You are on page 1of 19

-IfYl:::'7~~;lI 6~1~~ JlIlI:!{~~1W (61f.

7Jl3/6~10fj)

1e.9G . f:E m Kaom a Secondary: Schoo I

re £ : $!11" A P. O. BOX 940098, Ka,ollla,Zalllb i a

(A)~.% ~~~n~~$~~~~

a)II1.11l1f11£ Ministry o.f Education

b ) IiLIil % (J) MI. It k: m m

~ •• 0~~~~~~19661f..*(J).R~ •• ~~.~. !{~1 6 0 O~, fJ:jl~4 O~, ~~.jlf91 5~. 1f.OO:rW3 5Ef7JIJ'7T"V (~5 2 57Jf!3) 0

c) 8*A~*~~~.A~~~7(J)~.~~~&.

'n-TA~lWl£ ·~$·a~m~

'71~5Y~A~~~- ·~fJ:·.~m~

(B) MbJJmJlJ

a ) ~ ~ 2 1f. I'm 0) 1* • t Ii). jl

;fA t::t: ;: tL ~\ 6 2 1f. I'm (J) t£ JJ m lJfrt:' II) t:: ~ lJG L, -c ~ ~ ~ ~\ 2: t tJ\' 3 -:J 10 ~) * "t o

~ - f= m Ib :jfJj I'm $, M. "(:' 'f'1: ~ ~ it T ~ I) t ~ T 2: J::. "(:' + . :: tL ,::t: ~ 7.t ~ $r (J) ~fj) ~ tt L" ~ < M 1m (J) A k t:. it ~ ~ 7J\ ~1 /j! ~ \ 2: t ~ ~ - ,::. :15 jl -c (J) 2: t ~ 9" 7 7 I) n ~ l!f (J) ~ %., £ t=., ~ MIl ¥ til. • t::: ~::t: *Ill It.' 0) tt B: ~ fA ":J -c ~ \ ~ ~ .~ \ t FcJ. ~ \ * "t" 2: tL 7Jt ~ Rl(; ~ ~ tL tf ~ 7.t (J) m Ib (J) ='Jf. ?t ,::t: -J * < ~ \ ":J '( ~ \ .Q (J) -r: ,::t: t :15 jl -c ~ \ * 9 0

~ = f::. m Ib 7J\ ~ 7.t (J) ~ 1\ ~ ~) ~ m (J) t::t: ~1 n t::: ~ 6 ~ ~ \ ~ -J ~::. tt 1\ L, t; ~ \ t ,~ ~ \ * 9

o ~?t (J) ff :tlfH::: ~j: ~ ?t 7J\ 1: * tL .Q ~;l: .Q 7J\ W- iW 7J\ 6 A k 7J\ • 6 L, ~ ~ Iv (;' p * 9 0 ~ 7.t ~ .flii ~:: a1I: 1# L, ~ t~ -J ~\ ~ ~ \ (J) "(:' ~j: t %. ~ ~ \ t: I.f. f:. M G -c :t, ill ~ ~ L, f:. ~ \ -J (J) ~ t::t: ~ <, ~ if i- -J ~ \ -J tt 1m, :1* ~ f::: 10 .Q (J) 7J\ ~ ~ D ~::. ~ jl 6 tL .Q Ij) (J) ~ ~ ~ ~ is -:J 0 t1 6 tL tL ~<f t ,~ ~ \ *·9 0 -t L, -c t ~ t:. t::t: $ M L" ~ /j! ¥ \ 2: t 7J\' S ":J l :t, i- -J ~ \ -J 2: t 7J\ 10 ":J -c :t ~ f/$,. t:;. t J~ jl .Q It.\ ~ ®~) ~ ~ \ ~ 9 0

m.::: f:. ffitB (J) A k (J) 2: t ~ ~.Q t ~1l~H:' fBt 6 f::: S * (J) ¥ ~ ~ 7.t 0) ~":J 'r ~\ .Q ta Im"(:' 9 7Jq~ jl 6 tL tL t;f t J~ ¥ \ * 9 0 7 7 I) tJ t S * t::t: itB fi ~H:. :t Hf 51;! If9 ~::. :t 2: tL * ~ III ~ 7J'i WI v \ J. -J t::: ~ V n * Tom 1[ 0) ffl m t::: :t f,; t) 'iJ' ® ~) ~ M 7J\ ~ l:) l v \ * 9 0 ;fA V t ~) 7J\ ~ ~ .Q ::: t t::t: III ~ tL 'r .~ \ * 9 7J\, i- n ~ ~ i/j. 11 tl -c ~ \ < 1i itff. 7J'\ *- -00 t=- t J~ ? -c ~ \ * 90

2:(J)':::-:J~&0)§.~®ij*9o i-L,lffl~ij:t.jJmlb~t •• itT~~.t.

6 t ~ L" 3M!;::' it -c ~ \ t1 t: 6 t I~ ~ \ * "t 0

CA) ~A1*$fJ

a) ~ jl 0) ftC III % ~ 0) {ft 11 # '1

- 1 -

b ) .:y jf ® • t-nt (f£ 00 (7) .:y jf m • :IX 7.5G • Joe V 0) :st. if ~ )

!j(f ,;: aD ~) * it Iv 0

C) Nt@i

-$ ~ (7) ~ JUt # :IX 3t 1::. G l ,;1:, 3t l 0) lJ " .A ~;: 1" ~ l 0) ~ ~ ;Ifi {'i ~ b n l P ~ P :jj\ 3t '"C:' 1". -f n ';1 loW ::f ,@ l::. ~ \ oJ -. ® ~ ~ IE :f,j' I?J 1& ,t '"(" t;1 ~ < , 1:. ft, ~ IW 0) ~ ~L -$~, •• ~M1"~~~@.~~~~1::.=~~aD~*~o

-fn'"(".-O)Nt@il::.Gl~, m§~~lJ~.AKMGl~7~~~.~fi~oJ=l::.o

-f n ~ R!l ~) 0) ~.IW t:. 'S ,;: ~ Ai ~ ® ,;: ~;it l ~\ ~ t:. ~\ l::. ,f§. v\ * ~ 0

.=K.~m~(7)~~~. -f~~lvlJ7~l::.8*.lJ7~~~<=t'"("~o •• ~ ~ ~ m- jf jJ jpJ J: (7) t: .~, ~ if ';1 8 * • ~ ~ ;it ~ :f,j': I?, ~ ~ ,;: 8 * (}) ~± ft, x. {t ,;: -:> v \ l ~ ft ~ L l ~ \ ~ t: ~ \ l::. ,fl!. ":) ""(" ~ \ * T 0 = n I?J ,;1 i£ f£ - ~ fUJ ~ ,;: Mi ~ l <13 ~) * ~ 0 d)~.O)tt8~~:lX3t(m~oo;lfi~~Lt:.~~)

-$ f5U;: IljlH~ ~ ~ tU't ~ ~ ,;: ;;Ij - 'f A~ IW (M r. E d j a h ) • G 9, G 1 2 0) =:

A (J) 1:. ft 1::. (!) it; ~ 1:. m '"C:' ~ 0 .=: -:> (7) .t'( 'Y j-t)f; - b. ~ .=: A '"(" ?t It. • I?J G l ~ \ * 1" 0

3 -'" 'Y ",)f; - b., 8 fUJ, -§ m, r -1 v, ) ~ .A '"(" 1" 0 r- -1 v ';1 f£ ttl! ~ r.,~ ~ ,;1 :Ill! n l ~

, ;it ~ p ~ 1m '"(" G t:. iJ\', iC f£ ~ {;1 ~ J!l! G 'r < n "( P * G n: 0 ) '\ .A ,;1m *' {;1 lIi> ~) * 1" '/)\' fJ.

1?J~'"("~~.TS.G~'"("~*itlvo

71< Jilt. 11 ~. m II ~) ~, ~ \ ~ ~ \ ~ ::f -&! ~ 1::. = 0 {;1 aD f) ~1" iJ'f, 1l G ';1 - 1:. !! 1fP' ~ 8 ~ rJ!:.~ G ~ oJ l::. p oJ ~ ~:f,j\ {~.p ":) l ~ * T 0 ttt> f) iJ'i t:. ~\ 1::. ~ ":) l t-\ * T. ~ 8 A 1::. ~ 4- (7) 1::. = 0 oJ * < v\ ":) l (,\ * 1" 0

(A) f£oo'H~ a}f£oo(7)t:r.J$

-If -y t:: Y (7) A 4 ';1 ~ ~ < '"(" ~ -IJJ1 1:: 1::. ,W- It\ * T 0 ~ Iv 1:: )'\ .A (7) r:p '"C:' :t be ~~ T ~ ~ • 9a L * 1" G, ~ G ,:. ~ ~ f) 1& Iv '"(" ~ l ~ m: ~ fF ~ oJ 1::. G * T 0 (J) Iv T.J f) 1::. L l v \ l -f n :f,j\' ~ \ v \ l::. ~ ~ aD ~) * T iJ'i {± .. 0) r:p '"(" ';1 -f n iJ'i )f; ~ ::J: ~ 1::. ~ ":) l JI ~ \ 00 '"(" '"C:' l < Q :: l::. ~ ~ f) * 1"" A,- (7) ~ ~ f;: ~ G l ~ JE G l ~ \ Q p ,t '"C:' ';1 ~ < rJ!: ~ (7) ~ ~ iJ'i aD ~ l::. ~ ;it l {;1 p * ~ iJq'f'~ ~ ~ * '"C:' J:' ';1 ~ -:J l ~ \ * it Iv 0

§ ~ )v -If 7J (7) 3t im .. iff {;1 r ~ ~ \ j (7) - ~ ,;: -:> ~ * ~ 0 ~ .• :f,j\ fi ~ JEii v \ '( ~ \ ~ 1::. {;1 ~ \ ;it ~ ~ \ if! '"(":f,j\ ~ I) (7).A l:::' - ~'""f It I) * 1" G, !J;l; f'f • ,:. M T ~ ¥± • ,;: j:( ,t l {.o \ Q l::. = ~ iJ'I aD~ * 1" 0 )f; -If 7J l4If:ft r:p {;: fpJ • 7J\ .. tiJ. ~ § $ L * L ti: 0

!1~J{iHi (7) 11{;1 Ii jti; m 'S • ~ \ '( ~ l ~ \ ~ l::. ';1 {.o \ ;t. - 1iBt (7) A 4' 0) 1& A:f,j\ 10 ~ ;it Q l::. 8 m ~ {;1 iJ\ ~ f) ~ V \ J:::. ,w, p * 1". 1:. ft t:. 'S (J) ~ -:J l P ~ } - l- ~ iJ\ ~ ~) (7) j\ m ,;: tj -:J -r p .Q 1::.J!l~\*"9.

-If / ~' Y A (J) 8 * A (J) -1 :J. - :Y ~;1 ~ ~, 7J / 7 - t: ~ \ '5 ~ (J) '"C:' T 0 IJ!It @i ~ ~ T :;t (7)

~ • '"C:' T 0 3t l (J) El * A :IJ~ ;! '¥ :f,j\ -C:' ~ .Q :t (7) ~ t ~ t 1:" P ~ ~ oJ 1:' T. If:t Jilt {;: M T ~ ~ M iJ\ G. .f n ~ Jm mGt:. ~'[! n ~ m ;it l ~ \ {l l::. (7) = l::.. <13 II ~ \ (J) ::J ~ .:;.. .::. Jj - ~ :3 -y ~.Ll~.~.~~~.#aD~t~t*~o

- 2 -

J&: Jf.f (J) M J&: • ~ ~ \ ':J :tt 3t 1; ~;:J: .(15 ~) ~ T 7J\, 1tf fj) )1; -If tJ ~= t;:J: + 7} Jd! it ~ . S ffl £ f.J( (15 ~), fld@ (J) ~ 51!- -:f. ~ '"(, (15 tdi ~ m ~= ~ .Q :.: t t~ ~ ~ \ 1; L, ~ ':J 0 L, 7J' L, - R5t 0) -If y l! 7' 0) A 4 ~= .!:: ":> l ';:J:, :P L, T -:J ~ filii ';:J: 1:!JI. L, l ~ \ £ T L" ?S L, ~ \ 0) 1; t;:J: ~ ~ \ 7J\ ~ ~ L, £ To

b ) lI.:tt!! #ilf MO= -:J It, l

- JH 1m, B A (J) ~ fjfJ A - A ,= .t :0 :5€ ~ if ~ 7J\ db u, 11 f.!i Q) J;t\ ~, 1.1 ?I ~ 0) • ~ 15,~

0) m 13 ~ ~ ,t £ L, 1:.. 0 (J) Iv TJ I) ~ L, l It \ l :.: ~ G 0) ~ ,m t= tI tL :0 ~ It' ., ta."(:- J It' 0) 1:

L,~':J#, -.Im~.,B~O)-.Im~lI.:tt!!.(J).~#~ffGtL1:..G~G~~~,,:>1:.. 0) 1: ';:J: ~ ~, iJ\ t: ,EM. v' £ T 0

~O)., ff:tt!!.~, ~.~*, •• ~~~~l4ff.!::~~£L,1:..#, ••• ~#9~ O)~ •• ~M£":>l~Gfi~btL1:..1:..~ff:tt!!O)~~~~~O)7}.tLlO)~?I-~~~ U£L,1:... 1:~tL~ •• ~~(J) •• ~n~~":>l@l, ••• ~~~ffM1:O)~m# fJit ~ G tL tL 'i ~ ,w. It \ £ T 0 GiJ\ L, •• ~ if ';:J: :.: !, G 0) ~ fit 0) 1.1 1'\ )1;" .& J;t\, ~ fX 05 *-Ii • ~ ~ Q ':J .;t 1: 1:.. ~, r-; Iv :f[ •• Jd! :t 0) 1; L, 1:.. 0 :.: tL 7J\ S * 1: 0) ~ )I n 1/11 ** 1: 't ':J :P L ,tit m ~ L, l 1:& ~) A tL Gtl. tl. tf' J! ,= .t !t' ~ ,w. P £ T 0

:.::.:-!fY~7'1;~ff:tt!!4ff£1;0)~~0)-:f.E~~.-A-A#E.~t~8T:O~ ~ ,= ~ ":> lV' £ T 7J\, t=. t!. 1: ~ ;t Jfi, # 'J l) ?/ 7J\ ~ .Jli L l .~ \ :0 0) k=, S * A ,= ~ itl -:f. la T :0 (J) ';:J: ~ 11 0) .t ':J '"(' T 0 ~ n 1: :t 1t l 0) ~ A 7J\ 4 ff L t ~, ":> l ';:J: ~ \ £ T 7J\, ~ ~ , m!JJ ~ 00 M T :0 n ,= 7J\ ~ U (J) -1$ @ ~ ~ v \£ Tom 'f m 0) IS 1VJ ~ jj ~ ~ T t ~ \ -J :.: t

,

1:T#=.Q)~.~n~E*.O)(I5:o:to)~~ • .;t£~lvo

jaJ AA (J) ~ .. 1: H: ,§ 7J~ ~ <, ~ 0) -¥ E:t ~ 7} 1: T {S ~ ~ 0) db :0 A:t It' £ T 0 ~ ~, m

j:t!Ulf :t ijt tI ~ ,= fdl 5i t.." :tt f;Iij ~ ~ 7J\ ~ :0 ~ jJ ~ ~ !, fd! 7J\ G, f± ~ 7J\ 1: @ 1", S 4 fMJ 4 t ~ ::: L, l It \ {S ~ ,;:J: • 4 L V v :t 0) 7Jf (15 I) £ T 0

J;Ll:: 7Jf lI. :It!! #ill ** i:f:t ,= rI e t: ~ 1; T 0

- 3 -

~/~7@~~ 6~1~~ .~:~~~~(6~11~/7~1~)

i!fa a % . fE jiJT Ka o aa Secondary Schoo 1

~;g : 4tIlfBA P.O.BOX 940098, Kaoma Zambia

(A)~ff~@~a%@~~(~§~~~~~TQ)

• {f ~;t 1jZ PX; 6 ~ 1 0 ~ 1 S, 4-!lF ~ @ M:/~ ~ M @ T e r m nt;~\ tta * 'J, -]A 1m ~ ]I '€ ""({,qle L,1::.o f.ld;t!fl~ifv~ p;'l 0 (ii1f;~1~~m:) 0)-77.A~3:J1J.itGtl,*Gito -f :::: "t:' ~ ~ A,f'j' ~ ~ ~~ ~ ~ L, ""( Ii ~, it (J) iO'I 4- ~ M 1 ~ iO\ G ~ ilI\f iO' 1J. it G tl, ""( S G 1" , ~ ~ @ if 3!t f;t * ":J 1::. < ff ~ ;b n ""( v \ ~ v, ~ V\ 'J :::: ~ "t:' L, it 0 -f tl, iO' G ~ iO\ ~ :J f:: :J :n.

:::: (J) ~ .f$t ,:: ~ 75l iO\ 9> L, 1" -::> ;b iO' ":J T ~ * L, 1::." ~.f$t 0) 3! ~ iO'i ~ < ~ ~ tl, "t v \ tj! v \ ~:: ~ L, iO' ":J 1::. (J) "t:' T c

*1".~.~~t~7Am~~# ••• ~~.A,(J)&~ ••• @~~"t:'~.*1::.~*

• 4t 0 ~ ~ iOHI ~ @ ~ ~ ~ IJ ~ ""( v \ * L, 1::. iOt ~ Am *1f !fq;t ~ G n T as G 1", ~ ~ @J 0) • ji ~ #I, ~ ~ ~ ~ ~:: tJ 4 0 A ® * 'J (J) .A ~ ':J 7 0) 'J !J m- ~ ~ En T Q @ {it 5 A ~. ~ v \ ? ~@"t:'L,ito~.O)ft.~~TQ.ff~~ •• ~e~L,.if~~fftj!;bi". ~5~5G T ~, Q t v \ 'J (/) ~ ~ L, < zy v \ ~ v \ ? ~ 75l C' L, it" ~ Bili iO\ :;. (}) cit 'J ~ ~ 1m C' -r iO' G. 1£. ~ if 3!t q:q:: ~ ~ 5'1- C' 'J is -::> v \ -c V\ Q ~ V \ 'J 0) 7J\ L, ti L, ti § t:: -::> ~ * L, it 0

:::: @ J: 'J t:: ~ {f ~ @ ~ ~@ ~ 75l f;t ~ ~ t t;t 1M. it tj! v \ ~ 0) "t:'. -f tl, ~:: M T Q p ~ v'. l' !t(, -f L, ""( - ~ ViI iO' g} J} r:: "t:' ~ Q 0)7J\ ~ ;If it Q S .4 iO'I -::> -:5 ~ * L, 1::. 0

(B) ~!f~:fjI§m-lffii

~ 1m IAJ ~. f;t r:!'t!! 15 t:: <J$ tt Q ~ ~J tj! ~ • l' ;@ ~ 1m 'J j t ® Q (J) ~, * 'f t;t m ~ T Q lJ :7 .A (J) if ~. 'fJ I) ::f .:;z. :7 1>. ~ L, ":J iO' 'J t :::: ~ G 'r v' < :::: ~ iO'I "* -lID ~ ~ J~ V \ * T 0

~ Bili ~ • 0) ± ~ ~ ~ t;t r ~ 1t ~ if ~ ~ T .Q J t. v \ -J ~ < db tt 'J fW 0) :::: ~ .~ (J) ~ T iO'I , ~{f%(J)~~~~~~1J.it.Q*fi::f;@~,~BiliO)ft.~MTQ.{f~m::f;@~G. 'fJ0 ::f .:;z. 7 1>. ~ as 'J r:: ~ ~ 3! ~ iO' C' ~ ""( v \ * it Iv 0 Iro f* (J) % ~ ~ ~ ~ L, ~ ~, (J) .11 ~ fl: 'J ~ iO' G. ~ oo!JIJ 'J ~ S 'J t:: 13f ~ {t T .Q. -f 'J v' 'J 15 rilJ ~:: ~ ":J T v \ ,t it G ~ J~ v' * T c

~ t:: M: ~ ~ ~ 't' ® .Q G 1 2 t:: M T .0 ~ ~ (J) ~ :7 } '\ .A )f! tt ~ 75l t;t iO' tj! 'J 31! n Tv' * T 0 v =!if a: '7 - (}) if ~ ~ t;t t T ;t 'fJ } '\ - C' ~ ~ p (J) ~, ~ * ru (J) 1 ~ 00 {t ~ ":J T ~ ~ Iii\ ~ (}) ~ iU:: ~ -c Q -::> ~ 'J C' T 0

-f L, 't, ~ ~ 31 ~ 0) ~ ~ l{k ~ ~ ;Jj. tj! iO' G. r _ fi J t:: cit Q £ it m- _ 11 (}) rilJ .l; ~ G 8 (4t 2 ) , G 1 0 (fitG 1 ) ~ q:r ie, ,:: Iii\ ;Jj. T Jj. cit 'J ~ J~ -:J ""( ~, £ T 0

(A) •• 1AJ8(~ ••• fi •• ~~.L,""() a) {f~(J) T~J!J .)j[t::-::> p""(

!f\f ~:: ~ J! t~ ® 'J * it Iv

- 1 -

b ) ;ftBl~tJc(7)m. % t;: ® I) ;1: it Iv

c) .mt~tL"(P.o1:iUI!i*ifl

fit ~ (7) V '7 }~ :J.. (7) v'" Jld:1 ~ 2 f£ JJ: 1:' T" ~ t=. S * 0) 1tPI ~ t kJ: ~ :P' Ii! zy.o l- ~ ~~#®.o(7)1:'~~.~~~~.~.1:'.~~ff"(~< •• #®U*~o ~~~(7)t~Y~0-0)~.<7) •• ~~;1:~;1:~~T# •• OO.~~~.~tL#L -::> tJ\ ~) 1S f1! ~ ~. tttHlfH: ~;l .0 •• jJ ~:1 fJd!H: it «t /i[{ $ d) 10 tL L P .0 :t:J (7) t. ]g. ~ i' * To

fJI:.ft t t \ -J r ~ ~ tl J (7) ~ ~ L" ~j: ~ ,:1 ~) ~ 11' ~ fJ. ~.ft t L. L E3 * L" ~ • (7) ~ ,,\ ~ ~ L" tJ ~ ff m f$ t! 't' -=f ~ }! t (}) ~ L 11 :a: lib .0 f£ 1Jf f!. L. "( ~ \ t> t: t tJ\' ~ ~ t ,1M. t> tL ;1: T" S * t -if Y I:: 7 ()) ~ ~. ~. t;t: ~ zy .0 ~ tJt:~ P (J) L" ® t {;t S 4 (J) f! • (7) Jl rt -c:'. ~ tL ,:: ~ lit' L" ~ tL 'i r.w Jl!! zy '" t ~ '" ;1: T 0

(B) .;fit (m~~~t::M}I L"() a) i\faJl%tJJ.;t"("\~:t:J(J)

% t:: lib I) ;1: it Iv

b) JOcvft~~

~ t:: ® k) ;1: it Iv

c)~~~.t~t>tL.o:t:J(J)(.;fit.~~)a~~(J)§~

~ * ~ ~ ~ t L" T '/J'I. !l tIii, m. ~ -=f ~. ~ ~ (7) I) } \ I:: I) T - v s Y tJ\mt TI: ~ 00

( 1 9 6 6 1f::) tJ\ ~ ~~ t Iv }! ff f$ t> tL L ,,\ * it Iv 0

I::~~·TvI::K~.oMft.(7) •• ~~.~.;t~tL£T# •• E.~.~~~ZY r.wM#lIbU£To *~~L"~.o~.L".~.#~~-~~L"~.oa.~ •••• i 7t~ -c:' ~ 1::. ~ t ,1M. P * T 0

(A) ffOO*ili

a} §I~(J)~m~:f:j

CD tt Ji!J. • • • • • • 1I.ft tt Ef! ,:: 7i - T A (J) !Ja ~ :t IPJ Ji!J ~ ¥is L" T 0 3 ~ (}) '" ~ P)I;

- is , ~ m. ;1\ - )1; tJ\' ® t) £ T 0 L tJ\ L. 6 0 1f:: f\; ~ ti ~:: ~ L ~ tL"( ,~ t Iv 1:::. I) }\.~ I) tJ'I f$ ~ tL "( ,,\ ~ P (7) L" 7J\ zy U II Iv -C:' "\ * T" ,§\!. f& • ,:: -:J ,,\ "( ~ \ .0 71< (J) ~ y lJ tJ\ I? J:: < 71< 7J\ iii tL * T c J'\ - if '3 - )~ - (:1 ~ ~ (7) '" ~ F (J) ® .0 t ~ ? t=. {t {:1 ~ ~t "( ~ 6P£L~o

® 51 1 '7 '7 4 y . • • 71< ,:1 'h ~ ?' (J) rJl M (J) V' t -:J L" ToIl .ft tt ~t± IIfJ ()) t:p L" ~ /J\ ~ ,,\

, '

IT (J) 1: ,:: lib .0 (J) -C:' 71< EE # f.!& ,,\ ~ d), ~ (J) - 1*. ~ 00 ,:1 ,~ t Iv 1:::

71< ,;1 L" * it Iv 0 ~ rdI. }~ 'T'y • t:: j{'f d) "( ~ ~ * T 0

- 2 -

11 1tt ~ ~ ~;t ~ ~ - 1ft '"(:'~ m ~ ill fIliJ m i! n 'l It \ .Q t=. dJ.; ~ 0) 7 ~ ~~8.0).~.B •• ~.~*~o n~~~'l~O) •• 1ft~ ~ •• #'"(:'*~~,.t'l~.~.Q~~~~t~~.Q@.~~ D •• ~~~~~~.~mv~.v, ~~~~.t'l"m~.Q .~~~ •• ~~~VB~ffi~.'"(:'~o

@ ~ $. . . . . . ~ 0) r:p ~;:: /J\ i! ~ '? ~ 'r "} "il\' ~ ~) ;: ~ 0 ~ Ii ,;:: ~ ~ "'( ~ :}} Jl !t \ ill • ~) * T 'iJ>;, 'F ,;:: A .Q Jf ~ t:l: " '? ", ~ -v ~ v , J..;.{ 7 ("If ~ )

, :E fi(, 7t lJ ?, :;' -v j:j 'P, :!If!!WIJ ti, 7t V Y :;', v;e: y, }\ + -j, A -1 iJ, -t 0) {it! t L "'( 'i ::P L itA (A~) :: OJ ~ -:) ~ /J\ R.t,) , Jj~, *~, .t~.';::'j:~gj'EHL;;tit~o ::-t:)~0)±~0):-/,?0)fij(~ ~ I) ~ - )[;, * ~ 'F ~;:: A ~) * ~ 0

(1)*± ft ~.. . . . ~n~ :8I!irl§Ui 3t < ~ f) * it ~ 0 jli fiJT t 0) M ~ ti ~ \ 'iJ\ 3t"'( "(:' ~ 0 m ~ ,;:: ~i 2 A 0) 7t ? Y ~' A ~ IW t • A 0) ~ ~ ~ IW 'iJ>; * 't ~ \ * T 0 ~ ~ t~.T.Q0)~.4~OO'"(:' •• ~~~*T.

@ 3t.. . . . . . tff JIS 0) )[; -Ij- tJ 'iJ' ~ • S, -:1 '7 .{ /'\ - l- }\ A t: IijZ ~;f n .Q ~ ~) ~ ~ \ 0) }\ A 'iJ\"t" 'l ~\ * To itt tj: ~ * ~J ~ < ~~\ 0) 1;' ~ IIJ ti Jb *~) Jtdt!! (,\ ~ \ '9 (/) '"(:' 'i Jb ~)* it ~ 0 .fiJT. ~ FdJ 'i 7 "Y 8 If{jl. '"(:' T 0 lIlT r:p 0) • 0) • ti 1 o. i? @ J.t '"(:' 'IE. ~ \ t: ~, A (i ft ~ 1: 31b L * T 0 ~. t;:: ~ • ~~O)~_O)$~.'"(:'.~~n.QO)'"(:'~B~.V*it~o

®MR····· ·.*~~<Jb~*it~oJlS*.O)~-:)~*~~~~m.~~~* itlv~, ::-tC:0'j:~t\'"(:'To

CD ~ ~ 1if!i $:. . . . ~ ~, ~ ~ mL If ~, 11. 3t ~ m 'i Jb ~ * T 0 MHl' ,j; ~ Iltr • ? t=. ~-:)'"(:'T~ •• ~.OO.bn.~~.~*it~o~IIITO)~Yif~ ~ •• ~.~i~ff.~~ff8*~o

@ •• "" ... ·~ye~O)B.fflO)*8~ •• ~b~.~To .~~~~.~~ 'iJ>; • <, r:p * (/) .:: -v Y ;';' -¥" ~ Y J \ "'* c!: ~i ~ f8. i J( ,;:: L 'l (, \ .Q ~ -J 7J! ~ t 'iJ\ L * T 0 ttL ~ t. 0) .ffl' 8 ~ p 11 i EI 5} ~ f) I;:: ~ T O)~ 7:.

-oo~.::: t t:!. t J!',p * To

- 3 -

~Y~700.~ 6~1~ •• ~: •••• (6~12~/7~7M}

ta JJ, % . fE ffl Ka o m a Secondary ScJ;).(jO 1

P.O. BOX 940098, Kaoma. Zambia

( A) .p FdI ¥lHlif a}~33f!~:lti5l

:: (J) 7 ~ "f:' 1 9 9 5 4f. Jt. (J) m 2 • 1m t/~ ~ 7 l" * L t=. 0 '* ~ (J) 1 On ~;:: W {f L -c ~ J!t (J) 1~1~~~ •• l,,~~t~~ij*~.

A,-5f.J!t~j:JjJ.;- 1"1 2 (~3) , 11 (~2) ,10 (ifIj I) , i"G-C 8 (.p2ffi~ ) (J) jf ~ ~ ~ ~t ~ "? .ft!! Jj v - F 1 2 (J) m {f ~ {f t! :tL -c t- \ * ~ 0

:±. ~ ~ ~ "f:' df> .Q jf ~ (J) tf C' ~ 7J', ::::!> ~ (J) §: 1it (J) v '" )(;, ~.Iff, ~ l" 11 'IJ'\ .b '"J 7J\ -c ~ t::. t::. (:)) 7J\, ill lID {I Q). m: ~ .Q ~' t ~;:: .A i: -;( ~:: ~ -:J -c ~ \ < J: "J ~:: ,EM. ~ \ * ~ 0 Il'F ~ (J) • {f ~ :ro ~i ~~ t Iv E It ~ G -c ~\ ~ 7J\ -:J t::. • ~ it. :t ~:!lt 7J' 1t:.b ~), lfIlA~:: Ji. ~ 1fi ~ Il¥ tf 7J\ ~t , :';II' L "f -:::> "f:' 9 7J' J: ~ \ tf !'OJ A t ~ .b ~) -:::> -:::> llb ~) * 9 0

*"f •• ~lID,~. ~~B(J).A~S~J:~~~.~~ili.~.Q.A#.lID~~(J) •

• W, L ~ Ci (9) .Q J: "J ~:: ~ U * L t=. 0 w, ru 'i • A ~ J!t "f:' L t::. (J) "f:' 7J\ ~ ~) (J) ~ !} t=. t J~ ~ \ * 90 c:tL~J:ij~.(J)m~ ••••• ~~(J)~~4#&.A~~b~J:"J~~ij*l"t::. o B*(J).~(J)J:"J~ •• ~#.HG:tL.q •• #.~~.b~ ••• ~.#fi~.b:tL.Q .b ~t "f:' ~i ~ <.', ~? -c ~ \ ~ lJ :7 .A (J) jf ~ 7J\ ~ .b ~ t (PI q "f:' df> ~ "J t ~ t;:: ~ -:J -c L * "J c C (J). ~ C' ti ~ • tJq~ * ~ It ~ ~ -:::> < ~), .z- nt:: ~ iJO L J: "J t P "J & ~ (J) II ~7J' ~p m t;:: :*-OO~t§it.*9o

~ t;:: & • ~ (J) $ r~ 7J\ • ~ L !1ti (:}) * l" t::. 0 W- ftt 7J\ G &. ~ (J) • {:f ;J!f 'i ~ \ t=. (J) c' 9 7J\, & .1m(J)m •••••• (J)*.:t&~{f~"f:', .§(J)~x~~.~#~~f, ~:7.A(J) • • :ltm~~G-:::>~#~ij*l,,~o i"C"f:'fr.~~~fuL, ~~~~.~mL,m§(J):t 0) t:: -:::> ~\ -c ~;:tJt {f ~ ~ t: it i> J: ':J t:: G * L t: 0

~it.~&.~(J)m~.~~(:}), m~.(J)~ ••• 1m.p3~0).fi~.A~(J)~~~lJ •• I) * t, ~ ~ ~ ~ * 9 0 .z- L -c & ~ t:: T.A l- f'P. ~ ~ ,t ~ t=. ~ £. 9 0 ;::::tL t;:: J: -:J -c A {f ~ C' ~i ~ <. ~)f (J) ~l '1 ~ Jt {f ~ ff -:J -c fi ~ -:J -c ~ \ < t: ~ \ ':J ll. 7J\' • !> ftf!J (9) -c ~ \ ~ J: ':J t;::

C (J) J: "J ~:: # ~ }I 'S" 7J' jIj ~ ftf!J (:}) t::. (J) ~i iT {f (J) .N :!It 0) ~ " t;:: J: ~ t C ~ 7J\ :* ~ (, \ J: ':J ~;:: .;;t£.9o-.J.;"'~(J) •• Ji~ .• {f~~*~*~g<.~O)At::.!>#E"J~~L-C < n ~ (J) ~ t=. ~ 1m ~ l", ~ 5J" t=. !> "f:' ~!} l" '"( ~\ C ':J t ~\ ':J ::iff it. £. "t".~ L -c ~\ ;;: ~ Iv 0 1( 0) ~ ~ ti l' (J) J.; '" )(; 7J\ G ~ ~ 1: ~f -c < Q:t (J) "f:'. -t- (J) 1.t. ~ "f:' 'i * ~ q FdI 'i 7J\ 7J\ I) i" ':J ~ ~tJ)l,,£9o

C :tL 7J\ G (J) itlR i: G -c ~i. A FdI C' ft • 0) ~ x ~ 1] ~ $/j 'l! m it. -c ~ \ < ~ ~ 7J\ df> ~ t ,EM. v \ £. 9 0 9 I;t .p !> • A (J) it 11 1~. '!J ;FI1~ "f:' T 0 ~ ~ G -c ~ -c ~ \ ~ t ~i ~ \ it. , * ~ * t=. {OO l:t AO)fr.~{ooA~~df>~ • .ft!!A~ •• t~H-C~~.W(J)A~:';II'~<df>ij*~lvo i"(J) t::. d) ~:: ,;£ • ~ FJl, &. ~ FdI 1:' ~ - T 1 / Jj ~ !i {;:: fi ~ ~ \, if ~ (J) 3f! • :It i5l ~ 11 ~ G, ~

- 1 -

IE ;h~ fi'1 J! ~ ~ ~ t;t -t- tL ~ ff I'd! ? T ~ \ < :: C: 'fJ'i"* d) I? tl. * T o

-t- tL t :Ml :fj L, -r, -* 'IE. iff tL ~ tL T ~ \ I'd! ~ \ ~ ~ CD ~ . .m: A 'r ~ ::L - )1; ~ :; ::L ..::: 7 (8, (3 ~) , ::/..::: 7 ( 1 0, 1 1 '. 1 2 ~) , 5Jij.l:t ~ {IF JVt T ~ fi'1 ~ ;hI 3b ~) * T 0 if! a c: ~ • ~ YmEJf){~(J)1=d)o)~.lit. ( National Leaving Exam ) ;hL~IJ..,- - ~ 9, 1 2 ~11"~U: til ~ fi I'd! t> n, T P * T 'fJ\, lit. *B III ~ 7:1 }\ - "t" ~ -r ~:: ~\ ~ (J) 'fJ\ ]j! tt -r: T 0

-t- (J) *- ~ ~ Jl! IlSI ~j; ~ ~ 1M 'fJ\ ~ .m: (J) m ~ M @i ~ fJj ? T ~ \ ~ ~ \ 1= t:)) ~, 3! tL 1= :fr ,j; -t-Q) * * :At ~ ~ ~ .~ -r: G .t> ~ it 'fJ'i P ~, He)ijj, ~ IE l' ~ (J) ;1: * ~ T (J) pig ~ ~ ~ 7 C'~ -r ~: ~ tiE ~;t lit if{ ~ ~~t ~ :: c: ~ ~ ~) * T o· ~ 1& -t- (J) *li * ,;t !I: .l:t 'k ~ :t (J) -r: To:: (J) ~ ~ -r: ~j: ~J &f. , ~ (# 0) ~ - ~j 'fJ\ it m T ~ ~.m: -r: T 0 ~ ~ 'fJ'i ~ Jjl at @i ~ si. T, ))1; 7 ~ It T :: l: ~: ~ ? -C, -t- tL of tL (J) ~ M c' If! pijt m ~: {I: iN ~ ~ fi I'd! ? T ~ \ < fi'1 J! 'fJ'i 3i> ~) * T 0

G 'fJ\ l, :: (J) 1m B ,;t 'fJ\ I'd! ~) .. ME -r: T. ji 'it, 3! 11 ;h\ I? ~ * ? T < ~ 1: tiE 'fJ\ ~ ~ ~: i: A -t- '5 -J (J) ,: ~;t 2, 3 1l! rtfJ 7,)\ 7,)' ~) * T., :: tL t;t 3< 3!li CD :if- ijt ;h' l' {! ~ (J) t, jiIij. 'fJ\ ~ff • , 3< ji • ~ m ,. T ~ 0) ,: ~ fill 'fJ'i 'fJ' 7,)\ ~ 1= d) 't" T. (*.; *9 1 0 0 0 0 1] TJ '7- -v (*9 1 0 OOfIJ) , 3<liJl;f.}5000-150001]TJ'7-1' (500fIJ"'-'1500M),-t-(J) {t!!,; ~ 5 0 0 0'" 1 0 0 0 0 1] TJ '7-'V (5 Q o s- 1 5 0 0 fIJ) , M 2 0 0 0 0", 3 5 0 001]TJ'7-'V (2000"'3 500p:J) /l~M)

-t- (J) t=. d) 4S- ~ M f.} 1 1 JA fill 'fJ\ ~ • ,;t 7, 8 JA fill ~ • 'fJ'i -r: ~ it, tf ~ p ,~ -J 't" T 0 * 1=, ~ m#M*?T:t • .l:t~~~J!IlSI(*1'~, .fillO) •• (J)~.2 •• , ~.1'~~~~* ~ ~ • t:t ~) ~: ~ ? -r ~ • ~ ~ B ~ rdJ ~ t:p Iff G ~ It tL li ~ I? ~ v \ tt ·fm 't" T., :: tL I? 0) 00 B 'fJ\ ::/ '7 } '\ A ('r y -}' I) 'Y :; *- ~ 'fJ\ 1'F JVt G T v \ ~ $. WI: ~ }= tfl B ~ tL ~ pig ~ (J) # -1 1" '7 1 y) ~ llRl? tL t=. ~ fill ~;: 71 }\ - T ~ (J) ~ - JlIE IU: G T 1;\ iTo :: tL I? ~;t lIlT, :t'II!:4jt It ~ 0) rJl B :t 1!i Iv "t" ~ \ ~ (J) ~ ~ fBi a 1: lit ~ \ ~-t- ':9 ~: iI5 l) ;j; it Iv 'fJ'i, M ii!ii ~ tL '"( T ~ ~ CD •• ~.mT~::t~~~pIg't"'t"~-J~.~.0).-~~a'51t.~*T.

W- L 'fJ'i ]j! tE ;j; ~ (J) • ~ tt ~ t It iH C' T 0 fb'j B (J) *.I:U<J: ~ <, $'a 7,)\ Ji ~ ~ ~ \ t ~ t ~ t ~ :t a .) * T 'fJ'i, f6.) ~ < ti' t ? ti' t ? 11" ~ L, T I; \ ~ 1= ~ \ t Je. I; \ * T 0

( A) 3t: t~Hffi It

a) ¥3lii3t:tfl~fi'1~t L,TP~:t(J) . m..flit (J) I) }\ e' I) T - ::/ ;:; y

196B&f.(J)~~.tLW-*. ~tIvE •• #I'd!~tLT~~~, •• ~~?T t;t ~ 7,)q~1j 'fJt tL T v \ ~ c: ~ ? :t a f) * T 0 ~.~ fj ~ oJ L ~ fi'1 ~ ~ RJ jz C' a f) , If. ~ ~: fj I'd! -J /'( ~ 't" T 0

·!1:J.:r·3l:.:r~(J).~lii(J)~~

~ 'V TJ - )v - is , l- 11/ 7J'i I&J t ** ~: ctb l) , 71< lJ1Ij ~t 'fJ'i ~ ~ \ 1= d) ~ ~ 7,)\' 'it ~ ~ ?

T ~ \ * T 0 {! $ :t ,~ t Iv E 7,)'-(i meT v) ~ T 0 9G S fj I;t t> tL 1= 1 Y Y. -'" 1] ?l - 0) m i*§- ~ :t, '\?"t":t::I 1/ 7 'fJ' ~ 1: T ~ tt 1m t ~ \ -J z;: t ~ L, 1= 0

b) -7 0 ~ ;r. 1] "'. t L,,"( * ~) & tr !.f:j\ J! 'fi£ (J) $ ~ • ~ (J) ::ff1«C& lf J1g ¥H: -:) v\ "t ]j! t€ 0) t :: ? ~ ~ 't as .) ;1: it Iv 0

- 2 -

(B) f.J'Y?l-r\- f-

a ) 1J ry 'Y ?l - J~ - l- (}) 'it ~ 71< ~

rtllLn (}) .$ ~ (}) JIlt f-H!lUi :IF ~ ~ 1ifj oJ J t v \ oJ ~ rot -C- 'i! -Cv \ .Q ~ ~;: ~iqq: ~rr f.J

ry 'Y ?l - J~ - l- t ~~;f tL .Q A ~i v \ * -tt Iv 0 - jt ~ td! IPJ .fft (}) J{ ~ 71< $~;: ':) P -c l< \

-J t ~ G -c fpii ~ G 'r v\ .Q t ~i Ii\;t * -tt Iv 0 ~~;: f.J v 'Y V' <$ 0) ~:f, 0) 9a ~ 0).$ jJ ~i .t < -c ~ ~ ~ ~ IlL ft ~H;: :t *t • ~ ;Qq~ tl !J * T 0 ~ e -c JlIt~ J! lUi f.!& v \ t P;t£To

(C) ~{f(})r",'R

a} {f~.iL!lt(})1f1ftll t ~~Q) ~J!~

{f Wl ~ it & T ~ Il,f-~;: ~i 2':) (}) ;:: t ~:;Jf"~;: A tL td! tt tL ~;fv\ tt td! v\ t I~ v\ £ T

o £f.-~E~9a~~(}).AO).&m~~~.tG.*A:t~tL~ •• T~ ;:: t 0 ~ G -c ~ & T .Q 11 IiI ;Q~ f!ij .JI "(:'. G;Q\:t db .Q ~ 1l ()) ~!d~ ~ Wl ~ "(:' ~ .Q :: t c fA ()) 11 ir. ~ & ~j1 {f WI • & 0) 1f 1ftll ~i M v \ -c 'i! £ T ;Q~. ;:: 0) tAb jJ • o: m IIJ 1J\' ;;: (}) .$ ~ -C- _ ~ ~ tL ~ (J) "(:' db tL ~;f ~ iff ~ "(:' zy tt tL ~;f. t v \ j z t ~i td! Ii \ J: j ~;: yg ;t £ T 0 £ t: f( IW • A t v \ j 11 ~ ~j: *ff ~ ~ ~ WI M t;: >J< &f) ¢ t Ii \ j :t 0) -C- ~j: db t) £ -tt Iv 0 2 ~ -C- "(:' ~ .Q ;:: t ~. ~ tL w.. L ~;: jut T ~ J! ti td! Ii \ t yg v \ £ T 0

T td! :b i;). ~ 'i {f M • & ~ ~ ;t l P * it Iv 0 G 1J\ G. ~ 0) Jfi ~ (}) ,~ 1§ L. z n. ~~.~-c-:tl0~~.Ao)~~.~#~.-C-To

b) ~~.A':.mT.Q;:: t

~ {f l;: 1t¥ ~ T .Q t: t ~i. M.$. Jf M i'5 ~t ~i 8 .l? Jff ~ \ -c ,~ G v \ t p -J ;:: t "(:' T of(IW •• ~f(~-C-r.Tj O)#~td!ft.-c-ToI~~ •• IPJ~~~~~~

r M ~ j • WJ ~ ~ 4 it. OO~;: ~i * J& G td! tt tL ~;f td! t) £ -tt Iv 0 ::J ~ ~ 'r - :,; :J 'Y

;Q\{± • 0) ~ -c t v \ '"J -c :t ~ ~ l" 'it db I) £ -tt Iv 0 ~ 19 :!it. M.11 jJ 0) rPJ L ,;1: S .l? (J)

§fJ-C-To

£ t=.. {t. ~ 9JJ $ tIS ~;: fJ ~ -J OJ ~;: ~ • td! 1t ~, f§lJ;t t,f. '7 - -j' O. J~ 'J ::I 'Y td! ~ 'i 1: ~ .Q tE ,t 4ft ~;: ':) tt L m mGt=. 11 ;Q~ Ii \ Ii \ l1. 43 :t v \ £ To;:: -J v \ j ~ tJ~ td! < -c :t ft • ~i -C- ~ £ T ;Q\. ~;Q~:IF ~ L, -c v \ .Q 'if 'Y ~' 7 (}) .$ ~ tE 1J\ ~ ;:: ~, !l~;: ~ jJ ~ ~fiJ T .Q t I~ P £ To

( A) ~ nl!.H~ IIJ a)~lIio)~~G11

'if 'Y t-; 7 ~i 4ll ~ 2 8. ±. 8 III a # 1* Qj. -C- T 0 ~ (J) :II ~. ± III 8 !i fm ~ 0) ~ ~. W& ~. :f, *.IL ?X 0) ]jJ 0) N ~ 0) ~. td! ~ :!ito) [§ t) (J);:: t ~ L., -c v \ £ T 0 8 III S ~i JIl < 0) ~ ,;: {£ Iv 1: P .Q IPJ ~ ~ to ~ -c. ~ 0) ~ m 0) ~ T ~ IVJ V\ t=. t). ~ 0) IPJ It 0) t ;:: ;:) ,;: • ~ f.l' ~ G -c ~ • ~ - ~ ~:: ~ .r{ t=. t) t ~ '"J < t) 3§ t: L -c v \ * T 0 £ t: m WfC 0) 7t '7 'Y Jf A t: lJ ?l - (}) t ;:: 6 ~;: fi ~. 'fW Qj. ~ IVJ "\ -c :t ~ '"J t=. ~) G -c ~ \ £ T 0 'if y t-; 7 A t ~i • ? 1::. tL ;f;i "(:' ~ • ~ ;t. {t. ~ L., -c ~ \ ~ A t ~ tl. ~ :t ~=t~.~~:t~ij. m~O)~~~:ttd!y£~o

- 3 -

b } ff 00 0) A t 0) 3t II€ 0) db ~) 1i

it ff G 1;:. ~ :ro p ~ '? 1;:. (J) iJ', ~, ~ ~ ~ it G "( < n k: ~ \ oJ A 1:J~ db * I) ~ B ~ ~\ .:. t ""(" G 'It. 0 4'""(" t:t .:: n B .:: .:: 0) A 1;:. ~ %':ff 0) r 5 J{ B t .M 1$ j iJ' €d* Q B 0) t=. t fj Wf 't; ~, oJ * < M ~ ""(" ~ Q J: oJ ~.: i'd! t) * G 1;:. iJ~, W Q) tt • L t: ~;;I: t- \ ~ \ iJ\' J!R '? "( .:. Id! ~ \, wr '0 'It. G of n ""(" * 1:. ~ lfI ~ ~ ~ C 1;:. ~J G "( ~ '\ * G 1;:. 0 G iJ' G , qJt G ~;;I: z ~ G iJ<; ~ it "( V\ Q ,~ )! db * !J ~ ~.: G "( ~ \ i'd! ~ \ J:: -:) ""(" 9 0

X -IJJ ~ .:. t t;;l: ~ S1 7t 0) 11::11 ~ J: < JJI! Wf G "( B G ~ \ __ IfBI~ Q ., tfBI~ Id! ~ \¥ ~ I!JHlfq.: f;a it .Q .:: k: ~ t ,w, ~ \ * T 0 A 4 0) q:t ~.: ,;;I: El * A ,;;I: 1" T - 1:, {iiI 't; B G 'r < n Q t ~ it "( ~\ .Q A B 1> i'd! < ~ ~\ 0) ""(" 0 of O)...t ""(" .:: .:: 0) A k: ~ 9 n ti, ~ * I¥J ~.: • G P A tj.' tJ, I) i'd! (f) 1: -:) * < p < t ,~ P * T

c) ~mJ:{J)jtJi!I~~'::J p "(

7J 7t 7 1;;1: f.I m t.: m u tJ'\ (/b .) * 9 tJ" !I!f ~ ( " '7 ", .:E?f!!, ~.~.r<. "}) , . ~

, * t:;l: * ~ Of. ~.: A Ij, '7 ~ 'r 'Y l- B ~ ~ 0) jJi P ml= (/b .Q (f) T:', -!f"/ I:: 7 00 IAJ 0) f& 0) f{ fIi!i ~ ffiU.: it.r<. .Q t • G G ~ 9 ~\ m 0) J: oJ ,::; ,w,:b n * 9 0

t:.~, ~.~*1:To .00.m#~'?"(B.El*M#~n~of(f)R.~*t ~ Q) "( ;l3 p "( ?'):( 0) a * 1: ~ jJ G "( (t it .Q 0) T:' T iJ', z z ,;;I: {JI; M tJ'\ ~ -::) 'r B q: ~ 0) 4 mt 00 l¥ JJt, of G "( iW !I! n :t ~ < ~ ~ It * 'J, n 3 8, !f:l i'd! < i'd! '? 'r t, * -:) .:: t t;;l: G 'i G ti 1: 9 0

""(" 9 iJ\ &, t- \ t! t p oJ k: ~ (J) 1;:. Q) t.: ~ J). * t=. It f;;l: m t= .fiYf f* G, * 1;:., * r.& JJ. t~G'?~<n~vtt~.L~8<.::t#'::'::1:~m9~oJit",,("0)~J:UB x-IJJ i'd! .:. t ""("90

(B) ::I~::::.'r-~3"/

a ) ~ ~ t= ;l3 It Q ~ 00 ~ 0) '111 ~ J!'t ~.: -:> p "(

~ 00 ~ 0) '111 ~ J!'t f.: M 9 . .Q lW fIlIi ';;I: 00 4 A 0) fl t¥ t.: J: '? "( ~ ~ .Q t ,~ ~ \ * 9 tJ, , :b t:. G (J) :IIi!; ,;;I: r Non - Nat i vet G "( + 6t i'd! ::l ~ z: 'r - ~ 3 / tJ, T:' ~ ~ J , 9 i'd!:b~,~5J:0)JJ.i'd!Gf •• M~0)7t!l!f(J).B~MG"(B+7ti'd!.Wft~~ :b G ~ \ ~ ~ 7J\ ""(" ~ ~ .:. t t § fJ~.: G "( ~ \ * 9 b

El*~m""("i.~~G~7'~"~-~9Yt~C~.:.t~~U*~~#.

BBC~VOA~)!0)5V*a~~~0)q:t-r:0)5V7tH~t%~~fj.G, ~ :n t.: ~ G '"( S1 7t (J) ~ it ~ ~ m 9 .Q t It \ oJ ~ ,.: 1;;1: * t=. * t=. ~ G "( It \ * ~ ~ 0 ~G"(fi.I¥J~~(~<*-r:B~m-r:9#). i.t=.~~ • .Q::I~::::''r-~ s "/ ""(" 1;;1: i'd! <, of 0) • ~.: ifb Q A rdl @:. ~ B ~ Q) 1;:. ~ m tJ t :!i ,.: -:> It 1;:. It \ t ,'!1 '? "( ~\ * 90

- 4 -

~~~7 ••• 6$1~~ •• :a.~.(7$8~/8$lM)

Jfa HI!JG • {t FJT Kao aa Secondary Schoo 1

P.O.Box 940098. Kaoma. Zambia

(A)f:f.1it~*~ a}tEl~1it~O)-~~Dl

• ~ ti ~ 7 ~$~:::: 1i 1 Iff Ia 1J~ !ta * ~], l1' t :::z ~ 4 0 7t 0) ~ ~ 7'Jt 8 :::z ~ , . 4 a;(f m 0) .~207t0)~~i~~~~.*fi*~~~~ff~b~*~o ~.~.~, .~O) m ffiL 1] '7 ":1' 115 IIJ, IJ\ T.A ", ~ ¥J ~ 00 t ~ ~) * ~ .

fA 7J\ tEl ~ ~ .Q 0) 'i 4 ".., 5 1] ?.A ( 2 4 :::z ~ 7'J' I? 3 0 :::z ~) ~ ~ 0 -f 0) fI;!!., 1] '7 A

m f:L J! iff- 1]?:f ~ IIJ 0) }I ~ 7J\ 35 I] * ~ 0

~ • ~± 2 :::z ~ ;il M ~ 8 0 7t 0 t ~ 7'J' 1 1] '7 .A ~:::: -:J ~ JlM 3 lID, T ~ tJ 't i J; ? .A ,

~~:::: 6 zr ~ 0)2 4 0 7t ~ ~ 0 L, tJ, L" ;@. mH.Il 0) !liP:::: ~ J). ~ 1m 7J\ ~ ~, t=. ~, Jj?.A 3

~~e~.~~.~.Q0)~807t0)1't6fr7t~e~~o

1] '7 7,. m f:f 0) * ~~IHiJHi, ~, tf:\ nw ito ::: z , • M ;fU~ $: *I ~ (J) IlX ~) * t ~ i ff~1:::t, .~#~~ •• ~e~.~t.~ot~~~m.itf:\T~t~~ .• ~ 0) m fitlL m 1* ~ ~ tJ, tJ, ~ ~), • 1ft ~ ~ .Q Ii \ 1::. sx , f± ~Hi ;@. ~ ~:::: ,~t ~ e f:f ~ ~ , ~: z * ~ L, ':J 7J' ~) ~ I? ~ -c Ii \ 0 tJ, 'i R /'Il'J ~ T 0

~ 1Hi t=: p 1::. 1,\ 1 • WH:::: 1, 2 1§l £ b ':J -c ~ * ~ 0 -f (J) ~ ti • ~ • ~ ~ 0) §t @j I) , ~(J)~¥J~ImO)!fi1!fi?'J~v'*~o

~ .I; d) J: 1 ~::::. «iil (J) • ~ "'[, (;I: ;@. • ji (:::: ~ 6b I? tI, "( Ii \ 0 JftlU!i'i :* ~ Ii' J: 1 (: I~ Ii \ * T 0 L, tJ\ L" ~ ~ 0) t z 0, ft $ i .IE ~ ~:::: if {jffi T 0 ~ if! tJ\' III '* ~ t: s»; ~ ':J -c :t -'?> ~ ~ < -c :l:J ~ C t=: t Ii\ 1 ~ 00 11;\. (:: ~ ':J -c L, * ':J -c Ii' * To'::: 0) J:: 1 ~ g:t ~, - ~ A t L, 'r ft!!. (J) Il'iJ ~ t ~ tJ L, -c • $ i all: * L, '"( v"::: 1 t T 0 ~: ti ~ v \ ~ 1m tJ, ~ J! ~ ~ 0

b)S*t~~oAi:

.::: .::: ()) • ~ 'i, B * 0) • tt (!) J:: -J (: lfIlUI. 1t 1J' If1t t1 I? ~ -c, 1l ~ • ji tJ, • tt pg ~: Ii' ~b '1 "(:' vi dfl lJ * it ~ 0 • ~ (J) ~ :i'!!! ~ t:::: • A {t ~ tJ\ dfl .Q t: ~, ~ 11 (J) m ~ L, -c P Q 1] '7 .A 0) ~ Im~:. ~ A. ili -c 'Z! l, ~ b ':J 1::. I? ~':J ~ t ~ A.!IWr ':J -c l * v' * ~ d -f 0) t=. 6b" • ~ 1m 0) :::z ~ ::J. .:::. Jr - ~ ::I Y tJ\' {;!i' ~ Ii \ J:: 1 ,: Ie. Ii' * ToW- fi 'i ;@. ~ 0) 7- -1 )1; if 'y 1] .A i If1t t1, ~ *fr 7J' dfl ~ t;f -f ::: (:::: j.. ::c i A ~ "( Ii' 1::. J:: 1 ~ T tJf, l:&HI7'J' ~ ~ "f , .If ti -f (J) 11 7J;. :l:J n 't 111 I? ~, ::f ~ EfI i iJ!ll Ii \ I? ~ "( Ii '* T 0 ~ Ii ~ t;i • tt pg (J) ~. * -g * ~ /'Il'J J! Ai: tJ\ ill '£: ~ * ~ tJ" B ',lit .."f :n i M #t L, -c Ii' .::: 1 t ~, 1 ~ L, ~ Ii' 7J\ ~~ 1::. ~ )! ~ ~ ~ ~ Ii' 1::. d), fjJ @ IfU C • (J) *i f) ~ L, "(:' T 0

~ ~ qnl f:f: ~ t, <f3!I. ~, 0) ~ :1J III ~ (J) jz ~U tJ, :* '& ~ ]I p t:. t: ,W, ~, * 't 0

c) !Wf~::fr:.TX~~

r 3.1 IE it f,f!f J t p oJ § ~ iJt ® f) £ T 0

~~0.±. A~. X~ .•• ~®~~~f,f!f~~. ~.~~0~a~To

fA ~;t. ~ 11 It ji t ~ \ oJ ~ L" :: ~ 0 ~ ~ 0 - ji t L 1:' {t ¥:a: L l' ~ \ £ T. G iJ\ u • ~ t L "C Ib Jl ~ \ :a: L l' L £ oJ :: t iJt ® ~) £ T 0 7 I" } '\ " "If - I¥J fL ~ ~ ,~\ .Q £ ~ l' ~ \ .Q @ 7t ~ ~ ':5 < :: t iJt ® .Q 0 ~ T. B;;fit I¥J ~ ~ ~. Jj '7 7. 31 ~ iJt !M "f t, :EJ. <t, :: :: 0 :f* ~ ~:: ~ ~ L l' ~ \ .Q t ~;t § it £ it Iv •

~ 8ifi ~ ji ~:: t ~ l' r 31 j£ ~ f,f!f J t t:i. l! 0 ~ Iff 0 :: t :a: ~ oJ 0 iJ\ it t. ~ \ t :: J) iJt ® f) £ T iJt• t~::: iJ\ <. ~ 0 (f: :It'! (J) ~ ~ t ~ < 7J\ iJ\ p ~ l'. m:f* 0 1/ .I'{ }v iJ\ l:? ~ :ff L f~ .Q r",~ B fW ~ 0 ~ w. :a: - -:J - -:J ~ ~ l' ~ \ < :: t iJt '* 111 t! t I~ P £ T 0

(A) :5tm~Jt

a ) 3~.~t~0~* (70~':r.Jj i'-<J)m75U:.·;tJmL~:::-:JPl')

)fa "f. 1ft t- ~ M ~ iJ\' !M ~ t i: tL '( ~ y t::. Jl m: (J) 11 ~ T iJ'. )fa B. J: -J J(J < ~ 7 ~ \ t:

L£Lt::.o 19 9 51f.8f},:::~ji3itl*-l.:a:~\t::.i£~. X:;:f~~JlAu£ut::.o ~tL~l:?4*~.~~.~Gi'-'7:;7.~-~#~.Q0~m~.~£u1::.o~Ati fBt: 0 T:' ~ .Q ¥i 1m p;j ~ m 11 L l < n t: <J) ~ T iJ'. ~ {iiI it lv, :: (J) ~ ~ t;t i'- '7 'Y Jj ~ • $ jil1j ~ 1* If u 'r j3 0 "f. *li r.u. 1'I'l tI5 ::c :; if 0 ~ • 11 Ii Jj. t ~ \ oJ :f* 1m ~ u t: 0 u iJ\ t. • ::c:; -7' 0) :tn;t ffi ~ p G "f, .1m! iJt II <. tJ 7t-;:r 0 ~ tit 0 t: /1) ~::: ~ .Q t ~ \ oJ z t 1:" i: it. ~ M ~ :: t t;t L ~ ~ \ t ~ \ oJ 1m Iff ~ L 1::. 0

:: tL t:l:. B $ (J) ~ 5 ,::: :EJ IPIf 0 ® .Q :: t ~ L 1::. 0 ~, ;!ft ~ ® ~::: ';t ~ .:: )7 ~ ji 0 f!t E8 i!. Iv (J) JZ m ~ ~ \ t::. t=. ~. 1}3 m /1) f::: ~ ~ ~ }v -If tJ iJ' l:? 31 ,s\ :: .t: 'lJ\' ~ ~ £ L t::. 0

~ L l', 3 J! 00 ~ f) iJ\ ,t l'. :@: ~ :¥: 0 Jl m: ~ ~ ~) ~ it .Q :: t: iJt ~ ~ £ L T=. Q

:: 0 M ~ ~::: J: ~ l ~ if iJ' .IX iltr t it x 'r 1fT 1.& L ~ T < id! ~ £ L, 1::. 0 :: is G (J) • (J) ®

£ ~) .& ~ \ t ~;t V\ it ~ ~ \ 7- g - Jj ~ :EJ m tL .Q @J ~ iJt ~ f), ~ $iii :EJ ~ ~ iJt L ~ T < ~ I)

• £ 1::.. {iiI.J: I) :EJ §:: ~ t::. is 0 ~ • tJt :iji iJ" rPJ .I; L t::. t v \ it £ i" 0

»n:::. ~ r • ;c -1- • <J) ~ §::. ffii 0 r/1. 1ft 0 ~ "<: T iJ\. 1 9 9 5 1f. 1 0 ~ f::: EI ;;fit jJil( }f.f{1)

r :fit 0 ~JUI!€{t • ~ m lJ1J J 0 11 A ttl 1m p t::. L £ u t::. iJt• £ e , }( {4! fi (J) ~ iJ\ l:? (J) 31 ~ f~ is ~ T. m t£. ~ m V\ m 0 ~ :; Jj t;t ,~ t Iv l! ~ <. 71< ~ ff 'lJ\ l:? oor • 71<iJt ® ,s, n • ~ l' rj - 0 71< :EJ !M "f l! :: iJ\ l:? iJ\ • t\- l' ~ \ .Q ~ ~ T:-. m f::: 11m. ~ l' ~ \ .Q ~ 1t\! ~ T • M~m.(11~-3}3)~. ~1/5~g~#~Ei:n£~o&0~~~~~~tL ~i ~ It\ (J) '"(:' T iJ'. ~ tL ;Q~ mom ~ db n ~i. ~ ~ 0 11 ~:::~;t. {iiI G tJ\ 0 • ~ ~ M ~ ~ l' • ~~x¥~ Gt~\t=.t!~~1;\t,re.lt\£To

(A) ffOO$'1I a)tx.·it·ft(7).~

-If y ~ '7 (7) A 4 (7) :.i1< JJlU;1:" ~ of!E iJO: r TTY Jf J l:;:. II¥ ~i tL Q ;fp ~ iII~: * ~ \ T P Q f&

~;1: t;i t. Iv ~Wi ~ {t ~ tL T .. ~ \ ~ T. ~ ~tx. ~ ~ Q :t (7) 1J~ :ff tE G T ~ \ Q (J) iJ\ :t fiE 1J\ 't"

,;1: ® ~) ~ it Iv 0

it $~;t l- r; .:c 0 ::z ~ ~ ;fjJ ,~ G 't:- :t 0) ~" iJ') 71 t. 71< -C- :P G i" -:J iI. it ~ tJ~ ~ ::: ;Q T , J':3 SJt 0) J: oJ t: G T ~ \ f::. tE. < r ~ '? J 1J~ ±. it -C- T 0 -f tL § ~ ,= IJ;/<; ,;1: IJ! t \ (7) -C:' T iJ(, -f

tL ~= r- 7 l- , .:Ii ~ ~ -r: {'P '::) t=. 'J - .J.. ~ -:::> ~t ~ T 0 J':3 tJ\ i" ,;1: my ~ ('it 3t, ::f -v X 'Y )

~.-C-~~t=.:t0).4~" a, ~~.~htE.~, .-C-.~t=.:t(7)-C-To .MH~" tJ\ ~ ~) ;Ij • tJ~ ~ t \ T t \ ~ 1-. ~ ~ ~;t ::: tL ~ HJ, B" it t. ~ 0) = @l it "" T ~ \ ~ T 0

-f G T, ~ < (7) A 4 ,;1: " r} \ 'Y r- J t. IJ3Z fi n Q ~ ,= ft Iv 1:' ~ \ ~ '9 0 ± ~ ,= ~ ~ ~ ~ \ t: tE. tt (7) 1ii ~ ~ * -C- T 0 -f::: tt t;i t: Iv ~ ~ Q t=. ~ t=. H (7) ffl -r: - B (7) t~ t. Iv ~ ,;1: ;1- -r: ~ ¥ ~ G tt u , ~ ~ G T P ~ T 0

b) )( {t, -M. (7) m jtL'iR

::: (7) IE 0) ±. ~ * fJU;1:" ::f I) J.. l- fj( -r: T 0 'J1 r- I) 'Y fJ o {i/H= 1 0 ~ J: (7) -:1 0 T J.. ~ ::.r l- ~ 0) fj( ~ tJ~ .® ~) ~ '9 0 S III B t= ~ Q e: , ';i t. Iv ~ (7) A 4 ~;1:" -f;ft t tL (7) ~ G T ~\ Q fj( ~ At .JE ~ ~ tf ~ '9 0 -f:::~;1:" '77 I) 'h A ~ fl (7) I) ;;: b ~ t 1!i ~ -r: # -r: Q , * !If ~ G p ~ ~IJ( 1: d5 ,,3, tL T P ~ T 0 ~;f5E (7) ~. ~ (7) J:f:t ,:::t r ReI i g ~ 0 u s-E due at ion

( * fj() J iJ~ d5 ~)" 'J1 l- I) "l fJ (7) ~ J.. 51 - tJ, ::f I) A r- fj( 0) ~. ~ gi 1l:d':: ~ fA fj( ff ~ G T [,\ * To tIJ (7) :i:;f5E ~ ~ 0) !J~q= :t, ~ tE 0) - A tJ\, ~!H' (7) - $ ~ ~ Iv -r:" -f (7) M ~" -f G T J':3 m ~) ~ Lt ~ To;: (7) J: oJ ,=, S ~ 0) I=fl ,= ::f I) J.. r- fj( ,;1: ~ < ~ V 9 't" ~ \ ~ T 0

G~L" -ftL~:t~v~i", ~;f5E-c-~"e.~J:Q •• ~~".~~~~S~~

ji $ -C:1 T 0 ~ iW, 1:. tE ~ • @) T, ~ ~ (7) B ~ 1:. ~ ,:: -:J t \ T ~ ~ IiJ t \ t: lJ~H'::" ~ ~ ,;1:

~ (7) R F&.l ,= ::: oJ ~ .it ~ G t=. 0 r::f I) J.. l- fj( (}) fj(. ,;1: • !If ~ G t \ t. 1M. ? G" *'fI ~ ~ t,

T v \ Q <> -C-:t" -f tL ~ ~ f:t T.Q t. ~ Qt.!' J: .9 t. • G ~ \ ~ 3f> J • • • t. 0

-f tL t:' tt {iii tJ\ ~ oJ t. 1M. 9 t=. Ji. ffjj, ~ Iv T A Fdl ~ G t \ ~ .it ~ Iv t=., t. 1M. ~ \ ~ G t: 0

B * -r: :t ~ iW ,;1: ~ ::: (7) sr . ff-r::t r tt J ~ J:f:t Jt- t:: G t=. ::z ~. .:z.. .:: T -{ - 1J':ff tE G "

-f z ';1:" * fj( (}) 1& -C- 3f> Q t. t. :t '=" -f;: (7) 1£ ~ ~ ~ ~ .Q 1± ~ (7) ~ -r: :t 3f> ~) * G t=. 0 .£r" S * @ if: ~ 1:' ~ V tL :) ? aD Q r m ~) J (7) ti ~ - z: ::: -r: {;1: ::f I) A l- fj( t. v \ oJ 5JU (7)

* fj( -r: T ~ - fj( ~ tJq;1: t=. G T ~ \ ~ T o

(B)m~~~ (.~.M~.~.~t.~Q$.)

a) .:r:. ~ :J ~ f' 3l..~;1: r Jr - J.. .A ~ .::;: -{ J t. ~ g J: oJ ~ {:.f; •

fA ~;1: 'J '7 "7 m ~ (7) I=fl -r: , r -f Q ~i Iv j .~ fit ~ G T ~ \ ~ T c

i- (7) ~ 9 iJ\ It ~;1:" ;:;: (7) 1:. tE t=. !, iJ' ~ • ~ ~ ~ T Q J: -r: '* ~ .~ • ~ ,= ~ 9 X ~ \ Q !Ii 11 m- Jf ~ (7) ~ M ~ ~ :qqg ~ ~ Iv t. 1J\ G t=. v' l:: (,\ oJ ;: t "t:' G 1::. 0

~J .it Ii" ~ rz: :n ~ i'-\; ~, ~ -M L, l P T ,~ A 7* ~, ~fL~ 7* ~ ~ M (7) * ~ 11 1J~ Jj ~ -C- ~ T :t" .f tL tJ\ ~ tJ~ IDl f= )f! ~ ~ (,\ 0 1£ ~(7) ?J! t5 9 f=. 110 ~ ~ ~ 7J\ 1£ .um ~= -r: ~ ~ ~) 0

* i", 'fJ' ~t :Jf it. it. 1J: IE '* ~:. lflJ Ill:} -C:' ~ ~ ~ \ ~ ~ 'fJ\ if v - ~'8 ($ ~ 2 ~) 't:' ~j:, 7, 8 ~J ~j: v \ * To::' n ~j:, $ 7i11i ~ ~ ~ ~:. 1: 'fJ\ ':J "( < .Q * -C:'~:' r ~ j ~:. ~ '"9 .Q • ~ 'fJt 9> ~ ~ \ ::. t: e . ~ Bifi O.H~ ~ 'fJL'f' ~ J.§1 ~ ()) 1J' ~fISI 't:' '"9 0

-f ::. 1: , r * ,:di Iv j l:: ~, -:). ~ ~ ~;:: l:: ':J "( tj: W ~ "( ~ '"9 .@ )1! • 1:, ~ '* $Z • ~:. ,'M. ;t .Q ijt :Jf • if 1J:. • '* ~ ~ ':J "( ~ -:) "( :t.> ~ -:) 0) 'fJ~ ib 16 p 't:' 1" 0

* mASk .f,tfj ~ 1::. 0) 'fJ' 1 9 9 5 ~ 9 ~ 'fJ\ ~ 't:' '"9 0 If v - '" 8 (CP ~ 2 1f.. -t 7rJ ;,; 5

I) - V 1'\ )1; 't:' tj: :II f!& ~ 1:(:.) ~ $ li)~:' 3 0 A iIb £ ~) 'fJ' ;J. ;,; J\ - 't:' 1" 0 :: n ,j: ilb < ;]: -c~~~~~O)~, .~(}).if •• ~ff~.QO)~.*~To ~T~~. ~.Q.O)~'@ ~ it tj: JH! * ~:. :t.> * ,:. !1J ib 't ~ £ T L,... -f -:) ~ ~ ~) T ~J:, ~ ~ II ~ Jt ~ t::. ~ ~) k: v \ ? ~-&!i~To

m;(£ 7 a ~ • im c , 8 A ()) ~ it 'fJ' ~ )l! ~ IUti (}) .. if ~ L, "( ~ \ * T 0 'fJ' tt :Jf, t> l) :Jf, -f n ::r! n 2 0 rre" 1::. L, :Jf 1 0 /'&, ~ ~ 1 0 :7t"f ':) <: {± 1: tf "( ~\ ~ * T 0

~ t;t ~), .u It ::5 ,t k: ~ \ -:) 0) M: *' -tg) 't:' To" '* ~ ~ t:" Ml d.J x . • if L, "( ~ L, i" ':) •

L, ~\ fhj 1m ~ z ~ ~ 'r ~\ < , T.Q k: ;j3 :t.> L, 0 < ~ ':J -r 't ':J k: ~ l) t::. < ~ .Q 0

c (}) ~. ~ 7' 't:' tj: ~ < (J) ~ tt ~ m ~ L, -c: ~ \ .Q b tt 't:' t;t it!> I) * ~ Iv oMIt.' (}) it!> .Q T, ~

Jl( ~:. p .Q T, £ i" ~ A, -f Lr"( ~ t:::. - A, t Mli:h 1::. 't ()) 't:' To::' n 'fJ' ~ L, 't:' :t.>, •

~O)A~O) •• ~~.@~?D':J-r~b*~lvo

~ it 1::. -; (J) #! ':J "( ~ \ .Q -f 0 ti Iv ,;t, 1& 9C • ~ 0) Mi t.J ~ 0 B ~ (}) 1f 41J: ti ed), ~ < (}) A 4 (}) ;::' Mi t.J 't:' ~ ~ ~ n 1::. t> (}) -C:' '"9 0 ~A 0) ::. ::. 't:' (}) • l) 1d! v \ m I/J 't, S * 'fJ' ~ (}) JZ m 1d! L, t:. ,;t 1d! ~ \ 't 0) t=. t r!J. {j) -r }&'. ~ \ * '"9 0

*~. it _ ~ Jj\ ~ <, r ~ d\ ~ j AS 1d! k: ::. 0 'fJ'i it!> Q ~ ~ '1' ~ 0) ~, $ m k: L, "( ,;t fi ff 0) 11 'fJi, -f 0 tilv (J) 't:' ~ .Q 1f 't:' it!> n ti rett -c p 1::. ~ ~ \ "(... -1- #u~ 0) ::t ~ ~ 51 ~ ill L, -c ~ \ 1::. ts ,t n ti k: J'M. ~ \ * '"9 0

b) 1£ 00 pg 5'1- triHf (f:f: I~DU;t f:f::tt!J k: 0) It ~ ~ .Q v q;t, fi re ~ jU:. ~ ~ t: 1t .Q • Jll )

1 9 9 5 1f. 1 2 ~. 3 JJIlt 1m 'fJ\ ,t ,,(, 'r =- '7, 5l.;'; '"if z; 7' ~:. f:f: 00 5'1- iJf ~ VR fi t:. fi ':J ,,(~*L,t:::.o -fn::r!nO)±:ItI!1:, fliIlW3k:O)1;t1W~7Ifti:hit!>v\, *1:::.. {-&O)~Ak:'t. Jt ~ ~ tJ' <: ~, ~ l) :f? v \ 't 0) 't:' L, 1:::. 0

Jr=-'7!1J~O)~1d!§AS~. ~B •• <:~<~':J1::.fliIl.~AO)~~~~t, Jr=-7 ~aili~A 't:'~~ L, -r P Q ~~Ji'lfP!J.m: r Jr J. T 7. J O)K4Hilt. iI~1J¥*~:.?!'\ "( if!jSf.~ d) ~ 1" .Q ::. k: 1: L, 1::. 0 Jr? T J. ~ ~ Ji'l '1 J3t ,;t, 1 9 8 3 1f. 'fJ\ b f,tfj {j) ~ n 1::. :t.> 0) -C:' , 1 0 1f. hi- J: 0) ~ • k: ~ M 'fJ\ it!> ~) * T 0 -f 0) if ~H;t *' !,\ ,:. $ ~ ,:. ~ Q 't 0) 't:' '"9 "

t L "C, ~;,; '"if = '7 -C:' ~i .!l; lID 0) ~ fi (Jj S ~ 0) 3 :7t 0) 2 ~ 5l!I ~ t-- * L 1::." ::.::. ,:. t;t U1f[ MOJr ~ ft, 'fJ\ v ~ \ 'fJ\' ':J -r 't ~ ':J 1::.. IP1 M ~ A 'fJ\ P * '"9 0 :P... L JSi l) t:. :iij: ~ L, ;j3]f p 0) m JIJ :1* Dt- mI b ~ l:! ~ ':J < ~) im ~ £ L 1::. 0 * 1::., 5l;'; '"if - "1 ~ Bifi ~A 'fJ\it _ L -r P,Q r51>''"if="1fl-'iJfm~J 't:''t. Jr='7O)'rATA~~~':.L,,(IJ'!:1f. (199 5 1f.) 'fJ\ b r;; S T J. j ~ ~ ~ 'J J3t ~ fj M:t L "'C ~, * T" '"if;,; iC r ,:. 't ~ m AS 1d! ~ m 1:' ~ ~ ~ ~ ~t Q 0) 'fJ) m _ ~ T ~ ii 'i * ~ ~ \ * T" :r.!:> b 1:' :t.> ~ Iil 0) {gil ~ * ~ ~:. M d) ~ n n ~i k: ,'M. P * T "

~~~=7t~~~=~® •• ~.~~~~~®.#.~~~~~. ~~~~~

o ~ • ® 7iS tJ {! BfJ < z t 1J{ L" ~ * t. t::. 1J~, E (J) 00 :t IitJ c J:: ? ~ rp'j ~ {! • x '"( V \ .0 :: t#~~ij*lt::.o •• ~~.~~~ij~~.#~.®t::.~~ti+~L"ti~<. 1 -n ~ 1f1 < M ~ L t::. f), • Qiji ® • ~ " Hi 1Jt flf ~ L '"( ~ '"( p .0 :: t ~ t: -c ~ 0

• Qiji ~ • a: ¥is IIJ ~ oil ~j:. • tt t v \ -) m It a: ~ 1J\ L" ~j: &> .) * ~ 1J', * ti of a: m It 1J' * pX; ~ ~ ~, 8; 4 (J) m Ib ® PI 00 ~ ~ };;, ~ v\ t ,,& p * ~ 0

~~~Yi~l.~'"(. ~*-c.~#~#~t::..~~~~~.~'"(Bij(J)~~® ~ ~ l tf ,= :t .8l §! 1J~ Ji ;t '"( ~ ,"(, .m ~ \ ~ It t ~ .) * l t: 0

CD Mathematics Syllabus D (4024/4004) "0" Le v e I

® Research of the Leaving Examination (1990 -1995) ~ Questions from past Papers

.~ •••• (8.2~/8~7~~)

rr;);I!if. . f:E m Kaoina Se c o nd a r v Schoo l

P.O.Box 940098, KaQma, Zambia

(A) .~f.IH\f

a ) ~ 1lt! !t @j iI\ G i/j. t: ~ $; .If{ ~ ~ H't m IIJ 0) * t. i;/)

3:. t.r! ~ ~ 't'" it> Q ~ ~ ~.: mJ L -c ~j: ~ 1lt! !t am c <IS 0) 't'" ~ t: t. ,~ p * i'". ~ :~U': J: ? 'l 1it 8i ~ ~ :!UH.: q:r ~ T Q :: t. :t; ;fJ: < "?> tj, * G t: Q 2 1f. 0) t£ M ~ ~ -) i'" Q :: t. tJ~ ~ Wi 0) § ,ff T:' G t:::.. 0) 't'" :: :n iI~ 't'" ~ t: t. H -) 0) tj: § m (J) -¥ ~Ij: ~ 1Vt 't'" ~ t: (j) 16. t. ,~ ? 'l t' * T 0

• flHI1lt (J) jj -r" tj:, Wi' L ~\ tl{ ~ t. ~ G.g. t\ 0) i1i ~ ~ 't:. ;fJ: '/$ G, j> G i" -:) 't'" i'" iI~ J:: 1,\ Jj rtiJ r-; t. ~ :b .) -:) '":) ;jb .Q J:: oJ t.: ,%1.1, \ :£ T. • ~ *Ii _ iI~ it ~ ;fJ: t: lSi) El '$ 0) ~ tiE 0) £ -* tI\] ;fJ: ~ fJIl. (fij ~ 0) ttl 7( 1I(f Ml, IS 'il ~ rdJ (J) m m, ~ ~ m '!" 0) G :::> It ~) :t;:£ * ;fJ: & fd! ~ \ tk: ~'t'"T#, •• 0)t.::6,.kA(J)ft.~Mi'".Q~~Jj#.:bQ~~:t;oJ*L •• ~ ~~t=:t.,~P:£To

!J! ~ (J) I) )\ ~ I) ~.: fJj G 'l Ij:, 8 m (J) ~ ~ -r" M ~ :;r: PI ~ ;fJ: ~dBt 0) -Mi ~ ~ 1'f fd! 1,' * L f::.

o f!I[.f-J. ~ ~ Et:, ~ ~ tlf. Et: ~ ~ s»: kt9 3 0 0) • ~ t.: :::> t \ 'l 3t L 7J~ jt tit t.: fd!.) * L"It. 0 :: n, ~.: J:: f) •• iI\ t!i{ 11 L "?> i'" < ;fJ: » . :£ t:, '-E tiE I.: t. ? 1:" :t; / - l- 7J\ ~ f) "?> i'" < ;fJ: .) ;£ Lt:. • ~ ,. 7J\ - A - A 1= Iia 1ff T:' ~ fd! ~ \ ~ ~ -r", ~ ~ ~.: • iI\ :n Q .. m Ij: -c :n iI\ !ijJ, ~ tiE I.: t: ? L 0) r.;f...} if j I.: TJ! I) * i'" 0 -c (J) 11 ~ tt ij: :fIJt G iI~ / - l- I.: ffi iii ~ fd! t:. ~ ~ ? L 1Hl£ ~ :J It 'l * W.H.: G L v \ Q :: t. ii' G 't'" :t; :b iI\ f) * i'" Q • ~ (J) £ -* ~ fd! $: -fiIi 't'" it> Q ~ f:Iit 0) -M ~ Ij: :: :n iI\ G :t; Ji:: M ~ t.: • ~ L L 1T;fJ: oJ ~ ~ iJ" it> I) * T 0 {X I':, l- -1 i- . ::'" t'J - Et: (J) (f«f '-E [ij rtiJ J: (J) t: fj) 0) I) J \ ~ I) 1: Til', :: n Ij: 1 9 9 5 1f. 1 1 ~ ,.: if. ~ I.: 8 -**fflml(J) r1jt(J)m1l\li •• ~:fI!I1Jj ~:::Ef3ilfpt:L;£Gt:o LiI'L, .GlWifit:t?t:~f.if I.: fJj GLib'] M iI\ ~ '-E L, 3'l tE Ij: 3t T (J) ~ {£!:. I.: jt L -c • ~ :tI !I1J ilLfll£It L- 'l t \ Q t. (J) :: t. 1'.", :::n I.: mJ L 'l fj: fA (J) t£ M r:p I.: Ij: 7'G 7 't'" ~ * it Iv 't'" G t:. m ~ :b G T, *'il 1 0 0 0

A ~ !& ~ L 'l t \ .Q • (J) ~ '-E ~ :tft l;t ~ p.J 't'" t:l v '7 ~ (J) ~ '-E ii' It) i!Ia ~ :n ;£ i'" Q ~ t:f: 0) jj I.:

:: (J) f£!:. ~.: mT L 'l it ~ m.l!1J (J) ii ~ ~ L- 'l P"It. 16. ~ t: 1,\ t. ,~ t\ :£ T.

tx~.:, 'if::"; ~ y (J) fllW ~.ft iI~!J'N 'C;.' t:. (/). ~ 't'" Mb /J G 'l r,g 4i!l. L 'l P Q f JOCV SPORTS

I

CUP j ~.:? H'l T:' To:: (J):i1: am fj:, A ~ - 'Y * ~ ~ ~ G 'l • ~ ~ ± (J) 3e me ~ ~ lSi) , *

1::., A ~ - 'Y m ~ (J) rr; ;(fj ~ rr fd! ;IS oJ t. ~ \ -J (J) iI~ ±;fJ: § ~ '!" T 0 1 9 9 5 1f. 6 ~ ~j:, :: :: f.J ;;t "'< ilt, -c L- -c ~. 1 9 ~ 6 1f. 6 J.I ~j: 1.:. :/ 7' '7 fJ~ iT- A r- #{ I.: ~ "J 'l 1'f t:t ~ \ * L 1::. • tl! § ~j: -if ") f.J -, t- ") r- * - )It, }\ v - * - )v, -'7 t1 A . f.J :/ r- I) - iI~ ± I.: fd! I) ;£ T. :: (J) * ~ (J) :J.. I) ';! r- kt * - )v ;fJ: ~ (J) A ij{ - 'Y m ~ 0) ~ ~ (J) 1t!1. ~.: If A J-. ~ (J) ~ is •

(* •• ),,?>, .~(J)"lt.lSi)~~~Q3e~.~JOCvoo# • .I!1J~rr~-J(J)'t'".~OO~ 1U'l:U': ~ G fd! ~ \ :: t., -t L 'l, ~.Iilt. ~ rr .. iI~ j> ~ ~ \ $ 't'", :: 0) J:: -J t.r!:*. ~ ~j: '-E tiE f.: t. ? T :R iI\ ;fJ: ,$ ~ '-E m (J) -!JJJ t:. ~ Q ;:: t. "0 T 6 :::n iI\ G 0) allU! t. L 'l t±, :* ~ (J) ~ 1lt (J) -1 ::: :; 7' T -1 7' ~ ~ k ~:: :: !) G (J) % '-E 1H: • ~'f ~ tt.Q :: t:. 0 *- t:, ~ Jl 0) ~ 31: ~ :n "[ ~ \ Q t f.J :/ 5 I) - k' X )\; (J) • ~ 16. It 't'" fd! <, ~ Jl1 (J) • ~ :t; -2; /1) "It. * ~ ¢ ~ ~, • ~ rdl :x me ~ :It j(! T Q:: t.: 0 t L T, 't'" ~ :n tt * ~ f.: iI\ iI\ .Q • m :t; ~ j10 ~ t. Joe V 00 t.

- 1 -

(J) ~ f<iJ .. m i::. G '"C ~ \ < ::: i::. tJ! i:! iJt at, Ii' G ;h :t T Q *- ~ JI # ,:: <l!.. t: ? '"C I;L .. ru _ .. <7) ~~~~ •• ~(J)~~tJ!i:!au:t~#. a<:t~~~A0~~.t:.~~ •• ~~.~ "(" *- ~ ~ ~ G iJJ- f:: G '"C ~) Q lit .) ~ ~ tt • rt G '"C ~ \ < •• iJ~ + jt f:: 3!, Q i::. I~ ~ \ * T •

lUi I::. ~ 5'l- T.5' IiI i::. G '"C rr ~ ? '"C p t:. r..'f)) f£ Iv -? '7 -:1 j (1) *Iii!? ~ G it: T 0

itt ~ ~ .)It. ., ~ (J) Mb jJ ~ 0 B ~ 0) ~ jJ '"C")5 ? '"C ~\ t:::. te ~. -* ~ ~ f:: T.5' ~ ~ 915 /'j) t:. ()) Ii 1 9 9 5 ~. 9 ,Ej. *Ii fiD. ~. t:. ~ \:: m ~ ~ ?! 1:::. (}) Ii 1 &F f:: ~ ~ t:. tJ! I, \ ~ ~ \ ~ (f) i::. tJ! ? '"C G :t I, \ :t G t:. Q ..'f (J) J:j:! '"C'. 4t Jt\ ~i t iJ :/ -;t I) - • A -? - )1.1 (J) ~ .;:l. .:: "7 f:: a t:. Q 8 1f. • 9 1f. ~ t:. is ~ G 1::. Q ~. 1::. ~ (}) !llJ ~ ~ Ii. ~ Jir llit 1St 0) 6 *& it ~ i- ~ )1.1 fJ~ 1 A. 7 *Be it m v '" )1.1 iJt 2 A. 8 *Be v '" )1.1 iJ\ 3 A. 9 NJk v '" )1.1 fJ<; 1 A l:. ~ \ ~ tJ 0) '"C" G t:. 0 ~ ~ ~ W Ii. !IW ~ G ~ iJ\ G :f!, < <7) ~ 17.E iJ\ ~ JJIl G to 0) "(.', T iJ\. *- 19- wni m {j! ~\ 0) ~ -*. 'm (J)!3t Wi "(', ~ /'j) '"( I, \ ~ :t L t:::. 0 fi:ij iJ\ ~ G ~ \ llit Jj. ~ ~ Q !3t m 'C' Ii s: ~ .I; iJ~ ~J fJ\ ~ ~ I:: J! ~ 'C' T c ~ -*!* f1 i::. ~ \ ? ?,j? iIIM ~~ ~ i::. T Q m 1$ ~. G f'; #t • 1m jj (J) :* tID ~ z . +;h~:: Ii ::: 0)

r ..'f )) 1£ Iv J i::. ~ \ ~ tit #f fJ\ ~ ~ ~:: tf ~ tc i::. I, \ -) ::: i::. ~ ~ ~ po G ~ ;t Q f't ~ 'IE ? .t:. i::. tJ ,~ I, \ :t T 0 + ~ T ;h t£ ~ tc!. :f!, < 0) ~. ,:: m 1r '"(" ~ t:. iJ\ ~ %l tl, ~ 'tt ~ 0 G fJ\ G, % B • " 0 pen Day" i::. ~ \ -) E -* '"C' 0) r ~ ~ ~. J 0) J:: ~ tJ! ~ G fJ\ rr ~ :b ;h * L t:. 0 ::: (J) ~ '"(', , 5t 5l 0) 15 k. fJjJ -t* f:: m 111 ~ m 1r ~ ~ t:. (J) Ii *' p ~ G t:::. 0 -.A. ~ ~ 1f, < (}) }d:: ~ 17.E t: is O)MIlI(J) •• ~~?,"(~G?~ffia?t:.(f)~.G~i::.?'"(~.Jj.i::.~?t:.~G~~ Q 2 ~ i::. I, \ ? ~H G ;h 1::. {f: :M 0) J:j:! ~ r..'f)) Ii Iv J i::. ~ \ -) 'm 1~ 0) 1::. 6J) I:: Ii <l!.. Q ~ Ii: If;tjl"~ (f) ~ ~ tJ! :b 0) ~ m ~ T Q I:: <l!.. 1:::. ? '"C ~ W Ii iJIS ~ \ tJ $ f) *' G t:. fJ\, 1 ~ IDJ 0) ~ I:: p ~ 'C' Ii Jl, '} £ T jJ\', a ~ ~ ~ "9 '"C JfJ{ 'J *Ii iJJ-. ..'f tL ~ f) 0) *Be ~ JfJ{ -1f ~ ~ Q ~ '"(', f:: tJ! ,) ;£ G 1::. 0 6, 7 *& v '" )1.1 k:. ~ Q i::. ~ Ii ~ Ei 0) Ei :E!lfi tl '"C' r<a 1: ~ ~ ~ ToT ;:f A l- Ii i'.fa 1'ff G -c $ Q<J)~.G(J):::;h~GO)gjJ~:MMG;£To

l::..::: 6 'C'. 7 "7 I) 7J 0) ~ ~ ~ '1f \:: fl! T Q v * - l- l;i I, \ )) I, \ )) ~ i}f ~ • fl!. ffi 1* fJ' G !±l ~ tL '"C I, \ * T fJ\ (011: r 7" "7 I) 7J A. 0) ~ ~ Mb jJ ~ ~ ;t Q J *- @. ~ ~ 00 ~ ~ jJ :!!1f~ 1996.10.. JICA .P33-44). -!f'Y~"7O)~fjt1C.iSO)~M!at~jJ~JJ!<7)~,a4:>#~ L" .,!! zy ~ \ tJ 0) "(', T 0 $ {£ (}) .I'{ - V "Y -? . A IJ -)1.1 (/J\ ~ t.R 1 $ iJ\ G7 $ (4t ~ 1 $ ) *'C')O)~~ •• ti.~.O).(})~a.~~ •• O)~~.~.~.O)*.~~G~. K.~~~O)~To MB( •• h) •• ~ ( •• jJ) , ..'f))~Iv(at~~)~.~ • •• 0)3*ttL"To ~<7)-~. at~hO).L", ~.KE-*$'"C'T~.MO)m~~.~ G t:. @J (J) ~ ~\ r -t )) ~£ Iu J ~;:::: ~ ~ T ;: i::. tJt "(', ~ t:. 0) Ei jt "(', ~ *- ~\ ,:: ~ IS, ::. t jJt iln U ~ G t:. 0 r!J. /'j) '"C, ~HiI ~ W 0) it 0) fE ~ iJr ;: -) ~ \ ~ IE 't" ti I, \ iJ\ ,:: Ii • iJY• -f- G '"C B -* ~:::(})~.~~.~Q.h(})*.~+jt~$~:::i::.~._l,,;£Gt:.o ~.-.A.O)M~ ~~~MO)ooatJ!~m.#~u*To ~~poG1:O)v.l'{~~~O~x-?"~.Iu'C'. ~) *Ii Iv L" iJJ- t:. G ~ -) iJ\ i::. I~ ~) * T Q

b) itffM to Mh:i:JWI. I': ~ 1,\ '"(

2 5:F I"~ 0) ~ $iii ~ ~ i::. G '"C 0) • jJ ~ • K ~ ~ \ '"( .i iln * I) 19- < 'i ~ ;t ~ it Iv 0 ~ Ei • iJ't ;: ::;. 0) ~ M. (aj 1i! i::. 0) ~ ~ iln ~ \ 15. ~ ~ ~ W 0) 1"<11 mL~ ~ 1tS4~ G t:. tJU:: ~;J: 2 ~ 0) if :M tJ\ ~ 7 T Q i::. ~ \ ? t::. jt it ~ tJ\ G "(', T Q

::: (J) 2 ~ I"dHi ~ G t:. (J) tt ~ ~ if? A b - ;( I:: ~ ~ G '"C ~\ < ~ /'j) !.: tt ~.fi ~ . .A. - A 0). » • if fJt ~ ~ ~ 1IT J( t=. i::. t \ ? ::: i::. ~ T 0 ~ \ < G. ·~'3H~ iJt - ~ lW 1fa- "\0 ? "'[ ~. ~ 1 5 0 OAO)~.(})*.O)mM •• ~m~G,m~(}) ••• ~~~'"C •• ~~Q:b~#$ij ;£ it Iv 0 -r ~ n ~Jll '* ~. ::: 0) ~. t:: -. ~ /'j) G tL '"C P Q 0) Ii •• .fi i::. G "'[ O).m jt i::.

- 2 -

T - b. f"J ~ '7 "(" T 0 ~ IJt :: z "t" 2 XF III m Ib L 1:", -r tI, IJt It 0) ~ Iff ~ .v ? t:. iJ\ ~;t It L ~ \ t :: 7y "(" T 0 1::. IE. , fiiJ.A. iJ\ l;t ~ tE Ift iii L ""[ t) Q It'j a ~ ~ Ii ® ~::Jl. ,,"[, a\'{ ~ L ~ IT tI, t~ (, \ ~t ~ ~ \ t ~ X- "'( ~ \ ~ T 0 fA (;t -r -) .~. \ -) Jj )1.; - '":1 t t.S ~ T ~ J: -) f.:: L, rIt f:, iJ\ f:, {if! 1m ~ J: (, \ 15 ~ I:: ?# (, \ 'r .. ~ \ < J: -) I:: L "( ~ ~ L 1::.. 0 L 7J\ L, ~ i? (}) pi t;t, $ ~ (}) r:f:l "t" l;t i IE. ~ IE. IJ\ ~ <, ::t -) L fi i? < 0) mt rdJ 7Jt ~ W{;:: m ~ \ i T Q fA;:; L 't l;t, #I rAJ (.1) $ ~ "t" ::t -)~L~.~.~,."~tO)a~m.~lt~~~, •• L1::..~~1::.(})"(,,T#. ~~ 7J\ IT ""[ ::t &. J;t\ t:l: ~ < , t.S l;t, §?t t::. is 0) m ~ tI:J jJ ~ ~ L ~ it J: -) t: ~ \ -) 1e @j 0) •• J: f) ::t., -t:- tI, I:: ~ .110 T .Q ;:. t. K: J: ? "'( • 1f -1i * t::. l;t J I C A 7J\ f:, r ~ ~ ""[ J iJ) ill .Q (}) 7J' c: -) 7J\ t ~ \ 'J 15 ~ f;:: fi ? ""[ L ;;t -) 0) -c •• 0) 1i «i] {.: l;t :lit iJJ. ~ it Iv "(" L 1::.. 0 *5 ~ tt. rt .t.~L1::..O)-CT#, •• (J) •••• ~::t-)~L~L<L.fflO)~Y~~'7~-~ J: .Q ffM .A. 0) •• fA f.f lIiJl fiffi ~ !Ii ~ k: ff ~ -) J: -) (;: L td! t§ f:,. -i- 0) ~ ~ I;: 3b T l;t ;t Q • A 0) ~ ~ ~.>p L "( ~ rm ~ ~ ~ k I:: ~ ;it. "( ~ \ 7J\ i;t (T tI, Ii ~ f:, ~ h t ~ \ -) *6' ~ I;: ~ \ 1::.. I) ~ L

:: 0) .J: -) I;: ~J:,. 0) 2 XF fI{j 0) m !ill tt ;:. 0) $ ~ 0) J(jt ~ 1eHlI. -i- L ""[ mI a m tI!: 0) 1::.. 6f) 0) lIE L ..g. t \ ~ rt. t C;;J: t;, /9) t T Q J:I.~.ool (}) ;J.. y }'\ - C ~ ? t::. C (, \ -) 0) 7Jt :£ ~ tJ 0) "(" L t::. 0 ;t t=., ~ ~ 0) *Ii Ml 7Jt * nlU!!P'j! ?t *J,. t::. ~ ~ A 0) ti§- !ill fiB 1m t;l: IA (, \ J: -) I;: ,~ .v tI, ;t T 0 1i:; ~ jJ , ~ ~ jJ. -i- L ""[ • f.f jJ f;{ ~ "(" l;t • L -§r (, \ 0) i\'i ~ ~ is ~ il' 6 J: ~ \ 15 jqJ A l;:; • ? "( (, \ It Q t ft§ t;, iTo ~ if ()) ~ .. I;: ~ rt(}) J!l n ~ 51 ~ *It ~ ~ 7J~ i? - zt< - ttr: :1ft Iv "l" ~ v < ;:. t "t" • IliIi ~ • {.: t ? "( 0) ~ :ti 9'JJ ~U;t Yl. X- ""[ < ~ J: -) I:: ,~ p ~ T 0

c) ~.,~ ~ 1",,'jM R.(

*J:,. 7J~. ;:. 0) :f1 7t"'< . -t :f1 Y 5!) - . A '7 ~ )1.; "(" m !b T ~ -) ;it "(" - '* ()) ~ • (:: ~ -» t::.

0) l::t. ;:.;:. 0) • A fi,IJ 0) fU jJ 00 ~ (J) ~ till "(" L t::. Q ;:. n, t::t. f± .. k: $f T ~ ~,@ ~ t 1( if ~ 0)~~~6<QJ:~~.;it~T. M;t~ •• ~R.8t~.8(.1).k:f.f~.v~Q~. ~ ••• *.{;:::t. ~<",(~ ••• O) •• L~~ML~itlvo ;:.tI,~.ff(})rt.#~ "(PL~~~;t"'(~"(O)A.~To ;:'O)i\'i~ •• rt.~i?~ •• ~.M*.#~.~ ri .t. I1fE - (J) • 2l; ~ 0) -c 1- iJ'\ (. A g I;:: ,;I: m. ~ T 7J\ ~ ~ \ 0) -r:' ~ mt ifE 7J\ 7J'\ t \ .Q l::. (, \ -) ;:.

t ~::t ~ (, \) ,+ 0) m _ 1J' db I) * it Iv 9 ::1 ~ .:z z; Jr - $I ;!3 Y (!) ~ tm l::t. J!:tI L "'( f± * ~ H ~ -') ;:. t ~ t} c: < 3-~ 5W .$ ~ ::t 0) ~:: L ~ 1" 0 ~IH'F,6X; a: ~ fI'il fF ~. ~ ~ XF 5JU 0) ~;Im (J) m~~fF~, *~ff"0)$~0t::.~0)f±*~m.~'*0f±"~C:,£*®~f±"~~ tJ) ~7J\ -:J ~ < :1ft ~ ~ (, \ (J) 1J\ m J(jt -r:' T 0;:' tI, ~;I:, ~ -) P L w.t I"dJ ~ 7J\ it ,,(, -'-.A. - .A. 0) • • 7J\ jqJ J: 1" .Q (J) ~ ~ ~ L iJ\ ~ .~ \ J: -') f:: ,~ ~, ~ T 0 mt I:: f::t. fJ:,. 7J' ~ .A. "C' ~ L ~ ? "(. -r tL {;: ~ 1J\ ~ ~ \ "( < .Q (J) -c f::t, t ~ \ -) M ~ ~ ~ ? t::. t ~ ::t 3b f) ~ L t::. 1J\, {± .. 1J\ ~ ? "( , 7J';t '? ""[ # Iv ~' ~ \ Q jqJ ~ ::t 3b ? t::. 0) "(". *5 ~ ~::t ;:. .:::: 0) ~ I) 1i 7J\ 3b .Q 0) t=. t m!. 1fW. T .0 ;:,cl::L~Lt::.c

IX f;: ~ rt "t" m ~ ~ T .Q I;: db 1::.. ? l' ~ iJ\ M ~ \ 1::.. ;:. t ~ Jb if ~ T 0 :£ i", ~ j:} ~ 0) m JlIJ t L ,,"[, ~ i\'i "t'- Ift ~ m !ill T .Q 0) 1::1: ~ \ ~ \ 0) -c T 7J\, ~ jJ ~ * ~ ~ X- Q ~ G tf. .·11 ~ 0) J: 0) v ~ )1.; "t" ~ 1f ff l!3I: & :$ 0) $ r'L~ c J!:tI L "( m !ill T Q ~ W ;;0\ 3b Q c ,~ ~ \ iTo m tE • ~'=7~.#.A.,6X;:f1v~V-r:'mJllJL, -i-(J)v~~"("O)~jJm.O)~.~~fi. L. ~ t::., ~ 1f ~ A 0) m :1fl :t *'HI~ 3b Q 1J' ::t L tL ~ [,\ cO)':: c L" T 1J\, -r tL tt ~ Jt! ~ ;:. t t ~ X- ~ Tom ill "t" ~ 1* Il9 ,:: Ift iii L, 7J' -::), Ql( ~ 7J\ It L t \ ~ 0) {;:, ;:. 0) IE (J) ~:fit f::

~ l., 1::.. V '7 } '\ ;A.. m l4 Jt! ill 0) 1'1' J?X; 7J\ 3b I) ~ T Q ;:. (J) 00 "t'- :I* m L "( ~ \ .Q (J) f::t. -1 <¥' rJ A

, 'T Y -;1 I) ~ V * ~ 0) fir nX L., t::. v '7 } '\ A -c T 0 L., 7J\ L. -f 0) ~ @ t::t ~ W t:: t c: * ? "'(

- 3 -

~, Q t::. ~, '~t:: Iv l:: Ii -t tL -t :n 0) q!{ eiIi 0) ~ ill: (£ it t ~,."'J ;: t ~ td! "? '"[ t' ~ T. ~ ~ , ~$gtl(J)1i'PJfJ;l;j~, §lf1L m~...tO)m.At~~a L, t::.~?Jf~1lI:t i!b I) * itlu. ~~JiiO) ~ .8 0) 7- s: 'Y IJ .f* $/1 0) * Jtlt ~ td! ~ t5E 1: 'i, ~ '7 }\ :;.. ~ $ ~ ~ It (J) Wi * 't'- f:: ~ 7 It'- ~ zy ~ \ t ~ \ -) • 1fl :t ~ L., < i!b f) ::I'; it Iu. f: tL I: Ij, ~) < b ~ ~ (J) I!C ~ ~ >?> L, ~ ff • ti; (}) .~~."?Y~,~.~~QA.(}).~~M~aU*T~M~~, ~m*~I:~,. $.$~T.Q 1 2$~ (i'i!!i~3$~~::m*,), ~3 0 OAO)-)'t><$~.t& (Full Cer-

t if i cat e : ~ It f-f. §l 0) -) ~ 6 ~ §l .GI. .I; 1:, -t:n -t tJ, 4, 0 At w,....t t ~Ui J; ~ \) ~ t .Q (}) ~i 1t. "* 0) 3 0 % §§ 't'- 1"" 0 ~ 0) ~ r,e I;J: :t -) 1 $ Ri!f! I) jg T ;0\, -t 0) ::I'; * L, 'i b < 11* ~ (}) If!f rm ~ ~ z: 1"" t ~\ -) (}):tJ~ -lilt ~ 't'- To

1"" zy ;b 't:;" ~ ~ q!{ ff 0) 7i.( F '7 -1 v;O~ ~ Jl :2f' I'jf !R ,:: m ~ \ ::I'; 1"". ffi L ~ \ ~ '7 )\ A 0) fF

Jtlt (~1:E~ f.j' IF t ~ \ -) ::. t I: T ;0'\) , -t L, -r, m ~ m- ilID 0) fF $; t -t tt ~ ~ 1oH, ~ N ~:: • Jre ~ it .0 f.j' if!l. jJ iJ'\ ~ Jl 'IE. i::. ,1M. ~ \ ::I'; T 0 f: 0) t!::. {}) f,:;:: 'i ~ ff ~ ,:: ~ r~ ~, ~ m ~ 0) ~ N '::$ ::t.7 ~ Jii ~ ria I[ L" ...t t l' 0) = A ::s IJI;Il 1; tHt 'i, Wi::t.7 0) ~ ~ :t I<iJ .I; T Q 0) ~ ';J: td! ~ \ tJ) t ,1M. ~, ::I'; T 0 ~ 0) l(}C m ~ ';J:, ~ N 1m k I: ';J:. ~ I: ~ zy ~, f.lL~ ~ zy ~ .. 00 iii ;0'\ ~ \ ':) ::I'; '"{'- 1£ -::J "t t; ~ .Q J: ") zy ~ tJt L, ::I'; T 0

a) rWi:7Jr,sJlJJ ~~;it-r C.!l!.· .~)

::I'; T, ~:7J ~ t L ,"[, -If' >' ~ 7' 0), ::.::. fJ 7t ~ I: 2 $ rm m j/J I: ~ t::. :: t t:: Ji) ;0\ b • 1M L Y ~ \ ::I'; T. ~ 0) 2 $ IW ~ \ '5 ~ \ 0 zy ::. t: tJ~- i!b f) ;:I; L 1:;. #, ~;b "? '"[ i1}. tL ,;f 1t -r tJ'> Ii! ~ \ i\\£ It f:: zy I) ::I'; L, t: 0 t \ ~., ::.::. 1:. b L, t::. 2 $ rd1 ?t!: IS, l) tJ\ ~ .0 t:: ';J:, c c -t: 0) I±I * .. t/i aD ::I'; I) ,,:;:: t; §::: k L < ~ rd11J' t; -) 9-" L, ~ ~ I:: ,1$1. ~ \ ::I'; T. t t:: tJ\ <. , Jlll f) 0) A I:: 1i: ~ b :n zy tJt b §::: i! -r ~ \ .Q, t ~ \ -)0) ~ a!( {}) -r ,1M. ~ \ :iR L, t:. 2 $ I: L, tf::.. ::.::. 't'- !±l ti; "? tt A 4 0) ::. i::. 'i ;e;:n b tL zy ~ \ i::. m ~ \ ::I'; ToaD IJ tJ\' t -) e: t5 ~ \ ::I'; L, tt 0

b) ¥.8r.uA(})~:m~

~ldi, ¥.8 r.u p. Xt L, -r - ':) t=. It <IS JJi ~ \ L, t::. t \ ::. t if' aD IJ ::I'; T. -t tL 'i, Wi::t.7 ~ (}) •

• , -t L -r it :m 'Ii (}) ~ :Ii 1W liJUH: il:n \ -r, ~::t.7 ~ r& j/J, tf:;!:& . • 5 (}) >tR ~U:: ':) t \ '"[ 'b -J 9> L, tt L, ~\ m * ~ mt L, -r ':;J; L, ~\ !: ~\ -) ::. !: -r;- T. {£:!l!! ,:: ,*.Q £ 'Z'- ~::, i!b ~ fj t:: :t (£ :!l!! ~.:: ~ T Q frUIl tl' 9> zy T ~' .0 t ,~ ~ \ ::I'; To::' tL ti ~ Id!~J ;0\ t; L, iL ::I'; it Iu ;0', )ff,. 0) [i'lJ M (})IFK~. r.~.*.h~.O).*.hMJlJK~T~~.~j K~~Y1"".o(})~~ 1$ ~ 5t Q) (£;!:& ti ~ ::I'; ? -c ~\ zy ~\ A t; p::l'; L, t::. 0 ::I'; t::.. ~J,. 0) ~ it '<t ffi m t ~\ -) ;: t t; i!b "? -r, .. .8 r.u tJ\ b (}) f:f: ;!:& ,:: 00 T .0 m * 'i, l;f.lc (}) r ~ Jii ~ mt ~ J t:!. ,t '"[:- L, t::. 0 -r:n ,.:: ~.~8(})RM ••• ~bf:f:~A~tf:0).(})~5Y~~-~(})~M~E~.A~:n-r ~ \ £ it Iu -r;. L, t::.. t; ~ '5 Iu, 13 * t 'i!R td! ':) tt 00 I.:: 12! 5t tJ\ b 3ft Iu "(" fi < ;b ,t '"{', T tJ) b , ft .. ~ 3ft {}) -c ~ \ < ...t -r aD .0 ~ ~ (}) ~ • ~ '7 j£!. L, '"[ i! -r 'i ~ \ ::I'; T tJ\'. ~ Il~n~· JIJ ~ 1Jti ~ .o.K.mLttt;(})tt. -ttLttt~.~.KT.Q~(})I:Ltt.

2$t~\-){£M~.*liU.::. *,,~~~fffil:t;, ft.,O)fffi't'-::Edilf.uT.ot!::.{})'::,::.tL ~b~.K~~.o~.~ •• ~.(})~m(~B(})~.)(})J:fj_~ZY.*~ •• ~. I:: I;r<l ~ L, -c ~ \ t::. t:!. ~t :n '"i !: ,~ ~ \ ;;t Too

- 4 -