You are on page 1of 3

http://www.dijete.net/strucnisavjetisport.

shtml Dragi roditelji, u elji da Vam pomognemo kako to kvalitetnije pratiti razvoj Vaeg djeteta i pravovremeno rjeavati probleme okupili smo grupu vrsnih strunjaka iz razliitih podruja koji e Vam na ovim stranicama pokuati pomoi svojim strunim savjetima. adamo se da emo Vam bar malo olakati donoenje pravih odluka u odre!enoj situaciji. "koliko osjetite potrebu moete ih i osobno kontaktirati te zatraiti dodatna objanjenja i pomo. Urednitvo stranica V#$ %&' '()*)& %+ V()$,# (# - &.%/'# 0 1()2) 3 4*#1)$3 51/#V*() 3 '()*)& 3 %1+%( '()*)& 3 %1+%( 1()2) ./)167%*&7) 1%,3 35V# #&'#V ) 3 35V# 67%*&7) #7'3V %&'3 '()*)& ) 3 51/#V&'V) ) 7"*'"/) " %& %V %( 67%*3 ./#V3*# 3 ./#V%1%,# 35,%/ &.%/'# "*%+# /%13')*(# " .&38%9353:7%4 /#5V%(" 1()2) &3 7/% 353/# % .*3V# () 5#6'% () V#$ # '()*)& # #7'3V %&' ./3./)4# %/+# 354# 5# V()$,# () V()$,) " &()1);)4 .%*%$#(" V()$,) " *)$);)4 .%*%$#(" V()$,) 4363; ) & #+) 3 351/$*(3V%&'3

VANOST TJELESNOG VJEBANJA S!O"TA # DJE$E % &LADE% %gra i s'ort su sastavni dio ivota ljudi razliite dobi i drutvenog poloaja< pogotovo djece i mladei. 1anas se sve vie tei da se svako dijete< razvija ne samo u svojim umnim< uvstvenim< drutvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psiho=izikim. 4jesto koje sport zauzima u drutvu ima veliku vanost i utjecaj.&port predstavlja ope ljudsko dobro. %n je jedan od najizrazitijih oblika ovjekove kreativnosti. *jubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti< uitak u irenju granica ljudskih mogunosti< spontanost i interes za ljudsku dramu to se odvija u sportskom natjecanju< daju sportu poseban potencijal< to je posebno vano za djecu i mlade. 5a njih su igra i sport izraz ivota. &port je ljudskoj prirodi > priro!ena > aktivnost. %n budi jak interes i ima snanu privlanost. 'o je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga. &port je izvanredno odgojno sredstvo. %n omoguava djeci da razviju svoje humane kvalitete i promie autentine ljudske vrijednosti< a do toga se dolazi odgojem. %dgoj za ljubav< ivot i zajednitvo uva nas od egoistinog zatvaranja u sama sebe i gradi snanu prepreku irenja droge< alkohola i kriminala koji su u dananje vrijeme vrlo raireni. 5drava< okretna< spretna i vjeta djeca mogu lake > nositi > sve nedae i tekoe ivota te mogu lake obavljati svoje radne i drutvene zadae. 5adaci tjelesnog odgoja temelje se na mogunosti poticanja =izikog rasta i razvoja odgajanika< razvoju psihomotorikog sistema i ope =unkcionalne sposobnosti organizma. %vaj zadatak se ostvaruje osmiljenim sistemom vjebi< igara< stvaranju navika na zdrav i higijenski ivot< ispravnim dranjem tijela. %dgajanik stjee spoznaju o opem =izikom stanju i stvara naviku bavljenja tjelesnim aktivnostima. % sportu postoje razliite de=inicije< ali danas bi se moglo rei : > &port je aktivnost iznadprosjene umne i tjelesne angairanosti< ije e=ekte ostvarujemo razliitim oblicima tjelesnih vjebi i aktivnosti prema dogovorenim pravilima neke igre ili izvedbe >. &port osim ouvanja zdravlja< te stvaranja radnih i obrambenih sposobnosti ima i znaajnu drutvenu ulogu. 'a uloga je usmjerena na odgojno? obrazovne vrijednosti i provjeru tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika< sa stalnom tenjom ka napretku. "tjecaj sporta na =ormiranje osobnosti je velik. &port djeluje na zdravstvenu i mor=oloko?=unkcionalnu osobnost djeteta< a zatim i na voljno?moralnu< te intelektualno?radnu i estetsku komponentu. &port zahtijeva specijalni reim ivota uz veliko odricanje i ulaganje napora tjelesne i psihike prirode. ,ilo koji sport< bilo koja tjelesna aktivnost aktivira kompletni lokomotorni sustav presudan za trans=ormaciju energije koja je prijeko potrebna za aktivnost svih stanica u organizmu< te se sport i tjelesna aktivnost mogu tretirati kao odrednica za skladan razvoj svih djetetovih osobina. Veliki je utjecaj tjelesnog vjebanja na ouvanje i unapre!ivanje zdravlja djeteta te

na skladan razvoj svih njegovih antropolokih znaajki. &port i tjelesna aktivnost< omoguavaju uenicima stjecanje in=ormacija o uvanju i unapre!ivanju zdravlja pojedinca i zdravlja okoline< to ih osposobljava da prate i poduzimaju mjere za razvijanje i poboljanje osobina< sposobnosti < znanja i postignua. .ozitivnu trans=ormaciju< djeca mogu osjetiti kao aktivni sudionici u sportu i tjelesnom vjebanju. 5bog nedvojbene vrijednosti sporta< vrata sporta trebala bi biti otvorena svima koji se za sport odlue - kroz izvannastavne< izvankolske sportske aktivnosti< sportske klubove i sl.0. %sim to je jedan od primarnih ciljeva bavljenja sportom postii to bolje< najbolje< vrhunske rezultate u izabranoj grani sporta smatra se da sport i bavljenje sportom mora imati za djecu i druge poruke<a osobito one koje imaju trajniju vrijednost< dakle i poslije aktivnog bavljenja sportom< kao npr. razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju< stvaranje navika i vrijednosti orijentacije o tome to< kako< koliko i zato treba vjebati.

SAVJETE DAJE( N%)OL%NA S)ENDE", !"O*+ TJELESNO ,D"AVSTVENE )ULTU"E VOD%TELJ ,AG"EBA-)OG S%N)"O )LUBA TEL( ./ 010 22 3/, .4/ 35/6075 E8&A%L( ns9ender:inet+;r