You are on page 1of 3

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO GEOLO GEOLOKO GRAEVINSKI FAKULTET

Tehnoloka operacija kojom se smjesa estica (zrnaca) razliite velicine razdjeljuju na frakcije jednake veliine estica pomou prevlaka na sitima, tj. otvora odreene veliine

Granulometrijski sastav. Jedno od najeih ispitivanja u praktinom radu s mineralnim sirovinama je odreivanje granulometrijskog sastava. Ispitivanje se vri sa sirovinama prije nego pristupimo daljem usitnjavanju i klasiranju kako bi iz granulometrijskog sastava mogli odrediti odgovarajui nain daljeg tretiranja, najee otvaranja sirovine.

SITOVNA-GRANULOMETRIJSKA ANALIZA

Ono se, takoer, provodi i nakon usitnjavanja i klasiranja u svrhu kontrole izvrene operacije ili pak proizvoda koji po zahtjevu potroaa trebaju biti u odreenim granulometrijskim granicama.

Prof. Dr.sc. Miroslav Petrovi

Shematski prikaz procesa prosijavanja

PROSJEV dio estica manjih dimenzija od dimenzija otvora sita koje prelaze na drugo sito ili izlaze van sita ODSJEV estice uglavnom veih dimenzija od dimenzija otvora site i gibaju se od usipnog prema isipnom kraju ili zaostaju na situ

Shema pripremanja srednjeg reprezentativnog uzorka za potrebe daljnjeg ispitivanja

Shema pripremanja srednjeg reprezentativnog uzorka za potrebe daljnjeg ispitivanja postukom kvartanja-etvrtanja

Razdjeljiva uzoraka-razliite uzvedbe

Debljina niti prevlake!! (radi toga se vri standardizacija sita iz ega proizlaze serije sita) Svako sito u seriji ima odredeni broj otvora na 1 m2 ili 1 cm2

Svaka serija ima tzv. modul serije, koji je bezdimenzionalan broj pomocu kojeg se odreduje linearna dimenzija otvora narednog sita u seriji, iz prethodnog, a na taj nacin i dimenzije otvora narednog sita u seriji Standardizacija (normizacija) sita s tkanim prevlakama engleska ili Tylerova serija Njemaka ili serija DIN 1171. Tyler-ova serija ima modul 20,5 i 20,25, tako da je osnova ove serije sito sa 200 otvora po colu (2,54 cm) s debljinom niti od 0,053 mm. Njemaka se serija DIN 1171 normira po broju otvora na 1 cm duljine niti.

Automatska tresilica sa sitima (Fritsch)

Automatska tresilica sa sitima (Fritsch)

Automatska tresilica sa sitima (Fritsch)

Dijagram granulometrijskog sastava, x-osa prikazana u milimetarskoj raspodjeli

100 Uee pojedinih frakcij 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Veliina zrna (mm)

Dijagram granulometrijskog sastava, x-osa prikazana u logaritamskoj raspodjeli Tablica sa obraunatim vrijednostima granulometrijske analize

100 Uee pojedinih frakcija (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0,1 1 10 Veliina zrna (mm) - log.skala 100

Veliina sita (mm) - 0,589 + 0,417 - 0,471 + 0,295 -0,295 + 0,208 - 0,208 + 0,147 - 0,147 + 0,104 - 0,104 + 0,074 - 0,074 + 0,053 - 0,053

Pojedinane frakcije (%) 2,93 3,75 5,67 5,77 6,00 7,45 31,02 37,41 100

Zbirno uee (%) (%) 2,93 6,68 12,35 18,12 24,12 31,57 62,59 100,00 (%) 100,00 97,07 93,32 87,65 81,88 75,88 68,43 37,41

Dijagram granulometrijskog sastava sa karakteristinim krivuljama 1. Direktna kriva 2. Kumulativna kriva odsjeva 3. Kumulativna kriva prosjeva

Veliina sita (mm) - 3 + 2,5 - 2,5 +2,0 - 2,0 + 1,5 - 1,5 + 1,25 - 1,25 +1,0 - 1,0 + 0,71 - 0,71 + 0,5
100

Pojedinane frakcije (%) 10,8 6,7 8,1 5,1 13,6 2,6 10,6 21,9 9,35 9,25 1,25 0,75

Zbirno uee (%) (%) 10,8 17,5 25,6 30,7 44,3 46,9 57,5 79,4 88,75 98 99,25 100 (%) 100 89,2 82,5 74,4 69,3 55,7 53,1 42,5 20,6 11,25 2,0 0,75

- 0,5 + 0,25 - 0,25 + 0,20 - 0,2 + 0,1 - 0,1 + 0,075 - 0,075

90

80

70

60

U e e (%)

50

40

30

20

10

0 0 ,0 1 0 ,1 1 10

V e l i i n a z rn a (m m ) - l o g . s ka l a

L o g a r it a m s k a k r iv a g r a n u lo m e t r ijs k o g s a s t a v a m a g n e z it a ( L o k a lit e t M ilje v ic a - K la d a n j, B o s n a i H e r c e g o v in a )

Granulometrijski sastav proizvoda raznih drobilica A-eljusna drobilica. B-ekina drobilica. C-drobilica s valjcima, otvoreni krug. D-drobilica s valjcima, zatvoreni krug. E-drobilica s valjcima, zatvoreni krug, hranjenje sa zatrpavanjem. F-drobilica s nazubljenim valjcima