‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪5:18 ............................................‬‬

‫‪35°- 20°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪6:30 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫אייז‪/‬רעגן‬

‫‪30°- 18°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‬

‫מיטוואך פר' תצוה • ה' אדר א' תשע"ד לפ"ק • ‪■ February 5, 2014‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫וקול שמחה‬

‫צד הכלה‬

‫ר' אליעזר דוד אינזליכט הי"ו (בראך)‬
‫החתן כמר ליפא ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' מענדל מאיר פריינד הי"ו (לעפקאוויטש)‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' בנימין ווייזער הי"ו (פירטה)‬
‫החתן כמר חיים ארי' ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה יצחק פיש הי"ו (וויינבערגער)‬
‫הכלה מרת רבקה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' מרדכי יצחק הכהן מאשקאוויטש הי"ו (גוטמאן)‬
‫החתן כמר אהרן זאב ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה שלמה ברא"י ווערצבערגער הי"ו (שווארטץ)‬
‫הכלה מרת בינא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫צד החתן‬

‫חתונות‬

‫קול חתן‬

‫וקול כלה‬

‫צד הכלה‬

‫הרב הערשל מייזליש שליט"א‬
‫החתן כמר שמואל ני"ו ‪( -‬קרויס)‬

‫פרדס צבי‬

‫ר' שלום אבערלאנדער הי"ו‬
‫החתן כמר יוסף ני"ו ‪( -‬שטיינבערג)‬

‫קאנךינענךאל‬

‫ר' אלעזר קליינבערגער הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר יוטא תחי' ‪( -‬רייך)‬

‫אולם עקשךיין‬

‫ר' חיים אלימלך יאקאב הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר איטא תחי' ‪( -‬בלומענטאל)‬

‫ר' נתן דוב שווארטץ הי"ו‬

‫הרב מענדל טייטלבוים שליט"א‬
‫הכלה מרת קילא תחי' ‪( -‬ווידער)‬

‫ק"י‬

‫החתן כמר חיים אברהם ני"ו ‪( -‬ווערצבערגער)‬

‫)‪We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive‬‬
‫)‪(we deliver‬‬
‫‪SPECIAL‬‬
‫‪Manicuret‬‬
‫‪ACNE FACIAL‬‬

‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪Professional Acne Treatmentt‬‬
‫'‪plus 'organic peal‬‬
‫‪all for $89.99‬‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪by the famous Rina‬‬
‫‪*limited time only‬‬

‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬

‫קלאסיפיידס‬
‫מזל אדר דגים!‬

‫‪Buy Any Fish Sushi‬‬

‫‪FREE‬‬
‫‪Delivery‬‬

‫‪Receive FREE Can Soda‬‬

‫‪45‬‬
‫‪LEE AVE.‬‬
‫‪Cor. Wilson St.‬‬

‫‪718.576.3055‬‬

‫געזוכט ‪ -‬אן עקספיריענסד טיטשער פאר א ליגעל פלעי‪-‬גרופע‪ ,‬שיין באצאלט פאר די ריכטיגע קאנדידאט‬
‫רופט ‪ 347-779-7021‬אויב קיין ענטפער לאזט א קלארע מעסעדזש‬
‫‪F/T Secretary position available in Heimish WMSBRG Office. Phone skills‬‬
‫‪& Knowledge in QuickBooks a must. 12 graduated preferred. Call 718-207-3336‬‬
‫‪FOR SALE - Accentuation mahogany -almost new- Italian bedroom set. 2 head boards.‬‬
‫‪48 inch. Night table. Dresser. Regular price $14,000, asking $7,250. Please call 347-409-8766‬‬
‫‪Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices.‬‬
‫‪Best Service. Call 347-341-0420‬‬

‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י ‪ -‬פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬
‫מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬
‫די ‪ Full-Sucsses Diet Spray‬האט שוין געראטוועט טויזנטער היימישע מענטשן! וועלכע האבן פארלוירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג ‪718-705-8008‬‬

‫אינגערמאן נעמט אן טריפס לאקאל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬עירפארט ‪ -‬מעסענדשער‪ ,‬רופט ‪347-219-4846‬‬
‫וואודרידזש ‪ -‬א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‪ ,‬נאנט צו ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪718-852-8573‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬
‫‪Call or Text Matty‬‬

‫‪Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials‬‬

‫‪917.710.4950‬‬
‫‪56 Harrison Ave.‬‬

‫‪"90% of my clients were referred‬‬
‫"‪by other satisfied customers‬‬

‫!‪Thank you for your confidence‬‬

‫‪ELECTROLYSIS‬‬

Newest Machine.
ELECTROLYSIS
Painless & Effective.
Shaindy
Lee/Hooper Area ■ 347.388.9535

by

‫האבן זיך אייער ציצית צוריסן? ווארפט דאס נישט אוועק! ברענגט עס אריין‬
!‫ לינטש מיר וועלן אייך עס איבערקניפן ממש ווי ניי‬27 ‫צו מארסי קלינערס‬

‫בואי כלה‬

SURELLES SKIRTS
will be coming iy"h to 213 Lee Ave.

REBETZIN ROCHEL LUBIN

THURSDAY2/6

will be giving her

12:30 - 8:30pm

2 PARTS SERIES KALLAH SHIUR

Feb. 10 & 11
Please call 347-616-4934 / 848-210-0286

Just Arrived!

New Shabbos
& Velvet Simcha Skirts

‫לאזט איבער אייער קינד‬

‫רופט‬

‫אויף‬
718.384.3701 ‫ביינאכט‬
‫אין א רוהיגע אטמאספערע‬
:‫צו באקומען ביי‬
The Wireless Expert
140 Rodney St.

‫פאר‬
‫האלב‬
!‫פרייז‬

‫אנט צו‬
‫נרדס פיגא‬
‫פ‬
‫ון‬
‫פרדאס צבי‬

‫איבערגעגע‬

‫בעביסיטער‬

‫מיט די הילף פון א נדבן איז דא צו באקומען‬

‫מאושר סעלפאון'ס‬

‫( אן קיין טעקסט מעסעדזשעס‬Approved Link)

MID-WINTER

“Can I still become
Computer Savvy
before this Purim?”

SALE
AT

GROSS
LOUNGEWEAR

ȩHFʝȷɏɈʇʕɔɩ

57 LEE AVE.
NEW!
Free Delivery

‫ב‬
‫ע נע‬

Join our Pre-Purim
CRASH COURSE today! 
ůĂƐƐĞƐƐƚĂƌƟŶŐƚŚŝƐǁĞĞŬ͘

917.789.3138

Klein's Restaurant. 595 Bedford Ave. 718-384-6577

445 Park Avenue
bet, Kent & Franklin Ave

Internal Medicine
General Check Up
Throat Cultures
Flu Shots
& Vaccinations

Community Health Network

718.963.0800

Blood Work
FREE
TRANSPORTATION
PROVIDED
Referrals
¾°¯³³¯¿³³¸¯·Á´´Ǹ¯
House Calls
À¸´´ÇÁÀÁ»Á°¯¿ÇÁµ¿´¯¾´Ã
Professional Ear Wax Cleaning

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

718.963.0800 ·¿Á½·¿¸´Ã¯ÇÁ¸¸¯ǯ÷¿¸¸³·Ã´Ç

Community Health Network

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful