You are on page 1of 3

Zadaci za 1.

kolokvij iz fizike

1. Kosi hitac ispaljen je s vrha zgrade visoke 30 m poetnom brzinom od 30 m/s po kutem od 60 prema horizontali.Zgrada se nalazi na kosini od 10 a hitac je ispaljen uzbrdo. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 86m ". #ijelo mase $ kg guramo silom od 30 % pod kutem od "0 u odnosu na kosinu. %agib kosine je 30. Koliki je koe&icijent trenja ako je akceleracija tijela 0.' m/s"! Rj: = 0.11 3. Kosi hitac ispaljen je s vrha zgrade visoke "( m poetnom brzinom od "0 m/s po kutem od 60 prema horizontali.Zgrada se nalazi na kosini od 1( a hitac je ispaljen nizbrdo. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 50m $. #ijelo mase 3 kg vuemo silom od "( % pod kutem od 30 u odnosu na kosinu. %agib kosine je $0 . Kolika je akceleracija tijela ako je koe&icijent trenja 0.1! Rj: a = 0.44m/s2 (. #ijelo je ispaljeno iz udubljenja na nizbrdicu od "0 s poetnom brzinom od "0 m/s pod kutem od $0 prema horizontali. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 51m

"0

30

$m 6m

6. Kuglica mase "00 g i brzine " m/s udara u kuglicu mase 1(0 g koja visi na niti duljine $0 cm Za koliko )e se nit otkloniti od vertikale nakon sudara ako je sudar bio elastian! Rj: = 69.5

*. #ijelo je ispaljeno iz udubljenja na uzbrdicu od 10 poetnom brzinom od "0 m/s pod kutem od (0 prema horizontali. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 31.5m

(m

3m 3d

'. + centralnom elastinom sudaru sudaraju se kuglica od "00 g koja ima horizontalnu brzinu od " m/s i kuglica od 300 g obje,ena na nit duljine (0 cm. %it je bila otklonjena od vertikale za 30 0 kada smo kuglu pustili da nji,e a sudar se de,ava upravo kad kugla stigne u najni-u toku. Kolika je brzina kuglice od "00 g nakon sudara! .g/10 m/s"0 Rj: v11= -1.8m/s 2. #ijelo je ispaljeno iz udubljenja na nizbrdicu od 1( s poetnom brzinom od "( m/s pod kutem od (( prema tlu. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 65.5m

6m 2m

10. + neelastinom sudaru tijelo od $00 g udara horizontalnom brzinom od ' m/s u tijelo od 600 g koje je do mjesta sudara slobodno padalo s visine od "0 metara. Kolika je toplinska vrijednost sudara ako se tijela nakon sudara gibaju zajedno! .g/10 m/s"0 Rj: = 56! 11. + neelastinom sudaru tijelo od *00 g udara horizontalnom brzinom od ( m/s u tijelo od 300 g koje je do mjesta sudara slobodno padalo s visine od ( metara. Kolika je toplinska vrijednost sudara ako se tijela nakon sudara gibaju zajedno .g/10 m/s"0! Rj: = 13.2!

1". #ijelo je ispaljeno iz udubljenja na uzbrdicu od 10 poetnom brzinom od 3( m/s pod kutem od 6( prema horizontali. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 83.4m

2m

(m 3d

13. #ijelo mase 3 kg guramo silom od "( % pod kutem od 1( u odnosu na kosinu. %agib kosine je 30. Koliki je koe&icijent trenja ako je akceleracija tijela 0.( m/s"! Rj: = 0.24 1$. #ijelo je ispaljeno poetnom brzinom ija je vertikalna komponenta "0 m/s a horizontalna komponenta 30 m/s na uzbrdicu od "0. Koliki je domet hica u horizontalnom smjeru! Rj: xd = 4".2m

1(

(m

$m 3d

1(. #ijelo mase $ kg i brzine ( m/s elastino se sudara s tijelom mase 3 kg koje mu dolazi u susret. 4ko se tijelo mase 3 kg nakon sudara popne do visine 3." m uz kosinu bez trenja kolika je bila njegova brzina prije sudara!

Rj: v2 = -16m/s 16. #ijelo mase ".( kg i brzine ( m/s elastino se sudara s tijelom mase " kg koje mu dolazi u susret brzinom 3 m/s. 5o koje )e se visine drugo tijelo nakon sudara popeti

uz kosinu bez trenja! Rj: # = 1."4m