PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN “TUDUNG MINIT” .

KEDAH . NOOR SALWA BINTI HASHIM Alamat Sekolah : SMA IRSYADIAH ISLAMIYAH. KG. PONDOK AMPANG.Nama Penyelidik : PN. JENERI. 08320 SIK.

REFLEKSI  Berdasarkan PDP yang lalu. . Evidens PBS dan juga pemerhatian di dalam kelas. penyelidik mendapati seramai 15 orang pelajar Tingkatan 1 Amanah tidak dapat memudahkan Ungkapan Algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. pelajar-pelajar didapati sukar menjawab soalan berkaitan subtopik ini.  Hasil pemerhatian penyelidik berdasarkan buku latihan.

.FOKUS KAJIAN  Fokus kajian ialah memudahkan Ungkapan Algebra.

 Objektif Khusus  Di akhir kajian ini. . 15 orang pelajar 1 Amanah akan dapat memudahkan Ungkapan Algebra dengan menggabungkan dua sebutan serupa.OBJEKTIF KAJIAN  Objektif Am  Tujuan kajian ini ialah untuk memastikan pelajar memahami konsep Ungkapan Algebra.

Sik.KUMPULAN SASARAN  15 orang pelajar Tingkatan 1 Amanah. Jeneri. . Sekolah Menngah Agama Irsyadiah Islamiyah.

 Ujian pra.PROSEDUR KAJIAN Tinjauan Awal Pengumpulan data tinjauan awal adalah seperti berikut:  Pemeriksaan buku latihan murid.  Pemeriksaan Evidens PBS untuk Instrumen B3D5E1.  Pemerhatian di bilik darjah semasa P&P. .

 Guru meminta pelajar menulis tanda „negatif‟ dan „positif‟ pada bahagian dalam tudung botol tersebut. .Cadangan Tindakan Intervensi  Penyelidik menggunakan kaedah yang diberi nama “TUDUNG MINIT”.  Guru menerangkan kepada pelajar bagaimana untuk menyelesaikan soalan tersebut menggunakan tudung botol minuman.  Guru memberikan soalan berkaitan memudahkan Ungkapan Algebra dengan menggabungkan dua sebutan serupa.  Guru meminta pelajar membawa 10 biji tudung botol minuman.

sambungan .

sambungan + + + + + + + − − − − − − − − − − − + .

Penilaian Tindakan Intervensi     Ujian Pasca. Evidens PBS untuk Instrumen B3D5E1. . Temu bual. Pemerhatian bilik darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times