You are on page 1of 13

A

Disediakan oleh ;
U
•Nadiah binti Abu Bakar
•Ramlah binti Khairuddin R
•Azlini binti Lamri
(PISMP SEM 4 PK/PJ 1) E
Pemilihan Kaedah Media dan Bahan Sumber
S (Select Methods, Media & Materials)

3 LANGKAH

1. Penentuan 2. Pemilihan
Kaedah 3. Pemilihan
Format
Bahan
• Membuat Media
Sumber
keputusan • Memilih format
tentang kaedah • Memilih,
media yang
paling sesuai mengubah suai
sesuai dengan
dengan objektif atau mereka
kaedah yang
yang hendak bentuk bahan
dipilih
dicapai sumber
pembelajaran
1. Pemilihan Kaedah
• Kaedah yang paling baik untuk satu pembelajaran ialah dengan
menggabungkan beberapa teknik dalam satu sesi
pembelajaran.

• Penentuan kaedah hendaklah diasaskan:


– Ciri-ciri pelajar
– Pengalaman sedia ada pelajar
– Gaya pembelajaran pelajar
– Objektif pembelajaran
2. Pemilihan Format Media
• Format media merujuk kepada bentuk fizikal
sesuatu maklumat yang dipaparkan.

• Kriteria memilih format media :


– Bentuk audiens(kumpulan pelajar;
kelas/kumpulan/individu)
– Keupayaan pelajar
– Domain objektif
– Maklum balas yang akan dihasilkan
3. Pemilihan Bahan Sumber
• Bahan sumber pengajaran pembelajaran
merujuk kepada isi pelajaran yang
menjadi fokus pembelajaran.

• Kriteria pemilihan melibatkan 3 langkah:


– Memilih bahan sumber sedia ada.
– Mengubah suai bahan media sedia ada.
– Mereka bentuk bahan sumber baharu.
3. Pemilihan Bahan Sumber
• Memilih bahan sumber sedia ada yang
menepati kriteria dan objektif pengajaran-
pembelajaran dapat menjimatkan masa
dan biaya.

• Namun, jika ia tidak menepati kriteria, ia


perlu diubah suai secara kreatif.
Gunakan Media dan Bahan Sumber
U (Utilize Media and Materials)

• Bagi memastikan kejayaan penggunaan media


dan bahan sumber, tindakan-tindakan berikut
perlu dilakukan oleh guru;

1. Semak/pratonton/kaji bahan sumber


sebelum menggunakannya dalam
kelas
2. Sediakan bahan untuk penggunaan
dalam kelas
Gunakan Media dan Bahan Sumber
U (Utilize Media and Materials)

3. Sediakan persekitaran yang sesuai


untuk penggunaan bahan sumber
4. Sediakan pelajar untuk mendapat
manfaat daripada bahan sumber
5. Sediakan pengalaman pembelajaran
bagi pelajar
1. Semak/pratonton/kaji bahan
• Bahan disemak/dikaji/ditonton oleh guru
sebelum menggunakannya di dalam
kelas.
• Ini untuk memastikan bahan tersebut
benar-benar sesuai dengan:
– Kumpulan pelajar
– Objektif pengajaran-pembelajaran
– Tidak mengandungi unsur-unsur sensatif
– Berada dalam keadaan baik
2. Sediakan bahan untuk penggunaan
dalam kelas
• Guru hendaklah merancang langkah
penggunaan bahan dalam pengajaran-
pembelajaran.
• Guru perlu mengumpulkan dan
menyediakan semua kelengkapan yang
perlu bagi kegunaan guru dan pelajar.
• Guru juga hendaklah meramal masalah
yang mungkin timbul dan bersedia dengan
alternatif lain.
3. Sediakan persekitaran yang
sesuai untuk penggunaan
• Perkara ini merujuk kepada penyusunan
media dan sumber bahan agar mudah
dicapai, diambil atau dilihat
• Guru memastikan alatan dan media dalam
keadaan baik dan boleh digunakan.
• Susun atur bilik darjah sesuai dengan
kaedah pengajaran-pembelajaran yang
dipilih.
4. Sediakan pelajar untuk mendapat
manfaat daripada bahan sumber

• Induksi yang terancang dan


memotivasikan dapat menimbulkan rasa
ingin tahu pelajar untuk terus belajar.
• Ausubel; advance organizer membantu
untuk membuka minda pelajar
• Guru wajar memberitahu pelajar akan
objektif pembelajaran serta kepentingan
menguasai isi pelajaran.
5. Sediakan pengalaman
pembelajaran bagi pelajar

• Guru hendaklah bijak memilih kaedah dan


teknik penyampaian yang sesuai.
• Gunakan strategi berpusatkan pelajar
untuk melibatkan pelajar secara langsung
dalam proses pembelajaran.
• Guru berperanan sebagai pengurus dan
fasilitator