j2kk

6351/1

SULIT

6351/1
Bahasa Cina
Kertas 1
Sept
2009
1¾ jam
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

BAHASA CINA
华文
Kertas 1

试卷一
Satu jam empat puluh lima minit

1 小时 45 分

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.

2.

Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya
buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak.
6351/1

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

2

6351/1

注意:
1.

本试卷分为甲、乙两组,每组各选答一题。

2.

不必抄题,惟须注明题目号数。

3.

字体过于潦草或答案不加标点者扣分。

甲组
[30 分]
(任选一题)

根据下面的材料和要求,写一篇应用文,字数约 120。

(一)试以修齐中学资料中心主任林治平名义,致函某报社请求赠送报纸,
以支持该校的阅读计划。

修齐中学将严惩携带手机到校的学生。

(二)试以修齐中学校长林治平名义,拟一则通告,呼吁家长禁止其子女
携带手机到校。

j2kk

6351/1
SULIT
6351/1

SULIT
3

乙组
[70 分]
(任选一题)

试以白话文书写一篇文章,字数建议在 400 至 600 之间。
(一)

美,无处不在。

(二)

全球面对金融风暴,你的家庭经济也深受影响。
试描述你和家人如何面对此状况, 并抒发你的感受。

(三)

“习惯影响我们的命运,左右着我们的人生。 ”
试说明习惯如何决定一个人的成败。

(四)

“学校是快乐天堂。 ”
针对上述意见,试提出你的看法。

(五)

试以“祸莫大于不知足”为题,创作一篇故事。

j2kk

KERTAS SOALAN TAMAT

6351/1

SULIT

j2kk

SULIT
6351/2
Bahasa Cina
Kertas 2
Sept
2009
2¼ jam
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009
________________________________________________________________________

BAHASA CINA
华文
Kertas 2

试卷二
Dua jam lima belas minit

2 小时 15 分

_____________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Bagi soalan objektif yang diikuti oleh empat pilihan jawapan, pilih satu jawapan
sahaja dan tuliskan jawapan pada helaian kertas jawapan yang disediakan di
halaman 17.

3.

Bagi soalan subjektif, jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang bergaris yang
disediakan di halaman 18,19,20 dan 21.

5.

Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan
daripada pengawas peperiksaan.

6.

Ceraikan semua kertas jawapan anda daripada kertas soalan. Ikat helaian tambahan
(jika ada) bersama-sama kertas jawapan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.
[ Lihat sebelah
6351/2
SULIT

j2kk

SULIT

2

6351/2

注意:
1.本试卷分为三个部分,共有 40 题,必须全部作答。
2.答案必须书写在所提供的答卷上。
第一部分
现代文阅读
[ 64 分 ]
第1题
根据下面的文字,概述蒙塔尔领悟人生哲理的经过。答案数字不可超过 120。
文后须注明确实的字数。
意大利洞穴专家毛里奇·蒙塔尔曾只身到意大利中部内洛山的一个地下溶
洞里,亲身经历一个长达一年的命名为“先锋地下实验室”的实验。
“先锋地下实验室”设在两千多米深的溶洞里,里面除配备有科学试验用的
仪器外,还设有起居室、卫生间、工作室和一个小小的植物园。在洞外山顶上
的控制室里,研究员通过闭路电视系统观察蒙塔尔一个人在长期孤独生活的情
况下,生理方面会产生哪些变化。
溶洞里死一般的寂静,刚开始二十天左右,由于寂寞与孤独,蒙塔尔曾
经感到害怕,怀疑能否坚持到底,但是后来还是顶住了。他依然像平时给果树
和蔬菜浇水,看书、写作或看录像片,实验室内还备有一辆健身自行车,他共
骑了一千六百多公里。
度过了一年多暗无天日的地下生活后,蒙塔尔重见天日。这时,他的体
重下降了 21 公斤,脸色苍白瘦削,人也显得憔悴,免疫系统功能降到最低点;
如果两人同时向他提问,他的大脑就会混乱;他变得情绪低落,不善与人交
谈。虽然他渴望与人相处,希望热闹,但他的确已丧失了交际的能力。
蒙塔尔说:过了这一年我才知道,人只有与人在一起时,才能享受到作
为一个人的全部快乐。过去,我喜欢安静,常倾向于独处;现在,我宁可选择
热闹,而不要孤寂。这场实验使我领悟了一个人生的哲理:生活的美好在于与
人相处。

j2kk

这让我们忽然想到了一种小动物——在深海底层中小小的扇贝,它们终日
紧闭着自己的壳,让人以为它们都是无情而坚硬的石块;可是,它们的内心明
明是柔软如缎的,而且有着美丽珍珠,却那样不被周围的人熟识。
所以,如果想要得到快乐,就把自己展示出来吧。快乐与美好应如风中
的花粉,带给了别人一缕愉悦,你自己也暗香盈袖。
(摘自《阳光》)
6351/2

[22 分]
SULIT

j2kk

SULIT

3

6351/2

第 2-11 题
阅读下面的文字,然后回答问题。
1979 年,当诺贝尔评奖委员会宣布把当年度的诺贝尔和平奖授予特丽莎
修女时,她似乎感到了某种困惑,因为她从未想到过获奖,而且做梦都没想到
过自己有一天会突然成为富翁——这是一个今天人们梦寐以求的生活理想。由于
没有充分的准备,而且自己似乎不适合当一个富人,特丽莎修女本能地迟疑
着,而且想拒绝这个奖项和这一大笔一夜之间就可以使她富起来的奖金。但是
诺贝尔评奖委员会的颁奖理由却让她发现了自己应当领这个奖和怎样用这笔巨
额奖金的理由或思路。
评委会说:“她(特丽莎)一生的事业有一个重要的特点:尊重人的个性,
尊重人的价值。那些最孤独的人,处境最悲惨的人,得到她真诚地关怀和照
料。这种情操发自她对人的尊重,完全没有居高施舍的姿态。”
于是在瑞典那金碧辉煌的市政厅,特丽莎修女郑重地对全世界说:“这个
荣誉,我个人不配领受。今天,我来接受这个奖项,是代表世界上的穷人、病
人和孤独的人。”
当她知道颁奖仪式上为全体来宾所准备的国宴需要花费不薄的资金时,
不禁黯然神伤,眼角溢出闪光的东西,那是一种感伤的泪。特丽莎抹去了眼角
的泪,带着深深的不安对诺贝尔颁奖仪式的主管发出真诚的柔弱的但又几乎是
难以拒绝的请求:“客人们能不能不享用这次盛宴,而把这次国宴的钱连同诺贝
尔奖金一起赠给我。因为……因为……吃这餐饭可能是一种浪费。一顿豪华国
宴只能供一百多人享用,却可以让 1500 名穷人吃一天饱饭。”特丽莎说这番话
的时候带着深深地不安。

j2kk

出乎特丽莎的意料,她的要求并没有得罪当年的高贵客人,反而深深地
打动了他们。 他们一致同意后便取消那一年的国宴, 把办理国宴的 6000 美金
的餐费统统交给特丽莎修女。特丽莎修女将这笔国宴费和奖金 19.2 万美元,一
并捐作麻风病防治基金之用。

6351/2

[ Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

4

6351/2

她办起了儿童之家,收养从路上捡来的先天残疾的弃婴,抚养他们成
人,收治照顾被亲人抛弃的人,使流落街头的垂死者得以在呵护中度过生命中
最后的时光。她说:“这些人像牲畜一样活了一辈子,总该让他们最后像个人一
样。”她所帮助的人,不会哭泣,因为没有眼泪可流;也不会请求,因为一向没
有人会理睬他们。但在特丽莎修女眼中,他们的生命同样值得享有尊严。
(节选自《感动中学生的 100 个人物》,略有改动)

2

特丽莎修女因什么贡献而获颁诺贝尔和平奖?
_______________________________________________________________

3

什么原因使特丽莎修女最终接受了诺贝尔和平奖?
_______________________________________________________________

4

为何特丽莎修女获知国宴需要花费不薄时流泪?
_______________________________________________________________

5

“ 这个荣誉,我个人不配。今天我来接受这个奖项,是代表世界上
的穷人、 病人和孤独的人。”
特丽莎修女说这句话的原因何在?
_______________________________________________________________

6

“总该让他们最后像个人一样”是什么意思?
_______________________________________________________________

7

“这种情操发自她对人的尊重,完全没有居高施舍的姿态。”
哪个画线词语的词性和“完全”相同?
A 需要花费不薄的资金

j2kk

B 几乎是难以拒绝的请求
C 连同诺贝尔奖金
D 值得享有尊严
6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

8

5

6351/2

“ 她办起了儿童之家, 收养从路上捡来的先天残疾的弃婴, 抚养他们成
人,收治照顾被亲人抛弃的人,使流落街头的垂死者得以在呵护中度过
生命中最后的时光。”
哪个画线短语是并列短语?
A 先天残疾
B 抚养他们
C 收治照顾
D 流落街头

9

“他们一致同意后,便取消那一年的国宴,把办理国宴的 6000 美金餐费
统统交给特丽莎修女。”
上面句子属于什么复句?

10

A

因果复句

B

承接复句

C

递进复句

D

条件复句

“这是一个今天人们梦寐以求的生活理想。”
对句子成分的分析,哪项正确?
A 这

: 定语

B 人们

: 主语

C 梦寐以求 : 状语
D 生活理想 : 宾语
11

“她所帮助的人,不会哭泣,因为没有眼泪可流;也不会请求,因为
一向没有人会理睬他们。”
哪个成语最能概括上面所反映的社会情况?

j2kk

A 世态炎凉
B 穷奢极侈
C 哀鸿遍野
D 民不聊生

6351/2

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

6

6351/2

第 12-19 题
阅读下面的文字,然后回答问题。
两个男孩子,从小学到高中不仅在一个学校里,而且在同一个班里。两
人情同手足胜似手足。他俩都是独生子,很得家长的喜爱。
一个星期天的清晨,他俩相约到海边游泳。夏日的海滨,细细白沙柔软
而蓬松,蓝蓝的海水不断地轻轻亲吻着他们的脚背,吸引他们恨不得一下子投
向大海的怀抱中。这对年轻好胜的小伙子互相比赛着向深处游去。突然,风云
骤变,阳光隐没在厚厚的云层里,那碧绿的海水顿时变得混沌暗黑,不一会
儿,暴风雨便如同瀑布似的铺天盖地地倾泻下来,狂怒的海水发出呼呼巨响。
这两个小伙子在滔天的白浪中与危险苦苦的搏斗着,他们刚刚游在一起,就被
一层巨浪分开了。他们高声喊叫着,竭力保持联系,同时,拼命往岸上游去。
风越来越大,浪越来越高了,海浪时而像无数隆起的小山,把他们抛向高空,
时而又如凹下去的峡谷,使他们掉进无底的深渊。啊,一个小伙子仍在高叫着
同伴的名字,却怎么不见回音?他心急如焚,拼命向同伴那里游去,人不见
了!他不顾一切地喊叫着,寻找着,直到凶猛的巨浪把他打昏。
当他醒来时,发现自己躺在医院的病床上,他得到的第一个消息就是好
友不幸溺水身亡。后来,他伤愈出院了,但他心中的忧悒却日渐加剧。是他主
动找好友去游泳的,是他没有把好友抢救出来。他失魂落魄地终日在海边徘
徊,向着一望无垠的大海轻轻呼唤着好友的名字,但是只有那阵阵涛声作答。
他来到好友家里,请求伯母的宽恕。那失去独子的母亲悲痛欲绝,终日
以泪洗脸,无暇顾他。他每次都怀着负疚的心情离去。
这种痛苦的心绪一直伴随着他离开校门,踏入了社会,为亡友而产生的
伤感也注满了他的新房,甚至在蜜月中也不时影响到新婚的热烈气氛,这使新

j2kk

娘惊诧不解,思绪万千。她看到丈夫总爱在海边定睛伫止,神不守舍,便生气
道:“你总爱来海边,那你就去跟大海一块过日子吧!”一气之下,便离家而去
了。妻子的离去,使他陷入了更大的苦恼之中。

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

7

6351/2

一天,有人轻轻地敲他的房门。来了两个人, 一位站在门外, 另一位妇
人进来, 轻吻了他的额头, 亲切地说:“孩子,还认得我吗?”
他抬头一看,来的正是他亡友的母亲。“伯母,想不到是您来了!”他惊喜
地扑上去。妇人亲切地抚摸着他的头发说:“我的孩子,过去了的事情就让它过
去吧!我曾经对你也不够冷静,请你多多原谅!”说着,两行晶莹的泪水无声地
流淌在她那苍白的面颊上。“伯母!我的好妈妈!”他再也忍不住了,痛悔和欢
喜的泪水尽情地涌出。然而,这已不再是难过的泪水,而是互相谅解的热泪。
她冷静了一下,说:“我今天来,是想对你说,我从你身上看到我的孩子还活
着。你为他倾注了自己的哀思,我从你的情感中感受到人生的欢乐。让我们互
相谅解吧,让我们如同一家人那样互相体恤吧。我从你妻子那里了解了你的感
情,我觉得你是可敬的。但是,我与你,她与你之间还缺乏谅解的精神;现
在,我把她找来了,愿你们永远互相体谅、互敬互爱、白头偕老吧!”
(摘自《读者丛书·人生的忠告》)
12

从文中举出一个例子,以说明那两个男孩“情同手足胜似手足”?
_______________________________________________________________

13

妻子离开丈夫的主因是什么?
_______________________________________________________________

14

“我曾经对你也不够冷静,……”
这句话反映出亡友的母亲当时怎样的心理?
_______________________________________________________________

15

“他再也忍不住了,痛悔和欢喜的泪水尽情地涌出。”
为什么他有“痛悔”和“欢喜”交集的心情?
_______________________________________________________________

j2kk

6351/2

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

16

8

6351/2

从本文中,你得到了什么启示?
___________________________________________________________________

17

哪个是“伫止”的“伫”字的正确读音?
A zhO
B chO
C zO
D cO

18

“狂怒的海水发出呼呼巨响。”
以下哪个句子和上述的句子采用了同样的修辞手法?
A 蓝蓝的海水不断的轻轻亲吻着他们的脚背。
B 暴风雨便如同瀑布似的铺天盖地地倾泻下来。
C 那碧绿的海水顿时变得混沌暗黑。
D 他失魂落魄地终日在海边徘徊。

19

“两行晶莹的泪水无声地流淌在她那苍白的面颊上。”
上述句子的补语是什么?
A 两行晶莹的泪水
B 无声地
C 流淌
D 在她那苍白的面颊上

j2kk

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

9

6351/2

第 20-22 题
阅读资料, 回答问题。
你必须下水游泳 !

20

根据上述漫画的理解,哪项是正确的?
A 家长过于苛求,孩子倍感压力。
B 家长过于呵护,孩子无法自立。
C 家长严加督促,孩子五育俱全。
D 家长严格管教,孩子展现魄力。
一个人在高山之巅的鹰巢里,抓到了一只幼鹰。他把幼鹰带回家,养在
鸡笼里。幼鹰和鸡一起啄食、嬉闹和休息。鹰渐渐长大,羽翼丰满了,
主人想把它训练成猎鹰,可是它以为自己是一只鸡,根本没有飞的愿望
了。主人试了各种办法,都毫无效果,最后把它带到山顶上,一把将它
摔下去。鹰在慌乱之中拼命地扑打翅膀,终于飞了起来!

21

上面的故事带给我们什么信息?
A 信心召唤成功的力量。
B 勇气创造生命的蓝天。
C 习性掩盖潜在的能力。

j2kk

D 训练造就壮丽的飞翔。

6351/2
SULIT

10

孩子
在土里洗澡
爸爸
在土里流汗
爷爷
在土里埋葬
臧克家《 三代》

22

对上述诗歌的理解,哪项是正确的?
A 祖孙三代因土地贫瘠,生活潦倒。
B 祖孙三代欲摆脱贫困,生活忙碌。
C 农家世世代代与土地为伴,生活辛劳。
D 农民受尽贪官污吏的剥削,生活坎坷。

[Lihat sebelah
SULIT
6351/2

j2kk

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

11

6351/2

第二部分
文言文阅读
[24 分]
第 23-30 题
阅读下面的文言文,然后回答问题。
邺①俗信巫不信医。病者召医,必于巫决其可否;浸②而巫谓医方不可
用,出己方以与之,医益困。以故医之无志行者,多徙业为巫。
有一医,衣敝履穿,粗粝不饱,坚不徙业,其色若有自得者。一日,与
巫遇于道;巫心贱之,呼之曰:“盍避道乎?”医曰:“两避可也。” 巫怒曰:“尔贫
将行乞,避我,宜也;今言‘两避’,有说乎?”曰:“尔,鬼道也;我,人道也。
吾闻人触鬼者不祥,鬼触人者碎,故当两避也。”巫愈怒曰:“病者之门,吾能
杜尔之入;我愿为尔乎,尔愿为我乎?” 曰:“吾邻有狗,善吠,蹲于门,客不敢
入;狗愿为客乎,客愿为狗乎?”巫终不能屈医而去。
无何,西门豹为邺令,大惩巫,人始服医之识力焉。
(刘熙载《邺医》)
注释:
①邺:古地方,在现今河北省临漳县。
②浸:逐渐。

23

邺地有什么风俗?
_______________________________________________________________

j2kk

24

那些没有坚定意志行医的医生如何度过困境?
_______________________________________________________________
[Lihat sebelah
SULIT

6351/2
SULIT

25

12

6351/2

医生以什么理由要巫师互相让路?
_______________________________________________________________

26

西门豹担任邺地长官时做了什么事?结果怎样?
_______________________________________________________________

27

本文的主旨是什么?
_______________________________________________________________

28

出己方以与之,医益困。
试将上面的句子译为白话。
_______________________________________________________________

29

尔贫将行乞,避我,宜也。
试将上面的句子译为白话。
_______________________________________________________________

j2kk

30

病者之门,吾能杜尔之入。
试将上面的句子译为白话。
_______________________________________________________________

6351/2

SULIT

SULIT

13

6351/2

第 31-34 题
阅读下面的文言文,然后回答问题。

别后不知君远近,触目凄凉多少闷!渐行渐远渐无书,
水阔鱼沉①何处问?
夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。故攲②单枕梦中
寻,梦又不成灯又烬。
欧阳修《 玉楼春》
注释:
①水阔鱼沉: 言相距遥远,音信隔绝。古代有鱼腹传书的传说,这里以鱼代指
书信。
②攲:斜靠。
31

词中思妇为何会感到凄凉、郁闷?

j2kk

_______________________________________________________________
32

原文哪一句表达了思妇欲求无路、欲诉无门的愁苦?
_______________________________________________________________

33

为什么思妇急于入梦?
_______________________________________________________________

34

“灯又烬”象征什么?
_______________________________________________________________

6351/2

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

14

第三部分
名句精华
[12 分]

第 35-40 题
回答下面有关名句的问题。
35

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”
上面的名句表达了诗人怎样的品格?
A 光明磊落
B 公正廉洁
C 孤高芳洁
D 豁达大度

36

哪组名句说明阅历的重要?
A 路遥知马力,日久见人心。
旧书不厌百回读,熟读深思子自知。
B 千里之行,始于足下。
欲穷千里目,更上一层楼。
C 不经一事,不长一智。
操千曲而后晓声,观千剑而后识器。
D 负笈从师,不远千里。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。。

37

试写出下面名句空白处的原文。
“忽如一夜春风来,____________________。”

6351/2

j2kk

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

15

6351/2

那个高官平日一副正义凛然的样子,岂料在国家发生危
难时,竟投靠敌人,倒戈相向,其虚伪的面目最终暴露
无遗。
38

哪个名句可以配合上面的情况?
A 星垂平野阔,月涌大江流。
B 疾风知劲草,板荡识诚臣。
C 高名令志惑,重利使心忧。
D 穷则独善其身,达则兼善天下。

39

哪项正确地引用名句?
A “为学要如金字塔,要能广大要能高”,研究学问应专心一致,别把目标
放太广而导致无法兼顾,最终迷失在学问的浩瀚海洋中。
B 从事艺术创作的人,应该注重品德的修养和完美的人格塑造,“丹青不
知老将至,富贵于我如浮云”,这样才能获得人们的敬仰。
C 你若想在社会上立足,就必须好好掌握一技之长,须知“富贵本无根,
尽从勤里得”,单靠先辈留下的财产,迟早会坐吃山空的!
D 年轻人是国家未来的中流砥柱人物,应积极地充实自己,奋发向上,
“天行健,君子以自强不息”,唯有努力不懈,才能实现远大的抱负。

40

“将相本无种,男儿当自强。”
试写出上面名句的含义。
_______________________________________________________________

j2kk

KERTAS SOALAN TAMAT

6351/2

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

16

6351/2

HALAMAN KOSONG

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

17

6351/2

Nama:___________________________________ Tingkatan : _______________________
No Kad Pengenalan :_______________________

Angka Giliran : ___________________

BAHASA CINA
HELAIAN KERTAS JAWAPAN 答卷

客观题:写出所选定的答案字母。
题数

答案

分数

7
8
9
10
11
17
18
19
20
21
22
35
36
38
39

总分

j2kk

6351/2

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT
18
6351/2
No Kad Pengenalan :_______________________ Angka Giliran : ____________________

书写题:概述内容

1

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

19

6351/2

No Kad Pengenalan :_______________________ Angka Giliran : _____________________

简答题

2

3

4

5

6

12

13

14

6351/2

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

20

6351/2

No Kad Pengenalan :_______________________ Angka Giliran : _____________________

简答题

15

16

23

24

25

26

27

28

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

21

6351/2

No Kad Pengenalan :_______________________ Angka Giliran : _____________________

简答题

29

30

31

32

33

34

37

40

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

6351/1
Bahasa Cina
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
Sept
2009
1¾ jam
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

BAHASA CINA
华文
Kertas 1

试卷一

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

_____________________________________________________________
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

j2kk

SULIT

6351/1

2

甲组评阅标准
应用文

【30 分】
评阅标准

等级

分数
29-30

应用文
· 内容完整
· 语言通顺
· 文句简明

A

25-30

27-28

· 格式完整
· 偶有病句

25-26

23-24

· 标点基本正确
· 罕有错别字

· 内容尚完整
· 语言通顺
· 文句简明

B

19-24

21-22

· 格式尚完整
· 病句少
· 标点错漏少

19-20

· 错别字少

17-18

· 内容欠完整
· 语言基本通顺

j2kk

C

13-18

15-16

13-14

6351/1

· 格式欠完整
· 病句稍多
· 标点错漏少
· 错别字少

SULIT

j2kk

SULIT

3

6351/1

评阅标准
等级

分数
应用文

11-12
· 内容不完整
· 语言不够通顺
D

07-12

09-10

· 格式不完整
· 病句多
· 标点错漏多,错别字多

07-08

05-06

· 几乎无内容
· 表达极差
· 语法严重错误

E

01-06

03-04

01-02

注:
· 离题者 0 分
· 完全没有内容者 0 分

j2kk

6351/1

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

4

(一)应用文

(a)

(b)

内容
1

活动目的

2

推行日期

3

致函目的

4

赞语

5

回复/致谢

格式:
公函格式包括下列各项:
写信人团体名称
写信人团体地址
收信人职衔
收信人地址
日期
称呼
标题
自称/职衔
署名

6351/1

j2kk

6351/1

SULIT

j2kk

SULIT

5

(二) 应用文

(a)

内容
1 发通告目的
2 禁止原因,如上课不专心/ 纪律问题/干扰教学等
( 其他合理答案皆可接受)
3 惩罚方式
4 执行惩罚日期
5 呼吁

(b)

格式
通告格式包括下列各项:
发通告团体名称
发通告团体地址
对象
日期
标题
职衔
署名

6351/1

j2kk

6351/1

[Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

6

6351/1

乙组评阅标准
作文
等级

分数

[70 分]
评阅标准

69-70

· 切题,中心思想明确,内容具体、充实、有吸引力
· 叙述、说明、描写、抒情或议论恰当
· 语言通顺,罕有病句

A

61—70

65-68

· 句式灵活,善于运用修辞手法
· 词语生动,遣词用字准确、简练
· 结构完整,层次分明,详略得当

61-64

· 标点基本正确,罕有错别字
· 表现高尚的思想及情操

57-60

· 切题,中心思想明确,内容具体
· 叙述、说明、描写、抒情或议论恰当
· 语言通顺,病句少

B

49—60

53-56

· 句式尚灵活,正确运用修辞手法
· 遣词用字准确
· 结构完整,层次分明,详略得当

49-52

· 标点错漏少,错别字少
· 表现健康的思想感情

45-48

· 切题,有中心思想,内容欠具体
· 叙述、说明、描写、抒情或议论尚恰当
· 语言尚通顺,病句稍多

C

37—48

41-44

· 遣词用字尚准确

j2kk

· 结构尚完整,层次尚清楚,详略尚得当
· 标点错漏少,错别字少
37-40

· 表现健康的思想感情

6351/1

SULIT

SULIT

等级

7

分数

6351/1

评阅标准
33-36

· 不甚切题,中心思想不明确,内容空泛
· 叙述、说明、描写、抒情或议论不恰当
· 语言欠通,病句多

D

25-36

29-32

· 遣词用字欠准确
· 结构松散,层次不清,详略不当
· 标点错漏多,错别字多

25-28
· 不切题,内容空泛
21-24

· 叙述、说明、描写、抒情或议论不恰当
· 语言不通顺,病句很多
· 遣词用字不当

E

13-24

17-20

· 结构乱,不成篇
· 标点错漏多,错别字多
· 字迹潦草,难辨认

13-16

j2kk

9-12
· 极不切题
· 表达极差
F

01-12

5-8

· 语法严重错误

1-4

注:
· 离题者 0 分
6351/1

SULIT

j2kk

SULIT

6351/2
Bahasa Cina
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Sept
2009
2¼ jam
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

BAHASA CINA
华文
Kertas 2

试卷二

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

_____________________________________________________________
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 6 halaman bercetak
6351/2

[ Lihat sebelah
SULIT

j2kk

SULIT

6351/2

2

华文试卷(二)评阅标准
第 1 题 : 概述
1

字数必须重数。

2

字数多于题目所规定者,将被扣分。字数少于题目所规定者,不扣分。
a. 内容

18 分

b. 行文

4 分

总分

22 分

行文分数
4
3
2
1

字数

扣分

· 文句通顺,衔接自然

125-129

1

· 标点错漏、错别字少

130-134

2

· 文句尚通顺

135-139

3

· 标点错漏、错别字稍多

140-144

4

· 文句欠通顺

145-150

5

· 标点错漏、错别字多

151-170

10

· 文句不通顺

171 或以上

18

准则

· 标点错漏、错别字甚多
0

· 没有作答
· 全篇答非所问

说明:
行文 - 组织文字,表达意思。
文句通顺 - 文章的词句流畅,没有逻辑上或语法上的毛病。
衔接自然 - 应用适当的语句,把各项内容接连起来。

参阅答案:
· 蒙塔尔只身在两千多米的溶洞内(1),洞内极其寂静(1)。
· 起初(1),他感到孤寂/寂寞(1),害怕/担心不能坚持到底(1),后来他顶住
了(1)。

j2kk

· 他依然像平时般过活/但依然给果树和蔬菜浇水、看书等(2)。
· 度过了一年多暗无天日的地下生活后(2),
· 若两人同时向他提问,他的大脑就混乱(2)。
· 他变得情绪低落(2),丧失了交际能力/不善于交际(2)。
· 这实验让他明白生活的美好在于与人相处。/人只有与人在一起时,才能
享受到快乐(2) 。
6351/2
SULIT

( 113 字)
SULIT

6351/2

3

简答题部分
· 答案符合标准者,可得 2 分。
· 答案不完全符合标准者,可得 1 分。
· 没有作答或答案不正确者,得 0 分
题序

答案

2

她一生从事尊重人的个性和价值的事业。/她一生真诚地关怀和照料
那些最孤独和处境最悲惨的人。(少“一生”只得 1 分)

3

她可利用这笔奖金帮助有需要的人。

4

她感叹有人为一餐而伤财劳民,有人却因一餐而饿死街头。/
她感慨有些人过着富足、奢侈的生活; 有些人却过着颠沛流离的生
活,甚至饿死街头。/因为她想到一顿豪华国宴只能供一百多人享
用,却可以让 1500 名穷人吃一天饱饭。

5

她认为帮助贫乏的人/他人是本分,不需以奖励来赞扬与肯定。

6

使流落街头的垂死者能在临死前得到呵护与关怀/关爱/照顾,享有
人的尊严。
备注:少写“垂死者”( 0 分)

j2kk

12

他们在滔天的巨浪中与危险中苦苦地搏斗着,他们高声喊叫着,竭
力保持联系。/他心急如焚,拼命向同伴那里游去。/他不顾一切地
喊叫着,寻找着,直到凶猛的巨浪把他打昏。
备注:他失魂落魄地终日在海边徘徊,向着一望无垠的大海轻轻呼
唤着好友的名字,但是只有那阵阵涛声作答。(0 分,这是负疚的
反映)

13

男孩忽略了新婚的太太,使她心中存有种种猜疑 / 疑虑。

14

生气/埋怨/ 怨恨

15

他痛悔没能把好友抢救出来,欢喜得到朋友母亲的谅解 / 原谅。

6351/2

[ Lihat sebelah
SULIT

SULIT

16

4

6351/2

让我们了解人与人之间应该互相谅解,谅解可以化解悲伤。/ 对人
要宽宏大量。

23

相信巫师不相信医生

24

改行做了巫师

25

认为两者不能相互碰撞。/ 人碰鬼不吉祥,鬼碰人就破灭了。

26

西门豹狠狠地惩办了巫师。人们信服了医生的才识和魄力。

27

揭露了邺地的巫师排挤医生,招摇撞骗的丑行。 /
赞颂意志坚定,不向邪恶势力妥协,敢于斗争的医生。
备注:说明要相信医生,不要相信巫师。(0 分)
说明邺地人们的迷信。(0 分)
叫我们不要迷信/说明迷信的害处(0 分)

j2kk

28

拿出自己开的处方 给 病人,行医的人处境更加困难了。

29

你 穷得就要 讨饭了,给我让路是应该的。

30

病人 的 家门,我能阻住你进入。

31

因不知亲人行踪。

32

水阔鱼沉何处问?

33

因为要摆脱苦况的现实/希望梦中能寻觅到现实中寻觅不到的亲人。

34

与亲人会面的机会幻灭/自己与亲人的相会不可能实现/希望破灭/希
望成泡影/ 思妇的命运变得像灯花一样凄迷、黯淡。

37

千树万树梨花开

40

说明人只要奋发努力,一定会大有作为。

6351/2

SULIT

j2kk

SULIT

6351/2

5

第 2-40 题
第一部分

第二部分

第三部分

1

书写题

23

简答题

35

C

2

简答题

24

简答题

36

C

3

简答题

25

简答题

37

简答题

4

简答题

26

简答题

38

B

5

简答题

27

简答题

39

D

6

简答题

28

简答题

40

简答题

7

B

29

简答题

8

C

30

简答题

9

B

31

简答题

10

D

32

简答题

11

A

33

简答题

12

简答题

34

简答题

13

简答题

14

简答题

15

简答题

16

简答题

17

A

18

A

19

D

20

A

21

C

22

C

j2kk

[Lihat sebelah
SULIT

6351/2
SULIT

6

6351/2

译文:( 只供参考)
刘熙载《邺医》
邺地风俗相信巫师不相信医生。生病的人请医生诊治,一定要请巫师断
定医师的治疗好不好;逐渐地,巫师就说医生的处方不能用,拿出自己开的处
方给病人,行医的人处境更加困难了。因此,那些没有坚定意志去行医的医
生,很多改行做了巫师。
有一个医生,身上穿的是破旧的衣服,脚上穿的是穿了洞的鞋子,连粗
粮也吃不饱肚子,还是坚决不改行,脸上露出泰然自得的神情。一天,他在路
上和巫师相遇,巫师心里看不起他,厉声叫唤他:“你为什么不让路?”医生回答
说:“我们两人彼此都让路是可以的。”巫师怒气冲冲地说:“你穷得就要讨饭
了,给我让路是应该的。现在你说我俩互让,有什么理由呢?”医生回答道:“你
装神弄鬼,我治病救人。我听说人碰鬼不吉祥,鬼碰人就破灭了,所以应当互
相让路。”巫师更气愤地说:“病人的家门,我能阻住你进入;我愿意将就你
呢,还是你愿意将就我呢?”医生说:“我的邻居有条狗,很会汪汪叫,在门口蹲
着,客人不敢进门。狗愿意将就客人呢,还是客人愿意将就狗呢?”巫师始终不
能使医生屈服,便走开了。
不久,西门豹来担任邺地长官,狠狠地惩办了巫师,人们才信服医生的
才识和魄力。

j2kk

欧阳修《 玉楼春》赏析
词写闺中思妇的别恨。
上片写恨的缘由:一是别后不知亲人(爱人)的行踪在哪里,由于思
念、孤独,所以触目凄凉,心中烦闷;二是亲人越行越远越不见音信,又无处
可打听。
下片进一步描写思妇愁苦。深夜难以入睡,窗外秋风吹竹林,万叶千声
听起来特别凄凉。于是斜靠在单枕上只想在睡梦中追寻爱人的踪迹,然而这一
希望又成泡影,彻夜难眠,终于连相伴着的残灯也熄灭了,留下的只是一片黑
暗。
词的笔调既深沉又婉曲。
6351/2

SULIT