Arhikord

d.o.o. za projektiranje i nadzor, sjedište: Josipa Gigla 7, Zagreb, ured: Zeleni trg 3, Zagreb, tel 01 !1""#17$, %a& 01 !1""#'!", arhikord(zg.t#)o*.hr, +++.arhikord.hr

,-.,/01J0 23.4156A G.A-A ZAG.03A 7a8urani9e: trg 13 10000 Zagreb

0;.01.'010. <red*et: Ponuda za izradu projektne dokumentacije za postavljanje natpisne ili reklamne ploče, odnosno legalizaciju postojećih natpisa, reklama, tendi, ormarića

<ošto:ana gospodo, -osta:lja*o =a* ponudu za izradu projektne doku*enta)ije za posta:ljanje natpisne ili

rekla*ne plo>e, odnosno legaliza)iju postoje9ih natpisa, rekla*a, tendi, or*ari9a koje trebaju lokali ili du9ani obrtnika. NAZIV PON !I"#$%A&
?Arhikord?, d.o.o. za projektiranje i konzalting, 10.000 Zagreb sjedište: J. Gigla 7, Zagreb ured: Zeleni trg 3, Zagreb tel' 01 !1""#17$ (a)' 01 !1""#'!"

*A!+,A%& -' Arhitektonski projekt
5dejno rješenje: # 4ehni>ki opis # @ki)a plo>e ili %otogra%ija sa ozna>eni* di*enzija*a rekla*e # @ki)a graAe:ine s prikazo* postoje9eg stanja natpisne plo>e u prostoru s %otogra%ijo* .' *tatički proračun # @tati>ki prora>un za rekla*e :e9e od 1,$ *' /' Opis priključka na elektromre0u # Za os:jetljene rekla*e ili natpisne plo>e 1I%#NA 2:isno o :eli>ini i obliku rekla*e 5dejno rješenje 9e se predati u šest C$B1D!E pri*jerka. 7ogu9i popust od $#10F za:isno od rekla*e. od '.000,00 kn B <-=

+O2 .ok izrade projektne doku*enta)ije je 1$ dana od sklapanja ugo:ora. , o>eki:anju uspješne poslo:ne suradnje, s pošto:anje*, Glano:i upra:e: 5G2. =.3A106, dipl.ing.arh. JAG2-A H0510.4, dipl.ing.arh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful