Egymás felé forduló régiók KeletKözép Európában • Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ1
2014.
FEBRUÁR

6.,

CSÜTÖRTÖK

BOÉR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Magyarország
· Jobb ni!s "orr#s"el$aszn#l#st szorgalmaznak a %isegr#di orsz#gok – Nagyobb hangsúlyt

fektetne a jobb uniós forrásfelhasználásra a visegrádi csoport (V4 ! " n#gy tagország $ %zlovákia& 'sehország& (engyelország #s )agyarország $ parla*entj#nek szakbizottsági vezet+i szerdán fogadtak el err+l k,z,s nyilatkozatot& -udapesten ()./ · &egle'et(s a korm#n)nak* Br+sszel $amarosan %izsg#latot ind,t$at -aks +g)ben – 0gyan a *agyar kor*ány szerint a paksi b+v1t#s *inden r#szlet#r+l táj#koztatták az 2urópai -izottságot& a  $%g.$ úgy tudja& az 3gyben ha*arosan vizsgálatot ind1t -r3sszel (Nsz · K(t tann)el%. k/zoktat#st akar a 0K – " világn#zetileg se*leges oktatást& a t,bbf#le tank,nyv rendszer#nek visszaáll1tását #s a k#t tannyelv4 k,zoktatást is a 5e*okratikus 6oal1ció (56 elk#pzel#sei k,z,tt e*l1tette Gyurcsány Ferenc a párt által szervezett szerdai& budapesti konferencián! " politikus arról is besz#lt& hogy ha ne* vonnak be vala*ilyen *ódon p#nzt a hallgatóktól a fels+oktatásba& akkor a ter3let pár #ven bel3l drá*ai *in+s#gro*lással n#z *ajd sze*be (Nsz · K(t zsinag!ga (s a zsid! idegen"orgalmi k/z'ont is %issza tas,t1a az #llami t#mogat#st – 7A Dohány és a Frankel Leó utcai zsinagóga, valamint a Zsidó Idegenforgalmi és ulturális !z"ont is visszautas#t$a a %agyar holokauszt &'() emlékév "rogram$ainak megvalós#tására a *ivil +ályázati Ala"tól elnyert támogatást8 $ k,z,lte a )agyarországi 9sidó :itk,zs#gek %z,vets#ge ()azsihisz szerdán az )./$vel (Nsz · 2) rcs#n) 3erenc az orosz nag)k/%ettel tal#lkozott – 7A "aksi er,m- .,v#tése is szó.a ker/lt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus oal#ció 0D 1 eln!ke, valamint 2roszország .uda"esti nagyk!vete, Alekszandr Tolkacs szerdai meg.eszélésén8 $ k,z,lte a párt sajtóirodája az )./$vel (Nsz · 3ebr #r 456#n tart1a (%(rt(kel7 besz(d(t Orbán Vik or – 7Fe.ruár (34án délután tart$a hagyományos évértékel, .eszédét Orbán Viktor minisztereln!k 5uda"esten, a %illenárison8 $ k,z,lte Havasi Bertalan& a )inisztereln,ki %ajtóiroda vezet+je szerdán& az )./ #rdekl+d#s#re ()./ · Er!" #$ %r* -#rbesz(det kezd+nk a %il#ggal – 7Amikor hit/nket a világnak meg akar$uk mutatni, akkor nem csu"án .els, .aráti társaság.an akar$uk kife$ezni meggy,z,dés/nket és !r!m/nket, hanem "ár.eszédet kezd/nk a világgal, a né"ekkel, mindenkivel8 $ fogal*azott
4

A szeml(ben szere'l7 cikkek nag) r(sze a c,mre kattint%a meg1elenik 8 az &TI6$,rek$ez tartoz! linkek eg)es esetekben csak a 999.mti.$ oldalon el%(gzett eg)szer. (s ing)enes regisztr#ci! t#n "ognak m.k/dni
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999.cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

I

Erdő Péter b1boros& a ;áz*ány ;#ter 6atolikus 2gyete* (;;62 nagykancellárja a N#pek udvara elnevez#s4 k#tnapos rendezv#ny nyitónapján *ondott k,sz,nt+j#ben szerdán& -udapesten (Nsz · Ba&nai $(tezer kilom(tert tazik – "z 2gy3tt$;) %z,vets#g vezet+ politikusai )agyarország *inden *egy#j#be elutaznak& hogy sze*#lyesen el*ondják< április =$án n#pszavazás lesz arról& hogy >2r.ánország.an akarunk élni, vagy egy normális %agyarországon> $ 1rják k,zle*#ny3kben (Nsz · &edi#n* nem seg,tett az ellenz(ken az /ssze"og#s – " fel*#r#s szerint a ?idesz jav1tott& 1gy @A& az ellenz#ki k,z,s lista BB százal#kon áll (Nsz · KirJg1#k az &SZ- eln/k$el)ettes(t – .ávoznia kell a k,z#letb+l Simon Gábor szocialista politikusnak& aki ne* t3ntette fel a vagyonbevallásában& hogy t,bb százezernyi dollárt #s eurót tart k3lf,ldi szá*lán! " hvg!hu infor*ációi szerint err+l egy ,sszbaloldali válságstáb d,nt,tt (:VC · Szobord/nt(s 'ázárra( – 5#lután egyeztet a holokauszt e*l#k#v bojkottjára k#sz3l+ )azsihisszel Lázár János (Nszv · K1 (rtes,t(st k+ld (s eln(z(st k(rt az %#laszt#si iroda – "z 2gyes3lt Dlla*okban szavazni k1vánó választópolgárok hibás #rtes1t#st kaptak a szavazás id+pontjáról (Nszv · A Jobbik "el%id(ki szer%ez71e Voná$k %#laszt#si list#1#n – -e*utatta választási listáját a Eobbik szerdán! .,bb határon túli Eobbik$szervez+ is indul& van k,zt3k %zlovákiában tev#kenyked+ jel,lt is (-u**!sk

)o*ánia
·

Az :B:SZ szak(rt7i bizotts#g#%al tal#lkozott az R&0SZ "7titk#ra – 7Az

6uró"ai 5iztonsági és 6gy/ttm-k!dési 7zervezet 06567Z1 kise..ség/gyi f,.iztosának a tanácsadói tettek tá$ékozódó látogatást a 8omániai %agyar Demokrata 7z!vetség 08%D7Z1 kolozsvári székházá.an8 $ k,z,lte szerdai h1rlevel#ben az F)5%9! " k,zle*#ny szerint a táj#kozódás As ri! T+ors kisebbs#g3gyi f+biztos február *ásodik fel#re tervezett ro*ániai látogatásának az el+k#sz1t#s#t szolgálta! " *egbesz#l#sek napirendj#n az F)5%9 ne*zetpolitikai& a decentralizációval kapcsolatos& illetve az igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó alkot*ány*ódos1tó javaslatai& vala*int a *agyar kisebbs#get #rint+ kulturális& nyelvhasználati #s oktatási k#rd#sek szerepeltek ()./
· ,$*% + Zso( * Az eg)$#z k+ldet(se bet/lt(s(%el szolg#l$at1a a nemzet (s : r!'a

"enntart$at!s#g#t – Német !solt szerint az egyház sajátos k3ldet#se bet,lt#s#vel szolgálhatja

a *agyar ne*zet #s 2urópa fenntarthatóságát! " 63l3gy*iniszt#riu* parla*enti álla*titkára a kolozsvári ;rotestáns .eológiai /nt#zetben tartott el+adást szerdán& azon a konferencián& *elyen az el+adók Német Géza n#hai refor*átus lek#sz $ Német !solt #desapja $ gondolatai alapján vázolták az egyház j,v+k#p#t! Német !solt el*ondta& a politikának *indig szá*olnia kell az egyházzal& *ert bár*ilyen jó d,nt#seket hozna& >eszk!ztelenné válik, ha szem.es/l az !nzés mindent el.or#tó kult9rá$ával>! "z ,nz#s kultúrájának ele*eik#nt e*l1tette az e*beri kapcsolatok *eggyeng3l#s#t& a k,z,ss#gszolgálat k#szs#g#nek a *egsz4n#s#t& a gyer*ekek *eg ne* sz3let#s#t& a bizal*i alapok hiányát ()./ · Bas%s-. J1b!l az :B:SZ "ell('(s(t s+rgeti a 0n)eszter6mell(ki rom#n iskola +g)(ben – Gjból az 2urópai -iztonsági #s 2gy3tt*4k,d#si %zervezet (2-2%9 fell#p#s#t s3rgette "raian Basescu ro*án álla*f+ a 5nyeszteren túli ter3let egyed3li ro*án tannyelv4 iskolája 3gy#ben& *iután az oktatási int#z*#ny igazgatóját +rizetbe vett#k a )oldovai 6,ztársaság fennhatóságát elutas1tó szakadár álla*alakulat hatóságai ()./
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

