SENARAI PEMENANG PERTANDINGAN MENGARANG TAHAP 2 BAHASA MELAYU 2013

Tahun 4 1. Chan Yi Tian 2. Vinnie Tiang Wen Ying 3. Heo Xin Jie 4. Loh Zhi Shian 5. Goh Yi Fan ( 4K ) ( 4B ) ( 4B ) ( 4B ) ( 4B )

Tahun 5 1. Loh Si Ling 2. !"i# Yea$ 3.%i&o!e Chee Yan Lin 4.Kang Jia Yi 5. S(a)a %a*+a (5') (5H) (5B) (5B) (5B)

Tahun 6 1. Chan Yi ,ian 2. Ya$ Jiong Yan 3. &hong Chin Yee 4. Koa( Sh. Yi 5. Koa( Jia Yi ( -' ) ( -B ) ( -B ) ( -B ) ( -B )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful