P. 1
KimiaForm4

KimiaForm4

|Views: 2|Likes:
Published by Siti Fathiyah Ramli

More info:

Published by: Siti Fathiyah Ramli on Feb 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

vii .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. ix .

.

Untuk mencapai hasrat ini. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. membina kemahiran dan strategi berfikir. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. eksperimen. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. harmoni dan berjaya. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. Bermula tahun 2012. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015.

.

bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. harmoni dan bermoral tinggi. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. pembangunan warganegara yang kritis. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. berkemampuan membawa perubahan. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. berilmu. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. sains menengah rendah dan sains menengah atas. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. 1 . Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. kemahiran saintifik. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. berketerampilan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kimia. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. progresif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. cadangan aktiviti pengajaran. berpandangan jauh. Biologi dan Sains Tambahan. Selari dengan aspirasi ini. sikap saintifik dan nilai murni. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains.

dinamik dan progresif’. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. perkembangan sains dan teknologi. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . 8. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. 2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 10. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 4. 3. 6. 7. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1.

Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. 11. 3 . Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. bau. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. dan perbezaan melalui pemerhatian.

berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. saiz. 4 . jadual. lisan. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. bentuk. isipadu. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. hipotesis. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. perkara ini atau boleh peristiwa.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. arah. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. memilih. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. satu Dalam sesuatu penyiasatan. graf atau model. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. Berkomunikasi Menerima.

Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 5 . kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Melakar spesimen. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. individu menggabungjalinkan pengetahuan. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan.

Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. masa. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. 6 . seperti ciri atau sifat. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. sifat. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah.sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri.

7 . lukisan dan artifak. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. sesuatu membayangkan corak hubungan. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. atau pemerhatian. konsep. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.

Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. 8 . Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. matlamat yang dijangkakan. beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait.

KBSB diperkenalkan. 5. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 1999). adil dan saksama. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 3. Kemahiran Berfikir rasional. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik.

11 . Dalam kurikulum ini.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Bersikap objektif. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Adil dan saksama. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. 12 . murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Bekerjasama. Berfikir secara rasional. Sistematik. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Rajindan tabah. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Berani mencuba. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berfikiran kritikal dan analitis.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Luwes dan berfikiran terbuka. Yakin dan berdikari. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Baik hati dan penyayang.

bekerjasama dan jujur. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas. Kadar Tindak Balas 1. pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. kadar 13 . Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. pembelajaran seperti inkuiri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. kekayaan teknologi di negara kita. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. konstruktivisme. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. 14 . eksperimen. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.

Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Teknologi dan Masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Namun demikian. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pengetahuan sains dan 15 . Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Sains.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Teknologi dan Masyarakat (STM).SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. 16 . Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. simulasi. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. projek dan lawatan. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. Dalam kurikulum ini. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. perbincangan. Walaubagaimanapun. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. berfikir. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. 17 . dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.

Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . permainan dan penggunaan model. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. komputer dan internet. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pusat sains. Hasil projek dalam bentuk laporan. Dalam main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pembelajaran sains. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. institut penyelidikan. video. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. menyeronokkan dan bermakna. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. muzium. ia mesti dirancang secara rapi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. paya bakau dan kilang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. radio. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.

lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mengagumi. menghargai. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. memahami. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. mensyukuri. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. mengaplikasi. menganalisis. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. menghayati. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. pengajaran pembelajaran. menyayangi. mendalami dan mengamalkan. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP).SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. mensintesis dan menilai. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Secara am. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. dan Walaubagaimanapun. Pada masa yang sama. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan.

 digunakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. Kalsium Karbonat.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. Asid Asetik. menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia .

Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 .  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. (e) Memilih alat radas bersesuaian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. 1. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. 2 dan 3. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. (f) Menyenaraikan langkah kerja. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1. (d) Membentuk hipotesis.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah.

kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Sepanjang aktiviti. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. 22 . 1. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel. menyediakan laporan penyiasatan. Menyediakan laporan lengkap.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik.

cecair dan gas. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. mendefinisikan atom.  zarah. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. molekul dan ion. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. perlanggaran collision. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . menyatakan teori kinetik jirim. sebatian dan campuran dari tingkatan 2. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim. molekul dan ion.  dengan perubahan haba. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. 2. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom. 24 .  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. elektron dan neutron. membuat kesimpulan umum . Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. Bohr dan Chadwick.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton.  menyatakan zarah-zarah utama subatom. nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan. Thomson.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. Rutherford.

Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. menulis simbol unsurunsur. Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza.   menentukan nombor nukleon. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon. menentukan nombor proton. elektron dan neutron dalam sesuatu atom. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. dan sebaliknya. 25 . menentukan bilangan neutron. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.   jenis unsur. membina struktur atom. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon. elektron dan neutron.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton.

A dimana.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom. 26 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur. 2. klorin dan bromin. karbon. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. oksigen.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas. menghubungkaitkan STP .Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 . gas karbon dioksida dan gas helium. 3.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. bilangan mol. bilangan mol. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. 32 .  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer.

5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. formula molekul. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.   menyatakan maksud formula molekul. formula empirik. Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 . (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja. menyatakan maksud formula empirik. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol. 3. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.

menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan.  daripada persamaan kimia. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. menulis dan 34 . 3. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia.

formula dan persamaan kimia.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. jisim molekul relatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. konsep mol.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3. PbI2. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. NH4Cl. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. (b) pembentukan ammonium klorida. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.

formula dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. 36 . Membincangkan peranan simbol kimia. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. formula kimia dan persamaan kimia.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.  menggunakan simbol.

Lavoisier. (c) Susunan elektron. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala.   Berkala. Mendeleev dan Moseley. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Meyer. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Newlands. Dobereiner.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (b) Nombor proton. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 .

lengai .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. keadaan fizik. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih. 4.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai. menghubungkaitkan 38 . menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia.  dengan susunan elektronnya.   18.

menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. natrium dan kalium. ketumpatan dan takat lebur. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium. (d) sifat kimia litium. natrium dan kalium. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. 39 . Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. (b) sifat fizik umum unsur litium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1.

menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. 40 .  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium.  Kumpulan 1.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. natrium dan kalium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Kumpulan 1. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium. natrium dan kalium.

 menghubungkaitkan sifat 41 . bromin dan iodin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. bromin dan iodin dari segi warna. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. ketumpatan dan takat didih. bromin dan iodin. bromin dan iodin. (e) persamaan sifat kimia klorin.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. 4. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. (b) sifat fizik klorin.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. bromin dan iodin. menyatakan sifat fizik umum klorin.

5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . bromin dan iodin dengan: (a) air.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. (b) logam. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. bromin dan iodin. seperti ferum. mengendalikan unsur Kumpulan 17.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. 4. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.

menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.   menulis susunan elektron unsur Kala 3. 43 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4. menghuraikan kegunaan semi logam.  3.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton.  Nota metaloid. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. memberi contoh unsur peralihan. menghuraikan sifat unsur peralihan. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. 44 . (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.6 Memahami unsur peralihan. 4. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. ketumpatan.

Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. 45 . Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. NH3(ak).  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. NaOH dan larutan ammonia.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. 4.

Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan. 46 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.

 menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. contohnya. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. menyatakan jenis ikatan kimia. magnesium 47 . H2O. karbon dioksida. air. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. contohnya. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.

IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. gambarajah atau simulasi komputer. dan ferum (III) klorida. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . H2. menerangkan pembentukan ikatan kovalen. 5. menggambarkan pembentukan ikatan ion. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. klorin. natrium klorida. HCl. MgO. FeCl3. NaCl. Cl2. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. hidrogen klorida.  ion.

O2. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. ammonia. NH3. karbon dioksida.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. 49 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. 5. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. H2O. N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. pelarut . tetraklorometana. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. metana. CH4.

IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. 50 .

 mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah. 6. menyatakan maksud elektrolit. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air. menghuraikan binaan sel elektrolisis. 51 .1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6.

 Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. 52 . menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. PbO.   bebas dalam keadaan leburan. (b) menghuraikan proses elektrolisis. contohnya natrium klorida. NaCl dan plumbum(II)oksida. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal.

 menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. 6. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. 53 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.

penulenan serta penyaduran logam.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus. menerangkan proses pengekstrakan. 6.  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam. industri Dengan menggunakan simulasi komputer. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. 6. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani.

sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.  membina siri elektrokimia. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia. akumulator asid plumbum.  jenis sel kimia. sel alkali dan sel nikel-kadmium. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 .  sel ringkas dan sel Daniell. sel merkuri. 6.

 menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia. 57 . menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.

memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia. 58 . mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai.  secara selamat dan teratur.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup.  proses dalam industri elektrokimia.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.

(b) Kegunaan asid. Murid boleh :   menyatakan maksud asid.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. H3O diperkenalkan. bes dan alkali dalam kehidupan harian. + asid monobes – monoprotic acid. menyatakan kegunaan asid.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. 59 . bes dan alkali dalam kehidupan harian. bes dan alkali.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. menzahirkan sifat alkali. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.

alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. air berkarbonat. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. asid lemah. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . air paip dan jus buah-buahan. 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH.

ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. asid etanoik. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Contohnya. asid hidroklorik. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. 61 .  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. : 7. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.

Membina peta minda berkaitan asid kuat. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. asid lemah. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. 7. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 .3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. alkali kuat dan alkali lemah.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . H2C2O4.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai.   telah disediakan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran. Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. NaOH atau kalium hidroksida KOH. Asid oksalik. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.

Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan. Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 . menghuraikan proses titratan asid-bes. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul.    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.

Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. 65 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

karbonat dan klorida. penyediaan dan pengawetan makanan. (b) (c) maksud garam. 66 .   menerangkan maksud garam. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. kegunaan garam dalam bidang pertanian. sulfat.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. perubatan. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian.

NaCl.   terlarut. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. natrium klorida. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. plumbum(II) kromat(VI). PbI2.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat.  K2CrO4 dan kalium dikromat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. 67 . CuSO4. Bincangkan keperluan penulenan garam. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. kalium kromat (VI). PbCrO4 dan barium sulfat. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. 68 . GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan.

ammonia. klorin. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. HCl. hidrogen. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. O2. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 .    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. hidrogen klorida.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. SO2 dan nitrogen dioksida. H2. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. Cl2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. CO2. CO2. menghuraikan ujian bagi anion. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. karbon dioksida. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif. NO2. NH3. H2. Ujian kimia untuk O2. sulfur dioksida.

Pb2+ dan NH4+.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. 70 . dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Pb2+. Mg2+. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Fe2+. Zn2+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Fe3+. Fe3+. Al3+. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. NH3 (ak). sulfat. NaOH dan larutan ammonia. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. NH4+. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan.

merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. dan NH4+ dalam larutan akueus. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. Pb2+. 8. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. Fe3+. membuat pemerhatian. juga hablur. 71 . menjalankan aktiviti Merancang eksperimen. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. penyediaan garam dan hablur.

menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh.  secara industri. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. detergen. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. menyebabkan pencemaran alam sekitar. baja dan akumulator. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida. menyebabkan pencemaran alam sekitar. 72 . contohnya. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. pembuatan cat. SO2.

9. (NH4)2SO4.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . menyatakan sifat-sifat ammonia. contohnya. ammonium sulfat. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia. contohnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. penghasilan baja dan asid nitrik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium.  secara industri. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia.

menyenaraikan contohcontoh aloi. loyang. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. keluli.    Nota kebolehaliran haba. gangsa dan piuter. 74 . Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. seperti duralumin. menyatakan tujuan pengaloian. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. keluli dan keluli nirkarat. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. (b) tujuan menghasilkan aloi. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. sifat dan kegunaan aloi. (c) komposisi. keluli nirkarat.

polipropena. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. selulosa dan kanji. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 . 9. menyenaraikan polimer semulajadi. politena. perspeks. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. nilon dan terilin. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya.

Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. kaca fotokromik dan kaca konduksi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. kaca terlakur. kaca borosilikat. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. menyatakan sifat seramik. sebagai satu kaedah pembuangan. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. komposisi.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. 76 . contohnya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik. menyenaraikan kegunaan seramik. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik.

 Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. gentian optik. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.  komponen asalnya.   menyatakan maksud bahan komposit. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. superkonduktor spesifik. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. mewajarkan kegunaan bahan komposit. (c) komponen-komponen bahan komposit. gentian kaca dan kaca fotokromik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 . (d) kegunaan bahan komposit.

Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. 78 . 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->