You are on page 1of 3

Ambalaa Teret se u transportu moe javiti kao upakovan ili ne(rinfuz).

Ambalae francuska re emballage znai zamotavanje, pakovanje pod ambalaom se podrazumevaju sredstva, a paketizacija je celokupni tehnololoki postupak spremanja, postavljanja i zatvaranja proizvoda u ambalau Funkcije ambalae zatita upakovanog proizvoda od mehanikih i fizikih uticaja(rasipanje,udar,kvarenje,vlaga,svetlost,zagaivanje...) Zahtevi koje ambalaa mora da ispuni: Da bude inaktivna Da ima potrebnu vrstou radi zatite proizvoda Da ima malu teinu Da ima nisku proizvodnu cenu Da se na nju moe primenjivati mehanizovani nain pakovanja Da ima standardne dimenzije radi daljeg ukrupnjavanja Da bude prilagoena nainu i mestu prodaje i kupcima Podela ambalae 1) prema materijalu od koga je izradjena 2) prema obliku 3) . prema nameni zavisno od konstrukcije 4) . prema funkciji u prometu Podela prema materijalu i obliku -drvena (sanduci, gajbe, bave, burad, pregrade, ramovi) -od hartije ( kese, vree, kutije ) -metalna ambalaa: - limenke, konzerve, kante, kutije, sanduci burad, cisterne i kontenjeri zalivene boce za gasove -staklena ambalaa: - sudovi sa uskim grlom (boce, baloni i sl.) -sudovi sa irokim grlom ostali oblici sudova (ampule) -plastina ambalaa - sanduci, flae, burad -tekstilna ambalaa - presvlake, cerade, vree, dakovi -ambalaa od penastih materijala kutije, kalupna od stiropora osetljive terete Najei oblici transportne ambalae: -Kutije ambalano postolje -ambalaa sa icnim povezom -sanduci -kontejneri -vree -burad

-cisterne i dr Drvena ambalaa Prednosti: relativno mala zapreminska masa, izuzetno dobre mehanike osobine, inaktivnost, sigurnost oblikovanja, dobro spajanje, tampanje i oznaavanje Drvena ambalaa Nedostaci: izuzetno visoka cena, osetljivost na vlagu, teko odravanje, velika teina pojedinih drvenih ambalaa Ambalaa od hartije prednosti: mala zapreminska masa, zadovoljavajue mehanike osobine, lako oblikovanje, pogodnost neposrednog lepljenja, mogunost oplemenjivanja (plastifikacija), jeftin materijal Ambalaa od hartije Nedostaci: proputa tenost, lako upija vlagu to odgovara mikroorganizmima, svetlost loe utie na hartije slabijeg kvaliteta, veoma zapaljiva Metalna ambalaa prednosti: dobre mehanike i fizike osobine, vrlo pogodna za transportnu ambalau nedostaci: visoka cena , nedovoljna hemijska otpornost, ima veliku masu, podlena je koroziji Staklena ambalaa prednosti: lako se uobliava, velika hemijska otpornost, inaktivnost, lako se pere, nepropustljiva za mikroorganizme, gasove i tenosti, otporna na atmosferske uticaje, ne prima ni ne daje miris proizvodu koji je u nju upakovan Staklena ambalaa nedostaci: lako lomljiva, nedovoljna zatita proizvoda od svetlosti, nepogodnost pri slaganju boca u transportnu jedinicu, slabo se iskoriava tovarni prostor motornog vozila, vraanje u ponovnu upotrebu zahteva komplikovano ienje i sterilizaciju Tekstilna ambalaa prednosti: dobra zatezna vrstoa, mala masa i zapremina prazne ambalae, pogodna za proizvode osetljive na mehanike uticaje, pogodna za transport proizvoda kod kojih se javljaju biohemijski procesi Tekstilna ambalaa nedostaci: osetljivost na vlagu, mikroorganizme i visoku temperature, osetljivost na svetlost, osetljivost na hemijska sredstva Plastina ambalaa

prednosti: lake se obrauje nego drugi materijali , niska specifina masa, dobar je termoizolator, otpornost na atmosferske i hemijske uticaje, inaktivna lako se boji jeftina je uglavnom je nepovratna otporna je na mikroorganizme Plastina ambalaa nedostaci: neekoloka je, mala otpornost na visoke temperature Prema nameni ambalaa za gasovite i teke materijale Prema osnovnoj funkciji u prometu komercijalna (maloprodajnu, potroaku) ambalaa transportna(grupnu ili zajedniku) ambalaa Komercijalna ambalaa ambalaa u kojoj se proizvod iznosi na trite Prednosti komercijalnog pakovanja: . garantovanje indetiteta, kvaliteta, kvantiteta proizvoda . idealni higijenski uslovi pri pakovanju . proizvod ima deklaracije . znatno se smanjuje teta od rasturanja i loma . lake se ukrupnjava i manipulie teretom Transportna ambalaa ona ima ulogu prvenstveno da zatiti robu tokom transporta i skladitenja pored ovoga transportna ambalaa ima ulogu u ukrupnjavanju i pakovanju tereta Transportna ambalaa Prema duini korienja transportna ambalaa se deli: - povratnu ( ambalaa koja se ne troi u jednom prevozu i vraa se proizvoau ili trgovinskoj organizaciji i ija cena ulazi delimino u cenu proizvoda) - nepovratna ( ambalaa koja se troi u jednom prevozu i kupac je plaa u celosti sa proizvodom)