You are on page 1of 13

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA

SADRAJ

Sadraj...1
1.Uvod...2
2.POJAM I KARAKTERISTIKE REVIZIJE.......3
3.VRSTE REVIZIJE.....7
4.PODJELA REVIZORA11
5.Zakljuak..12
Literatura.13

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA

1.UVOD
Rije revizija vue korijene od glagola revidere , to u doslovnom prevodu s
latinskog jezika znai ponovno vidjeti. Rije revizija se moe definisati kao ponovni odnosno
naknadni pregled poslovnih procesa i stanja. Iako je u literature mogue pronai vie
definicija revizije , ipak se meu njima ne uoavaju znaajne razlike.
Pojednostavljujui I saimajui brojne definicije koje je literature iznjedrila za reviziju
se moe rei kako ona nije nita drugo nego ispitivanje finansijskih izvjetaja , podataka o
poslovanju, poslovnih knjiga I drugih dokumenata s ciljem dobivanja pouzdanog miljenja o
ekonomskom I finansijskom poloaju klijenta. Klijent je rije koja se koristi u revizorskom
poslu, a oznaava onaj poslovni subjekt iji su finansijski izvjetaji , najee iako ne I
iskljuivo , predmet revizije.
Revizija je izuzetno mlada struka u BiH. Za razliku od razvijenih trinih ekonomija u
kojima ona odavno zauzima znaajno mjesto, u Bosni i Hercegovini se ova profesija javlja tek
krajem prolog vijeka.
esto se postavlja pitanje zato uopte postoji potreba za revizijom?
Ukoliko bilo koji poslovni subjekt eli funkcionisati i egzistirati na poslovnoj sceni
neminovno je upuen na saradnju sa poslovnim partnerima, pri emu se podrazumijeva kako
upravljake strukture, i ne samo one, trebaju - izmeu ostaloga - znati itati i razumjeti
finansijske izvjetaje kako svojih tako i drugih poslovnih subjekata. Osim toga, treba postojati
odreeno uvjerenje prema kojem upravo ti finansijski izvjetaji prikazuju istinito i objektivno
stanje odreenog poslovnog subjekta - poslovnog partnera. Za osiguravanje neophodne
vjerodostojnosti tih finansijskih izvjetaja upravo slui revizija.

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


2.POJAM I KARAKTERISTIKE REVIZIJE
U zemljama engleskog govornog podruja koristi se termin "auditor" (revizor)
odnosno "auditing" (revizija). Ove rijei vuku korijene od glagola "audire", to na latinskom
jeziku znai uti ili sluati. Ovaj termin karakteristian je za poetak razvoja revizijske
profesije kada je revizor obavljao reviziju sluajui usmeno izvjetavanje obveznika revizije.
Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvjetaja i konsolidovanih finansijskih
izvjetaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju
finansijskih izvjetaja, na temelju kojih se daje struno i nezavisno miljenje o istinitosti i
objektivnosti finansijskog stanja, rezultata poslovanja i novanih tokova. Revizija obuhvata i
druge poslove predviene Zakonom.
Prema Meunarodnim revizorskim standardima, cilj revizije finansijskih izvjetaja je
omoguiti revizoru da izrazi miljenje o tome jesu li finansijski izvjetaji pripremljeni, u svim
znaajnim odrednicama, u skladu sa primjenjivim okvirom finansijskog izvjetavanja. Fraze
koje se uobiajeno koriste za izraavanje revizorovog miljenja o finansijskim izvjetajima
jesu: "prikazuju istinito i fer" ili "predouju realno i objektivno u svim znaajnim
odrednicama".
Rije je o frazama koje imaju isto znaenje. Slian cilj postavlja se pred reviziju
finansijskih i ostalih informacija koje su pripremljene u skladu s odreenim kriterijima.
Za reviziju je karakteristino1 :
- naknadno ispitivanje finansijskih izvjetaja ili finansijskih informacija kad je takvo
ispitivanje potaknuto od strane subjekta ili predstavlja zakonsku obavezu,
- reviziju obavljaju nezavisne i strune osobe,
- revidiranjem se eli utvrditi prikazuju li predoeni finansijski izvjetaji realno i objektivno
(odnosno fer i istinito) finansijsko stanje i rezultat poslovanja subjekta,
- objektivnost i realnost finansijskih izvjetaja utvruje se prema definisanim kriterijima,
- kriteriji za ocjenu objektivnosti i realnosti finansijskih izvjetaja moraju biti unaprijed
poznati, a njih ine:

raunovodstvena naela,
meunarodni standardi finansijskog izvjetavanja,
zakonski propisi i
usvojene raunovodstvene politike,

Tuek, B., ager, L., Revizija, Hrvatska zajednica raunovoa i finansijskih djelatnika,
Zagreb, 2006., str.503-505.
1

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


- revizija se obavlja u skladu s Meunarodnim revizijskim standardima, potujui Kodeks
profesionalne etike revizora,
- miljenje o realnosti i objektivnosti finansijskih izvjetaja potpisuje ovlateni revizor (i
ovlateni predstavnik u ime revizorskog drutva, odnosno samostalnog revizora - op.a.),
- revizorski izvjetaj s miljenjem temelji se na objektivnim dokazima i dostavlja se
zainteresovanim korisnicima, (te)
- revizorski izvjetaj o objektivnosti i realnosti finansijskih izvjetaja dostupan je javnosti.
Znaenje revizije

esto se postavlja pitanje zato uopte postoji potreba za revizijom?


Odgovor na to pitanje moe se pronai u ekonomskom odnosu koji postoji unutar
odreenih poslovnih subjekata, kao i izmeu tih poslovnih subjekata i svih onih koji imaju
odreeni interes sa njima. Odnos izmeu raunovodstva i revizije potrebno je sagledavati u
istorijskom kontekstu. Naime, postoje dokazi kako su neki oblici raunovodstva i revizije
postojali jo u staroj Grkoj oko 500 g. pr. Kr. 2 Do kraja 18.-og i poetka 19.-og vijeka veina
preuzea bila su mala i organizovana kao trgovci pojedinci ili partnerstva.
Nastanak savremenog raunovodstva i revizije povezan je sa industrijskom
revolucijom i pojavom trgovakih drutava, a to sve prate i narasle potrebe za prikupljanjem
kapitala potrebnog za finansiranje rasta i razvoja tih drutava. 3 Trgovaka drutva su u tom
razdoblju poela drugima nuditi vrijednosne papire (dionice i obveznice), ali i posuivati
sredstva od finansijskih institucija.

Razvoj trgovakih drutava za posljedicu je imao:


- pojavu dioniara - vlasnika koji nisu prisutni u trgovakom drutvu,
- razdvajanje funkcije vlasnitva od funkcije upravljanja koju poinju vriti profesionalni
menaderi.

Costouros, G.J., Auditing in the Athenian State of the Golden Age (500-300 B.C.), The
Accounting Historian Journal, Sping 1978, str.41.-50.
3
U vezi istorijskog razvoja raunovodstva i revizije vidjeti: Chatfield, M., A History of
Accounting Thought Hinsdale, III., Dryden Press, 1974
2

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


Upravljajui imovinom drutva menaderi obavljaju posao za raun dioniara. U
takvom odnosu raunovodstvo i revizija igraju izuzetno vanu ulogu. Naime, odnosi izmeu
vlasnika i menadera optereeni su razliitim nivoom informisanosti o finansijskom stanju
trgovakog drutva.
Taj nesklad u nivou informisanosti pretpostavlja da menader ima vie informacija o
finansijskom poloaju i rezultatima poslovanja drutva nego to to ima vlasnik. Budui je
menader odgovoran za izvjetavanje, a kako vlasnik, koji u drutvu nije svakodnevno
prisutan, ne moe pratiti njegove aktivnosti, nije iskljueno manipulisanje izvjetajima od
strane menadera.
Kako bi sprijeio takve situacije vlasnik se zatiuje od potencijalnih manipulacija
angaujui ovlatene revizore, odnosno revizorska drutva. Potreba za revizijom osjea se i u
odnosima izmeu finansijskih institucija i korisnika kredita, poslodavaca i radnika, i dr.
Ako se zna da je glavna zadaa revizije ispitivanje i izraavanje miljenja o realnosti i
objektivnosti finansijskih izvjetaja, onda se revizija posmatra kao "veza koja stvara
povjerenje" izmeu uprave, koja priprema i prezentuje finansijske izvjetaje i korisnika
informacija, sadranih u tim izvjetajima (slika 1.).

Finansijski
izvjetaji

Revizij
a

Korisnici finansijskih
izvjetaja

Slika 1. Veza izmeu finansijskih izvjetaja i njihovih korisnika

1 - ispitivanje realnosti i objektivnosti finansisjkih izvjetaja


2 - dostavljanje revizorovog miljenja o finansijskim izvjetajima

Korisnici informacija sadranih u finansijskim izvjetajima, nakon njihovog


revidiranja, imaju povjerenje da finansijski izvjetaji realno i objektivno prikazuju stanje
imovine, obaveza i kapitala, te rezultat poslovanja i tok novca. Revizija poveava
vjerodostojnost finansijskih izvjetaja.4

Tracy, J.A., Kako itati i razumjeti finansijski izvjetaj, Jakubin i sin&TEB, Zagreb, 1994, str.
102.
4

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


Zato se, s pravom, za reviziju zna rei kako je ona mjera vjerodostojnosti finansijskih
izvjetaja. Informacije sadrane u revidiranim finansijskim izvjetajima predstavljaju
kvalitetnu podlogu za poslovno odluivanje. Pri tome, informacije trebaju biti za sve
korisnike neutralne, korektne za odluivanje, te dostavljene na profesionalan nain.

U praksi se kao potencijalni korisnici tih informacija mogu susresti:


- investitori (ulagai),
ulaganju kapitala,

posebno su zainteresovani za procjenu rizika koji je svojstven

- postojei dioniari, koji trebaju informacije za donoenje odluke je li razumno drati ili
prodati dionice,
- uprava, koja je zainteresovana za informacije potrebne za planiranje, donoenje kvalitetnih
poslovnih odluka i kontrolu,
- radnici i sindikati, zainteresovani za informacije koje im omoguuju procjenu stabilnosti i
profitabilnosti poslodavca, sposobnost osiguranja plata, penzijskog i socijalnog prava, te
zapoljavanje,
- zajmodavci, zainteresovani za informacije koje im omoguuju odluivanje o sigurnosti i
pravovremenosti povrata zajma i pripadajuih kamata,
- dobavljai i ostali vjerovnici, zainteresovani za informacije koje im omoguuju spoznaju
pravovremene naplate iznosa koje potrauju i ocjene boniteta trgovakog drutva za budue
poslovne aktivnosti,
- kupci, zainteresovani za informacije na osnovu kojih e ocijeniti bonitet trgovakog drutva
i uslove za nastavak poslovne saradnje,
- vlada i njene agencije, ponajvie zainteresovane za informacije o uspjenosti trgovakih
drutava, plaanje poreza, carina i dr.,
- javnost, prije svega lokalna, zainteresovana za informacije o uspjenosti i prosperitetu
poslovanja trgovakih drutava na njenom podruju, jer je to vana pretpostavka za mogua
otvaranja novih radnih mjesta, ulaganja u lokalnu infrastrukturu i sl., (te)
- naunici, analitiari i strukovne organizacije, takoe zainteresovani za finansijskoraunovodstvene i ostale informacije potrebne za zadovoljavanje njihovih ciljeva i interesa.

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


3. VRSTE REVIZIJE
Osnovne vrste revizije su :

Prema organu koji obavlja reviziju I odnosu prema revidiranoj instituciji reviziju
moemo podijeliti na :
-

Internu reviziju

eksternu reviziju.

Interna revizija je nadzorna aktivnost osnovana unutar poslovnog subjekta koja slui
poslovnom subjektu. Internu reviziju obavljaju osobe zaposlene kod poslovnog subjekta.
Funkcije interne revizije odnose se na5:
- pregledavanje raunovodstvenog sistema i s njime povezanog sistema internih kontrola,
- ispitivanje finansijskih i poslovnih informacija,
- pregledavanje uspjenosti i uinkovitosti poslovanja ukljuujui nefinansijske kontrole u
poslovnom subjektu,
- provjeru usklaenosti sa zakonima i propisima te ostalim vanjskim odredbama kao i
provjeru sukladnosti s politikama i odlukama menadmenta i ostalim internim zahtjevima.
Interna revizija u preduzeima sloene i specifine organizacione strukture moe se
organizovati :
Vidjeti: MrevS 610-Razmatranje rada interne revizije, ta. 5. Dostupno na:
http://www.revizorska komora.hr/standardi 1.html
5

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


-

centralizovani model interne revizije,


decentralizovani model interne revizije i
kombinovani model interne revizije.

Interna revizija organizuje se u revizorske timove. Osoblje interne revizije se obino


rasporeuje na nekoliko nivoa:
-

mlai revizor asistent,


revizor,
vii revizor i
direktor revizije.

Uspjeno funkcionisanje interne revizije opredjeljeno je organizacionom poloajem,


unutranjom organizacijom i nainom upravljanja internom revizijom. Unutranja
organizacija interne revizije moe se izvriti prema nekoliko kriterija : prema uslugama
( interna finansijska revizija, interna operativna revizija i interna upravljaka
revizija ) , prema korisnicima poslovnim funkcijama ( finansije, nabava, prodaja itd ) i
kombinacija navedenih kriterija.
Upravljanje internom revizijom podrazumjeva izraenu komunikaciju, kordinaciju i
kontrolu. To se postie na vie naina :
-

hijerarhijom,
utvrenim pravilima, programima i procedurama i
decentralizacijom odluivanja.

Eksterna revizija odnosi se na aktivnosti ovlatenih revizora koje su usmjerene na


izraavanje miljenja o tome jesu li finansijski izvjetaji u svim znaajnim odrednicama
pripremljeni i prikazani u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvjetavanja. Eksternu
reviziju obavljaju osobe koje nisu zaposlene kod poslovnog subjekta iji se finansijski
izvjetaji revidiraju. Nezavisna revizija se organizuje u posebnoj organizaciji specijalizovanih
profesionalnih revizora, u vidu privrednog subjekta. Re je, dakle, o obliku organizacije
profesionalaca udruenih radi obavljanja poslova revizije. Opti uslovi organizovanja
revizorskih privrednih subjekata dati su Zakonom o preduzeima, dok se posebni i specifini
uslovi propisuju Zakonom o reviziji raunovodstvenih iskaza. Da bi bila prihvaena i uvrtena
u registar revizorskih privrednih subjekata, obavezno moraju ispuniti odgovarajue opte i
posebne zakonske uslove. Pri registraciji ovi privredni subjekti prolaze optu kontrolu
ispunjenosti uslova, to utvruje privredni sud, kao i kontrolu ispunjenosti posebnih uslova,
to utvruje nadleni savezni organ.

Prema organu koji obavlja reviziju moemo podijeliti na internu i eksternu


reviziju.Osnovna razlika izmeu interne i eksterne revizije je :
8

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


Eksternu reviziju provode revizori organizovani u revizorska preduzea, a
internu reviziju revizori iz organizacione strukture preduzea;
Eksterna revizija provodi se prema Meunarodnim standardima revizije ( ISA IFAC), a interna revizija prema Meunarodnim standardima profesionalne
prakse interne revizije (IIA)
Eksterna revizija regulisana je Zakonom o raunovodstvu i reviziji i Pravilnikom
o reviziji finansijskih izvjetaja, a interna revizija Zakon o privrednim
drutvima, Zakonom o javnim preduzeima, Zakonom o bankama, Zakon o
osiguravajuim drutvima ...
Eksterna revizija je primarno usmjerena na reviziju finansijskih izvjetaja s
ciljem izraavanja miljenja o finansijkim izvjetajima, a interna revizija ne
revidira finansijske izvjetaje ve kompletno poslovanje organizacije;
Fokus eksterne revizije su finansijski izvjetaji, fokus interne revizije su sistem
internih kontrola i sistem upravljanja rizikom;
Prema predmetu revizije, reviziju moemo podijeliti na :
-

reviziju finansijskih izvjetaja - Revizija finansijskih izvjetaja podrazumijeva


ispitivanje finansijskih izvjetaja radi utvrivanja da li finansijski izvjetaji koji su
predmet revizije daju realan i istinit prikaz imovinskog i finansijskog stanja institucije
koja se revidira na dan bilansiranja (bilans stanja), rezultata poslovanja u odreenom
obraunskom periodu (bilans uspjeha), tokova gotovine (bilans tokova gotovine) i
promjena na kapitalu (izvjetaj o promjenama na kapitalu) i da li sainjeni i
prezentovani u skladu sa relevantnim raunovodstvenim standardima. Cilj revizije
finansijskih izvjetaja je da revizor izrazi miljenje o finansijskim izvjetajima koji su
predmet revizije.

reviziju usklaenosti poslovanja - Revizija usklaenosti poslovanja podrazumijeva


od strane revizora ispitivanje poslovanja organizacije s ciljem utvrivanja da li
organizacija koja se revidira u obavljanju svojih osnovnih funkcija potuje i provodi
odredbe zakona i podzakonskih akata (Uredbi, Pravilnika, Odluka i drugih propisa)
utvrenih od strane organa zakonodavne, izvrne vlasti, regulatornih agencija i organa
upravljanja.

reviziju uspjenosti poslovananja - Revizija uspjenosti poslovanja podrazumijeva


od strane revizora ispitivanje cjelokupne organizacije i njenih aktivnosti ili dijela
organizacije i njenih aktivnosti radi utvrivanja uspjenosti poslovanja.

Prema podruju ispitivanja revidiranja reviziju moemo podijeliti na :

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


-

komercijalnu reviziju reviziju privatnog sektora I

dravnu reviziju reviziju javnog sektora.

Dravna revizija podrazumjeva provoenje revizije dravnih prihoda i rashoda,


revizija finansijskih izvjetaja i finansijskih transakcija jedinica dravnog sektora, jedinica
lokalne i podrune (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelimino ili u potpunosti
finansiraju iz prorauna, javnih preduzea, drutava i drugih pravnih osoba u kojima
republika, odnosno jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave imaju veinsko
vlasnitvo na dionicama, odnosno udjelima, te koritenje sredstava Evropske unije i drugih
meunarodnih organizacija ili institucija za finansiranje javnih potreba. Dravna revizija se
obavlja na nain i prema postupcima utvrenim revizijskim standardima Meunarodne
organizacije vrhunskih revizijskih institucija (INTOSAI)6. Reviziju obavljaju ovlateni
dravni revizori. Ovlateni dravni revizor jeste nezavisna struna osoba koja posjeduje
certifikat ovlatenoga dravnog revizora i ispunjava druge uslove u skladu sa Zakonom.
Nakon zavrene revizije, ovlateni dravni revizor sastavlja i potpisuje izvjetaj revizora.
Izvjetaj revizora dostavlja se zakonskom predstavniku revidiranog subjekta gdje je obavljena
revizija i nadlenom ministru i/ili fondu.
Razlike izmeu komercijalne revizije i revizije javnog sektora :
-

Regulatorni okvir Revizija u privatnom sektoru regulisana je Zakonom o


raunovodstvu i reviziji a revizija u javnom sektoru posebnim Zakonom o reviziji u
javnom sektoru;
Standardi revizije Revizija u privatnom sektoru provodi se prema Meunarodnim
standardima revizije (IFAC), a revizija u javnom sektoru prema Meunarodnim
standardima revizije za javni sektor ( INTOSAI ) , s tim da se prilikom revizije
finansijskih izvjetaja javnog sektora primjenjuju i MSR IFAC ;
Reviziju u privatnom sektoru provode revizorska preduzea registrovana i ovlatena
za reviziju finansijskih izvjetaja, reviziju u javnom sektoru provode vrhovne
revizijske institucije ustanovljene i organizovane Zakonom;
Revizija u privatnom sektoru po pravilu vri reviziju finansijskih izvjetaja, a revizija
javnog sektora vri finansijsku reviziju ( revizija finansijskih izvjetaja i revizija
usklaenosti) i reviziju uspjenosti
Revizija u privatnom sektoru provodi se na komercijalnoj osnovi (ugovorni odnos i
plaanje naknade za poslove revizije), revizija javnog sektora nije na komercijalnoj
osnovi
Reviziju u privatnom sektoru inicira klijent revizije, a u javnom sektoru Vrhovna
revizijska institucija
U privatnom sektoru izvjetaj revizora javnim ini klijent revizije, a u javnom sektoru
Vrhovna revizijska institucija

Osnovne karakteristike revizije su :


6

Sistematska, organizovana I planska aktivnost,

INTOSAI-akronim od International Organization of Supreme Audit Institutions


10

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


-

Nepristrasnost I nezavisnost,
Prikupljanje I vrijednovanje dokaza,
Uporeivanje sa utvrenim kriterijima,
Saoptavanje rezultata revizije putem revizijskog izvjetaja.

4.PODJELA REVIZORA
Iz navedenih podjela revizije proizilazi I podjela revizora na :
-

eksterne revizore

interne revizore

revizore u javnom sektoru

Eksterni revizori su revizori organizovani u revizorska preduzea koje su potpuno


nezavisne od organizacije kod koje se obavlja revizija I prvenstveno obavljaju reviziju
finansijskih izvjetaja, a mogu obavljati reviziju usklaenosti I rviziju uspjenosti poslovanja.
Eksterni revizori u praksi se obino nazivaju nezavisni revizori ili ovlateni revizori.
Interni revizori su organizovani u organizacionoj strukturi organizacije u kojoj djeluju
( preduzee, banka, osiguravajue drutvo, budetski korisnici ). Interni revizori prvenstveno
vre reviziju usklaenosti I reviziju uspjenosti poslovanja, ne vre reviziju finansijskih
izvjetaja ali je njihov rad u direktnoj funkciji sa pouzdanou finansijskih izvjetaja.
Dravni revizori su revizori koji u ulozi eksternih I internih revizora revidiraju Vladu,
ministarstva, vladine institucije, gradske I organe lokalne uprave, budetske, vanbudetske
fondove, javne kompanije I druge javne institucije. Interni dravni revizori organizovani su
u organizacionoj strukturi institucija javnog sektora ( vlada, ministarstva, vladine institucije,
organe lokalne uprave I druge institucije javnog sektora ). Eksterni dravni revizori
organizovani su revizijske institucije javnog sektora Vrhovne revizijske institucije javnog
sektora I vre finansijsku reviziju ( reviziju fin. Izvjetaja I revizija usklaenosti ) I reviziju
uspjenosti.7

Materijal sa predavanja I vjebi

5.ZAKLJUAK

11

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA


Ameriki institute ovlaeni raunovoa definisao je reviziju kao sistemski process
nepristrasnog prikupljanja I vrjednovanja dokaza o nekim tvrdnjama koje se odnose na
ekonomske aktivnosti I dogaaje. Revizija ima za cilj utvrivanje stepena korespondentnosti
izmeu datih tvrdnji I nekog definisanog kriterija kao I saoptavanje rezultata tih
uporeivanje zainteresovanim stranama.
Revizija je postupak ispitivanja i ocjene finansijskih izvjetaja te podataka i metoda
koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvjetaja, na temelju kojih se daje struno
miljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obaveza i rezultata poslovanja
preduzetnika.
Revizija obuhvata i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organizovanosti poslovnih
funkcija, naina donoenja poslovnih odluka i funkcionisanja informatinog sistema.Kao
jedna relativno nova disciplina, revizija nije jo uvijek doivjela svoj puni izraz u naim
uslovima. Ipak, u svijetu, reviziji se poklanja veliki znaaj. U skladu sa tim definisani su i
meunarodno prihvaeni revizorski standardi.
Interna revizija danas je nezavisna i struna funkcija sa zadatkom procjenjivanja svih
aktivnosti unutar poslovnog subjekta. Organizuje je menadment kao svoju produenu ruku
sa zadatkom da istrauje, ispituje i procjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema internih
kontrola i da mu osigura podrku i pomo u ostvarenju planiranih ciljeva.
Uestvujui u svakoj fazi poslovne aktivnosti, interna revizija stoji na usluzi
menadmentu kroz ispitivanje ne samo raunovodstvenih i finansijskih podataka, nego i svih
ostalih postupaka i relevantnih informacija u poslovnom procesu radi ostvarivanja to vee
efikasnosti, efektivnosti i ekonominosti poslovanja u cjelini.
Okvir za definisanje postupka obavljanja interne revizije, u kojem se utvruju naela i
daju smjernice za postupak ispitivanja i ocjenjivanja poslovanja poduzea ine Standardi
interne revizije i Kodeks profesionalne etike. Osnovna svrha Standarda interne revizije je
osigurati kvalitetan rad interne revizije, razumijevanje uloge i dunosti interne revizije na
svakom nivou upravljanja u preduzeu, eksternoj reviziji i drugim tijelima i stvoriti strunu
podlogu za provoenje, ocjenjivanje rada interne revizije te poboljanje njenog funkcioniranja
u preduzeu.
Znaajnost u reviziji se definie kao veliina isputenih ili pogrenih
raunovodstvenih informacija, koje e zbog razliitih okolnosti, uticati na donoenje
pogrenih zakljuaka korisnika prezenotvanih podataka;

LITERATURA
12

PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA

Tuek, B., ager, L., Revizija, Hrvatska zajednica raunovoa i finansijskih djelatnika,
Zagreb, 2006., str.503-505.

Costouros, G.J., Auditing in the Athenian State of the Golden Age (500-300 B.C.), The
Accounting Historian Journal, Sping 1978, str.41.-50.

U vezi istorijskog razvoja raunovodstva i revizije vidjeti: Chatfield, M., A History of


Accounting Thought Hinsdale, III., Dryden Press, 1974

Tracy, J.A., Kako itati i razumjeti finansijski izvjetaj, Jakubin i sin&TEB, Zagreb, 1994, str.
102.

- Vidjeti: MrevS 610-Razmatranje rada interne revizije, ta. 5. Dostupno na:


http://www.revizorska komora.hr/standardi 1.html
-

INTOSAI-akronim od International Organization of Supreme Audit Institutions

Materijal sa predavanja i vjebi

13