MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM KALI PERTAMA 2013 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM Hari : Isnin Tarikh : 24 Disember

2012 Masa : 8.00 pagi Tempat : Dewan Terbuka SKSR Kehadiran 1. n. Ha!ah Ra"iah bt #b$. Ra%ak 2. *n. Shamshu+bahri b. &ha%a+i ,. *n. 'a$r-+ Hasni b. #b$u++ah Sani 4. n. Miskiah bt Rais .. n. /-r"atimah bt #b$. Rahman 0. *n. 1-raimi b. Shari"" R4TIM 5. n. /irma+ Kaur #2 Mahin$er Singh 8. n. #%i+ah bt 'aisah 6. n. Sha"ie3ah bt #b$. Hami$ 10. n. #isah bt M-hame$ 4 11. n. #smawati bt #b$u++ah 12. *n. /a%r-+ #%wan b. #hma$ 1,. n. /--rma+i%a bt an$ak S72 en3e+aras Tahun 2 14. n. /uru+ #8ma+ bt #b$u+ Ma!i$ 1.. *n. Hasrunnaim bt #hma$ 10. *n. Kumaran #2: 'a+a;hen$ran 15. n. Sa+<ia bt Daha+an 18. n. =he #ishah bt #b$. #%i% KSSR 16. n. Menaga #2 Muruga33a 20. n. /-rashi%ah bt Rashi$ 21. =ik uteri /uru+ #ti8ah bt Megat #%i%an 22. n. /-riat-n bt Ismai+ 2,. n. -%iah bt ?aak-b 24. *n. M-hama$ #%ahar b. #$nan 2.. n. /a!ah bt Hussain &uru 'esar ( engerusi) K1 K H*M K K-kuriku+um /aib Setiausaha Kuriku+um Ketua anitia 'M 2 en3e+aras Ketua anitia 'I Ketua anitia Matematik Ketua anitia Sains Ketua anitia KT2 en3e+aras Tahun Ketua anitia KH Ketua anitia SK Ketua anitia Ketua anitia en$i$ikan Is+am Ketua anitia 9K Ketua anitia en$i$ikan M-ra+ Ketua anitia en$i$ikan Mu%ik2 en3e+aras Tahun 1 en3e+aras Tahun ,2 S> 9K en3e+aras Tahun . en3e+aras SS2/i+am en3e+aras 'estari en3e+aras *RM#T# en3e+aras :I/>S Setiausaha eperiksaan Da+aman Setiausaha eperiksaan #wam 2 en3e+aras R@DA Ka!ian Tin$akan $an embangunan Sta" serta :#D# S> 9K 9a$ua+ Baktu S> rasek-+ah S> 9K SMI S> 9K M'MM'I en3e+aras Dakwah en3e+aras Sek-+ah erkasa en3e+aras r-gram !D#C

20. *n. M-h$ Ikhma+ b. Mukhtar 25. n. *%a+ia bt D%u+ki"+i 28. *n./-r #%+an Shah b. M-h$ Re$hun 26. *n. M$ 1aina+ b. M-hama$ #+i ,0. n. Ca%i+ah Haini bt #b. &hani ,1. n. Ban R-snina Sa+wani bt Ban Mamat ,2. =ik Ban #sne%a bt Ban M-hame$ Tida! Hadir

1

apaian kuantiti $an kua+iti 3ang +ebih 2 . n.hi #2 K. 1abi$in 8.apkan terima kasih atas usaha guruFguru 3ang te+ah membuahkan ke!a3aan $a+am keputusan > SR 2011 3ang +a+u. =ik #ti8ah bt IbrahimEIshak 2.61. Men3atakan bahawa keputusan > SR 2011 a$a+ah 3ang terbaik setakat ini $engan peratus +u+us men. Mata pe+a!aran 'ahasa Inggeris te+ah $ikena+pasti men!a$i pun. ?us-" 2. Sahipu$in b. Bahab 18. /-r I%%a bt #b$u+ Sama$ 1. n. Catimah bt Hashim 0. n.1. n.. Ca$hi+ah bt #wang . Tin$akan : Mak+uman 1*2* Peni..aian dan R"-"%an Bidan$ K"ri!". =ik /urhas+i+3 bt Marup 14. Memu+akan mes3uarat $engan ba. Mengu.2012* 1.a bagi pen.. =ik Shari"ah /ur #in bt Sai$ #+i 10. n.2. n. Sa+mah bt Sa++eh 1.. n. Mengu. R. *n.ah 80G $an & S 1. /-r R-han-m bt 4sman . Ban 1u+iana bt Ban 4mar T"r"# Hadir =uti Sakit ( Setiausaha Kuriku+um) =uti Sakit Men$u$uki eperiksaan Tanpa sebab Men$u$uki eperiksaan =uti 'ersa+in 1. *n. #inu+ Suhaini bt #b$. Mat Isa . T. 'ha!an!it Kaur #2 ritam Singh 4..aan >mmu+ Kitab. n.apkan se+amat $atang $an berterima kasih atas keha$iran guruFguru 3ang ter+ibat $an guruFguru 3ang turut mengha$iri Mes3uarat 9awatankuasa Kuriku+um Ka+i ertama bagi sesi persek-+ahan tahun 201.!a- A$enda Me%&"ara# 1* Per"#"%an Pen$er"%i 1.1. Ban Muh$ arihan b. Saniah bt Shaari 0. 'asri b. n. n. Tamin 10. *n. /-rhu$a bt 4thman 1ai+u 4. *n. Ban Hasan 15.Raman 12. *n.". n. n. n. M-h$ 1ai%u++i%am b. *n. #b$u++ah . Muha$%irah bt #hma$ 11. Me-r 1u+kernaen b. M-h$ D%u+ki"+3 b... n. Kama+ Isma$i b.e.Mena. Catimah bt Ishak Pen$er"%i Me%&"ara# P"an Ha'ah Ra(iah )# A)d* Ra+a! G"r" Be%ar SK S"n$ai R. *n.1.:atha #2 Tharma+ingam 5. Musani" 6.

4. &uru !uga $iminta men3e$iakan @ pa$a hari pertama $a+am buku perse$iaan menga!ar.angan per+u sesuai $engan masa+ah $an ke+emahan 3ang $iha$api -+eh panitia. Tia$a kutipan 3uran persek-+ahan pa$a hari tersebut. engerusi meminta mak+um ba+as tentang pemahaman sepintas +a+u tentang /KR# terha$ap beberapa -rang guru..1... Tin$akan : Mak+uman 1.angan tahun 2012 .2. &uruFguru $iminta membuat perse$iaan untuk sesi persek-+ahan akan $atang 3ang akan bermu+a pa$a 4 9anuari 2012..4.apai target 3ang $itetapkan..emer+ang.1. Ter$apat 2 buah ke+as pra 3ang mana setiap satu ke+as mempun3ai seramai 2. 1.4.ukupi mengikut bi+angan muri$ $an $a+am kea$aan baik serta se+amat $igunakan -+eh muri$.0 -rang muri$ te+ah $ipi+ih mengikut kriteria 3ang te+ah $itetapkan -+eh !awatankuasa pemi+ihan sek-+ah... 1. 1. en.2.2.. Semua guru per+u mengetahui $an memahami maksu$ /KR#.1. 1. Setiap guru mata pe+a!aran $iminta memberi mak+umat $an penerangan kepa$a muri$ berkaitan pe+aksanaan @ A peraturan sek-+ahA a$ab be+a!ar $an sebagain3a. engerusi mahu pa$a hari pertama persek-+ahan @ akan ber!a+an mengikut !a$ua+ 3ang $itetapkan.2..apaian KSR #khir tahun bagi muri$ tahun 1 hingga . Tin$akan : Semua Ketua anitia 1*3* Per%ediaan Se%i Per%e!. 'er$asarkan keputusan tersebut pengerusi 3akin pa$a tahun 2012 nanti sek-+ah mampu meningkatkan prestasi $engan +ebih . 1*/*2*2* Li#era%i dan N"-era%i 0LINUS1 .emer+ang.2..1. Membentangkan /KR# seperti $a+am 'uku engurusan &uru 2012 (ms2). engerusi berharap semua guru per+u membuat ana+isis ber$asarkan S =hart bagi s-a+an -b!ekti" $an membuat peni+aian ber$asarkan pemeriksaan kertas !awapan pe+a!ar bagi s-a+an sub!ekti". ... Semua panitia $iminta me+ihat keberkesanan pr-gram 3ang te+ah $i+aksanakan pa$a tahun 2012 sebe+um membuat peran. eran. 1*/*2*1* Pra%e!..ah 'agi tahun 2012A seramai . 'egitu !uga $engan guru ke+as per+u menguruskan bi+ik $ar!ah $engan baik bagi mengga+akkan pembe+a!aran $an pastikan kerusi $an me!a men.2. masih be+um men.ahan 2013* 1. -rang muri$. Tin$akan : Semua guru 1*/* NKRA 1. 1.

&uru besar memak+umkan be+iau berharap agar sek-+ah ini akan $apat tawaran tersebut $an menga!ak semua guru bersamaFsama berusaha $an beker!a keras pa$a tahun 2012 ini.1.2...1.. Se+aras $engan pemansuhan SMI 3ang $ibuat se.ah Semua sek-+ah +a3ak $itawarkan ber$asarkan pen. Semua guruA terutama guru tahun 1 $an 2 mesti memahami KSSR A kae$ah pe+aksanaan KSSR $an $apat menter!emahkan kuriku+um tersebut $a+am @ me+a+ui penu+isan 'uku erse$iaan Menga!ar 3ang +engkap seperti 3ang te+ah $itak+imat $an $isampaikan $a+am kursus 3ang $iha$iri. SMI $iteruskan untuk Tahun .1 K M $a+am surat siaran te+ah memberi kuasa kepa$a pihak sek-+ah menetapkan sen$iri $asar penga!aran Matematik $an Sains sama a$a menggunakan 'ahasa Ma+a3sia A 'ahasa Inggeris atau $wibahasa.apaian .2.1. 3ang akan me+ibatkan muri$ tahun 1 A 2 $an .emer+ang sek-+ah $a+am kriteria tertentu.ara +angsung $engan $asar ini per+u men3iapkan $iri masingFmasing apabi+a sampai masan3a ke+ak. 1*5* 4a%ar KPM 1*5*1* MBMMBI 6 Me-ar#a)a#!an Baha%a Ma. &uruFguru matape+a!aran 'ahasa Me+a3u $an 'ahasa Inggeris per+u memahami kae$ah pe+aksanaan seperti 3ang te+ah $imak+umkan $a+am kursusFkursus 3ang $iha$iri...ara Hs-"t +an$ingI A peranan anitia 'M $an 'I amat penting $a+am me+aksanakan M'MM'I.1.. Se!. Tin$akan : Mak+uman 1*5*/ PPSMI 1..4.1. emi+ihan $ibuat -+eh satu !awatankuasa khas ber$asarkan kriteria 3ang $itetapkan..2. bagi muri$ tahun 1 akan $i!a+ankan >!ian Saringan bagi mengetahui tahap pen.. 1*/*2*/* Ta3aran Bar" 0Ne3 4ea... 1.1.4.ah Ber2re%#a%i Tin$$i 0SBT1 emi+ihan S'T akan $iteruskan sehingga tahun 2012.4. 9awatankuasa peringkat sek-+ah te+ah $ibentuk seperti $a+am buku pan$uan pengurusan. 1...apaian mereka. Mes3uarat te+ah memutuskan penga!aran $an pembe+a!aran mata pe+a!aran tersebut seperti !a$ua+ berikut: 4 1. Tin$akan : Semua guru 'M $an 'I 1*5*2* KSSR 1.4.4. 1*/*2*3* :I/>S akan masuk "asa keF. hingga Tahun 0..1.. 'agi guru mata pe+a!aran 3ang be+um ter+ibat se.1.2... 1.2.1. 1.. .a&%ia7 Me-2er!"!"h!an Baha%a In$$eri% Di bawah $asar M'MM'IA mata pe+a!aran Matematik $an Sains bagi Tahun 1 $an Tahun 2 (2012) $ia!ar $a+am 'ahasa Ma+a3sia. a$a tahun 2012 k-h-rt .1.%1 Ke2ada Pe-i-2in Se!. Tin$akan : Semua guru 1..2.4.

2. * 1. >ntuk Tahap 2 J 00 minit $a+am mata pe+a!aran SK >ntuk Tahap 1 J 00 minit $a+am mata pe+a!aran 9K Sesuai !uga $iterapkan $a+am mata pe+a!aran 'M.. 1.in$ I!h#i%a% Bi.1.0.an Ra&a 1. Ke)an$%aan Un#"! M"rid Se!.ergasan Ci%ika+ Kebangsaan >ntuk Muri$ Sek-+ah Ma+a3sia 3ang $ike+uarkan -+eh usat erkembangan Kuriku+umA Kementerian e+a!aran Ma+a3sia. Ke)an$%aan Un#"! M"rid Se!.. Semua ke+as Tahun .0.ah : a.ah Rendah 1. eni+aian tersebut b-+eh $i+aksanakan semasa waktu penga!aran $an pembe+a!aran en$i$ikan 9asmani $an !uga $i +uar waktu persek-+ahan.1.. 1*8*3* SEGAK 6 S#andard Ke9er$a%an :i+i!a.. #$a pan$uan $an m-$u+ $ibeka+kan.1..0.. Data per+u $ihantar ke 9 / seban3ak 2 ka+i mengikut tarikh 3ang $itetapkan se+epas peni+aian $ibuat.A .a&%ia berkaitan perkara $i atas te+ah $ie$arkan pa$a / Se2#e-)er 200< a$a+ah berkaitan $an $iru!uk. 1.2 Pe. 4. .0. 1.2.ai . Dia!ar $a+am mata pe+a!aran en$i$ikan Si<ik $an Kewarganegaraan bagi Tahap 2 $an en$i$ikan Kesihatan bagi Tahap 1. b. .1..KPM 1*8*1* PROSI4AR 6 Pr. Ke. Mengikut 'uku an$uan Stan$ar$ Ke. De+imaA Intan $an 'er+ian Dwibahasa 00G 'I $an 40G 'M 0.0.1.ah Ma.0. Ke)an$%aan 1.$ra.0.. $an 0 $i+aksanakan $i se+uruh negara mu+ai 1 JULAI 2010* Ia $ia!ar $a+am mata pe+a!aran 'ahasa Me+a3u $engan menggunakan m-$u+ 3ang $ibeka+kan. 1.a% Semua Tahun 1 $an 2 0 /i+am 4 A .1.i.Pendidi!an Ke%e..2.$ra.0.Si(ar 4adah Se!.ah Ma. Dwibahasa 00G 'I $an 40G 'M Tinda!an Se-"a $"r" Sain% dan Ma#e-a#i! 1*8* Pr.a-a#an Ja. 1. .a&%ia 0SEGAK1 henda!.*/. eni+aian S*&#K hen$ak+ah $i+aksanakan $ua ka+i setahun iaitu pa$a bu+an Ma9 $an J"...4.a!%anaan S#andard Ke9er$a%an :i+i!a. 4 $an ..1 S"ra# Pe!e..100G 100G 100G 00G 'I $an 40G 'M .1 e+aksanaan r-gram en$i$ikan Kese+amatan 9a+an Ra3a ( K9R) bagi muri$ Tahun .200< $an B"!" Pand"an S#andard Ke9er$a%an :i+i!a.$ra.. $an 0 1amru$ 0 De+ima $an 'er+ian Baha%a di$"na!an 'ahasa Ma+a3sia 'ahasa Ma+a3sia 'ahasa Inggeris Dwibahasa Pera#"% 1*8*2* PKJR 6 Pr. . Bi.

#. Tin$akan : Semua guru SKA 9K $an 'M 2* Me-)en#an$ dan -en$e%ah!an -ini# -e%&"ara# 2.apaian ini.ik Shamshu+bahri $an semua #9K engurusan St-k Sek-+ah segera bertin$ak membuat pe+upusan st-k 2011 3ang masih be+um se+esai.0.ah /*1* Pen$er"%i -e-)en#an$!an da%ar=da%ar !"ri!". J KasturiA Tahun 4 F Sara<ananA #"i8 I%%u$$in $an M-h$ #+i"A Tahun 2 J Cai% Cau%an . n. %e!..".apai. #ntara muri$ 3ang ter+ibat untuk tahun 2012 ia+ah muri$ Tahun 0 F Cir$aus S-+ihin A Tahun ..aA Data Kemahiran Menu+is $an Data K-nsep /-mb-r. . ..apai ke!a3aan 3ang membanggakan apabi+a sa+ah se-rang muri$ pemu+ihan 3ang men$u$uki > SR 2011 te+ah memper-+eh # untuk mata pe+a!aran enu+isan $an ' untuk mata pe+a!aran Sains.. 'e+iau amat berharap semua guru mematuhi $an me+aksanakan semua $asar 3ang te+ah $itetapkan -+eh pihak sek-+ah $a+am usaha merea+isasikan <isi sek-+ah. uan #%i+ah bt 'aisah men3-k-ng.ah %e2er#i >i%i7 -i%i dan -.!ha% !"ri!".%e!. engerusi meminta mak+um ba+as $aripa$a &uru rasek-+ahA uan *%a+ia tentang Data Kemahiran Memba.sek-+ah.ah* 4.%e!.. tahun $an masih bera$a $i ke+as prasek-+ah bagi sesi persek-+ahan 2012.a%an da%ar=da%ar dan 2r. Semua guru b-+eh meru!uk buku pan$uan pengurusan 3ang $ibeka+kan bagi mengetahui semua mak+umat berkaitan $engan sek-+ah. 3* Per!ara Ber)an$!i# . &uru 'esar berharap pa$a tahun 2012 perkara tersebut ti$ak ber+aku +agi $an guru prasek-+ah per+u me+aksanakan tugas 3ang $iamanahkan.". engerusi meminta mak+um ba+as &uru emu+ihan Khas tentang muri$Fmuri$ pemu+ihan +ain 3ang masih per+u $ibimbing untuk tahun 2012 bagi mengu+angi pen.$ra..1. .4. engerusi meminta *n. Semua guru $iminta mengetahui $an mengha3ati <isiA misi $an m-t.$ra-=2r..2.. Hasi+ pemantauan -+eh 9emaah /a%ir bagi ke+as prasek-+ah 2 men$apati penguasaan 'ahasa Inggeris muri$ tersebut pa$a tahap ren$ah. =he #ishah bt #b$u+ #%i% men..1. engerusi memak+umkan pr-gram pemu+ihan $apat men.. uan /-riat-n memak+umkan 9 / mengarahkan supa3a muri$Fmuri$ 3ang masih per+u men!a+ani pr-ram pemu+ihan mesti terus $ibantu sehingga masa+ah mereka $apat $iatasi. .1. 0 . uan *%a+ia memak+umkan $ata tersebut ti$ak $apat $ibentangkan kerana ti$ak $i+aksanakan -+eh be+iau $an guru ke+as 3ang +ain ...1.uti bersa+in ..a$angkan minit mes3uarat $iterima $an $isahkan. Tin$akan: &uru Semua /* Pen'e. Ru!uk kertas mak+um ba+as 3ang $i+ampirkan. engerusi meminta uan *%a+ia mengambi+ tin$akan atas perkara ini kerana keban3akan muri$ tersebut berumur .1*8*/ Semua guru mata pe+a!aran ter+ibat wa!ib me+aksanakan semua pr-gram K M untuk memastikan $asar $an mat+amat pen$i$ikan ter. .

. Setiausaha anitia per+u men3erahkan sa+inan minit mes3uarat Setiausaha Kuriku+um untuk $isampaikan kepa$a &uru 'esar.1.1.2.... 4. 2... Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan. Semua "ai+ $iurus -+eh Setiausaha. 4.. 'i+. Tin$akan guru : Semua /*2* Me%&"ara# 4. 5 ..a'aran 4. /-mb-r Ru!ukan untuk Cai+ $an surat men3urat per+u $iru!uk $i pe!abat.: Memenuhi stan$ar$ kua+iti pengurusan aka$emik Kementerian e+a!aran A9abatan e+a!aran /egeri $an e!abat e+a!aran Daerah. 4. Tin$akan : Setiausaha /*/* Si%#e. Surat tersebut per+u $i$ra"kan ter+ebih $ahu+u $an $iserah $a+am temp-h 3ang munasabah untuk $isiapkan.1.. engerusi memak+umkan bahawa setiausaha panitia b-+eh meminta bantuan pembantu ta$bir untuk men3e$iakan surat men3urat.4.:ai..4. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan..4.. Semua mes3uarat panitia mesti $i!a+ankan $a+am temp-h $ua minggu se+epas mes3uarat kuriku+um.Aa$a surat panggi+an mes3uarat A agen$a A mak+um ba+as $an men3e$iakan minit mes3uarat mengikut peke+i+ing K # 221661. 2.4.2.1.1: Men!a$i garis pan$uan 3ang !e+as kepa$a setiap warga sek-+ah. Tin$akan : Setiausaha Kuriku+um $an Semua Ketua anitia /*3* Pen$"r"%an Pani#ia Ma#a Pe.2. anitia $an Semua Ketua anitia 4. . 4. 1.2.4. Mes3uarat anitia mesti $iha$iri -+eh penta$bir. Mata e+a!aran Sains 'ahasa Me+a3u 'ahasa Inggeris Matematik :ainF:ain Mata e+a!aran 9awatan enta$bir &uru 'esar K enta$biran K H*M K K4K4 K 1 2 ManaFmana enta$bir kepa$a 4.1..2: Memantapkan pengurusan kuriku+um peringkat sek-+ah. 'erikut agihan tugas penta$bir ikut mata pe+a!aran. enetapan $asar ini $i+akukan bertu!uan : 2.1. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan. 4.2. Satu sa+inan akan $iserahkan kepa$a 'ahagian enta$biran Sek-+ah. 4.2.. 4.. r-gramFpr-gram berbentuk aka$emik hen$ak+ah sentiasa $iutamakan $a+am pr-gramFpr-gram sek-+ah. engurusan setiap mes3uarat per+u $iuruskan $engan sempurna.. 2. Mes3uarat 9awatankuasa Kuriku+um $an panitia hen$ak+ah $i!a+ankan sekurangF kurangn3a 4 ka+i setahun $an setiap mes3uarat per+u a$a minit 3ang akan $i+etakkan ke $a+am Cai+ engurusan $i pe!abat $an satu sa+inan untuk simpanan setiausaha.

8.1..angkan $a+am mes3uarat 9K :#D# 3ang akan $ia$akan nanti. engerusi berharap bu$a3a membuat ka!ian tin$akan akan $i+aksankan -+eh setiap guru $an $i$-kumentasikan. 4.. 'uat sementara waktuA uan Sha"ie3ah akan mengambi+ a+ih tugas uan Ban 1u+iana 3ang se$ang . Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan.4. ihak sek-+ah han3a akan mene+e"-n !ika perkara tersebut penting $an mustahak..uti bersa+in bagi ke+as rasek-+ah.1.4. 4.. &uru 3ang ti$ak $apat ha$ir ke sek-+ah mesti memak+umkan kepa$a guru besar atau K untuk tin$akan men3e$iakan !a$ua+ ganti.5. 4.ari !a+an men3e+esaikan masa+ah $a+am @ . 'ahanFbahan i+miah bagi guruFguru 3ang mengha$iri berkursus mesti $iserahkan kepa$a K1 atau &uru 'esar $a+am bentuk soft copy atau hard copy .0. 4. 4. Semua guru mesti berse$ia $engan Ran.5. 4.. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan... Ran. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan... uan #inu+ Suhaini $iminta membantu mengen$a+ikan ke+as uan Sha"ie3ah bersama beberapa -rang guru +ain pa$a minggu pertama sesi sek-+ah $ibuka nanti.1..0.2. Tin$akan : Semua guru /*?* Per!e-)an$an S#a( 4.2.": Ketua : Ketua 8 .angan enga!aran Harian a$a+ah $-kumen 3ang pa+ing penting bagi setiap guru.2. Satu sa+inan sukatan pe+a!aran terkini mesti $isimpan $a+am "ai+ panitia..4.8. Tin$akan : S> anitia /*5* S"!a#an Pe. 4. &uru besar menegur guruFguru 3ang ti$ak mahu men!awab panggi+an te+e"-n 3ang $ibuat -+eh pihak sek-+ah me+a+ui te+e"-n bimbit mereka.0.. 'agi tahun 2012A pengisian kursus akan $ibin.4. Tin$akan anitia 5* A$ihan #"$a%=#"$a% !"ri!". Semua Ketua anitia b-+eh men.a'aran dan Ran9an$an Pen$a'aran Harian 4. Setiap panitia mesti menggunakan sukatan pe+a!aran 3ang terkini. Tin$akan : Semua guru /*8* G"r" $an#i 4.2. 4.. 4. 4.. 4.5.. 4.a$angkan !enis kursus 3ang sesuai mengikut panitia masingFmasing.. Ini menun!ukkan guruFguru bertanggung!awab $an berusaha men.5..4.0.... Tin$akan anitia /*<* Ka'ian Tinda!an 4.0..1. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan..angan enga!aran Harian 3ang +engkap sebe+um masuk ke ke+as. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan.

0. engerusi meminta semua guru menegaskan kepa$a muri$ pengurusan buku +atihan 3ang +ebih kemas $an menerapkan tanggung!awab membawa buku ke sek-+ah setiap hari tanpa gaga+ kepa$a muri$Fmuri$..1.1.G F &re$ urata /egeri ia+ah 1.ik Shamshu+bahri memba. .apkan terima kasih kepa$a semua guru 3ang bertugas sepan!ang tahun 2011 sama a$a $i $a+am ke+as atau $a+am pr-gramFpr-gram +ain. Tin$akan : K 1 8* Pen$"r"%an Head9. Semua guru !uga $iminta meningkatkan prestasi ker!a guru terutama $ari segi penghantaran $ata $an mak+umat. *n.5.1.1.2.1. Sebarang perubahan akan $imak+um kepa$a guruFguru $ari semasa ke semasa. K1 !uga mengu. 0.5. 2011 J Target kua+iti 2.2. 9ika ter$apat per. *n. . 6 5. *n. &uru $iminta membimbing $an membantu muri$ menu+is mak+umat $i ku+it $epan $engan +engkap.2era%ian 2ani#ia -a#a 2e. K1 meminta guruFguru 3ang akan $ipanggi+ $a+am mes3uarat akan $atang berse$ia $engan senaraiFsenarai nama muri$ $an markah untuk penentuan target Hea$ =-unt tahun 2012..G 0.0...apaian KSR2 Tahun .ik Shamshu+bahri memak+umkan penetapan sasaran peperiksaan awam $i peringkat 9 / iaitu: 0."n#6 PK 1 0En9i! Sha-%h". K1 memak+umkan akan ter$apat perubahan $a+am 9a$ua+ waktu beberapa -rang guru $an akan $imak+umkan kemu$ian. Kuriku+um K'SR $an KSSR akan ber!a+an serentak. eni+aian peperiksaan !uga akan berbe%a iaitu menggunakan Hea$ =-unt $an eni+aian 'erasaskan Sek-+ah ( 'S).. Sebarang mak+umat +an!ut akan $imak+um nanti..akan surat mak+uman $aripa$a 9 / tentang u!ian se+aras 3ang memak+umkan bahawa pa$a tahun 2012 9 / $an D ti$ak +agi men3e$iakan s-a+an u!ian setara. 'e+iau mem-h-n k-mitmen $aripa$a semua guru untuk meningkatkan prestasi muri$ untuk tahun 2012. 0.ik Shamshu+bahri meminta semua guru peka $engan perkara ini...a'aran &an$ )er!e%an ?*1* B"!" La#ihan M"rid engerusi memak+umkanA hasi+ pemeriksaan buku +atihan muri$ -+eh pihak penta$bir tahun 2011A $i$apati hasi+ ker!a muri$ sangat kritika+ terutama $ari segi "i%ika+ buku itu sen$iri. > SR F Dari segi kua+iti 18G F Dari segi kuantiti 5.G F Target kuantiti 8.2. #gihan tugas guruFguru $a+am bi$ang kuriku+um b-+eh $iru!uk $a+am 'uku an$uan engurusan 2012 3ang te+ah $ie$arkan. en. 'uat masa ini pihak sek-+ah per+u men3e$iakan sen$iri.. Satu senarai semak akan $ie$arkan kepa$a guruFguru bagi me+ihat keseimbangan agihan tugas 3ang $iberikan.80 0.5. 0. ..)ahri1 0. 0.4.anggahan antara !a$ua+ waktu periba$i guru $engan !a$ua+ pembahagian mata pe+a!aran periba$i 2012A guruFguru 3ang ter+ibat hen$ak+ah men$ahu+ukan $an mengguna pakai !a$ua+ pembahagian mata pe+a!aran periba$i guru 2012. 0..5. Tin$akan: K 1 @ S> eperiksaan ?* Pen$..

.angan perbe+an!aan tahunan ber$asarkan peruntukan 2011 kerana pihak sek-+ah akan menerima peruntukan bagi tahun 2012 ti$ak +ama +agi. en$. 5. Semua panitia b-+eh meru!uk anggaran perbe+an!aan +epas 10 . Se+ain ituA muri$Fmuri$ $iga+akkan untuk memba+ut buku +atihan masingFmasing bagi menge+akkan buku .2.11.. 5. engerusi men!e+askan bagi mengatasi masa+ah $i atasA satu sistem akan $iwu!u$kan iaitu penggunaan sistem warna $an n-mb-r bagi memu$ahkan pengurusan buku muri$. 'ahasa Inggeris F Kuning 5. M-ra+ F utih 5..?*2* Si%#e.. 5.an'aan 2012* 8.2..erapan akan $i+aksanakan seperti tahun 3ang +epas.4.2.0.Si<ik @ Kewarganegaraan F Hitam 5.2. en$. Tin$akan: Semua &uru <* An$$aran 2er)e. uan =he #ishah men.2.2. en$.4.2.1.2.2. uan Miskiah men. Membimbing muri$ me+engkapkan buku +atihan masingFmasing J menu+is namaA ke+asA nama guru $an mata pe+a!aran.4.1.2..6. 'ahasa Ma+a3sia F 'iru 5. Kemahiran Hi$up F Merah 9ambu (pink) 5. Si+a ru!uk +ampiran Kertas Dasar Kuriku+um 3ang $ikepi+kan. Mu%ik F =-k+at 5.erap bagi tahun 2012.4.2. Sega+a kekurangan 5.a$angkan kertasFkertas warna $ibe+i -+eh Ketua anitia atau pihak penta$bir bagi men3e+araskan keseragaman warna. Matematik F Merah 5.2..2.1.4.2... Tin$akan : Ketua anitia Pen9era2an P @ P Dasar pen. &uru 'esar akan menga$akan satu tak+imat khas kepa$a pen. Sains F 4ren 5.4..erapan k+inika+ $i!a+ankan.4.Is+am2'ahasa #rab F Hi!au 5.4.2.2.4.2. Ka!ian Tempatan F >ngu 5.Penanda B"!" 5.2.Semua guru $iminta meru!uk 'uku engurusan muka surat 18 $an 16 bagi mengetahui tarikh $an pen.0.4.a$angkan penggunaan warna 3ang berbe%a untuk $i+ekatkan pa$a buku +atihan muri$ bagi setiap mata pe+a!aran.1.4.2.2.erap sebe+um pen.10. Semua panitia mata pe+a!aran $iminta membuat peran.8. 9ika muri$ pemu+ihanA tan$akan $engan tan$a khas. $an ke+emahan akan $ibuat penambahbaikan pa$a tahun ini.4.2.2. 9K F erak (Silver) 5. 5.4.. /-mb-r pa$a buku ia+ah mengikut n-mb-r $a+am senarai buku keha$iran muri$.. 5.5. engerusi mengingatkan semua guru agar membuat tin$akan berikut pa$a hari pertama persek-+ahan : 5.. Mes3uarat te+ah memutuskan penetapan warna seperti mak+umat berikut: 5. Sistem ini akan $iguna pakai mu+ai sesi persek-+ahan 2012 bagi memu$ahkan guru mengena+pasti muri$ 3ang sering memberi a+asan buku hi+ang atau tertingga+ $i rumah.epat r-sak atau k-t-r.

. #ntara ...angan.2.a#ihan -"rid dan )"!" #e!%* 6. G .L tanpa peran.2.ara Ka$Fh-.-nt-h atau .ang $an menetetapkan Dasar :atihan Minimum bagi Mata e+a!aran Teras $a+am panitia masingFmasing..erap.1...a&" = Sasaran KSR .... G +u+us $an.emer+ang #$a :atihan bertu+is setiap ka+i $ihu!ung penga!aran :atihan penu+isan M 2 ka+i seminggu Tahap 2 (karangan) M 1 ka+i seminggu Tahap 1 (bermu+a tahun 1) se+epas bu+an 9un :atihan tatabahasa 'uat pengkhususan $a+am penga!aran bahasa :atihan ker!a rumah ..... 6. Sebaik sa!a peruntukan $iterima mes3uarat kewangan akan $ia$akan. NN T0 NN A*2*2*2 Baha%a In$$eri% 6 Sasaran KSR .. r-se$ur kewangan per+u $ipatuhi sepenuhn3a.. engerusi berharap pa$a tahun 2012 ti$ak a$a pembe+ian bahan menggunakan wang =& se.. emeriksaan buku +atihan muri$ akan $ibuat serentak $engan pen...2.. engerusi meminta semua guru patuh $engan perkara 3ang te+ah $ipersetu!ui $a+am mes3uarat kuriku+um seperti tentang buku +atihan muri$A buku teks $an sistem penan$a buku seperti 3ang te+ah $ibin.. Tin$akan: semua guru $an penta$bir A*2* La#ihan Mini-"Ketua 6.erapan $a+am buku pengurusan 2011.emer+ang Sasaran > SR ..2era%ian 2en$a'aran dan 2e-)e.. engerusi meminta semua panitia mata pe+a!aran teras membin.2. NN T4 NN T... Ru!uk !a$ua+ pen. Keputusan mes3uarat per+u $imak+umkan kepa$a pengerusi atau naib pengerusi untuk $imasukkan $a+am Kertas Dasar engurusan Kuriku+um.emer+ang Sasaran > SR . ka+i seminggu 00G +atihan berbentuk K'KK #$a ''M 'i+angan buku +atihan T1 NN T2NN T..1...erapan -+eh pen.. G .$aripa$a ketua kerani bagi tu!uan tersebut.. G +u+us $an. 8..1.. 6.1. G +u+us $an. Tin$akan: anitia A* Pen$..angkan agar pr-ses penga!aran $an pembe+a!aran $i ke+as untuk Tahun 2012 +ebih tersusun $an teratur. G ... G +u+us $an. engurusan buku teks akan $iterangkan -+eh K H*M $a+am Mes3uarat H*M ka+i pertama pa$a 26 Disember 2011...a'aran #eran9an$ dan #erarah* A*1* B"!" ....2. G ......a$angan 3ang $iberikan -+eh engerusi ia+ah: A*2*2*1* Baha%a Me.emer+ang #$a +atihan bertu+is setiap ka+i $i penghu!ung penga!aran $i samping akti<iti +isan $i awa+ penga!aran hen$ak+ah $iberi penekanan 11 .

.emer+ang #$a +atihan bertu+is setiap ka+i $i penghu!ung penga!aran :atihan berbentuk mekanika+ 10 s-a+an J Tahap 2 10 s-a+an J Tahap 1 :atihan berbentuk pen3e+esaian masa+ah (K'KK) 10 s-a+an J Tahap 2 .... NN T0 NN A*2*2*/ Tin$akan : Semua K M 12 ..... G .... NN T4 NN T... G ..emer+ang Sasaran > SR .... G +u+us $an. G +u+us $an. NN T0 NN *ng+ish +iterature $ia!ar mu+ai tahun 4F0 I=T: $ia!ar $i tahun . NN T4 NN T... G +u+us $an..0G +atihan berbentuk tatabahasa (grammar) Kua+iti +atihan ikut tahap $an kemampuan muri$ 00G +atihan berbentuk K'KK 100G muri$ membuat pembetu+an #$a ''M r-gram satu perkataan setiap hari FsebutA e!aA tu+is A seertiA +awan $an .. 'i+angan buku +atihan T1 NN T2NN T.F... G .emer+ang #$a +atihan bertu+is setiap ka+i $i penghu!ung penga!aran :atihan men..... G +u+us $an. ka+i seminggu 'i+angan buku +atihan T1 NN T2NN T..ukupi :atihan berkua+iti enerapan $an pengukuhan kemahiran pr-ses sains 00G s-a+an 2 +atihan berbentuk K'KK :atihan 2 ker!a rumah 2 ka+i seminggu (guna buku ker!a JTahap 2) #$a ''M $a+am setiap @ 'i+angan buku +atihan T1 NN T2NN T. G ..... NN T0 NN #$a ''M $a+am setiap @ :atihan Si"ir J +isan $an bertu+is Sain% 6 Sasaran KSR .emer+ang Sasaran > SR . NN T4 NN T. s-a+an J Tahap 1 00G +atihan bertumpu pa$a K'KK FFF 100G 100G muri$ membuat pembetu+an :atihan ker!a rumah ......... A*2*2*3 Ma#e-a#i! 6 Sasaran KSR ....-nt-h penggunaan 2a3at bagi perkataan tersebut.0G +atihan berbentuk penu+isan ...

. &uruFguru $iharap $apat men!a+ankan pengurusan ke+as $engan baik.10* Ha.2. 9ika a$a muri$ 3ang ti$ak men.ain 10.emer+ang $engan mengambi+ kira perkaraFperkara berikut: Kesungguhan men!a+ankan perkaraFperkara 3ang $iran. enu+isan impak 3ang tepat a$a+ah ber$asarkan bi+angan.. 11. 11.2..emer+angan kuriku+um tahun 2012 $an membin...=ha.aA mengha3ati $an men.1.angkan .1... 10.1.4. Meran. .-nt-h penu+isan impak -+eh *n.. 11.1.a$angkan mengikut .ang pr-gram aka$emik $engan baik $an teratur.. 1. Semua panitia mesti membin.apai -b!ekti" penga!aran $an pembe+a!aran pa$a hari tersebut A penu+isan impak khas per+u $itu+is $engan !e+as..2.ang.ik M$ 1aina+..1. .angkann3a $a+am mes3uarat panitia masingFmasing.1.. Tin$akan : Semua K 11* Pen"#"2 11*1* Pe%anan dan hara2an 11. Memba. 11..apai perkaraFperkara $a+am Stan$ar$ &uru Ma+a3sia. 10. 11. Semua guru mesti menekankan penu+isan impak $a+am R H. Semua panitia $i.1. 10.angan enga!aran Harian untuk hari pertama persek-+ahan iaitu hari Rabu 4 9anuari 2012.1. engerusi meminta semua guru berse$ia $engan Ran..1.ara penu+isan impak untuk panitia masingF masing. &uruFguru !uga $iingatkan untuk men!a$i guru 3ang berkesan $an . 10. Semua panitia $iminta berse$ia $engan pr-gram ke.

4. engerusi !uga berharap agar tahun 2012 men!a$i tahun 3ang gemi+ang bagi warga Sek-+ah Kebangsaan Tasek Dermawan Tin$akan: K M 11*2* Me%&"ara# di#an$$"h!an 2ada 'a.=A%r* 4i%edia!an . 14 . Tarikh: 1 9anuari 201..eh 4i%e-a! ..eh NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 0 Pn* N.1*00 2e#an$ dan di#"#"2 den$an )a9aan %"rah A.r(a#i-ah )# A)d* Rah-an1 Ra+a! 1 Setiausaha Kuriku+um SKSR 0 Pn H'h* Ra(iah )# A)d* &uru 'esar SK Sungai R-kam.11.1.