You are on page 1of 2

PERSATUAN KEBAJIKAN BOHDIDHARMA

(PPM-002-07-01102013)

WE CARE ,WE SERVE


NO.36 ,TINGKAT 1, TAMAN CENDERAWASIH 14300 NIBONG TEBAL PULAU PINANG

Yang DiPertua , Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Majlis Perbandaran Seberang Perai , Tingkat 2, Jalan Perda Utama , Bandar Perda , 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang ,

21 !kt"ber 201#

Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENJALANKAN PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT KEPADA MASYARAKAT BUKIT MERTAJAM MELALUI PEMBERSIHAN KAWASAN Merujuk $erkara di atas, sa%a Pengerusi Persatuan B"hdidharma me&akili $ersatuan ini untuk mem"h"n kebenaran dari $ihak tuan bagi menjalankan Pr"gram 'hidmat Mas%arakat ke$ada '"muniti Bukit Mertajam (ni meru$akan $r"gram %ang telah diran)ang di dalam menjaga kebajikan dari segi kesihatan ke$ada mas%arakat setem$at 2 Untuk $engetahuan tuan ,Persatuan ini telah di tubuhkan $ada 1 10 201# di ba&ah

$enda*taran $ersatuan Pulau Pinang Pada Permulaan ini di dalam $ersatuan ini terdiri dari$ada + "rang ahli tertinggi dan seramai #0 "rang ahli ja&atankuasa %ang akan menggerakkan Persatuan 'ebajikan B"hdidharma !bjekti* utama kami ialah untuk menjaga kebajikan ahli dan juga menjalankan kerja amal untuk kesejahteraan dan kebersihan , Memelihara, men)eriakan dan membersihkan ka&asan,ka&asan di Bukit Mertajam agar lebih selesa dan selamat untuk semua Memberi $eluang ke$ada $enduduk,$enduduk bekerjasama dengan lebih "$timum, Mera$atkan silaturrahim diantara $enduduk,$enduduk

'ami telah memilih ka&asan ini untuk menjalankan Pr"gram 'hidmat Mas%arakat

ini kerana $ersatuan kami ber$usat di -ib"ng Tebal dan ahli,ahli kami sangat berdedikasi di dalam menjalankan kerja amal serta ingin mera$atkan lagi hubungan dengan mas%arakat setem$at Se)ara tidak langsung, kami da$at menimba $engalaman baru serta da$at memahami dengan lebih jelas dan mendalam suasana $ersekitaran dan mendidik serta men%eru mas%arakat untuk bersama menjaga kebersihan setem$at 4 Sehubungan dengan itu, kami ingin meminta kebenaran dari $ihak tuan untuk

menjalankan kerja amal $embersihan ka&asan tersebut dalam menja%akan $r"gram sulung ini Dihara$ kebenaran menjalankan $r"gram da$at memberi na*as baru ke$ada $ersatuan ini di dalam mendidik mas%arakat setem$at di dalam menjaga kebersihan dan men)antikkan lagi Bandar Bukit Mertajam ,Pulau Pinang . Bersama surat $em"h"nan ini, sa%a sertakan sijil $enda*taran $ersatuan sebagai

rujukan $ihak tuan / Sa%a ingin mengu)a$kan jutaan terima kasih di atas segala $ertimbangan di dalam

membantukan kami dalam memberi kelulusan dan menja%akan $r"gram $ersatuan kami Sekian, terima kasih

Yang menjalankan tugas,

00000000000 1S2T3(242T3Y P253(MUT3U6 P7-879US(, P79S2TU2- '7B2J('2- B!3D(D329M2