E
· &arad a 1elk('$aszn#lati 1og Rom#ni#ban – " várakozásokkal ellent#tben b+v3l a

kisebbs#gi jogok k,re a kedd este v#gleges1tett alkot*ány*ódos1tó tervezetben! "z F)5%9 bizakodó& de csak felt#telekkel tá*ogatja a *ódos1tást (Nsz · 0iszkrimin#l 3lorea – HIII lejes b1rságot szabott ki #orin Florea *arosvásárhelyi polgár*esterre az Jrszágos 5iszkri*inációellenes .anács& a*i#rt ne* gondoskodott a *arosvásárhelyi iskolák k#tnyelv4 feliratozásáról! 6orábban *ár figyel*eztett#k erre a k,teless#g#re& #s csak azt k,vet+en b1rságolták *eg& hogy ne* tett eleget a felszól1tásnak (:áro*sz#k · @a nem %ag) nk ott Br+sszelbenB n(lk+l+nk d/ntenekL – 6,zel h#t #ve k#pviseli az erd#lyi *agyarságot az 2urópai ;arla*entben #s *ájusban újabb *eg*#rettet#sre k#sz3l! )int *ondja& fontos ott lenn3nk& ahol az európai d,nt#seket hozzák& hiszen olykor egy$k#t szavazaton *úlik akár a *ez+gazdasági tá*ogatás is! S$%or &saba& az F)5%9 európai parla*enti k#pvisel+je ne* csupán kisebbs#gv#del*i *unkájáról is*ert& sokan ugyanis 2rd#ly kulturális nagyk,vetek#nt is e*legetik! Vele besz#lgett3nk 2urópai 0niós t#*ákról& a br3sszeli jelenl#t fontosságáról (%zat*ár!ro · MKözelebb kerülhetünk a dél6tiroli modellhezN – " d#l$tiroli autonó*ia$*odell alkal*azásához viheti k,zelebb Fo*ániát a kedden elfogadott alkot*ány*ódos1tás& a*ely lehet+v# teszi& hogy a parla*ent sarkalatos t,rv#nnyel elis*erje a hagyo*ányos t#rs#gek 7alré%i$'ba8 szervez+d#s#t a *ajdani k,zigazgatási r#giókon bel3l! (elemen Hunor F)5%9$ eln,k,t k#rdezt3k ()aszol!ro · Az :B:SZ szak(rt7i%el tal#lkozott az R&0SZ "7titk#ra – "z 2urópai -iztonsági #s 2gy3tt*4k,d#si %zervezet (2-2%9 k3ld,tts#g#vel találkozott kedden (ovács Péter& az F)5%9 f+titkára! " kolozsvári tárgyalások napirendj#n a ne*zetpolitika& a decentralizáció #s az alkot*ány*ódos1tás ter#n tett F)5%9$javaslatok& vala*int a *agyar kisebbs#get #rint+ kulturális& nyelvhasználati #s oktatási k#rd#sek szerepeltek! "z F)5%9 sajtóirodájának szerdai k,zle*#nye szerint az 2-2%9$t )illiam *omans #s Sté+ anie ,arsal& a kisebbs#g3gyi f+biztos tanácsadói k#pviselt#k! " találkozón jelent volt He%ed-s &silla& a sz,vets#g kultúrá#rt felel+s f+titkárhelyettese #s ,a%yari "ivadar oktatás3gyi f+titkárhelyettes ()aszol!ro · Barros/ /( %#r seg,ts(get F(or%a a rom#k integr#ci!1#$oz – "z 2urópai -izottság eln,k#t+l& José ,anuel Barros$t$l k#rt lev#lben seg1ts#get #orin Florea a *arosvásárhelyi ro*ák gondjának *egoldására ()aszol!ro · O#ratlan l %on l %issza 'oko!i E!i B a &aros &eg)ei Tan#cs aleln/ke – Váratlanul #rte az F)5%9$t #s a sz,vets#g )aros *egyei szervezet#t Lo'odi Edit Emő'e bejelent#se& *iszerint le*ond a )aros )egyei .anács aleln,ki tiszts#g#r+l& illetve *egyei k#pvisel+i *andátu*ától is *egválik (6rónika · <ni!s "orr#sokb!l seg,tik a szentg)/rg)i rom#kat – " *#lyszeg#nys#gben #l+k felzárkóztatására h1vna le európai uniós alapokat a szentgy,rgyi ,nkor*ányzat (6rónika · :B:SZ6tan#csad!kat "ogadott Kolozs%#ron az R&0SZ – 7Az 6uró"ai 5iztonsági és 6gy/ttm-k!dési 7zervezet 06567Z1 kise..ség/gyi f,.iztosának a tanácsadói tettek tá$ékozódó látogatást az 8%D7Z kolozsvári székházá.an8 – k,z,lte szerdai h1rlevel#ben a sz,vets#g (6rónika · @azacs#b,t! ter%ek Szentg)/rg)/n (s Szalont#n – " k#pzett fiatalok hazacsáb1tása& otthontartása #rdek#ben további l#p#seket tervez a sepsiszentgy,rgyi ,nkor*ányzat< szolgálati lakások #p3lnek #s b+v3l a :yere hazaK progra*! Nagyszalontán nagy #rdekl+d#s ,vezi a hasonló jelleg4 kezde*#nyez#st (6rónika
Kisebbs(gi eg)$#zak 1/%7k('e 8 Kon"erencia Kolozs%#ron – 7Az egyházak $!v,$e az euró"ai
·

társadalmak
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

fenntarthatóságának

f/ggvényé.en
IC4G6CI6C5.

=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

G

értelmezhet,, ugyanis a "olitika nem tud mit kezdeni az ;em.eri tényez,vel8 – jelentette ki Német !solt& a *agyar k3l3gy*iniszt#riu* parla*enti álla*titkára szerdán 6olozsváron& Az 6gyház $!v,$e c1*4 konferencián! 7<a az em.erek !n"uszt#tó módon élnek, ha megsz-nik az em.erek k!z!tti .izalom, ha nem sz/letnek gyerekek, ha az !nzés kult9rá$a diadalmaskodik, lehetetlen a k!z!sség fenntarthatóságáról gondolkodni8 – hangsúlyozta a politikus! (at$ Béla& az 2rd#lyi Fefor*átus 2gyházker3let p3sp,ke el+adásában arra h1vta fel a figyel*et& hogy a*ennyiben a kereszt#nyek *agán3gynek tekintett#k volna vallásukat& ne* ker3ltek volna ,sszet4z#sbe a hatalo**al! 7Az egyház és a "olitika viszonya !r!kz!ld téma, minden kor.an választ kellett adni rá8 – jelentette ki (6rónika

Sz%rbia
· Szerbiai %#laszt#sok 6 K/z/s list#n ind l /t %a1das#gi kisebbs(gi '#rt – 6oal1ciós

*egállapodást 1rt alá a vajdasági *agyar& horvát #s bosnyák ne*zeti kisebbs#g ,t kisebb politikai pártja& a*elyek k,z,sen indulnak a *árcius L=$i el+re hozott szerbiai parla*enti választásokon! " pártok a k,z,s választási listát& a Ne*zeti 6,z,ss#gek (istáját szerdán *utatták be szabadkai sajtótáj#koztatójukon! 2lhangzott< c#ljuk az& hogy háro* k#pvisel+i helyet szerezzenek a $ BMI f+s $ belgrádi parla*entben! " jelenlegi koal1ciót a )agyar Fe*#ny )ozgalo* ()F) & a )agyar ;olgári %z,vets#g ();%9 & a )agyar 2gys#g ;árt ()2; & a -osnyákok 5e*okratikus 6,z,ss#ge (-59 #s a :orvátok 5e*okratikus 6,z,ss#ge (:59 alkotja! " sajtótáj#koztatón a *agyar pártok vezet+i csalódottságuknak adtak hangot& hogy a *ásik k#t kisebb vajdasági *agyar párt& a Vajdasági )agyar 5e*okrata ;árt (V)5; #s a Vajdasági )agyarok 5e*okratikus 6,z,ss#ge (V)56 az el+zetes *egbesz#l#sek ellen#re ne* jelent *eg ()./
· Szorosabb gazdas#gi eg)+ttm.k/d(st szorgalmaz a &ag)ar6Szerb Pzleti Tan#cs a

Oa1das#gban – 7=ová..i gazdasági egy/ttm-k!désre van sz/kség 7zer.ia és %agyarország

k!z!tt8 $ jelentette ki Pásztor .stván& a vajdasági k#pvisel+ház eln,ke szerdán Gjvid#ken& a*ikor a )agyar$%zerb Nzleti .anács k3ld,tts#g#t fogadta! " találkozóról szóló beszá*olót a vajdasági tarto*ányi k#pvisel+ház tette k,zz# honlapján! 2szerint Pásztor arról is besz#lt& hogy a vajdaságiak #rdeke a vállalkozók Oszak$%zerbiába vonzása! >A mi érdek/nk, hogy minél t!.. vállalkozó $elen$en meg a >a$daság.an, és azok sikeresek legyenek? Az elm9lt id,szak.an, &'''4t,l kezdve a magyar kormány részér,l elmaradt az er,tel$es .iztatás, s,t .izonytalan .efektetési ter/letnek min,s#tették a >a$daságot, mik!z.en a német, a szlovén és a horvát vállalkozók folyamatosan érkeztek> $ fejtette ki a k#pvisel+ház eln,ke ()./
· Oa1das#g* K(tn)el%.s(gB kett7s "(ln)el%.s(g 8 0r. G1n-z 'a&os* A %a1das#gi mag)ar

di#koknak ne4F. (s IC. sz#zadi irodalmi sz/%egekb7l oktass#k a szerb n)el%et – 7P

>a$daság.an annyira er,s a szer. nyelv és kult9ra hatása, hogy még a =o"olyán, Zentán, %agyarkanizsán él, szer.ek k!ré.en is nagyon ritka a magyar k!zeg.e t!rtén, asszimilálódás? A kise..ségi helyzet.en él,k k!nnye..en felad$ák a nemzeti identitásukat? 6gy vegyes házasság.an, ahol a férfi szer. és a n, magyar, ott a gyerekek nagy valósz#n-séggel már szer. identitás9ak lesznek? Ford#tott eset.en, ha a feleség szer. és a fér$ magyar, akkor is t!..nyire szer. nyelv- lesz a gyerek? De az utó..i eset.en olyan is el,fordulhat, hogy a gyerek magyarnak vall$a magát, viszont nem tud magyarulP8 ()agyar %zó · :l%i meg#lla'od#s sz+letett – " Vajdasági %zociálde*okrata (iga újvid#ki helyis#geiben szerdán a V%9( k#pvisel+i *egbesz#l#st tartottak *ás polgári beáll1tottságú pártokkal& a t#*a a választásokon való k,z,s fell#p#s volt ()agyar %zó
· Qssze"og#ssal a kisebbs(gi (rdek(r%(n)es,t(s(rt 8 A Nemzeti K/z/ss(gek Rist#1a

%#laszt#si koal,ci! eg)s(gesen k,%#n s,kra sz#llni a szerbiai nemzeti k/z/ss(gek
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

A $el)zet(nek 1a%,t#s#(rt – %zerdán %zabadkán koal1ciós szerz+d#st 1rt alá *ácz Szab$ Lászl$& a

)agyar ;olgári %z,vets#g ();%9 & Lászl$ Bálint& a )agyar Fe*#ny )ozgalo* ()F) & Szmies'$ !oltán& a )agyar 2gys#g ;árt ()2; & /or0e 1ovi2& a :orvátok 5e*okratikus 6,z,ss#g#nek (:56 #s Emir El3i2& a -osnyákok 5e*okratikus 6,z,ss#g#nek (-56 eln,ke ()agyar %zó · A O&0- nem csatlakozik a kisebbs(gi list#$oz ()agyar %zó
· A O&SZ megkezdte az al#,r#sok g).1t(s(t 8 T/bb tele'+l(sen is sorban #lltak az emberek

8 a 1/%7 $(t ele1(n ter%ezik #tadni a O&SZ6es 1el/ltlist#t – .egnap a V)%9 Vajdaság t,bb

telep3l#s#n *egkezdte az alá1rások ,sszegy4jt#st& *elyek ahhoz sz3ks#gesek& hogy átadhassák listájukat #s indulhassanak a *árcius L=$i választásokon ()agyar %zó · MA Szerb Haladó Párt a választásokig egyik párttal sem tárgyal a koalí ióról N& jelentette be !orana ,i a4lovi2& kor*ánypárt aleln,ke! )eg kell ezzel várnunk a választások ered*#ny#t& *ert a *eglepet#s sohase* kizárt& tette hozzá a politikus& aki szerint a refor*ok felgyors1tásá#rt 1rták ki a választást (Vajdaság*a!info · Siker+lt konszenz sra 1 tni eg) 'olg#ri ir#n) lts#gJ '#rtt/m/r+l(s sz+ks(gess(g(r7l – .,bb párt vezet+s#g#nek szerdai újvid#ki tárgyalásán siker3lt *egállapodni egy polgári blokk l#trehozásának sz3ks#gess#g#r+l (Vajdaság*a!info J%(ko Ka-in* Szerbia ni!s csatlakoz#sa a re"ormokt!l "+gg – Feális lehet az elvárás& hogy %zerbia BIBB$ben az 2urópai 0nió tagálla*ává válik& viszont ez els+sorban a refor*ok v#grehajtásának gyorsaságától f3gg (Vajdaság*a!info

Sz(o2$nia
Konz li iroda n),lt Rend%#n – .,rt#nel*i napnak is *ondható február 4$e a *uravid#ki *agyarság sze*pontjából& hiszen hosszú várakozás után )agyarország konzuli iroda for*ájában k3lk#pviseletet l#tes1tett (endván! "z iroda feladata seg1teni a *agyar 3gyekben a polgárokat #s el+*ozd1tani a t#rs#gi kapcsolatok fejl+d#s#t! (endván a ?+ utca LB4! alatt *egny1lt iroda *árciustól fogadja 3gyfeleit B–@ alkalo**al hetente! "z iroda 3nnep#lyes *egnyitója – *elyen a szalagot ,artonyi János #s (arl Er4avec k3l3gy*iniszterek vágták át – egybeesett a *agyar–szlov#n álla*k,zi kisebbs#gv#del*i egyez*#ny alá1rásának BI! #vfordulójával (N#pújság& (endva
·

·

M!" év !" #otóbanN 8 sa1t!"ot!6ki#ll,t#s – " (endvai 6onzuli

/roda 3nnep#lyes *egnyitóját k,vet+en – *#g annak keret#ben – a )uravid#ki )agyar Qnkor*ányzati Ne*zeti 6,z,ss#g #s a )agyar Ne*zetis#gi .áj#koztatási /nt#zet szervez#s#ben sor ker3lt a 7&' év &' fotó.an> c1*4 sajtófotó$kiáll1tás *egnyitójára! " sajtófotó$kiáll1tásra a %z1nház$ #s :angversenytere* el+csarnokában a február 4$ei ese*#nysorozat har*adik kie*elked+ ese*#nyek#nt ker3lt sor& a szentgotthárdi találkozót #s a konzuli iroda *egnyitását k,vet+en! " kiáll1tás a *agyar–szlov#n álla*k,zi kisebbs#gv#del*i egyez*#ny BI! #vfordulója alkal*ából k#sz3lt (N#pújság& (endva

KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

5
· K/z(''ontban a KA- (s a benne re1l7 le$et7s(gek – " )uravid#ki )agyar Cazdák #s

Vállalkozók 2gyes3lete *últ h#ten a -ánffy 6,zpontban szak*ai rendezv#nnyel 3nnepelte az egyes3let egy#ves fennállását! "z el+adásokat "$t (atalin helyettes álla*titkár& vala*int Gro3 5ndre4& a *ez+gazdasági szaktanácsadó szolgálat szake*bere tartotta& *indketten a k,vetkez+ k,lts#gvet#si id+szak 6"; (k,z,s agrárpolitika lehet+s#git taglalták (N#pújság& (endva · Az #tmeneten %olt a $angsJl) – ;#nteken adta át az új oktatási k,nyv$& hanghordozó$ #s *ódszertani seg#danyag$cso*agot Pirityiné Szab$ Judit& a Ne*zetpolitikai Dlla*titkárság kapcsolattartási f+osztályvezet+je a *uravid#ki k#tnyelv4 általános iskolák k#pvisel+inek az ))QN6 sz#kházában (N#pújság& (endva · &egalak,tott#k az Oktat#si6Ne%el(si Bizotts#got – " (endva 6,zs#gi )agyar Ne*zeti Qnkor*ányzati 6,z,ss#g ((6)NQ6 .anácsának h#tf+n *egtartott 3l#s#n a BIL4$es k,lts#gvet#s elfogadását hosszú #s tartal*as vita el+zte *eg! 2zután a tanács a B4A&H ezer euró #rt#k4 k,lts#gvet#st #s az #ves progra*ot egyhangúlag fogadta el! 2ls+k#nt Halász 5lbert& az (6)NQ6 eln,ke a k,z,ss#g BIL4$es k,lts#gvet#s#r+l #s #ves progra*járól tartott is*ertet+t! " k,z,ss#g id#n is szinte ugyanolyan ,sszeggel gazdálkodhat& *int tavaly< a bev#teli oldal B4A&H ezer eurót tesz ki (ebb+l BIL ezer a helyi ,nkor*ányzat k,lts#gvet#s#b+l kapott eszk,z& az álla*i tá*ogatás & a kiadások pedig BMA&R ezer eurót jelentenek& a*ib+l a *4k,d#si kiadások *ellett biztos1tják a k3l,nb,z+ progra*ok tá*ogatását is (N#pújság& (endva · A mag)ar szerz7k a 1/%7ben is szere'elnek a kiad! ter%(ben – .1z sz#pirodal*i #s n#gy valóságirodal*i k,nyvkiadványt jelentetett *eg a ?ranc$?ranc *uraszo*bati kiadó tavaly& ezek k,z,s be*utatására p#nteken ker3lt sor a 9vezda szálló 7%urska re"u.lika8 ter*#ben (N#pújság& (endva · A min7s(gi t(n)ez7k megker+l$etetlenek – 's3t,rt,k,n *utatták be a (endvai 6,nyvtár olvasóter*#ben a (indua *ultikulturális folyóirat új& az #vfordulók jegy#ben k#sz3lt szá*át! 2z alkalo*ból dr6 Halász 5lbert a kiadó nev#ben k,sz,nt,tte az irodalo*barátokból #s szerz+kb+l ,sszeálló k,z,ns#get& *ajd átadta szót 7ida "8rnar Judit felel+s szerkeszt+nek& illetve Pau9i: ;l%a szerkeszt+bizottsági tagnak! " szerkeszt+ r,vid áttekint#st adott a folyóirat H #vfolya*áról& a szerkeszt+s#gi tagok #s szerkeszt+k cser#j#r+l #s a *ultikulturális k,zeg alkotóinak t,rekv#seir+l (N#pújság& (endva

Sz(o2ákia
· B%r$nyi J/zs%3 lett a nag)szombati meg)e aleln/ke – 7Berényi Józsefet, a %agyar

!z!sség +árt$ának 0% +1 eln!két választotta a nagyszom.ati megye egyik aleln!ki "oszt$ára a megyei ké"visel,test/let szerdán8 $ tudta *eg az )./ az #rintett+l! " szerdai k,zgy4l#sen a 4I f+s k#pvisel+test3letb+l @H$an voltak jelen& k,z3l3k @@$an szavazták *eg a *egyeeln,k által jel,lt háro* *egyei aleln,k,t& k,zt3k Berényi J$zse3et! " voksolás során ,ten tartózkodtak& egy szlovák kereszt#nyde*okrata (65: k#pvisel+& vala*int a )ost$:1d szlovák$*agyar párt n#gy k#pvisel+je is ()./ · 6,ztársaságieln,k$választás *árcius LM$#n – 7A %agyar !z!sség +árt$a 2rszágos =anácsa k!ztársaságieln!k4$el!lt$ének választott? A $el!ltséggel az egész itt él, k!z!sséget kell ké"viselnem? érem, támogasson k!z!s cél$aink elérésé.en8 – fogal*az Bárdos Gyula %ideo+zenet(ben (SSS!bardosgyula!sk
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

U
· Beind lt a @,d6&K- $arc Nag)szombat meg)(ben – 9ajlik az #let a Nagyszo*bat *egyei

k,zgy4l#sben! )int az várható volt& Berényi J$zse3et& az )6; eln,k#t választotta az egyik aleln,ki posztra a *egyei k#pvisel+test3let szerdán! " :1d *egyei k#pvisel+i t,bb dolgot is kifogásoltak& %*er$)6; g+zhengerr+l besz#lnek (-u**!sk · Smeres $#tsz(llel B%r$nyi lett Nag)szombat meg)e aleln/ke – " %*er$%5 #s az )6; k#pvisel+inek ,sszefogásával Berényi J$zse3 lett a befutó (;ara*#ter!sk · B(remel(s(rt s!%#rognak a szlo%#kiai alkalmazottak – " dolgozók ne* szá*1tanak a gazdasági helyzet javulására& de saját fizet#s3k kapcsán bizakodók!!! (;ara*#ter!sk · N:ONS=I TS&A0SS* KaliT#k szerint "alk#ban elk/%et%e sJl)osabb a t/r%(n)s(rt(s – *obert (ali<á' szerint talán *eg kellene szigor1tani a b3ntet+ t,rv#nyk,nyv vonatkozó szakaszát (;ara*#ter!sk · J/%7nk a 1!l m.k/d7 meg)(kt7l "+ggL – %zlovákia jelenlegi k,zigazgatási elrendez#se *4k,d#sk#ptelen! Gj& polgárbarát *egy#ket akarunkK N#pszavazás d,nts,n arról& hogy a *ásodfokú ,nkor*ányzatok k,zelebb ker3lhessenek a polgárokhoz! )egy#inknek akkor van #rtel*e& ha azok lakosai azonosulni tudnak vel3k #s csak akkor v#gezhetik feladatukat& ha polgáraik valós probl#*áival foglalkoznak& *int a *unkan#lk3lis#g cs,kkent#se #s a r#giófejleszt#s (;ara*#ter!sk · Ke%esebb a '#l)#zatB mint ta%al) – L=A$cel kevesebb kisebbs#gi pályázat #rkezett a kor*ányhivatalba& *int tavaly! BIL@$ban LARL& id#n *ind,ssze LHIB projektre ig#nyeltek tá*ogatást& ,sszesen L4&4 *illió #rt#kben (Gj %zó · 3el1elentette Nic$olsono%#t a RIS – ?eljelentette *a Lucia Nic olsonovát& %zabadság #s %zolidaritás parla*enti k#pvisel+j#t *a %zlovákia Fo*a 6ezde*#nyez#se (F/% (Gj %zó · #a(($r #$ %r a GF. a Jobbik %#laszt#si list#1#n – 76lkész/lt a @o..ik országos listá$a az á"rilis 34ai országgy-lési választásokra8 $ jelentette be szerdán 7ona Gábor párteln,k! "z alábbiakban k,z,lj3k a LL= f+s listát (Gj %zó · Nag)szar%a* Iskolament7 mozgalom bontakozik kiL – Nagyszarván jót#konysági koncertet szerveztek február M$#n& a kis l#tszá*ú *agyar iskola *eg*ent#se #rdek#ben! "z ese*#ny azonban t,bb lett& *int egy hangverseny< iskola*ent+ *ozgalo* els+ állo*ása& p#lda a t,bbi k,z,ss#gnek& ne hagyjuk szó n#lk3l a hatalo* #rz#ketlen t,rekv#seit (?elvid#k!*a · A -olis 5 sz#zal(kot m(rt az &K-6nak – " ;olis 3gyn,ks#g k,zv#le*#ny$kutatása szerint a )agyar 6,z,ss#g ;ártja = százal#kot szerezne& ha *ost tartanának parla*enti választásokat! "z álla*f+jel,ltekn#l Bárdos Gyulána' 4&@ százal#kot >$ósoltak> (?elvid#k!*a

Ukra&na
· K darccal z#r lt a 'arlament 'len#ris +l(se – %e**ilyen javaslatot ne* fogadott el az

ukrán parla*ent plenáris 3l#s#n szerdán& ez#rt a házeln,k *ásnapig berekesztette az 3l#st ()./ · K(i-sko* az :< k(sz k/z%et,t7ket k+ldeni Ki1e%be a %#ls#grendez7 t#rg)al#sokra – 7Az 6uró"ai Anió kész magas rang9 k!zvet#t,ket k/ldeni Akra$ná.a a vezetés és az ellenzék k!z!tti válságrendez, tárgyalásokra8 $ k,z,lte 7itali4 (lics'o& az Nt#s (05"F párt eln,ke szerdán& azután& hogy &at erine 5s ton& az 2urópai 0nió k3l$ #s biztonságpolitikai f+k#pvisel+je találkozott az ukrán ellenz#k vezet+ivel ()./ · Sz%r+i& Arb.zo2* A 'olitika #ssa al# <kra1na gazdas#g#t – 7Szerhi Arbuzo! szerint nincsenek olyan komoly gazdasági okok, amelyek miatt nyugtalankodni kellene Akra$na
=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

IC4G6CI6C5.

V

gazdasági miatt? 6rr,l a %iniszteri a.inet mai /lésén .eszélt az ország meg.#zott kormányf,$e8 T k,z,lte az  0NN :1r3gyn,ks#g (.iszaNeSs · Angol l (s n(met+l di'lom#ztak – "z európai sz1nvonalú oktatásban látja a perspekt1vát az 0ngvári Ne*zeti 2gyete* vezet+s#ge (.iszaNeSs

A r$gi/ +4r%i  Vi(ág 5k1r
· Orosz eln/ki sz!%i%7* &oszk%a minden k/r+lm(n) ellen(re to%#bb seg,t <kra1n#nak –

7%oszkva minden k!r/lmény ellenére folytat$a a seg#tségny9$tást a testvéri Akra$nának, de nem avatkozik .e a .el/gyei.e8 $ jelentette ki #mitri4 Pesz'ov eln,ki szóviv+ szerdán az orosz  6o**erszant ?) rádió *4sorában ()./ · Az :< k(sz k/z%et,t7ket k+ldeni Ki1e%be a %#ls#grendez7 t#rg)al#sokra – "z 2urópai 0nió k#sz *agas rangú k,zvet1t+ket k3ldeni 0krajnába a vezet#s #s az ellenz#k k,z,tti válságrendez+ tárgyalásokra (Nsz · Mar onyi* Nem szJn)ogcs,'(sekre %an sz+ks(g – Jroszország felf3ggesztette az ukrán belpolitikai válság *iatt a hitelfolyós1tást! "z 2urópai 0nió is csak politikai felt#telekkel lenne hajlandó *egseg1teni az országot ()NJ · Qssze+l #. yin (s Jan.ko2i-s – "z orosz #s az ukrán eln,k p#nteken %zocsiban folytat *egbesz#l#st& az 20 k,zvet1t+ket k3ldene 0krajnába ()NJ · :-* '(nzt csak re"ormok(rt cser(be Ki1e%nekL – "z 2urópai 0niónak (20 csak alkot*ányos refor*ok#rt cser#be szabad p#nz3gyi tá*ogatást nyújtania 0krajnának az 2urópai ;arla*ent (2; k3l3gyi bizottságának eln,ke szerint (6rónika

TU0OM6,7 8 +a áron inn%n9 +a áron :(
5ndrás= az )." )agyar .udo*ányosság 63lf,ld,n 2ln,ki -izottság& illetve a 5o*us 6uratóriu* volt eln,k#nek családja $onla'ot ind1tott a BIL@! június @I$án& #let#nek =A! #v#ben elhunyt 6ossuth$d1jas irodalo*t,rt#n#sz& egyete*i tanár e*l#k#re – 7PAzért hoztuk létre a családunk egyetértésével ezt a honla"ot, mert G"r"#bei András személyiségének, kutatói, oktatói, szerkeszt,i és k!zéleti munkásságának k#vántunk emléket áll#tani, és életm-vét a lehet, legtel$ese.. k!r.en állt szándékunk.an dokumentálni és .emutatni a kor technikai sz#nvonalán? A honla"ot é""en olyan fel/letnek gondol$uk, ahová az életével, munkásságával, tanári és k!zéleti szere"léseivel ka"csolatos dokumentumokat, ké"eket, film4 és hangzóanyagokat !ssze tud$uk gy-$teni, és a .arátok, ismer,s!k, a munkássága és életm-ve iránt érdekl,d,k számára elérhet,vé tud$uk tenni? ér$/k, hogy seg#tsen .enn/nket e t!rekvés/nk.enP8 – fogal*aznak bevezet+j3kben – 75ár 9$a..an sokat hangoztat$ák, hogy az irodalom foglalkozzon a maga dolgaival, ne t!r,d$ék a társadalom .oldogulásának /gyeivel, én nem hiszem, hogy van irodalmon k#v/li gond? Az irodalom !nkife$ezés, az egyéné és a k!z!sségé? Bem .eszélhet másról az em.er, mint ami izgat$a, t!"rengésre, virrasztásra kényszer#ti? 7 .oldog k!z!sség nélk/l aligha ké"zelhet, el érzékeny lelkiismeret- .oldog etikus em.er? Bem szorul
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

· G8r8mbei

IC4G6CI6C5.

F

mentegetésre az az irodalom, amelyik .els, kényszer.,l és természetes módon vállal$a a nemzeti !nismeret, s ezen kereszt/l a nemzeti k!z!sség megtartó ké"viseletét, /gyeinek erk!lcsi meg#télését? A szé" és megtartó eszmék !nmaguk.an nem "ótolhat$ák az esztétikai értéket, az esztétikai értéknek viszont szerves és elidegen#thetetlen része a morális és gondolati er,, s az életérdek-, az egyén és k!z!sség sorsát felel,sen elemz, eszme? %inden igaz #rás cselekvés és #télet?C F#szlet a 7 i viszi átDE8 c1*4 k,tethez 1rt szerz+i ajánlásból (LAH=

V$(%*$ny9 ;.b(i-isz ika9 in %r&:9 b(og
· Mar onyi6inter1J

a 3AZ6ban* WA megállapodás $roszországgal mindkét #élnek %óW – "  ?rankfurter

"llge*eine 9eitung (?"9 c1*4 n#*et konzervat1v lap ,artonyi János k3l3gy*iniszterrel k,z,lt interjút szerdán >A megálla"odás 2roszországgal mindkét félnek $ó> c1**el! "rra a k#rd#sre& hogy a n#*et *egszállás tervezett e*l#k*4v#r+l tárgyalnak$e Fran'$)alter Steinmeier n#*et k3l3gy*iniszterrel a szerdai& berlini találkozójukon& ,artonyi János azt *ondta& ne* tartja ezt k3l,n *egbesz#lend+ t#*ának& de nyitott arra& hogy bár*ir+l tárgyaljon n#*et kollegájával! "z e*l#k*4 se**ik#ppen se* hordozza azt a jelent#st& > hogy a felel,sség/nket akár csak egy kicsit is cs!kkentenénk vagy tagadnánk> $ *ondta! >Az utó..i évek.en, hóna"ok.an és na"ok.an 9$ra és 9$ra elmondtuk, hogy vállal$uk erk!lcsi és "olitikai felel,sség/nket> $ tette hozzá& kie*elve& hogy >elmulasztottuk megvédeni zsidó vallás9 vagy zsidó hátter- magyar "olgártársainkat>& *ajd >tevékenyen részt vett/nk ezeknek az em.ereknek az el"uszt#tásá.an>! "z e*l#k*4nek azonban >nincs k!ze ehhez>! 2gyesek azt *ondják& hogy az e*l#k*4 >megha$lás valamennyi áldozat el,tt> $ fejtette ki a k3l3gy*iniszter& rá*utatva< t,rt#nel*i t#ny& hogy a n#*et *egszállás LA44! *árcius LA$#n t,rt#nt& #s az áldozatok szá*a ezután *agas volt! "z áldozatok pedig >mindenekel,tt zsidók> voltak& de voltak >nem zsidók is> $ *ondta ,artonyi János ()./ · Pres a '#rt#rok'art – 7Záródik a "arlamenti ciklus, de ne nagyon sirassuk a végna"$ait él, =? <ázat? A demokráciát ledaráló végreha$tó hatalmat mamelukként kiszolgáló t!rvényhozási t!..séget? <étf,n a minisztereln!k az asztalosok kezére adott alsóház helyett a fels,ház "ul"itusáról szólt na"irend el,tti siker.eszéd formá$á.an né"éhez az ;el,tt/nk álló feladatokrólC? A rezsiharc $egyé.en a .r/sszeli multiktól, .ankároktól és ./rokratáktól megvédett országról, a nemzet Fidesz4vezetéssel elért felh,tlen sikereir,l, amelyeket cse""et sem árnyékol .e a utató"ont "iackutató cég ugyancsak hétf,n k!zzétett felmérése arról, hogy a magyar fiatalok az !t legnagyo.. gondnak a .izonytalan $!v,t, a munkanélk/liséget, a lét.izonytalanságot, a céltalanságot és a "énztelenséget tart$ákP8 Friss *$bert (Nsz · Alkotm#n)os csa'd#k – 7 orai lenne még /nne"elni, hogy lám, $o..ra fordulhat sorsunk, s ezt immáron 8ománia alkotmánya is r!gz#ti ma$d, ha a nemzetállam kife$ezést,l nem is siker/lt sza.adulni, de lehet .ár alrégiónk, és sza.adon kit-zhet$/k ezután a székely zászlót? orai, mert még csak a tervezetet toldozza4foldozza a meghatalmazott .izottság F s ki tud$a, mi lesz, mire végleges formát !lt az ala"t!rvény F, ugyanakkor keveset se$teni arról is, mit =akarnak a valóság.an a kedvez,nek t-n, "asszusokP8 Far'as *é'a (:áro*sz#k · Oi$aros (%sz#zad I. – 7A kiindulási "ont nem fényesG ha fel/lr,l nézve "ró.ál$uk meg elemezni a huszadik század t!rténetét, és szinte a csontokig leegyszer-s#t$/k ala"vélemény/nket, akkor tága.. térség/nkr,l szólva az alá..i mondatot #rhat$uk leG a lengyelek, a csehek, a szlovákok, a románok és t!..ség/k.en F .ár korlátozott mérték.en F a délszlávok is lényegé.en megnyerték a huszadik századot? %i, magyarok, inká.. elvesz#tett/k azt? Bem $ó ala"helyzet? 6lismerem, hogy a tisztelt 2lvasót .izonyos fokig "rovokálni is akarom
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

4C

a fenti mondatokkal? 7 azonnal hozzáteszem az elké"zelt dialógushoz azt is, hogy ala"osa.. szemrevételezés után az !sszké" természetesen .onyolulta..? De tagadhatatlan tény, hogy száz évvel ezel,tt nem létezett egységes lengyel állam, nem létezett *sehszlovákia, s,tG *sehország és 7zlovákia sem, 8ománia két $elentéktelen rész.,l álló kis ország volt, s nem létezett a délszláv államok sz!vetsége sem? %agyarország ellen.en egy euró"ai 0világ41 hatalom .efolyásos része volt? %ostanra a helyzet $elent,sen megváltozottP8 &sá'y Pál (?elvid#k!*a · A kend7zetlen a ton!mia – 7A nagy kérdés az 8%D7Z4es és az erdélyi magyar ellenzéki "olitikusok számára tehát az, hogy akar$ák4e való.an azt, aminek megvalósulását éveken át a legmagasztosa.. célnak neveztekP8 5mbrus 5ttila ()aszol!ro
· J! markokban a nemzetr(sz 8 3 rcsa m!dszerekkel mentegetik a mag)ars#got a K&KSZ

%ezet7i – 7A

ár"átal$ai %agyar ulturális 7z!vetség 0 % 7Z1 el,szeretettel nevezi magát a helyi magyarság érdekvédelmi szervezetének? 6zt ki$elenteni sokkal k!nnye.., mint megvalós#tani, amit a szervezet vezet,inek ténykedése is szemléletesen .izony#t? %ár csak a sarzsi$a miatt is, kezd$/k $o!ács %iklóssal? Az eln!k 9r ha$danán 9gy védte a magyarság érdekeit, hogy "aktumot k!t!tt Viktor Juscsenkó!al? Azt, hogy az egyértelm-en nacionalista k!r!k .efolyása alatt álló eln!k nem vált$a .e #géreteit, .or#tékolni lehetett? 7,t, teret nyitott az ukrános#tás korá..an sosem ta"asztalt hullámának? Furcsa érdekvédelemP8 &sabay 5ttila (.iszaNeSs · @at '#r$ zamos szlo%mag)ar %al!s#gB amit eddig nem %ett(l (szreL – 7+ró.anáci4e, vagy ;csakH szim"lán h/lye az a "olitikusinas, aki egyik lend/lettel a a szlovák állam"olgársági t!rvény alkotmányellenességé.en .#zik, egy 9$a.. sóha$tással "edig Bagy4%agyarországról álmodozikED8 &se szlová' (ém Blo% (;ara*#ter!sk · A $7n #$,tott k('%isel7i $el) – 7&'(( decem.eré.en za$lottak le a legutó..i "arlamenti választások <orvátország.an? A horvátországi magyarok 0egyáltalán nem t9lnyomó1 t!..sége másodszor is Só a &énest választotta ké"visel,$ének? <elyettese ez9ttal Juhász Sándor volt, a %67Z akkori, vagyis mostani, mondhatnánk mindenkori eln!ke? %ár a választások el,tt olyan információk szivárogtak ki a %agyar 6gyes/letek 7z!vetségének eln!kségé.,l, hogy Só a csak azért indul, hogy ma$d átadhassa a helyét helyettesének, Juhásznak, aki a maga ere$é.,l nem lenne ké"es mandátumot szerezni? >iszont ahogy Só a megnyerte a választást, a h#rt azonnal cáfolni kezdték, la"$uk heteken kereszt/l azon rugózott, hogy mekkorát tévedett az ;ellenzékC, amikor azt feltételezte, hogy Juhász átveszi Só a helyét a horvát szá.or.an? %ivel általá.an az ellenkez,$e igaz annak, amit k!zl!ny/k.en áll#tanak 0vagy az sem1, természetesen nem le",dt/nk meg, amikor két évre rá el,álltak a h#rrel, hogy Juhász lesz &'() $anuár else$ét,l a horvátországi magyarok ké"visel,$e? A mindenkori 0!r!k!s1 eln!k maga mond$a el la"$uk.an, hogy a választások el,tt az eln!kség való.an hozott egy olyan határozatot, amely.en az áll, hogy 7ó$a még a félid, le$árta el,tt átad$a neki a helyétP8 (ri4á' (risztina (G)6G · Ka"kai orsz#g – 7>alósz#n-leg már mindenki mindent tud a nyitrai neonáci támadás részleteir,l, hacsak nem valamilyen sze"arációs BA7A4k#sérlet.en vesz részt? A társadalmat sokkolta az ok nélk/li támadás .rutalitása, és rég látott szim"átiat/ntetés alakult ki a ko"aszok által terrorizált szórakozóhely mellett? Az eset azon.an sokat elmond az állami gé"ezet, a hatalom m-k!désér,l isP8 (ocur Lászl$ (Gj %zó · @elenka b#1ai – 7<a már el$utottunk oda, hogy nem vagyunk k#váncsiak az államf,$el!ltek "rogram$ára és érveire, nem tehet/nk mást, mint csatlakozni a t!..séghez, amely ;"ofáraC oszt$a a szavazatát? Bézz/k tehát a "ofákat, melyik az, amelyik még ké"es 9$at mondani vagy #gérni a na"i "olitika iránt k!z!m.!s választónakP8 7eres .stván (Gj %zó

KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

44

<ikk%k
 Az EBESZ szak$r "i bizo ságá2a( a(á(kozo az )M0SZ 3" i kára 6olozsvár& BIL4! február M!& szerda ()./ $ "z 2urópai -iztonsági #s 2gy3tt*4k,d#si %zervezet (2-2%9 kisebbs#g3gyi f+biztosának a tanácsadói tettek táj#kozódó látogatást a Fo*ániai )agyar 5e*okrata %z,vets#g (F)5%9 kolozsvári sz#kházában $ k,z,lte szerdai h1rlevel#ben az F)5%9! " k,zle*#ny szerint a táj#kozódás "strid .hors kisebbs#g3gyi f+biztos február *ásodik fel#re tervezett ro*ániai látogatásának az el+k#sz1t#s#t szolgálta! " *egbesz#l#sek napirendj#n az F)5%9 ne*zetpolitikai& a decentralizációval kapcsolatos& illetve az igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó alkot*ány*ódos1tó javaslatai& vala*int a *agyar kisebbs#get #rint+ kulturális& nyelvhasználati #s oktatási k#rd#sek szerepeltek! "z 2-2%9 szak#rt+i szá*ára 6ovács ;#ter& az F)5%9 f+titkára foglalta ,ssze a sz,vets#g alkot*ány*ódos1tással el#rhet+ c#ljait! 2zek k,z,tt Fo*ánia ne*zetálla*i ,n*eghatározásának a t,rl#s#t& a ne*zeti kisebbs#gek álla*alkotó t#nyez+k#nt való elis*er#s#t& a *agyar nyelv hivatalos regionális nyelvk#nt t,rt#n+ elis*er#s#t e*l1tette! 6ovács ;#ter el*ondta& az F)5%9 tá*ogatja a kisebbs#gek arányos jelenl#t#t az álla*i int#z*#nyekben& vala*int szorgal*azza a helyi autonó*ia int#z*#nyes1t#s#t a helyi ,nkor*ányzatok által& #s hibának tartaná a jelenlegi fejleszt#si r#giók ad*inisztrat1v hatásk,rrel való felruházását! >"z anyanyelv v#del*e #s szabad használata olyan kulcsfontosságú k#rd#s& a*elyben az F)5%9 se**if#le enged*#nyt ne* hajlandó tenni! " %z,vets#g az el*últ B4 #vben *egtere*tette a t,rv#nyes felt#teleit annak& hogy a ro*ániai *agyar k,z,ss#g szabadon használja az anyanyelv#t& vala*int ne*zeti szi*bólu*ait #s jelk#peit& azonban sok esetben a t,rv#ny alkal*azása akadozik> $ id#zte a k,zle*#ny 6ovács ;#tert! "z F)5%9 f+titkára azt is el*ondta& a sz,vets#g kivitelezhetetlennek tartja #s ne* tá*ogatja a *ájusi európai parla*enti választások #s az alkot*ány *ódos1tásáról szervezend+ n#pszavazás ,sszevonását! %issza

KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

4I
 Sz%rbiai 2á(asz ások = K1z1s (is án in!.( 1 2a&!asági kis%bbs$gi ;ár )arkovics "nna*ária& az )./ tudós1tója jelenti< -elgrádU%zabadka& BIL4! február M!& szerda ()./ $ 6oal1ciós *egállapodást 1rt alá a vajdasági *agyar& horvát #s bosnyák ne*zeti kisebbs#g ,t kisebb politikai pártja& a*elyek k,z,sen indulnak a *árcius L=$i el+re hozott szerbiai parla*enti választásokon! " pártok a k,z,s választási listát& a Ne*zeti 6,z,ss#gek (istáját szerdán *utatták be szabadkai sajtótáj#koztatójukon! 2lhangzott< c#ljuk az& hogy háro* k#pvisel+i helyet szerezzenek a $ BMI f+s $ belgrádi parla*entben! " jelenlegi koal1ciót a )agyar Fe*#ny )ozgalo* ()F) & a )agyar ;olgári %z,vets#g ();%9 & a )agyar 2gys#g ;árt ()2; & a -osnyákok 5e*okratikus 6,z,ss#ge (-59 #s a :orvátok 5e*okratikus 6,z,ss#ge (:59 alkotja! " sajtótáj#koztatón a *agyar pártok vezet+i csalódottságuknak adtak hangot& hogy a *ásik k#t kisebb vajdasági *agyar párt& a Vajdasági )agyar 5e*okrata ;árt (V)5; #s a Vajdasági )agyarok 5e*okratikus 6,z,ss#ge (V)56 az el+zetes *egbesz#l#sek ellen#re ne* jelent *eg! " legnagyobb vajdasági *agyar párt& a Vajdasági )agyar %z,vets#g (V)%9 *ár korábban bejelentette& ne* vesz r#szt se**ilyen ,sszefogásban& hane* ,nállóan indul! " V)%9$nek jelenleg ,t parla*enti k#pvisel+je van -elgrádban& ;ásztor /stván eln,k pedig a *últ h#ten azt is bejelentette& c#ljuk *ind az ,t *andátu* *egtartása! %z*ieskó 9oltán& a )2; eln,ke szerint egy#bk#nt akkor lett volna a legsikeresebb a kisebbs#gi ,sszefogás& ha a hat vajdasági *agyar párt egy3tt indul& úgy ugyanis *#g t,bb *andátu*ot tudtak volna szerezni! Fácz %zabó (ászló& az );%9 eln,ke hangsúlyozta& annak ellen#re& hogy ne* j,tt ,ssze egy kizárólag *agyar pártokból álló ,sszefogás& ne* keseredett el! )int *ondta< a *ostani koal1ció is sikeres lehet& hasonló ,sszet#telben ugyanis *ár BILB$ben is szereztek egy *andátu*ot! Ggy fogal*azott< a ne*zeti kisebbs#gek probl#*ái k,z,sek! >2l+fordulhat& hogy *ost olyan hatalo* ker3l %zerbia #l#re& a*ely ne* nagyon fogja tá*ogatni a ne*zeti kisebbs#gek *eg*aradását! 2z#rt fontos& hogy egy3tt tudunk lenni& hiszen ha a t,bbi& ne*zeti kisebbs#get k#pvisel+ párt is úgy gondolkodna& *int *i& akkor olyan er+vel indulhatnánk& (P hogy %zerbia lakosságának legalább a @I százal#kát *eg tudnánk szól1tani& a*i ko*oly& nagy er+ a de*okrácia& az autonó*iak3zdel*3nk #s a decentralizáció fel#> $ sz,gezte le az );%9 eln,ke! ?ontos& hogy l#tezik alternat1va $ húzta alá (ászló -álint& az )F) eln,ke& aki szerint a Ne*zeti 6,z,ss#gek (istájával >új er+re lelhet a d#lvid#ki *agyarság #s az ,sszes ne*zeti k,z,ss#g>! " távol*aradó k#t kisebb *agyar párt k,z3l egy#bk#nt a V)5; k,zle*#nyben tudatta& hogy ne* csatlakozik a szerdán *egfor*ált listához! )int 1rták< ragaszkodnak ahhoz& hogy a kisebbs#gi autonó*ia k,vetel#se beker3lj,n a választási progra*ba& #s a *agyarok jussanak parla*enti *andátu*ot biztos1tó befutó poz1cióhoz! %zerint3k ezzel a listával ez >csak fele*ás for*ában> valósulhat *eg& >kizárva a befutó poz1ció biztos1tását& a*i gyakorlatilag a Vv1zhordóV szerep#re kárhoztatná a *agyar pártokat>! " V)56 ez id+ alatt Gjvid#ken tárgyalásokat folytatott azzal a politikai t,*,r3l#ssel& a*ely -oris .adic volt szerb álla*f+ k,r3l for*álódik! .adic a k,zel*últban l#pett ki volt pártjából& a 5e*okrata ;ártból (5% & a választásokra k#sz3lve pedig *egalak1totta az Gj 5e*okrata ;ártot (N5% ! " választásokon való induláshoz t1zezer tá*ogatói alá1rásra van sz3ks#g3k a pártoknak& az alá1rásgy4jt#s kedden kezd+d,tt! %issza  B%r$nyi J/zs%3 (% a nagyszo*ba i *%gy% a(%(n1k% %tarovic .ibor& az )./ tudós1tója jelenti< ;ozsony& BIL4! február M!& szerda ()./ $ -er#nyi Eózsefet& a )agyar 6,z,ss#g ;ártjának ()6; eln,k#t választotta a nagyszo*bati *egye egyik aleln,ki posztjára a *egyei k#pvisel+test3let szerdán $ tudta *eg az )./ az #rintett+l! " szerdai k,zgy4l#sen a 4I f+s k#pvisel+test3letb+l @H$an voltak jelen& k,z3l3k @@$an szavazták *eg a *egyeeln,k által jel,lt háro* *egyei aleln,k,t& k,zt3k -er#nyi Eózsefet! " voksolás során ,ten tartózkodtak& egy szlovák kereszt#nyde*okrata (65: k#pvisel+& vala*int a )ost$:1d szlovák$*agyar párt n#gy k#pvisel+je is! -er#nyi Eózsef& Nagyszo*bat *egye új aleln,ke az )./$nek azt *ondta< *egb1zatási ideje során t,bb prioritása lesz! 2zek k,z3l az els+ helyen a dunaszerdahelyi& illetve a galántai kórházak helyzet#nek rendez#se szerepel& a k#t eg#szs#g3gyi int#z*#ny *ár #vek óta anyagi probl#*ákkal k3zd! :ozzátette< rendk1v3l fontosnak tartja a *egyei k,zúthálózat felúj1tásának folytatását #s kie*elt jelent+s#g4nek a *agyar oktatási int#z*#nyek további *egtartását
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

4E
#s fejleszt#s#t! )egjegyezte< ez utóbbi az#rt se* k,nny4 feladat& *ert az sok t,bbletk,lts#ggel jár a*iatt& hogy egyre kevesebb a gyerek! "z )6;$nak *ár a *últban is volt *egyei aleln,ke Nagyszo*bat *egy#ben! " szlovák k,zigazgatás hatályos *odellje szerint az országban l#v+ nyolc *egye #l#re a lakosság k,zvetlen voksolásban választ *egyef+n,k,ket #s *egyei k#pvisel+ket is! 2rre legutóbb tavaly nove*berben ker3lt sor! " *egyei aleln,k,ket a *egyei k#pvisel+k választják a test3let tagjainak sorából! " *egyei aleln,k,k szá*a t,bbnyire az egyes *egy#k nagyságától f3gg& Nagyszo*bat *egy#nek ebben a választási ciklusban @ aleln,ke lesz! %zlovákiában a *egyei k#pviselet súlya el#g jelent+s& ezen a szinten sz3letik ugyanis d,nt#s a k,z#pfokú oktatási int#z*#nyek& illetve a kórházak jelent+s r#sz#nek finansz1rozásáról& vala*int a k,zúthálózat egy r#sz#nek fejleszt#s#r+l is! " *egyei k,zigazgatás szintj#n %zlovákiában az el*últ #vekben átlagban t,bb *int egy*illiárd euró sorsáról sz3letett d,nt#s #vente! " tavaly nove*beri *egyei választásokon országosan Fobert ?ico kor*ánypártja& a baloldali /rány $ %zociálde*okrácia (%*er$%5 bizonyult a legered*#nyesebbnek& az általuk ind1tott vagy az + tá*ogatásukkal indult *egyef+n,k$jel,ltek H szlovákiai *egye k,z3l = vezet#s#t szerezt#k *eg #s +k juttatták a legt,bb k#pvisel+t& LRM$,t az ,sszesen 4IH tagot szá*láló *egyei k#pvisel+test3letekbe! " választáson el#g jól szerepelt az )6; is& listájukon vagy tá*ogatásukkal @A *agyar *egyei k#pvisel+t siker3lt a *egyei test3letekbe juttatniuk& k,zt3k LL$et a nagyszo*bati *egy#ben! %issza  ,$*% + Zso( > Az %gy+áz k5(!% $s% b% 1( $s$2%( szo(gá(+a &a a n%*z% $s E.r/;a

3%nn ar +a /ságá
Cazda Drpád& az )./ tudós1tója jelenti< 6olozsvár& BIL4! február M!& szerda ()./ $ N#*eth 9solt szerint az egyház sajátos k3ldet#se bet,lt#s#vel szolgálhatja a *agyar ne*zet #s 2urópa fenntarthatóságát! " 63l3gy*iniszt#riu* parla*enti álla*titkára a kolozsvári ;rotestáns .eológiai /nt#zetben tartott el+adást szerdán& azon a konferencián& *elyen az el+adók N#*eth C#za n#hai refor*átus lek#sz $ N#*eth 9solt #desapja $ gondolatai alapján vázolták az egyház j,v+k#p#t! N#*eth 9solt el*ondta& a politikának *indig szá*olnia kell az egyházzal& *ert bár*ilyen jó d,nt#seket hozna& >eszk,ztelenn# válik& ha sze*bes3l az ,nz#s *indent elbor1tó kultúrájával>! "z ,nz#s kultúrájának ele*eik#nt e*l1tette az e*beri kapcsolatok *eggyeng3l#s#t& a k,z,ss#gszolgálat k#szs#g#nek a *egsz4n#s#t& a gyer*ekek *eg ne* sz3let#s#t& a bizal*i alapok hiányát! >:a a kapcsolatok *eger+s,dnek& ha a bizalo* *egjelenik az #letben& ha sokan k#pesek áldozatot hozni& ha *egsz3letnek a gyer*ekek& ha az ,nz#s kultúráját az e*beri szolidaritás kultúrája váltja fel& re*#nys#ggel tekinthet3nk ne*zet3nk& de eg#sz 2urópa j,v+j#re> $ v#lekedett N#*eth 9solt! " politikus úgy v#lte& >ha az egyház bet,lti k3l,nleges k3ldet#s#t& akkor az e*beri t#nyez+knek a politika által hozzáf#rhetetlen ter3let#n állhat be változás>! %zerinte a politikának az a feladata& hogy biztos1tsa azokat a kereteket& a*elyekben az egyház be tudja t,lteni k3ldet#s#t! N#*eth 9solt e keretek sorában e*l1tette az egykor álla*os1tott egyházi ingatlanok restitúcióját is! Fe*#ny#t fejezte ki& hogy Fo*ániában is felgyorsul a restitúció& #s a sepsiszentgy,rgyi %z#kely )ikó 6oll#giu**al kapcsolatos perben is >olyan 1t#let sz3letik& a*elyik *eger+s1ti az egyház jogbiztonságát>! " konferencián 6ató -#la& az 2rd#lyi Fefor*átus 2gyházker3let p3sp,ke is kifejtette álláspontját az egyház #s a politika viszonyáról! >"z egyház ne* politizálni& hane* szolgálni akar! Ne* egyik szerepl+je& hane* partnere a politikának> $ jelentette ki a p3sp,k! 6ató -#la úgy v#lte& az egyháznak a n#p& a k,z,ss#g #rdekeit kell k#pviselnie& ki kell *ondania álláspontját& #s ehhez kell keresnie a politikai partnereket! "zt is hozzátette azonban< az erd#lyi kisebbs#gi helyzetben az egyháznak azt is sze* el+tt kell tartania& hogy a politikai versenytársak k,z3l *elyikn#l látja nagyobb es#ly#t az általa k#pviselt #rt#kek #rv#nyes1t#s#nek! ;otyó ?erenc& a Cyulafeh#rvári Fó*ai 6atolikus ?+egyház*egye #rseki helyn,ke N#*eth C#za tan1tásából azt id#zte& hogy ne* a felekezetek f,l,tti >interkonfesszionális> egy3tt*4k,d#sre& hane* ,ku*eniz*usra van sz3ks#g! 0tóbbiban a felekezetek *eg+rzik sajátosságaikat& csupán a k,z,s feladatok elv#gz#s#ben keresik az ,sszefogás lehet+s#g#t! %issza  Szorosabb gaz!asági %gy5 *?k1!$s szorga(*az a Magyar=Sz%rb @z(% i Taná-s a

Va&!aságban
)arkovics "nna*ária& az )./ tudós1tója jelenti<
KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ =i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

4G
-elgrád& BIL4! február M!& szerda ()./ $ .ovábbi gazdasági egy3tt*4k,d#sre van sz3ks#g %zerbia #s )agyarország k,z,tt $ jelentette ki ;ásztor /stván& a vajdasági k#pvisel+ház eln,ke szerdán Gjvid#ken& a*ikor a )agyar$%zerb Nzleti .anács k3ld,tts#g#t fogadta! " találkozóról szóló beszá*olót a vajdasági tarto*ányi k#pvisel+ház tette k,zz# honlapján! 2szerint ;ásztor arról is besz#lt& hogy a vajdaságiak #rdeke a vállalkozók Oszak$%zerbiába vonzása! >" *i #rdek3nk& hogy *in#l t,bb vállalkozó jelenjen *eg a Vajdaságban& #s azok sikeresek legyenek! "z el*últ id+szakban& BIII$t+l kezdve a *agyar kor*ány r#sz#r+l el*aradt az er+teljes biztatás& s+t bizonytalan befektet#si ter3letnek *in+s1tett#k a Vajdaságot& *ik,zben a n#*et& a szlov#n #s a horvát vállalkozók folya*atosan #rkeztek> $ fejtette ki a k#pvisel+ház eln,ke! " politikus nehez*#nyezte azt& hogy a Vajdaságban *4k,d+ *agyarországi c#gek $ p#ldául az J.; #s a )J( $ *egfeledkeztek arról& hogy a k#tnyelv4 dolgozók eset#ben *agyar anyanyelv4 sze*#lyeket foglalkoztassanak! " c#lokról besz#lve ;ásztor /stván kie*elte& hogy a t,rekv#seik k,z#ppontjában a gazdaságfejleszt#s áll! )int *ondta& a szerb kor*ány k,vetkez+ n#gy#ves ciklusában& a *árcius L=$i választásokat k,vet+en a vajdasági *agyarság #rdekei csak akkor tudnak #rv#nyes3lni& ha ez az #rdekk#pviselet >a parla*enti t,bbs#g r#szek#nt valósul *eg>! %zerinte a *agyarság csak kor*ányzó poz1cióból tudja >hallatni a hangját> az európai uniós tárgyalások folya*atában& a t,rv#nyhozásban vagy a szerb társadalo* átalak1tásában! Wolf (ászló& a )agyar$%zerb Nzleti .anács k3ld,tts#g#nek vezet+je& az J.; -ank vez#rigazgató$helyettese kie*elte< látogatásuk c#lja #ppen a gazdasági egy3tt*4k,d#s serkent#se! "z Gjvid#kre látogató k3ld,tts#g nagyvállalatokat k#pvisel! .agjai k,z,tt van a )agyar 6ereskedel*i #s /parka*ara k#pvisel+je is& aki a kis$ #s k,z#pvállalkozásokat seg1ti a kapcsolattere*t#sben& a jogszabályokban való eligazodásban! ;ásztor /stván #s Wolf (ászló egy ha*arosan *egrendezend+ vajdasági 3zleti találkozó terv#r+l is egyeztetett! 2zen t,bbnyire olyan *agyarországi befektet+k venn#nek r#szt& akik *ár kifejezt#k c#galap1tási ig#ny3ket a Vajdaságban! %issza  Bas%s-. :&b/( az EBESZ 3%(($;$s$ s5rg% i a 0ny%sz %r=*%(($ki ro*án isko(a 5gy$b%n -ukarest& BIL4! február M!& szerda ()./ $ Gjból az 2urópai -iztonsági #s 2gy3tt*4k,d#si %zervezet (2-2%9 fell#p#s#t s3rgette .raian -asescu ro*án álla*f+ a 5nyeszteren túli ter3let egyed3li ro*án tannyelv4 iskolája 3gy#ben& *iután az oktatási int#z*#ny igazgatóját +rizetbe vett#k a )oldovai 6,ztársaság fennhatóságát elutas1tó szakadár álla*alakulat hatóságai! " ro*án eln,ki hivatal szerdai k,zle*#nye szerint -asescu *#lys#ges aggodalo**al vette tudo*ásul& hogy a (ucian -laga iskola igazgatóját& titkárn+j#t #s sof+rj#t +rizetbe vett#k a helyi hatóságok! Xk hár*an száll1tották a *oldovai kor*ány által adott p#nzt& a*elyb+l ki kellett volna fizetni3k a pedagógusok b#r#t! " szakadár ter3let hatóságai korábban zárolták az iskola bankszá*láját& ellen+rz#seket v#geztek a tanint#z*#nyben& ez#rt -asescu *ár január k,zep#n s3rgette a ro*án iskola elleni hatósági >provokációk> besz3ntet#s#t! -asescu szerint a háro* sze*#ly e*ber v#tele provokáció& a*elynek c#lja fesz3lts#get sz1tani a t#rs#gben! " 5nyeszter *enti 6,ztársaság LAAB óta de facto f3ggetlen& f#l*illiós lakosságának t,bbs#ge orosz ajkú! " f3ggetlens#get .iraszpol a )oldovával v1vott r,vid háborút #s az elszakadásról szóló n#pszavazást k,vet+en nyilván1totta ki! Qnállóságát azonban egyetlen ország se* is*erte el! %issza

=:= X 8 &IN0:N JO2 3:NNTARTOA

ész#tetteG 5oér risztina

a Figyelőben előfo !"l# $%i!&'()e*+

, -). / , 0- / , 01 / , -).% / , K0S / , 0a-2) / , 3S / , 41 / , 4g / , -g / , 0R / , -5EST/

N('szabads#g &ag)ar Nemzet &ag)ar @,rla' N('sza%a K+l$oni &ag)ar Sa1t!szolg#lat &ag)ar Narancs Élet (s Irodalom Oas#rna'i @,rek Oil#ggazdas#g Na'i 2azdas#g &ag)ar R#di! N)el% (s T dom#n)

KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

4A

Ro67nia

S.lo%7*ia S.e bia 1o %7'o ).7g S.lo%(nia U* a8na 9").' ia

A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó Bi$ari Na'l!, Brass!i Ra'ok, :rdon.ro, :rd(l).ma, @argita N('e, @#romsz(k, Kr!nika, &aszol.ro, N) gati Jelen, Szabads#g, TransindeY, &anna.roB :rd(l)i Na'l!B :rd(l)i Ri'ortB K/z'ont.roB Szatm#ri 3riss K1s#gB Sz(kel)$on.roB Szatm#ri &ag)ar @,rla'B Rom#niai Online @,r$at#rB Reggeli K1s#gB <d%ar$el)i @,rad! K1 Sz!, 3el%id(k.ma, Szabad K1s#g, Szabad K1s#g Online, B mm.sk, -aram(ter.sk, Kom#romi Ra'okB @,rek.sk &ag)ar Sz!, @(t Na', -annon RTO, Oa1das#g.ma K1 &ag)ar K('es K1s#g, &ag)ar :g)es+letek Sz/%ets(ge N('J1s#g >Rend%a?, & ra%id(ki &ag)ar R#di! K#r'#ti Igaz Sz!, K#r'#tal1a, K#r'#tIn"o, Beregi @,rla'B <kra1nai &ag)ar 0emokrata Sz/%ets(g 6 @,rekB K#r'#tal1a.maB Tiszane9s B(csi Na'l!

KIS:BBSÉ2I SAJT;3;K<SZ

=i%itas : ro'ica =entralis >=:=? • @6444A B da'estB Szent'(teri. . 4C.. •  DE5EC FCG 545GB $tt'*HH999. cecid.netH admin@cecid.net

IC4G6CI6C5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful