You are on page 1of 5

Convertoare fara comutatie După anii 1970, dezvoltarea electronicii de putere a luat amploare.

Progresele tehnologice considerabile din domeniul dispozitivelor semiconductoare de putere au condus la creşterea performan elor convertoarelor statice de putere. !stăzi, cea mai mare parte a convertoarelor cu comuta ie complet comandată sunt alcătuite din diode rapide asociate cu tranzistoare de tipul "#$% sau &'()*%. !ceste dispozitive semiconductoare sunt utilizate +ntr,o gama largă de puteri, merg-nd de la c- iva .a i p-nă la mai multe sute de /ilo.a i. !socierea lor serie sau paralelă a permis atingerea unor tensiuni de func ionare de mai mul i /ilovol i şi comutarea unor curen i de mai multe sute de amperi. De asemenea, frecven ele mari de comuta ie ale acestora au permis minimizarea filtrelor pasive şi a volumului convertoarelor. Punerea +n practică a acestor dispozitive semiconductoare +n cadrul convertoarelor continuu, continuu 0choppere de tensiune continuă1 şi continuu,alternativ 0redresoare, invertoare1 este bine cunoscută, at-t din punct de vedere al sintezei structurilor, c-t şi a comenzii lor. Din punctul de vedere al evolu iei, domeniul conversiei alternativ,alternativ directe răm-ne totuşi +n urmă +n compara ie cu celelalte tipuri de conversie. 2n industrie se regăsesc foarte pu ine aplica ii care utilizează aceste dispozitive semiconductoare +n cadrul convertoarelor alternativ,alternativ directe 0choppere alternative, convertoare matriciale1. 2n acest domeniu, tiristorul şi triacul sunt dispozitivele semiconductoare cele mai utilizate 0variatoare de tensiune alternativă, cicloconvertoare1 datorită costurilor mici, a robuste ii lor şi a simplită ii +n utilizare. %otuşi, noile norme, referitoare la preturba iile electromagnetice 03*&1 a re elei de 4oasă şi medie tensiune, motivează cercetătorii să găsească solu ii noi care să utilizeze frecven e de comuta ie mai mari. 2n acest sens +n cadrul proiectului se propun, se analizează şi se testează noi scheme multinivel şi comenzi P5& 0Pulse 5idth &odulation1 +n domeniul conversiei alternativ,alternativ directe 0choppere alternative1 care utilizează diode rapide asociate cu tranzistoare de tipul "#$% şi6sau "#3%. 3onvertoarele P5& alternativ,alternativ directe au un domeniu de aplicabilitate foarte mare. !cestea func ionează la frecven e mari de comuta ie, utilizează filtre pasive de talie redusă, absorb de la re ea curen i 7uasi,sinusoidali şi furnizează sarcinilor tensiuni 7uasi, sinusoidale. !stfel, convertoarele multinivel robuste dezvoltate +n cadrul proiectului sunt +n concordan ă cu normele 3*&, un aspect foarte important pentru echipamentele industriale. !cestea sunt solu ii originale, at-t pe plan na ional, c-t şi pe plan interna ional, fiind construite pornind de la celule de comuta ie standard care func ionează +n 8 cadrane. Pentru cazul general, aceste structuri noi pot fi utilizate pentru controlul puterii +n cea mai mare parte a sarcinilor alimentate +n alternativ la frecven a re elei. 9n e:emplu de aplica ie unde se poate utiliza chopperul alternativ ca variator de putere este domeniul iluminatului public. 3olectivul de cercetători a elaborat un model e:perimental pentru chopperul alternativ cu 8 niveluri de tensiune. !ceste convertoare permit modificarea intensită ii luminoase minimiz-nd puterea consumată +n func ie de obscuritatea mediului ambiant şi pot să prote4eze lămpile impotriva varia iilor de tensiune ale re elei; de asemenea, consumul de energie poate fi redus cu 80< şi creşte, +n acelaşi timp, durata de via ă a lămpilor. Pe baza structurilor propuse +n cadrul proiectului se pot dezvolta diferite aplica ii +n domeniul energetic= stabilizatoare 0compensatoare1 directe la care sarcina poate fi prote4ată contra fluctua iilor de re ea 0scăderi ale tensiunii sau supratensiuni1, stabilizatoare indirecte cu transformatoare serie 0tensiunea in4ectată +n serie cu re eaua este reglată astfel +nc-t să se compenseze fluctua iile re elei1 şi filtre active de tensiune monofazată6trifazată. 2n domeniul temei se mai propun 8 solu ii noi de convertoare multinivel. Prima se referă la cascadarea a 8 sau mai multe choppere elementare alimentate de la surse alternative cu aceeaşi fază separate galvanic. ! doua solu ie constă +n cascadarea a > choppere alternative 0elementare sau multinivel cu condensatoare intermediare1 alimentate de la surse alternative separate galvanic şi defazate +ntre ele cu 8 π6> şi ?π6>. 3icloconvertorul astfel ob inut are la bază celule de comuta ie standard şi prezintă avanta4ul că nu utilizează +ntreruptoare +n ? segmente cum este cazul convertoarelor matriciale, fiind din acest motiv un convertor mai robust cu o comandă mai simplă. 2ncercările efectuate pe un model ideal 0fără a lua +n calcul fenomenul de comuta ie1 confirmă previziunile teoretice= legea de comandă propusă conduce la ob inerea unei tensiuni sinusoidale de amplitudine şi frecven ă reglabile +n limite largi.

pre ul şi volumul convertorului tind să devină prohibitive 1. Dacă ne referim numai la conversia continuu. dispozitive semiconductoare robuste. Punerea lor +n practică. datorită situării armonicilor +n imediata vecinătate a armonicii fundamentale la frecven a re elei. cele mai robuste structuri de conversie a puterii care utilizează principiul de comandă P5&. 2n cadrul echipamentelor e:istente. Pe plan mondial. ceea ce limitează utilizarea acestor convertoare pentru sarcini pu in sensibile.alternativ. 2n cazul particular al celulelor de comuta ie bidirec ionale +n tensiune şi +n curent cu +ntreruptoare bicomandabile. 1>C. armonici de amplitudine mare şi frecven e 4oase. unidirec ionale +n tensiune şi bidirec ionale +n curent. care utilizează celule de comuta ie +n 8 cadrane. at-t pe plan na ional. +n principal. Da ora actuală. 3reşterea acestei tensiuni antrenează indirect o creştere a taliei condensatoarelor intermediare. !stfel. noi pentru domeniul conversiei alternativ. +n parte. legate de echilibrarea dinamică a tensiunilor la bornele condensatoarelor intermediare. mărimea. de tipul diodă şi tranzistor. alternativ directe cu comandă prin modularea impulsurilor +n durată 0P5&1.alternativ directe. 2n ultimii ani. %otuşi. slaba dezvoltare a aplica iilor industriale cu convertoare alternativ . alternativ. !rmonicile curentului absorbit de aceste convertoare au amplitudini mari şi frecven e 4oase. 11. Celule elementare de comutaţie 3onvertoarele statice de putere sunt alcătuite din +ntreruptoare statice.1>C. %ensiunea de ieşire prezintă. invertoare multinivel cu condensatoare intermediare şi invertoare multinivel cascadate cu surse de tensiune continuă separate A1. continuu şi continuu. +n ciuda numeroaselor lor avanta4e. &ai mult. puterea reactivă absorbită de aceste convertoare se modifică odată cu unghiul de amorsare. 7. c-t şi +n structură multicelulară 0multinivel de tensiune1 cu condensatoare intermediare A8. !ceasta e:plică. unde tensiunea de alimentare este din ce +n ce mai mare. economice şi uşor de utilizat. greutatea şi costul elementelor pasive ar fi mari. punerea lor +n practică este de mai mult timp +nt-rziată datorită problemelor de comuta ie. 1?.B. +n special +n domeniul conversiilor de tipul continuu. de ordinul perioadelor re elei.alternativ. +n cadrul convertoarelor continuu. Degea de continuitate energetică se bazează pe no iunea de celule de comuta ie alcătuite prin asociere de +ntreruptoare. +n ultimii ani au fost dezvoltate şi publicate noi structuri de choppere alternative. 2n consecin ă. variatoarele cu tiristoare sunt plasate +n afara noilor norme care limitează perturba iile admise +n re ea. sunt bazate pe celule de comuta ie +n 8 cadrane. cea mai mare parte a interfe elor sunt realizate cu tiristoare sau triace. iar riscul apari iei de supratensiuni şi supracuren i nu este +n totalitate eliminat. pentru tensiuni mai mari de F/G. de asemenea.continuu şi a convertoarelor continuu.@umeroase sarcini func ionează la frecven a re elei şi necesită interfe e pentru reglarea puterii. Ducrări relativ recente au stabilit pentru aceste convertoare principii de comandă care să creeze condi ii de comuta ie naturală +n cadrul celulei de comuta ie A9. 2ntreruptoarele +n ? segmente care le alcătuiesc pot fi sintetizate pornind de la dispozitive semiconductoare de putere cunoscute. Eobuste ea convertoarelor depinde de e:actitatea comenzii. 9tilizarea unor filtre pasive nu este recomandată.alternativ. e:istă > mari categorii de structuri multinivel= invertoare multinivel cu punct neutru flotant. %impul de răspuns este relativ mare.alternativ cu comuta ie complet comandată au făcut obiectul a numeroase studii teoretice A10. care trebuie să suporte frac iuni ale acestei tensiuni din ce +n ce mai importante. at-t +n structură monocelulară 08 niveluri de tensiune1.continuu. 3ontrolul puterii se realizează prin modificarea unghiului de +nt-rziere la amorsare.3. acest aspect este delicat. !sistăm astăzi la o dezvoltare a dispozitivelor de conversie a energiei de mare putere. c-t şi pe plan interna ional.9C. 3onvertoarele alternativ. . Posibilită ile de asociere ale acestor celule sunt numeroase şi permit ob inerea unui număr mare de familii de convertoare multinivel. industria a +nceput să ceară echipamente de putere mare care au atins nivelul megava ilor. este bine cunoscută. De asemenea.1BC. Pentru acest motiv au fost dezvoltate mai multe familii de convertoare multinivel. !stăzi. 3omanda la deschidere 6 +nchidere a acestor +ntreruptoare urmăreşte cicluri prestabilite şi permite modificarea periodică a cone:iunii directe dintre sursa de alimentare şi sarcină 0ieşirea convertorului1. Problemele care se pun pentru chopperele alternative multinivel cu condensatoare intermediare sunt. este dificil să se conecteze un singur dispozitiv semiconductor direct la re eaua de medie tensiune.

este posibil să se interconecteze +n anumite condi ii= • +n cazul a 8 surse de tensiune. adică la trecerea prin zero a tensiunii la bornele acestui +ntreruptor. deschiderea +ntreruptoarelor nu poate avea loc dec-t la egalitatea curen ilor. 3a urmare. • +n cazul a 8 surse de curent. (e deosebesc 8 tipuri de caracteristici statice +n 8 segmente= tensiunea u / şi curentul i/ sunt tot timpul de acelaşi semn. respectiv de semne contrare. pierderile +n +ntreruptoare trebuie să fie minime. un transfer de energie +ntre o sursă de tensiune 6curent şi un receptor. • circuitul unei surse de curent nu trebuie lăsat deschis. iar la deschidere poate fi comandată la orice moment.2. ik D ik uk uk ik T ik uk uk Fig. 3aracteristica statică este o proprietate intrinsecă a +ntreruptorului şi se reduce la un anumit număr de segmente de dreaptă +n planul i /Hf 0u/1= • 8 segmente . !cest ra ionament conduce la definirea mecanismului de comuta ie pentru +ntreruptoarele care trebuie să interconecteze 8 surse de aceeaşi natură. este bidirec ională şi cealaltă unidirec ională. • > segmente . ik uk D D ik uk uk uk ik ik T uk D ik T Fig. +nchiderea +ntreruptorului nu poate avea loc dec-t la egalitatea celor două tensiuni. dacă una dintre mărimi. 1.81. +ntreruptoarele nu pot să stabilească cone:iuni directe +ntre 8 surse de tensiune sau 8 surse de curent. Pentru ca randamentul convertoarelor să fie c-t mai ridicat posibil. 3omuta ia la deschidere este deci spontană şi +nchiderea poate fi comandată la fiecare moment. 1.1. 3a urmare. Caracteristici statice ideale pentru întreruptoare în 3 segmente . dacă +ntreruptorul este unidirec ional +n tensiune şi +n curent. e:istă 8 caracteristici statice +n > segmente 0fig. +ntreruptoarele trebuie să prezinte +n starea de conduc ie o cădere de tensiune c-t mai mică şi +n starea de blocare un curent invers negli4abil. 1. tensiune sau curent.1.11. cum ar fi cazul unui circuit E3 paralel 0circuit ED serie1. dar poate fi lăsată să func ioneze +n gol.1. dar poate fi scurtcircuitat. prin secven e convenabile de func ionare. %otuşi dacă una dintre ele nu impune direct tensiunea 0curentul1 la bornele sale.2n func ie de sursele care trebuie conectate prin intermediul unui convertor se pot enun a 8 reguli= • sursa de tensiune nu poate fi scurtcircuitată. 1.3. +ntreruptoarele asociate acestor caracteristici sunt numite % şi D 0fig. Caracteristici statice ideale pentru întreruptoare în 2 segmente. Caracterizarea întreruptoarelor statice ideale 3onvertoarele statice sunt echipamente comple:e alcătuite +n principal din dispozitive semiconductoare care func ionează +n regim de comuta ie 0+ntreruptoare1 şi permit. 2n acest scop. comuta ia la +nchidere este deci spontană 0+ntruc-t depinde de circuitul e:terior1. .

3. Dezvoltarea acestor topologii noi a făcut posibil ob inerea unei repartizări mai bune a tensiunilor la blocarea dispozitivelor semiconductoare şi o +mbunătă ire a factorului total de distorsiuni armonice. 1. 1. Caracteristica statică ideală pentru întreruptoare în 4 segmente . fiind conectate +n serie sau +n paralel. 2n fig.1. 2n ultimii ani chopperele alternative cu celule de comuta ie standard 0+n 8 cadrane1 au constituit obiectul a numeroase studii teoretice şi practice. 2.3. b1 +n 8 cadrane şi c1 +n ? cadrane. 3ele mai răsp-ndite structuri robuste de conversie a energiei cu comandă P5& utilizează celule de comuta ie +n 8 cadrane.>1. element de bază +ntr. cu caracteristici statice +n 8 segmente. • ? segmente .2ntreruptoarele care posedă caracteristici statice +n > segmmente pot fi sintetizate prin +ntreruptoare de tip % şi D. 1. Choppere de tensiune continuă multinivel 3onvertoarele multinivel completează gama structurilor clasice 0cu 8 niveluri1.1. Punerea lor +n practică +n cadrul convertoarelor continuu. 2n cazul ideal. Caracterizarea celulelor elementare de comutaţie 2ntreruptoarele electronice sunt utilizate rar singure.4. 2ntreruptoarele care posedă caracteristici statice +n ? segmente pot fi sintetizate prin conectarea +n paralel sau +n opozi ie a 8 +ntreruptoare cu caracteristici statice +n > segmente. fiind destinate aplica iilor de mare şi foarte mare putere 0tensiuni +nalte1. ik uk CC ik ik uk uk a) b) ik uk ~ ik CC ik * * * uk * * * * uk c) CC Fig.2.un cadran. ik uk ik uk uk ik ik Fig. Exemple de celule de comutaţie: a) într-un cadran.alternativ 0invertoare1 este bine cunoscută. cel mai frecvent fiind asociate cu alte +ntreruptoare +n cadrul unei celule de comuta ie. dacă tensiunea şi curentul sunt bidirec ionale 0fig. !ceste convertoare pot fi clasificate după modul de transmitere a firului neutru +n= structuri diferen iale şi nediferen iale AFC.un convertor.continuu 0choppere continue1 şi a celor continuu. *le realizează intercone:iuni +ntre o sursă de tensiune şi o sursă de curent.1.? sunt prezentate c-teva celule elementare de comuta ie= a1 +ntr. 2. c-nd dispozitivele semiconductoare sunt perfect . ) în 2 cadrane !i c) în 4 cadrane. Chopper de tensiune continuă cu 2 celule sincrone Prin conectarea +n serie a mai multor +ntreruptoare comandate sincron se pot ob ine +ntreruptoare de +naltă tensiune.

a notat cu E tensiunea continuă aplicată la intrarea convertorului. tensiunea ma:imă la bornele fiecărui +ntreruptor este E68. 2n cele mai multe cazuri.au reprezentat prin +ntreruptoare +n starea închis. • dinamic.8.11. tensiunea ma:imă la bornele fiecărei componente de putere depinde numai de numărul celulelor +nseriate. (. iar tensiunea care trebuie suportată de acestea nu se poate determina cu precizie 0fig.2. 3a urmare. *chilibrarea statică sau dinamică a tensiunilor la bornele +ntreruptoarelor este dificil de ob inut şi necesită tehnici speciale= • static. !ltfel. 2. se poate realiza prin conectarea unor rezisten e de valoare importantă la bornele fiecărui +ntreruptor. iar cu α raportul ciclic de conduc ie. E/2 ? E/2 ? E E/2 ? E/2 ? Rs us Ls E a) E us Rs Ls 0 b) Fig. printr. ondula iile tensiunii sunt egale cu E. trebuie utilizate circuite de comandă speciale care să compenseze diferen ele dintre aceşti timpi. cazul cel mai simplu de conectare +n serie a +ntreruptoarelor. !cestea pot introduce zgomote importante care influen ează buna func ionare a circuitelor de semnal mic din apropiere şi +n special circuitele de comandă pentru +ntreruptoarele de putere. solicitarea du6dt generată la fiecare comuta ie reprezintă suma solicitărilor generate de toate +ntreruptoarele care comută. pentru un chopper cu 8 celule sincrone.identice. Dispozitivele semiconductoare trebuie să fie selectate pe perechi cu timpi de intrare +n conduc ie6blocare identici. "ensiunea la ornele sarcinii.au notat cu= %p . !cela care prezintă cea mai mare rezisten ă +n starea deschis va suporta o tensiune mai mare dec-t E68.ului cu 8 celule sincrone tensiunea la bornele sarcinii con ine 8 niveluri= E şi 0 0fig. Chopper de tensiune continuă cu 2 celule sincrone. (. iar frecven a acestora este egală cu frecven a de comuta ie 0f p1. +ntreruptoarele reale nu sunt identice. . us E αTp Tp t Fig.1. 2.81. sincronizarea comuta iilor nu poate fi făcută numai prin simpla sincronizare a semnalelor de comandă. perioada de comuta ie 016f p1. De e:emplu. 2n practică. 2n cazul chopper.o selec ie a +ntreruptoarelor +n func ie de timpii de comuta ie şi6sau utiliz-nd condensatoare snubber 0sau circuite de protec ie la supratensiuni1.8. Dispozitivele semiconductoare aflate +n conduc ie s. prin a4ustarea comenzii 0defazare1. Dacă se consideră că +ntreruptoarele comută la aceleaşi momente de timp.