You are on page 1of 17

Palete, paletizacija

2011.

Palete, paletizacija
ravna podloga ili pokretnu platformu na koju se

moe smestiti roba radi formiranja TMJ


Osnovni cilj palete je da ubrza kretanje roba kao

rezultat bre i efikasnije manipulacije, korienjem viljukara ili sline opreme. U veini sluajeva paleta je nepovratna i krui u okviru transportnog sistema

Podela
U upotrebi su razliiti tipovi paleta,razliitih po

dimenzijama, materijalu od kojih su izraene, obliku,eksploatacionim karakteristikama To je posledica razliitih standarda koji se u svetu primenjuju, ali i razliitih zahteva koji se javljaju u logistikim sistemima Palete se izrauju od drveta, plastike, metala (obino aluminijuma i elika), ine mree i kartona

Upotreba

Podela prema obliku


Prema obliku mogu biti ravne, sanduaste, stubne,specijalne

Dimenzije
paleta 800x1000 mm Euro paleta 800x1200 mm Industrijski standard u Evropi je paleta 1000x1200

mm, koju preporuuje ISO

Uslovi koje treba da ispuni paleta


da izdri teret najmanje 3x vee od njihove nosivosti

da joj povrina donje stranice koja nalee na podlogu

iznosi najmanje 40% povrine gornje

Drvene palete
sa jednim otvorom i dva ulaza za

viljuke sa dva otvora i etiri ulaza za viljuke

sa jednom noseom povrinom


sa dve nosee povrine
jeftine

izdrljive trule

Metalne palete

-skuplje -tee -korodiraju

-dugotrajnije -vea nosivost -vea izdrljivost

Plastine palete
lake

otporne na koroziju,vlagu lako se peru lako se oblikuju

Lake palete
koriste

se u vazdunom i vodnom saobraaju lake su niske cene ( 8x jeftinije od drvenih)

Stubne palete
stubovi

su uglovima paleta

stubovi mog biti vrsti i promenljivi

oblik i dimenzije su iste kao kod ravnih


visina stubova 550-600mm tovarna povrina od dasaka, lima, iane mree

Boks palete ili sanduaste


ravna paleta

montira se ograda od drvenih ili gvozdenih reetaka, lima , upljih cevi...

Boks palete ili sanduaste


visina palete oko 1m mogu biti zatvorene, otvorene, sklapajue... slau se jedna na drugu

Specijalne palete
Specifian oblik

za odreenu robunpr. za burad

Trendovi u paletizaciji i razvoju paleta


Porast korienja paleta za viekratnu upotrebu Rast reciklae i reparacije. platforme razliitog tipa (skid) koje u funkcionalnom

smislu predstavljaju paletu: omogueno je slaganje veeg broja jedinica tereta i manipulacija viljukarima, ali nemaju oblik standardnih paleta, jednostavnije su konstrukcije jednostavniji oblici izvedeni u obliku kartonskih podloga (slipsheets) koje imaju funkciju palete u odnosu na mogunost slaganja veeg broja pakovanja, ali zahtevaju primenu specijalnih zahvatnih naprava pri manipulaciji