.............. 19 W krainie jezior l Halina Chibowska ........ w parku................................... Marzena Jantas ... jak i starszych........ Do scenariuszy dołàczono praktyczne załàczniki............................ ObjaÊnienia oznaczeƒ zastosowanych w tekÊcie zaj´cia przeznaczone dla grup młodszych zaj´cia przeznaczone dla grup starszych zaj´cia poza salà przedszkolnà (w ogrodzie przedszkolnym........... Zawarto w niej pomysły na niebanalne zaj´cia.......... mniejszy............... Szerokie grono autorskie gwarantuje ró˝norodnoÊç i wysoki poziom merytoryczny publikacji............. Katarzyna Jurkiewicz .... Sport. propozycje zabaw.Spis treÊci Scenariusze zaj´ç.............. a tak˝e kolorowe materiały ilustracyjne... 22 Wesoła wyprawa l Teresa Dudkowska........ 16 OpowieÊci morskich fal l Halina Chibowska ...... A na wrzesieƒ – bezpieczne poruszanie si´ na drodze oraz jak działa telefoniczne rozmowy. obserwacje przyrodnicze to wspaniałe tematy do zrealizowania w ciepłe................................................... 7 Zabawy z t´czà l Małgorzata Âwi´cka . najmniejszy l Iwona Bryliƒska . piosenek.. w lesie) zaj´cia w sali przedszkolnej zgoda na kopiowanie wybranych stron do celów edukacyjnych Du˝y....... zadaƒ dla dzieci – zarówno młodszych............. Lato 3 . to seria ksià˝ek powstałych z myÊlà o codziennej pracy nauczycieli przedszkoli........ słoneczne dni.. 27 Scenariusze zaj´ç w przedszkolu.. 11 Pod gołà stopà l Iwona Bryliƒska .............................. podró˝e...... 5 Barwne układanki l Iwona Adamiak........................ W niniejszej cz´Êci zamieszczono pomysły na letnie zaj´cia.. 13 Ptasi koncert l Iwona Bryliƒska .........................

.............................. 49 Gimnastyka dla smyka l Zofia Makowska ................................... 31 Na skrzy˝owaniu l Teresa Dudkowska.................... Katarzyna Jurkiewicz ..................................... 69 Jak działa telefon? l Anna Kału˝ny ....... 60 Gimnastyka głowy....................................................... 34 Zawody sportowe zwierzàt l Iwona Bryliƒska ..................................................... 55 Mali sportowcy na start l Zofia Makowska ...... 38 Drzewo-przyjaciel l Iwona Bryliƒska ......... 67 Wa˝ne numery l Anna Kału˝ny ........Spis treÊci Sygnalizator Êwietlny l Teresa Dudkowska................ czyli quiz sportowy l Zofia Makowska ....................... 73 4 Scenariusze zaj´ç w przedszkolu....... Katarzyna Jurkiewicz ................. 40 Okiem mrówki l Iwona Bryliƒska ................................................................................ 42 Wyprawa po skarby l Iwona Bryliƒska ................................................. Lato ................................................... 71 Materiały ilustracyjne ............................ 46 Plac zabaw – królestwo dzieci l Zofia Makowska .................................... 63 Telefoniczne rozmowy l Anna Kału˝ny ..................

kreda l kolorowe pompony (po dwa dla ka˝dego). Ruch to zdrowie Joanna MaÊlanek Kiedy chłopczyk rano wstaje Wtedy zawsze mu si´ zdaje. to wypada Jej poradziç. odtwarzacz CD l klocki. instrumenty perkusyjne l Pomoce dodatkowe Uwagi Pompony mo˝na przygotowaç z krepiny lub kolorowych torebek foliowych.Gimnastyka dla smyka Zofia Makowska Forma pracy Miejsce realizacji Pomoce za∏àczone z całà grupà. Zrobi przysiad. by huÊtawk´ Lub zje˝d˝alni´. Gdy dziewczynka troch´ blada Siedzi w domu. a nie ławk´ W parku cz´sto odwiedzała. tablica. w zespołach. Lato 55 . indywidualnie sala przedszkolna. Pospaç jeszcze chc´ minutk´. skłony dwa – Zaraz lepszy humor ma! Krótka gimnastyka z rana To rzecz zdrowa – sprawa znana. płyta CD z muzykà dyskotekowà. figury geometryczne itp. Ale gdy ju˝ wstanie z łó˝ka I podskoczy na dwóch nó˝kach. mozaika. Tekst pochodzi z publikacji Scenariusze zaj´ç w przedszkolu.. ˚e za wczeÊnie na pobudk´. by usiadły w kole i uwa˝nie wysłuchały wiersza. ogród przedszkolny Materiały do kserowania l karta zadaniowa (załàcznik 1) l karty z rytmami (załàcznik 2) kredki. 1 PoproÊ dzieci. Do çwiczeƒ przy muzyce dzieci powinny byç przebrane w stroje sportowe.

z którego korzystajà dzieci w ciàgu ka˝dego dnia. jaki rysunek powstał. by pokolorowały zaznaczone pola według podanego na karcie klucza (znak – kolor). Ka˝de dziecko o tym wie: Chcesz byç zdrowy? – Ruszaj si´! PoproÊ. Czy Êniegowe lepiç kulki. åwiczà na przemian: chowanie pomponów i wyprost. Smutne buzie w uÊmiech zmienià. Przeczytaj wiersz jeszcze raz i zaproÊ dzieci do wspólnej zabawy w formie opowieÊci ruchowej. Klaszczà w rytm muzyki (uderzajà pomponem o pompon). Kiedy dzieci w piłk´ grajà. głow´ i r´ce w gór´ i potrzàsajà pomponami. Wspólnie obejrzyjcie wykonane prace i głoÊno powiedzcie. by podczas zabawy były zwrócone w Twojà stron´ i çwiczyły równo z Tobà. by ruchem naÊladowały treÊç utworu. PoproÊ. l Kolorowy berek – dzieci ustawione w rozsypce naÊladujà ruchami biegacza. W berka bawià si´. wymachujà kolorowymi pomponami. W morzu lub jeziorze pływaç. co to jest zdrowy styl ˝ycia. Rozpocznijcie çwiczenia w takt szybkiej skocznej muzyki. A jak zima przyjdzie mroêna To bałwana lepiç mo˝na I na sankach zje˝d˝aç z górki. PoproÊ dzieci. do tyłu. i o formach ruchu. R´kami wykonujà wymachy naprzemienne do przodu. Zach´ç je. wysoko unoszàc kolana. Lato . aby wymieniły rodzaje ruchu. l Spr´˝yste kolanka – dzieci przyjmujà prawidłowà postaw´. Przykładowy zestaw çwiczeƒ: Marsz pomponów – dzieci energicznie i rytmicznie maszerujà dookoła sali. biegajà. l 56 Tekst pochodzi z publikacji Scenariusze zaj´ç w przedszkolu. W dni słoneczne i goràce Mo˝na biegaç choç po łàce. Wykonujà obszerne ruchy ràk i energiczne podskoki. r´ce opuszczone wzdłu˝ tułowia. który słu˝y zdrowiu. rytmicznie uginajà i prostujà kolana. Rozdaj dzieciom karty zadaniowe (załàcznik 1).Gimnastyka dla smyka Coraz wi´cej si´ ruszała. Urozmaiceniem çwiczeƒ i nietypowym przyborem b´dà kolorowe pompony. Spróbujcie porozmawiaç o tym. Biegnà w miejscu. To si´ szybko zarumienià. l Zabawa w chowanego – w rytm spokojniejszej muzyki dzieci w siadzie kl´cznym pochylajà si´ do przodu i chowajà na kolanach pompony. 2 ZaproÊ dzieci do sali lub do ogrodu przedszkolnego na çwiczenia gimnastyczne przy muzyce. l Pajacyk – dzieci podskakujà jak pajacyki. l Rowerek – dzieci le˝àc na plecach chwytajà pompony palcami stóp i zataczajà nogami nad podłogà koła w rytm muzyki. Nast´pnie unoszà tułów. Na rowerze cz´sto bywaç.

PoproÊ. l Mam pomysł – na zakoƒczenie çwiczeƒ pozwól dzieciom prezentowaç ich pomysły. Wykonujà krà˝enie ramion. Powtarzajà całoÊç kilka razy. koło. Na przykład: grupa I przetłumaczy: prostokàt. Nast´pnie dwa kroki w prawà stron´ i dwa kroki w lewà stron´. 2. po wykonaniu zadania. ZaproÊ dzieci do zabawy w tłumacza. dzieci zamieniajà stanowiska pracy. Wyznacz miejsce pracy dla ka˝dej grupy i przygotuj odpowiednie pomoce: mozaika. l Podczas çwiczeƒ uwzgl´dnij mo˝liwoÊci dzieci i stopieƒ ich zm´czenia. Przeplataj çwiczenia dynamiczne mniej dynamicznymi. unoszà głow´ i wyprostowane r´ce nad podłog´. NaÊladujcie wszyscy çwiczenia wymyÊlane przez poszczególne dzieci. Tekst pochodzi z publikacji Scenariusze zaj´ç w przedszkolu. Lato 57 . dwa w tył – dzieci maszerujà rytmicznie dwa kroki w przód i dwa kroki w tył. drugi zespół – tłumaczy swój rytm ruchowo – wymyÊla çwiczenia. prostokàt.Gimnastyka dla smyka Pomachaj do mnie – dzieci w le˝eniu przodem. które podano w czterech j´zykach. machajà do siebie pomponami. l Dwa w przód. l Łódka – dzieci w siadzie skrzy˝nym z prostymi lekko odwiedzionymi od tułowia r´kami wykonujà skłony tułowia w prawo i w lewo. prostokàt. układ ruchowy i muzyczny. Poka˝ im karty z rytmami. aby pomogły ci w tłumaczeniu wiadomoÊci. prostokàt. tak by zapisany rytm przekładany był na układ figur. 3 Przygotuj karty z rytmami (załàcznik 2) – po jednej dla ka˝dego zespołu. Zwróç uwag´ na çwiczenia oddechowe w trakcie całej zabawy. Podziel grup´ na trzy zespoły i przydziel zadania: 1. trzeci – tłumaczy rytm za pomocà instrumentów i wydawanych przez nie dêwi´ków. instrumenty. 3. pierwszy zespół – tłumaczy rytm z karty i zapisuje za pomocà mozaiki. Podczas zabawy. koło itd. l Skakanka – dzieci podskakujà w rytm dynamicznej muzyki.

Powodzenia! Legenda – pomaraƒczowy + – niebieski – zielony – ˝ółty 58 Tekst pochodzi z publikacji Scenariusze zaj´ç w przedszkolu. Lato .Gimnastyka dla smyka Załàcznik 1 Co kryje obrazek? Pokoloruj pola zgodnie z podanà legendà.

Gimnastyka dla smyka Załàcznik 2 Tekst pochodzi z publikacji Scenariusze zaj´ç w przedszkolu. Lato 59 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful