 1940 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180.

J. Jobse, Hoek van Holland, 1 jan. S. Wiersma, Bennebroek, 3 jan. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 4 jan. K.J. Popma, Apeldoorn, 8 jan. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 8 jan. T. Flach, Maassluis, 9 jan. S. Wiersma, Bennebroek, 9 jan. Nederlandsche School met den Bijbel, Gent, 10 jan. C. Louwerse, Amersfoort, 11 jan. Patrimonium afd. Veere/J. Bakker, 22 jan. J.A. Schep, Bussum, 23 jan., met: De derde brief van den apostel Johannes, van nieuwe Bijbeluitgave J. Wiegel, Schiebroek, 28 jan. J.A. Schep, Bussum, 30 jan. Geref. Mannenver. Calvijn/H. Schippers, 1 feb. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 1 feb. J.A. Schep, Bussum, 9 feb. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 12 feb.,met concept-brief aan Hoofdbestuur van de Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen van 12 feb. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 17 feb. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 4 maa. W. Elshout, Rilland, 8 maa. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 13 maa. Patrimonium, Amsterdam, 14 maa. C.M. Tankink, Hoenderloo, 16 maa. J.S. Post, Axel, 19 maa. Patrimonium, Amsterdam, 29 maa. A.B. Roukema, Berkum, 30 maa. B. Holwerda, Amersfoort, 1 apr.

37

1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236.

Vrije Universiteit, Amsterdam, 4 apr. J. Wiegel, Schiebroek, 4 apr., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel C.M. Tankink, Hoenderloo, 6 apr. J.A. Schep, Bussum, 11 apr. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 15 apr. Patrimonium, Amsterdam, 17 apr. J. Meester, Brouwershaven, 20 apr. Patrimonium, Amsterdam, 24 apr. A.B. Roukema, Berkum, 29 apr. G. Staal jr, Drachten, apr. School met den Bijbel/J. Nauta, 4 mei P. Bakker, Schiedam, 23 mei B. Telder, Breda, 28 mei J.J .Hangelbroek, s-Gravenhage, 31 mei H. Boender, Dussen, 5 jun. H. van Os, Gorkum, 5 jun. J.A. Schep, Bussum, 7 jun. Th. Delleman, Rdam, 8 jun. A. Mommaas, Vlissingen, 8 jun. B.W. Wilmink, 23 jun. C. Stout, Dordrecht, 26 jun. C. Vonk, Schiedam, 27 jun. P. Bakker, Schiedam, 1 jul. Henk en Jo, Klaaswaal, 3 jul. De Standaard, Amsterdam, 5 jul. D. Roorda, Rozenburg, 9 jul. P. Bakker, Schiedam, 11 jul. B. Groeneveld, Schiedam, 15 jul. C. Vonk, Schiedam, 17 jul. J.H. Kok, Kampen, 18 jul. P. Kole, Baarn, 14 aug. J. Wiegel, Schiebroek, 30 aug., afschr. brief A. Janse aan J. Wiegel C. van Dijk, 12 sept., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk C. van Dijk, 18 sept., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk J.A.N., Baarland, 21 sept. C. van Dijk, 7 okt., afschr. brief A. Janse aan C. van Dijk J. v.d. Mark, Amsterdam, 21 okt., met knipsels over Dalmeijers cursussen N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 24 nov. J. van Noort, Schiedam, 25 nov. Christelijke Volksuniversiteit Enschede/W. Kroes, Enschede, 27 nov. C.W. van den Berg, Schiedam, 2 dec. P. Bakker, Schiedam, 3 dec. B. Groeneveld, Schiedam, 8 dec. A. den Broeder, Rdam, 9 dec. G. Staal Jr, Drachten, 9 dec. J.W. Tunderman, Groningen, 9 dec. N.A. Wedemeijer Krol, Den Haag, 10 dec. F. Groenendijk, Rdam, 12 dec. R. Kooistra, Kamapen, 15 dec. J.M. Stam, Niuew Lekkerland, 17 dec. P. Bakker, Schiedam, 20 dec. G.J. Bruins, Apeldoorn, 23 dec. G. Staal Jr, 28 dec. Protestantsch Hulpcomit voor uitgewekenen om ras of geloof, Amsterdam, Comit Provinciale Bibliotheek te Middelburg N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, met artikel van Ds. D. Sikkel in de Amsterdamsche Kerkbode van 13 okt. 1940

38

1941 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293.

J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 3 jan. R. Schippers, 10 jan., afschr. brief A. Janse aan R. Schippers Geschiere, 13 jan., afschr. brief A. Janse aan Geschiere S.J.P. Goossens, Amersfoort, 14 jan. R. Schippers, 19 jan., afschr. brief A. Janse aan R. Schippers C.W. van den Berg, Schiedam, 23 jan. C.W. van den Berg, Schiedam, 29 jan. A.C. van Donk, Goes, 6 feb. W. Hosmar, Rdam, 23 feb. Patrimonium, Amsterdam, 24 feb. W. Hosmar, Rdam, 25 feb., afschr. brief A. Janse aan W. Hosmar J.W. Tunderman, Groningen, 3 maa. G. Brouwer, Hattem, 7 maa. G. Brouwer, Hattem, 10 maa., afschr. brief A. Janse aan G. Brouwer K.J. Popma, Apeldoorn, 21 maa. J. van Noort, Schiedam, 24 maa. C. Vonk, Schiedam, 28 maa. C. Schout, Dordrecht, 1 apr. J. Snoey, Huizen, 1 apr. G. Brouwer, Hattem, 14 apr. J.J. de Jong, Lisse, 24 apr. P.J. Blok, Sneek, 25 apr. F. Gerkema, Schiedam, 25 apr. F. Gerkema, Schiedam, 30 apr. R. Molemaker, Harderwijk, 25 apr. Dagblad De Zeeuw, Goes, 5 mei C. Vonk, Schiedam, 5 mei H. Dooyeweerd, Amsterdam, 18 mei, afscbrift brief J. Meester, Brouwershaven, 29 mei Onbekend, 1 jun. A.J. Huiszoon, Rdam, 2 jun. N. A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 4 jun. A.J. Huiszoon, 6 jun., afschr. brief A. Janse aan A.J. Huiszoon Gereformeerde Jeugdcentrale, Den Helder, 10 jun. Vereeniging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen afd. Rdam, 12 jun. J.H. Bedeker, Rdam, 13 jun. M. de Jonge, 13 jun., afschr. brief A. Janse aan M. de Jonge Bakker, 14 jun., afschr. brief A. Janse aan Bakker met bijlagen J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 16 jun. Dagblad De Zeeuw, Goes, 19 jun. J. Meester, Brouwershaven, 24 jun. M. de Jonge, Den Helder, 27 jun., afschr. N.A. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 29 jun. M. de Jonge, 5 jul., afschr. brief A. Janse aan M. de Jonge W.G.F. van Herwijnen, Rilland-Bath, 10 jul. Calvinistisch Studentenblad, Gorinchem, 21 jul. H.J. Jager, Voorthuizen, 29 jul. J. Maas, Koudekerke, jul. K. Steur, 2 aug., afschr. brief A. Janse aan K. Steur K. Steur, Volendam, 7 aug. K.J. Popma, Apeldoorn, 12 aug. M. de Jonge, Den Helder, 15 aug. M. de Jonge, Den Helder, 16 aug., afschr. Calvinistische Studentenbeweging, Gorinchem, 18 aug. C. Schout, Dordrecht, 21 aug. B. Jongeling, Moerdijk, 29 aug. Mazijks Uitgeversbureau, Rdam, 29 aug.

39

1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308.

1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1942 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345.

J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 3 sept. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 6 sept. C. Vonk, Schiedam, 9 sept. J.E. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 15 sept. G. Brouwer, 15 sept., afschr. brief A. Janse aan G. Brouwer J. van Noort, Langerak, 13 sept. J. van Noort, Langerak, 22 sept. T. Wevers Boekhandel, Franeker, 15 okt. T. Wevers Boekhandel, Franeker, 15 okt. G. Brouwer, Hattem, 23 okt. J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 25 okt. A. Vegter, Voorburg, 27 okt. B. Telder, Breda, 3 nov. P.D. van Dijk, Buitenpost, 6 nov., met uiteenzetting van gevoelen betreffende de z.n.n. Calvinistische Wijsbegeerte Patrimonium, afd. Biggekerke, 12 nov., afschr. van brief A. Janse aan Patrimonium met afschr. van brief A. Janse aan Bestuur van de Gewest. Organisatie Zeeland en reglement van de afd. Biggekerke J.J. Hangelbroek, s-Gravenhage, 13 nov. Vereeniging van Chr. Onderwijzers, 18 nov. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, nov. W.M. van der Vegt, Goes, 24 nov. B. Telder, Breda, 25 nov. S. Douma, Rdam, 29 nov. W. de Groot jr., Leerdam, 16 dec. Z. Rittersma, Den Haag, 30 dec. J. Muns, Koudekerke, dec. Adr. Voogt, Rozenburg, dec.

L.C. Ribbens Gzn, Breda, 5 jan. D. De Haan, Soest, 10 jan. A. Vos Jr., Utrecht, 12 jan. Evangelisatie-Bureau Het Zuiden, Breda, 14 jan. Z. Rittersma, s-Gravenhage, 21 jan. D.C. van Ginhoven, Amsterdam-Zuid, jan. D.C. van Ginhoven, Amsterdam-Zuid, 4 feb. D.C. van Ginhoven, Amsterdam-Zuid, 4 feb.en aan H. Dienske en S.G. de Graaf J. Wiegel, Hillegersberg, 8 feb. K.J. Popma, Apeldoorn, 10 feb. P.J. de Rooy, Vrijhoeve-Capelle, 10 feb. J. Wiegel, Hillegersberg, 10 feb., afschr. brief van A. Janse aan J. Wiegel D.C. van Ginhoven, Amsterdam-Zuid, 13 feb. J. De Ruiter, Amersfoort, 14 feb. A. Wiersma, Bennebroek, 14 feb. B. Roorda, Groningen, 16 feb. J.C. van Dijk, Rdam, 25 feb. J. Wiegel, Hillegersberg, 25 feb., afschr. brief van A. Janse aan J. Wiegel N. Spronk, Hei en Boeicop, 1 maa. B. Telder, Breda, 10 maa. B. Telder, Breda, 11 maa. P. Bakker, Schiedam, 21 maa. J. Koppenaal, Heemstede, 21 maa. J.L. Struik, Capelle a/d IJssel, 27 maa. K. Heeroma, Oegstgeest, 31 maa. De Stuwdam, Amsterdam, apr. J.D. de Wit, Hazerswoude, 6 apr.

40

1346. K. Heeroma, Oegstgeest, 9 apr. 1347. Jo en Henk, Klaaswaal, 12 apr. 1348. D.C. van Ginhoven, Amsterdam-Zuid, 13 apr., met afschr.en van brieven van zijn broer en overlijdenskaart 1349. P. Haaijman, Rdam, 15 apr. 1350. G. Krol Wedemeijer, Den Haag, 18 apr. 1351. J. Den Braber, Kralingsche Veer, 27 apr. 1352. H. Van Oyen, Groningen, apr. 1353. J. Koppenaal, Stad a/h Haringvliet, 17 mei 1354. S. Pals, Delft, 23 mei 1355. S. Pals, Delft, 27 mei, afschr. brief van A.Janse aan S. Pals 1356. B. Telder, Breda, 28 mei 1357. J.H. Debbink, Winterswijk, 29 mei 1358. J. Maas, Koudekerke, mei 1359. S. Pals. Delft, 1 jul. 1360. G. Brouwer, Hattem, 18 jul., afschr. brief van A. Janse aan G. Brouwer 1361. J. Hooymeyer, Breezand, 9 aug. 1943 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369.

Neder;andsche Kultuur Kring, Amsterdam, 8 jun. School met den Bijbel, Goes, 10 jun. C. v.d Spek, Zoetermeer, 15 mei , afschr. brief van A.Janse aan C. v.d. Spek C. v.d. Spek, Zoetermeer, 8 jul., afschr. brief van A.Janse aan C. v.d. Spek C. v.d. Spek, Zoetermeer, 21 jul., afschr. brief van A.Janse aan C. v.d. Spek W.B. Weyland, Breda, 7 aug. J. de Vos, Enschede, 30 nov., afschr. brief van A.Janse aan J. de Vos J. de Vos, Enschede, 21 dec., afschr. brief van A.Janse aan J. de Vos

1944 1370. F.J. Kerkhof, Rijswijk, 12 jan., kopie van afschruft brief A.Janse aan F.J. Kerkhof 1371. J. de Vos, Enschede, 8 feb., afschr. brief van A. Janse aan J. de Vos 1372. Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 18 feb. 1373. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 24 feb., afschr. brief van A. Janse aan C. v.d. Spek 1374. F.J. Kerkhof, Rijswijk, 5 maa., kopie 1375. F.J. Kerkhof, Rijswijk, 7 maa., kopie van brief A. Janse aan F.J. Kerkhof 1376. J. de Vos, Enschede, 3 apr., afschr. brief A.Janse aan J. de Vos 1377. G. van der Beek, Wierum, 11 apr. 1944 1378. F.J. Kerkhof, Rijswijk, 14 apr., kopie van brief A. Janse aan F.J.Kerkhof met schets over een onderwerp 1379. F.J. Kerkhof, Rijswijk, 27 apr., kopie van brief A. Janse aan F.J. Kerkhof 1380. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 8 mei, kopie van brief A. Janse aan C.v.d. Spek 1381. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 24 mei, kopie van brief A. Janse aan C.v.d. Spek 1382. W.G.F. van Herwijnen, Rilland -Bath, 7 jun. 1383. Y. Jacobs, Scheveningen, 28 jun., kopie van brief A. Janse aan Y. Jacobs 1384. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 1 jul., kopie van brief A. Janse aan C.v.d..Spek 1385. K.J. Cremer, Kampen, 20 jul. 1386. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 25 jul., kopie van brief A. Janse aan C.v.d. Spek 1387. K.J. Cremer, Kampen, 26 jul. 1388. R. Huizenga, Rijswijk, 29 jul. 1389. C. v.d.. Spek, Zoetermeer, 1 aug., kopie van brief A. Janse aan C.v.d. Spek 1390. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 12 aug., kopie van brief A. Janse aan C.v.d..Spek 1391. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 14 aug., kopie 1392. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 15 aug., kopie brief van A. Janse aan C.v.d. Spek 1393. J. de Vos, Enschede, 30 aug., kopie van brief A. Janse aan J. de Vos 1394. C. v.d. Spek, Zoetermeer, 2 sept., kopie van brief A. Janse aan C.v.d. Spek

41

1945 1395. W.G.F. van Herwijnen,Rilland-Bath, 20 jan., met preek over Mattheus 6: 1921 1396. Koninklijke Binnenlandsche Strijdkrachten, 25 jan., met aangifte vermissing persoonsbewijs 1397. Onbekend, Zwijndrecht, 21 mei 1398. P. van Grootheest, Dordrecht, 22 mei, afschr. brief A. Janse aan P. Van Grootheest 1399. Onbekend, 23 mei, afschr. brief A. Janse aan ? 1400. Gereformeerde Kerk, Meliskerke, 11 jun. 1401. Gereformeerde Kerk, Meliskerke, jun., afschr. brief A. Janse aan Gereformeerde Kerk 1402. Gemeente Breda, Breda, 8 nov., envelop waarop vermeld: persoonsbewijs terug 1946 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1947 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1948 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421.

K.J. Popma, Apeldoorn, 20 apr. N.E. Wedemeijer Krol, s-Gravenhage, 25 jun. J. de Vos, Enschede, 14 aug., afschr. brief A. Janse aan J. de Vos J. de Vos, Enschede, 16 sept., afschr. brief A. Janse aan J. de Vos J.A. Vink, Amersfoort, 5 okt. D.W.L. Milo, Nunspeet, 19 nov., brief van A. Janse aan D.W.L. Milo G. Brouwer, Hattem, 26 nov., brief van A. Janse aan G. Brouwer

H. Veltman, s-Hertogenbosch, 21 jul., brief van A. Janse aan H. Veltman H. Veltman, s-Hertogenbosch, 26 jul. J. Koppenaal, Middelharnis, 10 sept. J. Koppenaal, Middelharnis, 5 nov. J. de Vos, Enschede, 29 dec., afschr. brief A.Janse aan J. de Vos

Uitgeverij J. Boersma, Enschede, 3 jan. H.J. Jager, Voorthuizen, jan., afschr. brief A. Janse aan H.J. Jager Onbekend, 3 mei 1948, afschr. brief A. Janse aan ? Onbekend, jun. 1948, afschr. brief A. Janse aan ? K.J. Popma, Apeldoorn, 13 aug. , afschr. brief A. Janse aan K.J. Popma H.J. Jager, Voorthuizen, 20 okt.,afschr. brief H.J. Jager, Voorthuizen, 22 okt.,afschr. brief A. Janse aan H.J. Jager

1949 1422. J. de Vos, Enschede, 1 feb., afschr. brief A. Janse aan J. de Vos 1950 1423. Uitgeverij J. Boersma, Enschede, 10 jul. 1951 1424. W.G.F. van Herwijnen, Vianen, 2 jul. 1952 1425. K.J. Bijsma, Sauwerd, 3 maa. 1953 1426. Presbyterian & Reformed Publishing Company, Philadelphia, 7 feb. 1427. A. Keizer, s-Gravenhage, 17 jun. 1428. Uitgeverij J. Boersma, Enschede, 29 jul.

42

1957 1429. C. Vonk, Schiedam, 17 apr. 1957 1958 1430. J. Koppenaal, Ten Post, 30 jun. 1431. W.G.F. van Herwijnen, Bergen op Zoom, 1 jul. 1959 1432. C. Veenhof, H.J. Jager, D.J. Buwalda, Kampen, z.d. Ongedateerd 1433. H. Box.... 1434. J. Hoogendijk, Pijnacker 1435. J. Hoogendijk 1436. J. Hoogendijk, Pijnacker 1437. E. Huijer, Ooltgensplaat (alleen envelop waarop 16 jul. 17 pag.) 1438. Jongelingsver. Eben Hazer 1439. B. Jongeling 1440. H. Jonkman Azn 1441. A. Kreling Jr 1442. D. Roorda, Rozenburg, 16 maa. 1443. F. Vink Jr. (alleen envelop waarop dec. terug met brief) 1444. Afschr. brief A. Janse aan ? Dank voor Uw brief ... .

BIJLAGE 4 Ingekomen brieven van D.H.Th. Vollenhoven 1919-1957 (bij Inv. nr.s 32-34) 1919 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1920 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 1921 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 27 feb., Oostkapelle 11 apr., Oostkapelle 6 okt., Oostkapelle 8 nov., Oostkapelle 13 nov., Oostkapelle 25 nov., Oostkapelle 26 nov., Oostkapelle 26 nov., Oostkapelle 18 dec., Oostkapelle 31 jan., Oostkapelle, van Mw. Vollenhoven 23 feb., Oostkapelle 31 maa., Oostkapelle 5 apr., Oostkapelle 12 mei, Oostkapelle 24 mei, Oostkapelle 25 mei, Amsterdam 29 jun., Leipzig-Gohlis 8 sept., Leipzig-Gohlis 2 okt., Oostkapelle 17 nov., Oostkapelle 22 nov., Oostkapelle 29 nov., Oostkapelle 3 jan., Oostkapelle 14 maa., Oostkapelle 19 apr., Oostkapelle 4 mei, Oostkapelle, op achterkant van brief A. Janse 3 mei 1921 12 jul., s-Gravenhage 19 jul., s-Gravenhage 4 okt., s-Gravenhage

43

30. 1922 31. 32. 1923 33. 1924 34. 35. 36. 37. 38. 1925 39. 40. 1926 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 1927 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 1928 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 1929 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 1930 85. 86. 87.

26 okt., Oostkapelle 20 apr., s-Gravenhage 7 nov., s-Gravenhage Z.d., van Mw. Vollenhoven 19 feb., s-Gravenhage 21 maa., s-Gravenhage 24 okt., s-Gravenhage 29 okt., s-Gravenhage 11 nov., s-Gravenhage 5 aug., s-Gravenhage 28 dec., s-Gravenhage 13 apr., s-Gravenhage 19 apr., s-Gravenhage 26 mei, s-Gravenhage 28 sept., s-Gravenhage 25 okt., Amsterdam 2 nov., Amsterdam 11 nov., Amsterdam 23 maa., Amsterdam 15 apr., Amsterdam 2 jun., Amsterdam 22 jun., Hilversum 19 jul., Amsterdam 1 aug., Amsterdam 16 aug., Amsterdam 23 aug., Amsterdam 5 okt., Amsterdam 22 nov., Amsterdam 2 jan., Amsterdam 7 maa., Amsterdam 20 apr., Amsterdam 18 jun., Amsterdam 28 jun., Amsterdam 19 jul., Bergen 15 aug., Bergen 18 aug., Bergen 10 sept., Amsterdam 17 sept., Amsterdam 25 sept., Amsterdam 22 okt., Amsterdam 3 nov., Amsterdam 6 nov., Amsterdam 25 nov., Amsterdam 10 dec., Amsterdam 1 jan., Amsterdam 11 feb., Amsterdam 27 feb., Amsterdam 7 maa., .Amsterdam 25 maa., Amsterdam 29 apr., Amsterdam 18 sept., Amsterdam 4 okt., Amsterdam 14 okt., Amsterdam 2 nov., Amsterdam 2 dec., Amsterdam 1 jan., Amsterdam 23 jan., Amsterdam 13 feb., Amsterdam

44

1931

1932

1933

1934

1935

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145.

4 apr., Hilversum 9 apr., Hilversum 16 apr., Amsterdam 14 jul., Amsterdam 6 aug., Amsterdam 27 okt., Amsterdam 4 nov., Amsterdam 15 dec., Amsterdam 12 maa., Amsterdam 3 jul., Amsterdam Aug., Noordwijk aan Zee 5 sept., Amsterdam 16 sept., Amsterdam 13 okt., Amsterdam 22 okt., Amsterdam 30 okt., Amsterdam 3 nov., Amsterdam 11 dec., Amsterdam 18 dec., Amsterdam 16 feb., Amsterdam 21 maa., Amsterdam 25 maa., Amsterdam 11 apr., Amsterdam 19 apr., Amsterdam 15 jun., Amsterdam 8 jul., Amsterdam 21 jul. 4 nov., Amsterdam 19 jan., Amsterdam 19 jan., Amsterdam 1 feb., Amsterdam 21 maa., Amsterdam 20 mei, Amsterdam 25 jun., Amsterdam 3 aug., Nunspeet 23 aug., Nunspeet 30 aug., Amsterdam 9 sept., Amsterdam 22 sept., Amsterdam 6 nov., Amsterdam 24 maa., Amsterdam 30 maa., Amsterdam 10 apr., Amsterdam 5 mei, Amsterdam 12 mei, Amsterdam 30 mei, Amsterdam 7 jun., Amsterdam 29 jun., Amsterdam 13 jul., Amsterdam 30 jul., Amsterdam 26 aug., Amsterdam, adreswijziging 16 okt., Amsterdam 8 nov., Amsterdam 28 jan., Amsterdam 19 feb., Amsterdam 26 feb., Amsterdam 9 maa., Amsterdam 8 apr., Amsterdam

45

146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 1936 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 1937 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203.

29 apr., Amsterdam 14 mei, Amsterdam 17 jun., Amsterdam 19 jun., Amsterdam 25 jun., Amsterdam 28 jul., Noordwijk aan Zee 15 aug., Amsterdam 25 aug., Amsterdam 24 sept., Amsterdam 16 nov., Amsterdam 21 nov., Amsterdam 27 nov., Amsterdam 3 dec., Amsterdam 3 jan., Amsterdam 14 jan., Amsterdam 20 jan., Amsterdam 23 feb., Amsterdam 17 maa., Amsterdam 25 maa., Amsterdam 31 maa., Amsterdam 2 apr., Amsterdam 15 apr., Amsterdam 21 apr., Amsterdam 26 mei, Amsterdam 30 mei, Amsterdam 4 jun., Amsterdam 18 jun., Amsterdam 23 jun., Amsterdam 30 jun., Amsterdam 3 jul., Amsterdam 25 jul., Noordwijk aan Zee 28 jul., Noordwijk aan Zee 6 aug., Doorn Jul./aug. 31 aug., Amsterdam 7 sept., Amsterdam 16 sept., Amsterdsm 29 sept., Amsterdam 3 okt., Amsterdam 5 nov., Amsterdam 26 nov., Amsterdam 5 dec., Amsterdam 5 jan., Amsterdam 27 jan., Amsterdam 5 feb., Amsterdam 15 feb., Amsterdam 20 maa., Amsterdam 2 apr., Amsterdam 5 apr., Amsterdam 10 mei, Amsterdam 24 mei, Amsterdam 16 jun., Amsterdam 9 aug., Bergen 19 aug., Bergen 6 okt., Amsterdam 26 okt., Amsterdam 4 nov., Amsterdam 6 nov., Amsterdam, van Mw. Vollenhoven

46

1938

1939

1940

1941

1945 1947 1953 1957

204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

Nov., Amsterdam, idem 16 nov., Amsterdam, idem 30 dec., Amsterdam 26 jan., Amsterdam 10 feb., Amsterdam 18 maa., Amsterdam 12 apr., Amsterdam 12 apr., Amsterdam 2 mei, Amsterdam 1 jun., Amsterdam 18 jun., Amsterdam 30 jun., Amsterdam 20 jul., Amsterdam 29 jul., Amsterdam 23 aug., Hilterfingen (Zwit.) 1 sept., Amsterdam 18 okt., Amsterdam 1 dec., Amsterdam 10 dec., Amsterdam 21 dec., Amsterdam 22 feb., Amsterdam 31 aug., Amsterdam 11 sept., Amsterdam 23 sept., Amsterdam 26 sept., Amsterdam 22 okt., Amsterdam 6 nov., Amsterdam 16 dec., Hilversum 8 jan., Amsterdam 21 mei, Amsterdam 30 jun., Amsterdam 12 jul., Amsterdam 5 aug., Velp 23 aug., Velp 7 sept., Amsterdam 17 sept., Amsterdam 15 dec., Amsterdam 19 jun., Amsterdam 12 jul., Amsterdam 17 dec., Amsterdam 8 nov., Amsterdam 7 feb., Amsterdam 30 dec., Amsterdam 6 mei, Amsterdam

BIJLAGE 5 Brieven van F. Groenendijk aan A. Janse, 1927-1955 en brieven en afschr.en van brieven van A. Janse aan F. Groenendijk 1941-1955 ( bij Inv. nr.s 35-36) 1927 1. 2. 3. 4. 5. 1928 6. 7. 20 okt., Rdam 26 okt., Rdam 9 nov., Rdam 30 nov., Rdam 30 dec., Rdam 1 feb., Rdam 13 februaru, Rdam

47

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

3 maa., Rdam 21 maa., Rdam 10 apr., Rdam 25 apr., Rdam 29 mei, Rdam 6 jun., Rdam 23 jun., Rdam 26 sept., Rdam 27 okt., Rdam 15 nov., Rdam 24 nov., Rdam 1 jan., Rdam 16 maa., Rdam 5 apr., Rdam 8 jun., Rdam 22 aug., Rdam 10 okt., Rdam 9 nov., Rdam 1 jan., Rdam 3 jan., Rdam 9 mei, Rdam 20 aug., Rdam 23 aug., Rdam 17 dec., Rdam 18 jun., Rdam 31 aug., Rdam 28 nov., Rdam 1 jan., Rdam 2 jan., Rdam 16 jan., Rdam 17 jun., Rdam 5 aug., Valkenburg 29 aug., Rdam 11 dec., Rdam 2 aug., Rdam 2 nov., Biggekerke, Aan F. Groenendijk 13 dec., Rdam 1 jan., Rdam 25 mei, Zierikzee 2 aug., Rdam 23 aug., Rdam 22 nov., Rdam 28 dec., Rdam ?, Rdam 17 apr., Rdam 22 apr., Rdam 17 jul., Rdam 9 aug., Apeldoorn 16 okt., Rdam 3 dec., Rdam 1 jan., Rdam 23 jan., Rdam 29 jan., Rdam 26 feb., Rdam 19 maa., Rdam 13 apr., Rdam 15 jun., Rdam 1 aug., Rdam

48

1937

1938

1939

1941 1942

1943

1944

1945

1946

1947

66. 25 aug., Driebergen, aan F.P. Janse-Fregeres, met foto 67. 16 sept., Rdam, aan F.P. Janse-Fregeres 68. 18 sept., Vlissingen, brief van Aan F. Groenendijk 69. 28 sept., Rdam 70. 24 dec., Rdam 71. 1 jan., Rdam 72. 4 maa., Rdam 73. 10 maa., Rdam 74. 29 maa., Rdam 75. 12 jul., Rdam 76. 13 jul., Rdam 77. 10 aug., Driebergen 78. 19 maa., Rdam 79. 27 apr., Rdam 80. 26 mei, Rdam 81. 16 jul., Rdam 82. 9 jul., Rdam 83. 21 jul., Rdam 84. 9 aug., Rdam 85. 30 dec., Rdam 86. 1 jan., Biggekerke, Aan F. Groenendijk 87. 1 jan., Rdam 88. 16 jul., Biggekerke, Aan F. Groenendijk 89. 7 okt., Breda, Aan F. Groenendijk 90. 28 okt., Rdam, Aantek. van een gesprek met A. Janse ten huize van J.C. van Dijk 91. 14 dec., Breda, Aan F. Groenendijk 92. 21 dec., Breda, Aan F. Groenendijk 93. 1 jan., Breda, Aan F. Groenendijk 94. 3 apr., Breda, Aan F. Groenendijk 95. Mei 1943, Aan F. Groenendijk 96. 31 aug., Breda, Aan F. Groenendijk 97. 22 sept., Rdam 98. 2 feb., Breda, Aan F. Groenendijk 99. 22 feb., Rdam 100. 1 maa., Breda, Aan F. Groenendijk 101. 9 apr., Breda, Aan F. Groenendijk met in handschrift Onze houding in het huidige kerkelijke conflict 102. 13 apr., Breda, Aan F. Groenendijk 103. 14 jul., Rdam 104. 16 jul., Rdam 105. 4 aug., Breda, Aan F. Groenendijk 106. 18 mei, Breda, Aan F. Groenendijk 107. 4 jun., Breda, Aan F. Groenendijk 106. 20 jul., Breda, Aan F. Groenendijk 107. 11 aug., Breda, Aan F. Groenendijk 108. 16 okt., Breda, Aan F. Groenendijk 109. 17 mei, Breda, Aan F. Groenendijk 110. 15 aug., Breda, Aan F. Groenendijk 111. 14 sept., Breda, Aan F. Groenendijk 112. 2 nov., Breda, Aan F. Groenendijk 113. 21 nov., Breda, Aan F. Groenendijk 114. 2 dec., Breda, Aan F. Groenendijk 115. 15 apr., Breda, Aan F. Groenendijk 116. 27 mei, Breda, Aan F. Groenendijk 117. 25 jun., Breda, Aan F. Groenendijk 118. 10 jul., Breda, Aan F. Groenendijk 119. 24 jul., Breda, Aan F. Groenendijk

49

1948 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 1949 127. 128. 129. 1950 130. 1955 131.

6 jan., Breda, Aan F. Groenendijk 11 feb., Breda, Aan F. Groenendijk 22 maa., Breda, Aan F. Groenendijk 10 jun., Breda, Aan F. Groenendijk 14 sept., Breda, Aan F. Groenendijk 17 nov., Breda, Aan F. Groenendijk 14 dec., Breda, Aan F. Groenendijk 16 mei, Breda, Aan F. Groenendijk 7 jul., Breda, Aan F. Groenendijk 23 dec., Breda, Aan F. Groenendijk 28 jul., Breda, Aan F. Groenendijk 17 jan., Breda, Aan F. Groenendijk

Correspondentie van A. Janse met G. Visee, 1931-1947 (bij Inv. nr. 37) 1931 1. Aan Visee, Biggekerke, 26 nov. 2. Aan Visee, Biggekerke, 27 nov. 3. Visee aan Janse, Loosduinen, 30 nov. 4. Aan Visee, Biggekerke, 7 dec. 1932 5. Visee aan Janse, Loosduinen, 7 jan. 6. Visee aan Janse, Loosduinen, 4 mrt. 7. Aan Visee, Biggekerke, 7 mrt. 8. Visee aan Janse, Loosduinen, 14 mei 9. Aan Visee, Biggekerke, 6 jun. 10. Visee aan Janse, Loosduinen, 30 jun. 11. Visee aan Janse, Loosduinen, 17 nov. 1933 12. Visee aan Janse, Loosduinen, 8 feb. 13. Visee aan Janse, Loosduinen, 4 mei 14. Aan Visee, Biggekerke, 9 jun. 15. Visee aan Janse, Loosduinen, 20 jun. 16. Aan Visee, Biggekerke, 15 jul. 17. Aan Visee, Biggekerke, 28 jul. 18. Visee aan Janse, Wierum, 2 nov. 1934 19. Visee aan Janse, Wierum, 5 jan. 20. Aan Visee, Biggekerke, 20 feb. 21 Visee aan Janse, Wierum, 17 mrt. 1936 22. Visee aan Janse, Elberfeld, 23 jun. 23. Aan Visee, Wolfheze, 19 nov. 1937 24. Visee aan Janse, Emlichheim, 1 mrt. 25. Aan Visee, Biggekerke, 6 mrt. 26. Visee aan Janse, Emlichheim, 13 mrt. 1939 27. Visee aan Janse, Emlichheim, 1 nov. 28. Aan Visee, Biggekerke, 10 nov. 1940 29. Visee aan Janse, Emlichheim, 2 jan., 30. Aan Visee, Biggekerke,23 apr 31. Visee aan Janse, Emlichheim, 7 jul. 32. Aan Visee, Zoutelande, 9 aug. 1942 33. Aan Visee, Breda, 24 okt. 1943 34. Visee aan Janse, Leerdam, 17 mrt. 1947 35. Aan Visee, Breda, 24 apr. Correspondentie van A. Janse met J. Jonker 1935-1938 ((bij Inv. nr. 38) 1935 1. Jonker aan Janse, Rdam, 3 jan. 2. Aan Jonker, Biggekerke, 5 jan. 3. Aan Jonker, Biggekerke, 15 mrt. 4. Jonker aan Janse, Rdam, 15 mrt. 5. Aan Jonker, Biggekerke, 16 mrt. 6. Jonker aan Janse, Rdam, 20 maa.

50

7. Aan Jonker, Biggekerke, 21 mrt. 8. Aan Jonker, Biggekerke, 12 apr. 9. Aan Jonker, Biggekerke, 1 mei 10. Jonker aan Janse, Rdam, 3 mei 11. Aan Jonker, Biggekerke, 4 mei 12. Jonker aan Janse, Rdam, 6 mei 13. Aan Jonker, Biggekerke, 7 mei 14. Aan Jonker, Biggekerke, 11 mei 15. Aan Jonker, Biggekerke, 15 mei 16. Jonker aan Janse, Rdam, 18 mei 17. Aan Jonker, Biggekerke, 21 mei 18. Aan Jonker, Biggekerke, 23 mei 19. Aan Jonker, Biggekerke, 28 mei 20. Aan Jonker, Biggekerke, 1 jun. 21. Jonker aan Janse, Rdam, 3 jun. 22. Aan Jonker, Biggekerke, 4 jun. 23. Aan Jonker, Biggekerke, 6 jun. 24. Aan Jonker, z.p., z.d. 25. Aan Jonker, Biggekerke, 7 jun. 26. Aan Jonker, Biggekerke, 7 jun. 27. Aan Jonker, Biggekerke, 13 jun. 28. Jonker aan Janse, Rdam, 15 jun. 29. Aan Jonker, Biggekerke, 17 jun. 30. Jonker aan Janse, Rdam, 19 jun. 31. Aan Jonker, z.p., z.d. 32. Aan Jonker, Biggekerke, 20-21 jun. 33. Aan Jonker, Biggekerke, 21 jun. 34. Jonker aan Janse, Rdam, 21 jun. 35. Aan Jonker, Biggekerke, 23 jun. 36. Jonker aan Janse, Rdam, 24 jun. 37. Jonker aan Janse, Rdam, 24 jun. 38. Aan Jonker, Biggekerke, 26 jun. 39. Jonker aan Janse, Rdam, 28 jun. 40. Aan Jonker, Biggekerke, 11 jul. 41. Jonker aan Janse, Rdam, 17 jul. 42. Aan Jonker, Biggekerke, 19 jul. 43. Jonker aan Janse, Rdam, 19 jul. 44. Jonker aan Janse, Rdam, 23 jul. 45. Aan Jonker, Arnhem, 29 jul. 46. Aan Jonker, Biggekerke, 23 aug. 47. Jonker aan Janse, Rdam, 24 aug. 48. Jonker aan Janse, Rdam, sept. 49. Aan Jonker, Biggekerke, 4 okt. 50. Aan Jonker, Biggekerke, 4 nov. 1936 51. Jonker aan Janse, Rdam, jan. 52. Aan Jonker, Biggekerke, 3 jan., met afschr. brief 2 jan. 1936 van Jonker aan Ds. D. Driessen te Rdam-Zuid en zijn antwoord 20 jan. 1936 53. Jonker aan Janse, Rdam, 2 mrt. 54. Aan Jonker, Biggekerke, 17 mrt. 55. Aan Jonker, Biggekerke, 17 mei 56. Aan Jonker, Biggekerke, 23 mei 57. Aan Jonker, Biggekerke, 27 jun. 58. Jonker aan Janse, Rdam, 30 jun. 59. Jonker aan Janse, Rdam, 30 jun. 43 Jonker aan Janse, Zwolle, 29 jul., met brief van van Munster, Gorinchem 24 jul. 1936 44 Jonker aan Janse, Zwolle, 25 okt. 45 Jonker aan Janse, Zwolle, 25 nov.

51

1937 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 1938 67. 68.

Jonker aan Janse, Zwolle, 4 feb. Aan Jonker, Biggekerke, 13 feb. Jonker aan Janse, Zwolle, 19 feb. Jonker aan Janse, Amsterdam, 18 jun. Aan Jonker, Biggekerke, 22 jun. Jonker aan Janse, Amsterdam, 29 jun. Jonker aan Janse, Amsterdam, 30 jun. Jonker aan Janse, Amsterdam, 19 maa. Aan Jonker, Biggekerke, 23 mrt

Correspondentie A. Janse met C. Veenhof, 1930-1942 (bij Inv. nr.s 39-44) 1930 1. Veenhof aan Janse, Doorn, 29 apr. 2. Aan Veenhof, Biggekerke, 1 mei, kopie 3. Veenhof aan Janse, Doorn, 12 mei 4. Aan Veenhof, Biggekerke, 16 aug. , kopie 5. Veenhof aan Janse, Doorn, 29 aug. 6. Aan Veenhof, Biggekerke, 1 sept., kopie 7. Veenhof aan Janse, Doorn, 15 sept. 8. Aan Veenhof, Biggekerke, 17 sept., kopie 9. Veenhof aan Janse, Kampen, 12 okt. 10. Aan Veenhof, Biggekerke, 15 okt., kopie 11. Aan Veenhof, Biggekerke, 19 okt., kopie 12. Veenhof aan Janse, Kampen, 26 okt. 13. Aan Veenhof, Biggekerke, 29 okt., kopie 14. Veenhof aan Janse, Kampen, 9 nov. 15. Aan Veenhof, Biggekerke, 11 nov., kopie 16. Veenhof aan Janse, Kampen, 13 nov. 17. Aan Veenhof, Biggekerke, 20 nov., kopie 18. Veenhof aan Janse, Doorn, 26 nov. 19. Aan Veenhof, Biggekerke, 13 dec., kopie 20. Veenhof aan Janse, Vroomshoop, 15 dec. 21. Aan Veenhof, Biggekerke, 31 dec., kopie 1931 22. Veenhof aan Janse, Kampen, 21 jan. 23. Aan Veenhof, Biggekerke, 23 jan., kopie 24. Aan Veenhof, Biggekerke, 10 feb., kopie 25. Veenhof aan Janse, Kampen, 12 feb. 26. Aan Veenhof, Biggekerke, 3 maa. , kopie 27. Veenhof aan Janse, Doorn, 3 maa. 28. Aan Veenhof, Biggekerke, 4 maa., kopie 29. Veenhof aan Janse, Doorn, 8 maa. 30. Aan Veenhof, Biggekerke, 14 maa., kopie 31. Veenhof aan Janse, Doorn, 3 apr. 32. Aan Veenhof, Biggekerke, 25 apr., kopie 33. Veenhof aan Janse, Doorn, 29 apr. 34. Aan Veenhof, Biggekerke, 2 mei, kopie 35. Aan Veenhof, Biggekerke, 12 mei, kopie 36. Veenhof aan Janse, Doorn, 17 mei 37. Veenhof aan Janse, Doorn, 10 jun. 38. Aan Veenhof, Biggekerke, 15 jun., kopie 39. Aan Veenhof, Biggekerke, 27 jul., kopie 40. Veenhof aan Janse, Doorn, 13 aug. 41. Aan Veenhof, Biggekerke, 4 sept., kopie 42. Veenhof aan Janse, Doorn, 15 sept. 43. Aan Veenhof, Biggekerke, 17 sept., kopie 44. Veenhof aan Janse, Doorn, 12 okt. 45. Veenhof aan Janse, Doorn, 4 okt. 46. Aan Veenhof, Biggekerke, 27 nov., kopie 47. Aan Veenhof, Biggekerke, 7 dec., kopie

52

48. 49. 1932 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 1933 71. 72. 72a 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 1934 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 1935 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Aan Veenhof, Biggekerke, 16 dec., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 31 dec., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 1 maa., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 5 maa., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 3 apr. Aan Veenhof, Biggekerke, 6 apr., kopie, met enkele kladpaginas van Van idolen en schepselen Veenhof aan Janse, Doorn, 10 apr. Aan Veenhof, Biggekerke, 12 apr., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 15 apr. Aan Veenhof, Biggekerke, 16 apr., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 20 apr. , met voorlopige hoofdstukindeling van Van idolen en schepselen Aan Veenhof, Biggekerke, 22 apr., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 2 mei Veenhof aan Janse, Doorn, 1 jul. Veenhof aan Janse, Harkstede, 29 mei Aan Veenhof, Biggekerke, 6 jun., kopie Aan Veenhof, Bilthoven, 8 aug., kopie Aan Veenhof, Bilthoven, 26 jul., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 12 okt. Aan Veenhof, Biggekerke, 8 nov., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 13 dec. Veenhof aan Janse, Doorn, 22 dec. Aan Veenhof, Biggekerke, 26 dec., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 12 feb., kopie Veenhof aan Janse, Doorn, 6 maa. Veenhof aan Janse, 28 apr., Trouwkaart Aan Veenhof, Biggekerke, 15 jun., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 25 jun., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 8 aug. Aan Veenhof, Biggekerke, 10 aug., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 24 sept., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 22 okt. Aan Veenhof, Biggekerke, 26 nov., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 13 jan., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 25 feb. Aan Veenhof, Biggekerke, 18 maa., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 12 apr., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 14 jun. Aan Veenhof, Biggekerke, 16 jun., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 4 jul., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 21 jul., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 29 jul. Aan Veenhof, Arnhem, 1 aug., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 7 sept., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, okt., deels geschreven door M. Veenhof-Bakker Aan Veenhof, Biggekerke, 31 dec., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 20 jan. Aan Veenhof, Biggekerke, 22 jan., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede Aan Veenhof, Biggekerke, 11 apr., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 11 apr. Aan Veenhof, Biggekerke, 13 apr., kopie Veenhof aan Janse, Harkstede, 13 apr., met mooi citaat van Hepp !! Aan Veenhof, Biggekerke, 18 apr., kopie Aan Veenhof, Biggekerke, 14 sept., kopie

53

1936

1937

1938

1939 1940

1941

102. Veenhof aan Janse, Harkstede, 19 sept. 103. Aan Veenhof, Biggekerke, 21 sept., kopie 104. Aan Veenhof, Biggekerke, 8 okt., kopie 105. Veenhof aan Janse, Harkstede 106. Veenhof aan Janse, Harkstede, 1 nov. 107. Aan Veenhof, Biggekerke, 12 nov., kopie 108. Aan Veenhof, Biggekerke, 25 nov., kopie 109. Veenhof aan Janse, Harkstede, 4 dec. 110. Aan Veenhof, Biggekerke, 8 dec., kopie 111. Aan Veenhof, Biggekerke, 9 jan., kopie 112. Veenhof aan Janse, Harkstede, feb. 113. Aan Veenhof, Biggekerke, 20 feb., kopie 114. Aan Veenhof, Biggekerke, 18 maa., kopie 115. Veenhof aan Janse, Harkstede 116. Aan Veenhof, Biggekerke, 8 apr., kopie 117. Aan Veenhof, Biggekerke, 14 jun., kopie 118. Veenhof aan Janse, Haarlem, jun. 119. Aan Veenhof, Biggekerke, 2 jul., kopie 120. Aan Veenhof, Biggekerke, 13 jul., kopie 121. Veenhof aan Janse, Harlem, 5 sept. 122. Aan Veenhof, Biggekerke, 8 sept., kopie, geschreven door F.P. JanseFregeres 123. Veenhof aan Janse, Haarlem, 16 okt. 124. Aan Veenhof, Wolfheze, 23 okt., kopie 125. Aan Veenhof, Biggekerke, 26 dec., kopie 126. Aan Veenhof, Biggekerke, 24 jan., kopie 127. Veenhof aan Janse, Haarlem, 26 jan. 128. Aan Veenhof, Biggekerke, 27 jan., kopie 129. Aan Veenhof, Biggekerke, 3 feb., kopie 130. Veenhof aan Janse, Haarlem, 10 feb. 131. Aan Veenhof, Biggekerke, 19 feb., kopie 132. Veenhof aan Janse, Haarlem, 8 maa. 133. Aan Veenhof, Biggekerke, 31 maa., kopie 134. Veenhof aan Janse, Haarlem, 10 apr., kopie 135. Aan Veenhof, Biggekerke, 13 apr., kopie 136. Aan Veenhof, Biggekerke, 8 mei, kopie 137. Veenhof aan Janse, Haarlem, 11 mei 138. Aan Veenhof, Biggekerke, 12 mei, kopie 139. Aan Veenhof, Biggekerke, 25 mei, kopie, geschreven door F.P. JanseFregeres 139. Veenhof aan Janse, Haarlem, 25 mei 140. Veenhof aan Janse, Haarlem, 6 dec. 141. Aan Veenhof, Biggekerke, 7 dec., kopie 142. Veenhof aan Janse, Haarlem, 24 maa. 143. Aan Veenhof, Biggekerke, 26 maa., kopie 144. Aan Veenhof, Biggekerke, 19 mei, kopie 145. Veenhof aan Janse, Haarlem, 24 mei 146. Aan Veenhof, Biggekerke, 20 jun., kopie 147. Aan Veenhof, Biggekerke, 2 jul. 148. Aan Veenhof, Biggekerke, 15 jul., kopie 149. Aan Veenhof, Biggekerke, 19 apr., kopie 150. Veenhof aan Janse, maa., met concept-artikel Dr A. Kuyper over de Belijdenis 151. Aan Veenhof, Biggekerke, 20 maa., kopie 152. Veenhof aan Janse, Haarlem, 8 okt. 153. Aan Veenhof, Biggekerke, 11 okt., kopie 154. Aan Veenhof, Biggekerke, 5 nov., kopie 155. Aan Veenhof, Biggekerke, 19 okt., kopie

54

156. 1942 157. 158.

Aan Veenhof, Biggekerke, 25 okt., kopie Aan Veenhof, Breda, 29 nov., kopie Aan Veenhof, Breda, 29 nov., kopie

BIJLAGE 6 Stukken betreffende zijn hoofdonderwijzerschap te Biggekerke 1918-1945 (bij Inv. nr.s 47-51 Inv. nr. 47: 1. Akte ven benoeming 1 dec. 1918-akte van ontslag 16 nov. 1945 2. Stukken betreffende de school te Biggekerke en zijn werkzaamheden daar 3. Dagboek school, 1922 4. Verordening op de heffing van schoolgeld, 1922 5. Circulaire Inspecteur L.O., 1922 6. Circulaire en kaart van het Nederlandsche Roode Kruis, 1922 7. Concept Uitnodiging voor vergadering van Obligatiehouders van de Ver. voor Geref. Onderwijs, 1923 Inv. nr. 48: 8. Vaststelling Jaarwedde, 1923-1939 9. Koninginnedag, 1923 10. Vaccinatie-administratie, 1924 11. Agendas vergaderingen Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, 1924-1942 12. Ziekenverlof 1927 12a Verslagen van de schooljaren, 1927-1941 13. Statuten en Huishoudelijk Reglement Vereeniging voor Gereformeerd School-Onderwijs te Biggekerke, 1928 Inv. nr. 49: 14. Stukken betreffende de benoeming tot secundus-gedelegeerde en gedelegeerde van de Schoolraad bij het examen in de Bijbelsche Geschiedenis en de Methodiek daarvan, 1930-1940 15. 60-jarig jubileum School voor Gereformeerd Onderwijs te Biggekerke, 1931 16. 25-jarig jubileum van hemzelf, 1935 17. Stukken betreffende ziekte-periode 1936 en 1940 18. Ingekomen brieven van leerlingen en ouders, 1936-1941 19. 25-jarig ambtsjubileum van de Burgemeester, 1939 Inv. nr. 50: 20. Stukken betreffende de bezetting van de school en evacuatie naar Breda, 1941-1946 21. Over Biggekerke 22. Schoolfotos 23. Aantekeningen inzake gegeven lessen Inv. nr. 51: 24. Schoolschriften kinderen 25. Schoolschriften van Leintje Geschiere 26. Chromoplastplaatjes Vogels 27. Plaatjes om na te tekenen voor de hoogste klassen 28. Aantekenboek voor leerlingen over Vaderlandse Geschiedenis 29. Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVIde eeuw tot op de scheiding van Belgi

55

BIJLAGE 7 Ingekomen brieven aan A. Janse betreffende de Nederlandsche Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerden Grondsg 1935-1942 (Inv.nr. 55) 1935 1. 2. 3. 4. 1936 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1937 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 1938 41. 42. 43. 44. 45. 46.

C.G. Karssen, Bodegraven, 10 feb. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./I. Stap, Amersfoort, 8 jul. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./I. Stap, 23 jul. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./I. Stap, 5 okt.

C.G. Karssen, Bodegraven, 12 jan. C. Schout, Dordrecht, 20 maa. C. Schout, Dordrecht, 26 maa. J.P. Kgeler, Zwijndrecht, 27 maa. C.G. Karssen, Bodegraven, 14 apr. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G., afd. Zeeland/J.P. Kgeler, 2 mei C.G. Karssen, Bodegraven, 15 jun. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 26 jun. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 10 sept. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J.P.Kgeler, 3 okt. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 4 dec. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 9 dec. J.P. Kgeler, Zwijndrecht, 25 dec. C.G. Karssen, Bodegraven, 26 dec.

C. Schout, Dordrecht, 11 maa. J. Bos Jr., Kampen, 23 maa., brief terug Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 26 maa. J. Bos jr., Kampen, 1 apr. C.G. Karssen, Bodegraven, 23 apr. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 24 apr. ?, Leerdam, 25 apr. J. Bos Jr., Kampen, 30 apr. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 28 mei Z.O. Broek Roelofs, Den Ham, 4 jun. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 2 jul. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 2 jul. P. van Nes, Den Haag, 12 jul. C. van Dijk, Maassluis, 13 jul. P. van Nes, Den Haag, 13 jul.. Ontwerpen brief van A. Janse aan P. van Nes Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G., 28 aug.. Afschr. brief van A. Janse aan Bondsbestuur C.G. Karssen, Bodegraven, 10 sept. C.G. Karssen, Bodegraven, 21 sept. J.P. Kgeler, Zwijndrecht, 29 sept. J. Bos Jr., Kampen, 4 dec. J. Bos Jr., Kampen, 11 dec. J. Bos Jr., Kampen, 15 dec.

Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./I. Stap, 21 jan. C. Schout, Dordrecht, 27 jan. J. Bos Jr., Kampen, 29 jan. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 21 maa. C.G. Karssen, Bodegraven, 21 maa. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./P. Van Nes, s-Gravenhage, 14 apr.

56

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

C.G. Karssen, Bodegraven, 2 mei C.G. Karssen, Bodegraven, jul. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 19 jul. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 3 aug. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 8 sept. Jacq. De Smit, Souburg, 29 sept. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 10 okt. A. Nijenhuis, Geleen, 18 okt. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Zeeland/J.P. Kgeler, 7 nov. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 12 nov. A. Nijenhuis, Geleen, 29 nov. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 2 dec. A. Nijenhuis, Geleen, 6 dec. Jacq. De Smit, Souburg, 17 dec. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 20 dec. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Zeeland/J.P. Kgeler Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Noord-Brabant-Limburg, 28 dec.

1939 64. C.G. Karssen, Bodegraven, 13 feb. 65. G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 17 feb.. Met stellingen van G.C. Berkouwer over Het Verbond Gods en ons jeugdwerk 66. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, Zwolle, 17 feb. 67. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./J. Wijnbeek, 20 feb.. Afschr. brief van A.Janse aan J. Wijnbeek 68. C.G. Karssen, Bodegraven, 24 feb. 69. G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 26 feb. 70. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Zeeland, 13 maa. 71. G.J. van Kamp Jr., Amsterdam, 13 apr.. Met stuk over Het Verbond Gods en ons jeugdwerk en Verbond en Verkiezing 72. J. Vos Wzn., Alblasserdam, 19 mei 73. A. van Rijn, Rdam, 15 jul.. Afschr. brief A. Janse aan A. van Rijn 74. C.G. Karssen, Bodegraven, 11 sept. 75. C.G. Karssen, Bodegraven, 8 okt. 76. C.G. Karssen, Bodegraven, 17 okt. 77. C.G. Karssen, Bodegraven, 23 okt. 1940 78. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Gelderland/J.Wiggelinkhuizen, 27 maa. 79. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Zeeland, Oost Souburg, 28 maa. 80. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Zeeland, Oost Souburg, 2 apr. 81. J. Bos Jr., Kampen, 11 apr. 82. C.G. Karssen, Bodegraven, 27 apr. 83. J. Bos Jr., Kampen, 9 mei 84. J. Bos Jr., Kampen, 2 jul. 85. J. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 2 jul. 86. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Gelderland /J. Wiggelinkhuizen, 25 sept. 87. J. Bos Jr., Kampen, 10 okt. 88. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Gelderland/J. Wiggelinkhuizen, 23 okt. 89. J. Wiggelinkhuizen, Culemborg, 27 dec. 1941 90. W.C. v.d. Boom, Monster, 24 apr.

57

1942 91. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G./I. Stap, 3 maa. 92. Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G.-afd. Gelderland, J. Wiggelinkhuizen, 7 apr. Ongedateerd 93. J.G. van Oord, Utrecht

BIJLAGE 8 Stukken betreffende de Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, 1916-1941 (Inv. nr. 56-57) Inv. nr. 56: 1. Manuscript Onze tijdelijke Militaire Tehuizen, handschrift met andere stukken over de Jaarvergadering van het Zeeuwsch Jongelingsverbond, 1916 2. Bewijs van Eerelidmaatschap van de Geref. Jong. Vereen. Prediker 12: 1a te Schoondijke, 1918 3. Schetsen voor de Ringen der Zeeuwsche Afdeeling. Wintercampagne 1919/1920 4. Nieuwe Tijden. Idem 1919. Reformatie en Revolutie 5. Schets van openingstoespraak t.g.v. 5-jarig bestaan van de J.V. te Biggekerke 6. Schets van openingstoespraak op Ringvergadering Walcheren, 1928 7. Tekst van artikel voor Jubileumnummer Bondsorgaan, 1928 8. Agenda en Jaarverslag van de Zeeuwsche Afdeeling, 1928 9. Programma van de Landdag van de Jongelings- en Meisjesvereenigingen op G.G. Bondsring Hoeksche Waard, 1930 10. Notities en agenda van de 10e jaarvergadering van de J.V. op G.G. Eben Haezer te Biggekerke, 1930 11. Toespraak Jaarfeest J.V. te Biggekerke, 1932 12. Stukken betreffende de verkiezing tot raadsman van de Ned. Bond van J.V. op G.G., 1937 13. Geref. Jeugdcongres, 1936 Inv. nr. 57: 14. Notulen Bondsbestuur van de Ned. Bond van J.V. op G.G., 1937-1941 15. Stukken betreffende de Ned. Bond van J.V. op G.G., 1937-1941 16. Stukken betreffende de Afdeling Zuid-Holland, 1937-1941 17. Stukken betreffende de Afdeling Zeeland, 1939-1940 18. Stukken betreffende de Afdeling Overijssel, 1939 19. Schets Schriftstudie Gemeene Gratie

BIJLAGE 9 Stukken betrekking hebbende op zijn publikaties (Inv. nr. 61-71) Inv. nr. 61-64: 1. Evas dochteren, 1923, Boek, 2e herziene druk, Contact met de uitgever, Recensies 2. Lourens Ingelse, 1926, Boek, 1e druk, 1926, Boek, 2e druk, 1932, Feuilleton, opgeplakt, overleg met de uitgever, Recensies, Reactie van Mej. W.M.. Lans, Handschrift: geschiedenis Corn. de Korte 1776-1779. De grondslag voor het schrijven van Lourens Ingelse 3. Vader, 1926, Brochure, 1e en 2e druk, Recensies 4. Christelijke Zelfontwikkeling, 1926, Drukproef, Recensies

58

Inv. nr. 65-66: 5. Eergevoel, 1928, Brochure, 1e en 2e druk, Recensies 6. Karl Barth en de Waarheid, Brochure, 1929 7. Als onze kinderen de Heere vrezen, 1929, Brochure, 1e en 2e druk , Contact met de uitgever, Recensie 8. De factoren die geleid hebben tot de inzinking van het Calvinisme in ons land in de 17e en 18e eeuw, 1930, Brochure 9. Jahw en Zijn volk in dezen tijd, 1930, Brochure 10. Van de rechtvaardigen, 1931, Boek, 1e druk 1931, Boek, 2e, herziene druk 1962, Contact met de uitgever, Recensies 11 Onderscheid maken in de opvoeding, 1931, Brochure 12. Burgerlijke of Kerkelijke Politiek, 1931, Brochure, 1e druk 1931, Brochure, 2e druk 1932, Reclame-materiaal 13. Kleuters en Godsdienst, 1932, Brochure, Recensies 14. Nationaal-Socialistische Fascisten Politiek, 1932, Brochure, 1e druk 1932, Brochure, 2e (bijgewerkte druk) 1933, Recensies 15. De verhouding van Christelijke politiek tot de wereldsche, 1933, Brochure, Recensies 16. Het socialisme, 1933, Recensies 17. De heerlijkheid der Psalmen als Liederen des Verbonds, 1933, Boek, 1933, Boek, 3e druk 1997, Recensies Inv. nr. 67-68 18. Moeilijkheden van jongens, 1933, Brochure 19. De mensch als levende ziel, 1934, Brochure, uitgave De Pauw, Brochure, 2e druk Uitg.My Holland, Tekst 2e gedeelte, Recensies, Brieven met reacties, Aantekeningen over ziel 20. Van Dordt tot 34, 1934, 1984, Boek, 1e druk 1934, Boek, 2e druk 1984, Contact met de uitgever, Recensies 21. De nieuwe geest van de N.S.B., 1934, Brochure met aantekeningen, Recensies 22. Ikke, 1934, Brochure 23. Het eigen karakter der Christelijke School, 1935, Boek, 1935, Kop., Contact met de uitgever, Recensies, Brieven met reacties 24. Concentratie, 1935, Brochure 25. Leven in het Verbond, 1937, 1975, Boek, 1e druk 1937, Boek, 2e, herziene druk 1975, Contact met de uitgever, Recensies, Brieven met reacties, Getypt stuk Gemeenschap met den HEERE,Opgenomen in Leven in het Verbond Inv. nr. 69-70 26. De grens van het kunnen bij kinderen, 1937, Brochure, Contact met de uitgever 27. Van Idolen en Schepselen, 1938, Boek, 1938, Drukproef, met begeleidende brief van H. Dooyeweerd, Vragen rondom Idolen en schepselenaantekeningen van A. Janse, Contact met de uitgever, Recensies, Brieven met reacties, Schriftuurlijke Anthropologie n.a.v. Idolen en schepselen 28. Rondom de Reformatie, 1939, Boek, Contact met de uitgever, Recensies 29. Om de levende ziel, 1939, Boek, Contact met de uitgever 30. Met geheel uw verstand, 1939, Boek, Contact met de uitgever, Recensies 31. Kind en gebed, 1939, Brochure, Contact met de uitgever 32. De waarde van de film voor kinderen, 1940, Brochure, Contact met de uitgever 33. Heemkunde, 1941, Brochure

59

Inv. nr. 71: 34. De belijdenis der Kerk naar de Schriften, 1950, Boek, Contact met de uitgever, Recensies 35. Uit de geschiedenis der Kerk, 1952, Boek, 1e druk 1952, Boek, 2e druk 1966, Contact met de uitgever, Recensies 36. De Kerk, 1953, Boek, Contact met de uitgever, Recensies 37. Opvoeding en Onderwijs, 1957, Boek, Contact met de uitgever, Recensies 38. Qu es poltiva cristiana frente a la del mundo?, 1977, Boek 39. Inleiding in de Calvinistische Filosofie, 1979, Boek, gestencild 1979, Boek, gedrukt 1982 40. Los justos en la Biblia, 1984-1987, Boeken 1, 41. A. Janse over Karl Barth, 1987, Boek

BIJLAGE 10 Stukken betrekking hebbende op zijn publicaties in samenwerking met anderen (Inv. nr.72-74) Inv. nr. 72 1. Eerst kunnen-dan kennen. Rekenmethode met handleiding voor 1e tot en met 7e leerjaar en aansluiting voor H.B.S. en Gymnasium. Met A. Jager, 1924, Boekjes deel I -XII, 1924-1925, 1e/2e druk, Concept deel VI, handschrift, Contact met uitgever, Reclame-folders, Reactie van lezers, Recensies Inv. nr. 73 2. Aa bee cee dee, 1931, Boekjes: Voorlooper, deel 1-8, Prospectus, Contact met uitgever en A. Jager, Toelichting bij de leesmethode, Letterdoosje, Reacties van lezers, Recensies Inv. nr. 74 3. 40 jaar Uitgever, 1934, Bijdrage aan auteursalbum 1894-1 Nov.-1934 t.g.v. 40-jarig jubileum van uitgever J.H. Kok te Kampen, Concept van zijn bijdrage , Bedankje van J.H. Kok voor deelname aan jubileumbundel 4. Bidden en Bijbellezen, 1937, Recensies 5. Dogmatiek als wetenschap en hare wijsgerige motieven. In: De reformatie van het Calvinistisch denken, 1939, Boek, Contact met de uitgever, Recensies 6. Wijsbegeerte en schoolleven. In: Wijsbegeerte en levenspractijk, 1948, Boek, Manuscript, Drukproef, Brief van samenstellers H.J. Spier en J.M. Spier

BIJLAGE 11 Artikelen gepubliceerd in diverse periodiieken (Inv. nr. 75-89) Inv. nr. 75 1. Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs, 1919-1930 Inv. nr. 76-77 2. De School met den Bijbel, 1920-1940 Inv. nr. 78 3. Gereformeerd Jongelingsblad, 1922-1940 Inv. nr. 79 4. Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke

60

Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen, 1922-1933 Inv. nr. 80 5. De Zeeuw, 1923-1927 6. De Torenwachter. Blad voor de Christelijke School in Belgi, 1928 7. Zeeuwsche Kerkbode, 1929-1938 8. Het Kind. Veertiendaagsch Blad voor Ouders en Opvoeders, 1929-1931 9. Lectuurgids. Maandschrift uitgaande van de Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale, 1929-1931 Inv. nr. 81 10. `De Reformatie, 1930-1940 Inv. nr. 82 11. Leidersblad. Orgaan voor bestuurders, leiders, leidsters van Geref. Knapenen Meisjesvereenigingen in Nederland, 1931 12. Antirevolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. A. Kuyperstichting, 19311940 13. Jong Zeeland. Uitgave van de contact-commissie uit de 3 Geref. Jeugdbonden in de Provincie Zeeland, 1931-1938 Inv. nr. 83 14. Ons Kerkblad. Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Rdam-Zuid, 1932 15. De Standaard, 1932-1933 16. Pedagogische Geschriften deel III, 1932 17. De Historiestam, 1933 18. Bouwen en Bewaren, 1933 19. Uitbouw. Maandblad voor Jong Gereformeerd Hilversum, 1933 Inv. nr. 84 20. Op den Uitkijk. Tijdschrift voor het Christelijk Gezin, 1933-1934 Inv. nr. 85 21. De Unie. Twee-maandelijks blad ter bevordering van den bloei van de School met den Bijbel, 1934-1942 22. Gereformeerde Kerkbode voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde, 19341941 23. De Stuwdam. Familie-weekblad voor Christelijk Nederland, 1935-1940 24. Vox Theologica. Interacademiaal Theologisch Tijdschrift, 1935-1942 25. Werk- en Toogdagplan, 1935 Inv. nr. 86 26. Pro-Ecclesia. Weekblad ten dienste van het Gereformerde leven in Nederland, 1936-1941 Inv. nr. 87 27. Philosophia Reformata. Orgaan van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 1937 28. Calvinistisch Studentenblad. Maandblad van de Ca;vinistische Studentenbeweging, 1941 29. Kracht van Omhoog. Onafhankelijk weekblad gewijd aan de vervulling met Gods Geest en de verwachting daarvan, 1945 30. Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Breda (vrijgemaakt), 1945-1951 31. Mededeelingenblad van de Gereformeerde Kerk van Rijswijk Z.H. (Vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O., 1945-1948 32. De Vrije Kerk, 1946

61

Inv. nr. 88 33. Calvinistisch Jongelingsblad . Orgaan van den Ned. Bond van (vrijgemaakte) Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag, 1951-1954 34. Ruimte. Gereformeerd Cultureel Maandblad, 1954-1957 Inv. nr. 89 35. Manuscripten van artikelen verschenen in diverse bladen

BIJLAGE 12 Manuscripten van niet-gepubliceerd werk (Inv. nr. 92-96) Inv. nr. 92: 1. Gods Woord en onze systemen, 19 mei 1923 2. Experimenteel onderzoek van het abstraheeren bij de waarneming, 30 aug. 1924 3. Staatszaken en Maatschappelijke belangen, 1935 4. ndonesisch vrijheidsstreven en Nederlandsch-Indisch gezag. N.a.v. Een eisch van recht door H. van den Brink, 1946 5. De Bijbel op school, z.j. 6. De schoolhervormende kracht van het beginsel van het Christelijk Onderwijs (eerste aanzet), z.j. 7. Over het laten zingen van Psalmen, z.j. 8. Onze eerste cursus was in hoofdzaak een critiek op het Empirisme, z.j. 9. Over de twee naturen van Christus 10. Tweerlei levenshouding tegenover de levende ziel 11. De zorg voor den redelijken welstand des volks 12. Het boek Job 13. Het werk Gods dat onder de zon is geschied 14. Het Gebed Inv. nr. 93: 15. Vaderlandsche Geschiedenis Inv. nr. 94: 16. De Koningszoon Inv. nr. 95: 17. Mathijs Wijers (1521-1560) Inv. nr. 96 18. Theologica Deutsch

BIJLAGE 13 Teksten van gehouden lezingen, stellingen en verslagen (Inv. nr. 98-104) Inv. nr. 98: 1. Aanschouwing en Woord. Lezing gehouden voor de Paedagogische Conferentie te Amsterdam, 1924 2 Het kind en de geschiedenis. Inleiding gehouden op de conferentie over Geschiedenis-onderwijs, 7 nov. 1925 te Amsterdam 3 Het vrijheidsprobleem in verband met de ontwikkelingsstadia der kinderlijke psyche, 1926 Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres 4. Patriarchale verhoudingen en toestanden in Genesis. Lezing voor het Nederlandsch Werkliedenverbond, 6 okt. 1927

62

5.

Het werk van Petrus Dathenus op staatkundig gebied. Verslag van A.R. Kiesvereeniging te Biggekerke, 8 maa. 1928

Inv. nr. 99: 6. De humanistische Wetsidee in het Lager Onderwijs. Lezing gehouden voor de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Utrecht, 11 sept. 1929 7. Factoren die geleid hebben tot de inzinking van het Calvinisme in ons land in de 17e en 18e eeuw. Referaat ter bespreking op de 3e Dies der ReunistenOrganisatie van N.D.D.D., 10 jun. 1930 te Amersfoort 8. Gandhi. Lezing 9 maa. 1931. Gepubliceerd in Antirevolutionaire Staatkunde jrg 8 nr. 208 Inv. nr. 100: 9. Zestig jaar Gereformeerd Schoolonderwijs op Biggekerke, 30 okt. 1931 10. Luthers worsteling om tot het geloof te komen. Referaat te Meliskerke, 21 nov. 1931 11. Het kapitaal en ons dagelijks brood. Stellingen bij het referaat ter bespreking op de vergadering van het Gewest Zeeland van Patrimonium, 11 mei 1932 12. Vertellen uit de Bijbel aan kleuters. Lezing op de 11e Algemeene Jaarvergadering van de Bond van Vereenigingen voor Chr. Bewaarschool(Voorber. Lager) Onderwijs in Nederland, 18 mei 1932 13. De Labour-partij in Engeland, 8 okt. 1932 Inv. nr. 101: 14. Vader Willem. Lezing ter gelegenheid van Herdenkingsavond van den 400e geboortedag van Willem I te Biggekerke, 6 apr. 1933 15. Het genadeverbond en onze scholen, 28 aug. 1933 16. De geestelijke achtergrond van den cultuuropbouw door de Sovjet en door de Nationaal-Socialisten, 1933 Inv. nr. 102: 17. Het Socialisme in het algemeen, 1933 18. De stelling van het Christelijk Onderwijs ten opzichte van begripsvereering en van beleving bij de lessen. nov. 1933 19. Marx en het Marxisme. Lezing voor Patrimonium te Middelburg, 6 feb. 1934 20. De schoolhervormende kracht van het beginsel van het Christelijk Onderwijs tegenover begrippendressuur en tegenover de belevingskuur bij de lessen. Stellingen bij lezing voor het 3e District van den Schoolraad te Middelburg, 4 mei 1934 21. De grondbeginselen van de C.D.U. Verslag van spreekbeurt voor de plaatselijke afdeling van de C.D.U. te Vlaardingen, 21 dec. 1934 22. Verbond en Verkiezing. Vragen naar aanleiding van lezing te Dordrecht, 25 okt. 1935 Inv. nr. 103: 23. De beginselen van de Christelijk Democratische Unie. Lezing te Dordrecht, 20 nov. 1935.Opgenomen A.R.Staatkunde 11e jrg pag. 125 24. Oud en Nieuw Liberalisme. Lezing voor Patrimonium te Biggekerke, 30 dec. 1935 25. De openbare school met een Bijbel en onze Christelijke school met den Bijbel. Unierede te Zoetermeer, 7 feb. 1936 26. Aantekeningen van lezing te Apeldoorn, 15 aug. 1937 27. De termen ziel en onsterfelijkheid in de Heilige Schrift en in de traditie. Lezing te Rdam voor Voetius, 17 maa. 1939 28. De mensch als schepsel Gods. Schets van lezing te Apeldoorn, 13 apr. 1939 29. Onze pretentie. Deze woorden zullen in uw hart zijn Deut. 6: 6. Schets van

63

lezing te Rozenburg, 5 okt. 1939 Inv. nr. 104: 30. Christelijk-sociale beginselen en nationale eenheid. Stelling bij lezing voor Patrimonium, 18 apr. 1940 31. De plantenwereld in den Bijbel. Lezing te Breda, 14 sept. 1942 32. Hosea 12-14. Inleiding Gereformeerde Mannenvereniging, 1943 33. Het Verbond houden in ons vereenigingsleven. Lezing te Geldermalsen, z.d. 34. De beteekenis der drie hoofdvakken (Bijbelsche- Vaderlandsche- en Kerkgeschiedenis) voor de principile vorming. Lezing voor een knapenleidersvergaderingOok gepubliceerd in Gereformeerd Schoolblad, 22e jrg nr. 15 35. Rechten en vrijheden van Nederlanders. Krantenverslag van lezing op de Algemeene Vergadering van de Afdeeling Friesland van den Bond van J.V. op G.G., z.d. 36. Politieke en Maatschappelijke vertegenwoordiging. Krantenverslag van lezing voor A.R.Prop.Clubs te Dordrecht, z.d. 37. Programmas en agendas van vergaderingen, 1933-1939

BIJLAGE 14 Stukken betreffende de leer van Karl Barth, 1926-1958 (Inv. nr. 111-113) Inv. nr. 111: 1. Karl Barth, manuscript lezing 1926 2. Karl Barth. Ter inleiding op de bespreking over Karl Barth op de vergadering van 1 okt. 1928 te Middelburg 3. Karl Barth en de Waarheid. 2 versies met aantekeningen met lijst met adressen die dit opstel hebben ontvangen Inv. nr. 112: 4. Artikelen in Zeeuwsche Kerkbode mei/jun. 1929 getiteld: Dr H.W. van der Vaart Smit, de school van Karl Barth en de Marburgsche philosophie en Karl Barth Gereformeerd? Met reactie in De Heidenwereld jul./aug. 1929 5. Manuscript van artikel in De Reformatie jul. 1931 getiteld Karl Barths positieve negativiteit 6. Artikel in De Reformatie sept. 1931 getiteld Wij-preken 7. Artikel in Vox Theologica apr. 1935 getiteld De nominalistische inslag in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth Inv. nr. 113: 8. Artikelen in De School met den Bijbel en andere bladen n.a.v. een uit Barthiaans standpunt geschreven stuk in De Nederlander over de Christelijke School 9. Kop. uit Het eigen karakter der Chr. School getiteld Barthiaanse paedagogiek 10. Artikel in De School met den Bijbel jan. 1936 getiteld Barthiaanse Humor 11. Leidraad door T. de Boer getiteld Barth-Brunner en het Staatkundig leven 12. Artikelen in Calvinistisch Jongelingsblad sept. 1951 e.v. getiteld Karl Barth. Eerder verschenen in Pro Ecclesia 1e jrg 1935/1936 13. Het Barthianisme. Lezing voor Gereformeerde Studieclub te Rijswijk, 1958

64

BIJLAGE 15 Stukken van derden, waarop door onderstrepingen en bijschrijvingen commentaar vermeld is (Inv. nr. 118-121) Inv. nr. 118: 1. Het Zeeuwsch Mysticisme, door A.A. van Schelven, 1916. Met aantekeningen 2. Aantekenboekje bij het lezen van Van de Salige kennisse Godes, van W.Appolonius 1916 3. Het Bolsjewisme, door S.L. van der Vegte, 1921. Brochure met aantekeningen en diverse knipsels 4. Einsteins Relativittslehre im Lichte der Experimentellen Psychologie und der Philosophischen Realismus, door Hans Henning. Brochure met aantekeningen. 1922 Inv. nr. 119: 5. Schrift met aantekeningen betreffende Zur Logik der Sprachwissenschaft, door H.J. Pos, 1922 6. De Relativiteitstheorie van Einstein, door D.P.A. Verrijp. Met aantekeningen. 1923 7. Knipsels over verschillende onderwerpen met aantekeningen, 1927-1945 8. Kanttekeningen bij artikel van H. Milo Lichtstralen uit het Woord in School met den Bijbel, 1933 Inv. nr. 120: 9. De Verbondsbelofte, door Job Wisse Mz., 1938. Met aantekeningen 10. Diverse dagbladen uit de periode mei 1945-feb. 1946, met onderstrepingen 11. Het echt Menschelijke. Hoe het is gezocht en waar het is te vinden, door P. Biesterveld, 1902. Met aantekeningen Inv. nr. 121: 12. Het geloof, dat de wereld overwint. Een viertal schetsen 13. De spelling van De Vries en Te Winkel 14. Vrijheid en Volkseer, J.H. Scheps 15. De strijd om het vraagstuk der Christelijke Vakorganisatie, H. Dooyeweerd 16. De School van het kind 17. Diverse knipsels met onderstrepingen

BIJLAGE 16 Reacties op zijn overlijden (Inv. nr. 122) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Overlijdenskaart Toespraak in de huisgodsdienstoefening n.a.v. Psalm 103 Condeleancekaart van P. Suurmond idem van M. van Damme Stichting de Protestantsche Begraafplaats Zuilen Sint Ignatius-ziekenhuis Drukkerij v/h Broese & Peereboom Woord van dank voor de gedenksteen op het graf van A.Janse Afschr. van artikel voor het Handboekje 1961 van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt door J.C. Janse Idem van artikel in Calv. Philosophy Artikel Gereformeerd Gezinsblad 21 maa. 1960 en 29 maa. 1960 Idem Trouw 22 maa. 1960 Idem Bredase Courant 23 maa. 1960 Idem Opbouw 25 maa. 1960

65

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Idem Kerkblad Breda 26 maa. 1960 Idem De Reformatie 26 maa. 1960 Idem Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 26 maa. 1960 Idem Kerknieuws 26 maa. 1960 Idem Kamper Kerkbode 26 maa. 1960 Idem Geeft Acht. Kerkblad Nunspeet 26 maa. 1960 Idem Kerkbode van de Gereformeerde Kerk te Nieuwer-Amstel 26 maa. 1960 Idem Calvinistisch Jongelingsblad 1 apr. 1960 Idem Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in de provincie NoordHolland 2 apr. 1960 Idem Nieuwe Haagsche Courant 22 maa. 1960 en 2 apr. 1960 Idem Ons Kerkblad. Gereformeerde Kerken in Zeeland 9 apr. 1960 Idem Gereformeerd Schoolblad apr. 1960 Idem Ruimte apr./mei 1960 Idem Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte mei 1960 Idem Schijnwerper jun. 1960 Idem Reformatorische Wijsbegeerte

BIJLAGE 17 Kopien van brieven A. Janse aan D.H.Th. Vollenhoven 1919-1950 (Inv. nr. 127-132) Inv. nr. 127: 1919 1. 2. 3. 4. 5. 1920 6. 7. 1922 8. 9. 1923 10. 11. 1924 12. 1925 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1926 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 1927 30. 31.

13 feb., Biggekerke 17 feb., Oostkapelle, Vollenhoven aan Janse 11 maa., Biggekerke 24 okt., Biggekerke 15 dec., Biggekerke 10 jan., Biggekerke 15 jun., Biggekerke 1 nov., Biggekerke 30 dec., Biggekerke 31 okt., Biggekerke 18 dec., Biggekerke 20 feb., Biggekerke 12 maa., Biggekerke 17 maa., Biggekerke 12 apr., Biggekerke 28 apr., Biggekerke 21 jul., Biggekerke 1 okt., Biggekerke 10 okt., Biggekerke 11 nov., Biggekerke 6 maa., Biggekerke 13 maa., Biggekerke 15 apr., Biggekerke 21 mei, Biggekerke 9 jun., Biggekerke 30 okt., Biggekerke 10 dec., Biggekerke 11 dec., Biggekerke 16 dec., Biggekerke 11 jan., Biggekerke 11 feb., Biggekerke

66

32. 18 maa., Biggekerke 33. 26 maa., Biggekerke 34. 30 apr., Biggekerke 35. 24 mei, Biggekerke 36. 4 jun., Biggekerke 37. 24 jun., Biggekerke 38. 18 jul., Biggekerke 39. 1 aug., Baarn 40. 17 aug., Biggekerke 41. 30 aug., Biggekerke 42. 4 sept., Biggekerke 43. 6 sept., Biggekerke 44. 6 sept., Biggekerke 45. 13 sept., Biggekerke 46. 28 sept., Biggekerke 47. 8 okt., Biggekerke 48. 11 okt., Biggekerke 49. 29 okt., Biggekerke 50. 25 nov., Biggekerke 51. 2 dec., Biggekerke, met Beschouwingen met tegenwicht of Waarheid, aantekeningen bij Hamabdil van Dr H.H. Kuyper 52. 24 dec., Biggekerke Inv. nr. 128 1928 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 1929 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

4 jan., Biggekerke 15 jan., Biggekerke 7 feb., Biggekerke 8 maa., Biggekerke 5 apr., Biggekerke 23 apr., Biggekerke 12 mei, Biggekerke 31 mei, Biggekerke 13 jun., Biggekerke 4 aug., Biggekerke 16 aug., Biggekerke 18 aug., Biggekerke 8 sept., Biggekerke 16 sept., Biggekerke 24 sept., Biggekerke 2 okt., Biggekerke 23 okt., Biggekerke 5 nov., Biggekerke 27 nov., Biggekerke 28 nov., Biggekerke 21 dec., Biggekerke 29 dec., Biggekerke 14 jan., Biggekerke 14 feb., Biggekerke 24 feb., Biggekerke 6 maa., Biggekerke 8 maa., Biggekerke 29 maa., Biggekerke 16 apr., Biggekerke 17 mei, Biggekerke 5 jul., Biggekerke 12 sept. 5 okt., Biggekerke 13 okt., Biggekerke

67

87. 88. 89. Inv. nr. 129: 1930 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 1931 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 1932 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Inv. nr. 130: 1933 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

31 okt., Biggekerke 17 dec., Biggekerke 31 dec., Biggekerke

14 jan., Biggekerke 14 feb., Biggekerke 17 maa., Biggekerke 11 apr., Biggekerke 20 apr., Biggekerke 30 apr., Biggekerke 24 mei, Biggekerke 21 jun., Biggekerke 17 jul., Biggekerke 2 aug., Zeist 17 sept., Biggekerke 31 okt., Biggekerke 10 nov., Biggekerke 10 dec., Biggekerke 18 dec., Biggekerke 20 dec., Biggekerke 14 maa., Biggekerke 19 apr., Biggekerke 13 jun., Biggekerke 17 jul., Biggekerke 17 aug., Biggekerke 20 okt., Biggekerke 1 nov., Biggekerke 11 dec., Biggekerke 30 dec., Biggekerke 12 feb., Biggekerke 5 maa., Biggekerke 6 maa., Biggekerke 11 maa., Biggekerke 28 maa., Biggekerke 5 apr., Biggekerke 13 apr., Biggekerke 20 apr., Biggekerke 11 jun., Biggekerke 25 jul., Bilthoven 16 aug., Biggekerke 3 okt., Biggekerke 18 okt., Biggekerke 30 dec., Biggekerke

15 jan., Biggekerke 22 jan., Biggekerke 16 maa., Biggekerke 17 mei, Biggekerke 10 jun., Biggekerke 28 jun., Biggekerke 4 aug., Biggekerke 19 aug., Biggekerke, met copy brief aan de Generale Synode te Middelburg 28 aug., Biggekerke 4 sept., Biggekerke, met Lichtstralen uit het Woord: De knecht van Elia

68

139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 1934 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. Inv. nr. 131 1935 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187.

24 sept., Biggekerke 27 sept., Biggekerke 22 okt., Biggekerke 1 nov., Biggekerke 9 nov., Biggekerke 11 nov., Biggekerke, met afdruk uit een schoolboekje 28 dec., Biggekerke 12 jan., Biggekerke 14 maa., Biggekerke 21 apr., Biggekerke, met stellingen voor de Schoolraadvergadering op 4 mei 1934 te Middelburg 5 mei, Biggekerke 6 mei, Biggekerke, met afschr. van brief aan K. Schilder van 28 apr. 1934, die niet verzonden werd 15 mei, Biggekerke 27 mei, Biggekerke 1 jun., Biggekerke, met stellingen over De schoolhervormende kracht van het beginsel van het christelijk onderwijs tegenover begrippendressuur en tegenover de belevingskuur bij de lessen voor vergadering van het Bestuur der Chr. School voor Zelfwerkzaamheid te Amsterdam 5 jul., Biggekerke 19 jul., Biggekerke 21 jul., Biggekerke 31 jul., Arnhem 22 aug., Biggekerke 8 sept., Biggekerke 14 sept., Biggekerke 31 okt., Biggekerke 20 dec., Biggekerke 31 dec., Biggekerke

1 jan., Biggekerke 20 jan., Biggekerke 29 jan., Biggekerke 21 feb., Biggekerke 27 feb., Biggekerke 2 maa., Biggekerke 7 maa., Biggekerke 9 apr., Biggekerke 25 apr., Biggekerke 1 mei, Biggekerke 11 mei, Biggekerke 15 mei, Biggekerke 6 jun., Biggekerke 17 jun., Biggekerke 22 jun., Biggekerke 22 jun., Biggekerke 26 jun., Biggekerke 11 jul., met kopie van meditatie van ds. Idema, Delden uit kerkblad voor Overijssel 18 jul., Biggekerke 30 jul., Arnhem 10 aug., Arnhem 11 aug., Arnhem 15 aug., Arnhem 31 aug., Biggekerke

69

188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 1936 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222.

223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243.

7 sept., Biggekerke 23 sept., Biggekerke 30 sept., Biggekerke 7 okt., Biggekerke 31 okt., Biggekerke 15 nov., Biggekerke 16 nov., Biggekerke 21 nov., Biggekerke 25 nov., Biggekerke 28 nov., Biggekerke 2 dec., Biggekerke 4 dec., Biggekerke 15 dec., Biggekerke 29 dec., Biggekerke 5 jan., Biggekerke 6 jan., Biggekerke 15 jan., Biggekerke 23 jan., Biggekerke 25 jan., Biggekerke 28 jan., Biggekerke 13 feb., Biggekerke 24 feb., Biggekerke 27 feb., Biggekerke 27 feb., Biggekerke 3 maa., Biggekerke 10 maa., Biggekerke 16 maa., Biggekerke 18 maa., Biggekerke 22 maa., Biggekerke 23 maa., Biggekerke 28 maa., Biggekerke 2 apr., Biggekerke 3 apr., Biggekerke 7 apr., Biggekerke 7 apr., Biggekerke, met doorslag van brief van.Janse aan C. Veenhof, D. van Dijk en A. Scholten i.v.m. het indienen van een gravamen tegen enkele detailpunten van de Belijdenisgeschriften 16 apr., Biggekerke 20 apr., Biggekerke 22 apr., Biggekerke 18 mei, Biggekerke 28 mei, Biggekerke 30 mei, Biggekerke, met afschr. brief inzake het gravamen 4 jun., Biggekerke 8 jun., Biggekerke 25 jun., Biggekerke 30 jun., Biggekerke 6 jul., Biggekerke 13 jul., Biggekerke 29 jul., Biggekerke, geschreven door J.C. Janse 2 aug., Biggekerke, geschreven door J.C. Janse 10 aug., Biggekerke, geschreven door J.C. Janse 12 august, Biggekerke, geschreven door J.C. Janse 28 aug., Biggekerke, geschreven door J.C. Janse 7 sept., Biggekerke, geschreven door J.C. Janse 9 sept., Vlissingen 19 okt., Wolfheze 31 okt., Wolfheze

70

244. 245. 246. 247. 248. Inv. nr. 132: 1937 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 1938 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 1939 294. 295. 296. 297. 298.

11 nov., Wolfheze 26 nov., Wolfheze 7 dec., Wolfheze 8 dec., Wolfheze 31 dec., Biggekerke

1 jan., Biggekerke 24 jan., Biggekerke 3 feb., Biggekerke 12 feb., Biggekerke 22 feb., Biggekerke 27 feb., Biggekerke 28 feb., Biggekerke 8 maa., Biggekerke 17 maa., Biggekerke 22 maa., Biggekerke 31 maa., Biggekerke 3 apr., Biggekerke 15 apr., Biggekerke 3 mei, Biggekerke 12 mei, Biggekerke 31 mei, Biggekerke 28 jun., Biggekerke 3 aug., Apeldoorn 11 aug., Apeldoorn, met Aanteekeningen bij Richtlijnen M.U.L.O. 5 okt., Biggekerke 7 okt., Biggekerke 20 okt., Biggekerke 23 okt., Biggekerke 7 nov., Biggekerke, aan mw. Vollenhoven i.v.m. ziekte van D.H.Th. Vollenhoven 17 nov., Biggekerke 28 dec., Biggekerke 25 jan., Biggekerke 1 feb., Biggekerke 16 feb., Biggekerke 5 maa., Biggekerke 17 maa., Biggekerke 19 maa., Biggekerke 10 apr., Biggekerke 16 apr., Biggekerke 18 mei, Biggekerke 3 jun., Biggekerke 20 jun., Biggekerke 2 jul., Biggekerke 30 jul., Veenendaal 16 aug., Veenendaal 27 aug., Veenendaal 22 okt., Biggekerke 31 okt., Biggekerke 5 nov., Biggekerke 10 dec., Biggekerke 7 jan., Biggekerke 19 feb., Biggekerke 30 okt., Biggekerke 10 nov., Biggekerke 10 nov., Biggekerke

71

299. 1940 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 1941 307. 308. 1942 309. 310. 1943 311. 312. 1945 313. 1950 314.

19 dec., Biggekerke 21 feb., Biggekerke 24 mei, Biggekerke 31 mei, Biggekerke 10 jul., Biggekerke 9 aug., Zoutelande 12 sept., Biggekerke 5 dec., Biggekerke 14 aug., Biggekerke 19 dec., Biggekerke 4 jul., Biggekerke 5 nov., Breda 9 jul., Breda,met artikel van Janse: Gallio en de twistzoekers 11 jul., Breda, met copie van Wereldnood 30 okt., Breda 25 apr., Breda

BIJLAGE 18 Stukken afkomstig van F. Groenendijk (Inv. nr. 137) Brieven: 1. jul. 1942 Afschr. brief van Ds de Gr... aan F. Groenendijk, met aanteekeningen van A, Janse n.a.v. de brief van Ds. de Gr. 28 jul. 1942 2. 17 maa. 1946 H. Dooyeweerd aan F. Groenendijk 3. 19 okt. 1946 K.J. Popma aan F. Groenendijk 4. 21 jun. 1947 J.G. van der Steenhoven aan F. Groenendijk 5. 28 jun. 1947 J.G. van der Steenhoven aan F. Groenendijk 6. 28 jun. 1949 B. Telder aan F. Groenendijk 7. 7 aug. 1949 K.J. Popma aan F. Groenendijk 8. ? Afschr. brief van F. Groenendijk aan K.J. Popma 9. 1 jan. 1958 Afschr. brief van F. Groenendijk aan K.J. Popma 10. 27 jun. 1958 K.J. Popma aan F. Groenendijk 11. ? Afschr. brief F. Groenendijk aan K.J. Popma Overige stukken: Onze houding in deze tijd met aantekeningen en opmerkingen Wereldnood Noodleugenen krijgslist Over Romeinen 13. Geschreven copie van brief A. Janse Calvijn Inst. IV-XV. Over de burgerlijke regering geschreven Het Evangelie moet eerst in de gehele wereld gepredikt te worden en dan komt het einde. Handschrift Vraag over Jal. Uit brief van A. Janse aan ?. Handschrift Artikel uit De Bredasche Courant10 jul. 1947. Overgetypt Momentopname uit het leven van A, Janse. Handschrift Janse was zich bewust van zijn profetische roeping. Handschrift Overlijdensbericht van Antheunis Janse, 18 maa. 1960 Dankbetuigings kaart Dankbetuigingskaart na overlijden van moeder Janse-Fregeres, Overlijdensbericht van Frans Groenendijk, 22 feb. 1992 Liturgie bij de begrafenis van F. Groenendijk op 27 febriari 1992

72

BIJLAGE 19 Publicaties over leven en werk van A.Janse (Inv. nr. 139-141) Inv. nr. 139: 1. Over een Gravamen tegen de belijdenis. C. Veenhof. Opbouw 16 nov. 1962 2. Het streven naar onderwijsvernieuwing (1974) en de betekenis van het werk van A. Janse (1890-1960). W. van Veelen. Gereformeerd Schoolblad dec. 1974 3. De roeping van onze vrijgemaakte kerken buiten-verband. Dertig jaar kerkgeschiedenis. J.C. Janse. 26 sept. 1975 4. A. Janse en de Schrift. John VanHarmelen. Christian Renewel. 20 feb. 1984 5. A.Janses scherpe aandacht voor het Woord. idem 5 maa. 1984 6. Gods woord meer dan goud. idem 19 maa. 1984 7. Weten wij de waarheid? Idem 9 apr. 1984 8. A. Janses gedachten over het bijbellezen. idem 21 mei 1984 9. Brief aan de zoon van een zieke vriend. K.J. Popma. Beweging dec. 1986 10. Janse van Biggekerke zag de problemen vaak eerder en beter. W. Smit. Ned. Dagblad 25 aug. 1987 11. Correspondentie over kerk, staat en maatschappij. W. Smit. Kerkblad Amsterdam 23 october 1987 12. Ondanks verschil van inzicht gemeenschappelijke inzet. W. Smit. Centraal Weekblad 30 okt. 1987 13. Mannenbroeders (be)schrijven (kerk)geschiedenis. W. Smit 14. Iets over de betekenis van A. Janse. H. Smit. Studiemap Theologische Studiebegeleiding, maa. 1988 15. Janse als pedagoog. W. Smit. Ned. Dagblad, 1 okt. 1988 16. Het herdrukken van Janses werk. J.L. Struik. Ned. Dagblad 13 okt. 1988 17. Brieven aan de vooravond van de oorlog (1938). W. Smit. Ned. Dagblad 2 jan. 1988 Inv. nr. 140: 18. A. Janse: een vergeten pedagoog? Scriptie van H.R. Schaafsma. jul. 1988 19. Janse van Biggekerke (1890-1960). H. Smit. 5 apr. 1989 20. Antheunis Janse van Biggekerke. B.J. van der Walt.1989 Inv. nr. 141: 21. Een vergeten reformator. D.W.L. Milo. Opbouw, 4 aug. 1989 22. Om de eenheid van de mens. Een onderzoek naar A. Janses bestrijding van de dichotomie. A. Kruizinga 23. Meester Janse en professor Waterink. J.C. Sturm. Pedagogisch Tijdschrift 1989 24. De betekenis van A. Janse voor ons seminariewerk. A.J. Moggr. Seminarienieuws jun. 1990 25. Biggekerke belangrijk brandpunt naast Amsterdam en Kampen. W. Smit. Ned. Dagblad 30 jun. 1990 26. Brochure Onze houding in deze tijd. J. Kooiman. Ned. Dagblad 30 jun. 1990 met Ingezonden stukken 27. Geen School van Janse. S.J. Sietsma. Ned. Dagblad 30 jun. 1990 28. Vernieuwing van de antithesevanuit het Woord. J. Kamphuis. De Reformatie 7 jul. 1990 29. De jeugd en haar ontspanning. A.J. Moggr. Kerkbode Ned. Geref. Kerken 14 jul. 1990 30. Janse aan Buskes. J. de Bruijn. In Brieven aan Buskes 1990 31. Wetenschap mag niet heersen over Schrift. S.J. Sietsma. Ned. Dagblad 27 nov. 1990 32. Van een singuliere schoolmeester, zn tijd, zn werk. J. Boer 33. Leven en werk van A. Janse. C.J. Janse. Ref. Wijsbegeerte 34. De betekenis van A. Janse voor onze tijd. H.R. Schaafsma

73

BIJLAGE 20 Brochures Gereformeerd Schoolblad, waarin opgenomen artikelen van A.Janse. 1979-1997 (Inv.nr. 145) 1. 1a. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Religieuze ontwikkeling bij kinderen t Leven in school Bijbel en Jeugd De betekenis van de drie hoofdvakken (Bijbelse-, vaderlandse- en kerkgeschiedenis) voor de principile vorming De humanistische wetsidee in het lager onderwijs t Leven in de school II Werk maken van zn persoon(lijkheid) Vertellen aan de Bijbel aan kleuters Wij weten de waarheid Over: Comenius, door prof.dr. H.Bavinck en over A. Janse door prof. C. Veenhof Psychologie der schoolgemeenschap Nieuwe tijden Over de onfeilbare Schrift Levende wezens Gandhi Marx en Marxisme Jongemensen aan gesproken over bidden en bijbellezen De politieke roeping van Willem van Oranje Vader Willem Ons Volkslied Kinderen opvoeden voor de HEERE Verkeerde probleemstellingen Verbond en Verkiezing Lichtstralen uit het Woord I Het kapitaal en ons dagelijks brood Richtingdrijvers en gehoorzame knechten Lichtstralen uit het Woord II Vaderlandse Geschiedenis Varia over en uit de psychologie Eben Hazer, in de geestelijke strijd Dr. Montessori Het gebed Iets over Calvijn Orde en tucht op school Het wandelen in de weg van Dathenus in de politiek Lichtstralen uit het Woord III Zekerheid des geloofs omtrent WAT wij geloven I Zekerheid des geloofs omtrent WAT wij geloven II Lichtstralen uit het Woord IV (slot) Gods genade over de kinderen der rechtvaardigen Hoe A.Janse sprak bij het jubileum van zn school Dogmatiek als wetenschap en haar wijsgerige motieven Een school naar de opvatting van A.Janse Levensbericht van A.Janse Christelijk-sociale beginselen en nationale eenheid Om de school met de Bijbel Wat zegt de Schrift over God? Onze burgerlijke rechten en vrijgheden Beginselen der Geschiedenis Lourens Ingelse Over het Genade-Verbond Gemeenschap tussen God en mens Over geloofszekerheid

74

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Over de kerk Over ontspanning Het Avondmaalsformulier De beginselen van de Christelijke Democratische Unie Uit de Historie I Bestudering der belijdenis Uit de Historie II Mensen van karakter zijn A. Janse over Aardrijkskunde en Natuurkennis A, Janse over het Socialisme Bezig met de Bijbel Lichtstralen uit het Woord V (slotdeel) Enige Schriftthemas voor de Kerkgeschiedenis Over de levenswandel Over Waarheid, Wetenschap en Wijsbegeerte Over rekenonderwijs in Janses geest Varia uit Janses werk Uit het leven van de school Over het Gereformeerde Jeugdwerk t Laatste hoofdstuk:uit het leven en werk van A. Janse

BIJLAGE 21 Verwijzingen in boeken en kerkelijke bladen naar door A. Janse gepubliceerd werk (Inv.nr. 146) 1. Berkouwer: Een halve eeuw theologie 2. Berkouwer: Zoeken en vinden 3. Deddens e.a.: Vrijmaking-Wederkeer 3a Dee: K. Schilder zijn leven en werk 4. Delleman: Opdat zij niet vergeten 5. Douma: Algemene Genade 6. Douma: Kritische aantekeningen bij de Wijsbegeerte der Wetsidee 7. Francke: Uit kracht der waarheid 8. Francke: De kerk en het sociale vraagstuk 9. Kamphuis: Katholieke vastheid 10. Kamphuis: Een eeuwig verbond 11. Keizer: Wetenschap in bijbels licht 12. Kramer-Vreugdenhil: Eilandbewoners 13. Langeveld: Protestants en Progressief 14. Praamsma: Het dwaze Gods 15. Puchinger: Hervormd-Gereformeerd 16. Puchinger: Ontmoetingen met theologen-K.Schilder 17. van Reest: De Braambos I 18. van Reest: Een bloedgetuige der kerk (Ds. J. Kapteijn) 19. Ridderbos: Jaarboek van de geschiedenis van het Ned. Protestantisme 1996 20. van Roon: Protestants Nederland en Duitsland 20a. Schilder: Heidelbergsche Catechismus III 21. Schilder: Verzamelde Werken 1940-1941, 1942-1944, 1944-1945 22. van Staalduinen: Jaarboek van de geschiedenis van het Ned. Protestantisme 1993 23. Stellingwerf: De V.U. na Kuyper 24. Veenhof, J.: Revelatie en Inspiratie 25. Vries, W.G. de: Calvinisten op de tweesprong Uit kerkelijke bladen: 26. Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 27. Kerkbode voor Gereformeerde Kerken in Noordholland

75

28. Opbouw 29. Pro Ecclesia 30. De Reformatie

BIJLAGE 22 Overzicht van brieven van A. Janse die zich bevinden in andere archieven (Inv. nr. 147) Brieven/Afschr.en van brieven van A. Janse aan diverse personen aanwezig in archief J.L. Struik 1. 13 jan., Janse aan ? Drewes, Afschr. 2. 19 aug., Janse aan B. Telder, Afschr. 3. 13 maa., Janse aan B. Roorda, kopie 4. 23 mei, Janse aan ?, kopie, niet compleet 5. 5 jun., Janse aan B. Roorda, kopie 6. 30 aug., B. Roorda aan Janse, kopie 7. 23 jan., Janse aan B. Roorda, kopie 8. 28 nov., Janse aan B. Telder, afschr. 9. 18 dec., Janse aan B. Telder, Idem 10. 22 jun., Janse aan B. Roorda, kopie 11. 5 okt., Janse aan Kwaadgras, kopie 12. dec., Janse aan ?, niet compleet 13. 25 feb., Janse aan ?, afschr. 14. 18 mei, H. Dooyeweerd aan Janse, idem 15. 14 jun. Janse aan ? Bakker, idem 16. ?, ?, kopie 17. 9 feb., Janse aan G. v.d. Leeden, afschr. 18. 6 jun., Janse aan ?, origineel, niet compleet 19. 19 nov., Janse aan ?, origineel, niet compleet 19. ?, Janse aan F. Groenendijk, afschr. 20. 13 maa., Janse aan ?, Langerak, idem 21. 16 okt., Janse aan G. v.d. Leeden, idem 22. 1 mei, Janse aan P. van Grootheest, afschr. 23. 29 jun., Janse aan P. van Grootheest, idem 24. 31 jul., Janse aan ?, kopie 25. 22 mei, Janse aan P. van Grootheest, afschr. 26. 16 jun., Janse aan Mw Boekhoven-Bakker, kopie 27. ?, Janse aan ?, kopie, 28. 3 jun., Janse aan G. v.d. Leeden, afschr. 29. 7 jun., Janse aan J. van Katwijk, idem 30. 31 jul., Janse aan ?, kopie 31. 22 okt., Janse aan de Huisgemeente te Middelharnis

1923 1929 1931

1932

1937

1941

1942

1943

1944

1945 1946

1947

Fragmenten uit brieven van Janse aan J. Koppenaal, overgeschreven door J. Koppenaal 1928 14 aug. 1929 24 dec. 1930 8 maa., 11 apr., 16 mei, 16 jun., 31 dec. 1931 Z.d., 21 maa., 7 jun., 12 jun., 13 jul., 9 sept., 19 sept., 30 sept. 1932 Z.d. 1933 Z.d., 7 sept., 26 nov. 1934 8 feb., 23 aug., 12 okt. 1935 Z.d., 7 apr., 28 aug., 26 okt. 1936 12 feb., 10 maa., 2 mei, 30 jun. 1937 13 jan., 9 feb., 1 mei 1938 14 jun.

76

1942 24 dec. 1943 28 apr., 12 mei 1944 20 jan., 29 apr., 20 mei, 15 jun., 10 jul., 22 jul., 24 jul., 4 aug., 12 aug., 12 sept. 1945 21 mei, 4 jun., 29 jun., 23 jul., 24 jul., 13 aug., 22 sept., 23 okt. 1946 10 jan., 3 mei 1947 9 maa.17 apr., 23 mei, 5 jun., 21 jun. 1948 5 feb., 14 feb., 24 mei 1950 4 mei Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven van/aan Janse/Struik 1934 1 17 maa. 2 24 nov. 1935 3 22 maa., niet compleet 1936 4 10 dec. 1937 5 12 jun. 1938 6 14 jan. 7 10 mei 1939 7a 17 apr., klein gedeelte 8 20 mei 9 31 mei 10 18 jul., briefkaart 10a 13 nov., idem 1940 11 5 jan. 12 1 feb. 13 22 feb. 14 13 apr. 15 16 apr., briefkaart 16 4 jul., briefkaart 17 10 jul. 18 24 jul. 19 29 jul. 20 12 sept. 21 13 sept., niet compleet 22 17 okt. 23 19 okt. 24 25 okt. 25 ?, afschr. uitgaande brief 26 6 nov. 27 23 nov. 28 30 nov. 29 7 dec. 1941 30 8 maa. 31 24 maa. 32 26 maa. 33 14 mei 34 2 jun. 35 2 jul. 35a 4 sept. 36 15 sept. 37 11 okt., niet compleet 38 21 okt. 38a 29 okt., briefkaart 39 17 nov. 1942 40 12 jan. 41 9 feb. 42 14 feb., niet compleet 43 25 feb.

77

1943

1944

1945

1946

1947 1949

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55a 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

1 apr. 29 mei, briefkaart 15 jul. 12 aug., briefkaart 16 nov. 1 jan. 4 jan., afschr. uitgaande brief 19 jul. 26 jul., niet compleet ?, afschr. uitgaande brief 4 sept. 8 sept. 14 sept. ?, afschr. uitgaande brief 11 nov., kopie 6 dec., afschr. uitgaande brief 8 dec. 21 dec. 30 dec., afschr. uitgaande brief 31 jan. 24 feb., afschr. uitgaande brief 26 feb. 22 maa., afschr. uitgaande brief 24 maa. ?, afschr. uitgaande brief 12 apr. 30 apr., afschr. uitgaande brief 3 mei 1 jun., niet compleet 16 jun. 25 jun., afschr. uitgaande brief 29 jun. 11 jul. 14 aug. 15 jun. 24 jul. 26 sept. 9 nov. 30 maa. 24 jul. 12 nov. 29 jan. 2 jun., afschr. uitgaande brief 30 jul., geschreven door J.C. Janse (?) 1950 3 mei, geschreven door J.C. Janse (?)

Brieven aan J. Koppenaal 1. ?, pagina 1 en 2 ontbreken 1934 2. 6 maa. 1935 3. 15 mei 4. 27 mei 5. 16 jun. 1936 6. 10 maa. 7. 2 aug., kopie 1937 8. 24 sept. 1946 9. 19 feb., kopie 10. 10 sept., idem 11. 7 okt., idem

78

1947 12. 13. 14. 1948 15. 16. 17. 18. 1949 19.

10 maa., kopie 5 jun., afschr. 23 jun., kopie 5 feb., kopie 14 feb., afschr. 24 mei 24 mei, afschr. 20 jan.

Brieven van Janse aan P.K. Keizer 1935 1. 7 feb., niet compleet 1936 2. 9 mei, met bijlage waarop vragen van P.K. Keizer aan A.Janse met daarop zijn beantwoording 1938 3. 17 maa. 1941 4. 29 jul. 1945 5. 8 dec. 1946 6. 11 mei 7. 14 aug. 1949 8. 3 okt. 1950 9. 3 feb. Brieven aan A.A. Los (Kopien) 1939 1. 10 okt. 2. 26 okt. 3. 1942 4. 25 aug. 1943 5. 4 mei 1944 6. 9 jan., Los aan Janse 7. 10 feb. 8. 23 jul., Los aan Janse 1945 9. 4 jun. 10. 13 dec. 1946 10. 1 jan., Los aan Janse 11. 14 aug. Afschriften van briefwisseling Janse/C. v.d. Spek (van P.K. Keizer). 1943 1. 23 apr.,v.d. Spek aan Janse 2. 15 mei, Janse aan v.d. Spek. Niet compleet 3. 8 jul., idem 4. 21 jul. , v.d. Spek aan Janse 1944 5. 24 feb., Janse aan v.d. Spek 6. 8 mei, idem 7. 13 mei, idem 8. 1 jul., idem 9. 25 jul., v.d. Spek aan Janse 10. 25 jul., Janse aan v.d. Spek 11. 12 aug., Janse aan v.d. Spek 12. 14 aug., v.d. Spek aan Janse 13. 15 aug., Janse aan v.d. Spek 14. 2 sept., Janse aan v.d. Spek Brieven van Janse aan J. de Vos 1943 1. 30 nov. 2 21 dec. 1944 3. 8 feb. 4. 25 maa. 5. 3 apr. 6. 30 aug.

79

1946 7. 1947 8. 1949 9.

16 sept. 29 dec. 1 feb.

BIJLAGE 23 Uit het archief verwijderde boeken en brochures (Inv. nr. 148) Baas, O.Onze Historie Bijlsma, B..Uit het leven van Koning David Colijn, H.Wisselingen in het wereldverkeer Colijn, H.Op de grens van twee werelden Colijn in de caricatuur Dorbeck e.a.Bloemengefluister Dijk, J. van, Om van buiten te leeren uit de Bijbelsche Geschiedenis Gunning JHzn., J.H.Mijne zonden en de daden des Heeren Hartog, A.H. den, Pro en Contra: de Godfsdienst door de wetenschap gehandhaaft Holwerda, B.De Crisis van het Gezag Hora Adema, J.Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg Jager, H.J.Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs Keuning, J.Eerlijk duurt het langst. Samenspraak Kuyper, A.De drie formulieren van Eenigheid Dr. A. Kuyper in de caricatuur Kuiper, H.H.Handboekje bij het Bijbelsch Onderwijs Landwehr, J.H.Kort begrip der Christelijke Religie Leeden, G. v.d.De geschiedenis van s Heeren Kerk te Schiedam Manifest aan het Nederlandse volk Oranje-Album Oranje in dagen van strijd Predikant, Het guldenboekje Prinses Juliana Album Rudolph, R.J.W.Een drietal Preeken Schelhaas Jzn, J.De conclusies van het Amersfoorts Congres afgewezen Staal, M. v.d.Januari-vloed 1916 Veenhof, C.Open Brief aan de Gereformeerde Kerk te Utrecht Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland 23e jaarverslag Wageningen, R. vanTijdtafel van de Geschiedenis des Vaderlands Wever, W.W.F.Demonendans op de Geitenberg Wielemaker, K.Beknopt Leerboek der Bijbelsche Oudheidkunde Wildeman, A.Oranje door alle tijden Wouters e.a., D.Ons Nederland Schetsen uit Borneo voor de jeugd

BIJLAGE 24 Bibliografie A.Janse: Boeken, brochures en bijdragen aan boeken (Inv. nr. 149.) 1923 Evas dochteren. Oud-Testamentische opvattingen over de plaats van de vrouw in de wereldgeschiedenis. Kampen 1e druk 1923 192 pag., 2e herz.druk 1974 148 pag. 1924 Eerst kunnen-dan kennen. Rekenmethode met handleiding voor 1e tot en met 7e leerjaar en aansluiting voor H. B. S. en Gymnasium. 12 deeltjes met 6

80

handleidingen. Met A. Jager, Utrecht. Utrecht 1924-1929 1925 Bijdragen in Oosthoeks encyclopedie, 2e druk Utrecht, 1925-1934 1926 Lourens Ingelse. Een episode uit het godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780. Goes 1e druk 1926, 2e druk 1932, 63 pag. Eerder verschenen als feuilletin in Dagblad De Zeeuw. Het vrijheidsprobleem in verband met de ontwikkelingsstadia der kinderlijke psyche. In: Verslag van het E.N.P. Congres 1926. Groningen 1926, pag. 8-29 Vader. Hoenderloo 1926 1e en 2e druk, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 10e jrg nr. 5 Christelijke Zelfontwikkeling. Onze houding ten opzichte van het Chr. Instituut voor Zelfontwikkeling. Rdam 1926, 31 pag. 1928 Eergevoel. Hoenderloo 1928 1e en 2e druk, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 12e jrg nr. 3 Geschiedenis van de afdeeling Zeeland. In: Gedenkboek 40-jarig bestaan van den Bond van J.V.s op G.G., pag. 328-333 Karl Barth en de waarheid. 14 pag. gestenc., 2e versie 1929 19 pag. gestenc. 1929 Als onze kinderen den HEERE vreezen. Hoenderloo 1929 1e en 2e druk, 32 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 13e jrg nr. 2/3.Opgenomen in Leven in t Verbond 1930 De factoren die geleid hebben tot de inzinking van het Calvinisme in ons land in de 17e en 18e eeuw. Referaat ter bespreking op den derden Dies der ReunistenOrganisatie van N.D.D.D. op Dinsdag 10 jun. 1930 te Amersfoort. Publicaties van de Reunisten-Organisatie van N.D.D.D. No. 3, 20 pag. Overgenomen in Leven in t Verbond, pag. 78-94 Jahw en Zijn volk in dezen tijd. In: Van ons 13de Congres. Amsterdam 1930, pag. 19-43 1931 Van de rechtvaardigen. Kampen 1e druk 1931 VIII + 335 pag., Rijswijk 2e herz. druk 1962 XVI + 344 pag. Spaanse vertaling: Los Justos en la Biblia, 3 delen. Rijswijk 1984-1987; 2e druk 1998, resp. 140, 158 en 112 pag. aa bee cee dee-om te leeren lezen. Leesmethode met A. Jager. 8 deeltjes met handleiding. Groningen-s-Gravenhage-Batavia 1931 Onderscheid maken in de opvoeding. Hoenderloo 1931, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 15e jrg nr. 1 Burgerlijke of Kerkelijke Politiek. Aalten, 1e druk 1931, 2e druk 1932. 48 pag. 1932 Nationaal-Socialistische Fascisten-politiek gezien in den levensgang van Mussolini en in de propaganda zijner geestverwanten in Nederland. Aalten, 1e druk 1932 95 pag, 2e bijgew. druk 1932, 124 pag. Kleuters en Godsdienst. Hoenderloo 1932, 20 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 16e jrg nr. 1.Opgenomen in Leven in het Verbond. De pligten der ouders, in kinderen voor God op te voeden, door Jacobus Koelman, dienaar des Evangeliums. TAmsterdam 1679. In: Pedagogische Geschriften Deel III, pag. 41-60. Purmerend, 1932

81

1933 De verhouding van Christelijke politiek tot de wereldsche. Aalten 1933, VIII + 155 pag.; Spaanse vertaling: Qu es poltica cristiana frente a la del mundo? Rijswijk 1977, 2e druk 1990. 88 pag. Het Socialisme. Leidraad ter bestudering van het werk van Prof. P. A. Diepenhorst: Het Socialisme. Amsterdam [1933], 47 pag. De heerlijkheid der Psalmen als Liederen des Verbonds. Culemborg, 1e druk 1933, 96 pag. 2e herziene druk Rijswijk, 1964, ... pag., 3e druk Heino, 1997, 98 pag. Moeilijkheden van jongens. Hoenderloo 1933, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 17e jrg nr. 3 1934 De mensch als levende ziel. Culemborg 1e druk 1934, 50 pag. Reeks Vragen van dezen tijd 1e jrg nr. VI, 2e druk Amsterdam 1937, 46 pag. Van Dordt tot 34. Kampen 1e druk 1934, 190 pag., 2e druk 1984 190 pag. De nieuwe geest van de N. S. B. Aalten 1934, 28 pag. Ikke. Hoenderloo 1934, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 18e jrg nr. 2 40 jaar Uitgever. Bijdrage aan 1894-1 Nov.-1934. Auteurs-album t.g.v. 40-jarig jubileum Uitgever J.H. Kok 1935 Het eigen karakter der Christelijke School. Kampen 1935, 170 pag. Concentratie. Hoenderloo 1935, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 19e jrg nr. 6 Wij en andersdenkenden. In: Werk- en Toogdagplan van de afdeeling Friesland van den Nederlandschen Bond van Jongelings-vereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1935. Z.p. 1935, pag. 15-23 1937 Leven in het Verbond. Kampen, 1e druk 1937, 259 pag., 2e herz. druk Groningen 1975, 218 pag. De grens van het kunnen bij kinderen. Hoenderloo 1937, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 21e jrg nr. 3 Bidden en Bijbellezen. In: Jong het volle leven in o.r.v. J.H. Scheurer, pag. 95-130. Amsterdam zj. 1938 Van idolen en schepselen. Kampen 1938, 148 pag. 1939 Dogmatiek als wetenschap en hare wijsgeerige motieven. In De reformatie van het Calvinistisch denken,o.r.v. C.P. Boodt, pag.120- 157. s-Gravenhage 1939 Rondom de Reformatie. Goes [1939], 171 pag. Om de levende ziel. Goes [1939], 135 pag. Met geheel uw verstand ... .Kampen [1939], 228 pag. Het zien van Zijn zaligheid. In: t Hoogfeest naar de Schriften o.r.v. K. Schilder, pag. 199-216, Goes [1939] Kind en gebed. Hoenderloo 1939, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 23e jrg nr. 1 1940 De waarde van de film voor kinderen. Hoenderloo 1940, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 24e jrg nr.3 1941 Heemkunde. Hoenderloo 1941, 16 pag. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde

82

25e jrg nr. 5 1942 Opmerkingen bij de Toelichting op de uitspraken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, inzake eenige punten der leer. Biggekerke 1942, 18 pag. gestenc. 1943 Onze houding in dezen tijd. Breda [1943], 22 pag. gestenc. 1944 Wereldnood. Breda 1944, 4 pag. gestenc. Over Romeinen 13. z.p., z.j., 2 pag. Aanteekeningen over de schorsing van Ds. Van Herwijnen. Breda 1944, 8 pag. gestenc. De schorsing van Ds. B. Telder te Breda. Breda 1944, 7 pag. gestenc. Gegevens en data over de schorsing van Ds. W. G. van Herwijnen. Breda 1944, 9 pag. gestenc. 1948 Wijsbegeerte en schoolleven. In: Wijsbegeerte en levenspractijk o.r.v. H.J. en J.M. Spier, pag.170-185. Kampen 1948 1950 De belijdenis der kerk naar de Schriften. Handboek voor de catechisatie. Enschede 1950, 334 pag. 1952 Uit de geschiedenis der kerk. Enschede 1e druk 1952 259 pag., 2e druk Groningen 1966 221 pag. 1953 De kerk. Schiedam 1953, 230 pag. 1957 Opvoeding en onderwijs. Verzamelde artikelen. [Rijswijk 1957], 291 pag. 1977 Que es politica cristiana frente a la del mundo? Rijswijk 1e druk 1977, 2e druk 1990, 88 pag. 1979 Inleiding in de Calvinistische Filosofie. Maarssen 1979, 114 pag. gestenc. 1982 Inleiding tot de calvinistische filosofie. Amsterdam 1982, 95 pag. Artikelen verschenen in School met den Bijbel

BIJLAGE 25 Bibliografie A. Janse: Artikelen (Inv. nr. 150) 1919 Artikelen in Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs, 1919-1932, jrgen 12 t/m 24 (Zie bijlage A) 1920 Artikelen in De School met den Bijbel. Weekblad voor het Christelijk Onderwijs,

83

1920-1940, jrgen 18 t/m 37) (Zie bijlage B) 1922 Artikelen in Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen, 1922-1933, jrgen 67 t/m 78. (Zie bijlage C) Artikelen in Gereformeerd Jongelingsblad. Orgaan van den Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag, 1922-1940, jrgen 34 t/m 51 (Zie bijlage D) 1923 Een oud gebed voor de strijd. In: De Zeeuw, verkiezingsnummer 6 apr. 1923 1924 Aanschouwing en Woord. Referaat voor de Conferentie die aan het eerste Nederl. Paedag. Congres voorafging in : Paedagogische Studin, 5e jrg. pag. 352-378 1925 Geven in de gedachte. In: De Zeeuw, 25 jun. Het kind en de geschiedenis. Referaat op de Conferentie van 7 Nov. 1925 te Amsterdam. In: Losse Paedagogische Studin, pag. 46-66 1926 Het Vrijheidsprobleem in verband met de ontwikkelingsstadia der kinderlijke psyche. Referaat gehouden in de plenaire zitting van het Eerste Nederl. Paedagogisch Congres te Amsterdam van 8-10 Apr. 1926. In: Verslag van het E.N.P.Congres, pag. 8-29. Wolters, Groningen Lourens Ingelse, een episode uit het geestelijk leven op Walcheren omstreeks 1780. Verschenen in Dagblad De Zeeuw. 1927 Boekbespreking Godsdienst en karaktervorming. In: Het Kind, 28e jrg. nr. 1, 9 apr. Over Rousseau. In: Het Kind red. D. L. Daalder, 28e jrg. nr. 15, 16 jul. Ingezonden stuk in De Standaard van 9 sept. n.a.v. artikel De Antithese in de Wijsbegeertevan Dr. S. Eringa Onnutte slaven. In: De Torenwachter. Maandblad van de Vereniging tot oprichting en instandhouding van Vlaamsche Protestantsch-Christelijke Scholen. Jrg. 1 nr. 5, 20 okt.. Overgenomen uit De School met den Bijbel, jrg. 25 nr. 5 4 aug. Wie zal het winnen?. In: De Zeeuw, verkiezingsnummer 1927 Waarom wenschen wij verstandige Christelijke Overheden te kiezen? In: De Zeeuw

1928 Weest sterk en doet het, 2 Kron. 19:11. In: De Torenwachter. Blad van de Chr. School in Belgi. Overgenomen uit School met den Bijbel, 23e jrg.pag. 145. Ook in van de rechtvaardigen pag.70-73: De Heere zal met de goede zijn Petrus Dathenus. Verslag van lezing. In: De Zeeuw, 8 maa. 1929 De school van Karl Barth en de Marburger philosophie. Boekbespreking van boek H.W. van der Vaart Smit. In: Zeeuwsche Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken, 43e jrg nr.2 en 23, 31 mei Karl Barth Gereformeerd. In: Zeeuwsche Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken, 43e jrg. nr. 22, 7 jun. 1926 Godsdienstige opvoeding en afgoderij. In: Het Kind red. D. L. Daalder, 30e jrg. nr. 21, 12 okt. Recensies in Lectuurgids van de Amsterdamsche Jeugdcentrale:

84

P.Oosterlee Wilsvorming 4e jrg nr. 6 G. Meima De haardvuren brandende 4e jrg nr. 6 1930 Artikelen in De Reformatie, 1930-1940, jrgen 11 t/m 20 (Zie bijlage E) Recensies in Lectuurgids van de Amsterdamsche Jeugdcentrale: C. Philippi-Sieuwertsz van Reesema Uit en over de werken van Prof. Ovide Decroly, 5e jrg nr. 3 C. Philippi-Sieuwertsz van Reesema Inleiding tot de werken van Prof. Dr. Jean Piaget, 5e jrg nr. 3 A. Nanninga-Boon: Psychologische Ontwikkelingsmethode van het doofstomme kind, 5e jrg nr. 3 Prof. Dr. Ph. Kohnstamm Individu en Gemeenschap, 5e jrg nr. 6 P. Oosterlee Van kleinen en grooten, 5e jrg nr. 11 1931 Valsche Profetie. Boekbespreking van Brieven aan een gevangene, R. Houwink. In: Zeeuwsche Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken, 45e jrg. nr. 11, 13 maa. Een proeve van Christelijk Aesthetica. Boekbespreking van Ethisch-Aesthetisch van W.S. Sevensma In: Zeeuwsche Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken, 45e jrg. nr. 15, 10 apr. Roman in brieven (4 stuks). In: Het Kind, 32e jrg. nrs: 1 en 3. [Janse heeft zich daarin gemengd onder de naam A. v. B.] Gandhi. In: Anti Revolutionaire Staatkunde, 8e jrg. pag. 206 en 256 Wat betekent de leer der Heilige Schrift omtrent het Verbond in den arbeid der Gereformeerde Jeugdorganisaties. In: Jong Zeeland, Najaar 1931. Overgenomen in Leidersblad, 17 okt. 1931 De ontwikkeling van het Godsdienstig leven bij kinderen van 3-7 jaar. In: De Christelijke Bewaarschool, 28e jrg. nrs. 11 en 12, nov. en dec. Ook opgenomen in Bibliotheek Bijbelsche Opvoedkunde, 16e jrg. nr. 4 Kleuters en Godsdienst De promotie van Drt. A. Lecerf te Parijs-Een hymne der Reformatie. In: De Standaard, 24 dec. 1931 Recensies in Lectuurgids van de Amsterdamsche Jeugdcentrale: Dorothy F. Wilson De Ziel van het Kind in haar Godsdienstige ontplooing, 6e jrg nr. 6 Gilles van Hees De School, 6e jrg nr. 12 1932 De Bijbel op school. In: Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs, 25e jrg., pag. 125 Het kapitaal en ons dagelijksch brood. In: Patrimonium, 28 apr. 1932. Zie ook De Reformatie, 13e jrg. nr. 24 e.v. en Gereformeerd Schoolblad dec. 1985 Voorzichtig met Barth. Ingezonden in: Hervormd Weekblad De Gereformeerde Kerk, 45e jrg. nr.229, okt. Het schoolboek. InDe Standaard, 15 nov. 1932 De Jo-Jo en de schoolmuts. In: De Standaard, 15 dec. 1932 De schoolpet. In: De Standaard, 24 dec. 1932 Het peil op de Geref. Jeugdvereenigingen. In: Jong Zeeland, okt. 1932 Recensies in Lectuurgids van de Amsterdamsche Jeugdcentrale: H. Jonkman Hz. De opvoeding van de kleuter, 7e jrg nr. 2 Dr. J.H. vor der Hake Fouten van kinderen, van leraren, van ouders met betrekking tot de school, 7e jrg nr. 3 A.S. Neil Probleemkinderen, 7e jrg nr. 3

85

1933 Een misplaatst beroep op Prof. Bavinck tegen de leer der Wetsidee van Dooyeweerd en Vollenhoven. Ingezonden stuk in: Het Correspondentieblad, 78e jrg. nr. 1, jan.. Met antwoord van Dr. Los in nr. 3 Het karakter van Willem van Oranje. In: Bouwen en Bewaren. 14e jrg. nr. 3 21 apr. Hoe de Gereformeerde Kerken der 17e en 18e eeuw Gods Verbond hebben verlaten. Stellingen voor de Zeeuwsche ouderlingenconferentie van 17 mei 1933. In: Zeeuwsche Kerkbode. Weekblad voor de Gereformeerde Kerken van Zeeland, 47e jrg. nr. 19, 12 mei. Ook in Het Ouderlingenblad, 12e jrg. nr. 135-137, jul. Art. 36. Zijn alle Overheden geroepen om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst? In: Uitbouw, 7e jrg. nr. 9, mei Boekbesprekingen verschenen in De Standaard mei 1933: J. Waterink, De opvoeding tot het huwelijk God Holsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie D. Tiemersma, Wat doet de Lagere School met de begaafdheid van ieder kind? Art. 36. Oranjes Christelijke burgerlijke politiek naar Gods Woord en naar art. 36. In: Uitbouw. Mdbld vr Jong Geref Hilversum, 7e jrg. nr. 10, jun. De roeping der Christenen in ons nationale leven, in t bijzonder ten opzichte van t Fascisme I-III. In: Bouwen en Bewaren, 14e jrg. nrs 15, 16, 18 resp. 21 en 28 jul., 25 aug. Een besliste belijdenis der wereld en een besliste belijdenis der Kerk. In: Zeeuwsche Kerkbode. Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland, 47e jrg. nr. 46, 17 nov.. Overgenomen uit Jong Zeeland Van oude boeken. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 129 Boeken die voor antiek gelden. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 284 Donderdag 24 Apr. 1533. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 360 Oranjes oppositie-politiek 1559-1566. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 384 Edel en Hooggeboren .... en een vroom Christenman. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 422 Vader Willem. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 451 Karel Barth. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. nr. 519. Overgenomen in A. Janse over Karl Barth pag. 9-13, Kampen, 1987 Schiedamsche reclame met Lidwina. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 676 Sterven en rouwgevoel. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 702 Ontslapen. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. nr. 729 De groote afreis van den mensch. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 761 Geen ijdele kunsten navolgen. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 825 Vreemde tijd. In: Op den Uitkijk, 9e jrg. pag. 857 Een besliste belijdenis der wereld en een besliste belijdenis der kerk. In: Jong Zeeland, okt. 1933 Recensies in Lectuurgids van de Amsterdamsche Jeugdcentrale: De Boone-Swartholt en J. Riemens-Reurslag Het rosarium, 8 jrg nr. 6 Dr. J. Luning Prak School, beroep, aanleg, Paedagogische Geschriften, 8e jrg nr. 6 Rein Valkhof Het Hanenhok, 8e jrg nr. 6 1934 Tweerlei stijl. De Chr. School heeft de oudste brieven. In: De Unie. Maandschrift ter bevordering van den bloei van den School met den Bijbel. 1e jrg. nr. 5, mei De Christelijke school heeft de oudste brieven. In: De Unie, 1e jrg. nr. 6, jun. Levende ziel. Antwoord op artikel van Ds. Feenstra in nummer van 22 jun.. In: Gereformeerde Kerkbode van Scheveningen, nr. 684, 13 jul. De goedkoopste of de beste school. In: De Unie, 1e jrg nr. aug. De Afscheiding of Wederkeering van 1834. In: Gereformeerde Kerkbode voor de

86

Hoeksche Waard , 6 okotber 1934. Ook in Gereformeerd Schoolblad maa. 1993 Het graf en de kosmische plaats van den Sahel. In: Op den Uitkijk, 10e jrg. pag. 45 Hoe bestaan de dooden? In: Op den Uitkijk, 10e jrg. pag. 103 De gedaante der dooden in den Scheool. In: Op den Uitkijk, 10e jrg. pag. 147 Het zieleleven der ontslapenen. In: Op den Uitkijk, 10e jrg. pag. 345 De nieuwe vorm van de nominalistische wereldbeschouwing in het Nat. Socialisme. In: Anti Revolutionaire Staatkunde, pag. 289- 311 Voorrechten van Jong Zeeland. In: Jong Zeeland, nov. 1934 1935 Artikelen in Pro Ecclesia. Weekblad ten dienste van het Gereformeerde leven in Nederland, jrgen 1 t/m 7 (Zie bijlage F) Artikelen in De Stuwdam, 1935-1940, jrgen 1 t/m 5 (Zie bijlage G ) De nominalistische inslag in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth. In: Vox Theologica, 6e jrg. nr. 4, apr., pag. 92-105 Het beginsel der oude openbare school. In: De Unie, apr. De huidige openbare school heeft geen beginsel. In: De Unie, jun. Douglas wijsheid. In: De Standaard, 24 jun. De beginselen van de C.D.U.. In: Anti Revolutionaire Staatkunde, 11e jrg pag. 125 Wie behoren niet op onze jeugdvereenigingen. In: Jong Zeeland, okt. 1935 1936 Boekbespreking: Theodor Wiesengrund-Adorno, Kierkegaard. In: Philosophia Reformata, 1936, p. 190 1937 Hoe Lenin Hegel heeft gelezen. In: Philosophia Reformata, 2e jrg. 2e kwartaal, pag. 117 Liever ten laatste Izak loslaten. Ingezonden stuk. In: De Watergraafsmeersche Kerkbode, 29e jrg nr. 35, 3 sept.. 1938 K. Barth in zijn dogmatiek I over Philosophie en Schriftuurlijke philosophie. In: Cor.bl vd Ver voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3e jrg. nr. 1, feb. Die Pdagogische Beweging in Deutschland und ihre Theorie, von Herman Nohl, 2e Auglage Frankfurt a/M. 1935. In: Correspondentiebladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3e jrg. nr. 2, pag. 52, mei Dr. J. Koopmans, Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn. In: Cor.-bl. vd Ver v Calv Wijsbege, 3e jrg. 3-4, pag. 85, jun./jul. Principiele vorming. In: Jong Zeeland, okt. Wereldgelijkvormige oratorie. In: Zeeuwsche Kerkbode. Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland, 52e jrg. nr. 30, 29 jul. Principieel is practisch. In: De Unie, jun. De zonde op de Christelijke school. In: De Unie, dec. 1939 Ergernis nemen aan de verdeeldheid. In: De Unie, dec. 1940 Mussolinis rede van 14-11 1933 over den corporatieve Staat. In: AR Staatkunde 16e jrg. nr. 1 Gezag en gehoorzaamheid. In: De Unie, feb. 1941 Psychologie. In: CalvinistischStudentenblad. Maandblad van de Calvinistische

87

Studentenbeweging, 5e jrg. nr. VI, aug. Godsdienstonderwijs. In: De Unie, nov. 1942 Psalmversjes leeren. In: De Unie, jan. Het begrip nefesj in het Oude Testament, J. H. Becker, boekbespr. In:Vox Theologica, 14e jrg. nr. 1, okt. Hegel ber Offenbarung, Kirche und Philosophie vom Gustav E. Mller. Verlag von Ernst Reinhardt, Munchen 1939. In: Correspondentiebladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbgeerte, 7e jrg. nr. 3-4, okt. Friedrich Gehrung: Das Seeliche. Wider die Verdoppelung ds Menschen. In: Correspondentiebladen van de Ver voor Calv Wijsbeg, 7e jrg. nr. 5, dec. August Lang: Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwickelung von M. Butzer bis zum Methodismus. In: Correspondentiebladen van de Ver voor Calvi Wijsbeg, 7e jrg. nr. 5, dec. Hegel ber Offenbarung, Kirche und Philosophie, Gustav E. Mller, boekbespreking. In: Co.-blad vd Ver voor Calv Wijsbeg, 7e jrg. nr. 3-4, okt. pag. 79 Das Seelische. Wider die Verdoppelung des Menschen, Friedrich Gehrung, boekbespreking. In: Correspondentiebladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 7e jrg. nr. 5, dec. p. 100 Puritanismus und Pietismus, August Lang, boekbespreking. In: Correspondentiebladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 7e jrg. nr. 5, dec. pag. 125 1945 Artikelen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Breda (vrijgemaakt), 19451958 (Zie bijlage H) Oud-Testamentische citaten bij Mattheus. In: Kracht van Omhoog, 9e jrg. 14-19, 3 nov. e.v. 1947 Het eeuwige Woord Gods en de wetenschap eener eeuw. Bijbellezen-van kindsaf.. In: Kerkblad der Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Rijswijk Z.H., 14 feb.. Overgenomen uit Jong het volle leven in 1951 Artikelen in Calvinistisch Jongelingsblad, 1951-1956, jrgen 6 t/m 10 (Zie bijlage I) 1979 Artikelen in Gereformeerd Schoolblad. Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland. Opnieuw gepubliceerde artikelen 1979-1997 (Zie bijlage 20 van Inv.nr. 145) z.j. Voor vorstin en volk. In: De Zeeuw, verkiezingsnummer Waar ligt practisch het verschil tusschen Staatkundig Gereformeerden en AntiRevolutionairen. In: De Zeeuw, verkiezingsnummer Twee broeders. In: De Zeeuw, verkiezingsnummer Waarom wensen wij verstandige Christelijke overheden te kiezen? In: De Zeeuw, verkiezingsnummer

88

Overzicht van in bladen gepubliceerde artikelen

bijlage a Artikelen van A. Janse verschenen in Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs * ook verschenen in Gereformeerde Schoolblad 12e JAARGANG 1919 Pag. 97 , 105 / De activiteit der ziel en het rekenonderwijs I en II (Artikel is de vrucht van een correspondentie tusschen den heer A. Janse, hoofd der Chr. School te Biggekerke en mij (Dr. D. H. Th. Vollenhoven) ) 13e JAARGANG 1920 Pag.129, 161 / Psychologie der schoolgemeenschap I en II 14e JAARGANG 1921 Pag. 115 / Schetsen voor paedagogische studieclubs en voor zelfstudie. Wijding en Teekenen 137 / Een rekenmethode voor de Lagere School-door P. J. Bouman en J. C. van Zelm-als proeve van toegepaste logica 150 / Overzicht van den arbeid van de Paedagogische Studieclub Walcheren 329 / Schetsen voor paedagogische studieclubs en voor zelfstudie. Schets III Dr. Maria Montessori 342 / Een gewetenszaak! 370 / Schetsen voor paedagogische studieclubs en voor zelfstudie. Montessori (vervolg) 15e JAARGANG 1922 Pag 17 / Schetsen voor paedagogische studieclubs en voor zelfstudie. Montessori (vervolg) 352 / Correctie Liefhebben met het verstand 16e JAARGANG 1923 Pag.19 / De roede omwonden met het Pater Noster 56 / De paedagogische echo 64 / Een versmaad ezelsbruggetje 73 / Hoe kunnen onze kinderen Psalmen verstaan?* 117 / Levende wezens* 140 / Tweerlei levenshouding tegenover de levende ziel 145 / Oostersche opvattingen over het levende wezen 149 / Indo-Germanen contra Semieten over de levende ziel 173 / Liefde voor-of heerschappij over de levende zielen (Indo-Germanen contra Semieten) 222 / Ingezonden van ds. W. H. Vermooten over tweerlei levensbeschouwing 225 / Waar gaat het om in de artikelen over De levende ziel 234 / Antwoord aan den heer A. Janse, dr. W. H. Vermooten 251 / Kopfgrippe 322 / Bijbel en Jeugd, door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm I ** 353 / De psychologie en het zielsprobleem. Reactie W. H. Vermooten 363 / Bijbel en Jeugd II 17e JAARGANG 1924 Pag. 92 / Tijdschriftenschouw. Montessori opvoeding Orgaan van de Ned. Montessori Ver. 6e jrg nr. 13 Ontwikkeling en orde, A. B. Drooglever-Fortuyn 121 / Van verschijningen. Psycho-Analyse I 148 / Van verschijningen. Idem II

89

214, 235, 283, 334, 365 / Religieuze ontwikkeling bij kinderen I (eerder verschenen in Siloam)* I-V 247 / Van verschijningen 284 / Van verschijningen. Leer der Zielsvermogens, J. Brederveld 372 / Van verschijningen. Nieuwe zielkunde 18e JAARGANG 1925 Pag.118 / Taalwerkelijkheid en taalsystematiek 226, 264 / Religieuze ontwikkeling bij kinderen VI* en VII* 284 / Recensie. Opvoeding en waarheidszin, Dr. P. Stegenga 285 / idem De nieuwe school, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm 335 / Willem zn historisch probleem 346 / Getroefd; Rijp voor taalsystematiek 384 / Een frisch taalboek 19e JAARGANG 1926/27 Pag. / 225 Nieuwe gehoorzaamheid* 321 Opvoeding tot zelfstandigheid* * Opgenomen in Het eigen karakter der Christelijke School 22e JAARGANG 1929/30 Pag. / 294 Echte of voorgewende belangstelling Dit artikel isOpgenomen in Het eigen karakter der Christelijke School 23e JAARGANG 1930/31 Pag. / 126 Het Humanisme in ons schoolleven 330 Barthiaansche paedagogiek I; 353 idem II Opgenomen in Het eigen karakter der Christelijke School 24e JAARGANG 1931/32 Pag. / 125 De bijbel op school Dit artikel is opgenomen in Het eigen karakter der Christelijke School

bijlage b Artikelen van A. Janse verschenen in De School met den Bijbel. Weekblad voor het Christelijk Onderwijs 18e JAARGANG 1920/21 ARTIKELEN Nr. 23 / Pag. 346 / 2 dec. 1920 / Een belangrijke vraagstuk. N.a.v. Het viermaal bidden met de kinderen op onze Christelijke scholen 19e JAARGANG 1921/22 INGEZONDEN Nr. 32 / Pag. 509 / 9 feb. 1922 / Zwarte kool. Met ingezonden van AJ pag. 530 inz. Chr. Paedagogiek in de practijk 20e JAARGANG 1922/23 INGEZONDEN Nr. 29 / Pag, 469 / 21 dec. 1922 / Reactie AJ over Onderwijs en levende kennis n.a.v. art. De Dood 21e JAARGANG 1923/24 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 1 / Pag. 1 / 5 jul. 1923 / Jozef

90

In nr. 3 pag. 33 Open Brief aan Meester Janse van Biggekerke van Wapenaar n.a.v. Jozef 11 / 141 / 11 sept. / De Schriften vervuld. Matth. 11: 4, 5 15 / 197 / 11 okt. / Opwassen in kennis. 2 Petr. 1: 5 16 / 243 / 18 okt. / Inschikken. Matth. 17: 26, 27 18 / 253 / 1 nov. / Wederstaan. Matth. 15: 2, 14 20 / 285 / 15 nov. / De maatstaf van Jezus. Joh. 1: 50, Marc. 10: 17,18 22 / 317 / 29 nov. / Geen rechter. Spr. 26: 17, Luc. 12: 13, 14 31 / 469 / 31 jan. 1924 / IJver. Joh. 2: 15-19 33 / 501 / 14 feb. / Wonderlijk, Raad, Sterke God. Jes. 9: 5a 35 / 541 / 28 feb. / Gewoonten overtreden. Joh. 4: 27 37 / 573 / 13 maa. / Zonder pretenties. Marc. 6: 3, 1 Cor. 1: 23 39 / 605 / 27 maa. / De zorgzame vriend. Matth. 16: 22 43 / 677 / 24 apr. / En Jezus nam toe in wijsheid I. Luc. 2: 52, 1 Sam. 2: 26; 44 / 693 / 1 mei / idem II; 45 / 709 / 8 mei / idem III; 46 / 725 / 15 mei / idem IV 48 / 757 / 29 mei / Evenwel het vaste fondoment Gods staat .... 1 Tim. 2: 19 51 / 806 / 19 jun. / De Heere is een God der Goden. Deut. 10: 17 22e JAARGANG 1924/25 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 5 / Pag. 58 / 31 jul. 1924 / Heilige kinderen. 1 Cor. 7:14 6 / 69 / 7 aug. / Kinderen des Koninkrijks. Ex. 12:24 8 / 89 / 21 aug. / Zwijg. Amos 6: 1-10 12 / 145 / 18 sept. / En (hij) zond zijne dienstknechten uit ... . Matth. 22: 3 16 / 217 / 16 okt. / Gijlieden zijt kinderen der profeten ... . Hand. 3: 25 en 26 18 / 249 / 30 okt. / Onze Vader. Matth. 6: 9 24 / 346 / 11 dec. / En gij zult voor het aangezicht des Heeren uws Gods, zeggen ... . Deut. 26: 13 en 14 25 / 361 / 18 dec. / Want de Heere, uw God ... . Deut. 10: 17-19 30 / 441 / 22 jan. 1925 / Geen zoon eens vreemdelings zal daarvan eten. Ex. 12: 43b-48 33 / 489 / 12 feb. / En (Hij) zeide, dat men haar zou te eten geven. Marc. 5: 43 34 / 505 / 19 feb. / En al ware het, dat ik ... . 1 Cor. 13: 1-3 36 / 537 / 5 maa. / Hij zeide tot hem ten derde male ... . Joh. 21: 17 38 / 569 / 19 maa. / Maar hebt uwe vijanden lief ... . Luc. 6: 35 40 / 601 / 2 apr. / ... de discipel welken Jezus liefhad. Joh. 21: 20 42 / 633 / 16 apr. / Broeders! Bidt voor ons. 1 Thess. 5: 25 ARTIKELEN Nr. 11 / Pag. 139 / 11 sept. 1924 / Het eene geslacht gaat en het andere geslacht komt 23e JAARGANG 1925/26 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 1 / Pag. 1 / 2 jul. 1925 / Tweerlei paedagogiek. Marc. 10: 13-16 4 / 49 / 23 jul. / Die zijne roede inhoudt haat zijn zoon. Spr. 13: 24; 23: 13-14 5 / 57 / 30 jul. / Amen, ja kom, Heere Jezus. Openb. 22: 20 7 / 73 / 13 aug. / Hij doet het welbehagen dergenen, ... Ps. 145: 19 8 / 81 / 20 aug. / Die mijn volk aan mij onderwerpt. Ps. 144: 2 13 / 145 / 24 sept. / Weest sterk en doet het. 2 Kron. 19: 11 15 / 177 / 8 okt. / De werken des vleesches. Gal. 5: 19-22 18 / 221 / 29 okt. / De vrucht des Geestes is liefde. Gal. 5: 22 19 / 237 / 5 nov. / is blijdschap 20 / 253 / 12 nov. / is vrede 21 / 269 / 19 nov. / is lankmoedigheid 22 / 285 / 26 nov. / is goedertierenheid 23 / 301 / 3 dec. / is goedheid 24 / 317 / 10 dec. / is geloof 25 / 333 / 17 dec. / is zachtmoedigheid

91

27 / 365 / 31 dec. / is matigheid 28 / 381 / 7 jan. 1926 / is liefde 33 / 461 / 11 feb. / Totdat ik de geest zal gegeven hebben. Job 27: 5b en 6 35 / 492 / 25 feb. / Gij verkoopt Uw volk ... Ps. 44: 13, 18, 23, 24 42 / 605 / 15 apr. / Waarmee zal ik den HEERE tegenkomen? Micha 6: 6, 7, 8 45 / 653 / 6 mei / En hij, zijne oogen opslaande .... Luc. 6: 20 47 / 685 / 20 mei / Zalig zijn de armen van geest ... Matth. 5: 3 51 / 749 / 17 jun. / Zalig zijn die treuren. Matth. 5: 4; Luc. 6: 21b INGEZONDEN Nr. 3 / Pag. 43 / 16 jul. 1925 / De paedagogiek van Jean Sirech. N.a.v. reactie van J. Olthoff in nr. 2 pag. 28 op Lichtstralen 24e JAARGANG 1926/27 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 1 / Pag. 1 / 1 jul. 1926 / Het is beter nederig van geest te zijn .... Spr. 16: 19 3 / 33 / 15 jul. / En Abraham geloofde in den Heere ... Gen. 15: 6 4 / 49 / 22 jul. / Want een onbarmhartig oordeel ... Jac. 2: 13; Matth. 5: 7 10 / 97 / 2 sept. / Zalig zijn die vervolgd worden .... Matth. 51: 10-13 11 / 113 / 9 sept. / Wie zal klimmen op den berg des HEEREN. Ps. 24: 3, 4 17 / 209 / 21 okt. / Een iegelijk die uit God geboren is .... 1 Joh. 3: 9 18 / 225 / 28 okt. / En Seraja was een vreedzaam vorst. Jes. 51: 59 21 / 273 / 18 nov. / Overvloediger gerechtigheid. Matth. 5: 20 22 / 289 / 25 nov. / Loon der Christelijke gerechtigheid. Matth. 6: 1, 5, 16, 20 25 / 337 / 16 dec. / De broodvraag. Matth. 6: 31, 33 29 / 401 / 13 jan. 1927 / Schatten. Matth. 6: 19, 20 31 / 433 / 27 jan. / Vreemd of eigen. Lev. 19: 17, 18; Matth. 7: 1, 5 33 / 466 / 10 feb. / De hemelsche Vader geeft-op t gebed. Matth. 7: 7, 8, 9, 11 40 / 577 / 31 maa. / De enge poort. Matth. 7: 13, 14 46 / 677 / 12 mei / Op zand gebouwd. Matth. 7: 26 25e JAARGANG 1927/28 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 1 / Pag. 1 / 7 jul. 1927 / Ik ben gehoorzaam geweest. Deut. 26: 13-18; Luc. 17:10 5 / 45 / 4 aug. / Onutte slaven. Luc. 17: 9, 10 9 / 89 / 1 sept. / Onze arbeid ijdelheid. Pred. 1: 2, 3, 11 14 / 169 / 6 okt. / De mensch-van-binnen. Joh. 10: 28; Job 11: 26 15 / 185 / 13 okt. / Onze arbeid is niet ijdel. 1 Cor. 15: 58 20 / 265 / 17 nov. / En (de verloren zoon) tot zichzelve gekomen ... Luc. 15: 17, 18; Hand. 12: 11 21 / 282 / 24 nov. / Om vergeving bidden voor een ander. Matth. 7: 8a 23 / 313 / 8 dec. / Gebedsgaven. Matth. 6: 7-9 27 / 377 / 5 jan. 1928 / Het wankele en besliste gebed. Matth. 6: 9 30 / 425 / 26 jan. / Als God ons de derde bede verhoort. Matth. 6: 10 32 / 457 / 9 feb. / Als God ons de vierde bede verhoort. Matth. 6: 11 34 / 489 / 23 feb. / Als God ons de eerste bede verhoort. Matth. 6: 9 35 / 505 / 1 maa. / Als God ons de tweede bede verhoort. Matth. 6: 9; Dan. 2: 44 37 / 537 / 15 maa. / Als God ons de vijfde bede schenkt. Matth. 6: 12; Lev. 6: 2-7 42 / 617 / 19 apr. / Bidden wij om vergeving of om besef van vergeving? Matth. 6: 12; Lev. 6: 7, Ex. 23: 21; Zach. 8: 16, 17 46 / 681 / 17 mei / Als onze Vader de zesde bede over ons inwilligt. Matth. 6: 13; Luc. 22: 40; Luc. 22: 46; 1 Tim. 6: 9; Jac. 1: 13; 2 Petr. 2: 9; Openb. 3: 8-10 47 / 697 / 24 mei / Waarom zou God ons doen wat wij Hem vragen? Matth. 6: 13 49 / 729 / 7 jun. / Hoe Jezus Zijne discipelen leerde bidden. Luc. 11: 1, 2 51 / 761 / 21 jun. / Wie weet. 1 Sam. 12: 22, 23 26e JAARGANG 1928/29 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 4 / Pag. 41 / 26 jul. 1928 / Jezus zien. Spr. 20: 8, 9

92

6 / 61 / 9 aug. / Gebedsbeloften voor vromen die onrecht bestendigen, als zij zich bekeeren van dat kwaad. Jes. 58: 9 7 / 69 / 16 aug. / Hoogten gemist. Jes. 36: 7 10 / 93 / 6 sept. / Eerlijke oogen. Ps. 139: 23, 24 19 / 285 / 8 nov. / Jahw verandert niet. Mal. 3: 1, 2, 5, 6 20 / 301 / 15 nov. / Hemelverlangen. 2 Cor. 5: 8, 9 22 / 333 / 29 nov. / Ijdel vroom geroep. 2 Tim. 2: 16-18 30 / 461 / 24 jan. 1929 / Uitwonen van den Heere. 2 Cor. 5: 6, 7 33 / 509 / 14 feb. / Christus leeft in mij. Gal. 2: 20 35 / 541 / 28 feb. / Den Zoon hebben. Joh. 1: 36; Joh. 5: 11, 12; 2 Joh. 9 42 / 653 / 18 apr. / Christus in ons midden. Matth. 18: 17-20 43 / 669 / 25 apr. / Ten behoeve van God onrecht spreken. Job 13: 7, 8 44 / 685 / 2 mei / Ten onrechte tot bekeering geroepen. Job 22: 23; Job 23: 10, 11 46 / 717 / 16 mei / De wereld te mooi voorgesteld. Job 20: 12-14; Job 21: 7-15 ARTIKELEN Nr. 14 / Pag. 176 / 4 okt. 1928 / De School met den Bijbel (Zie: Van de rechtvaardigen, 1931, pag. 311 37 / 21 feb. 1929 / In Memoriam: Sjoerd Klaas Laansma 43 / 675 / 4 apr. / De schoolkip en de echte kippen. (Zie: Het eigen karakter der Christelijke School, 1935, pag. 15) 27e JAARGANG 1929/30 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 2 Pag. / 17 / 11 jul. 1929 / Verlost in kwade dagen. Gen. 48: 15, 16 4 / 41 / 25 jul. / God vroolijk over Zijn volk! Jes. 62: 5 5 / 49 / 1 aug. / God kende hem. Ex. 2: 23-25 7 / 65 / 15 aug. / Koren- en Kafhoop. Matth. 3: 11, 12 In nr. 8 pag. 76, 22 aug. is een Ingezonden stuk van Joh. J. van Leeuwen Bij den kafhoop? Met reactie van A. Janse in nr. 9 pag. 90 Bij den kafhoop In nr. 10 pag. 104, 5 aug. Scheidslijn en Broederband. Brief aan Commissie en Redactie School met den Bijbel van Joh. J. van Leeuwen over reactie van A. Janse 12 / 129 / 19 sept. / Genade vinden bij God. 1 Cor. 1: 2-5 18 / 221 / 31 okt. / Zijn ziel verliezen om het Evangelie. Matth. 10: 39 22 / 285 / 28 nov. / Profeten, die uit hun hart profetereen. Ez. 13: 8-10, 22, 19 23 / 301 / 5 dec. / Wonen bij een verterend vuur. Hebr. 12: 28, 29 28 / 381 / 9 jan. 1930 / Als de wraak des Verbonds komt over de Kerk. Zef. 2: 1, 3 32 / 445 / 6 feb. / In den tijd. Gen. 1: 1 35 / 493 / 27 feb. / Het voor- en na-tijdelijke niet voor te stellen, doch wel te denken. Gen. 1:1; Ps. 90: 2; 2 Petr. 3: 8, 10 36 / 509 / 6 maa. / De Opperste Wijsheid. Gen. 1:1; 1 Joh. 1: 1 38 / 541 / 20 maa. / De hemel. Gen.1: 1; Gen. 1: 8a 43 / 629 / 24 apr. / De hemel zal voorbijgaan. Gen. 1: 1; 2 Petr. 3: 10; Openb. 21: 1 49 / 725 / 5 jun. / De gelijkenis van den zaaier I. Luk. 8: 10b 28e JAARGANG 1930/31 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 7 / 65 / 14 aug. 1930 / De gelijkenis van den zaaier II. Luk. 8: 12; 43 / 645 / 23 apr. 1931 / idem III. Luk. 8: 12; 49 / 745 / 4 jun. / idem IV. Luk. 8: 12; 50 / 765 / 11 jun. / idem V. Luk. 8: 12 29e JAARGANG 1931/32 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 11 / 109 / 10 sept. 1931 / De HEERE bij Abraham-en de HEERE bij Johannes. Gen. 18: 3, 4, 5 (Ook in Kerkblad Geref. Kerken Rdam-Zuid 2-1 1932> Ingezonden A.W.(apenaar)

93

Inlegkunde) 20 / 253 / 12 nov. / Onze Heer verlost ons. Rom. 7: 24, 25; 1 Cor. 15: 26 23 / 301 / 3 dec. / En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; .. Gen. 21: 6 31 / 437 / 28 jan. 1932 / Geen wortel. Luc. 8: 13; Matth. 13: 21b 34 / 486 / 18 feb. / Dorens. Luc. 8: 14 36 / 517 / 3 maa. / In volstandigheid vrucht voortbrengen. Luc. 8: 15 40 / 581 / 31 maa. / Wanneer nu Gods beloften moeten vervuld worden en .... er gebeurd niets. Gen. 16: 8 en 11 ARTIKELEN Nr. 16 / 190 / 15 okt. 1931 / De openbaring Gods aan Abraham en Johannes niet gemeen maken In nr. 18 pag. 225 reactie van A.W.(apenaar ?) Openbaring-Verborgenheid 49 / 743 / 2 jun. 1932 / De fouten van meester Drewes in het moeilijke dictee 30e JAARGANG 1932/33 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 15 / 177 / 13 okt. 1932 / Ontijdig dankoffer-een afgrijselijk geschenk. Lev. 7: 18 19 / 241 / 10 nov. / Den naaste helpen met een bestraffing. Lev. 19: 17, 18 34 / 489 / 23 feb. 1933 / Wee over de verstandigen . Spr. 1: 2-Jes. 5: 21 40 / 585 / 6 apr. / Hoe wordt Gods Wet uwe wijsheid. Deut. 4: 5, 6 43 / 637 / 27 apr. / Verblinde wijsheid beschaamd. 1 Cor. 1: 19, 20 31e JAARGANG 1933/34 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 5 / 57 / 3 aug. 1933 / Moedelooze ijveraars voor God 13 / 153 / 28 sept. / God handhaaft Zijn knechten op hun post, omdat Hij Zijn Verbond gedenkt. 1 Kon. 19: 17 16 / 209 / 19 okt. / De knecht van Elia. 2 Kon. 2: 24 20 / 16 nov. / Elisa tegenover den Syrir 33 / 485 / 15 feb. 1934 / Zwakke gewetens kwetsen. 1 Cor. 8: 12 36 / 533 / 8 maa. / Wedergeboren uit water en Geest. Joh. 3: 5 46 / 685 / 17 mei / Al de Schrift is nuttig ... 2 Tim. 3: 17 48 / 717 / 31 mei / Gebed voor den Volkenbond. 2 Tim. 2: 1, 2 50 / 749 / 14 jun. / Diotrefes. 3 Joh. 9 51 / 765 / 21 jun. / De sterke discipel, die zijn zwakken Heer liefheeft boven de anderen. De sterke Heer, die Zijn zwakken discipel sterk maakt meer dan anderen. 1 Petr. 5: 5 32e JAARGANG 1934/35 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 13 / 137 / 27 sept. 1934 / Jezus volgen. Marc. 10: 21 18 / 217 / 1 nov. / Ongelukken. Ex. 21: 13b 20 / 249 / 15 nov. / De Bijbel over den wijn. Spr. 23: 29 27 / 357 / 3 jan. 1935 / Broeders vermanen. Matth. 14: 31b 33 / 453 / 14 feb. / De tien woorden des Verbonds. Deut. 4: 13 36 / 497 / 7 maa. / De God van alle goden. Ex. 20: 3 39 / 541 / 28 maa. / De Naam. Ex. 20: 7 41 / 569 / 11 apr. / De ware godsdienst. Joh. 14: 9; Joh. 14: 28; Joh. 16: 13 46 / 641 / 9 mei / De beeldendienst. Ex. 20: 5 33e JAARGANG 1935/36 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 4 / 33 / 25 jul. 1935 / De rustdag des HEEREN. Ex. 30: 10 5 / 41 / 1 aug. / Gehoorzaamheid van Christenkinderen. Ef. 6: 1-3 8 / 69 / 22 aug. / Doodslag in de kerk. 1 Joh. 3: 14 en 12 15 / 165 / 10 okt. / Onthouding en ascese. 1 Cor. 6: 15 16 / 177 / 17 okt. / Huwelijksbescherming. Ex. 20: 14 18 / 209 / 31 okt. / Het recht van den eigendom. Ex. 20: 15

94

19 / 225 / 7 nov. / Een valsch getuige zal niet onschuldig zijn. Ex. 20: 16 20 / 237 / 14 nov. / De begeerlijkheid der menschen. Ex. 20: 17 23 / 285 / 5 dec. / Danils advent. Dan. 9: 25 26 / 333 / 26 dec. / Kerstfeest 1935. Luc. 2: 7a 50 / 678 / 11 jun. 1936 / Voor t gerecht gebracht om een weldaad. Hand. 4: 8, 9 ARTIKELEN Nr. 26 / 336 / 26 dec. 1935 / Een brief, die tot een artikel uitgroeide 28 / 367 / 9 jan. 1936 / Ingezonden van A. v.d. Baan met onderschrift van A.Janse 29 / 378 / 16 jan. / Barthiaanse humor 30 / 385 / 23 jan. / Barthiaanse humor. Een antwoord. Ingezonden van J.C. van Dijk en A. v.d. Baan met antwoord van A. Janse 34e JAARGANG 1936/37 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 36 / 457 / 4 maa. 1937 / Onnooozele wijsheid leeren. Spr. 1: 22 40 / 521 / 1 apr. / Levenswijsheid. Spr. 4: 4 43 / 565 / 22 apr. / Grenzen voor het straffen. Spr. 9: 8 44 / 581 / 29 apr. / De oprechten mogen zker wandelen. Spr. 10: 9 / 45 / 597 / 6 mei / Overtredingen toedekken. Spr. 10: 12 47 / 629 / 20 mei / De luie. Spr. 10: 26 48 / 645 / 27 mei / Vr den val. Spr. 16: 18 51 / 685 / 17 jun. / Een goedertieren mensch ... . Spr. 11: 17 ARTIKELEN Nr. 51 / 691 / 17 jun. / Heeft de kerk ons nog iets te zeggen? 35e JAARGANG 1937/38 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 2 / 17 / 8 jul. 1937 / Al gevende verrijkt worden. Spr. 11: 24 3 / 29 / 15 jul. / t Hinderlijk aanvaarden. Spr. 14: 4 10 / 89 / 2 sept. / Dierenbescherming op Schriftuurlijke grondslag. Spr. 12: 10 11 / 105 / 9 sept. / Die tong ....! Spr. 12: 18 13 / 129 / 23 sept. / Losprijs der ziel bij rijken. Spr. 13: 8 16 / 169 / 14 okt. / De rechte critische houding. Spr. 14: 15 19 / 213 / 4 nov. / Lastige vriendschap? Spr. 14: 20 23 / 265 / 2 dec. / Hij doorziet ons. Spr. 15: 11 34 / 425 / 17 feb. 1938 / Zinof raad ARTIKELEN Nr. 11 / 110 / 9 sept. 1937 / De antithese in de methodiek 12 / 122 / 16 sept. / Hoe verkeerde beginselen verkeerde methodiek voortbrengen 13 / 132 / 23 sept. / Tegen het kwaad in de methodiek 14 / 147 / 30 sept. / De antithese in de methodiek bij Lankamp / 15 / 163 / 7 okt. / Ingezonden Joh. Tichelaar: O, die neutrale Methodiek! N.a.v. artikel A.Janse De antithese in de methodiek 16 / 174 / 14 okt. / Gunning en Kuyper 30 / 375 / 20 jan. 1938 / Schriftuurlijke wijsbegeerte 31 / 385 / 27 jan. / Calvinistische Wijsbegeerte. 1. Belangstelling voor wijsbegeerte 32 / 403 / 3 feb. / Idem 2. De bezigheid van den wijsgeer 33 / 413 / 10 feb. / Idem 3. Niet ijdel in den Heere 34 / 429 / 17 feb. / Idem 4. Den geest eener Wijsbegeerte beproeven / 35 / 441 / 24 feb. / Idem 5. Een eigen stelsel 36 / 457 / 3 maa. / Idem 6. Een dilemma overwonnen 37 / 468 / 10 maa. / Idem 7. Oppassen bij de probleemstelling* 38 / 483 / 17 maa. / Idem 8. Actueele vraagstukken* 39 / 498 / 24 maa. / Idem 9. Eigen standpunt en kijk noodig om andere stelsels recht te zien 40 / 510 / 31 maa. / Idem 10 Calvinisten en wijsbegeerte* 41 / 521 / 7 apr. / Idem 11. Gevaarlijk terrein*

95

42 534 / 14 apr. / Idem 12. Het formeele princiep der Reformatie 44 / 564 / 28 apr. / Idem 13. Wat zal de philosophie over God zeggen?* 45 / 584 / 5 mei / Idem 14. Gods Souvereiniteit boven alle schepsel* 46 / 612 / 12 mei / Idem 15. Niets in het schepsel is vrij (souverein) 49 / 639 / 2 jun. / Idem 16. Subject-zijn 52 / 687 / 23 jun. / Idem 17. Deux exlex?* 53 / 706 / 30 jun. / Idem 18. De grond der waarheid * overgenomen in Gereformeerd / Schoolblad, 18e en 19e jrg. 1975-1976 36e JAARGANG 1938/39 LICHTSTRALEN UIT HET WOORD Nr. 3 / 29 / 21 jul. 1938 / Van den HEERE. Spr. 16: 1 6 / 53 / 11 aug. / Blijdschap in t goede antwoord. Spr. 15: 23 ARTIKELEN Nr. 1 / 7 / 7 jul.1938 / Calvinistische Wijsbegeerte. 19. Grenzen en taak van Schriftgehoorzame wetenschap* 2 / 23 / 14 jul. / Idem 20. De boer met zijn paard* 3 / 33 / 21 jul. / Idem 21. Wij denken in-den-tijd* 4 / 39 / 28 jul. / Idem 22. Het wezen der dingen* 5 / 48 / 4 aug. / Idem 23. Subjectsfuncties van dingen* 6 / 55 / 11 aug. / Idem 24. Objectsfuncties van dingen* 7 / 64 / 18 aug. / Idem 25. Schema van dingen met hun subjects- en objectsfuncties in de wetskringen naar Prof. Vollenhoven 8 / 71 / 25 aug. / Idem 26. Vakwetenschappen en Wetsgebieden* 11 116 / 15 sept. / Idem 27. Goed en kwaad bij de subjectsfuncties 12 / 126 / 22 sept. / Idem 28. t Verabsoluteeren van een functie 14 / 154 / 6 okt. / Idem 29. Raadsels 16 / 189 / 20 okt. / Idem 30. Antinomien 20 / 250 / 17 nov. / Idem 31. Wonderen 23 293 / 8 dec. / Idem 32. Getal en ruimte 25 / 320 / 22 dec. / Idem 33. Pistische sfeer en Verbond 27 / 349 / 5 jan. / Idem 34. Het schema omvat niet alles 30 / 393 / 26 jan. / Idem 35. De verbanden: intraen inter 32 / 428 / 9 feb. / Idem 36. Intra-individueel verband 33 / 451 / 23 feb. / Idem 37. De plant als geheel, met haar verbanden 39 / 530 / 30 maa. / Idem 38. Het intra-individueele verband tusschen de functies bij een dier 42 / 575 / 20 apr. / Idem 39. Anticipatie en Retrocipatie 44 / 607 / 4 mei / Idem 40. Het verband van vroeger en later Heeft de kerk ons nog iets te zeggen? * overgenomen in Gereformeerd Schoolblad, 19e en 20e jrg. 1976-1977 37e JAARGANG 1939/40 ARTIKELEN Nr. 10 / 90 / 7 sept. / Calvinistische Wijsbegeerte. 41. Concreet soortbegrip 11 / 99 14 sept. / Idem 42. De mensch; in het algemeen 12 / 111 21 sept. / Idem 43. Indeeling der wijsgeerige stroomingen naar het schema: desme-thesme-panthesme onvoldoende 13 / 132 / 28 sept. / Idem 44. Monistische dualistische systemen 16 / 169 / 19 okt. / Idem 45. Monisme 18 / 193 / 2 nov. / Idem 46. Athesme 19 / 208 / 9 nov. / Idem 47. A-kosmisme / 20 / 225 / 16 nov. / Idem 48. Warm- en diep-sprekend monisme 23 / 265 / 7 dec. / Idem 49. A-priorisme en epi-phaenomenalisme 25 295 21 dec. / Idem 50. Hegel en Lenin

96

bijlage c Artikelen van A. Janse verschenen in Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen.

67e JAARGANG 1922 t LEVEN IN DE SCHOOL Nr. / 1 / pag. 7 / 20 jan. / Uit de praktijk. t Leven in de school 2 / 25 / 10 feb. / Uit de praktijk. t Leven in de school 3 / 40 / 17 feb. / t Leven in de school. Zoo natuurlijk! 4 / 60 / 24 feb. / Dat kan niet iedereenII 5 / 76 / 3 maa. / Een moeilijke opvoedingskwestie III 6 / 91 / 10 maa. / Voorkomen is beter dan genezen IV 7 / 107 / 17 maa. / Speelschool, geen leerschool V 8 / 120 / 24 maa. / Zoo natuurlijk ook in de school VI 9 / 139 / 31 maa. / Tact VII 10 / 157 / 7 apr. / Gods gebod voorop VIII 11 / 171 / 14 apr. / Ledige kwartiertjes IX 13 / 203 / 28 apr. / Werken om resultaat X 14 / 217 / 5 mei / Onze schoolmeesterswijsheid is niet practisch en ook niet wetenschappelijk XI / 15 / 233 / 12 mei / Onze schoolcultuur past niet genoeg bij het kind en ook niet bij de groote-menschen-maatschappij 17 / 265 / 26 mei / Een contrast, dat ons te denken geeft XIII 32 / 432 / 8 sept. / Een eerste eisch XIV 35 / 483 / 29 sept. / Schoolcultuur is het stokpaardje XV 37 / 512 / 13 okt. / Niet leerstof maar beoefening der leerstof is hoofdzaak XVI 39 / 544 / 27 okt. / Kennis moet groeien XVII 40 / 563 / 3 nov. / Kristallengroei XVIII 41 / 580 / 10 nov. / Is ons schoolleven wel normaal? X 46 / 663 / 15 dec. / Mn kleutertjes XX 68e JAARGANG 192 Nr. / 5 / pag. 70 / 2 feb. / De menschelijke en de Christelijke zijde van ons werk I 9 / 136 / 2 maa. / Een notitieboekje XXII 24 / 375 / 15 jun. / Debiel (Uit het notitieboekje) 26 / 406 / 29 jun. / Taal-oefeningen 30 / 445 / 27 jul. / Nog eens: taalwerk (Uit mijn notitieboekje) 39 / 544 / 28 sept. / Spraakgebreken (Uit mijn notitieboekje) 40 / 563 / 5 okt. / Niet jagen 41 / 580 / 12 okt. / Niet zoo bedoeld 42 / 592 / 19 okt. / Schrijven (Uit mijn notitieboekje) 47 / 674 / 23 nov. / Zingen (Naar mijn notitieboekje) 50 / 719 / 14 dec. / Intens onderwijs vraagt rustig tempo 69e JAARGANG 1924 Nr. / 2 / pag. 24 / 11 jan. / Is dat taal? 3 / 38 / 18 jan. / Invloed van het dialect en de spreektaal op de werkwoordsvormen 7 / 104 / 15 feb. / Een proefje over de kleurenkennis onzer leerlingen 8 / 119 / 22 feb. / De macht der liefde 9 / 135 / 29 feb. / Aardrijkskunde 17 / 262 / 25 apr. / Jaartallen leeren 31/32 / 457 / 11 aug. / Briefkaarten schrijven 36 / 500 / 5 sept. / Het spoorboekje als leermiddel 39 / 547 / 26 sept. / Aanleg voor geschiedenis en jaartallen leeren

97

49 / 705 / 5 dec. / Jaartallenlijst 51 / 738 / 19 dec. / Teekenen 70e JAARGANG 1925 Nr. / 2 / pag. 22 / 9 jan. / Lezen 4 / 57 / 23 jan. / Een rede verslaan 8 / 119 / 20 feb. / Een dialect-les 10 / 150 / 6 maa. / Verschillend lezen 39 / 563 / 25 sept. / Verschillend schrijven 44 / 643 / 30 okt. / Geschiedenis repeteeren 78e JAARGANG 1933 Nr. / 1 / pag. 8 / 5 jan. / Een misplaatst beroep op Prof. Bavinck tegen den leer der Wetsideevan Dooyeweerd en Vollenhoven! Ingezonden stuk n.a.v. artikel van S.O. Los Richtlijnen in de paedagogiek (H.Bavinck) in 77e jrg pagina 560

bijlage d Artikelen A. Janse verschenen in Gereformeerd Jongelingsblad. Orgaan van den Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag

33e JAARGANG 1921/22 Crisis tijden-Nieuwe tijden 34e JAARGANG 1922/23 Nr. / 1 / pag. 6 / 1 sept. 1922 / Karaktervorming en de Jongelingsvereeniging op Geref. Grondslag I; 2 / 23 / 8 sept. / idem II; 4 / 55 / 22 sept. / idem III; 5 / 70 / 29 sept. / idem IV; 6 / 85 / 6 okt. / idem V, VI; 7 / 115 / 20 okt. / idem VII slot 9 / 137 / 27 okt. / Onze Bondsidee I; 10 / 157 / 3 nov. / idem II; 11 / 171 / 10 nov. / idem III; 12 / 187 / 17 nov. / idem IV 13 / 197 / 24 nov. / Beginselen in de Zendingsgeschiedenis 14 / 219 / 1 dec. / Onze Bondsidee V 28 / 440 / 9 maa. / Over algemeene geschiedenis 37e JAARGANG 1925/26 Nr. / 9 / pag. 143 / 30 okt. 1926 / Jongelingsvereeniging en Ontspanning I; 10 / 159 / 6 nov. / idem II; 11 / 175 / 13 nov. / idem III; 12 / 191 / 20 nov. / idem IV (slot) 39e JAARGANG 1927/28 Nr. / 36 / pag. 584 / 11 mei 1928 / Geest der eeuw en bondsidee 40e JAARGANG 1928/29 Nr. / 15 / pag. 236 / 14 dec. 1928 / Om de vrijheid I; 16 / 253 / 21 dec. / idem II; 24 / 385 / 22 feb. 1929 / idem III; 25 / 409 / 1 maa. / idem IV 43e JAARGANG 1931/32 Nr. / 10 / pag. 168 / 6 nov. 1931 / Leider en leiding op de Jongelingsvereeniging I; 11 / 184 / 13 nov. / idem II; 12 / 196 / 20 nov. / idem III ? / ? / ? / Schets Calvinisme tegenover Fascisme en Nat. Socialisme 44e JAARGANG 1932/33 Nr. / 13 / pag. 209 / 25 nov. 1932 / Samenwerking der Gereformeerde Jeugdorganisaties bij het beginsel 15 / 244 / 9 dec. / De jongeling en zijn Bijbel* 43 / 709 / 7 jul. 1933 / Het Verbond Gods met de Kerk-en de arbeid der

98

Gereformeerde Jeugdvereenigingen* 44 / 717 / 14 jul. / Wat beteekent de leer der Heilige Schrift omtrent het Verbond in den arbeid der Gereformeerde Jeugdorganisaties* 47 / 741 / 4 aug. / Vragen omtrent het Verbond I*; 48 / 749 / 11 aug. / idem II* 50 / 766 / 25 aug. / De uitdrukking Zaligmakend geloof* *Opgenomen in Leven in het Verbond 46e JAARGANG 1934/35 Nr. 4 / 28 sept. 1934 / Stellingen van het onderwerp Onze roeping ten opzichte van het Verbond Gods gehouden op 6 okt. 1934 te Goes voor de afdeeling Zeeland 8 / 20 okt. / Stellingen van het onderwerp Leven in het Verbond en het Vereenigingswerk gehouden 2 nov. e.v. voor Afdeeling Zuid-Holland 13 / 200 / 30 nov. / De behandeling van de Geloofsbelijdenis op den Jongelingsvereeniging I; 14 219 / 7 dec. / idem II 16 / 249 / 21 dec. / Wetenschappelijke dogmatiek en de behandeling van Geloofsbelijdenis op de J.V. 19 / 296 / 18 jan. 1935 / Leven in het Verbond I; 20 / 312 25 jan. / idem II; 21 / 330 1 feb. / idem III 43 / 692 / 12 jul. / Wij en andersdenkenden I 700 / Waarom toch die ijselijkheden, collega t Hooft? 44 / 709 / 19 jul. / Wij en andersdenkenden II; 45 / 725 26 jul. / idem III; 48 / 753 / 16 aug. / idem IV 47e JAARGANG 1935/36 Nr. / 8 / Pag. 119 25 okt. 1935 / Wij en andersdenkenden (schets) 22 / 352 7 feb. 1936 / Verkeerde vraagstellingen die verwarring brengen I; 24 / 386 21 feb. / idem II; 28 / 450 20 maa. / idem III; 29 / 462 27 maa. / idem IV; 32 / 509 17 apr. / idem V; 33 / 528 24 apr. / idem VI; 38 / 615 5 jun. / idem VII slot 49e JAARGANG 1937/38 Nr. / 38 / Pag. 622 25 mei 1938 / Op, broeders, op! Gezongen 51e JAARGANG 1939/40 Nr. / 11 / Pag. 181 10 nov. 1939 / Onze pretenties I; 12 / 17 nov. / idem II; 13 / 24 nov. / idem III

bijlage e Artikelen van A. Janse verschenen in De Reformatie

11e JAARGANG 1930/31 HOOFDARTIKELEN Nr. 40 / Pag. 313 / 3 jul. 1931 / Karl Barths positieve negativiteit I; 41 / 321 / 10 jul. / idem II KERKELIJK LEVEN Nr. 49 / Pag. 359 / 4 sept. 1931 / Wij-preeken* 50 / 366 / 11 sept. / De arme Lazarus* * Ook in A.Janse over Karl Barth, pag. 98-113. Kampen, 1987 12e JAARGANG 1931/32 HOOFDARTIKELEN Nr. 34 / Pag. 265 / 20 mei 1932 / Eben Hazer I;35 / 273 / 27 mei / idem II; 36 / 281 / 3 jun. / idem III

99

13e JAARGANG 1932/33 UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN Nr. 24 / Pag. 187 / 17 maa. 1933 / Het kapitaal en ons dagelijksch brood I; 25 / 197 / 24 maa. / idem II; 26 / 203 / 31 maa. / idem III; 27 / 212 / 7 apr. / idem IV PRINS WILLEM VAN ORANJE-NUMMER Nr. 29 / Pag. 230 / 21 apr. 1934 / Oranje en Datheen 14e JAARGANG 1933/34 INGEZONDEN Nr. 24 / Pag. 189 / 16 maa. 1934 / Verkeerde probleemstelling. N.a.v. artikel J. Waterink over Christologie en Anthropologie 15e JAARGANG 1934/35 POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN Nr. 45 / Pag. 364 / 9 aug. 1935 / Sergius Paulus. Hand. 13:3-12 I; 46 / 372 / 16 aug. / idem II; 47 / 380 / 23 aug. / idem III 16e JAARGANG 1935/36 KERKELIJK LEVEN Nr. 13 / Pag. 100 / 27 dec. 1935 / Calvijns polemische geschriften in Nederland 19 / 157 / 7 feb. 1936 / Richtingdrijvers en gehoorzame knechten 29 / 243 / 17 apr. / Hoedemaker-Boissevain OPVOEDING EN ONDERWIJS Nr. 3 / Pag. 22 / 18 okt. 1935 / Ziele-piloten? 17e JAARGANG 1936/37 HOOFDARTIKELEN Nr. 34 / Pag. 275 / 21 mei 1937 / Weatherhead KERKELIJK LEVEN Nr. 4 / Pag. 27 / 23 okt. 1936 / Beeldendienst en Schriftgeloof 21 163 / 19 feb. 1937 / Geen kwaad gerucht verbreiden (aan Prof. Hepp) POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN Nr. 44 / Pag. 358 / 30 jul. 1937 / Het echt menschelijke en de Griekse philosophie UIT DE HISTORIE Nr. 45 / Pag. 366 / 6 aug. 1937 / Calvijn als jong predikant aangeklaagd wegens onrechtzinnigheid 46 / 375 / 13 aug. / Calvijn over zijn aanklager Caroli 47 / 383 / 20 aug. / Calvijn als verdachte voor de Synode 48 / 391 / 27 aug. / Calvijn over de Synodes van Lausanne en Bern 49 / 399 / 3 sept. / Calvijn krijgt de broeders tegen zich in de zaak Caroli 50 / 407 / 10 sept. / Een zakelijk persoonlijk woord van Calvijn aan Caroli (Opgenomen in Uit de geschiedenis der kerk ) 18e JAARGANG 1937/38 KERKELIJK LEVEN Nr. 21 / Pag. 204 / 18 feb. 1938 / Een zwarte lijst voor Jeugdcentrales I; 22 / 212 / 25 feb. / idem II 31 / 284 / 29 apr. / Men is tegen alle gevoel I; 32 / 290 / 6 mei / idem II 43 / 386 / 22 jul. / Wereldgelijkvormige oratorie HET BOEK VAN DE WEEK Nr. 45 / Pag. 401 / 5 aug. 1938 / Calvijn in het licht zijner brieven, door W. de Zwart OPVOEDING EN ONDERWIJS Nr. 39 / Pag. 354 / 24 jun. 1938 / Geen partijdige Nationale feestviering! PERSSCHOUW Nr. 22 / Pag. 215 / 25 feb. 1938 / Objectieve soteriologie? 23 223 / 4 maa. / Janse-Janssens en dito omgekeerd

100

19e JAARGANG 1938/39 / KERKELIJK LEVEN Nr. 9 / Pag. 69 / 2 dec. / Symtomatische woordafleiding geest-gist? 20e JAARGANG 1939/40 UIT DE HISTORIE Nr. 37 / Pag. 287 / 21 jun. / Calvijn-Castellio I; 38 / 296 / 28 jun. / idem II; 39 / 303 / 5 jul. / idem III; 41 / 320 / 19 jul. / idem IV

bijlage f Artikelen van A. Janse verschenen in Pro Ecclesia. Weekblad ten dienste van het Gereformeerde leven in Nederland 1e JAARGANG 1935/36 Nr. 1 / Pag. / De vastigheden van Gods Verbond voor onze jeugd (I); 2 / idem (II); 3 / idem (III); 4 / idem (IV); 5 / idem (V); 17 / Karl Barth (I); 18 / idem (II);;19 / idem (III); 20 / idem (IV) 31 / 126 1 mei 1936 / Gods genade over de kinderen der Rechtvaardigen (1); 32 / 131 8 mei / idem (2); 33 / 134 15 mei / idem (3); 34 / 138 22 mei / idem (4); 35 / 142 29 mei / idem (5) 36 / 145 5 jun. / Wat wil Pro-Ecclesia 39 / 158 26 jun. / Drpraten over Zelfonderzoek I; 40 / 162 2 jul. / idem II 42 / 170 17 jul. / De Heilige Schrift handelt nergens over het Zelfonderzoek zooals Dr. Impeta dat nader omschrijft 43 / 174 24 jul. / De eenige tekst Onderzoekt uzelven 44/5 / 176 31 jul. / Het Woord beproeft ns op onze gehoorzaamheid 49 / 194 4 sept. / Kinderen opvoeden voor den HEERE I; 50 / 198 11 sept. / idem II; 52 / 207 25 sept. / idem III 2e JAARGANG 1936/37 ACTUEELE ONDERWERPEN Nr. 27 / Pag. 102 2 apr. / De Vrije Universiteit. Is een Hoogeschool een zaak van gewicht?* 28 106 9 apr. / Waarom is een hoogeschool van zoveel belang?* 29 / 111 16 apr. / Het practisch belang der wetenschap* 30 / 115 23 apr. / De afval der wetenschap* 31 / 118 30 apr. / Een begin van verlossing* * ook verschenen in de Zeeuwsche Kerkbode en in / Gereformeerde Kerkbode voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde BOEKBESPREKINGEN Nr. 38 / Pag. 146 18 jun. / Is het dilemma: theoretische kwesties of leven juist? (Inleiding op de bespreking van Kerk en Wereld. Uitgave van J.H.Kok te Kampen) 39 / 151 25 jun. / Liefde en Trouw, Th.Delleman 152 / Discipelschap in het gezin, T.Ch.v.d.Vliet Christelijk leven, K.Fernhout Mzn. 41 / 159 9 jul. / Hoe verwachten wij Jezus wederlomst?, F.W.Grosheide 160 / Onze wandel, G.Brillenburg Wurth GEZIN EN SCHOOL Nr. 19 / Pag. 71 5 feb. / De kerk bij het onderwijs I; 20 / 74 12 feb. / idem II; 21 / 78 19 feb. / idem III HOOFDARTIKELEN Nr. 30 / Pag. 113 23 apr. / Geloofsroem op wetenschappelijk terrein 34 / 129 21 mei / Beschouwingen met tegenwicht of waarheid 35 / 133 28 mei / Theologische misverstanden* 38 / 145 18 jun. / Sabellianisme bij Calvijn?*

101

39 / 149 25 jun. / Zijn wij woordelijk aan de belijdenisgeschriften gebonden? 41 / 157 9 jul. / Lelio Socinus en zijn vraagstukken I*; 42 / 161 16 jul. / idemII* 43 / 165 23 jul. / Calvijn aan Lelio Socinus over de opstanding des vleesches* 44/5 169 6 aug. / Hoe zullen leeken oordeelen over vakwetenschap? (Naar aanleiding van: Op Gods Woord gegrond van Ds. J.M.Spier)* 46 / 171 13 aug. / Moet ieder belangstellen in wijsbegeerte der wetsidee?* *Opgenomen in Rondom het Woord SCHRIFTOVERDENKINGEN Nr. 28 / Pag. 106 9 apr. / Een heilige en gezegende dag* 29 / 109 16 apr. / De oudste kerkdienst* 30 / 113 23 apr. / Afval in de kerk ten dage van Henoch zooals in den tijd van den brief van Judas* 31 / 117 30 apr. / Het overblijfsel* 34 129 21 mei / De God van Sem* 35 / 133 28 mei / Vreemdelingen* 36 / 137 4 jun. / Twist in de kerk* 37 / 141 11 jun. / Broeders in de wereld 38 / 145 18 jun. / Waarbij zal de kerk het weten ....? 39 / 149 25 jun. / De kerk onder de goddeloozen 40 / 153 2 jul. / Het teeken voor de kerk. Gen.17 41 / 157 9 jul. / De tegensprekende kerk beroept zich op vader Abraham . 42 / 161 16 jul. / Naar het vleesch geboren 43 / 166 23 jul. / Als de kerk onrecht heeft tegenover rechtvaardige wereld 44/5 170 6 aug. / De kerk maakt verbonden met de wereld 47 / 177 20 aug. / De kerk erkent dat God souverein beschikken kan over het werk Gods aan haar 48 / 181 27 aug. / De kerk houdt haar graven in eere voor de toekomst* 49 / 185 3 sept. / De huwelijken der kerk* 50 / 190 10 sept. / De uitverkozen kerk gehaat om haar zegen 51 / 193 17 sept. / Jakob in Bethel-De kerk in het huis Gods 52 / 197 25 sept. / De kerk begeert kinderen * ook verschenen in kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda VAN ALLERLEI TERREIN Nr. 34 / Pag. 131 21 mei / Is mijn geloof echt? Volharding der heiligen 36 / 139 4 jun. / De bruid van Christus 37 / 142 11 jun. / Veronderstelde wedergeoorte? Zelfreflectie 39 / 151 25 jun. / Het huis des gebeds 40 / 155 2 jul. / Ons particuliere leven en de Heilige Schrift 41 / 159 9 jul. / Dagelijksche gebedstijden in huis* 42 / 163 16 jul. / Huisgodsdienstoefening* 46 / 174 13 aug. / Het jaar 33 ** 49 / 187 3 sept. / Slecht lezen, of ....? 51 / 195 17 sept. / Het genadeverbond en de schoolstrijd I; 52 / 199 24 sept. / idem II * ook verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda **Opgenomen in Rondom de Reformatie 3e JAARGANG 1937/38 / HOOFDARTIKELEN Nr. 6 / Pag. 23 6 nov. / Stille tijd 7 / 27 13 nov. / Het valsche beroep op de vaderen 8 / 31 20 nov. / Progressief-Gereformeerd 9 / 35 27 nov. / Nieuwe wederkeer of progressie van het oude I*; 10 / 39 4 dec. / idem II* 11 / 43 11 dec. / Het Woord ter refrormatie tegen het subjectivisme dat zijn sterkte heeft in de zielvereering VI*; 12 / 47 18 dec. / idem VII. t Gevaar van modern subjectivisme voor onze kerken*

102

14 / 55 31 dec. / Gevaar gezien* 15 / 59 8 jan. / Gevaar gezien (vervolg)* 16 / 63 15 jan. / Over een kern-ik* 17 / 67 22 jan. / Prof.Hepp verwaarloost de vraag waar t om gaat* 25 / 99 19 maa. / Wezen en Verschijning bij den Heiligen Doop? I*; 26 / 103 26 maa. / idem II*; 27 / 107 2 apr. / idem III*; 28 / 111 9 apr. / idem IV De vraag naar ongeoorloofde zekerheid doet de door de door Schrift geboren geboden zekerheid verliezen* 30 / 119 23 apr. / idem V Absolute zekerheid en schriftuurlijke zekerheid* 31 123 30 apr. / idem VI Hij is een geloovige* 32 / 127 7 mei / idem VII De schriftuurlijke verzekerdheid van verkiezing, geloof, verbond. onzeker gemaakt* 33 / 131 14 mei / idem VIII Verbondsbreuk onder het nieuwe verbond onmogelijk?* 34 135 21 mei / idem IX Het positief kerkelijke en het positief persoonlijke juist verzwakt door de speculatie* 35 / 139 28 mei / idem X Schriftuurlijk oordeel rust niet op veronderstellingen* *Opgenomen in Rondom de Reformatie KERKELIJK LEVEN Nr. 2 / Pag. 6 9 okt. / Kwesties van geleerden of reformatie der kerk? 3 / 10 16 okt. / Symtonen van verval 4 / 14 23 okt. / Persoonlijke dingen 5 / 19 30 okt. / Kuypers strijd des geloofs in 1873 21 / Kuyper en de Weezen. Proeve van ambtstrouw 6 / 24 6 nov. / Professorale droefenis Persoonlijke dingen (vervolg) 11 / 44 11 dec. / Een Hollandsche matador of een Spaansche? 12 / 49 18 dec. / Treurig 22 / 88 26 feb. / Een zwarte lijst voor jeugdcentrales I*; 23 / 92 5 maa. / idem II* Seigneurale kijk op de dingen I; 24 / 96 12 maa. / idem II Wie neemt het nauw met het historische? 26 / 104 26 maa. / Saamhang gezien? 29 / 116 16 apr. / Een recensie met een achtergrond 33 / 132 14 mei / Men is tegen alle gevoel I.*; 34 / 136 21 mei / idem II* 35 / 140 28 mei / Onbevooroordeelde speculaties 39 / 156 25 jun. / Velen geroepen, weinigen uitverkoren. Luc. 13:23-30 40 / 160 2 jul. / Mannen broeders, die vervolgen ** 41 / 164 9 jul. / Die zijn zoon liefheeft boven Mij .... 45 / 189 13 aug. / Klagen in commissie * ook verschenen in De Reformatie ** dit artikel is ook verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda SCHRIFTOVERDENKINGEN Nr. 1 / Pag. 1 2 okt. / De kerk gedraagt zich vorstelijk 2 / 5 9 okt. / Geisoleerde groep in de kerk tot behoud van de anderen 3 / 9 16 okt. / De schande der kerk 4 / 14 23 okt. / De verstooten kerk vindt gunst bij menschen van de wereld 6 / 24 6 nov. / Vrede over broeder-verkoopers 7 / 27 13 nov. / God trekt op met de kerk 8 / 32 20 nov. / Pluriformiteit in de kerk 9 / 35 27 nov. / Rouw over een kerkvader 10 / 39 4 dec. / Kerk, die den Heiligen Geest wederstond 11 / 44 11 dec. / Krijtende kerk 12 / 48 18 dec. / Louter genade aan walgelijke kerk 13 / 52 24 dec. / Kerkelijke gemeenschap op het Kerstfeest. 1 Joh. 3:1-3 14 / 56 31 dec. / Oudejaar. Het einde en het begin 15 / 59 8 jan. / De weldaden des Verbonds aan de kerk bewezen 16 / 64 15 jan. / Bloed

103

17 / 67 22 jan. / Paniekstemming in de kerk 18 / 72 29 jan. / Belofte van den Heelmeester der kerk 19 / 76 5 feb. / De gansche kerk murmureerde 20 / 80 12 feb. / De kerk en haar God 21 / 83 19 feb. / Het brood des levens ontvangen naar Gods ordening 22 / 87 26 feb. / Ongeloof in de kerk 23 / 91 5 maa. / De oorlog des HEEREN 24 / 95 12 maa. / Raad voor de kerk van buiten af 25 / 100 19 maa. / De kerk belooft Gods Verbond te zullen houden 26 / 104 26 maa. / De wet voor de verloste kerk 27 / 108 2 apr. / Geen andere goden in de kerk 28 / 112 9 apr. / Geen beeld van God in de kerk 30 / 119 23 apr. / Zweten in de kerk 31 / 124 30 apr. / De dag der verlustiging voor de kerk. Jes. 58:13-14 32 / 127 7 mei / God wil eerbied voor de ouders, in de kerk 33 / 131 14 mei / Doodslagers in de kerk? 34 / 135 21 mei / God, de Heer van leven en dood 37 / 147 11 jun. / Bal-Peor 38 / 152 18 jun. / Stelen in de kerk 39 / 156 25 jun. / Valsche getuigen voor Gods recht 40 / 159 2 jul. / De kerk tegenover Gods heilige wet 41 / 163 9 jul. / Begeerlijkheden in de kerk 44 / 175 6 aug. / De schrik des HEERE en de groote profeet 45 / 179 13 aug. / Altaar en volk door het bloed des Verbonds geheiligd 46 / 184 20 aug. / De kerk moet zich in acht nemen voor de Christus dat zij Hem gehoor-zaamt 47 / 187 27 aug. / Overgaan tot de getelden der kerk (Opgenomen in De Kerk VAN ALLERLEI TERREIN Nr. 1 / Pag. 3 2 okt. / De christelijke school en Gods Verbond 2 / 7 9 okt. / Een uurtje godsdienst-onderwijs op school I Ons volkslied 3 / 11 16 okt. / De held van ons volkslied 4 / 15 23 okt. / Een uurtje godsdienst-0onderwijs op school II 7 / 28 13 nov. / Ons volk en het Wilhelmus 9 / 37 27 nov. / Vondels verdedigingh van t beschreven Woord Gods tegen het vergift der Geestdrijvers 18 / 73 29 jan. / Bilderdijk redde de Keezen. 1787 20 / 81 12 feb. / Grondtekst en Bijbelvertaling I; 21 / 84 19 feb. / idem II 22 / 89 26 feb. / Woordelijke inspiratie I; 23 / 93 5 maa. / idem II 24 / 97 12 maa. / Als de Heilige Geest zelve zijn woord citeert 31 / 124 30 apr. / Veronderstelde hebbelijkheid* 125 / Niet anders oordeelen dan naar de Woorde Gods* 33 / 133 14 mei / De jongelingen van 1 Joh. 2:13 I; 34 / 136 21 mei / idem II; 35 / 141 28 mei / idem III 48 / 192 3 sept. / Gaat de broeder verloren of is hij behouden?* 193 / Naar den aard der liefde: allen behouden?* 49 / 195 10 sept. / Schriftuurlijk oordeel over de vroeg gestorven kleine kinderen der geloovigen* 50 / 200 17 sept. / Ons oordeel over de kerk* Van de uitverkiezing verzekerd* (Opgenomen in Rondom de Reformatie VRAGENBUS Nr. 7 / Pag. 29 13 nov. 4e JAARGANG 1938/39 BOEKBESPREKING Nr. 10 / Pag. 40 3 dec. / N.C.R.V.-kalender 1939 met premieboek

104

HOOFDARTIKELEN Nr. 9 / Pag. 33 26 nov. / Verbond en Verkiezing I . De verantwoordelijkheid van de Bondskinde-ren; 10 / 37 3 dec. / idem II 11 / 41 10 dec. / Verbond en Verkiezing III. De verkiezing strijdt niet (voor Schriftuur-- lijk denken) met onze verantwoordelijkheid 12 / 45 17 dec. / idem IV. Geen antinomie voor Schriftuurlijk denken 14 / 53 31 dec. / idem V. Voor-bestemde wilsbeschikking onder voorbestemdeverantwoordelijkheid 15 / 57 7 januar 1939 / idem VI. Korte samenvatting van voorgaande artikelen 16 / 61 14 jan. / Jezus lof uit kindermonden tegenover wraakgierigen. (Verg. Matth. 21:15, 16 en Ps. 8:3) 17 / 65 21 jan. / Ook de jongen. Psalm 148:12 18 / 69 28 jan. / Speelfilm in onze kringen 19 / 73 4 feb. / Gemeenschap tusschen God en mensch I; 20 / 77 11 feb. / idem II; 21 / 81 18 feb. / idem III; 22 / 85 25 feb. / idem slot KERKELIJK LEVEN Nr. 1 / Pag. 2 1 okt. / Recensies als strijdmiddelen 17 / 66 21 jan. / Misleidende critiek 22 / 86 25 feb. / De waarheid betrachten en alzoo in liefde opwassen 25 / 98 18 maa. / Valsche voorstelling van zaken 30 / 117 22 apr. / Vragen rondom Idolen 31 / 122 29 apr. / Geen bijval te verwachten Brochure den Haring: De toestand der dooden 32 / 126 6 mei / Dieper tegenstellingen* 33 / 129 13 mei / Gewijde beteekenis en het woord ziel in den Bijbel?* 34 / 134 20 mei / De scholastieke en de bijbelsche opvatting van ziel* 35 / 138 27 mei / Een dichotomie of de dichotomie* 36 / 142 3 jun. / onsterfelijkheid en voortbestaan* 37 / 146 10 jun. / Het gaat over de gewijde ziele en niet over de onsterfelijkheid* 38 / 150 17 jun. / Schriftuurlijke anthropologie (Met een vraagteken)* 39 / 153 24 jun. / Afgoden* 40 / 157 1 jul. / Idolen in onzen engeren gereformeerden kring?* 41 / 161 8 jul. / Traditionele zielsleer is niet hetzelfde als de leer der kerk* 42 / 165 15 jul. / Volle sympathie van iederen gereformeerden?* 43 / 170 22 jul. / Waar komt de dichotomische ziel vandaan?* 44 / 174 29 jul. / Was Lazarus zelf niet in het graf* 45 / 177 12 aug. / Geen rechte redenen* 46 / 181 19 aug. / Levende ziel* 47 / 186 26 aug. / Wat het bijbelsche ik (de levende ziel) hft* 49 / 194 9 sept. / Mededeeling * Opgenomen in De levende ziel UIT DE SCHRIFT Nr. 10 / Pag. 37 3 dec. / Eigengereide dienst der kerk 11 / 41 10 dec. / Het voedsel der kerk onder het verbond in Christus 12 / 45 17 dec. / Verbondsgerechtigheid buiten Christus? 15 / 57 7 jan. / Een heilig volk 16 / 61 14 jan. / De kerk en haar dooden* 17 / 65 21 jan. / De kerk en de waarzeggers 18 / 69 28 jan. / De kerk en haar lichaamsgebreken* 19 / 73 4 feb. / De hoogtijdagen der kerk 20 / 77 11 feb. / De kerk steenigt den godslasteraar 21 / 82 18 feb. / De kerk steenigt den rechtvaardige* 22 / 85 25 feb. / Slaven (gekochten) van Christus (Opgenomen in De Kerk) * Verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda

105

5e JAARGANG 1939/40 ALLERLEI Nr. 15 / Pag. 57 13 jan. / Simon de toovenaar. Hand. 8:9-24 28 / 111 13 apr. / Geboortebeperking en geboorteregeling I; 29 115 20 apr. / idem II HOOFDARTIKELEN Nr. 4 / Pag. 13 28 okt. / De mensch als schepsel Gods I; 5 / 17 4 nov. / idem II; 6 / 21 11 nov. / idem III slot 23 / 89 9 maa. / Onze burgerlijke rechten en vrijheden I; 24 / 93 16 maa. / idem II 25 / 97 23 maa. / Paschen 1940. Ik ben dood geweest... Openb. 1:18 26 / 101 30 maa. / Onze burgerlijke rechten en vrijheden III 32 / 125 11 mei / Pinksteren 1940 41 / 153 3 aug. / Die een mensch schuldig verklaren om een woord. Jes. 29:29:21 42 / 157 10 aug. / Studentenbrieven van Calvijn I; 43 / 161 17 aug. / idem II; 44 / 165 24 aug. / idem III; 45 / 169 31 aug. / idem IV; 46 / 173 7 sept. / Aan Du Chemin en Roussel 47 / 177 14 sept. / Particulier leven 48 / 187 21 sept. / Calvijn-Caroli I*; 49 / 195 28 sept. / idem II* * ook verschenen in De Reformatie en in Gereformeerde Kerkbode voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde KERKELIJK LEVEN Nr. 6 / Pag. 22 11 nov. / Schriftuurlijke geloofsondervinding 7 / 26 18 nov. / Zekerheid des geloofs 8 / 30 25 nov. / Gezang 14. 1. Strenge keur in de kerk 9 / 34 2 dec. / idem 2. De dichter Mijnen in ons kerkelijk vaarwater 10 / 38 9 dec. / Gezang 14. 3. Het lied, gezang 130 11 / 42 16 dec. / idem 4. Het lied, gezang 130, b. de inhoud 12/13 46 23 dec. / Psalm 2 op Kerstfeest 1939 47 / Gezang 14. 5. Ons couplet uit Gezang 130 en het slot 14 / 55 6 jan. / idem 6. Een vreemd element in den Gereformeerden eeredienst 19 / 73 10 feb. / Loos alarm. Een tegen-reformatie? I; 20 / 78 17 feb. / idem II 21 / 82 24 feb. / Tegenover het subjectivisne....? 25 / 98 23 maa. / Verkeerde probleemstelling 27 / 106 6 apr. / De valsche kerk nog kerk? 28 / 110 13 apr. / Het toespreken van Jezus een vremd element in de gereformeerde liturgie 29 / 113 20 apr. / Onheldere geestigheden 42 / 158 10 aug. / Goed verstand MAATSCHAPPELIJK EN SOCIAAL LEVEN Nr.38 / Pag. 142 13 jul. / Christelijk-sociale beginselen en onze nationale eenheid I; 39 / 147 20 jul. / idem II; 41 / 154 3 aug. / idem III; 42 / 158 10 aug. / idem IV; 43 / 162 17 aug. / idem V PERSREVUE Nr. 19 / Pag. 76 10 feb. / Wat de alarmkreet op het oog had 27 / 108 6 apr. / Onmanlijke krijgslieden 40 / 151 27 jul. / Uit Schiedamsch Kerkblad 152 / De vrijwillige bijdrage SCHRIFT EN BELIJDENIS Nr. 28 / Pag. 111 13 apr. / Waartoe dient de catechisatie 29 / 115 20 apr. / Catechisanten! 30 / 119 27 apr. / De belijdenis 31 / 123 4 mei / Les 1. Van geslacht tot geslacht 32 / 127 11 mei / 2. In zichzelve 37 / 139 6 jul. / 3. In Christus geheiligd 38 / 143 13 jul. / 4. Dit is uw kind 40 / 151 27 jul. / 5. In Christus ingelijfd 41 / 155 3 aug. / 6. Wedergeboren uit water en geest 42 / 159 10 aug. / 7. Wat wij in Christus hebben

106

43 / 163 17 aug. / 8. De verkiezing en verwerping 44 / 167 24 aug. / 9. Kinderen des Koninkrijks buitengeworpen 45 / 171 31 aug. / 10. God die de dooden levend maakt 46 / 175 7 sept. / 11. Uitverkoren in Christus 47 / 185 14 sept. / 12. God is souverein 48 / 193 21 sept. / 13. Uit Gods Woord oordeelen over de verkiezing 49 / 201 28 sept. / 14. Schuldige boosheid tot verharding geworden (Opgenomen in De Belijdenis der kerk naar de Schriften) UIT DE SCHRIFT Nr. 1 / Pag. 2 7 okt. / De wraak des Verbonds over de kerk ... en haar bekeering* 15 / 58 13 jan. / God kan het getal handhaven. Num. 1 17 / 65 27 jan. / Bijzondere leden der kerk. Num. 6 36 / 135 29 jun. / De twee zilveren trompetten der kerk. Num. 10 37 / 138 6 jul. / Hulp voor Gods knecht 38 / 141 13 jul. / De kerk kan buigen onder Gods gerichten 39 / 145 20 jul. / De HEERE is rechtvaardig als hij de kerk verlaat in de handen van den vijand. 2 Kron. 12:5, 6, 7 40 / 151 27 jul. / Een gebod van de Kerk als Gods grimmigheid over haar brandt 41 / 153 3 aug. / Het voorrecht der zuivere kerk in haar benauwdheid. 2 Kron. 13 42 / 157 10 aug. / Het is voor God maar een kleinigheid om de krachtelooze kerk te helpen tegen een machtige vijand. 2 Kron. 14 43 / 161 17 aug. / Is Saul ook onder de profeten? 44 / 165 24 aug. / De kerk zocht de HEERE (Opgenomen in De Kerk) * dit artikel is ook verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda VAN DE REDACTIE Nr. 1 / Pag. 1 7 okt. / Bij het begin van den vijfden jrg 40 / 149 27 jul. / Bericht aan onze lezers! 6e JAARGANG 1940/41 BOEKBESPREKING Nr. 22 / Pag. 172 8 maa. / Salve Rex, uitgave van D.A.Daamens Uitg.my., sGravenhage 1941 DIVERSEN Nr. 50 / Pag. 364 20 sept. / Eudokia GEESTELIJK LEVEN Nr. 50 / Pag. 361 20 sept. / Wij kennen God met zekerheid uit de Heilige Schrift HOOFDARTIKEL Nr. 1 / Pag. 1 5 okt. / Pastorale brief 2 / 9 12 okt. / Idelette KERKELIJK LEVEN Nr. 10 / Pag. 72 7 dec. / Zou dat mgelijk zijn? Of is het on-mogelijk? 37 / 289 21 jun. / Zekerheid des geloofs 39 / 304 5 jul. / Zekerheid des geloofs omtrent God 40 / 308 12 jul. / Zekerheid des geloofs, dat er een nig God is 41 / 312 19 jul. / Zekerheid des geloofs omtrent de eenvoudigheid Gods 42 / 316 26 jul. / Zekerheid des geloofs omtrent de eenvoudigheid en geestelijkheid van God 44 / 324 9 aug. / Zekerheid des geloofs betreffende Gods eeuwigheid 45 / 328 16 aug. / Zekerheid des geloofs omtrent Gods onbegrijpelijkheidonzienlijk-heid-onveranderlijkheid-oneindigheid 46 / 332 23 aug. / Zekerheid des geloofs omtrent Gods almacht, wijsheid, rechtvaardigheid en goedheid 47 / 337 30 aug. / Onze Zekerheden 48 / 345 6 sept. / Wij kennen God met groote zekerheid door het geloof uit de schepselen 50 / 20 sept. / Wij kennen God met zekerheid door de Heilige Schrift

107

ONDER DE STREEP Nr. 4 / Pag. 30 26 okt. / I De kerk van Jeruzalem 5 / 38 2 nov. / II De Apostelen en de Tempeldienst 6 / 45 9 nov. / III De partij van Jakobus 7 / 52 16 nov. / IV De partij van de eenheid der oude nationale kerk 8 / 60 23 nov. / V Paulus en de valsche broeders Judaisten 9 / 68 30 nov. / VI Valsche apostelen 10 / 76 7 dec. / VII Gnostische Joden-Christenen in Colosse 11 / 84 14 dec. / VIII Elkesaieten en apocriefe Evangelin I; 13 / 100 4 jan. / IX idem II 14 / 108 11 jan. / X Simon Magus. Hand. 8:9-24 15 / 116 18 jan. / XI De geest van den anti-christ, de gnosis 17 / 132 1 feb. / XI Johannes tegen de anti-christen 18 / 140 8 feb. / XII Polycarpus, bisschop van Smyrna en zijn strijd tegen de gnostieken 19 / 148 15 feb. / XIII Ignatius, bisschop van Antiochie I; 20 / 156 22 feb. / XIV idem II; 21 / 164 1 maa. / XV idem III / 23 / 180 15 maa. / XVI De gemeenschap der katholieke (=algemeene) kerk 24 / 188 22 maa. / XVII Irenaus over de gnostieken I; 25 / 196 29 maa. / XVIX idem II 26 / 204 5 apr. / XI Marcion en zijn kerk 28 / 228 26 apr. / XX Marcion en het Oude Testament I; 30 / 236 3 mei / XXI idem II 31 / 244 10 mei / XXII Marcion tegen den Christus in het vleesch I; 32 / 252 17 mei / XXIII idem II 33 / 260 24 mei / XXIV Critische punten bij Marcion 34 / 268 31 mei / XXV Marcions antithesen 35 / 276 7 jun. / XXVI Pascha op 14 Nisan, f den Paasch-Zondag 47 / 340 30 aug. / De verdrukkingen der kerk 48 / 348 6 sept. / De vervolging van Jezus en van de apostelen 49 / 356 13 sept. / Uit de geschiedenis der kerk. De gemeente van Christus in de Grieksch- / Romeinsche wereld Opgenomen in Uit de geschiedenis der kerk UIT DE SCHRIFT Nr. 21 / Pag. 160 1 maa. / Volkomen getrouwen in den HEERE zijn zeldzaam in de kerk 7e JAARGANG 1941/42 GEESTELIJK LEVEN Nr. 1 / Pag. 4 4 okt. / De zekerheid des geloofs omtrent den Bijbel 2 / 15 11 okt. / Zekerheid omtrent den Kanon 3 / 20 18 okt. / Zekerheid der geloofservaring omtrent de Schrift 4 / 29 25 okt. / Zekerheid des geloofs, dat de Schrift alln en volkomen regel des / geloof-s is 5 / 37 1 nov. / Zekerheid des geloofs in de 16e eeuw* 6 / 44 8 nov. / Zekerheid des geloofs omtrent den eenigen God: Vader, Zoon en Heiligen Geest 7 / 52 15 nov. / Zekerheid onzer geloofservaring 8 / 60 22 nov. / De zekerheid der Apostolische Belijdenis 18 / 130 5 feb. / Wij zijn zeker in het geloof dat Jezus Christus God is (Art.X NGB) 20 / 145 19 feb. / Zekerheid des geloofs omtrent den Heiligen God (Art.XI NGB) / 28 / 194 16 apr. / Zekerheid des geloofs (Art.12 NGB) * dit artikel is ook verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda HOOFDARTIKELEN Nr. 10 / Pag. 73 6 dec. / Harmonische wereld I; 11 81 13 dec. / idem II KERKGESCHIEDENIS

108

Nr. 2 / Pag. 13 11 okt. / Geen fictie 6 / 44 8 nov. / De vijanden der kerk en de Overheden 7 / 55 15 nov. / God neigt de harten der koningen als waterbeken 8 / 60 22 nov. / Een belangwekkende vondst 16 / 123 17 jan. / Aristides voor Adrianus 18 / 133 5 feb. / Prediking en wetenschap in de kerk van de tweede eeuw 22 / 157 5 maa. / Justinus, de Christen-wijsgeer Opgenomen in Uit de geschiedenis der kerk

bijlage g Artikelen van A. Janse verschenen in De Stuwdam 1e JAARGANG 1935/36 Nr. / 1 / 7 sept. 1935Hoe Eliza toch profeet werd / 5 / 5 okt. / Hazal, de harde Syrir ** 10 / 9 nov. / Jehus ijver voor Jawh ** 22 / 1 feb. 1936 / Waar Joas fl optrad en waar hij zich slap aanstelde ** 24 / 15 feb. / Uria, de priester ** 33 / 18 apr. / Kleopas en zijn vriend ** 42 / 20 jun. / De Ethiopir in Sion wedergeboren ** 46 / 18 jul. / Manasses godsdienst ** 2e JAARGANG 1936/37 Nr. / 20 / 12 feb. 1937 / Obadja tegen het broedervolk* 28 / 10 apr. / Jonas onbillijke naijver* 36 / 5 jun. / Nahum, de vertrooster 44 / 31 jul. / Habakuk 3e JAARGANG 1937/38 Nr. / 3 / 16 okt. 1937 / Hagga 9 / 27 nov. / Zacharia, die met den Engel sprak 11 / 11 dec. / Maleachi 22 / 26 feb. 1938 / De arme man en de rijke Lazarus (Luk. 16: 19-31) / 23 / 5 maa. / De Moeder van Jeremia* 31 / 30 apr. / Pashur de tempelopziener* 39 / 25 jun. / Uria de zoon van Semaja 40 / 2 jul. / De bekering van een onsympathiek mens (Matth. 9: 9-13) 45 / 6 aug. / Ahihum de zoon van Safan 4e JAARGANG 1938/39 Nr. / 4 / 22 okt. 1938 / Hananja, de profeet die van Gibeon was (Jer. 28) Nr. / 9 / 26 nov. / De profeten Achas en Zedekia* 12 / 17 dec. / Hanamels Adventskoopbrief* 18 / 29 jan. 1939 / Jazanja (Jer. 35) 33 / 13 mei / Baruch de secretaris van Jeremia (jer, 36 en 46)* 38 / 17 jun. / Ebed Melech de Ethiopir (Jer. 38 en 39: 16)* 52 / 23 sept. / Nebu-Zaradan 5e JAARGANG 1939/40 Nr. / 5 / 30 sept. / Gedalja de zoon van Ahikam 9 / 28 okt. / Ismal de zoon van Nethanja 18 / 4 feb. 1940 / Aguila en Priscilla, Paulus vrienden ** 28 / 13 apr. / Crispus, de wederom geboren rabbi van Corinthe ** * ook verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Breda ** Opgenomen in De Kerk

109

bijlage h Artikelen van A. Janse verschenen in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Breda (vrijgemaakt) 1945 Nr 2 / 13 okt. 1945 / Als knechten, die op hun HEER wachten 3 / 20 okt. / Dag en uur.... 4 / 27 okt. / De rechte critische houding 5 / 3 nov. / Waarom was de negende plaag in Egypte zoo vreselijk? Wereldvrede! 6 / 10 nov. / Wereldleiding. Openb. 13:14 8 / 24 nov. / Wat eerst nog komen moest. Matth. 24:14 9 / 1 dec. / En dan het einde. Matth. 24:14 Volkomen verlossing 10 / 8 dec. / Zaaiers getroost De Rechter staat voor de deur. Jac. 5:9 11 / 15 dec. / Reformatie der kerk een academische kwestie 13 / 29 dec. / Oudejaarsavond-ironie. Psalm 49 1946 14 / 5 jan. 1946 / Zegenen Alles in Christus 15 / 12 jan. / De schande der kerk 16 / 19 jan. / Bijbellezen-Van Kindsaf. Uit: Jong het leven in 17 / 26 jan. / Hoe lezen wij den Bijbel? 19 / 9 feb. / Zekerheid des geloofs in de 16e eeuw 20 / 16 feb. / Beroerders der kerk 23 / 9 maa. / Hoogten gemist. Jes. 36:7 24 / 16 maa. / Pseudo-gebed 26 / 30 maa. / Hoe het komt dat er zooveel prediking zonder vrucht blijft 27 / 6 apr. / Wat zegt de Schrift ons van het tijdgeloof? 28 / 13 apr. / Gods Woord meer dan goud 30 / 27 apr. / Broeders vermanen. Matth. 14:31 31 / 4 mei / Persoonlijke dingen in reformatietijden. Uit: Rondom de Refor-matie 33 / 18 mei / Mannen Broeders, die vervolgen. (Ook in nr. 256) 34 / 25 mei / Pluriformiteit in de kerk 35 / 1 jun. / Hoe de antithese zich ook binnen de kerk verheft 36 / 8 jun. / Die meent te staan, zie toe dat hij niet valle. 1 Cor.10: 11,12 37 / 15 jun. / Kerken die de profeten doodden. Hand. 7:51 38 / 22 jun. / Kerkverval 40 / 6 jul. / Mijn volk heeft Mij vergeten. Jer. 2:32 41 / 13 jul. / Het overblijfsel. Jer. 40:1 46 / 17 aug. / De kerk moet zich in acht nemen voor den Christus, dat zij Hem gehoorzaamt 51 / 28 sept. / Arm en gering volk-en-trotschen op hun tempel. Zef. 3:1-1,12 54 / 19 okt. / Sta-ats-ge-vaa-r-l-ijk? 55 / 26 okt. / Helderziende 58 / 16 nov. / Waar het dood lichaam zal zijn, daar zullen de gieren zich verzamelen. Matth. 24:28 61 / 7 dec. / Missive van Baron Chasse aan den procureur-criminaal in Den Bosch 64 / 28 dec. / De koude 1947 67 / 18 jan. 1947 / Tegenover hen, die vreemd zijn aan het geloof 68 / 25 jan. / Engelenzorg. Uit: Met geheel uw verstand Nr 71 / 15 feb. 1947 / De moeder van Jeremia. Uit: De Stuwdam, 5-3-1938

110

72 / 22 feb. / Paschur, de tempeldienaar. Jer. 20. Uit: De Stuwdam, 30-4-1938 73 / 1 maa. / De profeten Achas en Zedekia. Jer. 29:21-23. Uit: De Stuw-dam, 2610-1938 74 / 8 maa. / Hanameels koopbrief. Jer. 22. Uit: De Stuwdam, 17-12-1938 75 / 15 maa. / Baruch, de secretaris van Jeremia. Jer. 36 en 45. Uit: De Stuwdam, 13-5-1939 76 / 22 maa. / Ebed-Melech, de Ethiopier. Jer. 38, 39:16-18. Uit: De Stuw-dam, 17-6-1939 78 / 5 apr. / Zal er een kwaad in de stad zijn dat de HEERE niet doet? Amos 3:6 81 / 26 apr. / De kerk niet aan een bepaalde plaats gebonden Geen gemeenschap met de tegenkerk 83 / 10 mei / Een vergeten beginsel? 84 / 17 mei / Kerkelijke bijeenkomst te Breda 85 / 24 mei / Ere en heerlijkheid in al Gods werken 86 / 31 mei / Een grote teleurstelling 88 / 14 jun. / Gods ere in zijn rechtvaardige oordelen over zijn kerk, die Hem niet de ere gaf, die Hem van haar toekwam. Uit een parti-culiere correspondentie van 18 sept. 1944 95 / 2 aug. / De verborgenheid der Godzaligheid. 1 Tim. 3:16 98 / 23 aug. / Het toespreken van Jezus in de gezangen 100 / 6 sept. / Speelfilms in onze kringen 103 / 27 sept. / Jonas onbillijk oordeel over De wereldmacht I. Uit: De Stuwdam, 10-4-1937 104 / 4 okt. / Jonas onbillijk oordeel over De wereldmacht II. Uit: De Stuwdam, 10-4-1937 105 / 11 okt. / Nahum-de vertrooster. Uit: De Stuwdam, 5-6-1937 108 / 1 nov. / Obadja tegen het broedervolk 110 / 15 nov. / Het instituut als tegen-kerk 112 / 29 nov. / Het sterven is mij gewin. Filipp. 1:21 114 / 13 dec. / Drie vragen in verband met de wederkomst van Christus. Matth. 24:14 116 / 27 dec. / De kerk en de waarzeggers 1948 Nr 117 / 3 jan. 1948 / Godsdienstige werken der wet 119 / 17 jan. / De kerk stenigt den rechtvaardige De kinderen-ook van de HEERE 121 / 31 jan. / De kerk en haar lichaamsgebreken 126 / 6 maa. / De kerk en haar doden 130 / 3 apr. / De wraak des Verbonds over de kerk .... en haar bekering 134 / 1 mei / Bijgeloof. Jes. 8:19-20. (Ook in nr. 224) 135 / 8 mei / Christelijke barmhartigheid zonder zegen en zonder loon 137 / 22 mei / De nood van onze tijd Wat staat ons te doen op politiek gebied 139 / 5 jun. / Zegen en vloek des Verbonds in de kerkgeschiedenis 142 / 26 jun. / Het geluk der rechtvaardigen. Psalm 1. Uit: De heerlijkheid der Psalmen 146 / 24 jul. / Van de kerk I De oud Testamentische gemeente 147 / 31 jul. / idem II De Christus tusschen Zijn broeders 148/9 7 aug. / idem III De synagogen en de gemeente van Christus 150/121 aug. / idem IV Het instituut der Kerk 152 / 4 sept. 1948 / 1898-H.M.Koningin Wilhelmina-1948 Van de kerk V Het instituut als tegen-kerk 153 / 11 sept. / idem VI Geen gemeenschap met de tegenkerk 156 / 2 okt. / Van de kerk VII De Anti-Christ in de tegenkerk 157 / 9 okt. / Valsch Eenheidsstreven 158 / 16 okt. / Van de kerk VIII Meer of mindere zuivere instituten 160 / 30 okt. / idem IX. De heilige algemene Christelijke Kerk

111

161 6 nov. / idem X. De gemeenschap der heiligen 164 / 27 nov. / Over kerkvervolging I De verdrukkingen der kerk. Uit: Pro Ecclesia, 30-8-1941 165 / 4 dec. / idem II Martelaarschap. Uit: Pro Ecclesia, 30-8-1941 166 / 11 dec. / idem III Geen sensationele beschrijving. Uit: Pro Ecclesia, 30-81941 1949 Nr. 171 / 15 jan. 1949 / Een heilige en gezegende dag 172 / 22 jan. / De oudste kerkdienst 173 / 29 jan. / Afval in de kerk ten dage van Henoch, zooals in den tijd van den brief aan Judas 174 / 5 feb. / Het overblijfsel 175 / 12 feb. / De God van Sem 178 / 5 maa. / Vreemdelingen 181 / 26 maa. / Twist in de kerk 185 / 23 apr. / De huwelijken der kerk Een salaris kwestie. Uit: Met geheel uw verstand 186 / 30 apr. / Huisgodsdienstoefening I Het Woord Gods op den voorgrond 187 / 7 mei / idem II De geheele Schrift lezen 188 / 14 mei / idem III De kinderen en de dienstbaren 190 / 28 mei / Dagelijksche gebedstijden in huis 196 / 9 jul. / Door de Psalmen leert de kerk zingen van Gods verbond. Uit: De heerlijkheid der Psalmen als liederen des Verbonds 198 / 23 jul. / De kerk houdt haar graven in eere voor de toekomst 200/1 6 aug. / Kerkelijke tucht met nauwgezetheid oefenen 206 / 17 sept. / Kain heeft een taak 210 / 15 okt. / Onderscheid maken 213 / 5 nov. / Gelooven voor een tijd 221 / 31 dec. / De HEERE rekent de kinderen ook bij de kerk 1950 Nr. 224 / 21 jan. 1950 / Bijgeloof. Tot de wet en tot de getuigenis. (Zelfde artikel als in nr. 134) 231 / 11 maa. / Gods onbegrijpelijkheid 233 / 25 maa. / Bijzondere leden der kerk 235 / 8 apr. / Hulp voor Gods knecht 237 / 22 apr. / Het voorrecht van de zuivere kerk in haar benauwdheid. 2 Kron.13 251 / 29 jul. / Zegen en vloek des Verbonds ook voor de N.T.kerk 252/3 5 aug. / De kerk van Jeruzalem De apostelen en de tempeldienst 254/519 aug. / Grondtekst en Bijbelvertaling 256 / 2 sept. / Mannen Broeders, die vervolgen. (Zelfdeartikel als in nr. 33) 257 / 9 sept. / De kerk kan buigen onder Gods gerichten 260 / 30 sept. / In Babel bekeerd. Uit: De Heerlijkheid der Psalmen 269 / 2 dec. / De kerk zingt van levensredding. Avondmaals-Zondag 1951 Nr 282 / 3 maa. 1951 / Een heilig volk. Lev. 19 286 / 31 maa. / Geen andere goden in de kerk. Het eerste gebod De kerk en haar waarzeggers. Lev. 20:6 287 / 7 apr. / Geen beeld van God in de kerk Het tweede gebod 288 / 14 apr. / Zweren in de kerk. Het derde gebod 289 / 21 apr. / De dag der verlustiging voor de kerk Het vierde gebod Om vergeving bidden voor een ander. Uit: Met geheel uw ver-stand 292 / 12 mei / God wil eerbied voor de ouders in de kerk Het vijfde gebod 294 / 26 mei / Krijtende kerk 295 / 2 jun. / Doodslagers in de kerk Het zesde gebod

112

298 / 23 jun. / Baal-Peor. Num. 25 301 / 14 jul. / Stelen in de kerk Het achtste gebod 302 / 21 jul. / Valsche getuigen voor Gods recht Het negende gebod 304/5 4 aug. / God kan het getal handhaven. Num. 1 306/718 aug. / Begeerlijkheden in de kerk Het tiende gebod 308 / 1 sept. / De kerk tegenover Gods heilige wet 311 / 22 sept. / De kerk moet zich in acht nemen voor den Christus dat zij Hem gehoorzaamt. 1 Cor. 10:9 312 / 29 sept. / De kerk steenigt den godslasteaar. Lev. 24:10-16 313 / 6 okt. / Het voedsel der kerk onder het Verbond in CHristus 315 / 20 okt. / Slaven (gekochte) van Christus 324 / 22 dec. / Begraven 325 / 29 dec. / De kerk op oudejaarsavond Psalm 49 zingend

1952 Nr.327 / 12 jan. 1952 / Psalm 89. De psalmverzen in hun verband verstaan en zingen 332 / 16 feb. / Vr de geboorte 334 / 1 maa. / Ook het kind heeft een plaats in het gemeenschappelijk gebed 335 / 8 maa. / Als het kind nog schijnbaar niet meetelt bij t gebed Beter dan pseudo-analyse 336 / 15 maa. / Het gebed bij den doop van de kinderen der gemeente 338 / 29 maa. / Bij de dooden-wachtend op het eindoordeel 342 / 26 apr. / De twistzaak van Gods volk 343 / 3 mei / De eenheid van Oud en Nieuw Testament 347 / 31 mei / De strik brak los. Psalm 124. Ook in nr. 632) 351 / 28 jun. / Troost in bitterheid der ziel. Psalm 73 354 / 19 jul. / Zendingspsalmen 357/8 9 aug. / Grenzen en taak van schriftgehoorzame wetenschap 363 / 20 sept. / Een tekst krijgen Met Gods Woord door het leven gaan. Merken en aantekeningen in ons Bijbeltje 365 / 4 okt. / De zoetheid en bitterheid van Gods Woord 366 / 11 okt. / Calvijn en het gebed 370 / 8 nov. / Zoekt eerst het Koninkrijk Gods Zaaiers getroost. (Ook in nr. 370) 376 / 20 dec. / Dorst naar de bediening des Woords 377 / 27 dec. / Voorheen altijd weer verlost ... maar nu? Psalm 44 1953 Nr 378 / 3 jan. 1953 / De Schrift meer dan de zon 380 / 17 jan. / Lees geheel den Bijbel 386 / 28 feb. / Den geest eener wijsbegeerte beproeven 388 / 14 maa. 1953 / De kerk steenigt den rechtvaardige 408 / 1 aug. / De gezinsmaaltijd als gebedsgelegenheid 420 / 24 okt. / De echte godsdienstige ontwikkeling van het kind 421 / 31 okt. / Reformatie is eenvoudige gehoorzaamheid-Ieder op zijn plaats 423 / 14 nov. / Leven in het Verbond wil niet zeggen alles godsdienstig maken 424 / 21 nov. / Werken, die goed zijn voor God 425 / 28 nov. / Die mij oordeelt is de HEERE 429 / 26 dec. / De gerechtigheid der rechtvaardigen 1954 Nr. 442 / 27 maa. 1954 / De geheele wereld spreekt van Gods kracht en majesteit 443 / 3 apr. / De belijdenis van de twaalf artikelen 444 / 10 apr. / Volkomen getrouwen in den HEERE zijn zeldzaam in de kerk 445 / 17 apr. / Lof voor den HEERE Christelijke ziekenhuizen 446 / 24 apr. / De wet Gods voor de huwelijksgemeenschap. Uit: :Pro Ecclesia

113

449 / 15 mei / Ieder mensch heeft zijn taak op de plaats waar God hem stelt. Uit: Rondom de Reformatie 450 / 22 mei / Zekerheid des geloofs Geeft en U zal gegeven worden. Luk. 6:38 470 / 9 okt. / De bezigheid van den wijsgeer (ook in nr.499) Niet ijdel in den HEERE (ook in nr. 500) 473 / 30 okt. / Het licht der Hervorming. 31 October 1517 479 / 11 dec. / De jeugd en haar ontspanning 1955 Nr. 482 / 1 jan. 1955 / Het Hoofd der rechtvaardigen in den hemel 483 / 8 jan. / Ellendige mensen en toch vrede met God 484 / 15 jan. / Naar eigen beginsel Profetisch uitzicht 492 / 12 maa. / Geloof en Verbond 499 / 30 apr. / Belangstelling voor wijsbegeerte De bezigheid van de wijsgeer (zelfde artikel als in nr. 470) 500 / 7 mei / Niet ijdel in den HEERE (zelfde artikel als in nr. 470) 501 / 14 mei / De geest van een wijsbegeerte beproeven

1956 Nr. 543 / 3 maa. / Leven en sterven in het Hebreeuwse taaleigen 544 / 10 maa. / Rouwgevoel en rouwbedrijf bij de Semieten 545 / 17 maa. / Slapen en ontslapen 546 / 24 maa. / Oud en der dagen zat 547 / 31 maa. / Den HEERE sterven 548 / 7 apr. / Het dualisme geest-stof bij de mens af te wijzen 549 / 14 apr. / De ganse mens sterft 550 / 21 apr. / De tijd wanneer U ontbreken zal 551 / 28 apr. / Geen spiritistische wetenschap 553 / 12 mei / De Schrift spreekt gewoon over het dodenrijk 554 / 19 mei / Geen ijdele kunsten navolgen 555 / 26 mei / Ook de theologie kan niet op onderzoek uit gaan naar het dodenrijk 557 / 9 jun. / Dat de aarde beneden en de hemel boven is. Iets over onze ruimteaanschouwing 559 / 23 jun. / De Heilige Schrift en onze ruimteaanschouwing Nr. 568/925 aug. 1956 / De weg van eigenwillige godsdienst en de weg van Christus 574 / 6 okt. / De algemene opinie 586 / 29 dec. / Oudejaarsavond en Psalm 42 1957 Nr. 589 / 19 jan. / De scheppingsgeschiedenis in Genesis 1. Uit: Van de Rechtvaardigen 613 / 7 jul. / De rechte bediening des Woords en der sacramenten 614 / 13 jul. / De erkenning van Gods souvereiniteit bij de verhoring van onze gebeden. Uit: Leven in het Verbond 628 / 2 nov. / Verdeeldheid in reformatietijd 631 / 23 nov. / Zaaiers getroost. (Zelfde artikel als in nr. 370) 632 / 30 novem-ber / De strik brak los! (Zelf-de artikel als in nr. 347) 1958 Nr. 642 / 8 feb. / Waarzeggerij 649 / 29 maa. / Tegenover hen, die vreemd zijn aan het geloof 680 / 15 nov. / Huisgodsdienstoefening. Uit: Pro Ecclesia

114

bijlage i Artikelen van A. Janse verschenen in Calvinistisch Jongelingsblad 6e JAARGANG 1951/52 Nr. 22 / Pag. 169 28 sept. / Karl Barth I; 23 / 177 5 okt. / idem II; 24 / 187 12 okt. / idem III; 25 / 199 19 okt. / idem IV; 26 / 207 26 okt. / idem V; 27 / 214 2 nov. / idem VI 29 / 229 16 nov. / Het boek Job I; 30 / 239 23 nov. / idem II 33 / 263 14 dec. / Psalm 2 op Kerstfeest 1951 I; 34 / 271 21 dec. / idem II 39 / 315 1 feb. / Geestelijk en Werelds in de Roomse Kerk der Middeleeuwen 316 / Wij en andersdenkenden I 40 / 324 8 feb. / De Heilige Schrift beproeft ons op onze gehoorzaamheid 325 / Wij en andersdenkenden II; 41 / 330 15 feb. / idem III; 42 / 340 22 feb. / idem IV 7e JAARGANG 1952/53 Nr. 22 / Pag. 174 3 okt. / Eben-Hazer I; 23 / 179 10 okt. / idem II; 24 / 189 17 okt. / idem III 8e JAARGANG 1953/54 Nr. 2 / Pag. 13 10 apr. / Donderdag 24 Apr. 1533 I*; 3 / 19 17 apr. / idem II* 14 / 113 10 jul. / Oranjes oppositie-politiek 1559-1566 I*; 15/16 129 17 jul. / idem II* 17 / 137 21 aug. / Het gebed I 138 / Edel en Hooggeboren ... en een vroom Christenman I* 18 / 143 28 aug. / Het gebed II 146 / Edel en Hooggeboren ... en een vroom Christenman II* 19 / 152 4 sept. / Het gebed III 155 / Vader Willem 22 / 181 25 sept. / Gandhi I; 23 / 187 2 okt. / idem II; 24 / 195 9 okt. / idem III; 25 / 203 16 okt. / idem IV; 26 / 212 23 okt. / idem V; 27 / 217 30 okt. / idem VI slot 38 / 306 22 dec. / Marx en het Marxisme I; 43 / 348 26 feb. / idem II; 45 / 361 12 maa. / idem III * eerder verschenen in Op den Uitkijk, 9e jrg 1933 9e JAARGANG 1954/55 Nr. 1 / Pag. 4 2 apr. / Marx en het Marxisme IV 22 / 183 17 sept. / Josias begrafenis 24 / 199 1 okt. / Van oude boeken 26 / 218 15 okt. / Jongelingsvereniging en ontspanning (=AJ?) 10e JAARGANG 1955/56 Nr. 19 / Pag. 166 14 okt. / Inborst, Temperament, Karakter I; 20 / 175 21 okt. / idem II; 22 / 189 4 nov. / idem III

115

NAAMREGISTER

A A.R. Kiesvereniging Biggekerke 60 Abr. Kuyperstichting 21, 25 Admiraal, H. 21 Agterkamp, J.W. 23 Akkerhuis, G. 21 Alblas, A. 25 Anker-Wondergem, P. in t 11

B B., J. 19 Baan, A. van der 22 Baan, A. 24 Baart, J.G. 20 Bakker, E. 65, 73 Bakker, E.J. 22 Bakker, G.J. 22 Bakker, P. 24, 26, 28, 133 Bakker 27, 147 Banga, P. 25 Barth, K. 111, 112, 113 Basoski, A.A. 24, 25 Bastmeijer, N.J. 11 Bavinck, J.H. 20 Bedeker, J.H. 27 Beek, G. van der 29 Beintema, M. 23 Beintema, R. 22 Berg, C.W. van der 26, 27 Berg, E.J. v.d. 22 Berg, J. v.d. 16, 47, 126 Bergwerff, C. 24 Berkouwer, G.C. 19, 23 Bethel Jodenzending 25 Bethel-Zending in Polen 24 Beukel, A. v.d. 23 Beukel, IJ. v.d. 24 Beukelman, G. 11 Beukelman, P. 25 Beukers, G. 23 Bibliotheek Christelijk Onderwijs 17 Bibliotheek Theologische Hoogeschool 23 Bidt & Werkt, Jongelingsvereniging 21 Bierling, E. 126

Bijleveld-Dake, M.E. 19 Bijsma, K.J. 30 Blok, P.J. 27 Blom, K. 23 Bloot Jr., A. 20, 21, 22, 23, 24, 25 Bloot Sr., A. 17, 19 Bloot, N.E.J. 19, 20, 21, 22, 24, 133 Bockel, H. van 24 Boekhoven-Bakker 147 Boender, H. 26 Boer, J. 139 Boer, T. de 20 Boersma, Uitgeverij J. 12, 30, 71 Bondsvriend 24 Bondt, A. de 22, 23 Boodt, C. 25 Boodt, C.P. 25, 74 Boom, C. van der 22, 23 Boom, W.C. v.d. 55 Boomknegt, H. 73 Boomknegt, K. 65 Booy, G. 23 Bortel, J.P. van 10, 17 Bos, Ant. 22 Bos B.A. 18 Bos Jr., J. 55 Bosker, W.L. 126 Both, G. 24 Boumas Boekhuis 126 Bouterse, T. 126 Bouwman, A. 22 Box, H. 30 Braber, J. den 28 Brand, H. 11 Brandsma, S. 11 Bremmer, R.H. 25 Brillenburg Wurth, G. 19 Brink, J.E. v.d. 23 Broeder, A. den 26 Broek Roelofs, Z.O. 55 Broese & Peereboom, Drukkerij 122 Brokking, H.A. 20 Brouwer, G. 27, 28, 29, 125 Brouwer, Hmzn, H. 10 Brouwer, L. 21 Bruine, L. de 50 Bruins, G.J. 24, 25, 26 Bruyn, J. de 140 Buck, H. de 10 Buck, J. de 51

116

Buesink, H. 22 Bgel, P. 24 Buijs, H.J. 22 Buitenhuis, H. 24 Buizerd, J.J. 18 Buskes, J.J. 19 Buwalda, D.J. 30, 126 Buyk, G. 24 Buytendijk, F.J.J. 72 C Calliber, A. 18 Calvinistisch Studentenblad 27 Calvinistisch Weekblad 25 Cappon, J. 10 Christelijke Volksuniversiteit Enschede 26 Christelijke School, Biggekerke 46, 47, 48, 49, 50, 51, 124 Christen, C.W. 20 Christiaanse, J. 11 Cnossen, T. 24 Cok, S. 10 Colijn, H. 19, 20 Comit ter behartiging der geestelijken belangen der Militairen in Zeeland 4 Comit Chr. Winterlezingen Ridderkerk 22 Commissariaat van Politie 15 Commissie van Onderzoek 15 Contant, E.I. 11 Contant-Leenhouts, P.M. 10 Cooter, F. de 18 Cornelis, J.P. 11 Cornelisse, P. 11, 17 Corporaal, T. 65, 73 Cremer, K.J. 23, 29

Diemer, N. 23 Diepenhorst, P.A. 20 Dieren, van 19 Dijk, C. van 21, 23, 24, 26, 55 Dijk, D. van 22, 126 Dijk, J.C. van 22, 28, 36 Dijk, P. van 23 Dijk, P.D. van 27 Dijkstra, I. 20, 25 Dikstaal, K. 65, 73 Domisse, P.I. 11 Donk, A.C. van 27 Dooyeweerd, H. 14, 18, 22, 23, 27, 70, 94, 133, 137, 136, 147 Douma, S. 18, 27 Drewes 145 Drexhage, G. 20 Drimmelen-v.d. Spek, M. van 23 Duin, J.A. 10

E Eben Hazer, Jongelingsver. 30 Eck en van Thiel, Van 73 Eeses, M. 72 Eggink, J.W. 19 Elshout, W. 24, 26 Eugenia, Zr. 72 Evangelisatie Bureau Het Zuiden 28

F Faas, S.M. 25 Feenstra, J.G. 20, 23 Feij, G.M. 20 Feitsma-Visser, Mw 20 Fides Quaerit Intellectum 18, 24 Filologos Bolnes, J.V. op G.G. 24 Flach, T. 26 Fokkema, D. 53 Friso, P.J.W. 126

D Daalder, D.L. 18 Dagblad De Zeeuw 20, 27 Dalmaijer, J.K. 22, 23 Damme, M. van 25, 117 Davidse,A.J.. 10, 11 Davidse, P. 10 De Standaard 19, 23 De Telegraaf 18 Debbink, J.H. 28 Dekker, A.S.J. 10 Dekker, J. 51 Dekker, K. 19 Delleman, Th. 26 Dialectencommissie 22 Die, J. de 24

G Gemeente Breda 29 Generale Synode Middelburg 20, 21 Gerbrandy, M.S. 67 Gerbrandy, P.S. 19, 20 Geref. Jeugdleiders-organisatie 22 Geref. Jeugdver. Onderzoekt de Schriften 19 Geref. Mannenvereeniging Calvijn 26 Geref. Oudervereeniging Rdam 24

117

Geref. Mannenvereenigingen Rdam, Kring 25 Geref. Jeugdcentrale Den Helder 27 Geref. Jeugdverband Barendrecht 22, 23 Geref. Jeugdverband Kralingen 25 Geref. Schoolverband Nijkerk 23 Gereformeerd Schoolverband 22 Gereformeerd Gezinsblad 126 Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid 23 Gereformeerde Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie 20 Gereformeerde Kerk Meliskerke 8, 29 Gereformeerde Kerk te ? 19 Gerkema, F. 27 Geschiere 27 Geschiere, L. 51 Geschiere, W. 11, 22, 51 Geusebroek, J.C. 25 Ginhoven, D.C. van 28 Gispen, W.H. 19 Goedhart Hzn., G. 10 Goossens, S.J.P. 27 Graaf, C. de 20 Graaf, Ds de 137 Graaf, J.M. de 21 Greijdanus, S. 20, 135 Grob, R. 19 Groen, K. 23 Groenendijk, F. 11, 23, 26, 35, 36, 137, 147 Groeneveld, B. 24, 26 Groot Jr., W. de 27 Grootenboer, A. 10 Grootenboer, J. 21 Grootheest, P. van 21, 22, 23, 24, 25, 29, 147 Grosheide, F.W. 135 Guillaume, F. 22 Gunning JHzn, J.H. 11, 18

Hartogh, A.H. den 22 Hasekamp, Drukkerij 71 Haverkamp, S.A. 23, 24 Heeroma, K. 28 Heetebrij, G. 23, 24 Heida, H.J. 23 Heij, A.C. 11 Heiner, N. 17 Hekken, M.C. van 20 Helsdingen, W.F.C. van 23, 25 Hemerijck, P.A. 24 Henk en Jo 26, 28 Hepp, V. 23 Herrebout, M. 17 Herwijnen, W.G.F. van 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 117 Hesseling, P.B. 21 Het Kind 18 Hilverda, T. 25 Hoek, J. 23 Hoekstra, G.A. 24, 126, 134 Hoekstra, T. 72 Hoekzema, H. 22 Hoenderloos Uitgeverij & Drukkerij 62, 63, 69, 126 Hofland, A. 21 Holwerda, B. 20, 21, 26 Hommel, M. 22 Homoepatisch Maandblad 22 Hondmerk Czn, C. 24 Hooft, C.A. v.d. 15 Hoogendijk, J. 30 Hooymeyer, J. 28 Hormann, G.H. 24, 133 Hosmar, W. 27 Houterman, K. 11 Houwink, R. 19 Hoven, P. van 11 Huijer, E. 30 Huiszoon, A.J. 27 Huizenga, R. 29, 126 Hulleman, M.W. 23 Hulsteijn JFzn, J.F. van 19 Huysmans, S.J. 11

H Haaijman, P. 28 Haak, D.C. 22 Haan, D. de 28 Hagen, J.C. 24, 25 Hagen, T.J. 4 Hagg, Jac. 22 Haitjema, Th. L. 18 Ham, J. van 19 Hangelbroek, J.J. 22, 24, 25, 26, 27 Haring, H.W. den 23, 24, 25 Harmelen, J. van 19 Harte, A. 51 I Idema, K.G. 19, 20, 21, 22, 24 Instituut Gerito 20

J Jacobs, Y 29, 74 Jager, A. 11, 20, 22, 23, 73 Jager, H.J. 24, 25, 27, 30, 126 Janse, J.C. 15, 20, 23, 126, 137

118

Janse, Chr.J. 16, 126, 139, 142-144 Janse, A. (Opa van Antheunis) 8 Janse, P. 10 Janse, D. (broer van Opa Antheunis Janse) 8 Janse, J. (broer) 2 Janse, Adri (neef) 3 Janse, A. (grootvader) 3 Jobse, J. 26 Jonathan Schiedam, J.V. op G.G. 24 Jong, J.J. de 27 Jong, P. de 21 Jonge, M. de 27 Jonge, S. de 18 Jongeling, B. 25, 27, 30 Jongman Azn., H. 30 Jonker, J. 38 Jonkman, A. 17 Jonkman, J. 22 Joosse, M. 18

K Kaaden, A. v.d. 22, 23 Kam Jzn, A. 11 Kam, K. de 19 Kamp Jr., G.J. van 22, 23, 24, 25, 55, 134 Kamphuis, J. 139 Karssen, C.G. 24, 25, 55 Katwijk, J. van 145 Keizer, A. 25, 30, 126 Keizer, P.K. 21, 22, 23, 24, 25, 147 Kemink & zn., G. 72 Keresztessy, Fam. 11 Keresztessy, E.O. 13 Kerkhof, F.J. 29, 126 Keulen, J. van 11 Klapwijk, Anth. 20, 23, 24 Klapwijk, L. 21 Kleefsman & v.d. Veen 126 Klomp, J.L. 18 Kloosterman, J. 24 Knoop, H. 25 Kodde, J. 47 Koenekoop, G. 24 Koesoema Soedjara, R. 31 Kgeler, J.P. 4, 11, 19, 22, 55 Kohnstamm, Ph. 11, 18, 23 Kok, J.H. 24, 26, 66, 68, 71, 74, 126 Kok, J. de 22 Kole, P. 26 Kolenvereniging Biggekerke 8 Kolfhaus, W. 18 Kon. Ned. Binnenlandsche Strijdkrachten 15, 29 Koning, W.P. 20

Koning, A. 19, 20 Kooij, T. v.d. 17 Kooiman, J. 139 Kooistra, R. 26 Kooistra, R.A. 70 Koopmans, J. 24 Kooten, J.A. van 50 Kooy, Phs, van der 24 Kooyker, G.H.E. 23 Koppenaal, J. 19, 28, 30, 113, 147 Korteweg, H. 20, 22, 24, 25 Kortmann, J. 25 Koster, J. 16 Kraan, K.J. 22, 24 Kraan, B. 65, 73 Kralingen, M.J. van 18 Kramer, C. 20 Kreling Jr., A. 30 Kring Geref. M.V. 24 Krol Wedemeijer, G. 28 Kromsigt, J.Chr. 18 Kruizinga, A. 139 Kruyswijk, P.N. 18 Kuijper, G.A. 10 Kuiper, J. 23 Kuyper, H.H. 20, 23 Kuypers, A. 21 Kuzmany, V. 11 Kwaadgras, W. 23, 145 Kwaadsteniet, J.V. 20

L Laansma. K. 10 Laansma, S.K. 8, 11, 17, 18 Lammerton, J. 22 Lammertse Lzn., J. 21 Lampert, J. 22, 47, 51 Lange, M. 23, 24 Lange, A. de 19 Lanser, J.C. 22 Lectuurgids 20 Leeden, G. v.d. 23, 24, 147 Leendertse, M.J. 19 Leenhouts, J. 45 Leenhouts, L. 45 Lens, J. 8, 11, 17 Lindeboom, C.H. 126 Locher, M. 18 Lonkhuyzen, J. avn 18 Los, A.A. 24, 25, 133, 147 Louwerse, C. 26 Louwerse Wzn., K. 10 Louwerse, K. 11, 17, 19, 25 Louwerse, J. 11 Louwerse, Simon 8 Louwerse-Maljaars, M. 8

119

Lovulp, F. van 22 Lub, D.C. 23 Lub, W.C. 22 Luitse, S. 20 Lynch, A.J. 72

M M. T. 20 Maas, J. 27, 28 Maljaars-Janse, J. 11 Mark, G.J. v.d. 16 Mark, J. v.d. 24, 25, 26 Mast, H. v.d. 23 Mast, A.J. 21 Mazijks Uitgeversbureau 27 Meeberg, D. v.d. 23 Meerkerk, G. van 25 Meertens, P.J. 20 Meester, J. 25, 27 Meester, L.A.W. 21 Meijerink, B. 11 Meima, K. 20 Melse, Chr. 18 Mey, A. de 10 Militair Gezag 15 Milo, D.W.L. 20, 21, 29, 139 Milo, H. 17, 18 Milo, H.M. 21 Ministerie van O.K. & W. 5, 15 Moggr, A.J. 141 Molemaker, R. 27 Mommaas, A. 26 Moor, O. de 23, 24 Mosterdzaadje, Jongelingsvereeniging Het 25 Mul, J. 24 Mulder, J.H.. 20 Mulder, K.. 23 Mulder, G.C.A. 17 Mller, K.F.K. 18 Mller-Kuzmany, G. 13 Muns, J. 27 Muys, G. 126

Ring Rdam-Noord 22 Ned. Bong van Jongelingsver. op G.G., afd. Noord Brabant-Limburg 55 Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G. 55, 56, 57 Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G., afd. Gelderland 55 Nederlands Beheersinstituut 15 Nederlandsch Paedagogisch Congres 18 Nederlandsche Kultuur Kring 28 Nederlandsche School m.d. Bijbel 26 Nederlandsche Zendingsvereeniging 18 Nes, C. van 55 Nes, P. van 22 Netelenbos, J.B. 8, 11, 17 Neven, P. 18 Nieuwdorp, J.M. 4 Nijdam, S.J. 65, 73 Nijenhuis, A. 55 Noordermeer, A. 24 Noorduin, H. 24 Noort, J. van 24, 26, 27 Noort, L. van 21

O Obadja Biggekerke 22 Onbekend 27 Onbekend 30 Onbekend 29 Onze Kinderen 24 Oord, J. van 126 Oord, J.G. van 55, 126 Oosterbaan & Le Cointre 29, 68 Oosterlee 21, 24 Oranjevereeniging Biggerke 23, 24 Os, H. van 22, 23, 24, 25, 26 Otterlo, W.J. van 18 Ottersberg, F.H. 19 Ouwerkerk NAzn, P. 25 Overbeek, C. van 65 Overbeek, C. 73 Overduin, P. 25 Oyen, H. van 19, 28

N N., J.A. 26 N.C.R.V. 23 N.N. 17, 24 Nationale Vereeniging voor orde en eenheid in de Schrijftaal 20 Ned. Bond van Jongelingsver. op G.G., afd. Zeeland 55 Ned. Bond van J.V. op G.G.

P Pals, S. 28 Particuliere Synode Noord-Brabant 22 Patrimonium Amsterdam 26 Patrimonium Veere 24, 25, 26

120

Patrimonium Gewest Zeeland 25 Patrimonium Biggekerke 27 Plantagie, G.Chr.H. 22, 23 Poel, W.M. van der 24, 25 Polderman 50 Polderman, A.D.R. 19 Polderman, P. 22 Popma, K.J. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 136, 137 Poppe, J. 1, 8, 11 Postema, P.R. 25 Postma, G.C. 11 Presbyterian & Reformed Publ.Cy. 30 Pro Ecclesia 109 Proosdij, Alg. Advertentiebureau 25 Prot. Hulpcomit voor uitgewekenen om ras of geloof 26 Provinciale Bibliotheek Middelburg 26

S Samson N.V., N 22 Schaafsma, H.R. 140, 141 Schat, A.P. 22, 25 Schat-v.d.Velde, R. 25 Scheenloop, P.J. 23 Schep, J.A. 22, 24, 25, 26 Scheurer 19 Scheveningsche Kerkbode 20 Schiebaan, F.J.B. 20 Schilder, H.J. 122 Schilder, K. 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Schippers, R. 27 Scholtens, A. 22 School met den Bijbel Goes 28 School met den Bijbel 17 Schout, C. 14, 24, 27 Schout, A. 20 Schouten, A.E. 22, 24 Schreuder, J.Th.R. 17, 20 Schreuder, A. 23 Schreuder, A.J. 17 Schreuder, C. 18, 19, 23 Sietsma, S.J. 137 Simon 22 Simonse, L.P. 50 Sint Ignatius-Ziekenhuis 122 Sturm, J.C. 137 Sluis, C. van der 18 Smit, H. 139, 140 Smit, Jacq. de 55 Smit, W. 139, 141 Snijders, H.J. 21 Snoey, J. 27 Spek Azn., C. v.d. 126, 135 Spek, C. v.d. 24, 28, 29, 147 Spek Azn, C. v.d. 24, 25 Spier, H.J. 20, 21, 22, 23, 25, 74 Spier, J.M. 22, 23, 24, 25, 74 Spronk, N. 28 Spronsen, K.C. van 15, 24, 105 Staal Jr., G. 25, 26 Stam, J.M. 26 Standaard, Dagblad De 24, 26 Stap, I. 55 Steen, J.H. van der 22 Steenblok, C. 18 Steenhoven, J.G. van der 16, 137 Stelma-van Kralingen, M.J. 18 Steur, K. 27 Stichting de Protestantse Begraafplaats Zuilen 122 Stichting Reformatorische Boeken 126 Stoel, S. v.d. 10 Stout, C. 22, 26

Q Quak, A. 10, 11 Quist, J.C. 45 Quist Jzn., C.N. 10

R Ranschburg 72 Ribbens, L.C. 28 Richel, P.J. 21 Ridderbos, J. 23, 25 Riemens, J. 20 Riemens, P. 11 Riemer, G. 126 Rietkerk, G. 24 Rietschoten, H.J. van 24 Rietschoten, J.C. van 126 Rij FPzn, C. van 23 Rijken van Olst, G.J. 23 Rijksschooltoezicht L.O. 23, 50 Rijn, A. van 55 Rijswijk, van 15 Rittersma, Z. 27, 28 Roodnat, P. 22 Rookmaaker, H.R. 126 Roorda, B. 19, 21, 25, 28, 147 Roorda, D. 20, 25, 26, 30 Roorda Phzn., L. 23 Roosendaal, H. 19 Rooy, P.J. de 28 Roozenbeek, H. 25 Roukema, A.B. 24, 26 Ruiter, J. de 28

121

Struik, J.L. 20, 21, 24, 28, 137, 147 Stuij, C. 22 Stuwdam, De 28 Stuy, C. 4, 50 Suurmond, P. 122

T Tankink, C.M. 21, 22, 23, 26 Teekens, J. 25 Telder, B. 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 126, 137, 145 Telder-van Arum, H. 25 Theologische Faculteitsvereeniging 18 Tiemersma, D. 20 Til, C. van 23 Timmerman, J. 22 Tissink, A. 11 Tromp, D. 18 Troost, A. 21, 23, 24 Troost, C. 23 Tunderman, J.W. 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27

U Uitgeverij De Vuurbaak 126 Unie Een school met den Bijbel 23, 24 Unie Christ. Onderwijzers en Onderwijzeressen 17

V Vaart Smit, H.W. van der 18 Veelen, van 25 Veelen, W. van 133 Veen, K. 10 Veen, G. van 17, 18 Veenhof, C. 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 71 Veer, M.B. van t 125 Veerman, J.C. 21 Vegt, W.H. van der 21, 23, 24, 25, 27 Vegter, A. 27 Velden, B. v.d. 23 Veltkamp, H. 24 Veltman, H. 30 Vendt, W. de 21 Ver. Nationale Volksopvoeding 17 Ver. Chr. Onderwijzers & Onderwijzeressen 27 Ver. Calvinistische Wijsbegeerte 22,

105, 106, 107, 108 Ver. voor Chr. Paedagogiek 24, 58 Ver. tot verspreiding der Heilige Schrift 22 Verbeek, Fam. 10 Verbeek, R. 22 Verduyn, A. 24 Verhoog, H. 19 Vermooten, W.H. 17 Vink Jr., F. 30 Vink, J.A. 22, 29 Vink, W. 22, 23, 24 Visee, G. 37, 126 Visser, K. 21, 25 Visser, J. de 11 Visser, A. de (oom) 3 Visser, Arjan de (neef) 3 Visser-Francke, L. de 11 Visser-Janse, M. de 12 Vlaamsch Prot. Onderwijzers Ver. 17 Vliegenthart, G. 23 Voetius, Geref. Mannenvereniging 25 Vogelaar, G. 22 Vollenhoven, D.H.Th. 22, 32, 33, 34, 105, 107, 127, 128, 129, 130, 131, 132 Vonk, C. 15, 22, 23, 24, 26, 27, 50, 122 Voogt, L. de 50 Voogt, Adr. 27 Voogt, D. 24 Vos, G. 23, 24, 25 Vos, J. de 28, 29, 30, 147 Vos Wzn., J. 25, 55 Vos, E.P. 10 Vreugdenhil, M. 19, 24 Vries, F. de 24 Vrije Universiteit 26

W Waals, J. van der 23 Walt, B.J. van der 140 Wapenaar, A. 17 Wart, A.Th. v.d. 68 Wart, van der 23 Waterink, J. 17, 18, 25 Wedemeijer Krol, N.A. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29 Weeda, C. 11 Weenink, M.C. 22 Wesdijk, Jac. 19, 25 Wet, J.H. de 19 Wevers Boekhandel, T. 27 Weyland, W.B. 28

122

Weyland, W.P. 14 Wiegel, J. 23, 24, 25, 26, 28 Wiel, J.J. v.d. 21 Wielemaker, K. 10 Wierenga, L. 24 Wiersma, A. 28 Wiersma, S. 25, 26 Wiggelinkhuizen, J.E. 24, 25, 26, 27 Wijnbeek, J. 55 Wijze, W. de 19 Wille, J. 23 Willemse, M.S. 45 Willering, H. 10 Wilmink, B.W. 26 Wind, U. 21 Wisse, A. 10, 11, 45 Wit, J.D. de 28 Woelderink, J.G. 25 Wolf, W. de 10, 11 Wolff, I. de 131 Wolters Uitgeversmy, J.B. 11, 73

Wouters, D. 20 Wurth, G.B. 11 Wurth, G. 18 Zanden, J. v.d 10 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 20, 27

Z Zeyl, G. 23 Zijlstra, A. 19, 20, 21, 23, 24, 25 Zijlstra, R.K. 24 Zomer & Keunings Uitgeversmy. 20 Zuidema, S.U. 23, 24, 25 Zuidhof, A. 23 Zwarteveen, A. 25 Zweep, L. v.d. 22, 23 Zweers, A.D. 65, 73

123