‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית‬
‫והביאה לפנינו שלשה שבועין טהורין ועשרה שבועות אחד טמא ואחד טהור‬
‫יומא דאתיא לקמן קחשיב‬
‫בכלל שבוע ראשון אפשר‬

‫או ילדה‬

‫שהיא ילדה‬

‫ז‬

‫ב‬

‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫ז‬

‫ב‬

‫שבוע ראשון לא משמשת אימר יולדת זכר היא‬
‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫שבוע שני לא משמשת אימר יולדת נקבה היא‬
‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫שבוע שלישי לא משמשת אימר יולדת נקבה בזוב היא‬
‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫שבוע רביעי אע"ג דקא חזיא דם תשמש דהא דם טהור הוא‬
‫‪66 33‬‬

‫יום‬
‫יום בשבוע‬

‫‪1‬‬

‫‪66 33‬‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬
‫‪1‬‬

‫ט‬

‫לילה‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫לאו משום דלא אזלינן בתר רובא‬
‫אפשר שהיא ילדה‬
‫או ילדה‬

‫יומא דאתיא לקמן קחשיב‬
‫בכלל שבוע ראשון‬

‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫או לא ילדה והיא‬

‫ז‬

‫ב‬

‫ז‬

‫ב‬

‫נ‬

‫שבוע ראשון לא משמשת אימר יולדת זכר היא‬
‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫שבוע שני לא משמשת אימר יולדת נקבה היא‬
‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫שבוע שלישי לא משמשת אימר יולדת נקבה בזוב היא‬
‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫יום‬
‫יום בשבוע‬

‫‪1‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫טבילה‬
‫‪2‬‬

‫‪66 33‬‬

‫לאו משום דלא אזלינן בתר רובא ולית לה דם טוהר והיא נדה‬
‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫לילה‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫נ‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫אימא הרחיקה לידתה‬
‫אפשר שהיא ילדה‬
‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫ז‬

‫ב‬

‫ז‬

‫ב‬

‫שבוע ראשון לא משמשת אימר יולדת זכר היא‬
‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫שבוע שני לא משמשת אימר יולדת נקבה היא‬
‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫שבוע שלישי לא משמשת אימר יולדת נקבה בזוב היא‬
‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫אימר ימים רבים קודם שבאת לפנינו ילדה וכלו לה ימי טהרתה‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪7‬‬

‫נ‬

‫הך שבוע חמישי דטהור הוא תשמש‬

‫יום‬
‫יום בשבוע‬

‫‪1‬‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬
‫‪3‬‬

‫ט‬

‫לילה‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫שבוע רביעי כל יומא ויומא מספקין בסוף לידה ובתחלת נדה‬
‫אפשר שהיא ילדה‬
‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫ז‬

‫ב‬

‫ז‬

‫ב‬

‫שבוע ראשון לא משמשת אימר יולדת זכר היא‬
‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫שבוע שני לא משמשת אימר יולדת נקבה היא‬
‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫שבוע שלישי לא משמשת אימר יולדת נקבה בזוב היא‬
‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫יום בשבוע‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬
‫‪4‬‬

‫ט‬

‫‪66 33‬‬

‫הך שבוע רביעי כל יומא ויומא מספקין בסוף לידה‬

‫נ‬

‫יום‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫לילה‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫שבעה ימי נדותה‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫‪7‬‬

‫נ‬

‫נ‬

‫ועשרין ותמניא גופיה‬
‫אימר תחלת נדה היא‬

‫משמשת לאור ל"ה‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫בעשרים וחד תשמש דטבילת זב וזבה ביום‬
‫ר"ש היא דאמר אסור לעשות כן שמא תבא לידי ספק‬
‫אפשר שהיא ילדה‬
‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫ז‬

‫ב‬

‫ז‬

‫ב‬

‫שבוע ראשון לא משמשת אימר יולדת זכר היא‬
‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫שבוע שני לא משמשת אימר יולדת נקבה היא‬
‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫בעשרים וחד תשמש‬

‫שבוע שלישי לא משמשת אימר יולדת נקבה בזוב היא‬
‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫יום בשבוע‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬
‫‪5‬‬

‫ט‬

‫‪66 33‬‬

‫הך שבוע רביעי כל יומא ויומא מספקין בסוף לידה‬

‫נ‬

‫יום‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫לילה‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫שבעה ימי נדותה‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫‪7‬‬

‫נ‬

‫נ‬
‫משמשת לאור ל"ה‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫בס"ד‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫לאורתא תשמש‬
‫כשראתה בערב‬
‫אפשר שהיא ילדה‬
‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫או ילדה‬

‫ז‬

‫ב‬

‫ז‬

‫ב‬

‫שבוע ראשון לא משמשת אימר יולדת זכר היא‬
‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫שבוע שני לא משמשת אימר יולדת נקבה היא‬
‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪14 33‬‬

‫שבוע שלישי לא משמשת אימר יולדת נקבה בזוב היא‬
‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫יום בשבוע‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬
‫‪6‬‬

‫ט‬

‫‪66 33‬‬

‫הך שבוע רביעי כל יומא ויומא מספקין בסוף לידה‬

‫נ‬

‫יום‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫לילה‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫שבעה ימי נדותה‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫נ‬

‫‪80 40‬‬

‫‪7‬‬

‫נ‬

‫לאורתא תשמש?‬
‫כשראתה בערב‬

‫נ‬
‫משמשת לאור ל"ה‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫ומטבילין אותה תשעים וחמש טבילות דברי ב"ש‬
‫ב"ש לטעמייהו דאמרי טבולת יום ארוך בעי טבילה‬
‫אפשר שהיא ילדה‬

‫או ילדה‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫ב‬

‫ז‬

‫יומא קמא דאתיא לקמן ליטבלה‬
‫דילמא שומרת יום כנגד יום היא?‬
‫בזבה גדולה קמיירי‬
‫סוף שבוע קמא ליטבלה?‬
‫או ילדה ב‬
‫או ילדה‬
‫בזבה קטנה לא קמיירי‬
‫חד בשבוע לא קמיירי‬
‫שבועתא קמא דאתיא לקמן ליטבלה ביומא דלמא כל יומא ויומא שלימו לה ספורים דידה‬
‫‪76‬‬
‫ספורים בפנינו ‪6 5‬‬
‫דאמר בעינן ‪5 4‬‬
‫‪ 3 2‬ר"ע היא ‪4 3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

‫ט‬

‫ט‬
‫‪28‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4 10‬‬
‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪5 11‬‬
‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪6 12‬‬
‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7 13‬‬
‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬
‫‪21‬‬

‫‪7‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪2 29‬‬

‫‪1‬‬
‫‪80 40‬‬

‫‪3 30‬‬
‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬
‫‪2 36‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 31‬‬
‫‪80 40‬‬

‫‪5 32‬‬
‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫‪6 33‬‬
‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫‪3 37‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬
‫‪5 39‬‬

‫‪4 38‬‬

‫‪7 34‬‬
‫ט‬
‫‪7 41‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪2 43‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 48‬‬

‫‪6 47‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪2 50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 52‬‬

‫‪3 51‬‬

‫‪6 54‬‬

‫‪7 55‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪1‬‬

‫‪3 58‬‬

‫‪2 57‬‬

‫‪5 60‬‬

‫‪4 59‬‬

‫‪7 62‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪2 64‬‬

‫‪1‬‬
‫‪80 40‬‬

‫‪3 65‬‬
‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬
‫‪2 71‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 66‬‬
‫‪80 40‬‬

‫‪5 67‬‬
‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫‪6 68‬‬
‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫‪3 72‬‬

‫ט‬
‫‪5 74‬‬

‫‪4 73‬‬

‫‪7 69‬‬
‫ט‬

‫ט‬
‫‪7 76‬‬

‫‪6 75‬‬

‫‪77‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪2 78‬‬

‫‪1‬‬
‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ט‬
‫‪1‬‬

‫‪3 79‬‬
‫ט‬

‫‪2 85‬‬

‫‪1‬‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ט‬

‫לילה‬

‫‪7 83‬‬
‫‪6 82‬‬
‫‪5 81‬‬
‫ואיידי דתנא פלגא דשבוע מסיק ליה‬

‫ט‬
‫‪6 89‬‬
‫‪5 88‬‬
‫‪4 87‬‬
‫‪3 86‬‬
‫ואיידי דתנא שבוע טמא תנא נמי שבוע טהור‬

‫ניחשוב נמי‬
‫טבילת זבה?‬
‫בלידה קמיירי‬

‫שבוע עשירי‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫שבוע תשיעי‬
‫‪70‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪4 80‬‬

‫שבוע שמיני‬
‫‪63‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫שבוע שביעי‬
‫‪56‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪6 61‬‬

‫שבוע ששי‬
‫‪49‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪5 53‬‬

‫שבוע חמישי‬
‫‪42‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪3 44‬‬

‫שבוע רביעי‬

‫‪80 40‬‬

‫‪80 40‬‬

‫‪4 45‬‬

‫‪28‬‬

‫ט‬

‫‪6 40‬‬

‫‪5 46‬‬

‫שבוע שלישי‬

‫‪35‬‬

‫‪80 40‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬

‫ט‬

‫‪39‬‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7 20‬‬
‫‪6 19‬‬
‫‪5 18‬‬
‫‪4 17‬‬
‫‪3 16‬‬
‫‪2 15‬‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80 40‬ט‬
‫‪80 40‬ט‬
‫‪ 80 40‬ט‬
‫‪80 40‬ט‬
‫‪80 40‬ט‬
‫‪80 40‬ט‬
‫‪ 80 40‬ט‬
‫‪7 27‬‬
‫‪6 26‬‬
‫‪5 25‬‬
‫‪4 24‬‬
‫‪3 23‬‬
‫‪2 22‬‬
‫‪1‬‬

‫יום‬
‫יום בשבוע‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫שבוע ראשון‬

‫מטבילין אותה בלילותא‬
‫אימר יולדת זכר היא‬
‫מטבילין אותה ביממא‬
‫אימר יולדת זכר בזוב היא‬
‫שבוע שני‬
‫מטבילין אותה בלילותא‬
‫אימר יולדת נקבה היא‬
‫מטבילין אותה ביממא אימר‬
‫יולדת נקבה בזוב היא‬

‫‪7 90‬‬

‫שבוע י"א‬
‫‪84‬‬

‫שבוע י"ב‬
‫‪91‬‬

‫שבוע י"ג‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫מטבילין אותה בלילותא ב"ש לטעמייהו דאמרי טבולת יום ארוך בעי טבילה‬

‫והא תשעיו וארבע הויין‬

‫כגון שבאת לפנינו בין‬
‫השמשות דיהבינן לה‬
‫טבילה יתירתא‬

‫ל"ה טבילות‬
‫נ"ט טבילות‬

‫>‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ועשרה שבועות אחד טמא אחד טהור ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<‬

‫>‐‐ שלשה שבועין טהורין ‐‐<‬

‫ז‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫וב"ה אומרים שלשים וחמש‬
‫ב"ה לטעמייהו דאמרי טבולת יום ארוך לא בעי טבילה‬
‫אפשר שהיא ילדה‬

‫או ילדה‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫ב‬

‫ז‬

‫יומא קמא דאתיא לקמן ליטבלה‬
‫דילמא שומרת יום כנגד יום היא?‬
‫בזבה גדולה קמיירי‬
‫או ילדה ב‬
‫או ילדה‬
‫סוף שבוע קמא ליטבלה?‬
‫בזבה קטנה לא קמיירי‬
‫חד בשבוע לא קמיירי‬
‫שבועתא קמא דאתיא לקמן ליטבלה ביומא דלמא כל יומא ויומא שלימו לה ספורים דידה‬
‫‪76‬‬
‫ספורים בפנינו ‪6 5‬‬
‫דאמר בעינן ‪5 4‬‬
‫‪ 3 2‬ר"ע היא ‪4 3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬

‫כגון שבאת לפנינו בין‬
‫השמשות דיהבינן לה‬
‫טבילה יתירתא‬

‫כ"ח טבילות‬
‫טבילות דלאחר תשמיש לא קחשיב‬

‫ז' טבילות‬

‫>‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ועשרה שבועות אחד טמא אחד טהור ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<‬

‫>‐‐ שלשה שבועין טהורין ‐‐<‬

‫ז‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪1‬‬

‫ט‬

‫‪28‬‬
‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬
‫ט‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3 16‬‬
‫ט‬

‫ט‬

‫‪4 10‬‬

‫‪5 11‬‬
‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪4 17‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫‪5 18‬‬
‫ט‬

‫ט‬
‫‪6 12‬‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬
‫‪7 13‬‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪6 19‬‬
‫ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫ט‬
‫‪ 14‬ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7 20‬‬
‫ט‬

‫‪21‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪2 22‬‬

‫נ‬

‫‪3 23‬‬

‫נ‬

‫‪4 24‬‬

‫נ‬

‫‪5 25‬‬

‫נ‬

‫‪6 26‬‬

‫נ‬

‫‪7 27‬‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪2 29‬‬

‫נ‬

‫‪3 30‬‬

‫נ‬

‫‪4 31‬‬

‫נ‬

‫‪5 32‬‬

‫נ‬

‫‪6 33‬‬

‫נ‬

‫‪7 34‬‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫נ‬

‫שבוע שלישי‬

‫‪28‬‬

‫שבוע רביעי‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬
‫‪1‬‬

‫נ ז‬

‫‪2 36‬‬

‫נ ז‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪2 43‬‬

‫נ‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪3 37‬‬

‫נ ז‬

‫‪3 44‬‬

‫נ‬

‫‪4 38‬‬

‫נ ז‬

‫‪4 45‬‬

‫נ‬

‫ט‬
‫‪5 39‬‬

‫נ‬

‫‪5 46‬‬

‫נ‬

‫‪35‬‬

‫שבוע חמישי‬
‫משמשת לאור ל"ה‬

‫ט‬
‫‪6 40‬‬

‫נ‬

‫‪6 47‬‬

‫נ‬

‫‪7 41‬‬

‫‪7 48‬‬

‫‪42‬‬

‫נ‬

‫שבוע ששי‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪49‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪1‬‬

‫נ ז‬

‫‪2 50‬‬

‫נ ז‬

‫‪3 51‬‬

‫נ ז‬

‫‪4 52‬‬

‫נ ז‬

‫‪5 53‬‬

‫נ‬

‫‪6 54‬‬

‫נ‬

‫‪7 55‬‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪2 57‬‬

‫נ‬

‫‪3 58‬‬

‫נ‬

‫‪4 59‬‬

‫נ‬

‫‪5 60‬‬

‫נ‬

‫‪6 61‬‬

‫נ‬

‫‪7 62‬‬

‫ט‬

‫שבוע שביעי‬
‫‪56‬‬

‫נ‬

‫שבוע שמיני‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪63‬‬

‫ניחשוב נמי טבילת זבה?‬
‫דלאחר תשמיש לא קחשיב‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪1‬‬

‫נ ז‬

‫‪2 64‬‬

‫נ ז‬

‫‪3 65‬‬

‫נ ז‬

‫‪4 66‬‬

‫נ ז‬

‫‪5 67‬‬

‫נ‬

‫‪6 68‬‬

‫נ‬

‫‪7 69‬‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪2 71‬‬

‫נ‬

‫‪3 72‬‬

‫נ‬

‫‪4 73‬‬

‫נ‬

‫‪5 74‬‬

‫נ‬

‫‪6 75‬‬

‫נ‬

‫‪7 76‬‬

‫נ‬

‫‪70‬‬

‫גרסת‬
‫הר"ח‬
‫ניחשוב נמי‬
‫שבוע תשיעי כל שבועים‬
‫טהורים?‬
‫דלאחר‬
‫תשמיש‬
‫שבוע עשירי לא קחשיב‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪1‬‬

‫נ ז‬

‫‪2 78‬‬

‫נ ז‬

‫‪3 79‬‬

‫נ ז‬

‫‪4 80‬‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪2 85‬‬

‫נ‬

‫‪3 86‬‬

‫נ‬

‫‪4 87‬‬

‫נ ז‬

‫ט‬
‫‪5 81‬‬

‫נ‬

‫‪77‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫שבוע י"א‬

‫ט‬
‫‪6 82‬‬

‫נ‬

‫‪7 83‬‬

‫נ‬

‫‪84‬‬

‫שבוע י"ב‬

‫ט‬

‫ט‬

‫‪1‬‬

‫ט‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬
‫טבילה‬

‫ט‬

‫‪39‬‬

‫‪2 15‬‬

‫יום‬
‫יום בשבוע‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫שבוע ראשון‬

‫מטבילין אותה בלילותא‬
‫אימר יולדת זכר היא‬
‫מטבילין אותה ביממא‬
‫אימר יולדת זכר בזוב היא‬
‫שבוע שני‬
‫מטבילין אותה בלילותא‬
‫אימר יולדת נקבה היא‬
‫מטבילין אותה ביממא אימר‬
‫יולדת נקבה בזוב היא‬

‫ט‬

‫לילה‬

‫‪5 88‬‬

‫‪7 90‬‬

‫‪6 89‬‬

‫‪91‬‬

‫‪7‬‬

‫ט‬

‫שבוע י"ג‬

‫ט‬
‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

‫אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה כט‬

‫בס"ד‬

‫המפלת ליום מ"א תשב לזכר ולנקבה ולנדה‬
‫למה הוזכר זכר?‬
‫אי לימי טומאה‬
‫הא קתני נקבה‬

‫אפשר שהיא ילדה‬

‫‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫נ‬

‫‪14 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪28‬‬

‫‪1‬‬
‫ואי לימי טהרה הא קתני נדה‬

‫‪43‬‬

‫‪39‬‬

‫‪2 15‬‬

‫‪3 16‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪5 11‬‬

‫‪4 17‬‬

‫‪3 23‬‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪6 12‬‬

‫‪5 18‬‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪2 29‬‬

‫‪1‬‬
‫‪66 33‬‬

‫‪4 31‬‬

‫‪3 30‬‬
‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪2 36‬‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪1‬‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪5 32‬‬
‫‪66 33‬‬

‫‪3 37‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 43‬‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪21‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7 27‬‬

‫‪66 33‬‬

‫שבוע שלישי‬
‫‪28‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪6 33‬‬
‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪4 38‬‬

‫נ‬

‫‪66 33‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 44‬‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪5 39‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 45‬‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫נ‬

‫‪6 40‬‬

‫נ‬

‫‪66 40‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5 46‬‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪7 34‬‬

‫שבוע רביעי‬

‫‪1‬‬

‫‪3 51‬‬

‫‪2 50‬‬
‫‪66‬‬

‫‪4 52‬‬
‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪2 57‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪7 41‬‬
‫‪66‬‬

‫‪8‬‬

‫נ‬

‫‪6 47‬‬

‫‪66‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 59‬‬
‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪49‬‬

‫‪66‬‬

‫‪2 64‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪4 66‬‬
‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪7 55‬‬
‫‪66‬‬

‫‪6 68‬‬

‫‪63‬‬

‫שבוע תשיעי‬

‫‪66‬‬

‫‪7 69‬‬
‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫שבוע שמיני‬

‫‪66‬‬

‫‪7 62‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫שבוע שביעי‬
‫‪56‬‬

‫‪66‬‬

‫‪5 67‬‬

‫שבוע ששי‬

‫תהא מקוקלת עד מ"ח‬

‫‪6 61‬‬

‫‪66‬‬

‫ותחזור ותראה יום מ"א‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪5 60‬‬

‫‪35‬‬

‫שבוע חמישי‬
‫‪42‬‬

‫‪7 48‬‬

‫‪6 54‬‬

‫‪66‬‬

‫‪3 58‬‬

‫‪66‬‬

‫‪5 53‬‬

‫נ‬

‫‪2‬‬

‫ט‬

‫‪70‬‬

‫שבוע עשירי‬

‫‪66‬‬

‫שאם תראה יום ע"ד‬

‫‪1‬‬

‫‪3 72‬‬

‫‪2 71‬‬
‫‪66‬‬

‫‪4 73‬‬
‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫נ‬

‫‪5 74‬‬

‫‪1‬‬
‫‪66‬‬

‫נ‬

‫‪2 78‬‬
‫‪66‬‬

‫‪5‬‬
‫‪1‬‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪3 79‬‬

‫‪2 85‬‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪80‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 80‬‬

‫‪7‬‬
‫‪3 86‬‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 75‬‬
‫‪66‬‬

‫‪2‬‬
‫‪5 81‬‬

‫נ‬

‫נ‬

‫יום‬

‫‪1‬‬

‫יום משבאת לפנינו‬
‫‪20‬‬

‫ראיית דם‬

‫ט‬

‫לילה‬

‫‪7 76‬‬

‫‪6 82‬‬

‫נ‬

‫נ‬

‫‪66‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪7 83‬‬

‫נ‬

‫‪77‬‬

‫שבוע י"א‬
‫ותחזור ותראה יום פ"א‬
‫‪84‬‬

‫שבוע י"ב‬

‫‪8‬‬
‫‪4 87‬‬

‫נ‬

‫‪5 88‬‬

‫‪7 90‬‬

‫‪6 89‬‬

‫‪91‬‬

‫שבוע י"ג‬
‫תהא מקוקלת עד פ"ח‬

‫ט‬

‫‪9‬‬

‫שבוע שני‬

‫‪7 20‬‬

‫‪1‬‬

‫‪66 33‬‬

‫טבילה‬

‫‪14‬‬

‫שאם תראה יום ל"ד‬

‫‪3‬‬

‫יום בשבוע‬

‫נ‬

‫‪7 13‬‬

‫‪6 19‬‬

‫‪66 33‬‬

‫שבוע ראשון‬

‫‪14 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪6 26‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪5 25‬‬

‫‪76‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪4 24‬‬

‫‪65‬‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫נ‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫או לא ילדה והיא‬
‫‪54‬‬

‫‪4 10‬‬

‫‪66 33‬‬

‫‪2 22‬‬

‫נ‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪66 33‬‬

‫מחשבין ראייתה‬
‫כתחלת נדה‬
‫בגלל חשש‬
‫לימי טוהר שלה‬
‫והיא צריכה‬
‫ז' ימי טומאה‬
‫ולא כראייה‬
‫ביום ח' לנדותה‬
‫שהוא יום א'‬
‫לימי זיבה‬
‫ותחייב אותה‬
‫רק להיות‬
‫שומרת יום‬
‫כנגד יום‬

‫נ‬

‫‪14 7‬‬

‫‪14 33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪32‬‬

‫או ילדה‬

‫נ‬

‫‪7‬‬

‫ז' ימי טומאה ללידת זכר‬

‫‪14‬‬

‫י"ד ימי טומאה ללידת נקיבה‬

‫‪33‬‬

‫ל"ג ימי טוהר ללידת זכר‬

‫‪66‬‬

‫ס"ו ימי טוהר ללידת נקיבה‬

‫יום מ' ללידת זכר‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫נ‬

‫= נדה‬

‫ז‬

‫= זבה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יום פ' ללידת נקיבה‬

‫‪ = 7‬ז' נקיים‬

‫‪ = 3‬טהורה‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful