You are on page 1of 3

Osnove elektrotehnike 2

VT

1. Radi odreivanja parametara svitka (R, L), izmjereni su struja koja tee njime i napon na njegovim
stezaljkama (sl. 1) pri razliitim frekvencijama: a) f1 = 0; U1 = 100 V; I1 =1 A; b) f2 = 500 Hz; U2 = 100 V;
I2 = 0,5 A. Izraunati R, L i pokazivanje ampermetra pri f3 = 1000 Hz; U3 = 100 V.
i

2. Kakvu impedanciju Z treba ukljuiti u shemu na sl. 2 serijski sa X2, da bi napon na X2 bio jednak nuli za
i

I 3 = 5 A? Odrediti napon na ulazu sheme i struje u granama.


Zadano je: R1 = X1 = X2 = 5 ; X3 = 4 ; XM = 2 .
3. Odredite struju i(t) u dijagonali sheme na sl. 3 poslije komutacije pri I1 = 0,2 A; I2 = 0,1 A.
Zadano je: R1 = 300 ; R2 = R3 = 200 ; C = 0,5 F.
4. Za krivulje, predstavljene na sl. 4,a c, odrediti: a) efektivnu vrijednost struje; b) istosmjernu
komponentu struje i srednju ispravljenu vrijednost struje.
5. Izraunati rezonantnu frekvenciju mree, koja se sastoji od paralelno spojenih kondenzatora kapaciteta
100 F, te realnog svitka induktiviteta 40 mH i otpora 10 .

Sl. 1

a)

Sl. 2

b)
Sl. 4

Sl. 3

c)
Sl. 5

L = XL = 0

1. a) f1 = 0:

Z1 =

U1
100
= R=
= 100 (0,2b)
I1
1

U 2 100
X L = Z 22 R 2 = 2002 100 2 = 173, 2
=
= 200 = R 2 + X L2
I 2 0,5
X
173, 2
L= L =
= 55,13 mH
(0,2b)
(0,2b)
2 500

b) f2 = 500 Hz:

Z2 =

c) f3 = 1000 Hz:

Z 3 = R 2 + ( 2 f3 L ) = 100 2 + 2 1000 55,13 103

= 360, 6

(0,2b)

U3
100
=
= 0, 2774 A
(0,2b)
Z 3 360, 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I3 =

2.
i

0 = I 2 Z + I 3 jX 3 I 2 jX M
i

(0,2b)
i
X i
2
I 2 = M I 3 = 5 = 2 A (0,2b)
X2
5

j I3 XM = j I 2 X2
i

I 2 Z = 2 Z = 5 j 4 2 j 2 = j 20 j 4 = j16
i

Z = j8
i

(0,2b)

I1 = I 2 + I 3 = 2 + 5 = 7 A
i

(0,2b)
i

U 1 = I 1 ( R1 + jX 1 ) + I 3 jX 3 I 2 jX M = 7 ( 5 + j 5 ) + 5 j 4 2 j 2 =
= 35 + j 35 + j 20 j 4 = 35 + j 51 = 61,85 55,5 V

(0,2b)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Theveninov teorem + superpozicija:


uab0 = I1 R2 + I 2 ( R1 + R2 ) = 0, 2 200 + 0,1( 300 + 200 ) = 90 V (0,2b)
uab0
+ Ae t / (0,1b)
R1 + R2
u
90
ipr = ab0 =
= 0,18 A (0,1b)
R1 + R2 500

i = ipr + is =

i ( 0+ ) = ipr ( 0+ ) + Ae 0/

(0,1b)

u
u
u
90
A = i ( 0 + ) ipr ( 0+ ) = ab0 + ab0 ab0 = ab0 =
= 0, 45 A (0,2b)
R3 200
R3 R1 + R2 R1 + R2

= R3C = 200 0, 5 106 = 10 4 s (0,1b)


4

i = 0,18 + 0, 45e 10 t A (0,2b)


2

4. Sl. 4,a:

2
= 0, 632 A
20

I = Im D = 2

(0,1b)

I0 = 0

(0,1b)

I sr = I m D = 2

Sl. 4,b:

I=

(I

2
= 0, 2 A
20
2

m1

D1

) + (I

m2

D2

(0,1b)

= 22

1
1
+ 0, 52 = 0, 652 A (0,2b)
10
10

1 T
T
2 0,5 = 0,15 A
T 10
10
1 T
T
I sr = 2 + 0,5 = 0, 25 A
T 10
10

(0,1b)

I0 =

(0,1b)

2
= 1, 46 A
(0,1b)
15
1
T
(0,2b)
I 0 = I sr = 2 4 = 0,533 A
T
15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sl. 4,c:

5.

0 =

I = Im D = 4

L
40 10 3
=
= 20
C
100 106
1
LC

(0,4b)

2 R2
1
=
2
3

40 10 100 106

20 2 102
= 433 rad/s
202

(0,6b)