លិខិតចំហ

របធនចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ
ជូនចំេពះជនរ ួមជតិ និងយុវជនែខមរ
សតព
ី ី

“ បញ
ហ ជតិសខ
ំ ន់ៗែដលយុវជនរតូវេដះរសយ ”
បងបអូនជនរួមជតិ និងយុវជនែខមរទំងអស់ជទី េគរព !
កនុងនមរបធនចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ និ ងកនុងនមខញំុផទល់ ហុង
ី សុខសនត ខញំុសូម
ជរមបបងបអូនជនរួមជតិ និ ងមិ តតយុវជនែខមរទំងអស់េមតតរជបថ នេពលបចចុបបននេនះ មនបញ
ហ ជតិ

សំខន់ ៗេរចនណស់
ដំ េណះរសយ

ែដលេយងជយុវជនចំបច់ រតូវចូ លរួមពិ ភកស

យកចិតតទុកដក់

និងជួ យរក

ដូចជបញ
បញ
ហ បរេទសឈលនពន អំេពពុករលួយ អយុតិធ
ត ម៌សងគម កររ ំេលភសិទិ ធ និងករ

បិទសិទិេធ សរ ីភពរបស់របជពលរដឋ

េហយជពិ េសសករែសវ
ករែសវងរកយុតិធ
ត ម៌ជូនមចស់េឆនត

តមរយៈ

ិញ
ករេបះេឆនតេឡងវ ិញជេដ
ម។
ប៉ុ ែនតរយៈេពលបួនរបំៃថងចុងេរកយេនះ ខញំុេឃញបងបអូនជនរួមជតិ និ ងមិតតយុវជនែខមរមួ យចំនួន
ហក់ ដូចជេភលចគិតអំពីបញ
បញ
ហ ជតិសខន់
ំខន់ែដលខលួនកំពុងរបឈម និងរតូវចូលរួមេដះរសយជបនទន់េនះ
ែបរជនំគនេលកយកបញ
ហ បុ គគលរបស់កញញ ធី សុវណណថ ែដលរតូវគណបកសសេរងគះជតិ េចញលិខិត
បដិេសធចំ េពះករផសយព័ ត៌មនមិនពិ តកនុងទំព័រេហវសប៊ុ ករបស់នង

និងរូបនងគមនអវីពក់ ព័នធេទនឹង

គណបកសសេរងគះជតិ មកចុ ះផសយកនុងសរព័ ត៌មន និងេធវករពិ ភកសគនតមបណ
ត ញសងគមេហវសប៊ុក
េទវ ិញ ។

ករផសពវផសយកនុងសរព័ត៌មនកតី ឬករពិ ភកសគនតមបណ
ត ញសងគមេហវសប៊ុ កកតី បនេធវឲយជន

ែដលមនគំនិតទុ ចរច ិតមួ យចំ នួន យកេទេឃសន ឬអធិ បបយបំេផលសផទុយពី ករពិត ។ កនុងនមថនក់
ដឹ កនំៃនចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ ខញំុសូមបញ
ជ ក់ជូនជនរួមជតិ និ ងមិតតយុវជនទំងអស់ថ

ខណៈេពលេនះ សថនភព និងករងររបចំៃថងរបស់ចលនយុវជនេយងខញំុ កំ ពុងែតរបរពឹ តេត ទជរបរកតី

េដយគមនករែបកបក់ េនះេទ ។ ផទុយេទវ ិញ េយងរ ឹតែតមនភពសមគគីរ ឹងមំជធមមត េដយមិនចញ់
ឧបយកល់ ករញុះញុងបំែបកបំ បក់ របស់ជនទុចចរ ិតណមួ យេឡយ ។
រហូតមកដល់េពលេនះ

េប ខំុម
ញ ិ នរចឡំេទេនះ

ចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ

ក៏ដូចជ

គណបកសសេរងគះជតិ េយងមិនែដលបដិ េសធចំេពះទេងវ និ ងសកមមភពននរបស់កញញ ធី សុវណណថ
មតងណេឡយ េទះបី ទេងវ និងសកមមភពទំងេនះកនុងេគលបំ ណងអី វ ឬេដមបីរបេយជន៍ អក
ន ណមនក់

ក៏ េទែដរ េរពះេនះជសិទិេធ សរ ីភពរបស់បុគគល ប៉ុែនតកុនងនមជគណបកសនេយបយមួ យ េយងមនសិទិ ធ

ែកតរមូវព័ត៌មនណែដលមិ នពិ ត ឬេធវឲយប៉ ះពល់ដល់គណបកស ។ មយ៉ ងេទៀត េយងក៏ពុំែដលេរ សេអង

អំ ពីចំេណះដឹង សមតថភព ឬេចទរបកន់កញញ ធី សុវណណថ ជចរនរ ីេធវចរកិ ចឲ
ច យបកសនេយបយ ឬ
រកុមនេយបយណមួ យេឡយ ែដលទំងេនះជទសសនៈយល់េឃញពីរបភពខងេរកេនះេទ ។ ទនទឹម
នឹ ងេនះែដរ ចំ េពះសំនួរែដលបងបអូនជនរួមជតិ និងមិតតយុវជនទំងកនុងនិ ងេរករបេទសបនសួរតមរយៈ

ទូ រស័ពធ ឬអុីែម៉ លមកកន់ខំុញ កនុងឋនៈជរបធនចលនយុវជនជុំ វ ិញ ថេត កញញ ធី សុវណណថ ជនរណ?
ថវ ិកែដលរកបនយកេទធវ
ិកែដលរកបនយកេទធវីអីខ
វ ះល ? ខញំុមិនអចេឆលយតបបនេទ និងសូមបែងវរសំនួរទំងេនះេទកន់ េលក
េអង ពនលក ែដលជមចស់េហវសប៊ុ ក I Love Cambodia Hot News ឬក៏ រប
ូ កញញ ធី សុវណណថ និងរកុម

រគួសរវ ិញរបេសជង ។
េឆលៀតកនុងឱកសេនះ ខញំុសូមជរមបផងែដរ រហូតមកដល់េពលេនះគណបកសសេរងគះជតិ េនមិ ន
ទន់ ដក់ ពកយបណឹ ដ ងេទតុ លកររពហមទណឌអនតរជតិ េនេឡយេទ េដយរកុមេមធវ ីែដលជំ នញែផនក
ឧរកិ ដក
ឋ មមអនតរជតិ កំពុងរបែមរបមូ លភសតុតង និ ងសកសីឲយរ ឹងមំ េដ មបីេរៀបចំ ដក់ ពកយបណឹ ដ ងេនះ ។

ចំ ែណកករបតឹងកលពី ៃថងទី៣០ ែខមករ ឆនំ២០១៤ កនលងេទេនះ េធវេឡងេដយេមធវ ីអនតរជតិេលក

ម័រតុន សកល ែដលជតំណងឲយរកុមសមព័នធ ៃនអនកតស៊ូមតិេដមបីលទធិរបជធិ បេតយយ និ ងសិទិ ធមនុ សស
សរមប់ ពលរដឋកមពុជែដលមនមូ លដឋនេនសហរដឋអេមរ ិក េដយបនដក់ ពកយបណឹ ត ង េទតុ លករ
រពហមទណឌអនតរជតិ (ICC) របឆំងនឹ ងេលក ហ៊ុន ែសន និ ងមរនតីជន់ខពស់មួយចំ នួនេទៀត ែដលទក់ ទង
នឹ ងកររ ំេលភសិទិម
ធ នុ សស

និ ងររំងករែសវងរកយុតិ តធម៌ សរមប់ ជនរងេរគះ

េដយរបបែខមររកហមែត

ប៉ុ េណណះ ។
ជទី បញចប់ េនះ ខញំុសូមអំពវនវដល់បងបអូនជនរួមជតិ និងមិតតយុវជនទំងអស់ េមតតសងមសងត់
និ ងឈប់ខវល់ខវយកនុងេរឿងបុគគលែដលកញញ ធី សុវណណថ ជសកមមជនរបស់គណបកសសេរងគះជតិ េន

ខណៈេពលែដលរូបកញញផទល់

ែតងែតបដិេសធថរូ
គ ះជតិ
សធថរូបកញញរគន់ែតជអនកគំរទគណបកសសេរង

ែតប៉ុ េណណះ េហយអវីែដលរូបនងេធវ នងជអនកទទួលខុ សរតូវ េដយមិ នពក់ ព័នធនឹងគណបកសសេរងគះ
ជតិ េនះេឡយ ។ អរស័យេហតុ េនះ សូមបងបអូនជនរួមជតិ និងមិតតយុវជនទំងអស់ េមតតបនតករគំរទ
ផតលភ
់ ពេជឿជក់ និងទុកលទធភពជូ
ព នថនក់ដឹកនំគណបកសសេរងគះជតិ បនតេបសកកមមរបស់ខួនកន
ល ុងករ

េដះរសយបញ
ហ ជតិ សំខន់ ៗរបេសជង និងជពិ េសសេនះ គឺ ករែសវងរកយុតិធ
ត ម៌ តមរយៈករែក
ករែក

ទរមង់របព័នេធ បះេឆនត និងេបះេឆនតេឡងវ ិញ ។
ខញំុសូមជូ នពរដល់បងបអូនជនរួមជតិ និ ងមិ តតយុវជនទំងអស់ រពមទំងរកុមរគួសរឲយជួបរបទះែត
េសចកតីសុខ សុភមងគល និងទទួ លបនេជគជ័ យរគប់ ភរកិចច ៕
េធវេនរជធនីភំ នេពញ, ៃថងទី០៦ ែខកុ មភៈ ឆនំ២០១៤

ហុង
ី សុខសនត
របធនចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ
សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង
េលខទូ រស័ពធ៖ ០១៧ ៩១៩ ៨១៨

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful