CREEAZ~-}I MEDIUL!

DIC}IONARI DE TERMENI

CREEAZ~-}I MEDIUL!
Proiect educa]ional ce vizeaz` protec]ia mediului \nconjur`tor

DIC}IONAR DE TERMENI

Acest material face parte din proiectul educa]ional „Creeaz`-]i Mediul!” finan]at de derulat cu sprijinul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii [i implementat de Funda]ia CONCEPT

CREEAZ~-}I MEDIUL! Proiect educa]ional ce vizeaz` protec]ia mediului \nconjur`tor DIC}IONAR DE TERMENI Autori: Carmen Manuela Cazan Rodica Cherciu Mihai Manda Consultan]i de specialitate: Mediu: Oana Dicu Mihaela-Codru]a Nedelcu Comunicare: Lumini]a Beldie .

Redactori: Oana Mateescu. Gabriela Buleu Lector [i corectur`: Anda Moldovan Grafica [i DTP: Q-T-RAZ Tipar: ART Group Editor Funda]ia CONCEPT Bucure[ti 2004 © .

este singura pe care a ap`rut [i a evoluat via]a. În acela[i timp s-a redus num`rul de plante [i animale care nu s-au putut adapta noilor condi]ii de mediu. pe mari suprafe]e. Impactul omului asupra acestuia a provocat îns` efecte deosebite care. ceea ce a dus la dispari]ia. a fost afectat` îns`[i calitatea vie]ii [i existen]a omului. de-a lungul timpului. De asemenea. au redus habitatul a numeroase specii de plante [i animale. acumulate în timp. Astfel. planeta albastr`. odat` cu intensificarea exploat`rii resurselor naturale. este necesar s` adopta]i [i s` opta]i pentru o dezvoltare durabil` [i pentru un comporta5 . defri[area unor întinse zone cu p`duri [i transformarea lor în terenuri agricole. modificarea peisajelor sau mutarea unor specii de animale dintr-o regiune în alta. cu trecerea timpului omul a devenit din ce în ce mai mult un transformator al mediului înconjur`tor. pe lâng` alterarea naturii.“Protejarea naturii înseamn` autoprotejarea omului. a peste 300 specii de mamifere [i p`s`ri. dezvoltarea a[ez`rilor [i a c`ilor de comunica]ie. P`mântul. Omul s-a dezvoltat în strâns` leg`tur` cu mediul înconjur`tor. mediul natural a fost înlocuit. de mediu antropizat. Pe lâng` modific`rile aduse peisajului natural [i dispari]ia mediului de via]` pentru diferite plante [i animale. au dus la schimb`ri grave în echilibrul ecologic. Dezvoltarea industriei [i apari]ia numeroaselor întreprinderi [i corpora]ii au contribuit la o intensificare a polu`rii apelor. [i. dac` la început. pu]ine fiind cele care au disp`rut din cauze naturale. aerului [i a solului. existen]a omului era dependent` de acesta. vie]uitoarele au disp`rut aproape în întregime.“ Dragi elevi. ceea ce a dus la neadaptarea acestora în noile condi]ii de mediu ale noului habitat). De aceea. desp`duririle au determinat declan[area eroziunii solurilor. Dup` cum [ti]i deja. dereglarea scurgerii apelor ceea ce a dus la accentuarea inunda]iilor. favorizarea alunec`rilor de teren. În unele râuri sau lacuri. Mult` vreme s-a crezut c` mediul natural are capacit`]i nelimitate de a se reface. Majoritatea au disp`rut datorit` activit`]ii omului (vân`toarea excesiv`. pentru men]inerea unui echilibru între asigurarea nevoilor omului [i protec]ia mediului natural. Astfel.

pe când natura poate exista [i f`r` prezen]a oamenilor“. Autorii 6 . trebuie s` înv`]a]i s` proteja]i. aer. Ceea ce natura a creat în milioane de ani se poate distruge în câteva zile. {i nu uita]i: “Omul nu poate s` supravie]uiasc` f`r` natur`. luni sau ani. Pentru a evita distrugerea mediului trebuie s` cunoa[te]i legile acestuia [i s` ac]iona]i în conformitate cu ele. s` ocroti]i [i s` conserva]i elementele mediului natural. s` ave]i o atitudine critic` fa]` de cei care polueaz` orice element al mediului (ap`. s` realiza]i activit`]i de men]inere a cur`]eniei unui parc sau a unei zone protejate. Numai voi v` pute]i realiza mediul curat în care vre]i s` cre[te]i împreun` cu to]i cei dragi. s` ini]ia]i campanii împotriva polu`rii.ment ecologic. sol).

performan]` [i pasiune. |n calitate de membru al comunit`]ilor \n care activeaz`. Printre acestea se num`r`: cursuri de instruire. Resursele naturale ale planetei sunt pe zi ce trece tot mai pu]ine. ocrotirea mediului nu este doar o problem` individual`. a tuturor. Oamenii din toate col]urile lumii au \n]eles necesitatea adopt`rii unui comportament responsabil fa]` de natur`. De aici [i expresia „Gånde[te global . proiecte comunitare etc. dup` cum spuneam. ci a fiec`ruia dintre noi. Dac` te bazezi pe putere. ci una colectiv` [i necesit` sprijin reciproc. m`suri de protec]ie pentru to]i angaja]ii [i colaboratorii no[tri. s` g`si]i pasiunea pentru a proteja natura. poate aduce beneficii mari. un comportament responsabil din partea noastr`. Implicarea noastr` \n via]a comunit`]ii are diferite forme. astfel \ncåt se \ntrevede epuizarea unora dintre ele. \n paginile care urmeaz`. comunitatea \n mijlocul c`reia tr`ie[ti are doar de cå[tigat. Ve]i vedea cåt de u[or este! Kurt Habersatter Pre[edinte Holcim Romånia 7 . |ns` protec]ia mediului nu trebuie s` fie doar preocuparea unei companii. \nc` de cånd am \nceput activitatea noastr` \n Romånia.Ac]ioneaz` local!” V` invit`m. una din priorit`]ile noastre. deruleaz` numeroase programe \n beneficiul acestor comunit`]i. Cu toate acestea. Dar. \n consecin]`. Ce poate fi mai frumos decåt s` ai \n jurul t`u un mediu s`n`tos? Ce poate fi mai important decåt s` tr`ie[ti \ntr-o societate care protejeaz` natura [i resursele ei? Am ales s` sus]inem realizarea [i publicarea unui manual de mediu deoarece protec]ia mediului a fost. Holcim \[i asum` o responsabilitate activ` [i.Dragi cititori.

8 .

ca mediu de via]`. Acvatic = care ]ine de ap`. Acumulare = proces de depunere a diferitelor tipuri de materiale. apa este domeniul de via]` cel mai bogat în vie]uitoare în compara]ie cu domeniul terestru [i cel aerian. vânturi etc). are propriet`]i corozive. uneori toxic` pentru oameni [i alte vie]uitoare. exemple de acizi: o]et [i acid citric din lamâie (folosi]i în alimenta]ie).aA Acid = substan]` chimic`. acid sulfuric [i acid azotic (folosi]i în industrie) etc. acvatic 9 . pe lâng` faptul c` este indispensabil` vie]ii. poate fi antropic` (realizat` de om) sau natural` (realizat` de ap`. cu gust acru [i miros în]ep`tor.

alumi10 butelii cu aer aeroport . Aerosoli = particule solide sau lichide (praf. Aeroport = loc amenajat cu cl`diri. ad`postirii [i între]inerii avioanelor.Aduc]iune = ansamblu de instala]ii (construc]ie) destinat` transport`rii unui fluid de la punctul de captare pân` la cel de folosire. aeroporturi interna]ionale sezoniere (tip charter). aduc]iunea este amplasat` la o adâncime mai mare fa]` de nivelul înghe]ului. în majoritatea cazurilor. care este absolut necesar vie]ii. manevr`rii. teren [i instala]ii necesare decol`rii. aeroporturi medii de escal` interna]ional`. azot în propor]ie de 78% [i alte gaze (ozon.) 1%. carbon. sare marin`. Aer = amestec de gaze care alc`tuiesc straturile inferioare ale atmosferei având în compozi]ie oxigen în propor]ie de 21%. dioxid de carbon etc. aeroporturi na]ionale [i aeroporturi folosite pentru ateriz`ri [i decol`ri scurte. pentru alimentarea cu ap` potabil` se folosesc numai canale închise sau conducte. ateriz`rii. pot fi aeroporturi interna]ionale. poate c`p`ta anumite caracteristici meteorologice sau de poluare. plumb.

absorb o parte din energia solar` ce atinge suprafa]a terestr`. sinonim pentru europeni cu aurul. dispersate în atmosfer`. chimice. care are ca scop cre[terea volumului de goluri prin care s` circule apa [i s` p`trund` aerul. deoarece aici au ap`rut primii oameni. contribuie la fertilizarea solurilor. filde[ul [i diamantele. generând r`cirea aerului. Africa = continent fascinant al Terrei. Agent = factor activ care provoac` diferite fenomene fizice. leag`nul unor vechi civiliza]ii [i culturi mo[tenite din genera]ie în genera]ie. populat în principal de popula]ie arab` [i de culoare. Afânare = r`scolirea prin ar`tur` a solului. pot produce alergii omului. Agrement = pl`cere. 11 afi[ Africa . este primul continent cunoscut. distrac]ie. Afi[ = mod de prezentare grafic` a unor informa]ii.niu) aflate în suspensie într-un mediu gazos. care m`resc toxicitatea acesteia. precum [i distrugerea buruienilor. migrând apoi spre Europa [i Asia.

are loc pe un strat argilos. Altitudine = în`l]imea unui punct de pe suprafa]a p`mântului. Alge = plante ce-[i produc substan]ele vitale folosindu-se de materie mineral`. stratul care alu12 alge altitudine . alimentelor etc.Agricultur` = ramur` a economiei care se ocup` cu cultivarea p`mântului [i cre[terea animalelor. tr`iesc în ap` sau în medii umede. Agrozootehnie = tehnica cultiv`rii plantelor furajere [i a cre[terii animalelor domestice. moale. ap` [i radia]ie solar`. în general. Alunecare de teren = deplasarea lent` sau rapid` a unei cantit`]i de p`mânt. structura rocilor. în raport cu nivelul m`rii sau alt punct de referin]` de pe suprafa]a terestr`. se m`soar` cu instrumentul numit altimetru. a fost prima activitate economic` organizat` desf`[urat` de c`tre om. umed [i se compune din: râpa de alunecare (desprindere). Alterare = procese care modific` compozi]ia fizic` [i chimic`. în vederea ob]inerii unor produse alimentare [i a unor materii prime. stratul care alunec` [i patul de alunecare.

Ambuteiaj = blocare a circula]iei automobilelor din cauza aglomera]iei. Ambalaj = mijloc de conservare [i acoperire a produselor de consuma]ie. diminueaz` permeabilitatea solului (nu mai permit aerului s` intre la r`d`cinile plantelor). pietri[) transportate [i depuse de apele curg`toare. de-a lungul fluviului Amazon. plasticul. Amazonia = regiune de p`dure ecuatorial` din Brazilia. poluare fonic` (sonor`) prin zgomotul produs. realizeaz` un sfert din cantitatea total` de oxigen produs` în urma fotosintezei de c`tre p`durile globului. ambuteiajul provoac` poluarea aerului prin gazele emanate de ]evile de e[apament ale automobilelor. mai ales cele de plastic care. aruncate la voia întâmpl`rii. folosindu-se hârtia. Aluviuni = materiale (mâl.nec` cuprinde [i solul. Amazonia ambalaje ambuteiaj 13 . stres [i tensiune între [oferi. nisip. ambalajele sunt d`un`toare mediului. contribuind la degradarea acestuia. aluminiul [i sticla. dar [i pentru locuitorii zonei în care s-a produs ambuteiajul. este supranumit` „pl`mânul globului“ deoarece. datorit` întinderii.

Anaerob = care poate tr`i într-un mediu lipsit de oxigen (exemplu: microorganismele care produc fermenta]iile). în raport cu un punct de reper. situat în emisfera vestic`. vizând conservarea sau înfrumuse]area unui peisaj. Amplitudine termic` = diferen]a dintre valorile extreme.Amenajarea peisajului = program ce înglobeaz` m`suri concrete de planificare.000 de ani de oameni veni]i din Asia. Amonte = parte din cursul unui râu aflat` în apropierea izvorului sau sector al cursului unui râu situat spre obâr[ia acestuia. de aceea locuitorii b`[tina[i au tr`s`turi asem`n`toare rasei galbene. de culoare închis`. ale temperaturii înregistrate într-o anumit` zon` geografic`. America = continent de dimensiuni apropiate Asiei. 14 amenajarea peisajului America . este alc`tuit din America de Nord [i America de Sud. folosit` ca piatr` de pavaj [i construc]ie pentru c`ile de comunica]ie. masiv`. minime [i maxime. acid`. Andezit = roc` vulcanic`. a fost populat acum 40.

Pacific [i Indian. Antarctida = continentul din jurul Polului Sud. Antarctica animale 15 . care cuprinde Antarctida [i p`r]ile sudice ale oceanelor Atlantic. cu caracteristici climatice asem`n`toare Antarcticii. ce]uri. Anorganic = corp în compozi]ia c`ruia intr` numai substan]e minerale. animalele care tr`iesc în aceast` zon` sunt: balene. procese. furtuni de z`pad`. Anticiclon = zon` a atmosferei în care presiunea este ridicat` în compara]ie cu cea a regiunilor care o înconjoar`. pe[ti. acoperit de z`pad` [i ghea]`. înmul]ire [i capacitatea de a se deplasa. cuprins în interiorul Cercului Polar de Sud. are o clim` aspr`. vânturi puternice. hr`nire. pinguini etc. cu temperaturi sc`zute (sub 0 grade Celsius tot timpul anului). foci. fenomene Antarctica = zon` situat` la Polul Sud. Ansamblu planetar = totalitatea formelor de manifestare la nivelul planetei a unor caracteristici. ca[alo]i.Animal = fiin]` caracterizat` prin respira]ie.

având în componen]` hidrogenul [i oxigenul. ea provine în principal din evaporarea de pe suprafe]ele acvatice. în condi]ii excep]ionale î[i schimb` starea de agregare: la 0º C – înghea]`. a prevesti. Antropoide = str`mo[ii omului [i unele specii de maimu]e actuale (gibonul.A anticipa = a face sau a spune ceva înainte de o anumit` dat` (fixat`) sau înaintea timpului convenit. Ap` curativ` = ap` folosit` pentru tratarea [i vindecarea unor diferite boli. 16 ap` . urangutanul. din erup]iile vulcanice. iar la +100º C \ncepe s` se evapore. Ap` = substan]` lichid`. insipid` [i inodor`. are ca formul` chimic` H2O. deci devine solid`. Antropic = rezultat în urma activit`]ii omului. Ap` atmosferic` = apa din atmosfer`. gorila [i cimpanzeul). reprezint` la mamifere circa 93% din greutatea sângelui [i 80% din masa muscular`. indispensabil` vie]ii. devenind gazoas`. a presim]i. din transpira]ia plantelor. estimat` la 13 000 -15 000 miliarde tone. incolor`.

rezultat` din procesele industriale [i activit`]ile menajere. în aceste standarde sunt precizate concentra]iile maxime admise pentru anumite substan]e. reprezint` cea mai mare rezerv` de ap` dulce a Globului. Ap` subteran` = ap` st`t`toare sau curg`toare aflat` sub scoar]a terestr`. stabilite prin standarde na]ionale. în mod obi[nuit sau în situa]ii excep]ionale. microorganisme patogene (virusuri. Ap` rezidual` = apa uzat`. bacterii. în fiecare locuin]`. ou` sau larve de insecte etc. Ap` industrial` = ap` întrebuin]at` în procesele tehnologice ale întreprinderilor.Ap` de infiltra]ie = ap` care p`trunde în interiorul scoar]ei terestre. 17 ap` menajer` . Ap` menajer` = apa folosit` în cadrul godpod`riei. sunt ape de suprafa]` [i subterane.). trebuie s` îndeplineasc` anumite condi]ii de calitate. Ap` potabil` = ap` utilizat` în consumul casnic. care con]ine diferite elemente sau substan]e chimice nocive. Ap` dulce = ap` care con]ine pu]ine s`ruri dizolvate (mai pu]in de 5g/l).

Argil` = roc` sedimentar` folosit` în ol`rit. resurse bogate [i ]`ri situate la niveluri diferite de dezvoltare economic`. 18 Asia a[ezare uman` . coreeni etc. popula]ia este alc`tuit` în special din oameni de ras` galben` (mongoli. A[ezare uman` = comunitate uman` (ora[ sau sat) care cuprinde: popula]ia. Asia = cel mai întins [i mai populat continent al Terrei care reune[te o mare varietate de condi]ii naturale. platformele industriale. enegie [i informa]ie sunt realizate de c`tre om.). japonezi. construc]iile folosite în diverse scopuri (locuit. are cele mai populate state de pe glob (China [i India). este avid` de ap`. institu]ii private). în sculptur`. pie]ele [i str`zile. în care majoritatea transform`rilor de materie. prin înmuiere devine plastic` [i d` na[tere alunec`rilor de teren. în stare uscat`. culturi [i civiliza]ii str`vechi. sistem ecologic complex creat de popula]iile umane. este un continent al superlativelor [i al contrastelor. la lucr`ri de construc]ie. chinezi. locurile de odihn` [i agrement. publice.

procesul este deosebit de activ în anii cu intens` activitate solar`. Australia = cel mai mic continent al Terrei. provoac` o iluminare slab` în timpul nop]ii polare. ca urmare a ciocnirii particulelor de origine solar`. de auror` austral`. în regiunile polare. Aurora polar` = fenomen luminos realizat în atmosfera înalt`. altitudine.Atmosfer` = înveli[ gazos care înconjoar` P`mântul. raze. prin asociere. creeaz` fâ[ii de lumin` verde. caracteristicile sale fizice [i chimice pot fi diferite. arcuri). între 100 [i 1000 km. panglici. cu atomii [i moleculele de aici. în emisfera nordic` poart` numele de auror` boreal`. galben`. denumit` generic „aer“. aerul este concentrat în apropierea scoar]ei terestre. rezult` cuante luminoase care. ce vin din spa]iul exterior. anotimp [i clim`. datorit` for]ei de atrac]ie exercitat` de P`mânt. cu form` variat` (draperii. ]inând seama de loc. iar în cea sudic`. necesar vie]ii [i. are în componen]` oxigenul. situat integral în emisfera sudic`. portocalie. ro[ie. 19 aurora polar` .

sud-vest sau sud. Aval = parte din cursul unui râu situat` în apropierea gurii de v`rsare. prin eliminarea gazelor de e[apament reprezint` surse de poluare a aerului iar zgomotul acestora duce la poluarea sonor`. direc]ia de deplasare a maselor de aer este dinspre vest. iar vara.este singurul continent care constituie un stat. Australopitec = maimu]` preistoric` cu însu[iri apropiate de cele umane. care a tr`it în Africa în aceea[i perioad` cu Homo Habilis. prin eliminarea gazelor de e[apament repre20 Australia austrul automobil . care se men]ine în zbor datorit` aripilor [i se deplaseaz` cu ajutorul elicelor [i al motoarelor sau reactoarelor. Avion = vehicul aerian mai greu decåt aerul. secet`. Austrul = vânt uscat ce se resimte în toate anotimpurile. iarna produce ger. mai ales în sudul României. sector al cursului unui râu situat spre v`rsarea acestuia în raport cu un punct de reper. continentul cangurilor [i al popula]iei aborigene. Automobile = vehicule cu motor folosite pentru transportul terestru.

Azot = gaz incolor.. inodor [i insipid. i se mai spune [i nitrogen.zint` surse de poluare a aerului iar zgomotul acestora duce la poluarea sonor`. parte component` a aerului [i element esen]ial al ]esuturilor vegetale [i animale. avion 21 . folosit la umplerea becurilor electrice. la ob]inerea amoniacului etc.

cu form` variat`. dac` sunt aruncate 22 barometru baterie . se înmul]e[te rapid [i are un rol important în circuitul materiei. are o mare r`spândire.bB Bacterie = organism microscopic unicelular. Baril = unitate de m`sur` pentru volum. mangan.5 litri în Anglia. prezent în toate mediile de via]`.9 litri în America [i cu163. Barometru = instrument pentru m`surarea presiunii atmosferice. folosit` în special pentru produse petroliere. plumb). în procesele biochimice [i de alterare a rocilor. egal` cu 158. Baterie = surs` de energie care transform` energia chimic` în energie electric`. deoarece con]in metale toxice (mercur.

lichid`. la confec]ionarea de tuburi. 23 benzin` . grea. este înrudit` cu motorina. rezistent` la spargere. a P`mântului [i a celorlalte planete.la voia întâmpl`rii dup` folosire. a întregului Univers. este folosit` drept carburant pentru motoare de automobile [i de avioane. compact`. ob]inut` din petrol. Bilan] de mediu = metod` de a ob]ine informa]ii asupra cauzelor [i efectelor negative care fac parte din ac]iunea de evaluare a mediului. Bazalt = roc` magmatic`. ce marcheaz` momentul în care particula începutului (sau „oul cosmic“) a explodat [i a dus la formarea. consolidat` la suprafa]`. bateriile pot deveni poluan]i importan]i ai mediului înconjur`tor. Big-Bang (Marea Explozie) = teorie [tiin]ific` referitoare la formarea [i evolu]ia Universului. sateli]ilor naturali etc. în timp. Benefic = favorabil. de culoare cenu[iu închis-negru. prin topire. Benzin` = substan]` care arde cu u[urin]` (combustibil`).. binef`c`tor. a stelelor. se folose[te ca piatr` de construc]ie [i.

. modificarea nedorit` a unor ecosisteme. ciuperci).Biodegradare = proces complex de ac]iune a vie]uitoarelor asupra diferitelor elemente de mediu. prin ac]iunea diferitelor organisme vii (bacterii. sau din complexe agrozootehnice. atacarea [i distrugerea unor construc]ii. rocilor. Biogaz = gaz rezultat în procesul de fermentare a materiei organice [i folosit drept combustibil. dintre specii [i dintre ecosisteme. apei. Biodiversitate = diversitatea de organisme vii provenite din ecosistemele acvatice [i terestre. solului. adic` ansamblul de orga24 alterarea biochimic` a biodiversitate . biometan. Biosfer` = totalitatea fiin]elor care tr`iesc pe p`mânt. cuprinde diversitatea din interiorul speciilor. precum [i din complexele ecologice din care acestea fac parte. cu consecin]e variabile: descompunerea masei organice nevii. prin dezvoltarea rapid` a unor plante sau animale (p`[unat excesiv). în ap` [i în partea inferioar` a atmosferei. poluarea aerului. tablouri etc. prin descompunerea reziduurilor industriale.

care tr`iesc pe suprafa]a Terrei. Braconaj = practicarea ilegal` a vân`torii [i pescuitului. cu efecte negative asupra ecosistemelor naturale. Biped = care st` sau umbl` în dou` picioare. animale [i vegetale. broasc` ]estoas` diverse tipuri de broa[te 25 . spa]iul care constituie biosfera include litosfera (scoar]a terestr`). broasc` râioas` etc.nisme vii. hidrosfera (ansamblul oceanelor) [i atmosfera (înveli[ul gazos al P`mântului). Broasc` = animal întâlnit atât pe uscat cât [i în ap`. exist` mai multe specii. broasca ]estoas` de uscat. reprezint` acea parte a planetei unde exist` un mediu viu sau unde via]a este posibil` în permanen]`. printre care: broasca ]estoas` de ap`.

soluri. cimentului. de unde varietatea culorii (de culoare alb`. vizavi de calitatea condi]iilor naturale. a propriet`]ilor [i a modalit`]ilor de folosire (pentru ob]inerea varului.CC Calcar = roc` sedimentar` alc`tuit` din carbonat de calciu.). ro[ie. neagr`). cretei etc. Calitatea mediului = vizeaz` însu[irile esen]iale ale mediului. din variet`]ile omogene se extrag blocuri pentru monumente. cenu[ie. relief. la care se adaug` în m`sur` mai mic`. alte elemente. Cal de mare = mic pe[te marin cu capul asem`n`tor cu cel al unui cal. 26 cal de mare . Calcaros = caracteristic` legat` de prezen]a calcarului pentru roci.

acest concept trebuie integrat în timp.minereuri) sau a unor roci 27 precipita]ii . bunuri materiale în general. prin asigurarea permanen]ei [i perpetu`rii speciei umane. în condi]iile absen]ei pierderilor prin scurgere. bauxit`. Cardiovascular = privitor la leg`tura dintre inim` [i anumite vase de sânge. Cantitatea de precipita]ii = valoarea care exprim` stratul de ap` ce poate rezulta dintr-o form` de precipita]ie. dar pot exista curen]i verticali. Cancerigen = care poate provoca apari]ia cancerului. Calot` = mas` de ghea]` care acoper` por]iuni întinse din regiunile polare sau din zonele înalte ale mun]ilor. Capital = avu]ie sub form` de bani. Calm atmosferic = stare a atmosferei în care nu bate vântul. infiltra]ie.Calitatea vie]ii = totalitatea condi]iilor naturale [i socio-culturale. m`rfuri. evaporare. Carier` = zon` unde se realizeaz` exploatarea la zi a unor z`c`minte (c`rbuni.

suprapunerea unui fenomen extrem al mediului peste un spa]iu cu consecin]e ce duc la pierderi grave pentru societatea uman` din zona respectiv`. frecvent` pe uscat. brun` sau neagr`. friabil`. se diferen]iaz` calitativ în func]ie de con]inutul în carbon. granit). C`rbuni = roc` combustibil`. rezult` o form` de relief abrupt [i în trepte. 28 c`rbuni cåmpie . de culoare g`lbuie. Câmpie = form` major` de relief. aceste exploat`ri duc la modificarea mediului înconjur`tor. pe care nu le poate dep`[i cu propriile resurse.folosite în construc]ii (bazalt. dezastru. caracterizat` printr-o suprafa]` neted` sau u[or ondulat`. format` prin îmbog`]irea în carbon (în lipsa oxigenului din aer) a resturilor unor plante [i folosit` drept combustibil [i ca materie prim` în industria chimic` [i în metalurgie. putere caloric` [i umiditate. Catastrof` = eveniment tragic de mari propor]ii. cu altitudini cuprinse de obicei între 0 [i 200 m. calcar. prin extrac]ia în versant.

Central` atomo-electric` = central` în care se produce curent electric cu ajutorul unor substan]e radioactive.Cârti]` = mamifer insectivor. care tr`ie[te în galerii subterane. gradul Celsius (1 grad Celsius) este a suta parte din acest interval de baz`. Cenu[` vulcanic` = material rezultat în urma erup]iilor vulcanice care se r`spânde[te în atmosfer` datorit` vânturilor. la suprafa]a solului. aflate în dispersie în atmosfer`. 29 cårti]` . care îngreuneaz` vizibilitatea [i creeaz` senza]ia de umezeal`. Cea]` = particule de ap`. cu labele anterioare adaptate pentru s`pat. Celsius (scara) = scar` termometric` definit` prin punctul de înghe] al apei (0 grade) [i punctul de fierbere (100 de grade). prin acumulare [i cimentare se formeaz` diferite roci vulcanice (magmatice). rezultate din evaporarea apei de pe P`mânt. cu blana de culoare închis`. se mai nume[te [i central` nuclear`. precum uraniul. cristale fine de ghea]`.

îns` polueaz` sonor prin zgomotul pe care îl face [i prin vibra]iile din timpul lucrului. circuitul apei \n natur` 30 chil` cimpanzeu . Cimpanzeu = specie de maimu]` mare. unde se condenseaz` [i revine ca ploi sau z`pezi pe suprafa]a terestr` (pe oceane sau pe uscat. Circuitul apei în natur` = proces complex prin care apa trece sub form` de vapori din oceane. în compara]ie cu regiunile care o înconjoar`. Ciocan pneumatic = utilaj folosit pentru a s`pa repede [i f`r` mari eforturi. m`ri [i de pe uscat în atmosfer`. se mai nume[te pickhammer. Ciclon = zon` a atmosferei în care presiunea este joas`. antropoid`.Chil` = element principal de rezisten]` al unei nave. râuri). înso]it de ploi toren]iale [i de desc`rc`ri electrice. vânt puternic. cu membrele anterioare lungi. cu deplasarea aerului în spiral`. african`. a[ezat pe axa longitudinal` a fundului navei. costituit dintr-un [ir continuu de table groase sau dintr-o grind` la navele mici. în lacuri. cu blana [i pielea fe]ei neagr` [i f`r` coad`.

Coast` = Partea lateral` a unui deal. pe o perioad` lung` de timp. ]`rm al unei m`ri sau ocean. distrug stratul de ozon. Clorofluorocarboni (CFC) = familie de substan]e chimice întâlnite în aerosoli. precipita]ii) pe care le prezint` regiuni întinse ale Terrei. prin care acestea vin în contact cu oceanul sau cu marea. Clorofil` = pigment verde de natur` proteic` localizat în plante cu rol deosebit în procesul de fotosintez`. se mai numesc [i freoni. vânturi. coast` claxon 31 . folosite la frigidere [i aparate de aer condi]ionat. bure]i artificiali. în ora[e claxonatul este interzis în apropirea locurilor publice cum sunt [colile [i spitalele. ajunse în atmosfer`. Clim` = totalitatea caracteristicilor elementelor (temperatur`. fiind folosit doar în cazuri de necesitate absolut`. este surs` de poluare sonor`. pant`.Claxon = sistem sonor de avertizare instalat la automobile. marginea unui continent. a unei insule.

în scopul transform`rii lor în produse chimice cu valoare mult mai ridicat`. Combustibil = materie. resturi animale.Colaj = procedeu artistic ce const` în realizarea unui tablou prin lipirea laolalt` a diferite elemente. dezvoltând c`ldur`. artistic` deosebit`. care arde. adunate sistematic [i care împreun` reprezint` o valoare documentar`. de obicei organic`. Colec]ie = totalitatea obiectelor de acela[i fel. Combinat petrochimic = unitate industrial` care prelucreaz` petrolul [i derivatele lui. Compost = amestec de resturi vegetale. Combatere = ac]iune care implic` activit`]i care au scopul de a limita [i corecta efectele negative ale proceselor naturale sau antropice de degradare. [i care este folosit` ca izvor de energie în industrie. îndreptate asupra unor elemente de mediu sau a mediului în întregime. biode32 colectivitate colec]ie combinat petrochimic . Colectivitate = grup de oameni (animale) care tr`iesc [i muncesc în comun. resturi menajere.

al unui principiu. comod` [i igienic`. pl`cut`. Consecin]` (urmare) = rezultat al unei fapte. Con[tiin]` = sentiment pe care fiin]a uman` îl are despre propria existen]` [i despre lucrurile din jur. folosit ca îngr`[`mânt natural în agricultur`. efect al cauzelor polu`rii mediului înconjur`tor. 33 . Compus chimic = combina]ie de elemente chimice. al unei ac]iuni.gradabile. se produce în atmosfer` (cea]a. precipita]iile) sau la nivelul suprafe]ei terestre (roua). Conservarea naturii = ansamblu de m`suri care au scopul de a asigura p`strarea [i îmbun`t`]irea calit`]ii mediului. în regiunile afectate de activit`]i ale omului. înc` din cele mai vechi timpuri. Confort = totalitatea condi]iilor materiale care asigur` o existen]` civilizat`. Condensare = proces fizic de trecere a apei din stare gazoas` (vapori de ap`) în stare lichid` (pic`turi de ap`).

34 copite coral . A corela = a face o rela]ie. întreprinderi mari. bacterie. Corosiv = care poate provoca un proces chimic sau electrochimic de degradare. substan]` radioactiv` sau toxic`). scheletul prelucrat special se folose[te la bijuterii. care acoper` termina]iile degetelor la unele animale [i protejeaz` ]esuturile vii. rezistent`. care tr`iesc în colonii. Corali = animale cu schelet calcaros ro[u sau alb. de accea i se mai spune [i m`rgean. Corporativ = privitor la corpora]ii. reprezint` o ac]iune distrug`toare asupra vie]ii [i a mediului în general. exercitat la suprafa]a corpurilor metalice de oxigenul din aerul umed sau de diverse substan]e chimice. Corpora]ie = întreprindere mare. Copite = partea cornoas`. societate pe ac]iuni. la mic` adâncime. societ`]i pe ac]iuni. o leg`tur` între mai multe lucruri sau fenomene.Contaminare = ac]iunea de infectare a unui organism sau materie cu un agent de infec]ie (virus. în m`rile calde [i bine oxigenate.

Criv`]ul = vânt puternic. utilizat în tehnic`. Cuaternar = cea de-a cincea er` cu o durat` pân` în prezent de 1. rezultat` prin intersec]ia versan]ilor care coincide de obicei cu cump`na apelor. în Dobrogea [i B`r`gan. Creast` = partea cea mai de sus a unui munte. incolor sau alb ori divers colorat. a materialelor de construc]ii etc. viscolind z`pada [i aducând sc`deri mari de temperatur`. dinspre nord-est. Curcubeu = fenomen optic care se datoreaz` refrac]iei. este considerat` perioad` geologic` ce apar]ine neozoicului). reflexiei totale [i dispersiei luminii solare în pic`turile de ap` din curcubeu 35 co[ industrial criv`] .Co[ industrial = turn vertical înalt care este folosit la evacuarea fumului (care con]ine gaze toxice) din uzine în atmosfer`. rece [i uscat care sufl` iarna în Moldova. Cuar] = mineral transparent.8 milioane ani (dup` unii speciali[ti. r`spândit în roci alc`tuind 16% din scoar]a terestr`. în industria optic`. apari]ia [i evolu]ia omului a avut loc în aceast` er`.

a scoar]ei P`mântului. de scurt` durat`. are aspectul unui imens arc multicolor desf`[urat pe cer [i se observ` numai în partea opus` Soarelui. 36 . provocat` de mi[c`ri subterane sau de erup]ii vulcanice. raportat` la pozi]ia observatorului.atmosfer`. Cutremur = mi[care puternic` [i brusc`. vertical` sau orizontal`.

cu o în`l]ime de pân` la 1000 de metri. se aplic` în epurarea apelor reziduale. care se prezint` ca o ridic`tur` a scoar]ei p`mântului mai mic` decât muntele.dD D`un`tori = organisme animale. în cea mai mare parte insecte. care cauzeaz` pagube mari culturilor [i p`durilor. pot fi comb`tute chimic [i biologic. Decantare = separarea substan]elor. Debit = cantitatea de lichid care trece. aflate în suspensie într-un lichid [i a c`ror densitate este mai mare fa]` de acesta. conducte sau canal. într-o anumit` unitate de timp. printr-o sec]iune a unei albii. Deal = form` major` de relief pozitiv`. 37 insect` deal .

care apare [i avanseaz` la gura de v`rsare a unor 38 delt` . canale. prin t`iere sau prin ardere. poluarea aerului. alc`tuit` din suprafe]e de uscat (numite grinduri). Defri[are = înl`turarea. Degradarea solului = totalitatea schimb`rilor produse în soluri prin apa de infiltra]ie care determin` sc`derea fertilit`]ii acestora. Delt` = form` de relief de acumulare. care se preg`te[te pentru agricultur`. interven]ia unor d`un`tori [i parazi]i. Defoliere = distrugerea vegeta]iei [i mai ales uscarea [i c`derea frunzelor arborilor datorate unor perturb`ri ecologice (sc`derea brusc` de temperatur`. construc]ii etc. poate duce la erodarea solului sub ac]iunea ploilor [i a vântului. secet`. solului). p`[unat.Deceniu = perioad` de timp de 10 ani. lacuri. prin necultivarea îndelungat` sau prin ac]iunea factorilor de mediu. Defertilizare = pierderea fertilit`]ii solului prin cultivare ira]ional`. a plantelor de pe un teren. b`l]i. apei.

Delta Dun`rii = cea mai joas` [i mai nou` unitate de relief a uscatului României. Desalinizare = proces care are ca scop extragerea s`rurilor din ap`. Depoluare = ac]iune de reducere a unei surse sau st`ri de poluare. curen]i. format` prin depunerea aluviunilor. nisipuri etc. de religie etc. aduse de Dun`re. maree.fluvii. de sex. ciuperci) care particip` la degra39 pelican din Delta Dun`rii . care nu sunt îndep`rtate de valuri. unde se depun aluviuni (pietri[uri. densitatea. folosit mai ales. prin distilare. într-un fost golf al M`rii Negre. este declarat` rezerva]ie a biosferei. de limb`. în cazul elimin`rii clorurilor din apa de mare. Descompun`tori = reprezint` grupa de microorganisme animale [i vegetale (bacterii. Demografie = [tiin]` care studiaz` fenomene [i procese privitoare la evolu]ia numeric`. mi[carea popula]iei umane [i structura pe grupe de vârst`.). reparti]ia geografic`. datorit` mediului natural pu]in modificat [i a marii bog`]ii de plante [i animale.

cu temperaturi foarte ridicate ziua [i sc`zute noaptea. a p`durilor dintr-o regiune. din Africa. vegeta]ia [i animalele sunt reduse. Descompunere = a se desface în p`r]i componente. Desp`durire = t`ierea. de[erturile ocup` 15% din suprafa]a globului. adesea nera]ional`. Africa de est se afl` într-un astfel de proces. prin extinderea de[ertului Sahara c`tre sud. refolosite de c`tre plante. De[euri (reziduuri) = resturi dintr-un material rezultat într-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs. orice material sau produs care nu mai corespunde scopului 40 desp`durire de[ert . a se strica. De[ertificare = transformarea unei regiuni în de[ert. a putrezi (pentru plante). cel mai întins de[ert din lume este de[ertul Sahara. care nu mai poate fi utilizat direct pentru realizarea produsului. De[ert = regiune arid` (uscat`) f`r` precipita]ii.darea materiei organice [i transformarea ei în s`ruri minerale.

De[euri (reziduuri) animale = rezultate în urma cre[terii animalelor. de ambalaje etc. [pan. cantitatea de de[euri (reziduuri) menajere difer` în func]ie de clim`. rumegu[ etc. De[euri (reziduuri) industriale = de[euri provenite din diferite procese de fabrica]ie (cenu[`.pentru care a fost creat sau pentru care se inten]iona a se utiliza. resturi rezultate în urma diverselor activit`]i umane (resturi alimentare. De[euri (reziduuri) menajere = de[euri solide rezultate din activitatea desf`[urat` în gospod`riile individuale [i în unit`]ile publice. modul de alimentare a popula]iei. 41 de[euri menajere .). r`spåndirea acestora la suprafa]a solului sau direct în apele de suprafa]` produc degradare datorit` prezen]ei amoniacului. gradul de confort al locuin]ei.). De[euri (reziduuri) radioactive = r`mase în urma activit`]ii reactoarelor nucleare. De[euri (reziduuri) furajere = de[euri provenite din industria alimentar` care pot fi valorificate în alimenta]ia animalelor. zgur`.

afectarea echilibrului [i a calit`]ii vie]ii. de la plante. exemple: hårtie. reducerea diversit`]ii. p`mânt. cenu[`. De[euri (reziduuri) stradale = de[euri provenite din deplasarea de zi cu zi a popula]iei.). gospod`rirea [i valorificarea lor deficitar` [i amenajarea necorespunz`toare a teritoriului. servicii etc. materiale plastice etc. Dezagregare = proces care produce distrugerea rocilor. piatr`. cât [i din activit`]ile cotidiene ale ora[elor (comer]. ceramic`. Deteriorarea mediului = modificarea caracteristicilor fizico-chimice [i structurale ale componentelor sale naturale. aerului [i solului. De[euri (reziduuri) urbane = rezultate atât din consumul individual. metale. nisip. animale. specifice c`ilor de circula]ie public`. carton. din depunerea obi[nuit` a suspensiilor solide din atmosfer`. prin sf`râmarea în frag42 de[euri radioactive reziduuri urbane deteriorarea mediului .de[eurile solide sunt închise în cuburi de beton [i apoi stocate la suprafa]a solului sau închise în mine p`r`site. artizanat. cauzate în principal de poluarea apei. resturi alimentare. sticl`. exploatarea la maxim a resurselor.

vântului etc. poluare. Deversare = scurgerea unor substan]e în ap` prin conducte subterane sau de suprafa]`. pre[edint` a Comisiei Mondiale de Mediu.). urbanizare etc. a r`spunde nevoilor genera]iei actuale f`r` a compromite capacitatea genera]iilor viitoare de a r`spunde propriilor nevoi. apei. f`r` a compromite posibilitatea genera]iilor viitoare de a-[i satisface propriile necesit`]i. Dezechilibru ecologic = perturbarea. datorit` ac]iunilor omului (braconaj. datorit` reziduurilor urba43 dezechilibru ecologic . în raportul „Viitorul nostru comun“. supraexploatare a terenurilor. termenul a fost enun]at prima dat` în 1987 de primul ministru al Norvegiei. modificarea rela]iilor dintre organisme [i mediul lor de via]`. datorat înghe]ului [i dezghe]ului. Dezvoltare durabil` = concept ce presupune dezvoltarea care corespunde necesit`]ilor prezentului. doamna Gro Harlem Brundtland. este principal` cauz` a polu`rii apelor.mente de dimensiuni diferite.

este luat din atmosfer` de c`tre plante în procesul de fotosintez`. rezultat prin descompunerea materiei organice. pe t`rmul m`rii. [i industriale cât [i substan]elor aruncate din navele maritime [i platformele petroliere marine. f`cut` de-a lungul unei v`i. Dioxid de sulf = gaz toxic cu miros nepl`cut. stare nepl`cut` de nesiguran]`. procese de ardere. erup]ii vulcanice.ne. de insatisfac]ie. emana]ii industriale. Dioxid de carbon = gaz alc`tuit din carbon [i oxigen (CO2). Diluarea poluan]ilor = reducerea concentra]iei poluan]ilor din mediul înconjur`tor. la marginea unei ape. p`mânt sau beton. alc`tuit din sulf [i oxigen (SO2). Dig = construc]ie de piatr`. perturbare în func]ionarea activit`]ilor or44 deversare dig . în mod natural (prin interven]ia vânturilor [i prin amestec) sau prin ac]iunea omului (amestecul apei uzate cu ap` nepoluat` pentru reducerea concentra]iei în limite acceptabile ca s` poat` fi deversat`). pentru a ap`ra locul de inunda]ii [i de eroziunea apelor. Disconfort = lips` de confort.

Diseminare = mod de împr`[tiere a semin]elor. în luncile mari. cu aspect de val sau de movil`.ganismelor. în zonele litorale cu nisip mult din regiunile temperate. dune 45 . se întâlnesc în regiunile aride (de[erturi) unde vântul bate continuu. trainic. perioada \n care poate fi utilizat un bun. al polenului unor plante datorit` vântului. ca urmare a unor modific`ri ale calit`]ii mediului. Dune de nisip = forme de relief. pulberi. în urma ac]iunii vântului. îndeosebi prin poluare (gaze. viabil. create prin depunerea nisipului. Durabilitate = calitatea a ceea ce este durabil. temporare. zgomote). al fructelor. rezistent. Durabil = care dureaz` de mult timp.

se ocup` cu studierea interrela]iilor organismelor vii cu mediul lor. altfel spus.eE Echilibru dinamic = stare de stabilitate a unui sistem biologic datorit` fluxului permanent de materie [i energie între sistem [i mediul ambiant. Echilibru natural = starea la care ajung factorii de mediu. Ecologism = fenomen de trecere a ecologiei de la stadiul de simpl` disciplin` [tiin]ific` la cel de problem` a con[tiin]ei 46 echilibru dinamic . cu p`strarea integrit`]ii sistemului. în lipsa unei influen]e exterioare [i p`strarea în condi]ii normale a acestora. Ecologie = stiin]` care se ocup` cu studierea rela]iilor organismelor ori grupurilor de organisme cu mediul lor.

cu expresii corespunz`toare la nivelul teoriei [i ac]iunii. nivelul m`rii va 47 ecosfer` ecosistem Ecuator . Economie = activit`]ile umane desf`[urate în cadru organizat. Ecuator = cerc desf`[urat imaginar pe suprafa]a P`mântului. folosirea chibzuit` a resurselor. acesta împ`r]indu-l în dou` emisfere egale. Efectul de ser` = proces de înc`lzire indirect` a aerului din apropierea suprafe]ei P`mântului. forestiere etc. de sol. rezultat din intersec]ia cu planul care trece prin centrul lui.comune. minerale. Economisire = faptul de a folosi cu chibzuin]` resursele de ap`. cump`tare. na]ionale [i interna]ionale. Ecosistem = unitate func]ional` în care se manifest` [i se eviden]iaz` toate interac]iunile dintre specii [i mediul lor de via]` ca [i acelea dintre ele. Ecosfer` = înveli[ care include toate organismele (biosfera) [i mediul lor de via]`. ca urmare a reflect`rii radia]iilor de c`tre dioxidul de carbon din aer. datorit` acestuia. perpendicular pe axa polilor.

Eficientizare = îmbun`t`]ire. radia]ii etc. precum [i zgomote. înc`lzit [i alte activit`]i efectuate. Electricitate = form` de energie utilizat` în domeniul casnic [i industrial. cu ajutorul curentului electric. dintr-o anumit` regiune. fum. 48 efect de ser` electricitate emisii poluante . ce se pot raspândi în mediul înconjur`tor. Emi]`tor = dispozitiv. Emisii poluante = poluan]ii evacua]i în mediu. animale [i oameni). aparat sau instala]ie care produce gaze. vibra]ii care se manifest` [i se m`soar` la locul de plecare din surs`. sunet etc. Epidemie = extindere a unei boli contagioase. pot fi de scurt` durat` sau permanente (exemple: praf.cre[te din cauza topirii ghe]arilor cu aproximativ un metru în urm`torii o sut` de ani. prin contaminare la un num`r mare de vie]uitoare (plante. într-un timp scurt. Environment = termen similar no]iunii de mediu înconjur`tor. Energetic = privitor la producerea [i folosirea diferitelor forme de energie. pentru iluminat.).

ce se pot raspândi în mediul înconjur`tor. caracterizat` printr-o anumit` dezvoltare a formelor de via]`. radia]ii etc. prin diferite procese de formare a reliefului. paleozoic`. Erbicid = substan]` chimic` ce distruge buruienile d`un`toare agriculturii. neozoic` [i cuaternar`. Emi]`tor = dispozitiv. de canal a substan]elor care le fac improprii anumitor întrebuin]`ri. Er` geologic` = perioad` de timp de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de ani. Epurarea apei = opera]ie de îndep`rtare din apele potabile.Epoc` = subdiviziune a unei perioade geologice. a apei. Energetic = privitor la producerea [i folosirea diferitelor forme de energie. printr-o evolu]ie specific` a P`mântului. industriale. 49 . de purificare a aerului. pentru a ob]ine o calitate bun` în vederea folosirii. mezozoic`. Epurare = ac]iune de cur`]are. timpul de când P`mântul a devenit planet` [i pân` ast`zi a fost împ`r]it în cinci ere geologice: precambrian`. aparat sau instala]ie care produce gaze.

Ermetic = care închide perfect sau care este perfect închis. vântului. în prezent se construiesc e[apamente catalitice cu filtre care s` limiteze concentra]ia elementelor poluante din gazele degajate. leag`n al str`vechilor civiliza]ii (elen`. ghe]arilor sau z`pezilor. deosebit. Eutrofie = dezvoltarea armonioas` hr`niri a ]esuturilor. sinonim cu erodare.) p`strate [i în prezent. Eterogen = diferit. care nu las` s` p`trund` sau s` ias` nimic.Eroziune = ac]iune de desprindere [i îndep`rtare a unor particule de diferite forme [i m`rimi din scoar]a terestr`. E[apament = dispozitiv care permite evacuarea gazelor arse dintr-un motor cu ardere intern`. Europa = continent situat în emisfera nordic`. aici a ap`rut industria [i cele mai mari cuceriri ale [tiin]ei [i tehnicii. felurit. 50 e[apament a Europa organismului. valurilor. ca urmare a unei bune . roman` etc. datorit` apelor curg`toare. compus din elemente diferite.

prin ridicarea de pe suprafa]a apei a particulelor care se mi[c` mai repede. spre o treapt` superioar` a dezvolt`rii fizice [i intelectuale. Evaluarea impactului asupra mediului = activitatea de apreciere a totalit`]ii. datorit` unor temperaturi ridicate [i viteze mari ale vântului. totalitatea efectelor activit`]ilor umane [i proceselor naturale asupra factorilor naturali ai s`n`t`]ii [i securit`]ii omului [i a bunurilor materiale.Evacuare de ape uzate = desc`rcarea în diferi]i recipien]i a apelor uzate. creat` în urma unui fenomen natural 51 evaporare . prin diferite faze progresive. precum [i a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenurile contaminate. Excava]ie = groap` sau cavitate în suprafa]a p`mântului sau în adâncime. Evaporare = procesul de trecere a apei din stare lichid` în stare gazoas` (vapori de ap`). Evolu]ia omului pe P`mânt = trecerea omului printr-o serie de transform`ri. care con]in poluan]i sau reziduuri ce altereaz` caracteristicile ini]iale ale apei utilizate.

explozie 52 . violent.(excava]ie natural`) sau executat` de om în diferite scopuri (excava]ie antropic`). Exosfer` = strat atmosferic situat la o altitudine de peste 750 km deasupra P`mântului. explozia degajeaz` în aer gaze toxice. înso]it de zgomot puternic. vântului etc. fum [i praf. face leg`tura între spa]iul terestru [i spa]iul cosmic. prelucrarea [i livrarea acestora. provoac` unde de [oc [i distruge totul în jur. care intr` sau ies din spa]iul interplanetar. Exploatare = ansamblu de lucr`ri executate în subteran sau la suprafa]` pentru extragerea combustibililor [i a resurselor minerale. foc. Exportat = produs realizat \n ]ar` [i våndut \n afara ]`rii. Explozie = proces de descompunere a substan]elor explozive care are loc rapid. Exfoliere = desprinderea sub forma unor p`r]i sub]iri a rocilor sub ac]iunea apei. alc`tuit din particule de hidrogen [i heliu foarte rare.

timpul (ca durat`) [i omul. Factori pedogenetici = elemente care influen]eaz` formarea [i evolu]ia solurilor. apa. clima. relieful. plantele [i animalele.fF Fabric` = cl`dire sau unitate în care sunt produse bunurile de consum [i unde materiile prime [i materialele se transform` în cadrul proceselor de produc]ie. aer. 53 fabric` . ace[tia sunt: roca. forme de relief. substan]e minerale din ap`. sol). este un important poluator al mediului înconjur`tor. temperatur`. Factor abiotic = element al mediului lipsit de via]` (roc`.

Faun` = totalitatea speciilor de animale de pe P`mânt; în func]ie de condi]iile mediului se deosebesc fauna marin`, fauna solului [i subsolului, fauna caracteristic` coroanei arborilor. Ferm` = gospod`rie agricol` care cuprinde terenul, amenaj`rile, construc]iile, instala]iile, ma[inile etc. [i care servesc produc]iei agricole (cre[terea unor specii de animale sau cultura unor specii de plante). Fertilitate = însu[ire a p`mântului de a produce multe roade, de a asigura din bel[ug plantelor cultivate apa [i substan]ele nutritive de care au nevoie; rodnicie. Filtrare = separarea elementelor solide dintr-un lichid, gaz sau de epurare a apelor uzate. Filtru = dispozitiv, aparat sau instala]ie care separ`, cu ajutorul unui material filtrant, un fluid de particulele solide aflate în suspensie în masa lui. Finit = care a trecut prin toate etapele [i poate fi întrebuin]at în scopul pentru care a fost f`cut.
54

faun`

ferm`

Fitoplancton = organisme vegetale din plancton (alge) prezente în m`ri, lacuri, ape curg`toare; realizeaz` fotosinteza eliberând oxigen în atmosfer`; are rol important în epurarea apelor ca filtru biologic. Flor` = totalitatea speciilor de plante de pe glob, sau dintr-o ]ar`, regiune, localitate care a fost identificat`, descris` [i clasificat`. Flutura[i = benzi de hârtie care con]in un text (anun], îndemn, reclam`) [i care sunt distribuite oamenilor. Fluviu = ap` curg`toare mare, care colecteaz` mai mul]i sau mai pu]ini afluen]i [i se vars` în m`ri sau oceane.
fluviu flor`

Foc = fenomen de ardere violent` cu flac`r` [i cu dezvoltare de c`ldur`; de-a lungul timpului, focul a reprezentat un factor principal de distrugere a mediului înconjur`tor, mai ales datorit` incendiilor. Folosin]` a terenului = modalitate de utilizare a unui teren ]inând cont de condi]iile naturale [i de posibilit`]ile de punere
55

foc

în valoare a acestuia; categorii de folosin]` a terenurilor: terenuri agricole, fond forestier, terenuri acoperite de ape, terenuri ocupate de construc]ii, terenuri cu alte destina]ii. For]` gravita]ional` = for]a cu care P`mântul atrage orice corp. For = spa]iu destinat dezbaterii, autoritate. Forestier = privitor la p`duri; în leg`tur` cu exploat`rile de p`duri; silvic. Fos` septic` = groap`, rezervor în apropierea caselor, în care se strâng apele [i murd`ria din gospod`rie, în lipsa unei re]ele de canalizare. Fosfor = element chimic, u[or inflamabil, care intr` în alc`tuirea scoar]ei terestre, a solului [i a materiei vii; are un rol deosebit în procesele biologice; se prezint` sub mai multe forme: fosfor alb (moale, toxic, inflamabil, se p`streaz` sub ap`, lumineaz` în întuneric); fosfor ro[u (netoxic, folosit la fabricarea chibriturilor) etc.; substan]` fosforescent`. Fosil` = rest sau urm` a unui animal sau plant` dintr-o epoc` geologic` ante56

forestier

în prezen]a luminii. petrolului [i gazelor naturale.rioar` celei actuale. exist` [i fosile vii. apare ca o linie luminoas`. complex` [i este înso]it de tunet. este un poluator al aerului. transformarea fosilelor în lipsa aerului a dus la formarea c`rbunilor. Fulger = fenomen atmosferic care const` într-o desc`rcare electric` luminoas` produs` între doi nori sau în interiorul unui nor. fum fulger fosile 57 . curb`. transform` dioxidul de carbon. exemplu [opârla Hatteria. Friabil = care se f`râmi]eaz`. se sparge u[or. este toxic mai ales dac` se elibereaz` într-o înc`pere închis`. produs` în cursul arderii incomplete a materialelor combustibile. dreapt`. apa [i s`rurile minerale în substan]e organice [i elimin` oxigen. conservat` [i p`strat` în straturile de roc` sedimentare. Fotosintez` = proces prin care plantele verzi [i unele microorganisme. Fum = suspensie de particule solide într-un mediu gazos.

prin furnal se elimin` în atmosfer` substan]e toxice rezultate în urma procesului de ob]inere a fontei. are form` de turn relativ înalt.Furnal = tip de cuptor folosit pentru ob]inerea fontei de turn`torie din minereu de fier. furnal 58 .

Gaz = nume generic dat corpurilor fluide cu densitate redus`. are putere caloric` ridicat`. 59 gaz de e[apament . în care metanul este în cantitate mai mare. urm` l`sat` de animalele subterane (cârti]e. Gaz metan = gaz natural. care din cauza coeziunii moleculare slabe nu au form` proprie stabil` [i tind s` ocupe întregul volum pe care îl au la dispozi]ie.gG Galerie = coridor subteran în form` de tunel. incolore. Gaz de e[apament = gaz evacuat de motoarele cu ardere intern` (automobile) care con]ine diver[i poluan]i. prezent în z`c`minte. u[or deformabile [i expansibile. [oareci) în stratul de sol.

pus` în condi]ii favorabile. se dezvolt` [i d` na[tere unor fiin]e noi. Germeni = parte a unei semin]e care. etc. s` se înmul]easc`. Gestionarea mediului = interven]ia omului în administrarea mediului. degajate de suprafe]e acvatice. 60 germeni . Genera]ie = totalitatea organismelor provenite în acela[i timp. ]inerea eviden]ei intr`rilor [i ie[irilor în vederea corec]iilor ce trebuie aduse acestuia. stadiu ini]ial în dezvoltarea fiin]elor vii. sunt [i gaze naturale degajate în urma erup]iilor vulcanice. care se succed. pentru a nu periclita viitorul planetei. Germinativ = care începe s` se dezvolte. care provoac` efectul de ser`. Gaz de ser` = gaz cu efect de ser`.Gaz natural = amestec de gaze care formeaz` z`c`minte independente în scoar]` sau în asocia]ie cu cele de petrol. produce substan]e poluante. Generator = care determin`. în cadrul unei specii pot fi organisme diferite.

este incolor sau divers colorat. transformarea ei în ghea]` spongioas` [i apoi \n ghea]`. acumulat` [i format` în regiunile foarte înalte (la peste 3 000 de metri) sau în cele polare. se clasific` în: ghe]ari montani [i ghe]ari continentali (de calot`). Gips (ghips) = mineral rezultat prin precipitarea chimic` în lacuri [i m`ri. a cimentului sau ca piatr` de ornament. întâlnit frecvent în Islanda [i Noua Zeeland`. spontan. la intervale egale. Ghe]ari = cantitate mare de ghea]`. Ghea]` = starea solid` a apei care apare la temperaturi mai mici de 0 grade Celsius. 61 gheizer ghe]ari . care arunc` ap` fierbinte [i vapori de ap`. independent de voin]`. este folosit la fabricarea ipsosului. cu duritate mic`. Gheizer = izvor termal intermitent. pân` la mare în`l]ime. sub forma unei coloane. ghea]a a rezultat din acumularea [i tasarea z`pezilor adunate de-a lungul timpului.Gest reflex = actiune produs` automat. de origine vulcanic`.

în industria sticlei [i materialelor refractare. cu un con]inut bogat în cuar] [i feldspa]i. Gresie = roc` sedimentar` rezultat` prin consolidarea nisipului. Gr`din` botanic` = loc unde sunt colec]ionate [i p`strate plante vii care pot fi cultivate în condi]ii naturale sau în sere. care tr`ie[te în p`durile Africii ecuatoriale. Goril` = cea mai mare dintre maimu]ele antropoide. de circa 2 metri în`l]ime. alb`. g`lbuie etc. întrebuin]at ca piatr` de construc]ie [i de ornament. granuloas`. Grindin` = precipita]ie format` din particule de ghea]` de diferite m`rimi care înso]e[te adesea ploile de var`. cu grad de rezisten]` diferit. feroce. Bucure[ti [i Ia[i.Giruet` = instrument meteorologic cu care se determin` direc]ia [i intensitatea (viteza) vântului. de culoare gri. cele mai cunoscute gr`dini botanice din România sunt la Cluj-Napoca. 62 giruet` goril` . folosit` ca material de construc]ie. robust`. ca abraziv.. Granit = roc` eruptiv` (vulcanic`) foarte dur`. acid`.

gunoi 63 . obiecte stricate. ambalaje. care se adun` într-o gospod`rie.Gunoi = resturi alimentare. de[euri menajere.

cutremur etc. asem`n`toare unui deal.hH esen]iale pentru via]`. în regiuni de exploatare a pietrei. alunecare de teren. de cenu[` [i Hazard natural = fenomen imprevizibil care provoac` dezechilibre în mediul natural [i aduce pagube oamenilor [i propriet`]ilor (taifun.). habitatul unei berze habitat uman 64 . inunda]ie. uragan. pot fi halde de zgur]. de o specie de plante sau de animale care ofer` condi]ii naturale în care î[i pot desf`[ura normal activit`]ile Hald` = form` de relief. la gura tunelurilor. pr`bu[ire. chiar de gunoaie. Habitat = suprafa]` locuit` de o popula]ie. ciclon tropical. rezultat` în urma ac]iunii omului în regiuni unde s-au exploatat [i se exploateaz` bog`]ii subterane.

Hidrosfer` = înveli[ul de ap` al P`mântului. m`rilor. în prezent constituie principala surs` energetic`. lacurilor. când metabolismul le este încetinit [i temperatura corpului sc`zut`. insipid [i inflamabil. z`pezi [i vapori de ap`. ursul. 65 hibernare hidrocentral` . apelor subterane. Hidrocentral` = central` electric` în care energia apelor curg`toare este transformat` în curent electric. care combinat cu oxigenul. hârciogul). Hidrogen = element chimic gazos mai u[or decåt aerul. incolor. Hidrocarburi = combina]ii chimice între carbon [i hidrogen (exemplu: petrolul).Hibernare = a petrece iarna într-o stare de amor]eal`. în anumite propor]ii. formeaz` molecula de ap`. de c`tre unele animale (liliacul. de via]` latent` (asem`n`toare cu somnul). apelor curg`toare. alc`tuit din apa oceanelor. marmota. este cel mai r`spândit gaz în Univers. apa din ghe]ari. inodor.

. care prin înmuiere devine plastic` [i poate fi folosit` în producerea diferitelor obiecte. Homo sapiens = etap` a form`rii omului situat` între 250 000 – 35 000 î. folosit la ob]inerea cocsului.Homo erectus = etap` a form`rii omului situat` între 1 800 000 .. [i-au amenajat locul temporar de [edere.300 000 î. vânau cu suli]a [i aprindeau focul. a unor produse chimice de sintez`. erau organiza]i în cete. cuno[teau focul. iar a[ez`rile lor erau situate în pe[teri. ai c`rei reprezentan]i aveau o pozi]ie aproape vertical`.H. de culoare neagr` sau neagr`-cenu[ie. luciu sticlos. aveau unelte diverse. gras.. ai c`rei reprezentan]i aveau creierul mai mare decât al lui Homo habilis. ai c`rei reprezentan]i au fost f`uritorii primelor unelte-arme sumar cioplite. erau vân`tori [i aveau un limbaj evoluat.H. Huil` = varietate de c`rbune superior. Homo habilis = etap` a form`rii omului situat` între 2 500 000.H. Hum` = varietate de argil` cenu[ie.1 800 000 î. 66 om prelucrånd hum` .

nutritive.Humus = amestec de substan]e organice aflat în sol. care red` fertilitatea solului. împreun` cu argila formeaz` un strat stabil cu rol în re]inerea [i circula]ia s`rurilor minerale. 67 . rezultat din transformarea materiei vegetale sub ac]iunea microorganismelor.

68 . Iminent = care este gata s` se produc`. animalelor [i omului. Igiena a[ez`rilor = totalitatea m`surilor care se iau pentru p`strarea calit`]ii mediului [i pentru men]inerea s`n`t`]ii popula]iei din regiunile populate. nu mai poate fi evitat. ea cuprinde igiena apei. inevitabil. Impact asupra mediului = efectele directe sau indirecte ale activit`]ii omului care produc schimb`ri ale mediului care pot afecta s`n`tatea plantelor.iI Ierbicid = substan]` care distruge buruienile (ierburile) folosit` în agricultur`. s` se întâmple. a aerului [i a solului.

Industrializare = proces de dezvoltare prioritar` a industriei în urma c`ruia aceast` ramur` ia locul agriculturii devenind principala ramur` economic` a unei ]`ri. p`mântean. are mai multe subramuri. neaparat. Indispensabil = care este absolut necesar. în cadrul c`reia au loc extrac]ia materiilor prime [i transformarea lor în utilaje industriale [i bunuri de consum. datorit` unor substan]e biodegradabile [i nedegradabile. autohton. b`[tina[. trebuincios. Industrie = ramur` a economiei.Importat = produs adus dintr-o ]ar` str`in` în propria ]ar` prin cump`rare sau prin schimb. Indigen = originar dintr-un anumit loc. Impurificarea apei = proces de schimbare negativ` a calit`]ii apei. în func]ie de materia prim` folosit` [i de produsul ob]inut: industria 69 indigen . Indicator biologic = organism vegetal sau animal care indic` existen]a polu`rii (lichenii [i unii pe[ti).

torace [i abdomen.alimentar`. Instala]ie = ansamblu de construc]ii. cele mai multe insecte au aripi. animalele. prin g`uri. industria metalurgic`. vulca70 insecte (albine) c`r`bu[ . pot fi insule continentale (desprinse din continente). industria materialelor de construc]ii. sub influen]a gravita]iei. cu trei perechi de picioare. industria lemnului. plo[ni]ele etc. industria energetic`. Insecte d`un`toare = care atac` plantele.). industria minier`. de ma[ini etc. Infiltra]ie = p`trunderea apei în roci sau în p`mânt. industria textil`. cr`p`turi etc. montate astfel încât s` formeze un întreg în scopul execut`rii unei anumite opera]ii în procesul de produc]ie. oamenii sau produsele vegetale [i animale (l`custele. gândacul de Colorado. industria chimic`. Insecte = animale nevertebrate. Insule = por]iuni de uscat înconjurate din toate p`r]ile de ap`. Insecticide = substan]e chimice folosite pentru combaterea insectelor d`un`toare din culturile agricole [i din gospod`rii. c`r`bu[ii. cu corpul format din cap.

rotunjite [i ascu]ite. Ionosfer` = strat superior al atmosferei. Interna]ional = care are loc între mai multe na]iuni. care are o importan]` ce dep`[e[te grani]ele unei singure ]`ri. interfluviile pot fi plate. ploi abundente. cuprins între 80 [i 100 km deasupra P`mântului. referitor la raporturile dintre na]iuni. cutremure de p`mânt.nice (ap`rute în urma erup]iilor vulcanice submarine) [i coraligene (au ap`rut ca urmare a dezvolt`rii coloniilor de corali). care angajeaz` sau prive[te mai multe ]`ri. desp`duriri. aici se 71 insul` inunda]ie . topirea brusc` a z`pezilor. este important pentru c` reflect` undele radio f`când posibile telecomunica]iile. Interfluviu = form` de relief pozitiv`. în func]ie de intersec]ia [i înclinarea versan]ilor celor dou` v`i. furtuni puternice. ruperea digurilor. situat` între dou` v`i vecine. Inunda]ie = acoperirea temporar` a unei por]iuni de uscat cu o mare cantitate de ap`. complet. Integral = întreg. provenit` din rev`rsarea râurilor. în care gazele componente sunt rarefiate [i înc`rcate electric.

izvor 72 . Izvor = ap` subteran` care ]â[ne[te la suprafa]a p`mântului. Iriga]ie = procedeu de suplimentare cu ap` a unui teren prin folosirea canalelor sau aspersoarelor în vederea cre[terii produc]iei agricole.3 000 grade Celsius. începutul unui râu. deoarece temperatura ajunge la 2 000 . se mai nume[te [i termosfer`.formeaz` aurorele polare [i se dezintegreaz` majoritatea meteori]ilor.

a temperaturii aerului. degradate pentru a forma o p`dure [i pentru prevenirea alunec`rilor de teren. meserie.Împ`durire = plantarea arborilor pe suprafe]e desp`durite. Înc`lzire global` = proces de înc`lzire.5 grade Celsius. profesiune. Îndeletnicire = ocupa]ie. datorit` înc`lzirii globale. temperatura medie global` a crescut secolul trecut cu aproximativ o jum`tate de grad. în timp.3. iar pân` la mijlocul acestui secol va cre[te cu 1. datorat sub]ierii stratului de ozon [i a efectului de ser`.5 . Îndiguire = lucrare care are ca scop principal ap`rarea a[ez`rilor umane [i a terenurilor agricole din vecin`tatea îÎ \mp`durire 73 .

\nghe] 74 . Înghe] = fenomen meteorologic de iarn` caracterizat prin coborârea temperaturii pe sol [i în aer sub 0 grade Celsius. Îns`mân]are = ac]iunea de a îns`mân]a [i rezultatul ei. poate fi un important poluator al mediului înconjur`tor. îns`mân]at. care a fost sem`nat. hrana plantelor [i cre[terea produc]iei agricole. Îngr`[`mânt = gunoi organic.cursurilor de ap`. se poate realiza [i pentru închiderea porturilor [i a unor zone de cre[tere a pe[tilor. împotriva inunda]iilor. Întreprindere = unitate industrial` care produce bunuri sau servicii destinate vânz`rii. cele mai periculoase înghe]uri sunt cele de la sfâr[itul sezonului de vegeta]ie [i de la începutul perioadei de vegeta]ie. b`legar sau produs chimic folosit pentru a m`ri fertilitatea solului. prin costruirea de diguri.

jJ Jgheab de alunecare = suprafa]` înclinat` pe care se deplaseaz` materiale rezultate în urma unei alunec`ri de teren. alte municipii. jude] 75 . ora[e [i comune. în func]ie de condi]iile geografice. Jude] = cea mai mare unitate administrativ-teritorial` din România. economice [i social-politice [i de leg`turile culturale [i tradi]ionale ale popula]iei. regiune geografic` având în componen]` un municipiu-re[edin]` de jude].

Kuweit = ]ar` din Peninsula Arabia (situat` \n Asia) cu ie[ire la golful Persic. cu climat de[ertic care dispune de mari rezerve de petrol [i gaze naturale.kK Kilogram = unitate de m`sur` pentru mas`. kilograme 76 .

lL Laborator = înc`pere prev`zut` cu instala]ii speciale. lipsind în adâncime datorit` absen]ei luminii. prin care cir77 laborator lac . în procesul c`ut`rii [i ob]inerii hranei. nu foarte adânc` [i în care vegeta]ia este prezent` numai în zona litoral`. instrumente [i aparate folosite pentru experien]e [tiin]ifice [i lucr`ri practice în orice domeniu experimental sau aplicat. Lac = ap` st`t`toare cu suprafa]` întins`. Lac hidroenergetic = lac situat în amonte de o hidrocentral`. se mai nume[te [i lac de baraj. Lan] trofic = totalitatea leg`turilor ce se stabilesc între diferite animale. care constituie rezerva de ap` necesar` producerii energiei electrice.

asem`n`tor cu [oarecele. pe care to]i cet`]enii au obliga]ia s-o cunoasc` [i s-o respecte. flori ve[tejite. folosit` ca [i combustibil la înc`lzitul locuin]elor. fructe c`zute pe sol. Lege = hot`râre stabilit` de autorit`]ile statului. Lignit = roc` sedimentar` de culoare brun`. acestea protejeaz` solul din p`dure de înghe]. cu aripi adaptate la zbor. formate dintr-o membran` care leag` degetele membrelor anterioare. Litier` = stratul de frunze. ramuri uscate. membrele posterioare [i coada. Liliac = animal mamifer insectivor. fiecare organism constituind o verig` ce reprezint` hrana pentru organismul situat mai sus în lan]. aruncat` la suprafa]a P`mântului de un vulcan în erup]ie [i care prin r`cire d` na[tere rocilor vulcanice. tr`ie[te în locuri întunecoase. mai ales în pe[teri. de 78 liliac . laturile corpului.cul` substan]a organic`. structur` lemnoas`. Lav` = mas` mineral` în stare lichid`. în termocentrale etc. exemplu: l`cust`-[opârl`-bufni]`.

hidrosfer`. în cadrul c`reia se realizeaz` contactul ap`-uscat. biosfer` [i pedosfer`. Litosfer` = înveli[ul exterior solid al P`mântului. pe de-o parte. Litoral = zon` situat` de-a lungul ]`rmului lacurilor. hidrosfer`. m`rilor [i oceanelor.ac]iunea apelor de [iroire. pe de alta este suport pentru atmosfer`. pedosfer`). absorb apa [i men]in umezeala. pozi]ia [i rolul ei sunt acelea de înveli[ limit` între p`r]ile interne ale P`mântului (nucleu [i manta) [i cele externe (atmosfer`. biosfer`. litosfera acoper` nucleul [i mantaua. alc`tuit din roci [i minerale. litoral 79 .

Mamifer = clas` de animale cu o organizare complex`. devine lav`. gorila etc. Magm` = mas` topit`.). gaze [i vapori de ap`. ornitorincul. 80 mamifere . fluid` [i incandescent`. Major = foarte important. iepurele. a c`rei ac]iune poluant` se datoreaz` concentra]iei sale exagerate. temperatur` constant`. balena. ajuns` la suprafa]a scoar]ei terestre în timpul erup]iilor vulcanice. situat` în interiorul P`mântului. p`r pe corp care nasc pui vii [i îi hr`nesc cu laptele lor (exemple: cangurul. respira]ie pulmonar`. format` din compu[i topi]i.m M Macropoluant = substan]` natural` eliminat` într-un spa]iu bine limitat. principal. lupul.

Management = ansamblul activit`]ilor de organizare, de conducere [i de gestionare a unor institu]ii, procese etc. Managementul de[eurilor = ansamblul activit`]ilor de organizare [i de gestionare a prevenirii, colect`rii, refolosirii, recicl`rii, valorific`rii [i elimin`rii tuturor categoriilor de de[euri. Mare = întindere de ap` st`t`toare de dimensiuni mai mici decât oceanele, adânc` [i s`rat`, de pe suprafa]a P`mântului; are ap` cu grad diferit de salinitate, adâncimi variabile, sufer` modific`ri atât din partea oceanului cât [i a uscatului; se clasific` în mai multe tipuri, dup` mai multe criterii: pozi]ie geografic`, regim hidrologic, temperatur` etc. Maree neagr` = stratul de petrol brut deversat în mare, provenit din scurgeri de la petroliere, vase naufragiate, exploat`ri submarine care se deplaseaz` în deriv` spre ]`rm; are efecte distrug`toare, provocând moartea unui num`r mare de animale [i plante acvatice; produce degradarea mediului în zona litoral`.
81

mare

Marmur` = roc` metamorfic` rezultat` prin transformarea (metamorfozarea) calcarului, de culoare alb`, omogen`, folosit` în construc]ii [i ornamente. Marn` = roc` sedimentar` rezultat` din cimentarea particulelor de argil`, în culori variate, folosit` la producerea cimentului, c`r`mizilor etc. Mase de aer = volume de aer cu m`rimi diferite, dar omogene prin propriet`]ile pe care [i le dobândesc pe suprafa]a de origine; pot fi mase de aer oceanice, continentale, polare, tropicale, reci, calde etc. Masiv = care este sau se produce în cantit`]i mari, pe scar` întins`. Materie (ciclul materiei) = circula]ia continu` a materiei care are loc într-un sistem biologic, între elementele naturale (ap`, aer, sol) [i organismele vii; materia este în mod alternativ compus` din substan]e minerale [i organice. Materie brut` = materie care se g`se[te în stare natural`, neprelucrat`. Materie finit` = materie care a trecut prin toate fazele de prelucrare a materiei brute [i poate fi întrebuin]at` în scopul pentru care a fost f`cut`.
82

Materie intermediar` = materie în curs de prelucrare. Materie prim` = material natural sau produs semiprefabricat, destinat prelucr`rii [i transform`rii în alte produse; în func]ie de mai multe criterii, se pot distinge: materii prime industriale [i agricole, materii prime principale [i auxiliare, materii prime naturale [i sintetice, materii prime animale [i vegetale, materii prime autohtone (din ]ar`) [i din import (din alte ]`ri). Mediu = totalitatea lucrurilor din jurul nostru, rezultat al integr`rii mediului natural, antropic [i social-economic, care condi]ioneaz` via]a. Mediu ambiant (înconjur`tor) = ansamblul de elemente [i fenomene naturale [i artificiale de la exteriorul Terrei, care condi]ioneaz` via]a în general [i pe cea a omului în special; din mediul ambiant fac parte: apa, aerul, solul [i subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice [i anorganice, precum [i fiin]ele vii, sistemele naturale în interac]iune, valorile materiale [i spirituale; i se mai spune [i mediu înconjur`tor.
83

mediu

mecanisme naturale. metal de culoare alb`-argintie. animale [i om. dând na[tere la produ[i intermediari numi]i metaboli]i. Mercur = element chimic. Mediu natural = totalitatea factorilor naturali (aer. barometre). procese. la extragerea aurului [i argintului. Meduze = animale marine. transparent.Mediu antropic = mediu natural transformat prin interven]ia omului. ap`. subsol). cu luciu puternic. se folose[te la umplerea unor aparate din fizic` (termometre. Metabolism = transform`rile biologice care se produc la nivelul celulelor vii. foarte dens [i mobil. lichid la temperatur` obi[nuit`. animale [i oameni. ce include procese de anabolism (sinteze de substan]e) [i catabolism (degradarea substan]elor celulare). în form` de ciuperc`. dar care nu exclude implica]iile omului asupra ansamblului de rela]ii. sol. în medicin` etc. acest proces are loc sub ac]iunea enzimelor. cu corpul gelatinos. 84 meduz` . este toxic pentru plante. care determin` condi]iile de via]` pentru plante.

în timpul anului sunt mai multe perioade cu frecvente c`deri meteoritice (sfâr[itul lui iunie. [tiin]a care studiaz` procesele fizice [i chimice ale metalelor [i prelucrarea acestora. Metalurgie = tehnica prelucr`rii metalelor. f`când obiectul cercet`rilor ecotoxicologice. noiembrie). care provin din spa]iul cosmic. Meteor = fenomen atmosferic de natur` apoas`. cu un con]inut bogat în fier. lasând uneori o dâr` care se stinge dup` scurt timp. august. str`bat atmosfera [i cad pe suprafa]a P`mântului formând cratere. de dimensiuni variabile (de la particule la blocuri). în special pentru a prognoza vre85 . pe bolta cereasc`.unii poluan]i pot modifica procesele enzimatice. Meteorologie = ramur` a geografiei fizice. a unui punct luminos (reprezentând corpuscule cosmice p`trunse în atmosfera terestr`) care se mi[c` cu mare vitez`. care studiaz` modific`rile din atmosfer`. perturbând metabolismul. Meteorit = buc`]i solide. electric` sau optic` care const` în apari]ia. stea c`z`toare.

alc`tuit din mai multe vagoane. Mezosfer` = strat atmosferic cuprins între stratosfer` [i ionosfer` (între 50 .80 de kilometri deasupra P`mântului). în acest strat se formeaz` norii argintii. apar primele p`s`ri. cu temperaturi medii de -70 grade. vizibili doar noaptea. primele mamifere [i primii pe[ti oso[i. de exemplu for]a [i direc]ia vântului.mea. au loc mi[c`ri importante ale scoar]ei terestre. dintr-o ]ar` 86 metrou . de mare capacitate. Migrare = deplasare individual` sau în grup dintr-o regiune în alta. Microorganisme = nume dat organismelor vegetale sau animale unicelulare care se pot vedea doar la microscop (microscopice). studiul polu`rii atmosferice este strâns legat de starea factorilor meteorologici [i de importan]a lor statistic`. Metrou = mijloc de transport în comun care se deplaseaz` pe cale ferat` urban` subteran`. Mezozoic = a treia er` geologic` (aproximativ 180 milioane ani). -80 grade Celsius.

unul sau mai multe metale sau combina]ii ale acestora. în func]ie de clim` sau alte condi]ii impuse de mediu. Minereu = acumulare de unul sau mai multe minerale metalice sau nemetalice din care se extrage. cu o compozi]ie chimic` bine definit`. sunt cunoscute peste 3 000 de minerale. Minimalizare = diminuare. în compozi]ia rocilor [i a minereurilor. pot fi simple sau compuse. secundar. presiune. care se g`sesc în natur` în stare cristalin` [i nu numai.în alta. Minor = lipsit de importan]`. neînsemnat. Mi[c`ri atmosferice = deplas`ri ale maselor de aer (reci [i calde) datorate unor schimb`ri bru[te de temperatur`. Mileniu = perioad` de timp de 1 000 (o mie) de ani. Minerale = corpuri solide (cu excep]ia mercurului). reducere la minimum. definitiv sau temporar. pe scar` industrial`. 87 .

în scopul între]inerii reac]iei în lan] [i. 88 moar` mondial . repetat` [i sistematic` a concentra]iilor poluan]ilor din atmosfer`. ap` grea. r`spândit. pentru estimarea nivelului de poluare [i cunoa[terea rezultatelor în urma aplic`rii unor m`suri de prevenire [i combatere a polu`rii. Monitorizarea mediului = supravegherea continu`. la care particip` întreaga lume sau majoritatea ]`rilor.Moar` = instala]ie folosit` pentru m`cinarea cerealelor. care intereseaz` sau antreneaz` întreaga lume. de a absorbi c`ldura degajat` în urma reac]iei nucleare. cunoscut. c`rbunii. m`run]irea (zdrobirea. fr`mântarea) fin` a unor materiale tari cum ar fi minereurile. Moderator de explozie = substan]` (ap`. grafit) folosit` în centralele atomo-electrice (nucleare) care are rolul de a încetini neutronii rezulta]i în urma reac]iei nucleare. uneori. vântului sau curentului electric. produse ale industriei chimice [i care func]ioneaz` cu ajutorul apei. Mondial = care apar]ine lumii întregi.

Mun]i = ridic`turi ale scoar]ei p`mântului mai mari decât dealul. zâmbrul. dup` modul de formare se împart în mun]i de încre]ire (forma]i prin orogenez`). lipsite de flori. mun]i de eroziune (forma]i în urma ac]iunii agen]ilor externi asupra unei regiuni afectate de mi[c`ri de ridicare) [i mun]i vulcanici (rezulta]i în urma acumul`rii la suprafa]a scoar]ei terestre a materialelor provenite din erup]ii vulcanice). care cresc în grupuri de fire ve[nic verzi în locuri umede [i umbroase [i care se înmul]esc prin spori. animale sau unele obiecte care prezint` importan]` [tiin]ific` sau estetic`. 89 mun]i .Monument al naturii = plante. dep`[ind în`l]imea de 800 -1000 de metri. egreta. cu fragmentare ridicat` [i versan]i cu pant` accentuat`. folosit` ca [i combustibil în motoare [i pentru înc`lzirea locuin]elor. Mu[chi de p`mânt = plante f`r` r`d`cin`. exemple: floarea de col]. gorunul lui Horea etc. ocrotite în scopul conserv`rii lor. de obicei stânco[i. Motorin` = lichid vâscos extras din petrol.

care î[i sap` coridoare subterane. mu[uroi 90 .Mu[uroi = movili]` ridicat` din ]`râna care este aruncat` la suprafa]a solului de furnici. cârti]e etc. Mutagen = care produce o muta]ie la nivel genetic.

materia. Naviga]ie = faptul de a naviga. universul. a pluti. Neozoic = a patra er` geologic`. a se deplasa în aer sau în cosmos.nN Natur` = totalitatea fiin]elor [i lucrurilor (materie organic` [i anorganic`). a zbura. drum parcurs de o nav`. este necreat` [i indestructibil`. guvernat` de legi proprii. în continu` mi[care [i dezvoltare. stabilind drumul pe care trebuie s`-l parcurg` [i determinându-i pozi]ia în mers. c`l`torie sau transport cu o aeronav`. [tiin]a [i tehnica conducerii unei nave sau aeronave. infinit` în timp [i spa]iu. exist` în mod obiectiv. plantele [i animalele au caractere asem`n`toare 91 natur` naviga]ie . a se deplasa pe ap`. realitatea înconjur`toare.

depozitare controlat`. sterilizare. în raport cu anumite criterii (poluare de fond. incinerare (ardere). Neutralizare a de[eurilor (reziduurilor) = proces prin care reziduurile provenite din diferite activit`]i ale omului. utilizat ca material de construc]ie. \n m`ri [i oceane se dezvolt` planctonul. apei.celor de ast`zi. sunt f`cute inofensive pentru popula]ie [i mediul înconjur`tor. îngropare în mine p`r`site. iar pe uscat plantele cu flori. Nivel de poluare = situa]ia polu`rii aerului. care nu pot fi valorificate. Nisip = roc` sedimentar`. m`rilor. risc pentru s`n`tate). 92 nisip . provenit` din sf`râmarea unor minerale. neutralizarea se poate face prin: tratare chimic`. roci sau organisme [i care se prezint` sub forma unei acumul`ri de granule fine în condi]ii subaeriene (datorit` vântului) [i subacvatice (datorit` fluviilor. în industria sticlei sau pentru extragerea unor componen]i utili. oceanelor). solului într-un teritoriu. concentra]ii maxime admise.

Nori = mas` de vapori sau de pic`turi de ap`. dezvoltare. de cristale de ghea]` aflate în suspensie în general în troposfer`. exemple: nivelul produc`torilor. Nocivitate = caracteristic` a unor activit`]i ale omului de a produce efecte de poluare a componentelor mediului. al descompun`torilor etc. via]`. când dep`[esc anumite limite. Ni[` ecologic` = spa]iu de extindere a unei specii în func]ie de resursele de hran` [i factorii externi. Nociv = v`t`m`tor. stare produs` de factorii de poluare asupra cadrului natural. distrug`tor pentru s`n`tate. stratul 93 nociv .Nivel trofic = nivel dintr-un lan] trofic sau dintr-o piramid` trofic`. consumatorilor secundari. ale unor clase sau ale unei persoane. consumatorilor primari. Nivel de via]` (trai) = gradul de satisfacere a nevoilor materiale [i spirituale ale popula]iei unei ]`ri. propriet`]i ale poluan]ilor de a produce efecte negative asupra organismelor.

Norm` de protec]ie a mediului = regul`. poluan]i lichizi etc. înf`]i[are exterioar` (cirrus. dup` altitudine (inferiori.). mijlocii. Nox` = agent chimic. stabilit` prin lege sau alt act cu caracter normativ. substan]` sau factor cu ac]iune d`un`toare asupra organismelor (emana]ii de gaze. stratus etc. fie la cantitatea total` de emisii poluante într-un interval de timp. zgomote. atelierele [i fabricile de preparat 94 nori . se clasific` dup` elementele predominante (apo[i. mic[ti). Norm` de emisie = reglementarea privind emisiile poluante care se refer` fie la concentra]ia maxim` admis` a poluan]ilor. dup` form`. care fixeaz` mijloacele [i metodele pentru înl`turarea. fizic. de front rece etc. cumulus.). cele mai frecvente surse de emanare a noxelor sunt fermele de animale. de ghea]`. biologic.inferior al atmosferei.).). t`b`c`riile. superiori etc. re]inerea sau diminuarea la minimum a diferitelor noxe [i a efectelor lor asupra mediului înconjur`tor. dup` modul de formare (de front cald. grajdurile.

Nutri]ie = totalitatea proceselor fiziologice ce permit schimbul de materie [i energie între organisme [i mediu. fabricile în care se ob]in o serie de produse chimice. fabricile de zah`r. Nutritiv = bogat în substan]e hr`nitoare. 95 . necesare cre[terii. reproducerii [i altor activit`]i ale organismelor. dezvolt`rii.pieile de animale.

unde apa freatic` aflat` la o adâncime redus` favorizeaz` dezvoltarea vegeta]iei. Atlantic.cel mai mic ca suprafa]`).oO Oaz` = por]iune fertil` de teren situat` în cuprinsul unui de[ert. delimitate de continente. pe glob sunt patru oceane: Pacific (cel mai întins). câmp sem`nat cu acela[i fel de plante (cereale). 96 oaz` ocean ogor . Oceane = vaste întinderi de ap` s`rat` de pe suprafa]a globului. care comunic` între ele. Indian [i Arctic (sau Înghe]at . teren agricol folosit timp de un an ca p`[une pentru a fi mai fertil în anii urm`tori. Ogor = suprafa]` de p`mânt cultivat` sau cultivabil`. teren arat în vederea cultiv`rii plantelor agricole.

în cantit`]i otrav` 97 ora[ . uneori [i din alte elemente chimice (oxigen. Ora[ = concentrare uman` cu o popula]ie minim` ce difer` de la o ]ar` la alta. cu un mod de via]` diferit de cel rural. conform teoriei evolu]ioniste. care prezint` omogenitate. Organic = care are structura unui organism. nediferen]iat`. ale c`rei urme s-au descoperit în Germania. cu o structur` profesional` a popula]iei în care predomin` cea ocupat` în ramurile neagricole. Otrav` = substan]` toxic` deosebit de periculoas` prin efectul fatal pe care îl are asupra organismelor vii. Omul de Cro-Magnon = etap` în evolu]ia speciei umane. conform teoriei evolu]ioniste. care este alc`tuit din carbon (are în structura sa leg`turi chimice carbon-carbon) [i hidrogen. ale c`rei urme s-au descoperit în Fran]a.Omogen = care are o alc`tuire sau o structur` unitar`. Omul de Neanderthal = etap` în evolu]ia speciei umane. azot).

prin ac]iunea sa chimic`. cu molecula alc`tuit` din doi atomi de oxigen. rezultat din arderi incomplete ale diferi]ilor combustibili. care se g`se[te în natur` sau se poate ob]ine prin 98 . cu miros caracteristic. Oxigen = element chimic. inhalat. Oxid de carbon = gaz poluant. Oxid de azot = gaz poluant în concentra]ie mare. folosit în alimenta]ie drept condiment sau conservant. acid`. fiind indispensabil vie]ii. leziuni grave [i tulbur`ri importante în func]iunile organice esen]iale [i provoac` uneori moartea. O]et = substan]` lichid`. rezult` în urma arderilor de combustibili. care intr` în componen]a aerului [i a apei. insipid. care se ob]ine pe cale natural` prin fermentarea vinului sau a merelor. cu cea mai mare r`spândire în mediu.reduse provoac`. Ozon = gaz de culoare alb`struie. inodor. a c`rui molecul` se compune din trei atomi de oxigen. gazos. provoac` moartea. alimentar`.

Ozonosfer` = zon` situat` în stratosfera superioar` [i mezosfer`. cu o concentra]ie mai mare a ozonului. 99 . d`un`toare vie]ii. are rol de filtru. întrucât opre[te o mare parte din radia]iile ultraviolete.desc`rc`ri electrice în aer [i care absoarbe radia]iile ultraviolete emise de Soare.

în acela[i timp. apar primele diferen]ieri climatice zonale. cu extindere mai mic` decât în cazul mareelor negre. mai întâi în mediul acvatic. Pant` = por]iune de teren cu suprafa]a înclinat` fa]` de planul orizontal. care formeaz` de obicei versantul unei forme de relief. apoi pe uscat. 100 pant` . demonstrabil. povârni[. absurditate. ciud`]enie. se formeaz` mun]ii vechi.pP Paleozoic = a doua er` geologic` (a durat aproximativ 350 milioane ani). coast`. Pat` de petrol = form` de poluare cu petrol sau produse petroliere a apelor de suprafa]`. se dezvolt` organismele primitive. Paradox = enun] contradictoriu [i.

uscatul este acoperit în 101 parc na]ional . Parc na]ional = teritoriu cu o suprafa]` întins`. Patogen = care se refer` la boal`.). germenul patogen este microorganismul care produce infec]ie la om. Particul` = parte foarte mic` dintr-o substan]`.Parazit = organism animal sau vegetal care tr`ie[te [i se hr`ne[te pe seama altui organism. purt`tor de boli. p`zit [i îngrijit. silvicultur` etc. care provoac` boli. boli sau chiar moartea. Patologic = care indic` o boal` fizic` sau psihic` sau care este provocat de o boal`.. c`ruia îi provoac` adesea daune. de peste 500 hectare. dintr-o materie. ierburi. Pat de alunecare = suprafa]a format` din argile. în care plantele. animalele [i mediul natural sunt protejate de ac]iunile distructive ale omului (vân`toare. animale sau plante. mu[chi etc. P`dure = suprafa]` de teren acoperit` din una sau mai multe specii de copaci al`turi de care se mai afl` arbu[ti. pe care alunec` materialul desprins în cazul alunec`rilor de teren.

reglare ecologic` [i climatologic` prin curgerea apelor. are un singur satelit natural . vaci. îmbibat cu ap` prin infiltrarea apei de ploaie în sol. aflat` la aproximativ 150 milioane kilometri de Soare. Pânz` freatic` = primul strat impermeabil. P`mântul = a treia planet` a Sistemului Solar.propor]ie de 28% de p`duri. este o surs` de ap` 102 p`dure . ad`post pentru animale [i loc de recreere pentru om. filtrarea prafului [i poluan]ilor. conservarea umidit`]ii. P`[unat intensiv = exploatarea excesiv` a p`[unilor. natural` sau artificial`. produc]ia de materie lemnoas`.). rolul p`durilor: regenerarea cantit`]ii de oxigen eliminat` în aer în urma fotosintezei. cauz` a degrad`rii solului. influen]eaz` formarea [i propriet`]ile solului. folosit pentru p`[unatul animalelor domestice (oi. de la care prime[te lumin` [i c`ldur`. f`r` a fi cosit înainte. evitarea erod`rii solului. cai etc. situat în apropierea scoar]ei terestre. P`[une = loc acoperit cu vegeta]ie ierboas`. este singura planet` pe care exist` via]`.Luna.

potabil` pentru c` alimenteaz` izvoarele, fântânile. Pârâu = ap` curg`toare care se vars` de cele mai multe ori într-un râu; are o pant` accentuat`, vitez` mare de curgere, debit redus, temperatur` redus` tot timpul anului, transparen]` total` [i cantitate redus` de suspensii. Peisaj geografic = aspect propriu unui teritoriu oarecare, rezultând din combinarea elementelor naturale cu elemente create de om. Perdea de protec]ie = fâ[ie îngust` cu vegeta]ie lemnoas` plantat` de om cu scopul protec]iei culturilor agricole, solurilor nisipoase, lacurilor de baraj, canalelor de iriga]ie împotriva eroziunii, evapora]iei, vânturilor puternice. Performan]` = realizare deosebit`, ob[inut` de cineva sau de ceva într-un domeniu de activitate; cel mai bun rezultat ob]inut de un sistem tehnic, de o ma[in`, de un aparat etc. Performan]` economic` = realizare deosebit`, ob]inut` de o societate comercial` în cadrul activit`]ilor economice specifice,
103

peisaj geografic

coordonate prin mecanisme proprii de func]ionare cu scopul de a-[i îndeplini obiectivele propuse. A periclita = a pune în pericol, a primejdui. Periferie = zon` situat` la margine (de ex. a unui ora[). Perioad` geologic` = diviziune a timpului situat` între er` [i epoc`. Periscop = instrument optic care serve[te la observarea suprafe]ei m`rii sau oceanului dintr-un submarin. Pescuit = ac]iune de prindere a pe[telui [i a altor animale acvatice; meseria pescarului. Pesticide = substan]e chimice toxice, folosite în agricultur`, pentru combaterea buruienilor [i insectelor d`un`toare (exemple: insecticide, fungicide, ierbicide etc.); adesea sunt toxice mai ales în ap`. Pe[ter` = cavitate, scobitur` natural`, subteran`, adânc` [i mare, format` prin dizolvarea unor roci solubile (în special calcare) de c`tre apele de infiltra]ie, care comunic` cu suprafa]a printr-una sau mai multe deschideri (guri); prezint` sisteme
104

pescuit

complexe de galerii [i de înc`peri largi [i înalte; poate fi uscat` sau str`b`tut` de un curs de ap`; se mai nume[te grot` sau cavern`. Pe[ti = clas` de animale acvative, cu piela acoperit` de obicei cu solzi, cu membrele transformate în înot`toare [i cu respira]ie branhial`. Petrol = roc` sedimentar` lichid`, uleioas`, de culoare brun-negricioas`, mai rar g`lbuie, cu reflexe albastre-verzui, cu miros specific, format` dintr-un amestec natural de hidrocarburi [i de al]i compu[i organici, care se extrage din p`mânt [i serve[te drept materie prim` în industria chimic`. Pietri[ = roc` sedimentar` constituit` din diferite fragmente de roci [i de minerale rotunjite, cu dimensiunile cuprinse între 2 mm [i circa 70 mm, care se formeaz` pe litoral, în albiile apelor curg`toare, în regiunile ocupate de ghe]ari etc. Piscicultur` = activitate de cre[tere a pe[tilor în apele naturale sau în ape amenajate.
105

pe[ter`

pe[ti

frunze. cataloage. Plancton = totalitatea organismelor vegetale [i animale ce plutesc liber pe suprafa]a m`rilor [i oceanelor. crustacee. informa]ii imprimate pentru reclam`. caracterizându-se prin prezen]a clorofilei. pietri[uri [i bolov`ni[uri. se clasific` în fitoplancton (alge) [i zooplancton (protozoare. Platform` de foraj marin (petrolier`) = construc]ie amenajat` în largul m`rii. îndoit` de mai multe ori pentru a fi mai u[oar` utilizarea ei. sunt alc`tuite din r`d`cin`.Plaj` = form` de relief. Plante de cultur` = plante care sunt cultivate. cu ajutorul unor instala]ii extrage petrolul din subsolul marin. care î[i extrag hrana prin r`d`cin`. Plante = organisme vegetale. 106 plaj` plante de cultur` platform` petrolier` . îngrijite [i recoltate de c`tre om. îngust` în fa]a falezei la ]`rmurile înalte [i extins` în dreptul ]`rmurilor joase. tulpin`. molu[te). acoperit` cu nisip. flori etc. Pliant = tip`ritur` care con]ine fotografii. care. localizat` în zonele litorale.

plumbul din vesela de faian]`. au un caracter acid. Pol = fiecare dintre cele dou` puncte situate la capetele axei de rota]ie a P`mântului [i în care se reunesc toate meridianele geografice. de culoare cenu[ie-alb`struie care ingerat în organism poate provoca intoxica]ii grave. care se depune pe solul din apropierea [oselelor. surse care particip` la acumularea plumbului în organism sunt: bromura sau oxidul de plumb. por]elan. care provoac` distrugeri mediului înconjur`tor. plumbul din apa potabil` care provine din ]evile prin care circul`. Podi[ = form` de relief alc`tuit` din interfluvii largi sub form` de platou. poli podi[ 107 . sticl` [i cea emailat`.Ploi acide = ploi a c`ror ap` se combin` cu substan]ele toxice acide emise de unit`]i industriale în atmosfer`. un praf fin provenit din benzin`. Plumb = element chimic metalic. exist` Polul Nord [i Polul Sud. coroziv. separate de v`i adânci. cu în`l]imi ce dep`[esc 200 de metri. moale [i greu.

constituit` din particule microscopice produse de flori care au o forme diferite în func]ie de specie. poluare biologic`. poluare radioactiv`. prin concentra]ia în care se g`sesc [i prin timpul cât ac]ioneaz`.Polen = pulbere. de obicei galben`. Poluare = fenomen de alterare a condi]iilor naturale ale mediului înconjur`tor. fiind pericu108 polen poluare . ca urmare a activit`]ii omului [i a diferitelor fenomene naturale (exemple: poluare sonor`. Poluare marin` = introducerea în mediul marin a unor substan]e nocive care afecteaz` flora [i fauna marin`. efecte nocive asupra s`n`t`]ii omului. Polenizare = transportarea polenului de la o plant` la alta sau \n cadrul aceleia[i flori de c`tre vånt sau insecte avånd ca rezultat \nmul]irea plantelor. numite poluan]i. prin modificarea componentelor naturale datorat` prezen]ei unor substan]e str`ine. Poluan]i = substan]e toxice care provoac` prin natura lor. poluare termic` etc. alterând calitatea vie]ii.). plantelor [i animalelor.

mijloace de transport. ferme agro-zootehnice etc.). cu blana de culoare galben`-cenu[ie [i cu coada scurt` [i stufoas`. Potabil = care îndepline[te toate calit`]ile pentru a fi b`ut. Poster = mod de prezentare a unei informa]ii.loase pentru s`n`tatea omului. bun de b`ut. Popula]ie = ansamblu de vie]uitoare ce fac parte din aceea[i specie. Poluare radioactiv` = poluare prin radia]ii. Portofoliu = map`. naviga]ie [i pescuit. poster popånd`u 109 . care ocup` un teritoriu bine determinat [i care prezint` caractere proprii. Popând`u = specie de mamifer roz`tor mic de câmpie. Poluare sonic` = poluare prin sunete. atmosferic` [i maritim`. cu corpul lung pân` la 20 cm. dosar etc. nocive pentru mediul natural (exemple: unit`]i industriale. Poluator = factor care genereaz` substan]e toxice. acte etc. afi[ care con]ine diferite imagini [i mesaje. în care se pastreaz` documente. hârtii de valoare. poluarea m`rilor este de origine terestr`.

brum`. grindin` etc. care preced`. c`rare. din unele procese biologice ale vie]uitoarelor. Precipita]ii = vapori de ap` condensa]i care cad din atmosfer` pe suprafa]a p`mântului sub form` de: ploaie. a unor corpuri solide. înainte de începerea unei ac]iuni principale.9 miliarde ani. primele reliefuri din a c`ror erodare au r`mas nucleele actualelor continente. poate fi natural (rezultat din ac]iunea apei [i a vântului asupra scoar]ei terestre sau din erup]iile vulcanice) sau industrial (generat din diverse procese tehnologice). Precambrian = cea mai veche er` ce a durat aproximativ 3. provenite din f`râmi]area natural` a scoar]ei terestre. la munte.Potec` = drum îngust la ]ar`. preg`tit. Praf = material format din particule solide foarte fine. în p`dure pe care se poate merge numai pe jos. spus. care este anterior. hidrosfera [i primele organisme unicelulare. z`pad`. Prealabil = care trebuie f`cut. în care s-au format scoar]a primar`. 110 potec` precipita]ii .

chimice.Presiune atmosferic` = presiune pe care o exercit` atmosfera asupra suprafe]ei p`mântului [i a corpurilor situate pe ea. Pretratare = opera]iune de preg`tire a unei materii sau substan]e. rudimentar. se m`soar` în milimetri coloan` de mercur. care se afl` pe treapta cea mai de jos a dezvolt`rii. care ajut` la apari]ia sau desf`[urarea unei ac]iuni. în vederea aplic`rii unor tratamente fizice. pentru desf`[urarea unor activit`]i. Proceduri legale = totalitatea formelor [i actelor care sunt îndeplinite cu responsabilitate. Primitiv = din perioada de început a societ`]ii umane. oportun. activitatea poate fi d`un`toare pentru mediul înconjur`tor 111 . conform legilor în vigoare. str`vechi. potrivit. avantajos. Proces tehnologic = proces care const` în transformarea materiilor prime în produse finite sau semifinite. nimerit. Prielnic = favorabil. termice care pot modifica sau îmbun`t`]i structura acestora sau combate germenii [i bolile provocate de ei.

avånd \ntotdeauna o finalitate. Poate fi sus]inut de imagini [i ilustra]ii. produse solide [i semisolide ob]inute prin distilarea petrolului brut.) sau a lavei pe suprafa]a P`mântului (conuri. Protec]ia calit`]ii apelor = ansamblul de m`suri care au ca scop asigurarea 112 petrol . iar unele produse finite sunt chiar produse poluante [i toxice. Proiect = activitatea prin care sunt adunate date [i informa]ii despre o anumit` problem` concret`. andezite etc. de exemplu: \mbog`]irea cuno[tin]elor.având în vedere c` cel mai adesea elibereaz` în aer substan]e poluante sau toxice. Propan = hidrocarbur` saturat` gazoas` din seria metanului. uleiuri. a [isturilor bituminoase sau derivatelor din petrol semirafinate sau nerafinate. Produse magmatice = materiale ob]inute în urma r`cirii magmei în interiorul P`mântului (grani]e etc. care se g`se[te în ]i]ei [i în gazele asociate ]i]eiului [i este folosit` drept combustibil menajer sau ca materie prim` în industria chimic`.) Produse petroliere = combustibili lichizi.

Protec]ia mediului = totalitatea m`surilor ce se iau în vederea ocrotirii. sunt lucr`ri de prevenire [i de combatere a degrad`rii. administrare de îngr`[`minte cu respectarea normelor ce asigur` men]inerea echilibrului ecologic. conserv`rii [i restabilirii echilibrelor ecologice esen]iale din mediul înconjur`tor. 113 protec]ia naturii . vecin`tate. biologice etc. gospod`rirea ra]ional` a resurselor. chimice [i biologice [i în primul rând s` asigur` nealterat` fertilitatea. consumul popula]iei.calit`]ii apei pentru folosin]e economice. Proximitate = apropiere imediat`. valorificarea recreativ` [i balnear`. prin procese naturale. Pubel` = recipient destinat pentru depozitarea gunoiului menajer. Protec]ia naturii = ansamblul m`surilor de conservare [i de între]inere a anumitor peisaje (zone naturale protejate [i parcuri naturale) [i a florei [i faunei. utilizarea agricol` ra]ional`. p`strarea propriet`]ilor fizice. Protec]ia solului = ansamblul de m`suri menite s` asigure p`strarea caracteristicilor fizice. chimice.

puzzle 114 .Puie]i = plante lemnoase tinere care se transplanteaz` în alt` parte. Puzzle = joc de perspicacitate care const` în îmbinarea unor piese pentru a reconstitui un obiect. plante tinere. o imagine.

radiu etc.rR Radia]ii = emisii [i propag`ri de unde sau corpusculi. orice radia]ie implic` un transport de energie. Radioactivitate = proprietate a unor elemente chimice de a emite radia]ii. Radia]ii ultraviolete = emisie de raze ultraviolete (situate dincolo de marginea violet` a spectrului luminii) care se propag` în toate direc]iile. Radio = instala]ie de receptare a sunetelor prin unde electromagnetice. care se propag` sub form` de raze în toate direc]iile. exemple de elemente chimice radioactive: uraniu. 115 radio . sunt invizibile.

). Rase umane = grupurile biologice de oameni. a p`rului. R`d`cin` = parte a unei plante prin care aceasta se fixeaz` în sol [i absoarbe substan]ele hr`nitoare. conform unor norme bine stabilite. Ra]ionalizare = consumul dirijat [i ponderat.Radioprotec]ie = ansamblul de ac]iuni menite s` previn` sau s` combat` efectele radia]iior (eliminarea exploziilor nucleare.). sec]iune a industriei. perfec]ionarea sistemelor de detectare a scurgerilor de substan]e radioactive din centrale etc. r`d`cin` 116 rase umane . a anumitor resurse [i produse de prim` necesitate. interzicerea devers`rii sau depozit`rii de[eurilor radioactive. Ramur` industrial` = sector. forma capului etc. Ramp` de gunoi (de de[euri) = loc amenajat pentru desc`rcarea [i depozitarea controlat` a de[eurilor organice [i anorganice. forma nasului [i dispunerea n`rilor. unitare prin origine [i prin diferite caracteristici (culoarea pielii.

plastic. topire) a anumitor de[euri (hârtie. 117 råu reciclare . cupru. Reciclare = opera]iunea de prelucrare (m`run]ire. curs de ap` [i gur` de v`rsare. are un bazin din care î[i adun` apele. textile. acumularea. alge. litere sau semne pe baza c`rora urmeaz` s` g`se[ti cuvântul sau fraza dat`. fier. care se formeaz` în m`rile calde (temperatura apei de peste 20 de grade Celsius) [i pu]in adânci (40-60 de metri). transportul. sub diferite forme. plumb. sticl`. molu[te etc. cauciuc) în vederea reintroducerii materialului în circuitul economic. Recif = acumulare calcaroas` alc`tuit` din schelete de corali. eroziunea. Reactor nuclear = instala]ie complex` în care se realizeaz` divizarea unor elemente în scopul de a ob]ine energie. Rebus = joc în care un cuvânt sau o fraz` sunt reprezentate printr-o combina]ie de figuri. cursul de ap` este o albie încadrat` de maluri prin care se scurge apa [i în care se produc.Râu = ap` curg`toare permanent` format` din izvor..

de a r`spunde. vântului. precipita]iilor. de a da socoteal` de ceva. care [i-a p`strat propriet`]ile unui sol de p`dure. în urma erup]iilor vulcanice sau a cutremurelor de p`mânt etc. Responsabilitate = obliga]ia de a efectua un lucru. sem`n`turi). de a accepta [i suporta consecin]ele. Respira]ie = totalitatea proceselor prin care se realizeaz` schimbul de gaze (absorbirea oxigenului [i eliminarea dioxidului de carbon) între organismele vii [i mediul înconjur`tor. cutii de aluminiu etc). Reîmp`durire = plantarea arborilor forestieri pe un teren desp`durit. procesul se poate realiza pe cale natural` (prin semin]e. r`spundere. Relief = totalitatea formelor pozitive sau negative existente pe suprafa]a P`mântului [i care s-au format prin ac]iunea apei. Responsabilitate social`= obliga]ia (r`spunderea) oamenilor din societate fa]` de 118 .Refolosire = ac]iunea de folosire în acela[i scop a unor de[euri (sticle de plastic. l`stari) sau artificial` (planta]ii.

unele sunt: resurse neregenerabile (minerale [i combustibili fosili-c`rbuni. Resurse de ap` = totalitatea apelor naturale de care dispune un anumit teritoriu.. faun`) [i resurse permanente (energie solar`. eolian`. Rev`rsare = cre[terea apelor unui râu care dep`[e[te malurile pe o suprafa]` mai mare. geotermal`. cuprind. flor`. resurse eoliene etc. resurse regenerabile (ap`. aer. resurse de ap`. în mod deosebit fa]` de problemele legate de protejarea mediului înconjur`tor. în timpul ploilor toren]iale de lung` durat`. posibil de a fi valorificate în anumite condi]ii sau în anumite perioade. resurse forestiere. 119 resurse naturale . ]itei. sol.toate problemele legate de bunul mers al acesteia. a valurilor [i a mareelor). când debitele râurilor cresc foarte mult [i care provoac` inunda]ii. gaze naturale). Resurse (rezerve) naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjur`tor ce pot fi folosite în activitatea uman` [i anume: resurse minerale. resurse de sol. în principal apele de suprafa]` [i apele subterane.

120 rezerva]ie natural` . Revolu]ie tehnico-[tiin]ific` = schimbare.). animale etc. Rezerva]ie natural` = suprafa]` terestr` sau acvatic`. care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare. bine delimitat` care cuprinde monumente ale naturii ocrotite prin lege (plante.Revolu]ie industrial` = proces economic [i social de trecere de la produc]ia manufacturier` la cea mecanizat`. becul. care cuprinde componentele urm`toare: revolu]ia industrial`. au rol [tiin]ific. modernizarea agriculturii prin industrializarea [i mecanizarea ei. energia atomic`. energia electric`. undele radio. ale c`rei începuturi au avut loc în Anglia la sfâr[itul secolului al XVIII. Risc ecologic poten]ial = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului. transformare profund` la nivel mondial a vie]ii [i muncii oamenilor. telegraful. urbanizarea [i revolu]ia în [tiin]ele biologice.lea. ca urmare a descoperirilor tehnico-[tiin]ifice (telefonul. mijloacele de transport. computerul etc.). educativ [i turistic. revolu]ia transporturilor.

Roditor = care d` roade. la temperaturi [i presiuni foarte mari. Roci metamorfice (cristaline) = roci formate la adâncimi mari. Rou` = pic`turi de ap` care se formeaz` diminea]a la suprafa]a solului. nisipuri etc. fie prin procese de precipitare sau alterare (argile.Roci = minerale naturale. Roci sedimentare = roci formate fie prin depunerea particulelor rezultate din distrugerea altor roci pe fundul lacurilor. granodioritul etc. m`rilor [i oceanelor. Roci eruptive (vulcanice) = roci rezultate din consolidarea materiei topite la diferite adâncimi în scoar]a terestr` (exemple: granitul. prin procese metamorfice. care pot suferi procese de cimentare (conglomerate. gresii. fertil. mica[isturi etc. în urma condens`rii vaporilor de ap`. de compozi]ie aproape uniform`. care alc`tuiesc scoar]a P`mântului.). rou` 121 . exemple: [isturi cristaline [i verzi. pietri[uri. marne etc. bogat. gnaise.). de remodelare a rocilor magmatice [i sedimentare.) sau la suprafa]` (exemplu: andezitul).

[oarecele. veveri]a etc. s`pate pe stânci sau în pe[teri. roz`toare 122 .).Roz`toare = mamifere caracterizate prin dezvoltarea din]ilor incisivi. cu ajutorul c`rora aceste animale pot roade (iepurele. Rupestre = plante care cresc pe stânci. elemente care sunt desenate.

în prezent. nitra]i etc. Salubrizare = ac]iunea de colectare a de[eurilor menajere de la sursa lor de producere. sulfa]i. Salinizare = proces de degradare a solului datorit` cre[terii cantit`]ii de s`ruri.) dizolvat` în apa lacurilor s`rate. în România salubrizarea se realizeaz` f`r` o selectare prealabil` pe categorii de materii reciclabile.Salinitate = cantitatea de s`ruri (cloruri. Salubritate = stare general` a unei localit`]i. sS 123 . activitate de gospod`rire local` care cuprinde opera]iunile [i m`surile ce se pot aplica pentru îndep`rtarea de[eurilor (reziduurilor) de pe teritoriul unei localit`]i. a unui teritoriu în privin]a condi]iilor igienice [i sanitare. m`rilor [i oceanelor.

prezent` în concentra]ie ridicat` în apa m`rilor.Saprofite = organisme vegetale sau microorganisme care î[i procur` hrana din substan]ele organice aflate în descompunere. înso]indu-l în cursul mi[c`rilor sale. s`ruri aflate în sol care sunt absorbite de plante. în care oamenii se ocup` îndeosebi cu agricultura [i locuiesc în case individuale. întotdeauna sateli]ii sunt mai mici decât corpurile în jurul c`rora se rotesc. Scar` geocronologic` = scar` care prezint` succesiv aspectele generale [i particulare ale evolu]iei în timp a P`mân124 sat . au un rol important pentru lan]ul trofic în reciclarea materiei organice în materie mineral`. oceanelor. f`r` lumin` [i c`ldur`. Sat = a[ezare de tip rural. S`ruri nutritive = s`ruri dizolvate în ape care favorizeaz` dezvoltarea planctonului [i algelor. solubil` în ap` [i cu gust specific. Sare = substan]` cristalin`. Satelit natural = corp ceresc rece. sf`râmicioas`. cu dimensiuni variabile care se rote[te în jurul altui corp ceresc. lacurilor s`rate.

Schelet = totalitatea oaselor care sus]in corpul unui animal. Scoar]` terestr` = înveli[ul exterior [i solid al P`mântului. scoici schelet Secet` = fenomen meteorologic condi]ionat de lipsa ploilor. perioade. cauzate de sub]ierea stratului de ozon. fosilele de plante [i animale caracteristice etc. pe suprafe]e întinse. cu o grosime care variaz` între 5-80 km. sistemul osos a[ezat în pozi]ia sa natural`. acestea contribuie la transformarea mediului înconjur`tor. Scoici = animale acvatice care au corpul moale... având la baz` rocile. ocrotit de dou` cochilii. vulcanism intens etc. se mai nume[te crust` terestr` sau litosfer`. Schimb`ri climatice = modific`ri importante ale caracteristicilor elementelor climatice în intervale mari de timp. alc`tuit` din scoar]` oceanic` pe care se sprijin` bazinele oceanice (grosime 5-20 kilometri) [i scoar]` continental` pe care se afl` continentele (grosime 20-80 kilometri). epoci [i vârste. este divizat` în ere.tului. intensificarea efectului de ser`. are grave consecin]e 125 .

se aplic` un complex de m`suri: împ`duriri. Silvicultur` = [tiin]` care se ocup` cu studiul culturii. în scopul prevenirii [i atenu`rii efectelor secetei. organiza]ie. Ser` = construc]ie special` cu pere]i [i acoperi[ din sticl` sau plastic pentru cultivarea [i conservarea plantelor care nu suport` frigul sau cultivarea r`sadurilor de plante destinate horticulturii. are instala]ii pentru înc`lzire. o opinie a unui grup. în perioada rece a anului. depunere în straturi. iriga]ii. iluminare. p`durilor [i mai ales asupra recoltelor. pomilor.asupra vegeta]iei. re]inerea z`pezii pe terenurile arabile. fâne]elor. Siderurgie = metalurgia fierului Sistem de iriga]ii = totalitatea construc]iilor realizate pentru irigarea unui teren agricol. 126 slogan . amenaj`rii [i exploat`rii p`durilor. Slogan = enun] concludent [i scurt care exprim` un îndemn. Sedimentare = proces prin care se formeaz` sedimentele. lucr`ri de afânare a solului etc. aerisire [i udare. usc`ciune.

Soare = corp ceresc din sistemul nostru planetar. în jurul c`ruia graviteaz` [i se rotesc P`mântul [i celelalte planete ale Sistemului Solar. Solvent = substan]` chimic` lichid` care are proprietatea de a dizolva alte subtan]e. Sol = strat afânat. toxic. de culoare alb`struie. supus diferitelor modific`ri. radia]ii ultraviolete [i temperaturi ridicate. dizolvant. caracterizat prin stabilitate pe termen lung. leziuni [i arsuri ale frunzelor plantelor [i stagnare în formarea clorofilei. suprafa]a p`mântului. este cel care lumineaz` [i înc`lze[te P`mântul [i celelate corpuri cere[ti din familia sa. provoac` la oameni [i animale irita]ii ale mucoaselor. în condi]ii de aer saturat în vapori de ap`.Smog = amestec de fum [i cea]`. 127 Soare . incandescent [i luminos. dac` factorii de modificare sunt limita]i. principala sa caracteristic` este fertilitatea. moale de la suprafa]a scoar]ei terestre care împreun` cu atmosfera învecinat` constituie mediul de via]` al plantelor. rezultat din combinarea noxelor emise de motoarele automobilelor. este material viu.

Speologie = [tiin]` care are ca obiect explorarea [i studiul complex al pe[terilor. Specii = categorii de plante [i animale cu tr`s`turi [i însu[iri comune. 128 spa]iu verde speologie . gr`dini. este o etap` [i un rezultat al evolu]iei. scuaruri etc. privitor la sunete. Sta]ie de epurare a apei = instala]ie \n care are loc epurarea apei (îndep`rtarea impurit`]ilor din apa potabil`. Spor = organ microscopic al organismelor vegetale. are ca subramuri: speologia fizic` (cerceteaz` elementele naturale. de canal etc. cu caractere distinctive [i aceea[i zestre ereditar`. reprezint` zone de recreere [i odihn` pentru locuitori [i contribuie la oxigenarea aerului. care serve[te la înmul]ire. f`r` via]` din pe[teri) [i biospeologia (studiaz` via]a din pe[teri). la r`spândire [i. adesea. industrial`. Sta]ie de compost = instala]ie folosit` pentru ob]inerea compostului.).) aflate în interiorul unui ora[.Sonic = care ]ine de sunete. Spa]ii verzi = ansamblul zonelor de vegeta]ie (parcuri. pentru supravie]uirea în condi]ii nefavorabile.

prin care se asigur` leg`turi navigabile între dou` m`ri.Steril = care nu este productiv. Subacvatic = care se afl`. care se refer` la mediul existent pe fundul apelor. str`bun. insule. care absoarbe cea mai mare parte din radia]iile ultraviolete emise de Soare c`tre P`mânt. produs care a fost sterilizat [i dezinfectat. Str`mo[ = persoan` care a tr`it cu câteva genera]ii înainte [i care apar]ine aceleia[i familii. aflat` între continente. Stratosfer` = al doilea strat al atmosferei (situat deasupra troposferei). se petrece sub ap`. parte nefolositoare dintr-un z`c`mânt sau produs minier. cât [i în adâncime. dou` oceane sau între o mare [i un ocean. Submarin = nav` de cercetare sau de lupt` care poate naviga atât la suprafa]a apei. roditor. Strâmtoare = por]iune de ap` marin` cu l`]ime îngust` [i lungime mare. pân` la 50 kilometri în`l]ime care are în componen]` stratul de ozon. 129 stråmtoare .

vânt puternic etc. se deosebesc surse subterane [i surse de suprafa]`. poate fi natural` (erup]ie vulcanic`. 130 surs` de ap` . concentra]ii sau condi]ii care nu sunt desemnate ca periculoase. torent. radioactive etc. Surs` de poluare = locul unde se genereaz`.Subsol = totalitatea rocilor aflate sub suprafa]a solului.) sau artificial` (legat` de activitatea omului). Substan]e periculoase = orice substan]` sau produs care. iritante. oxidante. prezint` risc semnificativ pentru om. Suprapopula]ie = excesul de popula]ie dintr-un spa]iu dat. toxice. chiar folosite în cantit`]i. inflamabile. Surpare de teren = pr`bu[ire de teren. unde se pot g`si sau de unde se disperseaz` substan]ele poluante. mediu sau bunuri materiale. corozive. generator de poluare. Surs` de ap` = apa din circuitul natural ce poate fi captat` în scopul satisfacerii necesarului de ap`. partea superficial` a scoar]ei terestre. pot fi: explozive. în raport cu hrana [i resursele disponibile. nocive.

131 .Suspensii = mici particule aflate în atmosfer` sau în ap`.

exercitat` la un moment dat asupra unui organism sau a unei comunit`]i. {oc = ac]iune brusc`. care perturb` evolu]ia normal` a acestora (incendii. . persoana \n stare de [oc 132 .sS . {ist = roc` sedimentar` care are proprietatea de a se desface u[or în pl`ci sub]iri sau în foi cu suprafe]e paralele. cutremure. puternic`. inunda]ii).

îngr`[`minte chimice [i pesticide. Tanc petrolier = nav` folosit` la transportul petrolului sau a produselor petroliere. ap`. cu raz` mic` de deplasare. a faunei [i florei acvatice în cazul unui naufragiu (accident). pentru aprobarea unor substan]e cu 133 tanc petrolier . Tax` de mediu = tax` perceput` de stat pentru anumite consumuri de combustibili. transportul petrolului [i al produselor petroliere pe ocean este periculos datorit` pericolului de explozie din orice neaten]ie [i polu`rii apei marine.tT Taifun = cicloni tropicali cu o frecven]` foarte mare în perioada decembrieaprilie. pe coasta de sud-est a Asiei. care se întâlnesc în zona Oceanului Pacific.

broa[te ]estoase etc. 134 temperatur` . constând în executarea unor trepte succesive (unele dup` altele) plane. Tehnologie = ansamblul proceselor.efecte negative asupra mediului natural sau pentru eliminarea în aer. Temperatur` = caracteristic` fizic` a diferitelor sisteme. în scopul prevenirii eroziunii solului. este considerat` un instrument flexibil. metodelor. sol a unor poluan]i. temperatura cumulat` etc. se poate m`sura: temperatura aerului. care poate sprijini sau înlocui unele regulamente [i standarde ce vizeaz` controlul polu`rii [i conservarea resurselor. utilizate în scopul ob]inerii unui anumit produs. apreciat` prin anumite m`rimi ce exprim` gradul de înc`lzire. se m`soar` în grade Celsius (sau Kelvin) cu termometre. temperatura activ`. Terariu = spa]iu amenajat pentru cre[terea [i observarea unor animale ca: [erpi. Terasare = totalitatea lucr`rilor care se fac pe terenuri în pant`. temperatura apei. opera]iilor etc. temperatura solului. ap`.

lucr`ri agricole. care tr`iesc în colonii [i sunt foarte d`un`toare. Toleran]` = limitele varia]iei factorilor de mediu. Terenuri degradate = suprafe]e pe care. este f`r` cl`diri [i.) sau antropice (p`[unat. furtuni etc. au dimensiuni mici. de[i se afl` într-un cartier construit [i locuit. Africa [i Europa. în care un organism poate tr`i [i se dezvolt`. dezvoltat` în lungul râurilor.). prin procese naturale (alunec`ri de teren. toren]ialitate. îi mai spunem [i P`mânt. sunt incolore [i oarbe datorit` faptului c` tr`iesc doar în mu[uroaie construite pe sol sau în copaci. pe ]`rmurile m`rilor [i lacurilor. tr`iesc în Australia. de obicei. provenit` prin ridicarea scoar]ei terestre. se ajunge la înl`turarea par]ial` sau complet` a solului.Teras` = form` de relief cu aspect de treapt`. atacând mai ales lemnul. pe versan]i. neîngr`dit. construc]ii etc. Terra = planeta noastr`. 135 termit` . Termite = furnici de origine tropical`. Teren viran = teren care.

Torent = curs de ap` rapid cu debit nestatornic. case. reziduurile toxice con]in substan]e care contamineaz` plantele. este asigurat` de func]ia de autoreglare. poate avea efecte devastatoare. care apare în urma ploilor mari sau dup` topirea brusc` a z`pezii [i care curge vijelios pe pantele mun]ilor sau ale dealurilor. 136 torent tornad` . adesea înso]it de ploi toren]iale. vântul deplaseaz` trunchiuri de copaci. distructive. Toxicitate = proprietate a unei substan]e. în compara]ie cu cele care le asigur` o existen]` normal`. a unui mediu de a fi toxic. ma[ini etc). animalele [i omul. vârtej de vânt devastator cu o arie restrâns`. Toxic = caracteristic` a unei substan]e care provoac` intoxica]ii. praf [i nisip. otr`viri.Toleran]` ecologic` = caracteristica organismelor de a exista în condi]ii de mediu vitrege cantitativ sau calitativ. are aspectul unei pâlnii cu o evolu]ie spiralat` [i cauzeaz` mari pierderi ca urmare a distrugerii tuturor obstacolelor (de regul`. Tornad` = furtun` violent` (în form` de vârtej) care afecteaz` aregiuni întinse. temporar.

Troposfer` = strat inferior al atmosferei (ajunge la 16-18 kilometri deasupra Ecuatorului [i 8-10 kilometri deasupra Polilor) care atinge suprafa]a solului [i în care se produc fenomenele meteorologice obi[nuite ce influen]eaz` suprafa]a P`mântului (vânturile.Toxin` = substan]` otr`vitoare de natur` organic` sau anorganic`. provoac` deregl`ri ale metabolismului. unele tulpine îndeplinesc rolul de fotosintez`.). frunzele. folosit` la vopsitul chilei vapoarelor. ninsorile. prin p`trunderea într-un organism viu. tulbur`ri sau moartea. florile [i fructele [i prin care trece seva la diverse p`r]i ale plantei. circula]iei sângelui. norii etc. Transpira]ie = proces de eliminare a apei din ]esuturile organismelor. ploile. Tulpin` = parte a unei plante superioar` r`d`cinii. rezistent` la ap`. posibil` când umezeala aerului este mai redus` decât cea din porii ]esuturilor. altele 137 toxic tulpin` . Tributilin` = substan]` chimic`. care sus]ine ramurile. respira]iei. con]ine mai mult de jum`tate din cantitatea de aer a atmosferei.

exist` tulpini aeriene (la arbori). înso]itor al unei desc`rc`ri electrice atmosferice (fulger sau tr`snet).depoziteaz` substan]ele hr`nitoare de rezerv`. datorat dilat`rii bru[te a aerului. tuberculi etc. tulpini subterane (bulbi. 138 .) [i tulpini acvatice (linti]`). Tunet = zgomot puternic.

la limita unei întinderi de ap`. motorin`. vaselin`. }`rm = fâ[ie de p`mânt marginal` a uscatului. exist` ]`rmuri înalte [i ]`rmuri joase. el evolueaz` în timp. precum [i de al]i compu[i organici. ]`rm 139 . . sp`lat` tot timpul de valurile sau de maree. care se g`se[te sub form` de z`c`mânt [i din care. petrol lampant.tT . vâscos. fapt care-I schimb` continuu aspectul. se retrage sau înainteaz`. lichide [i gazoase. prin distilare. }i]ei = amestec lichid de hidrocarburi solide. uleiuri minerale etc. se ob]ine benzin`.

radia]iile ultraviolete sunt periculoase pentru ochi [i. în doze mari. Unde electromagnetice = câmp electromagnetic variabil care se propag` în urma interac]iunii reciproce dintre varia]iile câmpului electric [i ale celui magnetic.Ultraviolet = domeniu din spectrul radia]iilor electromagnetice situat dincolo de ultima culoare (violet) din domeniul vizibil. pentru întregul organism. Umiditate = proprietatea unui corp sau a unui mediu ambiant de a absorbi [i de a re]ine o anumit` cantitate de ap` sau vapori de ap`. amplitudinea [i lungimea de und`. cantitatea de ap` pe care o are un material sau mediu. cele mai importante caracteristici ale unei unde sunt viteza. ele sunt emise de c`tre Soare. 140 u U .

men]inând poten]ialul lor în acord cu necesit`]ile [i aspira]iile genera]iilor prezente [i viitoare. Utilizarea solului = descrierea formelor [i a modului de utilizare a terenului. în largul m`rii formeaz` valuri de 10-15 metri în`l]ime. p`trunderea unor caracteristici urbane în toate tipurile de comunit`]i. 141 . Uraniu = metal radioactiv. ansamblul a tot ceea ce exist`. cel mai folosit combustibil nuclear. Urbanizare = ac]iunea de dezvoltare intens` a ora[elor existente [i de cre[tere a num`rului de ora[e [i a popula]iei urbane. se poate realiza prin: extinderea ora[elor existente.Univers = lumea întreag`. a tot ceea ce ne înconjoar`. trecerea unor a[ez`ri rurale în categoria celor urbane. înso]it adesea de ploi toren]iale. v`zut [i nev`zut. Uragan = ciclon tropical caracterizat de vânt foarte puternic cu ac]iune distrug`toare. Utilizare durabil` = folosire a resurselor regenerabile într-un mod [i \ntr-un ritm care s` nu conduc` la declinul pe termen lung al acestora.

vV
Val = mas` de ap` care înainteaz` prin mi[c`ri ondulatorii la suprafa]a unei m`ri, formând creste [i adâncuri; talaz. Val de poluan]i = mas` de aer cu o concentra]ie mare de poluan]i care, dac` sta]ioneaz` în regiuni locuite, provoac` îmboln`viri oamenilor, animalelor [i plantelor. Valen]` ecologic` = calitate a anumitor vie]uitoare de a tolera (accepta) modific`ri ale condi]iilor de mediu; exemple: lup, mistre] etc. Valorificarea de[eurilor (reziduurilor) = opera]ie prin care se recupereaz`, total sau par]ial, din de[euri diferite, substan]e care, dup` o prelucrare corespunz`toare,
142

val

pot fi reutilizate în diferite ramuri de activitate; aceast` activitate duce la reducerea suprafe]elor de teren necesare pentru depozitarea de[eurilor, ob]inerea de energie termic`, îngr`[`minte agricole, materiale de construc]ie, materiale refolosibile (metale, sticl`, hârtie, textile etc.). Vapori de ap` = ap` aflat` în stare gazoas`; sunt prezen]i în masele de aer dar [i în sol; prin condensare, dau pic`turi de ap`. Vân`toare = ac]iune de prindere sau ucidere a unui animal; a avut un rol deosebit în dispari]ia a numeroase specii de animale; comer]ul cu bl`nuri a fost [i este, înc`, un factor important de distrugere a animalelor s`lbatice. Vânturi = deplas`ri pe orizontal` a unor mase de aer provocate de diferen]a de presiune existent` între dou` regiuni ale atmosferei; se caracterizeaz` prin vitez` (intensitate), direc]ie [i durat`; se clasific` dup` m`rimea suprafe]ei afectate, dup` regimul anual, dup` în`l]ime, dup` locul de provenien]` etc.
143

vapori de ap`

Vânturile de Vest = sunt vânturi care bat în regiunile temperate, dinspre vest spre est, aduc precipita]ii bogate; sunt vânturi permanente pe teritoriul României. Vârst` = timp, durat` ce m`soar` un proces, o evolu]ie a unui sistem; subunitate a sc`rii geocronologice. Vegeta]ie = totalitate plantelor dintr-o regiune, zon`, ]ar`, distribuite [i asociate dup` anumite condi]ii naturale; mul]ime de plante. Versant = fiecare dintre coastele unui munte sau unui deal, înclinate, formate frecvent din fragmentarea zonei respective de c`tre râuri. Vertiginos = care se întâmpl` cu mare rapiditate. Via]` s`lbatic` = totalitatea plantelor [i animalelor s`lbatice. Vie]uitoare = totalitatea plantelor [i animalelor care tr`iesc. Viitur` = cre[terea brusc` [i puternic` a nivelului unei ape curg`toare, determinat` de ploi puternice, topiri bru[te ale z`pezilor, ruperea unor baraje etc.; pot provoca mari pagube.
144

vegeta]ie

versant

câteva ore. bioxid de carbon. intervalul de timp poate fi de o or`.). Vulcan = ridic`tur` muntoas`. datorit` presiunii gazelor din adânc. la un moment dat. în jude]ul Buz`u. ale unui anumit loc. animalelor [i omului prin distrugerea mediului natural din jurul vulcanului. vânturi. de form` conic`. o zi sau câteva zile.) pe care le elimin` in timpul unei erup]ii. dar [i al solului. este un poluator natural al atmosferei prin substan]ele toxice (cenu[`. format` prin erup]ia la suprafa]a solului a lavei [i a unor produse magmatice. rezultând o past` noroioas` care d` senza]ia c` iese continuu la suprafa]`. Vulcan noroios = ridic`tur` conic` format` prin erup]ia la suprafa]a solului a unor gaze care antreneaz` ap` [i n`mol. hidrogen sulfurat etc. vulcan 145 . plantelor. având în centru o deschiz`tur` larg`. la noi în ]ar`. numit` crater.Vreme = totalitatea caracteristicilor elementelor naturale (temperatur`. astfel de vulcani sunt la BercaArb`na]i. precipita]ii etc.

transporturi. este un factor de accentuare a stresului [i are efecte nega146 zgomot . z`pad` Z`pad` carbonic` = dioxid de carbon în stare solid`. cu forme [i dimensiuni variate. Z`pad` = precipita]ie atmosferic` solid`. poluarea sonor`.zZ Z`c`mânt = acumulare natural` de substan]e minerale [i organice utile. folosit pentru ob]inerea ploilor artificiale. sub form` de fulgi albi. Zgomot = complex de sunete care apar ca urmare a activit`]ii omului din fabrici. produs` de zgomot. alc`tui]i din cristale de ghea]`. locuin]e etc. strat format din fulgi care acoper` solul când temperatura acestuia este sub 0 grade Celsius..

de[eu rezultat în procesul de extragere a metalelor din minereuri sau la topirea metalelor. molu[te). supus` unui regim de protec]ie. supus` unui regim de amenajare [i folosire în scopul protec]iei împotriva factorilor degradan]i. peste limitele admisibile. Zon` protejat` = parte dintr-un teritoriu care cuprinde valori [tiin]ifice. Zon` de protec]ie = regiune înconjur`toare a unui obiectiv. Zon` poluat` = regiune bine delimitat` în care se înregistreaz` concentra]ii mari de poluan]i. Zooplancton = animale acvatice care plutesc în straturile superioare ale apelor f`r` a se deplasa (protozoare. din jurul unei capt`ri de ap` potabil`. intensitatea zgomotelor se m`soar` în decibeli. ecologice sau peisagistice. în care trebuie s` fie respectate normele sanitare specifice în scopul elimin`rii pericolului de impurificare a apei. crustacee. 147 . Zgur` = cenu[` înt`rit`.tive asupra activit`]ilor economice. Zon` de protec]ie sanitar` = suprafa]` de teren.

B.) • alc`tuit din peste 160 de companii interna]ionale. etc. • încurajeaz` cooperarea interna]ional` [i schimburile de informa]ii privitoare la cercetarea polu`rii. unite printr-un angajament de dezvoltare durabil`. • partener al organiza]iilor interna]ionale: O. a calit`]ii apelor.N.I.F. etc.C. F.P. Asocia]ia Interna]ional` de Cercetare a Polu`rii Apelor (A. din 30 de ]`ri.) • fondat` la Londra în 1962.I.W.).M. W.R.E.U.D. organizarea reuniunilor interna]ionale.Organisme [i institu]ii interna]ionale care se ocup` cu protec]ia mediului Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil` (W.S. 148 . care reprezint` 20 de sectoare industriale principale. Banca Mondial`.. • recunoscut la nivel mondial ca „vocea“ sectorului industrial în probleme de dezvoltare durabil` în dialogul cu ONG (Greenpeace.

R. • a publicat lista poluan]ilor.E. are contacte cu alte organiza]ii [i organisme care lupt` pentru protejarea mediului. • creat` în 1973.O.) • are scopul de a-[i informa rapid membrii asupra evolu]iei lucr`rilor Programului O. 149 . normele produ[ilor. pe probleme de poluare din diferite industrii. Biroul European al O. N.S.A.P.E.E.M. normele de calitate a mediului. între statele membre.U.U...Direc]ia „Mediul Înconjur`tor [i Protec]ia Consumatorului” din cadrul U. Comisia Interna]ional` pentru Metodele de Analiz` a Pesticidelor (C.A.) • \nfiin]at` în 1928.I.P.F.E. • are scop de a lua m`suri de protejare a popula]iei împotriva radia]iilor de orice natur`.. • realizeaz` anchete pentru P.U.) Comisia Interna]ional` pentru Protec]ia Împotriva Radia]iilor (C. pentru mediu (P. obiectivele calit`]ii mediului etc.).N.E. Consiliul Federa]iilor Industriale Europene (C.T.I.) • are un program de lucru consacrat mediului pe schimburi de p`reri [i opinii asupra luptei contra polu`rii.M. Centrul Interna]ional de Industrie [i Mediu (C.H.E.N.I. colaborare cu U.N.

Clubul de la Roma • grup creat în 1968. a fost numit` „Charta Terrei“ [i cuprinde: . chimice [i tehnice ale substan]elor produse în cantitate apreciabil`.I. E.R.Conven]ia privind p`durile.D. Conferin]a O.E..P.) Conferin]a de la Rio (1992) • au fost prezente 178 de state ale lumii. indiferent de întrebuin]are sau gradul de toxicitate.D. • Declara]ia de la Rio este a C. animale).D.C.A.Conven]ia privind climatul. plante. 150 .U.Conven]ia privind biodiversitatea (echilibrul \ntre microorganisme. • program al Uniunii Europene.N. .I.U.N.U.I.N. .C.E. Conven]ia de la Londra (1954 [i 1973) • are ca scop prevenirea polu`rii provocate de navele maritime înc`rcate cu hidrocarburi. • are ca scop protejarea popula]iei în condi]iile actuale de degradare a mediului înconjur`tor [i de epuizare a resurselor naturale.Centrul Interna]ional de Cercet`ri pentru Cancer (C. . pentru Mediu [i Dezvoltare (C.) . ce are ca scop înfiin]area unei b`nci de date asupra caracteristicilor fizice.E.T.) Centrul Interprofesional Tehnic de Studiere a Polu`rii Atmosferei (C.N.Agenda 21 care cuprinde propuneri pentru finan]area ac]iunilor prioritare de dezvoltare din ]`rile în curs de dezvoltare.

M.P. traficul de[eurilor toxice [i radioactive. colaboreaz` strâns cu cei din O.E.) • creat` în 1970.. • cerceteaz` toate domeniile care afecteaz` natura. FoE (Friends of the Earth) www. • exper]ii F. • încurajeaz` activit`]ile de cercetare [i de lupt` împotriva polu`rii.S. în special pentru studierea problemelor de poluare. Grupul de Exper]i ce analizeaz` Aspectele {tiin]ifice ale Polu`rii (G.A.foei. 151 .) • creat` în 1945.) • grup interna]ional de ingineri [i oameni de [tiin]` care se ocup` de problemele mediului.Agen]ia de Protec]ie a Mediului (E.) • a evaluat riscurile pe care le prezint` peste 450 de substan]e care sunt transportate frecvent pe mare.A. • a pus bazele unei re]ele de grupuri din peste 70 de ]`ri care militeaz` pentru protec]ia mediului.E.A.S. dezvolt`rii [tiin]ei [i industriei.O. Institutul {tiin]elor Mediului (I. Greenpeace • organiza]ie neguvernamental` creat` în 1971. pân` la efectul de ser`.S.O.M.P. Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru Alimenta]ie [i Agricultur` (F.org • organiza]ie neguvernamental` creat` în 1969. de la instala]ii nucleare.A. • are ca scop ameliorarea alimenta]iei [i nivelului de trai în statele membre.

U. p`durilor. . insulelor oceanice.O. arhipelagul Galapagos.N.S..M.N. în special a p`durilor tropicale. legisla]iei [i reglement`rilor.F.M. regiunilor polare.supravegherea respect`rii parametrilor biologici.I. Asia.S. .) • creat în 1961..D. (Agen]ia Interna]ional` pentru Energie Atomic`) · O. cu programul MAB „Omul [i biosfera” · O. . .N. (Organiza]ia Mondial` de Meteorologie) · O. fertilizarea zonelor de[ertice. via]a animalelor etc. Organiza]ia Na]iunilor Unite (O. plante).E.U.) • are în vedere îmbun`t`]irea condi]iilor prezente [i perspectivele de viitor pentru oameni prin ini]ierea unor studii asupra pescuitului. America de Sud.C. (Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru ]`rile \n Curs de Dezvoltare) Programul Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare (P.protec]ia speciilor amenin]ate (mamifere. • are urm`torul program: .I. (Organiza]ia Maritim` Interna]ional`) · U.C.U. (Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii) · O.A.conservarea habitatelor amenin]ate. reptile.Fondul Mondial pentru Natur` (W.D.W.promovarea unor programe educa]ionale.A.A.) • creat` în 1945.E. (Organiza]ia pentru Agricultur` [i Alimenta]ie) · O.E. alpine etc. de[ertice.M. • cuprinde numeroase institu]ii specializate în protec]ia mediului cum ar fi: · A. p`s`ri. 152 .M.programe de conservare a naturii în Africa.N.

Comitetul Interna]ional pentru Problemele de Mediu (S.T.I.E.U.E.) Uniunea Interna]ional` pentru Conservarea Naturii [i resurselor sale (U.Programul Na]iunilor Unite pentru Mediu (P.N. de prevenire a eroziunii solului.C.D. îmbun`t`]irea calit`]ii apelor.A.C.N.P.I.C.) Conferin]a Na]iunilor Unite privind Dezvoltarea (U.) 153 .) Uniunea European` (U.) Uniunea Interna]ional` contra Cancerului (U. protejarea plantelor [i vie]ii animalelor.E. îmbun`t`]irea calit`]ii vie]ii la sate [i ora[e.N.C.O.) • are scopul de a veghea asupra echilibrului ecologic din oceane.C.

PLANTE DIN ROMÂNIA OCROTITE PRIN LEGE •Anghelica (ghin[urica) •Brându[a galben` •Bujorul românesc •Bujorul de step` •Bulbuci de munte •Cârcelul •Ciucu[oara de mare •Clopo]eii române[ti •Daria •Dre[e •Floarea de col] •Fr`sinelul •Garofi]a Pietrei Craiului •G`lbenelele •G`rdurari]a •Ghimpele •Ghin`ura galben` •Iedera alb` •Inul lui Borza •Laleaua pestri]` •Larice (zad`) •Laur •Mesteac`n pitic •Narcis` •Papucul doamnei •Roua cerului •Ruscu]` •Sângele voinicului •Smârdar (bujorul de munte) •Stânjenel •Strugurii ursului •Tisa •Zâmbrul 154 laur floare de col] narcis` .

ANIMALE DIN ROMÂNIA OCROTITE PRIN LEGE •Acvila de câmp •Acvila de munte •Acvila mic` •Acvila ]ip`toare mare •Aspretele •Broasca ]estoas` de uscat dobrogean` •Broasca ]estoas` de uscat din Oltenia •Buha mare •Capra neagr` •C`lifarul alb •C`lifarul ro[u •Coco[ul de mesteac`n •Corbul •Dropia (numai femela) •Egreta mare •Egreta mic` •Leb`da cucuiat` •Leb`da de iarn` •Lop`tarul •Pelicanul comun •Pelicanul cre] •Piciorongul •Râsul •Spurcaciul •{orecarul comun •{orecarul înc`l]at •Uliul sur •Ursul carpatin •Viesparul •Vulturul alb •Vulturul b`rbos •Vulturul ple[uv negru •Vulturul ple[uv surd •Zimbrul corb egret` rås 155 .

Staicu G. Papadopol C. clasa a XI-a.N. 1975 Ciarn`u R.a. [. 2000 156 . Craiova. [. Bucure[ti. Craiova. clasa a X-a. Editura Economic` Preuniversitaria. Preda M. Bucure[ti. 1999 Barnea C. Economia protec]iei mediului natural. Metodica pred`rii geografiei [i [tiin]elor naturii în ciclul primar. Hazarde naturale. Editura „Gheorghe Alexandru“. Editura Economic` Preuniversitaria. Manual de ecologie [i protec]ia mediului. Editura politic`. Manual de ecologie [i protec]ia mediului. Bucure[ti.. 1977 Deaconu F. Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`. 2001 Constantinescu N. Bucure[ti..a. 2001 G`ldean N. Poluarea [i protec]ia mediului.. Editura MJM.BIBLIOGRAFIE Tomescu V.

htm. Bucure[ti.int/ 157 . Casablanca (Maroc).eu.ro EIONET http://eionet.a. Ecologie [i protec]ia mediului înconjur`tor. 2000 Partin Z. Centru European . a ONG-urilor de mediu www.org Re]eaua StrawberryNet.ngo.niedersachsen.de/cds/ Centrul Regional de Mediu pentru Europa Central` [i de Est www.mu.rec.. Editions La Croisée Des Chemins. 2002 Integrare European` Documenta]ie online asupra Politicii de Mediu.Sima C. Agen]ia European` de Mediu.a. [.Catalogul Surselor de Date www.M. Editura Independen]a Economic`. 1999 ********** Lexique de l’environnement francais et arabe. Bucure[ti. Editura Corint. Editura Garamond. Dic]ionar ecologic.org/Euinfo. 1995 Ielenicz M. Pite[ti. [. Dic]ionar de geografie fizic`.ecsanet. R`dulescu C. www.

Cuprins DIC}IONAR ORGANISME {I INSTITU}II INTERNA}IONALE CARE SE OCUP~ CU PROTEC}IA MEDIULUI PLANTE DIN ROMÅNIA OCROTITE PRIN LEGE ANIMALE DIN ROMÅNIA OCROTITE PRIN LEGE BIBLIOGRAFIE 9 -147 148 154 155 156 158 .

.

Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii „Creeaz`-]i mediul!” este un proiect educa]ional finan]at de c`tre Holcim Romånia. derulat cu sprijinul Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i implementat de c`tre Funda]ia CONCEPT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful