GABAY SA PAGHAHANDA SA KALAMIDAD PARA SA MGA MAY KAPANSANAN

Bakit kailangan kong maging handa?
Totoo na ang kalamidad ay maaaring mangyari kailanman at saanman, may babala man o wala. Naapektuhan nito ang lahat ng tao, subalit hindi ito nangangahulugang wala na tayong magagawa sa harap ng mga kalamidad. Ang pagiging handa para sa mga kalamidad ay maaring makabawas sa epekto nito sa iyo. Ang pagkilala sa mga peligro sa iyong kapaligiran at sa mga posibleng mangyari kapag may kalamidad ay makakapagpatibay ng iyong kakayahang matiyak ang iyong kaligtasan. Ang pag-iisip ng mga maaari mong kailanganin pagdating ng kalamidad at paghanda para sa mga ito ay makatutulong sa mas madaling pagharap sa sitwasyon pagkaraan ng isang kalamidad. Ang pagiging handa ay nangangahulugang mas-kakaunting tulong o suporta ang iyong kakailanganin sa panahon ng kalamidad at pagkatapos nito. Ang kaalaman at kahandaan ay katumbas ng mas malaking posibilidad na ikaw ay makakaligtas at makakabangon mula sa kalamidad.
2

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Paano ako matutulungan ng booklet na ito?
Ang booklet na ito ay nagbibigay ng praktikal na kaalaman at mga palaisipan na tutulong sa iyong simulan ang proceso ng paghahanda sa kalamidad kasama ang iyong pamilya at pamayanan. Ito ay gagawin sa isang paraan kung saan isinasang-alangalang ang iyong mga kakayahan at kapasidad na maaring makatulong sa iyo at sa iba sa oras ng kalamidad. Para sa mga tagapag-alaga at kamag-anak ng mga taong may kapansanan at sa pamayanan sa pangkalahatan, ang booklet na ito ay tutulong sainyo na matiyak ang kaligtasan ng mga taong may kapansanan oras na dumating ang kalamidad. Ang mga impormasyong nakapaloob dito ay maari ring magamit para mailigtas ang mga nakatatanda, ang mga may pangmatagalan o malubhang karamdaman, pati na rin ang mga buntis na malapit na ang kabuwanan.

Paggamit ng booklet na ito
Bukod sa pagbibigay impormasyon at praktikal na kaalaman para sa iyong pansariling kahandaan, ang bawat bahagi ng booklet na ito ay mayroon ding mga Puntong Palaisipan. Ang mga puntong ito ay tutulong sa iyo na pag-isipan kung paano mo masisimulang gamitin ang kaalaman na nakuha mo sa bawat bahagi ng booklet para makabuo ng isang planong akma at ayon sa iyong pangangailangan at sitwasyon. Ang pagninilay-nilay sa mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo upang masukat ang iyong kahandaan para sa kalamidad. Hindi kinakailangang tapusin ang lahat ng mga gawain ng madalian. Halimbawa, bawat araw maaaring magbasa lamang ng iisang bahagi ng booklet at sagutan ang mga palaisipan para lang sa bahaging ito. At kinabukasan, maari mong ituloy ang proseso hangga’t matapos ang booklet.

para sa mga may Kapansanan

3

Paano ka maaring maapektuhan ng kalamidad
Ang kalamidad ay nagdudulot sa paghinto ng normal na takbo ng isang pamayanan at nagdadala ng malawakang epekto sa tao at kawalan sa kagamitan, ekonomiya at sa kapaligiran. Ang kalamidad na dulot ng iba’t ibang peligro ay napapalala ng mga kahinaan o ‘vulnerability’ ng isang tao o pamayanan. Ang epekto ng isang kalamidad ay maaring lumabis sa kakayahan ng isang tao na harapin ito. Ang unang hakbang sa pagiging handa para sa mga kalamidad ay ang pag-unawa kung paano ka maaring maaapektuhan nito. Ang kalamidad ay makaka-apekto sa buong pamayanan ngunit ang epekto nito sa bawat isa ay ayon din sa taglay na kahinaan at angking kakayahan ng isang tao. Ang mga sumusunod ay iilan lamang halimbwa kung paano maaring makaimpluwesiya ang iyong kapansanan sa magiging epekto ng kalamidad sa iyo: Binabawasan ng kalamidad ang kakayahan mong protektahan ang iyong sarili.
Maaring hindi ka makagalaw o makakilos dahil sa paglaala ng iyong kapansanan, sa pagkawala ng iyong assistive device o pagkasira ng iyong bahay at kapaligiran.

Ang pagbabago sa iyong kapaligiran ay maaring maging hadlang sa iyong paghingi ng tulong o sa paghahanap ng mga maaring tumulong sa iyo.
Ang mga daan na nakasanayan o rutang pamilyar sa iyo ay maaaring masira. Ang mga linya ng komunikasyon ay maaaring bumagsak. Ang iyong tagapangalaga pati na ang mga relief workers ay maaaring mahihirapan makarating sa iyo dahil sa mga nasirang daan.

4

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Maapektuhan din ng kalamidad ang mga taong inaasahan mo upang tulungan ka.
Maaaring umasa ka sa iyong pamilya, kapitbahay at mga kaibigan, pero sa panahon ng kalamidad, may posibilidad na hindi na sila makakatulong sa iyo. Maaari kasi nilang unahin ang pansarili nilang kapakanan, possible din na sila ay masaktan kaya’t hindi na sila maaaring makapag-abot ng tulong sa iyo.

Ang kalamidad ay maaaring magdulot ng sikolohikal at emosyonal na pagkabalisa at trauma.
Sinuman na maapektuhan ng kalamidad ay maaaring mag-panic at hindi malaman ang gagawin dahil sa pagkabigla, pagkatakot at trauma. Ngunit para sa ibang tao, ang mga emosyong ito ay maaaring makapagpalala ng isang karamdaman o makadagdag sa taglay na kapansanan.

Ang mga natatangi mong pangangailangan ay maaaring hindi matugunan ng mga ahensiya ng gobyerno at mga relief organization.
Pagkatapos ng kalamidad, ang uunahin ng mga relief worker ay ang pagbigay ng mga pangunahing pangangailangan ng pangkalahatan gaya ng pagkain, tirahan, at tubig. Ang mga personal mong pangangailangan gaya ng gamot o ng iba pang kagamitan tulad ng wheelchair, tungkod o saklay, ay maaring hindi maging prioridad kaya’t hindi agad na matutugunan.

para sa mga may Kapansanan

5

Ang mga evacuation center ay maaring hindi accessible o maginhawa para sa iyo at sa iyong mga pangangailangan.
Ang mga evacuation center ay maaaring hindi akma sa iyong partikular na kalagayan. Halimbawa, kung ikaw ay may kapansanan sa pagkilos, maaari kang mahirapang gumalaw sa loob ng evacuation center o makarating at makagamit ng mga pasilidad gaya ng kubeta kung ang pagkakagawa ay hindi ayon sa iyong pangangailangan. Posible ring hindi naisasama sa tala sa evacuation center ang mga may kapansanan - dahilan upang ang mga impormasyon patungkol sa iyong mga pangangailangan ay hindi makarating sa mga relief workers at kinauukulan.

MGA PALAISIPAN
Anu-ano ang mga peligro sa lugar kung saan ka nakatira at sa kapaligiran nito?
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

At sa iyong pinagtatrabahuhan o paaralan?
___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

6

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Pagisipan ang iyong particular na sitwasyon at kalagayan. Ano ang mga bagay na maaring magpalala ng epekto ng kalamidad sa iyo?
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Sa iyong pananaw, alin sa mga puntong natalakay ay maaari mong maranasan sa panahon ng isang kalamidad?
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Ano ang iyong gagawin sa mga sitwasyong ito, at ano ang magagawa mo ngayon para mapaghandaan na ang mga ito?
________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

para sa mga may Kapansanan

7

Paano ako maghahanda para sa kalamidad?
PALAWAKIN ANG KAALAMAN AT IBAHAGI ITO SA IBA

Dumalo sa mga pagtitipon tungkol sa Disaster Risk Reduction o DRR.

Palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa mga peligro, kalamidad at epekto nito sa pamamagitan ng pagdalo sa mga DRR meeting sa iyong pamayanan. Mula rito, matututunan mo kung paano naghahanda sa kalamidad ang iyong pamayanan at kung paano mo matutulungan ang iyong sarili. Matututo rin ang iba sa iyo! Halimbawa, puwede mong maipakita sa kanila kung paano dapat tulungan o alalayan ang mga may kapansanan sa oras ng kalamidad.

Maki-isa sa mga ‘community risk assessments’.

Maki-isa sa mga gawain na tumutukoy sa mga peligro at kakayahan ng pamayanan. Magbahagi sa pamamagitan ng pagtiyak na nakilala at na-mapa ang mga taong may kapansanan at pagbanggit ng mga posible mong pangangailangan. Huwag kalimutang magalok ng anumang tulong kaya mong ibigay. Halimbawa, magprisinta na mamahala sa paglilista o tumulong sa paghahanda ng pagkain sa evacuation center.
8

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Alamin ang Early Warning Systems (EWS) o mga senyas na ginagamit ng iyong pamayanan.

Ang EWS ay naglalayon na ang bawat mamamayan ay may sapat na panahon upang makapaghanda sa parating na panganib o kalamidad. Alamin ang mga senyas na ginagamit ng iyong barangay at tiyakin na naaabot ka ng impormasyon sa tamang oras. Halimbawa nito ay ang pagtunog ng batingaw o kampana, sirena, anunsiyo gamit ang megaphone o radyo, paggamit ng iba’t ibang kulay ng bandila, pansukat sa dami ng ulan o taas ng tubig (rain gauge o flood gauge) at iba pa. Tandaan ang iba’t ibang antas na ginagamit sa mga EWS upang alam mo at ng iyong pamilya ang dapat gawin sa alinmang punto bago, habang o pagkatapos ng kalamdad.

 

Magmasid. Maging mapagmatyag.
9

Tingnan at obserbahan ang mga posibleng peligro sa iyong kapaligiran.

Alamin ang pinakahuling balita sa radyo, telebisyon at iba pang media.

para sa mga may Kapansanan

MGA PALAISIPAN
Alam mo ba ang mga early warning system sa iyong pamayanan? Ano ang mga senyas at simbolong ginagamit? Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Punan ang mga hanay sa ibaba ng impormasyon mula sa iyong pamayanan. May ibinigay nang halimbawa para matulungan kang makapagsimula. SIMBOLO O SENYAS
Limang beses na pagtunog ng kampana ng simbahan

ANO ANG GAGAWIN
Signal number 1. Maghintay sa mga susunod na anunsiyo

10

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Paano ako maghahanda para sa kalamidad?
ALAMIN AT MAGSANAY SA EVACUATION PLAN

Alamin ang evacuation plan ng iyong pamayanan.
Alamin kung nasaan ang mga evacuation center sa iyong pamayanan. Kilalanin ang pinakamalapit na center sa iyong tahanan at pinagtatrabahuhan, pati na rin kung aling daan patungo sa evacuation center ang pinakamadali para sa iyo.

Magkaroon din ng personal o pampamilyang evacuation plan.

Kapag may plano kasama ang iyong pamilya, mababawasan ang posibilidad na kayo’y magkawatak-watak sa panahon ng kalamidad. Tiyakin na alam ng bawat miyembro ng pamilya ang inyong plano at dapat ay tugma rin ito sa plano ng pamayanan.

Evacuation plan sa labas ng iyong tahanan

Ang kalamidad ay maaaring tumama kapag wala ka sa inyong bahay. Alamin kung nasaan ang mga evacuation center at ang mga plano sa paghahanda sa kalamidad ng iyong paaralan o pinagtatrabahuhan.

para sa mga may Kapansanan

11

Magsanay!

Makibahagi sa mga emergency drill sa iyong pamayanan. Magsanay sa evacuation plan kasama ang iyong pamilya. Mag-isip ng iba pang pamamaraan ng paglikas at magsanay ayon sa iba’t ibang posibleng sitwasyon. Ang pagsasanay ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang mga aspetong dapat pang pagbutihin sa pansarili at pampamayanang paghahanda sa kalamidad.

Accessibility ng evacuation center at ng daan patungo rito.

Alamin kung ang daan daan sa pag-evacuate o paglikas at ang evacuation center na maaari mong gamitin ay accessible. Kung hindi, maging pamilyar sa daan at lugar. Kung sa tingin mo ay mahihirapan ka talagang makarating sa evacuation center , kausapin ang tagapamahala sa mga evacuation o mga lider sa pamayanan. Sabihin sa kanila ang iyong mga pangagailangan at sabay ninyo itong hanapan ng mga solusyon.
12

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

MGA PALAISIPAN
Kaya mong lumabas ng iyong bahay nang mag-isa?
 Oo, kaya ko.  Hindi, kailangan ko ng tutulong sa akin.

Kung ang sagot mo ay hindi, paano ka hihingi ng tulong para makalabas ka ng bahay? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Sinong tatawagin mo para tumulong sa iyo? ____________________________________ Ang pinakamalapit na evacuation center sa bahay ko ay: ________________________________________________________________________ Ang pinakamalapit na evacuation center sa paaralan/trabaho ko ay: ________________________________________________________________________ Ang daan ba patungo sa evacuation center at ang evacuation center mismo ay accessible sa iyong mga pangangailangan?
 Oo, ang daan at ang evacuation center ay accessible.  Hindi, mahihirapan akong makarating at makakilos sa loob ng evacuation center.

Kung hindi, paano maaring mapaayos ang daan at ang evacuation center para maiayon ito sa iyong kapansanan at mga pangangailangan? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

para sa mga may Kapansanan

13

Paano ako maghahanda para sa kalamidad?
ALAMIN ANG IYONG PANGANGAILANGAN AT PAGHANDAAN ITO

Pag-isipan ang iyong pangangailangan.

mga

Isipin ang mga bagay na kailangan mo tulad ng mga gamot o kung gumagamit ka ng assistive device tulad ng wheelchair, hearing aid, saklay at iba pa. Tanungin mo ang iyong sarili kung paano matutugunan ang mga pangagailangan na ito pagkatapos ng isang kalamidad.

Laging maging handa.

Kasama ang iyong pamilya, subukang maghanda ng isang survivial kit na naglalaman ng mga bagay na maaaring kailanganin pag may kalamidad at pagkatapos nito. Tiyakin na ito ay kumpleto, at na alam ng bawat miyembro ng pamilya ang linalaman nito at para saan ito.

Alamin kung may mga serbisyong tumutugon sa iyong pangangailangan.

Mas magiging madali ang paglikas o pag-evacuate, maging ang pagbangon mula sa mga epekto ng isang kalamidad kung alam mo kung anong mga serbisyo ang mayroon na maaring tumugon sa mga pangangailangan mo Halimbawa, kung sa tingin mo ay mahihirapan kang makarating sa evacuation center, kausapin ang pinuno ng barangay kung maaaring magtalaga ng mga taong tutulong saiyo sa panahon ng paglikas o evacuation.
14

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

MGA PALAISIPAN
Mayroon ka bang mobility aid o assistive device? Halimbawa, gumagamit ka ba ng wheelchair, tungkod, o saklay?  Oo, gumagamit ako ng ______________________.
 Hindi ako gumagamit ng mobility aid o ng assistive device.  Hindi ako gumagamit ngunit kinakailangan ko ng mobility aid o ng assistive device, ngunit .

Kung ang sagot mo ay oo, ano ang iyong gagawin kapag ang mga ito ay nawala o nasira sa sa panahon ng kalamidad? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ May kailangan ka ba na mga gamot o iba pang medical supplies ?
 Oo  Hindi

Kung oo, mayroon ka bang sapat na mga stock nito sakaling hindi ka makabili o makakuha ng mga ito kapag may kalamidad?  Oo  Hindi Kung oo, sasapat sa ilang araw ang mga ito? _______ na araw. Ano ang iyong gagawin kung walang tubig habang may kalamidad at pagkatapos nito? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Kung gumagamit ka ng mga bagay na pinatatakbo ng kuryente gaya ng nebulizer o pangdialysis, ano ang iyong gagawin kung sakaling walang kuryente? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

para sa mga may Kapansanan

15

Paano ako maghahanda para sa kalamidad?
PALAWAKIN ANG IYONG SUPPORT NETWORK

Magkaroon at palawakin ang iyong support network.

Ang tinatawag na support network ay binubuo mga taong iyong maasahan sa panahon ng kalamidad. Kilalanin ang mga tao na sa tingin mo ay makatutulong saiyo na makakuha ng mga kakailanganin mo pagkatapos ng kalamidad. Bukod sa iyong pamilya, kilalanin rin ang ibang tao na may kakayahang tumulong sa iyo sa oras ng kagipitan gaya ng mga kapitbahay, barangay health workers, opisyal ng barangay at iba pa. Magkaroon din ng taong tatawagan sa panahon ng kalamidad, hindi lamang sa loob ng pamayanan kundi sa ibang lugar din.

Kausapin ang mga taong nasa support network mo at ipaliwanag ang inaasahan mong tulong mula sa kanila.

Kausapin sila tungkol sa mga nakikita mong kakailangan mo sa oras ng kalamidad at ipaalam sa kanila ang pinaka-mainam na paraan na matulungan ka. Hilingin sa kanila na samahan kang i-practice ang iyong personal evacuation plan at tiyakin na alam nila kung paano malalaman ang iyong kalagayan pagkatapos ng kalamidad o sa oras ng evacuation o paglikas.
16

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Makipag-ugnayan sa Disabled People’s Organizations (DPO) at sa mga taong may kapansanan sa iyong pamayanan.

Ang pakikipag-usap sa ibang may kapansanan ay nagbibigay ng pagkakataon na matuto sa kanya-kanyang karanasan . Ang pagtutulungan ay magpapadali rin sa proseso ng pagtitiyak na ang kapansanan ay nabibigyang atensyon sa mga plano ng inyong pamayanan. Alamin kung may DPO sa inyong lugar at dumalo sa mga pagtitipon. Kung walang DPO, hanapin ang taong responsable para sa mga gawain at aktibidades ukol sa mga may kapansanan tulad ng focal point for persons with disabilities sa inyong barangay o munisipyo.

REFLECTION POINTS
Sino ang itinuturing mong unang-unang inaasahan na tumulong sa iyo sa arawaraw at sa panahon ng kalamidad? __________________________________________________________________ Maliban sa kanya, sinu-sino pa ang maaaring idagdag mo sa iyong support network? ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Sa panahon ng kalamidad, paano ka magpapa-abot ng mensahe sa kanila? Paano sila magpapa-abot ng mensahe sa iyo? _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

para sa mga may Kapansanan

17

Paano ako maghahanda para sa kalamidad?
MAGING LIGTAS SA GITNA NG KALAMIDAD

Alamin kung kailan kailangan lumikas o mag-evacuate.
Sundin ang abiso ng autoridad kung kailan dapat na lumikas.

Maghanda ng flashlight, sipol at iba pang bagay na makagagawa ng ingay o makatawag ng atensyon.
Ang mga bagay na ito ay makakatulong sa pagtawag ng atensyon o sa paghingi ng tulong sa panahon ng kalamidad.

Iwasan ang mapanganib na lugar.

Huwag manatili o pumunta sa ilog o dagat kung saan maaaring tumaas ang tubig. Iwasan din ang mga burol at bundok kung saan maaaring gumuho ang lupa.

Patayin ang main switch ng kuryente bago lumikas.

Tiyaking patay ang mga ilaw, nabunot ang mga saksakan ng kagamitan at sarado ang tangke ng gasul na ginagamit sa paglutluto.
18

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

Handa na ba ako?
Ang pagkilala sa iyong sariling mga kakayahan at pagkilala sa tulong na maaari mong kailanganin ay dagdag na sa iyong kahandaan. Pagkatapos basahin ang booklet na ito, maglaan ng oras para pagisipan at suriin ang iyong mga kakayahan at kapasidad. Isipin ang mga tanong sa mga palaisipan ng booklet. Nasagutan mo ba ang karamihan dito? Kung hindi, patuloy mong pagnilayan ang mga tanong kasama ang iyong tagapang-alaga o ang iyong pamilya upang matulungan kang maintindihan kung ano ang iyong mga kakayahan at pangagailangan at kung ano ang inyong magagawa para maging handa sa kalamidad. Maghanap ng karagdagang impormasyon at magtanong sa mga taong nangunguna sa disaster risk reduction sa inyong pamayanan. Tandaan na ang pakikipagtulungan sa ibang miyembre ng iyong komunidad ay hindi lamang makatutulong sa pagtiyak ng iyong pansariling kaligtasan kundi sa paghahanda ng buong pamayanan para sa mga kalamidad.

para sa mga may Kapansanan

19

EMERGENCY INFORMATION SHEET
Sa panahon ng kagipitan, makatutulong kung ang mahahalagang impormasyon tungkol sa iyo ay madaling Makita at mahanap. Halimbawa, mas magiging madali saiyo na ipaalam ang iyong mga pangangailangan sa mga relief workers at search and rescue team.

Pangalan: ______________________________ Araw ng Kapanganakan: ______________ Address: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Telephone number: _____________________________ Blood type: _____________ Mayroon ka bang tagapang-alaga?  Mayroon  Wala. Kung oo, pangalan ng tagapang-alaga: ____________________________________________ Paano makocontact ang iyong tagapangalaga: _____________________________________ ____________________________________________________________________________ Iba pang puwedeng makatulong: PANGALAN TELEPHONE NUMBER O IBA PANG IMPORMASYON UPANG SILA AY MAKONTAK

20

Gabay sa Paghahanda sa Kalamidad

EMERGENCY INFORMATION SHEET
Pangalan ng pangunahing doktor: __________________________________________ Address at telephone number: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Listahan ng mga pangunahing gamot at instruksyon para sa pag-inom: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Gumagamit ka ba ng assistive device o ng mobility aid?  Oo  Hindi

Kung oo, ano ito? ___________________________________________________
Ilawaran ang iyong mga kondisyong medical: _________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Ilawaran ang anumang limitasyon pisikal sa katawan: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Ilawaran ang anumang kahirapan sa komunikasyon: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Ilawaran ang anumang kahirapan sa pag-iisip: ________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

para sa mga may Kapansanan

21

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gawain sa disaster risk reduction sa iyong pamayanan, makipag-ugnayan kay:

Ang Handicap International ay isang malaya,pandaigdig, non-profit, at hindi politikal na aid organization na nagtatrabaho sa sitwasyon ng kahirapan, exclusion, labanan at kalamidad. Sa pakikipagtulungan sa mga taong may kapansanan at iba pang vulnerable na grupo, ang aming aksyon at testimonya ay nakatuon sa pagtugon sa kanilang mahahalagang pangangailangan , pagpapa-unlad ng kondisyon ng kanilang pamumuhay, at pagsulong sa paggalang sa kanilang dignidad at karapatan . Sa pamamagitan ng suporta ng:

http://www.handicapinternational.ph Email: info@handicapinternational.ph

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.