Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) i članka 7. stavka 4. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine, br. 82/2012 i 88/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ godine donijela

ODLUKU o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

I. Pokreće se postupak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja. II. U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se: doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med., mr. oec., ministar znanosti, obrazovanja i sporta Sabina Glasovac, pomoćnica ministara znanosti, obrazovanja i sporta Ivana Bulešić, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Monika Vričko, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Mirela Zagorac, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tajana Drakulić, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku, KLASA: 022-03/13-04/581, URBROJ: 50301-04/12-13-3, kojom je otkazala Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 7/2011) zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti. Otkazni rok iznosi tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu te Odluke, istekom kojih Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama prestaje važiti. Zbog interesa da se urede prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama, koja nisu uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i posebnim propisima potrebno je pristupiti pregovorima o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja. Slijedom svega navedenog predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o pokretanju postupka o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja te o imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful