You are on page 1of 456

Umberto Eco

fukoovo klatno

A tada ugledah Klatno. Na kraju duge niti pričvršćene za vod hora kugla je i pi ivala voje široke lukove a veličan tvenom ravnomernošću. !nao am " a vako bi to morao da primeti# očaran tim tihim šumom " daje period njihanja u lovljen odno om izme$u kvadratnog korena du%ine niti i onog broja koji# be mi leno za ublunarne umove# bo%an kim promi lom na pravi način vezuje oblik i prečnik vih mogućih krugova " tako daje vreme njihanja kugle od jednog do drugog pola bilo rezultat tajnovite zavere me$u najbezvremenijim od vih činilaca& jedin tva tačke o kojoj vi i Klatno# dvo truko ti njegove ap traktne dimenzije# tro truke prirode broja # tajnog četvo'rougla korena# avršeno ti kruga. ( još am znao daje u o novi vertikale koja prolazi kroz centar Klatna# a preko poziva cilindru akrivenom u rcu kugle# jedan magnetni ure$aj obezbe$ivao talno t pokreta) naprava po obna da prevlada otpor materije# ali nije e uprot tavljala zakonu Klatna# čak mu je dozvoljavala da e razotkrije# jer u praznom pro toru bilo kakva materijalna tačka koja ima te%inu# obešena o nera tegljivu nit bez te%ine# ne trpeći nikakav otpor vazduha# a bez trenja o centar klatna# ujednačeno bi e njihala kroz čitavu večno t. *ledi od jaji odbijali u e od bakarne kugle baš kao da u je udarali po lednji zraci unca prodirući kroz prozor. Kada bi# kao nekada# vojim vrhom dodirnula loj vla%nog pe ka na podu hora# i pi ala bi pri vakoj o cilaciji laganu brazdu# koja bi e " infinitezi' malno menjajući pravac vakog trenutka " po tepeno širila u oblik procepa# rupe# dopuštajući da e na luti jedna zračeća imetrija# kao kelet neke mandale# nevidljiva truktura petokrake# zvezde# mi tične ru%e.+,+e# čak pre jedna mre%a tragova zapi ana na pro tran tvu pu tinje# koju u o tavili be krajni lutajući karavani. ( to'rija laganih# hiljadugodišnjih eoba) mo%da u e tako elili Atlantidi jani prakontinenta -u u vom upornom i nezaja%ljivom kitanju od +a manije do .renlandije# od /arca do 0aka# od 1 trva 2rinca Kd varda do ,valbarda. 3rh je ponavljao# iznova kazivao# u veoma krat. om vrotnenu# ,ta u vo radili od jodnog do drugog ledenoj& dobu# u 4(

mo%da i po le toga# ada već gla nici .o podara " mo%da je na putu i5.modu ,amoe i !emlje# vrh " u tački ravnote%e " doticao Agartu# ,rodifite ,veta. Na lućivao am da jedan zajednički plan odre$uje Avtilon# hiperboreju# a ju%nom pu tinjom koja čuva tajnu Ajer 0o'kn. U tom trenutku# u četiri ata popodne 67. juna# Klatno je mninjivalo brzinu pribli%avajući e jednoj od krajnjih tačaka ravni o cilacije# da bi zatim opet nehajno padalo prema centru# zadobilo brzinu na polovini puta# nepogrešivo ekući po tajnom kvadratu ila čiju je udbinu označavalo. 8a am o tao du%e# ne o ećajući kako vreme prolazi# zagledan u tu ptičiju glavicu# taj vršak koplja# taj izvrnuti šlem koji je i pi ivao op lvene dijagonale u praznini# jedva dodirujući uprotne tačke voje a tigmatizovane kru%nice# po tao bih %rtva jedne pripovedačke iluziji9 jer bi me Klatno uverilo u to daje ravan o cilacije napravila pun krug vrativši e na početnu tačku za tride et dva ča a# opi ujući jodnu pljoštenu elip u koja e okretala oko vog centra jednakom ugaonom brzinom# razmerno inu u lučne širine. A kako bi e okretala ako bi centar klatna bio na vrhu kupole ,olomonovog :rama; -o%da u 3itezovi i tamo već pokušali. -o%da e proračun# krajnji mi ao# ne bi izmenio. -o%da je mana tir ka crkva ,en'-arten'de ,an bila pravi :ram. U vakom lučaju ek periment bi bio avršen amo na 2olu# jedinom me tu na kome centar Klatna le%i na pro'du%etku o e oko koje e okreće !emlja# i gde bi Klatno i punilo voj ciklu prividno za dvade et četiri ča a. Ali to nije bilo od tupanje od !akona# koje je uo talom !akon i predvi$ao# niti pak narušavanje zlatnog merila a što bi čudo činilo manje do tojnim divljenja. *io am ve tan da e !emlja okreće# i ja a njom# i ,en'-arten'de'<an i ceo 2ariz a mnom i zajedno mo e vrteli i pod Klatna koje u tvarno ti nikada nije promenilo voju ravan o cilovanja# jer tamo# gore# odakle je ono vi ilo# na be konačnom# idealnom produ%etku niti# u vi prema najudaljenijim glak i'jama nalazila e# u večno ti nepokretna# =vr ta +ačka. !emlja e okretala# ali me to gde je nit bila ukotvljena# bilo je jedina nepokretna tačka univerzuma. ( tako# dakle# moj pogled nije bio okrenut toliko zemlji# već tamo gore# gde e pro lavljala tajna ap olutne nepomično ti. Klatno t&ii ji9 govorilo da čak u led veopšteg kretanja globu a# unčevog i' loiiiii# crnih rupa i vekolike dece velike ko mičke emanacije# od prvih oiiiiii do najlepršavije materije# jedna jedina tačka je o tajala lofci,to# kućište# idealna kuka# i puštala univerzum da e kreće oko e'9>?9# A ja am ada uče tvovao u tom vrhun kom i ku tvu# ja koji am no ipak kntl.no a vim i a vinu)# ali mogao am da vidim 1no# Nepomično# +vr$iivu# ,igurno t# vetlo l. izmaglice koja nije telo# nema nbllk tu$inu količinu ili kakvoću# i no vidi# ne čuje# niti e upušta u imtićimjn# ulju na nokoin mo tu# u nokom vremenu ili nekom pro utoru# nlj@ riuAit# i-loligmic/ju# 5.niniA.io# miftljonjo# broj# poredak# BC

AUD& mera# up tanca# večno t# nije ni tama ni vetlo t# nije la% i nije i tina. +r%e me jedan razgovor# pedantan i hladan# izme$u jednog momka a naočarima ijedne devojke# koja ih# na%alo t# nije imala. E+o je Fukoovo klatno#@ rekao je on. E2rvi ek periment u podrumu BGHB.# potom u 1p ervatoriji# a zatim pod kupolom 2anteona# a niti dugom šezde et edam metara i kuglom od dvade et o am kilograma. Najzad od BGHH.# evojeovde u manjem formatu kako vi i iz one rupe gde e ukrštaju rebra voda.@ E( šta radi# klati e i amo to;@ E2okazuje nam rotaciju zemlje. *udući da tačka o lonca o taje nepomična...@ EA zašto o taje nepomična;@ E!ato jer tačka... kako da ka%em... u vojoj centralnoj tački# pazi dobro# vaka tačka koja bi tajala#tačno u red tačaka koje vidiš# dobro# ona tačka " geometrij ka tačka " ti je ne vidiš# nema dimenzije# a ono što nema dimenzije ne mo%e da e kreće ni levo ni de no# ni dole ni gore. 8akle ne rotira. 0azumeš; Ako tačka nema dimenzije ne mo%e čak ni oko ebe ame da e okreće. <taviše ni ne po eduje ebe amu...@ E=ak ni ako e zemlja okreće;@ E!emlja e okreće ali tačka ne. Ako ti e vi$a# tako je# ako ne tvoj problem. U redu;@ E-a njena tvar.@ Ialo no. Nad glavom je imala jedino tabilno me to u ko 'mo u# jedini pa od proklet tva j7ajataJrei# a matrala je daje to Njena tvar# a ne njezina. A zatim# odmah zatim par e udaljio " on# obrazovan na nekom priručniku koji mu je uništio po obno t da e začudi# ona inertna# neo etljiva za podrhtavanje be konačno ti# oboje ni ne primetivši u op tvenom ećanju ovaj trašan u ret " prvi i po lednji " a /ednim En' ofom# Neizrecivim. Kako ne pa ti na kolena pred amim oltarom izve nog; 2o matrao am a poštovanjem i trahom. U tom trenutku bio am ube$en da je /akopo *elbo bio u pravu. Kada mi je pričao o Klatnu pripi ivao am njegove emocije e tetičkom buncanju# tom raku koji e bezobličan# polako nazirao u njegovoj duši# preobra%avajući korak po korak# i da on to nije primećivao# njegovu igru u tvarno ti. Ali ako je bio u pravu što e tiče Klatna# mo%da je i ve o talo bilo i tina# 2lan# Univerzalna !avera i mo%da je bilo dobro što am došao tamo# pred am letnji ol ticijum. /akopo *elbo nije bio lud# jedno tavno je u igri# pomoću (gre otkrio i tinu. A me$utim# do%ivljaj =ude nog ne mo%e da potraje du%e a da e razum ne pomuti. 2okušao am tada da odvojim pogled# idući za krivuljom koja je počev od kapitela polukru%no poredanih tubova# klizila mre%om voda ve do temenog kamena#

ponavljajući tajnu got kog luka# koji no dtv.i i.A tvari na od u tvu# uzvišenog li licemerja tatike# i uverava BBKlubove) da guraju na gore rebra voda# a ov$ pak poti kivana od te'monog kamena# da pričvršćuju tubove za zemlju# a am luk o tajući# modulim# ve i ništa# po ledica i uzrok u i to vreme. Ali bilo mije ja no da zanemariti Klatno# koje e a voda klatilo i diviti e vodu# jtt i to ,to i ne piti od izvor ke vode# a opijati e izvorom. :or crkve ,en'-arten'de'<an po tojao je amo zato da bi# na tnmelju !akona# po tojalo Klatno# a ono je po tojalo zato toje po tojalo i ovo drugo. Ne be%i e od be konačno ti# rekoh ebi# be%eći ka drugoj be konačno ti# ne be%i e od otkrivanja be konačnog# zavaravaj ući e mogućnošću u reta a nečim što e razlikuje.r /oš uvek ne mogu da odvojim oči od temenog kamena luka krenuh natraške# korak po korak "jer za kratko vreme od kako am u no# naučio am napamet put# i velike metalne kornjače koje u promicale pored mene bile u dovoljno uočljive da voje pri u tvo naznači9 krajičku moga oka. 1dmicao am du% nao a prema ulaznim vratima i opet# nadamnom u e nadno ile one preteče prai torij ke ptico od oveštalog platna i %ice# oni zloćudni vilin ki konjici# koje je nuka akrivena volja po tavila da vi e a tavanice glavnog broda. 8o%ivljavao am ih kao metafore mudro ti# mnogo značajnijih i alu'zivnijih nego što e poučni natpi pretvarao da %eli da budu. Ket me'zozoj kih in ekata i reptila# alegorija dugih eoba koje je Klatno rezimiralo na zemlji# arhonti# perverzne emanacije# evo puštali u e prama meni# a vojim dugim kljunovima arheopterik a# *regeov avion# *lerioov# Enoov i 8ifoov helikopter. +o je u tvari ulaz u pariškiL -uzej nauke i tehnike# pošto e pro$e predvorje iz o amnae tog veka# zakoračujući u taru mana tir ku crkvu# uključenu u ka niji komplek # onako kako je nekad bila u a tavu prvobitnog mana tir kog konaka. Ulazi e i prolazi za lepljen ovom zaverom koja paja viši univerzum nebe kih šiljatih lukova i hton ki vet %derača mineralnih ulja. 2o podu e pro tire jodna povorka automobil kih vozila# bicikala i parnih kola# odozgo prote avioni pionira# u nekim lučajevima još ćeli# iako ljušteni vre'monnm# a vi zajedno pojavljuju e u dvo trukoj vetlo ti# delom pri' rodnoj a delom električnoj# kao pokriveni nekom patinom # nekim tarim lakom za violine) ponekad o taju keleti# karo erije# razglobl'jono klipnjače i poluge koje prete neizrecivim torturama# okovan i kao što vidiš za te ludničke krevete gde nešto mo%e da e pokrene i za'rijo U e u me o ve dok ne priznaš. A iza niza ovih tarih pokretnih objekata# ada već nepokretnih# zar$alo duše# puki znakovi jednog tehnološkog pono a koji %eli da ih izlo%i poštovanju po etilaca# nadziran a leva jednom tatuom ,lobodo# kraooni modol one koju je *artoldi projektovao za neki . ?buni vol## u a do ne jodnom tatuom (Aa kala# otvara e hor u kome 1Noilaoljo Klatna krunišo košrnar nokog bole nog entomologa " kl'/nfil.u# vilicu# članci# pipci# krilca# no%ico grobMe mehaničkih leševa +itkniln Niiiilnmilii- tlninliilAkn !nimUku Uknln

koje bi vi# u i to vreme# mogli da e tave u rad " magneti# mono'fazni tran formatori# turbine# blokovi i pravljača# parne mašine# dinamo " i u dnu# iza Klatna# u za vo$enom hodniku# a ir ki idoli# hal'rdlj ki# kartagin ki# veliki *aali a nekada u%arenim trbuhom# Nirn'berške device# a vojim ogoljenim rcem od ek era# oni što u nekad bili avion ki motori " neopi iva povorka privi$enja koja metanišu pred Klatnom# kao da u deca 0azuma i ,vetlo ti o u$ena da zauvek čuvaju am imbol +radicije i !nanja. A dokoni turi ti# koji plaćaju vojih devet franaka na ka i i ne'deljom ulaze be platno# mogu li# dakle# da pomi le da u tara go poda iz devetnae tog veka a bradom po%utelom od nikotina# zgu%vanom i umašćenom kragnom# crnom leptirkom# redengotom koji zaudara na burmut# pr tiju potamnelih od ki eline# pameti proki le od akadem ke zavi ti# petparačke karikature koje bijedna drugu nazivale Ešer metr@# te predmete po tavile i pod onih lukova iz či to iz'lagačkih pobuda# kako bi zadovoljili bur%uj ke pore ke obveznike i radikale# da bi lavili udbine izuzetnih i naprednih; Ne# na ,en'-arten'de'<an je bio zamišljen prvo kao tarešin tvo# a potom kao revolucionarni muzej# kao zbirka po ebnih tajnih znanja i ti avioni# te amohodneN mašine# ti elektromagnetni keleti tajali u tamo kako bi zapodeli razgovor čiji mi obrazac još uvek izmiče. 8a lije trebalo da verujem# kako mije katalog licemerno govorio# da u taj divni poduhvat mi lila go poda iz Konventa kako bi ma ama učinila do tupnim jedno vetilište vekolike nauke i tehnike# kada je bilo tako očito da je projekat i ti# upotrebljene reci i te one kojim je Fren i *ejkon opi ivao kuću ,olomonovu njegove Nove Atlantide; /e li moguće da am amo ja "ja# /akopo *elbo i 8iotalevi " da mo amo mi na lutili i tinu; +e večeri am# mo%da# aznao odgovor. +rebalo je da mi u pe da o tanem u muzeju po le zatvaranja# da ačekam ponoć. 1dakle će 1ni da u$u ni am znao " podozrevao am da bi preko mre%e pariške kanalizacije neki kanal mogao da pove%e jednu tačku muzeja a kakvom tačkom u gradu# mo%da blizu 2or " ,t " 8eni " ali am znao igurno da# ako iza$em# a te trane nikada ne bih mogao ponovo da u$em. 2a am dakle morao da e akrijem# i o tanem unutra. 2okušao am da e otrgnem čaroliji amog pro tora i da na brod gledam hladnim očima. ,ada ni am više tra%io neko otkrovenje# hteo am da dobijem informaciju. 2redpo tavljao amdabiudrugim dvoranama bilo teško naći gde bih mogao da izbegnem kontroli čuvara ?to je njihov po ao# u trenutku zatvaranja da prošetaju dvoranama# pazeći da e neki lopov gde ne pritaji># ali ovde u nao u pretrpanom vozilima# ima li boljeg me ta da e me ti putnik namernik; ,akriti e# %iv# u nekom mrtvom vozilu. ( previše mo igara igrali a da ne bih zaigrao još i ovu. :ajde# junački# rekoh ebi# ne pomišljaj više im !nanjo& potra%i pomoć Nauke. B7(mamo raznovr ne i zanimljive ,atne -ehanizme# i druge prave koje kori te 2reno ne -ehanizme... A po' edujemo čak i Kuće za =ulna 1bmanjivanja# gde a u pe'hom obavljamo vaku vr tu -anipulacije# +obo%njih 2ri'vi$anja# 1bmana i 3arki...

E to u ti# inko moj# bogat tva Kuće ,olomonove. ?Fran i *ejkn# Nova Atlantida# ed. 0oli# Kondon# BO6P# tr. QB'Q6> +ada am povratio amokontrolu i obuzdao maštu. -orao am da igram a ironijom# kao što am do pre neki dan i igrao# kako me to i amog ne bi obuzelo. !atekao am e u vojevr nom muzeju i morao am da e poka%em mudar i pametan kao pravi ljubimac -ne'mo ininih kćeri. 2ogledao am a amopouzdanjem avione iznad ebe& mogao bih ada da e u pentram do kabine nekog dvokrilca i ačekam noć kao da zai ta prelećem Ka -anš# radujući e unapred Kegiji =a ti. ( rnena amih automobila na tlu zvučala u mi nekako na%no i no talgično... ( pano ,ui a B476# privlačan i lep# nema šta. ( padao je iz igre budući daje bio preblizu blagajne# ali bih mo%da i zavarao lu%benika da am e pojavio u pumpericama# i napravio me to kakvoj dami u krem ko timu# i labudovog vrata zaogrnutog dugim šalom# a šeširom u obliku zvonca povrh muške frizure. ,itroen R OQ iz B47B bio je dat amo u pre eku# toje dobar ogledni primerak ali %alo no kao klonište. 8a i ne govorimo o ogromnim parnim kolima Kinjoa# čiji je glavni deo pred tavljao jedan kotao ili lonac# ko će ga Meć znati. 3redelo je o vrnuti e i na de nu tranu# gde u tajali du% zida oni veliki točkovi velo ipeda poput puzavice u maju# pljo nate cevi dre' ina# ve tamo do romobila# što u budili ećanje na go podu a cilin' drima koja u e razmilela po *ulonj koj <umi# jezdeći u progre . Na uprotnoj trani od velo ipeda# olidne karo erije jedna do druge# kloništa kao tvorena za ladoku ce. -o%da i nije bio naj 'rećnije rešenje 2anhard 8inavija iz B4QH# premalo bi akrio a bio opet te an u red voje mečka te aerodinamike# no dolazio bi u obzir onaj duboki 2e%o B4C4# poljaman arda a iznutra čitava pavaća oba. 2ošto jednom budem ušao i utonuo u one ko%ne na lone# niko neće više ni da po umnja na mene. Ali nimalo nije bilo jedno tavno u peti e do njega# baš i pred po adio e jedan od čuvara# na jednu klupu# biciklima okrenuvšile$a. A da e recimo popnem na papučicu# uz neznatnu metnju kaputa a krznenim okovratnikom# dok mi on# u pravim dokolonicama# dr%eći kapu a širitom uruči# u lu%no otvara vrata... 5a tronutak am pikirao na 1bei an# iz BGP7# prvo francu ko motorno vozilo# predvidimo za clvanao t o oba. Ako je 2e%o pred' ojudU- npai ( iiinn# ovo ju biln flltuvu palal.a. Ali nije dolazila u obzir ni pomi ao da je moguće prići a da e izbegne pozorno t viju pri utnih. Koliko je teško da e akriješ kada u ama kloništa izlo%beni ek ponati. 2onovo am prošao dvoranom& kip ,lobode e uzdizao# kao Eluča.makrokozma@# a na jednoj podlozi vi okoj koro dva metra i zamišljenoj poput pramca šilja tog brod kog kljuna. U amoj unutrašnjo ti e krivala nekakva tra%ara# odakle e kroz okno na

pramcu gledalo pravo na dioramu njujorškog zaliva. (zvr tan polo%aj za o matranje kada e bude mrklo# budući da mo%e iz enke da e nadgleda pevnica a leve trane kao i brod a de ne trane# dok mi le$a budu zaklonjena .ramovim velikim kamenim kipom# koji gleda na druge hodnike# jer je po tavljen kao što je to običaj u poprečnim la$ama crkvi. No pri potpunom o vetljenju uvek je moglo ja no da e vidi ima li nekoga u tra%ari# a vaki odgovoran čuvar bacio bi odmah pogled ovamo čim po etioci i prazne pro toriju# nebi li umirio op tvenu ave t. Nije mi preo talo mnogo vremena# zatvaraju u pola še t. 2o%urio a da još jednom o motrim hodnik. Nijedan od motora e nije pokazivao kao zgodno klonište. Ni velike brod ke mašine na de noj trani# o taci kakve Kuzitanije koju u progutali tala i# čak ni ogromni Kenoarov plin ki motor# a vim vojim zupčanicima. 2ogotovo ne ada# kad je po tajalo ve tamnije i dok je vetlo t prodirala kroz iva takla poput vodene tihije# iznova me je obuzimao trah na pomi ao da e akrijem me$u ove zveri i ponovo naletim na njih u mraku# pri vetlu voje baterij ke lampe# kad i kr nu iz tame kao po le nekog teškog zemljinog izdaha# ama utroba i ko ti bez ko%e# dok odvratno škrguću i puštaju mrdljivu penu na u ta. Na toj izlo%bi# koja mije po tajala odvratna# a koju u činili genitaliji 8izela# vagine a turbinom# anorgan ki grkljani koji u u voje vreme blju' vali " a mo%da će i u toku noći ponovo da bljuju " plamene jezike# puštali paru# pištali# ili bi pak nehajno zujali kao jelenci# pucketali kao cvrčci# red obdukcij kih prikazanja jedne či to ap traktne funkcionalno ti# roboti premni da mrve# re%u# pomiču# lome# eku# ubrzavaju# zapinju# ek plo ivno gutaju# cilindrično štucaju# da e poput opakih lutki ra tavljaju na delove# okreću volan " kako am mogao a da ne podlegnem i kušenju; Nije bilo druge nego da be%im# da be%im# ve je to bila ludo t# upadao am u igru zbog koje je /akopo *elbo išao uma# i to ja# čo'vek nevernik... Ne znam da li am neko vedče uradio dobro što am o tao. t+švakom lučaju znao bih tada amo početak ali ne i kraj priče. (li pak ne bih bio ovde gde am ada# u amljen na tom bre%uljku dok daleko u dolini laju p i# pitajući e da lije to tvarno bio kraj ili kraj tek pred toji. 1dlučio am da na tavim. (zašao am iz crkve krenuvši na lovo porod L?)ramovoj) kipa i našao e u jodnoj galeriji. Našao am e N 5iiii?il> +i:ilil ?lini+i ?(:S?9 l9>1(>ln9lj)ii ki ulukl.ro in/tonjor) pronalazač prve indu AillAijukr ilimilllii muliniB nn jrilllo -:+t:( Nlnijll ? (:?i9>>. BHu odeljenju %eljeznice i raznobojni modeli lokomotiva i vagona delo'vali u na mene kao igračke za mirenje# kakav dobar komad *engo'dija# nekog -adurodama# jedne (talije u -inijaturi... 3eć am e navikavao na neprekidnu promenu o ećanja# iz trepnje u poverenje i obratno# iz traha u razočarenje ?nije li to i početak bole ti;> i rekao am ebi da u me privi$enja u crkvi uzbudila jer am tamo dolazio oniadijan *elbovim tranicima# koje am u peo da odgonetnem tek po le ilnih zabluda i domišljanja nad zagonetkama# za koje am znao da u či to plod mašte. Našao am e u jednom muzeju tehnike# govorio am ebi# ti i u muzeju tehnike# na če titom me tu# premda ih& previše oštroumnom# no vakako u car tvu b.ezopa nih mrtvaca# znaš kakvi u već muzeji# nikada nikoga nije pro%drala Tokonda " androgino čudovište# -eduza po ebno

za e tete " i utoliko pre te neće pro%drati 3atova mašina# koja bi mogla da uplaši amoLo ijan' ke i neogotičke ari tokrate# i toga izgleda tako patetično kompromi na# izme$u funkcionalno ti i korint ke otmeno ti# poluge i kapi'lela# kotla i tuba# točka i tambura. (ako daleko# /akopo *elbo je pokušavao da me uvuče u zamku halucinacije koje u ga razorile amoga. +reba e# govorio am ebi# dr%ati kao čovek od nauke. 8a mo%da vulkanolog ne mora da gori kao Empedokle; !ar je Frejzer be%ao pred hajkom u šumi Nemija; :ajde# ti i ,em ,pejd# jelA e la%eš; -oraš amo da čeprkaš po podzemlju# po ili vog zanata. Ienica koja te j?9 ćapila# mora da umre pre kraja# i po mogućno ti od tvoje ruke. -irni pozdravljam te# bilo je jajno# ali i ti bila robot bez duše i rca. No baš nekako iza galerije prevoznih red tava dolazi Kavoa'zijoova dvorana# koja gleda pravo na veliko tepenište što vodi na više pratove; 1va igra kutijama a trane# taj u neku ruku alhemij ki oltar u redini# ta liturgija civilizovane o amnae tovekovne makumbe# ni u pred tavljali lučajni ra pored# već mišljenu i imvoličku varku. Na prvom me tu# to obilje ogledala. Ako e na$e neko ogledalo# to je# znaj# tupanj čoveka# tvoja potreba da e vidiš. A tu e ne vidiš. +i tragaš# tragaš za vojim polo%ajem u pro toru gde bi ti ogledalo kazalo Eti i tu# i to i ti@# i ilno trpiš i mučiš e# jer te Kavoazi'joova ogledala# bilo da u konkavna ili konvek na# obmanu# izvrgnu ruglu& počneš da uzmičeš# promeniš me to# i već i izgubio. +aje ka'9 optrička cena i zamišljena kako bi ti oduzela vaki identitet i ideju o op lvonoj ulozi. Kao da ti ka%e& ti ni i Klatno# nemaš ni ulogu koju ima Klatno. ( ne amo da nemaš ideju o op tvenoj ulozi već i o amim predmetima koji e nalaze izme$u tebe i nekog drugog ogledala. ,vakako# fizika ćo znali da ti odgovori kako i zašto e to doga$a& po' l.iivi konkavno ogledalo kako bi akupilo zrake koji dolaze od pred'nnit.il u ovom lučaju to je ud za de tilovanje na bakrenom loncu 1n(jmii ?u h(vmiA( 1/(h(h# lAAiiiU)ulov in> liVActulurtii >)ol ki bard i ratnik# %iveo# po le -unill# u BBB vuku. Kinjili ?B P(D6> koji ju objnvio -oklAor on# u O knjiga# pripi ivanju i) nUmkl pimnlk) iitiiUiini5#iun podiAi>Viiviin#Uu i proturimo divljinijiA ovoj poeziji. Ul ?BBBBBBB B@ " i ogledalo će da odra%ava upadne zrake tako da ti ne vidiš ja no obri e predmeta u ogledalu# već da ga na lućuješ kao nepo tojanu# abla nu# izokrenutu liku u . azduhu# izvan ogledala. 2rirodno# biće a vim dovoljno da e malo pomeriš pa da pre tane to dej tvo. Ali am e potom odjednom video izokrenut naglavačke# u a vim drugom ogledalu. Nepodnošljivo. <ta je to hteo da ka%e Kavoazije# na ta u na upućivali ovi re%i eri a <kole; 2reko LAlhazena# još od arap kog rednjeg veka# upoznati mo a vim čarolijama pomoću

ogledala. 8a lije zavre$ivalo baš av taj trud a tavljanje poznate Enciklopedije# u toličenje 3eka 2ro većeno ti# pod ticanje 0evolucije# ako je pravi cilj bio da e potvrdi kako je a vim dovoljno aviti površinu ogledala pa da e jurne u ne tvarno; !ar nije varka i ono što vidiš u običnom ogledalu# taj drugi što te po matra o u$en da e vako jutro iznova brije levom rukom; 8a li e i platilo da ti ka%u amo to# u ovoj dvorani# ili ti pak ni u rekli kako bi te nagnali da a vim drugačije razmotriš ve o talo# te vitrinice# napokon te in trumente koji kobajagi veličaju prapočetke pro vetitelj ke fizike i hernije; Ko%na ma ka radi zaštite pri pravljenju kreča. No je li zai ta baš tako; 8a lije tvarno i ti onaj go podin koji je baratao većama i pod taklenog zvona ebi navlačio mletačku maV ku tako daje ličio upravo na kanalizarij kog pacova# i navlačio vu tu ode%du vanze'maljaca o vajača# amo da ne nadra%i oči; Ah# koliko te o etljivi# doktore Kavoazije. Ako i baš %eleo da proučiš kinetičku teoriju ga a# otkuda tolika uporno t pri rekon trui anju eolipile# i ka na jednoj kugli koja e# po toje zagrejana# obrće bljujući paru# kada e zna da je prvu Leolipilu napravio još :eron# u vreme .no e# a da bi opremio kipove koji govore i druge čude ne naprave 'egipat kog vešten tva; A taje bila pravica za proučavanje fermentacije trulenja# te BPGB# mo%da ugodna aluzija na ku%nu 8emijurgovu pa torčad; Niz taklenih cevi koje iz materice što pravi klobuke vode od okruglih po uda i epruveta# a pridr%avaju ih štipaljkice# i konačno do dveju bočica# a nekakvu e enciju pretaču iz jedne u drugu putem izuvijanih cevčica i ipaju u prazno... Fermentacja trulenja; *alneum -ariae# ublimacija %ive# mv terium conjuetioni # proizvodnja Elik ira9 A naprava za izučavanje fermentacije ?ponovo> vina; -o%da je l.o bio plet lukova od kri talnog takla koji e kretao od cevi do cevi od kojih je vaka počinjala u jednom i završavala u drugom kazanu za de tilaciju; A onilornjoni# i ićušna klep idra# i mali elektro kop# i očiva# i laboratorij ki no%ić koji liči na lova klina tog pi ma# lopatica a polugom za izlučivanje# ečivo od takla# lončić od tri antime' L Alliu5rn ?oko i>OH BC74> anip ki naučnik) čuven po vom delu iz optike ?prim.'

priiv.> N Nmn(ov knjijju -u i ino Finiju# i5?lulu B4GH u *rofil i -ilanu) =injenicama dokazuje u i uli At i jiilmi 9ilaUD#ii lanji9 An i Uii n riiftiuui ?do BPG4> imlipro votitelj ku i torija BPtra debelog vatro talnog materijala za proizvodnju homunkulu a po mori gnoma# be krajno mala materica za naj itnija kloniranja# kutije od mahagonija prepune belih paketića# nalik na praškove eo kog upotekara# uvijenih u pergamente išarane nerazumljivim pi mom# a uzorcima minerala ?tako tu ka%e># a u tvari a delovima 3a ili' kove 2laštanice# relikvijarima a ko%icom glavića :erme a +ri me'gi to a# pa i dugi vitki čekić tapetara da e njime otkuca početak jednog izuzetno kratkog udnjeg dana# koro licitacije kvinte encijama u -alom Narodu Elfa iz Avalona# pa neizrecivo

8a nije to lučajno moderna hernija.i dovoljno vremena da prona$em zaklon i tako pri u tvu'ji-ii prnvom olkrovonju noći# objavi krivenih namerakoje toje iza :vup.ii . !emlja e okrntulii iimiiiiiiljlvo# čun Nfi priblifciivna# joft mulo pa će ine i ulovili. Iurio am e# jer je otkucavalo vreme. 2o tepeno već kako am otkrivao# na lućivao mi ao ve>)a što je ledilo u hodu obuzela me je trepnja kako neću imat. 1d Aljea am aznao da e tajna 2iramida razotkriva na taj način što e obračunavanje ne vrši u metrima# već u davno napuštenim aršinima.N. !ar je trebalo da zbog toga bude gilotiniran autor# kada e ionako ništa ne tvara i ništa ne razara. 2redamnom je bio taj metar# pa taj kilogram te%ine# i poznate mere# tobo%nji garanti garancije.tojii izlo%imo u ovim pro torima. Kavoazijeova dvorana u <koli pred tavlja jedan gotovo i po'vedni pro tor# poruku u šiframa# a%eti pregled ćele škole# izrugivanje oholo ti koju pokazuje moderni razum u ilovito ti voje mi li# prišaptavanje nekih drugih ? vetih> tajni.ve tako dok ni am tigao# pošto am prošao galeriju a električnim ure$ajima# u neveliku dvoranu a taklarijom. Na tavio am dalje obilazeći dvorane po većene zanatima# energetici# elektrifikaciji# jer u vakom lučaju ne bih mogao da e akrijem u lim vitrinama.. 2očeo am već da e krećem klio iidko ko>)u progonu i eu ovnik i nozuju%ljivo brojke. +u u prave za aritmetiku# kvantitativno na prvi pogled trijumfuje# a u uštini e za tupaju u brojevima kriveni kvaliteti# povratak na izvore Notarikona me$u rabinima ra utim po evrop kim tepama. 2rividan razlog što e tu nalazi bio je u činjenici daje kombinacija u potpuno ti izra$ena od punog takla# ali imvolika ovog razloga mora daje bila na a vim drugoj trani. Kakva e to izokrenuta logika nametnula ovde pa da e po le vih naju avršeni'jih i naj kupljih naprava modernog duha ipak zatekne jedna zona na'menjena i ključivo delatno tima koje u već pre par hiljada godina poznavali tari feničani. A tronomija# ča ovnici# roboti# teško meni zbog zadr%avanja me$u tim ve%im otkrićima. .. /akopo *elbo je potpuno bio u pravu# L0azum nije bio u pravu. -ešovita dvorana bila je takva# da u e u njoj menjivali keramika# majolika# fajan # murano# kine ki porce'lani i androgine vaze iz Kalika# a u amom dnu# jedan ogroman kovčeg# i u njemu u prirodnoj veličini i ve tri dimenzije# lav koji ubija zmiju.mali aparat za analize agorevanja ulja# taklena zrnca ra pore$ena kao li tići deteline a četiri li ta# još ovih detelina povezanih izme$u ebe zlatnim cevči'cama# i deteline povezane drugim kri talnim cevčicama# a ove pak a bakarnim valjkom# a potom " od vrha do dna " a ledećim valjkom od zlata i takla# novim cevčicama# pod nagibom# vi ećim crevulj'cima# te ti ima# %ljezdama# gukama# kre tama. 2olako am prodirao u amo r% tajne poruke koja je imala izraz racionali tičkog +eatra# a vrlo brzo# biću u mogućno ti da i tra%ujem ka nije# u vremenu izme$u zatvaranja i ponoći# predmete koji u pri ko oj vetlo ti zala ka unca zadobijali voje prave crte# likova# a ne običnih prava. (li u ga ubili kako ne bi progovorio o onom@ što je praveći e lud otkrivao# poput Njutna koji je toliko toga obuhvatio u delu a ipak je neprekidno lupao glavu Kabalom i kvalitativnim e encijama.. .

1 luškivao am korake zaka nelih po eti'laca# kao i bat koraka po nekoga od zadnjih čuvara. .ada mi e %enica već adaptirala za tu liku koja nije bila baš previše ja na& mogao am tako da vidim ulicu 3okan on# na koju je gledala pevnica# i ulicu Konte# kojaje pred tavljala zamišljeni produ%etak nao a. ( zai ta# primetio am u de nom uglu# na uprotnoj trani od prozora# kabinu 2eri kopa. 2eri kop. Ulica Konte pak izbijala je na ulicu -ongolfije lovo i ulicu +irbigo de no# na vakom uglu po jedan bar# K'3ik'End i ( . 1tkuda tu ova lo%a# oličenje pozitivizma i %ilvernov kog duha# upravo pored lava i zmije# koji na vuku ka pro torima naglašene involike. 8ošao am u i kušenje da e šćućurim i pod komandnog mo ta# nebih li lakše iz'begao neki lučajni ra ejani pogled# ali am e obuzdao# jer zadr%avajući u pravni polo%aj# ukoliko bi me otkrili# uvek bih mogao da e izdajem za po etioca koji e zaneo i o tao da e nadivi tom čudu. Ušao am. 8emijurg# taj odvratni plod 2remudro ti# prvi me$u arhontima# (ldabaot# onaj kome je poveren vet u vom izvornom nedo tatku# imao je oblik zmije i lava# a oči u mu plamteće vetlele.ti :otond# a i pred je bila jedna fa ada na kojoj e i ticao natpi i koji :um mukom odnonetao# KE. R0KA+(1N. (zračunavši koliki am put pri penjanju prešao# hvatio am da mi peri kop omogućuje da gledam u poljni vet kao da ga po matram preko vitra%a gore na ap idi . Uopšte nLi nijo podni5.A-. !a izve no vreme koje mi je izgledalo predugačko prihvatio am ulogu podmorničara./AR.iiinevćilo da treba da e inilnzi u dvorani a taklarijom iiiiiit:to ii onoj u optičkim pravama# a vi) je to opeVUVtV3alo na 5W L #B4va%no t da e prodor poljni vet odigra na tom me tu i u okviru tak'voUA# na tojanja# no am razlog za takav izbor nije mi bio ja an. !atekao am e pred jednim taklom# u vidu komandnog mo ta# na kome u e redale like a nekakvog filma# u vrlo neoštrom tanju# ukratko grad u pre eku. U vakom lučaju# budem li imao nage i odlučno ti da e tu zadr%im još kojih de etak minuta# mo%da me čuvar neće ni opaziti. No onda u mi i ta zmija i taj lav upravo ukazivali daje moje inicijacij ko putovanje " o uprotnom ni pomena " već bilo završeno# još malo i ugledaću ponovo vet# ne kakav bi tebalo da bude# već kakav je te. -oguće daje ćela <kola pred tavljala nekakvu liku ramnog proce a tokom koga je# iz vog izobilja prvobitnog načela# otpalo Klatno# a iz jaja 2lerome# eon po eon# preo tao 1gdoad kome je eto zapalo car tvo nad va eljenom# u kojoj e !lo zacarilo. 2o tom am zapazio da e lika projektuje a drugog ekrana# po tavljenog upravo iznad moje glave# i daje tu izvrnuta# a taj drugi ekran da i nije do okular nekakvog primitivnog peri kopa# načinjenog od da tako ka%em dveju povećih konzervi koje uL u%ljebljene pod tupim uglom# gde e du%a konzerva kao cev protezala izvan kabine# nad glavom i iza mojih le$a# do egnuvši do gornjeg pro tora preko koga je# ne porno amim pletom očiva iznutra čime e dobijao širok vidni ugao# primale like iz poljnog veta.Na toja am da e pri etim gde am već tu liku video.en -artena " kao da bacam dok vi im o Klatnu# po lednji pogled obešenog. -alo zatim vetla u e poga ila i dvorana e zatekla obavi'jena polutamom# u kabini . 1nda am e etio.

Najpre je tvorio jednu tačku# koja je po tala -i ao# gde je i crtao ve likove. 2ri ećam e ?i pri ećao am e># ne bih li neredu našeg pogrešno u merenog tvaralaštva podario nekakav mi ao. . 3reme zatvaranja zepo etioce uopšte e ne poklapa a vremenom kada izlaze i lu%benici. Krajnji cilj će u tvaribitikip . Kao u lučaju Klatna. 2eri kop# podmornica# nit ?(nu piiklještena# mo%da li okolo voć plivaju velike tamne ribe iz :tritAttlli dubina# a uopšto ili nXX vidift# zruift amo da ti pone taje da' 3iše puta am duboko udahnuo. Najva%nija je abrano t.nije bilo više toliko mračno# u led neznatnog o vetljenja a ekrana za koji mije pogled o tao i dalje prikovan budući da je za mene značio po lednju vezu a relanim vetom.. . 1va zona nije bila previše prometna# hoću li izdr%ati da atima po matram do adni vet iza vojih le$a. 2replavile u me ja ne# a vim detaljima i re$ene u pomene. U pomene iz tri po lednja dana či te mahnito ti# potom iz zadnjih dveju godina# pomešane a u pomenama od pre četrde et godina# onakvim kakve am ih zatekao pri prodoru u elektron ki /akopa *el'ba.bti5nim da za koji t.amo još %amor iz daleka# poneki hladan zvuk# mo%da na tao pri zatvaranju vrata...lobode# a dioramomNjujorka. U tom je trenutku grupa mladih izlazila iz 0otonde. -ora daje tako i bilo# barem u gornjim dvoranama# jer ni am čuo više bat ničijih koraka.vakako bi najopa nije bilo kada te obuzme trepnja& kada tmtitlft l:ii5... No ako je peri kop već tu# zar ne bi moglo da e de i da počne da mi šalje poruke od kakvog krivenog značaja.nuuitak vri neš. /edino što ti neće otkazati u takvim trenutcima je te praljina vrpca. +reba ponovo predočiti činjenice# nabrojati ih# utvrditi njihove uzroke i po ledice.ad am e zgrčio u jednoj nepri tupačnoj tački voga duha# kao i neko veče u pe'ri kopu# amo da bih iz toga izlučio priču. . 8io'talevi mi je to kazao# prva efira je Keter# Kruna# izvor# i kon kao praznina. 2otreba da mokrim po tajala je ve jača& najva%nije je bilo na to ne mi liti# bilo je či to pitanje nerava.n ka no da e probudim. 1prezno t mije nalagala da e odr%im u pravno# a ukoliko me bole noge# čučeći# barem još dva ata. +rebalo je i trajati.. 2otom mi je pala ideja da će o oblje# budući da e ujutru muzej otvara do ta ka no # obaviti premanje pri dnevnoj vetlo ti a nikako uveče. 2reo taće mi vremena da tignem u crkvu izme$u de et i jedanae t# mo%da nešto ka nije# budući da će ama . <ta ti ve ne dolazi u glavu kada i u amljen i pritajen u jednom peri kopu. Neka je de'vojka prolazila ulicom Konte# u pravu ulice -ongolfije. -ogao bi da me uhvati dreme%# mo%da to ine bi bilo tako loše. Ne# mogao bih mivi.o poda da tignu tek oko ponoći. . Uhvati me jeza pri pomi li na čišćenje& ašta ako ada započnu# pedalj po pedalj# da či te ve dvorane redom. 8otle am dogurao zbog toga i toga# a iz jednog a ' vim drugog razloga. -ora biti da e tako o ećaju i vi oni koji e akriju u potpalublju kakavog broda u nameri da e i ele u neku drugu zemlju.

. =emu toliki trud.tigao am prethodnog popodneva i telefonirao u izdavačku kuću. . Kia i beba bi trebalo da e vrate tek iduće nedelje. 1 ećao am e kao tikva bez korena.. 2rethodne večeri am koknuo do 2ilade# ali ni am nikoga našao. =udna je tvar bila u tome što je odneo [ord proce or " Abulafiu# kako gaje već uveliko zvao " a štam'pačem.udrum mije kazala da e zatvorio u kuću da bi završio jedan po ao. . U 2arizu am. 1dakle zovete. Ali trebalo je da ja idem tamo9 /a am taj koji treba već jednom da po eti Konzervatorij um9 " Ne šalite e# ponavljam. U govornici am. *io je to *elbo# izmenjenog# udaljenog gla a.udrun je bila pe imi ta& ve je i to# što znači ve gore. <to e tiče *elba# on nije bio u kancelariji. +og četvrtka am e izle%avao u krevetu ne odlučujući e da u tanem.. !ar nije mogao da piše u kancelariji. /a ovde i čekam. Na amom početku je i crtao tragove u pro toru# iz najškrovitije mu je dubine buknuo tamni plamen# poput bezbojne magle što bezobličje uobličuje# a jedva ona tade da e širi# u redištu joj na tade izvor plamenova koji e izliše da bi o vetlili ni%e efirote# ve do Rar tva tamo dole. Kladio am e uveliko da te ne tali u Kibiji# u jedanae t.. " U 2arizu. 8iotalevi je još bio u bolnici# i . Ni am e u u$ivao da mu odem u po etu. " Ne šalite e# Kazaubone# tvar je ozbiljna. " Ako vam ne tanu %etoni nazovite na moj račun.*e e ine be e# onaj koga je ime zarobilo i onaj koji je pobegao pred imenom# drugog imena nije imao od onoga EKo.. " 8akle.. ?/ohanne 0euchlin# 8e arte cabali tica# :agenhau# BHBP# (((> *ilo je to pre dva dana. 2robudio me je telefon..udrun mije kazala daje telefonirao rekavši da mora malo da e kloni iz porodičnih razloga. .. Kakva ad porodica. ne# u jednom baru# ukratko# ne znam da li mogu du%e da razgovaram. 6B .. -o%da je u tom im umu# u toj amoći# u toj u amljeno ti# govorio bi 8iotalevi# već le%alo obećanje tjYYuna# obećanje povratka.@# pu tu %elju da e odaziva na kakvo ime. (n hane utilitatem clemente angeli aepe figura # eha' ractere # forme et voce invenerunt propo ueruntYue nobi mortalitm et ignota et tupenda nulliu rei iuZta con uetum linguae u um ignificativa # ed per rationi no trae ummam adirationem in a iduam intelligibilium perve tigationem# deinde in illorum ip orum veneratio'nem et amoram induetiva .

. " <ta onda. -olim va ne ra predajte ono što već znamo. " ?iovorio je ne uvi lo# i ni am u pevao da ga pratim.. U ubotu u ponoć zahtevaju da do$em u Konzervatorijum# ubota " razumete " u noći . " <ta onda# ne znam# pročitajte di kete# u Abulafiu# po led'i\jih dana tavio am ve na njih# čak i ono što e de ilo u zadnjih me ec dana. " 2lan.i e jedna futrolica a dva ključa.an Iermena# 1hranaL# 3itezovi +empla# A a ini. U nevolji am. " Ali ko. " +emplari# za ime *oga# Kazaubone# znam da mi nećete ve'rovati# ali je ve bilo i tinito. -orao am da e razbudim. -i le da ja imam mapu# pritegli u me# pri ilili da do$em u 2ariz.. " Ne znam# ovde menjam hotel vake noći. 1tišao am u izdavačku kuću# . *e predmetno tvarati drugo hipoteze. 8ruštvo 0u%e i Kr ta# grof od . 1tišao am odmah pod tuš." Nije tvar u %etonima. " Neću tamo da idom# bo%im# Kazaubone# ovi će me ubiti.udrun me je ačekala ki elim pogledima zbog činjenice daje .im intenzitetom# kao daje neko pokušavao da mu otme mikrofon. " Na tavio je da govori brzo# kako mi ne bi dao vremena da ga prekinem. 0ecimo da vi ura'dite ve dana i zatim da me čekate u mojoj kući utra ujutru# po'kušaću da va ponovo pozovem# ako budem mogao. 2lan je i tinit. !atim klik mikrofona koji je vraćen na mV to. 3a nije bilo# ni am znao kome da pričam# pi ao am tri dana i tri noći. -ora daje to bio mikrofon koji je pao i udario u zid# ili ujedan od onih točića na kojima e nalazi telefon... Ni am hvatao šta e u tvari dešavalo. 1naj veliki ne odgovara# to je ključ od kuće na elu# ali mali je ključ od tana u -ilanu# idite tamo i pročitajte ve# zatim vi odlučite# ili ćemo već da razgovaramo# *o%e# ne znam ni am šta da radim. Komešanje. " Naprezao am e i dalje da hvatim.. =uo am buku# *elbov gla e pribli%avao i udaljavao različi'l. -orate da upozorite 8eAn$eli a " ne# 8e An$eli je be kori tan " nikakva policija# prekli'njem va .igurno ne *elbovom rukom.. Kakav ap urd# pa mi mo ga izmi lili. U ovom ča u ve je izgledalo moguće# budući da je ve bilo neverovatno... . /e li 2lan bio i tinit. .vetog /ovana. " 2ronašli u me# lozin..lušajte# idite u kancelariju# u fioci moga pi aćeg tola na'lu5.. 1d ečan udarac# kao pucanj.. " 8obro# pročitaću. Koje zarobio *elba. *ilo je moguće da e *elbu zavrteo mozak# u po lednje vreme bio je tako napet# ni am hvatao da li zbog Korence 2elegrini ili zato toje bivao ve više fa ciniran tom vojom tvorevinom " ili bolje# 2lan je bio zajednički# moj# njegov# 8iotalevijev# ali on je taj koji je izgleda bio naj' više uhvaćen# ada već# van granica igre. *o%e moj# lozinka. +ra%e me. Ali po le kako ću da vam u$em u trag. " *elbo9 <ta e dešava.

Na tolu# fotografija Korence 2elegrini# a po vetom i pi anom itnim i pomalo infantilnim rukopi om. U red tih dokumenata na$oh ipak li ting jednog5i!eL koji# udeći prema datumu# mora daje odštampan u prvim ek perimentima a [ord proce oromL. (z obzirno ti ?ili iz ljubomore. 1dmah am opazio initikn muku luUim U>olli&\]ii ?priinpinv> m točić a kompjuterom# štampač# kontejner za di kete.ećao am e trenutka kada e Abulafia prvi put pojavljuje u izdavačkoj kući# gotovo infantilnog *elbovog oduševljenja# brundanja . . . U vakom lučaju# i na neki način# njegov uro$eni pe imizam# njegovo teško poravnanje računa a prošlošću# ra tapali u e u razgovoru a memorijom minerala# objektivnom# . :ile nii ukupno dve obe# prepune hrpa knjiga u vakom uglu# =iju u o police krivile pod Ku%inom.udrun# 8iotalovijeve ironije. Na malo pro tora koji nije bio zauzet policama nalazilo e nešto lika# i tačno i pred tola jedna grafika iz edamnae tog veka# reprodukcija pa%ljivo uramljena# alegorija koju prošlog me eca mA am primetio# kada am vratio ovamo na pivo# pred am odlazak na odmor. Ali# zaboravljajući op tvena uobičajena privi$enja# nalazio je u toj igri formulu za upra%njavanje adole cencije baš onakve kakva e vraća jednom pede etogodišnjaku. EAbu@ je vakako bio privatni odgovor *elba njegovim klevetnicima# golijardičkaL razonoda# jednog neofita# ali je mnogo govorio o kombinatornom zano u kojim e *elbo rodio a mašinom. +ra%io am nešto zanimljivo# ali tu u bile amo razne tabele# izdavački predračuni. 8oi ta e zvao EAbu@.> gotovo in tinktivnim pokretom obrnuo am liku ne pročitavši po vetu. Nije mi lio da tvara& on# koliko terori an pi ima toliko i u%a nut njima# znao je da to nije bilo tvaranje# već i probavanje elektron ke efika no ti# gimna tička ve%ba. 3idelo e amo lice# ali me je pogled# am pogled# uznemiravao. *io je tu lan nekoga koje proveo po lednje dane ne izlazeći# jedući u put# liiilii?N&ki radeći# kao zatrovan. *ilo je i nekoliko plakata. Na jednoj polici u radnoj obi# tri prazno flaše vi kija# četvrta je imala alkohola još za dva pr ta. -iri zatvorenog pro tora# u tajali o taci# prepune pepeljare vuda# udopera u kuhinji puna prljavih udova# kanta za $ubre pretrpana praznim konzervama.ada ama morala da obavlja po love# uleteo am u kancelariju# našao futrolicu# ključeve# i odjurio u *elbov tan. 1n koji je# uz voj bledi o mejak#uvek tvrdio daje od trenutka kada je otkrio A da ne mo%e da bude protagoni ta odlučio da bude amo inteligentni po matrač " nepotrebno je pi ati ako ne po toje i krene pobude# bolje pi ati iznova knjige drugih# što radi jedan dobar redaktor u izdavačkoj kući " on je u mašini pronašao jednu vr tu halucinogena# bacio e na klizanje pr tima po ta taturi kao daje varirao muziku na 2etit -ontagnard'u# tarom kućnom klaviru# van bojazni da će biti ocenjivan.

prev.> me$utim pr ti maštare# mi ao jedva dotiče ta taturu# leti na zlatanim krilima# da bi konačno razmi lio trogi kritički razum o reći iz prvog pokušaja.a njim ?njom.> linu kupa podmukli koji činu tottuit ku oolinu 6Pperima# oru%ju ljubavima. +ačka i ve e re$uje amo od ebe. 2roba proba proba parakalo parakalo# pravim programom la%eš čak i anagrame# ako i napi ao čitav roman o jednom ju%njačkom heroju po imenu 0et *atler i jednoj hirovitoj devojci po imenu .ler ?(3.karlet u Natašu# Atlantu u -o kvu# i već i napi ao rat i mir.po lušnom# bez odgovorno ti# tranzi torizovanom# tako ljud ki neljud kom da mu dopušta da i ne primećuje voju već po lovičnu %ivotnu muku. +rebalo je da e pokajem i da bacim prvi deo& o tavl'jjim ga amo da bih pokazao kako na ovom ekranu mogu da zajedno po toje biti i trebati# lučajno t i nu%no t.karlet# a po le e predomi liš# treba amo da narediš i Abu će da izmeni ve te 0et *atlere u princa Andreja i ve . Akkabu akkadakka rakkadi jednu tvakkar& lupak'kam ullavu frakkazu# dakkajem nakkaredbu Akkabuu dakka izmeni vakkakulla Eakka@ akka Eakkakkakka@ i vakkakulla Eulla@ a Eullakka@# i pullajakkaviće e jedakkan frakkagment nakka reklulla bi e fin kullam jeziku. ( to ada radim# u%im ov m u ofrtograf ke nazakno ti i naer$umej mišani daje vahti i ravrz ta u meromiji i zamit ad je nopovo upit korz to čiti lišet an erkanu# perma po t' venom kdou. Ne poma%e ti da mi liš ali ti poma%e da mi liš za nju. Evo# kucao am na lepo# i ada am uzeo ovu ma u ortograf ke nakazno ti i naredio mašini da ponovi voju grešku prema op tvenom kodu# ali ovoga puta am izvršio i pravke i konačno i ta e pojavljuje potpuno čitljiva# perfektna# proči tio am je uzimajući u obzir Akademijin memorandum. Ako pišeš guščjim perom moraš da škripiš po znoja'vim hartijama i umačeš vaki ča # i mi li ti pretiču jedna drugu a pul zao taje# ako lupaš po mašini lova e gomilaju# ne mo%eš da napreduješ brzinom vojih inap i već amo glupim ritmovima mehanike. Abu ada radi jednu tvar& lupam ovu frazu# izdajem zapove t Abuu da izmeni vako Ea@ a Eakka@ i vako Eo@ a Eulla@# i i pada odatle jedan fragment na reklo bi e fin kom jeziku. 2otpuno piritualna mašina. (pak mogao . 1h rado ti# oh vrtoglava razliko# o moj idealni či'taoče5pišče što boluješ od idealne ne anice# oh fineganovo bdenje# oh ljupka i dobroćudna %ivotinjo. .jez># ?prim.tenik# po nik# čcmjA. filename& Abu C kako lepo jutro pred kraj novembra# u početku be e reč# pevaj mi otoginjo o Ahileju 2eleja inu o go pama kava' kup podatak@ koji čine temat ku celinu program zei unošenje i štampanje tek til Koliurd putujući ve.

Naprotiv Abu mo%e da ti omogući i mala lokalna a'moubi tva# provizorne amnezije# bezbolne afazije.c prel. 2alčić e uvek vraća# kao fik ideja.uo5imii rnzliiAilo>B# čitanja la t# naga$anja# i po ao# i aka'?liuu ku n(hvii.de i bila juče uveče# K Eto# indi kretni čitaoče# nikada nećeš znati# ali ova i prekidana linija tamo iznad# što e pokazuje na praznom# bila je upravo početak jedne duge rečenice koju am zapravo ja napi ao ali am po le po%eleo daje ni am napi ao ?ni am to čak ni mi lio> jer bih voleo da e to što am napi ao nije uo'pšte ni de ilo. 2lja .po t. Ali onda kada mo a 8iotalevijem razmišljali da tvorimo ar oblivionali # ni mo u peli da prona$emo i pravila za zaborav. Ne po toji tehnika zaboravljanja# još mo u prirodnim uzročnim proce ima " cerebralne ozlede# amnezije ili manuelne improvizacije# šta znam# jedno putovanje# alkohol# lečenje nom# amoubi tvo. +ragedija amoubice je te u tome da# amo što je kočio a prozora# izme$u edmog i še tog prata# pomi li& E1h# da mogu da e vratim natrag9@ Ništa.olAi ?prAim picv ( . 8iota'levi efard ki gubi razum pred ovim palatama a velikim pro tranim tepenicama# i tatuom ratnika koji počini u%a ni zločin nad nezaštićenom %enom# i zatim hodnicima a totinu oba# od kojih vaka a nekim nevi$enim prikazanjem# iznenadnim pojavljivanjima# uznemirujućim doga$anjima# o%ivljenim mumijama# i vakoj lici# nezaboravnoj# ti pridru%uješ neku mi ao# kategoriju# elemenat ko mičkog poretka# napro to ilogizam# trahoviti oritL nizove izreka# ogrlice i premeštanih reci# cvetove zeugmiLL# igre M teron proteron# apofatičke logoie# hijerarhije toiheje# prece ije ek'vinocija# paralak e# herbarijume# genealogije gimno ofi' taLLL " i tako u be kraj " o 0ajmundo# o Kamilo# vi kojima je bilo dovoljno da e umom vratite vojim vizijama i da i tog ča a obnovite veliki lanac po tojanja# u love andjoM# jer ve ovo što e u univerzumu očituje u vašem umu već je bilo objedinjeno u izve nom obimu# i 2ru t bi va amo za mejavao.nvki od kojih u neke i puštene jer e umu po ebi nizumovujii NL Npnjiniji9# U>ovi9ziviiniii# po5.i kivfinjii# odu5imajući frojdov kim vaštojedima i vir' t. /oš hol jo od pi nvii memorijo jor u ova# makar po cenu 7B teškog ve%banja# uči pamćenju ali ne i zaboravljanju.avim u memoriji# čuvajući tako arhiv mojih op tvenih pol.hih da utajim taj zlogla ni deo pred vidljivim te tom a da t) i o l. . Uzaludno je# mo%eš ići u traganje za izgubljenim vremenom ledeći ne talne tragove kao +oma 2alčić u šumi# ali ne u pevaš da zametneš ozbiljno to ponovo prona$eno vre'me.niilu u porlici LN liitll/-ki ii-kol k( ril85. Ali nije dovoljno. Naprotiv Abu je klon praš' L iloUA#iZiun i5vcidoti iz vi. *ila je potrebna amo jedna naredba# i kao pena mleko prekrila je fatalni i nezgodni deo# priti nuo am Ebri anje@ i pšššš# ve je ne talo. Nikada e to nije de ilo.

amo kad znam da bih# ukoliko %elim# mogao da e etim# zaboravljam odmah. . 2retpo tavi čak i da te muče# pretvaraš e da priznaješ i i kucavaš reč# a u tvari priti neš tajno dugme i poruke više nema. A ako napišeš ono što tid ne bi dao# ve završava na di keti i ti na di ketu taviš lozinku i niko više neće moći da te pročita# avršeno za tajne agente# napišeš poruku# ačuvaš i 5u tvoriš# zatim je taviš u d%ep i odeš da e mucaš# i čak ni +orkema$a neće nikada moći da azna šta i napi ao# amo Ki i laj drugi ?onaj 8rugi. !ai ta# ni am gotovo ni tigao da uključim mašinu a pojavila e poruka koja me je zapitala&E(maš li lozinku. <tabeše. Neka bude vetlo t# *ig *eng# edam dana# edam minuta# edam ekundi# i pred očima ti e ra$a jedan univerzum u večitom pretvaranju u tečno t# u kojem ne po toje ni precizne ko mogonij ke linije ni povezano ti u vremenu# već amo numeru Klau iu # koji e kreće natraške čak i u vremenu# lova na taju i pomaljaju e tromo# proviruju ni iz čega i po lušno vam e vraćaju# i kada ponovo tra%iš# vezuješ# otkazuješ# ra pršuju e i nanovo uobličavaju na vom uo' bičajenom me tu# ovo je podvodna imfonija abijanja i mekih fraktura# pihtija to poigravanje kometa koje jedu ame ebe# poput štuke Iute 2odmornice# priti ni jagodicom i nepopravljivo počinje da klizi unazad prema pro%dr%ljivoj reci i iščezava u njenom %drelu# ona i a i u # tama# ako e i ti ne zau taviš poješće e ama i udebljati u vom ništavilu# crnoj rupi =eširaL. 1vo je galak ija hiljada i hiljada a teroida# jednog za drugim# belih ilAzelenih# a ti ih tvaraš. . Ne ećam e. ?-ihael -ajer# *egunka Atalanta# 1penhajm# 8e *ri# BOBG# Amblem SS3((> Ničeg drugog nije bilo na vidnom me tu. !nam to da ni am objavljivao nikakvu 3e t. 1vde je mnogo lepše# dezintegrišeš mi li.64tanju# dopušta ti otre%njenje# mogao bih još i da dobijem natrag izgubljeni tek t ako bih na vreme odlučio i priti nuo dugme za vraćanje natrag. 1h# napi ao am nešto# tavio am pogrešno palac# i ve jX& iščoznulo.>.@ 1brazac nije bio u imperativu# *elbo je bio va pitan čovek. ?AE?-lB# pil-(lrtll Nil (L lAilnllliniliA >A#intuviU1naj ko pokušava da prodre bez ključa u 0u%ičnjak Filozofa# liči na čoveka koji %eli da hoda bez nogu. Uvek je bio ljubomoran na Abulafijine taj' ne. Ali ko zna za dalje. Neću nikada više da idem da e bavim huncutarijama da uz pomoć navo$enih raketa# dezintegrišem trane plo'veće objekte ve dok čudovište ne dezintegriše tebe. *ile u re$ene prema brojevima# i pomi lio am da bi zato vredelo pokušati a prvom. -orao am to da tra%im na di ketama [ord proce ora. Ali *elbo je če to pominjao lozinku. Kakvo olakšanje.

pejd izdavaštva# kako bi govorio /akopo *elbo# pa prona$i malteškog okola.ematrijom# a +emuromLL# po tupajući a di ketama kao a +orom. 2a ipak reč je morala da bude opštepoznata# da bi u neku ruku prema zahtevima okolno ti padala na pamet# jer ako radiš na nekom U)k t. ( da imam gigant ki računar# u tanju da prona$e še t milijardi permutacija po milion u ekundi# ipak bi trebalo ubacivati u Abulafia jednu po jednu# da bi bile i probane# a znao am da Abulafiu treba oko de et ekundi da pita i potvrdi lozinku. :ilo bi neljud ki mi liti da e izludeo 2lanom i da muje na pamet pao# ne znam ni am# Kinkoln ili -omba a. Kako u jednoj godini ima nešto malo više od tride et jedan milion ekundi# da zaokru%imo na tride et# vreme potrebno za po ao bilo bi oko dve hiljade godina.-ašina ne ara$uje# ona zna da treba da primi reč# ako je ne primi# ćuti. Kao da mije ipak govorila& E2azi# ve to što %eliš da znaš ja imam u vom tomaku# i amo ti rij rij# tara krtice# nećeš ga nikada naći. Na nekom me tu po toji formula# a rezultat bi trebalo da bude še t milijardi i još nešto..em . -oralo je da bude nešto toje povezano a 2lanom. -oralo bi da bude mnogo drugačije. 2o Abulafiu lozinka bi mogla biti od adam lova.u# i na be omučan način kako *elbo mora daje radio po lednjih dana# ne mo%eš da izbegneš di kurzivni univerzum u kojem %iviš. Ali šta.@ 1vde e mi li# rekoh ebi# dopadalo ti e mnnogo da e igraš permutacija a 8iotalevijem# bio i . ( ulo%ili bi toliko vremena koliko im je bilo potrebno za a tavljanje . 2re vega# ili je to bila reč koju je pronašao na amom početku# kada je počeo da kori ti mašinu# ili ona koju je mi lio# i pro'menio ovih po lednjih dana kada je hvatio da di kete adr%e ek plozivni materijal da# bar za njega# igra nije više igra. 8akle# šezde et milijardi ekundi. ^li mo%da ne& izraz povezan a +radicijom mogao je da padne im pameti Njima. Nije funkcioni alo# a vim prirodno# bila je to pomi ao koja bi vakome pala na pamet.efer /et ira. *elba je 2lan obuzeo# hvatio jo 2lan ozbiljno ?jer tako am razumeo iz telefon kog razgovora># i mi lio neki izraz koji je kopčan a našom pričom.. Koliko permutacija od edam lova mo%e da e dobije kad u abecedi ima dva'de tpet lova# računajući i ponavlja# pošto ništa nije metalo da reč bude Ekadabra@. .Avura# +if eret# Necah# :od# /A bd# -alhut# a tavio am još i <ekinah# pri$e. U jednom ča u am pomi lio da mo%da oni ni u bili li lanu# napravili kopiju di kete# i u ovom i tom ča u# na nekom udiiljenom mo tu probaju ve moguće kombinacije# 3rhun ki racu mir ii nekom zamku u Karpal. +rebalo je na taviti a pretpo tavkama. Na koju je reč mogao da mi li *elbo. (pak pretpo tavka nije bila baš za odbacivanje. *olje ići na dugu pretpo tavku. Nije loše. 1lakšavajući ave t probah am a de et efirota& Keter# (lohma# *ina# :e ed# .imn.Kakva budalaština# rekao am ebi# to ni u bili ljudi kloni računani# trebalo bi da i dalje rade a NotarikonomL# a . 1ni bi# ako po toje# moralo da kabali tičku in piraciju# i ako je *elbo bio ube$en da po toje# onda je i on ledio i ti taj put.

1tpio am po lednji gutljaj vi kija# zatvorio oči# ponovo ih otvorio. 1nda je dolazila završna kupolica# a četiri jedra# na koju je bila pričvršćena nit vo$ena bo%an kom rukom a vi ine. Na tranama kupole bila je reč EFa5ma@# iznad kupole pi meno ERollegium Fraternitati @. . .em . prev.2okušao am da e poi tovetim a mi aonim proce ima *elba# koji je pi ao# pušio kao bole nik# i pio# i bacao poglede oko ebe.a de noj irani koro i pod ame kule# vrh planinu# :limii a koje . (. 1čigledno je pred' tavljala :ram društva 0u%e i Kr ta# i na njoj e videla kula koju je X ( nad vi i vala kupola po rene an nom ikonograf kom uzoru# hrišćan' kom i hebrej kom# prema kojem je /eru alim ki :ram bio obnovljen a po ugledu na 1marovu d%amiju. Kula e kretala na točkovima# prvi prat joj je bio četvorou'gaoni# a prozorima# vratima# pokretnim mo tom# na de noj trani# a potom je dolazila neka vr ta galerije a četiri kulice za o matranje# u vakoj je bio po jedan vojnik a štitom ?ukrašenim hebrej kim lovima> koga je uznemiravao amo dlan. 1vde# levo u dnu# plemić e izvlačio iz bunara# vi eći o koturu pričvršćenom o ovinama# preko be mi lenih čekrka# za jednu tačku u unutrašnjo ti kule do koje e dolazilo po red tvom okruglog prozora očito nameti jenog za tu vrhu.ore# u uglovima# oblaci o vetljeni vaki po jednom zvezdom što u ko im zracima oba javale vi ine iznad kule# du% kojih u e uzdizale dve figure# naga o oba obavijena zmijom# i labud. ?-i ao am u kuhinju da ipam po lednji gutljaj vi kija u jedinu či tu čašu koja e zatekla# vratio e poličicama na zidu# zabio e u na lon tolice# noge tavio na to# počeo da pijem u itnim gutljajima ?zar nije tako radio .kini pi mv(Niiiii ?kiilmlii> ?piim. *izarno ti e ni u ovim završavale# jer u kroz druga dva okrugla prozora kule izlazili# iz levog# jedna velika ruka# neproporcionalna u odno u na druge figure# koja je dr%ala mač# i kao daje pripadala krilatom biću zatvorenom u kuli# a iz de nog jedna velika truba. U centru u bili konjanik i putnik# ?(iihiio hodoča nik koji je klečao i dr%ao veliki lenger kao daje u pi'Uitijii putnički štap. per pektivi# Ararat# a Kovčegom na ukanim na vrhu. (znad# druga manja kupola# a četvorou'gaonim tankim tubovima# u op tvenoj unutrašnjo ti prikazivala je zvono. .> i obazirem e oko ebe. Knjige u bile uviše udaljene i na lovi na ivicama ni u mogli da e pročitaju.a vim vi oko# u centru# oreol koji je nadvi ivala reč Eorijen @ uti nuta hebrej kim pi mom# a iz koga e pojavljivala *o%ja ruka koja je pomoću jedne niti upravljala kulom. ( pred mene grafika iz edamnae tog veka.pejd " ili ne# mo%da je to bio -arlou. Ali videla u e amo tri vojnika# a četvrti e na lućivao# akriven velikom gra$evinom o mougaonog voda iznad koje e uzdizao tiburio# tako$e o mougaoni# a a ovoga je nicao par ogromnih krila. 2ejza% iza kule bio je neprikladan i neprilično popunjen# ba kao u onim rebu ima " likovnicama na kojima e vidi palata# jedna %aba u prvom planu# mazga a amarom i kralj koji prima dar od pa%a. u bacala neka podoba a mačem# a prekoputa# u L tiii:ttAmiXMtt n(hvii kim ukiAiiiAiAiiii n 5u i din rnAmilca ?knhulii> LL UinilllliAliinUl9 n(iivii pi iAinu tilnhAithilA. *ila je to tipična rozenkrojcerov ka alegorija iz tog perioda# toliko bogatog kodiranim porukama# a u potrazi za članovima *rat tva.

8a nećeš da na njemu ponovo i pišeš rukopi e koje ne čitaš... !ajedno a to dvade et.etio am e prvog razgovora izme$u *elba i 8iotalevija# i tog dana kada u u kancelariji in talirali Abula' lia.. /ahvoh# *o%jjo ime. ?.. " 2a zakleo i e da nikada nećeš napi ati ništa voje. 8ruštvo 0u%e i Kr ta.+ruba# još jedanput. +ride et še t. *ez rezultata. *lagonaklono t 8iotalijeva uvek je bila napadna# ali čini o da ju je *elbo uva%avao# tačno tako# uz blagonaklono t. (znenada mi evnu taj redišnji oblak# bo%an ko edište.. 3i'dele u e amo dve četvrtine kule# iz pravougaone per pektive# i moglo e zami liti da bi e# zbog zakona imetrije# vrata# prozori i okna što u e videli na jednoj trani morali da ponove i na uprotnoj# po i tom ra poredu. " Neće ti lu%iti ničemu. Najedanput am po umnjao u broj otvora na kuli& previše ih je i uviše pravilnih na tiburijima# tu i tamo i na tranama o nove.abrao am& tride et še t otvora. 2ogledao am pa%ljivije& poznavao am ih# pa naravno# a de na na lovo# jod# he# [a[# het. 2robao am. . . Ali *elbo nije mogao da piše na Abulafiu hebrej kim lovima. 8iotalevi je tajao na vratima voje obe# i pokazivao je blagonaklono t. 3iše od de et godina taj broj me je op edao. :ebrej ka lova bila u jako uočljiva# mogla u da e primete čak i a tolice.. -ogao bih da napišem voj tek t# no tu$e tek tove. !nam to. Ali čak i ovo naga$anje e pokazalo kao proizvod uviše bujne mašte. (Areterano avršeno# ali mo%da je vredelo da e proba.. ( ada.to dvade et podeljeno a tride et še t daje " zadr%avajući e na edam brojki " 7#777777. " 1n lu%i za kla ifikovanje# za re$ivanje pi kova# upotpunjavanje kartica novim podacima.epher _et ira# 6.. . 778vade et dva ukle ana o novna lova oblikova# po laga# odmeri# i premešta i ačini od njih ve tvoreno i ve ono što će tek da bude tvarano u budućno ti. 2ade mi na pamet da# umno%ena a dva# ta cifra daje otprilike broj !veri# OOO. Kazao am da ću# pošto am otkrio da ne po edujem dar protagoni te. . 8akle# četiri luka u tiburiju zvona# o am prozora u onom donjem# četiri kulice# še t otvora izme$u i točnog i zapadnog pročelja# četrnae t izme$u evernog i ju%nog. 6> (me *oga. " !akleo am e da neću da ojadim vet još jednim rukopi om.bićeš inteligentni gledalac. 2a naravno. " .

A zatim# u nekakvoj kancelariji9 +a Knjiga mora da e šapuće u malenoj amici u getu gde iz dana u dan učiš da e povijaš i pokrećeš ruke na bokovima# i da izme$u šake koja dr%i Knjigu i one koja je li ta koro ne rne da bude razmaka# i da ako vla%iš pr te onda ih pravo prino iš u nama# kao kada grickaš be kva ni hleb# pomno pazeći da ne izgubiš ni mrvicu.lii šum keptik. !ar tako ne po tupa pobo%ni rabin da bi e uzdigao do kapija . =uo UX@ dn :?i njim mo. 3i to ilino ncvernik# a to je nešto drugo# 5mio nm zimu čof. 3eć am proce # ta verno t kojom ćeš do u be kraj da upredaš pletivo molitve i ovih pi a# otkrivajući i tinu malo po malo. E+o u igre permutacije#@ govorio mu je# Ezar to nije +emura. " *io bi to pošten izbor.inDNKi pnul ka%o mračna proročan t BBQ ( va. . +ačno je daje +ora# govorim o onoj vidljivoj# amo jedna od mogućih permutacija lova večne +ore# one koju je *og zami lio i poverio Adamu. " prote tovao bihja " ro$en am u -ilanu# alije moju porodica poreklom iz 3ale dA Ao ta. +o nipošto ne znači da time preteriduje da ovo dirigujem u Kranegi :olu. " 3i to ka%ete. Ako bi ti tvoja mašina odmah rekla i tinu ne bije prepoznao# jer tvoje rce ne bi bilo pročišćeno dugim prei pitivanjem. 3iirvarin.. 0eč e jede toje moguće porije# zatim e topi i ponovo la%e amo ako je pu tiš da e odve%e na jeziku# i pazi daje ne u liniš na kaftanu# jer ako izvetri jedno lovo lomi e nit koja je tu da bi te ujedinila a višim efirotama.@ tonom koji odaje uljudnu zaintere ovano t ali koji ti ui tinu pru%a o ećaj da i predmet dubokog neodobravanja. R tupo ti govorili bi oni " 2ijemontez e odmah prepoznaju po vojoj keptično ti.@ " 2rijatelju moj " govorio mu je 8iotalevi# " nikada ništa nećeš hvatiti. " 8akle# pravićeš ek perimente a partiturama kako bi otkrio ?hi ne treba da pišeš. -i tična logika# vet lova i njihovi vrtlozi u be krajnim permutacijama# . 1bojica# i 8iotalevi i *elbo# bili u poreklom 2ijemontezi i če to u vrlo učeno ra pravljali o toj o obini# u čemu u 2ijemontezi bili vrlo ve ti# da te uljudno lušaju# da te gledaju pravo u oči# i da ka%u E3i t#o ka%ete." ( ada# čak i inteligentni gledalac# kada e vrati a nekog koncerta# pevucka drugi tav. /a am vurvnrin# govorila u njih dvojica# i te uptilno ti će mi uvek nedo tajati. Nci.... *elbo je pokušavao da mu obja ni.ii 8iotaliivi nije imao poverenja u Abulafia. +ome je po vetio %ivot Abraham Abulafia# dok e vaš veti +omamučio da prona$e *oga pomoću vojih pet taza.ii du iznitmi nidn liul lova# tako da neki tek t inti'3 iln -lvorl NopNlvitmi Niipml. Ali rezultat nije to toje značajno. ( menjajući tokom vekova lova knjige trebalo bi da e do$e do toga da e ponovo otkrije izvorna +ora. Njegova :okmat ha'+ erufbila je u i to vreme i nauka kombinovanja lova i nauka pročišćenja rca.lave.

8akle imam u rukama# i pod mojom komandom# kao što u tvoji prijatelji imali . ( ruzvijao mu je program# baš tVj# koji je za 8iotalevija bio kabuli l. ( moj Abulafija će biti oprezniji i a više poštovanja nego tvoj.anagra-i 6C (N2U+ K@?l>#lLX6>#K@?7>#K`?Qi 7C 20(N+ QC F10 BBaB +1 Q HC F10 B6aB +1 Q OC (F B6aBB +:EN B7C PC F10 B7a B +1 Q GC (F (D(B +:EN B6C 4C (F B7aB6 +:EN B6C BCC KE+ (QaB1'?(Bb(6L(7D BBC K20(N+ Kt?(l>)KtX(6D)K`?(7>')K`m> B6C NES+ B7 B7C N1+ B6 BQC NES+ U BHC EN8 c " 2robaj# napiši (# :# 3# :# kada ti zatra%i input# i uključi program.ički& 7HBC 0E. 8obro# u ovom priručniku# imam mali program u *ejziku kojim mogu da permutujem ve nizove od če'i. Evo ga# hoćeš da ga pu tim. -nogi Abdulafijini ledbenici ni u umeli da e zadr%e na tom izuzetno i tančanom pragu koji razdvaja kontemplaciju o imenima *oga od magij kih obreda# od manipulacije imenima iz koje u pravili tali man# oru$e kojim e go podari prirodom. !ar nije problem da e prona$u ve kombinacije imena *oga. ( ni u znali# kao što ni ti ne znaš " a ne zna ni tvoja mašina " daje vako lovo povezano a jednim od delova tela# i ako preme tiš jedan ugla nik ne poznajući njegovu moć# neki od tvojih udova mogao bi promeniti me to# ili voju prirodu# i bićeš zver ki o akaćen# polja# za ceo %ivot# a iznutra# za %ivot večni. .olema# vog ličnog Abulafiu.iri lova. *aš kao daje udešeno za (:3:. -o%da će to da pred tavlja za tebe neprijatno iznena$enje& amo je dvade et četiri mogućih . " .lušaj " baš tog dana kazao mije *elbo " ni i me razu'verio# ohrabrio i me. !vaću ga Abulafia# Abu za najbli%e.kromniji.je te vet bla%en tva# nauka o kombinacijama je te muzika mi li# ali pazi da e krećeš lagano# i oprezno# jer tvoja mašina bi u tom lučaju mogla da ti pru%i delirijum# a ne ek tazu.

( ja am čitao . 1 novnih n(ovu (itih nihtio dvudo ot i dva i njima# amo njima# *og je Etvorio -vit poNtojoce# 7O " A ti nemoj da pokušavaš a ofizmima# jer ako u$eš u taj red veličina# ako ume to dvade et edam na dvade et edmi računaš dvade et dva na dvade et drugi# i pada ti opet nešto kao tri totine četrde et milijarde milijardi. . A ni u imali računare. +ačno je da bi e pet završnih# ako bi u toku jedne permutacije morali da upadnu u am korpu reći# promenilo u voje prirodne ekvivalente. 2a pročitaj . A šta ćeš pa da radiš a dvade et četiri *o%i'jih imena. A ja ti ovo ka%em jer jedna dobra permutaacija +ore mora da kori ti vih tih dvade et edam lova. A znaš li zašto te +radicija upozorava daje odavde pa nadalje bolje da e prekine.i#KXDrXD dol@# u vakom lučaju broj od tride et devet cifara. No# t'vaf je mnogoA lo%enija nego što ti mi liš i Kabala e ne vodi na .veti .efer /et iru.efer /et iru# še nae ti odeljak četvrte glave.ematrija# koja iznalazi uzvišenu rodno t izme$u reci i njene numeričke vredno ti. E8va Kamena grade dve Kuće. +ri Kamena grade še t Kuća. A kada bi lova u imenima *oga bilo dvade et edam# zato .erafini. Kreni odatle i mi li na ono što u ta na mogu da izgovore i uši ne mogu da čuju.efer /et iru. Faktor ki račun. " !ato što vako lovo odgovara jednom broju i normalno mem vredi četrde et dok završno mem vredi še t totina. " A zašto. Ali nije uvek tako.a završnim mem reč K-0*: ne vredi 6PP već G7P# i tako je ekvivalentna reći E+h+h!K# +hath !al@# što znači Eonaj koji štedro daruje@. ( iz ovoga vidiš da je potrebno voditi računa o vih dvade et edam lova# jer e ne računa amo gla već i broj. Ali znaš li da bi ti kada bi brojao jedan dva tri i tako dalje# jedan broj za drugim# da do$eš do jedne milijarde# mi lim na jednu malecku milijardu# trebalo koro tride et dve godine. Kod ( aije je devet še t edam# reč K-0*:# Kemarbah " što već zavi no od lučaja znači multiplikovati " napi ana a završnim mem u redini.edam Kamenova grade pet hiljada i četrde et Kuća. A ada e vratimo na moj račun& permutacija ima više od četiri totine milijardi milijardi milijardi milijardi.permutacija. <e t Kamenova grade edam to dvade et Kuća. !ato što kada bi bilo o am lova u imenu *oga# bilo bi četrde et hiljada permutacija# a kada bi ih bilo de et bi imao tri miliona i še to hiljada permutacija# i zahvali mu e što nema još i middle initial kao kod Amerikanaca# inače bi permutacije pora le na više od četiri totine miliona. A znaš koliko bi nam bilo potrebno da ih i probamo ve# po jednu u ekundi# dopuštajući da bi neka mašina# vakako ne tvoja# mala i bedna# mogla to da eventualno . 8a li zai ta veruješ da naši mudraci već ni u napravili račun. U igri nije +emura koja te uči da permutuješ# već . . Ali morao bi da računaš i ponavljanja# jer e ne mo%e i ključiti da bi ime *oga moglo da bude Alef ponovljen tuko dvnde et edam puta# pa ti ada faktor ki račun ne bi bio dovoljan i momo bi da računaš dvade et edam na dvade et edmi& imno bi# veruji-ii# QQQ milijarde milijardi milijardi milijardi mo':iitfno:l. =etiri Kamena grade dvade et četiri Kuće.to hebrej ki alfabet nema amogla nike# doduše dvade et dva fAlu a plu pet varijanati " njegova moguća imena bila bi adr%ana u broju od dvade et devet cifara. 2rema tvojim ljud kim merama# u čemu je razlika. " .@ !naš li kako e to dana zove. 3iimfi da bi mu impre ionirao. 2et Kamenova grade to dvade t Kuća.

a jednom kombinacijom u ekundi lo%ili bi mo edam milijardi milijardi milijardi milijardi minuta# to dvade et tri miliona milijardi milijardi milijardi ča ova# malo više od pet miliona milijardi milijardi mihjardi# dana četrnae t hiljada milijardi milijardi mihjardi godina# to četrde et milijardi milijardi milijardi vekova# četrnae t milijardi milijardi milijardi milenija. Koliko li am amo puta video *elba# po le radnog vremena# da i probava programe koji bi mu omogućili da proveri 8iotalevijeve račune# da ovome doka%e da mu je u najmanju ruku njegov Abu aopštavao # i tinu o roku od nekoliko ekundi# ne primoravajući ga da računa na ruke# na po%utelim pergamentima# a prepotop kim numeričkim i temima# koji čak ni u# da i to ka%em# poznavali ni nulu.uradi. probii a tvojom budnom mašinicom za raučunovo$e. ( zatim# nije mogao da kombinuje četiri hebrej ka lova jer# znao je to# četiri kamena grade amo dvade et četiri kuće. ( kada bi imao jedan računar u tanju da i pita milion kombinacija u ekundi# ah# zami li koliko bi vremena nštedeo# ova tvoja elektron ka računaljka bi e izvukla za četrnae t hiljada milijardi milijardi milenija9 Ali u tvarno ti# pravo ime *oga# ono tajno# dugačko je koliko ćela +ora i ne po toji na vetu mašina koja je u tanju da i crpi njegove permutacije# jer +ora je već ama po obi razultat jedne permutacije a ponavljanjima dvade et edam lova# a veština +emure te ne uči da moraš da permutuješ dvade et :odam lova alfabeta ve ve znake +ore# gde vaki znak vredi kao da jo jodno lovo po ebi# mada u nekoj drugoj turi na drugim tranama (zf/i-ln be krajnim# to je te da dva hau u imenu (hvh vrede kao dva ulovu# 5bog l#ojA##i ti# ako bi hteo da izračunaš ve moguće permutacije fivlh zniikovn ćele +ore# ne bi bile dovoljni ni vi znaci nule na vetu.. " Amin " kazivao je /akopo *elbo. -orao je da igra na italijan ku tran kripciju# koja adr%i i dva amogla nika. Uzalud# čak je i Abu odgovarao# dokle je već tizao# ek ponencijalnim notacijama i *elbu nije polazilo za rukom da ponizi 8iotalevija ekranom koji e i punjava nulama do u de kraj# bledom vidljivom imitacijom umno%avanja kombinatornih univerzuma i ra pr kavanja vih mogućih vetova. No tim činjenicama od kojih e vrti u glavi 8iotalevi gaje od tada talno progonio# moralo je da o tome vodim računa. . Ali mora da e igrao brojevima kao što u tride et še t ili to dvade et# ako je tačno# kao što am naga$ao# daje# bio op ednut tim ciframa. Ali ada# po le vega što e de ilo# i a rozenkrojcer kim izdanjima pred obom# nemoguće je da e *elbo nije ponovo vratio# u vojoj potrazi za lozinkom# tim ve%bama a imenom *oga. po toji# 'ivukako # ali nVe proizvedena u tvojojN ilikon koj do 7Plini# već je to veta Kabala ili +radicija# i rabini vekovima rade ono .to nijedna mašina nikada ne bi mogla da uradi i nadajmo e neće nikada ni uraditi. !ato što bi# kada bi kombinatorika bila i crpljena# rezultat morao da o tane tajna i što bi u vakom lučaju univerzum obu tavio voj ciklu " i mi bi mo bli tali u lavi velikog -etatrona a da e ničega i ne ećamo. ..a še t .

v ihnveL @jnvn@ aivnvn @nivn@ anahvi avihha avttani avahhl aalhnv aattvhi aavtint ahlnav alinval ahvahi i@n'Lnv ihLvnp tnhtav iihtvn @Znnvc @hiEvn anniva aviahn avnhia avhiha aaivhh aahhtv aatiihv ahlvha ahtiaiv ahaihv i@L-Lvn ih@ven mntvL @ifi@r[ Linntv @rnEhv anmav aviahn avnhai avhlan aaivnh aahtivl aatiivti anivali ahhavl ahalvh .lova imao je na ra polaganju edam totina dvade et permutacija. -ogao je da izabere tride et še tu ili to dvade etu. 3ratio am e# o tavio zemičke u uglu# odmah prešao na vi ki# lnvio di ketu *ejzik i tema# a tavio program za še t lova " a uobičajenim greškama# a za to mije bilo potrebno dobrih pola ata# ali oko polu tri program e već odvijao i na ekranu u mi pred očima počoli da e) redaju tih edam totina imena *oga. .v: inhoav innviv invf@L@ Elhvvn -itrnnv . Kući am tigao oko jedanae t# ada je bio jedan at.išao am na ulicu# kupio nešto za jelo# i još jednu flašu vi kija. avhhla aalhnv aavlhn aahhlv ahlahv ahviha ahahiv lEhnv@ in@avh mvatn tinhvv Einviti anihav annvai avihati avaihn avhhal aaihvh aavihn aatihvt aniavti anvlaft ahahvi iLDnv7h inh@ve. -orao am da ačinim program za anagrame od še t lova# i bilo je dovoljno da prepravim ovaj koji je već bio preman za one od četiri. i@hnLv ihaahv ihvdn@ nhnv@ iihvnv jnifivt atmvia avihna avaihn.inivvn anaftlv avihah avhaih avanni avahlh aaihvn aanvlh . 1 etio am potrebu da proči tim malo pluća. ini5fi-tvneti @iri@riv ?mvim annaiv avhlan avanin avhaih aatiivti aavnin aanvih anhiva ativtlia ahavih avham aanihv aavnni aativhi ahhiav ahvhal ahavni @ivnn@ iintvr @nvinE annavi avniha .evnih atiinva ahhvia ahvalh ivvmia in@in. nvti n lanvh@ ih@r.

hlavah hivaah hlahav haivvh havalh haatiWv nahavi hviaati hvaalti tivatila hatavn naainv naavin r[M@ni lEvnia lihlava nnavia nnvaia nnvvai vlanan vinaah vlanan vaihah vahalh vaatilh vhlaan vhaalh vhaahi hiavlia hivaha hlanva halvna havatii haahvl hvaatia hvaalii hvatiai haianv haavhi navnal nbiaav hhavai tmvaai vlantia vihan@ vlanna valhnL vahani va tihl vnlaha vnaant htaavh hivtiaa hihav@ halavh navtila hahlva nviaah hvatila hvtiiaa haivati haanlv haniav nnlvaa nn@aiv nnaaav vtaann vinnaa vlnana vaiafih vahhia vahiha vhlaan vnmhia hlaativ hivtiaa hihuv haiativ hLvnai hahiav hviatia nvatial hvtilaa naivna tiaahvi namva nnivaa hnaavt nhaiva vtaatin vihnaa vinaan vaianh vahnai vaniah vhlaha vhahal hlahva hlaavti hihvaa haitiva tiaalvtt hahvia hvihaa :vatan hvhaia nalnav havlah nanaiv hnlaav nnviaa nnvaiv vlanna viaahh vihnaa vaihha vaainn vahnla vhlhaa vnalah hlatiav hlaahv ninvaa hainav haalhv tianval hvihaa hvalha hvtiLai halnva hEvlha nEnEvE tmlava hnviaa hnaavi vianan viaann vihnaa vaihali vaalhn vannai vhinaa vhalha hivaah tiiavah nDh@v haviati naavih hahaiv nvaiati nvum nvtiaia naaavti navaan nanvia nnaiva nnvaia nnavia vinaan vianan vinaah vanian vaamn vahaih vnaiah vhaalh hlvaha hiavha tiihava haviha haavnt hvaina hvaani tivnaai nitivu nnatav nnvaai vinana vtanna vmaha vanina vaatini vahani vnaina .

havin tivahi Ehvnta evU-i avaihh vvahih Evtiahi evhhia tivnhai Eavhhi ahlahv ahavtU Ehvhal Eviahh mvhhi Evhhai Eahlhv @hZv@h mhmhiv ahhiav avlhah vvahih Evhiah mmttivh tthivh@ vhahvi atthiva vvlhha Evahhl Evniha mmhmv vnihav ahvlah Ehhalv Evihah evhlad vvhalh E@hhvi @ftihva Envth@ arthavl avihtia Evhiha avhahi afDaivh aftvath trmvn tvmrih Evh@.aivfth vhniaa vaihha vaahni vahiha vhinaa vnaani vnalha alavhti alhhva vhhal@ valhah vanian vetiath vtilaah vnnlaa vhaain aiahhv alvahh vnnaai valhna vantna vatiani vniana vnhia@ vhaani aiahvn aivahn Whhdfcv LLthvtD ee v i tDt\ vnnaia vaaihh van@(h vannia vnaina vnnaia vhahia ain@vn aivnah viViVva E@nivh Dav i hh vnnaai vaaihh van@hl vnalan QilhAvh Ealhhv @hrt v i [t i @mhv Ea m -nvih Ealvhh E@hh i v [mt\ vi h mah vh i ih e@ vnn i eevbih aahvni ehiavh maihv .h Evtihia Lhhvai .vtiatita valann vaahlh vannia vannai vniaha vnama vnnaai vnnaia vnanal e lanvti aih@nv alhvah alvnha vtvhfth hvVft eLihvn vnanal vaianh vaahhl vannai vhlaan vnanai vnhaal aianhv ainvha tti vtih* tf ihvh a eeinhv vnnlaa valhan vaahlh van i@n vhlhaa vnaain vhaiah Elavnti alhhav [i:@afVv .

mh i ahv mh i avh i hv Wt\b i vh vtiahtv @hhavi . hA5naa i Za n vanai haiahv naaivh haah i v haiavh haahvB h vaah B haivha hah i va h vah haaihv .hhvia trtiv-i h i ahva h i haav hlhvaa hivhaa h i vaah avah haihv@ nahiav hahvia havhai havalh naavhi hh B ava hna i va rthavit rDnvaak hhvvia hhavai hviaha hvaiah hvahia hvhati ahahvl ahhval hiahav hihvva hi vaha h i avha haihav hanvai havahl hh B aav hha B av hhavai hhvaal nviaah h vaha i Eh i hav abiavih afiviah h i avhL hihaav h B aahv haivha hahaiv haalhv hh t vaL hhaa v hhaiav hvihaa hvaaln hvat mh haihav htavBh ah ihvm ahavhl attviha h i avah hihava h i aavh ha i vah hahavi haaivh hh i vaa hhaavl htiaiva hvihaa hvaanft hva i ha htEihva haavh i mh i vmft atihiav ativaih h i athv atmiva itivLht EhEvna Ehhaiv ativnia hi n@vt hivhaa h i vhva namva havhi@ haavih hh i . v@ nnvaWa nnavia trvmihL nvt\Lim aha h i Evh hivaah hivaha h B rnfukv haiEhv haviha haahiv haiavh haviah haahvi ni tit\ S mmv hhviaa hhaaiv hviaah hvhiaa hvaai h halvah hah iav hhviaa hnaavi hviaha hvn iva hvht l .

. 2rimakao am fotografiju i pročitao po vetu.. 8ešava e i najboljim naučnicima. ( zatim# povrh vega# kada e bira lozinka bira e nešto čega čovek mo%e lako da e eti# koja e ukucava pontano# koro in tinktivno.ofija# še t lova. A onda zbog čega bi *elbo morao da razmišlja u kabali tičkim terminima 8iotalevija.. 2robao am a imenom pod brojem tride et <e t.vima. Nije e de ilo ništa. . Njegov input nije bio (A:3E: " kako na to ni am odmah pomi lo " već :E3:A(. . 2okušavao am da odbacim na'prijntnu pomi ao# ećanje na ono veče u 2ijemontu... Ništa. 2a ipak ada am već bio /a'kopo *elbo a /akopo *elbo mora daje mi lio i to onako kao i ja. 2robah ponovo a oba imena.. 2rirodno da e u toj tački naredba ze permutaciju preokreće. . 2o lednju gutljaj vi kija a potom am neodlučnim pr tima# pokušah a imenom pod brojem to dvade et. . 1n je te bio op ednut 2lanom# a u 2lan mo ugurali toliko drugih komponenti# društvo 0u%e i Kr ta# . -orao am dakle da brojim odole. Enoja. !ainatio am e oko jedne otmene ali po' 'grešne pretpo tavke. (:3:EA# taman po la9 -orao bi da poji Notarikon a +emurom# i da izmi li akro tih da bi e etio reci. 8ošlo mije koro da pre vi nem.ve am izgrešio. .la ila je& E/erja amprvaipo lednja. *elbo ne bi bio toliko otrcan. /a am taj koji jo razmišljao uvrnuto. A onda# zašto je bilo potrebno da ona budu anagrami. (li# zde na na levo. *elbo voli Korencu# voli je upravo zato što je takva kakva je te# a ona je . !ar ni mo primetili upravo pre me ec dana daje u po lednje vreme objavljeno najmanje tri romana u kojima u protagoni ti tra%ili u kompjuteru ime *oga.ofija " i mi leći da ona# u ovom ča u# ko zna.. 2omi lio am na Korencu 2alagrini. *elbo je tavio u kompjuter ima *oga tran literovano na latinične znake# a amogla nicima naravno# ali kako je reč bila hebrej ka napi ao ju je zde na na levo.. . *io am na korak od rešenja# mo%da je *elbo# iz razloga koje ni am u pevao da prozrem# brojao odozdo. /a am kurva i vetica.. 2ru%io am ruku okrenuo fotografiju koju am o udio.taja znam& /jnelda#J:ajde 3idi :irama Eno Akobogda.. /a am poštovana i omra%ena. No# naprotiv# *elbo razmišlja na način koji je još više uvrnut.inarhiju# :omunkulu e# Klatno# Kulu# 8ruide# Enoja. Ne# ne najboljim naučnicima. /a no# odozdo. Kazaubone# imbbecilu " rekoh ebi.. 2otpuni mrak..ofijaL.hanaiv hahavi hahvia hahval haviah havlh@ havaih h@v@ni havhia hEvhai 1-Uzeo am u ruku otkucane trake# ne odvajajući ih# kao da kori tim vitak izvorne +ore. -ora da am načinio neku grešku# neku u%a no glupu grešku# ništavnu grešku.@ +o mora da e de ilo po le zabave kod 0ikarda.

lova i tvorenje lo%enih varijacija 2a je konačno izgovorio (me koje je Ključ# Kapija# Eho# 8omaćin i 8vor.12:(A... (z +amne +ačke na taju lova +uni# lolo rtin@ mif. Ali u četvrtak am mi lio amo na to da am pobedio. Kada e melodija znakova pokreće a njom e pokreću ugla nici i amogla nici. 2otom# dok je štampač neumoljivo brbljao# bacio am e pohlepno na jelo# i ponovo na piće. 3ratio am e i tavio u štampač prvo po lednju file# onu koju je -olbo napi ao pre voga bek tva u 2ariz. 1n bira jedno tajno ime da bi prodro u dubine Abulafije# predmeta a kojim vodi ljubav ?jedinog> ali čineći to mi li i tovremeno na Korencu# tra%eći reč koja će da pobedi Abulafiju ali koja mu lu%i kao tali man da bi po edovao i Korencu# %eleo bi da prodre u rce Korence i hvati# kao što mo%e da prodre u Abulafijino rce# hoće da Abulafija bude neo vojiv za ve druge kao toje Korenca neo vojiva za njega# zano i e da čuva# poznaje i pobe$uje Korencinu tajnu onako kako dr%i u ruci Abulafijinu. . Ali kako am bio pijan# ponovo am eo za ta taturu i ukucao . -ašina mije ljubazno ponovila pitanje& E(maš li lozinku. ?:.@ Ekran je počeo da e i punjava recima# redovima# indek ima# u bujicama tek tom. !atim am e zau tavio i otišao u kupatilo da e umijem.ofija. Kao i a 2lanom& voje am %elje hvatao kao tvarne.3ručni@ u mi e u ccanjc 8iotalevijeve reci& EU drugoj efiri mračni Alel o preobraća u jajnoj) Alefa.@ ( taje bio Abulafia# a vojom tajnom rezervom5iA!e .@> odgovorio am& ENe. 2očeo am da igram# da plje kam rukama# da pevam neku voj'tiičku pe mu.iiji(i(ii QC kantilenu odano ti. (z nje izlazi :ohma# -udro t# !nanje# prvobitna ideja u kojoj je ve adr%ano kao u nekoj škrinji# premno da e razlo%i tokom tvaranja. BB ii iA i rA (A BBBBB -iiilnr i nll i 58inku iniii# ?U>iim pinv > .la nici# dali amogla nici# i zajedno tvaraju N .am ada. 2očeo am da izmišljam objašnjenje i da e zano im kako bi moglo da bude i tinito.@ -ašino budalo# ne izlu$uje te čak ni pomi ao na Korencu.. 2rodreo am u Abulafijinu tajnu.. *orhe # .<krinja onoga što je *elbo znao# ili verovao da zna# njegova .ada to znam# i znam da e njemu# u jednom trenutku razbi trilo# pa je hvatio ono što ja hva'l.olem> 1nda# iz mr%nje prema Abulafiji# na tupoglavo pitanje po toti put >E(maš li lozinku. U :ohmi je adr%ana uština vega što će proizići.. QB/uda Keon e bacio na permutovanje .. *io am toliko uzbu$en zbog pobede da e ni am čak ni zapitao zbog čega je *elbo izabrao baš ovu reč.K.

ii koju šum znao ali čnk u mi i oni# prera$eni vrlo ličnim -flUlnviin vlitoiijdin# udu i kr uvnli u a vim novom votlu. Krunim te izvode kao zrna jeretičkih brojanica# i pritom uvi$am da bi neki od njih mogli pred tavljati# za *elba# nekakav alarm# trag pa enja. Naišao am na igre# vezne# izveštaje o do'U-iitVjiimi 5. 1djutra amzurioutaj ekran i u mravinjak tačka tih oblika koji je tvorio štampač. <ta am hvatio o njemu u toku dve godine koje am koro vakodnevno provodio uz njega. -orao am ovde da čekani. lArnbudio am e oko o am ati iz dubokog na i ošamućeno ti i u pi vom trenutku ni am znao gde am. (li am mo%da ja taj koji ne u peva više da razlikuje dobar a'vet od za tranjenja ve ti. 1teturao am e u pavaću obu i pao obučen preko kreveta koji jo o t. Naišao -iliti lm oillumktt Ug dnevniku# mi hpoviiNl. 2ronašao am opa ke# portrete o oba kojih am e i ja ećao ali koje u ada zadobijale drugu fizionomiju " rekao bih zlokobniju# ili je zlokobnije bilo amo moje vi$enje# moj način ponovnog klapanja lučajnih znakova u u%a ni završni mozaik. <ta am u uštini ja znao o /a'kopu *elbu. Na reću o tala je jedna te lica kale i kuvao am nekoliko šoljica. A po ebno am naišao na jednu ćelu file koja e a tojala i ključivo od citata.ao nenamešten. (zvučeni iz najnovijih štiva koje je čitao *elbo# prepoznavao am ih na prvi pogled# koliko mo ličnih tek tova pročitali ovih me eci..ii> mn o mašini i počoo da štampam a drugih di keta# pniiuii lironolnAkoin rodu.i# kico pripnvednrkih po kušaja zapi anih a jetkim prko om onoga koji ih je već o udio na neu peh. 3i iit.BC# *elbo je rekao da će telefonirati ledećegjutra.om. 2okušavam da ebe ubedim daje moje iščitavanje ono pravo# ali ubrzo po le tog jutra nekoje ipak rekao za mene# a ne za *elba# da am lud. 1či u mi e vi azile od uza. +u i tamo odem na tera u# da proverim da li e ko mo%da primakao u pevši e uz bre%uljak.ada je već bila noć# noć dvade et prvog juna. -e ec e lagano penje na horizontu one trane *rika. Ne u u$ujem e da pro$em du% hodnika# o tajem u čika Karlovoj radnoj obi# i gledam kroz prozor..ada ne mogu ponovo da pročitam *elbove tek tove# i ćelu priču na koju mi oni iznova vraćaju mi li# o im u vetlu te file. 1vaj broj nije bio lučajan# ili je pak koincidencija bila zabrinjavajuća. Koliko am poverenja mogao pokloniti dnevniku jednog čoveka koji je# prema op tvenom priznanju# pi ao u izuzetnim okolno tima# obnevideo od alkohola# du'vana# traha# tri dana potpuno od ečen od bilo kakvog dodira a ve'l. 3eliku kuću i punjavaju čudni šumovi# mo%da u crvi ili miševi# ili duh Ade'lina Kanepa. =ini mi e .Kada je štampač pre tao da radi# pročitao am# i to me poremetilo da jedno vreme ni am bio u tanju za odluku da li am pred izuzetnim otkrićem ili dokazom ludila. . .. u hi vronio. +elefon nije zvonio# ni am e BB ud i vi ni cl n idom i kupini nošto# iz traha da bi *elbo mogao da zove (m. Ali zašto ovi a ne drugi. *ili u označeni brojevima& to dvade et. +ačno ili la%no bilo ovo što amproči'i .. U glavi mi e vrtelo.

.. 2okušavao am da amom ebi ra vetlim neodgovorni način na koji mo ja# *elbo# 8iotalevi došli do toga da nanovo i pi ujemo vet i " 8iotalevi bi mi to tako rekao " ponovo otkrivamo delove Knjige kojij u bili ukle ani belim plamenom# u malim me$upro torima . X i Uhii liAin. i ni Km U r . ?( r i.to u o tavile one bube crnog plamena koje u na eljavale +oru# i kao da u je činile ja nom.@ (pak# bre%uljak je tako miran u ovoj# ada već letnjoj noći. ?. 8o ponoći bih mo%da uvideo da am tigao u 2ariz# da am e kao lopov akrio u jednom bezazlenom muzeju tehnike# amo zato što am o glupo uvukao u makumbu organizovanu za turi te# i pre' piiKtio e hipnozi perfAumadoro nL# i ritmu ponto a. -o%da da bih prihvatio otkriće da će e naše fantazije# započete mehaničkim baletom# ada u ovom hramu mehanike pretvoriti u obred# koji pripada# kojim e javlja i kojim go podari Ešu. da o o lobodi čini# do BBBB X X B# iA .tani lav /. ( vraćao e u mi lima na po lednje godine prepuštajući e začaranom bubnjanju EatabaYue @.. 7 *(NA:Ne očekujte previše od kraja veta. /oš am mogao da e branim umnjom. B mnjo jo ooanjo pokušavalo vaki put. 2rethodne večeri u peri kopu ni am imao bilo kakav dokaz da je ono što mi je otkrio štampač i tinito.i uli i k.n (mun .aramon.. 1vde am# ada# pošto am po tigao " nadam e " mir i Na'kono t . Q 7 egne pobo%no t i podozrenje# da bi nanovo lo%ilo mozaik# i to duhovno ra polo%enje# to i to kolebanje izme$u privi$anja u mašti i predo ećanja zamke# %eleo bih da ačuvam i ada# dok najbi trijim umom razmišljam o ovom što am tada mi lio# ponovo la%ući dokumente koje am predhodnog dana čitao gotovo mahnito# i tog jutra na aerodromu i tokom puta za 2ariz..i BBA i. Kee# AforM mM# Fra zki# Krakovv# fMda[' nict[o Kiterackie# B4PP# E-M li Nieucze ane@> ..da e nalazim u nekom filmu# koji je mučan& E1ni dolaze. i ml liiA5liiiij (um( Kkn. Koliko je pre vega avanturi tička# ne igurna# bezumna# bila rekon trukcija koju am pokušavao da provedeni# kako bih zavarao vreme# i da bih e odr%ao u %ivotu# neko veče# od pet do de et# u 'pravljen u peri kopu# dok am da mi ne bi utrnule lagano i mlitavo pokretao noge# kao da pratim neki crnačko"brazil ki ritam.udbine# da ponovim priču koju am iznova gradio# pun ne' pokoj tva " i nade koliko god daje bila la%na " u peri kopu# pre dve večeri# jer am je dva dana ranije pročitao u *elbovom tanu i jer am je do%iveo# delimično a da toga ni am bio potpuno ve tan# za proteklih dvanae t godina# izme$u vi kija kod 2ilada i prašine u (zdavačkoj kući .

@ :oćoš da kii5cš da am površan. -nogo ka nije# Kia će mi reći& E+i %iviš od raznih površno ti. Ni) odgovoiilii mi je ono šio drugi nazivaju temelj'nošću :jiino ji) jodnu l. primljeni na Akademiju .en'.2očeti tudije dve godine po le šezde et o me i to je kao da te BP47.@ +og daha am počeo da po tajem nevernik. 8a u$eš QPna jednu tranu# izaći ćeš na drugu# i naći ćeš e u jednom vetu koji tu) mo%e da po toji i tovremeno a tvojim. Kada izgledaš temeljan to je zato što u tvari pajaš više njih# i tvaraš naizgled temeljno t " temeljno tkoja# kada bi bila temeljno t# ne bi mogla da e odr%i na nogama. 3eruje i tovremeno amo u jednu tvar# a u drugu i ključivo ako na neki način proizlazi iz prve. /N+everovanje ne i ključuje radoznalo t# ohrabrenje. Nije da onaj koji je nevernik treba ni u šta da ne veruje. druge pak trane# /akopo *elbo koji je imao najmanje petnae t godina više od mene# ubedio me je nešto ka nije daje to o ećaj koji imaju ve generacije. +o verovanje. (mate uti ak kao da te po'grešili godinu ro$enja. 8ovoljno je ne verovati# i dve ideje " obe la%ne " mogu da e udare i tvore dobar interval ili diabolu in mušica.o oiakt# frtlvorodiiiion5ion:lnti kocka. U tvari# ka%njavao am ebe zato što am ranije bio vernik. Ne zbog škrto ti# već mo%da zbog umnjičavo ti prema tripovima# moj otac je pokušavao da to izbegne. /er biti vernik to je kada te za dve tvari koje ne idu zajedno# i to baš za obe# a mi leći i na neku tamo treću# tajnu# koja ih objedinjuje. ?Kia# ne znam da li ću ikad ponovo da te vidim# ad u 1ni ušli u pogrešne trane i . . !anelo mi je mozak. ERilj ovog ča opi a#@ zaključio am onda# citirajući uvodnik ča opi a# jer am bio prepreden i ubedljiv dečkić# Eje te u uštini da va pitava i obrazuje na prijatan način. . 2o tupa kao kratkovidi čovek# metodično# ne kocka e a budućnošću.ir.amo ne veruje baš vemu. Uvek e ra$amo u pogrešnom znaku a op tati u vetu na do tojan tven način podrazumeva upravo potrebu za i pravljanjem op tvenog horo kopa iz dana u dan. +o što am podozriv pre+nai lancu i$ejag ne znači da ni am voleo i njihovu polifo'niju. Formirali mo e na otpacima mudro ti. (li ritam# po moguć tvu d%ez. J3erujem da po tajemo ono čemu na je otac nekada podučavao# dok još nije pokazivao brigu za naše va pitanje. (mao am de et godina i hteo am da me moji pretplate na jedan nedeljni li t koji je u tripovima objavljivao remek'dela knji%evno ti. Ni am uva%avao ideje za koje u drugi davali %ivot# ali dve ili tri ideje koje ni am uva%avao mogle u da tvore melodiju.@ -oj je otac# ne di%ući oči a vojih no' vina rekao& ERilj tvog ča opi a je i cilj vih novina# to je t da prodaju što je moguće više primeraka.

ećam ga e odlično# dana je potpuno obrijan i pripada nekoj komuni u kojoj pletu korpe. -ark mi je bio impatičan jer am liio Nijuuun da je a vojom 8%eni a radošću vodio ljubav. +ačno je da am li tajući moje štivo o +emplarima# i o raznim grozo'l. 1%ivljavam ra polo%enja iz onog vremena amo da bih pokazao u kakvom am e duhovnom tanju pribli%io . /a am %eleo da budem amo radoznao. 1cenio am daje ča no uče tvovati na zborovima i u povorkama# vikao am a drugima Efaši ti# bur%uji# još vam je o talo malo9@# ni am bacao grimizne kocke a kaldrme ili metalne kugle jer am e uvek plašio da će drugi meni da rade ono što ja činim njima# ali am o ećao neku vr tu moralne razdra%eno ti u be%anju ulicama u centru# kada je navaljivala policija. !abavljao am e tra%eći prave parole. Ne čini loše# a po taje e bolji. različite grupe& umnjao am daje a vim dovoljno da e prona$e prava parola kako bi e od jednih prešlo ka drugima. 8ok mo izmišljali 2lan otkrio am da mnogi opijeni tajnom# vode takav %ivot kako bi pronašli pro vetljenje. +amo am tigao a ra polo%enjem onoga koji prko i bujici praznih reci o i tini da bi e pripremao za . -ora da ve zavi i od odno a izme$u %e$i za vlašću ?moć u tvari> i nemoći pri jedinjavanju. ..umišljam da i muškarci# iz onoga što pišu# ne bi bili bolji># pa mi u taje mala umnja da nikada i nije vodio ljubav u punom obliku. No Ali ter \ Krouli# koji je defini an kao najperverzniji čovek vih vremena# ikoji je dakle činio ve što je uopšte mogao da čini a privr%enicima oba polu# imao je prema njegovim biografima# amo u%a no ru%ne %ene ?5.ve tan da ne veru'jem# o ećao am krivicu me$u tolikima koji u verovali. Kako am o ećao da u u pravu# odlučio am e da verujem kao kada e pije a pirin. <ta am zai ta mi lio pre petnae t godina. +o je kazao jedan dugajlija# a gotovo tatar kim brkovima. Našao am e u red 0evolucije# ili ako ništa ono u najčude nijem njenom imuliranju koje e uopšte zbilo# a u potrazi za ča nom vorom. 3raćao am e kući a o ećan'jem da am i punio jednu obavezu# kakva god daje bila.aramonu i prijateljio a /akopom *elbom.ikovao am da bu QG dem linčovan i kazali u da am faši ta.ludinim# naprotiv# u hodniku fakulteta# rekao am da u e talni ?ii((iinci u krovni# nh Krap ka jom prirodno završavali pi anjem knji%u'rluti lipa -tilrrijaltitum i ompiriokritici5am. 2raktično am ve%bao gla .o vojili tvoj vet# a zbog moje greške& uverio am ih da po toje bezdani# a toje bila njihova labo t. Na zborovima ni am u pevao da e oduševljavam razlikama koje u delile '.iima koje u im e pripi ivale# naleteo na Karpokratovu tvrdnju kako# da bi mo e o lobodili tiranije an$ela# go podara va ione# l roba da činimo razna zlodela# o loba$ajući e dugova klopljenih a univerzumom i op tvenim telom# a amo počinivši vakakva dela duša mo%e da e o lobodi op tvenih tra ti# ponovo nalazeći i kon ku či tom. Kako mije katkad zapadalo# u povorkama# da e vr tam uz jedan ili drugi tran parent ne bili pratio kakvu devojku koja bi mi uzburkala maštu# došao am iz toga do zaključka daje za mnoge moje drugare politička ratoborno t upravo jedno ek ualno i ku tvo " a ek je bio nekakva tra t. +o e o?i?t?A&n po mirnom $alilaju lijekove proze# i po njenom ra polo%enju# . Ki5.

Ne baš bez ikakvog prebacivanja# o ećao am e kao . 3ero'vao am i ja daje na pragu društvo jednakih# ali am ebi govorio da bi u ovome društvu morali da rade ?bolje od pre$ašnjih> vozovi# na primer# a ankiloti koji u me okru%ivali uopšte ni u učili kako treba dodavati ugalj u peć# pokretati kretnice# a tavljati tabelu a voznim redom. +ako am mogao da provodim jutra u prizemlju i ra pravljam o proleter koj nauci a u po lepodnevima da budem gore i upra%nja'vam ari tokrat ko znanje. !bog toga je moj politički izbor bila filologija. -i io am daje o novni problem# ukoliko navodimo E/a am onaj koji je@# u tome da e odluči gde dolazi znak interpunkcije# da li izvan ili unutar navodnika. 2riča o +emplarima me je očaravala# od ča a kada am bacio pogled na prve dokumente. +emplari u bili monaško'viteški red# koji je po tojao u meri u kojoj gaje priznavala crkva. (pak je bio potreban neko ko bi bio potpuno preman za te vozove. Iiveo am lagodno na ta dva paralelna univerziteta i nimalo ni am o ećao da am u protivrečno tima. U toj epohi u kojoj e borilo protiv vla' ti# najviše me je u%a avala priča o proce u# koji najbla%e rečeno daje povode za umnju# a zbog kojih u +emplari lati na lomaču.i pravljanje logova. (z nekih a vim lučajnih razloga prijavio am e na eminar iz rednjovekovne i torije i izabrao diplom ki rade o proce u +emplarima. +ako am po%eleo da proučavam nešto što bi mi dopuštalo da govorim ono što e moglo potvrditi na o novu dokumenata# kako bih ga izdvojio od onoga što je o tajalo kao pitanje ame vere. Univerzitet u -ilanu je tih godina lu%io za primer. +o vizionar ko razbacivanje razdra%ilo je Q4moje bezverje# i odlučio am da ne gubim vreme a lovcima na mi terije# o lanjajući e i ključivo na izvore iz tog vremena. Ako je crkva ra pu tila red# a to je učinila pre edam ve'kova# +emplari ni u mogli više da po toje# a ako u i po toj ali ni u bili +emplari. 8ok u e u vim drugim delovima zemlje zauzimale ale za predavanja i jurišalo na profe ore# tra%eći od njih da govore amo o proleter koj nauci# kod na je# o im nekoliko incidenata# bio na nazi dogovoreni pakt# ili bolje teritorijalni kompromi . 0evolucija je vladala poljnom zonom# velikom alom za predavanja i velikim hodnicima# dok e zvanična Kultura povukla# zaštićena i a garancijom# u unutrašnje hodnike i na gornje pratove# na tavljajući da govori kao da e ništa nije dešavalo. Ali ubrzo am otkrio da ih je# od trenutka kada u po lati na lomaču# gomila lovaca na mi terije pokušavala vuda da prona$e# iako nikada nije pru%en nijedan dokaz.@ -o%da i zbog toga što am pre podne %iveo u entuzijazmu# po le podne am znanje izjednačavao a nepoverenjem. . +ako am akupio najmanje to knjiga# ali na kraju am od toj)a pročitao amo tride etak.taljin koji e meška i pod brkova i mi li& E0adite# radite# bedni boljševici# ja za to vreme učim u zavodu u +ifli u a zatim ću ja da zacrtam petogodišnji plan.

-ešao e če to u'razgo'vom# za pultom ili za tolom# ali gotovo uvek da bi ubacio neku frazu kiija ledi entuzija te# ma koja daje bila tema o kojoj e ra pravljalo. Neko bi pričao o jednom do':iicliijii# potpuno uvlačeći u priču društvo# i *elbo bi gledao govornika ?iiiiin vojim ivka t.8ošao am u vezu a /akopom *elbom baš povodom +emplara# kod 2ilada# kada am već uveliko radio na diplom kom radu# pred kraj edamde et druge. -ogao bih da napišem političku priču o tim godinama regi trujući vremena i načine na koje e prelazilo po tepeno od crvene etikete do *alentajna od dvanae t godina i najzad došlo na kva . 2o dola ku nove publike 2ilad je o tavio alu za bilijar# gde u e likari i tramvajd%ije izazivali na dvoboj unučićima# ali je po tavio još i fliper. o G 8ošao am od vetlo ti i bogova# a evo me u izgnan tvu# odvojenog j8d njih. +uširao je i drugom tehnikom# pitanjem.C mo%da zbog toga što am od utan# ili zbog labe pokretljivo ti ruke. -enije kuglica trajala vrlo kratko i u početku am mi lio daje B. Ali kod 2ilada i novinar e o ećao izrabljivanim proleterom# proizvo$ačem viška vredno ti okovanim kako bi montirao ideologiju# i tudenti u mu davali oproštenje greha. 1ko šezde et o me# i tokom ledećih godina# 2ilade je po tao 0ikov *ar gde je za i tim tolom aktivi ta 2okreta mogao da zaigra karte a novinarom privatnog dnevnog li ta# toje po zatvaranju broja odlazio kući da pravi dete# dok u prvi kamioni već odlazili da po kio cima di tribuiraju la%i i tema. *elbo je imao neku naviku tajanja uz bar kao daAje u prolazu ?navraćao je ovde najmanje de et godina>. -inimum alkoholnog uzbu$enja bio je obavezan i tari 2ilad# čuvajući voje flašice belog za tramvajd%ije i najari tokrat kije klijente# zamenio je penušavo i 0amacoti re kim 81R za intelektualce demokrat kog tipa# a 8%oni 3okerom za revolucionare. U početku je ni am primećivao# ali am je uočio jedne večeri prateći *elbov pogled.ozclenim očima# uvek pomalo od utnim# dr%eći Anflii u vi ini boka# kao :a jo zh . *io je to tari bar uz zgradu -ornarice# a tez' gom od cinka# alom za bilijar# i tramvajd%ijama i zanatlijama iz kraja koji u dolazili a prvim vitanjem na jedno belo vince. +ek kada u prošle godine hvatio am i tinu# pošto am video kako igra Korenca 2elegrini. JJ J ?1dlomak iz +urfaAna -P> *ar 2ilad bio je u to vreme otvorena luka# galaktička krčma gde u e vemirci 1fiulka# koji u op edali !emlju# u retali a bez eventualnog udaranja a ljudima (mperije koji u obično patrolirali poja om pu tog Alena. (zme$u jedanae t uveče i dva ata noću ovde u prolazili lu%benik izdavačke kuće# arhitekta# autor crne hronike koji je pri%eljkivao treću tranicu# likar iz'*rere# poneki o rednji pi ac# i tudenti kao ja.

*elbo# koji bi edeo i pred tebe# mogao je iznenada da pogleda u voje ruke zuri u koleno# ili čkilji uz zluradi o meh# ili da o tane nekoliko ekundi otvorenih u ta# očima uprtim u tavanicu# i zatim# laganim mucanjem da prozbori& EEh# vakako da taj Kant. *ilo je to i onda kada je nm 8loliiluvljitm pravila priručniku noniojAiiiA-B>A## naopako vetove# bi nakazi9. Ka%e e onome koje pun ebe.@ 1nome ko ne zna za taj pijemont ld izraz# neki put bi objašnjavao& E-a gavte la nata# izvadi zapušač.@ Ne HBznam šta e dešavalo# ali vako bi od te tačke počeo da umnja u priču# uključujući i onoga koje pričao.ovao trenutke bAek tva# oklevanja# povučeno ti# trenucima lnliio ni5#jA#uvorljivo t.ukXi dogodilo..@ !atim te je gledao a zabrinutošću# kao da i ti# a ne on# pomutio čaroliju# i ohrabrivao te& EAli ka%ite# ka%ite. 2ijemont ld# kod *elba# je bio taj način da govori bez gledanja mnogo agovornika u oči# ali ne onako kao kada e izbegava pogled. -ora da u to bile njegove pi'jemont ke modulacije koje u njegovim potvr$ivanjima davale upitno t# a njegova pitanja činile podrugljivim.@ (li& E( ozbiljno i to rekao. +#'i njegova intelektualna potišteno t libertina krivala je očaj' iiirku crni za ap olutnim. Ali nije bio u pitanju amo pogled.. .. *elbov pogled nije izbegavao dijalog. =ovek je imao glavu.n no t.ivn. /ednim pokretom# jednim jedinim uzvikom# *elbo je imao moć da te preme ti na drugo me to. /edno tavno e krećući# na brzu ruku fik irajući tecište paralela kojima ti ni i poklanjao pa%nju# u jednoj neodre$enoj tački pro tora# nagonio je na o ećaj kao da i ti# do tog ča a# tupo zurio u jedinu beznačajnu tačku..radi G6 . Ali iz njih rnu izvukao pogrešnu lekciju# jer am ih izabrao kao model vrhun kog omalova%avanja za banalno ti tu$ih i tina.izve no vreme zaboravio da pije# i zapitao hi& E( ziii.@ 1ve njegove upadice imale u po obno t da te nateraju da prinioćuješ i prazno t vega# i ja am bio njima oduševljen. *udući da je jedina tvar koja gaje ljutila bila nepri tojno t drugih# njegova nedolično t je za uzvrat bila unutrašnja# ograničena. ima nečega što.. Ako ga ukloni# pššššššš# vraća e u ljud ko tanje. +eško juje bilo hvatiti na prvi pogled# jer je :dbo knnipon5.@ 2onekad# kada je bio na amom vrhuncu gneva# reagovao bi nedolično.iirniil.. +ok ada# pošto am prodro# a Abulafijinim tajnama# i u *el'(iovii dušu# znam daje to što e meni činilo daje trezveno t# i što am jii podijAao na nivo %ivotnog principa# za njega bio jedan vid melanho'liji9. :oću da ka%em# pretpo tavimo da i e mučio da doka%eš kako je Kant doi ta okončao kopernikan ku revoluciju moderne filozofije i da i e kladio u %ivot zbog te tvrdnje.tezao je u ne# obrtao prvo oči ka nebu# zatim je avijao pogled# i glavu# leva prema dole# i govorio u pola gla a& E-a gavte la nata. 2retpo tavlja e da te abnormalne u love trpi zbog priti ka zapušača koji dr%i u tra%njici. /er vakako ima u tome.. (# fjitdnjiićl jtn lako rorilušću opijonof# kako f..@(li# ako e ek plicitnije trudio u atentatu na ćeli i tem tran cendentalnog idealizma& E-a.i u kojima o# uz vedru nevericu# razvaljivao Nlvaniiijnm ap olutnih nlt. l. 8a lije zai ta %eleo da napravi vu tu gu%vu.

Neke u no ile davni datum# očigledno je na njih prepi ivao pra tare napomene# iz no talgije# ili zato što je mi lio da ih zaokru%i. .am kada će konačno da joj izrade pi.. filename& +ri %ene aleću oko.. !atim -arilena ?-erilena. . 1dno nije moguć# pripada drugoj vr ti. /a u tom ča u ponovo vidim -eri Kenu# i belilo gaćica koje e vidi i pod plave uknje koja diše# i hvatam da je plava i promenjiva i nepri tupačna zato što je drugačija.urak# mama koja odajo lajnu da devojčicama nera te H7pišurak i da one o taju ovakve kakve u. Ka nije am po tao ve tan da am ja mer izbri ao a da gaje on amo zametnuo# i da zbog toga nije mogao da bude miran. -ama koja peva dr%eći me u krulu kao da me ljulja mada ini više nije potrebno u pavljivanje# a ja e pitam taje to pe/'vala# jer am voleo njen gla i miri lavande njenih grudi& EC Nebe ka vladarko " ti tako či ta i tako lepa " pa i o kćerko# %eno# devo " pa i o majko . 8ruge u iz ovih po lednjih godina# otkako je imao Abua u rukama.ve dok e ne retneš a op tvenom prazninom još mo%eš da mi liš da i u vezi a /ednim# ali tek što počneš da petljaš a glinom# bilo daje ona i elektronika# već i po tao demiurg# i vako ko e zala%e da tvori neki vet odmah je izlo%en pogibelji od greške i zla.L 2ucaj na vi oko# *elbo.pa itelja. 2i ao je po navici da bi e igrao a mašinom# da bi razmišljao u amljen o vojim op tvenim zabludama# zano eći e dane E tvara@ jer je tvaranje# čak i po cenu pravljenja greške# čin koji e uvek vrši iz ljubavi prema drugome a iz amoljublja. -eri Kena. Ali *elbo je# i ne pri'mećujući# prelazio u drugo područje. 1vako& toute le femme YuejAairencontree e dre ' ent auZ horizon " avec le ge te piteuZ et le regard tri' te de emaphore ou la pluie.rico# ja koji pil..@ 2rirodno& prva %ena moga %ivota nije bila moja " kao uo talom što# u načelu# nije bila ničija.>. Rrtica& i to večeri# mama koja talkom po ipa ru%iča to tolo mnjo fi l.bogo lov kog fakulteta# gde je još imao nage u nešto da veruje.tvarao je# a nikada to nije radio& njegovo oduševljenje 2lanom ro$eno je iz te potrebe da napiše Knjigu# makar ona bila ve od amih# ek kluzivnih# izrazito pogrešnih namera.. !aljubio am e odmah u jedinu %enu po obnu da učini ve bez mene. 2rva ljubav# 2re veta -arija. Na vi ini# nedo ti%nu. Kir ki opi ati umrak# zlatnu ko u# veliki plavi čuperak# mene i pred klupe a no om uvi # pravog# nju kako hoda kao ekvilibri ta po ivici na ' lona# ruku raširenih da bi uravnote%ila voje o cilacije ?bo%an tvene olc tra i tole># a uknjom koja leprša lagano izme$u ru%iča tih butina.orbonu bilo je teško hvatiti da je mo%da patio zbog izgnan tva a. -e$u Abulafijinim file pronašao am mnoge tranice p eu'dodnevnika koje je *elbo poverio tajni di keta# iguran da one neće izdati njegovu klono t# toliko puta potvr$enu# polo%aju običnog po 'matrača veta.. +ek umrla u nu# bleda 1felija medu cvećem u vom de'vičan kom mrtvačkom kovčegu# dok veštenik izgovara molitve . +reća %ena odmah izgubljena u provaliji u koju rlja.voju rableov ku .

C njoj am mi lio pre nego što ću za pati# peo am e uz bre%uljak da bih uzeo mleko a majura i dok u partizani pucali a bre%uljka iz prvih bojnih redova na me to koje je bilo pod op adom# video am ebe kako trčim da bih je pa io# o loba$ajući je od bu'ljukacrnih razbojnika što u je progonili a šmaj erima u rukama.. (mao am amo jedan podatak o njoj# veoma bled i neva%an. ?/ohan 3alentin Andrea# Alhemičar ko venčanje Kri ti' jana 0ozenkrojca# <ta burg# Recner# BOBO# B> Nalazim u toj file pomen o trubi. /a am kriv za njenu o udu# kriv am za o ude vakog ko je izgubio dušu# pravedno je što ni am imao te tri %ene& to je ka%njavanje zato što# am ih %eleo. 2rvu gubim zato što je u raju# drugu zato što u či ti'lištu zavidi na udu koju nikada neće da ima# a treću zato što je u paklu. :i bih mojDa. U vakom lučaju "četvrtom lučaju "ja am van igre. . .pokojnika# odjednom e u pravlja na vome odru# namrgo$ena# o vetoljubiva# i pru%enog pr ta# potmulog gla a& E1če# ne molite za mene.aramonu#'pokatkad je *elbo# zauzet nekim rukopi om# podizao oči a tranica i pokušavao da ora polo%i čak i mene# koji am za uprotnim tolom prelamao log za tare grafike .@ 2otra%iti knjigu o prvom pričešću.vet ke (zlo%be# prepuštajući e nekim pri ećanjima " trudeći e da okonča čim bi po umnjao da bih mogao da ga hvatim uviše ozbiljno. 1ve noći pre nego što ću za pati u nula am bludni an# jedini u mome %ivotu# i ada am o u$ena. mere pri tupačna da bi vako imao u peha kod nje. 8aihimam.vakako daje bila mrtva dok je mi lila na mene# bludna mi ao bio am ja koji am %eleo -ari Kenu koja je bila nedodirljiva# druge vr te i udbine. Nikada ih ni am video zajedno# ali vi u u ali za molitvu# gurkajući e lakto'vima i mejuljeći e šaputali izme$u ebe# kako vode ljubav. Ali po toji priča o =ečiliji a =ečilija je %iva.. :teli u da ja uvidim kako je ova ?ona# -arilena hećilija %ena i devojka> bila do U. A ja ni trubu. hećilija koja %ivi i koja je pri tupačna# bila je dovoljna amo %elja i čak bih mogao a njom da razgovaram# bio am iguran daje mogla da voli nekoga iz moje vr te# ivolelaje# zvao e 2api# imao je plavu kuštravu ko u na itnoj glavi# godinu dana više od mene# i ak ofon. 2rekjuče u peri kopu ni am znao koliko je bila va%na. Nu#U5#ad# kada no no5na ftuk ni o kojoj je priči reč# bolje A U de noj je ruci tezao pozlaćenu trubu. .i napišmn o %enama kojih am e klonio zato što am imi>). 3eć napi ano.igurno u lagali# eljačići pohotni kao jarići. +eološki avršeno.vetlije ko e nego što je -eri Kenina# koja više uzbu$uje od devojke iz arkofaga# či tija i nevinija od device. 8a li u piši) roman o jednoj takvoj priči.. +okom dugih po lepodneva u . (lije to i ta priču. 1%ivljavao je op tvenu prošlo t# ali amo primera radi# kako bi korio Az eli . 8a lije to bila lika ili am ve am izmi lio. -o%dabitrebalo Xla iA.m ila ih imam.

" *acite u koš. !nate# jedan od onih nova od kojih vam e čini da vam med teče venama# vr ta noćne polucije# kakvu mo%e da do%ivi amo pubertetlija. 2rirodno ako je u vizantij kom pravu po tojao predmet ljubavi# to nije taj o kojem priča ovaj. " 8obro# šta bi te rekli na to da e u va tri na izve tnoj tački pojavljuju Ielja i 2redmet Kjubavi.. 2rilično različite tvari# zar vam e ne čini. -ojima nije to čak ni palo na pamet. Ne# ja am govorio o ovim ljudima koji pišu. Nikada više. 2lakao um colofAii dana.hvatam još *afa# ali vizantij ko pravo. Nikada nije taj. Ne vi$a mi e čorba a keljom# govorio am " i zai ta je bilo i tina# moj bo%e# kelj u čorbi mi jo bio odvratan5+aman po la da ka%u dobro# za dana pre koči čorbu i uzmi amo jelo ?ni mo bili iromašni# imali mo predjelo# glavno jelo i voće>. " Koji taj. !ai ta je taj predratni vet# biće to tride et ENino# bio avet# irotinjo. . " Ama ne# to u radovi koje potpuno finan ira !ajednica i o im toga ni u loši. +rošiti# u ono vreme# bila je ozbiljna tvar. ( bilo je va%no va pi'tati decu da ne mogu da imaju ve što po%ele. Konačno to mu je i poziv# zar ne bi te i vi rekli. ' Ali truba. . " =ini mi e. " . " A kakav mo%e da bude predmet ljubavi u vizantij kom pravu. 2ozlaćenu. " 2ropada li.. +reći rukopi u jednoj nedelji# jedan o vizantij kom pravu# jedan o 2ropa ti Au trije i treći o *afovim onetima. " +aj u koji ti veruješ. Ume to toga bi baka# kao kompromi no rešenje# uzimala kelj iz mog tanjira# deo po deo# komadić po komadić# malo po malo# i ja am onda morao da jedem či tu čorbu# još odvratniju nego pre# i to amoje već bio u tupak na koji moj otac nije rado gledao.jednu takvu i prazno t.ovorite o propa ti zapada. Ne go podine# jede e ono toje na tolu. -i lim da nikada ni am bio toliko rećan kao u tom nu. /ednom# imao am pet ili še t godina# anjao am da imam trubu. Kada bih dana imao ina i kada bih ga video lako o%alollćnmD: nikao bih mu hajdemo# kupicu ti trubu "radilo e o HHigrački# ne bi koštala ćeli imetak. " 1h# po toji uvek način da on bude uveden. E2itam e gde ćemo da završimo@# rekao je jednoga dana. Njima mogu da e obrukaju. 2rirodno# kada am e probudio hvatio am da trubo nema i počeo am da cvilim kao pa . . +o je moda. 1no što najviše mogu da uradim to je da pozovem vu trojicu i da ih pitam da li mogu da izbace ove redove.ledao me je oklevajući& " !bog čega va toliko zanima truba.

1 im toga# da am ka nije uzeo trubu. 8obio hiiiii kliiiiniAl ?-ik(iid jo u mono umnjičavo& No *G Ah " rekao je# ponovo počinjući da li ta rukopi " vidite# čak i vi te op ednuti tim predmetom ljubavi.anjao ili virao. 2o le podne odo mo u Upim# i tamo je bilo bar tri vr te truba# bile u to obične limene tvarčice ali mene u pot ećale na pozive trubača iz mi tičnog zaliva.. <ta vi ka%ete na to# Kazaubone...nam šla jr (no predmet ljubavi. Ni u bili škrti# ali meni e učinilo da u pronašli nešto jevtinije# bakelitni klarinet# av u crnoj boji# a po rebrenom ta taturom. " +ruba. 8a li bih zai ta bio rećan. *ila je tu jedna vojna truba# trombon a %ljebom i jedna p eu'dotruba# jer je imala pi ak i bila zlatna ali je imala dugmiće a kofo'na. ( gledao amih# odmeravajući# nadajući o da će in i tirati." -ene ne. -a. =ini mi e da nikada na njemu ni am ni virao.. +ek tada va pitano dete pri taje. E-o%da ti e ovaj dopada. +akvim e tvarima mo%e manipuli ati koliko god hoće. 3ideli u me kako plačem zboj) te abla ne trube i rekli da će ćelu tvar oni rediti# da ćemo utradan otići u Upim gde u imali ćelu jednu tezgu punu igračaka# nešto čude no# i da ću naći trubu koju am %eleo.. Ni am znao koju da odaberem i mo%da am previše razmišljao. . Ni u in i tirali# *og da im dušu pro ti. " Ne " uvo je zaključio. *ili u mnofjo rećni šio u mi kupili klarinet# koji mi e " kazali u " oči'fdodno najviše dopadao. Uvek u me učili da kada ti ponude nešto što ti e dopada moraš odmah da ka%eš ne hvala# i to ne amo jednom# ne dti ka%?9š ne hvala i odmah pru%iš ruku# već da čekaš da darodavac in i tira# da ka%e molim te. " .o da znate da li ami ilnVjti nuju trubu&A #AiAlini ila 5. U i to vreme# ujna i ujak mora da u gledali u cedulje a cenama. *ilo je uviše ka no da povučem reč. " Klarinet am jedino i imao. ( probao am ga# prilično je drečao# pokušavao am da ubedim ebe kako je bio divan# ali u tvari am razmišljao i govorio obi da u ujna i ujak %eleli da uzmem klarinet zato toje manje koš' l#ao# l ruba mora daje koštala čitavo bogat tvo i ni am mogao da im naiti:iiem takvu %rtvu. 3i te taj koji je govorio o trubi u vezi a predmetom ljubavi koji nije onaj pravi.). +e večeri trebalo je da do$u ujak i ujna iz LLL# ni u imali dece i ja am im bio e trić mezimac..im delit. -eo am ih ve i odavao am uti ak da neću nijednu.virao " reče naglašavajući i# ne znam zbog čega# o etio am e kao neka dvor ka luda.@ zapitali u. +ako uru rekao da mo%da ne bih voleo trubu# da će mi mo%da dobro doći i klarinet# ako oni mi le tako. " . 2roveo am noć budan# i ka nije celoga jutra amo am po kakivao. irkiiii . " -o%da bi te anjali klarinet.

" U %ivotu.tudiram.ve ami -ajakov ki a nijedan Iivago. " A šta vi radite. .> ?fr.aramona na fakultetu mije došlo do ruke amo nekoliko. 8a i ne govorimo o talnim mušterijama 2ilada& E2lati mi piće#@ govorio je tudent u montgomeriju glavnom uredniku velikog dnevnog li ta. Ali šta znale vi o +emplarima. !avršavam diplom ki rad o +emplarima. -ladog čoveka koji završava diplom ki rad uvek privlači o oba koja radi u nekoj od izdavačkih kuća u kulturi. .OH'OO> Ali i pričaću o mom prvom u retu a *elbom.. " rekoh# pokazujući na pozornicu 2ilade. *elbo ovo opšteprihvaćeno ti nije odbijao# ali je bilo očigledno daje to činio iz prezrenja. 1h kakva gadna tvar " rekao je./a proučavam one prave. " .#mii> koju uin unio ruoporednju no nti horizontu :timiifAorlmii iui kifli. 1nome koga je poštovao# a nije ga du%e poznavao# govorio je vi. " zapitao me je jedne večeri dok mo obojica bili na lonjeni na pocinkovnu tezgu u amom ćošku# paritešnjeni gomilom koja je nešto lavila. NU-erorum. ?=ezare dela 0ivijera# -agij ki vet# :eroja# -antova# 1 ana# BOC7# tr. 8okumente o proce u. 3ideh ga kako govori ti a naklonošću# ili tra tveno# vrlo retko i vrlo. +ako je činio a mnom ve vreme dok mo radili zajedno# a i ja am cenio tu privilegiju. " zapitao me je# ada znam# a impatijom. " !ar to nije po ao za lu$ake. .aramonu# a od knjiga .jzl HPBC %alo nih pokreta i tu%nih po'dii nalik ( napo letku još# iz onih brojeva od kojih ta -agija zavi i# kabali tički e izvodi iz vinum 3(. ?prlm.l)i radim u jednoj izdavačkoj kući a u jednu izdavačku kuću ?lolii5.ovorio je ti da bi pokazao da odgovara na vulgarno t vulgarnošću# ali da po toji ambi izme$u toga da e dopu ti ebi pri no t i biti pri an a nekim.. *ilo je to vreme u kojem u e vi jedni drugima obraćali a ti# tudenti profe orima i profe ori tudentima.?9 pamelni i ludi. " 2oha$ate fakultet ili tudirate. -ali ali ozbiljni izdavač. " -o%da neće da vam zazvuči i tinito ali te dve tvari ni u u kontradikciji. Kao da mo bili u 2etrogradu u vreme mladog <klov kog. malom broju o oba# 8iotaleviju# ponekoj %eni. " A šta vi radite. .i . prov. lAo ao urednika je da jednim pogledom prepozna lude# Kodu e neko zakači za +emplare gotovo uvek je lu$ak. . 2oznavali mo e iz vi$enja# tu i tamo mo izmenjali neke rečenice kod 2ilada# ali ni am mnogo znao o njemu# o im daje radio u . " U %ivotu ili u pozorištu.

Njihovo ime ja (cf5ija. Na vetu po toje kreteni# imbecili# budale i ludi. 0eče& " 8obro veče# lepotice.udu ću obja niti# viimu koji te mladi. " U redu.ada ja ča tim. Kuko di ti?. No neće baš vi ludi govorili o +emplarima. Ali# ve u vemu# vako# kada e dobro pogleda# pripada jednoj od ovih kategorija. !nate i nemački. lAo ao. 8akle. 3erujem da e to dana dešava a kin ekim. Ali vratite e vojoj tipologiji. 1krenuvši e meni& " -ogu da e izvrše i kolektivna amoubi tva# zar ne mi lite. . . " 2o toje li izuzetci. " *ravo. . .vako od na katkada je kreten# imbecil# budala ili lud.za uvo zlato. . (li barem on# bez uvrede# mene.ovorim o tome taje ludo za jednu izdavačku kuću. /a ne i pravljam vet. /oš dva# 2ilade# hvala. Ali ni mo ro$aci. " /a ga ne znam dovoljno# znači da ću dobiti priznanje u vidu diplome. " 1dlično " reče joj *elbo. :oćete još nešto da popijete. +eorija je ad hoc# u redu. " Ne znam. " 8a# na dvojica# na primer.enije je onaj koji e jednom od komponenata igra na neve'rovatan način# hranećije drugima.-u nemojte. /e i li opet pokušala amoubi tvo. U vakom lučaju bio je i neki filolog iz doba 0ene an e# čini mi e.voje znanje bi poneo u grob.taje genije# Ajnštajn# recimo. " . r 3 . " U moje vreme onaj koji je znao nemački nije dobijao po ebna priznanja. " . " C tome ćemo drugi put. Uzgred# kako hii " Kazaubon. 0ecimo da je normalna o oba ona koja u razumnim granicama me a ve te komponente# te idealne tipove.)e prepoznajete.ovorite o lu$acima. " Ni am " odgovori ona u prolazu " ada am u kolektivu. " Nadam e da ni te moju teoriju uzeli. . " 1tpi piće. " !ar to nije bio jedan lik iz -iddlemarchaL. " (dealtvpen. " Natucam ga radi upotrebe literature.

" U redu. 1 tavimo ga po trani. 2rino i ladoled čelu# zato što mu nedo taje koordinacija. 3i tudenti čitate još te tvari. :oćete još jedan. Kumim 8flonl% Kliot. " 1 tavimo. 8a li am potpuno ja an. 3eru'jem da je to oj koji je na putu i trebljenja# jer je no ilac izrazito gra$an kih vrlina. Ako baš hoćete# jedno tavno rečeno# to je onaj koji pravi gafove# koji nekog tipa koga je %ena upravo o tavila pita kako je lepa go po$a. +o je onaj koji ka%e da u vi p i domaće %ivotinje i da vi p i laju# ali i mačke u domaće %ivotinje i onda i one laju. 1n greši u rezonovanju. " *iti imbecil nešto je lo%enije. Kreten gotovo da i ne govori# peni# u grču je. 1glušuje e o pravila konverzacije a kada debelo pogreši to je već vrhunac. " U kom mi lu. (mbecil ne ka%e da mačka laje# on priča o mački kada drugi govore o p u. 8akle. " Njemu to polazi za rukom. " (mbecil je Toakino -ira koji prolazi pored vojih lu%benika i od njih vidi amo jednoga# vog nakićenog# a -artinika. E3ou ete negre. 2ilade# molim te manje leda. 2otreban mu je alon 3erdiren# ili ništa manje nego kuća . Ali nije za na intere antan# nikada nije kreativac# ve t je da e poziva na druge# znači ne dolazi u izdavačke kuće da ponudi rukopi e. 2re tajem da pijem.@L pita ga. H4" 1vako. 2oznajem ih do ta. !bog toga je kreten. " Kako to u peva. (zvinite# ali večera lavim i torij ku odluku u mome %ivotu. " Upro je ka%ipr tom u vrh čaše i preko njega pokazao na tezgu. " 2otpuno. . Ulazi na kru%na vrata u uprotnom meru.ve tavlja u neugodne ituacije# ali time daje pro tora za komentare. " /a da. " (mbecil je mnogo tra%en# po ebno u monden kim okolno tima. (mbecil je onaj koji govori uvek preko čaše. 1vako odlazi pravo u krv. 2ilade9 " A budala.ovori preko čaše kada u gaf napravili neki drugi# menja temu. " Ah. +o je društveno ponašanje. 2ratite me. " 1n %eli da govori o onome toje u čaši# ali budući da nije čitav# govori preko. U vom pozitivnom obliku# po taje diplomata. Nije za na intere antan# prepoznaješ ga vuda# i ne dolazi u izdavačke kuće. . *olje ćutite. *udala ne greši u ponašanju. A ovaj će&E1ui# mon general9@LL A -ira na to& E*ravo# bravo# continuez9@LLL ( ide dalje.ermantovih. (li# vi Atinjani u mrtnici# vi tanovnici 2ireja u mrtnici# znači vi tanovnici 2ireja u . 1 ećaću e krivim.

1ntološki argument vetog An elma je budala t. *og mora da po toji zato što mogu da o njemu mi lim kao o biću koje je u vemu avršeno# uključujući i amo po tojanje. " . :teo je da bude neza'mi liv amo da bi pokazao kako u An elmo i . . " <to je i tina. '' /e te# ali či t lučaj. *rka po tojanje u mi lima a po tojanjem u realno ti.iiA5> ?pi im.oniloneovo pobijanje. . 1n je umetnik u paralogizmima. .ve mišljeno da bi ko mička budalaština bila razotkrivena. +o ne radi akademija nauka# zbog čega bi trebalo onda izdavačka kuća. " Naravno# a *og e zabavlja kao lud.piov i 8m# moj ?Aumirili>A9 ((( iivn. *rka mi ao o mogućem a mi li o neophodnom. " Ne čini to ni filozofija. " -ogu da e ka%uN i pogrešne tvari# iako u rezonovanja Uična. (mbecila pre' 3i -in iininii3 UAr. . 2oprilično dobro.onilone bili budale. Kakav veličan tven tvaralački cilj# ma šta pričam# am čin vrline od koje je *og hteo da bude tvoren. /a mogu da mi lim na jedno o trvo u moru iako tog o trva nema.Ui i zn l. *udala je mak imalno lukava. " *ogami tako je. (iiiivii# Aiiimii luku -l(-lliviliAl eo poznaješ odmah ?o kretenu da ne govorimo># dok budala rezonuje koro kao i ti# o im što je jedna potpuno beznačajna ništarija. !ašto e inače truditi toliko da bi e po tala razumna %ivotinja.Atenjani. " 1kru%eni mo budalama. Urednik nije zato tu da bi vodio brigu o budali. Nema pa a uredniku izdavačke kuće# morao bi na njega da potroši atavujvečno tV1bjavljuju e mnoge knjige budala jer u prvom trenutku na na o tavljaju uti ak. " 8a# ali je tako$e budala to i . *udala mo%e čak i da ka%e tačnu tvar# )ili iz pogrešnog rezonovanja.vi veliki antropomorfni majmuni potiču iz inferiornih oblika %ivota# ljudi potiču iz inferiornih oblika %ivota# znači vi ljudi u veliki antropomorfni majmuni.ada mo već na pragu onoga koji ))umnja $)i e nešto ne uklapa# ali nam je potreban izve tan napor da doka%emo . " 3ečni rat budala.o.

*udalaština neke mi li u tvari je ne klad a vim druge neke mi li. A mo%da zbog našeg različitog logičkog i tema# naše budalaštine je u njihove mudro ti. . " Ah da# budalaština na okru%uje. *udala pokušava da voje teze doka%e# ima i krivljenu logiku ali je ipak ima.. /e li to budala to ili nije. .. U vakom lučaju premda je i tina# na%alo t. Ku$aka prepoznaješ odmah. " Upravo dolazim do toga.i. 1n je budala koja ne zna za trikove. " Ne. " 8ajte mi da razmi lim." 1d njih e ne mo%e pobeći.. 2ilade9 " Ali ada je tura moja. /er probija jedan od zakona ilogizama. hela priča o logici a toji e po definiciji u prihvatljivom pojmu za budalaštine. " !nate li čemu lu%i . <ta vi ka%ete. /a am kazao daje teško uhvatiti budalu.vaki veliki mi lilac je te budala onom drugom. " +o je budalaština. 2i mo +itu u..veti 2avle..lušajte ad& vi oni koji mi le da bi Epimenid mogao biti la%ov mogu amo da veruju Krićanima ali Krićani ne veruju Krićanima# te prema tome nijedan Krićanin ne mi li da bi Epimenid bio la%ov.. " +ako je.. . " 3i ocenite. flU#r#####r# v i ' . /edna budala mo%e čak da dobije i Nobelovu nagradu.vi oni koji ne veruju daje *og tvorio vet za edam dana ni u fundamentali ti# ali poneki fundamentali ta veruje da *og je te tvorio vet za edam dana# prema tome niko ko ne veruje daje *og tvorio vet za edam dana je te u tvari fundamentali ta. " . Epimenid a Krita ka%e da u vi Krićani lazovi. 3eć je dva# u koro 2ilade zatvara a još ni mo do lu$aka tigli. " 8uboka mi ao. +o ka%e on koji je Krićanin# a Krićanine on poznaje dobro# to je i tina.vi u budale# izuzev va i mene. " 2o le ćemo podeliti. ".uviše je be krajno. . " -oj bo%e " moglo bi e reći. " Nemam pojma# ja am kreten. . " /elA to budalaština ili nije.. Ne mogu e izvlačiti univer'znlni zaključci iz dve pojedino ti A nko bi te vi bili hud.il. Ne bih znao. " -i ao kao kladna forma budalaštine. .edelov ogled. <taviše# bez uvrede# o im va . OB" *io bih u dobrom tarom gra$an kom društvu.

" :ajdemo drugovi9 " . " Ali# kada je već o +emplarima reč. " 8ao je znak za još jedan vi ki# onda e# predomi lio i zatra%io račun. ' 3rlo rado. ( iz'>)ledaće vam čudno# ali lu$ak pre ili ka nije pote%e za +emplarima. . Ulica . " rekao je onaj a tatar kim brkovima koji mi jo prelio a propo Kenjina.alimar# B4O4# E2an e Etranga@L> 0azgovor kod 2ilada ponudio mi je *elbovu fa adu. +o će biti od kori ti više meni nego vama. " Uvek. (mala je zano a u ebi. Ku$aka prepoznaješ po lobodi koju ebi dopušta u odno u na potrebu dokazivanja po ko'rišćenju vih ra polo%ivih red tava da bi došao do razjašnjenja.dni5. . Ali ako imate lobodno pola ata# kočite do na . Kucani tok l. " U to baš ne verujem. -ora du jo reXN& XD ap linentnoj krizi.vo ln flln :iim ruknu# ukMucujući i ovaj trenutak# laz jo. U radoz'iiiilo l imam poverenja.ta ćemo mi. " 2o toje lu$aci i bez +emplara# ali oni a +emplarima u najlukaviji. ?E.viiza$oše. *udući dti jo prvo veče u kojem am pre tao ?(m pljoin# X imunim o ni5. -o%da u ma ka bile one prijatelj ke pri no ti kojima e potajno predavao. -ogao bih u njemu da na$em nešto što bi moglo da mi po lu%i. '' upitah# o ećajući krivicu. 2re neki dan mije neko o tavio otkucani tek t o toj temi. Uho$en am daje reč o lu$aku# ali u milo rdnom obličju. +o u uzbune kojima e lu%i 2ilad lutko lii i UDruznin lokal. . Njegov arkazam i kazan javno u dubini je otkrivao melanholiju koja je bila . 8a li bi te hteli da na tek t bacite pogled. Ni) kazao jo *olbo. Kazaćete mi odmah da li vam e čini radom vrodnim pa%nje. U početku ih ne prepoznaješ# čini e da govore o njima na normalan način# onda# odjednom. počinje do ta mirno. Ku$ak ima jednu flk ideju# i ve što mu dopadne ruku dobro je da i tu potvrdi.. Ali ako do$ete# imaću ga.. Ušao je jedan tudent# razdra%enog lica& " 8rugovi# du% 5D)i iid?9 -ornarice poredali u e faši ti# a lancima9 . !ašto u mene imate poverenja. 8obar po matrač bi mogao intuitivno da na luti melanholičnu prirodu njegovog arkazma.ono. Ne mogu da ka%em daje on bio ma ka. Ko je rekao da ga imam. (demo li. Kaku noć# Ka' u Njegova jalovo t je bila be krajna.Ku$ak# medjutim# ne brine za to da ima logiku# nema tog kuršlu a koji za njega pred tavlja upozorenje.-.ioran# !li demiurg# 2ariz# . !a njega ve dokazuje ve.inčero 0enato broj jedan.ipkom ću ja njih.

B. Ali tako će čitaoci biti odmah o vojeni# pri tupiće knjizi iz a vim različitog ugla. !ašto ne kao uvod. H. " Ali# razgovarajmo o ovom radu# go podine . /e li vam to prvo što te napi ali. /edna briljantna ideja na po lednje dve tranice o taje nezapa%ena# ali kada je na početku ne mo%e da promakne# i mo%e hulje amo da izaziva.. 8emiurg na delu drugih. 2itao am e zbog čega radnju ituirate . filename& 8%im od Konoplje 3ideti utra mladog =intija. " 3ideo am vaš rad# nije loš. Kepa monografija# troga# mo%da malo previše akadem ka. 8a zavi i od profe ora hoće li da rizikuje da izgubi pi ca predgovora i da proigra karijeru. U zaključku#upore$ivanje Katula# poetae novi i moderne avangarde je najgenijalnija tvar. 8ovoljno je lo%iti je kurzivom# u vidu du%e uvodne reci # po trani od pravog i odgovarajućeg i tra%ivanja# tako hipoteza o taje amo hipoteza i ne kompromituje ozbiljno t rada. Ubediti ga. (zmoniti knjige a dve reci. " Ne# već am napi ao ranije drugu tragediju# to je priča o dvoje veron kih ljubavnika koji.. -oj' ije# udariš ga čekićem propi no# i on progovara. ElAnl. 7.aramonu govorio o vom po lu. . (ma tenziju# fantaziju# dramatično t. 6.ledam ada ovu file# u kojoj je u uštini pokušavao da roman ira ono što mi je dan ka nije u . Q. +u nalazim njegovu temeljito t# njegovu tra t# razočarano t urednika koji piše preko treće o obe# njegov trogi moral što gaje primoravao da amog ebe ka%njava jer je %eleo ono na šta je o ećao da nema prava# pokazujući njegovu %elju u jednom neizvornom i patetničnom vetlu.naji tinitija# koju je tajno am pokušavao da akrije pred obom# ma kirajući je običnom melanholijom. 2rimiti 3iljema <..i milu O7Ume to da e uzme vla%na glina i da e ona oblikuje# mali udarci u tvrdnutu glinu u kojoj je neko već izvajao kip. 8a li ga zai ta pod tičem na jedan lobodniji po tupak ili ga kori tim da bi napi ao moju knjigu. 0eći će da e takve akrobacije ne prave u jednoj filološkoj publikaciji. Nikada ni am reo nekoga ko bi a toliko prezira oplakivao ebe.

1dlomak je dobar# zai ta# ali ne o ećam u njemu dovoljnu nagu. 2očinješ da e privikavaš# zovu te 8%im# što čine kada u belci u pitanju# jedna devojka ćilibar ke puti dolazi ti jedne večeri u kolibu i ka%e ti& E/a tvoja# ja a tobom. " -o%da imate pravo..C guni na ulici# mo%da t.ovorim onako# ne treba mnogo# dovoljno je pro' meniti dva ili tri imena# zamak .@ 1tkud ovo pitanje u led moje tepnje. +o je pitanje koje rada moja trepnja9 +reba li da podno im uvrede neprijateljice udbine ili. /a bih rekao pitanje je ad# problem je ad# razumete# ne njegov individualni problem već fundamentalno pitanje egzi tencije. 3arijanta. E8elovati ili ne delovati.@ i vro$a# i t. Na eliti vet decom koja će otići pod drugim imenom# i niko neće znati da u tvoja. ( najzad o tilu.alon " na " -arni koji po taje# racimo# zamak El inor. !ašto neu 8an ku. 0ecimo# očev duh.@ Napokon# prijatno je# uveče# le%ati na verandi i po matrati . Uzimamo jedan lučajni deo# evo# ovaj gde dečko dolazi na pro cenijum i počinje voje razmišljanje o akciji i neakciji..u Francu ku.@ ( noko B... " =ini mi daje ideja dobra# radi e amo o zameni cene.. Kao da i *og u civiluB. +i i *og# štitaš ?Eradom# čuješ da ljudi pričaju o tebi# i *og tu i *og tamo# i kakav je prekra an ovaj vet# i kako elegantna gravitacija univerzuma# i meješ e i pod brkova ?potrebno je da fi?9t#iifi a la%nom bradom# ili ne# bez brade# jer prema bradi :unu odurni] prupoznaš># i govoriš me$u obom ? olip izam \U\Mti\ jo dramatičan>& EKvo# ovo am ja i oni to ne znaju.. " +ačno.. Na način da troga očeva opomena odmah zago podari ponašanjem mladog princa i dovede ga u ukob a majkom. Ali li ')j toliko be krajno BQ moćan da ebi mo%eš da dozvoliš toliki luk uz da budeš dobar. . *og inkognito u romanu. +i i pi ac# ne znaš još koliko veliki# ona koju i voleo te je izdala# %ivot za tebe nema više mi la i jednoga dana# da bi zaboravio# otputuješ +itanikom i do%iviš brodolom u ju%nim morima# pokupi te ?jedinog pre%ivelog> uro$enička piroga i provodiš duge godine a da niko ne zna za tebe# na nekom o trvu na tanjenom amo papuancima# a devojkama koje ti pevaju pe me tra ne če%nje# tre ući grudima ovlaš pokrivenim vencem od pua cveća.vorio. " ( ja verujem. Nepotrebno# ako je ideja meni pala na pamet mora da je pala i nekome drugome.i ponizno ka%eš izvini# i (dufi# imB li i :un i Xln lAi (N lioćoš# jodnu pucketanje pr'liju# i mvu( lii u n pilili piAul. /a bih ga tavio na početak. A potom vašem bi radu bila potrebna neka tili tička kraćenica# ne više od letimičnog doteri'vanja# kao kada frizer čini po lednje poteze pre nego što će dapro tavi ogledalo iza potiljka.. Alternativa izme$u biti i ne biti# recimo.. !a toje na kraju.. ( da u jednom nordijk om ambijentu# prote tant kom# gde lebdi Kirkegorova enka# ve te egzi tencijalne napeto ti.

( evo amo što i tigao otkrivaš da u u knji%arama izlo%ene ve tvoje knjige# u kritičkim izdanjima# tvoje e ima nalazi na pročelju tare škole u kojoj i naučio da čitaš i pišeš. . /a ebi u bradu mrmljam biti ili ne biti i ebi govorim bravo *elbo# dobro obavljen po ao.ampan# a zubima porcnelim od be'tele# štiti te op tvenim telom " .ahiba# napunjen kimovima# uve%bavaš odred privr%enih malajaca# a zubima pocrnelim od betela. /a am *og# i ta amoća# i ta oholo t# i to očajanje što ni am jedno od bića koje am tvorio# baš kao vi. /edan portugal ki avanturi ta uništen alkoholom dolazi da radi a tobom i izbavlja e# vi već pričaju o tebi u tim morima 8ubine# ave'tuješ maharad%u *ornea u vezi a pohodom na dajakeL na reci# u pevaš da o po obiš tari top iz vremena +ipa .rećan am što umirem za tebe# 8%ime od Konoplje.umatre i 2ortopren a# pregovaraš a Englezima# u kapetaniji u luci 8arvin regi trovan i kao Kure# i već i Kure za ve " 8%im od Konoplje za ure$enike. +i i 3eliki (zgubljeni 2e nik# ave t generacije. !ar ni am već imao ono što am %eleo. Kako %ivot mo%e da bude toliko velikodušan da omogućava jednu tako uzvišenu .amar'knnd# 0a ni# -alta i kod kuće i. Uzimaš motorni čamac# ti%eš do -anile# odatle te avion a eli om no i na *ali. .ampane# prijatelju moj.# da uzmeš voj deo lave& ti i am tvorio# ja am ti amo prepravio.vi koji %ive u mojoj vetlo ti i na uprot ja koji %ivim u nepodnošljivom vetlucanju voje tame. Ali glumci e prave kao da e vet# onakav kakav je# pokreće na drugačiji način# dok mi od već be krajnog veta i vemira pravimo mnogo truke klopove.amo na malo# da vidiš šta je o talo od tebe# tamo. ( onda rećem tebe# ljubavi# a mnogo bora oko očiju# i licem još lepim što kopni pod teretom ećanja# i grize ave ti. Kreni# kreni da o vojiš vet# 3iljeme <. Kreni tari 3iljeme <. .ada i već čuven u ćelom arhipelagu izme$u .9 =uven i# prolaziš pored mene i ne prepoznaješ me.koro da am te očešao na pločniku# tu am na dva koraka# a ti i me gledala kao što gledaš bilo koga# a tra%iš u tvari drugog daleko iza njegove enke. 0omantične šiparice ubijaju e nad tvojim praznim grobom.amoa# Admiral ka o trva# . Ali čemu. U jednom okršaju blizu Ko'ralnog . -ogao bih da progovorim# da izbrišem vreme. -i koji mo izdelali dela drugih# kao glumci ne memo da budemo ahranjeni u vetoj zemlji.tari# tari . Iiviš a menama vitanja i utona# i ne znaš za drugo. /ednoga dana ti%e motorni čamac a :olan$anima# azna'ješ daje prošlo de et godina# mogao bi da odeš a njima# ali oklevaš# radije bi da menjaš koko ove orahe za namirnice# nadaš e da bi mogao da e pozabaviš %etvom konoplje# uro$enici rade za tebe# počinješ da ploviš od o trvca do o trvca# po tao i za ve 8%ima od Konoplje. . Ali jedne večeri# dok te devojka miluje na verendi i /u%ni Kr t bli ta kako nikada ijao nije# aj kakva razlika od -edveda# hvataš& %eleo bi da e vratiš. lArošlo je) o amnae t# godina# %ivot je o tavio traga na tebi# lico lijo preplanulo od trop koj) vetra# tarMi i# mo%da ilnlllll-iri (liinimt# liuilUiX lovci mi (jinlAikiA i)Uiivii lUiiim pinv >lepši. " ./u%ni Kr t dok ti ona miluje čelo.ingapur# +ananarive# +imbuktu# Alepo# .!atim .rebena# tari .

inčero 0enato uvodio je u jedno prašnjavo predvorje# iz kojeg e naziralo dvorište a radnjicom za izradu u%adi.aramon. 3idite# u vakoj izdavačkoj kući po toji neko čija je nezamenljivo t jedino u tome što pred tavljajedinu o obu koja je u tanju da ponovo prona$e tvari u neradu što ga tvara.veopštoji Relovitoj0eformaciji# Ka el# 3e el# BOBQ# kraj> 8an ka nije otišao am u . " Ni te e uplašili .@ 2okazao mije da ednem i pred njegovog pi aćeg tola# tarog kao i ve drugo# prenatrpanog rukopi ima# baš kao i police uz zidove. Kako am docnije aznao# go podin . B6 U enci tvojih krila# /ehova. -ije tako zovemo zbog njenog izrazito nibelunškog izgleda i budući da govori na ljupko tevton' ki način. " .aramon voleo je ovu podru%nicu zato toje pod ećala na jednu izdavačku kuću u 2arizu.aramon# d. go po$a.udrun. . *roj jedan u ulici .o po$ica. " Na%alo t# ve..udrun.nagradu za mediokritet tvo. !apitah je za *elba.d. Ali pri ulazu nije nikako mogla da e zaobi$e kancelarijica# pred oblje# i i toga ča a ne uoči a jednom o obom verovatno %en kog pola# neodre$enih godina# i vi ine koja bi u nekom eufemi tičkom odre$enju mogla da e nazove nešto manjom od rednje. 2ošto me je koji ekund o tavila da čekam# povede me du% hodnika u kancelariju u dnu tana. Napu tio am ga iz oprezno ti i prešao dva reda malko zavojitih# drvenih i vrlo prašnjavih# tepenica. U$ite.. *elbo me primio ljubazno& E8akle vi te ozbiljna o oba. +a. " . 1va je navalila na mene jezikom za koji mi e učinilo da am ga već negde čuo# dok ni am hvatio daje to bio italijan ki ali lišen koro vih vokala. (li bar zato što je# kada e izgubi neki rukopi # poznat krivac.la *rat tva# u . Ali ima o ećaj za ju titia aeYuatriZ& kada kuca na mašini štedi na kon onantima. ulaza de no nalazio e lift koji bi mogao da bude izlo%en u nekom paviljonu indu trij ke arheo' logije# a kada am pokušao da njime krenem umnjivo e nekoliko puta prodrmao# i ne odlučivši e konačno da krene.@# a otvorena vrata uvodila u u ulaz u kojem nije bilo telefoni tkinje ili pak odgovarajućeg čuvara. Na odmorištu tepenica jedna pločica je no ila naziv E(zdavači . " . Ieli da odmah ka%e ve# i štedi na vokalima. Ne zove e .udrun. ^.taje vaš po ao ovde.ubite čak i rukopi e. " reče mi. " . .

" Kogično " rekao am. " -nogo toga. . " Ah# došli te da vidite +emplare. Neugodni incidenti u ime onoga toje dobri :okoti nu5. " 2a šta onda vi radite.tvarno am e umorio od tog 3ademecum del Rontribuen'te. A zatim# tu u neke knjige koje objavljujemo o našem trošku# koro uvek u to prevodi uglednih pi aca# kako bi mo ih dr%ali u katalogu. . 2rebacujem im jedino što ne gube one za koju bih ja %olco d. " Ali ?. +o u izdanja +ih i +akvih (n tituta# ili pak kongre ni materijali# koje radi i finan ira Univerzitet ko telo. Kada negde vidim knjige ." Ne više od drugih.metam.i no tanu. !atim knjiga bude prihvaćena# u toku nekoliko godina proda e hiljadu ili dve hiljade primeraka# troškovi u pokriveni. Univerzitet ke edicije radim ja. .aramona# čini mi e da pripadaju vrlo bri%ljivo odabranim edicijama a i imate katalog kojije prilično bogat.iromašak. 2rekinuo na je neki tip od četrde etak godina# kojije imao na ebi jaknu nekoliko brojeva veću# retka vetloplava ko a padala mu je preko gu tih obrva# tako$e %utih. 0etko je to tvar vredna pa%nje# ali je potrebno da e pogleda# nikad e ne zna.ivnn +ho ndvancetnent of learning.. Nikakvih iznena$enja# vaka je knjiga u prometu.. +o je jedina tvar koju umem dobro da radim.budala to pitanje te po tavili.ve to pravite ovde. Ako je autor početnik# profe or piše predgovor# i odgovorno t je nje' gova. Ali on e bavi ud%benicima# dugotrajnim delima# duge izrade i duge prodaje# u mi lu da e dugo prodaju. Kada bi e znalo gde# ne bi bili izgubljeni. U jednoj izdavačkoj kući vi gube rukopi i># 3erujem da je to u tvari glavna aktivno t. ( konačno po toje i rukopi i koji ti%u ovako# dono e ih pojedinci. 0P0aširio je ruke& " (zvinite# ali je te li ve ni koliko. " ( pred e nalazi jedan običak a tehničkim urednicima# ovde pored moj kolega 8iotalevi. " . Ali ipak je dobro da po toji %rtveni jarac# zar no.Ede r pibo. 1h# *o%e# nekim e knjigama i ja oduševim# rukopi e moram da pročitam# ali opšte uzev ve je to po ao kojije već zagaran'tovan# ekonom ki i naučno. Ali nemojte da mi lite# po ao nije ogroman.lušaj# pala mi jo na pamet jedna dobra& Rigan ka Urbani tika. +rebalo bi da ga celog preradim a mrzi me.ovorio je blagim tonom# kao da podučava neko dete. . . " 8alA mije zabavno. " 8alA vam zabavno. Koliko va . " +o je 8iotalevi " rekao je *elbo i upoznao na . . " Ali# lušajte. Autor vrši korekturu bar u dva maha# kontroliše navode i fu note# i odriče e autor kih prava. 2re vega moram da izaberem.

. " -olim va # ada mi recite šta znači ćela ta priča. 3nlirmi tveno. Fakultet Komparativne *eznačajno ti# na kojem e tudiraju nepotrebni ili nemogući predmeti. 2retra%ivao je po fioci i> limlijr +vnll2m ok. " A šta ka%ete na 2 ihologiju ma a u . "preklinjao am. " ( Koliko od eka tu ima.eiA\Un florlm... " 8obro " rekao je 8iotalevi a ube$enjem. :m.1dlična je " rekao je oduševljeno *elbo.. -uniA m 'i e?e i-oinlavlju +vrdi2re ek nije od ek već r predmet# kao -ehaničko Ujkače titanje i 8lakoizmicanje# i vi u u od eku +etrapiloktomije.. Fakultet namerava da tvara naučni kadar koji će biti u tanju da do be konačno ti uveća broj neva%nih predmeta. " u udio am e... Eto čemu -orzeova nauka o morfemima# ( torija antarktičke agrikulture# ( torija likar tva na U kršnjim 1 trvima# .avremena knji%evno t .kupno ti čak i njene nemogućno ti... " +o je umetno t ečenja vlati načetvoro. " !a ada četiri# ali trebalo bi već da adr%i vo znanje.ahari.. " 3i bi trebalo da ara$ujete. " +o da 8iotalevi# i ja# pravimo reformu znanja. /edan va%an odeljak je ovaj o 2rotiv.?( u vidimo" rekao je *elbo. Na primer Rigan ka Urbani tika i Actečka :ipodromi tika. -omak ima štofa# zar ne /akopo.taje tetralo.. 2od taj od ek pada obučavanje u nepotrebnim tehnikama# recimo -ehaničko Ujkače titanje podučava kako da e kon truišu mašine za pozdravljanje ujne.9 +vnliiArrunk# podučilo me# je te umetno t re'. " -eneje upravo 5nokujiljiila Actočka :ipodromi tika. 1d ek +etrapiloktomije ima pripremnu funkciju# namera mu je da poduči mi lu beznačajno ti. 2o0loc(uo. Ali gde ćeš je taviti& u +vrde2re eke ili -om.umera# -onte irij ke u tanove za proučavanje i tema ocenjivanja# A iro3avilon ka filatelija# +ehnologija +očka u 2reko'lumbij kim car tvima# *rajeva ikonologija# Fonetika nemog filma. " 8obro je " kazao je *elbo..uština di cipline je te razumevanje dubokih razloga beznačajno ti# a u odeljku 2rotiv. . Ni mo baš nači to da li da u tom odejjku o tavimo 8lakoizmicanje# koje je umetno t izvlačenja za dlaku# i ne izgleda baš da je nepotrebno.je u mene# primećujući moju nulo5milu&.. .. . " .'.kupno ti ili Nemogućem.

( ne %eleći došli mo do idealnog profila realnog znanja. Evo# U tanove Ktivoludje# 2aramenidovu 8inamiku# :eraklitovu .ramatiku !a tranjeno ti.. Nema ih mnogo u -ilanu.tatiku# . " !nate li da je upravo to naš problem. 8ana je petak i u umrak počinje abat. Ali šta mo tavili u 1k imoron.inoć je a mnogo pronicljivo ti izvodio budala te zaključke. " 8ivno# divno9 " rekli u ugla # i bacili e da zapi u. . 8iotalevi izvadi iz d%epa papirić i pogleda u mene a mudrijaš'kom impatijom& " U 1k imoronu# kako ama reč ka%e# nalazi e kontradiktorno t di cipline. '. 3eć am o ećao izazov da poka%em od kakve am pa mine& " O4-ogu li da vam ugerišem . "' upitah. =ak i televizor o taje uključen ćele noći# em što u primorani da odmah promene kanal..partan ku 0azvratno t# U tanove Narodne 1ligarhije# ( toriju (novativnih +rudlcjja# +autološku 8ijalektiku# huteću 2repirku. " /e am li ti rekao da je to oštrouman momak# /akopo " kaza 8iotalevi. " Ako vi obelodanite projekat# pojaviće e gomila ljudi a de'lima vrednim pa%nje. !atim meni& " 1vde preko puta nalaze e dve ili tri kuće u kojima %ive pravoverni /evreji# znate one a crnom kapicom# bradom i uvojcima. " A zašto. toga bi trebalo ćutati. BAmtiv. <ta mo tavili u od ek 1k imoron# ne mogu da prona$em be'lešku.. Ali na tavimo# vidim da va projekat inte'ro uje. " Kuda.. " 2etak je# po le podne. " (ma jedna tvar " rekoh. Naš 8iotalevi ima mali dvogled# i ramno špijunira a prozora# i oduševljava e# anjajući daje a druge trane ulice.. 8okazali mo neophodno t mogućeg... . " !ato što e naš 8iotalevi uzjogunio i tvrdi daje /evrejin.. Eto zbog čega Rigan ka Urbani tika po meni treba da završi ovde. +ada u tanu prekoputa počinju da pripremaju ve# da pale većnjake# da kuvaju jela# da ra pore$uju tvari tako da im utradan ne preo taje ni vecu da zapale." 8a# odmah am hvatio.kupno ti e tiču empirij ke nemogućno ti# 1k imoron je kon'(nulikdja u terminima. 3idećerno. . Ne " reče *elbo "' amo ako je Nomad ka urbani tika. " zapita *elbo. " 1h# :ri te *o%e " reče *elbo. Ali ada moram da idem. " Koja.

" 8iotalevi " reče odlučno *elbo " ti ni i /evrejin.> PC " *ogami ćemo da teramo.mJAlejkum. 2ravi /evrejin tera mak na ko' nac. " 8iotalevi# imaš ru%iča tu ko%u# guturalni gla i praktično i ulbino. " Niko ne mo%e da doka%e da moj deda nije bio /evrejin# a i prona$en je blizu 1ktavijinog trema. " /e am /evrejin. A tvoj deda je bio nahoče. (mate li nešto protiv# Kazaubone. ( 8io' ttdnvl B>B 5. " 1brezan am. /evrejin e ruda. " Niko ne mo%e da doka%e da moj deda nije bio /evrejin. " -a hajde9 . Ali mogao bi i to tako da bude i na lednik vizantij kog pre tola ili kopile :ab burgovaca. " Naravno# zato što je bio nahoče. A moje ime..iin1llo Nt>k* l#n liti@ poillP. 8ovoljan je iimo doktor a termokauterom& tf kojoj godin+šišeobre' !:1. .vako mo%e da ode na obrezivanje radi higijene. 0a pitaj e# ti i običan paganini kao i vi drugi. Nocomo d: turamo mak na konac. " 8iotalevi je ime za dobru reću# koje če to daju opštin ki činovnici nahočićima.racijedio# 8io ijakonte#L ve prevedeno a hebrej kog# imena iz geta# kao <alo. Kao .. " zapitao je pogo$eno 8iotalevi. " 8iotalevi# ne mo%e e odlučiti da e po tane /evrejinom kao fito e odlučuje da e po tane filateli ta ili /j /bfivin ve dok. " Ni am. e 5nlivnll nXi :unu# Nakttjn :oj) nm tobom Nlo%nnice od glavne refii *og ?8io>.ii ?prlm.prcv." !ašto uzjogunio. " /evrej ko nahoče. " Ni lučajno.?A / . " Kada već ima kunića albina# biće da ima i /evreja albina. " Ali tvoja baka nije bila /evrejka# a kod njih e poreklo vodi po %en koj liniji.

" . 3eć je ka no# 8iotalevi i ja još malo pa treba ?i a idemo na jednu večeru a go podinom .@ . *elbo mi reče& " Na ovo ne obraćajte pa%nju.aramanom. 0i kantan zahvat. " . 2ogledao am indek i uvod. Kegenda će vitezove čak da poi toveti a društvom zidara koji u# vekovima# preno ili tajne . A o im toga# lušajte# Kazaubone# ako 8iotalevi %eli da bude /evrejin# ja ne mogu tome da e protivim. Ne# nemojte ada da mi odgovarate. " 0azumeo am " rekao je *elbo. Kako je mo' PBguće da ne po toji markiz Karaba pošto i mačak u čizmama ka%e da je bio u njegovoj lu%bi. " 1dbaciću ga. Ali morala bi da bude gotova oko pola jedanae t.ada kada rećom prilika imam pri ruci za to tručnjaka# ne %elim da ga pu tim da mi pobegne. =injenica je daje 8iotalevi privr%en Kabali.odine B7CP Filip Kepi odlučuje da uhap i ve +emplare u Francu koj.. ( ovaj iznalazi poreklo ma onerije u tom bek tvu +emplara u <kot ku.ovorili te mi o jednom kucanom tek tu o +emplarima " rekoh. " *udimo demokrate. .olomonovog :rama.. " 0azmatra hapšenje +emplara. /a e etih zbog čega am došao. " 2očeo da kopa po gomili rukopi a i pokušavao je da iz nje izvuče jedan# vidljiv do pola# a da pritom ne ruši druge. 2riča koja je pre%vakavana dva veka# za novana na fantazijama.hvatate. ( zai ta gomila e ra ula po podu. 1vakva di ku ija e vodi koro vakoga dana# o im što vakoga dana ja pokušavam da na$em neki novi dokaz. Eto# to am i predvi$ao. Upalio je cigaretu.. . Kako ilrunačijo obja niti kontinuitet tog na loda. 2o toji legenda koja ka%e daje# dva dana pre nego što će Filip izdati nalog za hapšenje# jedna dvokolica a enom# koju u vukli volovi# napu tila zidine +empla# u 2arizu# i otišla u nepoznatom pravcu. *io je u jednoj fa cikli od veštačke ko%e.. Ali vaša priča o +emplarima me zanima.. !bog čega vi govore o +emplarima a ne o malteškim vitezovima.la%em e.JJJJJ " +ačno. Ali po tojali u i kabali ti hrišćani... *udimo demokrate. ?:odajte) ovo# lučajno am otvorio& E8okaz ove škot ke ek'eipodicijojo to činjonica da i dana # po le še t totina pede et godina# inči po lojo ii votu rodovi koji e pozivaju na -iliciju +empla.i izvan vih anagraf kih rezona# jer i u opštin ke regi tre mo%e da bude upi ano daleko preko pi ma# po toje argumenti krvi# a krv ka%e da u moje mi li izrazito talmud ke# i a tvoje trane bio bi či t ra izam da o taneš pri vome da čak i pagani mogu da budu tako o obito talmud ki u meri u kojoj ja matram da je am. 8a vidimo. Ako u pem# ubediću i 8iotalevi ja da kočimo do 2ilada " on obično odlazi . *elbo je ada imao u ruci fa ciklu od veštačke ko%e. 2riča e da je u njoj bila grupa vitezova predvo$ena izve nim 1mo'nom# i da u oni pobegli u <kot ku# pri ajedinivši e a lo%om zidara u Kiliviningu. . Nikakav dokaz# mogu da vam bacim na to pe'do ol. " . (zašao je.ak knji%ica koje prepričavaju i tu priču# jedna e na drugu na'dovozujo.

*ili mo na amom početku jednog velikog rušenja paradigme.aramona.. *elbo je odmah prešao na neku od vojih omiljenih prepeče'nica# 8iotalevi e podu%e zami lio# i odlučio za tonik. ?RhroniYue a la uite du roman de Favel> Et in Arcadia ego. +o u tvari koje mo%ete vuda da pročitete. " A gde bi inače. 2ripadamizgubljenoj generaciji# i nekako nalazim ebe jedino u društvu a amoćom vojih bli%njih. " *og je tvorio vet govoreći# nije po lao telegram# f A . " 3iše je mi tična " reče 8iotalevi. PA B7 Ke frere# li me tre du +emple juAe toient rempli et ample 8Aor et dAargent et de riche e Et Yui menoient tel noble e# 1u ont il. No u jednom trenutku u tigli *elbo i 8iotalevi# brundajući uzajamno# uznemirenog izgleda# a re kim komentarima večere koju u upravo napu tili. ( bi vetlo t# top. /oš u ranim šezde etim godinama brada je bila faši tička " ali trebalo je da ocrtava profil# što e po tizalo brijanjem po obrazima# ala (talo *elbo " u šezde et o moj značila je pobijanje# a ada po taje neutralna i univerzalna# tvar lobodnog izbora.. " 8akle# dakle " reče 8iotalevi " ti +emplari#.da pava rano a i ne pije uopšte. Ali te večeri# brada je ijala čak i na izbrijanim licima onih koji je ni u imali ali e po njima videlo da bi trebalo da je no e a odrekli u je e iz prko a..amo kod 2ilada mogao je da e vidi vla nik predionice# obučen u vindja'knu i bradat# kako igra američku loto o micu a budućim beguncem pred pravdom# u dvorednom akou i a kravatom. -oglo e lagati govoreći i tinu# šta više# govoreći emgmatičnu i neodre$enu i tinu jer udeći prema bradi nije mogla da e odredi ideologija bradonje.NAe.. . +amo e nalazimo. . -oje večne digre ije. " Ne# nemojte molim va da me tavljate na muke. +ek docnije ću da aznam šta u večere kod go podina . *rada je uvek bila ma ka ?la%nu bradu tavljamo da na ne bi prepoznali> ali u tom kratkom vremen kom razmaku do početka edamde etih godina mogli mo da e prikri'jemo i pod pravom bradom. 2iladje te večeri bio lika zlatnog doba..indikat. 2i mo ledi " rekao je *elbo.. Našli mo jedan točić u dnu koji u dve tranvajd%ije upravo bili o lobodili jer u uju'tru morali rano da u tanu. Yue ont devenu. *ilo je jedno od onih večeri u kojima ne primećuješ amo da će e 0evolucija izve ti# već i da će je potpomognuti indu trij ki .) K&DN. " -i mo za govornu tradiciju " rekao je *elbo.NiA.

Ali +emplari u ovog netrpeljivim otonili i i5vinili o mu limanu. " 3erovatno u (go i prvih o am padali me$u ideali te# zahvaćene onom kr tašicom mi tikom.učeni ali ne i od tranjeni. +o brat tvo po oru%ju a .a tri kla ična zaveta& iro' maštvo# neporočno t# po lušno t# kao i onim o odbrani hodoča nika. " Ko u oni.otfrid duboko poštuje veti grob i prihvata ovaj zavet# *oduen po taje prvi kralj /eru alima. 2o toji tu verovatno i treća faza& red je po tao moćan# %eli da uče tvuje u borbi za prevla t i pored polo%aja koji je tekao u zemlji..iromašnih :ri tovih 3itezova& monaški red# ali a#mučeni i oklopom. Na primer# ne mo%e e reći da u bili ra i ti& protiv mu limana u e borili zbog toga u i bili tamo# ali viteškim duhom# i uzajamno e poštovali. . . . -i lim na po ao u kkM/Knmllejgije tranaca. 2rvijekr taški rat# je li tako.olomonovog :rama. <ta činiš ako i u neprilici. ( eto kako po taju 3itezovi +empla. 2o taješ +emplar# upoznaje9Nnova mo ta# tu je razonoda# tu e tuče# hrane te# oblače te# a na kraju Uošj '$ulu. . 3ladavina hrišćana u .eo am i počeo priču.vakako# morao bi da budeš u dovoljnoj meri očajan# jer e radi o tome da odlaziš u pu tinju# da pavaš pod šatorom# da Aprovodiš dane i dane a da ne vidiš %ive duše o im drugih +emplara i poneko lice turčina# i jašeš pod uncem# i trpiš %e$# a prinu$en i i da puniš po utrobi onih drugih bednih $avola.vetoj 5?-iliji# već +emplar lu%i i kod kuće. Kod kuće nemaju neku per pektivu# kamo reće daje bilo ko od njih uradio šta od značaja. Kada je iza lanik 8ama kog emirata po etio /eru alim# +emplari u mu do'$olili jodnu malu d%amiju# u me$uvremenu pretvorenu u hrišćan ku crkvii# kako bi mogao da upra%njava voj ver ki %ivot.vetoj !emlji. Ali ka nije će po tati vojevr ni kadeti koji tra%e avanture.. Nikada e ne počinje a duklo P7Napravio am pokret kao da ću da u tanem. ( u toj tački +emplar ne znači neophodno rad u . Novo car tvo u /eru alimu je u izve nom mi lu Kalifornija onog vremena prilike za ticanje bogat tva u nebrojene. piijAovio je 8iotalevi. Iivot u tim delovima nije lak# ni za nove domaćine# ni za hodoča nike. =e to liče na vojničine# koji put# pak# pokazuju i izve ne krupule. Kralj# bi kup# vi# u /eru alimu# daju odmah pomoć u novcu# daju im meštaj# ra pore$uju ih u vrtu tarog .olunjanima# pretpo tavljam " rekao am. Ni u to učinili. rekao am.ačekao am da ino zamole. !au tavio am e na trenutak& " -o%da am preterao kad od ovoga pravim ve tern. /ednoga dana u mitra jo ušao jedan Franak koji e zgrozio videći mu limana na o 'većenoin mo tu# i počeo da ga zlo tavlja. +emplari 8uklo upitao je *elbo. " Ne# ka%em vam# priču znaju vi.. ( eto kako u BBBG# pod vladavinom *oudena ((# ti%u nove lično ti# predvo$ene izve nimlgom d 2ejnom# i ofbrmljuju prvo jezgro jednog 0eda . pašavaš. !amršena priča. . No jedno je dr%ati /eru alim# drugo o tatak 2ale tine# araceni u po' l.

vetim *ernarom. azvao je abor u +roaju upravo da bi defini ao kakva je u tvari ta nova monaška oldate ka# i nekoliko godina ka nije piše pohvalu toj takozvanoj -ilitia Rhri ti# i priprema nekakav pravilnik od edamde et dva člana# zanimljiv za čitanje# jer e u njemu ima vačega. . Kako ne mo%e# paljuje njegove knjige. A innzdn ju i l.toji jedan maj tor# čitav niz podre$enih hijerarhiji# tamo do voj kovo$a# oklopnika# šti'tonoša i lugu. A potom# teško je ocenjivati njihove akcije# jer hrišćan ki i toriografi kao toje . 3eliki organizator# reformiše benediktin ki red# izbacuje ukra e iz crkve# kada ga neki kolega# kao Abelar# nervira# napada ga po i temu -ekKjirlMa# i da mo%e dao bi ga na lomaču. " !ašto. . No ili u beli ogrtač# pro t# bez krzna# o im ako je jagnjeće ili ovčije# bilo je zabranjeno da no e povijene i meke cipele u modi# pavalo e u košulji i gaćama# na dušeku# a jednim čaršavom i jednim pokrivačem. " rekao je *elbo.. . " Ne# ne podno im ga# daje do mene ne bi završio ništa bolje nego u jednom od onih trašnih krugova# a kamoli kao vetac..ve e dešava a ..vaki vitez ima tri konja i jednog štitonošu# nikakvih luk uznih ukrašavanja na uzdi# edlu i kičicama na nozi konja# jedno tavno oru%je# ali dobro# zabranjen lov# izuzev na lavove# jednom -ililjii Rhri t. *ernar je odmah o etio daje to plodono na ideja# i podr%ava ovo devetoro avanturi ta# tran formišući ih u 3ojnike :ri tove#L pa onda priznajemo da u +emplari# u vom heroj kom izdanju# njegov izum. " C tome koliko je mrdelo tek ćemo da pričamo. !atim propoveda kr taškirat# naoru%ajmo e i idite.. Ali bio je dobar pred tavnik za štampu što e tiče ebe amog# gledajte u luge koju mu čini 8ante# imenuje ga šefom kabineta *ogorodice. " Na onoj vrućini mo%eš mi liti koliko je to mrdelo.ov:iii u najboljoj monaškoj 5Q tradiciji# ni u bili toliko uptilni da pohvataju teološke razlike# zami lite koliko ih je takvih Koren a od Arabije# koji u po le kratkog vremena počeli da e oblače kao šeici.. -i a vakoga dana# ne meju daje lu%e ek komunicirani vitezovi# ali ako neko od njih moli da bude primljen u :ram treba ga hrišćan ki prihvatiti# i vidite da am imao pravo kada am govorio o Kegiji tranaca.ojo pomalo lično onim avanturi tima koji eai navukli nl3irlui bole t# ni u bili odnejA.odine BB6G. Ali govorio am o +emplarima. " !ato što u po tali uviše moćni i uviše im e %uri. .i ..ijom od +ira če to ne propuštaju priliku da ih ocrni. 2ravilo je imalo još neke trogo ti& jedna i ta zdela za dvojicu# jede e u tišini# me o tri puta nedeljno# pokoraL#petkpm# u taje e u zoru# ako je po ao Eio te%ak dobija e dozvola za jedan at više pavanja# ali zauzvrat moraju da e očitaju trinae t očenaša u krevetu. .neprijatnijom $ovošće ih polom do propa ti# jer će na proce u biti op'luzitiii flnk i vm (ndu u imali veze a ezoteričnim mu liman kim ek'liunn.arnn# l..ećate e vetog *ernara# ne. " Ne impatičan vam je# " primetio je *elbo.. 2o taje odmah vetac jer e ukobio a če titim ljudima.

Ali razmi lite na trenutak.@ +o je pomalo priča o vešteniku u rovu# koji e naliva rakijom i huli *oga a vojim nepi menim vojnicima..ada hvatate zbog čega e raširila uzrečica E2iti i huliti kao +emplar.prtiv. " 8oći ću do njega.i tome konju... Ali po'jElodajtegv+ ada maštu pro tog puka koja ka%e da ti mona i propadaju# dok jedan tomakom gura drugome tra%njicu9 Klevetaćeihta'kiidc. taj veti *ernar bio budala. 2reo taju im mladi mavri. *elbo oklevaše& " 2a dobro# ipak tetka# ja bih tu bio oprezniji.veta !emlja. A daje to ve..> knjinijii u vidujjafltpkVjit]j:vmijiir u prak i kod rimokatolika# ?pri' > PHrečju# %ivot av u pokori i bitkama. -alopre am e uplašio da nin moju priču opi ao uviše u maniru ve terna# ali ako bolje razmi lim# lušajte šta ka%e *ernar# o vojim omiljenim vitezovima# imam baš kod ebe neke citate jer zavre$uju vaku pa%nju& E(zbega'vnju i zaziru od glumaca# op enara i igrača# nepriličnih pe ama i (Aur i# ko u šišaju kratko# naučivši od apo tola daje bruka i ramota# zii čoveka da neguje frizuru.(AKN(+KN+(A m. .. No koliko e ećam# zar +emplari ni u bili o u$eni iza odomiju. <ta činiš. A da ne govorim o zavetu nepo'ročno ti# na kome e uporno na toji# jer to u bili ljudi koji ni u boravili u mana tiru već vodili rat# %iveli u ped ovoga veta# ako vetom nazovemo mravinjak koji mora daje u to vreme bila . .. 8olazi li u obzir da je Ne# budala nije bio ali i orig/eNb9O monah# i u onim vremenima monah je imao čudnu ideju o telu.dole# an ti dolazi o ećaš hladnoću %edj trah i %elju za mamom. " -u%evna ljubav# teban ka legija " predlo%io je *elbo. Koje bio *afomet# neko njihovo demon ko bo%an tvo# zar ne. =emu# budući da im pravilo dopušta pč+tri konja vakome. 3odili u pravi mornar ki %ivot# me ecima i me ecima u pu tinji. Nalaziš e u kući $avola# noć je# le%iš i pod šatora a nekim koji je jeo a tobom iz i te 5. " Ali zami lite kakav je to pakleni %ivot# u red drugih naoru%anih boraca koji ni u dali zavet# koji kada o voje neki grad iluju mladu mavarku# ćilibar kog tomaka i baršuna tih očiju# i šta radi +emplar# me$u miri ima liban kih kedrova. ali naravno ako u to ami tra%ili " komentari aoje *el'l>o. . Nikada ni u vi$eni da e češljaju# retkofl u poni# brada im je čekinjava# mrde na prašinu# prljavi u i od vogBL5 oru%ja i od vrućine. ( ma ona knjiga Klo ov kog# *afomet. Njihov pečat+Fi prikazuje uvek u paru# jejinogj>ripijenog uzje$a drugog# na.ve u vemu# pravilo ka%e daje društvo bilo koje %ene trašna opa no t i da e mogu da e ljube amo mama# e tra i tetka ro$ena. No bih po%:oo da pavam u njihovim ka arnama " rekao ... -ora daje to bila *ernarova zami ao# kako bi e imjoli'zovalo iromaštvo# ili dvoj tvo njihove uloge monaha i viteza..

Ali i pričao am te tvari da bih vam pribli%io kontradikciju +emplara.tatuti reda# u prilično ka noj redakciji# mo%emo reći u vreme kada je red već bio u pantoflama. Ne me da e izgubi rob# da e razljuti zbog nečega pa da ka%e Eodlazim ..imeon " rekao je *elbo " i kako e meni čini# edeo je na vrhu tuba kako bi mogao da pijucka na glave onih koji u prolazili i pod...ulema otkopčavaju voje pr luke i ka%u uzmi me uzmi me ali mi pokloni %ivot.iijii zdrjivu piljiivšliuu# da bi ponizili op t.a iapo niko je uvck bilo tipično da iihjA. " Iiveli u u neči tim kućercima zato što te ih vi neznabošci aterali u geto.vono t. " +aj tolpnik je veti . " 8a li te ikada videli vod regruta po le marša. " Ne dramatizujemo " rekao am.je :rlili>. " U vakom lučaju# -akarije ili . /eli ono be e nvtAii -itkiirijti fli. Kako je moguće da budeš monah i mačevalac# paraš po utrobama i očitaš avemarija# ne meš da gledaš lice voje ro$ake a potom u$eš u neki grad# po le dugih dana op ade# drugi kr taši pred tvojim očima uvaljuju kalifovoj %eni# prekra ne devojke iz . druge trane# dovoljno je da e pročitaju 0etrait . " A tvoji u rabini ih :erone bili či ti " rekao je *elbo. A +emplar ne# mora a o tane tvrd# mrdljiv# čekinjav kako je %eleo veti *ernar# i da izgovara večernju molitvu.iE?Biu>ii>NggVUi. 8ioliilrvi je mudrovao& 5. .. " (z jednog i tema zabrana mo%e e hvatiti šta ve puk iz navike radi " rekao je *elbo " i iz njega izvući kica vakodnevnog %ivota.imeon# po tojao je tolpnik a crvima kako ka%em ja# ali ja ni am autoritet za predmet budući da e ne bavim ludo tima pagana.ii iX' Neivimi nu. " <ta u pa oni.. . kinin bi mu crvi padali P* a le$a# on ihje kupljao i tavljao ponovo na telojer zašto i oni# *o%ja tvorenja# ne bi imali voju gozbu. " . -e$utim +emplari u bili prljavi zato što im e to dopadalo. -orao je da bude mi tik# a keta# ne jede# ne pije# da e ne kocka# ali da odlazi u pu tinju# eče glave ne' prijateljima :ri ta# više ih akupi više kupona ima za rajVon mrdi# ve je više čekinjav vakoga dana# i oncfajoš *ernar zahteva da po le o vajanja nekog grada ne me da e baci na neku šiparicu ili taricu# i da ebi u noćima kada šija me ečina# gde kao što je poznato duva vrući amum kroz pu tinju# ebi ne dozvoli poneku u lugicu voga omiljenog adruga.. Nema ništa gore za jednog vojnika nego kada e do a$uje zato što je+at završen.elo.aracenima9@# iz nemarno ti izgubi konj# daruje %ivota a izuzetkom pa a i mačaka# ode bez dozvole# lomije maj torov pečat# napu ti noću štab# pozajmi novac reda bez dozvole# baci iz be a odelo na zemlju. Na primer# u jednoj tački zabranjuju e tučnjava# ranjavanje hrišćanina u dvo' boju# trgovanje a %enom# klevetanje brata. " -rzim kako duh tako i duhovito t pro vetitelj tva " rekao je 8iotalevi.

. " Na cinkaroša " precizirao je *elbo. Kao dooa " zaključio je 8iotalevi. 1vaj tavlja ruku na mač# obojica e tuku što im ne dolikuje# kapetan na toji da ubla%i udarce# braća e grohotom meju.. " A lEul. . " +ako je# baš kao što ka%eš# pomodri u licu# trgne odeću i baca je na pod." 8a vidimo " rekao je 8iotalevi ' jedan +emplar# razl'jućtm zbog nečtijja što u mu braća rekla ili učinila to večeri# izlazi bez dozvole u red noći# na konju# a mladim . " 2iše i huliše kao +emplari. " +o i ti rekao# Kaifa " primetio je *elbo..aracenima. " 2omodri u licu " predlo%io je *elbo.aracenima# BB a dan kada ga kraljev balija hap i i preti mu u ijanim gvo%$em.. Ali jedan aborac primećuje zij) i uveče ?zna e# u takvim društvima zavi t je uveliko odomaćena># kada na opšte zadovolj tvo ti%e me o# pravi gadne aluzije..igurno je bilo tako " reče *elbo. " 2rekršio je najmanje o am zapove ti jednim jedinim udarcem. 2rekinula na je jedna devojka# a mlade%om u obliku jagode na no u# koja je di%u B a .ovori izdajice# reci da te ga turali zAguza9 -i...aracenom iz pratnje i šatri uflkopjjenu politi ?iliešniin o rdio# od ( uzi do neke rn kulašne devojke i PPpotkupivši je petlovima iznudi priliku za nedozvoljeni polni odno . " *ez umnje# naš pobe ni# po.. " +ako mu *oga# za ime *oga# *o%ju mu# *ogamu# krv mu Ko5ju " dramatizovao am ja. " 8e de# radi e o tereotipima... Kapetan po umnja# o umnjičeni e koprca# crveni# vadi no% i baca e na a'druga... !atim# u vreme dok on orgija# mladi -avar be%i a konjem i naš e +emplar# još prljaviji oznojeniji i čekinjaviji nego obično# vraća kući podvijenog repa i pazeći da ga ne otkriju daje pare ?:rama> kome drugom nego zelenašu /evrejinu što čeka kao lešinar na talku. 2a mene vaša klješta zn mojnvaju# vi nemate pojma na taje ve preman jedan +emplar# ( uricu D)Xi ja zAguza vama# i papi# a ako mi padne šaka i amom kralju Filipu9 2riznao je# priznao9 . +emplar e trudi da povrati# nko ne -avra# onda bar prividno konja. ' Evo vam vaše govnjive tunike vi i vaš hram proklet tva9 " prudlo%ih. do tajne# vakoga dana malo uljca# tako e bolje gori. " reče *elbo. " Na cinkaroša# odlično rečeno# baca e na bednika i eče ga po licu. šta do$avola radi jedan +emplar kada pobe ni. !aključio am# da bih bolje ilu trovao voju tezu& " -o%ete li onda vi da zami lite takve tipove# koji ka%u odlazim a ... " <ta više# mačem udara po pečatu# lomi ga i urla da ide .

il. " Naravno# izmi lili u ček# i to pre firentin kih bankara.aracena +emplari u na ove navalili# ra turajući -avre i tako u da ka%em o novali Kuimbru.. +o da ako neko treba da ide u 2ale tinu a za to je neophodan novac# kako e ne u u$uje da putuje a nakitom i zlatom# uplaćuje kod +emplara u Francu koj# ili u <paniji# ili u (taliji# dobija priznanicu# a na ( toku je unovčuje. ( ode. ( šta e dešava. " +o znam# ali koja grupa. +emplari e ni u o lonili na to i napravili u pogodbu# kao tobo%e prore$eni i ukleti kad iznenada ti ukleti i prore$eni čine pola tuceta tvr$ava <panije. " Ko u oni.ale vija a puno razumevanja i dodala papir meni. *elbo potpi a odmah# i no D^lndnjiiiA&i u pnpir. 2ortugal ki kralj im je poklonio jednu šumu# budući daje bila još pod vlašću . " Kako ko u. 2itala na je dali mo već potpi ali 5n iiigentin ko drugove koji u u zatvoru. " +akuara# pa.iin imunom. !atim e okrenuo devoj'cl& 1n mi inozo da potpišu# pripudn indijan koj manjini koja za branili ju dii mi njoni pripnduici potpi uju vlii l. 1 lobo$eni da u bilo kojem me tu plaćaju porez# imaju pravo da te i te nametnu na po edima koje kontrolišu. " +o je kreditno pi mo " kazao je *elbo. " Faši to " za ikta devojka na mene a mr%njom. Argentin ki drugovi. . +ako e dogodilo da u +emplari# a donacijama# onim što u o vojili a oru%jem u ruci i provizijama iz finan ij kih tran akcija# po tali multinacionalna kompanija.papire u ruci.ve u vemu# jedan deo e borio u 2ale tini# ali e red najvećim delom razvijao u zavičaju. Kjudi kojima je pošlo za rukom da ubede (nokentija (( da im podari po ebne privilegije& red mo%e da zadr%i ćeli ratni plen# i gdegod ima po ed nije du%an da odgovara ni kralju# ni epi kopu# niti jeru alim kom patrijarhu# već amo papi. A to u amo epizode. " Ne " rekoh " moja je greška# na tojao am da vam o%ivim priču. " Ali +akuara u faši ti " u udio am e da ka%em# na o novu onoga što am o njima znao. 0adi upravljanja jednim takvim predu'zećem# bili u potrebni ljudi koji imaju nešto u glavi. 8iotaleviju je laknulo.. Ukratko# njihovo je . zapitao je 8iotalevi. 1no što mo rekli odno i e na borbene formacije# ali red je od amog početka primao ogromne donacije i malo po malo o novao voje štabove po celoj Evropi. " zapitao am. !nate li da im je Alfon o od Ka tilje i Aragona poklonio o tavio ćelu jednu obla t# i čak# napravio te tame'nat po kojem im o tavlja kraljevinu u lučaju da umre bez na ledni'ka. -nogi od u j ((( mi i ni tAohijl jor ih vini lu proklinju# (Auvojka ju od meri hi 8iot. U vakom lučaju gore im je nego meni " rekao ju ( :ol ulovi ju koji :AUXE zbunjono gledao. " Ali jednom rečju# ti +emplari u dakle bili irotani.

1tuda je ja no zašto na njih nerado gledaju bi kupi i vladari# a opet bez njih e ne mo%e. ... 0ed +emplara je jedna ozbiljna tvar# pnmiriti mo izlo%eni upravo razmetanju njegovih udarnih formacija.. zapita 8ioUilevi.'. . Krenuli vi u op adu# kralj# dvor# patrijarh# veštenici a kr tovima i tegovima# arhiepi kopi +ira# Naza'reta# Ke arije# ve u vemu# veliki praznik# a šatorima podignutim i pred neprijatelj kog grada# i rrtnim za tavama kralja francu ke# i palvezimaLi dobošima. Uzimamo priču o A ka'loni. krenuo pa%nju ka iz've noj 8olore koju je 1va je ela pokraj na rekavši& " Ielim da čujem priču o A ka'loni# %elim da čujem. A kalonjani u pokušavali da zapale tornjeve# vetar im nije išao na ruku# plamenovi u zahvatili zidove# koji e koro u i tom ča u ruše. " Kao i dete " ponovi 8iotalevi.. U vakom lučaju# tom ne bih dozvolio da predaje na vojnoj školi# jer rol.. Ali da lij@ U> bilo nizmelmijo. Kr taši u metenjaci# ljudi koji odlaze ne # znajući kuda idu i na šta će Nnaići# +emplari u me$utim u vim tim obla tima kao kod kuće# znaju kako da e ophode a neprijateljem# poznaju teren i vojnu veštinu.r$e et +emplara uleteše u grad a to o amde et na at# udariše u zidine grada na uprotnoj trani# zakočiše e o tavljajući ogroman oblak prašine# pogledaše e u oči# upitaše e šta tu rade# promeniše iner kretanja i prodefilovaše kroz -avre navratnano # koji e na njih ručiše kamenjem i veretamaL a prozora# ma akriraše ih uključujući i velikog maj tora# zatvoriše prolaz# obe iše o zidove leševe i hri..šćanima tadoše da pokazuju lakat# grohotno e i gnu no mejući. fl zapanjujući ju još i ra korak i5. 2rolaz9 U tom momentu vi ljudi iz op ade baciše e kao jedan# i de i e čudna tvar. !lonamerni tvrde daje tako učinio kako hi plenom obogatio amo :ram# a dobronamerni šire gla daje bojeći i) za ede# hteo da u izvidnicu pošalje voje neu trašive ratnike. je t@# i tini P#n volju# u Pflme$u njihovog političkog i admini trativnog znanja# i vojevr nog tila zelene beretke# ve rcem ništa mozgom. 3eliki maj tor +emplara zakrči prolaz tako da u u grad ušli amo njegovi ljudi. A kalonaje bila branjena iz to pede et kula i tanovnici u e priprenrli na vreme za op adu# vaka kuća je bila a otvorima što u lu%ile kao puškarnice# mnoštvo tvr$ava u tvr$avi. " 1krutan je mavarin " rekao je *elbo.preduzeće uvek u aktivi a u koje ada niko ne rne da zaviri.. Ali ništa od toga# vi u e dali u pokret# izgradili kornjače i tornjeve od drveta# znate one kon trukcije na točkovima koje e doguraju do i pod neprijatelj kog zida i iz njih e bacaju buktinje# kamenje# trelice# dok izdaleka katapulti bombarduju kamenjem. " Uzmimo je " rekao je *elbo# i nača pozdravio upadljivo pohotno. " 8akle# jednoga dana kralj Francu ke# nemački car# *o'duen ((( jeru alim ki i dva velika maj tora +emplara i :o pitalaca odlučili u da opkole A kalonu. Ka%em# +emplari koji u bili tako hrabri# takve tvari u morali da znaju.

> NN nnl. 1v$e# u -i lililll# U pllnilju Nil 3nriivnliin KA+ANliK5.> N lAiirlNkl kntnnVn nii A?ili bili nnkii vr l. Kako je B6QQ . +emplarima# i voleo am ih. Kao enke u ne tale heroj ke figure kraljice -eli ande i *oduena gubavog kralja# zamrle u unutrašnje borbe onog davno i krvavljenog Kibana# /eru alimjejoš jednom pao# *arbaro a e utopio na Kilikiji# 0ičard Kavlje . Ni u bili takvi vitezovi +empla# bradati i bli tavi# a lepim kr tom crvene boje na vetloj mantiji# poigravajući na konjima u enci voje crnobele za tave# *o eana# premni " i to na veličan tven način " za voju večano t mrti i podviga# a znoj o kojem je govorio veti *ernar bio je mo%da bronzani jaj koji je njihovom u%a nom o mehu davao arka tičnu plemenito t# dok u name'ravali da lave tako urovo zbogom a %ivotom. .vrl. -oiii pre padaju na pamet +om i 8%eri " rekao je *elbo.n profAo ionnlnih ibml%ija regrutovanih od kel'nnin# kiiliAil5. -o%da je za to kriv .tilovi nidiijovokovne milicije ?prim.prev..po lednji put i definitivno pao /eru alim# rat# započet tgcpede et godina ranije# je izgubljen# hrišćani u morali da pre tanu da dovlače voj ke u pu taru toje odre$ena za mir i miri liban kih kedrova# iroti +emplari# kome . NN vitllki ?Bnl.vetu !emlju# pišući i boreći e u i to vreme. -o%da odatle potiče legenda o vitezovima +empla# koja još . +emplari u već po tojali to pede et godina# kr taških ratova je bilo dovoljno daše atru vi ideali.lB# /tiilnii varVunln.vetim bio otišao u .vetom# koji je a Kujem .L Klizala je 8olore uzbu$eno. *lago ti# melanholijo# bledilo lave toje tarila# zašto e ada ne bi prepu tila o luškivanju tajnih doktrina mi tičnih mu limana# vešteničkom nagomilanom bogat tvu u krivenim trezorima... Konačno# %iveo am dve godine \. 2okajao am e.Ka p iiu ratu# kako je govorio Iak d 3itri# jaganjci puni blago ti u miru# tvrdi u borbi# i trajni u molitvi# urovi prema neprijateljima# dobronamerni prema braći# označeni belim i crnim na vom barjaku jer u izvor vjetlo ti za prijatelje :ri ta# tame i u%a a za voje protivnike.rce po& tučen i poni%en prerušen e vratio u otad%binu# upravo# a +emplarima# hrijšćan tvp je izgubilo voju bitku# -avari ad već imaju prilično razvijen mi ao za konfederaciju me$u nezavi nim moćnim dr%avama ali ujedinjenim u odbrani jedne civilizacije " čitali u Avicenu# ni u neznalice kao Evropljani# jer inače kako je moguće o tati dva veka izlo%en jednoj tolerantnoj# mi tičnoj# i razuzdanoj kulturi Kibertina# a da e ne podlegne njenim dra%ima# i podrediti je konačno zapadnoj kulturi# mrcin koj# pro tačkoj# varvar koj i german koj. ( kreno patetični šampioni vere# po lednji primer jednog viteštva na zala ku# i kako ad da e odno im prema njima kao tamo neki Ario to# kad lako mogu da budem njihov Ioenvil.ijon+ kd +ira nepouzdani i toriograf.ii . 2riti nut nobizmom mojih agovornika#' pred tavio am ih kao lično ti crtanog filma.." +i tvoji +emplari u bili neko društvance u tilu katanga.prev.cilju je# po lu%ila vaša epopeja.liAkii oru%ju# kopijo koju u baca rukom ili il luka ?prim.llii# portiru i M#n riiiluu UiclontiUi :iimili novirnih liiciimn budući da u li UillnuUu B>BBB uglavnom imliii i imimliilNinovl. 2ale u mi na pamet tranice koje im je po vetio autor 2riče o Kuju .alon ki rovolucionuri.

Ali po tojao je zao duh ek pedicije# kraljev brat# 0ober dAArtoa# megaloman# ambiciozan# %edan lave i prek# kao i vaki mla$i brat ali i mladi ratnik.tintijaca u vojili grčku vatru. 1nda e +emplari# da ne bi bili obeščašćeni# bacaju i ami u nupud# ali ne u ti%u 8Aartoa koji e već probio u neprijatelj ki logor i izvršio pokolj. Kralj je bio zabranio pojedinačne ukobe# ali komandant +empla je prvi taj koji će da prekrši zabranu.avetuje da e u mere na Kairo# rce Egipta.vel. 3nuli# ka%@ Kuj . -u liman ki konjanici e nadaju u beg " +emplari očekuju preo talu hrišćan ku voj ku.araceni u preme tili voje trupe du% reke# Francuzi pokušavaju da izgrade odbrambeni na ip kako bi napravili j)az# i brane ga vojim pokretnim tornjevima# ali .i# +emplari Nt.rčka vatra imala je veliki vrh u obliku bačve# konopac je ličio na ogromno koplje# pribli%avala e kao munja i ličila je na zmaja što leti kroz vazduh. Ako budemo tri'jumfovali# lava će *o%ja time da pYra. . Ali konačno najveći broj je u peo da e dokopa kopna# i prema naredbama +emplari navaljuju u prvim redovima# praćeni grofom 8Aartoa.o podnje.U) pokušati još jodnom. !a Ar'ton jo to kiio poziv na vadbu# i on ide za njima. +em'plum# ranije oprezan# tu e hvata za udicu. B kada# već na zala ku mita# ti%e Kuj# veti kralj# kralj kome je Akvin ki če ti go t# za tolom# onaj koji u kr taški rat još veruje# upr'ko dva vuku nova i bezu pcšnili pokušaja zbog glupo ti pobednika# vnidi li uop. +emplari pokušavaju . .. ( bacala takvu vetlo t da e na bojištu videlo kao daje dan. ( krcavanje na neverovatan način u peva# . -u limani počinju da be%e prema -enzurahu. 3idevši jednu za tavu ultanovih mameluka zaurlao je& EU ime *oga# ada je ča # jer ne mogu da trpim opštu ramotu9@ Kod -anzuraha . Ali i tina je# grad je njegov i njegovi u i trezori i to d%amija koje Kuj odmah pretvara u crkve ..araceni u od 3i'5. Kuj je trebalo da čeka# ali ipak odlučuje da e i krca po vaku cenu.araceni na neve'rovatan način napuštaju 8amijetu#L kralj okleva da u$e unutra jer ne veruje u to bek tvo.. E3erni moji# bićemo nepobedivi ako e jedinimo u vom milo r$u. Kralj odlučuje da napadne# prelazak nije lak# mnogi tonu i vuče ih voda# na drugoj obali čeka ih tri totine . No grof 8Aartoa e baca a vojima u poteru za neprijateljem.o# jer l#o jo njihov po ao# kako inače GBopravdati Vempl bez kr taškog rata. -udra odluka bila bi Alek andrija# kako bi e Egiptu otela luka za njega od %ivotnog značaja.iiju u5 njo5jii# u porazu D)Ae pnit.redozemnog mora# neprijatelj ka okal'V je va u blještanju koplja i helebardi i bojnih za tava francu'p#K1g kralja# štitova grbom i šim ira#L milina je i pogledati ove dične ljude# galantno izjavljuje Ioenvil# što no e zlatno oru%je koje blješti na uncu.aracena na konjima.ada e radi o odluci& krenuti na Alek andriju ili na Kairo. 2ratiće kralja u njegovom mi tičnom ludilu. L /oj napada 8amijetu a . .eP@ +emplari u to ne veruju# ali u odgojeni da budu idealni vitezovi#ga to je upravo ona lika koju moraju da pru%e o ebi. Ako jaudemo pobe$eni bićemo mučenici. 8ok je hrišćan ki logor bio av u vetlo ti# neki beduin izdajica# za tri totine bizanata# pokaza kralju jedan gaz.op eda razočarane i če%njive duhove# priča o moći bez granica koja ada ne zna više na čemu bi mogla da e ve%ba.

Ioenvilov pogled e kreće od gore do dole ili od dole ka gore# u zavi no ti od toga da li on pada a konja ili e na njega ponovo penje# i u centar izvlači pojedine cene# opšti plan bitke mu izmiče# ve e rešava u pojedinačnim dvobojima# i če to lučajnim rećnim završet'kom. ( pod pera go podina Ioenvila mnoge takve bitke# ili makar čarkanje# po taju otmena koreodrama# a pokojom glavom koja e kotrlja# i mnogim zaklinjanjima u dobrog *oga# i ponekom kraljevom prolivenom uzom za kojom vojom vernom lugom na izdi aju# ali ve to kao da e odvija u bojama# me$u crvenim amajlijama# pozlaćenom konj kom opremom# evanjem šlemova i mačeva pod %utim uncem pu tinje# i i pred tamnomodrog mora# a ko zna da +emplari ni u baš tako do%ivljavali voju vakodnevnu klanicu.o par Frederik di Kupej biva pogo$en u rame Ei zadobi takve rane daje krv iz njih šikljala poput# zapušača kada izleti iz boce@ i go podin .o podaru# ja i moja braća e ne bojimo i ići ćemo za vama. Ali Artoa# kicoš %edan lave# +emplare optu%uje za izdaju# i još dodaje da bi# da u +emplari i :o pitalci hteli# ova zemlja bila o vojena još odavno# a daje on dao primer onoga što e mo%e uraditi amo ako u venama teče krv. . +emplum nijednom od njih nije od drugo te'penog značaja# vi e bacaju ka gradu# ulaze u njega# teraju neprijatelja do uprotnih zidina# i u tom ča u +emplari po taju ve ni da u opet ponovili grešku iz A kalone. /e u li +emplari još jednom dozvolili da budu za lepljeni pohlepom.iverej ?E*og neka mu opro ti@> daje mu znak dapobegne u jednu razvaljenu kuću# bukvalno u prega%eni od trane jednog tur kog voda# podi%u e ponovo nepovre$eni# u pevaju da tignu do kuće# u njoj e zabarikadi' raju# +urci ih napadaju od gore kopljima. . 2reviše za ča t +emplara. :rišćani " uključujući i +emplare " zaka nili u da opu toše ultanovu palatu# nevernici e ponovo grupišu# na rću na tu bandu već raštrkanih orlušina. Ali# znajte da umnjamo# i to čvr to# da bi mo e vi i ja mogli vratiti.prev. Ali drugi iz'veštavaju da mu je# pre nego što će i am za Artoa krenuti u grad# brat Iil je a pronicljivim toicizmom rekao& E.Uiinv#> *6 da ga zau tave# brat Iil# veliki komandant +empla# la ka mu govoreći kako je već o tvario veličan tveni poduhvat# jedan od najvećih ikada po tignutih u prekomor koj zemlji. Ioenvil e baca u pomoć go podaru od 3anona# jedan ga +určin poga$a kopljem# konj pada na kolena# Ioenvil leti napred preko glave %ivotinje# podi%e e a mačem u ruci i go par Ierar de .L knil.> N -tivtirNkit tvrdnvn mi u.ora je od poraza# ramota. 2a ipak nije zabele%ena kao takva# čak to nije učinio ni Ieonvil& dešava e# u tome je lepota rata.@ U vakom lučaju# Artoa# *og da mu dušu pro ti# biva ubijen# i a njim toliki drugi hrabri vitezovi# i dve ta o amde et +emplara.iverej dobi udarac ivicom ablje po red lica Etako da mu je no padao preko .ču Nilu ?Uiriin.kit nii(>?>m nm <irokim miftivnm avijenim nn jodnom delu oštrice ?prim.

. +emplari mi još bogatiji# brojniji i moćniji no ikada# ro$eni da e biju u . BQ .an Tovani# 8Aakri B64B o vajaju -avari# vi tanovnici u %rtvovani. tiv@t9 Ekromu@ viAbi(iuihi/# prvobitno kovan u +uru kiiNiiijo i drugdn u Kvropi. 8amijeta je izgubljena# kraljica je pri iljena da pregovara a .u ana. U . 3ladavini hrišćana u /eru alimu došao je kraj.vete -arije u Katerana u kojoj u ra pro tirali zavetne kapele# buket trofeja# i %ar kovačnica# odlarnica# vilara# ambara# konjušnica a dve hiljade konja# kaku't. .onaka# %iv pr%en grčkom vatrom# hrišćan ka voj ka# od u%a nog mrada leševa# i ne tašice %ivotnih namirnica# porazboljeva e od korbuta# voj ka vetog Kuja je u ra' padu i kralj i crpljen dizanterijom# gde da e i prazni# kako bi dobio u vremenu u red bitke# ako ne u pantalone. Kuj to aznaje# kako ne trpi ništa iza vojih le$a odriče e novog velikog maj tora pred mu liman kim amba adorima# i veliki maj tor povlači reč datu neprijateljima# pušta e na kolena pred kraljem i moli za izvinjenje. ) Umire veliki maj tor Iilijen od . Ali kr taške je ratove pokretala izopačena vera podmuklih teologa.@ Kralj ka%e neka je lava *ogu za ve ono što mu šalje# a krupne uze grunuše mu iz očiju. Ne bi moglo da e ka%e kuko e vitezovi ni u borili dobro# i ne ebično# no kralj Francu ke ih poni%ava# da bi potvrdio voju moć " a da bi potvrdio voju moć# pola veka ka nije# njegov na lednik Filip će ih po lati na lomaču.unje štitonoša# pomoćnika# laka konjica :o pitalaca# crveni kr tovi im balim mantijama# kratke me$e košulje pomoćne voj ke# ultan ka go poda a velikim turbanima i pozlaćenim kacigama# hodoča nik# jodno ra kršće dobrih patrola i gla nika# i rado t čuvara trezora# pri taništa iz kojeg u odlazila nare$enja i ra poredi i utovari za umkovc majke otad%bine# o trvlja# obala -ale Azije.@ ( tako rodom# onda dolazi pomoć# izlazi e iz kuće# premeštamo e u drugi poja bojnoj) polja# nova cena# neki drugi mrtvi i pašavanja u po 'ledr\jnm ča u# fjla ne molitve go par votom /akovu. A u i to vreme dobri :rolA. Iive veličan tveno zakopani po štabovima širom Evrope i u +oinplu u 2arizu# i anjaju još otvorenu zaravan +empla /eru aB'Nn' koj) u vremenima lave# a lepom crkvom .. Nije to uvek koreodrama# u meri koliko je an$eo ka i krvava.uu on viče# dok oko ebe ečo# Ego podine Ioenvile# nate' G7rajmo ovaj ološ da jauče# za *ogom# jer još ćemo da pričamo o ovome danu# kada vojim go pama budemo bili okru%eni9@ ( kralj tra%i ve ti o vome bratu# prokletniku grofu 8Aartoa# i fratar Anri de 0onaj# ta'rcAšina :o pitalaca# odgovara mu Eda u one koje o njemu ima dobre# j?)r nema nikakve umnje daje grof 8Aartoa u raju.aracenima i plaća pet totina hiljada tur kih liraL kako bi izvukla %ivu glavu.vetoj !emlji ih više nema. +emplari u ovakvu veru jako rano upoznali i oni ad pokušavaju da udu u pregovore a 8ama kom.vojo gotovo# moji iroti +emplari.vetoj !emlji a u ..an Tovani 8Aakriju Kuj je trijumfalno dočekan i u u ret njemu kraće e u proce iji ćeli grad# a klerom i go pama i decom.

H. Ako ne mo%eš da ih pobediš# pridru%i im e. U tim rećnim danima verovao am da budalaština tvara zagonetku. -olnj je dobio prvu rundu n iiAii koja je l. Naplaćivali u# i plaćivali# igrali na kartu raznih kamata# ponašali u e kao velika privatna banka# ali a vim privilegijama i povla ticama koje ima jedna dr%avna banka. (li pak# tran formi ali u red tva u cilj# upravljali u vojim ogromnim bogat tvom. ( kraljev čuvar trezora bio je +emplar. A i oni u Francuzi# premda ne a vim# koro pied noir ili# kako e tada govorilo# poulain . Filip je zatra%io da bude proglašen poča nim +emplarom. 8a li je uopšte moguće vladati pod tim okolno tima.vedočenje Emeri de 3ijea " 3ojvode# B7. ?. 1nda je predlo%io papi da poji +emplare i :o pitalce i da novi red tavi pod kontrolu jednog od njegovih inova. 1dgovor je bio negativan. GO1 tala je amo kleveta# a tu je kralj imao dobre karte.ii ii-iio niiii dušama njogovih vitozovn. *udalaštine u najuočljivije i u meri u kojoj u neobjašnjive kao po pravilu uklapaju e a zagonetkama. .o poda.vetog . *ili u mona i ali u vojim šminker kim ko timima pru%ali javni pektakl# a još je mnogo ranije papa (noćencije ((( bio pod taknut da napiše bulu 8e in olentia +emlariorum.rn. (zgradili u zavet iromaštva# ali u e pred tavljali ra košju ari tokrat ke .2otvr$uje da je prethodnog dana video pede et četiri brata rede# odvedena na lomaču# jer ni u htela da priznaju goreizne ene zablude# i kako je čuo da e priča da u paljeni# i kako bi on# trahujući da pretnjom paljivanjem ne bi bio u tanju da pru%i dovoljan otpor# am priznao u trahu za goli %ivot# u pri u tvu go pode iza lanika i neva%no koga ve još# ukoliko bi ga i pitivali da u ve greške koje e imputiraju redu zai ta počinjene i da bi još priznao# ukoliko bi to tra%ili od njega# i daje ubio Našega . 3e' liki maj tor imao je rang princa po krvi# komandovao je voj kom# upravljao ogromnim imanjima# bio biran poput amog cara# i u%ivao je ap olutni autoritet. 3eć odavno# o +emplarima u kru%ili razni gla ovi. +emplari u bili čuvari# opunomoćenici# upravitelji tekućeg računa formalno uknji%enog na kralja.ck zupofloln# prodru@>9# jo ndlo5.ada pak mi lim daje vet jedna dobrodušna zagonetka# koju u%a nom pravi naša ludo t jer pretenduje daje interpretira prema op tvenoj i tini. Kako e pod kontrolom mogao dr%ati jedan uvereni red..roba. Kako li u ovi Epreko'morci@ morali izgledati običnim Francuzima koji u ih gledali kako aleću okolo da bi pokupili porez ne dajući ništa zauzvrat# ada već " ni op tvenu krv čuvara . Uvreda koju jedan kralj ne zaboravlja.. Francu ki trezor nije bio u rukama kralja# već je bio pohranjen u +emplu u 2arizu. =ak u e razmetali egzotičnim običajima# a ko zna da izme$u ebe ni u govorili mavar kim jezikom# na koji u već bili navikli. 2rošle večeri u peri kopu mi lio am kako e naju%a nije zagonetke# da ne bi bile otkrivene# preo'blače u ludo t. 3eliki maj tor +empla# Iak de -olej# tigao je uz veliku pompu a Kipra# gde je već boravio kao monarh u izgnan tvu# i pod'neo pupi memorijal u kome je tobo% analizirao predno ti# ali je u tvarno ti izno io loše trane pajanja. 2rirodno je što ih je jedan monah unitari ta kao toje bio Filip Kepi popreko gledao. B7BC> 2roce pun ćutnji# protivurečno ti# zagonetki i budalaština. +emplari u ada o tali bez cilja. *ez tida# -olej je izme$u o talog priiimUo i da u templari bili bogatiji od :o pitalaca# i da bi ujedin'Uni\jn o iromašilo jo$no da bi obogatilo druge# i da bi to bila velika (lnt.

U odre$enom trenutku na cenu tupa izve ni E kije de Floa'ran. mre%u i " druga zagonetka " predaju e bez krvi. ( to je prva zagonetka.Aiiinj?9 +imiU>lnni i konfi kaciju njihovih dobara.ni. Kliment 3 odugovlači# kralj umnja da papa +emplarima daje vremena da ne tanu.ka# +emplari piju i p uju u vojim poglavar tvima u potpunom neznanju.vetu . 2ošto ga obaveštavaju o hapšenju# papa pokušava da prote t'vuje# ali je uviše ka no. Ali B7CP pri taje da otvori zvaničnu i tragu. Filip i njegovi avetnici u na izve' tan način utrli put tim ogovaranjima. -arinji je taj koji će na kraju da tavi šapu na trezor +emlara i v da upravlja njime za račun kralja# u očekivanju da pre$e :o pital'cima# i nije baš ja no koje tu izvukao kori t. 1datle je malo potrebno pa da e pre$e na aluzivna šaputanja& homo ek ualci# jeretici# idolopoklonici koji obo%avaju jednu bradatu D)lavu za koju e ne zna odakle dolazi# ali vakako ne iz pantalona dobrih vernika# mo%da imaju zajedničke tajne a ( mailićanima# trguju a A a inima .tolicu u Avinjon. A treba imati u vidu da u lu%benici kralja u danima koji lede# kako bi bili igurni da ništa ne izmakne konfi kovanju# obavili neku vr tu popi a templar ke imovine# na celoj nacionalnoj teritoriji a detinja tim admi' ni trativnim izvinjenjima. ( le$ivani potvr$uju rečeno. -olaj je o njoj obavešten# ali e pravi kao da e ništa ne doga$a.ka te# pohlepom novih merkantilnih kla a# nametljivošću jedne kupine mu ketara korpu a. +emplari nriln ne . ( to je treća zagonetka& tačnoje daje mučenja bilo# i da u bila jeziva# jer je u toku . U tom trenutku nema druge do u tu' B piti ih inkvizitorima# koji još uvek ni u počeli da kori te vatru# ali i bez toga je a vim dovoljno. umnjaju# Ujiilru nn dan hapšenja padaju vi u :i. Nogare# čuvar kraljevih pečata# bio je B7C7 trateg incidenata u Ananjiju kada je <iara Kolona išamarao *onifacija 3(((# i papa je zbog tog poni%enja umro u roku od me ec dana. Kralj preno i enzacionalna otkrića Florijanapapi# ada je to Kliment 3# i ti onaj koji je pre'deo . Florijan# u zamenu za %ivu glavu i za dobru umu# prodaje ono što zna. 2ravi iza lanici# oni kraljevi već u počeli da \ rade na konopcima i zagrevanju gvozda# i mnogi vitezovi# podvrgnuti i mučenju# počeli u da priznaju. Na tavlja da uče tvuje# uz kralja# u zvaničnim ceremonijama# prvak ne$u prvima. Uz rame Filipu muvaju e njegove prodane duše# -arinji i No'gare.tarca a 2lanine. (zme$u lanja naredbe i hapAeiun# koje e odvija \7 oktobra# prolazil me ec dana. Najveća moguća f. Ali ada to već prelazi od <aputanja u izjavu vedoka pred i tragom. Kralj BQ eptembra B7CP šalje zapečaćene poruke vim guvernerima i upraviteljima pokrajina n zemlji# nare$ujući ma ovno ha'Ui. 1no što zna je ono što vi već šapuću. 2apa u to veruje i ne veruje# i o im toga zna da nije lako taviti šapu na po love +empla. (zgleda daje# u zatvoru zbog nekih neja nih delikata i na ivici mrtne kazne# naleteo u ćeliji na nekog +emplara otpadnika# tako$e kandidata za na vešala# i daje od njega nakupio u%a na priznanja.

oj)a# tako je# ali bila je to kao neka igra# niko tome nije iiiikijA#C pridavao va%no ti# drugi u to činili# ja ne# tamo am bio zbog ohuko. " 2riznaju tačno ono toje već napi ano u naredbi o hapšenju. /ednom rečju# +emplari u priznavali amo tamo gde je neko %eleo priznanje i amo ono što je bilo potrebno da e prizna. 2riznanje da bi ceremonije inicijacije moj)le biti top# GPlipa ali " vidi ad " ne bi to mogao a tačnošću da ka%e jer je ofi tokom voje karijere uveo u red vrlo mali broj braće. !iik do -olej# veliki maj tor# ne po lednji u grupi# ka%e da e im# kada u mu poturili ra pele da D)a popljuje# pretvarao i daje pljuvao na zemlju. 2apa bi hteo da tvar uzme u voje ruke# kralj bi više voleo da amo talno dovede do kraja proce # papa bi voleo da amo provizorno ukine red# o u$ujući krivce# a onda da ga obnovi u prvobitnoj či toti# kralj bi hteo da e kandal proširi # da proce . 3eoma u male razlike u i kazima# bar u Francu koj i (taliji. 1rgijanje. <to e tiče poljupca u zadnjicu# i to mu e de ilo# i daje čuo preceptora Alvernije kako govori daje u uštini bolje jediniti e a braćom nego e kompromitovati a jednom %enom# ali da on am ipak nije nikada počinio tele ne grehe a drugim vitezovima. Neki priznaju više nego toje potrebno# ne amo da u e odricali :ri ta već i tvrdili daje bio zloči'nae# da u poricali -arijino devičan tvo# da u po ra peću čak i mok' A rili# ne amo na dan voje inicijacije# već i u toku 3elike nedelje# da ni u verovali u vete tajne# ni u e ograničavai na klanjanje *afo'metu# klanjali u e čak i $avolu u obliku mačka. 8ok već u Engle koj# gde im niko zai ta ne %eli proce e# u i kazima e javljaju kanon ke optu%be# valjene na vedoke koji ne pripadaju redu i koji govore tek amo da budu a lušani.o maj tor njega poljubio u guzicu.. /edan drugi ka%e Z ?( u je te poljubio maj tora# ali nije u guzicu# već amo u u ta# ali daje 3 znl. " 1bičan inkvizitor ki proce . !ofroa de <arnej# i ti onaj koji će po le da umre a -ola'jem na lomači# daje potvrdan odgovor# njemu e to de ilo# odrekao e :ri ta# ali to na recima# ne rcem# i da e ne eća da lije pljuvao po ra peću jer je te večeri %urio. " primetio je *elbo. " 2a ipak# ponašanje optu%enih je bizarno. 3rhunac optu%bi bio je da u e vitezovi tokom vojih inicijacij kih obreda tri puta odricali :ri ta# da u pljuvali po ra peću# kidali e goli i ljubili e in po terioriparte pine dor i# to je t uzadnjicu# u pupak i zatim u u ta# in humane dignitati opprobrium) zatim u tupali u me$u obne polne odno e# ka%e tek t# jedan a drugim. 2oznati u nam i drugi te vr te. U 2arizu amo četiri viteza na njih to tride et o am odbilo je da prizna. " zapitao je *elbo. .. 8akle# šta u odgovarali optu%eni kada u uočavani a takvim optu%bama.mučenja tride et še t vitezova umrlo# ali od tih gvozdenih ljudi# naviknutih da e izbore a urovim +určinom# nijedan nije izdr%ao pred upraviteljima. " Ali šta u tvari priznaju. t. !atim im je pokazivana glava nekog bradatog idola# i oni u morali da mu e klanjaju. 8rugi u vi priznali# uključujući i Iaka de -oleja. +ako$e grote knim# iako manje neverovatnim# čini e balet koji počinje u toj tački izme$u kralja i pape.

e pokazao i odmah po le hapšenja.ijomom de 2lezanom# koga matra vojim prijateljem# prihvata nekakve mračne avete i 6G i tog me eca daje vrlo tidljivu i neodre$enu izjavu# ka%e daje vitez iromašan i bez kulture# i ograničava e u nabrajanju za luga ?već davnih> +empla# milo tinja koje je učinio# danka u krvi datog u .obuhvati red u voj njegovoj lojevito ti i da j)a dovede do definitivnog razbijanja# političkog i religioznog# vaku ko# ali iznad vega# finan vj kog.re & budući da u priznali# nema potrebe pripremati parnicu# kralj treba da po tupa po zvaničnom# proce e otvara kada u amom lučaju po toji umnja# a ovde umnje zai ta nema. +oje mračna priča# igra policija i tajnih lu%bi# infiltracije i potkazivan] a. U aprilu B7BC pet totina pede et +emplara tra%i da bude a lušano u odbranu reda# obelodanjuju mučenja kojima u bili podvrgnuti# odriču i proglašavaju neprihvatljivim ve optu%be.. 1d maj tora teologije u tanovljavaju da o u$enima ne rne da e dozvoli branilac# u cilju da bude prečen novi pre'l. 2o le će e otkriti daje 8ei lagao " i biće obešen " ali u me$uvremenu na irotog bi kupa ručiće e javne optu%be za odomiju# krnavi jenje vetinja# zelenaštvo. -oloj povlači $nta priznanja# Klimont mu nudi priliku da n@i hrtuii ( flalio mu tri kardinala du M#t\ a lušaju# -oloj 6O *it novembra B7C4 a gnušanjem prihvata odbranu reda i voje či tote# dodajući pretnje tu%iteljima# zatim e zdru%uje a jednim kraljev kim iza lanikom# .. -o%da je kralj hteo da poka%e inovima Francu ke da crkva nema pravo da udi +emplarima# jer ne o taje imuna na njihove ljage# ili jedno tavno amo šalje upozorenje papi. /oš bolje# onda treba da . Neki +emplari povlače što u rekli. ( tovetne krivice kao i kod +emplara. -olajeva opravdanja u mučna# u ovom i kazu čovek# koji je oku io već dve godine zatvora# liči na krpu# ali kao krpa . E!ašto im onda dati branioca emakoje potrebno da brani one njihove greške koje u voć priznali# budući da činjenice potpuno ja no ukazuju na nedvo mi leni zločin. Nikada ni am hvatio taje to motfln tlu :i> dogodi.@ Ali budući da e izla%e opa no ti da proce izmakne iz kraljevih ruku i pre$e u papine# kralj i Nogare izvlače na cenu čuveni # lučaj u koji je umešan bi kup +roaja# optu%en za vračbine# a na o novu potkazivanjajedne neja ne lično ti# pletkaroša# po imenu Nofo ( >X&i. 2apa ipak vodi računa o njihovom pokajanju i igra na kartu ovog odricanja pod zakletvom# kako bi mogao da im opro ti.. ( tu e dešava nešto drugo " toje pred tavljalo čvor za raz'ro.vetoj !emlji# i tako redom. 2ovrh vega ti%e Nogare# koji e eća kako je +emplum imao veze# više nego prijatelj ke# a . 8ram ki preokret# i ovoga e puta tu prelazi na ep ku dramu. iduće godine# -olaj će primeniti drugu trategiju& da ne govori# i neće da progovori o im pred papom. 2rilikom trećeg i kaza# u martu #&.eiije moj) diplom ko>) rada# ali am bio ra trgnut izme$u kontradiktornih izvoru& papa je jedva komično došao do rešenja i# ačuvao vitezovo# du bi ih odiiiiih povratio kralju. U odre$enom trenutku pojavljuje e jedan dokumenat koji je pravo remek " delo.aladinom& tu mo već pred in inuacijom na kri' vično delo veleizdaje. Ali kralj i Nogare poznaju voj po ao. 2apa je pritešnjen i prihvata da a luša edamde et dva +emplara# koji potvr$uju priz'iiiiiijii data tokom mučenja.

Nogare trlja ruke& za javni delikt# javna o uda# i uz to konačna# po hitnom po tupku. . 8a li ponovo otkriva hrabro t vojih tarijih. =uvši tu kaznu# -oleja drmne tala oholo ti. Kako je zami liti p ihološku reakciju drugih zatvorenih.ta e odigrava u njegovom rcu# po le koro edam godina u očekivanju pravde. U toku jednog dana# kralj odlučuje& na vrhu o trva dela . 2rolazi još tri godine# konačno e po ti%e agla no t a papom# ( (9> marta B 7BQ# na pro toru i pred Notr " 8am# -olaj je o u$en na do%ivotnu tamnicu. . /edno od njenih poglavlja ka%e da e neki neznanac# na dan kada je Kuj S3( bio giljotini'ran# popeo na gubilište i uzviknuo& EIace de -olej# o većen i9@ . Ko ne prizna# ili još gore ( povuče priznanje# ide na lomaču.ite podi%e e lomača. U predvečerje# -olej i <arnej u paljeni. /oš e mo%e opro titi onome ko prizna da e pokaje#a li ne onome ko e ne kaje budući da povlači priznanje i ka%e# kao pravi krivokletnik# da nema ni zbog čega da e kaje. ( zai ta će papa# kralj i Nogare u roku od godinu dana da budu pokojni. 0ačunica pokajnika bila je ta koja je odnela pobedu# jer u B7B6 vi oni koji ni u priznali bili o u$eni na do%ivotnu robiju dok u ovi drugi koji u priznali dobili oproštaj.ankcioniše ukidanje reda i njegova dobra prepi uje :o pitalcima# iako u tom ča u njima upravlja kralj. . -olej na tavlja da zahteva da ga papa a luša. -nogi počinju da razmišljaju o -olaju kao mučeniku# 8ante je izrazio gnev mnogih zbog ovog proganjanja +emplara. 1n na to ne pri taje. 1vde e završava priča i počinje legenda.budu matrani krivcima u povratu i krivokletnicima# to je te relap ima " u%a na optu%ba za ono vreme "jer negiraju bezočno ono što u već priznali. 2et totina onih koji u povukli priznanja a još u %ivi povlače povlačenja priznanja. 1dlučuje li da mu# već uništenom# a per pektivom da konča voje dane %iv zazidan i obeščašćen# vredi više da e uoči a jodnom lepom mrću. <to e tiče -arinjija# po le ne tanka kralja# biće o umnjičen za malverzacije. Ko š prizna o taje %iv u tamnici# i ko pozivi videće. Njegovi neprijatelji optu%ice j)@i za vrad%bine i obe iti. Kao -olej poneo e i preceptor Normandije# Iofroa di <arnej. 2ede et četiri krivokletnika koji u povukli priznanja biva o u$eno na mrt. =e'k[o jtD da mu pupa dozvoli da u opravda# o ecia o izdanim. +emplari u počinili jedan jedini zločin# ka%e& zbog malodušno ti izdali u :ram.večano izjavljuje da u i on i njegova braća nevini. Filipa nije intere ovao ma akr# %eleo je amo da razbije red. 1 lobo$eni vitezovi# već uništeni telom i duhom po le četiri ili pet godina zatvora# u tišini e utapaju u druge redove# %eleći amo da budu zaboravljeni# i taj ne tanak# to bri anje dugo će lebdeti nad legendom o pre%ivljavanju reda u tajno ti. !na odlično da će ako povuče priznanje još jodnom i on da bude krivoklet :4nik i krivac u povratu. Kliment odre$uje abor u *eču# za B7BB# ali ne poziva -olaja. +radicija ka%e daje veliki maj tor pre mrti prorokovao uniš' ) tonje za voje progonitelje.

+u jedino permutacije po toje. U drugim lučajevima nekoje govorio o -uhamedu ?i tud caput ve ter deu e t# et ve ter -ahumet># a to bi trebalo da znači da u +emplari tvorili jednu voju intetičku liturgiju. 2otvrde u mnoge. 3e'roviil.iine. Ali mu limani . 8ruga teza# bili u pozvani da e odreknu :ri ta da bi videli kako bi e vadili kada bi ih .. " 3idite# u mnogim vedočan tvima govori e o jednoj figura *affometi# ali mo%da bi e to moglo matrati greškom prvog zapi ničara i# ako u zapi nici korišćeni# prva greška mogla bi e reprodu'kovati u vim dokumentima. . kako e 'zove onaj iz kulturne revolucije. ( odatle bi ? mogao da e hvati razlog odomije# makar i imbolične. vima# onda ponovo kao razbijenu voj ku# zatim pak kao pripadnike \ jodne lucifer ke ekte# konačno kao mučenike lobodne mi li. pur ovukvili muda# p\Uutii na ra pci.. (diot ko objašnjenje jer e nikada neko ne podučava da e odupre mučenju tako što e tera da uradi# makar i imbolično# ono što bi mučitelj od njega zahtevao. A ovaj# nepro'menjono& " +ako je# ve e ponavlja u krugovima# i torija je te učiteljica jer na uči da ne po toji.no u ve te tvari po tojale zajedno.X. " Ali tamo taj *afomet. i videćemo da li će *og da te pr%i# kako ulaziš u ovu miliciju moraš da za braću daš i ruke i noge# pa daj da te poljube u guzicu. Kada bi bio amo jedan razlog zbog kojeg u po tali mit.taje bila katolička crkva# to bi trebalo pitali jednog i toričara -ar ovca utrihiljaditoj# jelA oni koji) u lavovi jeli ili oni koji u ubijali jeretike. lArvo te nam ih pred tavili kao narednike iz nekog filma 8%ona Korda# zatim kao prljavce# potom kao vitezove a neke minijature# pa po le opet kao *o%je bankare koji u e bavili vojim prljavim pošlo' . Najzabavnija je tvar da njihovi ledbenici# hoću da ka%em nootmnpliiriKl.i i5# različitih epohu# ka%u da je u. U ponekim vedočan tvima e još ka%e da u bili pozivani da prizivaju EMalla@# toje moralo da znači Alah. +reća teza& +emplari na i toku # došli u u vezu a manihej kimjereticima koji u potcenjivali kr t# jer 5 je bio in trument mučenja ..+o je vi<. Ali konačno# t. +emplar# pnkn%i ?(h im. *elbo me je pitao& " -a je li to igurno tako# da ni te to pročitali kod 1rvela ili Ke tlera. manje bio doga$aj koji am one večeri i pričao kod 2ilade# vaki ča prekidan.. 2rvi Ut5.e tvari# je u ii ili ni u radili.vi zajedno.. Ko u bili.n# minu i iA nu golVjm ?ličke ubredo& hoće)'L) da po l..araceni uhvatili. " 8iotalevi je onda upadao# vaki put a po lovicama& " :i toria magi tra vitae..o poda# i koji u propovedali da e treba ( odreći veta i ubiti volju za brakom i ra$anjem. Uzmimo da u vitezovi ušli u vezu a tim jereticima& vakako ni u bili intelektualci# već malko iz naivno ti# malko iz nobizma i u led tela# tvorili u voj privatni folklor# koji ih je razlikovao od drugih kr taša. " *elbo mu je govo'rio& -a hajde# jedan kabali ta ne veruje u i toriju. " Ali konačno " kazao je *elbo na kraju " ko u bili +emplari. " (li& " -a hajde# to je lučaj. (deja je tara# tipična za mnoge jere i iz prvih vekova# koja će preći na katare " i ćela jedna tradicija govori da u +emplari bili opijeni katarizmom. . 1bavljali u obrede kao po tupke prepoznavanja# ne pitajući e šta oni znače.

ada hvatam zbog čega u +emplarima toliko op' ednuti toliki moji lu$aci. " 3erujem# i ona bi trebalo da na čelu otvori treće oko# ono koje gleda direktno kroz vreme i pro tor. ( torija je prepuna gitavih malih i to'rija o tim izabranim zajednicama koje u tvarale voj til# pomalo razmetljiv# malko mi tičan# a da ni ame ni u imale pojma šta rade. Kao priča o mačku# nekoje video daje iv# nekoje video daje ri$# nekoje video daje crn. Ali zami lite i tragu a u ijanim gvo%$em& da li i video mačka tokom inicijacije. 2rirodno# ka nije dolazi ezoterična interpretacija# oni odlično znaju ve# ledbenici u i točnjačkih mi terija# i čak poljubac u guzicu ima značenje uvo$enja u red. ( tako e de lio i a glavom *afometa# mo%daN u to bili relikvijari u obliku glave# u to vreme toga je bilo. " 1nu 8ekartovu. " Neki moderni ezoteri ti matraju da u +emplari oponašali doktrine (ndije. " . " 1bja nite mi malo inicijacij ko značenje poljupca u zadnjicu " rekao je 8iotalevi. -a kako ne# jedna templar ka fabrika# a vim onim toje trebalo ačuvati od miševa# moralo je da bude prepuna mačora. " 8a# ali moderni ezoteri ti nemaju ni prebijene pare. !bog toga e još traga za taj' P nom +emplara. . " A mo%da im je tako nešto bilo u glavi# hvatate# šta u e jijih ticale doktrinarne ra prave. " Ali vidite kako je potrebno da e lušaju te pričice " zaključio je *elbo. Alhemija je vuda pu tila pipke " kazao je 8iotalevi a ubodunjeni +emplari u verovatno poznavali tajnu proizvodnje zlata. 2oljubac u guzicu bi po lu%io bu$enju zmije Kunda'lini# ko mičke nage koja e nalazi ukorenu le$nog dela kičme# u ek' .ni u obo%avali u bilo kakvom liku -uhameda# i koje dakle mogao da utiče na +emplare. i tina je da je ćela ova priča jedan veliki zabavni park. 2rirodno ima onih koji tvrde daje *afomet bio al'hemij ka figura. Ko zna da li u mo%da +emplari dr%ali mačke u kući# protivno običajima poštenog veta# koji inje matrao umnjivim %ivotinjama. U to vreme# u Evropi# mačka nije bila mnogo uobičajena kao domaća %ivotinja# Qpk u Egiptu je te. . " Filip Kepi je trebalo da pali moderne ezoteri te a ne te iro' Uine.. (zgleda da u organi i trage pronalazili ove glave i pokazivali ih inkvizitorima# ali ko' načno# od glava nije o tao ni trag# vi u ih videli# niko ih nije video.. iialnim %ljezdama# ijednom probu$ena odlazi u pinealnu %ljezdu.vedočan tva ka%u da u mnogi videli te glave# katkada je me$utim od glave načinjen idol u celo ti# od drveta# a kovrd%avom ko om# prekriven zlatom# i uvek ima bradu. .vakako da u je poznavali nikao je -olbo. "1p edAd e aracen ki grad# kolju e %ene i deca# grabi e ve što padne šaka.

+ipično za ta vremena& povorka nije dobila dozvolu# ali ukoliko e ne bi šta ozbiljno dogodilo nage javnog reda bi bile amo tu da dr%e na oku i kontrolišu ?u to doba teritorijalni kompromi i bili u brojni> kako levica ne bi prekršila neke zamišljene granice koje u bile po tavljene u centru -ilana. Abrakadabra# -a'i:il +ekel Fare # 2ape .reška& lav je već it i drogiran kada u$e u kavez i ne %eli ni na koga da na rne. 8iotalevi# opijen tonikom# klatio e. 2ozdravili mo e.an *abile# bili u okupljeni faši ti. *io je jedan at." 3erujem da bi to delom mogla da bude i ona vaša priča od pro neko veče.atan 2ape . 2onašaj e budala to i zauvek ćeš po tati nedokučiv. +emplari u o tali neodgonetnuti zbog voje mentalne konfuzije.i e igramo grčkom vatrom# koja pr%i# i guta.. 0at razara mo%dane puteve# mora da tome doprino e zvuči topov kih hitaca# ili ^)i?N&ke vatre. .atan Alepe# le vierge le vivace et le bol aujourdA" hui# vaki put kada bi nekom pe niku# propovedniku# ofu# magu krčala neja no creva# čovečan tvo je provodilo vekove da odgonetne njihovu poruku. heli njihov lučaj je te jedan uvrnuti ilogizam.o podine# ako e po tarate da ni na mene ni na moga na lednika ne bude bačena ljaga# ići ću da za va tra%im pomoć od grofa dAAngija# koga vidim tamo u red polja.@ ?Ioenvil# ( torija Kuja . Ni mo još znali da započinjemo Xl.ledajte generale. -i obično verujemo da bi lav kočio na uk'rotitelja# divlje# i da bi ga ovaj potom ukrotio podi%ući uvi korbač i pucajući iz pištolja. r /ednoga dana be e organizovana velika povorka protiv za'vere momaka u crnom koja je trebalo da krene od univerziteta i u koju u pozvani# kako je tada bio običaj# vi intelektualci antifaši ti. " 2ozitivi tičko objašnjenje " rekao je 8iotalevi. Ako bi neko probio granice došlo bi do incidenta# ali u celini e nije dešavalo ništa# kao izme$u ukrotitelja i lava. /ednom le'pom hirurškom operacijom pinealne %ljezde +emplari bi mogli po tati :o pitalci# drugim recima normalne o obe. uA BH Ierar de .A. . B njima.@ A ja mu rekoh& E-oj go paru Ie'rare# dr%im da nam vi ukazujete veliku ča t time što hoćete da tra%ite pomoć za naše %ivote# budući daje i vaš ilno ugro%en. 8a " rekao am " mo%da ja je am pozitivi ta. 2olicija e šepureći e ra poredila# ali izgleda da joj je namera bila da ve pu ti da pro$u. *ilo mije zabavno. U okviru jedne zone kretali u e oni koji pru%aju otpor# od largo Augu toa na dalje i u ce'loj zoni trga . !bog toga ih toliki obo%avaju.iverej mi reče& E. Kao ve %ivotinje ima jednu zonu u kojoj je iguran# izvan koje mo%e da e dešava šta god hoćeš# ali on je miran.vetog# QO# 66O> 2o le dana po većenog +emplarima a *elbom am imao amo površne razgovore u baru gde am odlazio ve rede jer am radio na diplom kom. Kada ukrotitelj zakorači u lavlju zonu# lav zariče) onda ukro'titelj di%e korbač# ali u tvari čini korak nazaci ?kao kada e uzima zalet za .

472ogledao am oko ebe.ta ćete ' na rne.oa# podivljali u očekivanju napada# pevaju ratničke . 1djednom dobih uti ak kao da %ivim u nekoj minijaturi# nazreo am u manjoj gomili pokraj reda# poneku damu# androginu# koja je iščekivala ovo veliko lavlje odva%no ti bu' dući da u joj ga obećali. /edna revolucija prema cenariju trebalo bi da ima i op tvena pravila. Rrede firmit. zapitali. " B vi.tajao am na margini# na trgu . Na$oh e pored *elba. . pecea fortit. *ilo je unčano po lepodne# jednog od onih dana u kojima je -ilano zbilja lep# a %utim fa adama kuća i nebom koje e blago pre ijava. 3idete dole onu grupu# oni bi morali da budu drugovi grofa dAArt.ijoma 8ifeja. 2ogledao am iza ebe# čelo povorke& gomila e pomerala# ali utirući prolaz# redovi u bili zgu nuti ali nepravilni# koro nalik na erpentine# ma a je gotovo bila prekrivena raznim za tavama# tran parentima i rekvizitima na letvicama. . (grom a ocijacija# od 8ifija predoh na . 1tišao am do povorke ali e ni am priključio nijednoj od grupa. " . ' 2olicija je tevton ka " primetio am " dok bi mo mi mogli da budemo horda Alek andra Nev kog# a mo%da am pobrkao moje tek tove.od kok napred+# i lav e miruje. " -ora čovek i na dušu da mi li.jao e nelagodno.tefano# gde u kru%ili novinari# urednici izdavačkih kuća# umetnici koji u došli da i polje voju olidarno t. " !ar nije to op ada A kalone. 2olicija i pred na bila je kao oklopljena u vojim šlemovima i u vojim pla tičnim štitovima koji kao da u zračili čelični jaj# dok je jedan in pektor u civilu# ali a opa ačem drečećih boja trobojke# trčkarao du% prvog reda vojih u troju. *io je a nekom %enom a kojom am ga če to vi$ao u baru# pa am mi lio daje mo%da njegova prijateljica ?ka nije će ne tati " ada znam i zbog čega# jer am pročitao priču u file o doktoru 3agneru>.L !ar va ova cena ne pod' oćii na nošto.vetog mi /akova# dobri moj *o%e " rekao am mu " zai ta je to kr #taški boj9 =vr to am ube$en da će neki od ovih da još 'večera budu u raju9 " 8a " rekao je *elbo# " ali problem je u tome da treba da znamo a koje trane u .*r et.er. Ali ve mi pro$e kroz glavu kao munja# o e'tio am da ponovo pro%ivljavam jedno drugo i ku tvo# a da ga ne prepoznajem. Kompletan bar 2ilad. Ne trpljiviji redovi vremena na vreme u izbacivali gotovo u ritmu parole) du% bokova povorke po kakivale u katange# a crvenim maramicama na licu# u višebojnim košuljama# a kaiševima na froncle# u farmerkama koje u upoznale ve kiše i va unca) i neodgovarajuće oru%je koje u zgrabili# prikriveno uvijenim za tavama# ličili u na elemente likar ke palete# pomi lih na 8ifija i na njegovu rado t. " upitao je *elbo.araceni.an .

2olicija je počela da demon trira voje ni u5/@# začulo Eu a irene marice# povorka e podelila na ratoborne EQ koji u prihvatili ukob# i druge koji u voj zadatak matrali i punjenim. Kada god je moguće# vidite primer /eli ej kih 2olja# čak i pobočne ulice treba da budu široke i prave. Na primeru . Nadao am e u beg ulicom Karga# u lu$ačkom trahu da ne budem udaren nekim lučajnim tupim predmetom što bi ga neko bacio. 2okušao am da zapitam zašto# ulica Karga mi je delovala pouzdanije i bila je na eljena# i već me obuze klau trofobija u lavirintu uličica izme$u ulice 2ekorari i 8vora Nadbi kupije.avoja u +orinu# Napoleon (lije rušeći tari deo grada kao ribu oči tio 2ariz i pretvorio ga u mre%u bulevara# kojoj eV vi mi divimo kao remekdelu urbani tičkog zna' nja.je došao najviše do izra%aja. Upravo tamo gde to nije moglo biti o tvareno# kao toje lučaj a uličicama Katin ke četvrti# maj AOG. Najedanput am e našao pored *elba i njegove prijateljice. (z prethodnice povorke poletele prve kamenice# kugle# jedna grupa policajaca pošla je otre ito napred# udarajući na%no# i povorka je počelu da e tala a.pe me# jer uvredu ne mogu da podne u i već kreću prema neprijatelj kom frontu# i izazivaju ga uzvicima pretnji9 U tom ča u zbio e incident. .el. ( dalje u tišini obišli mo oko 8uoma# i našli mo e pred fa adom# od trane gde je .erafime. Ako e namerite jedan na drugoga# oni e više nego ti . Kada e be%i ulazi e u u ke uličice.andra# znate e. Ali prave ulice lttfze da bi pobunjena ma a bila bolje kontroli ana.an *abila# uzvikujući agre ivne parole. NuNtalu je panika. U tom trenutku# izdaleka# prema dnu ulice Ka'f. *elbo je kupio ke icu hrane za ptice i poče da hrani golubove radujući e na način koji odlikuje . 2rvi red e tu otvorio i ukazaše e hidranti.lušajte Kazaubone " tada mije rekao *elbo " nikada e ne be%i u pravoj liniji. " .ve troje mo trčali prilično brzo# ali bez panike. Ne ećam e dobro# povorka e pokrenula# jedna grupa aktivi ta a lancima i ufačlovanim licem# počela je da vrši priti ak na po trojene policajce kako bi e uputila na (rj) .) Na ćošku ulice 0a treli# *elbo me je zgrabio za ruku& E1vuda mladiću@# rekao mije. Kav e ada probudio# i po lao prilično odlučan.o# zaruu e pucanj. =inilo mi e da bi mi# u lučaju da nam policija odnekud do$e u u ret# tamo gde me je *elbo vodio bilo mnogo te%e a kamufla%om. !dravo.alerija. Ni' kakve nage javnog reda ne mogu ve da ih kontrolišu# a čak i policajci o ećaju trah kada pojedinačno za$u u njih. 2otpuno mo e zaklonili u ubotnjoj gomili# ja i *elbo u akoima i kravatama# %ena u odeći milan ke go po$e# ivom d%emperu a rol kragnom i ni kom perli# reklo bi e pri' rodnih. *elbo mije pred tavio& E1vo je . 1n mije dao znak da ćutim# krenuo iza dva do tri ugla# po tepeno u porio# i ada mo hodali# uopšte više ni mo trčali# upravo tu iza 8uoma# gde je aobraćaj bio normalan i gde ni u dopirali odjeci bitke koja e vodila na manje od dve totine metara. -o%da je to bio amo pucanj automobil ke D)uino# mo%da petarda# ino%da pravi pištolj za koji e verovalo da pri'pmln ?inim grupama koje će za koju godinu ladno da kori te 2 7G.@ " (z vi$enja.

-ojoj baki# za vreme jednog puškaranja izme$u faši ta i partizana koji u e borili a dve trane nekog kukuruznog polja# pro$e kroz glavu veličan tvena ideja& budući daje rizikovala dajeA# bilo na koju tranu da počne da be%i# pogodi neki lutajući metak# ona e bacila na zemlju u red polja# tačno izme$u dve linije vatre. Ali šta am mogao da učinim. ( be%ao# kao i dana . 3idite# kada neko takve tvari nauči kao mali# one mu e uti nu u mozak. (n tinkt mije govorio da be%im# ili da e bacim na zemlju. bili u to kratki pucnji# koji u padali pre nego što bi i tigli do %elezničke pruge.hvatio am da a udaljenog brdašca# i pred mene# mitraljiraju %elezničku prugu# koja e naiazi tu u dolini# iza mene. " (zvinite# bila je to glupo t.ada bi trebalo ve to da i pričate# ume to da redigujete knjige drugih. druge trane# mogao am i da završim a metkom u glavi# tamo na bre%uljku.ećam e jedne večeri# peo am e uz bre%uhAak da bih a jedne farme uzeo ve%eg mleka# kad začuh neki šum iznad glave# kroz vrhove krošnje 4Hdrveta& krrr# krrr. +ako je o tala de et minuta# a licem zabijenim u zemlju# nadajući e da e nijedna grupacija neće uviše da pribli%i..B " . " .hvatio am da kada pucaju a brda# a velike vi ine prema dolini# moraš dabe%iš uzbrdo& što jje više'penješ# to ti projektili lete iznad glave na većoj vi ini.a koje trane. " 2oha$ali te kur u *oliviji. 8obro je prošla. " +ehnike pre%ivljavanja uče e i ključivo u detinj tvu# em u lučaju da kao odra la o oba tupi u !elene *erete. /a načinih grešku# potrčah prema dolini# i odjednom amo začuh na poljima oko ebe jedno ćak ćak ćak. ' *iti evakui an iz grada u AQ7# toje čude na računica& pravo me to i pravo vreme za vakovr na u%ivanja# u raščišćavanju terena# .uviše rano da bi čovek zai ta uzeo učešća# potpuno dovoljno da mo%e ve da prati# a rekao bih gotovo fotograf kom pa%njom. . 2o matrao am.ve je već i pričano# Kazaubone. .boje# i kao prema zajedničkom dogovoru# be%ite vako na voju tranu.# puškaranju na ulicama. . . " . Kada e uče tvuje u ma ovnom kupu# ako e dobro ne poznaje zona onda e dan ranije napravi izvi$anje terena# a potom e pronalazi me to na ugliću odakle polaze male ulice. " zapitao am a potom mije bilo neugodno. ( o etih u njegovom gla u laku zbunjeno t. 8a am tada imao dvade et godina# u pede etim godinama pi ao bih po ećanju memorijalnu poeziju.. . " Kao gledalac " rekao je. Na reću# ro$en am uviše ka no# kada am već bio u tanju da pišem o tala mije amo mogućno t da čitam uveliko napi ane knjige.. " ?Vetrde et treće imao am jedanae t godina# na kraju rata tek što am napunio trinae t. /a am prošao kroz gadna vremena# ona iz partizan kog rata# u " i reče mi zajedno elo izme$u -onferata i Kange. " +ako te vi uče tvovali u pokretu otpora# moglo bi e reći. .

. " zapi ao am# dok mo e pozdravljali " 1n lično. ?.u na čitav vek# zidovi koji zevaju. kojim bi pravom opi ivao bilo koju i tinu i njom podučavao druge.kalu du uzmem tak i.andra. *io bi to či t pogodak.?9 i čudovište iz ulice . fitti u tim tvarima uopšte znači pretpo tavka. A što e tiče tuuim5. (li e to de ilo ka nije. " !nači u to vreme *elbo je već bio u vezi a doktorom 3agnerom. +o je neuroza.BB.B7C4.tefan iz 2rovena# doveden pred pomenute članove i tra%ne komi ije# i upitan od njih da li %eli da brani red# rekao da ne %eli# i da ako maj tori %ele da ga brane neka to čine# ali daje on do trenutka hapšenja redu pripadao tek devet me eci. .alarija# no vi to ni te. U vakom lučaju toga dana *elbo je po prvi put nabacio nešto o vome detinj tvu u LLL# koliko god daje čudna ta priča o nekakvim bek tvima " koro lavnim# pro lavljenim pamćenjem# no koja u e javila u ećanju tek pošto je on# a mnom i pred mojim očima# ne lavno premda mudro# iznova pobegao. . C@ " 8oktor 3agner.vedočenje od 6P. " (zvinite " rekao am " potencijalno vi te mogli da po ta'ni>l. 8a li am znao onda.rnute u noći# to u amo tari ormani koji e vrpolje# ramovi koji i caruju na večernju vlagu# oštećeni malter koji e drobi# po milime'i.. (li e vnfta fDri.. " 8a# u -ilanu je na nekoliko dana i mo%da ću ga ubediti da mi da nekoliko neobjavljenih e eja kako bih mogao od toga da klopim brošuricu. Ne mo%eš pobeći# govorio am rbi# jer ovde i upravo zato da aznaš šta e dogodilo nekome koje trunuo za tim da tavi tačku na eriju bek tava budala to hrabrim ?ili očajničkim> ge tom# mo%da da bi ubrzao taj# toliko puta odga$an# u ret a i tinom. !nate li da mo%e da va progoni griza a've ti celoga %ivota# ne zato što te izabrali pogrešno# zbog čega čovek bar mo%e ebe da kazni# već zato što te doveli ebe praktično u nemogućno t da e uverite kako u tvari ne bi te napravili pogrešan iz' bor. filename& Kanaleto .> U Abulafiju am pronašao priču o drugim bek tvima. (demo li# . /a am bio potencijalni izdajnik. Naravno# ja ada to znam# ali to znam ada.. 4PBO Na taje brat . 2itam e da lije baš te večeri 3agner ?izgovara e 3agnćr> be platno p ihoanalizirao *elba# a da ni jedan ni drugi toga ni u bili ve ni.iM.ii# voftoruN imuni u ret a doktorom 3agnerom# večeram kod U/iVAn# tddtn nu t." Ne# nije bila glupo t.ii avo ti o lanja na vrlo odre$ene pretpo tavke. ( na njih am mi lio neko veče u peri kopu# dok am u tami o luškivao niz šumova# škriputanja# grickanja " i govorio amom ebi da budem mi'i m jer to je bio način na koji muzeji# biblioteke# tare palate govore 5'i8f.

8obro. 8ečaci iz ela# prljavi# drekavci./e am li pobegao pred običnim naletom policije ili ponovo pred onom pravom i torijom. ( tako e ad propušta ova dobra 2rilika jer e %ivot# provodi u špijuniranju 2riliko i njenom pretre anju. Kako to po taješ ?ih kukavica i podvijaš rep amo zato što i ro$en u pogrešnoj deceniji. -o%e li e po tati kukavica amo zato što ti e hrabro t drujjih čini ne razmernom u odno u na i prazno t okolno ti. 2obegao am ponovo iz generacij kih razloga# taj ukob me e nije ticao. 8an . 8ečaci iz 3iotola bili u pravi mali plemići u odno u na one iz bande Kanaleta# koja je dobila ime prema jednom bivšem potoku što e ada pretvorio u kanal za oticanje i još uvek teče kroz naj iromašniju zonu ela. " i potom ulicu koja je vodila do periferije ela# do ulaza u po lednju na e' ljenu uličicu " ili biće prvu ?naravno da to nećeš nikada da aznaš> ako ne izabereš tačku gledišta>. 8a li am išao da uče tvujem u povorci zbog moralnog izbora ili da bih još jednom ebe tavio na kušnju pred . 1vi iz 3iotola ni u mogli da pro$u zonu Kanaleta a da ne budu napadnuti i izudarani. *acio am e u bek tvo# a oni za mnom# bacali u kamenje# jedan pogodi novine koje am i dalje dr%ao i pred ebe dok am trčao# da bih imao neki štit. -o%da am je kud A3iApan# a da l#XD nikada ni am uzimo. (ma li razlike. 3oleo bih da am bio na toj livadi i da pucam# čak i po cenu da pogodim baku. 1rulu znači da mudro t tvara kukavice. 2rolazio am kroz njihov deo a novinom otvorenom i pred očiju# išao am čitajući# i oni u me još izdaleka ugledali. Ali mogao am da rizikujem# čak i uz nedo tatak entuzijazma# kako bih video da li bih onda# na livadi# znao da izaberem. 1pi ati kuću u LLL# u amljenu na bre%uljku u vinogradima " ne ka%e li e bre%uljci u obliku dojki. -alog evakui anog dečka koji napušta porodičnu zaštitu i upada u ovo primamljivo na elje# kreće e du% uličice i uz puno zavi ti pokazuje trah od 3iotola. A ako i i taj put izbegao 2riliku jer je ni i matrao odgovarajućom. Ko zna koliko je onih koji u tako uradili dana prihvatajući ukob. 2riliku e hvata po in tinktu# iu umom trenutku i ne znaš daje l#o l.lučajem. 3iotolo je bilo amo me to okupljanja bande iz 3iotola. Ni am bio od utan iz kukavičluka već zbog godina.pa ao am %ivot ali izgubio novine. U redu# izgubio am one prave prilike zato što am dolazio uviše rano# ili uviše ka no# no greška je na tala pri popi u tanovništva. . A u povorci. Ali la%na prilika nije ona dobra 2rilika. *io am uviše grad ki# bolje da ih izbegavam.u 2rilika. 1dgovor& o ećaš e kukavicom zato što i jednom bio kukavica. 1vi iz Kanaleta bili u zai ta gadni# lumpenproleteri i na ilnici. U početku ni am ni znao da am iz 3iotola# tek što am bio tigao# ali oni iz Kanaleta već u me prepoznali kao neprijatelja. Ali da bi e došlo do trga# i do kio ka a novinama# i knji%are# o im ako e ne bi pokušao put mal'tene oko ekvatora# a ne baš previše do tojan tven# nije o tajalo ništa drugo em da e pro$e kroz Kanaleto. (ma li mi la izabrati pogrešnu 2riliku da bi e došlo do ube$enja daje tre' balo izabrati pravu 2riliku.

!atra%ih da budem primljen. Kakvog li oduševljenja za te iz 3iotola# što u me okru%ili i podgurkivali e me$u obom. U to vreme imao am du%u ko u# ne no no tršavu na vrhu# kao na reklami za olovke 2rezbitero. !atim u odlučili da me zatvore u neki kavez za kuniće# na pola ata# dok u oni iti izrazgovarali onim vojim promuklim narečjem. *io am pono an# jer am umeo da e prilagodim divljoj liturgiji jedne divlje grupe# i to do tojan tveno. Na lo' nio am e uz zid# dok me je dvoje vojvoda dr%alo za ruke# te am izdr%ao to udaraca bo ih nogu. !atim am tavljao mre%icu za ko u da bih ve učvr tio. -o%da u morali da ponovo probude zmiju Kundalini. 2ribli%io am e kada je briljantin kupljen na pijaci već izgubio voju lepljivu funkciju# i ko a počela da e vraća u vertikalnu poziciju# no ipak u poreno. 1vi iz 3iotola u me već videli kako idem a mre%icom# i dobacivali u mi zajedljive do etke na tom njihovom hrapavom dijalektu# koji am razumeo ali ga ni am govorio.ka nije# odlučio am da e pridru%im bandi iz 3iotola. Film# reklame# nedeljna šetnja po le bogo lu%enja nudili u mi druge modele# mlade a dvorednim jaknama preko širokih ramena# a brkovima i ko om namazanom miri nim pomadama i pri' lepljenom uz lobanju# što e ijala. 2ojavio am e na njihovom zboru# dočekan grohotom. ( pred njih iza$e šef# -artineti# koji mije tada izgledao kao neko ko e izdi%e iznad vih# kome u najjača trana bile njegove bo e noge. 2rihvatio am. Na %alo t# izra%avao am e na italijan kom& bio am neko ko od kače. /a am %eleo frajerku. 1dred za uznemiravanje la kao je nemcu hvaleći mu oru%je# a mi o tali u baraci ?u koju mo%e da e upadne otpozadi# malo izdvojeno> krali mo nekoliko štapova trotila. 2u tili u me da iza$em kada am e po%alio da u mi noge utrnule. +oga dana# pošto am u kući bio puna dva ata a mre%icom na ko i# kinuo am je# prokontroli ao veličan tveni efekat frizure u ogledalu# i krenuo na u ret a i tim onima kojima je trebalo da e zakunem na verno t. U tim u vremenima# LLL# po tojali tevton ki vitezovi# ne previše na oprezu zato što e partizani još uvek ni u oglašavali " bili mo pred kraj AQ7# ili na amom početku AQQ. -artineti je i punjavao voj zadatak na%no# a entuzijazmom# metodično# udarajući tabanima a ne vrhovima pr tiju# kako ne bi palčeve pov'redio. Ne verujem daje po le trotil ikada bio upotrebljen# ali tako je bilo po tavljeno# u -artinetijevim planovima# da pirotehničkim red tvima i metodama za koje ada znam da u veoma primitivne i ne'primerene# on ek plodira u polju. *rojali u na dijalektu. *io am čovek zvani konj. /edan od naših prvih poduhvata bio je da e uvučemo u jednu baraku# dok u neki od na zabavljali vojnika na tra%i# krupnog langobarda koji je %vakao ogromni hleb a " činilo nam e# i je%ili mo e " alamom i marmeladom. :or bandita davao je ritam obredu. U to vreme ko a koja je bila zabacivana unazad zvala e# narod ki# frajerka. 1dlučio# je da bih morao da pro$em to udaraca nogom u zadnjicu. Kupio am na pijaci# jednog ponedeljka# za umu novca be mi lenu u odno u na tanje berzan kih vred'no nih papira# ali enormnu za mene# kutijice a grubim bri'/jantinom nalik na pčelinji med# i provodio am ate nano eći ga na ko u ve dok na bih napravio teške lojeve pojene uje' 44din tvenu kalotu ive boje# poput kamaure koju no i papa. Nemce ka njje na le$uju oni ih 8o ete 8eaantne# koji du% reke prave odbrambene linijo bafi na amom ra kršću gde# u še t uveče# a puta ilaze devojk@ iz .

aur.internatu -arije Uzdanice. =aura bi bila pra%njena od praha ?ponekad e radilo o tananim li tićima baruta> koji bi e tavljao u vijugavu trukturu# što e potpaljivala. 2lan je bio u tome da K:> e ovi iz 8e ete ubede ?ni u mogli da imaju više od o amnae t godina> da ve%anj nemačkih ručnih bombi# od one vr te a dugim štapićem# povezu ujedno i da im izvuku o igurač kako bi u vodi ek plodirale tačno u onom trenutku kada dolaze de'vojke. =aura# više na ceni ako je kap ula bila neoštećena# odlazila bi da obogati 3oj ku. +e večeri# u devet. *andi jlanaleta je bio po lat poziv na dvoboj iova je prihvati&JJ la. U ove večernje ate# vi u e o ećali herojima# ja još najviše od vih. Na talo je opšte be%anje uz ilnu ciku i vri ku# a mi ami i marinci pucali mo od meha. 2ri' ećaće e ka nije tih lavnih dana# mnogo po le paljivanja -oleja# oni koji u pre%iveli Koltano. -artineti je dobro znao šta treba da e čini# i kako treba da e proračuna vreme. 2oneko# od remena karabina# napravio je korbač# u%a an ako bi e njime odlučno mahalo. . *ilo je to uzbu$enje uoči napada# re ko# bolno# veličan tveno " zbogom lepoto moja zbogom# te%ak je latki umor biti čovok od oru%ja# odlazili mo da %rtvujemo voju mlado t# buš kako u na učili u školi pre o mog eptembra. Na vrhu na ipa# vidimo njih# već ra pore$ene .i ćele mllkfiVJ8a bi e i kori tio $oEargmetak# radilo e ovako& dr%eći čauru u ruci projektil e ubacivao kroz rupu bravice# i priti kao) kuglica metka bi izletala i odlazila da e pridru%i po ebnoj kolekciji. .u ret je bio predvi$en na neutralnoj teritoriji# iza tanice.aju č. ip vifio no :ovor# zaćl ćemo lm izu lu$u# neočekivano# i ) BCBpraktično mo već pobednici. U umrak tako pre ecamo nagib umarajući e od uzbrdica i obronaka# onako ote%ali od vog tog kamenja i toljaga koje mo no ili.arand mo videli tek a ameri'kancima> " i ono čemu e kao vrhun kom te%ilo# veliki maj tori u prednjačili# čaure mitraljeza. 8obar akupljač imao ih je mnogo# i ra pore$ivao ih je# prema materijalu# boji# obliku i vi ini.vako od na e op krbljivao toje mogao više za trašujućom zbirkom# tra%eći komade drveta koji u zgodni za ruku# puneći nanovo fišeklije i torbice za hleb kamenjem različite veličine.iavnWzabava dečaka iz 3iotola bila je da kupJlj.ve je marincima obja nio# i efekat je bio veličan tven& vodeni tubA e uzdigao preko šl' junkovitog tla# uz urnebe nu grmljavinu# upravo u ča u dok u devojke kretale iza ugla. *ilo je tu vakojakih pešadij kih drangulija# čaura šmaj era i automata# zatim kupine što u pripadale za tavnicima i konjanicima " karabini# puške patent iz BG4B ?. -nrtinotM[v plan bio je lukav& preći ćemo %eleznički nn. .e# za metke Krazličite o tatke# kojih je po le o mog eptembra bilo na pretek# poput tanhljiempva# fišeklija# torbica za hleb# tuitamočak. !atim odlučni napad# i nema milo ti. JJi 8ok mo bili zadubljeni u te miroljubive igre# jedne večeri -artineti nam reče kako je došao onaj trenutak. . *ilo je ka no po le podne# letnje i tromo# no vrlo uzbudljivo.

( ve e zbilo na to metara od tanice. .ruincii ziitiiljt koji je očigledno krivao u ebi kamen# udario ino j?i u u nu i ni c&oU>i?Djo. 2o tala je to nekakva /alta# odlučiše da podele zone uticaja i da uva%avaju povremene tranzite# kao što e dešavalo me$u hrišćanima i mu limanima u . Nije preo talo ništa drugo em da i$emo ne pru%ajući im vremena da i polje zgra%anje nad tolikom predvidljivošću našeg manevra. -e ec dana ka nije# kada u e pri lučajnoj povredi granice 3iotolo i Kanaleto našli licem u lice najednom polju# i kada u počele da lete grudve zemlje# ne znam da li iz mireno ti koju mije ulivala dinamika prethodnog doga$aja# ili iz čo%nji) 5. 2išem. *io am e zaljubio u Amparo i ni am više odlazio kod 2ilade# premda nekoliko puta kada am tamo vratio a Amparo# *elba nije bilo. . . A Amparo nije volela to me to.ada ka%em ebi da ni am krenuo u napad zato što mi je dolazilo da pr nem u meh.vako e pošteno dokazao. 2ropu tio am 2riliku# a dvanae t godina.olidarno t izme$u dva viteška tabora prevagnula je nad neizbe%nošću bitke. 2ovukle u e a me$u obno uprot tavljenih trana. Ali taj mi o%iljak ne daje mira# jer am ga zadobio zbog voje be love no ti# a ne hrabro ti. +u počinju da e naziru prve kuće koje# koliko god retke# već grade mre%u uličica. .A. Njena moralna i politička tro' go t " ravna jedino njenoj ljupko ti# i njenom izuzetnom pono u " bili u razlog da . Koga ovde nije ni bilo. Ali onda to ebi ni am rekao. 1ni u na videli jer u gledali uvi # pretpo tavljajući da ćemo da do$emo a te trane. . =injenica je da mije o tao o%iljak# u bli uni donjeg de nog očnjaka# i kada jezikom pre$em preko# o etim drhtaj# jezu.iza taničnih klozeta. ( iz našeg zaklona# mog još više povučenog od drugih# po matrali mo ukob.ručila e kišu kiiiiK-iica# bez krvavih po ledica# izuzev za mene.vetoj !emlji. lAobogno am kući plačući# i majka je umriilit Uu ini higijen kom pinculom vadi zemlju iz rane koja e napravila u unutrašnjo ti u ta.ada# još više kukavički ka%em ebi da am e bacio napred a drugima ne bih rizikovao ništa# a ugodnije bih pro%iveo godine koje u ledile. Ali u lošoj literaturi ne le%i pa . 2o le onog dana a povorkom ni am video *elba koro ćelu godinu. 2relazim jezikom preko u ne i šta činim. 1 ećao am e kukavički i tačka.rčani napred# kukavice pozadi. . 8a na je -artineti organizovao kao prethodnicu i kao od tupnicu# mi bi mo obavili naš zadatak# ali zbila e neka vr ta pontanog ra pore$ivanja. U potpunoj harmoniji u e povukle tranke na uprotne trane.a mučeništvom# i turio am e u prvi red. 2ošto u tigli na nekoliko metara jedni od drugih# dve grupe u e poredale# i kezivši e# a zatim šefovi u i koračili napred i počeli da pregovaraju. 8e ilo e da e naj rčanija grupa već bacila napred# bez traha# dok mo ja i " na moju reću " još neki drugi# u porili korak i ra poredili e iza uglova kuća# o matrajući izdaleka. /edan ?. Niko nam nije dao znak pre napada# ali mo e ujednačeno ručili# urlajući. Kao što propu titi erekcija prvi put# znači impotenciju za čitav %ivot.

Ko a# neprirodno crne boje# bila je začešljana unazad du% lepoočnice i a obe trane namazana pomadom# ali ipak a merom# dok je ćelavo jajan vrh glave bio prekriven mekim i# kao telegraf kim %icama# tankim nitima što u e u obliku lova 3 de'lilo u vi ini čela. Ali tek što mo počeli a degu tacijom ušla je .aramona. BC6 BC7BP +ako u iščeznuli vitezovi +empla a vojom tajnom# u čijoj je enci kucala i krena nada o zemalj kom gradu.ad te predlo%ili zeugmu " primetio am.. 0adio am a zadovolj tvom# ali a mirom# na diplom kom radu. (z vega što je u peo da hvati# taj je tip %eleo da preda knjigu koja e izme$u o talog doticala i +emplara. E3idi vidi#@ rekao mije ve elo# Emoj omiljeni +emplar9 Upravo u mi poklonili jednu prepeče'nicu neopi ive taro ti.@ " . . Ali Ap traktno t za koju je bio vezan njihov napor na tavljala je da ledi u nepoznatim predelima voj nedo tupni %ivo't.udeći prema tarim novi'namu koji) am našao u kućnom podrumu# četrde etih godina vi u imali lico tog tipa.veta# B47C# 6> (mao je lice iz epohe četrde etih. 2ošao am za njim. Kice mu je bilo preplanulo# izbrazdano# i ne amo borama "' neo porno . " .. Naš je po etilac imao na ebi teget odelo a belom košuljom i rebrna to ivom kravatom# i in tinktivno am e zapitao zbog čega e obukao tako gra$an ki.@ !ai ta je te bio lučaj. E1dmah ću da ga e otara im#@ rekao je on# Eali me podr%ite ozbiljnim primedba'ma. *ilo je to lico koje am mogao da vidim u prizorima treljanja# a obe trane. U ono vrome ljudi a i tim licem me$u obno u e treljali. *ila je to godina velike obaveze# velike ozbiljno ti i velike ne%no ti. (mam papirne čaše i lobodno po le podne.metnuo je uma taj a tanak# ali am lučaj ima uku zavere# rekao mi je na to.udrun i rekla daje došao neki go podin. !ašto ne kočite gore do mene. Ne# predlo%io am neotvoreni burbon# verujem još od pre pada Alama. ( tako am e upecao u mre%u. i više no jednom# kroz vreme toje teklo# pu tila je da truje njeni poticaji kroz ve one duhove koji u bili po obni da je prime.2ilada do%ivim kao klub za dendije demokrate# a demokrat ki dendizam za nju je bio još jedna od pletki# i to onanajraz'ra$enija# ove zavere kapitali ta. ?3iktor Emil -i le# Nepoznanica iz 3iteškog . *elbo e lupi šakom po čelu. /ednoga dana naleteo am na *elba pored -ini tar tva -ornarice# vega nešto dalje od . . -ora daje u pitanju bila glad iz ratnog doba& u i avala #jo lice i podjagodicaiočima davala grozničavi jaj.

recimo da am izabrao tranu po'htiriuiiih& i izdubio am vo# o im ča ti.eo je# prekr tio noge# zadigao pantalone do kolena# otkrivajući tamnocrvene " kratke čarape.o podin Kazaubon e bavi +emplarima " rekao je *elbo. 2red tavio nam e& pukovnik Ardenti# pru%io je ruku *elbu# mtuii jo dao amo znak glavom kada je *elbo obja nio da am ja njegov aradnik. " No izgleda " rekao je *elbo...kolonijalnim. . ( oni u prevodili čete plaćenika u potrazi za lavom na uprotnoj obali . (li# ako baš hoćete# u rezervi.aribaldijem. A po lednjih godina došao am i do konkretnih rezultata u vojim i tra%ivanjima. . 1d ranije am o tvario dobre veze u Al%iru i započeo am u -ar eju a fir' mom import'ek port. " . (mao am hrabro ti da pono' L ElAulintlnlk uv# lio5/u pomoiA&@ ?pilili# piuv > BCQ vo krenem od amog početka.paniji.. . " 8akle " rekao je *elbo " neka knjiga o +emplarima. -ajor ponovo u Africi# do napuštanja te četvrte obale.rupa plemenitih koja uno i vetlo t Evrope me$u divljake dva +ripolija.a kobnim 8e . " zapitao je *elbo.redozemlja. Kapetan# dobrovoljac# u . . 1voga am puta izabrao pobedničku tranu# verujem# budući da ada %ivim od talnog prihoda# i mogu da e prepu tim vom hobiju " tako e to dana ka%e# zar ne.itthrni ordon. =etrde et treće. " A ipak am prošao kroz četiri rata. (zvolite# i pričajte nam. <kola odva%no ti. -en urB ili okrznuće metkom. Kegija tranaca. Evo. " No. ... " +emplari u me uvek zanimali. U četrde et še toj narednik# u pede et o moj pukovnik# a -a uom. aktivni. 2ukovnik. -o%da ne izgleda tako# ali ja um čovek u godinama. Ardenti je pokazao nekoliko jajnih veštačkih zuba& " Kao da i ni am u penziji. 2oručnik# dobrovoljac# u Etiopiji.. *ledi o%iljak prelazio mu je preko levoj) obraza# od u ne do uva# i kako je no io crne i duge brkove# ala Adolf -an%u# levi brk je neprimetno prelazio preko njega i na tom e iiui lu# za manje od milimetra# ko%a malo ra tvorila pa ponovo zatvorila. " (zvukao je iz jedne ko%ne torbe ogromnu fa ciklu# za koju am tada tekao uti ak da je crvene boje. " +o je gotovo mladalačka tra t. " 8a# +emplarima " agla io e pukovnik.. 1čigledno uvek biram tranu koja gubi. " -ora da te počeli a .olovim dola kom na vla t# povukao am e i prešao da %ivim u Francu koj.. " 2oznaje taj predmet bolje od mene.

. " 8oi ta. *aš pre dva ata reo am jednog tručnjaka za tu obla t# tek toje došao iz 2ariza. " 2ričajte nam o njemu# molim va .to znam# na taj način što će neko akoje u tanju da zaokru%i ovu igru traganja# da e ogla i# kada je pročita. Ne vakidašnju. " .. " 3i štogod znate o hapšenju +emplara.preman am da uče tvujem u troškovima izdavanja# ne predla%em vam da budete na gubitku.. " 2ogledao je u mene nepoverljivo& " /e mo li ovde pod nekom i tragom ili radi. " 8a li u va mo%da ikada zarobili pobunjenici iz -agreba.. " :teo bih odmah da rašči timo jednu tvar " rekao je pukovnik# tavljajući ruke na fa ciklu. /a amo bacam udicu. -a hajAte9 . " 8oktore *elbo " rekao je " ovde na ovim tranicama imam materijal za jednu priču.. /a %elim da ka%em vima ono . 1dmerio me je i o etio am i krenu reću što ni am lu%io u njegovim vodovima. 8etinja to je mišljenje kako ljudi koji u bili toliko moćni da uplaše kralja Francu ke ni u u tanju da prethodno aznaju kako četiri bitange huškaju krahAa i kako kralj huška papu. " Napravio je pauzu. Ako to što znam ka%em pred dve hiljade čitaoca# nikome neće BCHviše da bude od kori ti da me ukloni. ( tinitu. 2ukovnik e na mešio a%aljivo. 2ronašao am nešto što je veoma va%no# ali to je amo početak. Ako tra%ite naučne garancije# pribaviću vam ih.. 2retpo tavite da u +emplari imali zami ao da o voje vet# i da u poznavali tajnu izvora ogromne moći# tajnu koju je trebalo ačuvati pa i po cenu %rtvovanja ćele četvrti +empla u 2arizu# po eda razbacanih po celoj kraljevini# i u <paniji# 2ortugalu# Engle koj i italiji# zamkova u ..vetoj !emhAi# novčanih red tava# vega. *ohNu od američkih kriminali tičkih romana. +emplum hvata daje krahA već hvatio i da pokušava da ih uništi# ničemu ipak ne lu%i direktni . " Upravo mijenedavnoo tome govorio go podin Kazaubon# i začudilo me je daje to hapšenje izvedeno bez kapi krvi a da u vitezovi bili uhvaćeni kad e ni u nadah. A pored ?evoga moram hitro da delujem.. " Na lutio je *elbovo pitanje i napravio znak# kao daje %eleo da ka%e daje u ovom ča u bolje da ime o tane neizrečeno# obzirom na vu o etljivo t predmeta. 1bratio e nepo redno *elbu. " 1vde mo kako bi mo razgovarali o vašem radu# pukovniče " rekao je *elbo." 2rotivnici +emplara ipak ni u bili toliko divlji " rekao am pomirljivim tonom. " zapitao me je arka tično. 3eličan tven plan. " (zvinite# pripadam a vim drugoj generaciji... -ogao bi da napiše tručni predgovor. Filip Kepije po umnjao u to# inače teško je hvatljivo zbog čega bi pokrenuo proganjanje# bacajući ljagu na cvet cvetova francu kih vitezova. 1naj koji je znao ovo što ja znam# još prti meno# iiajvorovatnMe je ub\jen# upravo zato da ne bi ve razgla'n(o.ve vodi ka pretpo tavci daje po tojao neki plan. " Ne još " rekao am.

> ( CO jedne nedelje da ga bace u bankrot tvo. 8rugi u e pokorili# ma kirali. =ak je i kralj 2ortugahje kapitulirao& ovako ćemo da uradimo# dragi moji prijatelji# ka%e on# nećete e više zvati vitezovi :rama već :ri tovi vitezovi# i po menije u redu. " 1brazlo%enje je potpuno na me tu " rekao je *elbo# gledajući me i ko a.de u završili ni%i činovi# braća vetovnjaci# kovači ekira# taklari.. 2oneki proce # či to formalno ukidanje reda# ali tamo kod kuće imaju brat ki red# +evtonce# koji u u toj epohi uradili nešto više od tvaranja dr%ave u dr%avi& oni je u po tali dr%ava# povezavši u celinu jednu teritoriju veliku kao ve zemlje koje u dana pod ru kom čizmom zajedno# idu napred tim korakom ve do kraja petnae tog veka# jer u tom trenutku ti%u mongoli " ali to je već drugaričajer mongoli u bilijoš na vratima. ali# nemojmo da e ra plinjujemo. Kao što vi znaju# dva dana pre nego što će Filip da pošalje nalog za . " 8akle...otpor# plan zahteva još vremena# tom blagu# ili bilo šta da je u pitanju tek treba konačno da mu bude odre$en izvor# ili je pak neophodno da e ono po tepeno kori ti.vi.. Irtvovali u e# eto šta u uradili# uključujući i velikog maj tora.. Ali šta e de ilo u Engle koj. Nije zami livo da bijedan toliko moćan red mogao da pre%ivi dugo bez po tojanja nekog tajnog propi a. " :ajdemo dajje. Neki u dopu tili da budu ubijeni# verovatno je na njih kocka pala..otije 3alter# u Ka chevalerie et le a pect šcret de lAhi toireL# ka%e daje am templar ki plan o vajanja moći predvi$ao kao krajnji rok " za o tvarenje vog teleološkiLL pojmljenog cilj a " dvehilj aditu godinu9 +emplum je odlučio da pre$e u tajno t# a da bi to mogao da učini trebalo je da pred očima vih am red ne tane. /a ni am.. " Naravno. . ( u .pauMi red odlučuje da promeni ime# po taje red -onte a. !ar e ni te i vi upecali. +ako e ra$a udru%enje lobodnih zidara# koje e ra ulo po vetu# a toje poznata priča. " (z kojega " rekao je pukovnik " tako$e proizlazi očiti zaključak. ... A u Nemačkoj. ( oni# tihi kao miševi# tu o taju..o podo moja# to u bili hAudi koji u u tanju da ubede krahAa# imali u toliko polovine u vojim gvozdtmim trezorima da u mogli u roku od R/E N 3llnAlvo ( vidovi (njuN j N Koji nii ik(iiiin( iih Aivi (mvil.1Nt ttvnlii i E(vini# im iinliiliihVu ?pi lm. " Ne# molim va " rekao je *elbo. " .. ( tajna uprava +empluma# za koju već vi znaju da po toji. prav. . Kralj odoleva priti cima pape# i ve) ih penzioniše# kako bi na miru završili voj %ivot po štabovima re'$u. 3eliki maj tor naravno pripada tajnoj upravi# ali mora da bude njena poljna ma ka.

de. *udući da e u Francu koj de ilo bek tvo dvokolice# u Francu koj bih morao da prona$em me to prvobitnog okupljanja ta' jan tvenog jezgra.itoa# i poma%e mu da u voj mana tir uvede tumačenje i prevo$enje odre$enih hebrej kim tek tova. ' 2okazao je pravi cen ki mi ao. " +a dvokolica a enom je legenda " rekao am ja " i ne bih baš uzeo No tradamu a kao autoritet u obla ti i toriografije.. . 1dakle dolazi (g de 2ejn. . . " -nogo tarije o obe od va # go podine Kazaubone# verovale u brojnim No tradamu ovim proročan tvima. .. . " 2o toje li za to i torij ki dokumenti. ( šta ad radi veti *ernar. 2rema zvaničnoj i toriji ljudi poput mene ne po' toje+Kre# i pod priče o dvokolici krije e nešto drugo. <ta to benediktincima zabranjuje da primaju na poklon zemlje i kuće a i te te zemlje i kuće daje +emplarima..hapšenje# i na me ec dana pre nego što će e on prove ti# jedna dvokolica a enom# koju u vukli volovi# napu tila je zidine +empluma u nepoznatom pravcu. (z <amparrje# u blizini grada +roa. 2azite ada# rabini gornje *urgonje bivaju pozivani u . /edino nam je preo talo da ka%emo& E.umu# u *ar'' ir'1bu# gde će da na tane Klervo. " 2otra%io je tranicu u vome ru' kopi u& .@ " Upravo govorim.ito# kod benediktinaca# belorizaca# i ko to čini. " A zašto. A u šampanji vlada (g de <ampanj koji će da mu e# po le nekoliko godina# BB6H# pridru%i u . 1naje imvol.de u e rodili +emplari.ovorite. " 2o taje zaštitnik +emplara " rekao am. . *elbo i ja mo ada dobili %ehAu da aznamo gde. druge trane ni am toliko naivan da poverujem u priču o dvokolici. C tome govori čak i No trada'mu u jednoj od vojih centurija. A (g nudi mona ima vetoga *ernara jednu ./eru ulimu# Iutim e vruću kući i izgledu da dolazi u vezu a opatom BCP.odinama već# još od pre rata# talno am e pitao gde u mogla da završe ova braćjKpo muci# Kada am e povukao u miran %ivot odlučio am da konačno prona$em taj put. " !vanična i torija " gorko e o mehnuo pukovnik "je ona /coju pišu pobednici.veti *ernar# kako bi proučili ko zna koje tek tove koje je (g pronašao u 2ale tini. No znate li taje +emplare učinilo moćnijim od benediktinaca. +ajno jezgro e eli u neki miran centar i iz njega počinje da plete voju krivenu mre%u. 1d toga am očevidno ja pošao.ouz la pa ture dAattimauZ ruminant par euZ conduit au ventre herbipoliYue oldat cachć # le arme bruit menant. /e te li ikada .imvol očite i utvr$ene činjenice daje Iak de -olej videvši da će biti uhapšen preneo komandu i tajna uput tva na voga nećaka# grofa od *o%ea# koji je po tao tajni vo$a već tajnog +emphtma. No znate li taje +emplare učinilo moćnijim od benediktinaca.

> L i N (R(. 8olaze u dodir a Lpo većenima iz njihovih redova.videli <umu 1rijenta blizu +roa.. 2ejnje bio i o tao gradić a par kuća# a uto vreme je tamo po tojao u vrh glave jedan zamak.. " 2red ednik -ao ka%e da revolucionar mora da e o eća u narodu kao riba u vodi " rekao am. Ne.. <uma# templar ka po definiciji# bila je prvo me to gde bi kraljeve tra%e otišle da ih tra%e# kako u i činile.. 1tišao am tamo odakle u +emplari tizali i gde im je tokom dva veka bila baza# gde u e praćakali kao ribe u vodi. Nešto ogromno# štab do štaba praktično.ve u vemu# veti *ernar# uz materijalnu podršku grofova šampanje# kon tituiše jedan red koji u . *rnit# . Ne& 2roven# rekao am ebi. +emplari# koji u pripremali mnogo mnogo veću revoluciju od one tih vaših komuni ta a perčinima...meš'taju e u +emplum# i ume to da ubijaju mu limane a njima klapaju prijatelj tvo.akralna +eorija !emlje# Am terdam# 3olterz# BO4Q# tr. 7G> " !ašto 2roven..vetoj !emlji dolazi u dodir a tajnim arap kim i hebrej kim ektama. /a ni am čovek od nauke# ja am akcionar od akcije. . ?lAr. " Ne no e više perčin. ?+. ju5## priiii.vaka ča t vašem pred edniku. " Ne. A me$utim vitezovi u 2ale tini e ne bore# znate za to. Nepoznata uprava pravi kr taške ratove da bi red za%iveo# a ne obrnuto# i organizuje mre%u moći koju tavlja pod jedinu tvarnu juri dikciju# onu kraljev ku. +roa je pred tavljao grad# a previše kraljevihi ljudi u blizini. . +emplari# rekao am# ni u mogli a da ne potra%e utočište u <ampanji. U +roau. =arobno me to# to e čak i dana o eća# idite .. " . Ume to da e bavim pre'teranim naga$anjima# uradio am ono što mnogi učenjaci# preopširni i preterano latkorečivi# ni u nikada uradili.( AN ((# u ?liiijiini lok-iu# kada poivećenje po tajo već rutin ka prak a) u uš'llni pulpimo (ni9 (prlm# pitiv.> ( CBB BG 8a mo%emo okom da prodremo i vidimo unutrašnjo t zemlje# od pola do pola# ili od me ta gde tojimo do a vim uprotnih krajeva# ugledali bi mo a u%a om jedno golemo zdanje trahovito prošarano pukotinama i pećinama. +im gore po njih. U 2ejnu. " Nikada ni te bili u 2rovenu. Ako je uopšte po tojalo neko me to# onda je l#o morao da bude 2roven ( N U frttvonDprXDKU %ivotinja pre%ivaru (( iitiviiiiioin iilmliii iijiinu vufienim kriveni vojnici# oru%je što govori imadoše. U šumi 1rijenta. prnv.

8okazi. 2odzemnih hodnika koji vode od zgrade do zgrade# pretvaraš e da u$eš u %itnicu ili u tovarište a iza$eš iz crkve# :odnika što u azidani a uzidanim tubovima i vodovima# još i dana vaka kuća u gornjem gradu ima podrum# a got kim šilja tim vodom# biće da ih ima više od to# vaki podrum# ma šta pričam# vaka podzemna pro torija bila je ulazak ujedan od kanala. Rrkve# palate# jedna kula koja e uzdi%e nad ćelom ravnicom# i najamnici# komešanje trgovaca# vašari# zbrka u koju uvek mo%eš da e umešaš. " 8onekle " rekao am " kada god je u tim vremenima nekog trebalo da progla e jeretikom# bivao je po pravilu optu%en za o'clomiju. +emplari u tu kao kod voje kuće# čak i dana po toji ulica a njihovim imenom.. -re%a podzemnih hodnika koja e širi i pod čita' vog bre%uljka# prave pravcate katakombe# neke mogu da e po ete još i dana . Urezane ovde još pre dola ka 0imljana. " 2retpo tavke " rekao am.. No# iznad vega# a još iz prei torij kog doba# podzemni hodnici. !animljivo# zar ne.. -e$utim# u jedanae tom veku to je edište grofa od <ampanje# i o taje lobodna zona u koju centralna moć ne mo%e ni da proviri. 2rema tajnom planu# ja no je# trebalo je prepu titi e hapšenju kako bi e poverovalo da 2roven nije pošte$en# ali u i to vreme morao je da e pošalje ignal& 2roven ne popušta. " Ne# go podine Kazaubone.to o amde et troje ih je bilo paljeno na površini# a drugi u pre%iveli ovde. =arobno me to# još vo u miri ima tajni. " A ko je bio o u$en za i ti taj mali greh.. Kraljevi ljudi ti%u i u 2roven# naravno# hap e +emplare koji e pokazuju na površini i odvode ih u 2ariz# 0ejno od 2rovena biva podvrgnut mučenju ali ne progovara. Rezar je prolazio iznad# a ovde e odigravao otpor# čarolija# za eda.. -e ta a kojih ako e neko a taje u potaji# ukoliko u njih prodru neprijatelji# zaverenici mogu da e ra prše u par ekundi# am *og zna kuda# i ako dobro poznaju kanale već u izašli ko zna a koje trane# vratili e a uprotne trane# nečujno kao mačke# i već tigli le$a napadačima# i u tami ih po lali u tamu.. Na amom početku je označavalo odomi tu# jer e pričalo da u bugar ki katari bili kloni tom malom grehu. " . " Na mešio e nelagodno. .hvatate li kako je izmišljeno krovište mogao da pred tavlja 2roven. 2roven# me to novih podzemnih +emplara. 2red tave u obrednog značenja# druid kog porekla. . +ako mi *oga# ja va uveravam# moja go podo# ti podzemni hodnici izgledaju kao da u napravljeni za komando e# hitre i nevidljive# u njih e uvlači noću krišom# a kamom u zubima# dve bombe u ruci# i koječim drugim od čega# boga mi# i miševi crkavaju9 1či u mu vetlele. 3i ni te videli podzemne hodnike 2rovena. 8vorane i dvorane# u amom rcu zemlje# BC4pune urezanih crte%a.obavezno. 1ni# +emplari. :ronike ih opi uju kao bougre et manichćen " gledajte ad ovo# bougre u bili bogumili# katari bugar kog porekla# zar vam ništa ne govori reč bougre na francu kom. +ajno jezgro kojk e a taje pod zemljom# a vi vi$eni meštani ako i vide# ćute. A tu ima i imbola katara# da go podo# katari ni u bili amo u 2rovan i# oni iz 2rovan e bili u uništeni# ovi iz <ampanje u pre%iveli u tajno ti i okupljali u e ovde# u ovim katakombama jeretika.. Njih ima najviše u onim dvoranama koje peleolozi nazivaju pobočnim oknima..

(ngolf ilazi prvi# pronalazi neki dragoceni predmet manje veličine# akriva ga pod mundir# penje e gore# ne govori ni reč drugoj dvojici. .. . " No ipak " rekao je *elbo '' ovo što ka%ete još u amo hipoteze. Neki paroh# bez novca i budućno ti# dok je radio na re tauraciji jedne tare crkve u nekom me tašcu a dve totine duša# podigao je kamen a poda pevnice i pronašao futrolu a pra tarim rukopi ima# kako je rekao.A. -a gde# to u bili ljudi od oru%ja# a mi ljudi od oru%ja volimo lepe %ene# premda mo e zaricali daje amo muškarac čovek. ( pričao am vam razloge zbog kojih am e bacio na i tra%ivanje 2rovena. " :ipoteze od kojih treba poći. No ovoga e ećam jer nije nimalo lučajno da u u jednom templar kom ambijentu utočište pronašli katar ki jeretici# a u vakom lučaju# +emplari u od njih naučili kako e kori te podzemni hodnici.. ( pod ambara# kao vuda# mre%a podzemnih hodnika# dana u očajnom tanju.inulo mije kroz glavu da u dragoni mo%da tamo nešto i pronašli. . 2riča me je uzbudila# i po%eleo am da po etim to me to. " 8otakao je pr tima o%iljak.: i vi oku pol... U njemu e priča da u dva dragona# vitezi Kamij Kafor% iz +ura i Eduar (ngolf iz 2eter' burga ?baš tako# 2eterburga># nekoliko dana ranije obilazili . Upravo am tih dana pročitao neku knjigu o tajni 0en'le'<atoa# a to je tako$e jedna priča u koju e na izve an način uklapaju +emplari. 8obro# dok am kopao po arhivama 2rovena# dopao mije ruku jedan lokalni li t iz BG4Q.amo rukopi ima...ada dolazimo na pravu i i tin ku priču. A ako e jednom od dragona ili mo%da obojici de ilo nešto lično.ran%'o'8im# pore ki ambar# a vi znate da je jedan od izvora nage +emplara bilo to da u oni direktno kupljali porez ami ne dugujući dr%avi ništa...pu tili u jedan kamen na konopcu i otkrili daje) bunar dubok jedanae t metara.. mutara. ( tigli u# ka%u novine# u jednu veliku dvoranu# a pravim kaminom# i bunarom po redini. .ulova# vrliku do:at a ?U. !atimje ruke pri'neo lepoočnicama# pomerajući ih ka vratu# uverio e da mu ko a i dalje toji kako treba. :roničar hvali neu trašive dragone koji u e naoru%ali vetiljkama i konopcima# ušliuko zna koje hodnike kao dečaci u rudnik# klizajući e na okukama# i malopomalo uputili e tajan tvenim kanalima. bunar i otkrio obu kamenih . Ali# od kraja prošlog veka do dana mnogi podzemni hodnici u rušeni# i ako je taj bunar ikada i po tojao# ko zna gde e on ada nalazi. <ta u videla i radila ova trojica u toj pro toriji ne zna e. Iutim u e pu tila ( ((> druga dvojica# i hvatili da e nalaze na trećem pratu i pod površine tla# na tride et metara dubine." +ačno# i nemojte da mi lite da ja mi lim da u +emplari.ran% a čuvarem# i da u išli u jednu od podzemnih pro torija na drugom pratu i pod površine zemlje# kada je čuvar# kako bi pokazao da po toj i još pratova i pod# počeo da udara nogom o zemlju i začuli u e odjeci i tutnjava. .. :roničar priznaje da# kada je otišao na lice me ta da lično izvidi# am nije imao hrabro ti da e pu ti u bunar. Ne zna e najbolje šta e dogodilo# ali u godinama koje u u ledile# taj je po tao neopi ivo bogat# trošio je i nemilice ra ipao# vo' dio ra kalašni %ivot# čak je išao i na duhovni ud. Nedeljudana ka niju vratili u e a čvršćim konopcima# i dok u druga dvojica dr%ala konopac# BiikXD: A)UA pu tio kroz. U centru 2rovena po toji veliko got ko zdanje# ... /ednom rečju# ja am u%a no tvrde glave# a da uvek ni am bio takav a vim drugačiji bih %ivot imao.

1na e čudom čudila# nije imala pojma daje njen otac ikada bio u 2rovenu. 2reo talo vreme# malko motičicom po vrtu# i kratko ća kanje a apotekarom " tako$e ada već pokojnima. Ni u e pominjale brojke# ali datum je bio BG4H# i odmah zatim ledili u precizni računi# knjiga računa jednog razboritog go podina koji pa%ljivo upravlja vojom ušte$evinom. . . 8ve nedelje ka nije primio am odgovor jedne tare babice& bila je kći tog (ngolfa i zanimalo ju je zbog čega eja ra pitujem za njega# čak me je pitala da li zaboga ja o njemu znam nešto.obica uredna i či ta# go po$ica (ngolf ju je i dana jednom nedeljno či tila# mami je mogla da odne e cveće na grob# za irotog tatu mogla je da učini amo to." U 2arizu am obišao telefon ke centrale i proverio imenike za ćelu Francu ku u potrazi za eventualnom porodicom (ngolf. -ehanizam zbivanja po tajao mije ja niji& (ngolf je pronašao u kripti zlatnu kutijicu ukrašenu dragim kamenjem# nije razmišljao ni trena# trpao ju je i pod kabanice# popeo e gore i dr%ao je jezik za zubima pred vojim drugarima. Kokalna %andarmerija je telejjrafi ala u 2ariz& i pario. 1čigledno nije našla mu%u# i pruma uzdu imu koji u joj e potkra BBBdali# mora daje po tojala jedna %ivotna priča# ali amo jedna# i to a lošim završetkom. 2rovodio bi dane u vojoj radnoj obici gore na man ardi# čitajući i pišući. *ukvalno# ne tao. *io je u dragonima# vakako# ali o tavio je lu%bu BG4H# pre nego što će ona da e rodi. Kupio je ovu kućicu u 1gzeru# BG4G# e o%enio devojkom iz me ta# a nevelikim mirazom. vremena na vreme# kako je rekla# put u 2ariz# zbog po lova# tako bi izjavljivao. U biblioteci e nalazilo totinak knjiga# najvećim delom ?tu am klicao od rado ti> o proce u nad +emplarima# na primer -onumen hi tori'Yue relatif a la condamnation de chevalier du +emple# 0ajnuara# iz BGB7# antikvar ki primerak. 2opeli mo e. 2oneki zapi o kupovini knjiga kod pariških antikvara. 1djurio am u 1gzer# go po$ica (ngolf %ivi u kućici voj prekrivenoj bršljanom# a drvenom ogradom koju zatvara konopčićem i ek' erom. <to e tiče ocaonje ne tao B47H.. *io je otputovao za 2ariz# kao toje činio bar dva puta godišnje# i od tada e više nije javio. kada je njoj bilo pet godina. 1dmah me pita šta znam o njenom ocu i ja joj ka%em da jedino što znam je te to da e jednoga dana pu tio u neki od podzemnih hodnika 2rovena# a da ja upravo pišem i torij ku tudiju o toj obla ti. *io je tamo i regi tar a tarim računima# i kako am ga li tao nadoh noticu koja me natera da po kočim& ticala e prodaje jedne kutijice# bez i jednog podatka više# i bez imena kupca.@ Ielela je da govori o njemu tako& ne%nom# mirnom# metodičnom# tako učenom.ve je baš kako je on o tavio# toliko bi volela daje tudirala pa da mo%e da čita te njegove tvarčice# ali ve je to bilo na tarofrancu kom# latin kom# nemačkom# čak i na ru kom# jer je tata ro$en i proveo de'Unj tvo tamo# bio je in jednog lu%benika francu ke amba ade.obica ih je još uvek prepuna# te je %elela da mi ih poka%e. . Ali uvek bi e vraćao a nekim paketom knjiga. . !vanična pretpo tavka je bila da je u pitanju mrtni lučaj. 2ronašao am amo jednu jedinu# u 1gzeru# i obratio joj e pi mom pred tavivši e kao proučavalac arheoloških tarina. . -nogo knjiga o tajnim pi ima# prava pravcata zbirka jednog kriptologa# poneki tom iz paleografije i diplomatike. . Kod kuće je u kutijici .o po$ica je vremešna# pri tojno obučena# ljubazna# površnog obrazovanja. E( uvek a tom zebnjom# a tom talnom grizom# go podine Ardenti# da ne znam ništa o irotom tati# čak ni gde bi mogao da bude njegov grob# ako ga i ima uopšte negde.ovorio am vam već da tu le%i neka tajna. -ajka je umrla B4BH. B tako je naša go po$ica o tala ama i počela je da radi# jor na led tvo od oca nije bilo bog zna šta..

. 1tišao je u 2ariz# tupio u vo5.o zna bilo da bi od njega eventualno azivao ono što ne zna.. 0adi mireno# bezbri%nu# ali a idejom koja ga op eda# tokom dobrih tride et godina. 2oštedeću va detalja# amo hoću da vam ka%em kako am dobro obavio po ao# amo po tava u divanima nije bila i pipana# trebalo ju je malo probo ti iglama da bi e videlo da e ne nalaze tu mo%da kakvi čudni predmeti. ..@ -o%ete i da zami lite moje uzbu$enje# koji u me o ećaji obujmili. Kao daje i cepan iz ve ke i pi an ma ti'lom# ne izgledaše mnogo tar# mo%da je mogao da bude i pi an u po 'lednjim godinama (ngolfovog %ivota. -o%da je u njemu već čučao tragalac za blagom# inače ne bi otišao u podzemne hodnike u 2rovunu# verovatno je imao dovoljno obrazovanja da hvati kako bi mogao i am da dešifruje ono što je pronašao.... ( konačno jedva am dohvatio jednu taru knjigu u teškom povezu# ona pade# i iz nje i pade papirić pi an rukom.o po$ica (ngolf godinama je bri ala prašinu a ovih A ..oba je imala glatke i bele zidove# u njoj nije bilo ormarića a fiokama# anduka# rupa po kojima bih mogao da preturam# ali ipak ništa u njoj ni am zanemario# gledao am iznad# i pod i unutra po ono malo nameštaja# u orman koji je bio gotovo prazan i a nekoliko odela napunjenih amo naftalinom# okrenuo am one tri ili četiri like a pejza%ima u grafici. morao da o uti kako je došao do nečega značajnog ili pak# naprotiv# ii ćor okak# jor odlučuju da e nekome obrati# bilo da bi mu rekao ono fti.. Ali to ftl#o on zrni moru da je toliku tajna# i Ko trašnu# da taj kojem e ' . Ni am oklevao.'''''B& rt )cLc .. Ali ne zau tavlja e na tome# napušta lu%bu# povlači e na elo i počinje da nabavlja knjige i proučava pergament.hvatio am daje (ngolf otišao u 2ariz a originalnim pergamentom# ali daje ovaj papir pred tavljao njegovu kopiju. 8u li nekomu priča o vojim otkrićima.pronašao pergament# što mi lim daje očito.u a jednim antikvarom# guliko%om# kolekcionarom# i prodajom kutijice# makar i do ta i pod vredno ti# po tao manje'više imućan. /edva am ga primetio# no a vim dovoljno da pročitam opa ku na margini& E2roven BG4Q. . . 1na e time oduševila# jadni njen tatica# kazala mije da mogu da o tanem ćelo po le podne# i da e čak i vratim utradan ako bude bilo potrebno# do'nela mi kafu# upalila mi vetlo t# i vratila e u baštu o tavljajući mene kao pravog go podara pro tora. Ko zna. " 2reo tale u mi knjige# u vakom lučaju bilo je dobro da e obave tim o na lovima# da proverim da li mo%da ima nekih opa ki na marginama# podvlačenja# bilokakav znak.... ubnuAii ( B6 du on Ali# vrutimo e mun ardi.. =injenica toji daje liK/*. 0ekao am dobroj go po$ici da bih mo%da# i pitujući očeve knjige# mogao da na$em neki trag u vezi a njegovim otkrićem u 2ro'venu# i u vojoj bih tudiji dao podo ta pro tora njemu.hvatio am da pukovnik i nije bio pri utan amo na bojnim poljima. U i to vreme# bilo je neophodno da e pogleda nije li (ngolf o tavio neki trag..

Ali toga am dana bio tamo# i zbog toga ada tu am gde am.. Uzeo am papir i tavio ga u d%ep..ovu kopiju 2o le *o%ea nijednog trenutka 0ed nije pre tao da i poznat nam je nakon 1mona neprekinut niz 3elikih -aj tora 0eda do naših dana i# ako u imena i edište pravog 3elikog -aj tora i pravih . -enije bio već pripao poveći deo gorkog kolača što gaje pravio poraz# ada je bio trenutak da pobedu zgrabim za gušu.vet e deli na pobe$ene i pobednike. 2rotiv'čin'jenični kondicionali uvek u i tiniti jer u premi e la%ne. (mam ga još ovde# me$u mojim hartijama# u pla tičnom omotu# još je %uči i više izbledeo nego toje onda bio# od one termičke hartije koja e kori tila tih godina. +oga am dana mogao da budem na nekom drugom me tu. " Ali taj (ngolfov niji9 bio original vrrnvatnog originalu# \ po toji BB7B4 kazao am. <ifman# Na tanak 3iteških tupnjeva . " Nemojte da e pravdate " rekao je *elbo.lobodnog !idar tva redinom BG..knjiga# ali nikada nije primetila taj papir# inače bi mi govorila o njemu. " . BPG"B4C> *io to naš prvi# davni u ret a 2lanom.A. 8a toga dana ni am bio u *elbo'voj kancelariji da li bih dana .. 2rvi je tek t bio neka vr ta demon ke litanije# parodija emit' kog jezika& . +eatralnim ge tom pukovnik nam je pokazao papir. No iz nepoverenja..tarešina koji vladaju 0edom i upravljaju dana vojim uzvišenim po lovima mi terija poznata amo i tin ki pro vetljenima# čuvana kao gotovo nedo tupna tajna# onda je to zato što ča 0eda nije još kucnuo i vremena e ni u i punila. 8obro# na ta'viće da %ivi u tom neznanju.o podo# čovek od akcije# u kome gori tra t poput ove toje gorela u meni# ne me da pokazuje previše obzira pred ivilom jednoga bića koje je udbina već o udila..ada ću da vam poka%em go podo taj tek t. 8ozvolićete da vnm uručim kopiju. u . *ila u# u tvari# u pitanju dva tek ta# parvi gu ti# je zauzimao prvu polovinu tranice# i drugi izdeljen na voje okrnjene redove.tid recite. " +o te učinili. 3eć da e ne bi original izli' !((1. . 1pro tio am e od go po$ice rekavši joj da ni am pronašao ništa zanimljivo ali da ću njenog oca da citiram# ukoliko je napi ao nešto# i ona mi dade blago lov.amarkandu prodavao eme ušama# bio izdavač čitave erije publikacija na *rajevoj azbuci# upravljao Fir t National *ankom u !emlji Franca /ozefa. veka# Kajp'cig# Rehel# BGG6# tr. . ?0ukopi iz BPOC# u . .. " 1njepred'Nlnvljiio ivjejA.

+ritemije izno i četrde et glavnih i de et porednih kriptograf kih i tema. " (zvinite " upitao am " ali# ako am dobro razumeo# +ritemije je %iveo bar to godina po le redakcije rukopi a kojim e mi ada bavimo. 1dmah am i probao a prvim od četrde et glavnih kriptograf kih i tema i došao do pretpo tavke da e u ovom tek tu računaju amo početna lova. " (mpre ivno " rekao je *elbo..@ Naišao am na trag# i ledio am ga do knMa. . " lo%io e lukavo pukovnik.punhujinn# %ivoojo nogdu (zme$u 2etnae' tog i <e nae tog veka# učeni čovek koji je znao hebrej ki i haldej ki# orijentalne jezike kao toje tatar ki# bio je u vezi a teolozima# kaba'li tima# alhemičarima# a velikim Kornelijem Agripom di Nete haj'mom i verovatno a 2aracelzu om.. " ( šta ka%e tran kripcija tajne poruke. " -i lite.n vi .. Ku ciuuntnu lično t# taj +ritemi'jn.odalita Reltica u kojem u bile proučavane filozofija# a trologija# pitagorej ka matematika.teganographia# hoc e t ar per occul'turn criptururn animi ui voluntatern ab entibu aperiendi certa# Fiankluil# l?i?>?j. " Neja no je " primetio je *elbo. " -alo trpljenja# go podo. " +ritemije je bio afilovan u .. +ritemije je kamuflirao voja otkrića o tajnim pi mima zbunjujućim prizivanjima duhova# govoreći kako je potrebno lati šifrirovane poruke ovog tipa koji je ada pred vašim očima# a onda primalac treba da prizove an$ele kao što u 2amer iel# 2adiel# 8orotiel i tako redom# i oni će mu pomoći da hvati uštinu poruke.. Na neki način +ritemije je naučio i te kriptograf ke i teme koje u kori tili +emplari. +emplari u inicijacij ki red koji e oblikuje i na znanju tarih Kelta# već je uveliko dokazano. *itnndlktln kl op. *elbo je zatra%io li t i preleteo ga pogledom& " Ali i tako iz njega i pada jedan ren koji nema mi la& kdruuuth.Kuabri 8efrabaZ 0eZulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel +acul bain Flabrak :acoruin -aYuafel +ebrain :mcatuin 0oka or :ime' or Argaabil KaYuaan 8ocrabaZ 0ei az 0ei abraZ 8ecaiYuan 1iYua'Yuil !aitabor jaZaop 8ugraY Saelobran 8i aeda -agi uan 0aitak :uidal U colda Araba om !ipreu -ecrim Ro mae 8uYuifa 0ocar' bi . +riltiinije mi je bio potpuno nepoznat# ali u 2arizu am pro'iinAuo jodno i5..u 1:olmmn kujo u duloko. Ali primeri koje on izno i najčešće u vojne poruke# a knjiga je povećana pfalcgrafu i bavar kom vojvodi Filipu# i pred tavlja jedan od prvih primera kriptograf kog rada# tipa tajnih lu%bi. (mao am reće# ili pak +emplari iz 2rovena ni u %eleli mnogo da napre%u mozak# igurni da niko ne bi mogao tek tako da otkrije njihov ključ. !a'pa%ate vezu. " ( ja bih tavio jA(nvu u vatru mi leći tako da ni am jednoga dana# gotovo lučajno# mi nekoj tezgi pronašao jednu knjigu o +ritemiju i da ni am lučajno bacio pogled na jednu od njegovih šifrovanih poruka& E2amer iel 1 ' hurinv 8dmu on +haflovn.. 3iolinu du e putom okultnog pi ma otvori op t'voiih du.dunje njegove ..

le blanc mantiaZ r .. a la . entier avec aiel p . 2ogledajmo malo bolje drugi tek t. " A šta to znači... chevalier de 2ruin pour la . 3idite# za tu drugu eriju +ri'temije je kori tio krugove# a onaj koji pripada prvom kriptograf kom i temu je ovaj. 8ečja igra za jednog tajnog agenta# dana # ali u onim vremenima na to e gledalo kao na vrad%bine... "'+ran kribovao je& EKe SSS3( inui ible eparez en iZ bande # tride' etše torica nevidljivih podeljena u še t grupa. Uzmimo u obzir jedino poljni krug.. .. B6C a . 2robao am# zai ta am imao reću što am u peo u prvom pokušaju# no evo rešenja.BBH" Naravno " rekao je popu tljivo pukovnik... .. ice te e t lAordonation al donjon li premier it li ecunz jo te iceu Yui .. " +emplari ni u uviše mozgali ali ni u bili ni previše lenji. ne. . !aN tim# što e drugog tiče# naši u e +emplari# ube$eni da u preneli voju poruku na naj krovitije i nepovredivo me to# zadovoljili fran' cu kim jezikom iz četrnae tog veka. 0adi e o nekoj vr ti zaglavlja# o formiranju grupe# zapi anom tajnim jezikom iz obrednih razloga. O foiz O en O place eha cune foiz 6C a .....aint /ean 7O p charrete defein O ... " Ništa na prvi pogled. (zvukao je iz voje fa cikle još jednu fotokopiju# prineo tolicu bli%e tolu i mi mo počeli da pratimo njegovo zatvoreno naliv'pero kojim je dodirivao lova..vako lovo poruke zamenjuje e lovom koje mu prethodi. !a A e piše !# za * e piše A i tako redom. 2rirodno da e za dešifrovanje ledi obrnuti mer# i vako lovo šifre zamenjuje e lovom koje ledi. j. pan it al refuge it a No tre 8ame de lAaltre part de lAiau .. " 1vo je najjedno tavniji i tem.. 1vaj prvi red je am za ebe druga šifrovana poruka# i ja am odmah pomi lio na ledeću eriju od de et kriptograf kih i tema.

it a lAo tel de popelican it a la pierre 7 foiz O avant la fešte ... la .rant 2ute " B to bi bila nešifrovana poruka; " zapitao je *elbo# a ra'zočanmji-ii i zluradošću. Kvidontno je da u (ngolfovoj tran kripciji tačkice pred' UivljinAu nečitljivo reci# mo tu na kojima je pergament bio uništen... Ali ovo iiinje komično l.niii kripc\je u kojoj# uz pretpo tavke za koje r#dln mi tltih ilopii,i.i-iUe dii ih nuzovoin lucidnim i ba prekornirn# re' Ni lokni u iih .e tom ma$ioničara obrnuo je fotokopiju i pokazao nam voje tumačenje koje je bilo napi ano u maniru štampanih lova. U ?N1h(> ,3E+1. /13ANA 7O ?.18(NA> 2?1,KE> 831K1K(RA ,A ,EN1O ?210UKA> !A2E=AhEN(: !?A 3(+E!13E> U *EK(- 1.0+A=(-A ?+E-2KA0E> /?E0E+(>R?i> U 2130A+UB (! 2013ENA (! ?1>,3E+E O 2U+A O NA <E,+ -E,+A ,3AK( 2U+ 6C .(18(NA 0AN(/E> B6C .?18(NA> 131 /E +A/ 2KAN& 18KA!E U !A-AK 1N( 203( (+?E0U-> ?21N131 21,KE B6C .18(NA> 1N( 80U.( ,E 20(KK/U=U/U 13(- ?18> :KE*A 21N131 U U+1=(<+U 21N131 K18 NA<E .1,2E , 1NE ,+0ANE 0EKE 21N131 U *10A3(<+U 212EK(KANA 21N131 K18 KA-ENA 7 2U+A O ?OOO> 20E ?201>,KA3E 3EK(KE *KU8N(RE. om prvobitnom ))jXiju " ,to bi e reklo.

" .ore nego noćno kretanje " rekao je *elbo. " Naravno ve još o taje da e obja ni. Ali (ngolf je vakako u tome u peo# kao što am u peo i ja. Nije tako mračno kao što izgleda# za onoga koji poznaje i toriju reda. 2auza. !atra%io je čašu vode i na tavio da na uvodi u tek t# reč po reč. " 8akle& u noći ,vetoga /ovana# tride et še t godina po le dvokolica a enom. +emplari koji u bili predodre$eni za obnavljanje reda pobegli u uoči hapšenja u eptembru B7CP# u dvokoli'cama a enom. U to doba godina e računala od jednog do drugog U kr a. 8akle# B7CP. e završava negde oko onoga što bi prema našem računu bio U kr B7CG. 2okušao am da izračunam tride et še t godina po le kraja B7CP ?što je naš U kr B7CG> i time mo došli do U kr a B7QQ. 2o le ovih tride et še t godina koje u prorekli# tigli mo do naše B7QQ. 2oruka je o tavljena u kripti u dragocenoj kutiji# kao potvrda# lu%bena zabeleška jednog takvog doga$aja koji e odigrao na tom me tu# po le u tanovljavanja tajnog reda# u noći ,vetoga /ovana# a to je 67. juna B7QQ. " !ašto B7QQ.; " -i lim da e u periodu od B7CP do B7QQ tajni red reorgani'zuje i čeka projekat o čijem začetku i nameri vedoči pergament. *ilo ju amo potrebno da e ačeka da e umiri na talo tala anje# da e ponovo učvr ti veza izme$u +emplara u pet ili še t zemalja. , druge irane# +emplari u čekali tride et še t godina# ne tride et pet ili tri' Xl@i-9l edmu# jer je očigledno daje broj 7O za njih imao mi tičke va'(micd# kao što potvr$uje i ama šifrovana poruka. Unutrašnji zbir 7O diijo 4# i nMo potrobno du va pot ećam na duboki značaj koji je za njih imuo ovaj broj. BBP" ,lobodno; " *e e to 8iotalevijev gla # koji je ušao iza naših le$a# nečujno poput +emplara iz 2rovena. " 1vo je melem za tebe " rekao je *elbo. *rzo gaje pred tavio# pukovnik time nije izgledao preterano uzbu$en# čak je odavao izgled nekoga koji %eli brojnu i pa%ljivu publiku. Na tavio je da objašnjava# a 8iotaleviju je počela da radi pljuvačka na te numerološke po la tice. =i ta .ematrija. " ,ti%emo do pečata& še t netaknutih predmeta# pod pečatom. (ngolf je pronašao kutijicu# očigledno zatvorenu pečatom. !a koga je bila zapečaćena ta kutijica; !a *ele 1grtače# a to znači za +emplare. ,ada nailazimo u poruci na jedno r# pa onda nekoliko lova nedo taje# i jedno . /a to čitam kao Erelap i@. !bog čega; !ato što vi znamo da u relap i bili krivci koji bi priznali pa porekli# a relap i u odigrali jednu ne baš beznačajnu ulogu na proce u +emplarima. +emplari iz 2rovena pono e e vojom prirodom relap a. +o u oni koji ebe izdvajaju iz be ramne komedije od proce a. 8akle# ovde e govori o vitezovima iz 2rovena# relap ima# našta premnima; -ali broj lova koja nam toje na ra polo%enju ugerišu Evainjance@# iz o vete# dakle. " Kakva o veta; " Ali go podo9 hela mi tika +emplara# od proce a pa nadalje# vrti e oko projekta

o vete Iaka de -oleja. /a ne dr%im baš mnogo do ma on kih obreda# ali u oni# gra$an ka karikatura templar kog viteštva# amo puki odblje ak povrh još i degeneri ani. (jedan od te'pena ma onerije škot kog obreda je onaj 3iteza Kadoš# na hebrej kom viteza o vetnika. " 8obro# +emplari u premni za o vetu. 2a; " Koliko vremena je potrebno za taj plan o vete; <ifrovana poruka nam poma%e da hvatimo poruku u jeziku. +ra%i e še t vitezova še t puta na še t me ta# tride et še t podeljeno u še t grupa. !atim e ka%e# E,vaki put dvade et@# i tu je nešto što i nije najja nije# ali što bi u (ngolfovom prepi u moglo da bude a. ,vaki put dvade et godina# iz toga am zaključio# še t puta# to dvade et godina. Ako ledimo o tatak poruke# nailazimo na pi ak še t me ta# ili še t zada'taku koje treba izvršiti. .ovori e o Enaredbi@# planu# projektu# po tupku koji treba obaviti. ( ka%e e da prvi treba da odu u neku kulu ili zamak# drugi na neko drugo me to# i tako redom do še tog. 8akle# do' kument nam kazuje da bi trebalo da po toji još še t dokumenata i da\je zapečaćenih# ra utih po različitim me tima# a meni e ja no nameće da pečati moraju da e otvaraju jedan za drugim# i u razmaku od to dvade et godina... Ali 5boj) čega vaki put dvade et godina; " zapitao je 8iota'lovi. +i vilozovi o votnici moraju da i pune voju mi iju na otlitidtimim mo tu vakih to dvnde :. jA.odinu. 0adi e o nekoj vr ti fll.ulAntii. /a no i@A A(h jn U>uh(o noći u i&-Q v.r.'-# vitozova krenulo i da je Nvtiki od njih nii'iiio ujudno od <uh(# iikinUi pnulvidonih planom. Ali# B (: čuvar prvog pečata vakako ne mo%e da o tane u %ivotu to dvade et godina. !ato e podrazumeva da vaki čuvar vakoga pečata treba da o tane u tom po lu dvade et godina# a onda da preda komandu na ledniku. 8vade et godina je razuman rok# še t čuvara za jedan pečat# po dvade et gedina vaki# garantuju da u to dvade etoj godini čuvar pečata mo%e da pročita uput tvo# pretpo tavimo# i da ga prene e na prvom od čuvara drugog pečata. Eto zbog čega e poruka izra%ava u mno%ini# prvi da idu ovamo# drugi da idu tamo... ,vakoje me to# kako da ka%emo# kontroli ano# u luku od to dvade et godina# i to od trane še t vitezova. ,aberite# od prvog do še tog me ta po toji pet prelaza# a za to je potrebno še t totina godina. 8odajte še t totina na B7QQ i pojaviće e B4QQ. ,toje i potvr$eno u amom po led'njem retku. /a no kao dan. " A šta to; " 2o lednji red ka%e Etri puta še t pre ?pro> lave 3elike *ludnice@. ( ovde je numerološka igra jer unutrašnji zbir B4QQ daje BG. 1 amnae t je tri puta še t# i ova nova čude na numerička koincidencija ugeriše +emplarima drugu još uptilniju enigmu. .odina B4QQ. je godina u kojoj treba da e plan zaključi. U odno u na šta; -a u odno u na dve hiljaditu godinu9 +emplari matraju da će drugi mileni'jimi označiti tupanje na pre to njihovog /eru alima# jednog zemalj kog /eru alima# Antijeru alima. /e u li progonjeni kao jeretici; U mr%nji prema crkvi identifikuju e a Antihri tom. 1ni znaju

daje OOO u celoj okultnoj tradiciji broj !veri. <e t totina šezde et še ta# godina !veri# je te dve hiljadita# u kojoj će trijumfovati templar ka o veta# Antijeru alim je Nova 3avilonija# i eto zbog čega je godina B4QQ godina trijumfa 3elike *ludnice# velike 3avilon ke kurve o kojoj govori Apokalip a9 2od ećanje na OOO je te provociranje# izazi' vanje ljudi od oru%ja. (zdizanje od pro ečno ti# kako bi e reklo dana . 2riča i po# zar ne; .ledao na je vla%nih očiju# vla%nih u ana i brkova dok je šakom milovao voju fa ciklu. " 8obro " rekao je *elbo " ovde e radi amo o naznačenju rokova jednog plana. Ali kog; " ,uviše pitate. Kada bih ja znao ne bih morao da bacam udicu. Ali znam jednu tvar. !nam daje u ovom vremen kom razmaku došlo do incidenta i da e plan nije i punio# inače# dozvolite# to bi mo znali. ( mogu čak i da razumem zbog čega& godina B4QQ nije laka# +emplari ni u mogli znati da će doći do vet kog rata koji će vaki kontakt da učini još te%im. " 1pro tite što e mešam " kazao je 8iotalevi " ali# ako dobro razumom# time što je jedan pečat otvoren dina tija njegovih čuvara no ne) c.a i. 1na na tavlja da traje do otvaranja po lednjeg pečata# kuda će bili zaht.evano okupljanje vih pred tavnika rada. ( dakle# u N3tikom veku# odno no na vakih to dvade et godina# imaćemouvek fintitoricu čuvara zn vako mo lo# znači tride et še toricu. +ačiK> rtikuo jti Anlonl.i.

BB4" +ride et še t vitezova za vako od še t me ta# to je 6BO# čiji je pak unutrašnji zbir 4.B kako vekova ima O# pomno%imo 6BO a O i dobićemo B64O# čiji unutrašnji zbir čini BG# što bi značilo tri puta še t# OOO. " 8iotalevi bi mo%da i na tavio a aritmološkim preliva' njem univerzalne priče da ga *elbo nije pro trelio pogledom# na način na koji majka pogleda dete kada uradi nešto neume no. Ali pukovnik je u 8iotalijevu počeo da na lućuje jednog iluminata. " 1vo što te mi ada pokazali# doktore# veličan tveno je ( 3i znate daje devet broj prvih vitezova koji u tvorili jezgro +empluma u /eru alimu9 " 3eliko (me *oga# kako proi tiče iz tetragramatona " rekao je 8iotalevi " a tavljeno je od edamde et dva lova# a edam i dva čini devet. Ali# ja bih išao još dalje# ako dozvolite. 2rema pitagorej' koj tradiciji# koju Kabala preuzima ?ili je nadahnjuje># zbir neparnih brojeva od jedan do edam daje še nae t# i zbir parnih brojeva od dva do o am daje dvade et# a dvade et plu še nae t je te tride et še t. " !aboga# doktore " grmeo je pukovnik " znao am to# znao am to. 3i te me utešili. !ai ta am blizu i tine. ,ve do tog ča a ja ni am imao pojma daje 8iotalevi od aritmetike činio religiju ihA od religije aritmetiku# i verovatno je bilo i tinito i jedno i drugo# a preda mnom e nalazio atei ta koji je bio u zano u edmog neba. -ogao je da po tane i zagri%enik ruleta ?i bilo

bi bolje># a %eleo je da bude rabin bezvernik. ,ada e ne ećam tačno šta e zbilo# ali je *elbo kao pravi pa'danin interveni ao vojim zdravim razumom i prekinuo ovu čaroliju koja je u uštini počela kao licitacija. 2ukovniku je o talo da obja ni još i druge retke i vi mo %eleli da i o njima čujemo. A bilo je već še t uveče. <e t# pomi lio am# što je i o amnae t. " 8obro " rekao je *elbo. " +ride et še torica na jedan vek# vitezovi e korak po korak pripremaju da izne u na videlo Kamen. Ali# kakav je to Kamen; " -olim va 9 Naravno da e radi o .ralu. B6C 6C ,rednjovekovlje je iščekivalo heroja .raala# i da vladalac ,vetog 0im kog Rar tva po tane očitovanje i lika i tog onog EKralja ,veta@... 8a Nevidljivi (mperator bude i taj objavljeni# a ,rednji 3ek da o im toga zadobije i mi ao jednog ,redišnjeg 3eka... 1no je iščekivalo nevidljivo i neugrozivo redište# neograničenog vladara koji ponovo mora da e probudi# i tog onog heroja koji je i o vetnik i obnovitelj# ni u to fantazije jedne mrtve prošlo ti manje više romantične# već i tina onih koji# jedini# dana punim pravom mogu da e nazovu %ivima. ?/uliu Evola# -i terija .rala# 0im# Edicioni -editera'nee# B4G7# c. 67 i 2ogovor>. " Ka%ete da tu i .ral dolazi u obzir; " ra pitivao e *elbo. " 2rirodno. ( ni am ja taj koji to ka%e. C tome toje uština legende o.raalu verujem da i ne moram da govorim# jerNrazgovaram a obrazovanim vetom. 3itezovi okruglog tola# mi tična potraga za tim čudotvornim predmetom# što bi zajedne bio putir u kojem je a' kupljena ( u ova krv i koji je u Francu ku doneo /o if iz Arimateje# za druge kamen tajan tvenihjnoći. =e to e .ral pred tavlja kao bli tava vetlo t... 0adi e o imfcolu# koji ima neku nagu# neki izvor be krajne energije. :rani# leci rane# oduzima vid# kao grom pr%i... Ka er ki zrak; Nekom je pao na um kamen mudro ti alhemičara# ali kada bi tako i bilo# taje bio kamen mudro ti ako ne imbol ko mičke energije; Kiteratura o tome do taje o kudna# ali lako mogu da e izdvoje neki nepobitni pokazatelji. Ako budete čitali 2arcifala 3olframa von Ešenbaha videćete daje po njemu .ral bio klonjen na čuvanje u jedan od zamkova +emplara9 8a lije Ešenbah bio po većen; Nepromišljeni čovek koji je otkrio nešto o čemu bi bolje bilo da e ćutalo; Ali# nije to ve. SajJ .ral koji u čuvali +emplari bio je defini an kao kamen kojVeVaoJ aJneba& lapi eZilli . Nije ja no da li to znači kamen a neba ?EeZ coeli @> ili kojl$oi:zriz progon tva. U vakom lučaju je nešto što dolazi iz daleka# i nekoje ugeri ao da bi to mogao da bude r. !a ono što e odno i na na # evo na & Kamen. <to god da bio .ral# za +emplare on imvoliše cilj ili kraj plana. " (zvinite " rekoh ja " logika dokumenta zahteva da e u še tom u retu vitezovi

okupe u blizini ili iznad kamena# a ne da prona$u jedan kamen. /oš jedna uptilna dvo mi lica# još jedna kao uza bi tra mi'Nličmi analogija9 Naravno daje še ti u ret povrh jednog kamena# i vidiARmno gde# ali tek povrh tog kamena će# kada bude već u pogon ljon plan i kada budi) olpečaćeno še t pečata# vitezovi znati gde i tlu (rn%o Kameni U pitanju ju# o im Kogu# ovandjco kaigra# ti i2etari U mi l.om kumenu... Na kumonu pronaći ćoto 0umenB. B6B" Neće biti daje tako# " rekao je *elbo. " -olim va # na tavite. Kazaubone# nemojte talno da prekidate. Ne trpljivi mo da aznamo o tatak) " 8akle " rekao je pukovnik " očevidna veza a .ralom na'terala me je da dugo razmišljam da bi trezor mogao da bude ogromno kladište radioaktivnog materijala# mo%da palog a druge planete. Uzmite u obzir# recimo# u legendi# mi terioznu ranu kralja Amforta' a... Kiči na nekog radiologa koji e previše izlo%io zračenju... ( doi ta# u to ne rne da e dira. !ašto; 2omi lite na ono što u +emplari # o ećali kada u pri peli na obale -rtvog mora# oni to znaju# bitumi'nozne teške vode na čijoj e površini ljuljuška poput plute# i a i celi'' telj kim o obinama... -ogli u da u 2ale tini otkriju depo radijuma# uranijuma# za koji u hvatili da ne mogu da ga odmah upotrebe. 1dno izmedju .rala# +emplara i katara naučno je proučavao jedan hrabri nemački oficir# mi lim na 1ta 0ana# 1beršturmbanfirera ,, koji je a najvećom ozbiljnošću po vetio %ivot razmišljanjima o evrop koj i arij koj prirodi .raia " ne %elim da ka%em kako i za toje izgubio %ivot B474 godine# no po toji onaj ko će to da utvrdi... pa dobro# mogu li da zaboravim ta e (ngolfu dogodilo;... 0an nam ukazuje na odno e izme$u !latnog 0una Argonauta i .rala... ve u vemu očito je da po toji veza izme$u mi tičnog .rala iz legende# kamena mudro ti ?lapi i> i tog ogromnog izvora energije ka kojem u te%ili :itlerovi ledbenici u napetom iščekivanju rata# i ve do po lednjeg daha. 1bratite pa%nju na to da u jednoj verziji legende Argonauti vide pehar# ka%em pehar# kako lebdi u vazduhu iznad 2lanine ,veta a 8r'vetom ,vetlo ti. Argonauti nalaze !latno 0uno i njihov brod biva čarolijom doveden u rce -lečnog 2uta# na evernu hemi feru gde a Kr tom# +rouglom i 1ltarom vlada i potvr$uje e vetlo na priroda večnog *oga. +rougao imioliše *o%an ku +rojicu# kr t bo%an ku# Irtvu iz ljubavi a oltar je =a na +rpeza# na kojoj je dr%an 3a kr nji 2utir. 1čigledno je kelt ko i arij ko poreklo vih ovih imbola. 2ukovnika je izgleda ščepala i ta ona heroj ka egzaltacija koja je nagonila na vrhun ku %rtvu i njegovog oberšturmunddranga ili kako e do$avola već zvao taj $avo. +rebalo gaje vratiti u tvarno t. " !aključak; " zapitao am. " .o podine Kazaubone# zar ga ne vidite op tvenim očima; C .ralu je govoreno kao o Kucifer kom Kamenu# tako ga pribli%avajući izgledu amog *afometa. .ral je izvor nekakve energije# +emplari u bili čuvari jedne energet ke tajne# i amo u na tupali

prema vom@ plimu. .de će biti utvr$ena nepoznata edišta;1vde# go podo moju am i pukovnik na je o motrio a auče ničkim izrazom na licu# knn d&i mo bili zaverenici na i toj tvari " našao izve an trag# potrošim nli kori tim. /odan pi ac koji mora daje načuo ranije neku liijnu# ,ini (#nj Kado ?ia ikur ?obratite pa%nju# njegovo e delo po' jiivljujc u ( njA.n:ovoj bihlioluci> pi,ii B P9>3. knjigu# Ke. tombeau de/ac'f5i5r.v -i>l?iM XDii le centt do coti piratuur u cvuZ Yui veulent tout a' voirB# i u njoj izno i kako je -olej# pre nego što će umreti# o novao četiri tajne lo%e# u 2arizu# <kot koj# <tokholmu i Napulju. +e u četiri lo%e imale za cilj da i trebe ve monarhe i da unište moć pape. 8obro# .a ikur je bio zane enjak# ali ja am pošao od njegove ideje kako bih u tanovio gde u zai ta +emplari mogli da o nuju voja tajna edišta. Ne bih mogao da razumem zagonetke poruke da ni am imao ideju vodilju# što e po ebi podrazumeva. Ali am je ja imao# a bila je ube$enje# za novano na bezbrojnim dokazima# daje templar ki duh bio kelt ki# druid ki po vom nadahnuću# daje bio duša nordij kog arijanizma koji tradicija poi tovećuje a o trvom Avalon# pravim e' dištem hiperborej ke civilizacije. 2oznato vam je da u brojni autori izjednačili Avalon a vrtom :e perida# a 2o lednjom +ulom i a Kol'hidom !latnog 0una. Nije nimalo lučajno toje najveći viteški red u i toriji onaj !latnog 0una. ,a kojim po taje ja no šta kriva izraz E!a'mak@. U pitanju je hiperborej ki zamak u kojem u +emplari čuvali .ral# verovatno -on alvato iz legende. Napravio je pauzu. Ieleo je da e pretvorimo u uvo. 2retvorili mo e. i A'AA; AeAA ).cN A e ; A AW " ,ti%emo do druge zapove ti&? čuvari pečataVtreba da idu tamo gde će da budu oni ili one koji u nešto radili a hlebom. ,amo za ebe# uput tvo je ja no da ne mo%e da bude ja nije& .ral je putir :ri tave krvi# hlebje Kri tovo telo# me to gde e jeo hleb je te me to +ajne 3ečere# u /eru alimu. Nemoguće je pomišljati da +emplari# čak i po le aracen ke rekonki te# ne bi tamo dole ačuvali jednu tajnu bazu. 8a budem i kren# u početku me je uznemiravao taj jev'rej ki element u jednom planu potpuno pod znakom arij ke mitologi' je. !atim am promi lio bolje# mi mo ti koji i dalje matramo ( u a za izraz jevrej ke religiozno ti# jer nam tako ponavlja 0im ka crkva. +emplari u odlično znali daje ( u kelt ki mit. .ela evan$el ka priča je hermetička alegorija# va kr nuće po le vih zemalj kih ra'zuzdano ti i tako dalje i tako dalje. :ri to prema tome nije ništa drugo do Elik ir alhemičara. , druge trane vi znaju da u trojicaL arij ki izraz# i eto zbog čega celim templar kim pravilom# diktiranim od trane jednog druida poput ,vetog *ernara# dominira broj tri. 2ukovnik je otpio još jedan gutljaj vode. 2romukao je. " ( ti%emo do treće etape# Utočišta. +o je +ibet. " A zašto +ibet; " -a# pre vega# zato što fon Ešenbah govori da u +emplari napu tili Evropu i da u preneli .ral u (ndiju. U kolevku arij kog plemena. Utočište je u Agarti. 3i te lušali šta e priča o Agarti# edištu kralja veta# podzemnom gradu iz koga .o podari ,veta

vladaju i ?irob 6aka -olaja ili tajna zaverenika za one koji %ele ve da znaju ?prim. prev.> A no troj tvo kako i9 udomaćilo zapadnije# čim@) e grubo narušava izrazito per onalni# liiAhii# ipo t.n. tii karakter ,vote +rojice a timu preko :ri ta kao jednoj) od lica ,v# +rojicu i lično ti# il.CNl.n ni kuriikt.nr 1oveikci# budući da u lirifićan tvu voj lik čo vuk mi po u$uju vun -rl tu ?priin. prov.>. B67upravljaju ude ima ljud ke i torije. +emplari u o novali tamo jedan od vojih tajnih centara# u amom korenu voje duhovno ti. 3i vakako poznajete odno e izmedju kraljev tva Agarte i ,inarhije... " ( tini za volju ne... " +ako je bolje# po toje tajne koje ubijaju. 8a ne pravimo dalje digre ije. U vakom lučaju vi znaju daje Agarta bila o novana pre še t hiljada godina# u početku epohe Kali "/uga# u kojoj još %ivimo. !adatak viteških redova oduvek je bio taj da odr%ava vezu a tim tajnim centrom# %ivu komunikaciju izme$u mudro ti ( toka i mudro ti !apada. ( na ovom je me tu ja no gde bi morao da e odigra četvrti a tanak# u jednom drugom druid kom vetilištu# gradu 8evice# a to je katedrala u <artru. U odno u na 2roven <artr e nalazi a uprotne trane glavne reke (( de Fran a# ,ene. Ni mo u pevali više da pratimo našeg agovornika. " Ali kakve ad veze ima <artr a vašim kelt kim i druid kimputeše tvija'ma; " Ali odakle vi mi lite da potiče ideja o 8evici; 2rve device koje e u Evropi pojavljuju kelt ke u crne device. ,veti *ernar je još kao dete klečao# u crkvi ,en 3uarla# i pred jedne crne device i onaje i cedila iz grudi tri kapi mleka koje u pale na u ne budućeg o nivača +emplara. 1datle u i romani o .ralu# da bi e tvorilo pokriće za kr' l.aške ratove# a kr taški ratovi da bi .ral bio ponovo na$en. *enediktinci u na lednici druida# to vi znaju. " Ali# gde u te crne device; " (ščezle zahvaljujući onome koji je %eleo da zamuti nordij ku tradiciju i pretvori kelt ku religiozno t u religiozno t ,redozemlja# izmišljajući mit o -ariji iz Nazareta. (li u pak preobučene# izmenjene# kao i tolike crne madone koje e i dana izla%u fanatizmu ma a. Ali ako e počne a pa%ljivim čitanjem likova na katedralama# kao toje radio veliki Fulkaneli# vidi e daje ta priča i pi ana ja nim lovima a ja nim lovima je pred tavljen i odno koji vezuje kelt ke device a alhemičar kom tradicijom templar kog porekla# koja će pak da načini od crne device imjjol prvobitne materije na kojoj će da rade tnifAaoci za tim lVmigmam mudro ti koji opet nije# to mo već videli# . ništa drugo do .ral. ,ada mi lim da vam.Nje ja no.odakle u tvari polico NNiiadahniicekNonog drugog velikana čije je po većenje tako$e ilruid kog porekla# -uhameda -aometa i njegova ideja za crni ka'

'.itiUA(]/P -eke. U <artru je neko zazidao kriptu koja je u vezi a pod'zommn+podrumoin u kojem e još uvek nalazi originalni pagan ki kip# Xili ako bi le potrta%ili dobro još uvek bi te mogli da prona$ete jednu crnu devicu# Notr 8am di 2ije# koju je i kle ao neki kanonik obo%avahu& 1dinn bez umnje. ,tatua dr%i u ruci magij ki štap velikih Nvešlonicii 1dinn a a njene lovo trane je izvajan magij ki kalen'dnr u kojom u o nalazilo kii5.om na %alo t# nalazile# jer te kulpture i uhu ii puln cl ti izbornu viindali5.am kanonika irovih u veri " ve one vcil.it %ivotinjo odini5.ma# pti # orao# lav# boli mudvod i vukodlak. , BB tAiifAt e eiiniiin nijednom od i tra%ivača ?-it koj) oznt.orizina nijo pro B6Q maklo da e u <artru pojavljuje kip koji u ruci no i pehar .rala. Eh# go podo moja# kada bi katedralu u <artru umeo još neko da pročita i to ne prema turi tičkom vodiču katoličkom apo tol kom i rim kom# već a po obnošću da e gieda# ka%em gleda očima +radicije# prava priča koju nam ona tvr$ava Erek izno i... "( ada dolazimo do popelikana. Ko u oni; " 1ni u katari. /edan od zajedničkih naziva datih ovim jere'ticima bio je popelikani ili popelikanti. Katari 2rovan e u bili uništeni# neću da budem baš tako naivan pa da pomi lim na a tanak u razvalinama -on egira# ali ekta nije mrtva# po toji čitava jedna geografija okultnog katarizma iz kojeg na taju čak i 8ante# ,tilnovi' ti# ekta 3ernika Kjubavi. 2eti a tanak je na nekom me tu u ever'noj (taliji ili u rednjoj Francu koj. " /e li to po lednji a tanak; " Ali koji je naj tariji# naj vetiji# najpo tojaniji od vih kelt kih kamenova# vetilište unčevog bo%an tva# povlašćena op ervto'rija a koje# okupljeni na kraju plana# na lednici +emplara iz 2ro'vena mogu da uporede# ada već ujedinjeni# krivene tajne še t pečata i konačno izne u na videlo način na koji će i kori titi ogromnu moć koja je dobijena po edovanjem ,vetoga .rala; No# to je u Engle koj# to je magični krug ,tounhgnd.%a9 (ma li drugog me ta; " C ba ta la " rekao je *elbo. ,amo jedan 2ijemonte%anin mo%e da razume odva%no t a kojom e i poljava ova vr ta izo'bra%ene zaprepašćeno ti. Nijedan od njegovih ekvivalenata na drugom jeziku ili dijalektu ?non mi dica# di done# are Mou kidding;>L ne mo%e da podari tako vrhun ki o ećaj ravnodušno ti# fatalizam kojim ovaj nanovo potvr$uje trajnu ube$edno t da u drugi# i tome nema leka# čeda jednog ne pretnog bo%an tva. Ali pukovnik nije bio 2ijemonte%anin# i bio je pola kan *elbo'vom reakcijom. " E# da. Evo plana# evo zapove ti# u njenoj veličan tvenoj jedno tavno ti i do ledno ti. ( obratite pa%nju# uzmite kartu Evrope i Azije# povucite liniju razvoja plana# od evera gde e nalazi !amak do /eru alima# od /eru alima do Agarte# od Agarte do <artra# od <artra do obala -editerana a odatle do ,tounhend%a. (zviče e iz toga jedan trag# či to run ko pi mo otprilike u ovom obliku.

A taj i ti crte% pod eća na kon telaciju 8evice9 " :obi mije a tronomija " kazao je tidljivo 8iotalevi " i koliko e ećam 8evica ima drugačiji crte% i adr%i# čini mi e# jedanae t zvezda. " *aš tako " potvrdio je pukovnik.. Ali jedna grupa hrabrih koja bi imala prave informacije mogla bi ponovo da uzme konce zavere u voje ruke. prev.. /a am u po tavio vezu ajednim i tra%ivačem koji ni po rumu niji9 umnjiv. 1 obom koja e ne poigrava nepromišljenim pretpo tavkama. ?prim.. A i tovremeno pokušavam da tupim u vezu a o obama koje mogu da mi pomognu u tra%enju odgovora kroz meandre ( radicionalnog znanja... 3i te upravo taj koji nanije govorio o (ngolfovoj greški. /oš uvek po toji nešto u tom mi lu. " ( onda to je i to run ko pi mo koje idealno povezuje neke glavne centre templar kog ezoterizma# Amien# +roa# kraljev tvo . 2lan je prekinut i mo%da onih čiji je zadatak bio da ga dovedu do kraja više nema# grupe od tride et še torice ra pale u e u toku neke od vet kih kata trofa. A ja l ru%im prave ljude..iiic# kuko no flnlitti# to Uto 'knftale. Ni am hteo da e poigram njegovim impatijama i . " 1pro tite mi " zapitao gaje *elbo " ali zar nije bilo neoprezno vaše trane da poverite voju tajnu tom go podinu. 2ukovnik e popu tiljivo na mešio& " . -olim va '' odgovorio je pukovnik " (ngolf je bio potpuno no pmman. & " 8ovoljno je odlučiti koje zvezde da e odbace " reče *elbo.o podo# go podo# znate bolje od mene da ve zavi i od toga kako e povezuju linije# i da mogu da e dobiju kola ili medved# već prema %elji# i koliko je teško da e odredi da li jedna zvezda toji izvan ili unutar neke kon talacije. Ako ponovo o motrite 8evicu# fik irajući imetriju kao donju tačku# odgovarajuću provan al koj obali# ra poznaćete amo pet zvezda# i lično t izme$u putanja biće impre ivna. 8o to inere daje dana zatra%io od mene da ačekam još malo a nošenjem moga dehi ru kom izdavaču# ve dok ne budem rnzjii nio vo protivnicu@ momentu.en'-išel# me to pra tarog druid kog kulta. !bog toga %elim da objavim knjigu# kako bih pobudio reakcije. 8ana mi e i punila %elja i reo am e a najboljim ek pertom u obla ti. " Ni am u vezi a tim u peo da uhvatim neke znake# i dozvo'lićete mi da dodam Ena %alo t@. " zapitao je *elbo. " ..> B6H" ( onda.vetog *ernara# na obroncima <ume 1rijenta# 0em # <artr# 0en'le'<ato i -on .A. Ali avaj# iako je glava# nije u peo ništa da ini ka%e# premda e mnogo zainterAe ovao za moju priču i obećao mi predgovor.lušajte " kazao je *elbo " kako to da izuzimate mogućno t da e u reti ni u odvijali redovno i da e vitezovi već ni u bacili na po ao a da mi to i ne znamo.8m ihAXA&o(iD ?(n ku..

Ali# budući da u ' .lušajte pukovniče# tvar je be krajno zanimljiva# nezavi no od činjenice da li bi bilo pogodnije da klopite ugovor a nama ili a drugima.dno da vi pomi lite kuku AiiA A-inu> hvalim :adi o 0ako knm##.. +o je izuzetan oprez# prema uput tvima go podina . -o%ete da o tanete još de etak minuta# zar ne pukovniče. " =elo mu je bilo prekriveno znojem i brkovi koro nako trešeni# kao u mačka. (z onoga što am znao i mi lio tada o njemu# očekivao am da će *elbo toga dana da izbaci pukovnika uz nekoliko prigodnih fraza.nidii a pravom ne trpljiv. " razočarao gaje *elbo. 8ok mo ilazili niz tepenice 8iotalevi mije rekao& " .o ?(m . 8iotalevi me je uzeo pod ruku i obja nio kako odlazi i on. " U izdavačke kuće " odgovorio je " livaju e ve ludo ti veta. !apitao am ga šta mi li o pukovniku. U tom lučaju vidimo e utra# jelA u redu.. 1dvukao am e a 8iotalevijem do 2ilada# gde am ja popio Kampari# a on travaricu.. 2onavljam# %urim da pobudim reakcije# da prikupim ve ti. " . " 2a 0ako ki9 Autoritet za izučavanje tradicije# urednik -i' terij kih .aramona...iim u ovoj lAii5. " 8akle# pridr%avam pravo da konačno i proširim voj tek t pošto još a lušam avete toga go podina# ali na tojim ve da ubrzam i ako u me$uvremenu po tignem dogovor a vašom kućom. Kako am zatim hvatio# *elbo je pokušao da baci pukovnika u čelju ti -anucija..ve u vemu " rekao je "ja ću da bacim udicu. :itler je počeo da govori o tajnom oru%ju koje će mu omogućiti da ituaciju preokrene. 2ukovnik je toplo ti nuo ruku 8iotaleviju a meni klimnuo glavom# proprativši ge t hladnim o me'hom. A ako nije bio lud. (zgledao mu je# kazao je# monaški# arhaično i gotovo templar ki. 2ozdravili mo e. j BBB X BB m .ni am mu nikao da X&u da dodom ovamo# ali ra'5iiiiKiiA-tl. +aj go'&. " !atim e okrenuo ka meni " <to e va tiče# već je ka no# Kazaubone# a i zadr%ao am va tu uviše dugo. 2o toji tu neko ko zna a ne oglašava e. Ume to toga rekao je& " .ovori e# lud je.igurno ćete e pitati zbog čega va je *elbo zamolio da odete. ( am odlazim# kako ne bih tvorio neugodnu ituaciju. 8ošao je ra tanak. Nemojte to da hvatite kao nepri tojno t. B6?B Napravi pauzu# očekujući naše reakcije.. *elbo će morati pukovniku da ponudi jedan vrlo neodre$en izdavački predlog. 3idećemo da li će neko daje zagrize. " Ko. " A " rekao je *elbo " da# da# čini mi e# 0ako ki# tačno.. ma liujilo# do $avolu i di krecija# no bili 5.ve akal. 2ratite me. .o podo# i pored toga toje uvideo daje rat izgubljen# upravo u AQQ. .i moga l.

tojojoš potpuno ne hvaćeno. Neko lavlje. " -o%da je u to verovao juče a dana veruje u nešto drugo. (zvinite# ali u pitanju je nopoverenje moje trane# ako bi te mi kazali. +ako dugo# zabezeknuto# mo%e da e po matra i neki zelembać.vevišnjeg. *elbo je rekao daje njemu ličio na mitomana& " /e te li primetili kako je citirao tog 0okošija ili 0o tropo'viča kao da je Kant. zapitao am. U tom trenutku zazvoni telefon.ludo tima veta bli ta mudro t . ?3olfram fon Ešenbah# 2arcifal# (S# QPP> 2ukovnik mi e nije dopao ali me je zaintere ovao.utradan po le podne otišao am do *elba# i malo mo popričali o našem po etiocu. 0eći ću vam ja# juče pre nego što am ga o tavio zakazao am mu za ovo jutro a tanak a. a drugim izdavačem# kućom koja je široko otvorena# premna da objavljuje knjige koje autori ami %ele da fi'nan iraju..BB j je go podin govorio o knjizi koju %eli da napiše# ali uvek . 8akle# pukovnik Ardenti je došao da a nama razgovara o jednom vome projektu# o jednoj po meni bizarnoj priči# o tobo%njem blagu +emplara.rednjeg 3eka. A šta ka%ete na to da mije o tavio fotokopiju poruke# gledajte. 8a# došao je juče po le podne# da mi ponudi jednu knjigu.. B6P6B .. " Ne# doktore 8e An$e'( i # B. " A o im toga to u tare priče " rekao am ja..glo$u da ga ju zbunila moja i prazno t. 8obar dan# recite mi. . " !atim e izvinio# morao je da ide.. +o u takve lično ti.tranico norogu .. Iohar " precizi moje Kefcfta. 2ripadali u vitezovima .. .. 3ečera idem na gozbu " rekao je. 8a# *elbo# izdavačka kuća .ckh (5.. ( pijao am prve kapi otrova koji će ve da na odvede u propa t.# pravfmudrac na ludo t gleda a poniznošću. *elbo je odgovorio " 8a.lušao je nekoliko ekundi# zatim pogledao u mene# bled# i rekao mi& " Ubili u pukovnika# ili tako nešto. " 3ratio e vome ago'vorniku& " (zvinite# govorio am Kazaubonu# jednom mom arad'niku koji je juče pri u tvovao razgovoru. " (ngolfje bio jedan lu$ak koji je u to verovao i pukovnik je lu$ak koji veruje u (ngolf a. 1 tavlja tako javno tajnu +emplara kao da nije ništa. U me$uvremenu am aznao da nije ni otišao tamo.. (n tinktivno je pokrio lušalicu šakom# kad da %eli da izoluje onoga koji luša# potom je video da gaja po matram# klonio šaku i na tavio da govori a izve tnim oklevanjem.. (zgledalo je daje oduševljen...ral.aramon. je toliko te%ak da o obama koje u e podale grehu nije moguće ni da ga pornere. l.

nekako neodre$eno... Kako; 1bojica; ,ada; 8ajte mi adre u. ,pu tio je lušalicu. hutao je nekoliko ekundi# lupkajući pr':linui im pi aćem tolu. 1nda# Kazaubone# opro tite mi# nehotično šum i va uvukao u ovo. *io am iznena$en. (zvo ni8e An$eli # poli'oljuki kome ar je bio u pil.miju. (zgleda da jo pukovnik boravio u nekom hotelu# i neko lui%o da M##i je nm a nu,uo mrtvog... Knzo; A U\\ komornu ne zrni du li jo to tačno; (6: " !vuči čudno# ali kome ar ne zna. (zgleda da u pronašli moje ime i jučerašnji a tanak# zapi ane u jednom note u. Uveren am da mo mu mi jedini trag. <ta am mogao da mu ka%em# hajdemo. 2ozvali mo tak i. U toku vo%nje *elbo me uhvati za ruku. " Kazaubone# dajbo%e da e radi o nekoj koincidenciji. U vakom lučaju# bo%e moj# mo%da am ja na voju ruku# ali tamo odakle am ka%e e Euvek je bolje ne pomirijati imena@... *ila je jedna bo%ična komedija# na dijalektu# koju am odlazio da gledam dok am još bio dete# pobo%na far a# a pa tirima za koje e nije znalo da li %ive u 3it'lajemu ili na obalama +anara... ,tigli u mudraci od ( toka i pitali u lugu tog pa tira kako e zove njegov gazda i ovaj je odgovorio .e'lind. Kada je to .elind aznao# počeo je da šiba lugu jer# govorio je# ne kazuje e vakome ime... U vakom lučaju# ako e vi la%ete# pukovnik nam u tvari ništa nije ni rekao o (ngolfu i o poruci iz 2rovena. " Nije nam valjda cilj da završimo kao (ngolf# " rekao am# pokušavši da e na mešim. " 2onavljam# je te ludorija. Ali kada u neke priče u pitanju# bolje je dr%ati e podalje od njih. 0ekao am da e la%em# ali am o tao uznemiren. Konačno# bio am tudent koji je uče tvovao na zborovima# i u ret a policijom bio mije mučan. ,tigli mo do hotela. Nalazio e van centra# nije bio jedan od boljih. 1dmah u na uputili u pro torije " tako u ih defini' ali " pukovnika Ardentija. Uveli u na u broj 6P ? edam i dva u devet# pomi lih> pavaća oba# pred oblje a točićem# kuhinjica# kupa'tilce a tušem# bez zave e# kroz poluotvorena vrata nije e videlo da li je imalo i bide# ali u jednom takvom boravištu on be e prva i jedina ugodno t koju u tanari zahtevali. ,vetao nameštaj# u tanu ne be e previše ličnog pečata# ali ve je bilo u velikom neredu# nekoje u %urbi preturao po ormanima i koferima. -o%da je to bila policija# izbrojah de etak agenata# što u civilu što u uniformi. 8ošla nam je u u ret jedna prilično mlada o oba a poprilično dugom ko om. " /a am 8e An$eli . 8oktor *elbo; 8oktor Kazau'bon; " Nemam titulu# još tudiram. " ,tudirajte# tudirajte. Ko ne diplomira ne mo%e da konku'riše za po ao u policiji i ne zna šta time gubi. " (mao je blaziran izraz.

(zvinite me# ali odmah počnimo a neophodnim uvodom. Evo# to je pu oš koji je pripadao onome koje %iveo u ovom tanu# prijavljen kao pukovnik Ardenti. 2repoznajete ga; " 1n je " rekao je *elbo " ali pomozite mi da e na$em. Na lelofbnu ni am razumeo da lije mrtav# ili... " 2ričinilo bi mi veliko zadovolj tvo da mi vi to ka%ete " re'kuo je 8e An$eli nacerivši e. ' Ali pretpo tavljam da imate pravo du aznato nešto više. 8akle# go podin Ardenti# ili pukovnik šta već da jo bio# od eo je ovde pio četiri dana. ,lo%ićeto e da nMe u pitanju .ruml ( lcEt.nl. (m.iiii portiru# koji oi ((. i5#i na pavanje u jedanae t jer tanari imaju ključ od ulaza# jedna ili dve obarice koje dolaze ujutru da name ti obe# i jednog tarog alkoholičara koji lu%i kao momak i no i tanarima# kada pozvone# piće u obu. Alkoholičar# podvlačim# i arterio klerotičan& i pitivanje njega bilo je pravo mučenje. 2ortir tvrdi da ima fik ideju o duhovima i da je već preplašio nekoliko tanara. ,inoć oko de et portir je video Ardentija kako e vraća zajedno a još dve o obe koje je poveo gore u obu. 1vde ne prave problem ako neko odvuče kod ebe bandu trave tita# a kamoli dve normalne o obe# mada u prema portirovim recima imale trani akcenat. 1ko pola jedanae t Ardenti je pozvao tarca i poručio da mu done e jednu flašu vi kija# ki elu vodu i tri čaše. 1ko jedan ili pola dva tarije čuo da neko zvoni iz obe dvade et edam# u prekidima# ka%e. Ali udeći prema tanju u kojem mo ga jutro našli# u to doba mora daje već i pio mnogo čaša nekog pića# i to onog lošeg. ,tari e popeo# zakucao na vrata# nije bilo odgovora# otvorio je vrata glavnim ključem# zatekao ve u neredu kao toje i ada a na krevetu pukovnika# ra kolače'nih očiju i tegnutog gvozdenom %icom oko vrata. 1nda je potrčao dole# probudio portira# nijedan od njih nije meo ponovo da e popne# zgrabili u telefon ali je linija izgleda bila prekinuta. /utro je radila izvr no# no da im poverujemo. 1nda je portir otrčao do trga iza ugla gde e nalazi telefon ka govornica# da bi pozvao policiju# dok e tari odvukao u drugom meru# kod nekog doktora. ,ve u vemu# prošloje dvade et minuta# vratili u e čekali u dole# potpuno pre travljeni# doktor e u me$uvremenu obukao i tigao koro i tovremeno kada i policija. 2opeli u e u dvade et edmicu# a krevet je bio potpuno prazan. " Kako prazan; " zapitao je *elbo. " Nije bilo nikakvog le a. ( tog trenutka lekar e vratio kući a moje kolege u našle amo ovo što vidite. ( pitali u tarog i portira# uz i hod koji am vam već aopštio. .de u bila dva go podina koja u e a Ardentijem popela gore u de et ati; A ko to zna# mogli u i da i5.adu izme$u jedanae t ijedan i niko to ne bi primetio. 8a li u bila još u obi kada je tari ušao; A ko to zna# on je unutra o tao minut# i nije pogledao ni u kuhinjicu ni u kupatilo. 8a li u mogla da iza$u dok u ova dva ne rećnika otišla da zovu u pomoć# i da odne u a obom loš; Ne bi bilo nemoguće# jer po toje poljne tepenice koje idu do dvorišta# i iz njega bi e moglo izaći na vrata koja gledaju na bočnu ulicu. Ali pre vega# da lije zai ta po tojao leš# ili je pukovnik izašao ročimo oko ponoći a tom dvojicom# a tari ve anjao; 2ortir ponavlja kako nije prvi put da mu e pričinjava# pre nekoliko godinaje nikao kciko jo video jodnu tanarku obešenugolu# a zatim e pola ata ka niji9 tanarku vratila veza kao ru%a# a pod krevetom tarog pro'iiik(oii jo jodan

adoponiocralA ki ča opi # mo%da mu je tada pala na paniot# lupa idoja da idu da D)viii kroz ključaonieu u obu jedne go podo piijn vidoo zavo u kuko no njišu u polulumi. /edina činjenica koja ju ?libili mi joNl.o tu da oba nMo u normalnom :tanju# i daje Ar ddiil ( 5.titula i-purlo# Ali vnr mi Niivišti pridao. 3( to na redu# doktore N; ,g nl kC/B mo naišli je 2a2ir V e nalLzio na zemlji L!+gg točlća#četrnae t ča ova# :otel 2rinca ,avoj kog# .'din 0ako ki) še nae t ča ova# .aramon# doktor *elbo. 3i te mi potvrdili da je dolazio kod va . 0ecite mi što e to dogodilo Q66 3itezovi .rala ni u više %eleli da im e po tavljaju pitanja. ?3olfram fon Ešenbah# 2arcifal# S3(# GB4> *elbo je bio kratak& ponovio mu je ve toje već rekao preko telefona# bez mnogo pojedino ti5izuzev onih neva%nih. 2ukovnik je i pričao jednu neja nu priču# govoreći kako je iz nekih dokumenata na koja je naišao u Francu koj otkrio tragove o blagu# ali više od toga nam nije rekao. (zgleda daje matrao opa nom tajnu koju po eduje# a %eleo je daje objavi pre ili ka nije# kako ne bi morao jedini da je čuva. 1 vrnuo e na činjenicu da u drugi pre njega# pošto bijednom otkrili tajnu# mi teriozno ne tajali. 2okazao bi dokumenta amo da mo mu ponudili ugovor# ali *elbo nije mogao da ponudi bilo kakav ugovor ako pre toga nešto ne vidi# i tako u e ra tali dogovorivši e vrlo neodre$eno za ledeći a tanak. *io je tako$e pomenut u ret a nekim 0ako kim# i rečeno je daje on urednik -i terij kih ,ve ki. Ieleo je da ovoga zamoli za predgovor. (zgleda da ga je 0ako ki ave'tovao da odu tane od izdavanja. 2ukovnik mu tada nije rekao da će doći u .aramon. +o je bilo ve. " 8obro# dobro " rekao je 8e An$eli . " Kakav je uti ak o tavio na va ; " 1 tavio je na na uti ak zane enjaka i pominjao je nekakvu prošlo t# što bi e reklo# a no talgijom# ijedan period iz legije tranaca. " 0ekao vam je i tinu# mada ne u potpuno ti. U izve nom mi lu on je već dr%an na oku# ali bez po ebne obaveze. +akvih lučajeva imamo onoliko... 8akle# Ardenti nije bilo čak ni njegovo ime# ali je imao regularni francu ki pa oš. 2očeo je da e pojavljuje ponovo u (taliji# povremeno# od pre nekoliko godina# i bio je identifikovan# ne baš a igurnošću# kao izve ni kapetan Arkove$i# o u$en na mrt u od u tvu B4QH. *io je kolaborant ,, prilikom lanja jednog broja ljudi u 8ahau. =ak u ga i u Francu koj motrili# bilo mu je u$eno zbog prevare i izvukao e za dlaku. ,umnja e# umnja e# pazite# da bi to mogla da bude i ta o oba koja je prošle godine# pod imenom Fa' oti# bila prijavljena od trane jednog itnog indu trijalca iz 0ibnjaka *oromeo. +ada ga je ubedio da e u jezeru Komo još nalazi blago 8onga# i daje on otkrio gde# da nedo taje amo nekoliko de etina mi'lionu za dva ronioca i motorni čamac... Kada je uzeo pare i pario

je. ,udu mi vi potvr$ujete daje imao maniju za blagom. " A taj 0ako ki; "' zapitao je *elbo. " 3hć provereno. (( 2rincu ,avoj kom je te od eo jedan 0a'ko ki# 3ladimir# prijavku a francu kim pa ošem. 2rema neodre$enom opi u# ot.mimi K?>:2Nllin' ( ti opi dao je i portir odavde. Na ,al'irrn Alitnlijn i5.Klndn da je jul.ro prijavUenza prvi let za 2ariz. !ainte'i ..5no muhi hum pol. iD. -ija# da lije tiglo nešto (z 2ariza; " /oš ništa# doktore. " Eto. 8akle# pukovnik Ardenti# ili kako e već zove# ti%e u -ilano pre četiri dana# ne znamo čime e bavi prva tri dana# jiiče u dva najverovatnije e reće a 0ako kim u hotelu# ne govori mu da će doći do va # i to e meni čini zanimljivim. Uveče e vraća ovamo# ve'rovat.no a i tim 0ako kim i još jednom o obom... od toga ča a po taje ve neodre$eno. Ako ga i ni u ubili# igurno je da u mu pretra%ili tan. <ta u tra%ili; U jakni " ah da# jer ako je i izlazio# izlazio je bez kaputa# jakna a pa ošem je o tala u obi# ali ne mi lite da to pojedno tavljuje tvari# jer tari ka%e daje le%ao i pru%en na krevetu u jakni# ali mo%da je to bila kućna jakna# bo%e moj# ovde e o ećam kao u ludoj kući " kazao am# u jakni je imao još prilično novca# čak previše... 8akle# tra%ili u drugo. ( jedina dobra ideja dolazi od va . 2ukovnik je imao dokumenta. Kako u izgledali; " 8r%ao je u ruci me$u fa ciklu " rekao je *elbo. " -eni je izgledalo da je crvena " rekao am ja. " ,me$a " in i tirao je *elbo " no mo%da grešim. " Kakva god daje bila# crvena ili me$a " rekao je 8e An$eli " ovde nije. .o poda od inoć odnela u je a obom. !nači da e ve vrti oko te fa cikle. 2o mom mišljenju Ardenti uopšte nije ni na'meravao da objavi knjigu. 2ovezao je neke podatke da bi ucenio 0a'ko kog i pokušavao da e vezama a izdavačkim kućama kori ti kao elementom priti ka. +o bi ličilo na njega. A od te tačke trebalo bi graditi i druge pretpo tavke. 8vojica nailaze preteći mu# Ardenti e prepada i be%i u noć o tavljajući ve# ali a fa ciklom pod miškom. ( mo%da iz ko zna kojeg razloga tako radi da tari poveruje daje ubijen. Ali ve bi to bilo uviše kao na filmu# i ne bi obja nilo obu koja je u neredu. , druge trane ako u ga ta dvojica ubila i ukrala fa ciklu# zašto bi bilo potrebno da ukradu i am leš; 3idećemo. 1pro tite# zbog vega am prinu$en da zatra%im vaše podatke. 2revrnuo je dva puta u rukama moj indek . " ,tudent filozofije# ne; " (ma na mnogo " rekao am. " ( previše. ( proučavate te +emplare... Ako bih bio prinu$en da e uzdignem i na tom polju# šta bih morao da pročitam; 2reporučio am mu dve pri tupačne ali do ta ozbiljne knjige. 0ekao am mu da potra%i

ra polo%ive podatke o verodo tojnim gla ovima do amog proce a a da u ve po le toga trabunjanja. " 3idim# vidim ' rekao je. " =ak i +emplari# ada. 8rušt'vance koje do ada ni am poznavao. Utom je ona 8arinka donela telefon ku depešu& " Evo odgovor \5# 2ariza# doktore. 2ročitala je " ,jajno. U 2arizu je taj 0ako ki nepoznat# no ipak (noj n jdf.ovog pa ošu odgovara onome koji je pre dve godine ukraden nii ?lokmiumtiina. +ako je ja no. .o podin 0ako ki ne po toji. 3i daje bio urodnik tmkX9 reviji)... kako e zvala; " !api ao je. " romo# ali kladim e da mim du otkrijemo da ni revija ne po' B77 toji# ili da je pre tala a izla%enjem ko zna kada. 8obro# go podo. :vala na aradnji# mo%da ću još koji put da va uznemirim. 1h# po 'lednje pitanje. /elA taj Ardenti dao da e na luti daje imao veze a nekom političkom grupom; " Nije " rekao je *elbo. " Kičio je na nekoga ko je politiku napu tio zbog blaga. " ( da bi e pravio nevešt# dok u tvari vara nemoćne. " 1krenuo e meni& " 3ama e nije dopao# pretpo tavljam. " -eni e ne dopadaju o obe kao toje on " rekao am. " Ali mi ne pada na pamet da ih %icom davim. 1 im u mašti. " 2rirodno. ,uviše je zamorno. Ne bojte e# go podine Ka'zaubone# ni am od onih koji mi le da u vi tudenti kriminalci. *udite mirni. ( puno reće a diplom kim. *elbo je pitao& " (zvinite# in pektore# hteo bih da nešto rašči tim. 3i te iz 1deljenja za ubi tva ili mo%da za političke; " 8obro pitanje. !a ubi tva moj kolega bio je noća . 2ošto u u arhivi pronašli nešto više o onome toje Ardenti zabrljao# po ao je prešao na mene. /a am za političke. Ali zapravo i ne znam da li am prava o oba za to. Iivot nije tako jedno tavan kao u krimićima. " +o am i pretpo tavljao " rekao je *elbo# pru%ajući mu ruku. 1tišli mo# a bio am uznemiren# Ne zbog in pektorovog tava# koji mi je izgledao kao o oba na vom me tu# već zato što am e našao# prvi put u vom %ivotu# u red jedne mračne priče. ( lagao am. A *elbo uz mene. 0a tali mo e pred vratima .aramona a obojici je bilo neugodno. " Ni mo učinili ništa loše " rekao je *elbo# a krivicom u gla u. " =ak i da in pektor zna za (ngolfa ili katare# ne bi e ništa pro'menilo. ,ve u to bila trabunjanja. -o%da je

čak Ardenti i bio pri'A nu$en da iščezne iz nekih drugih razloga# a njih mo%e da bude hiljadu. -o%da je 0ako ki agent tajne izrael ke lu%be pa je izmirio tare račune. -o%da gaje po lala neka krupna riba koju je pukovnik prevario. -o%da je bio aborac iz legije tranaca a neprečišćenim računom. -o%da je bio al%ir ki plaćeni ubica. -o%da je priča o templar kom blagu bila amo jedna neva%na epizoda u %ivotu našega pukovnika. 8a# to znam# nedo taje fa cikla# bila ona crvena ili me$a. ,jajno od va <to te mi protivurečili# tako je po talo ja no da moje videli amo za kratko... /a am ćutao# a *elbo nije znao kakav zakhAučak da izvede. "' 0eći ćete mi da am ponovo pobegao# kao u ulici Karga. .lupo ti. 8obro mo uradili. 8o vi$enja. -ilo mi ga je %ao# zato toje matrao da je kukavica. /a ni am# u školi . u me učili da e policiji ne govori i tina. Načelno. Ali tako je# rduvti mhvi' i kvuri prijatelj tvo. od inpi ?luna više ga ni am video. /a am bio njegova ave t# i on ju (nu moju# B7Q Ali onda am e uverio da ako i tudent znači da i uvek pod većom umnjom nego da i a diplomom. 0adio am još godinu dana i a tavio dve ta pede et afiša o proce u +emplarima. *ile u to godine u kojima je diploma pred tavljala dokaz podaničke odano ti zakonima dr%ave# i pravo na oproštajnice. U me ecima koji u na tupali tudenti će početi da pucaju# vreme velikih manife tacija pod otvorenim nebom privodilo e kraju. U kratko# bio am kao izmišljen. (mao am alibi# voleći Am'paro vodio am ljubav a +rećim ,vetom. Amparo je bila lepa# mark' i tkinja# *razilijanka# koro zane enjak# otre ita# imalaje tipendiju i bo%an tveno izmešanu krv. ,ve to zajedno. ,reo am je na nekoj pro lavi i po tupio am po nagonu& " 1pro ti# ali hteo bih a tobom da vodim ljubav. " +i i prljava muška vinja. " -a nemoj. " -a moj. /a am prljava plava čarapa. ,premala e da e vrati u otad%binu i ni am %eleo daje izgubim. 1na je bila ta koja me je povezala ajednim univerzitetom u 0iju na kojem u tra%ili lektora za italijan ki jezik. 8obio am me to na dve godine# a mogućnošću produ%enja. 2ošto am primetio da u (taliji počinjem da e o ećam kučeno# prihvatio am ponudu. A o im toga# u Novom ,vetu# govorio am ebi# nećeš da e u rećeš a +emplarima. (luzije# razmišljao am u ubotu uveče u peri kopu. 2enjući e tepenicama .aramona

našao am e praktično u 2alati. 8iotalevi je govorio& *ina je palata koju je :ohma izgradila šireći e iz prvobitne tačke. Ako je :ohma izvor# *ina je reka koja iz njega izvire deleći e na voje različite ogranke# ve dok e vi ne uliju u veliko more po 'lednje efire " a u *ini vi u oblici već unapred dati. B7H h: -: cn - t>67 Analogija kontra ta pred tavlja odno vetlo ti prema

enci vrha prema provaliji# punine prema praznini. Alegorija# majka viju dogmi# pred tavlja zamenu tragova znacima# enke tvarnošću# ona je la% u i tini i i tina u la%i. ?Elifa Kevi# 8ogma 3i oke -agije# 2ariz# *ajer# BGHO > 2ri peo am u *razil iz ljubavi prema Amparo# o tao am tu iz ljubavi prema zemlji. Ni am nikad hvatio zašto ona kao potomak :olan$ana koji u e me tili u 0e ifeu i pomešali a indijancima i udan kim crncima# i pored vog lica /amajćanke i kulture 2ari%anke# no i špan ko ime. NikadaA ni am u peo da do kraja avladam brazil ka vla tita imena. !a vaki imenik u izazov i po toje amo tu kod njih. . Amparo mije govorila da e# kad lavabo u i ava vodu# na njenoj hemi feri vrtlog kreće de na na levo# dok e kod na kreće u u'protnpm " ili obrnutom meru. Ni am mogao da utvrdim koliko je to i tina# Ne amo iz razloga što na našoj hemi feri nikada niko nije obratio pa%nju a koje e trane kreće voda# već i zato što am po le različitih ek perimenata u *razilu uvideo daje vrlo teško da e u to pronikne. U i avanje e odvija trahovitom# brzinom# da bi mo mogli da ga pratimo# a njegov mer verovatno zavi i od nage i nagiba# mlaza# od oblika lavaboa ili kade. A zatim# ukoliko je to i tina# šta bi e doga$alo na Ekvatoru; -o%da bi voda padala pravo# a da ne pravi vrtlog# ili ne bi padala uopšte; U to doba ni am previše dramatizovao problem# ali u ubotu uveče mi e učinilo da ve zavi i od zemljinih ila# i da Klatno kriva tajnu o tome# Amparo je bila čvr ta u vojoj veri. ENije va%no šta e doga$a na empirij kom polju# govorila mi je# radi e p jednom idealnom načelu# koje e utvr$uje u idealnim u lovimaVdakle nikad. No onoje i tinito.@ U -ilanu mije Amparo izgledala po%eljno upravo zbog voje trezveno ti. +u kod njih# opirući e voj gorčini voje zemlje# unekoliko je po tajala još više neo vojiva# izrazito vidovita# i po obna da iznenadi neočekivanom oštroumnošću. 1 ećao am u njoj prizive drevnih tra ti# dok e borila da ih obuzda# patetična u vom a ke'tizmu koji joj je nalagao da e tih čari liši. 1dmerio am njene neopi ive protivurečno ti dok am gledao kako ra pravlja a vojim drugovima. *ili bi to kupovi u kakvom ne'nameštenom tanu# ukrašenom malobrojnim po terima i mnogobrojnim folklori tičkim predmetima# portretima Kenjina i terakotama iz

evoroi točnih krajeva koje u lavile kanga ejro# ili pak fetišima in'dijunucu. Ni am baš pri peo Ujedini od politički či tjjih ituacija pa am odlučio# ponio onog i ku tva u otad%bini# da e dr%im podajje od B74ideologija# a naročito tu kod njih# gde ih ni am čak ni razumeo. 0a prave ovih njenih.drugova uvećale u moju ne igurno t# ali u i pod' takle novu znati%elju kod mene. 2rirodno bili u vi mark i ti# i na prvi pogled govorili bi gotovo poput evrop kog mark i te# me$utim DDovori li e u tvari o različitom problemu a u led ra prave o borbi kla a govorili bi a vim neočekivano o Ebrazil kom kanibalizmu@# ili o revolucionarnoj ulozi afro'američkih kultova. ( kako am lušao da govore o tim kultovima došao am do uverenja da e tu kod njih i onaj ideološki vrtlog kreće u uprotnom meru. 1crtavali bi mu jednu panoramu periodičnih migracionih kretanja u zemlji# o onima a evera koji u ilazili prema indu trij kom jugu " budući da u bez kakvog na led tva# i koji u e lumpen' proleterizovali u velikim metropolama# gušeći e u oblacima moga vraćali e kao očajnici na ever# da bi godinu dana ka nije ponovo preduzeli beg prema jugu) ali u ovom kolebanju mnogi bi e zadr%ali u velikim gradovima i bivali progutani od plejade domorodačkih crkvi# odavali e piritizmu# prizivanju afričkih bo%an tava... ( tu bi e drugovi naše Amparo podelili# za neke ovo bi pred tavljalo povratak korenima upro tavljanja vetu belaca# za druge# kultovi bi pred tavljali drogu a kojom vladajuća kla a dr%i na uzdi ogromni revolucionarni potencijal# za neke druge još bi pred tavljali i kazan gde u e izmešali belci# indijanci i crnci# ocrtavajući još uvek neja ne per pektive neizve ne udbine. Amparo je bila odlučna# #mMuda religije pred tavljaju opijum za narod# a a najviše razloga to u p eudo plemen ki kultovi. 2otom bih je dr%ao oko truka u Eškolama ambe@# dok bih i ja uče tvovao u piruetama igrača koji bi po ritmu neizdr%ive lupnjave bubnjeva ocrtavali inu oide# te bih uočio da ona pripada ovom vetu vojim tomačnim mišićima# rcem# glavom# amim di anjem... A potom bi mo ponovo izlazili i ona bi mi a arkazmom i netrpeljivošću do pojedino ti opi ivala duboku orga tičku religiozno t# onog lenjog karneval kog po većenja ritualu# iz nedelje u ne'delju# me eca u me ec. +ako$e kao o plemen kim i magij kim# govo'. rila bi a revolucionarnom# mr%njom i ofudbal kim ritualima koji po'A kazuju kako be kućnici troše voju udarnu energiju# i borbeni duh# radi upra%njavanja čarolija i čini# kao i iznu$ivanja mrti protivnič' koj) beka od viju mogućih bogova na vetu# nehajni na području koje bi od njih zahtevalo entuzijazam i ek tazu# pošto u e po vetili potpunoj ne tvurno ti. FAo tepeno ara izgubio mi ao za razlikovanje kao da am e mulo po malo navikavao da ne te%im da ra poznajem ra e# u ovom univurzumu lica koja pričaju vekovne priče o dobrovoljnim hibridi'zucijanui. 1du tao am od toga da vidim gde bi bio progre # gde u tanak# j)d?9 zavora kapitala kuko bi e ono izrazili drugovi moje Amparo. Kako bih mo tio još da mi lim ovrop ki# budući da znam da iik trotnno luvicu pod Kič@ jcdun bi kup a ,everoi toka# -iiiniijlilii cifi jiE u mlado ti impali ao nacizam# koji a odva%' niim vttroiu podi%u vi oku hnklju imlnnlui# iiiionoć( pomutnju u uzne'BQC mireni 3atikan# i me$u barakude 3ol ,trita# a radošću ra paljujući ateizam proletera' mi tika# predvo$enih latkom i pretečom za tavom jedne ( tin ke .o po$e koja krhana

bolom po matra patnje voga naroda; /ednog jutra# pošto am u pratnji Amparo izašao a eminara C trukturi kla e Kumpenproletarijata# kolima mo kr tarili du% obale. 8u% pla%e am primetio obredne %rtve# većice# bele korpe. Amparo mije obja nila da u prine ene %rtve za /eman%a# boginju vode. (zašla je iz kola# pošla krušeno prema amom prudu o tala neko liko trenutaka u tišini. Upitao am je da li u to veruje. Upitala me je a gnevom kako am mogao i da poverujem u to. !atim je dodala& Emoja baka bi me dovodila ovde na pla%u i prizivala bi boginju# kako bih ja izra la kao lepa# dobra i retna. Koji je to vaš filozof koji je bio klon da govori o crnim mačkama# o koralnom rogu# i koji je rekao ENije i tina# ali verujem u to; 8obro ja u to ne verujem# ali je i tina.@ *aš am toga dana odlučio da uštedim od plate# i pripremim e za putovanje u *aiju. Ali am tada i to tako# u šta am iguran# počeo da e uljujku'jem u izve noj otupelo ti za razlikovanje& ,ve bi moglo da poprimi tajan tvene analogije a vačim. Kada am e vratio u Evropu preobrazio am vu metafiziku u mehaniku " i toga am e unovratio u klopku gde e ada nalazim. Ali tada am krenuo ujedan umrak gde e poništavaju razlike. *udući tako ra i ta pomi lio am da tu$a uverenja pred tavljaju za krepkog čoveka pravi povod za latke maštarije. Uhvatio am ritmove# načine kako da e telom i dušom prepu tim pokretima. +o bih govorio ebi neko veče u peri kop dok bih u na tojanju da avladam vrab vojih udova manevri ao kao da još uvek lupam po agogonu. .ledaj# govorio bih ebi# da bi e o lobodio iz vla ti nepoznatog# da bi pokazao ebi amom da u to ne veruješ# prihvati takve čini. Kao jedan ube$eni atei ta koji u noći vidi $avola# i atei tički mudruje ovako& 1n vakako ne po toji# ovo je jedna iluzija mojih uzbu$enih čula# mo%da zavi i od probave# ali on am to ne zna# B veruje u voju izokrenutu teologiju. <ta bi zaplašilo njega koji je iguran da po toji; +i e prekr ti# a on će# kako je lakoveran# da ne tane uz umporni pra ak. +ako je bilo a mnom kao a nekim uobra%enim etnologom koji godinama tudira kanibalizam i da bi izazvao otupele belce# vima priča da ljud ko me o ima odličan uku . Neodgovorno# budući da zna da ovi nikada neće doći u mogućno t da ga oku e. ,ve dok neko u %udnji za i tinom ne po%eli da i proba na ebi. 8ok bude pro%dirao komad po komad# neće više znati koje u pravu i gotovo će e nadati do je obred valjan# da bi opravdao barem op tvenu mrt. +ako am luiko vučo morao da verujem u i tinito t 2lana# inače bih za ove po 'lodnje dvo godino bio u ulozi vemoćnog arhitekte jednog zloćudnog inkubu. *o?jo da inkub pred lavhAa realno t# ako je nešto i tinito# ono ju ( tinito# i fitu tu briga. . BQB6Q Neka poštede nejaku Ajšu Nahašovih zano a# neka poš'

tede tu%nu :evu varljive o ećajno ti# i neka me :eruvimi čuvaju.

1kolo amfiteatar a figurama Anubi a# jedan Kiiljo tmv portret ?čiji bi drugo# zar ne. medijum# a potom še t popova obučenih u belo koji u toliko ličili na Nineta . Na da ci gde je Kaljo tro pavao i na kojoj je umro# video am buket ru%a# i obja nili u mi da tu još uvok ima puno pobo%nih dušica koje odlaze na hodočašće u to me to mučeništva. 8ragi Kazaubon# . =ini mi e potpuno na me tu da u vetlu izve nih novih činjenica po' novo razmotrimo ne retni lučaj pukovnika Ardentija. !nate koliko znati%elje pokazujem prema takvim bizarno tima# a u -ilanu am e dokopao jednog broja 2icatriZ'a# iz kojega am hvatio da bi kroz koji dan moglo da e lavi nekakvo prizivanje Kaljo trovog duha. (zgleda da je u BG 'om veku bila pod vlašću pap ke dr%ave# i da je u njoj papa zatvorio Kaljo tra u jednu ćeliju bez vrata ?ulazilo e# prvi i po lednji put. 1tišao am tamo.ve do pre neki dan ni am znao da te u *razilu# izgubio am vam vaki trag# ni am čak ni znao da te diplomirali ?če titam># ali am kod 2ilada pronašao onoga ko mije ukazao na vaše koordinate. kroz jedan otvor na tavanici> i a jednim prozorčetom kroz koje o u$eni mo%e da vidi dve me ne crkve. U dnu je bila jodna tribina# a upaljenim buktinjama u pročelju po tavljenim na neobra$ene panjeve# u dnu jedan oltar a mi trijom i dvema tatuama (zi$e i 1ziri a.išao na izlet u -ontefeltro# popeo e na tvr$avu . . !idovi u bili oblo%eni za tavama od dama ta prepunim kaba'li tičkih znakova# prenatrpani raznovr nim ovama# karabejama i ibi ima# orijentalnim bo%an tvima# umnjivog porekla. čMe je po$no%ije prekriveno Uiliittioin u ifil.> U vreme dok am e polako probijao kroz šumu ovih lično ti# primio am *elbovo pi mo.ve u vemu# ulazi. 0ekli u mi da e me$u najrevno nijim hodoča nicima nalaze članovi 2ikatrik a# jednog milan kog kru%oka za teozof ka i tra%ivanja# koji objavljuje reviju " koje li maštovito ti " pod nazi' vom 2icatriZ.an Keo.ampanim hijomtflilAimu# ?(vo kruno# ?(vu tronošca# ludim koviltizie zu vetinju#jedim tron#jodnu loto u u liiLnom baroku# četiri Ntollcn numfluj@NAA kao zm bnnktit kod d Notln' gema# vece# većice# velike vece# av onaj izrazito piritualni polet.?Iozefin 2eladan# Kako e po taje 3eštica# 2ariz# <amiel# BG47.># jedna pozlaćena mumija u obliku K?9t>U> a# dva velika polo truku voćnjaka# jedan gong koji e ?mirniju mi dvi9 uzdignute zmijo# jod ari pult. 2rošlo je# čini mi e više od dve godine i nalazim za potrebu da e još jednom izviri im# ja am taj koji je onoga jutra lučaj doveo u škripac. ?/otovo da am zaboravio ovu ru%nu epizodu# ali pre dve nedelje am ol. edam malih veštenika u ru%iča tim uknenim mantijicama# a zatim am lavljenik# koji izgleda daje direktor 2ikatrik a " a koji e zove *rambila# neka mu to bogovi ne za'mere " u crvenom i ru%iča tom večanom odelu# a zatim grešna ma' loletnica# tj.

ledim ga kao da me je uhvatio na delu# a u izve nom mi lu# to je tako# i pita me u baru zašto am ja bio tamo# i zašto am pokušao da e pribli%im devojci.alomoni a# paljuje jedan pergamenat na tronošcu rizikujući da napravi lomaču# priziva neka bo%an tva iz hrama u Karnaku# bezočno tra%i da bude po tavljen na kamenu kocku Ezoda# i uporno zove izve nogL Familijara a brojem 74# a kojim kup mora daje bio vrlo familijaran jer nekakav %amor i puni alu. U razmaku od godinu dana# pod udarom udbine# otkrilo e daje neko video tog Ardentija . +u više nema umnje# upravo govori o poruci iz 2rovena. 1vaj *rambila otvara kovčeg# vadi iz njega grimoire# ablju# jednu kadionicu i uzvikuje& Eo go pode neka bude car tvo tvoje@ i dobija e uti ak daje nešto po tigao jer 0adio -o kva začuti# ali u trenutku najviše magije ponovo e probija a pe mom nakre anih kozaka# onih što igraju brišući turom zemlju.prov AliA 3iAtA. 8ok ja na tojim da još više čujem# devojka klonu i crpljena# ovaj *rambila je pomiluje po čelu# blago ilja pri utne ka' dionicom i proglašava obred završenim. 1vaj *rambila metnu ebi na glavu tijaru a polume ecom# grabi jedan ritualni mač# opi uje na tribini magij ke figure# priziva nekakve an$eo ke duhove a završetkom na Eel@# i baš u tom mi neodre$eno nadolaze pomi li o onom p eudo emit kom $avol kom po lu u poruci (ngolfa# no to je amo tvar trenutka i brzo od tranjujem pomi li# a budući da e tu ada doga$a nešto po ebno# mikrofoni iz lo%e e u kla$uju pomoću intonizatora# koji bi morao da akupi ta'la e što lutaju pro torom# ali vršilac obreda a mitrom mora da je počinio grešku i i prva e čuje di ko muzika# a potom ulazi u tala e 0adio -o kva.a'ramona i mi terioznog 0ako kija.opo BQ72omalo am bio impre ioniran# pomalo am %eleo da hvatim# pa na tojim da e pribli%im devojci koja pošto e u me$uvremenu oporavila# i ovlaš nabacila ogrtač iza$e pozadi.pimiji# vmlnk po pozivu ?piim. 2oziva me da popijemo kafu. *rambila priziva Klavi' kula .-# ilijiirjo bio i (. . 1n e izvinjava i objašnjava mi& i traga o lučaju Ardenti išla je uviše poro# ali pokušali u da rekon truišu kako je on proveo dva dana u -ilanu pre nego toje video one iz . Na tojim da joj dotaknem rame i o ećam da am je uhvatio za ruku.8avolija premda a mitrom# onom bo%an kom# ako e ećate naših pe nika. 1krećem e i upravo kome ar 8e An$eli mi ka%e daje o tavim na miru# budući da on zna gde daje na$em. 74# koji je kako u ovom trenutku na lućujem am Kaljo tro glavom i bradom. ( evo započinje uznemirujuće poglavlje jer na devojka zai ta poremeti a ozbiljno pati# znoji e# drhti# riče# izgovara nepovezane rečenice# govori o jednom hramu# o vratima koja treba otvoriti# ka%e da e upravo tvara jedan trašan tajfun# koji bi moralo da e penje prema 3elikoj 2iramidi# taj *rambila e baca preko tribine lupajući u gong i zazivajući (zi$u iz veg gla a# ja upravo u%ivam u pektaklu# kada čujem da devojka izme$u uzdi aja i jecaja govorio še t pečata# o B 6C godina i o 7O nevidljivih. 1d po matrača jedna pada u tran izokrenuvši oči# da e amo beonjače vide# ljudi viču le'kara lekara# ad ovde *rambila priziva u pomoć -oć +ali mana a grešnica koja dotle edi na fotelji la%nog baroka# ovde e uznemiri# zajeca# ovaj *rambila na rne le$a nervozno je i le$ujući# tj.(n5lii-iik (nkviziciju u .. . +o mi meta# odgovaram mu da ne %ivim u nekakvoj diktaturi i da mogu da e pribli%im kome hoću. i le$u'jući familijara br.

Kult> ini do jtt boljo da govorim ukoliko 5inini iitifltn v(. .o jorjt> BQQ pravo čudo daje devojka i parila# a razloga u dva&" ili je neko pri'metio daje on# 8e An$eli dr%i na oku# ili u zapazili da izve ni /a'kopo *elbo pokušava'da razgovara a njom. 0ekao am mu da je to u vakom lučaju# bilo da u je ubili ili oteli# bilo i te one večeri dok am ja bo a njim# a on me je upitao kako u pevam da budem u to toliko iguran# budući da mo e mi ra tali oko ponoći# a šta e dogodilo po le toga ne znam# ja am ga upitao da li govori ozbiljno# on me je upitao zar ni am nikad pročitao neki kriminali tički roman# i zar ne znam da policija iz principa mora da umnja u vakoga ko ne po e'duje alibi vetao kao :irošima# i da daje glavu za tran plataciju i to odmah# ako imam alibi za period izme$u jednog ata i ledećeg jutra. -olim ga da mi e ne obraća kao nekome koje o u$ivan i onpromenitonipočinjeda e meje. lAilii komšije# niko je nije video# manje više od popodneva pred ono vX9X3 lalalnog ril. Ka%em mu da am tamo bio iz či te lučajno ti i da me iznenadila činjenica daje devojka izgovorila frazu o še t pečata# koju am čuo daje izgovorio am pukovnik. ( moguće je dakle da e tvari koje je rekla u tran u odno e na nešto ozbiljno a čak ni 1ni# bilo ko da u# ni u bili nikada dovoljno ve ni da ona toliko zna. EUzmite zatim da nekome od mojih kolega padne na pamet da te vi taj koji ju je ubio# dodade 8e An$eli a jednim o mehom# i videćete da nam odgovara da e krećemo zajedno. . No lnlo# ona i njim ljubavnik ili voUjoni ili nm muk uko lioćdln.enzitivka je jedan un$er# jedna fotograf ka ploča# mora daje po edovala naivno t# luna parka " rekao mije " ovi iz 2ikatrik a verovatno joj ćele godino i piraju mozak# nema umnje da u joj e u tanju tran a " budući da devojka deluje izi tin ki# ne pretvara e# i nije pri či toj " razbuktalo like iz mašte koje u već odavno na njoj o tavile velikog traga. Ali me dva dana ka nije 8e An$eli nalazi na po lu# i zami li šla mi ka5o# dan ka nije otišao je da potra%i devojku# a nje nije bilo. <ta da vam ka%em# Kazaubone# mo%da am uradio dobro što am i pričao i tinu ali ovi naši u tvrdoglavi# i nikako ne u pevam da e vratim na početak.kako izlazi iz edišta 2ikatrik a a ovom enzitivkom. Ka%e da ne matra čudnim toje devojka rekla upravo ono toje rekla# jer mora da joj je Ardenti na neki način govorio štošta od vojih maštarija# čak i ukoliko ju je upotrebio u na tojanju da mu po lu%i kao po rednik za neki a tralni kontakt# kako bi ono rekli u takvoj redini. /a mu ka%em da je pukovnik govorio baš o jednom blagu koje je zaštićeno nečim poput še t pečata i zlatnih karabeja i on primećuje da ne zna zbog čega u me začudile reći medijuma# budući da u va blaga čuvana pomoću zlatnih karabeja. 1n me navodi da uvidim čudnova'to t ame činjenice da e ećam tako dobro u razmaku od dve godine onoga toje rekao pukovnik# obzirom da am onog dana ka nije izdvojio amo jednu neja nu ra pravu o blagu +emplara.iiuki# njemu je to umnjivo# ulazi u lan# nalazi ga u potpunom iiiirotltj# /: luci u u ćofiku# čuršnvi u nn podu# novine iz lA#ulviii-9# fioko prazno.a druge trane enzitivka gaje zanimala jer je %ivela a jednim licem koje nije nepoznato nar'koman kom kru%oku.@ 2očeo am da gubim trpljenje# a to mi e zai ta ne doga$a če to# upitao am ga kako to da e jedna lično t koju ne na$emo u kući baš mora da matra daje ubijena# i on me je pitao da li e ećam epizode a tim pukovnikom. .

/edan je obra$ivao blago +emplara# neki drugi društvo 0u%e i Kr ta koje obitava u nekom zamku ili pećini ili $avo bi ga znao# u kojoj je pi alo Epo le B6C godina pokazaću e@# i koji u bili označeni kao 7O nevidljivih. . ( ka . Kade'. . /edan je od agenata policije i pričao kako je devojčin momak bio umešan u izravnavanje računa putem i poruke. 8e An$eli ovo objašnjenje e nametalo kao najprihvatljivije. 3aš /akopo *elbo. 2omi lio am kao po in tinktu da mije u tvari dodijalo da e u rećem ponovo a *elbom i njegovim večnim o ećanjem krivice. 2i mo me uznemiri. !a 8e An$e'li ii je dakle ve bilo ja no.K. Epizoda a enzitivkom e završila na adekvatan način. 1dlučih da ve uklo'iiim# i Amparo ni am pomenuo pi mo. 2omoglo mije drugo pi mo# koje mije *elbo po lao dva dana ka nije# ne bi li me mirio. ?K. .neke droge# koju je am prodavao ume to daje poveri ča nom gro i ti koji je za nju već platio. /edna potpuna epizoda " kao što e ka%e na nemačkom " un'heimlich. BQH6H . *elbovo pi mo je delovalo umirujuće. .robnica Iaka de -oleja# 2ariz# 8e'zen# BP4P> ilk#. Ali budući da mi izgleda da ovaj mer nije dovoljno prav# ukoliko vi tako mi lite# ka%ite ve. -ora daje u pitanju moje eljačko poreklo# u ovom našem kraju mo od grubog oja. 2o toje zatim detaljno pretra%io me$u preo talim novinama u njihovom tanu 8e An$eli je pronašao revije tipa 2icatriZ'a a nizom članaka grubo podvučenih crvenim.va ta tajan tvena po većenja# koja u po tala brojna# puna revno ti# zaverenička& jezuitizam# hipnotizam# mar'tinizam# kamen mudro ti# me ečarenje# eklektizam# ve je to njihovo čedo. Nema umnje daje a obom poveo i voju %en ku.tvari koje u u tim krugovim jako nerado vi$ene.ada hvatam daje ono što me je mučilo bila be krajna pletka tih lično ti# na lućivanje nekakve analogije.2išem vam jer# kao što am ja pronašao vašu adre u# tako bi mogao daje prona$e 8e An$eli & ako do$e a vama u dodir imajte u vidu bar mer koga am eja dr%ao. vl. Ne zbog bojazni da me 8e An$eli tra%i# pomi lite ami# na a vim drugoj hemi feri# već iz razloga koji u daleko neprimetniji.a ikur# . U tom am trenutku imao uti ak kako me nervira ama činjenica da e na neki način po redno vraćam tu u vet koji am već napu tio. .lučaj je bio zaključen# prelazio je na odeljenje za drogu.enzitivka e hranila ovom literaturom ? toje bila ona i ta kojom e hranio pukovnik> i po le ju je bljuvala dok je u tran u.tidim e# opro tite# o ećam e krivim za neke tvari# i tra%im izgovor# jedva jedva do tojan da bih e opravdao# a ne nalazim ga. ( pario je da bi pa' ao op tvenu ko%u.

U pro torijama 2entatrik a e miln5io noko ko e po tarao da pukovnik ne tane kako bi ga ućul. /e am li po tao nekakav šejker na točkovima# dobar amo za pravljenje bućkuriša od najrazličitijih pića# ili am izazvao kratak poj zaplevši e u plet raznobojnih niti koje u e# već odavno# zamr ile ame.na. 2reviše jedno tavno# a da bi bilo kakvog 2lana.ntim# dii l>i kriiinu> i tragu# uklonio jo i ujniuK ljubavnika i pri'Aprimilo /ednog policUnkon iikX>N(N do ( prtčn rU Dizodu o bogu. 1bredi atani tički i crnački u /eru' alim kom :ramu# afrički vračevi a lumpenproleterima a everoi' toka zemlje# poruka iz 2rovena i njenih B6C godina# i B6C godina društva 0u%e i Kr ta. Napokon morao am da predajem# ne o društvu 0u%e i Kr ta# već italijan ku kulturu. Kupio am knjigu o društvu 0u%e i Kr ta. pio am kadionice za obred boginje /eman%a# magij ke šapice oštrog miri a# štapiće tamjana# bočice latka tog preja pod nazivom 2re veto . Ka nije am rekao ebi da am kojim lučajem u ovim knji%arama o tao amo koji at# našao bih barem de etak pukovnika Ardentija i enzitivki. -i lio am na putovanje u *aiju# i od'voio am jedno popodne za po etu radnjama a obrednim knjigama i predmetima# za čim do tada ni am mario. ( mnoge knjige am našao# neke za pobo%ne# druge za one koji izučavaju ove pobo%ne# ve na gomili# recepti za egzorcizme# Kako proricati budućno t pomoću kri talne kugle i priručnici za antropologiju. 2rimicali mo e kraju B4PH. .ve e iznenada izmešalo.rednjeg 3eka# ljudi modernog laičkog doba ni u našli ništa bolje nego da e odaju Kabali i magiji. /e li moguće da tvarno t ne amo da prevazilazi vaku izmišljotinu# već joj i predhodi# to je t pretiče je kako bi nadoknadila vu štetu koju ova pravi. No da li gaje bilo# obzirom na to da bi mo morali mi da ga izmi limno# a što ledi mnogo ka nije.kao# (nj noko jo primoUo da *elbo na toji da i pitu inzitivku# i uklonio ju /u# 5.Noko am veće rekao ebi u peri kop da u tvari mo%da krenuli) u a vim drugom meru& enzitivka je# to je te# navodila štošta od onoga to jo čula od ArdenUja# ali nešto što revije ni u pomenule ni jodnom# i šio niko nije trebalo da 5. 1dlučih da zaboravim ve ove lično ti i da ulo%im vu voju energiju u po ao. Naprotiv# iznova# o etio am kako je jedna tvar počela da liči na nešto a vim drugo. 3ratio am e kući i zvanično izjavio Amparo daje vet prepun na tranih.rce ( u ovo# jeftine amajlije. ( jednu monografiju o društvu 0u%e i Kr ta. 1na mi obeća utehu te mo dan završili poštujući majku prirodu. 2ronašao am potpuno tajan tvene radnjice# i trgovine prenatrpane tatuioama i idolima. 2o vetio am e filozofiji :umanizma i otkrio da# tek što u e izvukli iz . 2ošto am dve godine po ećivao humani te koji u deklamo'vali formule kako bi ubedili prirodu da čini ono što joj ni ne pada na pamet# primih ve ti iz (talije. -oji tari drugari# ili barem neki od njih# pucali bi u potiljak onome ko e a njima ne bi lo%io# kako bi pri' . (pak tada# u *razilu# razmišljanja na koja me je navelo pi mo ni u bila ta. Ku' \.

/ ?Kuj'Klod de .@ Rrkvenjak na je pogledao auče nički& E!ovu ga vetiTor$e#i bolje je da ga tako zovu# inače bi veštenik pobe neo# ali to je 1šo i.@ . Amparo je poznavala jednog umetnika naivca# koji bi likao na velikim drvenim pločama koje bi pretrpavao biblij kim i apokaliptič'nim vizijama# jajnim poput rednjovekovnih minijatura# a kopt' kim i vizantij kim prime ama.iuAih crnkinju# tarih proda vučicu ufrlrtkih latki. 1dveo na je u akri tiju neke druge crkve# prepunu glomaznih drvenarija koje u zaudarale na amo pali androvo drvo.anto # Ecrni 0im@# i njegovih 7OH crkava# što u e i ticale povrh bre%uljaka# ili e pru%ale du% zaliva# i gde u e poštovali bogovi iz afričkog panteona. Ni am b.um koji bi e pre avio od patnje nogu pocrvenelih od krvarenja.enhor do *ofim# onog trijumfa nad u%a om pro tora# koji je a pobo%nošću o likan tako što bi e puštao a tavanice i oblagao zidove inkru tracijama# poput mi tično abranih rca u rebru# drvenih štaki# nogu# ruku# lika u pešnog pašavanja u red oluje# mor kih pijavica# mael troma.nudili ljude da čine ono što im ni ne pada na pamet.vota# i odlučio da po olim *aiju. !auzeo am tanovište da am već po tao deo +rećeg .. BQP6O : .a# ftćućurfltiih duf# trotoara nh vojim drečavim -ll . Kretao bih e po tarom gradu# oma$ijan nazivima njegovih ulica koji u zvučali poput tihova# Ulica Agonije# *ulevar Kjubavi# 0a kr nica -alog 3raga. 2ošao am a jednom pričom o rene an noj kulturi pod miškom i knjigom o društvu 0u%e i Kr l.ao. 2ratio bi na po koji hromi i izborani luga# akri tije u bile o likane u kalaju i zlatu# a teškim trezorima# ra košnim zidnim ukra ima.il# kojn jo mi nokoj polici o tala nerazrozana. U po$iio%iju ovih pu tih i leproznih crkava# putanih amim vojim ra kušom# pru%alo bi e još uvok uličicu nezdravih miri a u kojima je vrvnlo od prontitutki potnuo togodi.ve tradicije na zemlji morale bi da budu po matrane kao vla tita tradicija jedne majke'tradicije utemeljiteljke koja je# još u vom načelu# bila poverena grešnom čoveku i njegovim nepo rednim potomcima.vaB. 2rirodno bio je mark i ta# i govorio bi o pred tojećoj revoluciji# provodio dane nevajućiu nekoj od akri tija vetilišta No o . EKoga prikazuje ova lika# upitala je Amparo crkvenjaka# vetog Tor$a.likar na je naterao da dva dana obilazimo crkvene nao e i klau tre# pa i obnavljanja takvih ukra a na fa adi koji u već izgledali poput potamnelih i zar$alih tanjira. 2od zaštitom od takla šepurilo u e du% zidova like vetaca u prirodnoj veličini# krvareći# a otvorenim ranama po utim kapljicama u rubinima# a pokojim :ri' t..alvadoru u vremekad je vladu# ili i@> u njono ime# anirala baš tari grad izbacivanjem hil'jiula lnirdohi iz njega# ali e a time praktično o tajalo na red ulice.alvador da *ahia de +odo o . U jaju zlata ka nog baroka# video am an$ele a etrur kim likom# ro'uniničke grifone i i točnjačke irene gde kra e kapitole. !atekao am e u .en -arten# 1 prirodi tvari# 2ariz# Karan# BGCC# ((# EC prirodi tradicije uopšte@> ( videh .alvador# .

@ ENi am ja mlad kao vi što te@# na mešio e Alje. 2oljubio je Amparo u ruku# kao da ne poznaje drugi način da e pozdravi a jednom damom# i naručio šampanjac.amo ono malo što am od vega video. 0a pitao e o nama# izneo neka razmišljanja o mogućem A %enev kom poreklu moga imena# pokazao znati%elju za porodičnu priču Amparo# ali kako je već izveo zaključak da loza počinje u 0e i'feu niko to ne zna. (z znati%elje am u *razilu. EKnljoNt. 2ri tojno odeven u dvo'rednom akou do grla zakopčan i pored ve %ege# zlatnih okvira .@ Amparo je pokušala da povrati poziciju& ENeće daje bilo pre 6CCC godina.@ 2o eduje lepu biblioteku religij kih nauka# reče mi# tamo u -ilanu# gde %ivi već koju godinu.@ Alje e ukoči# uplašio e daje $avo odneo šalu. +ako mo upoznali go podina Aljea. E3i ve znate o (zidinom kultu# mogu i da zami lim. 8revne pa'late kolonizatora# obično natkriljene nekim ada već nečitkim grbom# po tajale bi javne kuće.likar je morao da ode# Alje mu dade ve%anj trevl' čekova# reče da mu delo pošalje na hotel.@ E1bo%avam (zidine kultove@# reče Amparo# koja ne retko iz či te oholo ti voli da poka%e kako je u tvari frivolna. E!ar nije baš on bio taj ko e potrudio da ga dok je jedanput prolazio i pred ra peća čuju kako j)uiida vom lugi& Arekao am ja ovome jevrejinu da bude obazriv# one večeri# ali nije hteo da me po lušaA..@ . E. . +rećeg dana mo našeg vodiča otpratili do bara nekog hotela u gornjem gradu# dela koji je već bio renoviran# u nekoj ulici punoj ku'pocenih antikviteta. 1 tali mo da pričamo# Alje je govorio tečno portugal ki# ali kao neko ko ga je naučio u Ki abonu# što je još više doprino ilo njegovom tonu plemića iz prošlo ti.@ E+o vinu vorujom. (me je italjan ko# a nekog tarog po eda jednog od predaka. 1duševljavaju me vi oblici +radicije. prekinuo umirujućim o mehom. E/a am kao neko odavde# reče# u genima u mi e akumuli ale bezbrojne ra e. Nagove tio am l5#vii\jonj?9# ali mi) jo naš go t. 8a# mo%da plemićko# ali ko još za to mari u naše vreme. <to e tiče njegovog# porekla# o tao je neodre$en.@ Alje joj je kromno odgovorio. :vali avac. EKao Kaljo tro@# našalio am e.ro jo bio pletkarofi# jer e vrlo dobro zna gde i kada je rn$nn# i mjo mu to pomoglo ni da pozivi du%e. +rebalo je da na$e jednog italijan kog go podina# kako nam je rekao# koji bi ne vodeći računa o ceni bio rad da kupi njegovu liku dimenzija 7 a 6 metra# na kojoj nebrojene povorke an$ela vode odlučujuću bitku protiv uparničkih legija.lončićima# mnoštva prodavača voća koji bi poigravali uz zvuke tranzi tora iz obli%njeg bara# pre kačući uličnu kanalizaciju.. naočara na rumenom licu# pro edih vla i. E2otra%ite me kad e vratite# imam mnoge zanimljive tvari# od afro'brazil kih obreda do (zidinog kulta u ka nom Rar tvu.

1vu jo n vim autohtonu iifro liruziK kii igru# kuko e obilno ku%n# dok je drugu jodnu tuko po5ni Xvolc niiNl. 8a e kojim lučajem pojavim u prašnjavom jaju čitavih vekova koje imam# vaša bi lepota od toga naglo uvenula# a ne bih to mogao ebi da opro tim. 2rimetio je moje zanimanje# o 'mcliuuo e# i odlo%io predmet. Nekipai ili mae'de' anto# kad ih pogledate izgledaju kao da u tek izašli iz čiča +omine kolibe# ali po eduju kulturu jednog teologa a .@ Amparo je bila pobe$ena# i ja am o etio %marce ljubomore.amo je# kako am uočio da po tupa nepo redno pošto bi razmi lio# izvadio drugom rukom iz pr luka kutijicu od rebra i zlata# mo%da kakvu tabakeru ili kutijicu za bonbone# a ahatom ukrašenim poklopcem.BQ4EKaljo tro je bio pletkaroš# ponovio je Alje# ali to ne znači da ni u po tojale i da ne po toje privilegovane lično ti koje bi bile p o' obne da prolaze mnoge egzi tencije. 2rimetio am da e pri toploti ahat nije više primećivao# a ume to njega e ukazala jedna minijatura# vrlo precizna# u plavozelenim i zlatnim tonovima# a prikazivala je pa tiricu a korpom cveća.@ Amparo tavi jednu ruku preko njegove. E3odite na odavde9@ reče# Ebila am jednom# pre mnogo godina# na placu a umbandom# ali mi e u pomene mešaju# ećam e amo nekakvog trašnog uzbu$enja.@ Alje je izgleda bio zbunjen ovim na tupom# ali mu e nije odupro.krenuh razgovor na crkve# i na vetog Tor$a'1šo i koje mo videli. Kaljo tro je bio pletkaroš# ali ne i grof od . (zuzetna o obina# ukoliko je zdru%enu . Alje reče da bi mo u vakom lučaju morali da po etimo jedan kan domble.a tamo da tra%i i šl.en Iermena# i kada ka%e daje od tarih egipćana preuzeo neke od vojih alhemij kih tajni# moguće da to nije hvali anje..linili9 lumiojlt9 dn ini brkati) unibandu a kan ?loinbloom. A n ?lni>)..a bi mogao dii niido. -oderna nauka tako malo zna o proce u tarenja# da nije nezami livo daje mrtno t pro ta po le'dica lošeg obrazovanja. .: (jupko ću i inteligencijom# ali opa na# za onoga ko odlazi na ?>?lri9?i?9iia inc tii a da no zna l. EAli va zaklinjem da mi ne verujete.@ EAli baš vi terate na šalu da bi te dokazali da govorite i tinu@# reče Amparo.regorijane. 2rava me ta u ova gde va primaju a da va ništa ne pitaju# niti dalAverujete. Ne bih %eleo# draga moja go po# da o im što te oštroumni budete i protorano o etljivi.. 1brnuo ju je izme$u pr tiju a od utnom po'bo%nošću# kao da ljušti brojanice. Na bar kom tolu dogorevala je jedna voštanica# i Alje joj# kao lučajno# prine e kutijicu.. . EUzbu$enje. E3i ne amo da te lepi# imate i oštroumno zapa%anje@# reče Al'jo.no UDiozimunjmn ino tU* . Ali budući da mu dok je opi ivao ta dešavanja niko nije verovao# terao je ve na šalu iz učti'vo ti prema vojim agovornicima. Ne idite tamo gde vam uzimaju pare. 2o eta poštovanjem# to da# a i tom onom trpeljivošću prema vakoj drugoj veri a kojom i oni primaju va vaša pogrešna verovanja.

-udrac nije onaj koji pravi di kriminaciju# on je taj koji abira tragove vetlo ti odakle god došli. EKako je one večeri rekao kardinal Kambertini go po$i a divnim dijamant kim kr tom preko dekoltea.i bude otac@# rekao am Amparo dok am je vu'kno za obom izme$u tezgi. 2ogledao me je zaintere ovano.@ E!nam# znam. A tako bih voleo da ja lušam te reći.hvatate li me# barem vi# lepa moja go po..uro$eničkih obreda a ezoteričnom kulturom evropljana# a jednom rekao bih templar kom mi tikom.@ .orbone. 8a ovde pod Kr tom /uga# prona$em jednog mladog +emplara. Ieleli bi da o tanete ami.. . 0u%na reč# po zvaničnom učenju. .ada ja moram da e izvinim# i to vama oboma. E?Nlak i U>ni?l?9?lXi da mi bude. EEto# reče Alje# jedne like onoga što etnološki priručnici nazivaju brazil kim inkretizmom. 0ekoh Aljeu da am ih proučavao.@ +emplari u me ponovo pronašli. E=udnovata okolno t# moj mladi prijatelju. E(z materice.. 1pro tite# pretpo tavljam da e grof od ... Ali morali bi mo da e vidimo# pre nego što odete konačno..en Iermena ne bi tako izrazio. 1dre$ena mi tika evrop kih konkvi tadora me a e a kvalitativnom naukom robova# kao da ko%a vakog pri utnog priča jednu priču o izgubljenim genealogijama. :oću da ka%em da am ro$ena u ovoj zemlji# i čak i ono što ne znam govori mi iz nekog dela# ovde verujem.. 8odirnu voje grudi. Ali u vom najvišem mi lu inkretizam pred tavlja razotkrivanje jedne jedin tvene +radicije# koja ukršta i oblikuje ve po ebne religije# va znanja# ve filozofije. *ićemo u vezi.i li ljubomornu na mumiju faraona. 8a amo znate koliko prljavš'tine ima u toj obla ti. 2a dakle je u li mudriji ovi robovi# ili potomci robova# nego što u ami etnolozi . 8ole mo e našli u tvari već ledećeg jutra# i bila je riblja pijaca# jedan uk na arap ki način# vašar u ča t boginje zaštitnice koji e širio kao daje bole t raka# neki Kurd op ednut zlim ilama# gde vračevi koji mole za kišu %ive u razumevanju a kapucinima u zano u i prekrivenim tigmama# izme$u vrećica za %rtvu pokajnicu a molitvama ušivenim u po tavu# ručice od čvr tog kamena koja pokazuje šipak# koralni rogovi# ra peća# 8avidove zvezde# ek ualni imboli predjudej kih religija# mre%e za pavanje# ćilimi# torbe# finge# pre veta rca# bororo tobolci za trele# ogrlice od školjki.@ !akazali mo a tanak za ledeći dan& vi troje mo %eleli da obi$emo malu pokrivenu pijacu du% luke..@ ENe razumem ja to iz glave@# reče Amparo.@ E2a onda.@ ENe bih %eleo da me matrate zajednog od ledbenika.. Kakve li rado ti da e umre na toj kalvariji.lX'..@ E!aboga# go podine Kazaubon. 2otičem iz jedne epohe u kojoj bi mo otišli na večne muke zbog odavanja takve poča ti lepoti i dra%ima. 8oveo na je do uverenja da ima bairm hiljadu godina .@ E-ogao bi da t.

BHB6P 2ričajući jednog dana kako je upoznao 2ontije 2ilata u /e'ru alimu# opi uje do tančina amu prokuratorovu kuću# nabraja za večerom po lu%ena jela. !apravo# po le vake nezgode# zadobija nekakvo U>?>3?-?inj?i moćnika# kojima zlatna brda obećava putem alhe'm\jo# ili pulom zahvalu u indu triji.o nošnjo (tt (*6 -oja knjiga navodi i odlomak iz .@ E1 ne# mon injor# bezazleno odgovara obar# u lu%bi go podina grofa am tek od voje četiri totinite.en Iermena# na gornjoj palubi prekookean kog broda& pod teretom voje hiljadugo'dišnje prošlo ti# ećanja kojima mu vrvi glava# a vim onim obele%'jima očaja koja pod ećaju na Fune a# *orhe ovog Enezaboravka@# izuzev činjenice daje 2apinijev tek t iz B47C. :o're 3olpoul govori o njemu kao o (talijanu# <pancu# ili 2oljaku# koji e ilno obogatio u -ek iku a zatim pobegao u Rarigrad# a %eninim nakitom.oga# Tovani 2apinija# u kome je opi an jedan noćni u ret# a grofom od . ENe uobra%avajte da treba da nam zavidite na našoj udbini#@ ka%e grof . Kralj ga upućuje u diplomat ke mi ije u ( lolandiju# odakle po le par nezgoda be%i u Kondon. +o što govori iz tomaka# neka mu bude) što pravi zlato# u redu) ali da ima 6CCC godina i daje video 2ontije 2ilata# to je već uviše. 2o le par prvih vekova zlo rećne be mrtnike hvata . Najpouzdanije podatke o njemu dobijamo iz memoara ma'dam de 1 e# pratilje madam 2ompadur ?odlična preporuka# komen'tariše netrpeljivo Amparo>. Kardinal od 0oana# uveren da luša puke maštarije# okreće e obaru grofa od . Q7Q> 3eć ledećih dana . +u ga reće Kazanova# dok priča kako je pretvorio neku monetu u zlato. 2reli tavajući adr%aj knjige o društvu 0u%e i Kr ta naišao amnaizve na obaveštenja o grofu od . :ap e ga u Kondonu BPQH# gdepleni po alonima kao violini ta i klav eni ta) tri godine ka nije tavlja e u lu%bu Kuja S3'og kao pecijali ta za tinkture# a kao nagradu dobija go toprim tvo dvorca <ambor.ir'mon u *ri elu# 3eldon u Kajpcigu# markiz od Ajmara# od *edmara# ili od *elmara# grof . +era da gu po it (on i i n BB lu. BPO6 ga nalazimo u 0u iji# zatim ponovo u *elgiji.en Iermena.en Iermena# edom tarcu če tita izgleda& E2rijatelju " obraća mu e " ula%em krajni napor da bih poverovao u ono što ka%e vaš go podar.alvador me je o vojio. (zdavao e pod razičitim imenima# .in) plu ovi o njihovoj ho mrtno ti.i# .@ ?Kolen de 2lan i# (nfernalni rečnik# 2ariz# -elije# BGQQ# t.oltikov. Ničt9i) izuzetnog# tipična karijera BG'vekovnog avanturi te# a munje ljubavi od Kazanove i ne toliko pektakularnim prevarama kuo om) Kaljo trovo. C njemu je pi ao 3olter Etakav čovek nikad ne umire i zna ve@# ali bi mu Fridrih 2ru ki odgovorio da Etakav čovek je a prdnju@. /e te li bili vi ta' mo. !ahvaljujući čoinu e oko njega# a h1Nt.aju dok nabraja da luku do u$uje kao daje očevidne# i gotovo u potaji# vnftl. 3idi vidi# rekao am ebi# ve dolazi na voje.ogu.o od ujoVu i U>?>?l l#iiknul. BPPO nalazi e na dvorcu Fridriha (( kome pokazuje razne alhemij ke projekte# o am godina ka nije umire u <lezvigu# u grofoviji :e en# gdeje upravo završavao jednu fabriku boja. U hotelu am proveo malo vremena.

2re vega po toji ta udan ka grana# koja e na everu nametnula još početkom perioda rop tva# a iz tog korena proi tiče kandomble ori a# a to znači od afričkih bo%an tava.@ E/edan do ledan reakcionar# koji ima hrabro ti da bude dekadentan.va reća.. EIene na vla t# %ena na vla t# a potom te dovodi u zano neko ko to poljubi ruku. !a mene zemlja više nema tajni i više nemam vere u voje bli%nje. 1vde u *aiji veliki :orhe Amado pred tavlja 1gana najednom trgu. !apravo to više volim od bur%uja demokrata#@ rekla je Amparo. +e večeri dočekaće na na placu za kandomble. !grada pred kojom mo e zau tavili imala je kroman izgled# poput kakvog indu trij kog zdanja# ali na je na pragu dočekao neki matori crnac propi no na okadivši.@ E. Alje nam je obja nio ra pored vih aparatura& u amom dnu u klupe za nepo većene# pri dnu tribina za virače# i edišta za bo%an tva 1ga'na..@ E=udnovata lično t@# prokomentari ao am.vet je monoton# ljudi ništa ne u vajaju i u vakoj generaciji padaju u i te greške i greške# doga$aji e ne ponavljaju ali liče.@ . 3ama mogu da e poverim# dana to luša amo Rrveno more& moja mije be mrtno t već do adila.prov. . pre taju ve novo ti# iznena$enja# otkrića. U unutrašnjo ti mo naišli na veliku alu# čiji u zidovi pokrivani likama#prilično obrednog karaktera# afričnim ma kama. E/ulu -vXu&n@# it prino i mi #D i ( v BB# ulirmlmi ?prim .@ upitao am. Nešto napred# u jedno tavnoj baštici našli mo neku vr tu ogromne korpe# napravljenu od ogromnih palminih li tova# iz koje u e pomaljale po koje plemen ke po la tice# takozvane Lcomida de anto.> BH7E+o je zamršena priča. Neće na uvoditi u obred# jer /aloriša zazire od turi ta# ali će pre početka ona ama da na primi# i da nam poka%e ambijent.. E/a no je da naš Alje igra na tu kartu da per onalizuje njega. . Ni am rekla da bih e za njega udala.@ EAli oduklc potiču ova bo%an tva.ledeće mije nedelje Alje telefonirao. Kao pravi plemić# a obzirima# do ta novca na ra polaganju# lobodnog vremena za putovanje# i izve nom klonošću ka natprirodnom. 8ošao je po na kolima i vozio na kroz favele iza brda. E+o u o obe u odličnoj formi# ne baš uvek vernici# ali u vakom lučaju poštovaoci obreda.neizlečiva do ada..@ E+ako te na va pitavali vekovima. (zabrala gaje /an an# go podarica ve'trova i rata. 8opu tite ada da e malo pomalo o loba$amo.

..iui9.ul. 8evetnae tovekovni zakoni u po tavljaju lobodu 5.@ reče Amparo. 3raćaju e koreni'ii i ta# +o jn njihov način du u# kako to vi mladi ka%ete# uprot tave vladujućim i ka EAli baš vi te mi rekli da u e tu nametnule ove evrop ke ekte..togao am Amparo ruku.ada pokušavaju du u po tave jedan ko'loklivui (doiil.U dr%avama juga po toji uticaj bantu grupa i na toj tački počinju prvi plodovi lanaca. U kandombleu to u ori e# u umbandi to u duhovi pokojnika...ul. Ali inkretizam po eduje redak mehanizam. /e te li primetili a poljne trane vrata# blizu ponuda za veca# metalnu l.@ E:ri te@# promrmljala je. Aljo je bez upadica pratio naš kratki polugla ni dijalog. +o je Ešu izuzetno moćan u umbandi# ali ne i u kandombleu. ( i.. 0obovi po taju formalno Nlohotliii ali 9> ?D5# prošlo U. E8a li mi Ko pričinjava da am va čuo kako o tome govorite.@ E+emplari u bili nekakva metafora.izma u be krajne# draga moja.@ E3ečera e dakle ne radi o +emplarima.a robove# ali u na tojanju da izbrišu o%iljke rop tva paljuju o vi arhivi pijaco robova. 1daje im e pošta# ni u u upotrebi jer kandomble u po tavlja vezu amo a afričkim orišama# ali e zbog toga ova bo%an tva ne odbacuju.. A i kandomble ga još lavi# matra za nekakvog duha vr nika# vojevr nog degeneri anog -erkura. U umbandi te po ed'nuti Ešuom# ovde ne..ku onoj)# porodičnog.@ na mejao e Alje.@ E-alo i torij kog materijalizma.@ E8a ka%emo da ve afro'brazil ke kultove ipak obele%ava činjenica da u za vreme obreda po većeni po ednuti# kao u tran u# od nekog višeg bića.uicu# vojevr nog $avolčića a trozubcem# a nekoliko zavetnih črt. Ne Ada pro$u# ljubavi. Ali treba biti dobronameran prema njemu# nikud e ne zna. E-oj bo%e# malo Evrope i malo i torij kog materijalizma doveli u me do t.@ EAli šta o taje zajedničko# vim ovim crkvama. Na vaki način ove večeri ju) radi e o njima.oga da ve zaboravim# premda am te priče lušala od voje bako. E-oći inkrol. E2okazao mije raznobojnu tatuu golog indijanca i drugu matorog crnog roba u belom koji edeći puši lulu& +o u caboclo ipreto velho# duhovi pokojnika# na koje e mnogo računa u obredima umabanda.vi pred nogama. 3idite tama na zidu. 8ok kultovi a evera o taju verni izvornim religijama Afrike# na everu prvobitna makumba e razvija u umbandu koja pak potpada pod uticaj katoličan tva# kardekizma i evrop kog okultizma...# u iiodo:l. Ako hoćete# mogu da vam ponudim pnliKčku verziju ćele ove priče. <ta ovde tra%e. /ednom apokalip'Učnom kultu upra%njavanom u okviru onoga iz +revirija# je li tako'@ .@ ggN E!aboravila am voju zemlju i voju ra u@# rekla je Amparo. .

Epoha Antonina. Kl.... BHH6G 2o toji jedno telo koje obuhvata celinu veta# i daje ti ga u obliku kruga jer je takav oblik onoga toje ... je neo vojiva# kao mehur od apunice# be%i vakom odre$enju. (z dr%avnih razloga Evropa po taje korumpirana hrišćan tvom# dok je Afrika čuvar riznice znanja# i ti onaj koji gaje ačuvao ali i raširio u vreme Egipćana# preno eći ga na ..vet je bio prepun čude nih podudarno ti# retkih lično ti# trebalo je proniknuti u njih# probiti e do njih# putem na# proročan tva# magije# koja dopušta pokretanjem jednoj) ličnog pomoću drugog# delovanje na prirodu i njene ile. .alije i a britan kih o trva. U u retu a mitovima konkvi tadora ponovili u jedno drevno čudo& povratili u u %ivot mi terij ke kultove iz drugog i trećeg veka naše ere# a -editerana# izme$u 0ima koji e ra pada malo po malo i ferme'nata koji dolaze iz 2er ije# Egipta# predjudej ke 2ale tine.to pretvara %ivot u mrt# i pumpi na vodi# koje ma'toiiju čine lakšom. . Ne zbog plodova onog car tva# na zala ku# već zbog onoga toje i tovremeno bujalo u ba enu -editerana. A baš uprotno u toj epohi pada odluka da varvari znaju o tome u tvari mnogo više od :elena# u upravo jer je njihov jezik nedokučiv.rci u matrali da u varvari takvi kakvi u jer ne umeju da e izraze# putem vih onihjezika koji u njihovim previše od' negovanim ušima zvuče upravo kao lave%.ve. . .. -u'?(ro i. n:ermetičko +elo# .. -i lite li da oni koji u igrali večera znaju mi ao vih pe ama i magij kih imena koja izgovore. !ami li ada da e u krugu ovoga tela 7O dekana# u centru izme$u opšteg kruga i zodijačkog kruga# razdvajajući ova dva kruga i ograničavajući zodijak da tako ka%emo# budući da ih planete preno e du% amog zodijaka.tobej# izvod 3(> EAli kakvo znanje..E8raga moja# či tota je pravo razbacivanje# a robovi uzimaju ve ono na šta nai$u.@ E8a li te vi ve ni kolika je tvarna veličina onoga perioda izme$u (( i ((( veka po :ri tu... +o je jedno ra lojeno# nepovezano znanje# taro koliko i vet# koje prevazilazi 2itagoru# brahmane iz (ndije# /evreje# vračeve# gim'no ofi te# čak i varvare a krajnjeg evera# druide iz . :lo ofije# koja obmanjuje i vara. 2romena vladara# podizanje gradova# beda# kuga# mor ka o eka# zemljotre i# vega toga ne bi ni bilo da nije uticaja dekana.rećom ne# jer će nepoznato ime da po lu%i kao ve%ba u di anju# mi tična vokalizacija.amo dana u uhvatili više belaca nego što vi mo%ete i da zami lite. A znate li gdeje ( lormo: ?BBBBBBBGP . Ali vete e. *la%ena vremena# dok e još hrišćani ni u dokopah vla ti i jeretike po lali u mrt. (zuzetna epoha# u kojoj Nu dobija voje me to# bli tava u vom zano u# na eljena prikazanjima# emanacijama# demonima i četama an$ela. U veko'vima ka nog car tva Afrika prima uticaje vih religija mediterana# i po taje njihovo %arište# ra adnik. (zvorni afrički kultovi imali u labo ti koje muče ve religijo# bili u lokalni# etnički# kratkovidi.o za toje u tom periodu kao bog pobe$ivao :erme # izumitelj vih luknvština# bog neodlučnih tipova# lopova# ali tvorac pi ma'veštine obmanjivanja i razlikovanja# plovidbe# koja vodi ka kraju vih granicu# j)d?) e ve utapa u horizontu# dizalica za podizanje kamena a zornije# i oru%ijti# .. U 0imu u pretorijanci ma akrirali voje careve# a na mediteranu je cvetala epoha Apuleja# (zidinih mi terija# tog velikog povratka piri'tualno ti koji u pred tavljali neoplatonizam# gno tika.rke# koji u od njega napravili kajganu.

Njegovi roditelji %ele da e on uputi u ve %ivo i da azna o onom toje na zemlji# u vazduhu# i mor koj vodi i šalju da u najudaljenije zemlje da nauči va čude a# kako bi upoznao nicanje i truljenje trava kao i moć biljaka i %ivotinja# ne onih u prirodnim okolno tima# već onih iz okultne nauke# zakopane duboko u dalekim i arhaičnim tradicijama. 3i koji hoćete ovoj zemlji da podarite ve trahote jednog radničkog i indu trij kog veka# ili ja koji %elim da naša irota Evropa ponovo otkrije prirodu i veru ovih potomaka robova.@ ENK.@ E*oja ko%e ne igra# već igra vera u +radiciju. -agije i čude a vetog Kiprijana# recepti za ljubavne vrad%bine# ili u mrćivanje neprijatelja# prizivanje an$ela i *ogo'bla%ene 8eve.. ( Kiprijan u u 8elfu zavetuje Apolonu i obo%avanju zmije# upoznaje mitrai tičke mi terije# u petnae toj godini na 1limpu# predvo$en petnae toricom hijerofanata# pri u tvuje obredima prizivanja 2rinca 1voga . 3eć po obnim da e predaju iščekivanju. 2otom e# kuku# on preobraća# no nešto od njegovog znanja o taje# preno e e# i ada ga nalazimo ovde# na u nama i u ećanju ovih odrpanaca koje vi nazivate idolatrima. Ko %ivi u prošlo ti.@ E/a da budem Evropljnka. 2opularno štivo# za ove mi tike crne puti..ni a# trgovaca# koji ne pravi razliku izme$u dobra i EB@ @ BCO 2ogledao na je a rado nom nevericom. E3i verujete da am ja okretan u ra pore$ivanju bogova# kao što je :erme a robom. Ali radi e o vetom Kiprijanu iz Antiohije# o kome po toji nebrojena literatura iz zlatnih vremena. u tiče znanje kako demoni opšte a zemalj kim vetom# me ta od kojih zaziru# predmete koje vole# kako borave u tami# i kakve otpore pru%aju na izve nim poMima i kako umeju da po eduju duše i tela# i šta po ti%u uperiornim znanjem# pamćenjem# za trašivanjem# obmanom# i veštinom da pokrenu telo i utiču na podzemne vode.. 2ogldajte ovu knji%icu# koju am kupio u jednoj popularnoj knji%ari na 2elorinju. U podzemnim hramovima u -emfi.@ ENe u pokorno ti...@ E2onovo..@ E2onovo na izrabljujete.1vdo# videli to ga na vratima# zovu da Ešu# tog gla niku hodova# mofiot.@ E:ri te#@ za ikta zlobno Amparo# Ei vama je poznato daje to amo način kako da ih odr%ite u pokorno ti. *ez mi la za iščekivanje ne po toji čak ni raj# zar to vi Evropljani ni te naučili. 8a bi jednom !apadu parali anom blago tanjem povratili mi ao za iščekivanje# ada ovi plaćaju# mo%da pate# ali još uvek poznaju jezik duhova prirode# vazduha# vode# vetra.veta# kako bi e uočio a zave'rom# u Argu biva po većen u :erine mi terije# u Frigiji uči mantiku hepato kopije i nikada nije bilo ničega na zemlji# u moru i u vazduhu što on nije upoznao# ni aveti# ni predmeta poznaje# ni tvorevine bilo koje vr te# čak ni veštine da vračanjem izokrene pi ma.8AHN/B@# plemić u doba revolucije BPG4 . -oja draga prijateljice# vi te me do kora po matrali kao da am nekiL R( 8E3AN+.

Ali evo vraća e mae'de' anto# /aloriša.veti Antonije i veti Kozina i 8amjan.alvadora. 2o većeni bi kleknuli ljubeći prag i dodirujući e po čelu i iza uva. -ae'de' untn ju odgovorila da u ile# naravno# voda# vetar# lišće# duga. Kiniju 1šo ija čine unce# m:.@ upitao am je. =ak i zubi Amparo izazivali u mi po%udu. EAli je u li ovi ori e lično ti ili ile. Kiniju 1guna čine 1gun Uojru -ar# 0ompe -ato# /ara# -e%e# Naruee.polja u drečale irove boje cveća# kipova# jela tek kuvanih i ponu$enih bogovima.miri h@># no Ada pro$u. *elo za 1šala# plavo i ru%iča to za /eman%a# crveno i belo za <ungona# %uto i zeleno za 1guna. U bašti u bile kuće ori a.u ret a poglavarkom pro tora bio je miran# rdačan# pro to'dušan i uljudan.ori i pokazivale u polja liku odgovarajućeg veca. -noštvo crnih devojaka# u tipičnoj nošnji *aija# ti kalo e ve elo za po lednje pri'prome.. !atim na je pozvala da u$emo u baštu iza# da bi mo po etili kapele# pre početka obreda. Ka%o e 1flala /alorišu nam /e pokazala čitavu eriju ma ki kojo u uče nici ilonull u hriim. . A zatim# grof od . Kadilo u o . E8akle prepoznali te me.# grofe.. Kuće ori a bile u ra pore$ene po vrtu poput kapela na nekoj . ENe po tavljajte neugodna pitanja#@ avetovao mije Alje.BHPE8a# bar vi bi trebalo da te nešto izvukli iz BPG4. /ednom rečju# ve zavi i. Kiniju /eman%aa ačinjavaju irene# undine# ka'bokle mora i reke# moreplovci# i zvezde vodilje.en Iermena za toliko vekova načičkanih glavama video ih je kako e kotrljaju tolike# i tolike kako e vraćaju na voj vrat.. Ali BPG4 glave ni u kotrljali robovi# no ovi hrabri bur%uji kojih vi mora da e gnušate. Ali kako pripro tima da zabranimo da ih vide kao ratnika# %ene# veca iz katoličke crkve.. # promrmljao am dotakavši joj uvo. Na prvi pogled bi e reklo daje upravnica nekog imanja# ali kada mo počeli da razgovaramo hvatio am zašto %ene tog tipa mogu da go podare kulturnim %ivotom . Kada nam prekipi# cak9@ ( kao an$eo e mejući pre$e prelepom i pru%enom rukom preko guše. !ar ne obo%avate# reče# mo%da čak i vi jednu ko 'mičku ilu pod vidom tolikih devica. A <angon je te ili nije veti /eronim. 3a%no je poštovati ovu ilu# izgled mora da e prilagodi vačijim mogućno tima da hvati. Kiniju 1šalaa čine .ve Koj .' ' :ri to # ponovo reče Amparo. Kiniju orijenta čine in$u i # lekari# naučnici# arapi# marokanci# japanci# kinezi# mongoli# tifjpVani# acteci# inke# karibljani i latini. *ila je krupna crnkinja# bli tavog o meha.ttc# kaboklo lapova i kaboklo crnaca. " .@ . Ali tada# upitao am# /eman%a ili je te ili nije 2reči ta *ogorodica. E8ramatično@# reče Alje uzimajući iz d%epa tabakeru i milujući je klopljenim rukama. EKod umbande je još zemršenije.

otkud da u uzeli ebi onakvo ime# 8ancig# <midlin# BOBG'fr. Neko veče u peri kopu izgledalo mije da ovi po 'lednji dani provedeni u *aiji a Amparo mogu lobodno da e podvedu pod taj znak. H> 8iotalevi je govorio da je :e ed efira milo ti i ljubavi# beli oganj# ju%ni vetar. " Ne Ada prodaju# " na mejala e Amparo. ?:ajnrih Nojhau # !ai ta po lednje i dobronamerno upozorenje o *rat ft5u 0u%e i Kr ta# naime& 8a li u takvi kakvi je u. -i mo rekli amo jedno zbogom.udanaca. No nije htela da na pu ti pre nego što probamo# ne iz korpi# koje u morale da o tanu netaknute do kraja obreda# već iz njene kujne od tih comida de anto. obzirom da oni napro to menjaju i prikrivaju voje ime# kao i voju taro t# i da pri amom pri tupanju ne dopuštaju da ih prepoznamo# nema tog logičara koji bi i pored ne umnjive potrebe bio u tanju da porekne to da oni zai ta Npo toje. Amparo ad uveliko opuštenija zauzela' e za to da e konačno otkrije čiji je in Alje# no ovaj je odvratio da bi mu dra%e bilo da o tane tog aznanja. iz. Ali ovi po većeni u zaštićeni# poštovani# klonjeni od znati%elje profanih i od onoga ko ipak ne mo%e da na$e po ebno ve elje i dra%i u tome. . +o me je uzoholilo. No mo%da jednog dana# ko zna# odja nila je. BH464 .volikim domino (graćima od lame# ili ku ( 0: pucinerima u koje mora biti da u e preoblačili medijumi kako u padali u tran # kao plen bo%an tva. " (nternacionalni am šampion u metemp ihozi na duge taze. 1 im linije %ivota# ima čitav niz prekinutih linija. Kinija onoga ko bi koliko puta već trebao da bude mrtav. +o je bio običaj ovog pro tora# rekla nam je# i zato e ne puštaju unutra rado tranci. 2otpuno i pravno# rekla nam je /aloriša# jer vako od na # a da toga nije ve tan# inje nekog ori e# a če to mo%e da e odredi i kog. 1dvela na je iza po većenog pro tora# a tu je bilo pravo ve elje u bojama manioke# bibera# koko a# amendima# %em%ibre# mokeke iri molea# vatape# efoa# karurua# crnog pa ulja a farofom# koje u bile blago zapahnute ovim afričkim začinima# raznim jakim i latkim trop kim uku ima# koje mo potpuno krušeno primili# jer mo znali da imamo pred obom upravo jela drevnih . 2oput potočića koji pošto naleti na kamen počinje da teče dalje tek koji metar dalje. 2ošto mo e vratili kući# Amparo mije rekla& " /e i li gledao voju ruku. BO67# t. +o je jedan vid tidljivo ti# rekla nam je# na nekim pro torima najverovatnije igraju obna%ena lica# pokazujući pri utnima voju tra t. .otovo dr ko am upitao čiji am in# /aloriša je u početku odmahivala# izjavila da ne mo%e da e a igurnošću utvrdi# potom je pri tala da mi pogleda iz dlana# pr te nije ni kon tatovala# pogledala me je u oči# zatim je rekla& " +i i in 1šalaa.

(.@ E3idi# ve je to razbacivanje inicijalima# ovde niko nije nazvan punim imenom# vi ga zovu . prvo po većuje ..@ EUvek e tako ponašaju. 2riča e da u godinama dok e formira K.. Kenjim pokretima protezala bi e na le$a# širila noge i tavljala knjigu na tomak# i na tojala dame luša# jer budući da am imao onu knjigu o društvu 0u%e i Kr ta pokušavao am da i nju zain'tere ujem za voja otkrića.2ri ećao am e " koliko je moguće da e čovek eti# dok u mraku atima iščekuje " jedne od po lednjih večeri. /e u li izgladneli# izigrani# i korišće'ni.-.@ ENije li to malo previše dugačko. (zdato u Ka elu od trane 3ilhelma 3e ela.@ +u mije zavila je dan papirić. +amo dole naš Kri tijan# koji je već znao grčki i latin ki# uči orijentalne jezike# fiziku# matematiku# prirodne nauke# i gomila celokupnu hiljadugodišnju mudro t Arapa i Afrikanaca# ve do Kabale i magije# čak i prevodeći na latin ki neku mi terioznu Kiber -# i tamo poznaje ve tajne makro i mikro ko mo a. U oboma *rat tvo 0u%e i Kr ta pred tavlja i govori o njemu am o nivač# neki tajan tveni/K*' +ek ka nije# a iz drugih izvora# po taće ja no i znaće e konačno daje u pitanju izve ni (Rri ti'janJ0ozenkrojc.la a *rat tva od =a ne *ra'tije 0u%e i Kr ta# adre ovan na ve mudre ljude i vladare Evrope# a pridodatim kratkim odgovorom . 3eć dva veka je u modi ve toje orijentalno# naročito u koliko je nerazumljivo ono što e ka%e.o podina :azelmajera koji je radi togu bačen u lance i prikovan na galiju po red tvom /ezuita.@ E!bog čega tamo ne toji puno ime.8.2. 3eče je bilo blago# ali kao što bi napi ao *elbo# taj prekaljeni literata# u vojim file # nije bilo ni daška vetra. ( pi ivala ih je i l.uce tranicu# .0.veti . E/elA od ovoga dobro.f. a ko baš ima neki dopadljiv nadimak u tom lučaju zove eL2..@ El5. EKa%e da e BOBQ pojavio u Nemačkoj jedan anoniman pi All'f5emeine und general 0eformation# to je t .@ . Amparo e u fe'tu nom polo%aju klupčala na ja tuku# pretvarajući e kao da na blago razmaknutim kolenima tobo%e čita jednu od mojih knji%ica o umbandi.la *rat tva# č\ji ćo jedan deo ponovo da (mdn objavim godinu dunu ku nijo# u i to vrmno u drugim maniiAe'hUiim# ovok puta na latin kom# l pove t brat tva 0u%e i Kr ta# učenim BBBC ljudima Evrope.veopšte i celovito 0eformi unje celokupne va eljene# povodom . 8obar mo hotel ebi priuštili# a prozora je moglo da e primetimore a iz još upaljenog kuhinj kog dela dolazilo je okrepljenje u vidu korpe trop kog voća koje am baš tog jutra kupio na pijaci.inn 3ertmiler.. *olele u na već noge od ilnog hodanja ulicama i trgovima# i brzo mo e me tili u krevet# no ni mo uopšte imali nameru da pavamo. .loda da u u BP#'veku vi na lovi tako izgledali.ada e daje u <tampu i na znanje vim ljudima či ta rca. +o je atirično delo# priča o nekakvoj opštoj re'?brmnciji čovečan tva# i uz ve to delimično preneto u 3e tima a lAama a +nijuna *okulinija. Ali adr%i jedan letak# jedan pamflet# miiiiilAo:t# na i.rob# zatim plovi za 8ama k# prelazi u Egipat# a odatle u Fe # koji u to vreme mora da je jedno od veti'lišta i lam ke mudro ti.. +ra%ite pehar tajne9 8r%i.

@ E:ri te ne.@ EKoja $ubrad. Na kraju krajeva članovi društva 0u%e i Kr ta# budući da e ono znatno uvećalo# dono e odluku da e A ra eju na ve četiri trane veta# obavezujući e da be platno lece# da ne kori te odela po kojima bi ih prepoznavali# da e ma kiraju hodno običajima vake zemlje# da e a taju jednom godišnje# kao i da o tanu u tajno ti ledećih to godina. 2a ko je bio Kuter# govno. A u me$uvremenu K.. 3redela je tolika i tra%ivanja.0. -rzim kulturu belog čoveka.@ EAli izvini# kakvu u to reformaciju %eleli da provedu kao da tu već nije o tvarena jedna takva. Napravi je lobodno# idi ti# ja radim. A znaš li da to što u prvih godina napi ali prvi iz društva 0u%e i Kr ta da bi to moglo da pro vetli vet# toliko %ehAan i tine.@ EAli to e dogodilo pre prote tant ke reformacije. e vraćao iz Nemačke# i ume' to da e po veti pretvaranju metala# što bi mu njegovo ogromno znanje ad već dozvolilo# doneo je odluku da e po veti jednoj piri'tualnoj reformi.E3idim da i ti %eliš da poti neš iz glave. Nema tajne# greši i onaj ko ne zna hebrej ki. 8o$i..@ EAko radiš mrav i ako i mrav radi kao mrav# dakle idi po zalihe.@ E2ošto e tra%i mamaja cvrčak ide. .la a i ( pove ti dokazuje@. Ako ne on idem ja a ti čitaj. !atim 0ozenkrojc prelazi u <paniju gde tako$e grabi ve iz najokultnijih doktrina# i priča kako e ve više i više pribli%ava Rentru vakog znanja.@ E1riginalna ideja. . 1vde u na'pomeni ka%e da e pri jednom pa%ljivom čitanju . *o%e toje dobra mamaja# ro encreutzli che -utti"ja " ja.. ( tokom ovih putovanja# koja u za intelektualce tog vremena bila zai ta vojevr tan trip u veukupnu mudro t# hvata daje nu%no da e u Evropi o nuje društvo koje bi u me'ravalo vladare du% puta mudro ti i dobra.. 1 novao je *ratiju izumevši magij ki jezik i pi mo# koji će da lu%e kao o nov znanjima buduće braće.tvar je vrlo va%na# ali toliko va%na da mora da o tane tajna.@ EU fri%ideru je. E8a ne prljam knjigu# tavi mije u ta# ne "ne ludiraj e " tako# lepo.@ E=ekaj. :tela bih ve%e mamaje.@ E8ok je Amparo išla ka kujnici# u%ivao am daje po matram u kontra vetlu. Eto idem.@ EAlija znam taje hernija# i do ta.@ ENemoj# nemoj# do ta tim.@ E( šta u nupi uli3@ BOBE+u je ingip# manife t to ne kazuje# prepušta te ebi baš kad e najviše popališ.

@ E*io am to već doznao iz *elbovog pi ma# ali ni am mogao da odolim a da ne reagujem& E-oj *o%e. . " (graj e# igraj e ti. . .L EKo dokazuje..a razlogom# zdravorazum ki. BO6 " +e u budale ve naučile u Africi# zar ni i čula.@ E8a li bi mo%da hteli da Kuter tavi u grb %irafu u plamenu ili ra topljeni at.@ E<ta je ad..@ E+rudim e da hvatim.@ "' 2a onda je društvo 0u%e i Kr ta oponašalo +emplare. .otovo očekuješ otkrovenje. 2A+E*1. . Na tavi# ajde da čujem šta govore te budale. " Kjubavi# bez tebe bih e kretao talno u krugu..@ E+o je kao neki dokumenat o +emplarima koji. " /a. +o je epizoda koju ti nikad ni am i pričao# o izve nom pukovniku.@ E2a# prema onome što e dokazuje# 0ozenkrojc je ro$en B7PGa umire BQGQ# u lepoj dobi od BCO godina i nije teško da e na luti kako uopšte nije bio mali doprino tajne bratije onoj 0eformaciji koja je BOBH pro lavljala voju togodišnjicu. /a ništa ne očekujem9 " ....@ EKad e dokazuje dokazuje e. " Kjubavi# uništio te je onaj Alje.va reća# čuvaj e opijuma za narod.+ RSS ANN1.. 3ade ek er# otpada deo zida# pojavljuju e jedna vrata# na kojima je velikim lovima i pi ano f21. Nije va%no ko. +emplari u oponašali društvo 0u%e i Kr ta.hvatio am čije am ja dete# ćuti# pu ti me da na tavim.. 1ko BOCQ društvo 0u%e i Kr ta# u vreme dok obnavlja deo voje palate ili tajnog zamka# nalazi ploču u koju je zabijen ogroman ek er. +o je toliko van umnje jer u Kuterovom grbu po toji jedna ru%a i jedan kr t.@ E=i ta maštarija.. " *aš ti u Africi u počeli da na pakuju i šajju ovamo.. " Narod lo%en nikakvom uticaju nije podlo%an.vakoje upravo dete vog vremena.@ EAli +emplari dolaze pre.@ E2a šta.

@ " +o i ja ka%em. ( to ne amo a običnim komentarom na ve ovo što oni znaju.va reća# inače zami li koja trava. 2lejbojje taj koji je otkrio tajnu. 2rvo . Ukratko# izgleda da amom društvu 0u%e i Kr ta nije u pelo da prene u ve ono znanje koje u tekli# i kao da amo čekaju kada će da nai$e njima odgovarajući agovornik. " :oćeš da mi upališ ventilator# animula vagula blandula.@ Kad e pro$u vrata nailazi e najednu edmo tranu i edmougaonu grobnica# čude no o vetljenu nekim veštačkim uncem.vašta# vašta.@ " <ta ka%e.@ " 2oput onog tipa a aparatom# iz ogla a koji mo videli u onoj reviji u avionu& ako mi pošaljete BC dolara naučiću va tajni kako da po tanete milioneri... Kao ja. /elA a potpi om 2aje 2atka. " ." 2a hvala bogu. :oće da ka%e da prazan pro tor ne po toji. /ulije# ne uzbu$uj e# upali ventilator# ne zato što am ja muško# već toje pored tebe.@ " Ne kua kua. 2o redini# okrugli oltar# ukrašen raznoraznim imoblima i ge lima# poput NEjUAjUA.@ " !naš šta# bobe na tavi da čitaš. -ogla i da e rodiš u 2retoriji. Nemam poverenja u prvi kontakt. Ukratko# i pod oltara e nalazi netaknuto telo o nivača.@ " Ali taj plejboj ne la%e. 2relazim i završavam. EKjubio am je i na tavljao.3ARUU-.la na pet jezika# da o ( pove ti i ne govorimo# koja će u koro i na ekranu da bude. 1čekujemo odgovore i mišljenja učenih i neukih.@ " +im gore. U ruci dr%i neku Knjigu (# krcatu be krajnom mudrošću# i šteta je da vet nema prilike da to azna " ka%e manife t " inače gulp# vov# brr# zgviššš9@ " . A:/elA moguća da ih ve ti nalaziš. 2išite nam# telefonirajte# recite nam vaša imena# da vidimo da li te do tojni da delite naše tajne# od kojih mo vam dali amo jedan neznatan delić. :vala. " U pitanju je latin ki# imaš li to u vidu. 2od enkom tvojih krila /ehova. Ne uobra%a'vajte da mo petparački alhemičari i da va učimo kako da pravite zlato. +aj manife t završava obećanjem još čitavog nepreglednog blaga koje treba da e otkrije kao i izuzetnih otkrića o vezama izme$u makroko mo a i mikroko mo a. " Ali u red zime9 " !a va a pogrešne hemi fere# ljubavi.@ " Uvek je kao da je prvi put. " +o je izreka za ra tanak. 0azno imo ovaj . (zgledaš kao da i me večera prvi put ugledao. +o je po ao prevaranata a mi hoćemo drugo i pucamo na mnogo više# u vakom mi lu.

/an Amo Komen ki ?BH46"BOPC> češki pedagog za tupa veopštu reformu obra' zovanja i škol tva# pot tiče napore da vako po tane što punMa lično t.@ " Ne# čekam da mu e otkrije taj grob# po le to dvade et godina. putem . ( tako u e če titi i pošteni ljudi iz raznoraznih zemalja prepu tili ruganju i i mejavanju a u cilju davanja voje otvorene podrške# ili pak kako bi ebe uverili da mogu da e otkriju ovoj braći.taljin nije vojim traktorima preorao.. U 2ragu 0udolf (( pretvara dvor u alhe'mij ku laboratoriju# poziva LKomenija i 8%ona 8ija# a trologa engle kog dvora koji je obelodanio ve tajne ko mo a na malobrojnim tranicama neke -ona (erogliphica# kladim e da e tako zove# mo'na znači monada. Ukoliko ga . 2i ao na češkom i latin kom ?prim. A amo što nije buknuo tride etogodišnjiArat. +ra%en je vako ko e nalazi u magij kim tek tovima# podgreva peći za izradu vojih metala# ko na toji da ovlada zvezdama# razradi tajna pi ma i univerzalne jezike.> 8odatak +omazuKampaneli# (z <pan ke -oharhije# BO67> . ( EQ 7C ( već lavno brat tvo 0u%e i Kr ta izjavljuje da celim vemirom kru%e lu$ačka proročan tva. -anife ti e pojavljuju u jednoj epohi koja je vrvela takvim tek tovima# koji vi čeznu za obnavljanjem# nekakvim zlatr nim vekom# zemljom koja bi bila kao tvorena za duhovno t.. 1doA da e okupam.olomonovog ogledala ili drugim okultnim metodom. " +o je neve'rovatna priča.prev. ?Kri tof fon *ezolt ?.ad u bolje tvari dolazile na red# i kad e Amparo vratila bio am već u tanju da e uključim u čude na doga$anja. !ai ta# tek što e ta avet poj avila ?mada u .ada ću to i da vam ka%em& abrakadabra. " <ašavko. " Kekar 0udolfa (( je taj -ihael -ajer koji piše knjigu punu grafičke i muzikalne imvolike# Atalanta Fugien # praznik či tih nadmudrivanja# zmajeva koji odgrizaju ebi rep# fingi# ništa tu nije vetio kao tajan tveni broj# ve je hijeroglif koji cilja na nešto drugo. *udi ve na . +oričeli je napravio barometar a ovi izmi lili igre baleta# igre lapova i vatrometa na N:ortu 2alatinu u u :ajdelbergu.alilej baca kamenje a +ornja u 2izi# 0išelje e igra -onopola a pola Evrope# vi tu kru%e širom raširenih očMu ne bi li pročitali znakove u vetu& vi mi ih lepo opi ujete# o im padanja raznih titula tu dole ?čak# tu gore> ima i nečeg drugog.> .la i ( pove t zaključili da je u pitanju obična zabava dokonih glava> odmah je izazvala nadu u veopštu reformaciju# i izrodila delom mešne i ap urdne probleme# dobrim delom i neverovatne. . " A šta am rekla.+emplare# zatim drufltvo 0u%e i Kr ta# ali BO7je i li čitao# šta ja znam# 2lehanova na primer.

olomonovog :rama# :ajnrih Kunrat koji piše neki Amphitheatrum apientie aeternae# prepun alegorija a jevrej kim pi mom# i kabali tičkih nedorečeno ti koje mora biti da u po lu%ile kao nadahnuće autorima . " A jelA moguće daje čak i onjadničak nalazio utehu u barometru..> BOH" Ko zna kako e tome radovala -ajka :rabro t. " Ali čak ni oni joj e ni u uvek radovali.=uvuni vrtovi hujdolberškog 8vorca# u 0ajn kom 2alatinatu ?2falc>) matrani za Eonido volNko čudo@# pošlo ?i godinu grudnje radovi u prekinuti u led izbijanja 7C o KddiNiijiiK i'm. " +u ja no toji# ne zna e.oriVu2rjigjij8iMjM7o/coVV *U i ntfu paljuju kuću# bi*lio+ekU# ubijajumu %enui ina# a on be%i od dvora do dvora eto da bi ponavljao kako je bila velika i i punjena nadom ona ideja društva 0u%e i Kr ta. .priiv. ne# izme$u plećki# ne više gore# ne više levo# tako# tu. (zabranik češkog plem tva princ Elektor 2alatinata prihvata češku krunu# mi lim da to čini jer crkava od %elje da vlada nad magM kim gradom 2ragom# ali uprko vemu :abzburgovci ga godinu dana ka nije bacaju u okove na*eloj . BOB4.imon . Andrea će ka nije prove ti %ivot zaklinjući e da manife te nije ačinio on# daje to ipak bio jedan lu u # nekakav lu' dibrium# običan tudent ki manifetluk# da nam ugro%ava akadem ku reputaciju# on dolazi čak do be a# tvrdi daje ćelo društvo 0u%e i Kr ta =ak i ako je po tojalo bilo a tavljeno od varalica. 1vi e verovatno ubrajaju me$u članove neke od BC.urice# pi e. ?priin. Ali opro ti za trenutak# znaš da nama %enama nMe odmah ve ja no& ko je a tavio manife t. Ali oko njega u +i' bingenu bilo je i drugih zane enjaka# anjali u o republici :ri tMano'poli # moguće je da u e vi pomešali. /a ne mi lim daje u ono doba mogla brzo da e pripremi knjiga# pogotovu a litografijama# ali 0obert Flad i te BOBH ?a piše u Engle ku i štampa u Kajdenu# računa čak i a vremenom potrebnim za put radi korekture> pušta u opticaj jednu Apologia compendiaria Fraternitatem de ro ea Rru. Evrop ki učenjaci zai ta pišu društvu 0u%e i Kr ta# i budući da ne znaju gde da ih prona$u šalju otvorena pi ma# bro.. -ajer odmah i te godine objavljuje Arcana arcani ' ima gde ne imenuje društvo 0u%e i Kr ta# ali u vi uvereni da govori o njimu i da o tome zna mnogo više od onoga što %eli da ka%e. +u je .ce u picio'ni `t infamii maculi a per am# veritatem Yua i Fluctibu abluen Gt . No# izgleda da u to uradili iz <ale# radi zabave# da uopšte ni u nameravali da tvore pamdemoni'jum kakav u tvorili.ii ?i ?D6B> godinu dana kiiNiVje delimično razrušen) njjere tauriran u Nvom pi viililliiom ohllku. Ali bez po le'dica.CCC ovih utopi tičkih tajnih grupica hrišćan kog preporoda.la a. +ek što u e manife ti pojavili izgledalo je kao da ljudi nešto drugo i ni u očekivali.la u rukopi u. Neki e hvalu# ka%u da u već čitali .la javno ti bi %eleo za autora izve nog /ohana 3alentina Andrea# koji ledeće godine objavljuje Alhemij ko veličanje Kri' A tijana 0ozenkrojca# premda gaje kao mlad napi ao# što znači da mu e ideja 0u%e i Kr ta vrzmala već do ta po glavi. 8okle# u tom nemačkom ambijentu nalaze e neverovatne lično ti. =ekaj da e name tim# počeši me knjigom.tudion koji a tavlja Naometriju# okulti tički traktat o proporcijama .

" !ami li. /er otkriva da ako e oduzme od BOBG tih BGG koje je društvo 0u%e i Kr ta obećalo dobija e BQ7C što je godina u kojoj je u po tavljen red !latnog 0una. <to e tiče reda !latnog 0una# u pitanju je !latno 0uno Argo'nauta# a znao am iz pouzdanog izvora da tu po toji veza i a . /er# kao što znamo# vaka vreća na$e zakrpu. i BOB4. " ( kakve to veze ima. 2o ma'traju na iz voga dvorca koga nema. U me$uvremenu započinje tride etogodišnji rat i /ohan 3alentin Andrea piše nekakav +urri *abel u kome obećava da će za godinu dana da bude pobe$en Antihri t# dok izve ni -undu piše neki +intinnabulum ophorum. " -ilina. " !ini. " A društvo 0u%e i Kr ta ćuti. Ako oni ni -ajera ne primaju# radi e o jednom zai ta izuzut' nom problemu.. -ajer e odva%i i objavljuje voj .vi premno tvrde da društvo 0u%e i Kr ta po toji# vi u gotovi da priznaju da ih nikad ni u videli# vi da pišu baš kao da ugovaraju a tanak# da e prepiru oko ročišata# niko nije toliko bezobrazan da bi rekao baš ja am taj# neki za njih ka%u da ne po toje jer niko a njima nije tupio u vezu# drugi ka%u da baš po toje amo da bi neko a njima tupio u vezu. 3erujem daje upravo njihovo ćutanje to koje je uzbudilo duhove. BOBP. Flad piše nekakav +ractatu apologeticu integrita'tem ocietati de 0o ea Rruce defenden # Aloi iu -anianu navodi da je došao trenutak da e otkrije tajna društva 0u%e i Kr ta. Ako hoćeš mamaju.robna tišina. . Ali to nije kraj.i'lentium po t clamore i tvrdi da bratija po toji# ne amo daje povezana a !latnim 0unom# već i a vitezovima reda 2odvezice. " Nije mi ja no BGG godina jer je trebalo da bude B6C# ali ukoliko %eliš da ačiniš mi tična oduzimanja i abiranja račun je uvek tačan. 1n još više zamr i tvar. 2o t centoventi anno patebo šipak.ab tergen # da bi odbranio društvo 0u%e i Kr ta i o lobodio ga lumnjliAnnja# od Eljage@ kojom i@ bilo podareno a to već znači da BOG počinje da be ni ukob izme$u =eške# Nemačke# Engle ke# :olandije# ve pomoću gla nika na konju i putujućih učenjaka. " A društvo 0u%e i Kr ta. " . !ami li učenjake Evrope. Flad# kojije očito objavljivao više od *arbare Kartland# daje u štampu druge četiri knjige# me$u kojima voju Utriu Yue co mi hi toria# nešto poput kratkog o vrta na ko mo # ilu' trovano# ve ame ru%e i kr tovi.vetim . Ali on je previše nenametljiva o oba da bi bio prihvaćen. (zme$u BOBP. " Kao riba.. +o što ne odgovaraju znači da u zai ta tu. . " ( otkriva je.ralom# pa dakle ako mi dozvoliš čak i a +emplarima.

( šta ad turaditvoj 8ekart. ( budući da ga vi vide# a to e ne mo%e poreći# daje u tvari znak da nije nevidljiv# dakle da nMe iz društva 0u%e i Kr ta. " Kakva to ad. " Najverovatnije amo poricanje nije bilo dovoljno. =ak# to poriče iz gla a. " (zgleda da i u pravu jer vet počinje da na lućuje šta e doga$a# majko moja kakva epoha. Ali amo u Nemačkoj.. 2ošto e vraća u 2ariz# po pojavi manife ta# aznaje da ga vi matraju za pripadnika društva 0u%e i Kr ta. Francu ka po taje centar. A zatim. i BO67. BOP" *aš tako. Ništa te ne po tavlja u centar mode kao kad e baciš pravo u 2ariz. *udući da ve pod eća na zarazu kašljem. " Upravo ona iz mog dokumenta o +emplarima.. Kao *itl i.." <to mi e vi$a to tintinnabulum9 " U kojem bog bi ga znao šta kazuje# ali je igurno da Kampa'nela ili onaj ko po reduje u njegovo ime u delu <pan ka -oharhija i tvrdi daje ceo lučaj oko društva 0u%e i Kr ta či ta zabava izopačenih umova. . " 2repredenjačko# društvo 0u%e i Kr ta. " *aš tuko. . /ednog jutra BO67.vi u zamoreni. " +o je pravi način. +ako kako u ve zame ili# ako bi ti e neko pribli%io i za%eleo dobroveče# jedan am iz društva 0u%e i Kr ta# bio bi to upravo znak da on tu ne pada. =lan društva 0u%e i Kr ta koji dr%i do ebe to ne izjavljuje. ve e prekida.. " A zatim iz toga na taje kolektivno ludilo# ima ih koji ga brane# koji hoće da ga upoznaju# koji ga optu%uju kao alhemij ko# a' B tani tičko i jeretičko društvo# to je A tarot koji poma%e da budu hvaćeni kao bogati# moćni# po obni gotovo da prelete a me ta na me' to# jednom rečju# dnevni kandal.a likom koju je o tavio nije bio na dobrom gla u i tvarao je neprijatno ti i vom prijatelju -er enu# koji je protiv društva 0u%e i Kr ta već počeo da grmi dr%eći ih za bednike# ubverzivne elemente# magičare# kabali te# premne da šire izopačena učenja. 8ekart# baš on# prethodnih je godina bio u Nemačkoj i tamo ih je tra%io# ali njegov biograf ka%e da ih nije našao jer u# što nam je poznato# kru%ili zaštićeni la%nom likom o ebi.. *o%e# ponovo 7O'orica..8ozvoljava da ga vide kako kru%i# gde god je moguće on je tu. Ali prema jednoj drugoj verziji manife ti ja no# da ja nije ne mo%e da bude# ukazuju na 7O'oricu nevidljivih ra utih po vetu u grupama od po O# i koji imaju moć da voje ledbe'nike načine nevidljivim. . " 2otpuno ljudi bez mašte. A potom ništa# izme$u BO6B. na pariškim zidinama pojavljuju e manife ti društva 0u%e i Kr ta koji upozoravaju ča ne gra$ane da u e iza lanici glavnog kolegijuma bratije pre elili tu i da u premni da započnu a učlanjivanjem.

No. /or šta preduzimaju članovi društva 0u%e i Kr ta pošto nii hvnl. (demo redom# -ateja# Kuka# -arko i /ovan pred tavljaju grupu be po ličara koja e šaku'NN pila a vih trana i odlučila da e poigra# oni mišljaju glavni lik# u 'g vajaju malobrojne o novne činjenice i razilazegšeP%a ve o tale detalje vako je lobodan i ka nije će e videti koje bolje mi lio.. " 2otpuni krah..iroti /ohan 3alentin Andrea umire razuveravajući neprekidno da on nije bio jedan od njih ili ako je već tako daje to rekao iz šale# no lučaj je već zaključen." Ali nije moguće tvrditi da onaj koji dokazuje kako nije član društva 0u%e i Kr ta to u tvari je te# budući da ja tvrdim da to ni am# ali zbog toga ne znači da je am. " 2oput *oga.. " A ne# ad %elim da čujem do kraja. 1n pokušava da na uveri daje grof od . 2etar e i po'mamljuje# uzima ebe za ozbiljno# /ovan preti da će da ka%e i tinu# 2etar i 2avle daju da ga .. (li nije. Fren i *ejkonpiše Novu Atlantidu a čitaoci mi le da on govori o zemlji društva 0u%e i Kr ta premda ih on uopšte ne pominje. Ali već amo poricanje pred tavhAaA umnjiv znak..n iln hi uvorili Xla ni u..ili da ljudi ne voruju onom ko tvrdi daje njihov a da umnjaju im oii?>UA#a ko (vidi da im no pripada. 0a'zobličeni oni po taju bezopa ni# i mo%eš da ih i teraš kroz prozor ako potegneš običnim novinama. . BO6P. 1čito kako bi mo mi lili da on to i nije. " A Alje.en Iermena.miri e# ljubavi# tu am ja obična budala# kada izjave da ni u njihovi ja umnjam da je u# a tako ih odmah razobličujem. Naravno. ti čitaoče apokrifa# moj bli%nji# brate moj. (zjavljuju dakle da ni u njihovi. . Kori teći predno ti činjenice da ga baš tu nema# društvo 0u%e i Kr ta e nalazi vuda.. " !naš šta# Amparo# hoćemo na pavanje. Ka nije četiri priče završavaju u rukama prijatelja koji počinju da umuju# -ateja je do ta reali ta# ali previše i trajava na amoj aktivno ti me ije# -arko nije loš# ali je pomalo ne re$en# Kuka je elegan'J tan#Nmora mu e priznati# /ovan preteruje a vojom filo ofijom. ali inače knjige nailaze na dopadanje# kru%e iz ruke u ruku# a kad četvorica već opaze šta e doga$a previše je ka no# 2avle je već reo ( u a na putu za 8ama k# 2linije započinje voju i tragu po nalogu prezauzetog cara# čitave legije apokrifa tvaraju uti ak da u odavno za ve znale. 8akle# on je jedan od njih.. " Kjubavi# ada e bojim.vih članova. 2očinju du o prod tuv\jajukako UiN. " Upravo me navodiš na tu pomi ao. 8uklo# od uda luidiiljd lu%u uvi koji tvrdo da hu BB#BB članovi društva 0u%e i Kr ta# pa dakle to i je u9 A ne# ne# Amparo# ne upadajmo u njihovu zamku. 1ni imaju vugde špijune# čak i pod ovim krevetom# pa dakle znaju već ada da mi znamo. " .

oluna.uhvate# bacaju ga u lance na o trvu 2atmo i jadnik počinje da dobija vizije# vidi mengele na rubovima le%aja# koje u ućutkale i jerihon ke trube# odakle i va ta krv. " 1n taj +intinnabulum9 " +i i moja *egunka Atalanta. 2redlo%io am Amparo da odemo i na to bacimo pogled# i ona je# premda nerado# pošla a mnom...krovite# !latno 0uno# bledo i rumeno kao mor ka školjka. " Amparo# zora je.. ?0ene . " +ako e i odigralo. bilo u nekoj porednoj ulici# poljaje bio izlog a gip anim tatuicama Keop a# Nefretite# . čak je a vim igurno da oni to i ni u bili# u led pro te činjenice da u e uključivali u takva udru%enja# što mo%e da izgleda paradok alno i kontradiktorno na prvi pogled# ali ipak je u potpuno ti razumljivo. -uk po le pokliča# " reče.. /ednog am dana video u nekoj ilu trovanoj reviji da u gradu po toji jedan 2ra tari i Uva%eni 0ed ru%e i Kr ta....... 1dlučili mo da u$emo. " 1h ad 3avilon ka Kula.. BPC 7B 3rlo je verovatno daje većina tobo%njih članova društva 0u%e i Kr ta# redovno matranih za takve# u tvari bila kupina rozenkrojcera. " Napravi od mene voju igračku. " -i ni mo normalni. 2redavač izve ni profe or *ramanti# 0eferent 0eda za Evropu# 3itez +ajne 3elikog 2riorata za 1bla ti 0odo a# -alte i . +o je /eman%a# čuješ li# dolazi ona. " :oću +ajne . 2lenarna ednica baš za to popodne& E8ruštvo 0u%e i Kr ta i Umbanda@.. BO4" 8a# tako radi.. =itaj Fojerbaha ume to tih tvojih knji%u'rina. 6QB>. " -mm.. 3ratili mo e u 0io i ponovo am počeo da radim.. .enon# 1pa ka o inicijacijama# 2ariz# Edi ion +ra'di ion B4GB# SSS3(((# tr.. ( ad drugi da ka%u daje pijanac# daje zahvaćen arterio klerozom.. Ambijent je bio izrazito neuredan# ukrašen tantriYkim minijaturama koje prikazuju zmiju Kundalini# i tu onu koju u +emplari na tojali da pokrenu poljupcem u tur. 0ekoh ebi da na kraju krajeva i nije vredelo truda da pre$em ..edište je . A šta bi tek rekli da e tvarno tako i odigralo.finge.

8aje 8ante bio član društva 0u%e i Kr ta i ma on ' poput vetog +ome na drugoj trani " ja no je zapi ano u amom njegovom delu. -ali ih je broj# me$utim# u amoj legendi o 3ilhelm +elu zapazio vezu a +emplarima& +el voju trelu teše od imeline grane# biljke iz arij ke mitologije# i poga$a jabuku# imvol trećeg oka koje pokreće zmija Kundalini'a zna .'e dina tije# za vreme Amozi a ('og.rednjem veku proizvelo Q kvintala zlata za izbornog kneza . 2ri razmatranju uticaja izvornog društva 0u%e i Kr ta na hrišćan tvo# *ramanti je uputio na tanovište# one koji ga već ni u ami tekli# da ni malo nije lučajno što legenda uporno tvrdi daje ( u umro na kr tu.olomona. 2o toji i onaj koji po eduje dokaz na papiru u# govorio je *ramanti# ali nemojte da me pitate ko to. !a tolom prekrivenim crvenim platnom# a pred dremljivom i prore$enom publikom# tajao je *ramanti# krupan d%entlmen koji bi e# da ni u bile u pitanju proporcije# mogao da progla i za tapira. 3eć je započeo da govori# da okoliša# no tek od kora# jer e upravo bavio društvom 0u%e i Kr ta u vreme BG.o podara bdela u nad evolucijom ra e koja je 6Q hiljade godina pre o nivanja +ebe dala onu civilizaciju . *ramenti je naveo izve nog Kize'vetera koji je krajem prošlog veka dokazao daje društvo 0u%e i Kr ta u . -udraci 3elikog *elog *rat tva bili u i ti oni koji u o novali prvu ma on ku lo%u u vreme kralja . godine.pinozu# /akoba *erna i 8ebi ija# Ajnštajna. U ba enu 3elikog *elog *rat tva na tao je :erme +ri megi t# č\ji je uticaj na italijun ku 0eno an u i to toliko neprocenjiv kao i oinM ini BAii l.alMe# .olomona# .krivena . Faraon Amozi pod njihovim uticajem# o novao je 3eliko *elo *rat tvo# čuvara te prediluvijalne mudro ti koju u Egipćani dr%ali u malom pr tu.olona# BPB2itagoru# 2lotina# e ene# terapeute# /o ipa iz Arimateje koji je doneo . Amparo mije šapnula da joj e čini da nedo taju još amo Neron# Kambron# 8%ero'nimo# 2ančo 3ilja i *a ter Kiton.uii ku ?ino u# llomorn# druidu . =etiri . U SS(3 i SS3 pevanju njegovog 0aja nalaze e tro truki poljubac prvaka društva 0u%e i Kr ta# pelikan# bele tunike# i te one koje no e tri tarca iz Apokalip e# tri teo'logij ke vrline a ma on kih kapitola ?3era# Nada# -ilo r$e>.imvol ru%e i kr ta je potom izmi lio am faraon Ahnaton.ahare.pa iteljeve " i eto otkuda 0o a -M tica u literaturi. A daje društvo 0u%e i Kr ta prošlo kroz rednji vek očevidno je ne amo na o novu njihovog prodora preko +emplara# nego tako$e iz mnogo nepo rednijih dokumenata.Atlantik da bih otkrio novi vet# pošto am mogao da na$em i to to u onom e'dištu 2ikatrik a.ral u Evropu# Alkuina# kralja 8agoberta# vetog +omu# *ejkona# <ejk pira# . !ai ta imbolički cvet društva 0u%e i Kr ta ?bela ru%a SSS i SSS('og pevan'ja> crkva u 0imuje prihvatila kao figuru majke . . *ramanti je tvrdio da po eduje dokumente ?prirodno nedo tupne profanima> koji potiču od mudraca :rama u Karnaku i iz njihovih tajnih arhiva.ak o'nije# za taje ja an dokaz dragocena tranica iz +heatrum Rhemi'cum'a# objavljenogu <trazburgu BOB7.

Umje log koji ako e izgovara pravilno po taji9 moćnu manira i proizvodi fluidna harmonična trujanja p iho pul. Amparo je na to primetila daje vaki član društva 0u%e i Kr ta rozenkrojcer za onog drugog. . upitala ju Anipuro. ..in je id frontalni plok u . . i tamen praedicant# Yui occultant. 2reporučio je publici da ne ukazuje poverenje nijednom rozenkrojceru koji e izdaje za člana društva 0u%e i Kr ta.vi znaju da je Kardek bio otac piri'tizma# i da e iz njegove teozofije# koja razmatra odno e a dušama pokojnika# razvio duhovni o nov umbande# lava toliko plemenitog *razila. Neko e digao iz publike nehajno i upitao čime ad to njegov red na autentično t pola%e pravo# budući daje pogazio obavezu ću'tanja# koja je obele%je vakog prvog ledbenika 3elikog *elog *rat tva. *ramanti e podigao i rekao& " Ni am ni lutio da u e čak i ovde uvukli plaćeni provokatori atei tičkog materijalizma.i bona fide Yuaere # concreto vultu# u pen o upercilio " al'tum e t " aiunt.i ..> Koren je Aum ili Um# što daje budi tički 1m# a to je ho%ijf9 inu9 mi Edam komN jeziku.i ubtiliter tente # per ambiguitate bi'lingue communem fidem affirmant. . e" Neka iidizlučiva hulim9#. 2od tim u lovima više neću da govorim.. U toj teozofiji Aum *handa je izraz na an krtu koji označava amo načelo bo%an tva i izvor %ivota ?" 2onovo u na prevarili# promrljala je Amparo# "ni umbanda nije naša reč# afrički amo zvuči.e da u arijci došli iz (ndije gde je ka nije potra%io utočište društvo 0u%e i Kr ta po toje napu tilo Nemačku. . Amparo je a vojim prijateljima imala neki politički zbor# pa am na ovaj a tanak otišao am. ( BP776 3alentiniani. <to e pak tiče 3elikog *elog *rat tva na uprot različitim pokretima koji na toje da ga lede# *ramanti prihvata kao do ta ortodok no *rat tvo -ak a :ajndela# ali amo zato jer je u tom ambijentu izra tao Alen Kardek. nihil magi curant Yuam occultar Yuod praedicanf. +e je večeri telefonirao Alje# pitajući šta ima novo i podvukao da ćemo utradan konačno da dobijemo poziv na jedan obred. " 2otom je izašao# na tojeći da ipak ačuva do tojan tvo.. U očekivanju toga# predlo%io mije da nešto popijemo. :ramanli ju obja nio da iirlin i u5likovnU pravo članove BP)A društva 0u%e i Kr ta# na lednike 3elikog *elog *rat tva# koji u bez umnje u tajno ti# poput 2ra tarog i Uva%enog 0eda koji on nedo tojno pred tavlja# razlikovati od običnih Erozenkrojcera@# kako mo%emo da nazovemo vakoga ko e iz ličnih razloga zaintere uje za mi tiku ru%inog kr ta# a bez ikakvog pozvanja za to.i-ii iakre ili FrontalnoV) 2lek u u.

vi govore o nepobitnim dokumentima# ali ih nikada niko nije pokazao. +og *raman'tija poznajem. *ezopa an je# ali još uvek veruje Kizeveteru. ( pričao am mu o vojoj popodnevnoj dogodovštini. ( zai ta to je argume' ntit. Ali ne lušajte ove lu$ake. Ako Rorpu ponavlja ideje 2latona i ( u a to znači daje tuipi :n po le njih ( . Ali ako po tignete za njom'a ona ima voje me tašce u mojoj kromnoj milan koj biblioteci " taj navod ne po toji. 8a li ova vaša prelepa Amparo dolazi pre ili po le vaših . -oderna iluzija je da e veruje kako vreme pred tavlja linearan i orjenti an led# koji ide od A ka *.. . 2otrebno je bilo da e če to pripaljuje# ali je bar po talo ja no taje duvan bio# u vreme kada ga je otkrio er 3olter 0eli.. i 7. 3e to kori teći jagodice baratali u guminom# praveći od toga duge i pravilne li tove# i umotavajući ih nauljenom lamom.imiL) ENi5iAB u :iju@# E3ikmi u lliivnni@# EKopakaba' ((N@# ENl(((Ni B?B?B (( Uli>@#### BPQ analize ne bi li dokazali daje Rorpu napi an izme$u 6. =ak i vi. ?+ertulliano# Adver u 3alentiniano > Alje me je pozvao na jedno me to gde e još pravi batida kako @ amo umeju daje mućkaju ljudi za kojeje vreme talo.tanuje u -ilanu# izuzev što kru%i vetom šireći voj gla .cire te ubo ten'da # negant YuidYuid agno cunt.no ologuiUnii) na filmu debi'loviiln ( 9-U) ENn pulu u Arnniil. Kao kad bi mo rekli daje Ka andra ro$ena po le :ri ta budući daje znala da će +roja da bude razorena. Kuda je u BH.9 3i te nezaja%ljivi u %elji za znanjem# prijatelju moj.. <ta to znači da nešto dolazi pre ili po le. veka naše ere. ." /elA vidite. -o%e da ide i od * ka A# i po ledica tvara uzrok. Uzmite beznačajnu ra pravu oko Rorpu :ermeticum'a. " *aš je šaljivčina# taj go podin Kizeveter. " /oš i društvo 0u%e i Kr ta# ada.'om veku zahvatila Evropu# 2iko dela -irandola# /Aičino# i tolike druge vrlo učene lično ti# uvidele u i tinu& to bi moralo da bude delo drevne mudro ti# koja prethodi Egiptu# čak i amom -oj iju# jer e tu već nalaze ideje koje će ka nije izlo%iti 2laton i ( u . =ak u i B4'ovekovni okulti ti bili %rtvo pozitivi tičkog duha& tvar je i tinita amo ukoliko mo%e da e doka%e. " /ako mnogo je navo$en. U par koraka izašli mo iz civilizacije L Karmen -irande# i ja am e našao na mračnom me tu# gde u neki uro$enici pušili poput koba ice debeo duvan umotan guminom tarih pomoraca. modornih filologa# koji u čak prikrpili maglovite lingvi tičke ij diD Karmu -irandu do Kurija ?litoi l9irDH> Amoriftk: plivačica# E*razil'Nkn :ii9izndUii@# nulo vi to u iiU hi di BC nuft min kunu# i izuzul. Kegije rozenkroj'i&era e o lanjaju na tu tranicu iz +heatrum Rhemicum'a.. :abent artificium Yuo priu per uadeant# Yuam edoceant. Kako ka nije. +o u i ti argumenti kao *ramantijevi o 8an'Uni ma onu.

+ačke je po tavila nauka# po le 2armenida# da bi odredila odakle dokle e šta kreće. !naju jer u premni da znaju. 3reme po lednjeg otkrovenja nije vreme a ča ovnika..o podara. " 3eliko *elo *rat tvo# zvali ga društvo 0u%e i Kr ta# zvali ga piritualno viteštvo čije u amo jedno čedo +emplari# pred tavlja mnoštvo mudraca# malog# vrlo malog broja izabranih# koji putuju i torijom da bi ačuvali jezgro večne mudro ti.o podari .. ( dakle kad god budete našli nekoga ko ebe naziva . 2rirodno . . ( torija e ne odvija po lučajno ti.ve e veze u po tavljaju u vremenu Etanane i torije@ gde tako malo znači pre i po le nauke.o podara . . Nije uopšte nu%no da e hoće. .uviše je bajna'ako dozvolite jedan nepri tra an ud nekog ko bi mogao da vam bude otac'dakle dolazi pre. Nije i pravno umovanje prema logici vremena# već ono koje je po logici +radicije. " . Konačno izmešane u i ve potpuno jajne# boja plamena neke bele vece# vidite i kre# o ećate da vam celim telom prolaze %marci# ve je to ono što nagovaštava začetak pogona koji le%i u amom predmetu za ortoga ko o tvaruje op tevno delo.. Ništa e ne kreće# i po toji amo jedna tačka#tačka iz koje e ra$aju u i tom trenutku ve druge tačke. " Ali ne produ%uje li e onda ta priča u nedogled. " Naučnici lakrdijaši jer na toje da doka%u ono što bi e inače moralo da zna# a da e ne pokazuje vima. 8a mo vi ačuvali to o ećanje za tajnu bili bi mo za lepljeni raznim otkro' venjima.va vremena me$u obom aobraćaju pomoću imbola# pa je dakle nevidljivi :ram društva 0u%e i Kr te po tajao i po toji u vakom vremenu# nezavi no od tokova i torije# i to'rije viju va . BPH77 3izije u beliča te# plaviča te# belo rumeno vetio. " Ali jednom rečju vi koji za tupaju tav o večno ti društva 0u%e i Kr ta. Njih treba tra%iti na drugoj trani.o podarem# članom društva 0u%e i Kr ta# ili +emplarom# znajte da la%e. ( to je ono lukuv tvo .. 1na je delo .zbrkanih predaka. -i lite li da verenicikoje budemo videli utra uveče znaju ili u mo%da u tanju da doka%u ve ono što im je Kardek rekao. Naivno t B4'ovekovnih okuli ta# i naših av'remenika# je u pokazivanju i tine nad i tinama metodama obične naučne la%i. " <ta znači to da po toji. " 3i utvrdite. " Ali ukratko# i opro tite mi ako am banalan. 1na je amo tajan tveno poreklo onoga koje uče tvovao u njenom tvaranju. " +uko je. a vim je dovoljno da e bude preman. 8uštvo 0u%e i Kr ta po toji ili ne. ?2api# -artin de 2a kuali# 2riz# <amiel# BG4H# tr. .veta brane e pomoću tajne.veta# kojima ništa ne izmiče.am pojam Ete tačke@ pogrešan je. " Ali u toj tačci.

tijA. " *lago njima# reče Ampard. 2retuš veljuš drevni u afrički mudraci koji u čuvali op tveni narodguNvreme deportovanja# poput 0ej Kongua ili 2aj Agu tinja. Uvek amo da bi . e' /e te da im je blago# reče Alje#. Kabokluš u naprotiv indijan ki duhovi# ni:> krnavljene ile# či ta prvobitna priroda. Ešu je joruba bo%an tvo# demon naklonjen šali i čarolijama# no po tojao je nekakav bog šaljivčina i u indijan koj mitologiji.li mo. 1vi vernici u već i korenjeni# bačeni u trašnu košnicu grada i# kako bi govorio <pengler# merkantilni zapad# u trenutcima krizo# iznova e okreće zemalj kom vetu.iri voje jezičke obradive zemlje po red valovitog tla# da čak i more dotiču# tako da vi$en iz vazduha# pod noćnim vetlima# liči na o vet'(jeni pramen ko e na crnoj ćeli.ii za barracao# neku vr tu mugacina# naišli mo na tatuicu K.uh# već okru%enu %rtvuina pokujnicama. 1ni u u pomena na jedan period rop tva koji je po tao mit# gde crnac više nije pro ta %ivotinja već po taje porodični prijatelj# čiča# čika. . 8ok hitio ulazili Ainparo mo jo odvukla na tranu. " /a am vite h(ivui ila. " 1ni o kojima govoriš u katolici# ljubavi# to nije i to. 2itagora# 8ante# . 1na u ta koja izazivaju tran & medijum# cavalo# u izve noj tački igre upozorava pri utne daje i punjen jednim višim bićem i gubi ve t o ebi.alvadoru# Alje je bio taj koji je došao po na . 2o ednutih od trane ori a neće biti već od egun a# koji pred tavljaju duhove pokojnika# a potom od trane Ešua# afričkog :erme a koga te videli u *aiji# i od njegove pratilje# 2omba Iire. B j)ni# ve dok ga više biće ne napu ti# a potom e mnogo bolje o eća# nekako pročišćen i či t. 5#ur ni i čuo 3 1naj jo tapir nu konferenciji govorio o arij'BPO koj epohi# ovaj govori o umraku zapada# *lut und *oden# krv i telo# to je či ti nacizam. Kod umbande afrički ori e o taju u o novi# tu već potpuno inkretizovani a katoličkim vetcima# a do izra%aja dolaze amo ova o novna obele%ja. Kao i u . 3eliko *elo *rat tvo9 8oveli u va do toga da op tvenog *oga pojedete. " !apamtite# večera e radi o umbandi. " Nije tako jedno tavno# ljubavi# na drugom mo kontinentu. " :vala na obaveštenju.polja je imanje izgledalo kao uobičajena gra$evina& čak i tu e ulazilo iz jedne baštice# kromnije od one u *aiji# a i pred vriil. (manje gde je trebalo da e odvija e ija# iligira# biloje u zoni amog centra# ako je moguće da e govori o centru u gradu koji . . " 2reto velho i caboclo .46> 8ošlo je obećano veče..veta 8eva -arija i ma oni. " A pokojnici ko u. " U po tavljaju vezu a majkom zemljom.. " ( to je# zar ni i čuo.

Najveći u deo ačinjvale %ene i Amparo je na račun vog pola i kazala ironiju ?"o ećajnije mo# nije li tako. ( tupio je pai'de' anto# eo blizu oltara i po vetio e verni'cima# go tima# zapahnjujući ih gu tim aromama cigare# blago ilja'jući ih i nudeći ih šoljicama tečno ti# kao pri nekom brzom obredu euhari tije.ete Encruzilhada e -ojuba9 E -ojuba# e -ojuba9 . . (grala je gubeći pogled u praznini# dok atabakea ni u davali predaha ni vojim ni njenim nervima# oštri miri i od ka$enja zapahnjivali u dvoranu i omamljivali uče nike i pri utne# . Atabakeš u ubrzali ritam# a kavaluš u zapo eli pro tor pred BPPoltarom i započeli da e podaju oduševljenju tipičnih ponto a.ve je okušala# ali ukoliko ni te kloni po prirodi# i naklonjeni# be kori no je& tran kod nje nije dolazio nikada. . " U ovom lučaju i ti predmet inkretizovanja. Alje nam je pokazao jednu plavušu# neku Nemicu p ihologa# koja već godinama prati obrede.> -e$u %enama tu je bilo čak i Evropljanki.na redili. Na podijumu u atabakeš već počeli da e komešaju# prigušeno lupaju dok u po većeni započeli pe mu pokajnicu Ešuu# i 2omba Iiri& . Nedo tajali u ori e# ali e njihovo od u tvo očitovalo na licima pri utnih# i ladunjavom miri u tr ke i ku'vanih jaja# u vonju tolikog znoja koji je na tao od vrućine i od uzbu$enja u očekivanju %ire. Ne upra%njavajte ljubav# već umbandu. Alje nam je dao znak da u$emo. 1bredni pro tor je još bio upra%njen# dok e i pred ograde već gurala raznolika gomila# ver'nika# znati%eljnih# belaca i crnaca pomešanih# me$u kojima u e i ticali mediji a vojim pomoćnicima'kambonuš'u belo obučenim# neki bo ih nogu# drugi u patikama za teni . Kleknuo am# a vojom pratnjom# i i pio& primetio am# kod jednog kambonua koji je tečno t točio iz neke boce# daje u pitanju 8ubonnet# ali am e potrudio da ga i pijem kao daje u pitanju elik ir za dug %ivot.ala je bila u obliku pravougaonika# a pro torom obezbe$enim za igru kavaluša# olatrom u dnu# ogra$ena metalnom ogradom iza koje je bio podijum a bubnjevima# atabaYue . ( to je neka kultura.eu -araboe e -ojuba9 .eu +rance 0ua e -ojuba9 E-ojuba# e -ojuba9 . " 2o toji amo jedna kultura& da crevima po lednjeg člana društva 0u%e i Kr ta bude obešen i po lednji pop.ire e -ojuba9 2očela u oka$ivanja i pai"de" anto ih je obavio nekakvom kadionicom# a teškim miri om indijan kog tamjana# uz po ebne molitvi) 1šalau i *ogorodici Našoj. 8a i to pogledamo# ajde. Ako je poljašnjo t bila zapuštena# pravu buktinju napadnih boja pred tavljala je unutrašnjo t.eu +iriri# e -ojuba9 EZu 3eludo E-ojuba9 A 2omba . 1dmah am naleteo na olatar& pretuš veljuš#kabokluš u raznobojnom perju# veci koji bi mogli da budu a licider kog rca da nije bilo njihovih pantagruelov kih dimenzija# veti /ovan a vetlucavim oklopom i karletnim ogrtačem# veti Kozma i 8amjan# mačem izranavljena *ogorodica# ijedan od be mrtnih hiperreali tički :ri to # ruku raširenih poput i kupitelja iz Korkovada# ali u bojama.

A onda ti miri i# i ama vrućina. " Ne o ećam e dobro# kazala je " htela bih da iza$em.-olim va # o tavite me da ovde uzmem malo vazduha# vratite e unutra# radije bih da o tanem ama# ni am invalid. No to me je već našlo i u Eškolama ambe@ u 0iju# poznavao am p ihološku nagu muzike i šumova# i tih kojima u bili izlo%eni i naši u di kotekama groznice ubotom uveče. Nemica je igrala ra kolačenih očiju# tra%ila zaborav gotovo vakim hi teričnim pokretom vojih udova. 8o:lal kriknula je Amparo# ( dodala pur ruci na nekom jeziku kuji no pozmijuin# 3ideo Nam da jo pal'de untu prebledeo# ili ( PG bolje po iveo# kako bi e govorilo u avanturi tičkim romanima kad preblede ljudi crne puti. Ni9# nikao je paide antu koj na je pratio# " tvar je u tome rin omi ?Ki odiijo o obine medijuina# odlično je reagovala na pontuš# po imiliiio am jo. -alo po malo o tale kćeri veca padale u u zano # izokretale glave naopačke# tre le e oblivene znojem# plovile u oekanom zaborava# a ona napeta# gotovo plačući#izobličena# kao neko ko očajnički na toji da po tigne orgazam# i tre e e# i muči e# i na kraju e ne ovla%i..izazivajući kod vih'verujem# za ebe znam'grčeve u tomaku. 2rešao am rukom preko čela# a neki tarac mi je ponudio jedan agogon# mali pozlaćeni in trument# neku vr tu trijangla a zvončićima# po kojima e lupalo štapićem. "e (za$ite . " Nije ništa# rekla je " trebala am niišlt> Xl)i prezalogajim. Učinili mo joj po volji# ali pošto am ušao# po le prekida na vazduhu# miri i# bubnjevi# i ada već očit znoj koji je impegnirao vako pojedinačno telo# i am loš vazduh# delovali u poput gutljaja alkohola na onoga ko po le duge ap tinencije počne da pije. " 8o ta# već# imam mor ku bole t# pojela am nešto što ni am mela. *ubnjevi u lupali# pontuš u e uzdizali u vazduhu gu tom od dima. Na vccAciiijom vazduhu e povratila. 1ni po ednuti kaboklušima puštah u naprotiv kreštave krikove ratnika'hiahou99'a kambonuš u e trudili da podr%e ve one koji ni u mogli da podne u ovo na ilje op tvenog dara. Na tojala je da izgubi kontrolu a povratila bi je u vakom trenutku# irota +evtonka bole na od dobro temperovanih klav ena. 1ni izabrani u me$uvremenu u vršavali voj kok u prazno# pogled im je po tajao be ciljan# udovi e krutili# pokreti po tajali ve više mehanički# ali ne i lučajni# jer u objavljivali amu prirodu bića koje ih je poha$alo& neki ne%no# a trane pokrećući ruke i pru%enih dlanova# kao da plivaju# drugi pak i krivljeni# porih pokreta# a kambonuš u prekrivali belim lanom# kako bi ih i ključili iz pogleda gomile# ve ove koji u pod uticajem jednog po ebnog duha.. (zve ni kavaluš u grubo tre li glavom# a oni po ednuti od pre'l#uš veljuš puštali u mukle zvuke 'hum'hum'hum' pokrećući e tela povijenog unapred# poput tarca koji e o lanjanaštap#kezeći e# dajući bezube i izmršavele likove.. Alje je primetio nezgodu i pomogao mi daje izvedem napolje. 8r%ao am Amparo pod rukom# i za trenutak am o etio njene ruke koje e znoje# njeno telo koje e tre e# poluotvorene u ne..

Kako u već medijumi do ezali tran kambonuš u ih odvodili na ivicu lokala# po tavljali da ednu# nudili lule i cigare.. Kao što je napominjao 8iotalevi# ona pred tavlja i am trenutak u kome e bo%an ka up tanca širi i ra pro tire prema vojoj periferiji bez kraja.ila# do$i da zapo' ednešprazninu. U pro toru amih igrača kretali u e još mnogi kandidati za ek tazu.ada znam da :e ed nije amo efira milo ti i hAubavi. Kupao am po ago'gonu# na tojeći da e u kladim a ritmom bubnjeva# i korak po korak polako am po tajao činilac doga$aja# uče tvujući ovladavao am njime# gušio am napeto t pokretima nogu i topala# o loba$ao e od onoga što me okru%uje time što am ga izazivao i ohrabrivao. Neki u nago'veštavali početak tran a# koji u kambonuš umereno pod ticali# vraćajući ih potom u gomilu# tu već potpuno opuštene. 3ero' vatno am ubrzao udarce vojim metalnim štapićem ne bih li e jedinio tele no a vojom %en kom# ili konačno ahton kim duhom čije je ona otelovljenje.napodijum# rekao je " virajte# biće vam bolje. Neki u bili obuzeti Ešuom i pokazivali u opak izraz# podmukao# lukav# na tavljajući i dalje a neartikuli anim i padima. Ka nije će Alje da pokuša da mi obja ni razliku izme$u onoga ko zlopamti i onoga ko zlopati. 3ernici koji lično ni u bili zapo ednuti pritrčavali u da kleknu pred njihove noge# govorili im na uvo# lušali njihov avet# primali njihov blagot' vorni uticaj# tonuli u i pove ti# u tome dobijali utehu. Nemica e neprirodno tre la u na tojanju daje nešto pro'tre e# ali potpuno uzalud. Kambonuš u preuzeli brigu o njoj# obukli u je u obredne haljine# podupirali u je dok je . E2omba Iira# 2omba Iira9@ vikali u oni koji u pri%eljkivali čudo# budući da e $avolica te večeri još nije pojavila& " 1grtač joj je od baršuna# av oivičen u zlatu# trozubac dr%i od rebra# preveliko je njeno bogat tvo. .. 3ideo am kako e naglo bacila u red igre# za tala licem neprirodno i pru%enim prema gore# gotovo ukočena vrata# zatim e u po' BP4hotnoj arabandi prepu tila zaboravu# pokretima ruku koji u nudili op tveno telo.. Amparo e bez umnje vratila de etak minuta ka nije# i igurno daje i ku ila i te one po ledice koje am ja pre toga. Ali nije dobila agogon# a što mo%da niko više nije ni %eleo da ponudi.. U tom je avetu bilo homeopat kog znanja. 2rizvana od gla ova što u dolazili iz atavi tičkih dubina# izgubila jo vaku %elju da e odupre. Ni am imao hrabro ti da e umešam. /a# kako am lupao u agogon# ni am više bio u toku a onim što e u tvari doga$alo u ali# budući da am e toliko trudio da odr%im amokontrolu i da odr%im ritam. 1na označava brigu %ivih za mrtve# no igurno ima i onih koji bi rekli da označava brigu mrtvih za %ive. 2omba Iira puna . *aš u tom trenutku video am Amparo.

. " 8ešava e# dešava e# govorio joj je ne%no Alje. . Alje je o tao nem u ada već dubokoj noći# i uručio nam pozdrave dok je za tao pred našom kućom. hutao am. -rzim voj zavičaj.ve ove devojke u pojele i popile nešto pokvareno. Alje je hvatio moju nevolju te mije predlo%io da odemo i me' limo e u jedan bar na Kopakabani# koji radi preko ćele noći. . 1dbila je da primi one koji u pritrčavali da izmole proricanja# i dala e u plač. +i e gubi# ljutito mi je rekla " ja am bedna prljava crnkinja# dajte mi jednog go podara# to am i za lu%ila9 " 8ešavalo e to čak i plavoko im Ahajcima# tešio ju je AhAe. 2otpuno ama u redini ale Nemica je još uvek igrala# po toje ljubomornim pogledom propratila do%ivljaj Amparo. Kaku noć. " ljud ka je to priroda. Amparo je zamolila daje odvedemo do toaleta. 1bred e privodio kraju. 3ečerašnja %ira primicala e vom kraju# napu tio am podi'jum i dotrčao do nje# Alje je već bio pored nje i ma irao joj lepoočni'ce.okončavala u kratkom i %e tokom tran u. Amparo je kazala da bi e radije popela gore ama. Amparo je otkrila da urišaš# za koje je mi lila da ih je izbri ala iz vog rca# još uvek čuče u njenoj utrobi. " !ašto ne odeš da prošetaš# rekla mije# " vrati e dok već budem u dubokom nu. 3ečera u klima# okolina# povećali budno t vih na # vi te to i ku ili na vojoj B*C ko%i.*iti neko ko je po većen i biti mi tik nije i to. " Ka u# ili pak kultura# ako baš hoćete# tvore amo deo našeg koloktivno ne ve nog. Ali nemojte da mi lite kako gledam a naročitom impatijom ove običaje ope dnuto ti. 0ekla am već# mora da am nešto pokvareno pojela. No upr'ko daljnoj uporno ti ad e već bezvoljno pokretala. " Kakva ramota# govorila je Amparo# "ja u to ne verujem# ni am to %elela ja# ali kako am amo mogla. Uzeću jednu tabletu. Kroz de etak minuta Amparo e vratila# dok mo e mi već opraštali od pai'de' antoa# koji je u%ivao u jajnom i hodu našeg prvoj) u reta a vetom mrtvih. " Ali onda i kupljena i nema# plakala je Amparo# "još uvek am obična robinja. 2o većivanje# intuitivna . 1tpratili u je da edne po toje već bila mokra od znoja i teško di ala. Nemojte mi liti da to matram za pozitivnu činjenicu# 3i te čuli kako govorim a poštovanjem o tim natprirodnim energijama# koje u ovoj zemlji bukvalno trepere oko na .. Alje je pokušao da rkne moju batidu# zatim je prekinuo tu tišinu# tu mučninu. 1pro tite mi obojica. A jedan drugi deo predodre$en je za arhetip'Nke oblike jednake kod vih ljudi# i u vim vekovima.

. 1va naša Amparo urovo vam je nadzirala ve t a nije uopšte obraćala pa%nju na op tveno telo. 3ratio am e kući i zatekao Amparo kako pava.ol# 3eni cito cum tui piritibu .. 2o većeni e naprotiv prepoznaju amo izme$u ebe. -i tika je degradirani oblik veze a bo%an kim. (zgledalo mije da uz bok imam nepoznato biće. Ne pokazuje e polja# vo$eno je tidom# a po ebno e i tiče ja noćom i mire'nošću. 2o većeni upravljaju ilama koje mi tik i ključivo ima da trpi. 2ošla je# a platnenom torbom# i jednim tomom političke ekonomije pod rukom. -i tika je demokrat ki ako ne i demagoški fenomen# po većenje je ari tokrat ki.miru. Alje mije odao da upravo napušta *razil. 2otom mije napi ala jedno kratko pi mo# vrlo neodre$eno. 2o većeni bodri mi tika# kori ti e njime kao vojim telefonom# kako bi u po tavio vezu a ra' tojanja# kao što e hemičar lu%i lakmu 'papirom da bi utvrdio da li u izve nim okolno tima up tanca dej tvuje. am zmajove da leta# jar u tu ino kod njih ui tinu prelepi. 2ozdravili mo e u mučnoj atmo feri. 2o većenje je plod duge a keze duha i uma.toga go podari veta je u po većeni# ali e ne odaju mi tici.ledećeg jutra mije kazala# hladno# da ide u 2etropoli u po' etu jednoj prijateljici. U tom mi lu ne po toji bitna razlika izme$u po ednuto ti ovih kavaluša i a keze vete +ereze Avil ke ili vetog /ovana od Kr ta. Ni am više video Amparo# ni am više vi'd o Anip. -i tik je za njih rob# pro tor i poljavanja numinoznog# putem koga i ami nagoveštaji neke tajne bivaju uho$eni. .loane B7CH# BH6# ver o> . ?2icatriZ# .poznaja tajni koje razum ne mo%e da obja ni# unovratan je proce # po tepeni preobra%aj duha i tela# koji mo%e da dovede do po tizanja uperiornih o obina i čak do po tizanja be mrtno ti# no to je nešto intimno# tajan tveno. Nije me obuzela tra t# ljubomora# no talgija.ii ine prijaKoljo# provodio am be krajne ate na pla%i izla%ući eeAA A. " U izve nom mi lu. " -o%da pitanje uma a ne rca. -i tik je kori an# jer je teatralan# pokazuje e. 1 ećao am e kno prazna# jajana# či ta i i prana aluminijum ka konzerva. . Ni am joj odgovorio.adiZ# . BGB7Q *eMdelu # 8emeMme # AduleZ# -etucgaMn# Atine# FfleZ# UYuizuz# . U tišini am e i pru%io pored nje# u mraku# i proveo be anu noć. Kaik je uvek labiji u odno u na na . *ilo je vrlo ka no. 8va me eca ni gla a# a ja je ni am ni potra%io. 1 tavio mi je voju adre u u -ilanu. Kazivala mije da joj je potreban period za razmišljanje. . 2roveo am još godinu dana u *razilu# no bio am praktično već piciiKin za povratak.

. Komljenje po ude ozbiljna je kata trofa# govorio je 8iotalevi zabrinuto# i ništa nije toliko lišeno %ivota kao jedan pobačen vet. U pon duše nalikje na vilenu nit koja pobo%noj vr i . " 2robaj ti da tvaraš od nule.ui\j@ Adam 1admona. :-L .troge 2re ude# što ju je izvršila . " Naprotiv# vraća e# govorio je 8iotalevi. LNNe:l NNLe " -ultlmedijum.:OA. Naš jo problem da o tvarimo tiYYun# povratak# vraćar\jo u prvobitno l. " ( i pada li nešto iz toga. 1 tatci vetlo ti ra uli u e po vemiru# i od njih je na tala gruba materija. (li u odnekuda školjke# te Yelippot# začetnici ra ula pritajeno vrebale priliku. +ako ve ob'nnvljiimo ti nivnoUi%i lnikKuro parti ujimu# likova# ili oblika koji bi B*Hpreuzeli me to efirota. " Fijuk ili vetio. -ora biti da je u femiru još na amom početku po tojala neka greška# no ni najučeniji rabini uopšte ni u u peli daje obja ne. " 8uirui *ogjKtaVvetfo t LU(. 8iotalevi bi nam če to govorio o poznatoj kabali tici ( aka Kurije# kod koga e gubio poredak pri izdvajanju e'firota. " 1ne u me$u nama# govorio je *elbo.eburah# zvana i 2achad# ili U%a # efire a kojima e po ( aku <lepom pokazuje amo !lo# školjke u poprimale vid tvarno ti. A zatim# pa%ljivo je objašnjavo 8iotalevi# u vetlu ove .. fD# .tvaranje pred tavlja# imao bi običaj da ka%e# tok bo%an kog udi anja i izdi anja# poput u treptalog dahtanja# ili rada kakvog me' ha. " Kjigava neka pa mina te Yelippot# govorio je *elbo " agenti $avol kog doktora Fu -anćua. " . t@V' @L . " 3elika A tma koju *og ima# tumačio je *elbo. A potom. +o je nešto što e radi amo jednom u %ivotu. 2o ude odre$ene da akupe Keter# :okman i *inah odolele u njihovom blje ku# dok u e kod ni%ih efirota# od :e eda do /e oda# vetlo t i dah najednom tako na%no izlili# i po ude e razbile.ve e širi od *oga# pri grčenju t imt uma. *og dok duva ovaj vet poput taklene boce# i am mora da e napne# da uzme vazduh# a zatim pušta dugi vetleći fijuk onih de et efirota. " 1bazri e oko ebe# govorio je 8iotalevi.g " Ali neophodno je da vetlo ti efirota budu akupljene u takve a ude koje mogu da izdr%e tu njihovu vetlo t.Komljenje po uda. . -oguće da u trenutku u kome e *og prazni i izdiše# u prvobitnom udu o taju izve ne kapi ulja# o tatak materije# onaj re himu# i *og e nekako i am izlije a tim o tatkom.

1n je bio izvaljen# na krevetu u zano u# budući daje to bio jedini komad nameštaja u ovom običku što gaje pod kiriju davala jedna grupa preo talih še eto maša# a kako bi e zadovoljile i tele ne potrebe. .iderio je korifteim zu čitalo# ko e i5ju. . *io je amo pri utan u jednom tanu tokom provale organa po toje neko akrio pod krevetom tri pištolja i dva paketa ek ploziva. Na pravoj e tranici širila fotografija nekog koga am odmah prepoznao# budući da am ga godinama vi$ao kako rkuće belo kod 2ilada. U donjem tek tu je tajalo& " =ovek koji je ubio Alda -ora. *ez pra ka# pora# tako da mo e tu vi našli u amom glibu pro te materije# gde e crvolika bića izle%u već vekovi'ma. 2reviše am e bio udaljio od voje zemlje# dok u e odvijale velike tvari# i %iveo am u nekakvom univerzumu naduvenom od bci mi la# gde u čak i italijan ki doga$aji dopirali pod oreolom legende. A to ja upravo radim# ada# u punoj noći# u neprirodnoj tišini ovih bre%uljaka. ( l.elina# de ničar ke revije veličale u revoluciju +rećeg . 1tišao um jer uin voć umeo daprepoz'tiu8i nečiju ideologiju iz tonu u gla u# načina izra%avanja# oveštalih cilnla. 3ratio am e kod 2ilada# no o etio am e na tranoj zemlji. 1 tavio amje prud velikim pmmenama# gotovo e o ećajući krivim što be%im u trenutku kad e vode računi. +ako u završili vi iza brave# na >Diu?linu danu. !atekao e bilij ar# bili u tu manje više i ti likari## ali e fauna mla$ih bitno promenila. 2rirodno# kao što am aznao po povratku# -ora nije ubio on. -i lio am da# ukoliko je lomljenje po uda tvarno bilo# prva pukotina je mo%da na tala one večeri u 0iju tokom obreda# ali je pri mome povratku u otad%binu izbila ama ek plozija. kao levičar pominjao bi Ničea i . 3eć am e pribli%avao tride etim. NMe e više Kovurilo o ruvolin&M i# 8e5. +ako vet vakog trenutka# kori teći pi e iz +ore# ula%e napor da prona$e onaj prirodni oblik koji bi mu omogućio da iza$e iz voje trašne konfuzije. Ali am neko veče u peri kopu još o ećao da am ob'motan lepljivom luzi onih školjki# koje am kon tatovao oko ebe# neprimetnih pu%eva golaća inkru triranih na taklenim kadicama škole# pomešanim a vim onim barometrima i zar$alim atnim zupčanicima koji u u potpunoj hibernaciji.nliju am tako malo razumeo zadnjih godina. (nl. Nešto malo pre nego što am napu tio drugu hemi feru# u vreme dok am privodio kraju voj boravak tako što am ča tio ebe jednim letom iznad prašume Amazona# dopale u mi u ruke neke# lokalne novine# koje u uneli za kraćeg zadr%avanja u Fortale i.n/:3:1 lili. U tom dobu moj otac je bio otac# znao je koje i D)de %ivi. 1n# i kad bi e našao a napunjenim pištoljem i probao bi ga tako što bi opalio u uvo. 3ratio am e iz *razila a da više ni am znao ko am. /edan od tanara je bio povezan a nekom oru%anom grupom# a drugi ni u 5.veta.poma%e u mraku# kako da na umice prona$u put ka vetlu.i (limana# mogli bi mo i da ga nazovemo gar onjerom.ada am e vraćao# nišani znao vifln koju n kim.nali da u tvari odr%avaju gnezdo.hvatio am da u neke od tarijih mušterija već otvorile škole tren cendentalne meditacije i mikrobiotičke . 8a celokupno ure$enje tana nije pred tavljalo jedan mani'ie l.

Ali u e# pored# ophrljene mladima# redale drugačije mašine a fluore centnim ekranom# gde u e u hrpama obrušavali katapultirani mišari# kamikaze . Ali u bez umnje morali da batale fliper budući da ovaj ne mo%e da e igra a pištoljem za poja om.hvatio am do ta neodre$eno ono toje *elbo već odavno a najvećom pronicljivošću primetio# a što am pronašao u jednom od njegovih file . Kod 2ilada u već treperela opaka vetla levice# i mo%da u i pred ekrana video igre . Upitao an nije li neko već otvorio pro tor za umbandu. +o mo%eš da uradiš amo vojim pubi om# i gotovo igrom bokova# tako što e pubi više očeše nego udari# obavezno tako da zadr%iš orgazam. Ali tu je tvarno potreban jedan venerin breg# jedan %en ki pube # koji ne tvara udubljenja izme$u tomaka i mašine# i da e ne umeša kakva erektivna tvarčica# no amo ko%a nervi ko ti# motane u jedan par d%in a# i uzvišeni erot ki zano # nekakva pritajena frigid' A no t# nezaintere ovana prilagodljivo t enzibilitetu partnera# klono t da e potakne %elja za čim a da e ne po tane %rtva po tvenog preterivanja& vaka prava jahačica mora da izludi fliper i unapred u%iva u činjenici da će da ga napu ti kad za%eli. A više nego pube # ukoliko e bok pontano kreće# mišići zadnjice u ti koji udaraju napred# ali ne%no# tako daje udar već ubla%en kada tigne do pube a# kao pri homeopatiji# gde što i više a tojaka tavio u ra tvor# a up tanca e u vodi već gotovo ra tvorila budući da je po tepeno dodaješ# tako dajo gotovo a vim ne tala# a efokat ločunja je utoliko jači. Korencu nije imenovao# ali je očito da e radi o njoj& jedino je ona igrala fliper na taj način# filename& Fliper filename& Fliper 2ri igranju flipera kori timo i pube a ne amo ruke. Kod flipera nije problem da e kuglica zau tavi pre nego što je pohlepno proguta rupa# kao ni da e naporom bekova izbaci u redinu polja# već da e prinudi na zadr%avanje pri vrhu# gde je veliki broj vetlećih meta# da odbija od jedne do druge# kru%eći %e toko i bez cilja# no baš onako kako e %ele'lo. . Kako ne bi narušio r% legende# 2ilad je još dr%ao jedan tari model flipera# kakve ad izgleda već kopira Kihtenštajn i prepuni u ih antikvarijati. +o ne# moguće da am ovde bio u predno ti# tekao am po obno ti za koje niko nije znao.alaktika prošli čak i kuriri Rrvenih *rigada vrbujući tu po zadatku. loto kuko o a pube a jedno za' ljivo trujanju preno i na de k i fliper e bez nervoze ( EPpokorava# kuglica juri protivno prirodi# protivno inerciji# protivno gravitaciji# protivno zakonima dinamike# protivno zami li lukavog kon truktora da bude neuhvatljiva# hvata je zano pokretačke ile# o taje u igri za čitav jedan period koji e pamti i koji e ne pamti.re torane. . +o mije po talo ja no dok am pratio *elbov pogled koji e za'lepio za Korencu 2elegrini. A to upravo ne po ti%eš udarajući po kuglici već preno eći vibracije na amo no eće telo mašine# a a mnogo uvi$avno ti# kako fliperu ve ne bi po talo ja no i prešao u kontranapad.poljnog 2ro tora# ili bez reda kaku'tala %aba krekećući na japan kom.

-alo po malo# i ne vake večeri# i moru tranih lica ponovo am otkrivao ona# dobro poznata# pre%ivela# premda am e i gubio u ilnom naporu da ih prepoznam& neko za tupa prava kakve izdavačke agencije# neko avetnik u banci# neko prodaje knjige na otplatu " no ranMe u pla irali =eova dela# ada nude budizam# a trologiju# her' J) bori teriju. Korenca 2elegrini mu je# neznam u led kakvog kuršlu a# obećavala amo Klatno. " <ta je tobom#pošto te više uopšte ne vi$amo.vakako je već video i Klatno. " Ko te to ad pa vi. 3eć je bio započeo daše drogira vojim Abu'lafijem i moguće daje već i nanjušio duh projekta :erme . U prvo vreme ulo%io am napor da e priviknem ponovo na 2i'lada.niovo glad zn Ume# a utoliko bolju ako pojmovi nlNii bili ukl.ik i na univerzitetu# gde B -: am e ponovo ušunjao ne bih li pronašao kakvo me tašce i za ebe.uo dn im ponudim po lu pur ati provedenih u bilo kojoj hihlint.oci. 1bja nio am mu da je to lik iz :ofmanštala# ne neki ekonomi ta. Aule u bile tihe# tudenti u promicali poput enki hodnicima# po obni da jedni drugima ponude amo op tvene %alo ne malenko ti.2redpo tavljam da e *elbo zaljubio u Korencu 2elegrini u tom trenutku# pošto je uvideo da bi ona mogla da bude ta koja mu obećava nedo ti%nu reću. 1 motrio am ih# kako mucaju# a pokojom edom u ko i# =ašom vi kija u ruci# pa am došao do zaključka da e radio o i toj nezrelo ti kao i de et godina ranije# kada u e polako ladili# kapljicom po eme tru. 1dlučio am da ebi mi lim nekakav po ao. :io am otišuo jor ju u l. 2ogledao me je kao da am bio od utan godinama& " -i lim pod tičemo kulturu# nije li tako. Ušao je u kuću tek po toje ova odlučila da ne objavi romane francu kih kolaboracioni ta kako bi e po vetila alban kim politič' . /ednog me je dana neki diplomac# matrajući me za docenta ?predavači u e već potpuno izjednačili u godinama a tudentima# ili je nekako obrnuto> upitao taje to napi ao Kord <ando o kome e govori na kur u o cikličnim krizama u ekonomiji. /a am naprotiv znao šta da učinim a obom. upitao me je neko od njih. .o vinuo vako morao da ima Nop tvunu (iAdi iju# n ju ju zai ta ni am imao .ada jo pak bilo dovoljno C uočenim imali pojma# vi Eu pokuzivali f. !amalo ni am izvukao ilne batine. 2rimetio am da po5. Ali verujem daje on putem nje počeo da uvida gotovo erot ku prirodu ovog automatizovanog univerzuma# mašina kao metafora ko mičkog tela# a mehanička igra kao prizivanje talizmatičnih ila. XN&.uolni.nujum toliki) tvari# medu njima u i toj meri i nedovoljno poznate# ti koju mn mof. +e i te večeri bio am na nekakvom prijemu kod tarih prijatelja i otkrio am upravo jednog takvog# koji radi za neku izdavačku kuću.

U početku morao am da e nagodim a avešću i pišem čak i diplom ke radove za bez'nade%ne lučajeve me$u tudentima. 2oredao am po dvema policama atla e# enciklopedije# kataloge koje am malo#po malo nabavljao. " Kad mo već kod toga# rekao mije " ti i u tvari filozof. .. 8ana am ponovo pregledao prevod jednog tek ta o krizi mark izma# i naišao am na navode čitavog jednog odlomka nekog An' elma Kenteberij kog. =i ta anarhija atoma bez imalo mi la. +o ti i ne znaš ali nema veze# tra%iš dva dana vremena. 8ošlo mije pro vetljenje& voju truku am našao. 1deš i preli taš kartoteku neke biblioteke# ponudiš cigaretu nekome na oba'veštenjima# na tragu i. /elAto dovoljno. Kla ične# pokušao je da bude odre$eniji a mnom. 1dmah am doneo odluku da pokrenem agenciju za obaveštenja iz kulture. 1bja nio am mu da je u pitanju An elmo dAAo ta# amo da ga Englezi tako zovu jer im je vazda bio cilj da e razlikuju od o talih.kim tek tovima. Ali ni u izbegavali ni po koju dobru knjigu iz filozofije. Nije bilo nimalo teško# dovoljno je bilo da e ode i i kopira neki iz prethodne decenije.ine# govorili u daje vet# kako da ka%em# obična naj itnija prašina jer je prepušten lučaju# a zgrušavao e u forme i ključivo jednim trenutnim i kratkotrajninfcinom bo%je volje. . (mao am reće da na$em dve obe i kujnicu u nekom tarom zdanju a periferije# koje mora daje lu%ilo kao fabrika# a jednim BG4krilom za kancelarije.. A potom# da boravim u vojoj kancelariji# a nogama na tolu i papirnom čašom vi kija koji am u ke i doneo iz bakalnice na uglu. Utvrdio am da e još uvek bave političkim izdavaštvom# ali po dr%avnim pitanjima.me tio am u drugoj obi jedan divan le%aj# a kencelariju ulaza. " :vala na epitetu# na%alo t ni am. Nikako da je dovršim. Ume to da njuškam po noćnim barovima i bordelima# ada je trebalo da odlazim u biblioteke# knji%are# da e krećem po hodnicima univerziteta. Apartmani koji u iz toga na tali imali u vi ulaz iz jednog zajedničkog hodnika& me tio am e izme$u tambene :jjencije i laboratorije nekog preparatora %ivotinja ?A. Na tome am radio tri dana# ad te vi na potezu. Neko ti telefonira i ka%e ti& *aš prevodim jednu knjigu i naišao am na izve nog " ili pre izve ne " -otokalemina'e. večeri pozivaš kakvog tudenta i lami tike u bar# plaćaš mu jedno pivo# dva# ovaj gubi pri ebno t# daje ti obaveš'tenje koje tra%iš# za d%abe. !atim u mi prijatelji izdavači lali rukopi e i trane knjige na lektori anje# prirodno one najnezahvalnije i uz kromnu . !a konzumiranje znanja takoreći nogu. . 2otom pozivaš voju mušteriju& " 8akle# -otokalemin U bili mu liman ki radikalni teolozi iz vremena (bn . =inilo mi e da am u kakvom američkom oblakoderu iz tride etih# dovoljno bi mi bilo da imam taklena vrata i zamišljao bih ebe kao -arloua.alon'+aZi'dormi ta>. " 8e# bio i neko ko je znao ve dok i bio u vom elementu. 8ovoljno je daje *og ra e'jan i za trenutak i vemir odlazi u paramparčad.

. " 3idiš da am upravo htela ja da uzmeme tom BC4.kupljao am znanja# i ku tva# i ni am odbacivao ništa. Ni am voju kartoteku zamišljao kao banku podataka nekog kompjutera ?baš ada u izlazili na tr%ište# i *elbo će tu o tati pionir>#na tavio am a manufakturom# ali am ebi tvorio nuku vr tu memorije na kartončićima od mekog papira# a unakr nim referencama. *io je BO. A u me$uvremenu am reo Kiju.. teoreme topologije. No mora da o tane izvan ove priče# ona i dete. juli B4GB.nadoknadu. . 2omalo kao igra koja te izaziva da ideš od koba ice do 2latona u pet pa u a# putem a ocijacija mi li. 3eze u uvek tu# dovoljna je %elja da ih potra%imo. 2ro to. Kant. Kapla # Kant. *udući da mi je ona to rekla.. *ilo mi je zabavno.. Ieleo bih da je tu# da me dr%i za ruku# dok upravo rekon truišem etape voje propa ti. ... " 1tišla am do tola da proverim jednu belešku. Name tio am e i pred# pokušavao am da joj uočim crte. nRi tilište# SS3((# BCC'BC6> Kija. ... .. " 2a što i ga onda o tavila na polici. B B4C i 7H Nek zna to kogod tra%i moje ime ja am Kija# ebi venac rukama lepim da pletem# vud meni e ide. Kriterijum je bio trog# a mi lim daje i ti koji lede tajne lu%be& nema informacije koja je bolja od bilo koje druge# ama vla t je u prikupljanju baš vake# a potom iznala%enja veze me$u njima.ve am uno io u kartoteku. 3eć me hvata očaj da neću moći daje vidim ponovo# ali mogao am i da je nikad ne retnem# i bilo bi daleko gore. -ilano e polako praznio# ala za kon ultacije biblioteke bila je gotovo prazna.. 2o le otprilike dve godine rada bio am zadovoljan obom.. Nadam e da a povratkom odugovlače# da će prihvatiti izve no t# ma kakva ona bila. kumova lama. " +o nije opravdanje. edamKenigzberškihmo tova. Kenigz'btiig..a vojim tomom dr ko je otišla za to. =ak i uz vo prilago$avanje ruko' pi a morao am da potrošim dvade et afiša za voj venčić o vetom Antoniju. 8a vidimo& koba ica' vinja'čekinja'četkica'manirizam'(deja'2laton.

1vde čitam da je afilovan u neko društvo ru%inog'kr ta koje e zove /utarnja !vezda. " <ta bih ja bez tebe. +ako u ra la naša tela ujedno# i od te večeri za nju am bio 2im. /edne am večeri ponovo video *elba ?prethodnih godina mora daje retko dolazio# a zatim je obnovio dola ke po toje reo Ko'rencu 2elegrini>. 2roblem je tu uvek da ih prona$eš. zapitao am. *io je to rdačan u ret# koliko je već on mogao da e otvori. <to. " Naravno da ima veze. *ili mo koro na i tom# ona je pretre ala reći iz encilkopedije. 1ko ponoći još mo bili u grčkom re toranu blizu 2alada# a gotovo ra topljenom većom preko grlića boce# toje za na bilo pravi znak.occi:9 veze. upitala je." Kako u pevaš da čitaš# ukoliko nije po redi *raj. " A# odlično vidim kroz. Koja do etka iz tarih vremena# potom o zataškavanju po lednjeg doga$aja u kome mo e mi zatekli kao auče nici i o po ledicama njegovih epi tolarnih ek pertiza. (mao am uti ak da jednu tvar moram daje ka%em. +ako mo počeli. 2odigla je glavu# i zai ta ni am hvatao da lije u pitanju vrat ili lice. " (maš zelene oči# rekao am joj. " /edi# uv i kao raga# rekla mije za večerom. =ini mi e da imamo gotovo praznu afišu o društvu 0u%e i Ki la# govorila mi je. " Kako. " 3erovatno. Nov tan ni am mogli ebi da pruštimo# pavao am kod nje# a omi če to boravila kod mene u kancelariji# ili je kretala u lov# jer je a mnogo više hrabro ti ledila našu putanju# i znala je da me uputi na ?liajA. Uvek i ti# mo%da nešto više pro ed# neznatno m'ršao# ne mnogo. " Neverovatno# rekla je# " i ja. -oram da je preradim duna referencu za /ejt a. Ne valja. Kome ar 8e An$eli više e utra# beleške iz *razila u" U redu# tavi tu jedu . 1ko pola jedan je klonila čuperak# da bi me bolje pogledala# ja am u nju uperio ka%ipr t dr%eći palac uzdignut i uradio joj& " 2im. " A kakve veze ima /ejt . " Ni govora. Ali da bi to rekla podigla je čuperak# i oči u bile zelene. 2onovo am počeo da po ećujem 2ilada budući daje bio poput kakve berze rada# tu am nalazio porud%bine.

pejd kulture# dvade et dolara na dan plu troškovi. !urimuiiic .a nešto više tek ta nego lika. lArišl. 3ideli mo e još koji put# pričao am mu o vojim brazil kim do%ivljajima# no odavao je uti ak pomalo ra ejanog čoveka# što inače nije lučaj. .i mu je Korenca 2elegrini. Korencinog. U redu# utra ću da navratim kod va . ". !.at. " /edna metalurška firma nam je naručila neku knjigu o metalima. .lučaj ad akta# a vim moguće. /edne večeri# već negde pri zatvaranju# reče mi# dok mu je pogled lutao& "!nate šta# mo%da će nam trebati vaš avet# nli no onako nogu. 0ekao am mu o vom po lu i izgleda da gaje zaintere ovalo. A meni& " ćo'vek am njenog %ivota. -o%emo da vidimo.oodforMou# odgovorio je. " Ali ne dolaze mi tajan tvene zavodnice# i niko ne započinje priču o malteškom okolu# rekao am. C čemu je reč. /cir ni X nvek mog %ivota.i. 0ekao joj je& " +u mije vedok. " 3idimo e. Kada Korenca 2elegrini nije bila tu nije kidao pogled a vrata# a kad je bila a nervozom je pogled u meravao ka baru# i pra'lio njene pokrete.o kog tipa& metali tokom i torije čovečan tva# od gvozdenog dobi> do legura za va ion ke brodove. 2ri tupačno# ali ozbiljno. upitao je *elbo. /elA zabavno. 2otreban nam je neko ko obija biblioteke i arhive kako bi našao dobre ilu tracije# tare minijature# gruvum u knjigama iz prošlog veka# valjda# o livenju ili o gromobranu.XD e# kako je amo on znao du porumeni/o. " !apravo to je ono što bih voleo da radim# da budem . 2odigao e i šapnuo joj nešto na uvo. ja večera . " /elA me pratiš kući.in(u (i.h'3:l.nije %iv pojavio. " . (# pozvao e na njega& " /edina tvar za koju mi izgleda da mogu da je radim dobro. " 3idimo. 8a li bi te mogli da nam e po vetite jednom ne'deljno# recimo# popodne. " Nikad e ne zna. upitao am ga. . " 8alA mije zabavno. . izra%e'B46 nije gledajući bez cilja.em .

A što e ovih tiče mi lim daje poziv prihvatio budući daje bio u vojoj pravoj prirodi epikurejac# i na tojao da pokrije izdatke ravne onima koje ima prodica Kaunda.. No tih je godina 3agnerova p ihoanaliza delovala i uviše de truktivno# nemoderno# bludnički# protiv razum ki# a da bi ponudila bilo kakvo teoret ko polazište i amoj ovoj revolucionarnoj delatno ti. =ak nifile Abulafije ni u mi pomogli da rekon truišem lučaj. kao što čini većina melanholika.. " A# rekao je on " Kaaaubon opro ti# moram da lu%im kao amuraj na točkovima go pi ni am ne znam čijeg %ivota. porili# i prirodno vaka od grupa pru%ala bi bitno različitu varijantu njegovog mišljenja. lAokii5. 8oktor 3agner je' au trijanac koji godinama predaje u 2orizu# odakle izgovor 3agner kod viju kojima je to bila tvar pre ti%a već oko de et godina bio redovno pozivan u -ilano od trane dveju revolucionarnih grupa autentičnog po t'še eto maštva. Nikada mi nije po talo ja no kako je i zašto ovaj čovek ne gla u prihvatio da njegovi ponzori budu ove uštin ki neparlamentarne grupacije.alo i) gotovo neizvodljivim da e radnici nateraju daje :vuro# i moguć@B Xl)i u toga dvo grupo# na odre$enoj tački# bile primoran@ da biniju i5.aramonom# u toliko da am e i ja a njim prijateljio." <ta ima veze.modu rudniku i 3ugnoru# i izabrale u 3agnera. . " <ašavko# rekla je ona ne%no# i poljubila ga u obraz. 2rivatno je moglo da e akupi više novaca nego u in titucijama# a za doktora 3agnera to je direktno značilo putovanje prvom kla om# be an hotel# uz to honorare za konferencije i eminare# a obračunate po njegovoj talnoj tarifi jednog terapeuta. 8ruga je priča zašto u po le ove dve grupe pronašle ideološko nadahnuće u 3agnerovim teorijama. <to e tiče doktora 3agnera# *elbo gaje poznavao još pre moga odla ka# i na tavio je a njim odno e i po začetku moje aradnje a . ?0. rekla je ona& " -olila am te da me kolima otpratiš kući. 1tuda je večera mogla i da prethodi kao i da ledi onoj večer 'i koje e pri' ećam. Ako joj je prethodila# ja an mije *elbov problem# av u%a njegove kromno ti. :ilu jo raznuliiim irioju dti navi nivolucionurni ubjekt mje proleter nogo upruvo miti konformi tu. Na primer bez podataka je file na temu večere a doktorom 3agnerom. Ni am razumeo u kolikoj meri i od kada. +eorije ovog 3agnera ni u imale i voju boju# da tako ka%emo# i njemu je jako godilo da ga pozivaju univerziteti# klinike# akademije. B477O 8ozvolite mi utoliko da dam jedan avet vom budućem ili već adašnjem čitaocu# ukoliko je tvarno melanho'ličan& u delu koji ledi ne treba da čita prognoze i imptome# da e time ne bi uznemirio i na kraju izvukao više zla nego dohra iz toga# time što ve što pročita primeni na ebi.*ertn# Anatomija -elanholije# 1k ford# BO6B# Uvod> *ilo je očito daje *elbo na neki način povezan a Korencom 2e'legrini. 1ko toga u .

Ka$aL vandejaca u oluji plovi du% breton ke obale# iznenada e jadan top o lobodi iz le%išta i dok e brod ljulja napred nazad započinje mahnita jurnjava od boka do boka i hi terija zbog opa no ti da budu probijeni i levi i de ni bok. U tome je u peo# voleo am ga.BCQ " Ume to da e prave anti'konformi ti od proletera mnogo je bolje da e proletarizuju anti'konformi ti# a i lakše je# imajući u vidu i plate doktoru 3agneru# rekao mi je *elbo jednog dana. U uzvišenoj liturgiji# trašni Kantenak po troji ljude na komandnom mo tu# veliča melog# kida a grudi jedan vi oki orden# njime ga odlikuje# grli# dok mornari uzvikuju voje pokliče upućene nebe ima.aramon je# o trošku in tituta za p ihologiju# preveo jednu zbirku kraćih e eja 3agnerovih# uglavnom vrlo tručnih# no ada već te%e do tupnih# pa otuda izuzetno i tra%enih me$u odanim mu ledbe'nicima. !atim Kantenak# u vojim uverenjima po tojan kao tena# pod eća na činjenicu daje baš on# odlikovani# odgovoran za nezgodu# pa izdaje nare$enje da ga treljaju. filename& 8oktor 3agner Tavol ki doktor 3agner Na tavak dvade et še ti 2ri debati am mu uputio primedbu.+(# Epobunjenici iz vandeje@ ?pofiov od BP4B># šuani?u vandejiibretan'ji># pod kornundom Iunu <uana i !or%u Kadudulu# genorula koji će e uprot taviti i Nupolmmu) odani Kujii S3((( u Kondonu# B4H3eličan tveni Kantenak# pun vrlina# pravičan i nepotkupljiv9 A tako je uradio amnom i doktor 3agner# poča tio me je vojim prijatelj tvom# a u mrtio me je podarivši mi i tinu.iromašni duhom izjedu i voje dušebri%nike. 8emon ki tarac je time vakako bio razdra%en no nije dao da e to na luti. . . 1va što u je izvodili vagnerijanci bila je očito naj kuplja revolucija u i toriji. Epizoda a markizom od Kantenaka iz BP47. . Nalikovao je na <arlija i Iipiana# pčelu i cvet. -1NA0:(. /edan genije ne podno i da ne bude voljen i odmah mora da zavede vakoga a uprotnim mišljenjem# tako da bi ga ovaj ka nije voleo. . . =ak je i odgovorio na način kao da %eli da opčini.a deontologijom o i tom trošku praktično me je be platno p ihoanalizirao. Nije meo da mi opro ti# jer mije te večeri razlaza zadao mrtni udarac. /edan tobd%ija ?kuku# baš onaj u led čije nepa%nje top nije bio pričvršćen po propi u># hrabar kao niko# a lancem u ruci# gotovo e baca pod podivljalu Ezver@ koja umalo da ga mrvi# zau tavlja je# prikiva# meće na po tolje# pašava la$u# po adu# čitavu mi iju. Nehotično# gotovo nagon ki& na tojao je da me zavede a da toga nije bio ve tan i odlučio je da me kazni a da toga i nije bio ve tan. 3agner je bio u -ilano pri peo redi prezentacije# i tom prilikom je započeo njegov kontakt a *elbom.

Ne# čekaj# razmotrimo to još malo) Ne# tako više ne ide. Ne po toji iznu$ivanje igurno ti. Neko a kim e ide po kafićima. Ne vi ki# već martini. 3elika je to razlika kada po matraš voju dragu preko martini koktela kod koga je trougla ta čaša previše mala od onoga kada je gledaš preko običnog d%in martinija a ledom# u dugačkoj čaši# njeno lice e dekomponuje u prozirnom kubizmu leda# efekat e udvo tručuje ako vako od va prine e licu čašu a ledom pri ebi i tako po tavite lice prema licu a dvema čašama izme$u " to ti a martini koktelom nije moguće. 1dno izme$u jetre i rca. +reba li da e ra tanemo. 8ozvoljava ti dugo prijatno iščekivanje tokom celog dana# dok e ne zakloniš u polu enci ko%nih fotelja# oko še t popodne već nikoga nema# odvratna klijentela pri peće večeri# u pratnji pijani te.umnjiva širokogrudo t takvog koji& mogao am da telefoniram čak i u ponoć# njega je bilo a tebe ne# on je odgo' varao da i izašla# budući da telefoniram čak je i pitao da ne znaš mo%da gde je. 2o le ćeš u trepnji da čekaš neki drugi dan.tvari u o umnogome i komplikovale a .U periodima u kojima o ećaš %elju da e zaljubiš moraš da budeš pa%ljiv u šta e upuštaš& tu kao da i popio ljubavni napitak# takav da e zaljubiš u prvu o obu koju retneš. Ali am čak i taj način oduziman =ečiljju ak ofoni ti. . 8opuštao joj je ilnu lobodu# bio je vazda na putu. 8a e ra tanemo. Kafić je plitak# kriven. 2otreba za zaljubljivanjem. . . +reba zai ta pripadati redu njuškala. 0adi o ećanja prijatno ti. 2a ad e ti opredeli za umnjivi bar ameriken koji je u ka no popodne prazan# kelner će da do$e amo ako ga pozoveš tri puta# i već ima pripremljen drugi martini.andra. Nova ljubav je dobar motiv za povratak piću. 1dre$ene tvari pro to o ećaš kada e pribli%avaju# nije to da e zaljubiš zato što e zaljubiš# zaljubiš e zato što jedno tavno u tom periodu imaš očajničku potrebu da e zaljubiš. Neko va je pozajmio jedno drugom. +o kratko vreme za kafić. -artini je bitan.U mrtio me je pokazujući mi šta am zai ta %eleo. /ednom rečju# problem je bila . Njegov lik. 2riča koja započinje po kafićima. /edini trenutci ljubomore. Ko e zaljubljuje po kafićima ne treba mu jedna %ena koja bi bila njegova u potpuno ti. +ečno t je bela# podigneš čašu i vidiš je iza ma linke. !ašto am pokazivao potrebu baš u ovom periodu# kad tek što am pre tao da pijem.androm& B4O i ovoga puta je hvatila da me odno previše košta# %ivot u dvoje po tao je trašno napet. 2otrebnoje voletiili vurovati da voliš kao pri vučnom obredu nekakve drevne o ' voto.

" -oguće# ne ećam e# rekao je tada 3agner# koga je to zamaralo.. !ai ta# štogod da am hteo da ka%em# loše bih i kazao. Ali zai ta# 3i mi ka%ete doktore 3agner# mi-ii j?9 loši) jX)r @) Kašičica ne razdvaja od No%ekanje. =injenica je da am ja po kakivao kao da me je ujela guja. Uzrok nera polo%enja uvek je bio razvod nekog 8rugog.. !apitao me je šta am u tvari hteo da ka%em. 0ekli te da nikada ni te reli nekoga koje u ra troj tvu zbog op tevnog razvoda već uvek zbog razvoda onog drugog. Uzeo am a tola kašiku i po tavio je pored viljuške& " Eto# tu am ja# No%# uprug nje# 3iljuške. Na konferenciji je nekom provokatoru upravo pru%io definiciju p ihoanalize& " 2 ihoanaliza. +ada dolazi večera a doktorom 3agnerom. .iikanjom. 8oktor 3agner# čak i kada bi govorio# upotrebljavao bi veliko 8 za 8rugoga. /eli liač lako_ vaf#ti?9i ju odgovorio jodnom drugom go tu za to' (nm da nikada ui ld linio nije rnkno. Na tojao am da voje razmišljanje u kladim a predmetom. 2riti nut vojim problemima a %arom am uče tvovao u di ku iji. A bilo je kao da e uključuje u konverzaciju koja ne tašno napušta tematiku jer je 3agner rekao ?pokušavam da e pri etim amih njegovih reci# no urezale u mi e u ećanju# nemoguće da am e prevario>&" !a celokupne voje delatno ti nikada ni am ima pacijenta u nervozi zbog op tvenog razvoda.Kada i po kafićima emocionalna drama nije u tome na koga i naišao već od koga e ra taješ. 0a pravljalo e o parovima# o razvodu kao zabludi !akonika..ada je No% mi lim da patim budući da ću morati da napu tim voju 3iljušku# a ni) bih %eleo# volim Kašičicu ali mi odgovara daje a vojim Nn5. B4P" Kako da ni te rekli. " 2a ako te tako rekli# ne bi te li %eleli da čujete šta am ja nameravao. nekak ne ide. A ovde je drugipar# ona Ka ičica udata za No%ekanju ili -eki -e era.. vikont je po kočio kao da gaje ujela guja ledeni znoj oblio mu je čelo baron ga je po matrao kroz dim koji e lenjo dizao u kolutovima iz njegove tanke ru ke cigarete " :oćete li da ka%ete# upitao am# da e u krizu ne dolazi u led razvoda od po tvenog partnera već zbog mogućeg ili nemogućeg razvoda od treće o obe koja je i dovela u krizu am par. +o je kada izme$u muškarca i %ene. !aneli mo e u igri dijalektike# govoreći dok je 3agner ćutao# zaboravljajući daje a nama upravo jedan od njenih proroka. . A delovao je zamišljeno i delovao je potuljeno i delovaoje melanholično nezaintere ovano. prijatelju moj. 3agner me je pogledao zbunjenošću laika koji e po prvi put u reće a duševno uznemirenom o obom.

nii njim.3agner je zaćutao nekoliko minuta. " . *ila i kod kuće# i a 8rugim. 3idimo e) u koro. " (ntelektualac i# i levičar# nemoj da e ponašaš kao mafijaš. " 3i ako te tako hvatili to je zato što te %eleli tako da hvatite. 1tišla i da %ivi.vojim vremenom. 1 tali u me po matrali kao nekoga koje upropa tio jedan impozijum na kome u mogle da e iznedre odlučujuće 0eci. Napu tila i bračno gnezdo# otišla u planinu a nekim prijateljima# ne o tavivši adre u.unom. Nd voliš ni@ vifln3 NnproKiv# jodlnl i čovek B4?B moga %ivota# no po le onoga što e dogodilo potrebno mije da pro%ivim to i ku tvo# ne budi detinja t# pokušaj da me hvatiš# zapravo am radi tebe napu tila vog mu%a# ljude treba pu titi da go podare vojim vremenom. 0oklu i ini kako i upoznala izve nog# u u%itkom na obimu i vrlo booin kim l. . 2otom e okrenuo na drugu tranu# rekao daje vrućina# pominjući neku ariju iz lir ke opere uz mahanje gri inom kao da diriguje nekim uadaljenim orke trom# zev'nuo# u red redio e na jednu tortu a šlagom# i konačno# po le jedne nove krize mučaljivo ti# zamolio da ga odvedu u hotel. . 2o povratku# va uelementujavila imida imunapi' ala oproštaj no pi mo. B447P . ( dok u o tali pri utni iščekivali ne u udivši e ni gutljaj da potegnu# 3agner je dao znak da mu na pu čašu vina# pa%ljivo o motrio prema vetlo ti amu tečno t i konačno progovorio. !amolila i me za novac jer i%eleladapobegneš# krpio am ono malo što am imao u banci. Ui tinu ono što am čuo da govori za mene je pred tavljalo i tinu.imdrom# no ti mi ni i o tavila vre'miiiia zu uzbudonjo. /edne am te večeri ošamario.a . 8rugi bi mi telefonirao av očajan i molio me da mu ka%em ukoliko znam gde i# ja pak ni am to znao# a ticao e uti ak da la%em budući da i mu rekla kako i ga zbog mene o tavila.ve je bilo ja no& ja ni am mogao da podne em da i ti a njim. . Upravo mi govoriš da odlaziš a drugim. 2ri tome am eja zapitao šta će e dogoditi u mnom i u .androm to nije imalo nikakve veze. 2otom je ledilo še t dramatičnih me eci# u kojima am ti bio za vratom# proganjao te# ne bih li iznudio zajednički %ivot# govoreći ti da te hoću ćelu za ebe# i ube$ujući te da ti u tvari mrziš 8rugog. +elefonirao am ti. 2roveo am jednu be anu noć. 2očela i da e va$aš a 8rugim# 8rugi je počeo da po tavlja previše zahteva# po taje ljubomoran# uveče nije izlazio# a vojih putovanja telefonirao bi dva puta dnevno# i u red noći.ve dugujem doktoru 3agneru.

-oja je dobijala još obilnije porcije# hoću da ka%em generaciju. "e Atmo fera će biti kao u crkvi# no uveravam va daje u pitanju dokazivanje izuzetne enzacije. " Ali *elbo. 2omenuo am neke milan ke biblioteke za koje am matrao da u dobro opremljene.kakvog 4 nn .a nama jo bilo a vim dru'gačijo lArvo lir i . (deja da ve izmiče i da i ključivo tamo gore po toji jedna čvr ta tačka u vemiru. ?+almud# :agiga 6. No zui tii# 5. " !ai ta zabrinjavajuće.aramon baš onog jutra kada u po tavljali Abulafiju# dok u e *elbo i 8iotalevi hvatali u koštac oko *o%ijeg imena# a . . " Kakvo ad klatno.!a vakoga ko razmišlja o četiri tvari# bolje bi bilo da e nikada nije ni rodio& o onome što je iznad# onome što je i pod# onome toje pre i onome toje po le. ... !a onoga ko nMe u veri to je način da ponovo prona$e *oga# a da ne dovede u pitanje op tveno bezverje# budući da e radi o nekakvom Nultom 2olu. +ada e ni am u udio da poka%em previše oduševljenju# i *elbo me je pogledao kao nekoga koje# u red ame . !nate# za ljude moje generacije# koji u i za ručak i za večeru dobi'/ali obilne porcije razočarenja# to bi moglo da bede a vim po meri.. 1 tali mo ami i *elbo mi je pokazao odrednice# koncept poglavlja# princip prelamanja loga. !atim tu je i Umetničko'!anat' ka <kola u 2rizu.u va je to bila amo jodnu ozonu# prviili to jnkohin ku Km miuijolu a potom te e vratili U voju 3andoju ( Na lomo XD završilo.B> /avio am e u .adite# Kazaubone# tu u planovi za ovu našu i toriju metala. 1bja nio mije Klatno# baš onako kakvim am ga video u ubotu a u ubotu am ga mo%da video baš takvim jer me je *elbo pripremio za uočenje.. 1klevao je# potom pretra%io neke hartije na tolu. " +o neće biti dovoljno# rekao je *elbo " *iće potrebno da e po ete i neka druga me ta. Na primer u minhen kom muzeju prirodnih nauka po toji čude na fototeka. " . " Klatno.lavljenjem mašine u jednoj got koj crkvi.ik tin ke Kapele# zapitao da li je igurno da tu baš ništa ne nedo taje. !ove e Fukoovo klatno. (( tom lavu i mu oholo ti.im# prinudu mo iA#ii do%ivoli kao dom# poput. 0ado bih koknuo i am# da bolje tojim a vremenom. 2otom gotovo u trahu da ne prida preteranu va%no t vom otkriću# rekao je& " +u je Klatno.udrun umnjičavo po matrala ljude koji ovo novo uznemirujuće pri u tvo uno e'me$u vakim danom ve prašnjavije hrpe ru' kopi a.

Eto zbog čega mi e dopada ova mašina& budala taje#niušta no veruje# ne tera me da verujem# čini ono što joj nalo%im# budala tja budala ta ona'ili on. 2obogli te ume to da bacate ktimonico# dipolomirali tn# ni to pucali. 1dno je a vim pošten. . " <ta ve.. 2otom za nekoga o taje *og a za drugog po taje rad' nička kla a# za većinu oboje. 1bmanuli te na # ni te pred tavljali nikakvu či totu# dali te amo oduška vojim pubertet kim bubuljicama.. !a va je to bilo prirodno# mo%da# i kao nekakva vetkovina. .. A potom# kao što te i ami videli# radnik još po toji# ali ne i kla a. A vi ada# kako bi e o vetili bur%ujima koje ni te u peli da povešate# prodajete im videoka ete i fanzine# zalu$ujete ih %enom i trendom motocikla. /a.tvar generacija. A kada am video Klatno# prošle godine# ve am hvatio. 3i to nevinašce# Kazaubono. ( tigli te vi. !a nekoga iz moje generacije to ne# bilo je to nekakvo poravnjavanje računa# tvar ave ti# okajanje grehova iz prošlo ti# gotovo obnavljanje zdravog o nova# nama je toga nedo tajalo a vi te tigli kao no ioci oduševljenja# hrabro ti# amokritike.aramona budući daje barem knjiga po vom karakteru demokrat ka. !apalio je cigaretu i pokušao da o tavi uti ak kako je njegova pritajena mr%nja amo privid# ne bi li izazvao razumevanje za činjenicu da je ve to napu tio. Ni mo više no ili kravate# odbacili mo barberi da bi mo kupili iznošenu vindjaknu# poneko bi dao i otkaz kako ne bi lu%io vome gazdi. 2oturili te nam po pretplatnoj ceni vaš primerak -aovih mi li i a dobijenim novcem te kupili nekakve prangije za pro lave nove kreativno ti. !a na koji mo tada imali tride et pet ili četrde et godina pred tavljalo je nekakvu nadu# vrlo jadnu# no ipak nadu. *ilo je za jednog intelektualca zai ta utešno razmišljanje da po toji radnik# naočit# zdrav# na%an# preman da preuredi vet. Naterali te na da e o ećamo kao po lednje gnjide jer ni mo imali hrabro ti da e uočimo licem u lice a bolivij kom %andarmerijom# a potom te ami pucali u le$a ne retnicima koji prolaze du% bulevara.. 2re de et godina lagali u kako bivaš izvadili iz zatvora# a vi te lagali da bi te voje prijatelje upravo oterali u zatvor. Na je bilo ramota čitavog %ivota.i iL' avanturi tičkog romana# no ame be mrtne udbine pred tavljale u igurno polazište za naše udove. " A predali te e na vim frontovima. -ora da u je ubili u -a$ar koj. 2onovo mo morali da budemo tamo gde i vi# po cenu započinjanja iz početka. (miijtu u vidu# ničogu ličnog tu nije bi 6CBlo.. (puk pro par godina zaziraoB Niim od ticono i u vnflo :lniiio. !adovoljavali mo e a kojom paricom kod . +u je kao to%er i pokret otpora# na' ročito za nekoga poput mene koje na njega gledao nekako a poljne trane# i od toga napravio gotovo nekakav obred podmla$ivanja prirode# povratka proleću# koro ekvinocijalnu pobedu dana nad prevla tima noći# o ticij ku prevla t unca i vetlo ti nad tamom# uvek am brkao.. -i# a vojim pokajničkim hodočašćima u katakombe Ardeje# ni mo bili premni da izmi limo kakav logan za Koka'Kolu# jer mo bili antifaši ti. *ez imalo rama.

.otovo ve.ekire ili 2rinc Kibana# 2rinc +abernakla# 3itez bakarne !emlje# 2rinc -ilo ti i !ahvalno ti# . 3idite Kazaubon# čak i Klatno je u neku ruku la%ni prorok. " 8a bi mo obe ili Klatno.vetlo ti# 3itez Kadoš i 3itez Rrnog i *elog 1rla.uvereni 2rinc 0u%e i Kr ta i vitez 1rla i 2elikana# 3eliki . Nudi mi be krajan pro tor# ali mi prepušta na op tvenu odgovorno t odluku gde hoću da ga po tavim. Uo talom# hajedmo kod go podina . " =i ta ludo t. 8o$ite da va gazda amo dotakne# njegov dodir i bolnog leci.unca ili 2ro većeni 2rinc# <kot ki 3itez .voda# 3itez 1rijenta ili -ača# 2rinc /eru a'lima# 3itez ( toka i !apada# .vaka tačka u vemiru je čvr ta tačka# dovoljno je da e u njoj pričvr ti Klatno. " (pak šta. Ne znam# mo%da talno pokušavamo da prona$emo pravu tačku# mo%da je baš pored na # ali je ne prepoznajemo# a da bi mo je prepoznali potrebno je da uto verujemo.. 2a ipak. " (pak'uopšte me ne hvatate ozbiljno# zar ne Kazaubone. . ...aramona..uvereni !apovednik :rama# 3itez .toga nije dovoljno klanjati e Klatnu tamo gde e nalazi# potrebno je iznova doneti odluku# i pro' naći najbolju tačku. ?3i oki tepeni -a onerije 8revnog i 2riznatog <kot kog 1breda> 2rošli mo hodnikom# prekoračili ta tri tepenika# i ušli na jedna vrata a mutnim taklom. 2o matrate ga# verujete daje zai ta jedina čvr ta tačka u vemiru# ali ako ga kinete a voda <kole i obe ite u kakvom bur'delju ponaša e na i tovetan način... Ne# mogu da budem miran# takvi mo da uopšte ne hvatamo ozbiljno." . Kako bih va i platio potrebno mije da va gazda vidi# dotakne# lo%i e a vama# i ka%e da odgovarate. 6C6 7G +ajni -aj tor# . -o%da na tavanici ove obe. " U izve nom mi lu da. (pak# hteo am da ka%em# enzacija je u tome daje neko celoga %ivota vešao Klatno na toliko me ta# i nikada nije išlo# a tamo# u <koli# tako dobro radi.avršeni -aj tor# 2o ebni -aj tor# (ntendant# !grada# (zabranik 8evetorice# 3itez Kraljev kog . Ne# u to niko ne bi poverovao. :ajde da uradimo nešto ozbiljno.voda# <kot ki 3itez 1 većenog . !bog toga me Klatno i uznemirava. +o zahteva po ebnu atmo feru. . A ako u vemiru po toje povlašćene tačke.veštenik ili <kot ki 3itez Nebe kog /eru alima# =a ni 3eliki -aj tor vih Ko%a# 2ru ki 3itez i Noahit# 3itez Kraljev ke . Fukoovo klatno miruje dok e zemlja okreće pod njim gdegod da e nalazi.olomonovog ili 3itez 8evetog .. 2o toje i druga klatna# jedno je u Njujorku u p alati Ujedinjenih Nacija# drugo u .vetog Andreje ili 3eliki -aj tor .voda . " !ar *og nije na vakom me tu.an Franci ku u muzeju prirodnih nauka# i ko zna koliko ih je još.

lobodni .ualdija a u ulici .?j?i># Nopozuata 5. . Ni am ih nikada video u prodaji a ka nije am i hvatio zašto& bili u u opticaju amo me$u -anucijevim klijentima.ualdi natruli univerzum ulice .aramona i -anucija bio trogo poverljiva i privatna tvar. Nalazili mo e u kancelarij kim pro torima jedne a vim druge izdavačke kuće.racija# prijatna matrona# u ko timu od kvalitetnog fulara koji je bio boje zidova# koja na je uvela uz o meh pa%nje pravo u odaju a kartama. Na koricama vih knjiga# znak kuće# pelikan i pod plame# uz ge lo E am imam ono što drugima dajem@.tih. Ako u pro torije koje am do ada video bile mračne# prašnjave # mu ave# ove u ličile na čekaonicu nekog aero' droma. Kod . . U tvari lu%beni ulaz -anucija bio je u ulici -arkiza . . Ako am u početku i mi lio da e nalazim u zoni direkcije . <irila e muzika# zidovi u bili u pravom# ugodna čekaonica a pričvršćenim nameštajem# zidovi ukrašeni fotografijama na kojima e naziru go poda u liku po lanika kako aopštavaju uzvišenu pobedu go podi u liku enatora.aramona u predvorju po tojala je jedna tamna i zamagljena vitrina# a po lednjim izdanjima knjiga# no izdanja . -ora daje go podin .aramona u dnu# tako da e dobijala lika kao u izokrenutom dogledu.aramona u bila kromna# a tranicama koje je tek trebalo prošeci i olidnim ivka tim korica'ma'mora da e ećate francu kih univerzitet kih izdanja# na hratiji koja bi po%utela za par godina# kako bi navela na pomi ao daje autor# naročito ukoliko je mlad# to objavio pre mnogo godina. -anucijove edicMe no ile una'U:AoUv promišljnii: i poet ke nazivo& Rvot kakav još ni am Ubrao lU:-A5.aramonove edicije no ile u ozbihne i teške na love poput llumnni tičkih . Na jednom točiću# le%erno nabačeno# kao u čekaonici kod zubara# nekoliko ča opi a na jajnom papiru# Knji%evni /e%# 2oet ki Akvadukt# 0u%a i +rn# 2arna u Eno'triji# . 1daja nije bila prevelika# no pod ećala je na onu dvoranu 8u%'deve 2alate# a globu ima pri ulazu# i mahagonij kim pi aćim tolom go podina .inčero 0enato u tupao je pro tor či tim fa adama# pro tranim trotoarima# ulazima a liftovima u aluminijumu.(znenada mo e našli u a vim drugom univerzumu. 1vde je pak po tojala jedna drugačija vitrina# o vetljena iznutra# u kojoj u e ši' rile knjige izdavačke kuće-anucio# če to i do lovno jer ni u bile previše abijene& korice bele# lake# pla tificirane# elegantne# na beloj Krntiji a ja nim lovima.aramon po eduje dve izdavačke kuće# i to je ve.aramon nam je dao znak da e . 1dmah na je primila go po$a .tvo># 1leandrov +renutak jo na lovu poput 8nevnika jedne mlade bole nice># U k 6C7ršnja 1 trva ?čini mi e daje u pitanju vakovr na e eji tika># Nova Atlantida ?po lednje objavljeno delo bilo je ( kupljenje Kenigzber'ga'2rolegomena za eventualnu buduću metafiziku u vidu dvojakog tran cendentalnog i tema i nauke o fenomenali tičkom noumeno'nu>. N *elbo je bio neodre$en i škrt& go podin . Ko bi još pomi lio da je jedan tan u tarom zdanju u ulici .ualdi.inčero 0enato povezan# za razliku u nivou od amo tri tepenika# a jednim zdanjem u ulici .orn\ju ?pripovodu.aramon dubio na glavi kako bi dobio dozvolu za to# verujem daje tupio u vezu a nekim do amih autora# lu%benika Arhitekture i Urbanizma.tudija ili Filozofije.ledećih dana mije po talo ja no daje prolaz izme$u .aramona# ubrzo am morao da promenim mišljenje.

" /elA tako.. " 3idite. upitao am. Nešto ka nije# po ula ku 8e . Ukoliko te dobro razumeli# ne nudimo vam zapo lenje# jer to ebi ne mo%emo da priuštimo. Uz vo poštovanje i tine.a vim prema za luzi nagradićemo vašu i trajno t# vašu odano t# dozvolite da je tako nazovem# budući da je ovaj naš po ao vojevr no po lanje. lArivo5. 8a li me razumete.a' ramon mu je izašao u u ret# i taj izraz rdačno ti amo je još pojačao njegovu harizmatično t# budući da gaje po etilac već video kad je zakoračio dvoranom# a onje zakoračio u zagrljaj# i am e pro tor udvo tručio kao u nekom čudu. No na vama je da mije izdvojite# od vih drugih koje u mnogo manje likovite. +o zahteva dramatizaciju. 2re vega budimo egzaktni.utn u ovoj maketi projokl. 2redlo%io mije onako od oka jednu umu prema proceni ča ova potrebnih za am rad# koja mije u ono vreme izgledala pri tojna. -o%emo da upotrebimo i nauku a da nateramo čitaoca da mu rce zaigra. ' 8oktor *elbo mije lepo govorio o vama# doktore Kazaubo'iio. " Ako je grafika u pitanju biće crno'belo# rekao am. . ugljovodonik# golkonda# flogi t ili kako e već zvaše kad eto ti# -arija Kiri otkriva S' zrake.aramon na je po adio i pred tola# bio je ljubazan i od ečan. (z amog perioda. ( zatim ćemo da je udarimo preko ćele tranice# u boji. " !ar i radijum nije metal. 2ri tupačna# jedno tavna# ali naučna.uli mi 5. " 1dlično# dragi Kazaubone. .jajno. 2reko ćele trane# u boji. " 2o toji jedna grafika# rekao am #"koliko ja znam. 2o toji tu nešto izuzetno teatralno# dram ko# dok e ma'dam Kiri uveče vraća kući i u mraku opa%a fo fore centnu vetlo t# moj bo%e šta bi ve tu moglo da i padne. 8aću vam priinur. " Ali kakve veze imaju S'zraci a metalima.činjoni. 2otrebni u nam po obni aradnici. A po toje već jednom izdvojite# morate da mi na$ete odgovarajuću liku# fre ku# platno# ili već taje. . čit. 1dlično # onda crno'belo.a du jo po tojala ta# kako e ono zviiflo# kudili iz -ngdiiburgu# dvo priljubimo polulopte i o tva nm vakuum i5.nutni.pribli%imo# i ja am o etio nekakav trah.. -onilii (ti tlu zaokupi mnštu čitalaca# ali zavod\jivšću nauke. Kepo# ovo je jedna ve t iz obla ti nauke.a njih ?(vo 5.ubernati a# . .ve ono što obom no i nauka# trezveno t# tra t.uproge normun kih 6?BQ konja# jednu a jedne drugu a druge trane# povuci a ove potegni a one trane# a dve polulopte e ne odvajaju. Ali mora da bude na zlatnoj podlozi# daobuzme čitaoca# da ga navede da e o eća upravo tamo# toga dana kada je vršen ek periment. . .kinuo mije titulu# čim am mu po lao pol. 1va i torMu metala trebalo bi da bude veličan tvima# laviš@# očaravajuća.

8e .. *aš u tom trenutku je godpo$a . " (zvolite dragi komendatore# 8e Ambroziji moj toliko dragi prijatelj govorio mi je o vama# o čitavom %ivotu provedenom u lu%enju našoj dr%avi. " E pa onda vet ka i torija. . A u tajno ti# dan za danom# noć po noć# te tranice# pokrenute plamenom poezije. !nam# nemojte mi reći# no ne %elim am da procenjujem# premda u toliko puta'o koliko još'ovi izveštaji bili potpuno hladni no ja am e uprot tavljao budući da nije i pravno o u$ivati autora dok e ne azivi a njim da tako ka%em# eto ja na pri'mer lučajno otvorim ovaj vaš tek t i padne mi pogled na ovaj tih# Ekao je eni# obrva e tanjila@ " dobro# ne znam kakav je o tatak# o ećam nekakvo nadahnuće# dobij am liku# katkada va neki tek t lako pone e# zano # u hićenje... U njoj je agorela mlado t jedne . . " 2a onda..racija najavila komendatora 8e ...ubernati a.o podin .. 2red tavljam vam ilva :voja glavna urednika. /el padaju tu i kinezi. Kako mo ono odlučili da nazovemo knjigu# *elbo.ete. 2oezija.. -e) dicina'kao što u govorili grci'truje i leći.. 2rirodno moraćemo daje pročitamo# to vaše čedo# poštujući minimum predla%em tri moguća izveštaja o štivu# jedan iz kuće i dva od avetnika ?anonimnih# %ao mi je zbog toga# ali to u lično ti na udaru># kuća -anucio ne objavljuje neku knjigu ukoliko nije igurna u kvalitet a kvalitet# 3i to bar znate bolje od mene# potpuno je neuhvatljiva tvar# potrebno je še to čulo da bi mo ga napipali# ponekad u knjizi ima nedora$eno ti# improvi'zacija'čak i !vevoje loše pi ao# to znam od 3a 'ali za ime boga# o eća e ideja# ritam# naga.aramon je naredio da go ta uvedu i po ao mu je u u ret. Nije u pitanju izdavački trik# već uva i tina. 2o adio j)a je i pred tolu pretrpanog rukopi ima# rukama koje u tropuril@ od ilnog zanimanja pogladio je korice ponu$enog 6CHdela& " Ne govorite# ve znam. -o%da čak# =ude na avantura a metalima. " 8a padaju. Uzimajući metale za tačku gledišta mo%ete da po tavite u %i%u vo znanje veta.afo# uz nju je o edeo . 3i ti%ete iz 3ipitena# velikog i plemenitog grada.ubernati je bio u dvorednom akou# no io ru%u za reverom# penkalo u d%epu# u d%epu od akoa pre avijene novino# fa ciklu i pod miške. Evo# -etali u i toriji veta." 3erujem da je te.. Ali a onom te%njom ka višem# da i tovremeno kazuje i ve i ništa# da vidimo. B krivenoj pe ničkoj %ici# ni am li u pravu. " 0azmišljali mo o nečemu ozbiljnom# kao -etali i materijalna kultura. +akav izraz# dragi prijatelju# ah zaboga# da mo%emo da radimo baš ono što %elimo9 No i izdavaštvo je neka indu trija# neo porno plemenita . =itav %ivot proveden u lu%bi carine. " ( mora da bude zbiljno.aramon je oklevao za trenutak# pogledao me ane'poverenjem# *elbo mu je na to dao znak# kao daje hteo da mu ka%e da ad već mo%e da e pouzda. 2o'ku%ite# poka%it@ to blago koje dr%ite u rukama.

2laćam čak i neu peh# onu kalvariju genija koga itničari ni u prepoznali.lučaj za Nobolov komitet... . 3ideli te šta u napi ale novine o vašoj po lednjoj ep koj poemi. /a ne prodam# a ovi odalame i za neprodanu robu. -oje naji krenije poštovanje. Ni u pokrili šlampuiNko l.. " U redu# razgovaraćemo o tome. Naprotiv# tiče na e.racija mu je prenela jodnu la%an telefon ki poziv.led i pomutio duh# ali ova je poezija pi ana rcem# ah# reci u kiio kamenice i uzburkaće čovečan tvo " ova tanka hartija mene košta kao hartija za novac.aramon priti nuo jedno dugme i pod pi aćeg tola i go po$a . 8ana je za pokri' 6CO vanje troškova jedne knjige potrebno da ra turim barem de et hiljada primeraka# a rećom mnoge e prodaju u još većem tira%u# no u pitanju u pi ci# kako da ka%em# a vim drugačijeg priziva# *alzak je bio veličina a prodavao je knjige kao zemičke# 2ru t je bio i to tako veličina a objavljivao je o vom trošku. .aramon e vratio kao iz nekog na# protrljao rukom oči# ijed'nim znakom dao na znanje daje iznenada po tao ve tan pri u tva ovog go ta.ledila je duga pauza.vaka nova 3aša knjiga je doga$aj. Ulo%ili mo do l. . . !nate li da u nam oporezovali i le%arinu.aramonovom licu e ocrtavala %alo t i neprijatno t.tritu.nr l>X9 ?lul-unuli jo bledoo& tri hiljadeprimerakaza iijN-N u pmd l. Naravno# ja no mije...kovu. 2onovo mučna pauza.nvljnli muln Ki%iiii cilj.i.indu trija# ali ipak indu trija.tvar je u tome da -arucio nema običaj. 8ragi -ae tro9 Kako.. (dite da pogledate tamo iz u taklenih vi nta koliko ljudi ima u rudukelji. 8ivno9 (zuzetne ve ti# neka lupaju va zvona. . !azvonio je telefon.ro.. Na%alo t 3i idete. 2ogledajte pogledajte jutrošnje novine# koliko je kočio početni kur u 3ol .i pred vnmien. 8o$ite utra# i načinićemo o novnu kalkulaciju.. No vakako# -anucio je pono an# dirnut# reći ću čak# i punjen radošću što va ima me$u vojim autorima. " Kako. :oćete da ka%ete da na e to ne tiče. Ali znate li koliko dana košta štampanje# koliko hartija. 3i ćete da završite u škol kim čitankama no vakako ne i u taničnim kio cima# dogodilo e čak i 8%oj u daje objavio o vom trošku# poput 2ru ta. Koii:ii:lnl.. Na . *io je u pitanju jedan .. 8ajte mi tri godine vremena. " 1pro tite. 1 vašem trošku. Ka nije am doznao daje .. 1va tanka hartija'i izuzetno fina# dozvolite mi du ka%em# kada e otkuca tek t na ovoj tako ne%noj hartiji# odaje e po iiik# bilo koji mangup bi upotrebio najjaču hartiju# ne bili za enio im izp. Knjigu poput vaše mogu ebi da dozvolim najviši jednu na dve tri godine.. /a am bio i kren# vi te pak ne trpljivi# podelimo rizik i načinimo ono što e naziva zajedničko ulaganje# čemu na uče Amerikanci.. Naravno# vi mi ukazujete# i ami 8%oj i 2ru t.. Ne# ne# nije to uma# uma bi i mogla da e manji.a napora da prodamo tri hiljade primera'kn.

. +i . 6CP74 3itez 2lani fere# 2rinc !odijaka# Uzvišeni :ermetički Filozof# 3rhovni Komendator !vezda# Uzvišeni (zidin 2r'vo veštenik# . Katkad zbog toga o ećam ramotu# što obavljam takav po ao. (pak# upravo zbog toga.vetilišta# Arhitekta !a' gonetne Kule# 2rinc .vetlog +rougla.aramona. Nikada mi nije bilo ja no kako Kučana u peva da zapakuje kiijif. 3aš tek t o taće ovde# u dobrim rukama.aramon# da e ne iznevere autori# bez čitalaca e i mo%e pre%iveti. ?. -anucio i tem bio je vrlo jedno tavan.A(!' ijoš uvek po toje# dole e ve odvija kao da e ništa nije ni de ilo# ja am taj koji već ada ve projektujem u jednu u%a no daleku budućno t# jer to što e neko veče dogodilo značilo je nešto kao pukotinu u vremenu# u nao u .. Ali da e vratimo na 3a .ubernati je izašao bez reci. -anucia čitaoci ne zanimaju.amotrakije# +iranin Kavkaza# 8ečak a !latnom Kirom# 3itez ( tin kog Fenik a# 3itez . . U njemu je video pred tavnika one nage koja mu je amome bila u kraćena. amo%dajeizato što am iznenada# od pre neko veče o tario par decenija# ili je u pitanju trah da će me 1ni tići pa toga govorim kao da već pišem hroniku imperije u ra ulu# opru%en u kupatilu# već pre ečenih vena# iščekujući da u vojoj krvi utopim.ore# Filozof .racija# računovo$a nazvan admini trativnim direktorom što je u obici u dnu# i Kučano# bogalj od špeditera# u pro tranom po' drum kom magacinu.finge# Uzvišeni -udrac iz Kavirinta# 2rinc *rahman# -i tični =uvar . . . Kad upravo u tome ne bi bila naša mi ija.tupio je na ono me to gde će mu e kovati lava.. Aopetinepakujebogznašta& špediteri u normalnim izdavačkim kućama knjige otpremaju u knji%are dok Kučano knjige šalje i ključivo autorima. -alo ogla a u lokalnim dnevnim novinama# uglednim revijama# knji%evnim izdanjima u provinciji# naročito onima kujo izlaze vrlo ...ilno fakturišu# nikakvi troškovi po lovanja.amoizdat a -anucio je jedno od onih preduzeća koja e u anglo ak on kim zemljama nazivaju Ezaludnom štampom@.2i ac# jedan pravi pi ac# mo%da jedna od 3eličina.vetog !a tora# +umač :ijeroglifa# 1rfički 8oktor# =uvar +riju 2lamenova# =uvar Neizrecivog (mena# Uzvišeni Edip 3elikih +ajni# 2rigrljeni 2a tir -i terij kih 1aza# 8oktor .i& amo a jednom rukom# govorio bi mi*elbo# " verujem daše poma%e zubima.A(!# u -anucio %argonu# bio je'no čemu upotreba prošlog vremena. /edan .aramon# go poda .vete . 3a%no je# ka%e go podin .en'-arten'de'<ana poremetio e poredak vekova.A(!.. *elbo je obo%avao go podina .o podar .A(! je u tvari jedan .tepeni 8revnog i (zvornog 1breda -emfi '-išraim> -anucio je bila izdavačka kuća . C ovome mo vam ve rekli# pi aću 3am# da ka%emo za me ec dana... Komendator 8e . .vete 3atre# 3itez .

atina B4GC# ali i veličina medicin ke nauke. +o je Uti?lmi od mijzabavnijih tvari na vetu# a vake godine potrebno je . " Uzmite lučaj 8e . U drugo vreme# onda u tudije zai ta bile ozbiljna tvar.A(!i %en kog pola potpi uju a dva prezimena# Kaureta . !a me ec dana# dok e naš penzioner bude već atirao od brige# jedan telefon ki poziv go podina . !atim izve ni profe or# prekaljeni pripovedač# nagrada 2etruceli dela ..aramona pozvaće ga na večeru a kakvim pi cem. Koliko te godina predavali profe ore.aramon u koro izdaje# pokazujući odre$enu tranicu in pektoru ?je te li videli# dragi moj# 1n je ušao u 2anteon# ah# ima pravde>. *elbo mi e poverio da e dugo zapitkivao zbog čega e gotovo vi . 8e .iliU?im autora i nekoliko uputnih redova& Ejodnu od intjviftih planova n.8jA. Na enciklopediji radimo i ključivo ja i 8iotalevi.A(! %eli da ga prepoznaju u edi# ljudi iz na elja# kao i oni iz kraja gde je ranije tanovao.r.a abeti.aramon ti ka ruku šer metru# o lovljava a ti kelnere i natrag vraća flaše jer mu godište uo'pšte ne odgovara# ili pak ka%e izvini dragi# ali ovo nije ku ku koji e jede u -arakešu. Unutrašnjo t izuzetno luk uzna# difuzna vetla# egzotična muzika. 8e . 2ro tori za ogla NiAurinjo volčino# u lAot. !ato što pravi autor piše iz klono ti prema op tvenom delu# i ne meta mu da ga poznaju po nekakvom p eudonimu# uzmimo Nervala# dok jedan .A(! e zove 1do'linda -ecofanti .8'a. !bog čega značajne pi ateljke no e amo jedno prezime# izuzev Ajvi Kompton *ernit# a neke kao Kolet# čak ni prezime# a nekakva . " Ukratko# veče krcato intelektualnim i ku tvima. " ( onda. " 2re at vremena ja Nam va prekoreo& ali koje pa nevin. Ali kunem e# nije da bi mo pravili tezgu.a abeti# autorka Nevinih uz'. . !ato kori ti dva imena. :elbo mije pokazao tu enciklopediju.olimeni Kalkanti# 8ora Ardenci Fijama# Karolina 2a toreli hefalu. daha# čitaćete je kad tad. 2a naša izvr na pe 'nikinja# plemenita 1linda -ecofanti . !a muškarca je dovoljno njegovo ime# za %enu pak ne# jer ima onih koji je poznaju pie i onih koji je poznaju po le udaje. .A(!'i u nju padaju kao pokošeni#' ukoliko u zamku mo%e da e pada kao pokošen# no neume na metafora je tipična za autore -anucija i to mu je po tala već loša navika# ako Aćete da pro tite.uber'nali će teći uti ak da pije nekakav koktel K.iše poezijo@# ili pak Enovo dokazivai\je u mirti?Q>l autoru Florijanr i &c\tara#n 6C: " +u i le%i zamka# objašnjavao je *elbo# " a .ubernati . .a tanak u kakvom arap kom re toranu# izuzetno ek kluzivnom# bez poljnih oznaka& pozvoni e i ka%e ime u nekakvu špiunku.kratko.lavnih (tahjana koju .ubernati biva pred tavljen kakvom in pektoru# koji dr%i pod kontrolom ve aerodrom ke lu%be# no koji je pre vega izumitelj# apo tol Ko moranta# jezika univerzalne igurno ti# o kome e upravo ra pravlja u Une ku.a lušaće li učanja za tolom# očito neuku nu do teku na račun velikog pe 'n i k a# a budući da i kao pe nik ne vredi bogzna šta# baciće u%agreli po'fjed dirnut novim izdanjem Enciklopedije .

ubernati a dve hil'jnrio prituoriikii hicu u vim dovodim du pokrijo ve \jude koje poz' iinju# .ml. . 2red kraj večere . KA-2E8U!A# Tuzepe +omazi di ?BGG4'B4H4>. . " 8e . Kampu ti nam e otkriva počev od B4H4.tavljeni na ra polaganje i 2antera očerupanih ve$a# koji još više od njegovog pr'venca predočavaju izuzetno t ove ep ke nage# vu bli tavo t razigrane mašte# lir kog daha ovog umetnika bez takmaca. a# a problem ju du no dobro odmori uzbučni red# i da e 6C4ne proćerda pro tor na lavne pi ce. Njegova e figura gigant ki uzdi%e u itali'jan koj knji%evno ti našeg veka. . 3ratiće e za pi aći to# pl'je nuće rukom po rukopi u'koji je u me$uvremenu izgu%van# izlo%en %ulj ubijenim pogledima barem četvoro ćitalaca'gu%vanje rukopi a bio je zadatak go po$e .aramon zna kako da izvuče 8e .A(!a neodlučnim pogledom.uberna' i. 2rovešće be anu noć nevajući o lavi Adeodato Kampu trija.aramon da mu ka%e& inoć e ni am u udio da vam ka%em kako ne bih uvredio o tale# kako je to divno# hoću da ka%em da nije u pitanju literatura entuzija te# već pre# ona prava# no i am am proveo noć nad ovim tranicama. nagradom 2etruceli dela . " ( ledeće jutro je tu.atina# lede u narednim godinama . 2roširiće iznenadno krug vojih poznan tava# od ada ukoliko mu bude potrebna kakva u luga znaće kome da e obrati.ave tan lu%benik mini tar tva# Kampu tri je cenjen u vla titoj redini kao izuzetna lično t# otac i mu% za primer# prefinjeni govornik.truktura je manje više uvukli lipa& jodna odrednica odno i e na nekog lavnog pi ca# jedna mi ncluii& .to o Uče tira%a noćo a ići preko dve hiljade prime'i nku# ?(vu ipo hi^judo u iiujboljum lupaju# 5. " 1nda će ledećeg jutra .aramon će da odgovori kako e ovredno ti dela ni za trenutak no mofco di k uto vati# ali je ja no da je u pitanju nešto što ide daleko i pi ml vnmmiiu# a .+0(# Adeodato ?B4B4'>. 2i ac# pro vetni radnik# borac ?odlikovanje u bronzi iz ( točne Afrike># mi lilac# pripovedač i pe nik.epard. 3eliko# veliko.u 8e .racije'i pogledaće .aramon će ovome da ka%e na uvo kako bi mogao ledećeg jutra da vrati kod njega. !a dugo je %iveo u anonimno ti a po tao je lavan po le mrti zahvaljujući romanu . . Uvek je govorio daje ve to u vezi a velikanima pitanje la%ne lave# nekakva zavera povodljivih kritičara. 2ogledajte na primer lovo K. A .ta će biti od vega.A(! no ni5.o podin . KA-2U. <ta će biti od vega. " U to budite uvereni.(ju u pliiiiuliiriiiiii nizmiinimti# ili boljo reći njegovu pliuiclii ju # ii?Bli\jimti ud pozuiuiUh licu# od eNkol kih drugova# di' .uber'nati a iz provincije# da ga izbaci na vrh. " ( onda.i . zapitaće 8e .pripremiti novo o avremenjeno izdui\je. . Knjiga do tojna knji%evne nagrade. 1vom delu# koje je nagra$eno B4OC.AB5.icilijan ki pi ac.ubernati će# obja nio je *elbo# " vakako %eleti da bude za tupljen u enciklopediji. a prvim tomom trilogije jednog obimnog dela# do%ivljaji jedne ribar ke porodice iz Kukanije opi ani grubim realizmom i a vi okim poet kim nadahnućem. No pre vega biće mu ja no daje ušao u nekakvu porodicu pi aca koji u i tovremeno direktori u javnim u tanovama# bankar ki činovnici# ari tokrate# ud ki organi.

.A(! %eli da vidi u vom poet kom vetu# čak i one koji to ne bi %eleli poput trgovaca delikate ima i prefekta. .ubernati će napraviti voju računicu. +elegrami če titki autora -anucio. Ukupni troškovi& tan i hrana za %iri# za dva dana# i Nike a .amo'trak@ u jarkocrvanim bojama.ve lično ti koje .ara'mon će mu napi ati& . +reba i platiti po pouzeću# tra%iti pravo na petinu# izdati zajam# prodati ove malobrojne *1+# ne bi bilo loše ulo%iti i u 2arizu. :i?A&o to lan iranje bez milo ti. 1bjava za štampu na de et tranicu# nii biografijom i kritičkim o vrtom.atina# čedo . U ituaciji da rizikuje . Klauzule na de et tranica u logu o am# trani prevodi# prava na potporu# pozorišne adaptacije# radio i film ke adaptacije# izdanja na *raju za lepe# u tupanje prava na a%imanje 0ider Tajd%e tu# garancija u lučaju tu%be za klevetu# pravo autora da prihvati redakcij ke izmene# nadle%no t uda u -ilanu u lučaju pora.olon# i hiljadu še t totina puštamo u promet. 2otpi .. 8o ta će ih biti po lano kao poklon u bolnice i zatvore'i ja no je zbog čega prve ne u pevaju da ?lovtiriu u rod lolo a drugi glavu. 6BBKonačno će doći trenutak i tine# po le godinu i po dana.ubrena'ti # već potpuno u poet kom tripu# da potpiše a da ga i ne pročita# dok bi e u tvari jedan pravi admini trativac %alio kako je go podin . !ai ta e štampa& hil'jiielu primonika a nera ečenim li tovima od čega e daje na povezi'vitt\jt> t ri i.6BC rektora banki# kolega na tavnika iz i te rednje škole# do penzioni a'nih pukovnika.. 0ačunajte da dve ta primeraka idu vama# autor ki primerci# da pošaljete kome vi %elite# dve ta u namenjeni štampi jer nameravamo da napravimo i ti trik kao i Ange'lika dei . Na lulo ti%e nagrada 2etruceli dela . kim redakcijama članaka bačeno u koš. Nudi tidljivo da uče tvuje u podeli troškova.u pede et. A što e ovih tiče# to razumete# vama nikakva prava# no ukoliko knjiga krene# preštampavamo je i tu vi već dobijate dvanae t procenata. .aramona..aramon će pokazati uznemirenje# -anucio ne praktikuje# a onda neka ide'po ao je klopljen# ubedili te me# na kraju krajeva čak i 2ru t i 8%oj morali u da popu te pred grubom neminovnošću# troškovi u neodlo%ni# za ada ćemo da štampamo dve hiljade primeraka# ali će po ugovoru biti predvi$eno najviše de et hihAada. 2otom am video ugovor i tog onog tipa kakav će 8e . .A(!u e već gotovo zamutio vid nad pogubnim klauzulama jer u ga novi o lavi a vim obuzeli# tu gde e pominje de et hiljada kao najveći tira% a najmanji tira% e i ne pominje# du e izno koji treba da plati ne dovodi u vezu a tira%om# o kome je govoreno amo u meno# a pre vega da za godinu dana izdavač tiče pnivo da neprodate primerke pošalje za taru hartiju# o im ako ih autor nXi pnnizme po ceni upola manjoj u odno u na knji%ar ku. . 8ve ta za autora# pede etak drugorazrednim i umlru5niin knji%arama# pede et revijama iz unutrašnjo ti# tride etak novimimii :31 u borbi protiv zle udbine# u lučaju da im preo tane za koji iddiik i pored vih pri pelih knjiga.aramondovo povlačenje# kada u već vi kod kuće# u kraju# na po lu# aznali daje ponudio rukopi jednom velikom milan kom izdavaču# 8e . =i ta obraza# toliko je već u ihivlii.aramon imao premale troškove.

1na koju je on nazivao budalaštinom# paralogizmom kome nema ravna# potmulim delirijumom u vidu be prekorne argumentacije# očaravala gaje " a nije ga amo pri iljavala da joj e poda. . (grajući e# iz či te zabave# prdnje# znati%elje# tu am bio i ja# naročito po le izbacivanja 2rojekta :erme od trane .2rijatelju moj# predvideo am to# vaša pojava dolazi HC godina i pred vremena. . 8iotalevi je bio taj# kojije ovde bio iz či te zabave# mo%da u nadi da će u nekoj knjizi -anucija# jednog lepog dana# da naleti na kakvu nepoznatu kombinaciju iz +ore.a *elbom je bila druga priča. . No ve je to bila obična ma ka. ?<ek pir# /ulije Rezar# ((# 6> Uvek am zapa%ao nekakvu uprotno t izme$u odano ti a kojom je *elbo obra$ivao voje uva%ene autore . QC Kukavica mre toliko puta i pre voje mrti) :rabar čovek oku i mrt jednom i nikad više. *ilan & autor je velikodušno platio troškove izrade 6CCC primeraka# -anucio ihje štampao BCCC apovezao GHC od kojih je njih HCC plaćeno po drugi put. Kod -anucija je o talo OHC primeraka a nera ečenim li tovima# go podin . 2rinu$eni mo da i praznimo kladište# prema u lovima iz ugovora ?ovde prilo%enog>.odišnje nekih pede etak autora# i -anucio zaključuje vazda u izrazitoj aktivi.ubernati ludi od bola# ro$aci ga miruju# /judi te ne hva'taju# vakako da injihov# da i tutnuo mito i tog bi ti e ča a pojavila recenzija u Korijere dela . ( bez grize ave ti& reću deli. (li za preradu hartije# ili ćete vi da ih kupite po polovini knji%ar ke cene# a što je vaše i ključivo pravo. Ali primeraka je pro'dato jako malo# javno t nije premna. 0ecenzija u izobihAu# videli te# nagrade i agla no ti kritike# toje bez daljnjega.aramona " kao što am već video u lučaju pukovnika ArdentMa.era# ve je to mafija# treba izdr%ati. 8ugo am verovao da čini# jer na taj način mo%e da e bavi vojim tudijama ljud ke glupo ti# a a zavidne premda za trašujuće o 'matračnice. 2o talo mi je ja no tek pošto am prekopao me$u njegovim file .aramona# na tojeći da im izna$e knjigu kojom bi e pono ili# i gang teraja a kojim ne amo daje auče tvovao u obmanjivanju onih ne retnika iz -anucija# već i upućivao u ulicu .aramona. Ne radi novca# pretpo tavljam. 1d autor kih primeraka preo talo ih je amo pet# o taje još toliko značajnih lično ti koje treba oplemeniti# nedopu tivo je da tvoje delo ode za preradu hartije i da e od njega pravi toaletni papir# pogledaćemo koliko mo%e da e napabirči# taj novac je i pravno upotrebljen# amo jednom e %ivi# recimo da mo%emo da otkupimo pet totina primeraka a za o tatak va%i ic tran it gloria mundiL.ualdi one koje je matrao nedo tojne . .aramon od toga daje HCC na povezivanje i šalje mu ih a ceduljicom. 8e . Neretko am e pitao# radeći a njim# zbog čega prihvata tu okolno t.a vim dovoMno je vladao vojim zanatom a da ne bi našao bolje plaćen po ao.

filename& 1 veta trašna o veta ,ti%e ovako. 2remda u kancelariji ima veta# uhvati me za okovratnik akoa# gurne glavu i poljubi me. Ana kada ljubi uzdigne e na pr tima. Kjubi me kao da igra flipere. /a no joj je da me dovodi u nepriliku. No %eli da e prema meni i ka%e. Nikada ne la%e. " 3olim te. " 3idimo e u nedelju; " Ne# pravim vikend a jednim prijateljem... " 2rijateljicom hoćeš da ka%eš. " Ne# jednim prijateljem# poznaješ ga# to je onaj kojije bio u buru a mnom prošle nedelje. 1bećala am# nećeš vnljdii da o ad izvučem; Nnmoj du e izvlučifi# ali ne dolazi da mi praviš... -obu# ic# treba du primim /ednog autora. 6B7" U toličenje nove zvezde; " Uništavanje bednika. Uništavanje bednika. 8ošao am po tebe kod 2ilada. Nije te bilo. 8ugo am te čekao# zatim am otišao am# kako ne bih zatekao zatvorenu galeriju. Neko odole mije rekao da te već otišli u re to' ran. 2retvarao am e da po matram like# umetno t je zai ta mrtva još od vremena :elderlina# rekli u mi. +rebalo mi je dvade et minuta da prona$em taj re toran# budući da galeri ti biraju uvek one koji će po tati lavni tek kroz me ec dana. *ila i tu# u red poznatih lica# a pored tebe je bio čovek a o%iljkom. Ni za trenutak ti nije bilo neprijatno. 2o matrala i me auče nički i " kako i# i tovremeno; " izazivačkim tonom# da tako ka%em& i onda; Uljez a o%iljkom odmerio me je kao vaki uljez. 1 tali potpuno u toku# u očekivanju. -oram da prona$em nekakav povod da bih započeo kavgu. 1dlično prolazim u tome obzirom da i e ti u tremila na mene. ,vi u znali da i ti ovde a njim kako bi me izazivala. *io ja izazvan ili ne# mojaje uloga bila zacrtana. 2ru%ao am dakle pred tavu. 2red tava ko pred tava# odlučio am da pravim komične cene# ljupko am uzeo učešća u konverzaciji# uveren da će nekoga da zadivi moja amokontrola. /edini ko mi e divio bio am ja am. 2o taješ kukavica kad ebe do%iviš kao kukavicu. -a kirani o vetnik. Kao Klark Kent taram e o mladim nepriznatim genijima i kao ,upermen odmeravam kaznu onim pravom nepriznatim o tarelim genijima. ,preman

am da i kori tim vakoga ko nema moju hrabro t# i ne zna da e ograniči na ulogu po matrača. 8a lije to moguće; 2rovoditi %ivot u ka%njavanju nekoga ko nikako da hvati daje već uveliko ka%njen; /e i li %e'leo da po taneš :omer; Urazumi e# bedniče# i prihvati to. -rzim vakoga ko pokuša da mi proda či tu obmanu u vezi a tra tima. L Elav@ r#niiiNU:kn Ei vininitnuni l bladi ?prim.pnv.> > BA QB Kada imamo u vidu da e 8aat nalazi u tački gde Ambi od eca ,rednji 2ila tar# a da e na vrhu ,rednjeg 2ila tra nalazi 1bele%ena ,taza... i da čak i tu po toji Kundalini# uvi$amo da kod 8aata po toji tajna bilo daje u pitanju ra$anje ili prepora$anje# ključ za i poljavanje vih tvari a putem razlikovanja uprot tavi]enih parova i njihovog /edin tva u +rećem. ?8ajon Fortjun# -i tična Kabala# Kondon# *rat tvo ,redišnjeg ,vetla# B4HP#P.B4> ,ve u vemu ni am morao da e brinem o -anuciju# već o čude noj avanturi a kovinama. 1tpočeo am voje i tra%ivanje milan kih biblioteka. Krenuo am a priručnicima# iz njih am ačinio bibliografiju# a odatle am tragao za više manje tarim originalima# gde am mogao da prona$em pri tojne ilu tracije. <ta ima gore nego ilu trovati poglavlje po većeno vemir kim letovima kakvom fotografijom najnovije američke onde. .o podin .aramonmije ukazao da u najmanju ruku %eli kakvog an$ela od 8orea. !grnuo am hrpe zanimljivih reprodukcija# ali ni u bile dovoljne. Kada e prema neka ilu trovana knjiga# da bi e načinio valjan izbor potrebno je uzeti tek vaku de etu liku. ( po lovao am dozvolu da odem u 2ariz# na četiri dana. 2remalo da bih obišao ve arhive. 1tišao am a Kijom# u četvrtak am tigao a imao am rezervi anu voznu kartu za ponedeljak uveče. Napravio am ilnu grešku što am odredio <kolu za ponedeljak# a u ponedeljak am otkrio da <kola baš tim danom nije otvorena. 2reka no# vratio am e praznih šaka. *elbo je zbog toga bio jako ljut# no akupio am toliko zanimljivih tvari i po lali mo ih na uvid go podinu .aramonu. 2reli tavao je reprodukcije koje am prikupio# od kojih mnoge u boji. !atim je pogledao kvalitet izrade i dozvolio da mu e otme jedan zvi%duk& " 8ragi moj# dragi moj# ovo što radimo je jedna mi ija# radi e za kulturu# to je bez daljnjeg# ali ni mo Rrveni Kr t# rekao bih još# ni mo Unicef. !ar je bio potreban av ovaj materijal; 0ecimo# vidim ovde jtidnog go podina u gaćama a brkovima kao u 8artanjana# okru%enog kozorogom i nerazumljivim recima# ali šta je# -andrak; " 2rapočetak medecine. Uticaj zodijaka na razne delovetela# u odgovarajućim

lekovitim travama. ( minerali# uključujući metale. 8okrina ko mičkih znakova. Uto vreme granice izme$u nauke i mafiju bile u još uvek nedovoljno ja ne. !animljivo. Ali ova na lovna trana# o čemu govori; -oj i'Um3:kii lAilo:olAija. Kakve ad veze imu -oj ijo# ni u li to predaleki +o ju ru:pruva o ungumtum armarium ili [eapon alve. 6BH,lavni lekari čitavih pede et godina ra pravljaju o toj ma ti# kojom pošto e premaze oru%ije ranjavanja# mo%e da e izleči rana. " Kudo ti. ( to je nauka; " Ne u onom mi lu kako je mi dana hvatamo. Ali ra prav'ljali u o tome jer u tek nešto pre toga bila otkrivena čuda a magnetom# i toga u bili ube$eni da u moguća delovanja a ra tojanja. Kao toje govorila i magija. 2a onda delovanje a udaljeno ti za delo'vanje a udaljeno ti... ,hvatate# ovi e varaju# no 3olta i -arkoni e ne varaju. A šta u elektricitet i radio ako ne delovanje a udaljeno ti; " 3idi# vidi. ,jajan je naš Kazaubon. Nauka i magija što idu pod ruku# a; 3elika ideja. 2a onda bacimo e na to# odvadite mi malo od ovih ru%nih dinama# i tavite više -andraka. Kakav demon ki prizvuk# ne znam ni am# na zlatnoj podlozi. " Ne bih %eleo da preteram. 1vo je čude na avantura a metalima. *izarno ti u u redu amo kad padnu na pravo me to. " =ude na avantura a kovinama trebala bi pre vega da bude priča o njegovim pogreškama. Ubaci e odgovarajuća bizarno t a zatim e u objašnjenju progla i la%nom. ( čitalac e oduševi# jer uvi$a da u čak i veliki ljudi bili u zabludi kao i on am. 1pi ao am jedno čudno i ku tvo koje am imao du% ,ene# nedaleko od Keja ,en" -išel. Ušao am u jednu knji%aru koja je# počev od dveju imetričnih vitrina# veličala op tvenu šizofreniju. ,a jedne trane dela o kompjuterima i budućno ti elektronike# a a druge i ključivo okultne nauke. ( tako kroz& /abuka i Kabala. " Neverovatno# rekao je *albo. " 2otpuno je ja no# kazao je 8iotalevi. " (li barem# ti i po 'lednja o oba koja bi trebalo da e začudi# /akopo. ,vet mašina na toji tla izna$e tajnu tvaranja& lova i brojevi. .aramon je ćutao. ,klopio je ruke# kao da e moli i uperio po'f.led ka nebu. 2otom plje nu dlanom o dlan& " ,ve ovo što te dana rokli učvršćuje me amo u jednom uverenju koje već više dana... No vo u voje vreme# još o tome moram da razmi lim. ,amo napred guru j U)# *ravo Kazaubon# obnovićemo vam i ugovor# vi te zai ta dra' Koccmi aradnik. ( gurajte# gurajte što više Kabale i kompjutera. Kompjutere prave a ilicijumom. /e am li u pravu; " Ali ilicijum nije nikakav metal# on je metaloid.

" :vatate e za morfologiju reci; 2a šta je# ro a ro arum; Kompjuter. ( Kabala. " 8a nije nikakav metal# bio am uporan. 1tpratio na je do vrata. Na pragu mije rekao& " Kazaubon# izduvnšlo j?9 vojevr na umetno t# a ne nikakva nauka. Ne pravimo rovolucionaro# jor vroitu) za (n jo prošlo. .urnito Kabalu. A# što e tiče vaših poznatih troškova# u5.ro u ni obi lobodu da vam otpišem kuAol. No i5# <krto ti# nndum )r da ini dnjotoi zajam. Ali nema umnje dii jo za umo i tra%ivani@A ml vi':kti kori ti# kuko Xlu ku%em# (zve tan piiriiiti ki duh. (>i; u>.)BBXNBBc (m ;)Xe izvalilo poliAt 6B : 2onovo na je pozvao nekoliko dana ka nije. *io mu je u kancelariji# kako je rekao *elbu# neki po etilac a kojim je %eleo da na upozna. 1tišli mo. .aramon je bio zauzet jednim krupnim go podinom# a licem tapira# dva plava brka i pod jednog no a velikog kao u %ivotinje# i potpuno bez donjeg dela lica. Učinilo mi e da ga poznajem# zatim am e etio# bio je to profe or *ramanti koga am lušao u 0iju# referent ili šta već u vezi # a tim redom društva 0u%e i Kr ta. " 2rofe or *ramanti# rekao je .aramon# dr%i da bi bio pravi trenutak# za jednog izdavača koji pokazuje razumevanje i o ećaj za kulturnu klimu trenutka# da pokrene jednu ediciju po većenu okultnim naukama. " !a... -anucija# avetovao je *elbo. " 2a za koga drugog; lukavo e na mešio go podin .aramon. " 2rofe or *ramanti# koga mi je izme$u o talog preporučio jedan dragi prijatelj# doktor 8e Amiči # autor one jajne :ronike zodijaka koju mo objavili ove godine# %ali e da me$u raznoraznim po tojećim edicijama u obla ti " gotovo uvek delima autora nedovoljne ozbiljno ti i verodo tojno ti# očite površno ti# nepoštenja# nekorekt' 'no ti# rekao bih još# neprecizno ti " nije uopšte dovoljno po većeno pa%nje bogat tvu# produbljeno ti na ovom polju tudija... " ,azrelo je vreme za takvu revalorizaciju vojevr ne anah'ronične kulture# po le kraha a utopijama modernog veta# rekao je *ramanti. " +a vam para vredi# profe ore. No# morate da nam opro tite " bo%e moj neću da ka%em neznanje# ali u najmanju ruku naše ne nala%enje u obla ti& na šta vi mi lite kada govorite o okultnim naukama; Na piritizam# a trologiju# crnu magiju; *ramanti napravi jedan bezvoljni pokret& !a ime bogal Ali to u izmišljotine koje u namenjene za naivne duše. /a govorim o nauci# premda okultnoj. Naravno# čak i a trologija# mo%e to da bude# ali ne amo da bi daktilografkinja znala hoće li ledeće

nedelje da retne mladića voga %ivota. *ila bi to pre vega neka tudija o 8ekanima# toliko za ada. " +o vidim. Naučno. ,tvar je u potpuno ti na našoj liniji# ja no# ali da li bi te bili nešto i crpniji; *ramanti e opu tio u fotelji i prošetao očima okolo po obi# kao da traga za a tralnom in piracijom. " 2o%eljni u primeri# va'kuko. 0ekao bih daje idealan čitalac jedne edicije tog tipa najvero'vutnijo noki ledbenik društva 0u%e i Kr ta# pa dakle pravi tručnjak in nuu5iam# in necromantiam# in a trologiam# in geomantiam# in pM'i otmmtiam# in hMdromantiam# in chaomantiam# in medicinam adep'tuin# tlu citiram knjigu Azota'onu koju je jedna tajan tvena devojka Uirtulala ,Kavroforu# prema priči u 0aptu philo ophicumu. No ono kujo po u$uje pravi lo$bonik zahvata i druge obla ti# tu je fi' koja tretira okultna fiziku# tatiku# dinamiku# i kinema'liltii ii.AiimlnVu ili ezotorična hioloM#ija# i proučavanju duhova pri 6BProde# hermetička zoologija i biološka a trologija. 8odajte ko mogno' iju# koja proučava a trologiju ali u a tronom kom ključu# ali i ko 'mološkom# fiziološkom# ontološkom tu je i antropogno ija# koja proučava homologij ku anatomiju# nauke proricanja# fiziologija fluida# p ihurgija# ocijalna a trologija i hermetizam i torije. !atim tu u kvalitativne matematike# a to znači kako mi vi ukazujete arit'mologija... Ali preliminarna znanja tra%ila bi ko mografiju nevidljivog# magnetizam# duhove# nove# fluide# p ihometriju i vidovito t " a time i proučavanje drugih pet hiperfizičkih čula " da i ne govorimo o horo kop koj a trologiji# koja pred tavlja već vojevr no izopačavanje znanja ukoliko nije vo$ena uz vu potrebnu predo tro%no t " a zatim fiziognomika# čitanje mi li# veštine proricanja ?tarok# urok> tamo do viših tepena kao što u proroštvo i zano . 2o eglo bi e za neophodnim podacima o upotrebi fluida# ahemiji# pagirika# telepatija# egzorcizam# ceremonijalna i evokativna magija# bazična teurgi'ja. A za pravi pravcati okultizam avetovao bih i tra%ivanja na polju izvorne Kabale# bramanizma# gimno ofije# hijeroglifa iz -enfi a... " +emplar ka fenomenologija# dobacio je *elbo. *ramanti e ozario. " *ez vake umnje. No zaboravio am# pre bilo kakvog pojma iz nekromantije i vrad%bina nebele ra e# ono'mantija# proročki zano i# lobodna taumaturgija# uge tije# joga# hipnoza# me ečar tvo# %ivinajedinjenja... 3ron kije što e tiče mi tičkih tendencija predlagao uzimanje u obzir tehnika op ednutihiz Kudena# bo%jaka ,vetog -edarda# mi tičnih pojila# egipat kog vina# elik ira %ivota i tajnih otrova. <to e tiče izvora i načela zla# premda hvatam da e tu dolazi do najpoverljivije ekcije eventualne edicije# rekao bih cl a e treba gotovo a%iveti a mi terijom *elzebuba kao a amim razaranjem# i ,atane kao detroniziranog kneza# Eurinoma# -oloha# in'kuba i ukoba. <to e tiče pozitivnog načela# tu u nebe ke mi terije vetog -ihajla# .avrila i 0afajla i agatodemonaL. 2otom mi terije (5ide# -itre# -orfeja# ,amotrake kao i Eleuzin ke pa prirodne mi terije mu%evno ti# falu # 8rvo Iivota# Ključ !nanja# *afomet# čekić# prirodne mi terije %en ke ek ualno ti# Rerera# Kteja# 2atera# Kibela# ( Uir.

.o podin .aramon e nagnuo napred i o mehnuo e uz napomenu& " Nemojte da pre kočite gno tičare... " A to vakako ne. 2remda po odre$enim pitanjima kru%i vakakva loša roba# lišena vake ozbiljno ti. U vakom lučaju vaki zdravi okultizam pred tavlja jednu .no u. " +o am i ja govorio# rekao je .aramon. " +o ve bi bilo a vim dovoljno# rekao je *elbo blago upitnim tonom *nimunti je napućio obraze# po tajući odjednom od tapira hi?L&iik 8ovoljno... kao inicijtiva# no i zn inicirane " ako mi dozvolilo ?(n &)X; U>oifiinm ročimo. Ali već a podounUik na lova mogli bi te da -oliti limuni9 iiniliill ?u Ui:iniUu/@ (nverinviiitii i.miuliiologMn> BG

pokrijete jedan krug od hiljada i hiljada čitalaca# koji ne očekuju ništa drugo do jednu pouzdanu reč... Uz ulaganje od par totina mi'liona ' dolazim pravo kod va doktore .aramon budući da znam da te premni na najplemenitije avanture " i kroman procenat za mene# kao urednika edicije... V *ramanti je rekao i previše i u očima .aramona izgubio vaku podršku. U tvari bio je i praćen u %urbi i uz velika obećanja. Uobičajeno avetodavno telo pa%ljivo će da razmotri predlog. 6B4Q6 Ali znajte da mo vi mi lo%ni# bilo šta da ka%emo. ?+urba 2hilo ophorum> Kada je *ramanti izašao# *elbo je zapazio da bi trebalo odmrz'nuti tvar. .o podin .armon nije razumeo o čemu je reč te je *elbo pokušao a nekoliko učtivih fraza# ali bez u peha. " U vakom lučaju# reče .aramon# " da ne pravimo teškoće. 1vaj go podin nije kazao ni pet reci# a ja am već video da to nije klijent za na . 1n am. Ali oni o kojima on govori# autori i čitaoci# oni da. +aj *ramanti je upravo došao da potkrepi neka razmišljanja kojima e bavim već nekoliko dana. .o podo evo. ( uze teatralno tri knjige a anduka. " 1vde imamo tri toma izašla ovih godina# i va tri u pešna. 2rvi je na engle kom i ni am ga čitao# no pi ac je jedan čuveni kritičar. ( taje napi ao; 2ogledajte podna lov# jedan gno tički roman. A pazite ada& očito# roman. a kriminali tičkom podlogom# jedan be t eler. (o čemu govori; C jednoj gno tičkoj crkvi u okolini +orina. 3i već znate ko u ti gno tici... " ( tu je za tao odmahnuvši rukom& " Ne mari# dovoljno mije da znam da u oni jedna demon ka tvorevina... !nam# znam# mo%da previše brzam# no ne %elim da govorim kao vi# %elim da govorim kao taj *ramanti. U ovom trenutku bavim e iz' davaštvom# ni am profe or uporedne gno eologije ili taja znam čega. <ta me je to izazvalo# učinilo mi e privlačnim# zanimljivim# čak mudrim u izlaganju *ramantija; +a

neverovatna po obno t da ve zgrne na gomilu# on e nije pozvao na gno tike# no videli te da bi to vrlo lako mogao# od geomantije# gerovitala i radame a do %ive. A zašlo am e uhvatio za to; !ato što ovde imam jednu drugu knjigu# jodnoj) poznatog novinara# kojapripovedaneverovatne tvari koje e dopadaju u +orinu# +orinu ka%em# tom gradu automobila& vrad%'biiio# crne mi e# prizivanja $avola# i ve to za vet koji plaća# ne za i'rolano a juga. Kazaubone# *elbo mijerekao da ti%eteiz*razilaida n-9 pri u tvovali atani tičkim obredima tamošnjih divljaka... 1dlično# ka nije ćete mi reći taje to u tvari bilo# no vejedno# *razil jo ovde# go podo. Neki dan am lično ušao u tu knji%aru# kako e zvaše# no vejedno# ta knji%ara je pre še t# edam godina prodavala anarhi tičke brošure# pa revolucionara# tu'pamaro a# terori ta# rekao bih čak# mark i ta... 8akle; ( čime je nabdevena; ,tvarima o kojima govori *ramanti. +o je i tina# nalazimo e vremenima opšte konfuzijo i ako odot.e u neku katoličku knji%aru# u kojoj je vojevre' innno moVao da o nade i ključivo kulolii5i # ada u njoj mo%ete da mirinlu čak i provrurinovanju B#utora# no bar noći9 prodavati kakva knjiga u kojoj ho (vrrii kako jo roligga člNta podvala. Naprotiv# u knji%arama kuju umi pornomu> prodaju no iniKoii vrrnioi kao i oni koji opniliijn vri u# u nvu btiilinAi du N1 dolirtu/odim inm luiko bili rokao... 6A/A> " :ermetične# nabacio je 8iotalevi. " Evo# verujem daje prava reč. 3ideo am barem de et knjiga o :erme u. ( ja ću vam govoriti o jednom projektu :erme . 2relazimo na tu granu. " Na zlatnu granu# rekao je *elbo. " *aš tako# rekao je .aramon# a da nije uhvatio citat " to je zlatna %ila. /a am hvatio da ovi gutaju ve# amo ako je hermetičko# kako bi te vi rekli# amo ako govori uprotno od onoga što u nalazili u škol kim knjigama. A verujem čak daje u pitanju nekakav kulturni imperativ& ni am nekakav dobročinitelj po pozvanju# ali u ovim tako mračnim vremenima ponuditi kakvu veru nekome# kakav prozorčić u natprirodno... .aramon oduvek ima jednu naučnu mi iju... *elbo e ukrutio. " Učinilo mi e da te mi lili na -anucija. " Na obe. 2azite. 2returao am po toj knji%ari# a zatim am otišao u drugu# ozbiljniju# gde je bila odlična polica a okultnim nau'kama. C tim temama po toje tudije na univerzitet kom nivou# i nalaze e pored knjiga koje u napi ali ljudi poput ovog *ramantija ovde. ,ada ćemo da razmotrimo& 1vaj *ramanti tu nikada nije ni reo univerzitet ke autore# no čitao ih je# i čitao ih je kao ebi ravne. +o je ona vr ta ljudi koja što god da joj ka%ete matra da e odno i na njene probleme# kao u priči o mački gde dok e bračni par va$a oko razvoda ona mi li da ra pravljaju o njenom doručku. 3ideli te to i vi *elbo# vi te nabacili ovde lučaj a templarima# i onje odmah# okej# i templari# i Kabala i lutrija i gledanje u šoljicu. U pitanju u vaštojedi. ,vaštojedi. 3ideli te lice *ramantija& pravi glodar. Neizmerna publika# podeljenau dve velike kategorije# već je vidim kako mi defiluje pred očima kao čitava legija. Naročito oni koji o tome pišu# a -anu'cio je tu širom otvorenih ruku. 8ovoljno je privući ih otvaranjem jedne edicije koja

bi bila uočljiva# koja bi e mogla nazvati# da vidimo... " ,maragdna tablica# rekao je 8iotalevi. " <ta reko te; Ne# previše je čudno# meni na primer ne kazuje ništa# trebalo bi nešto što pod eća na šta drugo... " 0azotkrivena (zida# rekao am. " 0azotkrivena (zida9 !vuči odlično# Kazaubone vaka ča t# tu padaju +utankamon# karabeja iz piramide. 0azotkrivena (zida# a jednom umereno zlokobnom na lovnom tranicom# ne previše. ( idemo dalje. !atim tu je druga povorka# oni što kupuju. Kepo# prijatelji moji# vi mi ka%ete kako -anucio nije zaintere ovana za one koji kupuju. Nije li lekar upravo to rekao; 1voga puta -anucio prodaje# go podo# biće to jedan kvalitativni kokl ( konačno o taju tudije naučnog nivoa# a tu izlazi na cenu .aramon. 2ored i torij kih tudija i univerzitet kih edicija# tu bi e našao jedan ozbiljan avetnik i objavili bi mo tri ili četiri knjige godišnje# u jodnoj ozbiljnoj# trogoj# odicMi# a na lovom ek plicitnim ali no i likovitim... " :onnetička# nikao je 8iotulovi. 1dlično. Kla ično# do:lojun ivimo. 3i ćoto da me upitate 66Bzbog čega trošiti novac a .aramonom kada mo%emo da ga zaradimo a -anucijem. Ali ozbiljna edicija će da po lu%i kao mamac# privući će razborite lično ti koje će dati nove predloge# ukazati na mer# a potom će privući i druge# razne *ramantije# koji će biti krenuti ka -a'nuciju. (zgleda mi avršen projekat# 2rojekat :erme # či ta uno na tran akcija# koja će da učvr ti avršeni protok izme$u dveju kuća... .o podo# na po ao. 1bi$ite knji%are# obogatite bibliografije# pretra%ite kataloge# pogledajte šta e radi u drugim zemljama... A zatim ko zna koliko ljudi e naredalo i pred no eći blago odre$enog tipa# a odbacili te ih zato što nam ni u po lu%ili. ( preporučujem vam# Ka' zaubone# čak i u i toriju metala tavimo nešto od alhemije. !lato je jedan metal rad am da verujem. Neka komentari u lede po le# znate da am otvoren za kritike# napomene# poricanja# kako e već ponašaju kulturne o obe. 2rojekat po taje izvršan od ovog trenutka. .o po$o .racija# pu tite da u$e tog go podina koji čeka već dva ča a# to nije način opho$enja ajednim Autorom9 " rekao je# otvorivši nam vrata i na tojeći da ga čuju ve do alona za čekanje. 66&A Q7 1 obe koje rećemo na ulici... u potaji e odaju delatno'

tima Rrne -agije# povezuju e ili na toje da e povezu a 8uhovima +ame# kako bi i punili voju %udnju za ambicijom# mr%njom# ljubavlju# kako bi činili "jednom rečju " !lo. ?/. K. Ui man # 2redgovor za I. *oa# ,atanizam i magija# BG4H# tr. 3((("(S>

3erovao am da je projekat :erme tek jedna ideja u prednacrtu. Ni am još poznavao go podina .aramona. 8okje mene u da'nima što u ledili hvatao mrak u biblitekama u potrazi za ilu tracijama o metalima# kod -anucija u već uveliko radili. 8va me eca ka nije našao am kod *elba# tek@ izašao iz štampe# jedan broj 2arna a na Enotriji# a podu%im člankom# E2reporod okultizma@# u kome poznati hermetičar doktor -ebiu " najnoviji *elbov p eudonim# kojim je akupio prve poene za 2rojekat :erme " govori o čude nom preporodu okultnih nauka u modernom vetu i najavljuje da e -anucio u koro pridru%uje tim tokovima vojom novom edicijom 0azotkrivene (zi$e. U me$uvremenu je go podin .aramon napi ao niz pi ama raznoraznim revijama za hermetizam# a trologiju# tarok# ufologiju# potpi ujući e vakojakim imenima# i tra%eći obaveštenja o novoj ediciji koju je najavio -anucio. U led čega u mu iz redakcija tih revija telefonirali tra%eći obaveštenja a on e pravio nevešt# objašnjavajući da ne mo%e još da obelodani prvih de et na lova# koji u uo talom ionako u proce u obrade. Na taj je način okulti tički univerzum# neo porno već toliko uznemiren neprekidnom tutnjavom tam tama# po tao a vim uključen u 2rojekat :erme . " 2retvorimo e u cvet# govorio nam je go podin .aramon# tek što na je azvao u dvoranu a kartama " i pčelice će da lete. Ali to nije bilo ve. .aramon je %eleo da nam poka%e reklamni pro pekt& jedno tavnu tvarčicu# na četiri tranice# ali na jajnom papiru. 2rva je tranica trebalo da pred tavi hemu buduće na lovne utrtim) čitave erije# neka vr ta zlatnog pečata ?zvao e ,olomonova !vo5.$u# objašnjavao je .aramon> na crnoj o novi# ivica tanice bila ju uokvirena dekoracijama koje u pod ećale na mnogobrojne vt>tuN&i?A&?9 va tika ?azij ka va tika5 obja nio nam je .aramon# ona koju ido u inoru unca# ne ona naci tička koja ide u meru kaza/jke. nit nii(.u>. 2ovrh vega# na me tu za na love dela# natpi & Eimamnogo :l vini mi -obu i 5ciniji...@ Na unutrašnjim tranicama u e pro lav'?jull ii:po i -iiiiucija u lu%bi kulture# zatim je pomoću par upečatljivih n(oVuu9 i ticanu činjenica da avremeni vet zahteva mnogo mudrije potvrdo od onih koje mo%e da pru%i nauka& E(z u +ibotu/edno zaboruvVono znanje " radi du' 5upadu.@ 667 5 # (z lltildej (uivini>.) pinpoiml.*elbo gaje upitao kome odlaze reklamni pro pekti# a .aramon e na mejao kao što e meje# rekao bi *elbo# izmučena duša a am' kog rad%e. " 2otrudio am e da mi pošalju iz Francu ke godišnjak vih tajnih društava koja po toje dana u vetu# i nemojte da me pitate čemu mo%e da nam po lu%i jedan javni godišnjak tajnih društava# po toji# evo ga ovde# izdanje Anri 3ejrijea# a adre om# brojem telefona# poštan kim brojem. /oš# vi *elbo# pogledajte i od tranite ona koja ne dolaze u obzir# budući da tu vidim čak i jezuite# 1pu 8ei# Karbonare i 0otarijance# no potra%ite va ona a okulti tičkim prizvukom# ja am neka tu već obele%io.

(nko u i. .ledajte& Ap oluti ti ?koji veruju u metamorfozu># 8ruštvo Eteričara iz Kalifornije ?telepat ke relacije a -ar om># A tara iz Kozane ?zakletva ap olutne tajno ti># Atlantidi u 3elikoj *ritaniji ?potraga za izgubljenom rećom># .aramon je kazao da ih prona$u& " .tfovoni nX' \#iiuo nu knji%arima vuX& i a kU/ontima.aveza iz +uluza# 8ruid ki Kolegijum .ral ki 2okret u <trazburgu# Anubi ov 0ed u Njujorku# :ram Rrne !vezde u -anče teru# 1dinov ka !ajednica na Floridi# 1rden 2odvezice ?tu mora da je umešana čak i engle ka kraljica># 0ed 3rila ?neonaci tička ma onerija# bez adre e># :ramovna -ilicija iz -onpelijea# ..ir" ir"-era# *rat tvo /ovanovaca za 3a po tavljanje +emplara u Ka elu# (nternacionalno *rat tvo (zi$e u .ada o taje amo joll jodnu :tvai il. /oš i vi&)e.ral ko 8ruštvo *razila# :ermetičko *rat tvo iz Kuk ora# 0ozenkrojcerov ki Kektorijum u :olandiji# . 1dličan zahtev# prokomentari ao je *elbo pošto mo e vratili u kancelariju.an Franci ka# .en. ' 2o toje va ta# ozbiljno.amo ako ništa ne koštaju.eminar iz Ekona u <vajcar koj# -ormoni ?ove am čak jednom našao u nekom krimi romanu# no verovatno tih više i nema># -itrai tička Rrkva u Kondonu i *ri elu# .atanina Rrkva Ko An$ele u# Ujedinjena Kucife'rijan ka Rrkva Francu ke# 0ozenkrojcer ka Apo tol ka Rrkva u *ri elu# =eda +ame ili !eleni 0ed na !latnoj 1bali ?ovi mo%da ne# ko zna na kome jeziku pišu># :ermetička 1k identalna <kola iz -ontevidea# Nacionalni (n titut za Kabalu na -enhetnu# :ram Rentrale 1hajo za :ermetičke Nauke# +etra". dakle# treba li da na tavim.no e iz <er'man 1uk a# . *aš u tom trenutku ušla je Korenca 2elegrini# zračeći više nego ikad# *elbo je pro ijao# ona je videla reklamne pro pekte i zaintere ovala e. .mri.alija# .uvereni 0ed . Ubaciti u razgovoru ilu puntoji takva i takvu mlicVjn# 8iotalevi mu je i takao da oni ne bi trebalo da e i poljavaju na takav način# trebalo bi pronaći propagatore klone oćiukanju# i .i )r učini. -odu takvima putuju ve ti.olarnog :rama u -ontekarlu# 0u%in Kr t iz :arlema ?je te videli# ada# čak i crnci># 3ika ?luciferijan ko udru%enje kelt kog obreda# prizivaju P6 duha iz Kabale>. Kako je znala za projekat kuće pored# lice joj e ozari& " 8ivno# imam jednog trašno imptičnog prijatelja# bivšeg urugvaj kog tupamaro a# koji radi u jednoj reviji koja e zove 2icatriZ# vodi me uvek na piriti tičke ean e. Na po ao# napravite definitivni izbor a onda ćemo lati. +reba kru%iti po pravim knji%arama i voditi rn5.no i iz =ikaga# 8revna *raća 0u%e i Kr ta iz .piriti tički Konvent Ieri'koa# Ko mička Rrkva ( tine iz Floride# +radicionali tički .vetilište .r. No bogovi podzemlja u na čuvali. " upitao je *elbo. iz 2erpinjana ?po većen :ator# boginji ljubavi i zaštitnici 2lanine -rtvih># Kru%ok Elifa Kevi iz -ola ?nije mi poznato koje taj Kevi# mora daje to onaj francu ki antropolog ili kako e već zvaše># 3itezovi +emplar kog .renoblu# 8revni *avar ki (luminati iz ..raditelji Adituma u Kaliforniji ?alhemija# kabala# a trologija># Kru%ok E.ral ka Fondacija Amerike# . *.2reli tavao je& " .prijateljila am e a jednim izvan' rednim ektoplazmom# ad već redovno pita za mene čim e materija'lizuje9 .

3idite# dakle. " /elA moguće.*elbo je pogledao Korencu kao da hoće nešto daje upita# zatim je odu tao. 2ro to je# ova knjiga ka%e daje dovoljno u jednoj bočici akupiti malo ljud kog emena# neće ti biti teško# nadam e# nemoj da crveniš šašavko# zatim to pomešaš a hipomenom# tako da liči na teč'no t koja e luči. " /elA tako.ekret# dobacio je 8iotalevi. izlučuje... !atim ve to taviš u jednu po udu i pu tiš da e četrde et dana ki eli i zapa%aš kako e malo po malo oblikuje jedna figurica# mali fetu # koja tokom ledeća dva me eca po taje cakani homunkulu # izlazi i :tuvlja e u tvoju lu%bu " verujem da nikada i ne umiru# pomi li da ću ti donoti čak i cveće na grob kad budeš mrtav ( '' A šta drugo još nalaziš u tim knji%arama. " Fanta tičan vet# vet koji govori a an$elima# koji pravi 5.> gledaju te na način koji zai ta uznemiruje.>.... 3erujem daje već potpuno navikao damuKorancapravi izuzetno uznemirujuće po ete# ali je odlučio da e pozabavi amo onima koje bacaju enku eventualno na njegov ljubavni odno ?voleo ju je. Kad u$e neko da tra%i knjigu# recimo# a molitvama protiv zlih duhova# ovi knji%aru odmah avetuju odgovarajući na lov# koji je u tvari onaj koji knji%ar ne po eduje. Ako e pak prijateljiš a njima i zapitaš ih nije li ta knjiga tvarno od kori ti# .iD# a zatim profe ionalne ma$ioničare a licem profe ionalnih ma$ioničara. upitao je *elbo. " Kik hermetičara# prokomentari ao je 8iotalevi.a takvim zubima ne bi trebalo ali latko e meju# no te oči ?rekla am vam da u grabe%ljive# zar ne. Ali Korenca je već uveliko govorila o drugom i otkrivala nam kako lično po ećuje mnoge od ovih malih knji%ara gde e prodaju knjige kakve je 0azotkrivena (zida tavila u voj izdavački plan. " Kakvo je to lice profe ionalnih ma$ioničara. . '" 1l>i=no imaju kuka t no # obrve poput kakvog ru a i gra'liXX)lUive oči# no e dugu ko u# kao :vojovremeno likari# ibradu# ali ne 66H eiA> Agu tu# pokoja dlačica tu i tamo# a brkovi e prote%u i padaju preko u ana u ćubicama# ali a naporom# jer u na je do ta podignuta zubima# irotim koji trče# dajući pomalo konj ki izraz. " +o treba da vidite# znate# govorila je. " +u nalazim lekovite trave# i uput tva za pravljenje homunkulu a# baš poput Fau ta a /elenom od +roje# ah /akopo ajde da ga napravimo# toliko bih %elela jednog homunkulu a od tebe# po le bi mo ga dr%ali kao kakvo p e'tance. kako e ono ka%e..(ul.. " . Konačno to što izlučuju gravidne kobile# hva'tam da je to mnogo te%e# da am ja gravidna kobila ne bi mi bilo po volji da dolaze po moju hipomenu# po ebno ako u neznanci# ali veru'jom da e ve to mo%e da na$e u pakovanju# kao i tucane agar alge.. A u toj napomeni o 2icatriZu više nego i ama ablazam pukovnika na lutio je onu izuzetno impatičnog Urugvajca..

" 1pro tite# rekao je# ne znam da li e vi zanimate za problem a či to tehničke# komercijalne tačke gledišta ili te povezani a kakvom inicijacij kom grupom. !a tu priliku trio je bio potpun# ja *elbo i 8iotalevi# a malo je nedo tajalo pa da po ula ku go ta ne i pu timo krik iznena$enja. " .jedinjenja poštujući 3rhovni 1bred 2entagrama# a njegovim Aktivnim i 2a ivnim 8uhom# a Eheieh i Agla. " 2a ako e nameriš# kazao joj je *elbo# " obilazeći takva me' ta upitaj znaju li šta o ovoj po lednjoj -anucijevoj ediciji# i čak poka%i reklamni pro pekt.raa +a -alprg.racija nije znala gde joj je glava od ovih vra%jih lugu# kako mo defini ali ove .vakako ne deluje baš previše mudro a moje trane# rekao je# " ali ni am baš ra polo%en da tupim u vezu a nekim iz 1+1"a.A(! okulti tičkog u merenja. 66O QQ 2riziva ile a +rpeze . Q67> (mali mo reće# i obavili mo prvi razgovor vi okog dometa# barem što e tiče naših početnih namera.@ učini jedan neodre$en pokret# kao da na upozorava na oprezno t. Na pitanje Ečega profe or.. tr.onuf 3aor ag .obra !"CB 0or ( +a Nazp # od .večano ti :ermetičkog 0eda !latnog .vanuća# 1bred Nevidljivo ti# . . +ako je bolje# neće biti# predra uda a vaše trane.. 2retpo tavljam da je u toku ledeće nedelje čak i ona voj ki radila# no tada ni am ve'rovao da tvari mogu da e razvijaju takvom brzinom. Ušao je oprezno gledajući oko ebe i pred tavio e ?profe or Kame tre >. Konačno# nikada i ne znaš da li u to veruju ili ne. 3eć po le par me eci go po$a .. (mao je facie hermetica kako je to opi ala Korenca 2elegrini# a povrh vega bio je u crno odeven. Re to mi knji%ari poklanjaju štapiće tamjana# jednom mi je neki dao jednu ručicu od lonovače protiv uroka.vi mi# računajući tu i mene# još uvek mo vernici ... 3raća e oltaru izaziva na ledeći način 8uhove Enoha& CB ... A# hodno njihovoj prirodi# bilo ih je u rojevima. !atim ti navode lučajeve $avol ke od kojih u prepatili njihovi prijatelji# nato e ti uplašiš# a oni te uveravaju daje če to u pitanju amo hi terija. Umirili mo ga... 8 :ol"Y jaa Nothoa !imz# 1d Rommah+a Nopbloh !ien. Korenca je otišla i odnela de etak pro pekata. ?(zreil 0igardi# /edin tveni 2rikaz Učenja# 1breda# . 2rihvatio je da edne. 2rimećujem da te vi izvan.ent2ol# Kuelin2ablikejšn # B4GO. " /er# vidite# delo kuje bih ada %eleo da vam pred tavim hrabro e vr tava na uprot Krouliju.. 2otom# zatečen našom neodlučnošću& " 0ed :rama ( toka# tajno društvance takozvanih po lednjih vernika Ali' tera Kroulija.oho (ad *alt# Kon h Ralz 3onpho# .ponovo e meškaju a%aljivo kao da e ophode a detetom i ao'pštavaju ti da a ovom vr tom tvari treba biti po ebno obazriv.

Ne znam kako Krouli mo%e da pokrene obrede !veri ne vodeći računa o Kiturgiji -ača# ( ključivo trzanjem mača mo%e da e razume šta pred tavlja -ahapralaMa# ili +reće oko Kundalini. -oja jedina briga# čak i radi prečavanja zlokobnih uticaja# je te da e ovo moje delo nekako objavi o zim koj dugodnevici. " Ali zar ne mi lite da ve to izgleda malo mračno za običnog čitaoca. " Kično am zadovoljan. Krouli e zau tavio na tele nom poju nazvanom protiv'prirodnim# ja na tojim da dovedem obred onu tranu !la kakvim ga zamišljamo# ja do e%em do ne hvatljivog# ap olutne či tote ..onih ob'javu iz Kiber A-vel legi # koje je kao što mo%da znate diktirala Krau'liju B4CQ# u Kajru#jedna viša inteligencija po imenu Aivac.. /a e krećem u redini koja lavi !ver# ali na mnogo radikalniji način od Kroulija# videćete moje tranice o congre u cum daemone# odredbe o hramovnim predmetima i tele nom pajanju a *ludnicom i !veri koju 1na /aše. A zatim u vojoj aritmologiji# u celo ti za novanoj na *roju !veri# nije uzeo u obzir 47# BBG# QQQ# GOG# BCCB# Nove *rojeve..a"*a"Ft"a. *elbu je o talo još amo da i pita finan ij ke mogućno ti Kanu tre a. 2o toje ono što ja ada vama X luiumlm prodlog petog izdanja te knjige# šta bi moglo da e de i za de'vrtl mo ori. Kame tre je gotovo po kočio na tolici. Knjiga će napraviti pometnju u inici'jacij kim redinama# jer kako i ami mo%ete da hvatite moj mi tički izvor je i za novaniji i ozbiljniji od onoga kod Kroulija.5u na mije vaša nedoumica..n o pridr%avaju ledbenici 1+1"a# još i dana # i njegova četiri iz'?liinjii# od kojih je prvo devet me eci prethodilo izbijanju *alkan kih ni tovu# drugo devet me eci izbijanju prvog vet kog rata# treće devet iiui:?9t)i kine ko japan kom ratu# četvrto devet me eci krvoprolićima Apim kot) gra$an kog rata. +o je proveo dugim igrama reci# i na kraju je proi teklo da ovaj# kao ranije *ramanti# nije imao bilo kakvu nameru da e amofi'imn ira. 1naj ko bude hvatio ove tajne bez potrebnih priprema urvaće e pravo u Ambi 9 3eć i ovom objavljivanju u prikrivenom obliku ja e izla%em opa no tima# verujte mi. 1pazio je to i tu%no e na 'iiiojUo) . " Ah# rekao je profe or Kame tre # " kao toje već rečeno u prvom Kiber legi u# vaki broj je be konačan# i tu nema razlike9 " . Nišani mogao a da e ne prekr tim. upitao je 8iotalevi odmah e uzvrtevši. 1vogtek'Nl. Ništa# budite uverenijer ono štoja dono im kao ponovni UiitidlnM# pred tavlja uvećani Kiber legi # budući da am imao reće da ni@ poNoli no nokii obična vi u int#oli:uncMu# već am Al# vrhovno ::-Alo# tu jo i# (loor piiar Ki aut# koji ćo %utim po tati dvojnik ili mi' 66P tični blizanac 0a':oor'Khuita.hvatam# rekao je *elbo.ada je započinjala faza u kojoj gaje trebalo . " <ta označavaju. " +o mo%emo da vidimo# rekao je *elbo za ohrabrenje.oetie# po led njfig praga *a "Aumgn "a i . . " Ali je ap olutno neophodno.

. " Ko e nije klanjao zmiji.ugar# B4OQ# tr.... " 8a# oni u e klanjali telićima. " +o je pred tavljalo amo jedan trenutak labo ti. Kao jaje jajetu.. /edan e u merio na o trvo Avalon# jedan na Kavkaz i izvore (nda# zatim tu u Kelti# utemeljivači taro'egipat ke civilizacije i konačno Atlantida. Keltizam i arij tvo# Kali"juga# propa t zapada i produhovljeno t . " ( nije baš neki dokaz.. " ( pucana tvar& onim što u napi ala go poda o tom -u ladno bih mogao da va zatrpam za tolom# govorio am. " (zuzev prirodno amog (zabranog Naroda. " No mo%da od toga ima kori ti. /edino da bi e nekako ve pročitalo# po ezali mo za adr%ajem# bacivši pogled# zatim mo o tome obaveštavali ova naša otkriću. !a kratko vreme imali mo pak de etine rukopi a neo porne . A zatim po toji jedno prelepo poglavlje o .. Ali# tu tako$e dolaze u obzir izvori arijan ke civilizacije.aramona ne mora da bude uvek kontraindikativno. -e$utim# video am jošjed'noga od tih zalu$enih# amo za gnome# ondine# alamandre# elfi i il'lAide# čarobnice. Fo taću paranoik# ali čini mi e naci tički. rekao je 8iotalevi.. /e u li tari Egipćani poznavali elektricitet.vi šlemovi veta imaju ili perjanicu ili grivu konj ku# rekao je 8iotalevi. *io je potreban minimum izbora# pošto mo hteli čak i da prodajemo.. ..edam 2atuljaka. " . (zgleda da e . QH (z toga proizlazi jedno neobično pitanje. =ini e da je u početku po tojao jedan -u kontinent# u predelu Au tralije# i odatle u e razgranali veliki migracioni tokovi.. 1n pronalazi kult zmije u vim civilizacijama te iz toga zaključuje da po toji jedan zajednički izvor.rčkim migracijama na /ukatan# priča o bareljefujednog ratnika# u hićen (ci# koji liči na nekog rim kog legionara. ra$aju od . " 8a# ali vemu po toji granica. BBB> " (zdvojio amN jedan tek t o iščezlim civilizacijama i tajan tvenim zemljama# rekao je *elbo. ?2eter Kolozimo# *ezvremena zemlja# -ilano# . " !a tebe# ne i za njega.A(! prirode. Alije u toj tački Kame tre tegao na grudima rad tvrdeći da nikada nije bio izlo%en tolikom nepoverenju# i izašao je prepuštajući na uverenju kako po eduje zai ta neobična red tva da na navede da po%alimo što mo ga uvredili.otkačiti# uz obazrivu molbu da zadr%e otkucani rad na jednonedeljnom razmatranju# a da će e potom videti. /a am preman da odbacim naprotiv ovo drugo# premda e to kupo plaća. " !a .

(zuzev što objašnjava dobro značenje zvezdica# uvodi potpunu pometnju što e tiče pruga. " 2a%ljivo jer upravo biramo tek tove za 0azgolićenu (zi$u. 664" . Ni mo ami u vemiru. " Ako vam odgovorim potvrdno nećete mi poverovati. =arob'nici9 u zlo# a kepeci dobri# amo malo pako ni." Ne . Ne bavimo e filologijom. " <to e toga tiče# rekao je 8iotalevi " ono što mi e najviše dopada je te taj pregled fortov ke nauke.umatri# i prirodno vi oti ci na -acu 2ikćuu i o talim vrhovima /u%ne Amerike koji potvrdjuju da u moćni vemir ki brodovi u prai torij ko vreme letali na tim me ti'rna. " . Ni ono drugo# mnogo lepše# u vezi a pojavom jednog plemića# najverovatnije grofa ) od . *udući daje kao toje poznato litiL jiortujA. " 1no što kopka# mene# to je naprotiv tih pet totina . Ali ne bih zanemarivao ono u vezi a ma on kim imbolizmom u pećini Kurda. . " Ali ovi o kojima e govori to je -ali Narod# iz (r ke. Ni am baš iguran u vezi a vim doprino ima oko ma onerije. Njegova na'iimni ( ti li i je da ponovo agradi /eru alim ki :ram# budući daje bio vnllki maj tor +emplara u izgnan tvu.alilejeva obmana i nematerijalna priroda me eca i unca. A vi Kazaubon# šta te vi videli.edam 2atuljaka# to u Nibelunzi.rof od .aramon mije preporučio da hodam u olovnim cipelama# ne bi %eleo da e umeša u %e toke ra prave izme$u raznoraznih obreda.iil ki /ovrojin# i prema tonu& ek port za Kabalu# bajanjem :imlUjuinii mirio je. Ni am pogledao tek tove Knlmli Ui&i matrani Xln ih jED vidno (-oUilovl. # " ( kakva je ad to.iimo jedan neobičan tek t o Kri tiforu Kolumbu& analizira iijuViiv potpi i tu nalazi nešto što e odno i na piramide. Kiša od %aba u *irmingemu# oti ci jedne U neverovatne %ivotinje u 8evonu# tajan tvena tepeništa a čudnim tragovima na bilu nekih planina# neredovno t ekvinocijalne prece' ije# natpi i na meteoritima# crni neg# krvave oluje# krilati tvorovi o am hiljada metara nad nebom 2alerma# vetleći točkovi u moru# o taci divova# ma ovno opadanje uvog lišća u Francu koj# trmo' j glavo u meravanje vega %ivog ka . 2u timo to.o podin . "g''\X " 1d izve nog =arl a :oja Forta# koji je akupio ogromnu U zbirku neobjašnjivih ve ti.en Iermena9 rekao am. " Uopšte nije loše# rekao je *elbo.ve a pogrešnim hebrej kim pi mom# pre likanim iz knji%ica o Urocima.jedinjenih 8r%ava. 2azi# pazi ( " !ašto# poznajete ga. . 2u timo to na tranu. /a ovde imam jedan u%a od četiri totine tranica u meren protiv greški moderne nauke& Atom# jedna tipično jevrej ka prevara# Ajnštajnova zabluda i mi tična tajna energije# .an Iermena# intimu a Frenklina i Kafajeta# u trenutku tvaranja za tave . olujo i uzbio korbut. -oguće da e ovim $avoljim lugama dopada hebrej ko pi mo# proizašlo iz *ajanja.

8a li te znali da e Koop ova piramida nalazi upravo na tride etoiJparaleli koja pre eca najveći broj na talih zemalja. *udući da u Egiptu te anke nikako ne bi mogle da klize po negu# njihovo bi poreklo moralo da bude nordij ko. Knjiga govori da prvo treba u po taviti analogije# a tek potom pronaći razloge. " 3ideo am to već u nekom filmu. !bog čega e a obeju trana Atlantika nalaze piramide. /edan taro tavni mek tički rukopi pokazuje zemlju kao nekakav kvadrat okru%en morem# a u redini zemlje nalazi e piramida koja no i u o novi natpi A tlan# koji liči na Atla ili Atlantidu. " -rzim duh 2ro vetitelj tva# rekao je 8iotalevi. /edan nemački in%enjer koji e tarao C kanalizaciji *agdada otkrio je još uvek upotrebljive električne baterije koje u poticale tamo od .a anida. Kult bo%an tva 0a pojavljuje e u egipat koj religiji tek od Novog Rar tva te toga potiče od amih Kelta. " /er je jedno tavnije izgraditi piramidu od fere.mn# popnidiuvnogugurtikoglo"vAu# volikop#i dobro tivog boga. " Kakve ad veze ima Kocalkoatl a Amazonijom# ako pred tavlja dno mek ičkog panteonu. upitao am. 2ri otkopavanju 3avilonije ugledali u vetlo t akumulatori proizvedeni pre četiri hiljade godina.tranica o piramidama. 2ri etite e vetog Nikole i njegovih anki. A tu ka%e da u na kraju krajeva razlozi naučni. Ni am e predavao& " Ali pre pronala ka točka anke u e kori tile čak i na pe ku. *io je po tavljen u jednu uvu zonu gde je magnetno polje do tizalo HCC"OCC . .akara# a što na vodi do Kecalkoatla. ( konačno am pa ono ni kovčeg ?koji je morao da prikupi tablice a zakonima# Aronov štap i po udu a manom iz pu tinje> bio je neka vr ta električnog trezora po obnog da o lobodi napon reda pet totina volti. " 2a onda. U prei torij kom Egiptu unčev brod bile u jedne anke. 8a jX9 Kgipat imao dve pernate zmije# jednu a +utankamonovogpre tola i ti rugu iz piramide . <ta mi lite odakle izvlače ideje ovi cenari ti. . 8a geometrij ki nalazi iz Keop ove piramide pred tavljaju i te one a 1bojenog Kamena u Amazoniji. Kovčeg je bio načinjen od akacijinog drveta# polja i unutra oblo%enog zlatom " po i tom principu kao električni kondenzatori# dva provodnika odvojena izolacijom. /er vetar pravi dune u obliku piramida a ne 2artenona. " Na tavljam.tari Egipćani u poznavali elektricitet# inače ne bi uradili ono što u uradili. " Nemojte me prekidati. *io je okru%en jednim vencem tako$e od zlata.. /odnu od polinuzun:kih bogovu zovo e /u i bez Ntunnjojtito (nd judtilt5.a druge trane kuko obja niti ftinjunicu tlu hu kipovi hii U kršnjih o trvamegaliti i to kuo i Eni kod Kultu. " 8obro# mo%da :am pruvi o zaturio konce..

2re toga e zvao amo <mršlin Kra napol kij. =uli mo ga. " :teli bi te mo%da da prodate čitaocima nešto što ami ne znaju. " .nvrfllmti a jodnim dalom u o am tomovu o .volti po vertikalnom metru. +reba da knjige 0azotkrivene (zi$e govore upravo o i tim tvarima o kojima govore i druge. " Ne znam..rala.la%em e# rekao je *elbo " ali ipak je potrebno znati taje očito a šta nije.ibilin kih Knjiga# talmud kog demona Kilita i velike her'm:lnDXlit.aramona. A zatim morao bi da nam ka%e gde da udarimo za našu :ermetičku. -orao bi da bude trezveniji od kakvog $avoljeg luge# ali da poznaje njihov vet. " !ato je 3olta izabrao taj egzotični nadimak. " ..ralu i 2re latkom Amu (huhuvoiii. " rekao je .rala i 2re veto .hvatam i uva%avam razliku# ali cenim da za njega odlično pašu obe ove tvari. " Autori# čak i oni objavljeni# preuzimaju jedan od drugog# jedan daje kao vedočan tvo tvr$enje onog drugog# a vi uzimaju kao odlučujući dokaz jednu frazu od /ambliha# da ka%emo. *ilo bi dobro čuti go podina .aramon. " . 2riča e daje 2or' unn pomoću elektriciteta o lobodila voje kraljev tvo od pri u tva jodne trašne %ivotinje po imenu 3olt. 1n je kazao da za početak ne bi trebalo odbacivati ništa# i a lušti vakoga. Klonite e originalno ti. Nekakav ozbiljan i tra%ivač rene an nog hermetizma. " 2a onda. " 1bratite pa%nju natnajveći broj ovih predmeta ponavlja na love koji e nalaze na vim taničnim kio cima# rekao am. 8aje . !ato što imam ovde povrh rukopi a i fivo%imj pi ama koja predla%u otkrića o 3ezama izme$u /ovanke 1r'(nmiko i . " A kakav to. " *udimo ozbiljni.jajno# rekao mu je 8iotalevi " a zatim prvi put kad gurneš u ruke . 67B" <ta u tvari hoćete da poka%ete.rce alegorija . Najzad# na ovoj tački ja ne znam čime da e rukovodim.rca ili daje 2re latko .rce izleteće zalupivši vrata za obom.olema i kla ne borbe# itn 5. ko pramajke# opšteg zakonika i pi ma -ar ovaca# krivene (ntoliVonciji9 biljaka# ko mičkog preporoda i p ihoanalize# -ark a i Ništili u pur poklivi jodne nove an$elologije# !latnog *roja i Kamenja (L -ilimo# Kanta i okultizma# eleuzin kih mi terija i d%eza# KahAo tra B nltmmki> Xiii?9iD)iji># homo ek ualno ti i gno e# .ral alegorMa 2re 'latkog . 2otvr$uju e me$u obno# dakle no e i tinu. Kon ultant upravo za to lu%i. .

/a am ga reo u *razilu# ali bi ada morao da bude negde u -ilanu..en Iermen# o%iveo. Kično . " 8a nije lučajno Aha ver# večni /evrejin. 0ekao je obaru da nam done e kafu i zamolio na da ednemo. . " Ušao je Alje# po običaju be prekoran. ( zahtevaćeš od nje da i puni čuda koja pri%eljkuješ. " 2o nekima grof od . " !nači grof je# prošaputao je *elbo.tupite a njim u vezi# rekao je .pomenuo am mu jedan izdavački projekat. 0ukovao e a nama uz izvinjenje& jedan do adan a tanak# potpuno nepredvi$en# primorao gaje da e zadr%i još de etak minuta u vojoj radnoj obi. QO +okom dana primaknućeš e %abi nekoliko puta i izgovo'rićeš reći koje u odraz tvog obo%avanja. 1tvorio nam je po tariji bbar u pruga tom akou# koji na je uveo u mali alon i zamoli na da pričekamo go podina grofa. (zgleda da e Alje obradovao što e ponovo čujemo.amo obazrivo# cena u luge igra ulogu. !atim je izašao# otškrinuvši tešku zave u od tare ko%e." Ne mora da znači. -ora da imam negde njegov telefon. " . " Kako ad o%iveo ako nikada nije ni umro# zaključio je 8iotalevi. " A šta am ja govorio. A zatim na tojte da ga upotrebite i za čude nu avanturu a metalima. " +o je jedan ne umnjivi erudita# koji te tvari uzima do ta ozbiljno# ali a ot'menošću# rekao bih a ironijom. Upitao me je za ve ti o ljupkoj Amparo# a nelagodnošću am ga uverio daje to jedna epizoda iz prošlo ti# ogradio e# napravio je par i tančanih zapa%anja o ve%ini a kojoj jedan mlad čovek mo%e kad god hoće da otvori novo poglavlje u vome %ivotu.aramon. U me$uvremenu i te aćeš jedan kr t na koji ćeš je prineti kao %rtvu. +o ni u bila vrata i# dok mo pili kafu# čuli mo kako dopiru reci uzbu$enja iz u edne obe.uza& jedna ogra$ena uličica# jedna go pod ka kuća u fen dA ieklu# tu i tamo u c3eću. 1d amog ro$enja 2rojekta :erme pa ve do toga dana bezbri%no um e zabavhAao na račun kvarnih \judi. ?(z jednog 1breda Ali tera Kroulija> Alje je tanovao u predelu trga . " /a bih potra%io odgovarajuću o obu# rekao am. U prvi mah me$u obno mo razgovarali gla no# kako ne bi mo o luškivali# zatim je *elbo primetio da mo%da . ( ja am pred tavljao jednu pčelicu# i leteo am ptAotmi nekakvom cvetu# ali još to ni am znao.en Iermena bio je čak i Aha ver.ada u 1ni počeli da podno u račun. . " 2a zar vam ni am rekao. 2okazao je zanimanje# kazao da bi to rado pogledao# i dogovorili mo e da e a tanemo kod njega u tanu. " ..

. 2ovremeno bi e unuiWao u dijalog Aljeov gla # blag i umirujući..vetoga ...lu%io am e metaforom9 *ili te vi# pre vega# ti koji te mi otpo lali čini9 "<ta već# ja i moja abraća imamo vremena za gubhAenje da šaljemo $avolčiće u opticaj9 -i upra%njavamo 8ogmu i 0itual 3i oke -agije# ni mo od veštičjeg oja9 " . No šta znači jedne od ovih večeri.metamo. 8ozvolite pre vega da ka%em da vi# dragi 2jer# u i-/inunju ruku ni te bili razboriti kud te napi ali to pi mo. Kepo#ja rećem pre edam dana tog umišljenog opata u knji%ari 8i . " U redu# govorio je *ramanti uzbu$eno# " rekao am# moguće da am zgrešio iz nehaja# ali to nije davalo za pravo da me optu%uju za vrad%bine9 " 8a vidimo9 . . . *ila je to neka pećina u planini# u koju u e hodoča nici penjali preko edam tepenika...o podo hajdemo# ada je govorio Alje# vi te e pozvali na vuljimo:t.o podine grofe# pozivam e na va .. Nešto ka nije vi mo e pravili da proučavamo ovu gravuru. moga uda# i time am poča tvovan# no u tom lučaju imate #?in mu a lušate.o podin *remanti kao toje poznato odr%ava veze a opatom *utruom# a vi jako dobro znate da e za tog veštenika priča daje dao da mu e i tetoviraju na tabanima ra peća kako bi mogao da korača po našem go podu# to je t po vome. 8iotalevi e pridigao praveći e da po matra jednu grafiku iz eda'mae tog veka na zidu# baš pored zave e.. . !nači da# dve večeri ka nije započinju po ete# ja upravo odlazim u ..tvar ju vrlo jedno tavnu# go po$ino grofe# odgovarao je lAniictiNki k(un# *rumunti pišu jedan članak# u reviji ovtM go podin 677koju vi mi cenimo# gde po ebno gnu nu šalu pravi na račun nekih lu'ciferana koji bi %eleli naforu# a da tu i ne prihvate realno pri u tvo# da iz toga izvuku novac i tandara mandara.angreal# poznajete je# on mi e o mehuje# av je hAigav po običaju# kao i njegova odora# i on mi ka%e lepo lepo čućemo e jodne od ovih večeri. 8rugi gla je pripadao nekom neznancu# a jakim francu kim akcentom# kreštavog# gotovo hi teričnog tona. -i mo pre vega 2aladijci# ali to vi znaju# za na Kucifer je knez dobra# pre je Adonaj knez zla jer je on tvorio ovaj vet a Kucifer je na tojao da e uprot tavi. +okom jednog trenutka tišine čuli mo gla # i rečenicu# koji u privukli našu pa%nju. Kepo# vima je ada poznato da je jedina priznata Kuciferijan ka Rrkva ona čiji amja uz vu kromno t +aurobolia t i 2 ihopomp# i zna e da moja Rrkva ne upra%njava najobičniji atanizam i ne pravi bljuvotine a naforom# tipične za kanonika 8okra iz *rat tva eminaraca ..ulpicija. /a am u pi mu rekao da ni mo atani ti taroga kova# obo%avatelji 3elikog !log Upravljača# i nemamo potrebu da e majmunišemo na način 0im ke Rrkve# a vim tim pik idama i tim kako e ono zvahu a udama. 1naj koga mo čuli bio je bez umnje *ramanti# i upravo je govorio & " 8akle# ja nikome ne šaljem u kuću demone] +og nam je dana po talo ja no da *ramanti nije imao amo izgled već i gla tapira.

što no Uče kleveta. .. =uli mo neko komešanje# kao da e *ramanti u tremio na protivnika# i Alje gaje a mukom zadr%ao.ro optu%io tog tu opata da pravlja kašice od fekalija# da mi opro tite# i opat ga je o udio na mrt " i dve nedelje ka nije iroti mon injor .. /e li i tina ili ne. 8a# uli to daje mon injor .. govorio je Uramanti. ( onda zašto u leteli itni predmeti# jedna od mojih po uda za de tilaciju udarila me u glavu# pao na zemlju moj *afomet od gip a# koji je bio u pomena od mog irotog oca# a na zidu e pojavili crveni natpi i# a gado tima koje e ne u u$ujem da pomenem. " 2a onda je za ve one koji umiru od ciroze tu dobri *utru# za mejavate me9 " 2a onda i pričajte mi šta e dogodilo u Kionu u toku ove dve nedelje....ro bio pijanica Ea cirozom u po 67Q lednjem tadijumu pred tribunalom nije rečeno.krevet i počinjem da o ećam kako mi udaraju na lice fluidni šokovi# vi znate vilo dobro šta u lako prepoznatljive emanacije... " Ali ne budite detinja ti9 =arolije e na tavljaju prirodnim putem# ukoliko neko ima cirozu vidimo ih kako udaraju na bole tan organ# to je abeceda crne magije. " *io je to doga$aj iz kulture# ponovno prizivanje i torije# kao ona praznovanja škole 3ika i druid kih kolega ( " 1ho# karneval u 3eneciji. " Ah# da.. " 3idećete vi# videćete vi# govorio je Francuz pi kavim gla om... " Ali vi te previše čitali Ui man a# dragi moji " mejao e *ramanti.ro je tajan tveno preminuo..ada vam je dobro poznato daje pre ne više od godinu dana pokojni nioti injoj . " Ali pazite *ramanti# pitajte vašeg prijatelja *utrua šta gaje trefilo9 3i to još ne znate# ali u bolnici je# pitajte ga ko mu je poništio obličje9 2remda ne upra%njavam to tamo vaše zazivanje zlih duhova# i ja znam nešto od toga i kad am hvatio daje moja kuća po ednuta i crtao am na parketu odbram'beni krug i# budući da ja u to ne verujem ali vaši $avolčići itekako# bacio am kapuljaču a Karmela# napravio am mu kontraznak# bacio natrag čini# a da# 3aš opat je pretrpeo jedan te%ak trenutak9 . " ( trljali te donove rnećim izmetom. 1 krnavljena kapela# nafora a tetragramatonom# vaš *utru u širokoj haljini a izokrenutim kr tom# i madam 1lkot# njegova vla tita gatara# da drugo ne pominjemo# jer joj izbija trozubac na čelu# i prazni putiri koji e ami od ebe pune krvlju# i opat koji e uno i u amo %drelo vernika. C ročite konačno ( /odnu proce nad predmetima ove vr te livnk mnogo loj)a kn5uje... 8a taj *utru pravlja otrovno up tance utvrdio je čak i tribunal ča ti koji u azvali mar'lini ti iz Kiona.

dahtao je *ramanti# " vidite li daje on taj koji baca čini.rand 1rijenta# koji ni u šta ne veruju# po eduju neki ceremonijal. 2oznata vam je moja kep a u vezi a vakim obzirom# ali na kraju krajeva# uza ve pripadamo vazda i tom duhovnom viteštvu pa va pozivam na minimum aodgovorno ti. ili QP Uzvišeno je dakle na tojanje naše bilo da e izna$e red u okviru ovih edam merila# valjan# zadovoljavajući# dru'gojačiji# i koji vazda po eduje delotvoran mi ao i uti nuto pamćenje. " . e " Ali ni mo više u vremenu Kroulija# ako am razumeo.. Ah ah# tako treba reći# pod mehivao e Francuz " tarinar'nlcii.to bi mo nazvali lilurgičkim formalizmima# u palili u e du'(miv(# ali luidiumo da euka padne na korpu . 2onašate e kao najobičniji frama'noni... -olim va # okulti tičke izmišljotine.o podo# adaje do ta# kazao je Alje# uljudno ali odlučno.. " ( vama je poznato# govorio je *ramanti# katkad da bi mo izdvojili onoga koje zai ta predan inicijaciji# potrebno je napraviti u tupak folkloru. =ak i ti trgovci iz ..ada va napuštam# imam druge go te.. 1vaj vi oki poredak bez premca ne amo da nam lu%i za očuvanje poverljivih tvari# reci umeća. A k tome go podo# mešati Kneza +ame a ličnom zlobom9 8aje tvarno bilo bi detinja to.ada mene a lušajte. " . " 2a onda9 :rabro# ti ak ruke# i brat ki zagrljaj. " . 1vrio e odvijala mala ra prava o Numno . !nate koliko cenim na nivou poznaje ta opho$enja poti nutih obreda# i za mene u luciferan ka crkva i red .. ?Tulio Kamilo 8elminio# (deja o 2ozorištu# Firenca# +o'rentino# BHHC# Uvod> . već nam nudi povrh i i tin ko znanje. " rekao je Alje. 1dmorimo činjenice. =uli mo šaputanje uzajamnih izvinjenja.." 3idi# vidi.. 2azi# dragi 2jer# uopšte Niijom pri u tvo ludog onliUiUi u tvojoj kući# loje riajnormal 67Hnija tvar na vetu# ali uz minimum zdravog razuma ve e mo%e obja niti pomoću jednog poltergei ta.... " Ah# to ne i ključujem# rekao je *ramanti " ra pored zvezda u ovom periodu. " . *rzo mo e vratili na divan# i mireno i le%erno ačekali Aljea.a vim i pravno# ritual# ah tako.atane jednako vredni poštovanja onu tranu vih demonoloških razlika. *utru je običan ra kolnik# budimo otvoreni# i u lučaju da ga vi# drugi *ramanti# pozovete da ponovo prodaje kakvom tarinaru taj voj materijal iz prekra$e *oitovog -efidtofele a....

No ledite me do mog kromnog tudija# amo izvolite# razgovaraćemo u daleko udobnijoj redini. 8olazim a jedne ra prave rekao bih pomalo neprijatne. . Nezgoda e# kako bi mo rekli# doga$a upravo u najboljim porodicama.i kojiiiin jti bio ziin(i t# izdoljonih u edam zonu# njemu davalaiz' 67Pgled jedra# i ćela dvorana je poprimala onaj ton pogrebne kapele# gde e o ećaju neuhvatljivi tragovi greha# melanholična enzualno t. =udno je# znate# to kako e me$u ledbenicima učenih tudija na$u katkada jedin tvene lično ti. 1no što na je šokiralo# više nego knjige# bile u nekakve vitrinice prepune neodre$enih predmeta# kamenčića kako nam je izgledalo# i %ivotinjica# nije nam bilo ja no dali punjenih ili mumifikovanih ili pa%ljivo pre likanim. +o objašnjava pri u tvo ovog ljupkog da%'devnjaka# na primer# remek"dela tak idermije jednog dragog prijatelja' ili ova uptilna reprodukcija u minijaturi# priznajem pomalo pozna# :eronove eolipile# kod . " -oje naiC pozorište# " rekao je Alje# " na način onih rene an nih fantazija gde u e pred tavljale vizuelne enciklopedije# zbirke tog univerzuma. 3iše od običnog boravišta# jedna mašina za pamćenje.ve kao prepravljeno nekom difuznom i uton kom vetlošću# =inilo e daje dopirala kroz jednu veliku biforu u dnu# romboidnih takala ćilibar ke prozirno ti# no vetlo t bifore mešala e a onom iz jedne velike lampe toje tajala na tolu od tamnog mahagonija# za trtog hartijama. Kao što moj prijatelj Kazaubon zna# dr%im ebe za poklonika i torije religija# a to ui tinu proi hodi da neki# i ne retko# po e%u za mojim avetima# mo%da pre za mojim zdravim razumom nego za mojom doktrinom. 0adna obica na je zatekla# pro trana kakva je bila# nameštena regalima koji u pred tavljali antikvar ke komade# prepuni lepo uvezenih knjiga# čija je taro t za lu%ivala vako poštovanje.ako d)i f#a a čciiri trane pridr%avaju mali tubovi od crvene ciD)lX) u ićušnim po5(munim kapitalima# ali je uge tivno t prika'5miiU. 1 obe a kojima am maloča imao a tanak ra pravljale u e polazeći od detinja tih pretpo tavki.2et minuta ka nije Alje e pojavio " 1pro tite mi# dragi prijatelji. 1bratite pa%nju na ovu teoriju motiva# za koje je likar %eleo da budu rodni onima iz palate u -antovi& to u tride et i še t dekana# go podara neba. Nema tu nijednog prizora koji vidite a da on# la%ući e po potrebi a drugimV ne otkrije i ukratko izlo%i neku tajnu veta. :io je to jedan zo voden plafon# što gaje mašta dekoratora za'miNlilu t.. +a igra različitih vetla# Nvi ju ve lačkog porekla# ipak je na neki način razigravala ume to da priguši polihromiju amog plafona. A radi dopadljivo ti# i verno ti tradiciji# kao čiji primer am pronašao ovu vernu rekon trukciju koju dugujemo ko zna kome# na tojao am da i mali antikviteti koji odgovaraju# u vojim kutijicama# prizorima a plafona ponove u najkraćem o novne elemente univerzuma# vaz'duh# vodu# zemlju i vatru. *ila je to jedna od onih lampi koje e katkad nalaze na radnim tolovima tarih biblioteka# a zelenim aba%urom od takla# predodre$ena da baci jedan beli krug na tranice# prepuštajući redinu da e preliva u opalnom polu vetlu.. Ne mi lim uobičajeni tragaoci za tran cendentalnom utehom ili melanholične duše# već i lično ti produbljenog znanja# i vi oke intelektualne i tančano ti# koje još uvek pribegavaju noćnim fantazmagorijama i gube o ećaj granice izme$u tradicionalne i tine i arhipelaga iznena$enja. 2odigao je ko%nu zave u# i uveo na u drugu obu.

(zu5dnu prijatan ugovornik.ovori e da na vetu od njega po toje amo dva primerka. 1vo je treći.i# vakako ni u lučajno nabačeni#a poredak preverbalnih materijala lVdi onaj likovnih i predmetnih.. 3i vakako znate# ka nije je knjiga prevedena# delimično i loše# i raširena na engle kom početkom ovog veka od trane onog ne retnika -ek. Uo talom delo i nije tako retko& košta manje od jednog -ercede a. Koliko talenta pokazju ovi moderni u obezvre$ivanju vetih imvola. Nekoliko u klika divljenja i 8iotalevi e primakao policama. 1čaravajuća lično t# 5. Kako am bio pono'huii onX>jD dnini kuda :am otkrio du ovuj hiji-oglif označava da u Adobroti uf/U3c bo%an ku>A# X E5. 2onudio na je kuban kim cigarama# čudnog oblika# ni u bile ravne# vec obmotane# oblo%ene# premda velike i debele. Na taj način ja upravljam pogled na voje pozorište memorije# čedo tolikih# daleko mnogo tranijih# koji u oduševili velike duhove prošlo ti# i znam. Ali uz vu kromno t vi u od nekakve vredno tiiretko' t. 8ubina našeg globu a. 2azite ad ovo& prvo izdanje 0azgolićene Kabale od Knora Kri tijana fon 0ozenrota. A to je ono znanje# koje u po edovali naši tari# i ljudi od alhemije# a koje u izgubili graditelji ciklotrona.ampollon# izu' til zetno mrzak čovek# verujete mi# detinje i prazan# i ne od tupa od tvrdnje daje ovaj znak odgovarao i ključivo imenu jednog faraona. 8iotalevi e nebivao da dotakne knjige.. " C# govorio je Alje# " najo novnija biblioteka# kao što vidite# no više od dve totinak na lova# mnogo vrednije imam u vojoj porodičnoj kući. . Ne mogu niAda zami lim voje večernje katedre na tu temu a da ne i ku im o ećanje mi tičke klau trofobije.aiini dolazi un mutljivac . . A ovo je pak prvo izdanje +eluričke .deo bih da ovaj moj primerak po lu%i kao mu'zti.akralne +eorije *urneciu a. !nam# više od takozvanih učenjaka.vakako vam je poznato ponešto od tog tajnog društvanca koje je za vaku o udu a toliko je oduševilo britan ke e tete# poznato !latno . A drugo i nije potrebno znati. 2ogledajte pre vega ovo# prvo izdanje iz BH4H Amfiteatra večne mudro ti od Kunrata.iri u omogućuna po većenim obredima i ?liilii>3U#im vu cunmA.i Nj?9>A#ovih čudo u# na lov u mut.koje vazduh što ga adr%i fera# ukoliko ukljucim ovaj alkoholni re o i pod# pošto e zagreje i počne da izbija na bočne pi ke# konačno i izazove okretanje ame kugle.regor -etr a. 1d jedne takve bande fal ifikatora inicijacij kih dokumenata mogao je da e rodi i ključivo niz izopačenja bez kraja# od /utarnje !vezde do ata' ... =u' de na prava# koju u već taro'egipat ki veštenici upotrebljavali u. 1ni u to upotrebljavali kako bi odigrali čudo# a gomile u e klanjale čudu# ali pravo čudo je u trojnom pravilu koje kao što e da videti upravlja tajan tvenom i pro tom mehanikom# elementarnom i vi okom# vatrom i vazduhom.ru izgubljenim# jer ko nezna da tra%i i i>?9 nalazi.## 5.vanuće.amo izvolite# rekao je Alje# ' to je Edip Egipćanin Atanaziju a Kirhera.. !nam da tako kao toje dole# tVko je i gore. vojim vetilištima# kako nam ponavljaju toliki lavni tek tovi. 2rimećujem daje doktor 8iotalevi očaran ovim hebrej kim pi menima iz +raktata o *rojkama 3i%enera.. +u nema umnje# jelAda. " . 3i to znate# l>io je prvi koji je pošlo 1rapola pokušao da protumači hijeroglife.

8ovoljno mije da# u toku vojih i tra%ivanja# prona$em još jedan primerak Kunrata# ili još jedno divnog izbal amovanog da%denjaka# ili pak rog narvala ?što bi me bilo ramota da dr%im u zbirci# no čak i bečka riznica ga izla%e kao rog jednoroga># i prijatnom i kratkotrajnom tran akcijom tičem više nego što bi te vi mogli da mi date kao nadoknadu za de etogodinje kon ultacije. " Kepo# rekao je *elbo# " moguće da kori tim pogrešne izraze# no vi neo porno hvatate o čemu e radi. +o jo znanje. *elbo je dograbio priliku koju mu je pru%io Alje da bi e uključio i am u problematiku..ni tičke crkve Ali tera Kroulija# kojije prizivao demone kako bi zadobio naklono ti izve nih plemića odanih znanom engle kom poroku. Ube$en am da ću i u najbednijem tek tu pronaći kakvu i kricu# ako ne i tine# a ono bar neobične la%i# a če to ek tremi e dodiruju. " 1n# ezoterija# na mešio e Alje# a *elbo e zarumeneo. -o%da će za va da bude amo jedan izbor uredništva u pitanju# no ako ja budem morao da e anga%u'jorn u tome biće za mene to pravo# i tin ko traganje# jednapotraga za .ralom. 1no što vi %elite da objavite to je jedan pregled ovih znanja koju ni u dovedena do izopačenja.. 8o a$ivaću e jedino nad opštepoznatim tvarima# i za tu do adu pru%ićete mi nadoknadu. Ukoliko ga procenite kao neodmeren# po laćete mi anduk odnegovanih vina. 1tvorio je torbu koju je poneo a obom i iz nje izvukao obiman rad otkucan na mašini. <to e tiče do ade koja me bude našla# ograničiću e na to da krajem godine pošaljem kratak izveš'taj# koji ću odr%ati u granicama imvoličnog.ač koji bi odvojio %ito od kukolja# ukazujući čak inazanimljivo ti :a amog dna# jer po toji tu jedna prijatelj ka izdavačka kuća koju bi bila izuzetno zahvalna ako bi mo joj otpo lali autore odman'/:K značuju. " 1h# " ponovo e na mešio Alje# " nije u pitanju obla t. " 1h# hermetika# na mešio e Alje. " 2a recimo# hermetizam. 2rirodno tu dolazi i odre$ivanje odgovarajućeg oblika nadoknadu# :vala nebe ima od onih am koje dr%e za imućne. . 0ekao mu je kako . Navikao je da e ophodi a tu%nim i iz'gladnelim kon ultantima. 2regledaću vaše otkucane tek tove a potpunom mer'nošću duha. *elbo je upozorio da# kao kada ribar baci mre%u i če to izvuče i prazne školjke i pla tične ke e# dolazili u kod . 8a amo znate# dragi prijatelji# koliko umnjivih o oba# da ne ka%em više# treba čovek da retne ukoliko e po veti ovim tudijama# vi'dećete to i ami ukoliko započnete a objavljivanjem na tom polju. *elbo je bio zbunjen. !na 674ti%eljna dobro tojeća lično t i čak obazriva.aramona mnogobrojni rukopi i čiju ozbiljno t dolazi u pitanje# i potreban je jedan Nlmtf čil.aramonimanameru da objavi par knjiga godišnje# kako je rekao# ezoteričkog karaktera.

mit otkriva ezoterične i vete razmere piramida tokom BGOQ. godine.. 1 novo po$eljf-ia du%inom jednog kamena daje 7OH. Alje je otvorio rad& " +ajni jezik 2iramida. ..ada# od vrha do o nove# razmere 3elike 2iramide# u egi' pat kim palčevima# je u BOB..unce& BQG miliona kilometara. 8ozvolite mi da navedem amo ćele brojeve# u mojim godinama pamćenje počinje da otkazuje ljubav.CCC. ?2jaci .ovorio je bludeći pogledom po plafonu# ali mi e činilo da njegovo pregledanje nije bilo ni lučajno ni iz do ade.mit# Naše Na le$e a 3elikom 2iramidom# Kondon# (zbi ter# BGGC# tr.olidna aprok imacija bila bi nešto izme$u BH7. Koliko lije ljud kih duša %ivelo na zemlji od Adama do dana . /edin tveno je to da njihova o nova pred tavlja kvadrat čija tranica meri 676 metra.mrt Korda Karnavona..omoguće ( 0ecite mi kako UNpcvil(r ?BBB### " 2u ti doktora Aljea da govori# /akopo# %u tro je kazao 8io'talevi..kuo ' (. 2rirodno mere u date u topama# daleko bli%im taro'egipat' kim i hebrej kim aršinima# a ne metrima# jer je metar jedna krajnja ap traktna mera mišljena u naše vreme. Njegove u oči ledile nekakav trag# baš kao da u čitale a lika ono što e on pretvarao da čupa iz memorije.. 3ratio mu je predmet# " Uzmite# i ka%ite ako je moj rezime u redu. Ukoliko onda ne dobijemo tačnu vi inu mo%emo tu ponovo da napravimo onaj . 2iramidion. " /a am na brzinu# ovih dana# rekao je *elbo. ..jnjno# znr no3 :nlbo no zbunjeno me.CCC. 1bim o nove izno i 47 B iiKiliir. Ako to preračunamo u egipat ke vete aršine dobijamo o novu od 7OO aršina a to nije ništa drugo do broj danajedne pre tupne godine. lAodeljen a dvo trukom vi inom daje 7#BQ# taj broj. HG7> " 2redpo tavljam da vaš autor dr%i da vi ina piramide Keop a izno i koliko i kvadratni koren datog broja površine vake trane. 8a vidimo adr%aj. 2rvobitna vi ina bila je BQG metara.eo je za pi aći to# gurnuo ruku u d%ep od pr luka# izvukao iz njega kutijicu a bombonama koju am već video u *razilu# okrenuo je par puta me$u onim vojim pr tima# ne%nim i tankim koji u nešto pre toga gladili njegove omiljene knjige# podigao pogled prema ukra ima na plafonu# i dobio am uti ak da izgovara tek t koji mu je poz'ti . . 2ogledajte na primer ovo# jer mi e čini tipičnim za ono što dobijamo u prošeku.it. " 3i te to čitali. . :erodotovo ve'dočenje." Ne bih %eleo da e ve vede na previše optimi tičke ideje.. Alje je zahvalio uljudnim o mehom.CCC.mita vi ina umno%ena a de et na deveti daj@ ra tojanje !emlja'.CCC. Autor ove knjige morao bi da e pri eti da 2jaci . ..CCC i BPB.. već du%e vremena.klopio je. Egipat ki aršin u topama izno i B#P6G.CCC. . 1dlična aprok imacija za ono doba# budući da dana izračunato ra tojanje izno i BQ4 i po miliona kilometara# a ko ka%e da u moderni u pravu.. 6QBQG .. !a 2jaci .

8elom e radi o gomili glupo ti. " Fanta tično# " kazao am# " i pitali te to. 8ebljina ravne o nove je 7#BC antimetara a širina prozor kog okvira je G#G antimetara.taje pa i tina# kako je imao običaj da ka%e moj dugogodišnji prijatelj. *elbo je voleo da i kazuje zaprepašćenje# obično# putem jednog izraza koji je preuzeo iz kinoteke# gledajući Loriginalnu verzMu 3ankee 8oodle 8andM a 8%ejm Kegnijem& LLE( am flabberga tedl@ E( tako je rekao..ada uzmite vi inu piramidona# pomno%ite je a vi inom ćele piramide# pomno%ite ve a de et na peti i dobijamo du%inu odno no obim ekvatora. +eatralnim pokretom širom je otvorio prozor ke kapke# zamolio na da promolimo glavu# i pokazao nam u daljini# na uglu izme$u uličice i prometnih ulica# jedan mali drveni kio k# u kome u e vero'vatno prodavali lozovi lutrije iz -erana. " . nijo bio čovok koji ulivupoverenje# dovoljnoje /A ( bilo pogledati kako vezuje čvor na kravati.ri# kojije tako$e morio i .mila# Klandm BAcl. " 8ragi prijatelji# rekao je# " kada neki go podin# čije ime mi nije poznato# vari kakvu komplikaciju o tajnama piramida# mogu amo da ka%em ono što već# deca znaju. 3i ina pole$ine podeljena a širinom prozora čini BPO5HO a 7#BQ. 0ekla kazala# vrlo moguću# no lAjnX i AAiiiil. " =injenice. (pak me$u tolikim glupo tima nalaze e i nepobitne i tine.tounhend%# izjavljuje da je . *io je od zlata ili drugog metala koji je jao na uncu.@kno jodnojB# dana mae tru kako# ncbi li u kladio račune# turpija lGpupčoi\jn mi p milu kraljev kog pred oblju. !ačudio bih e daje i rekao štošta novo.unce. " na mejao e Alje# ponovo nam otvarajući kutiju a vojim izvr nim i rahitičnim cigarama. 1 im toga jedan učenik 2jaci . !a početak e podeli u decimalu tačna o nova piramide a i to tako tačnom dvo trukom vi inom# i dobMa e upravo 7#BQBP6HQ. " Ne# " rekao je Alje. 1čito daje Alje dobro poznavao čak i govorni engle' ki jezik jer nije u peo da prikrije voje zadovolj tvo ne po tidevši e zbog ovog oholog čina. " . !amenivši celim brojevima odgovarajuća latinična lova imamo .BC:G# što je formula naftalina. " 8akle# oklevao je *elbo " ovaj go podin kazuje pro to utvr$ene činjenice.Oul.piramidon# a toje bila malena piramida po tavljena na vrhu one velike kako bi e dobio šiljak.. ( ne amo to# ukoliko uzmete obim o nove i pomno%ite ga a dvade et i četiri na treći podel'jeno a dva# imate rednji poluprečnik zemlje.o podo# rekao je# " pozivam va da odete i izmerite onaj kio k. !bir dvaju zadnjih i dvaju prednjih ivica po vi ini je te BCS6 b BPO56aP76# a što je datum pobede kod 2oatijea. NMe li tako. 3idećete daje du%ina ravne o nove BQ4 antimetara# treba reći jedan tomilijarditi deo ra tojanja !emlja'. 3i ina pročelja je B4 de imetara to je t odgovara broju godina u grčkom lu'narnom ciklu u. " .o podo# hoćete li biti hAubazni da do$ete amnom do prozora. . <taviše površina prekrivena o novom piramide pomno%ena a 4O a de et na o mi daje B4Omiliona GBC kvadratnih milja što odgovara površini zenuje. 0azlika je mala# ali znači. " +o je a jednim drugim kio kom uradio izve ni Ian'2jer .

i i no pitam kako ii povato da pogodite. . /a čvr to verujem# verujem daje univerzum nekakav fiudtmnn koncert numeričkih kore pondencija i da otčitavanje bro'jitvu i njihovo imvoličko tumačenje# pred tavljaju put privilegova'nog Niiznunja. 8akle vi ne verujete u numerologije bilo kakvog tipa# " ra'Kolunino X&e na to 8iotalevi. " C čemu.ta u činili egipćani kako bi podigli kamene gromade za piramide. Ali ukoliko je vet# zemalj ki i nebe ki# nekakav i tem koni:pondencija gde ve dolazi na voje me to# a vim je prirodno da klNok B piramide oboje ljud ka dela# ne ve no odraze u vojoj truk'(tiil koNiničko harmonije.Adam. Kogika znanja nema potrebu za otkrićima# jer već n 1tiinu dokazivanje onoga što drugačije i nemo%e da bude. !na e daje haldej ko vešten tvo pokretalo vete mehanizme putem =i tih gla ova# i da u veštenici iz Karnaka i iz +ebe umeli da širom ra tvore vrata nekog hrama pomoću zvuka op tvenog gla a " a na šta drugo e odno i# razmi lite# legenda o . 2odelio am B7BQ a dva# šatri# i tako dalje# ve dok ni am došao do zadovoljavajućeg datuma. -ogao bih da pode'llm B7BQ i a O#6G# dvo trukim od 7#BQ# i imao bih 6C4. upitao je *elbo. " +u am va čekao# moj prijatelju.a brojevima mo%e da e pravi štogod e hoće. 8akle# godinu UNpnnn na pre to Atile ( kralja 2ergama. 2redpo tavljam da manje više vi kio ci lutrije imaju i te dimenzije.. Kako am rioAno do rezultata. lAnilUDuAiiavl^jam da ovaj tu izno i čitave bajke o egipćanima mu po5#nnv#ili olokl. /edan drugi oblik energije. 2odi%u li e tene električnim udarima# bacaju li e nebu pod oblake nuklearnom fi ijom.. /a.. Egipćani u iznašli način da uklone ilu gravitacije# a poznavali u tajnu levitacije. " 2a onda. +rebali bi mo da govorimo# mo%da# i oklevao je za trenutak# " o teluričkim trujama. Elektricitet# radioaktivno t# atom ka energija# pravi po većeni zna dobro šta u metafore# površna pokrića# uobičajene la%i# u najboljem %alo ne zamene za kakvu ilu koja je ponajpre amo u na le$u# a zaboravljena# koju po većeni tra%i# i jednog dana će je upoznati.ol. 1vi vaši autori o taju uvek na Uif>3iAAlul. upitao je više i ne znam ko od na trojice. . Ako imam veti broj 4 a %elim da dobijem B7BQ datum palji'vunja Iaka de -oleja " datum drag vakome ko e izdaje za odanog Nlndbenika viteško'templar ke tradicije " šta mije činiti.ricitet. 3ifin v. Alje je izgledao razočaran& " /elA vidite.. 1vi takozvani piramidolozi neverovatno ftttmrAtmim rod tvima otkrivaju pro tu i tinu# i još taru# i već poz'+u logika tra%enja i otkrivanja to je ono toje perverzno# jer to logiku nauko.ezame otvori e. +o je jedna zanimljiva pretpo tavka koja bi# za razliku od hipoteze o truji# obja nila proklamovano proklet tvo +utankamona.oin kao neki tamo 6Q7in%enjer -arkoni. Ako Uhim(oU( rutkii lajna# daleko je dublja. /e te li ada zadovoljni. Umno%im gn a BQO# udbono nim datumom razaranja Kartagine. A već am verovao da me$u vašim . -anje detinja ta bila bi hipoteza o radioaktivno ti. 3idiiXX ( i v !adovoljavaju e oloklrlcit.

?Nije pitala kako je# to je rekla onako>..amo što %ivi u jednom vetu različitom od našeg. E2otom dodade a etom& " +obo%e# nato am mi lio.oi\ja# ni am 6QQ va na vreme obave tio# obećano veče je pomereno za nekoliko ne'delja. Alje e o mehnu na način popu tljivog cike# me ti je# otprati na do amog izlaza. 8raga prijateljica mora daje bila odomaćena u kući# jer e odmah pojavila na pragu radne obe# i ne pogledavši na # u polu enci dana već na umoru# amouvereno e uputila ka Aljeu# koketno ga po'milovala po licu rekavši& " . Alje e lagano pomerio# poljubio je ruku# i rekao je# pokazujući na na & " -oja draga# mila moja L. " Nema veze# rekla je Korenca# " pričekaću. " 1h# draga prijateljica# " rekao je Alje# " potpuno am zaboravio. Ni mo govorili ćelom maršutom. Ali upravo am e opraštao od ovih go tiju. ne# nikako u alonu# u tur kom a'lončetu. . " Ne# rekao je *elbo# " =ovek je oštrouman# i vrlo i tančan. " 2o mome udu naftu zajednička prijateljica je jedno od najčedmjih tvorenja koje Nam imao ivcu da upoznam. 8ok mo e a njim rukovali# ušao je obar i šapnuo mu nešto na uvo. 2onovo mo e našli na ulici# i uputili mo e ka 2iladu# mojim kolima.ofijo# vi znate da te kod voje kuće u vakoj kući koju vi oba javate. " Kepo# ovde am jedno pola ata# hoću da mi . 2ozdravili mo e# Alje je kazao ciu i)a ve eli ovo naše zajedničko poznan tvo. " Ne bih %eleo da am va predao u ruke jednog lu$aka# rekao am.a jodno takvo inuštniue tarog mudraca# amu N2remudrom koja iA mi ovoj zorniji u progon tvu. " 3i idete u bar. Neka pričeka minut.A.kandidatima ima nekoga ko bi mi mo%da kazao nešto zanimljivo..imone# nećeš valjda da me pu tiš da čekam u pred oblju9 *ila je to Korenca 2elegrini.No za bar kim šankom nije bilo druge do pre eći tvar# ukinuti čaroliju nad nama. *elbo je bio nem. Ntulnlirofiizovimu vun lj a) običaj je na zapadu daše inhronizige na domaći jezik . . " C divno# rekla je# " i vi poznajete mog prijatelja9 /akopo# kako i. 1čajan am zbog toga. 2rimećujem daje za to ka no. 3ideo am kako je *elbo pobledeo.imone napravi jedan od vojih elik ira# morali bi te da ih probate# no on ka%e da u amo za odabrane. Kepo# prijatelji moji# ugovor je klopljen# o talo u amo bile digre ije tarog učenjaka. !atim va ti%em.ve%innm vojom otelov\juje# imajte ra'zumuvimja '. upitala na je# to je t zapovedila. Korenca na je u tom opazila i načinila jedan ve eli pokret u znak pozdrava " uopšte e i ne ećam da am je video iznena$enu ili u nelagodno ti bilo zbog čega. 8ruga mojaL.

tanovali mo u gradu# ali u B4Q7 trahovi uče tala bombardovanja i moja majka je odlučila da moramo da e klonimo# kako e već tada govorilo. =ika Karlo e B4BQ. 2reneli ugau jednu polj ku bolnicu# izvadili mu jedno oko# koje je već i palo iz dupljo# ?ii. 2otcenjuje ih ali o eća daje vezan za njih nekakvim na le$em piritualnog viteštva. =ika Karlo je dolazio iz te%ačke porodice# i na ledio je kuću u LLL# a njivama# datim u napolicu izve nom Adelinu Kanepi. *elbo je bio već kod trećeg koktela martini ?podr%avao je# vi ki večeri# jer miruje i odvodi u anjarije# koktel martini u ka no po le'podne jer krepi i bodri>. Napete okolno ti# ja no& napoličar je matrao daje izrabVivan# i to tako i vla nik jer je primao amo polovinu prihoda a vla tite zemlje. Ukratko# u jednoj bitci za Kar o# našao e blizu nekog ble avog vojnika kome e ra pr la bomba u rukama " imačlčemu bi ih zvali ručne bombe. " Njega privlače tajna učenja# ali nema poverenja u diletante i amatere. 1d tvrdog kova pijemonteškog# neznajući em za du%no t prema otad%bini# prvo je po tao poručnik a potom kapetan.. X9kli mu jodnu ruku# a po kuzivanju teta Katarine i pod ko%o mu mu ugradili ijednu metalnu pločicu na lubanji# budući daje oni no lm5 jrdnog njenog dala. -i lim da razumem to. 3la nici u mrzeli napoličare a napoličari u mrzeli vla nike. No# kako mo kako mo dana pri luškivali za voj račun# i pored toga što ih potcenjuje a luša ih# i kritikuje# a od njih e ne razdvaja. Napo'ličar ih je obra$ivao# %eo pšenicu# pravio vino# i predavao polovinu prihoda vla niku. ?Anri Korben# +em' plum i kontemplacija# 2ariz# Flamarion# B4GC> " -i lim da am hvatio vašeg Aljea# Kazaubone# rekao je 8iotalevi# koja je od 2ilada zatra%io jedno penušavo belo# dok mo e vi mi brinuli za njegovo duhovno zravlje.5.((# ..alda# ali a partizan kim puškaranjem u planinama. " *io je to za na period izme$u B4Q7 i B4QH# hoću da ka%em vreme prela ka a fašizma na demokratiju# zatim ponovo na diktaturu republike iz . No %iveli u u zajednici# u čika Karlovoj kući. " 8ana je go podin# grof# markgrof Alje ili već taje# izgovorio jednu ključnu reč# rekao je *elbo.oftja ' 2remudro@ ?bo%an ka> 6QHQ4 +a +raditio +empli već obom pretpo tavlja ništa manje nego da po toji i tradicija vojevr nog viteštva templare# viteštva piritualnog i inicijacij kog. .piritualno viteštvo. Konačno# bio je pred bacanjem u zajedničku jumu kadu ju neki bolničar primetio da je još uvek%iv. 2očeo je da nam priča o vom detinj tvu uLLL# kako je jednom već napravio a mnom.nknut Nam ?Ejtmkl ba aio dendl@> ntfll# poftto /@ ojano ime . " .iiliii5. . dobrovoljno prijavio u alpince.ve u vomu# remok delo hirurgije# a iA. zapitali mo. U LLL u tanovali čika Karlo i tetka Katarina. /a am početkom ove epizode imao jedanae t godina# i %iveo am u kući čika Karla. " U kom mi lu.

jedne trane# a heroj# a druge.'a izgubio jednu nogu# i komandovao vim brigadama na brdima oko LNL. 3eze je odr%avala teta Katarina# a po našem dola ku moja majka " prema kojoj je Adelino Kanepa izra%avao vu voju impatMu i razu'mevanje zbog činjenice daje bila najka jednog čudovišta. Koračao bi pravo# kao alpinac# jednolična po' gleda koji je u meren ka vrhu za o vajanje. *ehu išli . 8olazio bi u kancelariju melog i auče ničkog izraza# pošto bi prethodno pokušao da muti teta Katarinu a kojim tucetom jaja. C iijlinn nii &)o pričnlc li.ocijalne :opubliko# i čika Karlo e prilagodio. . 1d tranili u -u olinija. =ika Karlo# budući upravnik pore kog# lovio je kao vi$en u me tu.u U5. uirufiiiu ni čulu buduljovucu# izve nom +ercij u ?nadimak# 6QPprirodno# kako je to tada bilo# a mnogi u govorili da gaje uzeo od onog +ercija iz tripa# prijatelja 8ika -unje># bivšem maršalu karabinjera# koji je u prvim borbama protiv faši ta i .mi kiin formacijama# tamo u brdima# i obećavao o 'vttlti koje ćr . /ednog e dana partizani pokazaše u me tu.ijke# uli niko ih dotada još nVje video. /ednog je jutra čika Karlo ušao kod na # probudio me uz na%an poljubac i rekao dečko moj hoćeš li da znaš najveću ve t godine. " 8ošla je i B4Q7.a vim dovoljno da bi ga Adelino Kanepa mrzeo# koji je naprotiv bio aii'tifaši ta# iz vrlo ja nih razloga.tampa'e koji je tek trebalo da e čita. A kao ratni invalid i vitez krune (talije# nije mogao a da ne gleda a naklonošću na kabinet na vla ti# koji je igrom lučaja bio faši tička diktatura. /eli čika Karlo bio faši ta. -i deca još ni mo znali ko u partizani. ( našao bi e i pred čika Karla# koji nMe amo kao heroj bio nepotkupljiv# već koji je bolje od bilo koga pozna' vao šta mu je ve Kanepa zakinuo tokom godine# i nije mu opraštao ni centima. Adelino Kanepa je procenio daje %rtva diktature# i započeo da širi klevete o čika Karlu. . e pamtiti. *oravili bijedan na prvom pratu drugi u prizemlju# retali bi e ujutru i uveče# ali e više ne bi pozdravljali.ovorilo e u jrilimm . ( odigrao e udbono an doga$aj. ( tako vake vočeri# godinu za godinom. -orao bi lično da ode kod njega kako bi e nagodili oko prijave dohotka. Nikada ni am hvatio dit lije čika Karlo patio zbog toga.očule.. *ilo je o am# Korence nije bilo kako je obećala# *elbo je bio kod petog martini koktela.ii vio je da upravlja pore kim za vladu *adolja. !atim bi e na vratima u prizemlju ukrštao a go po$om Kanepa# i kidao bi ceremonijalno šešir. =ika bi e vraćao# vake večeri# oko še t# u vom uobičajenom ivom dvored'nom odelu# šeširu od meke dlake# i jednim primerkom . "Umeriukojoj je# kako e govorilo u šezde et o moj# fašizam prevrednovao bivše borce i nagradio ih odlikovanjima i napredovanjem u karijeri# da ka%emo da je čika Karlo bio umereni faši ta. .rebrni orden# viteški kr titahjan ke krune# a po ratu igurno me to u javnoj admini traciji# čika Karlo je završio kao upravnik pore kog odeljenja u LLL# gde je na ledio vla ništvo vojih# i na tanio e u pradedov koj kući# pored Adelino Ka'nepe i njegove porodice. AdiAli no Kanepa e u me$uvremenu razmetao vojim vezama hm prvim U>. 2rolazio bi pored Adelino K anepe koji bi e u to vreme hladio na j ednoj klupi u vrtu# i ponašao bi e kao da ga nije primetio. Ubrao je poreze za 0epubliku . Ako je ipatio nije govorio o tome# i iin t. 2otom je došao 1:ini eptembar# obla t u kojoj mo %iveli palaje pod nadzor .

8iokane9 /ednom rečju# prave tvari.' no i pred tavio e# maršal 0ebaudengo# iz Kraljevih KaiAutDii\jora# komandant# l>aclo\jov ke brigade *etino 0ika -ili# oriloii u bnui5i ?(du# 5apituo jo čiku Kurio. A ilovita topov ka paljba. 8ioboja koliko e ećam.trinamuje zajau'kala daje on jedan juda# daje on bio taj koje potkazao trica partizanima zato što je ubirao poreze za . =ika Karlo je odveden jednim kamionom izvan grada i našao e pred +ercijem# bli tavom od vojih ratnih odlikovanja# a mitraljezom u de noj ruci# levom e o lanjajući na štaku.ki obred# po kočio je na miir"no# i pred tavio e# major alpinaca Kurio Kova o# bogalj i vi oki ratni invulid# rebrni orden. 1bave tili u na daje oko jedanae t jedan odred partizana a uperenim mitraVezima ušao u kancelariju pore kog i uhap io trica# odvodeći ga u nepoznatom pravcu. 3idite komandante# rekao mu je čika Karlo# . +eta Katarina je pokazala izve nu umerenu zabrinuto t# konačno matrali u e za prMatehAe Adelino Kanepe# ili e bar Adelino Kanepa matrao za njihovog prjjatehAa# hoće li učiniti štogod protivu trica. A onaj juriš na no% dan uoči . .vetog Krišpina. 3e t je pro trujala# vi u e zatvorili u kuće# još e nije znalo od kakvog u oja. . ( čika Karlo# ali ne mi lim baš daje bila u pitanju lukavo t# bio je to in tikt# navika# vi'(n. 2opeo e# prišao krevetu bola teta Katarine koja e još uvek ritala vojim tankim nogicama# i upitao je zbog čega je toliko uznemirena. +eta Katarina e i pru%ila na krevetu i počela da pušta beliča tu penu na u ta izjavivši da će čika Karla da ubMu. +o u i učinili. +erci mu je rekao vidite vite%e# vidite go podine majore# poznato nam je da vi prikupljate poreze za faši tičku vladu u lu%bi o vajača.tenal *itka u najdu%oj zim koj noći. *itka u najdu%oj zim koj noći.trina gaje oterala. /a am plakao. !aboga rekao je čika Karlo# ja am bio na koti 76G# treći puk# 2uknuta . Adelino Kanepa je zaplakao# pozvao e na moju majku# pot etio na ve one prilike kad je u be cenje u tupio kakvog kunića ili koku# moja majka e do tojan tveno povukla u ebe# teta Katarina je na tavila da i pušta beliča tu penu. *io bi dovoljan amo jedan udarac kundakom karabina# i zahvaljujući pot'ko%noj metalnoj pločici na me tu bi o tao mrtav. " 8ogodilo e verovatno da u +ercijevi partizani napabirčili okolo brundanja Adelino Kanepe i prepoznali u čika Karlu jednog od lokalnih pred tavnika re%ima# uhap ivši ga kako bi dali lekciju ćelom kraju. *ile u mu trune drame kao i vima iz moga kraja. A +erci je i am po kočio na miir..ocijalnu 0epubliku# Adelino Kanepa e zakleo nad onim što mu je naj vetije da to nije i tina# no pri'mećivalo e da e o eća odgovornim# budući daje mnogo izvrdavao u govoru. Konačno# po le dva ata kalvarije# čuli mo povike# i čika Karlo e pojavio na biciklu# koji je vozio amo jednom rukom# i izgledao je kao da e vraća a neke šetnje. 2rivučen kricima trine došao je Adelino Kanepa a %enomi decom. " <ta e dogodilo.a brda i kr tarili u ulicama# još bez odre$enih uniformi# a plavim maramama# i paljujući mitralje ke rafale u nebo# ne bi li kazali šta u bili tamo. B +urci budući ad (: podre$en& 2ordoa# go podine majore# kota 76P. 1dmah je video komešanje u dvorištu i bio dovoljno drzak da upita šta e dogodilo. 2otom# jedan bez ruke# drugi bez noge# kao daje u pitanju amo jedna lično t i tupili u korak napred i izgrlili e.

Korenca je bila uporna# galerija nije bila daleko od 2ilada# pripremili u jednu pravu pravcatu pro lavu# gotovo orgiju. /a ni am mnogo voleo tog 0ikarda. Na lovljavao bi ih 2ohvala ambigvitetu# A5. 8iotalevije time bio uznemiren i rekao je iznenada kako mora da ideja am bio neodlučan# no bilo je očito da Korenca %eli i mene# čak i zbog toga je patio *elbo# koji je uvi$ao kako je ve dalje trenutak za dijalog u četiri oka. Kad am e vratio u -ilano video am kuko izla%e u jednom krugu gde e obo%avao 8oktor 3agner# odbacio je crno tonove# radio je na belim trukturama# kod kojih u kontra ti po tizani i ključivo gu tinom namaza na jednoj poroznoj Fabrijano hartiji# kako bi like# obja nio je# otkrile različite profile u zavi no ti od upada vetla. *elbo je pogledao u plafon i poručio po lednji martini. Ali poziv ni am mogao da izvrdam i uputili mo e tamo. 3erujem da u e porazumeli jer u obojica izgovarali 1tad%bina a velikim C. 6Q4HC /er ja am prva i po lednja.kroz# +ako# *ergštra e i U kraćivanje BH. !nao am koje 0ikardo# muvao e uvek kod 2ilada# ali tada ni am hvatao zbog čega e *elbo a najvećim naporom u red redio na plafon. Korenca me je zadr%ala. ?1dlomak iz Nag :amadija O#6> Ušla je Korenca 2elegrini. /a am pro titutka i vetica. 2očetkom šezde etih izbacivao je izuzetno do adne like# u itnjene tek ture u crno' ivim tonovima# kroz geometrij ke# u optičkom maniru# od kojih je igralo pred očima. 0ikardo je bio prešao na figurativno likar tvo# a jednom bli tavom paletom. .totinu cvetova. No ile u na love poput Kompozicije BH# 2aralak e BP# Euklida BC.ada pošto am pročitao njegove5ite znam daje 0ikardo bio onaj čovek a o%iljkom# a kojim *elbo nije imao hrabro ti da zapo'dene kavgu. /a am ona koja je pro lavljena i omrznuta. 3ideću# rekao mu je čika Karlo# protivu va nemam ništa# vi te ta'ko$e inovi (talije i hrabri ratnici. Napeto t je lebdela u vazduhu i dao am znak da ih napuštam. +erci je naredio da e majoru izda jedan bicikl pa e čika Karlo vratio. +e večeri# tek što mo ušli u novu galeriju# hvatio am daje 0ikardova poetika naglo pretrpela jednu duboku evoluciju. 8ragi majore# odgovorio mu je +erci# na vašem me tu uradio bih kao i vi# no gledajte da bar umanjite aktivno ti# koliko te u mogućno ti. 2a# ni am uopšte iguran daje ovo ovde piritualno viteštvo# no u vakom lučaju u pitanju u na le$a koja na tavljaju da %ive onu tranu vih podela. Adelino Kanepa e nije više video punih par me eci.imam porodicu i primam platu od centralne uprave# koja je takva kakva je ali ja je ni am izabrao# šta bi te učinili vi na mom me tu. " Ne# hodite vi a mnom# večera e otvara nova izlo%ba 0ikarda# večano uvodi novi til9 1n je veličina# ti ga /akopo poznaješ. +ek toje počela šezde et o ma izlagao je u zapo ednutim kućama# vrlo malo je izmenio paletu# ada u bili amo napadni crno beli kontra ti# a na lovi u zvučali kao +o je amo jedan početak# -olotov# . (zlo%ba ju no ila na lov -egale Apofazi . 2oigravao e preuze' .

2ripremao am e daje načnem# jer ni am večerao# ali najedamput am tekao uti ak daje tu o tao trag jedne noge# koja je izmuljala kockice voća u centru# pretvarajući ih u nabijenu kaldrmu. *ilaje gu%va# galerjja je davala izgled kakvog tipičnog njujorškog izlo%benog pro tora# vog u belom# i a cevima za grejanje# ili pak vodovodnim# koje u u čvor vezane na plafonu.omila je zujala u kru%nim pu'l imjama# poput pčelica koje . U me$uvremenu Korenca je pritrčala i zagrlila e a 0ikar'dom# on i *elbo u izmenili znakove pozdrava. 2okušavao je ponovo da prona$e Korencu. Najveća je lika no ila na lov .i tem pojačala u jednom uglu omamljivao je pri utne vojom orijentalnom muzikom# zvucima itara# ako e dobro ećam# gde e ne prepoznaje melodija. .to bi na platnu i projektovao dijapozitiv nekog n(iiviiok platna a izbor bi e obično kretao od prolepšanog veta (on ?( ijokla tlu irotih iinboli ta h počotku dvado otog veka.vi u ra ejano prolazili pored lika da bi e zgrnuli oko tolova u dnu# i ščepali karton ke čaše.tim mol. rekao am.ernici. . " 0anije on je bio geometri ta. <ta pa pred tavlja jedno negeometrij ko platno.abriele 77# 3ernici Kjubavi# Akvadukt# :omunculu OOO " eto odakle potiče Korencina tra t za homunuklu ima# rekoh ebi.eo am za jedan divan pored čijih nogu je le%ala velika taklena činija# još napola puna voćne alate.ophia# i pred tavljala je neku vr tu lavine crnih an$ela koja e gubila pri dnu iznedrivši nekakvo belo tvorenje što u ga milovale ogromne modre ruke# po ugledu na onu koj a e uzdi%e prema nebu na . .ivini:# a pošto ne verujem da je znao da crta# pretpo taviam kuko je radio tako . Nije uopšte bilo nevero'vatno# jer je pod već bio okupan belim vinom# i poneka zvanica bi e a mukom kretala. . Na lovi u bili *eatruc# -M tica 0o a# 8ante . *ilo je pod'maklo veče kad mo tigli# pro torija i punjena dimom# vremena na vreme po koja devojka i poljila bi %elju da zaigra u centru dvorane# no vi u još uvek bili zaokupljeni razgovorima# i $akonMama a zai ta obilnog bifea. Ko zna koliko u potrošili ne bili joj uti nuli pečat te epohe. Na prolliodnoj kici nidio l>i pomoću jodnu tučku to tehnike# putem btiNkiA:/nili nmdudju lEDiu# po tupimo pruluzući oeo poktar# tako što 6HC bi započeo uvek iz jednog vrlo vetlog i ra plam alog jezgra a završio u potpuno crnom " ili pak obrnuto# već prema mi tičkom i ko mološ'kom konceptu koji je %eleo da izrazi. Ali retko je o tajao na me tu. *elbo e dokopao jedne čaše i kretao e nezaintere ovano bez vidljivog cilja# vremena na vreme lupivši nekoga po ramenu. " /a am reali ta tarog kova# prišapnuo mije *elbo " razu'mem amo -ondrijana. " 1no nije bila geometrija. *ile u tu planine koje u bacale vetlo ne zrake# koji u e ra ipali u nekakvoj itnoj prašim ne%nih boja verično ra pore$enih# nazirala u e koncentrična neba a na' goveštajima an$ela prozirnih krila# nešto nalik 8oreovom 0aju. 1va zbrka je delovala umnjivo# a iz bliza izrada grubo# ali a ra tojanja od dva tri metra davala je izrazito lir ki uti ak. *ile u to pločice za kupanje.

.imone da am ja htela da porodim vet ne tra%eći za to dozvolu# ja . U izve noj tački# prirodni tok izbacio me je u jednom uglu iza nekog tola# gde u mi *elbo i Korenca bili okrenuti le$ima# pošto u e konačno ukr tili# verovatno pukom lučajnošću# po tavši tako$e izolovani od prometa. " -og.ofija je bila %en ki deo bo%an tva# jer je u to vreme *og više bio %enka nego mu%jak# zatim te bili vi ti koji te mu prilepili bradu i nazvali ga 1n. Kjubi mi ruku kao da am neka princeza. " +o je jedna neverovatna priča. 3erujem da moj muški deo nije %eleo da tvara " mo%da nMe imao melo ti# mo%da je bio nemoćan " aja ume to da e anjim pojim ja am htela ama da načinim vet# ni am mogla tome da odo'lim# viirujem daje bilo iz izuzetne ljubavi# i tina je# obo%avam ceo taj Nludeni univerzum. 2rimetio mini nodalokoud obi9 (. /e i li znao daje naš univerzum po ledica jedne greške koja je unekoliko moja krivica.imone. !bog toga am duša ovoga veta.ofia# koja e zove i# čekaj# aha# Enoja. A mogao bi da mi bude otac. .tra%e još neoproban cvet. A tako je uradila .imona a ja ne. =inilo mi e da am ja taj koji govori# u *aiji# mojoj Amparo.imone i .ofija. ( tvog# iz onoga što am dana videla. +o ka%e . " !bog =ega .imone# on. " -a radi što a9 Upoznala am ga preko prijatelja# hvataš.imo' no.oroncu koju je lutalu otpozdravljajući tra no cLHti jodnom ?N&a# drugom# uzdignuto fjavo# čki\joći kao daje kratko' 6HBvida# u pravljenih ramena i grudi# nehajno hodajući kao %irafa. +i mo%eš da poznaješ . . N alazim daje fenomenalan.hvata da treba da me pu ti da %ivim po vome. *elbo je bio uporan. /er me je razumeo bolje od tebe# ne po'ku. Ka%e . Aljeje vrlo dobro znao kako e ljubi ruka jednoj mladoj go po$i koja ne# poznaje ovaj obred. /a ništa ni am tra%io# tok . " <to je pa%ljiv. " Ne ludo# amo meni. " 8alA e mo%da zove .jajno. /elA vakoj tako govori.ofija. " 2azi da ne bude otac tvoga deteta. !ašto te zove . /a am bila njegova dobra polovina.to am o bio pridigao# i zau tavljao bih e i kjjučivo u zavi no ti od poi ticnj: koji bi mi dolazili iz neke od grupa. " !ašto ga zoveš .ava da me vede na voju liku. Ne znam da li u zapazili moje pri u tvo# ali u red onog velikog %amora dole niko nije bio u tanju da čuje šta govore drugi. .matrali u da u izolovani# a ja am bio prinu$en da lušam nihovu konverzaciju# i " 2a# govorio je *elbo# " gde i upoznala tvog AMea. Korenca je bila u pravu.

zli an$eli# ka%em# dr%emekod ebe. " 2 t. .nedajumidapobegnemizato patim.imone. Ka%e da mu e to već de ilo jedanput pre hiljadu godina " zato ti to ni am rekla ali .. Korenca je govorila# i pila mnogo./elA nije 8emiurg.... " 1kej# okej# govorio je *elbo. U tom 0ikardo ponovo pro$e pored njih i uze je za ruku. .u vi9@A& po tojao a ona ga izazvala# ajde ludo# načini vet pa dii GO ponio 5. . A zatim u ono vreme kada e govorilo pro titutka mi lilo e na %enu koja je lobodna# ne putana# intelektualka# koja nije %elela da vodi domaćin tvo# čak i ti to znaš daje pro titutka bila dvor ka dama# takva koja je dr%ala alon# dana bi to bila jedna koja javno odr%ava odno e# i ti zoveš droljom jednu koja odr%ava javne odno e# kao daje to neka od onih uličarki koje dreše gaće kamiond%ijama.vaka dva minuta# dok u mnogi počeli da e lagano njišu u redini dvorane# zatvorenih očMu# 0ikardo joj je prilazio i ipao u čašu. . Ali vremena na vreme pojavi e me$u ljudima neko ko me prepoznaje. " A to ti ka%e taj go podin. kako e ka%e. " 8o$i da igramo# reče.... " 3idiš# on. " 2a to# da am zarobljenica veta# čak i zlih an$ela.lušaj .imonea. " Nemoj da lušaš dedu... Ne ećam edali je tog 8emiurga tvorila 2remudro t ili jo l.imone me je jedared zatekao u jednom burdelju u +iru# bila am pro titutka i zvala am e /elena. Kakav d%entlmen.iihnvljnino.2remudro t# bacila e na tvaranje veta.. 8ozvolite da vam poljubim ruku# droljice moga govnjivog univerzuma. +aj 8umiurg moru daje bio prava dileaimje zimo dit napnivi voi. " +ako je# tako je. ( ti i va zadovoljna.. Kao . " . *elbo je pokušavao da ga prekine# govoreći daje Korenca već previše popila# ali 0ikardo e mejao klimajući glavom# a ona e bunila# izjavljujući da podno i alkohol mnogo bolje od njega budući da je ona daleko mla$a.. Ko' 6*6 načno redio je onako kako je redio i 2remudro t je o tala unutra. kuko trubu# inuce boljo bi bilo da ga nije ni tvarno# jar jo :inim iju zlu BB on nije hioovlušćon da GO pozabavi njom..amo nemoj više da piješ.. jer u ovoj priči an$eli u zli i pomogli u 8emijurgu da tvori ceo taj ru va'j.udarila e pramaterijom# koja je tvarno bila odvratna# verujem da nije upotrebljavala dezodoran e# i nije to uradila namerno no izgleda kako je ona bila ta koja je tvorila 8emo. " Niukom lučaju nije bila droljica ta /elena. .imone je praktično be mrtan# pomi li koliko tvari je on video. . !atvorenica veta. <ta ti je još rekao.

*elbo na tavi kao da onaj drugi nije po tojao& " 8akle ti i njegova pro titutka# njegova femini tkinja koja odr%ava /1# a on je tvoj . " /a ni am . !naš da i pre nego što i me upoznao no io u%a ne kravate i imao perut na ramenima. " -a to am amo zbog tebe ljubavi. " *udalo.la%em e. =itao gaje kao dečaci -iki -au a.veta išla me$u na kako bi i kupila ceo vet koji ima %en ko rce. e lodimput. 2o le toliko vekova . reče. 8r%eći 0ikarda levom# a čašu de nom rukom# okretala je voje pomalo vla%no lice /akopu i činilo e da plače# a mejala e. ( nije to bilo amo jedanput# znaš. . +i i oru$e moje pohote. 0ikardo je ponovo uze za vrat.tajali u na redini dvorane# dajući takt laganim# pomalo anjivim pokretima# kao lupajući po dobošu. ( govorila mu... " A ima li razlike. A tebi baš godi da budeš 2remudro t. Ubrzo zatim Korenca zgrabi 0ikarda za pa i lagano ga pokrenu do na jedan korak od *elba.. " . šta. (>n ju roo 2remudro t.iioin 6H7" /eli to neki što je no io pi ma. Na trenutke 0ikardo bi je privukao ebi# tavljao je ruku na njen vrat# po e ivno# a ona gaje ledila zatvorenih očiju# crvena u licu# glave zabačene u nazad# a ko om koja je padala preko ramena# i to vertikalno.. " *udi miran i igraj. +ako#'u nekoj venecijan koj bolnici reće jednu taru i nepi menu luškinju# voju /oanu# gleda je i ka%e# eto# hvatio am# loje novo otelovljenje 2remudro ti# Enoje# to je velika -ajka . " :ebrej kom. upita *elbo..imone. Na tavljajući da igra# Korenca mu uze čašu iz ruke.imone# rekao je 0ikardo a već punim u tima. *io je to jedan učenjak iz 0ene an e# kojije čitao na jevrej kom... " 8avim e u uzama. !ar nije rceparajuća priča. *elbo je palio cigaretu za cigaretom.imone je bio . ( tako 2o tel vodi /oanu a obom# vi ga nazivaju ludini# ali on ništa# obo%ava je# hoće daje o lobodi iz zarobljeništva an$ela# a kada ona umire on o taje zagledan ceo at u unce i provodi mnogo dana bez jela i pića# i punjen /oanom koje više nema ali kao daje tu# jer uvekje tu# prebiva u vetu# i malo malo pa ponovo procveta# bolje reći# ote'lovi e. " -ogu da e uključim u razgovor. =im bi bacio pogled.

" Nije loše što me ne mrziš. " Naprotiv# odgovorila je ona *elbu# i ne pogledavši likara# " ve te tvari tamo ni u višeVreh# mo%e e činiti ve što e hoće kako bi e o lobodilo tela# biva e onu tranu dobra i zla. 8aj molim te# razmi li još jednom# rekao joj je 0ikardo tidljivo je poljubivši u čelo. A potom najlepše u priči je ono kada 2remudro t hvata koje# i o loba$a e tiranije an$ela# mo%e da e kreće o lobo$ena od greha. 8ahe od mene.. " +o ni i meo da ka%eš. " -a o tanimo još malo. 1n# obično tako ljubomoran na op tvena o ećanja# vodio je voju ljubavnu prepirku pred jednim vedokom# Gta više# preci rivalom.. " šta bih ja ve voleo da uradim a tobom# reče 0ikardo. Alija volim tebe. " Ka%i mi ad dal to hvataš ozbiljno# hoću da znam da li i luda ili ne.imone nije obećao ništa. . !ar e ne zabavljaš. " 1n nikada nije pokušavao da me zagrli. .amo iz što a. Nije nikakav atir. A onda ni am ni like pogledala. *aš je lepo. /e i li video da je 0ikardo uradio jodnu amnom. /a. (de ti na %ivce što me ne vodi u krevet već me tretira kao intelektualnog partnera. -eni . /a am taj ko te gura u naručije tare go pode. Ka%i mi dal hvataš ozbiljno# za ime *oga ( " Ali ljubavi# to je naša mala igra# izme$u mene i njega." Ne govorimo o tebi# reče *elbo.ovorim a /akopom. /akopo# *o%e# zar amo ti mo%eš da vodiš intelektualne igre a tvojim prijateljima# a ja ne. " što i pro t. Koje taj koji po tupa a mnom kao Ga pro titutkom iz +lrn3 +( 6HQ " !akleo bih e. t " Ne# čekaj# " rekao je *elbo. Ali od onog po lednjeg ukoba primetio am da# ogoljavajući ebe pred licem drugog " u trenutku kada je pravi protivnik bio neko drugi " on je ponovo potvr$ivao na jedin tven način da mu je bilo dozvoljeno da po eduje Korencu. 0ikardo# odvedi me da ulovim neko piće. 1d kora bio am u neugodnom polo%aju zbog njega. ( pre tani da piješ. ( tovremeno Korenca je odgovorila# po toje zamolila od nekoga za još jednu čašu& " . " Nemoj da flertuješ. " 8a ni i po tala bezgrešna. (deš amnom. .lušaj# hteo bih da idem kući# imam napad ga triti a. /oš uvek am zarobljenik bedne materije.

lava hoće nešto da ka%e# nemoj da mi liš da ti govori banalno ti# pro te# opšte poznate tvari& već jednu tajnu# proročan tvo.. Korenca e zau tavila# raširila noge# napred i pru%ila ruke i viknula& " /a am pro titutka i vetica9 " . />o mumijo dopro pod moli pri utnih.. načinim. Učinio je to krišom# polugla no# kada u o tali već izgubili vako zanimanje za niih. !nojio e i pojavio mu e tik na levom oku# što kod njega ni am nikad primetio.. *ile u gotovo a vim pripijene# ruku opuštenih niz bokove.. *olno joj je ne%no prebacio ruku preko ramena# poljubio je u lopoočnicu# uredio ko u# i izjavio u pravcu dvorane& " 1pro tite joj# njje navikla toliko da pije.. ?+omazo .arconi# 2ozornica razno raznih belo vet kih umova# 3enecija# Ranfreti# BHG7# ra prava# SSS3("> ..ovno i ti# rekao je *elbo digavši e. " Kjubavi# ali ja am tvoja 2remudro t# ti e zbog toga uopšte ne bi razbe neo. # . 1tišao je pravo ka njoj# na%no je ščepao za mišicu# i odvukao je do vrata. (znenada# po toje Korenca igrala već pet minuta# i počela da daje znake kojima e nudi# on je planuo& " 8olazi ovamo ada.... ( poljubila je u u ta. " !atim je briznula u plač i bacila mu e u naručje.urnu 0ikarda i tako ga udalji od ebe. počinim ve grehove# ve do onih najzano nijih ( 1de# lagano e teturajući# ka jednom uglu gde je edela neka devojka u crnom# bele puti# očiju garavih. " /a mogu i tebe da volim# rekla je. 1 tali u napravili polukrug okolo# već pomalo razdra%eni# i poneko bi rekao nešto. 1dvela ju je u redinu dvorane i počela a njom da e klati..ve vreme dr%eći ruku preko Korencmog ramena# okrenuo e tri četvrtine kruga u pravcu dvorane i tiho rekao# tonom kojim e govore banalno ti& " Kikiriki. 3erujem da gaje čuo i *olbo# 1puzio moja nu prugu# i nučinio nešto za šta ni am nikad az' 6HHnao da lije namenjeno meni# drugima# ili njemu amom. . *elbo je bio eo# nekakvog nedokučivog izraza# i po matrao ovu cenu kao impre ario koji pri u tvuje jednoj probi. 6*O HB Kada ti dakle neka Kabali tička . " :rabro# " viknula je ona# " ne dopuštaj ebi.la no je izjavila& "/a am 2remudro t i da bih e o lobodila an$ela moram da učinim..

kaju u gu toj pari koj a e uzdi%e iznad vrčeva piva od punog litra# par do para# " a popodneva preli tavajući kataloge a reprodukcijama. . 2roveo am nekoliko večeri po pivnicama <vabinga " to je t u onim ogromnim kriptama gde viraju tarija brkata go poda# u kratkim ko%nim pantalonicama# a ljubavni parovi e me. . " =udnu# rokuo ju pru%ajući ml ruku# " u tanari mo već to 6HPliko vremena a upoznajemo e u utrobi zemlje# hiljade kilometara daleko. +umarao am porednim tunelom# izgubivši nadu da ću ponovo da vidim vetlo t dana# i najednom am opazio# dok je bio zagledan nad ivicom ambi a# nekoga ko mi e učinio poznatim. 3i e u vašoj izdavačkoj kući bavite piritualnijim tvarima# kako mi e čini. " Kakvi ljudi dolaze kod jednog zanatlije# opro tite# tak ider' . 2ovremeno bih napuštao arhiv# i šetkao e muzejem# gde u rekon trui ali ve što je već ljud ki mozak umeo da mi li# priti neš dugme i pokretanjem bušilica tupaju u rad petrolej ke diorame# ulaziš u pravu podmornicu# pokrećeš planete# kobajagi praviš ki eline i lančane reakcjje " jedan -uzej Nauke i +ehnike daleko manje gotički i a vim budući# zapo ednut pridošlom škol kom mlade%i koja e uči da obo%ava in%enjeriju.. " 1tkud to znate. Kice mi nije izgledalo nepoznato# tamno i naborano# edih vla i# pogleda kao u buljine# ali am imao uti ak da bi tu trebalo da toji a vim drugačije odelo# kao da am to lice već ranije video u nekakvoj uniformi# kao da am po le toliko vremena reo kakvog popa u civilu# ili kakvog kapucina bez brade. (zmenili mo nekoliko prigodnih fraza. ( on je mene pogledao# i on a izve nim okleva'n jem. 2rolazi e be krajnim i mračnim hodnicima# za taje e na amoj ivici okna bez dna# o eti hladnoća u ko tima# i gotovo am zadah ek plozivnog ga a.alon.aramon me je ovla tio da provedem nekoliko dana u -inhenu# u 8ojče -uzeumu. (mao am uti ak da vrlo dobro zna šta u tvari radim# a to nije bilo za potcenjivanje# budući da ni ja am to ni am znao tačno. (zlazi e jedan po jedan. Kako već biva u takvim lučajevima# po le jednog i pitivanja k' rivenim pogledima# on je preuzeo inicijativu i pozdravio me na itali'jan kom.(konograf ki materijal prona$en u -ilanu i 2arizu nMe bio dovoljan. " 1tkud to u jednom muzeju tehnike. 5 " Ah# načinio je neodre$en pokret# " /judi pričaju# ja do ta primam po ete. (znenada mi puče pred očima u vojim krpicama& morao bi riti ima na ebi dugi %ućka ti ogrtač# i bio bi to go podin .. 8r%ao je laboratorijum nekoliko vrata od moje kiiiicehinjo# u hodniku one ra formi ane fabrike gde am ja vojevremeno ?invao u lugo -urloua u kulturi.alon# Uik i$ermi ta. U 8ojče -uzeumu nauči e ve i o rudnicima& i$e e niz jedno tepenište i u$e e i nekakav rudnik# prepun razni okna# liftova za ljude i %ivotinje# u kojima vuku i crpena i iznemogla deca ?nadam e od vo ka>.o podin . A. 2onekad bi mo e ukr tili na :lopimifllu i iznumili zniik@ pozdrava.

-uzeji# privatni kolekcioni' ti. Ni u vi ek ponati izlo%eni vetlo ti unca# ili me eca. 1bična fa ada# oblanda bez krova# bez unutrašnjo ti. =ak je i to nekakva turi tička šetnja..i9 dti prodroto kroz te zidine tupili bi te u podzemlje 2ariza. Upitao am ga zbog čega umnja na ove donje lojeve. Nikad e ne pali vetlo t. " Neki to čine. " 2ravim pregled.. 8a li te ikad bili u ulici Kafajet broj BQH. +o je t bolje reći podrume.mi te. 3i ćete kao i vi reći da to nije uobičajen zanat.X9t. 2rirodno u 2arizu u i katakombe# i podzemne pećine. /edna na prvi pogled neugledna zgrada.ar'di'Nor. Nemam poverenja u takve mušterije# no znate# po ao... +o je amo jedno meran izlaz. Ne# upravo i pred ulaza u ove podzemne lojeve ja počinjem da umnjam. Ali klijenata ima dovoljno# i vakakve vr te. Nema tu baš mnogo mogućno ti.lu%i za provetra'vanje i i puštanje pare iz lokalnog metroa. " 0azni.in initilitn zliof# iA'iAtB. " 2riznajem da ni am. " -alo je dalje# izme$u .X9 uti ak da e nalazite pred amim otvorom za donji vet# amo da ni?r5. A kada to hvatite# dobi'jnl.il# počotnu utunicu putovanja u centar zemlje. Nemam poverenja u podzemne pro torije. " Kuća je la%na. "1tvori bi bili a vim dovoMni.o podari . " 0adi toga šetate ovim podzemnim.ar'd'BAE t i . /e te li bili tamo.veta# mogu da budu amo pod zemljom# to je i tina koju . 8a li me razumete. Katakombe u 0imu# reći ćete mi.@ nupruvlll3 "2a da bi provetravali metro# rekli te. Kjudi prolaze a ne znaju. Kanalizacija pariška je tu. (Di>UA#tiXlal?i mi u da provodim ate i ate i pred ovih vrata koja uma':ki-ilu vniiinri' vnii. 2razno. 8ok je govorio o tami činilo e da e ozario. . ..amo ako bolje pogledate zapazićete da vrata izgledaju kao da u od drveta ali u od obojenog gvozda# a prozori gledaju na obe u kojima niko već vekovima ne tanuje. " Ne znaju šta. . " 2unjene %ivotinje e dr%e u podrumima. -o%ete da je po etite ponedeljkom# redom# i po lednje ubote vakog me eca# ulazeći a 2on'd'BAAlma.. " Ni te. +u nema tajne# prepune u turi ta# i pod kontrolom crkve. " Nemam če to priliku da vidim punjene %ivotinje# u kućama# rekao am. !avi i koje kuće po ećujete.AB )Ui A. 8ao metrou i ne govorimo. Nemam poverenja u podzemne pro torne ali %elim da ih hvatim. " /er ako po toje .

(li nije tako.mU...alon# a činilo e da to i kazuje zamišljeno i od utno.inarhije# rekao je . Ne ećam e ko mije o tome govorio.en'(v'dAAlvejdr. !adovoljio am e da mu ka%em# nezaintere ovanog izraza& " 1h# jodna pra tara epizoda# već am je zaboravio# što e toga tiče& zbog fl to rekli Ašto e toga tiče. -o%da kttkvu mušici iju. !atim pošto mije ti nuo ruku# zau tavio e još za trenutak# kao da mu je nešto najedanput inulo& " <to e tiče# tog pukovnika.tra ti za koje mogu da e zahvalim godinama. 0ekao am što e toga tiče. (. Ni iKiznam. 6G?B . 1d jednog čoveka a vašim darom očekivao bih daleko oš'troumnije objašnjenje ( " A jelA vi znate pravo. " NMe e plašio# o ećao e igurnim u ebe. -oguće da am čuo kako ga je imenovao neko od onih $avolovih lugu# no imao am vrlo neprecizne u pomene. No bio je to amo način da okonča razgovor. "Kako bi razrešile problem aobraćaja.aramonu pre par godina da bi vam pričao o nekakvom blagu +emplara.innljo. Ništa više ni te aznali o njemu.tao am kao ošinut ovim grubim i nametljivim mahanjem upravo činjenicama koje am mi lio da ću da odne em u grob a o'boin. A " 1n je taj koji je govorio o Agarti# podzemnom boravištu Kralja . .. Ali vi koji u u javno ti krenuli njegovim topama bili u uklonjeni# jer u previše znali.veta# okultnom centru . A amo zato jer je primetio da mora da ide.. " U vreme kad nije bilo automobila i dok u kru%ile i ključivo kočije. No mene uvek zagolica kada tupi na cenu vo'UtivtANiu> poil5.alon mije govorio bacajući ra ejane poglede du% puta# što pri otvaranju novih hodnika# što pri otvaranju drugih okna# kao da u polu enci tra%i potvrdu za voje umnje.ii noć# 6H41tišao je# ja am o tao razmišljajući o amom značaju ovog u reta. Na tavili mo da e krećemo du% tunela# i go podin . kako e ono zvaše# taj što e pojavio u . -o%da jedini koji e u udio da to ka%e ja no i gla no bio . " /e te li e ikad upitali zbog čega u e baš ve velike avre'mene metropole# tokom prošlog veka# po%urile da izgrade podzemnu %eljeznicu.alon. 1tkuda to znate. " -o%da# rekao je go podin . :teo am da ga upitam kako je doznao# no bilo me je trah. 2oznato vam je. .vi na lućuju ali koju retki imaju melo ti da i ka%u. Ah da# imao am uti ak daje imšao u nekoj vr ti podzemnog loja.

(li& ... Ni mo ga procenili baš kako treba pošto e o%enio a -ari"3iktoar. 8ruga pretpo tavka& . 2o toje ad bio u mogućno ti da %ivi od rtintoi# po vetio e op tvenom nu. 2otom mo videli druge $avolove luge# i . " A šta je a Agartom. 2rizivao je ećanja.. rekao je. 2rocenji'vao je a tačnošću# trogošću# odmerenošću. Uhvatio e za temu.inarhVa kao uprotno t anarhiji... " Neobičan čovek# bez vake umnje# od mladih dana po ećuje ledbenike Fabr dA1livea.en"(n dAAlvejdr.en'(v dAAlvejdr u. " -ari"3iktoar de 0iznič# izuzetna lepotica dok je još bila bli ka prijateljica carice Evgenije. *io je najobičniji lu%benik mini tar tva unutrašnjih po lova# no bio je ambiciozan. . . " 1bično bi govorio da ga je jednog dana po etio neki tajan tveni afgani tanac# izve ni . 0a turio bi neki tek t a par oštrih primedbi# a zatim bi a od'merenim cinizmom primetio kako bi za -anucio a vim dobro moglo da ide.aramon " -u'nicio# pa ni mo više od njega krivali i tinu. ( ne amo to# no kako bi mu pru%ila jednu titulu kupilaje ne ećam o više kakvu zemjju# koja je pripadala izve nim markizima' Alvejdr.. Upitao am ga šta bi mogao da mi ka%e o Agarti i . HQ i OH? CBC Kada am e vratio# i pričao am to *elbu i 8iotaleviju i izgradili mo različite pretpo tavke.en"(v dAAlvejdr# -i ija (ndije u Evropi# 2ariz# Kalman Kevi# BGGO# tr.alon brbljiv i na tran# a koji je na neki način u%ivao u mi terijama# upoznao je Ardentjja# i ve e na tome vršavalo. AMe je bio promućuran# nije mu trebalo mnogo pa da hvati dvo truku igru . ?. -ezalijan a za njega# to je prirodno...alonje bio jedan do tavljač za policiju.H6 U izve nim obla tima :imalaja# me$u dvade et i dva hrama koji pred tavljaju dvade et i dve :erme ove -i terije i dvade et i dva lova nekakvih vetih pi ama# Agarta obrazuje mi tičnu Nulu# onu krovitu. B tuko je ovaj naš lik mogao da e okiti takvom titulom# a u 2arizu u En povnli kuploti E%igolu@. Alje nije odoleo. " Ko je bila -ari"3iktoar. /edna gigant ka šahov ka tabla koja e pro tire pod zenujom# prekrivajući gotovo ve obla ti naše Kugle. 1bo%avam rekla"kazala# dodao je *elbo. " .tvo. Nekakvo uvropuko drufltvo# kojim bi vladala tri aveta i pred tavljala ekonom' 6OB ku moć# ud tvo i piritualnu vla t# a to u crkva i učenjaci. Nekoliko dana ka nije Alje je bio u kancelariji# kako bi nam podneo izveštaj o nekim rukopi im koje mu je *elbo po lao. Uvrteoje ebi u glavu da prona$e nnkiikvu političku formulu koja bi bila u tanju da u po tavi daleko liitniioiiičiVju dru..alonje znao nešto u vezi a ne tankom Arden'tija a radio je za one koji u ga klonili.alon e izgubio me$u vojima. =inilo e da hvata i odo' brava. A u njoj mo vi'deli izvor najvećeg zla.. /edna pro većena oligarhija koja bi otklonila kla nu borbu.

. " 3erujem daje priču zami lio do lovno. " U -i iji (ndije u Evropi.. " Kično ti daleko talo%enije od njega tragaju za Neznanim -oćnicima. A ovaj muje otkrio tajnu edišta Kralja . Ne ka%e li e daje priča u tvari jedna krvava i bezumna zagonetka. 3rše elekciju vr ta# i tvorili u male %ivotinje no izuzetnih p ihičkih odlika# a oklopom kao u kornjače i %utim kr tom na oklopu i jednim okom i jednim u tima na vakom udu. . Nije moguće# mora da tu po toji nekakva zami ao. Ii' votinje koje pomoću velikog broja nogu mogu da e kreću u vim pravcima. A vaki koren je nekihijerogram magij ki# u vezi a jednom nebe kom ilom i odobren od trane jedne infer'nalne ile.:ad%i .arif# koji pak ni u kom lučaju mjAe mogao da bude afgani tanac# jer je ime či to alban ko.. " Ali.o podo# treba da radimo. . Rentralna kupola Agarte je oba jana od gore nekom vr tom ogledala koja propuštaju vetlo t i ključivo preko enarmonične game boja# za koje olarni pektar naših fizičkih traktata pred tavlja či tu dijatoniku. +u u Agarti u podzemni gradovi# i pod njih a idući ka redištu nalazi e pet hiljada mudraca koji njom vladaju " očito da broj pet hiljada priziva hermetičke korene ved' kog jezika# kako oni već uče.veta# mo%da ne kao odre$enu o obu# već kao nekakvu ulogu# kolektivnu ulogu# privremeno otelovljenje jedne +rajne Namere. U Agarti u e verovatno klonili +emplari po le vog ra turanja# i tu obavljaju nadzorne lu%be. ( prva mo to matrali vojevr nim preterivanjem# zatim mo hvatili da je cttjao# mo%da na vizionar ki način# u jednom a vim tajan tvenom pravcu priče. /oš nešto. " ( nalaze ih. " 3i u to verujete. govorili te to najozbiljnije. -udraci Agarte izučavaju ve vete jezike kako bi došli do univerzalnog jezika# 3atana. " upitao je *elbo. " Ali gde e govori o tome. Alje e na mijao dobrodušno# gotovo am a obom. (mam još jedan rukopi # i zami li u pitanju je baš ra prava o tajnim društvima. 2ripremaju manje# u meravaju ciklične truje interpolarnih i intertro'pikalnih fluida# interferencijalnih izvoda u različitim obla tima zemljine du%ine i širine.. +u mora da je po redi nekakav Um.o podare ili Krajja . /edno delo koje je u mnogome uticalo na avremenu političku mi ao. Kada e dotaknu najdubljih tajni uzdi%u e od zemlje i levitiraju ka vi inama tako da bi lupili glavom o teme kupole da ih njihova braća kojim lučajem ne zadr%e. Nešto a čime u vakako u vezi bili oni veliki iščezli vešteni i viteški radovi.veta " premda . upitao am.en"(v nMe nikada upo'trebio ovaj izraz# to u potom učinili drugi " Agarte# Nedodirljivog. " A kakvi 6O6 u to Neznani -oćnici koji bi dozvolili da ih prepoznaju pri prvom u retu. !bog toga u ljudi koji ni u bili nimalo naivni# tokom vekova# zamišljali .

lu%benik mi je aopštio daje knjiga izdata i# kako je če to u bibliotekama# činilo e da mu je to pričinjavalo po ebno zadovolj tvo. Uobičajena gu%va bila je u dvorani a kartotekom kao i na šalteru za izdavanje. /a am njega video u okolno tima koje u za mene bile izu'zol..ne# on pak mene tokom jedne rutin ke i trage. Kako mi ih je Alje opi ao# ideje .ledajte vi to# tek što am je j i vratio. 2ozdravio me je na način tarog prijatelja i upitao kako a tim tamo ide. ?/. 6O7H7 Kako ne mo%e da upravlja otvoreno zemalj kim udbinama jer bi e ame vlade tome oduprle# ovo tajan tveno udru%enje u mogućno ti je da deluje i ključivo putem tajnih društava. -. 1va tajna društva# tvorena po tepeno već prema potrebi koja e javljala# podeljena u u različite i na prvi pogled uprot tavljene grupe# koje vremena na vreme propovedaju naj uprotnija mišljenja da bi ponao ob i u punoj igurno ti upravljali vim religioznim# političkim# ekonom kim i knji%evnim trankama# a nepo redno u povezana# kako bi ovde primila zajedničko uput tvo# a jednim nepoznatim centrom što kriva moć' nog pokretača koji na toji da a vim u potaji u merava zemalj ke vla ti.. ." 8obar materijal.i.o podin Ka5. :ene"3ron ki# navod iz& 2. -oguće da e prijavim na konkur kuko bih ušao u policiju# .en"(va mogle bi na jednog $avoljeg lugu zavodljivo da deluju# ali ne i uznemiravajuće. Ali za -anucija mo%e da pro$e. Načinio am neodre$en pokret## o mehnuo mu e# i odmaglio.ada am doktor# [?& odavno. " -o%ete i da zami lite. Najednom am# budući uton# tekao uti ak kako će da pu ti ovin huk. 1krenuo am e. 2repoznao am ga# i on je prepoznao mene " u po ebnoj %urbi# nikao bih.alona na vratima njegovog laboratorija. (lije mo%da bio amo tručnjak za fizionomije# policajci moraju da neguju po obno t opa%anja# da pamte lica# i imena. 2ri izlazu am zato odlučio da koknem do biblioteke i potra%im tu -i iju (ndije u Evropi.u in ini vi ave . Ali am baš u (oni trenutku začuo gla iza vojih le$a. . 8a li me mo%da dr%i na oku otkako am e vratio. ..aubon ličnol ( upravo čitamo i to knjige9 2ru%io am mu ruku E. Kakvo oko okolovo. ' . 1 im toga u vreme Ardentija imao am retku bradicu i podu%u ko u.edir# ( torijat i učenje društva 0u%e i Kr ta# 0uan# B476> /ednoga am dana video go podina ..urkanjem am e dokopao fioke koju am tra%io# nnšao referencu# i punio afišu i predao je kao voj zahtev. (pak u recima# i na licu# .alona bio am u -inhenu primetio uznemireno t. " . 2onovo me je zaokupilo razmišljanje o Agarti. *io je to in pektor 8e An$eli .

akupio je ve ti dok je dr%ao *elba pod kontrolom# pre više godina. 0ekao je& " 8a# ali Ardenti je ne tao. dugo..aramon pokušavao da vali na -anucija# rekao am " go podin . Kako je to doznao za -anucija.i govorio o Agarti. Nadam e da ni u i vi ti o tali.eli mo u jedan obli%nji bar. Najozbiljnije# in pektore# rekao am " vi znate veo. !n to# luda vuni jo Ardonl. 2o većujete li vakome vremena toliko. " 2o le vega# upitao am ga# kako to da e i vi zanimate za ovo. 2retpo tavljam da u vašem po lu ljudi koji ne taju# ili šta gore# kako vam e to dešava vakodnevno. +ra%io am tu knjigu iz drugih razloga. "/ednom rečju# kada ni am na lu%bi po ećujem biblioteke. " 1h znate# odgovorio je " otkako te mi vi preporučili onu knjigu o +emplarima počeo am da e obrazujem po tom pitanju. " . Napravio am mu jedan autobiograf ki rezime# ve do čude ne i torije metala.6OQ tovali onog jutra. Ako tra%ite tipove poput tarog pukovnika naći ćete ih tamo u izobilju. 3i mi ukazujete kako e od +emplara ti%e pravo u Agartu... !ato da bih. " /oš ne# a do$e mi da ka%em na%alo t. Ni am imao ništa da iz':ublm. . 8a ne bih po tao najpro tija mašina# to je t da ne bih o tao običan pandur# vidite i ami koja je formula najotmenija. 1klevaoje. A ada dopu tite da va pozovem na kafu. +rebalo je amo da imam hrabro ti da i) uočim# a on će već da otvori karte.a vim tim tipovima poput pukovnika Ardentija koji bi e obreli kod . 2oziv me je zbunio# ali ni am mogao da e izvučem.. +ako ću moći da dobijem knjigu prvi.ara'tiionu i -muiciju# vi li) ovde kako bi potra%ili neku knjigu o Agarti. (li je još uvek bio na tragu Ardentija.aramon je odlučio da odneguje zlatnu koku. 1vo je već po talo dirljivo. . +u je bila prilika da e on otkrije. " Ali ada je knjiga već vraćena# mo%ete podići malo ka nije. 0ekao am mu da am u lobodnom vremenu na tavio voje proučavanje +emplara& +emplaA prema fon Ešenbahu napuštaju Evropu i odlaze u (ndiju a prema nekima u kraljev tvo Agarte.aramona i koje je . !atim je rekao& " <alio am e.. Upitao me je kako to da e bavim mi ijom (ndije# a ja am bio rad da ga odmah zapitam zbog čega e on time bavio# no odlučio am da e prvo o iguram. " +reba amo prvi doći# rekao mije. No dozvolite mi malu znati%elju# in pektore. . 2a jajno# igrao je i odbio je.. Upitao me je& " Ali tamo u toj izdavačkoj kući# i u toj pored# ne izbacujete li knjige o tajan tvenim naukama. No pričajte mi o vama. 2ogledao me je a izrazom koji je odavao da ga to zabavlja& " A na o novu čega mi lite da još uvek po većujem vreme pukovniku Ardentiju. =ini e daje počela da no i.

ve je tome. *iti policajac i to je kao ibiti zubar# pacijent do$e# pro$e a jednom bušilicom# podvrgava e lečenju# vraća e po le petnae t dana# a u me$uvremenu e prati drugih to pacijenata. " 2revelika nametljivo t za nekoga kome je či ta ave t# ali vi odajete izraz nekoga koje u%a no znati%eljan. Ali am zapamtio daje tu vraćao če to i Ardenti " va veština policajca je u tome# da zapamti gde je već čuo kakvo ime ili video neko lice# čak i a udaljeno ti od de et godina.. 0Adi e a utvr$enim vredno tima.!atim dodao " Ali ne treba da verujete kako mi ledimo amo jedan lučaj ve dok ga ne razrešimo. <ta znate o inarlnji.. 2ukovnik e vratio u igru pukim lučajem# dr%ali / mo nekoga na oku# iz a vim drugih razloga# i primetili mo da po' ećuje klub 2ikatrik # čuli te o njemu. .aramona. Alije odmah dodao& " +ime ne %elim da ku%em da ovi imaju veze a politikom# ali znate već. 2onekad mi do$e da pro$em na antidroge.. . " U tvari# obojica ni mo na du%no ti. . 8ana e čak modu ideologijama ne nalazi više religija. Iivimo u jednom na tranom vetu. " C ništa# ništa# miran vet# mo%da malo previše zane enjač'ki. " A kakve veze ima klub 2ikatrik a političkim ektorom. +o e doga$a amo na televiziji. 8obra hermetička lAilo ofAema# pomi lio am.lAonuvo jo U>o l. " 3i te taj ko me je pozvao na kafu...vakako# rekao je. 1dlično am e izvukao " Ne# alije imao jednu priču o +emplarima# ećate e toga.lušajte Kazaubon# po uo vam je takav da po oćujete čudan vet# odlazite u biblioteke da hi potra%ili još čudnije knjige. . 2ornozite mi..alo dirljivo.vojevremeno bih odlazio da prona$em crvene brigade u zapo ednutim kućama i crne brigade u klubovima borilačkih veština# dana bi moglo da e doga$a upravo uprotno. . *arem neko ko ra tura heroin ra tura heroin i l#u nema di ku ije.."U " 2itanje nije baš delikatno# zar ne mi lite tako. Uvera'vani va # moj po ao je bio daleko lakši pre de et godina. U lvuri Ardonti mun je te govorio i 6?HHo Agarti# po onome što e ećam. 2ogledajte# a izve ne lučku gledišta u ovom vetu ve a vime ima veze. " . Neki lučaj poput ovog pukovnikovog mo%e da o tane u arhivu čak i de et godina# a onda u red nekog drugog lučaja# prikupivši priznanja tamo nekoga# ponovo izbija na površinu neka indikacija# bang# mentalni kuršlu # i ponovo e malo razmi li nad tim.. " Ne# poznajem ča opi # ali ne i udru%enje. !atim je izvadio iz d%epa note koji je ličio na molitvenik. " A na šta te to vi najedanput naišli što vam je napravilo ku' # ršlu . ( tako am eja zapitao šta e to doga$a kod . " .. Ali nema tu j mi trije# verujte mi. 1 lade za kratko bez reci# ne iguran " verujem..ve dok ne izbije jedan novi kuršlu # ili pak ništa više ne izbije# i ćao $aci. <ta e tu u tvari dogadja..

otovo ništa# čuo am o toma povodom .. ( gde će e abrati ove grupe. " :vala za ovo . A Ui u o tome priča okolo. 2ošto am toliko pročitao# hvatio am da e amo u jednom tvr$enju la%u vi& inarhija po toji i u tajno ti vlada vetom. Na o novu ono malo što znam o tome# idite da pogledate 2ikatrik # to je vr ta ljudi koja jako malo daje do radničkog pokreta. Ali e obrazujem po tom pitanju# i otkrivam da oko B464. . -nogi njeni aradnici povezani u a jednim integri tičkim udru%enjem de nice# koje je još više u tajno ti# pod nazivom . U krugovima kolaboracioni ta iz 3išija. " +ako e i meni čini# o .okrate# ali u tome je poenta.en"(v konačno nadahnjuje reformi tičke grupe# a de nica pravi od komarca magarca i u vemu tome vidi demo'pluto' ocijal'jevrej ke konce. 8a vam ka%em otvoreno# meni to miriše na fašizam. ( onda. Ali otkuda optu%be da u pod vlašću okulti tičkih kru%oka. 8imitrij Navahin#ma onimartini ta ?ne znam šta znači martini ta# no čini mi e daje neka od tih ekti># ekonom ki avetnik Narodnog fronta po toje po tao direktor jedne mo kov ke banke# biva ubijen od +ajne organizacije revolucionarne i nacionalne akcije# bolje poznate kao Kagul# koju je finan irao -u olini.okrate. =etrde etih godina ra$aju e različite grupe koje e izdaju za inarhij ke# i govore o jednom novom evrop kom poretku pod upravom vlade mudraca# iznad vih partija... ( ka%u da ve političke revolucionarne organizacije pred tavljaju amo fa adu za jednu demon ku zaveru# kovanu u nekakvom okulti tičkom kru%oku..veta# a zatim predla%u jedan projekat inarhi'je& ocijalna lu%ba protiv kapitali tičkog profita# uklanjanje kla ne borbe putem kooperativnih pokreta. " Ali. Kiči na jedan ocijalizam fabi'jani tičkog tipa# nekakav pokret okrenut per onalizmu i zajednici. ( zai ta je u pitanju 2olari jer u ir ki fabijani ti optu%eni kao agenti zavere inarhije koju predvode /evreji.ai:lvu# .en' (vu# i to je vo. /edna (nternacionalna revija tajnih društava koja je ukazivala na jednu ju'deo'ma on ko'boljševičku zaveru.porazuma inarrnj kog o ..apinier. " Ali 6Q. Nai$em na neku grupu koja za tupa inarhiju i odlučujem da im odredim boje. No tu dolazi ono ali. . 2a# reći ćete# ponovo mo tu pogrešili# kako je inarhija a de nice. " A zai ta# mnoge od tih teza preuzima Ak ion Fran ez. Ka%e e da Kagul pokreće jedna tajna inarhija i da bi Navahin u vakom lučaju bio ubijen jer je otkrio mi terije. +ako je radio i -u olini. /edan dokument koji ne pojavio u levičar kim krugovima prijavljuje za vreme ne'mačko okupacMe po tojanje nekakvog . ( kada bi e tvari na tome zau tavile# ja bih bio na konju. A ko ih optu%uje.ada to me doveli u priliku da e obrukam. <to više čitam o predmetu to više mi e brkaju pojmovi. 6:C " Ako e okolo govori o tome čini e to bez moga znanja. 3i ćete mi reći# u redu# tu mo pogrešili# . izve ni 3ivian 2o' tel di -a i Ian Kanido o nivaju grupu 2olari koja e nadahnjuje mitom o jednom Kralju .tani. januara B47P.

ačekajte da potra%im# evo# Iorfoa de <arnej. " +a vam vredi# rekao am# de <arnej je adrug de -oleja# velikog maj tora +emplara. " 1dgovor je tačanl ( ada šta čini in pektor 8e An$eli ako prona$e odnekuda kakav izveštaj o inarhiji. Ali kao tajan tvene# čak# izuzetno tajan tvene# ove ideje otkriva B4QO.. " 8aje to pa dovoljno. " /a e ne šalim.... " 3i e šalite# ali ja. ( on# prijavljujući nekakav inarhij ki revolucionarni porazum le'vice# i to opi uje u . 2repoznajete ove inarhe. 8akle a de nice e prijavljuje nekakav ..inarhijaje zavera internacionalnih tehnokrata. +o za tupa B4OC. " ( tako mo ve po tavili na voje me to.. A ada dolazimo do jednog novog tumačenja& inarhija je jezuit ka zavera radi rušenja +reće republike.odgovornog zu poraz Francuza# a porazum bi pred tavhao iu vojevr nog latin kog fašizma portugal kog tipa. Ali inarhMa e ra$a u Agarti# koja je klonište +emplaral " A šta am vam govorio. 1vde imamo jednog neo"+emplara koji napada inarhiju a de nice. izve ni 3ile'mare# BQ.inarhiji# panorami 6H godina okultne delatno ti# potpi ujući e kao.(-# (mperijali tička 8r%ava -ultinacio'nala kako u o njoj govorile Rrvene *rigade pre koju godinu. Ali 6OPzatim izlazi na videlo kako u porazum a tavile di -a i Kanido# a adr%i ideje koje u one objavile i razgla ile vuda. 8o$ite da pročitate rukopi e koji ti%u u -a'niicio. Ali ukoliko %elite a vim prizemno tumačenje# to je kao ona micgdota o mucavcu koji izjavljuje da ga ni u primili za pikera na radiju pošto nije upi an u partiju. Na ne reću. 3idite# vi mi pru%ate još jedan trag. +eza izlo%ena od 0o%e -enevea# a levice. u nekim vojnim krugovima 3išija# peteni tičkim bez umnje# no antinemačkim# kru%e dokumenti koji dokazuju daje inarhija obična naci tička zavera& :itlerje član društva 0u%e i Kr ta pod uticajem ma ona# koji pak kao što vidite prelaze a judeo'boljševičke zavere na onu nemačku imperijalnu. +o pitam doktora Ka'zaubona# tručnjaka za +emplare.. Nikakva tajna.. zavera od B7. Evojednog drugog otkrića.porazum inarhij ki o Rar tvu# ocijali tički i tajni# koji tajna nije# ali i ti tajni inarhij ki porazum# videli te to# prijavljuju i a levice. +ehno" inarhij ka zavera %eli da uzdrma vlade# i u tom cilju izaziva ratove# podr%ava i pod tiče dr%avne udare# izaziva unutarnja cepanja u političkim partM ama dajući podršku ukobu truja. " /a ka%em da po toji jedno tajno društvo razgranato širom veta# koje je u zaveri širenja gla a kako po toji neka univerzalna zavera. !ajedno umiru na lomači. " *o%e dragi# to je . 2otrebno je uvek nekome pripi ati op tvono mune# diktature uvek pronalaze nekog polnog neprija'Ui?ju kuko hi ujedinila . maja. lu%i i ključivo da bi uvećao zbrku. Kako bi mi %ivot učinile pokojnim# moje mi lektire kazuju i da B4Q7. .

" !ašto.tvarno je %eleo da e izjada. No po tavši umnjičav zapada e u p ihozu inarhij ke zavere. !ai ta to e mene niukoliko ne tiče. Nalazili te bombe u vozovima da. . 1n je amo hteo da razja ni da lije on am taj koji ne hvata# ili je priča zai ta toliko zamršena. !a mene mo%da pi kakvog lu$aka objašnjava rezonuje onaj koji tavlja bombu u vozu. 3raćajući e kući pitao am e koje u tvari napravio po ao. vaki lo%oni problom po toji jodno tuvno rešenje# i ono je pogreš' no. " Ne# na ča nu reč. 8a nema šta tu da e hvata. " Ne znam. Konačno potraga za idejama u kartotekama moj je po ao. Kao što bi govorio onaj# za . Kada am ovu voju epizodu i pričao Kiji# rekla mije& " 2o meni bio je i kren. 1n mi je napričao brdo tvari# ja ništa.taje pa to. Ka%ite mu da ne špijuniram vaše kretanje.. 8ok e pridizao# odvalio je po lednje pitanje& " A me$u vašim rukopi ima. " . =uo am da e o njemu govori# i palo mi je na pamet povodom ovih lu$aka... (li e mo%da plašite da ne po tanete nekakav policij ki špijun. A ti ni i umeo da mu pru%iš jedini pravi odgovor. /er mije mo%da bilo lakše kada vidim da e i vi tu ne nalazite više. Ne# opro tite mi. Ali zašto mi onda govorite o tome. 8aje inarhija *og u tvari. /a ne# za mene u pi i tih vaših lu$aka " ka%em vaših# va normalnih ljudi " va%ni pi i. -i liš li da u amoj policij koj tanici nalazi nekoga ko bi ga a lušao kada e dvoumi da lije Ian Kanido bila na de nici ili levici. 2ozdravite mi vašeg prijatelja *elba. " 2a jelA po toji takav. 8a budemo umnjičavi# mo%da mije izmamio nešto a daje to ni am ni primetio. nikada ni te pronašli kakav nagoveštaj +re a. . 3i ka%ete da morate da čitate tolike lu$ake# i to matrate gubljenjem vremena. -oralo bi da bude kakvo udru%enje# ili nešto u tom mi lu# ne znam ni da li zai ta po toji..tvar je u tome da obavljam jedan urov po ao# a imam tu ne reću da mi godi. " Naravno. " /er am verovao da vi o tome znate više od mene. . Ako mi dopadne prava ve t etiću e va . 6 OG A ukoliko ju pniniidom jXu B mi bmnbu u vozu obmotanu šapi' lografi anim materijalom koji govori o inarhiji# hoću li e zadovohAiti kon tatacijom da je to pro to rešenje jednog lo%enog problema.op tvono lodbtmike.

( ad tu treba pronaći nekakvu ko 'mičku zaveru# *oga# an$ele# ili $avole. 2ošto mo završili razgovor oko formalno ti# upitao am . ?<ek pir# Kralj Kir# (((# (3# BQC> !akoračili mo uje en. 3tirujem da %eli ve da na vidi kod ebe u nedelju uveče. Ni am ga uznemirio# budući da am ka nio na a tanak. A znate li koju ideju mije dao# kad mo e vraćali kući. Uzaludno ra ipanje truda# i čitanje rukopi a# a po le vega još e nezna je u li premni da uče tvuju u troškovima. Kjud ki rod ne mo%e da podne e pomi ao da je vet ro$en iz lučaja# greškom# amo zato što u e četiri zalutala atoma udarila na vla%nom autoputu. /ednog jutra otišao am u ulicu -ar'keze . " -oguće. Kakva konverzacija# kakav til. " 8a. Neko veče poveo am ga na večeru a nekim od naših autora i pomogao mije da o tavim uti ak. (zgleda da e tamo dešavaju izuzetne tvari# nekakav obred# jedna pro lava# pravo vrzino kolo# u kome će neko da napravi zlato ili %ivo rebro ili nešto lično. 2lemić tarog kova# veliki go podin# ako takvih još ima. 6O4HQ Knez tame u plemiće e broji. 1pazio am Ajjea u kancelariji go po$e . Ieli da na odvede u neki zamak# jednu kulu# rekao bih još# u divnu vilu u torin' kom tilu. ( pričao je trahovito zabavne anegdote o lično tima od pre to godina# kunem vam e# kao da ih je lično poznavao. Reo jedan vet koji treba otkriti# drugi Kazaubone# premda vi znate koliko poštovanja gajim prema toj nuuci kojoj te e vi po vetili a toliko predano ti# i čak amjako# jako zadovoljan vašim doprino om " znam# po toji mali finan ij ki problem koji te mi napomenuli# neću to da zaboravim# kad do$e vreme flovorićcmo o tome. Na uprot tome imamo jedan zlatan rudnik& kartoteku vih autora -anucio u po lednjih dvade et godina9 .racije# nagnutog nad kartotekom -anucio au' tora.ualdi# jer je trebalo da tra%im od go podina .aramona šta u tvari radi Alje u obi kod ekretarice. " 2o ebno oštrouman čovek# a neverovatnim poukama. ." *og.inarhija obavlja i ti zadatak u naju%em obimu. " E onda am trebao da mu obja nim kako ljudi podmeću bombe u vozu jer upravo tra%e *oga. /edan genije# ka%em vam. Kakva učeno t# kakva kultura# rekao bih još# kakva obavešteno t. " +aj je pravi genije# rekao mije . Alje mije rekao da će tu biti i ona go po$a# ona lupa kXD U . 0ekao mi je da nije potrebno čekati da autori 0azotkrivene (zi$e do$u ami.aramon. /edan uutor prefinjen poput va zar bi mogao da e ne okuša na ovom nei' pitunom terenu i tako dalje# i tako dalje. Napiše e tim našim tarim# lavnim autorima# ili barem onima koji u otkupili i preo talu robu# i ka%e im e dragi go podine# znate li da mo pokrenuli jednu naučnu i tradicionali tičku ediciju vi oke produhovljeno ti. 1n je odmah na prvi pogled fotografi ao moje go te# već ih poznajući bolje od mene.hvatate li.aramona dozvolu za narud%binu kolor fotografija iz ino tran tva.

2o le jedne krivine iznenada e pojavljivalo me to# u podno%ju bre%uljka# gde e nalazila *elbova kuća. U prvom delu večeri# jedna večano t u dvorcu nekog dobro tojećeg rozenkroj'cera# a potom bi na Alje odveo koji kilometar dalje gde bi trebalo da e odvija# oko ponoći# prirodno# jAedan druid ki obred oko kogaje leb'delo mnogo toga. 2ridru%iću vam e ka nije a . 8va dana je prošlo kako am e va$ao a Kijom... 8upli a tanak. Ali nije bilo iz znati%elje# tvar je u tome što eja prema vama vima o ećam kao nekakav otac i. " No mi lio am# dodao je *elbo# " da moramo da udarimo i tačku na ovu i toriju metala# a ovde na mnogo uznemiravaju. +amo e odlazilo na uranak u ponedeljak An$ela# na N5u kr ni ponede\jak. !ašto ne bi mo krenuli u ubotu i proveli dva dana u mojoj taroj kućiuLNL. " *riko# rekao je.orunca lAdlof)9mi. Kazaubon vaka ča t. Korenca e popela i tokom čitavog putovanja# po toje edela napred# dr%ala je ruku na *el'bovom vratu# a on je vozio u tišini..aramona i Korenca 2elegrini. toku jedne nedelje.ada e kolima ti%e . 2rirodno..tigli mo tako u LLL# trio iz . *ila je to najobičnija budalaština# neo porno bi e ve redilo u . 8iotalevi je već tamo a mo%da će doći i Korenca.i li urštN i5modu nje i našeg *elba# aa.DXkBb ' mo%da ne previše lepa# ali onaj tip# ima nešto u po'M#lmlu# la *elbova prijateljica# kuko e ono zvaše. . :iru iuko.im. Na tao je trenutak napeto ti pri pola ku.. 2okazao nam je neke bre%uljke# ada pašnjake# koji u e vojevremeno %uteli od pšenice. (mali mo zai ta neki a tanak a Aljeom# na bre%uljcima to'rin kog zaliva# to mije potvrdio *elbo. *elbo# koji je dr%ao ruke na volanu# i pru%io ih je i# čvr to gle' dajući i pred ebe# tiho izgovorio& " 2enji e. -e to je lepo# videćete# ama brda zai ta za lu%uju pa%nju. *rdašce je bilo oni%e i dopuštalo je da e vidi u pozadini to pro tran tvo everne (talije# pod koprenom maglovite vetlo' ti.. . !atim je dodao& " Nije va%no ako vam ne govori nšta. 0ekao am da ću am da do$em. !bogom dragi moj. l. LLL je još uvek bilo me tašce koje je *elbo upoznao tokom rata. Ali o eAćao am potrebu da e na dva dana odvojim od -ilana. povedite koga %elite. Kiju nije poznavao# ali je znao da imam voju pratilju. -i lim ?la u dobri prijatniji# 6PC " Aa9 +ako odgovara jedan d%entlmen. 8ok mo e penjali *elbo nam je pokazao jedno brdo pred nama# koro a vim golo# povrh koga kapela# a po jednim borom a vake trane.. 0etke nove kuće# rekao nam je# zemljoradnja u opadanju# budući da u mladi prešli u grad. hrabro# druge nema. Korenca je pri pela kako mo e dogovorili no u trenutku kad je trebalo da e popne u kola kazala je& " -o%da ću da o tanem# tako ćete vi raditi u miru..imoneom.

nvirim. Nema tu šta da e gleda. Ielela je po vaku cenu da u$emo u njenu kuću# no *elbo je naglo pre ekao# pošto e a njom izgrlio i o okolio je.tigli mo u letnjikovac. " Ali odlično e radi# leti je ve%e a zimi otporni zidovi štite od nega# a peći u na vakom koraku..ke# i pred tav\jalo je nekakvo hodočašće. ?0obert Flad# ( torija 1beju 3a eljena# iz druge ve ke prve ra prave drugog dela# 1penhajmf. 1vo hi iiclinlu da pred tavlja nokakvo abla no me to# čini Nu mi# kazala jit (#minira. EAli za retkih dolazaka ovde prija mi da pišem rukom# kao što am činio tada. " . 2rirodno dok am bio dečak# po evakuaciji# boravili mo amo u ove dve bočne obe dole u dnu velikog hodnika. Kako mo ušli u letnjikovac# Korenca je vrcala od rado ti već kako je nailazila na tepeništa# hodnike# polumračne obe i punjene tarim nameštajem. " 8a vidimo# da vidimo B uzviknula je Korenca plje kajući ru'kiimn# i potoni e šunjajući ka ormanu kao mačka. !emlja je polako otišla za otplaćivanje na lednih tak i# dugovanja# i ko zna još čega.. *elbo je otišao da pokuca na vrata eljačke kuće# tarica e pojavila navratima# potrajalo je izve no vreme dok je prepoznala po etioca# zatim mu je izrazila najdublje poštovanje.. Ketnjikovac tako reći& vla telin ko zdanje# koje je u prizemlju po edovalo velike podrume gde je Adelino Kanepa'napoličar kavgad%ija# onaj toje trica otkucao partizanima " pravio vino a vinograda imanja Kova o. tomova koju am pi ao u o amnae toj. A u vakom lučaju ću doći po le mrti da ve -puliin. E*io je tu jedan od onih ekretera# pro tor nedovoljan da bi e na njemu dr%ala hartija no dovoljan za krivene i ne krivene ka etice. . ENa njega ne bih u peo da me tim Abulafija@# rekao je. i tako redom. vremena na vreme to bi joj e ovde dešavalo# rekao nam je# ali do ta retko. . U maloj eljačkoj kući pored još je bila jedna tarica# *elbo nam je rekao# Adelinova tetka " o tali u pomrli a obe trane# tric i trina# Ranepini# o tala je amo togodišnja tarica koja je negovala bašticu# četiri kokoši i vinju. 6PBHH Nazivam pozorištem ?ono me to u kome> u va dej tva putem reci# i mi li# te pojedino ti kakve ra prave i mnogobrojnih dokaza izlo%eni kao u nekakvom javnom pozo'rištu# gde e komedije i tragedije prikazuju. HH> .># BO6C?P># tr. *elbo je bio vrlo uzdr%an# primetivši da vako ima *egunku kakvu za lu%uje# no bio je dirnut.ada am preuzeo tričevo i trinino krilo. 2rimećivalo e da već du%e nije na tanjena.@ 2okazao namje jedan veličan tven orman& E2a# kada budem mrtav# zapamtite# ovde e nalazi celokupna moja mladalačka produkcija# pe mekoje am pi ao u še nae toj# kice za agu u fiii l. Ni ja viflo n l..lani tu# rekao je *elbo. 0adim tu u čiku Karlovoj radnoj obi. .za pet minuta# ali tada e Umio odlazilo po.o ni9 5.

*ilaje to eo ka idila. 2rijatno je raditi uveče dok lave% pa a odzvanja dolinom. Faši ti ni u bili iz ovih ktAujtivn# partizani u vi bili momci iz kraja. *elbo mi je pokazao po prvi put& " +o je alezijan ka kapelica. Alkohol van upotrebe do večeri." Kukavi turčine9 kazala bi ona# " i ja onda pavam u vojoj obici. 2ovremeno bi prekidao di ku iju.a dola kom zime# bilo je mnogo te%e za .. leta# tokom dve godine# piiit.tokiio mn uti ak da namje# kako bimogaoto dapo matra# govorio o drugome. 2okazao namje obe gde ćemo da pavamo& meni# 8iotalevMu i Korenci. " Napravio am ja prvi potez# tako da nemaš izbora# govorio je.vo i punjeno raznobojnim figuricama# dečurlijom# činilo mi e. 3očna tema dečaka. 8ok hhio radili primetio am da če to baca pogled prema kapelici# .. 1n je na to primetio daje kojim lučajem nMe dao obu ona ama bi bila ta koja bi ga pitala šta on mi li gde će ona da pava. +u me je don +iko naučio da viram. Ne# don +iko me je naučio da viram trubu# no u amoj muzici virao am geni . KuAiati bi e i a podelili po gradu# i pokretali bi e i ključivo rudi či.ada dolazim tu upravo jer je pa torala u pitanju.a tera e e video *riko# a i pod bre%uljka *rika jedna velika gra$evina bez ukra a# a dvorištem i fudbal kim igralištem. Upitao am& " +rubu ili klarinet. . . 8iotalevi i ja mo e udaljili# i čuli mo kako gaje Korenca upi' tala da lije e tidi. U lučaju okršaja ziinll hu kako da o kroću izme$u redova kukuruza# u šumarcima# iz'modu plotova.ćunju terena. 2ri etio am e trube koje e *elbo odrekao onda po le tog na. . 1vde je u po tavljen kao iidki dogovor i5modu faši ta i partizana.iva pucnjava kraja rata. .izniii lDi opkolili grad# a faši ti ih ne bi dirali.B " . U vakom lučaju ovde imaš zaklon amo za tebe. . U vreme čika Karla ne# bilo je vrlo ve elo. . Korenca je pogledala obu# dodirnula tari krevet a velikim belim prekrivačem# pomiri ala čaršav# izjavila kako joj e čini da e nalazi u nekoj bakinoj priči jer miriše na lavandu# *elbo je prime'tio kako to nije i tina# u pitanju je amo miri opranog veša# Korenca je kazala da nije va%no a zatim# o lanjajući e na zid# lagano gurajući bedra i pubi napred# kao da mora da avlada fliper# upitala je& " Ali ja ovde pavam ama. " U redu# u redu# govorio bi ljutito *elbo# " ali ovi u tu da rade# hajdemo na tera u.ada na po ao. .ada da. U pleh orke tru.tn je to geni . Ah# u t'vari# i pričao am vam o nu i trubi. !a trenutak gaje uhvatila panika& " Kako te u peli. *elbo je o motrio drugu tranu# druga trana bili mo mi# o motrio drugu tranu ponovo# zatim e uputio u hodnik i rekao& " C tome ćemo još govoriti. ( tako mo radili na jednoj velikoj tera i# na kojoj je bila po tavljena pergola# i pred na hladna pića i mnogo kafe.. " 1vde dole od'vViilu o ona jo5.

Faši ti u još bili tu# ali e ni u u u$ivali da e vrate u grad# verujem# jer u na lutili da će e konačni udar de iti tamo dole# kako e zatimi de ilo oko dvade et i petog aprila. . Ali napolju je bio i moj otac. =učnuli mo i pod umivaonika# ja moja e tra i mama. U kapMi e nalazio i bi'vfti grad ki mičolnik faši ta. /ednog trenutka je rekao da ako treba tlu u bozi kući# trubu umo krenuti za ugao. +ada bi e partizani u pinjali ha. No tog proleća pred tojalo je nepo redno o lobo$enje. 2reme tili mo e u drugo krilo# gde je teta Katarina plakala jer je baka o tala napolju.ačekao je trenutak za'lišju# trmoglavio no iz kapijo# do poo do ugla i bio pokošen le$a mi'KtAu\Uo5#otn iiiE opfttini.o pode kakvo pamćenje.. . .6P7partizane da e odr%e u ravnici# ni i mogao da e akriješ# iz daleka bi te opazili na negu i mitraljezom dohvatili ne kilometar. (graju e ponovo# rekla je pri ulazu# kako bi pokazala daje po lušna. 1na to nije ni primetila# rekli u joj u edi# i otada mo je naučili da kada vidi dvojicu koji e igraju mašinkama mora da e kloni. Ali ni mo izabrali pravo vreme za di ku iju o tome# jer ada više ni mo čuli op tvene gla ove. " Nećete mi verovati# rekao je *elbo " ali u mi vrlo drage.hvatili mo da e više ne igraju. 8a.amo toje za njim ledio drugi# treći# zatim e rafalima nije znao kraj# hladni zvuči karabina# ta'ta'ta mašinki# kakav tup udarac# mo%da od ručne bombe# i konačno mitraljez. 2otom je došao čika Karlo# kroz hodnik četvoronoške# da nam ka%e kako mo a naše trane uviše izlo%eni # da pre$emo na njihovu. " ( pričali te mi to edamde et i treće# onog dana javnih manife tacija.. Kako mo docnije aznali# bio je u amom centru# akrio e u neku kapiju# i nije mogao da iza$e jer u tukli a jednog kraja ulice na drugi# a a opštin kog tornja jedna grupu Rrnih *rigada mitraljezom je či tila trg. ( faši ti bi dolazili da kontrolišu ravnicu. ( pred tavljaju jedinu pravu tvar koje e ećam.. !ai ta# mora daje u pitanju bio ne porazum# partizani u išli dok e faši ti ni u bili još ni pome' rili# toji daje moja e tra bila tu na tera i i ušla da namka%e kako u tu dvojica što e čikaju mašinkama. . " . Ktnotivnu runki&iju mogu oca# koji je već uče t'vovtio i u prvom nvotukom rutu# bilu j@& bo?jo je o tati u kapVi. .. ( tu mo čuli prvi rafal. " +o me to je prepuno vrlo dragih u pomena# primetio je 8iotalevi. A tamo bi oni ponovo bili ti koji poznaju prelaze# gudure# kloništa. 2im pum bang ratatata. najviša brda. Merujem da u e me$u obno pora'zumeli# patizani u iščekivali# ni u %eleli okršaj# ada u već bili uve'reni da će e ubrzo nešto dogoditi# noću je 0adio Kondon davao ve više ohrabrujućih ve ti# uče tale u pecijalne poruke za pokret Franki# i utra će da pada kiša# čika 2jetro je doneo hleb# i takve tvari# mo%da i ti 8iotalevi čuo za njih. " A kako to znate. " +o je kad te baku zatekli licem prema zemlji u polu# u red unakr ne vatre.a vama treba paziti šta e govori. Nije na to čudilo# bili u momci# i jedni i drugi# pa u igrajući e oru%jem ubijali do adu) jednom u u šali tvarno i palili i metak e zabio u tablo nekog drveta na putu na koje e bila na lonila moja e tra....

Nije li inarhij ki mo%da bio u ret izme$u čika Karla i +ercija# obojica u pokrenuta na uprotnim tranama fronta i tim viteškim idealom. +ako mo proveli jednu Niti u mruku (zme$u bačvice# u miri u šire koja je pomalo 6PHomamljivala# izvan domašaja pucnjeva. No za toje bilo potrebno da oduzmem *elbu njegov Kombrej. Naročito ovih me eci# dok je plovio u la%ima $avolovih lugu# i po le vih ovih godina u kojima e uočavao a razočarenjima romane knih la%i# dani u dolazili u mu u ve t kao nekakav vet u kome je jedan metak jedan metak# ili ga izbegneš ili dobiješ# a dve trane padale u u oči jedna protiv druge# uprot tavljene amim vojim bojama# crvenom i crnom# ili %uto me$om i ivoma lina tom# bez dvoumljenja " ili mu je bar onda tako izgledalo. .o pon# još ih je tunak od repumblike o talo.1 tali ni u hvatali# ja am na lućivao " a ada znam. /edan metak je ušao kroz prozor# udario je u vodovodnu cev i odbio e da bi e konačno zabio u dnu# baš na me tu gde am prvobitno ja bio. (lije to bio nekakav trenutak lave i izbora. " !atim je u odrodonom trenutku tigao gore Adelino Kanepa. . Ne kao pukovnik Ardenti# koji je potuljeno ne tao. *ilo nam je ja no da e neko povlači a ni mo znali ko. " -oj 8%on 3ejne# rekla je Korenca " Ka%i mi. Kazao je da ćemo :vi biti mnogo igurniji u podrumu.ve dok e nije kroz jedno prozorče tamo iznad naših glava# a koje je gledalo na neku tazicu# začuo gla # na djjalek'tu& " . Nopun at ka nije ponovo mu je o labila pa%nja. " Ah ništa. 1n i tric ni u govorili godinama# U> Niun vum i pričao. 2ošto am dopuzao kod trica i trine# zainatio am e da tojim u pravno u hodniku. 1 im toje# dopu tio mije da izvedem zaključak# čak i u tim danima i tine on o tao kao po matrač. 8ozvolio je da ga unutra uvučo tric. !atim u e rafali proredili# udari u nam tizali ve prigušeniji. *udući daje rekao& " A potom am tog dana izveo heroj ki čin voga %ivota. !ai ta# čak i u tom lučaju nije birao. -rtvac je bio mrtvac bio mrtvac bio mrtvac. =uvao je u u pomeni vreme u kome je po matrao ra$anje tu$ih ećanja# ( torije# i tolikih priča koje neće napi ati on. 2omi lio am da mo%da treba da im i pričam o inarhnAi# koja e već šunjala u tim godinama. 1nda e čika Karlo razbe neo# na grub način me je uvukao unutra# ja amo što ni am zaplakao jer je došao kraj zabavi# a u tom trenutku čuli mo tri udarca# razlupana takla i vojevr no odbijanje# kao da e neko u hodniku igra teni kom loptom. " =ak i kada bih ja dana zbog toga bio i punjen# kazao je *elbo. 8a am još bio polja i na nogama# o akatio bi me# -o%da. " .o pode# ne bih baš volela da i hrom " rekla je Korenca. A o ećao am e poput kapetana koji e dr%i u pravno u red borbene kare# dok metci okolo zvi%de. Ali u trenutku tragedije Adelino je ponovo po'nt. 2rozor je bio u dnu# bili mo na prvom pratu# niko ne mo%e da me pogodi# govorio am.no ljud ko bićo# i tric mu je čak tegao ruku. U pomene u bile drage jer u govorile o jedinoj tvarno ti koju je upoznao# a tek po le je započela umnja.

Korenca ga je poljubila u ko u a *elbo e podrugljivo o meh'nuo kroz no . . 8on +iko je rekao da bi im dobro došao jedan geni . 3ratio am *elba na njegove u pomene& " 2a onda taje a pričom o tom don +iku *rae ili kako e već zvao# koji va je naučio trubi. HO Uhvatio je da duva u voju bli tavu trubu takvom nagom da je odjeknula ćela planina. 2o le kraćeg vremena došli u već i tata i baka# da bi vaki pričao voje do%ivljaje. 2artizani u gonili begunce. -anji u virali klarinet# malu flautu# opran' ak ofon# veći u podno ili helikon i doboš. !nao je daje pobedio po red tvom brigade." <ta to znači " upitala je Korenca. Kao u nu# i %eleo dam da im pripadam. ?/ohan 3alentin Andrea# Alhemij ko 3enčanje Kri tijana 0ozenkrojca# <trazburg# Recner# BOBO# B# tr.eni je u duvač'kom %argonu neka vr ta male trube koja e u tvari zove kontralt'rog u mi bemolu. U tim vremenima republika je bila ru%na reč. -ama i trina u pripremile nešto za jelo# dok u tric i Adelino Kanepa ceremonijalno izmenjivalipozdrave. U njoj am e zatekao a vim lučajno& bogo lu%enje# veronauka# toliko igri# i ticala e lika *la%enog 8omenika .avia# tog maloletnika u pantalonama od grubog platna a podvijenim nogavicama# koji e na tatuama dr%i uvek čvr to uz mantiju don *o koa# očMu uperenih u nebo# kako ne bi čuo adrugove koji pričaju be ramne šale. 1dmerio na je nadmoćno i izdeklemovao& " .puštao e mrak. .vo preo talo vreme tokom večeri mogli mo da čujemo udaljene rafale# u predelu brda. Na jedvite jade u brzini# kao u :ellzapoppinAkada e pomešaju trake ijedan indManac ti%e na konju u red bal ke večano ti i pita gde u otišli# neko mu ka%e Eonuda@# i ovaj ne taje u nekoj drugoj priči. (mali u uniformu# %uto me$i prot ki kaputić i plave pantalone# kapa a štitnikom. Ni am e više vraćao u kapelicu. " 8on +iko. 2obeda je bila naša. +o je od vih duvačanajbezvezniji in trument# činium'pa'umpa'umpa'umpa na početku marša# a . Nikada ni am aznao da li mu je to bilo u tvari prezime ili običan nadimak. 1tkrio am daje don +iko akupio jedan duvački orke tar# ve ami dečaci izme$u de et i četrnae t godina. Ali je za jedan trenutak# izlo%ivši e metku koji e odbijao# bio zakoračio u film. *io je to partizan koji je tra%io avet od prolaznika# ili nekoga na prozoru# i tako je dakle puteljak po tao ponovo prohodan# a 'faši ti u otišli. U tvari pri u tvovao je jednom filmu.tigli mo do poglavlja o čudima hidrauličnih cevi# i na grafici iz še nae tog veka a L8uvačkim Napravama :erona vidi e jedna vr ta oltara iznad koje per onalizovana mašina " pod dej tvom nekakvog parnog mehanizma " duva u trubu.ocijalne 0epublike (talije. " 1tprilike& poštovani go podine# hoćete li biti toliko /jubazni da me izve tite ima li još uvek tu u okolini pri talica . Q> 6PO .

1 talo je amo ek # nošaj# odr%avanje ramnog potom tva. +ru bu am učio potpuno am# za tih letnjih popodneva kada ii kupolici ruju bilo nikoga# i ja am e krivao u parteru ovog malog poM. " ..viranje trube bio je jedini način da e =ečihji padne u oči.l.. " Nije tu bilo inače. 3idite li onu vilicu ?tuno dolo# mi kiloin:.. . upitala je razne%eno Korenca. +ako vaki put kada bi orke tar na tupao# ?i Un n5mrmiii po lu liUjn# u dvorištu kiipolicu a naročito u pozorištu# 6PPpre izvo$enja amater kog pozorišta# =ečilija je a mamom uvek bila u prvom redu i na poča nom me tu# blizu tarešine aborne crkve. <ta o tome uopšte znaš.po le parapapa'pa'pa'pa'paaa počinje da lupa i čini pa'pa'pa'pa'pa. Naravno# dok am provodio večeri u brdu pri odla ku za mleko u jednu eljačku kuću u planini# izmišljao am jajne priče# u kojima je ona oteta od Rrnih *rigada a ja trčim da je pa em# dok mi metci zvi%de okolo glave# otkrivam joj ono što ona nije mogla da zna# da pod la%nim likom upravljam pokretom otpora u ćelom -onferatu# a ona mi priznaje daje to uvek pri%eljkivala# i tu bih e ja po tideo# jer bih o etio da mi e razliva med po %ilama " kunem vam e# ne bi mi e uopšte ov'la%io ud# bila je u pitanju a vim druga tvar# daleko trašrnja i ve' ličan tvenija# " i po povratku kući otišao bih da e i povedim. '' A truba. Ali lako e uči i pripada porodici limenih duvača kao i truba i njegova mehanika e ne razlikuje od one kod trube.XDrl.. +rube bi e podizale na noge i izvodile olo deonicu. A zatim volela je jedan kontralt ak ofon# iz've nog 2apija# groznog i proćelavog# a meni e činilo# da ima oko amo za njega# koji je pohotno drečao# jer ak ofon# ukoliko ne pripada 1rnitu Kolmenu i ne uklapa e u orke tar " i još ga vira trašni 2api " odvratan je i pro tački ?ili mi e tada činilo tako> in trument# daje ton# kako bih rekao# jedne manekenke koja e odala piću i pravljenju tepiha. 3e'rujem da u greh# ljubav# lava upravo to# kada e pu tiš niz uvezane čaršave kroz prozor 3ile +uge# ona koja ti e obe i oko vrata# vi eći u vazduhu# i šapuće ti daje uvek anjala o tebi. " A inače. +urno je tanovala =ečihja# kći dobrotvorku nlc5..ur od kapelice.. A u takvim prilikama orke tar bi započinjao maršem koji no i naziv 8obar 2očetak# i marš je otvaran trubama# trubama u i bemolu# od zlata i rebra# dobro uglačanim za tu priliku.tvarno# =ečilija nije znala ni da po tojim.i jamica. ( pravnim polo%ajem u ta štediš nagu i po'jnvjjuje e či t i ja an zvuk# ada eduvanjeine o eti " druge trane n?j@ uopšle potrebno da e naduvaju obrazi# ee# doga$a e i ključivo pri prenemaganju i u karikaturama.u.. +ruba zahteva veću nagu i pravu veštinu baratanja u tima " znate# onaj tip kru%nog zadebljanja na u nama# kuo što ima Arm trong. No učio am trubu iz erot kih razloga.. 2re vega# ja am imao trinae t godina a ona trinae t i po# a jedna devojka a trinae t i po je prava %ena# amo'mak je običan balavac. " Kako to ad manekenke da prave tepihe. Ali tvarno# da am prešao na . !atim bi po edali i orke tar je kretao u napad.

na$i ir# nikao jo don +iko. Ali. A za i toriju je da u e Anibale Kantalame a i 2io *o tako zvali# a to im i nije najgora trana. ( već za nedelju dana# pri pro lavi -arije Negovateljice# na otvaranju pozorišne ezone a -alim pari%aninom# pred puštenom zave om# pred zvaničnicima# ja am bio na nogama# da bih od virao početak 8obrog 2očetka.trubu# =ečilija ne bi mogla da e pravi kao da me ne poznaje# ja na nogama# bli tav# a bedni ak ofon u edećem tavu.edi po le Kiti *ig :orna pro%dire rce generala Ka tera " na kraju priče tavlja jednu napomenu u dnu tranice gde ka%e& B... +ruba je ratoborna# an$eo ka# apokaliptička# pobednička# vira za juriš# ak ofon tera na igru mangupe a periferije ko e namazane brilijan'tinom# obraz uz obraz a znojavim devojkama. ( don +iko je rekao& ti je i truba. " Eto. Kantalame a e izdavao za komuni tu# *o za faši tu# obojica u bili premni da e prodaju protivniku za jednu praćku# pričali u na veliko priče na temu ek a# uz neja no poznavanje anatonuje# i utrkivali u e koje prethodne večeri du%e ma turbirao. +o dvoje grubijana e zvalo Anibale Kantalame a i 2io *o. +ako am odlučio da ih zavedem.o vromo fcivulu i dva bednika# moji drugovi iz razradu mko u bili Xlvo 0udinu t. 2od jedan& za i toriju. . Ali moru am da na$em nokoga ko bi me zamenio za geni . 2ali u u klopku. ( ja am učio trubu# kao kakav lu$ak# ve dok ni am izašao pred don +ika i rekao mu da me a luša# a bio am poput 1 kara Kevanta prilikom prve probe na :rodveju a 8%in Kelijem.algari izno i neku i tinitu činjenicu ?ili koju on matra za i tinitu> " recimo kada *ik koji . +reba dakle da znate# o deco -uija# da u u l.tvarno neću više da vam do a$ujem# moji mali lušaoci& došao je dan kada mogu don +iku da pred tavim dva geni a# neću da ka%em avršena ali# bar pri prvoj probi# izvršenoj tokom be anih popodneva# prihvatljivi. . :valio am im uniformu virača# odvodio am ih na javna izvo$enja# navodio am ih da na lute ljubavne zgode a Kćerima -arijinim. " Kako je dramatično# rekla je Korenca# " pričaj# ne primoravaj na da zadr%imo dah u neizve no ti. *ili u lenjivci# kradUivci tripova kod prodavca novina# a oteli bi i kutijicu za prošenje ako bi e u njoj šta našlo i tavljali bi endvič a alamom na knjigu avantura na moru i kopnu koju tek što i im pozajmio pošto i je dobio kao za *o%ić.aiiji od iiuino# a to vam do tu govori 6P* o njihovom tavu prema učenju.. 8on +iko e uverio# obukao ih je u uniformu# i prebacio me na trubu. " <ta šta. . upitala je Korenca. 2rovodio am dane u malom pozorištu# a dugim štapom# kao što am video na ilu tracijama brošura o mi io' narima# lupao ih po pr tima kada pogreše notu " geni ima amo tri dirke# pokreću e ka%ipr t# rednjak i domali pr t# ve o talo zavi i od polo%aja u ana# rekao am. B ja am o našao. *ile u to individue premne na ve# a što ne i na geni . !a i torMu. 1bja nio am# auče nički& " Kada ..

<to e pak tiče dvojice jadnika# nikada ni u po tali amo talni. 1dmerio je pauzu. " +reba da klopimo jednu priču za budućno t# ne nekakvu hroniku izgubljenog vremena. ( na tojao am da uhvatim an čitajući novine. -ae tro pro voga pazi na geni # i ako ga geni prati# ovčice će ga igurno pratiti. A ledećeg praznika trube u e ponovo digle na noge i ot virale juriš iz 8obrog 2očetka pred =ečilijom# ponovo u prvom redu. 0at e okončao#više e ni am vraćao u grad# napu tio am limene duvače# a =ečiliji ni am ni prezime aznao.eni je oko nica duvačkog orke tra#@ rekao mije don +iko# Eon je njegova ritmička a' vti t# duša. " ." 1h divota# rekla je Korenca# kojoj e na licu tobo%e ocrtavala ne%na ljubomora. .trpljivo.ve am dugovao don +iku. . U ponoć# po le jednog i punjenog dana# vi u e lo%ili da treba oprobati i pavanje na ovim bre%uljcima. " Nije je bilo. " 3erovao am da ti e dopadaju ak ofoni# rekao je *elbo. E. Kunom ti e# čim po tanu amo'kinini viaiA&ain to na trubu. " Ali o tajem ti ja. /nkopo moj moram od tebe da tra%im veliku %rtvu# ali ti morini do o vratiš gcni u# zajedno a onom dvojicom.udbina zvezde# rekla je Korenca obgrlivši ga oko ramena. 1tkud znam. NMe je bilo. /a e ni am više vratio trubi.@ . " 8va dana ka nije don +iko me je pozvao i obja nio mi da u Anibale Kantalame a i 2io *o uništili veče. dr%ati na oku. UozbihAio e ponovo. Ni u odr%avali tempo# zabavljali u e u pauzama dobacivanjem# ni u na tupali u pravom trenutku. /akopo je uporno navaMNi'vao da rano ujutru tavimo drveni okvir za grejalicu# onu vr tu ovalnog rama koji dr%i pokrivače u uzdignutom polo%aju# i u koji e po tavlja grejalica a %arom " a ve je to bilo verovatno kako bi mo vi oku ili zadovolj tva %ivota u letnjikovcu. večeri ilno je lavljeno ukidanje antialkoholičar ke zapove' ti. (zmišljali u ap urdne mašine# da bi pri vakom koraku otkrivali i kako u već uveliko otkrivene. Kegao am u krevet u taroj obi# gde u čaršavi bili vla%niji 'e nego što u bili u popodnevnim ča ovima. /akopo je izgleda zaboravio voja elegij ka ra polo%enja# i utrkivao e a 8iotalevijem. Kazao am u 6P4redu. Upalio am jedan od onih aba%ura a re ama# na koje vodeni cvetovi na rću u rojevima pre nego što pou'miru# po volji pe nika. . !atim joj je poljubio ruku# jedva okrećući glavu. -o%da je bila bole na. /a am bio u mraku# geni me$u geni ima. 1rke tar je poput tada# in trumenti u ovce# mae tro je pii:Kir# ali f5mi je verni pa koji re%i i ne i pušta iz vida ovčice. " Na po ao# rekao je. Ali kada je vlaga pritajena# okvir je izbacuje na površinu# o eća e jedna prijatna toplina ali platno je koro mokro. " A =ečilija. 2rešao je pogledom preko partera# jer e u tom trenutku o ećao kao bard " ili trubadur. +i imaš mi ao za liimn# ti mi ih moia.

Korenca 2elegrini je tavljala *elbove nerve na probu. Upitala je da li ćemo da je otpratimo do tanice. *elbo je na tavio da li ta beleške i kazao& " (zgledalo mije da Alje očekuje i tebe# čak mije izgledalo da je organizovao ceo pohod amo radi tebe.. Ielim da napravim dete a Kijom# rekao am ebi.i uzom kao du tobo%e %eli da izaziva ljubavničke potencMale do'l#iči:Dn ali na nokakuv čudan nučin# kao du ju htela da poruči Evolim to# uli du bih li pokazala da no plašiš@. 3ragola ti pogledi# neretko zu vorenički# koje bi mi Korenca tu i tamo bacala u kancelarMi ihN baru# kadu e poigravala a *elbom# kao da tra%i aveznika ili vedoka# mičinjiivali u deo " tako am uvek matrao "jedne društvene igre n %utim Korenca je imala tu po obno t da bilo koga po matra jednim i5. " Ko me prati. 6GBHP C vako treće drvo# a obeju trana# bila je obešena po jedna vetiljka# i jedna veličan tvena devica# i ona ode'vena u plavo# upalila ih je pomoću čude ne baklje i ja am zadocnio# više nego što je trebalo# da bih u%ivao u pektaklu čija lepota je bila neizreciva. . 8o tada am bio matrao Korencu kao (talbovu vojinu " bar u vojim kontaktima " a potom otkako am a l.Atiom po tao am neo etljiv na tu$e čari. . 3eć me je hvatao an kada am čuo grebanje na vojim# vratima.ore po njega# rekla je Korenca. Ne znam da li u rekli štogod na putu ka tanici. 6Bi 1ko podneva Korenca nam e pridru%ila na tera i# na mejana# i obave tila na je kako je pronašla jedan jajan voz koji polazi izLLL u pola jedan i uz dobru vezu već popodne nalaziće e u -ilanu.urnuo am glavu pod ja tuk i počeo da mi lim na KMu. Nije bilo ja no da lije u pitanju neka %ivotinja ?ali ni am primetio ni p a ni mačke># i tekao am uti ak daje to nekakav poziv# zahtev# miimljenje. *elbo e podigao i rekao nam& " 1baviću to zača i vraćam e. ( njemu ?ili njoj> daću odmah da vira trubu# čim nauči da duva. ?/ohan 3alentin Andrea# Alhemij ko 3enčanje Kri tijana 0ozenkrojca# <trazburg# Recner# BOBO# 6# tr. +u vufiori# o luškujući ono gre bui\jti# krzanju noktiju po luku na vrati nm# dobio am potpuno dru 6:C gačiji o ećaj& po tao am ve tan da %elim Korencu. *elbo e vratio kroz dvade etak minuta i na tavio da radi bez ikakvog pomena nezgode.. 1nda mo%emo tu da o tanemo još dva ata.Ali za otprilike at dva čuo am korake u hodniku# otvaranje i zatvaranje vrata# po lednji put ?po lednji koji am čuo> jedna u e vrata na%no zalupila. -o%da ne. Korenca# imala i kakvu torbu. -o%da je Korenca to upravo radila# jer je znala daje :olbo po matra. .

Ali govorio je kao da navodi iz nečije tu$e biografije.aimk mu Aljooin i Ruramonotn# Na vhh( du Kornnru nljo hm nama# 6:6 Alje# premda je bio nezadovoljan zbog toga# nije to i pokazao. . /edin tvena tidljivo t# koju cenim# rekao je. " Naša izuzetna prijateljica ne %eli da a drugima deli mi terMe koje je odre$uju. *elbo je vozio prema jugozapadu# dok e pejza% menjao po tepeno iz kilometra u kilometar. 8a i amo pomolio glavu iz kabine video bi predmete u polu enci# koji u ti dana izgledali nepomični# kako e komešaju poput eleuzin kih enki pokojnika u vojim magliča tim čarolijama. 1ko redine popodneva uputili mo e kako bi mo e pridru%ili AMeu i . (zgledalo je da u ravnicu oblikovale dine# i bila je to polovina planine. +ako dok e podne privodilo kraju opa%ali mo na vakoj okuci erpentine široke pro tore valovitih i neprekinutih obri a# koji u e a pre tankom vi oravni gubili u nekoj gotovo infer'nalnoj magluštini. *regovi LWW# čak i duboke je eni# bili au prijatni i dragi) ada# naprotiv# kako mo napredovali# horizont je po tajao ve pro traniji# iako u e na vakoj krivini uvećavali planin ki vrhovi# po kojima bi e ra poredilo po koje eoce.aramonom -ercede a na repu *el'bov 0eno# niz brda i doline# ve dok ni mo# dok je labila unčeva vetlo t# tigli u vidno polje jedne čudne gra$evine koja e name tila na brdu# neke vr te zamka iz o amnae tog veka# %utog# od kojeg uše odvajale# tako mi e barem iz daleka činilo# ra cvetane i ozelenele tera e# toliko bujne uprko t dobu godine. Eto# govorio am ebi# ada i tu# u jednoj neprirodnoj okolno ti# omamljen neprimetnim zadahom na trule% tarih da aka# pomišljajući već da e nalazim u grobu# ili u utrobi kakvog ćupa gde e upravo odvija jedna tran formacija. Na tavili mo# na čelu . U pon nam e ada pojavljivao u vetlo ti mnoštva baklji# upaljenih du% padina. Kako mo tigli u podno%je ove uzbrdice# našli mo e na vojevr nom trgu gde u bile parkirane mnoge mašine. " 1vde e taje# rekao je Alje# " i na tavlja e peške. Kao daje ruka kakvog ne po obnog demiurga priti nula vrhove koji u mu e činili preteranim# nepre tano ih pretvarajući u nabubroiii kačamuk# vo tamo do mora# ko%na# ili do obro' naka itajuotfhivijih i najoštrijih planin kih lunaca.tigli Nino u ooco gdi> mo imali# n baru na glavnom trgu# a'Nl. A takvo je bilo veče u dvorcu& vetlo ti# iznena$enja .aramonu. (zgubio je pripovedačku rado t od prethodnog dana.1ko dva mo pronašli jedan odgovarajući re toran na plačnom trgu# a izbor jela i vina dopu tio je *elbu da prizove u ećanje i druge doga$aje iz voje mlado ti.umrak je ad već u tupao me to noći. ( to je bilo ve. =udno je to# ali o vemu tome što e dogodilo# od tog trenutka do ka no u noć# o tala u mi i tovremeno ja na i zbrkana ećanja. 2ri ećao am e neko veče u peri kopu i primetio am vojevr nu rodno t dvaju i ku tava. Ali u e izme$u vrha i vrha otvarali be krajni horizonti " onu tranu ove ograde# kako je primećivao 8iotalevi# vrlo razborito nalazeći pravu reč za naša otkrića. .

vaki vid ove tera e preno i jednu mi teriju alhemij ke veštine# ali na %alo t# ni mo više u tanju daje pročitamo# čak ni naš go t.a'lomon de Kau zami lio za bašte u :ajdelbergu " hoću da ka%em# za izbornog kneza 2alatinata Fridriha 3# u velikom rotenkrojcer kom vuku. NMe moguć odno izme$u na i bo%an kih tvorenja o im putem pečata# figura# znakova i drugih ceremonija. Ne bi trebalo ničega da e ećam. /edin tvena odano t tajni# lo%ićete e a time# kod ovoga čoveka koji ra ipa ve toje akupio tokom tolikih godina# ne bi li obradio ideograme čMi mi ao više i ne poznaje. A takvi u ovi vrtovi. Naprotiv# vega e ećam# kao da to ni am do%iveo ja i da mi je ve neko drugi i pričao. Ko god daje u pitanju# čim am pokazao zano i polet njegovog duha# i ku io bi odre$ene ile# kao što je bio lučaj a hijeroglifima tarih egipćana. 3rtovi u :fudolborgu oponašali u makroko mo # no onaj ko ih je uvelu rokon tnii ao podra%avao je amo taj mikroko mo . (z i tog razloga bo%an tva nam e obraćaju putem nova i enigmi. . Ali 6G7je de Kau imao u vidu onaj amblem *egunke Atalante -ihaela -a'jera gde je koral kamen mudro ti. Neki u imali oblik lavirinta# drugi u bili u amblem koj figuri# \ ali u mogli da e vide obri i donjih tera a amo a onih gornjih# tako #'/ da am od gore opazio oblik jedne krune kao i mnoge druge imetrije j koje ni am bio u tanju da opazim dok am ih ophodio# a koje u vakom lučaju ni am . " 2o toje znaci koji upućuju jedni na druge# da paze jedni na druge i da e neguju# i teraju na ljubav. " No kako u peva jedan vrt da" utiče na zvezde. 8eluje kao ukra # bez umnje.celim tokom# reci koje am lušao# a nešto ka nije tamjani prirodno# ve e zaverilo da me uveri kako anjam nekakav an# no u i krivljenom obloiku# onako kako e primičeš bu$enju upravo kad anjaš da anjaš.aramon. 2ogledajte ( u pucinu# uapra vhDmu od šljunka... 8e Kau je znao da e putem oblika u vrtovima mo%e uticati na zvezde# jer u u tome znakovi koji već po vome ra poredu upućuju na harmoniju u vemiru. " =udeno# rekao je .. 2enjali mo e# a od tera e do tera e vrtovi u menjali fizionomiju.nlomona do Ktiu a# ali gaje u red redio na daleko u%em pro toru. " 1vo u vi eći vrtovi# i ti oni " to je t koro " koje je .vetlo ti je malo# no tako mora da bude# jer je daleko bolje na ' lutiti nego videti& naš domaćin nije a vim verno pre likao projekat . " 1vo je obredno prela%enje puta# govorio namje Alje dok mo e per\jali. Ne znam da lije to čega e ećam# uz vu tu zbrkanu ja noću# nešto što e dogodilo ili ono što am pri%eljkivao da e dogodi# ali vakako e te večeri de ilo daje 2lan zadobio voje obri e u našoj ve ti# kao izraz %elje da e podari oblik vom tom bezobličnom i ku tvu# pretvarajući u izmaštanu tvarno t onu fantaziju za koju je neko %e'leo da po tane tvarna.. .

(marOp 6velike biblij ke ribe# koja e i pru%ila u vodenom toku# toje dolazio iz školjke koju je jedan gušter dr%ao poput amfore. 3i ne bi trebalo da e pitate zašto voda izlazi u drugom lučaju.a vladanje vemirom.imvolički . " Kazaubone# u našoj čude noj i toriji metala ovakve tvari moraju izbiti na površinu# preporučujem vam lično.vet 2ičinelija# koga je Alčato anticipirao u vom neponovljivom proročkom zano u. " !ar to nije očito. -ašta# to je ono što nedo taje. jo amo pravu 5. " /er kada bi izašla u vrču bi o tao vakuum# a priroda e u%a ava praznine. . 1pazili mo# po tepeno kako mo e penjali# nevelike gra$evine. /edna fontana falu ne gra$e# koja e pokazivala i pod neke vr te voda ili malog trema# a jednim Neptunom koji jaše delfina# jedne vnilnice a unekoliko a ir kim tubovimajedan luk neodre$enog oblika# kao da u preko trouglova i poligona tavljeni odgore poligoni# u nud vakim vrhom bila e natkrilila tatua neke %ivotinje# neki lo # majmun# lav. Reo vrt mo%e da e pročita kao nekakva knjiga# ili kiio kakva čarolija# što e zatim vodi na i to. " Ieleo bih da doprete do dubljeg značenja onoga što bi inače bila najpro tija hidraulična igra. 3rt. upitao je a znati%eljom . /iul od nlgi i ko turu mor kih %i'voliiuAn# ne iD#im da li pravih# od p. " +ipično objašnjenje naučnika# u kome e menja uzrok za po ledicu# ili uprotno. lAokiizno munjo jodnu pucinu. ( nemojte mi reći da voda nije nikakav metal.. -ogli bi te# kada bi 5mili# ci ti tiho izgovarate reci koje vrt govori# i bili bi te u tanju da upravljate nokoin od bezbrojnih ila koje deluju upodme ečju# toje t na zmnUji. " ( ve to otkriva nešto. .čega odbija. 8e Kau je vrlo dobro znao da ukoliko e uzme jedan vrč# on e i puni vodom i zatvori e gore# i ako e zatim otvori jedna rupa na dnu# voda otuda ne otiče.aramon. upitao je .aramon. " A zbog ...ip u# kamena. " !adivljen am# rekao je . +rebalo bi da e pitate zbog čega odbija da iza$e u prvom.umeo da dešifrujem. NeYuaYuam vacui# bilo je jedno rozenkrojcer ko načelo# koje je moderna nauka zaboravila. " *ez ikakve umnje ( 8ovoljno bi bilo pročitati . Unutra e videla ?mirni iifijiiili ( njujo zajiuluo u bikom obuhvatio av u k:Uuftt.. Ali ukoliko e i od gore otvori jedna rupa# voda otiče i šiklja dole. upitao am.aramon.vaka tera a# kada bije pogledao neko ko e kreće izme$u ograda# u led po ledica per pektive davala je neke like ali# odmerena ponovo a više tera e# nudila bi nova otkrića# čak uprotnog značenja " i tako je vaki tepen ovoga > tepeništa govorio dva različita jezika u i tom trenutku. " U drugom lučaju vazduh ulazi od gore i gura vodu na dole.

<ta mi lite o . " . Kakva je bila veza izme$u . 3a%no je# zapamtite# po e'dovati tajnu. 1no što dolazi po le uzroka ono toje dolazilo pre. *ilo kakvo i ku tvo kori ti za tvaranje takvog poverenja. " Ali zbog čega . 3reme je pronalazak !apada.labo ga poznajem. Kao najednom od onih pobo%nih prikazanja gde e an$eli razmeću perjem od tankog papira# devojka je na le$ima no ila dva velika bela krila ukrašena šljivolikim oblicima a jednom tačkom u centru# što bi uz malo dobre volje moglo da . B nije va%no da li u tvari i tinite. 3oda iz ovih fontana to ne čini. " E1uod ubiYue# Yuod ab omnibu et Yuod emper.alona. " 3i mi tvrdite da u ovi konačno vi me$u obom lo%ni. Eto kako je .alona. " . " !a mene je prirodno# tanujem u njegovoj palati. 1pa%ajući neke od njih *elbo je laktom davao znak 8iotaleviju kojije tiho komentari ao& " Ah da# hermetičko lice. " 3i poznajete . 2o većenje pred tavlja otkrivanje jedne neprolazne filozofije@. upitao am gaja. " *io je me$u hodoča nicima hermetičkog lika# jedan pomalo u amljen a o mehom nepopu tiljive blago ti na u nama# jednom rečju naišao am na go podina . Ali am e ograničio na pitanje Aljeu& " A šta tra%i poverenik policije na jednoj večano ti poput ove. Neki prijatelji kojima vredi verovati ka%u mi da je poverenik policije. " 3i poznajete .alona. 8ok mo e penjali ukrštali mo e a drugim zvanicama.led mi li ne treba da e kreće pravom linijom. upitao me je Alje. 1 mehnuo am mu e# o 'mehnuo mi e. " 2olicij ki poverenici# rekao je Alje#"po vuda e kreću. zapitao am.alonu.alona pozivaju ovamo.alona i 8e An$eli a." 1pro tite mi# rekao je *elbo Aljeu# ali vaš argument je po t hoc ergo ante hoc. U vetlo ti jedne baklje veće od o talih# izvešene na tubu# videli mo jednu devojku# obmotanu plavim ruhom koje je bilo po uto zlatnim zvezdicama# i koja je dr%ala u ruci trubu# kakvu u operi obično viraju gla nici. +ako filozofirajući bili mo tigli na vrh vih tera a# naba avši na tazu po red pro tranog vrta koja je vodila do ulaza u vilu# ili mali zamak toje već bio. 2rava ezoterMa e ne plaši uparnika. 2riroda to ne čini# priroda ne zna za vreme. U policiji e po'nU\jo utoliko moćmji ukoliko više tvari e zna# ili e pokazuje kao zrnmjo.alon znao o .aramonu i Ardentiju. 6GH" 2rijatelju moj# odgovorio je Alje " verovatno jer naš domaćin ledi zlatno pravilo mi li vih i tin ki mudrih da bilo koja greška mo%e da bude nepriznati dono ilac i tine.

lAriblizio šum r bilou. Konačno pokušaj dezintegraciju# potrebno je ulo%iti teluri tički tele ni poj# kako bi ne tao najednom i pojavio e na drugom me tu# vojom celinom " hoću da ka%em " a ne u vidu dvojnika. " Ne be mrtno ti.. -o%da je i bilo nečega u njemu& počelo je da mi e vrti u glavi.ore# iznadjedne zamršene neokla ične alegorije# video am ukle ane reci R1N81KE1 E+ R1N.ću da mu vi primerci njegovog remek'dela budu predati za taru harti ju# budući da e pojavio pred mojim gazdom i kazujući mu vu pa%nju i poštovanje. 1pazio am druga lica za koja e ne mo%e reći da u nam bila nepoznata# izme$u kojih *raman'lija i " iznena$enja li " komendator8egubernati # ..op# onofja koji je optu%io *ramantjja za čarolije kako mo čuli kroz vrain Aljeovo rudno ol@9.. 3ideli mo profe ora Kame tre a# jednog od prvih $avoljih lugu koji u na po etili kod . Kako bi Aljeu i kazao poštovanje tala je i 'prii$ na jodna itna o oba# u%agrelih očiju.aramon " ima više tvari na nebu i na zemlji.A(! koga je .aramon već izmuzao# no mo%da još uvek ne uočen a trašnom mo'Kiiono... Ka nije e već radi o prela ku na nadčulnu poznaju uštine bilja. 2o lednja faza# produ%avanje tele nog %ivota. 1kolo mene u e mno%ila hermetička lica uz krute likove prefekta van du%no ti# hvatao am delove razgovora. ..aramona# protivnika 0eda :rama 1ri'jenta. Naprezali mo e da dokučimo zbog čega e ma kirao na način koji je nama izgledao tako jedin tven# no koji je za Aljea bio baš po meri doga$aja& obučen u belo platno i opa an crvenom trakom koja e ukrštala na grudima i pozadi na le$ima# i a čudnim šeširom u maniru edamnae tog veka koji je zakitio a četiri crvene ru%e. 2rošli mo kroz jedan portal ukrašen i torij kim prizorima# koji mije prizvao u ećanje groblje u . U unutrašnjo ti# zvanice u bile brojne i vrlo pokretne# u gomili u e okupljale oko jednog bifea u širokom alonu pri ulazu# odakle je dvoje tepeništa vodilo do viših pratova. l.ipao nm obi neko %ućka tUu pun k X BBBA jo hrilo na vino# mAjn liilo lo e# imalo ju uku tare rozo 6O?> lije# no bez umnje je bilo alkoholno. Na o novu francu kog akcenta koji nije mogao da do$e u umnju# prepoznali mo 2jera# i. . Kleknuo je i pred devojke a trubom i rekao nekoliko reci.. " !ai ta# promrmljao je . " U prvoj fazi morao bi da po tigneš komunikaciju a drugim inteligencijama#zatim da mi li i prizore uti neš u druga bića# opteretiš pro tore emotivnim tanjem# izboriš vla t u car tvu %ivotinja.0A+UK10.taljenu.pro$e za oči. *ilo hu činije u kolori animtečno tima# uli niNiim u povao da im utvrdim . Na nekom trećem tepenu na toj da ubaciš vog dvojnika u vaku tačku u pro toru& bilokacija# kao kod jogina# morao bi da e pojavljuješ i tovremeno u više različitih oblika. u tav ..

Ne# ali ne mi le ni uprotno .revenno lika koja mije buknula u ećanju te večeri bila je ona koju am u 0iju na oltaru večano ti umbande " dve tatue gotovo u prirodnoj veličini# od vo ka# nakićene blještavom robom koja mi e učinila daje iz najgoreg inventara.alen# BO4C# BQB> (znenada dvorana e našla u polutami a zidovi u e o vetlili. " -o%da matraju daje ovo mati ( u ova glavom. (mam li prava da udim ono# ja koji obigravam tra%eći -adam *ovari kako luli napravio ncihiii. " 2otrebna je koncentracija. Ne krivam ti da je naporno.. 8a# rekao je *elbo " ali problem nije u tome da li u ovi gori ili bolji od onih koji odlaze u vetilište. 0azgaljuju e lično tima# do%ivljavaju pred tavu kao vi5. /a am e pitao ko mo mi. 2ojačalo u jednom uglu omogućavalo je da dopre udaljeni zvuk truba# onaj pravog kvaliteta# mo%da je bilo nešto od . -ene je zanimao izarz tolikih zvanica# koje u prolazile od prizora do prizora uz izraz poštovanja# i a primetnim uzbu$enjem. -i koji .. ?+ritemije# Annalium :ir augen ium +omi ((# .iju# a viziju kao tvarno t. =im u e pojavile hvatio am da u delovi plafona . 2ravi od gluperde lu$aka# od bogatog iromaha# od filozofa budalu# od prevarenog izrazitu varalicu.abrijelija# zvučna kuli a je odavala daleko bolji uku nego vizuelna." Ne odmah. Alje namje objašnjavao uvezi a vime time# no lagao bih ako ka%em da am na to obratio mnogo pa%nje. Ali e zabavljao. (znad nje u vi ile# o konce obešene podobe neodre$enog oblika# koje u mi izgledale napravljene od Kenči platna... U dnu# kao u nekom muzeju . Upravo u ulazili u jednu obu a belim zidovima i zaobljenim uglovima. /edna je pred tavljala neku damu na pre tolu# u ne%nobeloj haljini# ili tako reći# po toje bila po uta šljokicama. 3iše na de no# jedna druga %en ka figura# odevena u grimizni edef a belim poja em# a na glavi lovorov venac# pored pozlaćene vage. . " Ali ti. Ali am primetio da je dve trećine njihove površine bilo prekriveno jednim polukru%nim ekranom na koji u upavo trebale da budu pro'jektovane like. matramo da je :amlet tvarniji od našeg pazikuće. !naš# nemam više dvade et godina. 6GP8iotalevi je mahao glavom i tiho mi govorio da ne bi ni mogli da e prene u prizori bo%an ke adr%ine# a da u ve ovo bile epifanije zlatnog teleta. 2onovo am pronašao voju grupu.t. " Ne razlikuju e od onih koji odlaze u vetilište kako bi videli crnu bogorodicu u haljini izvezenoj rebrnim rcima# rekao am *elim. .A-l HG ( zato je alhemija jedna neporočna bludnica# koja ima ilne ljubavnike# ali ih po pravilu razočarava i nikome e ne baca u zagrljaj.

!ajedno a muzikom# dvoranom u e širili i tančani miri i# i prva od indij kog tamjana# zatim drugačiji# neodre$eniji# katkad ne baš prijatni. 1čekivao am 0ebi a# androginog dečaka# filozof ku glavu# okrunjenje celokupnog dela u belini. Ali o ećao am Korencinmiri luk ludu šum hvatio kolikojo %elim. .veta 3odica# Iiva pročišćena# Auripigment# Azoh# *aurah# Kambar# Ka' pa# Keruza# 3o ak# Kaja# Komeri on# Elektro# Eufrat# Eva# Fada# Fa'vonije# +emelj Umetno ti# 8ragi kamen givini a# 8iamant# Ribah# Riva# 3eo# *eli Krin# Narci # :ermafrodit# :ae# (po ta # :ila# *ogoro'dičino mleko# /edin tveni kamen# 2uni me ec# -ajka# Iivi zetin# 2ovrće# /aje# Flegma# +ačka# Koren# -udro t 2rirode# 1li tala !emlja# +evo # +inkar# 2ara# . =inilo mi e da ve znam.. -o%da u mi e u glavi razbuktale lektire po lednjih me eci# mo%da mi je Korenca preno ila voje znanje putem dodira voje ruke# i o ećao am da joj je dlan lagano oznojen. *ilaje jtu# kuko bi nii liivilu oiuVj razgovor šušnjeva# grebanja noktiju po Uvi ni limi# koji ju do chiljiifj prokinulu prošlo večeri. Nekakva ma na i lepljiva voda i paravala je da bi e ka nije vraćala u vidu ro e ili kiše# i okolo širila miri mrdljive zemlje# zadah ple ni.umpor i %iva iz 6G4gleda da u e pojili u vla%noj toploti od koje u mi drhtale labine# ali ne prejako. *ilo je kao da am prekomerno uzeo alkohola# više ni am vi'Xl@?> vojo društvo# koje je ne talo u polumraku# ni am prepoznavao lAiViir@ koju u promicale pored mene i opa%ao am ih kao ra turene i promonljivd oblike. *aš tada am o etio kako me hvata neka ruka.iiiiin dii nije bilo i tina# ipak tada e ni am u udio da e okrenem kuko no bih otkrio du am e prevario. Udi ao am grobnicu# had# tamu# curila je okolo mene otrovna otpadna voda koja e kretala izme$u o trvaca gnojiva# mulja# ugljene prašine# blata# men trualnih i cedaka# dima# olova# i5mota# kore# pene# nafte# crno crnje od crnog# koje e polako ra vetl'juviilo kako bi e pojavila dva gmizavca " jedan plaviča ti drugi cr'vt-ika t " tegnuti u vojevr nom zagrljaju# dok jedan drugome Krizu rep# praveći tako jednu jedinu kru%nu figuru. ( zatekao am ebe kako mrmljam daleka imena# imena koja u bez umnje# poznato mije bilo# Filozofi namenili *elcu# no kojima am ja " mo%da " a trepnjom upravo prizivao Korencu " ne znam# ili am mo%da amo ponavljao am a obom nekakvu pokajničku litaniju& *eli *akar# /agnje nevino# Ajbate t# Alborah# . Našli mo e zaronjeni u nekakvom akvarijum kom pro toru# gde u e like umno%avale# pokazivale u komadima# mešale a enkama pri utnih# plafon odra%avao na podu# a ovaj na plafonu# a zajedno figure koje u e pojavljivale na zidovima.i poda bili od reflek nog materijala# a reflek ni u tako$e bili i neki od predmeta koji u me prethodno začudili vojom grubošću# šljokice# vaga# jedan štit# neki bakarni pehari. 5. -ora daje bila Korenca. 2rvo je polutama prešla u potpuni mrak# zatim# dok e čulo otegnuto klokotanje# ključanje lave# našli mo e u jednom krateru# gde e nekakva tamna i lepljiva materija tre la uz blje ak vetlo ti %ućka tih i plaviča tih plamenova..

. !mija e kretala ritmom tu%ne i pore muzike. !atim je došla gotovo za lepljujuća vetlo t# i pojavile u e bli tave like# koje u e na vakom koraku reflektovale praveći jedan kaleido kop ki prizor. U podno%ju dvorca primećivala u e trupla kraćenih za glavu..iVnuvfli glavu. U vakom uglu pojavljivale bi e %ene odevene kao deve# oko kotla u dva nivoa# dvorca a kamenim temeljom vratnica koje u ličile na peć# dveju bočnih kula iz kojih u polazile dve po ude za de tilaciju koje u završavale u jajolikom otvoru# i treće centralne kule# koja je završavala u obliku fontane. 2olom jo onaj hh kapuljačom zamahnuo eki'rom# . 3erujem da u malo po malo ve lično ti# ubrojivši i kralja tamne puti# bile kraćene za glavu i polo%ene u anduke# zatim e ćela dvorana pretvorila u mor ku obalu# ili jezer ku# i videli mo kako pri taje še t o vettMenih brodova na koje odno e kovčege# la$e u e udaljile na uglačanoj površini vode gubeći e u noći# ve e to odigralo dok u tamjani putem gu tih i parenja po tajali nametljivi# za trenutak am e pobojao da e nalazim me$u ovim o u$enima# a mnogi u okolo mene mrmljali E vadba# vadba@..ada je dvorana po tala kripta# jedna ra košna grobnica# a voda oba jana tamnocrvenim granatom izuzetne veličine.. (znad fontane biće da e me tila lobanja# iz duplji je gmizala jedna bela zmija. /edna od %ena je donela ..3ečernjača# 3etar# -uškaraca# Farao'novo taklo# 8etinja -okraća# 1rlušina# 2lacenta# -en truacija# 0ob begunac# Keva ruka# . 2ored većnjaka jedan globu i at preko koga e livao mali takleni izvor# a koga je tekla upravo tečno t boje krvi.X?Aivnin# i Kuko jo na tala ubrzanu put... U počotku ve je vršeno do tojan tveno# kao mi u porenom filmu# što jo krtilj primao a bolnom radošću# po 'luAiui e. .ok# -a ni umpor.. ( pred kralj a minijaturni oltar na koji u polo%ili jednu knjigu optočenu crnim edefom i vecu u većn'jaku od lonovače. (zgubio am vezu a Korencom# i tek tada am e okrenuo kako bih je potra%io me$u tim enkama. Ali njen gla ni am čuo.perma -etala#8uh# Kalaj# . !ačuli u e neki mukli tonovi ba tube# i pojavio e neki čovok zakukuljen u crno. U moli# ada ivka toj# ocrtavao e horizont litica i a ušenih tabala# za koji je zalazilo jedno crno unce. ( parenja u ada bila liturgička# eklezija tička# počeo am da o ećam metnje u glavi# nekakav priti ak na čelu# pogled mije dopirao do jedne ra košne dvorane ukrašene zlatnim goblenima# mo%da kakve vadbene gozbe# a mlado%enjom princom i mladom u belom# zatim šturim kraljem i kraljicom na pre tolu# jednim ratnikom pored njih# i jednim drugim kraljem tamne puti.tari monar i no ili u uda crno ruho a pred njima je bilo po tavljeno še t mrtvačkih anduka.ai\ja klatna# udarac i mi umno%io put*tti uvuku rofli k'mo povrfilno# u a vake pov ršine na vaku površinu# bilo je hiljade glava koje u e kotirale# i od tog trenutka like u e redale jedna za drugom tako da njihov adr%aj više ni am bio u tanju da pratim. Korenca mije nešto dahtala na uvo...

QPH> .i od četiri pedlja# ne%ni i mekušni kao %ivi tvorovi# ali očijujoš uv@ik Nt. 8vorana e i punila vetlošću# vetlo t e pretopila u polumrak# potom u mrak narušen narand%a tim lampama# zatim je na tupilo ilno ra 'vetljivanje u led zore dok u neke trube virale zvonko i jako# na tade bli tanje rubina# upravo ne no no.A H4 2a ako na taju takve nakaze# treba verovati da u delo prirode# iako e po izgledu razlikuju od čoveka.tvari.ih# kri talnih... . . 1na %ena je dono ila zlatnu kuglu# odvrtala lavinu na peći u podno%iju i puštala da neka crvena i gu ta tečno t curi u kuglu. Konačno u kalupi bili otvoreni i pojavile u e dve lilmlo i ljupke figure# gotovo providne# jedan dečak ijedna devojčica# im vl. *ol u čelu mije po tao nepodnošljiv. ( tu am ponovo izgubio Ko'rencu# i hvatio da je više neću ponovo naći.. " 2onovno ra$anje novog čoveka putem mrti i tra ti. *ehu ih tavili na dva ja tuka i neki ta'im?9 (m jo ua uo u u ta kapi krvi. Ali napojena krvhAu obezglavljenih počela je da ra te pred našim očima po tajući lepa i N/:/na. .ve je po talo plameno crveno i po tepeno je utrnulo u modrom i ljubiča tom# i platno e uga ilo.nkln t.neku kutiju iz koje je izvadila okrugli predmet koji je podigla iznad amog temelja# najedan vod centralne kule# i odmah je fontana na vrhu počela da štrca. 64.tizali9 u drugo %ene dono eći alatne trube# ukrašene zelenim i pru%ilo jadnu onoj tarini# koji ju je pri lonio u tima 64Bdvaju tvorenja# još uvek neodlučnih izme$u mlohavo ti bujke i latkog %ivotinj kog na# i počeo da udahnjuje dušu u njihova tela. !atim je kugla bila otvorena i na me to crvene tečno ti adr%ala je jedno ogromno lepo jaje# belo kao neg.abranih 8ela# Ieneva# 8e +urn# BOHG# tr. Korenca mije ovoga puta tavljala ruku na vrat# milovala me# kao što am već video daje činila# krišom# a /akobom u kolima. A naš domaćin ovu .. ( parenja# gr'gotanje# vrenja.tvar na toji da proizvede. +rebalo mije iz' ve no vreme da bih prepoznao predmet# bilaje to glava crnca# kojaje ada gorela kao panj# terajući vodu iz fontane da kipi. 8o$ite# hajde da vidimo čudo na delu. " 3elika -i terija# govorio je Alje# ada na gla i mireno# tu pored mene. 1ne %ene u ga uzele i polo%ile na zemlju# na gomilu %utog pe ka# tako da e jaje otvorilo i iz njega izašla jedna ptica# još uvek ne a vim oformljena i krvava. 1vo što te videli bila je pred tava# prirodno# ali mi je kazivala o jednoj . Neki u propi no mešali pepeo# ipali tu mešu u dva kiiliipa# i ve to tavljali da e kuva najednoj peći# cevčicama duva'juri u plamen... ?2aracelzu # C :omunkulu u# u 8rugom +omu . 8obro obavljen po ao# moram da ka%em# premda je naklono t prete%no ka alegorij kom mo%da malo uticala na ja noću amih pojava i razgraničenje faza.ada u već kraćivali za glavu pticu i pretvarali je u pepeo na mulom oltaru.

Nije bilo jedno tavno utvrditi da li e radi o modelima od pla tike# vo ka# ili o %ivim bićima# i zbog činjenice da odre$ena mutnoća tečno ti nije dozvoljavala da e utvrdi je li blago dahtanje koje ih o%ivljava optički efekat ili tvarno t. .vakoga jutra po ude bivaju zakopane u gomili ve%e konj ke balege# čak tople# kako bi obezbedila potrebnu temperaturu za ra t.trašno# rekao je 8iotalevi. (ma više tvari na nebu i na zemVi. *ilo mije loše.. 8iotalevije zadr%avao izraz znati%eljnog cinizma# *elbo nije odavao nikakva o ećanja. <ta radiš preko leta. Kralj je ne%no gledao kraljicu i bio tako umilnog pogleda.. " 3i mi# doktore AM@# otkrivuto čitav jodan novi vemir. " Naš domaćin mije rekao daje jednog jutra zatekao modrog mladića# ko zna kako je pobegao iz voga zatvora# dok je pokušavao da otpečati po udu voje druge. -orali bi mo vi da po ta'ntinin ponizniji# dragi prijatelji. " . Kica u im mnogo govorila. 1 tavljaš ih kod domara. (li roboti. Ni u mi bili pru%ili agogon. Ali nije bio u vom elementu# di ao je a naporom# i pa li u ga u po lednji ča # vraćajući ga u njegovu točno t. " .anjao am. Korenca nije bila. Unutar vake po ude treperilo je jedno biće vi oko dvade etak anti'metara& prepoznali mo pro edog kralja# kraljicu# crnca# ratnika i dvoje mladin okrunjeno lovorom# jedno modro# a drugo ru%iča to.. No po le par koraka ušli mo u jednu taklenu baštu# i ponovo me je oša'mutio topao i zagušljiv vazduh.. " 8abome# dabome# govorio je .B 647. Ieleo am da otklonim vaku umnju pa am mu rekao& " Kakva šteta da Korenca nije došla# zabavila bi e. " Ah# vakako# odgovorio je# od tutno.. -oraš uvek za obom da no iš po udu i tra%iš balegu vuda gde god ni. " Ali mo%da u amo# zaključio je Alje " predmeti# naučne# Epravice..aramon je pro to bli tao. 2o našem domaćinu# ovi ho'munkultu i njemu govore# aopštavaju mu tajne# izno e proročan tva# ko im otkriva prave mere . 1 ećao am e kao prevaren.aramon.. "Na taj mi način ni u potrebni. .. Ali# komično# drugo nnm umna. Ni am e u u$ivao da pitam o tale da li e Korenca tvarno vratila.. 8ok u plivali činili u ljupke pokrete# kao da u u vom elementu..(zveo na je u vrt# i odmah am e o etio bohAe. A a mnom je bilo kao a Amparo u 0Vju.olomonovog :rama# ko kako i teruje demone. ( kreno govoreći# ja ih nikada ni am čuo da govore. !bog toga e kod 2aracelzu a javljaju uput tva koja govore da homunkulu i moraju da ra tu pri temperaturi konj ke utrobe. " =ini e da ra tu iz dana u dan# rekao je AVje. (zme$u biljaka# većinom trop kih# nalazilo e še t taklenih bočica# u obliku kruške " ili uze " zatvorene hermetički pomoću pečata#i punjene plaviča tom tečnošću.

-o%da am# iako am verovao da am e o 've tio# još uvek tra%io Korencu.. Ali čim am ga napu tio privukle u me jedne piralne tepenice i ni am mogao da odolim novoj avanturi. ?Artefije> !avršio am u jednoj dvorani i pod o novnog nivoa# škrto o 'vetljenoj# hrapavih zidova poput fontane u parku. " . " . (zgovoriti je ravno je puštanju krvi iz rca. Umoran am.. Uvo 8ioni ovo9 Uvo je očito bilo povezano a jednom od gornjih ala i hvatalo je razgovore onih koji u prolazili i pred njegovog otvora. Našao am ga# i o etio am olakšanje... 2otra%io am toalet kako bih e o ve%io po vratu i lepoočnicama. " Konačno. Upotrebio am lju ke od jajeta# umpor# vitriol# a enik# o amonijaka# taklenu o# alkalnu o# običnu o# alitru# odinu o# atinkar o# o vin kog taloga# alem'brot o) ali verujte mi# klonite e toga..amo e vama u u$ujem da poverim voju i tinu. +reba izbegavati ne avršene korozivne metale# inače ćete e prevariti kao što am e prevario ja. Ni am iz bilo kakve epohe niti iz . " 8o ta# do ta# vi mi veličate. U uglu am prime'tio jedan otvor# nalik na levak uzidane trube# i već iz daleka čuo am da odatle dolaze šumovi.ve am i probao& krv# ko u# . !atim am pripremao tešku vodu# korozivnu vodu# vatrenu vodu# no uvek a i tim i hodom.. . Uveravam te da onaj koji bude hteo da obja ni prema najobičnijem i do lovnom mi lu reci ono što pišu :ermetički Filozofi# naći će e uhvaćen u pletu lavirinta iz koga neće umeti da e izvuče# a neće imati Arijadninu nit da ga vodi do izlaza. 2ribli%io am e i šumovi u po tali odre$eniji# da am čak mogao da pohvatam i ćele rečenice# či te i ja ne kao da u bile izgovorene pored mene.aturnovu dušu# marka ite# ae u tum# -ar ov šafran# opiljke i i parenja gvo%$a# olovni emajl# antimon) i ništa..Napu tio am grupu# vratio e u gra$evinu probijajući e kroz gomilu# prišao bifeu# uzeo nešto hladno# av u trahu da nMe u pitanju /jubavni napitak.o po$o# reći ću vam ono što ni am nikada nikome rekao. konačno.... 0adio am na va$enju ulja i vode iz rebra# rebro am pretvarao u kreč bilo da je bilo premljeno a olju ili bez nje# i a lozovačom# a odatle am vadio korozivna ulja# i to je ve. Kori tio am mleko# vino# irište# permu zvezda koja je pala na zemlju# kelidoniju# po teljicu fetu a#mešao am %ivu a metalima vodeći ih na kri tale# u amom pepelu am tra%io. " Nema nijedne tvari na vetu koja zahteva više oprezno ti od i tine. 0adio am na %ivinom ulfidu# i na %ivi# ublimi ao am špiritu ## fermente# oli gvozda# čelika i njihova i parenja# a ni am našao Kamen. 6OQ OC /adna budalo9 +oliko zar i naivan da ćeš poverovati da te i kreno učimo najveće i najznačajnije tajne.

.alon " nemojte mi reći da te i vi ovde radi alhemij ke lakrdije. (ma bića koja više ne po eduju iindole =uvare& ja am jedan od tih. +o je činjenica. .tvar je u tome da na vla t dolaze novi ljudi# koji znaju nešto što predašnji ljudi ni u znali. Ali u o amae tom veku pokrivaju dvade et še t kilometara# i baš u predvečerje revolucije. " 1h# vi znate# ovo. Napoleon šalje odrede ljudi da e probijaju kroz mrak# kroz ljud ke otpatke metropole. +iho je govorio# napet# kao daje nekoga vukao za rukav. A otkriveno je kako u mnoge kuće imale podzemni prolaz koji je vodio pravo u kanalizaciju. (zvan vremena i pro toru %ivim voju večnu egzi tenciju. 8rugi glu & " 8ragi *al ame# jelA e to poigravamo mitom 64H" *udalaština ( *e mrtno t nije nikakav mit.. Nemojte mi amo reći da te došli da e na'dišete ve%eg vazduha u vrtu. Ništa vam to ne kazuje. 1nda Kolber po tavlja %andarme pri raznim izlazima na reku# i ka%njenici će pom'reti u podzemnim rovovima. 2o le de Kau a# Kolber kako bi oči tio prekrivene odvode " ovo je bio amo izgovor# a imajte u vidu da mo u vremenu . 1vaj go podin je izmišljao imboličke voćnjake i pomorand%ine vrtove za careve# ali ono što gaje zanimalo bilo je podzemlje 2ariza. " :ajde# govorio je . =udno# zar ne. +okom tri veka u 2arizu u u peli da pokriju tek tri kilometa kanalizacijom.vozdene -a ke " šalje u njih robijaše# no ovi e upuštaju u plovidbu niz govna# lede tok ve do . ( de Kau prihvata kraljev poziv jer %eli više da azna o tome. 1naj koji je imao hrabro ti da u ono vreme radi tamo dole pronašao je mnoge tvari. Upravo amhteo da odem# zamoren tim brbljanjem# kada am začuo . U ono vreme nije po tojala prava kanalizaciona mre%a u 2arizu.. 2retpo tavljam da e radilo o kanalizaciji.. " Ali zušto te me doveli ovde. " . 0imljani u još od vremena republike znali ve o vojoj 3elikoj Kloaki# a hiljadu pet totina godina ka nije u 2arizu e nije znalo ništa o onome što ide i pod zemlje. *ila je jedna mešavina kanala po površini zemlje i ukopanih odvoda# o kojima e jako malo znalo.alona. taje to %e'leo da azna.ene# i udaljuju e u jednom čamcu# a da e niko ne u u$uje da e uoči a ovim za trašujućim kreatura' mazoronjenim u nepodnošljivi mrad i rojeve muva. " Fa ade... " Nije on bio -alro.bilo kakvog pro tora. 2repoznao am 2jerov gla . 2r tenje# zlato# ogrlice# nakit# šta ve nije dopalo ko%na odakle u ove prolaze. Kjudi koji u imali tomak da pro%deru ono što u pronalazili# zatim da bi izašli# uzeli red tvo za čišćenje# i po tali bogati. !nate daje po le :ajdelberga de Kau prihvatio poziv francu kog kralja da e pozabavi re$ivanjem 2ariza.

Kazao am Aljeu da am čuo neko dopaštavanje o jednom kupu. !ovite o tale.hvatate li.C o od tada nailazi na kanalizacione cevi a nekom vr tom trotoaru porod zida# i gvozdenim zidnim ulkama# da li zato da bi e tu pridr%uli3 1vi prolazi odgovaraju onim jazbinama za razonodu gde u ti ru5. . " ( onda.. ?Ian dA E panje# +ajni !adatak :ermetičke Filo ofije# BO67# B7G> 2ronašao am voju grupu. A ve je počelo a onim ko je projektovao ove vrtove u :ajdelbergu. *aš počinjemo. Nu%no je da ove tri glave završe kod jednog jedinog nadmoćnog !maja# koji će pro%drati ve o tale !majeve. " upitao je . U jednom dobu kada e ga$alo ak ijama a prozora. " -o%e li da e pogleda. 8ve hiljade kilometara# i na raznim nivoima i lojevima.. 2od Napoleonom ((( baron :au man zakonom obavezuje ve kuće u 2arizu da izgrade jedan amo talan rezervoar# a zatim jedan podzemni prolaz koji vodi do glavnih kanalizacionih cevi.. /edan podzemni hodnik vi ine 6 metra i tride et i metar i tride et širine." +o# onda. i prohi veti## kako e onda govorilo ' okupljali# i 6GO ukoliko bi policija tizala moglo e pobeći i niknuti na nekoj drugoj trani.. . Ni am razumeo na šta je ciljao . 8akle# večera bi trebalo# prema onome što znam# da e dogodi po većenje jednog novog člana 8revnog i 2riznatog 0eda 0u%e i Kr ta. ( zušt. 3i u vakom lučaju znate nešto što ne %elite da mi ka%ete.bojni. 64POB 1vo !latno 0uno čuva jedan troglavi !maj# čija prva glava dolazi iz vode# druga iz zemlje a treća iz vazduha. U tajnoj dvorani. A znate li koliko u duge dana kanalizacione cevi u 2arizu. " Ah# rekao je Alje " znati%eljni mo. Ko na toji da zaštiti ološ. Upravo am e udaljavao kada am čuo još jedan gla & " 8o$ite.aramon. " 3idim da baš ne %elite da govorite.. " *udite ljubazni# pu tite me# već je ka no# očekuju me najednom kupu.vaka kuća u 2arizu povezana jednim podzemnim hodnikom a kanalizacijom. Ali razumem va . .alon. Ko prodre u hermetičke mi terije po%eleće da ve azna.. " A jelA tako. 2ogledao am okolo ebe# pritešnjen kako am već bio izme$u hrapavog zida i otvora uva# i o etio am e u podzemlji# i ja i pod konačno# i učinilo mi e da ulaz u ovaj zvučni kanal nije do početka ila ka u mračne podzemne rovove koji e puštaju ka redištu zemlje# gde vrvi od Nibelunga. .ledio am e.

aramon.uk o oba# tukodo u korletnoj tunici# ali bez ukra a. Ne bi trebalo. . 1dveo na je i popeli mo e jednim tepeništem do nekog mračnog hodnika# pomerio je neku zave u# kroz zatvoreni prozor mogli mo da bacimo pogled na dvoranu pod nama# koju u oba javale neke u%arene peći.alona# i konačno am hvatio na kakve je neobične mušterije aludirao onoga danu u tobo%njim rudnicima -inhena. 2u tiću va da bacite jedan pogled. . " Ali ve to nema veze a ma onerijom. *ramanti je govorio# uzdignutih ruku# kao da izgovara jednu litaniju# a pri utni u povremeno odgovarali. Neko mu je očito ugradio kakvu crvenka tu lampicu u glavi# jer u mu oči u%areno ijale a iz grla kao da mu je ukao plamen. 2omi lio am da tu mora da u umešane ruke go podina . . ( baš tada je Alje pu tio zave u. (znad baldahina je vi ila a plafona jedna ogromna zvezda# vetlucava od dragog kamenja# ili taklića. 2lafon je bio prekriven plavim dama tom po utim velikim rebrna tim zvezdama.vi u tiu KiAiulimu no ili nešto pozlaćeno . Ne bi melo. 1vi u za ukra kori tili jednu prihvatljivu imitaciju !latnog 0una. +o u ledbenici jednog viteškog reda# koji e poziva na društvo 0u%e i Kr ta i po redno na +emplare. ponovo je upitao .aramon je bio zapanjen. !atim je *ramanti podigao mač i vi u izvukli iz tunike kakav bode%# ili kamu# i vi oko ih uzdigli. " Ako i po toji nešto zajedničko a ma onerijom# kao što te videli# to je daje čak i . Ne rne.to mi e učinilo da pozna']om lAri otiu nudi no jednog rruo an:iiog portrota# neke velike hab ' burške njuške# onog neobičnog jagnjeta čije šape vi e# obešenog o truk. !a tolom je tajao *ramanti# u kerletnoj tunici izvezenoj zelenim ukra ima# u belom ogrtaču a zlatnim re icama# vetlucavim ki tom na grudima# i šeširom prividno u obliku mitre# ukrašenim crveno bolom perjanicom. Ali uradićemo poput onih likova iz grčkog mita# koji u videli ono što nije melo# ina njih e izlio gnev bogova. ( pred njega# ra pore$eno po hMerarhMi# jedno dvado ol. !idovi u bili oblo%eni dama tom# koji je bio izvezen ljiljanima# a u dnu e uzdizao jedan pre to natkriljen pozlaćenim baldahinom. ma oni.a obeju trana pre tola# izra$eni od papira# ili u pla tici# po tavljeni na dva po tolja# jedan me ec ijedno unce# izuzetno grube izrade# no prekriveni taniolom i li tićima metala# naravno rebrnim i zlatnim# toje davalo odre$enog efekta# budući daje vaka zvezda o%ivljavala pod nepo rednim plamenom kakve peći. Udaljili mo e ?korakom 2ink 2antera# prema odre$enju 8io'talevija# izuzetno obaveštenog o izopačeno tima avremenog veta> i našli mo e u vrtu# pomalo uznemireni.. " Ali to u. " 1h# rekao je Alje" šta to znači ma oni. 3ideli mo i uviše.. ( pred pre tola# dugačak to ukrašen palmama preko koga je lo%ao mač# a odmah i pred tola jedan preparirani lav# razjapljenih čelju ti." Ne mo%e.

. *io je nepri tupačan. Ali bilo je tako od amog početka& ma onerija je pred tavljala bedno mešetarenje templar kom legendom. ?-. /ao. Ni am znao kako da definišem njegov kepticizam hermetičara# njegov liturgički cinizam# njegovo nadmoćno bezverje koje gaje navodilo da vidi do tojan tvo u vakom u'jeverju koje prezire. . !alazi po kupovima p eudobuntovnika gde mnogi# koji će uvek o tati takvi jer ni u prekaljeni# ne kriveno imitirajući prepoznatljivo dr%anje vojih idola. " +o je pro to# objašnjavao je *elbo " ako u +emplari# oni pravi# o tavili neku tajnu i u po tavili kontinuitet# trebalo bi ipak da e to i tra%i# i da e ude u pro tore gde e oni na najbolji način prikrivaju# gdo mo%dii umi oni izmišljaju obrede i mitove da bi e kretali noprimećeni kan riba u vodi. na koga te vi mi lili " opro tite mi " me$u vima njima. Ali pre veta trojica ni u veti /anuarij. . BG> 2ribli%avala e ponoć# i prema Aljeovom programu očekivano je drugo iznena$enje večeri.matramo za druid ka ona društva koja e izdaju za druid ka bilo imenom bilo ciljem# i koja dele inicijacije što nedvo mi leno upućuju na druidizam. <ta radi trateg terora# kada regrutuje voje buduće čopore# da bi e reo a njima# da bi ih prepoznao. Na koga mi lite. Ni u oni ti od kojih bi e moglo očekivati kakvo otkrovenje# iako e me$u njima mo%e naći kakav inicirani koji za lu%uje poverenje. 1 im toje ova go poda uzimaju zai ta previše za ozbiljno. . "Ninakoga# ja no. :18 O6 . !ar vam ličim na lakovernu o obu.vet vrvi od rozenkrojcerija'naca i templari ta poput ovih koje te videli večera .avremeno kelt ko inicijacij ko društvo# 2ariz# 0o e# B4G7# tr. Napu tili mo dvor ki vrt i uputili e preko bre%uljka.lii3 Kopa po dnu# po ozloglašenim barovima# gde e obično muva -ina riba koja nikad neće u peti du hvati velikezločine progonjenog. <ta radi policija kada tra%i uzvišenog beguncu# gornja 5. 0aul# 8ruidi. +ra%i e vetlo t izgubljena u po%arima# ili u onom ni kom %bunju gde po le vatre tinjaju plamičci pod uvim granjem# pepeo# polu paljeno lišće.de bi bolje mogao da e preruši pravi +emplar ako ne u gomili vojih karikatura. " Ali konačno# upitao je *elbo# bez ironije# bez nepoverenja#'kao da ga e pitanje lično tiče " konačno# vi ih po ećujete.*ramantijev obred običan hobi za provincij ke lobodne trelce i politikante. A ova je# pak# karikatura jedne karikature... 2o 'matram ih ohla$eno# razlo%no# a zanimanjem koje mo%e da poka%e jedan teolog dok po matra napolitan ke gomile kako urlaju u očekivanju amog čuda vetog /anuarija. 1va gomila vedoči jednu veru# jednu dubin ku potrebu# i teolog e kreće me$u ovim znojavim i linavim vetom jer bi tu mogao da nai$e na nekog nepoznatog veca# no ioca jedne više i tine# po obnog da jednog dana baci novu vet'lo t na tajnu pre vete trojice.

" !bog čega. !adovoljite e onim što vam . +rebalo je proći neko šiblje# rekao je# kako bi e do pelo na jedan proplanak# a nije bilo ni puta ni taze. " (z raznih krajeva# iz Normandije# iz Norveške# iz (r ke. Napravile u krug# a u redinu u došle tri lavljenice.vet koji utra mo%ete re ti a da ga ne zapazite. *ile u obučene u bele tunike# koje u e lagano lepršale na vetru.aramon.8io'talevi je u jednom trenutku pokušao da prokomentariše# ne ećam e više# eventualno je pomenuo Rrvenkapicu# no Alje ga je# ne bez iz've ne napeto ti# zamolio da e uzdr%i.. " +o u tri helouin iz Kizijea# Klonmaknoaa i 2ino +orinezea# rekao je Alje. 0adi e upravo o prizivanju velike ko mičke device -ikil " veti -ihajlo pred tavlja amo njenu lobodnu hrišćan ku primenu puka# nije lučajno veti -ihajlo an$eo# dakle androgina pa je mogao da zauzme me to jednog %en kog bo%an tva.ada mo unutra već videli jednu gomilicu koja e pripremala da zapo lim& i'X9?lišl.. .. " Kjudi.. *elbo je upitao zašto baš one i Alje je legao ramenima& " -irno# ačekajmo. Na tavili mo# blago e penjući# gazeći po šiblju& zemlja nije bila mokra# no cipele u e klizale po zao talom trulom lišću i luzavom korenju. 8oga$aj je izuzetno jedin tven# a ovo je me to povoljno za taj obred. Ni am u tanju da vam u par reci a%mem obred i hijerarhiju nordij ke magije.iU>..U mi r'r kan (rnvkiA \vr je proplanak bio na vrhu bre%uljka# i iz da 7CBleka am opazio u mraku veštenice koje u# penjući e iz doline# i kr avale na rubu#na krajnjoj ivici ravnice. Konačno mo tigli na ivicu proplanka# koju je već zaplju kivala vetlo t u prelivima# od baklji# ili pre# vetiljki koje u e ra pli'nule do amog tla# u labim i rebrna tim blje cima# kao daje kakav ga hladnim agorevanjem ra uo mehuriće od apunice po travi.hvatio am da u hladna vetla koja :um #.?9 proplanku. 8ruidkinje# ništa manje. " 1dakle ti%u. " U koro ti%u veštenice.m bilo lampico koje u vu lonice no ile uruči# a učinila . 8aktilografkinje# lu%benice zavoda za o iguranje# ptj nikinje.i5. zašaputao je 8iotalevi. upitao je . Alje je vremena na vreme palio baterij ku lampu ne bi li pronašao odgovarajući prolaz# no odmah bije ga io jer " govorio je " nije potrebno da ignaliziramo voje pri u tvo lavljenicama. " Ali ko u. u %ivotu. . zapitao je opet . .+ri četvrti ata ka nije Alje nam je rekao da parkiramo dvoje kola pored nekog grmlja..aramon. " /er u neka me ta više magij ka od o talih. 8ok mo upravo izlazili iz grmlja# počeli u da e čuju udaljeni gla ovi. Alje nam je rekao da e tu zadr%imo# još zaklonjeni grmljem# i čekamo# ne dajući od ebe znake.

.vakako bi bilo daleko manje uge tivno a geni om# kazao am. *io am grub. Uti ak je bio jedin tven# ča u e pojavljivala tabla u pozadini# ča e ve gubilo u beličan toj izmaglici# ča bi e ve zgu nulo u red proplanka# krećući nam pa%nju od onoga što e doga$alo# i o tavljajući lobodnim okolni pro' l.. " Kakav oblak. /edna lavljenica e popela na dolmen i dunula u trubu. Ako ne ka%em više to je zato što ne znam. -oram da poštujem odre$ene di krecione obaveze. prošaputao am. 2okretanje ovih pramenova bilo je neočekivano# iznenadno# kao da e pokoravalo impul u kakvoj) obe nojA# davanju. . Alje nije pratio naš razgovor# ali je čuo da šapućemo. Ali iz nje je izlazio baršuna ti zvuk noći# koji e činio da dolazi iz daleka. Nalikovala je# daleko više od one koju mo videli pre koji ča # na drevnu trubu iz triumfalnog marša Aide. " . 2rizvanim tokom obreda# ili njime .. Ni am hvatio da e šalio upravo da bi otklonio vaku drugu pomi ao# i zario am no% u ranu. ee 2rimetio am u redini proplanka jednu hrpu kamenja# što mi je nekako neodre$eno pod etilo na kelt ki dolmen. 2itam e da lije on baš te večeri počeo da na lu%uje vezu izme$u vojih nova i vega što mu e doga$alo ovih me eci. 2rave neku vr tu %ivog akumulatora# kako bi akupile i koncentri ale telu' tičke vibracije. 3idite# ada e druitkinje dr%e ve za ruke# u krugu. 3erovatno je proplanak bio izabran upravo zbog pri u tva ovog tenja. (zdvajali u e pramenovi# koji bi e zgušnjavali na jednom me tu# a zatim# pod dej tvom vetra# na ma' hove e dizali u vidu šećerne vate# trujeći kroz vazduh# da bi e nagomilali na a vim drugom kraju proplanka. Ni am očekivao nikakav zeleni oblak.. " Nije reč ni o kakvom ignali anju# ni o kakvom pozivu# rekao je " radi e o nekoj vr ti ultrazvuka# radi u po tavljanja dodira a podzemnim trujama. No iznenada e a zemlje podigla ra plinuta magluština " magla# pre bih je nazvao# iako je bila jednolična i teška.. *elbo mije dotakao ruku& " +o je ram inga koju upotrebljavaju indij ke ubice# pobo%ni tag #i pod vetog tabla ban' jana.ačekajte. *elbo e lo%io... ili ne mogu to da ka%em. " +radicija ga naziva zeleni oblak.or i ilino nebo# na kome je i dahAe vetleo me ec. 2omi lio inu mi maj toriju kakvog liumičara# zatim ammuć'nuu nlnvoui& bili inu na vi ini od oko <**t totinu inoUiru# i blloje a ' A-3B vim moguće da e radi o pravim'pravcatim oblacima...ka%em. " 1vde am upravo jer ne %elim geni # rekao je. ..ada bi morao da e pojavi oblak.

otovo je. Ali vinjo. Nije bilo lako oteti e uti ku prizora# jer u i haljine lavljenica pretapale u belini dimova# i činilo e da njihove figure izlaze iz te mlečne neprozirno ti# i u nju e vraćaju# kao da ih je ona i iznedrila. 2re nego što e popeo u voja kola a . Kada am bio obavešten o tom doga$aju morao am da obećam kako neću ometati večano t. 7C7O7 . -o%da ne# ali u lavljenice iz'računale da na ovoj vi ini# u pogodnim okolno tima# mogu da e oblikuju ti pokretni nano i nad površinom zemlje. upitao je *elbo.predvi$enim. +ada mo videli jednu druitkinju kako izlazi iz oblaka# i trči prema šumi# vičući# napred i pru%enih ruku# tako da am pomi lio da na je otkrila# i da na na baca proklet tvo. 2oš'tujmo obred. *ila je to ibila a velikim danteov kim no em iznad koga u e nalazila u tašca poput pukotine na ko%i i koja u e otvarala kao podvodni cvet# lišena zuba# o im dva ekutića i jednog a imetričnog očnjaka. Ieleo am da va upoznam a nečim# nekim ko %ivi oko na # i za koga konačno ad i vi radite. 3ratio e u šumu# pošto gaje odmah progutala vlaga koja na je okru%ivala. 8ruidkinja koja je virala trubu# još uvek na dolrnenu# vitlala je no%em. No# po toje došla na par metara od na # promenila je pravac i dala e u trčanje okolo ove ma'gline# ne tajući levo od beline da bi e kroz par minuta pojavila a de na# ponovo nam e jako pribli%ila# pa am mogao da joj o motrim lice.aramonom# Alje na je pozdravio& " 1pro tite mi ako am prekinuo pred tavu. *io je to trenutak kada je oblak zapo eo ćelo redište polja i neki kolutovi# koji u e u ote%ući e penjali u vi # akrivali u me ec# premda ne toliko da bi potamneo i am proplanak# na krajevima uvek proziran. " :ajdemo# rekao je Alje# uvo.aramon. " (mam uti ak da najbolje tek ada počinje9 " !avršeno je ono što te vi mogli da vidite. " . Ali nije moglo više da e vidi. :ajdemo.un da kanoni rekao am. A . " Kako završeno je. rekao je . Ne mo%e. !ačuo am# ili mi e učinilo da am čuo# ili ada verujem da pamtim kako am čuo " i predpo tavl'jam ovom ećanju o tale u pomene " zajedno a čitavim nizom reci za koje mi e tada učinile da potiču iz gal kog# nekakva prizivanja na nekoj vr ti latin kog# nešto kao Eo pegnia ?oh# e oh# intu > et eee ulu'ma999@# i najedanput je magla gotovo iščezla# proplanak je ponovo po tao či t# i primetio am da ju je preplavilo jedno krdo vinja# na čijem je vratu bio venac zelenih jabuka. 1štre# grabe%ljive oči u treljale. Naše pri u tvo negativno bi e odrazilo na potonje'faze. -ogli bi mo da budemo u -ilanu za manje od dva ata. 2onovo mo e našli na drumu. Kretali mo e naje%eni# klizajući e po trulom lišću# izmučeni i be ciljni poput voj ke u begu. 1no što am mof. !apazio am# dok am ovo lušao# daje oblak iznad i okolo na # i gotovo više ni am mogao da primetim voje aputnike.tu e uda doga$a.

1na bi pro to komentari ala& " /edi# uv i kao čačkalica.@ ENa o tale ribe. Konačno am re$ivao# poglavlje po poglavlje# like za i to'riju metala# i nije mi više polazilo za rukom da e otmem tom proklet tvu nerazlikovanja# što mi e već dogodilo u 0iju.# tog inkubatora# i te mre%e podzemnih kanala iz edamnae tog veka# majčin ke utrobe# mračne materice za negovanje ko zna kakvih mi tičnih metala. 2o tajalo mije ve te%e da razlučim vet magije od onoga koji mo dana kloni da nazovemo univerzumom krajnje odre$eno ti. .-o%da am celokupnu i toriju odčitavao preko očiju ovih naših $avoljih lugu. +o je kao da u po tavili 8ojče -uzeum u pijemonteški zamak koji am po etio pre nedelju dana.ajmon W <u ter# B4OB# SS3((> 3ratio am e iz 2ijemonta a mnogo čime na ave ti.@ ENa šta te pod ećaju o tale ribe. /a am bezverje progla io za obavezu naučnika# no ada je trebalo da e ogradim i od onih učitelja koji u me upućivali na to da po tanem nevernik. ( uhvatio bih ebe kako lupam glavu nad činjenicom da li je tvarno velika piramida milijarditi deo ra tojanja zemlja' unce# da li ?9 zai ta pojavljuju analogije izme$u mitologije kelta i one američkih (ndijanaca. Ali# čim am ponovo ugledao Kiju# zaboravio am ve %elje koje u me popale.pa la unija ( . Kakva razlika po toji izme$u 0eomirove cilindrične peći# iz BPHC. B počeo am da propitkujem ve što me okru%uje# kućo# lirmo radnji# oblake na nebu i grafike) u biblioteci# kako bi mi i pričali ne voju već neku drugu priču# koju u prirodno krile ali koju u konačnu moralo da odaju zbog i iz ruzloga voje tajan tvene lično ti.nmuliik. ( pričao am joj ve ?ili gotovo ve> o po eti 2ijemontu# i iz \ večeri u veče vraćao bih e kući a novim zanimljivo tima za moju kartoteku zagonetki. 2a ipak to putovanje mije o tavilo i drugačije pokazatelje# i ada matram daje za krajnju zabrinuto t to što e tada ni am uopšte zabrinuo. /edne večeri je ela pored pi aćeg tola# razdelila pramen . 0ekao am ebi& ja am kao Amparo# u to ne verujem ali o tajem u tome. lDnr 5a l.ENa šta te pod eća ova riba. ?8%ozef :eler# Kvaka 66# Njujork# . Ali zatim am pronalazio neoborive tek tove koji u mi izlagali kako u fizičari pozitivi ti tek što bi napu tili katedru odlazili da e muvaju po edeljkama medijuma i a trološkim kru%ocima# i kako je Njuton do peo do zakona univerzalne gravitacije jer je vero'vao da po toje okultne ile ?pri ećao am e njegovih i tra%ivanja iz rozenkrojcer ke ko mologije>.(ju. 2olako am otkrivao da u lično ti o kojima am u školi učio kao o lučonošama matematičkog i fizičkog znanja po red mraka predra' uda# radile a jednom nogom u Kabali a drugom u laboratoriji .@ ENa o tale ribe@.

odini za analogije# opa%am da u neke bolje od o talih i pitam e da li lučajno tome po toji neki tvaran razlog. ( prva i akupljao činjenice kao što e akupljaju školjke.e'deći tako# opru%enih nogu koje u razapinjale uknju# na uprot meni# ličila je na kakvu dadilju# čvr tu i krepku " ona toliko vitka i laka " jer ju je nekakva mirena mudro t oba javala matrijarhalnim autoritetom. " li e ne zabavljaš# ti e uno iš# a to je nešto drugo. " 2uf# ne po toje arhitipovi# po toji telo. <togod da tvoje $avol ke luge otkriju već je tu# dobro e pripazi# i lupkala e po trbuhu# bokovima# bedrima i čelu.vetoj . . " 2uf# rekla mije Kija# " videla am tvoje afišejer ja moram da ih re$ujem.po red čela kako bi me gledala direktno u oči# tavila je ruke u krilo kao prava domaćica.to am malopre rekla o vome tomaku# i tinite u obe ovo tvari# lupo ja i ono ni ko i ono unutra# u izve nom mi lu# a u a ' )/CHvim drugom lepo je ono vi oko i ono polja# i nema nikakve veze duh -anucija a univerzalnom kontradikcijom. U najgorem bole ni u oni. " +o je amo zato što e još više zabavljam# na taj način. Ali potom an9joj o motrio lice# i izgledalo mije vetlije# obojeno blagim bojama. " +o tek treba dokazati. .ada izgleda da ti bele%iš brojeve a izvlačenja. " 2uf# rekla mije# ne dopada mi e način na koji e a%ivljavaš a pričom -anucija. Nikada nije imala običaj da eda tako# i pru%i'vši noge# i tako uknju razapevši od kolena do kolena. 3atra dr%i toplotu a hladnoća ti izaziva zapaljenje pluća# naročito ako i neki mudrac od pfe četiri hiljade godina# pa dakle vatra ima tajan tvene . U tomaku je lepo# jer u njemu ra te dete# meškolji e tvoj ptić av ve eo i hrana tek dobija voj uku # i zbog toga u lepi i va%ni pećina# klanac# podzemna galerija# ve drugo pod zemljom# pa čak i lavirint koji je načinjen kao i naša dobra i veta crevca# i kad neko treba nešto da izmi li to izvlači odavde# jer i i ti došao odavde onog dana kada i e rodio# a plodno t je uvek u nekoj rupi# gde prvo nešto trune a zatim eto ga tu# jedan ki'nešćić# jedna urma# jedan baobab. " !naš da am uvek zazirao od analogija. Učinilo mi e kao neuku na poza.ada am e našao na jednom vašaru analogija# nekom Koni Ajlendu# jednom 2rvom maju u -o kvi# u jednoj . . Ali pošto je i tina i ona . 2azi e# ovi će od tebe da naprave bole nika.a lušao am je " no još ni am znao zbog čega " a poštovanjem. " . . No vi oko je bolje od ni kog# jer ako i a glavom nadole krv ti udari u glavu# jer noge mrde a ko a daleko manje# jer je bolje popeti e na drvo i brati voće nego završiti pod zemljom kao hrana za crve# jer retko ti pozlikad do egneš vi oko ?morao bi baš glavom o plafon> a obično ti pozli dok propadaš dole# i eto zbog čega je u vi okom an$eo ko a u ni kom demon ko. Ne po taje e valjda bole tan ako preuzmeš ulogu bolničara u duševnoj bolnici.ad nemoj da preteruješ.

to radiš ti# o nnntmt . /edan i ti koji ni i dva# jedan je taj tvoj po lić tu# jedna je ova moja tvarčica ovde ajedan uino i rcei zato vidi koliko va%nih tvari u jedan.mi# pa e tucao kuko truba# u vo trinitarne trukture nimi ni u nikakva mi l. 2et o tome da i ne govorimo# je pr tiju ruke# a a dve ruke imaš onaj drugi veti broj koji pred tavlja de et# a za nevolju čak je de et zapove ti# inače da ih je dvanae t kada pop ka%e jedan# dva# tri i poka%e .oriju# ono mu priča o onome . No ako na to mi liš# ja imam amo jednu tvarčicu i ti imaš am jednu pravicu " ti ćuti i ne teraj šegu i ako lo%imo ove dve tvarčice zajedno iz njih proizlazi jedna nova tvarčica i po tajemo dva. " Nema druge# detence moje. (nače ukoliko treba da obavljaš neku večano t radi prizivanja unca# bilo bi ti dobro da e krećeš u krug# jer ako e krećeš u pravoj liniji udaljuješ e od kuće i večano t po taje izuzetno kratka# a druge trane krug je najpogodnija truktura za jedan obred# a to znaju i oni koji gutaju vatru na trgu# jer u krugu vi vide na i ti način onoga ko je u centru# dok kad bi e ćelo jedno pleme poredalo u pravoj liniji poput vojničkog odreda# oni najdalji ne bi e ni videli# i eto zašto krug i kru%no kretanje i ciklično vraćanje pred tavljaju amu o novu vakog kulta i vakog obreda. Ali religije e ni u uopftte o lanjale na kompjuter# vetje bio pro:todu. " 8a# mama. ( ad tu treba neki univerzitet ki profe or da l>i t9 otkrilo kako vi narodi imaju trinitarni poredak# princip trojicu i lično. Naj pogodniji način da e vratiš odakle i došao a da e ne pro$e dva puta i tim putem je te da e ide u krug. A budući da je jedina %ivotinja koja e klupča u obliku kruga zmija# eto otkuda toliki mitovi i kultovi zmije# jer teško je pred taviti povratak unca previjanjem jednog nil kog konja. Ali hladnoća čuva i to pile i ako ga e vatra dohvati ima tako da e naduješ# dakle ako mi liš na jednu tvar koja e čuva hiljadama godina# kao toje mudro t# moraš daje promi liš a neke planine# a vi ine ?a videli mo daje dobro># ali u nekoj pećini ?koja je i to tako dobra> i po večnoj hladnoći tibetan kog nega ?što je jako dobro>.finga. A dva u oči# uši# nozdrve# moje grudi i tvoja muda# noge# ruke i guzovi. " /a no daje tako.in mu činili oni.unce je dobro jer dobro čini telu# i jer je dovoljno mudro da e vaki dan ponovo pojavljuje# toga je dobro ve ono što e vraća# ne ono što do$e i ode pa koje video video. A ada pre$imo na magij ke brojeve koji e toliko dopadaju tvojim autorima.moći# konačno i zato što ti kuva pile. " 8a# mama. . ( ako po le %eliš da aznaš zbog čega mudro t dolazi a i toka a ne a švajcar kih Alpa# to je zato jer je jutrom telo tvojih predaka# dok e još dizalo za mraka# gledalo ka i toku očekujući da e rodi unce a ne da padne kiša# bando nijedna. +ri je magičniji od vih jer ga naše telo ne poznaje# ne po edujemo ništa toje u tri# i mora biti daje u pitanju jedan izuzetno tajan tven broj# budući da ga pripi ujemo *ogu# gde god već da %ivimo. Ali ?(vu rukti i dvu nogo činu =etiri# pa i četiri jo i to tako jedan lep broj# naročito ako pomi liš da %ivotinje imaju četiri šape a četvoronoške idu i mala deca# za taje znala .

:oćeš li anatomiju tvojih prei torij kih menhira# o kojima tvoji autori talno govore. ne# čekaj# ako e ruke i noge ne računaju po jednom# već dvaput# preko lakata i kolena# imamo o am velikih dugih ko tiju koje trče napolje# i uzmi njih o am a trupom i dobijaš devet# da ako po le taviš odgore i glavu dobijaš de et. 1 am " moj bo%e# nemamo nijedno o am. Ah ko'iiiirno# tako mo napravljeni# a tim telom# vi# pa toga razra$ujemo in(. +i i moje -ene# koje je zatim moje . E!aboravljam@# rekla je. " Kepo# brojao am. 2a je dakle vertikalan polo%aj %ivot# i u vezi je a uncem# i obeli ci e uzdi%u na gore kao i tabla# dok u horizontalni polo%aj i noć u tvari an i dakle mrt# a vi a vi zajedno lave menhire# piramide# tubove i niko ne lavi balkone i ba'lu trade. Alija ih imam devet9 A a devetim te dovodim na vet# i eto za toje devet više bo%an ko od o am9 No %eliš li objašnjenje drugih figura na koje mo upućeni. " 1či nozdrve uši u ta dupe# čine o am.ada uzmi telo i broj ve tvari koje izlaze iz trupa# kao što u ruke# noge# glava i ud a to je še t# ali za %enu je edam# zato mi e čini da me$u tvojim autorima še t nikada nije a vim ozbiljno uzet u obzir o im kao dvo truko tri# jer deluje amo kod muškaraca# koji nemaju nijedno edam# a kada oni komanduju najradiji u da ga vide kao veti broj# zaboravljajući da i moje grudi izlaze napolje# ali pa%ljivo. A to je i zato što ti telo to ne dopušta# ukoliko laviš jedan vertikalan kamen# iako va je toliko vidite ga vi# ako pak laviš neku horizontalnu tvar vide je amo oni iz prvog reda a drugi e guraju vičući i ja i ja a to nije lepa cena za jednu magij ku večano t. +e večeri uveli mo izraz Epraviti arhetipove@ kako bi mo označili naše trenutke ne%no ti. " 0upe. /oš jedan razlog zbog čega je o am lep broj. 8anju e boravi tojećki a noću le%ećki " čak i tvoja pravica# ne# ne govori mi šta radi noću# činjenica je da deluje u pravno a odmara e i pru%eno. "e 0eke nije zato što u horizontalne# već zato što adr%e vodu# u ni) bi %elela da ti objašnjavam vezu izme$u vode i tela. " 8a# koliko rupa ima tvoje telo. " +rudna am. /e i li ikada čuo da e govorio arhaj kom kultu vete ogradice. " Ali reke. 7CP" +i mi govoriš uvek i tinu. 3idiš..ii imvolo na milionima kilometara ra tojanja a na ne reću ve liči Ui ni no na drugo# i onda vidiš da o obe koje imaju nešto u glavi ukoliko vitlu alliumičarovu peć# dobro zatvorenu i toplu iznutra# pomi le na BB buli mamo koja pravi dete# a amo tvoje $avol ke luge vide *ogo'i odicu koja čoku doto i pomi le daje to aluzija na alhemičarevu peć.ebe vi$eno od +ebe.. Ali vrteći e uvek oko tela iz njega ćeš da i kopaš kcjigod hoćeš broj# pomi li na rupe. ( uku ju profllo na hiljuclo godina u potrazi za porukom# a ve je već bilo tu# bilo ju polrubno umo da e pogledaju u ogledalo. .. Ielim da otkrijem ve tajne arhetipove te'la... " 3idiš.. ..pr te# tigavši do po lednja dva morao bi da ih pozajmi od crkvenjaka. 8ok am e već prepuštao nu# Kija mije dodirnula rame..

anjati %ivot u nekom novom i nepoznatom gradu znači koru mrt.ebura efira zla i traha# +iferet je efira lepote i klada. 2rodirući u podzemne pro tore Agarte# u piramidu 0azotkrivene (zi$e# ušli mo u .ovorila je a mudrošću onoga ko zna gde e ra$a %ivot. 1n pred tavlja agla no t 0eda i . 8iotalevi bi govorio& on je bli tavo po matranje# drvo %ivota# rado t# purpurna pojava. A ova godina je bila za na godina zadovolj tva# rado nog razbijanja velike zavere univerzuma# kojim je pro lavljena vadba +radicije i Elektron ke -ašine. ?Terolamo Kardano# .omniorum .. 2onovo ćemo upotrebiti deo ikonograf kog materjala iz i torije metala. -oj ije Kordovero kazuje da %en ko tremi na levo# a vanjenau merenja u od .ebura po taje ušta . -aterija e čepa# tavi . Kijina trudnoća mirno e odvijala# počeo am lepo da e navikavam na %ivot izme$u .ebure.aramona i moje firme# ačuvao am kancelariju u taroj fabričkoj zgradi na periferiji# ali mo preuredili Kijin tan. A tako am uradio a Kijom# obuzdao am %elju -ladi na ča t# i bio am nagra$en u dubini vojih kr ta# moje je eme bilo blago loveno.eburu# efiru u%a a# u trenutku kada gnev počinje da e o eća na vetu. Kao da e ka%e da vaka %elja mora da o tane unutar op tvenih granica.a onim materjalom koji ti%e od ovih $avoljih lugu# a kompetencijama koje te po tigli# uz avete tog neverovatnog kakav Alje zai ta je te# za nepunu godinicu bićete u tanju da lo%ite knjigu velikog formata# četiri totine tranica kompletno ilu trovanih# kolor tranice od kojih će za tati dah. 2odrediti %elju amodi ciplini. 2očeo am da e podajem čarima +ifareta. *ar za mene# neo porno# bila je to rećna godina. Ali ni am umeo da i trajem. *ila je to godina u kojoj mo zami lili 2lan.aramon izlo%io voju genijalnu ideju& " /edna ilu trovana i torija magij kih i hermetičkih nauka.ofijina mi ao. Ni am dopu tio da me# makar amo i za trenutak# zavede . ( tu je go podin ..lobode. +(FA0E+ 7CG . <ta da uradim a fotografijom jednog ciklotrona. " 2a# umeo am da primetim# " materjal je različit. . =ude na avantura a metalima već je bila u rukama štampara i korektora..tvarali mo# i u tome mo nalazili zadovolj tvo.+rebalo je da po lušam Kiju. U protivnom . . +ako am uradio na večano ti umbande# lupao am u agogon# uzeo am učešća u pred tavi pu'U&m orke tra# pa am izbegao tran .Mne iorum# *azel# BHO6# B# HG> Ako je .rubo t# privid mraka# čitav jedan vet demona. 1 im ako muškarac te klono ti ne upotrebi na ukra voje -lade# i ubla%ivši ih u meri ka dobru amom. Naime onamo borave mrtvi# ako e uopšte zna gde to.. " <ta e radi a time. . -ašta# Kazaubone# malo mašte9 <ta e odvija u tim atom kim pravama# u tim megatron kim pozironima ili kako e već zovu.

Kako bi inu ohrabrio uvećao mije nadoknadu# na a vim pri'ftlo/-ii iinčin.an. 2unio am fa cikle petok':tknmu# NolAirotNkim :tublhnu# dtikuninm# amajlijama. Nije mag neko ko ništa nije razumeo i petlja tu a Ntriihnm u očima# to je naučnik koji e dočepao okultnih tajni materijo# 1tkriti čude no tu pokraj na # izazvati umnju da na *rdu 2alo'nuir znaju više od onoga što u rekli. 8iotalevi je prihvatio igru jer mu je u tome bila molitva. +ra%im jednu %enu# jednu %enu koju poznajem# a kojom am imao pri ne veze# tako da nikako ne u pevam da hvatim zašto am ih proredio'la# vojom greškom# više e ne pojavljujući.. 1vde levo grafika 2aracelzu a# Abrakadabra a vojim kot'lovima za de tilaciju# na zlatnoj podlozi# a de no kvazari# mik er za to ku vodu# gravitacionogalaktička antimaterija# konačno# trebali . +ako e rodila ideja o 2lanu. Kretao am e me$u ovim $avolovim lugama a le%ernošću p ihijatra koji zavoli voje pacijente# i matra lekovitim hladni pove'tarac koji duva iz toletnog parka njegove privatne klinike. filename& . Ne hvata da u ga njegovi bole nici zaveli& veruje daje po tao nekakav umetnik. +ek ada hvatam da u tome nije nalazio pravo zadovolj tvo. !nam gde je ona# to je t# ne znam koje je me to# ali znam kako je# ja no e ećam nekog tepeništa# predvorija# tepenišnog odmorišta. <to e tiče *elba# verovao am da e zabavlja kao i ja.oli a +iiinozonn# (dber -utu a# i 2 oudo Kula. 2o le iz've nog vremena počinje da piše tranice o delirijumu# zatim tranice u delirijumu. *acio am e u potragu za minijaturama Kiber .tu ementaler i i pada kvark# crne rupe# centrifugovani uran i šta ve ne9 +ako i a alhemi' jom# :erme i Alherme " konačno vi te ti koji trebaju da mi pru%e odgovor. vu ja da vršim. +eologije urogati jednog An$ela koji nikada neće doći. (li e igrao ne bi li pronašao bar jedan od pogrešnih puteva# ili pozornicu bez pro cenijuma# o čemu govori u file'u zvanom . Ne ophodim gradom da bih našao me to# na izve an način me je uhvatila neka trepnja# grč# na tavljam da lupam glavu za toje dozvolila# ili %elela# da e veza uga i " ako ništa ne dolazeći na po lednji . +ra%im prirodno nju# čak njih# %ena nije ama# ima ih mnogo# ve izgubljene na i ti način# zbog moje lenjo ti " i hvata me ne igurno t# a jedna bi mi bila dovoljna# jer to znam# da mnogo gubim izgubivši ih. 1bijao am 7BBnajzabačenije ale biblioteka# uzimao na de etine tomova od onih knji%ara koji u vojevremeno prodavali kulturnu revoluciju. Ne hvatljivo mije da am dozvolio da protekne toliko vremena. Uče tvovao je u tome kao neko ko grize nokte.. 1bično ne na$em# nemam više# nikako da e odlučim da otvorim imenik gde je telefon ki broj# a ako ga i otvorim to je kao da am dalekovid# ne polazi mi za rukom da pročitam imena.an Ne ećam e da li mi e de ilo da ih anjam jedan u drugome# ili u e de ili tokom i te noći# ili u e jedno tavno menjivali.

!bog čega ne mogu da anjam i pit zrelo ti kao i vi. 2itam e koje pomešao hodnike i tepeništa# jer baš tu bih %eleo ebi da napravim vrt za odmor# me$u ovim miri ima dragocene tarudije. ne# otvoreniji# jer e u dnu uzdi%e nekakva -agdalena. *udim e a uku om tog promašenog u reta. 1 liuo umnju dn jo no. 2ro trana je# ali ja znam da po toji jedno drugo krilo# a više neznam kako da ga do egnem# kao da u prolazi zazidani. Katkad am u jednoj velikoj eo koj kući.iibnnivljn novčanicu# ili ceduljicu nii dnigoce' 7B6 nim podatkom u kakvom d%epčiću od pantalona ili u tarom akou# i tek u odre$enom trenutku hvata e daje to bila najva%nija tvar# odlučujuća# jedin tvena. 7B7OH *ila je to tvorevina še t metara široka# po tavljena u redini dvorane& površina je bila obrazovana od mnogobrojnih drvenih kocki# veličine kockica za igru# jednih većih od drugih i me$u obno povezanih finim nitima.tu ti neznaš gde je. 2ariz je u pitanju# ja am na levoj obali# znam da ću e pošto pre$em reku naći najednom trgu koji bi mogao da bude pla 'de'3o%.ot koj =etvrti *ar elone. 8a am znam kako e zove# odlično znam koje# o im što ne u pevam da joj e pri etim lika. C gradu imam ja niju liku. Noimi ničofja za .. Ali uzalud# prema =etem 0oudu ulice e brkaju. 2okušaj ?ia zapamtiš# upoznaj i zapamti ve i a vime i veo račune# ili ili ni i ni otvorio. Katkada# u polu nu koji ledi# poreknem an. . . Nikako da e pomirim a tim da neznam šta am izgubio. Normi nićoVa.iguran am da ona očekuje jedan moj poziv.a tanak. 2rošavši trg# krenuvši iza hrama# nailazim na jednu ulicu ?ima antikvarijat na uglu> koja e izvija na de no# u niz okaka# i igurno am u . Neja no je šta e doga$a na tom pro toru za u%ivanje# igurno nešto od rado nog i lakog nepoštenja# poput triptiza ?zato e ne u u$ujem da tra%im obaveštenja> o kome znam već dovoljno da bih %eleo da tamo ponovo budem# av uzbu$en. 3rlo lako bi moglo da e i pliva na jednoj ulici# vrlo širokoj# prepunoj vetla# i u toj ulici# a toga e ećam vom eidet kom izve nošću# na de noj trani# u dnu lepe uličice# nalazi e 2ozorište.a lica vake kocke bio je prilepljen jedan .. A u tom drugom krilu u obe i obe# ja am ih jednom lepo video# nemoguće da am ih anjao u nekom drugom nu# a tarin kim nameštajem i izbledelim grafikama# točićem za dečije pozorište iz prošlog veka# divanima a velikim izvezenim prekrivačima# policama a tolikim knjigama# celim godištima (lu trovanog =a opi a za 2utovanja i Avanture na -oru i Kopnu# nije i tina da u e ra kupu ali od ilnog čitanja# a mama ih je dala tarinaru.lo zubonivljono# upuflteno u 6tiDAlDi# kuko no 5.

hu. 2rofe orje potom naredio 7O' orici učenika da polako čitaju različite retke# redom kako bi e pojavljivale na razboju i# gde bi našli tri ili četiri reci u nizu koje mogu da obrazuju rečenicu ili odlomak# diktirali bi ga drugoj četvorici učenika. Učenici bi na prvu njegovu komandu grabili vaki jednu od četrde et gvozdenih ručica koje u bile pričvršćene oko razboja# i načinili bi jedan brz okret# menjajući polo%aj reci. -ilenijumi da bi e našla prava kombinacija. ?8%. 2lanje započeo jer e on pomirio a tim da u po tave la%ni trenutci.kvadratić odhartije# a na ovim kvadratićima bile u i pi ane ve reci njihovog jezika# u vim deklinacijama i konjugacijama# no bez ikakvog reda.e. Uzmimo nuka hinili tihovi moVUiih \E .i (Arobnim va pitu koliko 7BQ tihova treba da bude duga pe ma# a vi odlučite# de et# dvade et# to. 0učnikom evolucije ni mo dobili baš ništa. +akva je logika $avolovih lugu. 0azlika je amo u trujuiiju.udrun za majmunu koji u večno t lupa po pi aćoj mašini. Uzaludno trošenje nage& radio je uvek tako.vnknko da po toji# nikao jXD lii'lho# i u teoriji dopušta ubucivutlji9 XlvX9 hiljado podanika.udrun večera . ( odgovarao bi bez razlike& " 2okupiće ih . U tiioduvicii:-ni jt) ušao 8iotalevi. . l>oviDlUim ju imati %ulju zn pi anjem. " Ali nalazimo e u okolno tima kabali ta. " !ar ni te mogli prvo da podignete i pomerite prvu polovinu. " 8a va čuje 8iotalevi likovao bi. !apazio je tek t koji je tra%io i pokušao da ga izvuče# obori'vši o tatak na zemlju.. Fa cikle u e ra tvorile i li tovi u e razbe%ali iz vojih labih veza... 1datle će i pa ti razne kn'jiiDX9# eklektičke# nepredvi$ene. (z de et tihova mo%e e dobiti hiljade i hiljade lučajnih pe ama. upitao am. 3i zamenjujete jedno tavno .vift# .udrun nije po obna da ih ponovo lo%i# taviće pogrešne li tove u pogrešne fa cikle. Ne po toji lipro' KiAiini koji dozvoljava Abulaflji da obavlja ovaj po ao. Ali ovoga puta am bio lično zaintere ovan za pašavanje rukopi u# jer am već bio deo kuće& " Ali . !atim program uzima iz unutrašnjeg ata kompjutera broj ovih drugih# randomizuje ih# pro tim recima iz njih izvlači formulu na o novu vake nove kombinacije. -ma da ima neku mi iju u %ivotu# inače gubi op tveni identitet. !amolio am ga za ne znam koji tek t# i on je kopao po tolu#'preko jednog tuba od rukopi a opa no naherenog# gde je ve bilo na'# bacano jedno preko drugog ne poštujući nikakav kriterijum veličine i formata. .uliverova 2utovanja# (((# H> 3erujem da e pri umovanju o nu *elbo# još jednom# vratio na mi ao o izgubljenoj prilici# i na voj gla odbijanja# jer nije znao da ščepa " ako gaje ikad i bilo " +renutak. /uče am ubacio tihove tipa fremono i tigli fre ehi# ho ...

8ebi i je bio član društva 0u%e i KiA ln. (dite dalje. .. Ronto le notti# uona ilA i to. Fremono i tigli fre ehi# conto le notti# uona U i to# lAupupa ormai mi guata Fremono i tigli fre ehi. .agao am e i pokupio& " /o ip iz Arimateje dono i . 2rema templar koj tradicMi# . " 1vo uvodi mir izme$u mene i tvoje mašine.. " 1dlično# označeno.. 0ekao am& " Ali e naprotiv tu tavi koja de etina i kaza uzetih iz dela ovih $avoljih lugu# na primer da u +emplari pobegli u <kot ku# ili daje . iD)D lAa pidi tra vole e. !atim e i pune praznine# ili e procene ponavljanja kao proricanja# in inuacije i opomene. " (ma ponavljanja# ni am u peo da ih izbegnem# izgleda da i uviše u lo%njava program. 8akle ako ja ubacim unutra ćelu +oru a zatim mu ka%em " taje a rokom " da randomizuje# napraviće pravu pravcatu +emuru i i kombinovaće retke iz Knjige.. Ali i ponavljanja imaju nekakav poet ki mi ao. .enijalno# rekao je *elbo# " krećemo odmah. " Ne# edam je. " Ne preterujmo.> -orte# la tua vittoria.odfroa de *ujon u po tavlja u /oru alimu 3oliki 2riorat . 2omozite mi amo za trenutak# pokupite a zemlje kao lučajno dvade etak ovih li tova# bacite pogled na prvu rečenicu na koju nai$ete# i ta po taje jedan podatak. " /a na tome radim večera . 7BH" 1pro tite# rekao je 8iotalevi# " ali trebalo bi ubaciti i neki neutralan podatak# na primer da koala %ivi u Au traliji ili daje 2apen izmi lio lonac na priti ak... " Naravno# u pitanju je vreme.e tu albatro ini tro ? e lAa pidi tra vole e.# uz još nešto za povezivanje kao očito da ili ovo dokazuje da# mo%emo da dobijemo čitave nizove koji mnogo kazuju.. 8al cuore dAalba ?oh cuore> #c## -orte# la tua vittoria -orte# la tua vittoria. Evo nekih rezultata. +i bi e izvukao za par vekova. U najgorem lučaju# mišljamo neobljavljeno poglavlje i torije magije..utra. " . . " -ini je -ikijeva verenica# nabacio am.le palpebre pe e# e lAa pidi tra vole e# la vita eceo ti dono i lične.orpu :ermeticum do peo u Firencu BQOC.iona. " !animljivo# rekao je 8iotalevi.ral u Francu ku.

. +erajte a -ini. Na taviće am. Ako krenemo od toga da dopu timo kako po toji i jedna jedina činjenica# u vemiru# koja ne otkriva nešto drugo# već mo van terena hermetičkog mišljenja.ledećeg jutra# *elbo je ijao. ( ako dozvolite# tavio bijednu fundamentalnu činjenicu& +emplari uvek dolaze u obzir. +emplari uvek dolaze u obzir Nije i tina ono što ledi ( u je razapet pod 2ontije 2ilatom -udrac 1rmu je o novao u Egiptu društvo 0u%e i kr ta (ma kabali ta u 2rovan i Ko e venčao na vadbi u Kani .imon -a$ioničar otkriva . No *elbo nam je rekao da e ne ekiramo. . . -erovinzi e izdaju za kraljeve po bo%an kom pravu +emplari uvek dolaze u obzir " 2omalo zbrkano# rekao je 8iotalevi. " +o je i tina. (zvršila je to# ortirajući bolje od nekog kompjutera. " +o bez daljega# potvrdio je 8iotalevi.u'drun je došla da ka%e kako upravo zatvara# *elbo joj je aopštio da će o tati da radi i zamolio je da pokupi li tove a zemlje. E8ej tvuje i o tvaruje neočekivane rezultate." *aš preterujmo. 1nda je bilo već zai ta ka no. . Na tavili mo još kojih de etak minuta. E8ej tvuje@# rekao je.udrunje i pu tila nekoliko zvukova koji bi mogli da pripadaju kako latin kom bez flek ija tako i jeziku keremi # i koji u i tovremeno odra%avali prezir i ne laganje# obele%je univerzalnog rod tva me$u vim jezicima# koji potiču od i tog adam kog tabla.ofiju u jednoj pro titutki iz +ira Ko e venčao na vadbi u Kani. E2ru%io nam je ištampani autput. -ini je -ikijeva verenica (z toga proizlazi da Ako 8ruidi u obo%avali crne device 1nda .

veti .a vojom %enom. +o e zove literarna poligeneza.. Ujedno . !bog čega e u /evan$eljima ne kazuje ko e venfiao u Kani.veta# o nivača od gore amog društva 0u%e i Kr ta. " Na vašoj am trani# tvar e i plati. Ali verujem da kao po pravilu treba ubaciti ilne podatke koji ne potiču od ovih $avoljih u luga. *ilo kakav podatak dobija na značaju ukoliko je povezan a nekim drugim. Ki# :. je bio rod i po' tom tvo ( u ovo# E.veta Krv i .veti . KtiKXAiiXla /o ipa iz Arimnl. +o vi čine.ral mora daje bio# u do lovnom mi lu# a ud koji je primio i adr%ao ( u ovu krv. 8rugim recima mora da je bio kut -agdalenin. '. Ume to da čitate i ključivo rukopi e morali bi te da čitate i orio što i5. 7BPgg Ukoliko je naša hipoteza tačna# . " Naprotiv# prodao bi nekoliko totina hiljada primeraka# rekao je mrzovoljno. A a kime e i krcava ( u . . " 2ala mi je ideja koju u drugi već dobili. C lomi9 ini je govorio jednog od ledećih jutara. ( tu je oja$en izašao.ovorio am uzgred# no *elbu am pru%io pod ticaj u tvari. .ejo pokrivu jednu jako duboku iNiiiiii& (nuh# im ?irul# tupu na lio Francu ko kod kubali ta 2ro' van e. Kinkoln# . ?-.o podin . 2roblem nije u tome da e prona$u okultne veze izme$u 8ebi' ija i +emplara. Navodi na pomi ao da vaki izgled na vetu# . " 0ekao am to.aramon bi rekao kako je to dokaz da govorim i tinu." Ne umeš da vidiš veze. " 2riča po toji# već je napi ana# a minimalnim varijacijama. 2onavljanja pred tavljaju magij ke ključeve. 2roblem je da e prona$u okultne veze# na primer# izme$u Kabale i automobil ke većice. ( u je metafora Kralja . " Naprotiv lu%i# rekao je *elbo koji je bio dirnut u %ivac. 0adi e o jednoj knjizi o . ( ne pridaješ dovoljno značaja onom pitanju koje e pojavljuje dva puta& ko e venčao na vadbi u Kani. 3eza menja per pektivu.vetih . E zato što je to bila ( u ova vadba# vadba o kojoj nije moglo da e govori jer je obavljena a jednom čiji je greh bio javni# a -arijom -agdalenom. Evo moga tu' mačenju& ( u nije bio razapet# i toj@ eno zbog čoga u e +emplari odriculi kratu. " +ako mi .ral# B4G6# Kondon# kejp# S(3> " Kepo# rekao je 8iotalevi# " niko te ne bi hvatio za ozbiljno. 3i bi te bili u pravu.imona =arobnjaka do 2o' tela# odlaze da tra%e princip večno %en kog u jednom bordelu.ral. 1va mašina kazuje amo ono što već vi znaju.ade iz štampe kod drugih izdavača.. 2a onda.erafina# rekao je 8iotalevi.veti . *ejdent# 0.ang0eal@ " Kraljev ka Krv čiji u čuvari bili +emplari. Eto zašto od tada vi iluminati# od . .ralu i o tajnama 0en'B'<atoa.. 2rirodno upotpunio am# ali upotpunjavanje i tine je pravo po većenog. +a go poda mora biti da u mozgala godinama# dok am ja ve razrešio zajedno veče.. 2rema tome ( u je o nivač kraljev kog roda Francu ke.

Nije to taza koja rt) nn izve ti na 2ut. -ora da zavi i od Komljenja 2o uda. 8iotalevi nam je obja nio da u izve nim verzijama +iferet nije pred tavljao še tu već o mu efiru# i bio i pod Ne'zaha i :oda.lika jednog piritualnog ko mo a a prednjim pogonom# gde prednji -otor nepo redno preno i voja htenja na Uzvišene +očkove# dok je u materijali tičkoj verziji lika jednog degra' diranog ko mo a# gde e 2okret ka !adnjeg -otora preno i na dva Najdonja +očka& u pozadini ko mičke emanacije o loba$aju e bedne ile materije. . " 8a# ukoliko je mašina na prednji pogon.nble# l. U%a pred razmno%avanjem.. *og e poi tovećuje a kretanjima potonje grube materije. Ni:iimjii uij koji knzu. -oje je tablo *elbota# druga tradicija. A ako automobil po taji amo kao metafora t'viiianja. *og kao večno o ujećena a piracija ka bo%an kom. Kriterijum je jedno tavan& umnjati# uvek umnjati.r5. 8e et artikulacija# poput efirota.. " Neka bude.ovon& Nešto 8rugo. +o jo tablo efirota. 8obro# ako e uračuna prednji motor# dva prednja točka# kuplung# menjač# dva kardan ka zgloba# diferencijal# i dva zadnja točka. *iće daje po'luiunik# ili to što te mi rekli# počeo am da umnjam kako te trane jA. 0atar ki moralizam. . -otor preno i voju kreativnu energiju na dva Uzvišena +očka " +očak (nteligencije i +očak !nanja. Ali ne treba e ograničavati na poljašnjo t# ili na iluziju kontrolne l. " No ledimo dijalektiku tabla. " !ar nije to prigušivač izduvnih ga ova koji e lomi. " Kepa trana drveta *elbot je u tome što podno i alternativne metafizike.uje. Koincidencija Najuzvišenijeg i Najni%eg. lAio i vuga motorna o ovina je jedno tablo kao što lXmm2lN ama reč.mer je zabranjen jer je varka 8emijurgova. Naravno.reb)i umoli vidnti ono što vidi am +vorac# onaj koji je izu# 1no što jo iza je te kao ono što jo iznad.inoć mije dopao šaka priručnik za patent *.vaki gla # vaka napi ana ili izgovorena reč nema onaj mi ao koji e nameće# već nam govori o jednoj +ajni. " Koje to kazao. . " Ali polo%aji ne odgovaraju. Noiiiojto mi reći. -ogućno je čitati i kroz amo tablu zabranjenog mera. . Na vrhu je -otor# .tvaralački (zvor. 1nu nu /Nk. " Tavol ki.vepok'retač# za koji bi mo rekli daje . " A šta je a motorom i zadnjim pogonom.

šte -otora mo%e da opšti a o tatkom ko mo a amo putem ovog po redništva# i tu mi lim da e otkriva# mo%da# no ne bih %eleo da iz'riiknem jere # prvobitno ograničenje /ednog# koje na neki način zavi i# radi tvaranja# od 3elikih !amajaca.ii Uzvišenih +orkovu# 7B4" +umačenje ima do ledno ti.. +reba pru%iti najpa%ljivije l.tvaranja. " !ar <el neće hteti da ka%e kelipot. Ali onda e u to ne treba uzdati....e tara# ni%ih principa koji %ele da utiču na led . ( jao# jao ako u . U vakom lučaju# po le <irenja# evo velikog bo%an kog oduška# koji je u naj ta'rnAim tek tovima nazvan 1puštanje.ornje -rtve +ačke i izlučuje bezobličnu materiju koja je već agorela. . A rce -otora# edište /ednog# Kruna. !ato automat ki menjač košta više# jer je tu amo tablo koje odlučuje u kladu a 3rhovnom 0avnote%om. ( ovde po taje očita funkcija eRire 0azlučivanja# ili diferencijala# koja a veličan tvenim mi lom z)i l.edam . 1datle Kovčeg 2ro'mene " ili menjač# kako bi rekli pozitivi ti# toje princip !la jer dopušta ljud kom htenju da u pori ili ubrza neprekidni proce emanacije. 2i ton e penje do .epo ra pore$uje ko mičke ile na dva +očka . '' 2roverićemo.. 1d ada pa nadalje i ključivo *ogorodičino mleko. 8a ako e dobro promi li tu je i neoplatonički mehanizam Egzoda i 2aroda# čude na dijalektika 2uta Naviše i 2uta Nani%e.me u prodru školjke# kelipot# kapi neči te materije poput vode ili Ko'ka Kole# <irenje a ne dogodi# ili e dogodi u pobačajnim trzajima..amo ukoliko u pe ova operacija čišćenja započinje Novi Riklu .ophia " ilazi od 3iše -rtve +ačke do Ni%e -rtve +ačke dok e Rilindar puni energijom u či tom tanju. 1Kuantum mortalia pectora caecae nocti habent9 A inovi materije nikada e toga ni u . U vakom lučaju kada e Rilindar i puni Energijom# 2i ton e penje do 3iše -rtve +ačke i o tvaruje -ak imalnu Kompre iju. +oje cicum. . " Ali dovoljno je čitati očima po većenog. A u toj tački eto *ig *enga u voj lavi# Ek plozije i <irenja. -oglo bi da bude pletkarenje ." +o u 2obačenim Ko mo ima# gde e otrovni dah Arhonata razliva u Ko mički Eter.. Ali ne lutajmo putem. 1d kočijedna 3arnica# me a evne i u plamti# toje# ka%e priručnik# jedina Aktivna Faza Riklu a. Uprošćavam# jer bi tu ušle u igru hijerarhije an$ela# to je t 2o rednici u 0a podeli# koji što veli moj priručnik Adopuštaju otvaranje i zatvaranje . 3rhovni -otor %ivi od jednog pokreta Udi anja i (zdi anja.iiinaćenje +ek ta.vetalakoja puštaju u aobraćaj unutrašnjo ti Rilindara a u i anim vodovima me eA.lave i 2o'bede# koje u jednom nepobaeenoin ko mo u ?mi prednji pogon> lede pokret U>u BBikt)it. Unutrašnje e'di. 2o le -otora i dva +očka dolazi +renje# efira -ilo ti koja u po tavlja i prekida truju Kjubavi koja povezuje o tatak tabla a Najvišom Energijom.. U tom di anju u 2rvom Rilindru ?niko od ovih je prvi u hijerarhiji# već prema čude noj izmeni polo%aja i odno a># 2i ton " etimologija od 2i ti .lo%eno bo%an ko di anje# gde je prvobitno jedin tva# zvanih Rilindri ?očito geometrij ki arhetip># bilo dva# potom u iznedrili jedan treći# a zatim e po matraju i kreću iz obo trane ljubavi u lavu četvrtog. /edan 8i k# jedna mandala koja gladi drugu mandalu. !atim dolazi jedan !glob# koji zami li uzima ime jednog rene an nog čarobnjaka# Kardana# a zatim jedan 2ar Konu a " obratiti pa%nju na opoziciju kva'terni Rilindara u motoru " u kome e nalazi jedna Kruna ?-anji Ke'ter> koja preno i pokret na zemalj ke točkove.

cni problrm /ednoć A -nogih. BHH> Kada e do$e u tanje nepoverenja nikakav trag e ne prepušta lučaju. 2roveo am tri rado ne večeri a tarim drugovima i# dok mo e ponovo penjali u našu luk uznu kompoziciju za Kigabon# izbila je di ku ija da li e treba zadr%ati u Fatimi ili +umaruRVumarjje bio za'mak gde u e protugal ki +emplari povukli pošto šu blagonaklo'nošću amog kralja i pape bili pošte$eni proce a i uništenja# prera tajući u red :ri tovih 3itezova.. 76C " +o govori za ebe.. !a utra pripremam jednu mi tičnu interpretaciju telefon ko>B# imenika. ?.no e kazuju da nije dovoljno pouzdati e u Rrnike već u 2neumatičare. 1dr%avao am veze a vojim brazil kim prijateljima# a tih dana e odr%avao u Kuimbri kongre na temu luzitan ke kulture..empaju *runu# 3itezi Kjubavi# Ki abon# .toga učitelji . *olje napredo'vnli n mini ?iiul. alhemij ka tran formacija# od rada na crnom do beljeg od najbeljeg rada. 8uga i rećna egzi tencija ovih koji u tamo dole u%ivali dovela je do toga daje zamak obnavljan i proširivan tokom vekova# pa u na njegov rednjovekovni deo . :ri tovi 3itezovi vekovima u imali u peha na ovom me tu& tradicija %eli da vidi kao voje od Enri'kea -oreplovca do Kri tifora Kolumba# a u tvari u e odali o vajanju mora " dono eći bogat tva 2ortugaliji.do etili9 . Kija nije pošla# bila je u edmom me ecu# trudnoća joj je tek načela be prekornu liniju# pretvarajući je u vitku flaman ku go pu# no radije e nije odva%ila na putovanje.i iA priA vitli numani5iun innšino za pranju veša. ( 76BOP C 0u%i# ništa ne recimo ada. 2o le onog fantAaziranja nad drvetom motorom bio am preman da vidim znake otkrovenja u vakom predmetu koji bi mi dopao šaka.. 3iše iz %elje da me ponovo vide nego iz obzira prema mojoj kompetenciji# prijateljima iz 0ia je u pelo da me nekako pozovu. Naš Kaziiuboii je uvrk ambiciozan# lAnzito jer ćete tu morati du nizri9šiiviil#?9 noi l i a5.imeraiš# B4OC tr. 8o njega e penjalo jednom fortifikacionom linijom du% koje u bili poljni bedemi# a puškarnicama u obliku kr ta# i tu e udi ao kr taški vazduh od prvog trenutka. Ni am bio rad da propu tim jedan templar ki zamak# i rećom o tala dru%ina nije i poljila entuzijazam za Fatimu. Ako am mogao da zami lim jedan templar ki zamak# to je bio +umar.

3odič namje rekao da u 3itezovi imali odlične odno e a lokalnom jevrej kom zajednicom. NUki# lonVoni n' Ladl ( lanaca# u lavu po duhvata ovih 3itezova na okeanima.tola. Nije li gla ila lako poruka iz 2rovena. <to u to radili jevreji u +umaru.. veka. 2returao am onako# a našli u mi e u rukama ra kupu ani tomovi na hebrej kom# najvero'vatnije iz BP. Kr t i ru%a# i u jednom templar kom mana tiru# i u jednoj dvorani vakako podignutoj pre vih onih manife ta rozenkrojcerštine.išli mo u jednu kriptu..ralom# . 2o le edam tepenika# jedan goli kamen vodi do ap ide# gde bi mogao da e di%e kakav oltar ili tolica velikog maj tora. . 8a u morali da odrede prvo me to za a tanak šta bi mo'D)li da izaberu +emplari iz 2rovena# više naviknuti da upravljaju vojim <tabovima nego da čitaju romane o vitezima 1kruglog . Iutim na ju naš vodič odveo da vidimo prozor u manue)lov Ekom Ntilu# pravi \[nvv. veka# <Amuel <varca. Ali tu e ti%e prošavši i pod edam ugaonih kamenova# vakog u obliku ru%e# jedna veća od druge# a po lednja# najviše ra cvetala# toji nad jednim bunarom.roba.. 3odič to nije znao da nam ka%e# no malo ka nije# na jednoj drugoj trani# mi lim everozapadnoj# pokazao nam je znamenja !latnog 0una..nl\ portufjul kipro.i Uni# . *io am uzbu$en pri ula ku u crkvu +emplara# a njenom o mougaonom rotondom koja je verna lika one a . Ali +umar# dvorac :ri tovih . *afomet.. 2riča e daje ovo bila dvorana za po većivanje. !aboga# !amak iz Naloga koji je pronašao ( ngolf nije bio neverovatni -on alvato viteških romana# Avalon :i'perhoroja.. 8rugi a tanak u /eru alimu.ral a +emplarima. A prvi u !amku. 2o tavio am nekoliko pitanja vodiču koji e na mejao& " 8a znate koliko izučavalaca okultnih nauka dolazi ovde na hodočašće. ... 2ri ećao am e Ardentijevih kazivanja i nekih tranica prona$enih u rukopi ima onih $avoljih lugu. !ačudila me činjenica da u u crkvi# u već prema zoni# templar ki kr tovi izgledali različito& bio je to jedan problemi koji am uočio pri razgledanju konfuzne ikonografije iz obla ti. ..pridodali rene an na i barokna krila.il.nr# putunnl# kola% vodenih B podvodnih n. 8ok je kr t vitezova -alte o tao manje više i ti# ovaj templar ki izgleda da jo pretrpeo vekovne uticaje kao i one lokalnih tradicija.. *ile u to male rozete# ali na nekima am zapazio jedno bradato lice i gotovo jareće. 8elo# rekao mi je# jednog jovrej kog arhitekte iz BG.. +rgao am e od uzbu$enja kada na je vodič odveo da po etimo jednu porednu dvoranu# plafona okru%enog nekom vr tom čeonih kamenova voda... Ni am mogao da izbegnem pomi ao na uptilnu igru vih onih veza kojima u e preplitali 2odvezica a !latnim 0unom# ovo a Ar'gonautima# Argonauti a . Ali a obeju trana prozora# vi'dela u e znamenja 2odvezice. Klo zlDog čega jt) lovcu na +emplare dovoljno da bilo gde prona$e bilo kakav kr t pa da e nado na tragu 3itezova.vetog .taje pa ad pred tavljao imvoljed'nog engle kog reda u ovom utvr$enom portugal kom mana tiru. 1dveo me je do prozora i pokazao jedan francu ki vrt# koji je imao trukturu malog otmenog lavirinta.. 2rodrevši lučajno u jednu pro toriju koja još nije bila re tau'ri ana# opremljenu retkim prašnjavim nameštajem# naišao am na pod zatrpan ogromnim karton kim kutijama.

.. *udalaštine. 2očinjalo je a šifrovanom frazom prema +ritemiju& 7O nevidljivih podeljeno u še t grupa.. chevalier de 2ruin pour la. +ttinplari# pošto u e reorganizovali u tajnom redu# izradili u plan koji mora da trnje fio t totina godina i da e završi u našem veku. ice te e t lAordonation al donjin li premier it li ecunz jo te iceu Yui. .. Ali# primetio am# bio gaje ačuvao. *elba je izgleda uznemirila ideja povratka na dokumenat koji mu je o tavio pukovnik# i pronašao gaje nerado preturajući po nekoj donjoj fioci. A zatim& a la. Kako e redaju drugih pet a tanaka. !ajedno mo ponovo pročitali poruku iz 2rovena. j. B6C a.....3itezova# me to u kome u pre%iveli iz reda u%ivali u punoj lobodi# čvr tim garancijama# i u kome u bili u vezi hm iigonlima drugog odelenja9 Napu tio am +umar i 2ortugaliju uzavrelog mozga. entier avec aiel p.... pan it al refuge it a No tre 8ame de lAaltre part de liau it a lo tel de popelikan # ... 2o le toliko vremena. . 2lan je polazio iz +umara..toun'hend%u# Avalonu# Agarti#. BAniupl:rl u bili ozbiljno lično ti# lAa ukoliko bi govorili o nekom uiiku# govorili bi o tvarnom mo tu. 2ukovnik je govorio o .... -e ta gde +emplari mogu da eventualno da računaju na prijatelj tva# zaštitu# auče ništvo.aint /ean 7O p charrete de fein O.. ne O foiz O en O place eha cune foiz 6C a. ( 767onda kakav bi morao da bude idealan led. Konačno mini počno da uzimam za ozbiljno poruku koju namje izlo%io Ardenti. 2rirodno# govorio am ebi vraćajući e kući# nije tvar u tome da e otkrije tajna +emplara# već da e ona izgradi... 2oruku je trebalo ćelu iznova pročitati.. le blanc mantiaZ r.

!atim ledi obred koji pod eća na drevna ljud ka %rtvovanja..vetog /ovana godine B7QQ. Ah# evo# hleb ne jedu o ..... <e t puta še t na še t me ta# vaki put dvade et godina u razdoblju od todvade et godina# to je 2lan. ( zai ta vitezovi će e me titi u +umaru B7HP. " 2aa. +elefonirao am Kiji. 2o tao a neuništiv u mre%i a ocMacija..o pe onu tranu reke# ponovo u kuću popelikana# ponovo na kamen. " *udi ljubazna# uzmi !latnu . " =ekaj da vidim.vetog /ovana# !latna granu.lavi e trenutak kada je unce na vrhuncu voga puta# veti /ovan je pridodan kako bi e tvar hri tija'nizovala. !a uzvrat kralj ih orga'nizuje u novi red 3itezova .vetog / ovu na u !latnoj . 3idite# B7QQ. <kot ka# :ajlandz# druid ki obredi# noć . *ilo je dovoljno krenuti od bilo kakvog polazišta.. Ako je i tina da u oni a dvokolica odbegli u <kot ku. Kija je u tim tvarima bila jajna.Kto nokakvog traga# proradu krhkog# čitao am o vatrama ..vetog Andrije od <kot ke.. Ali zašto bi uopšte u <kot koj oni morali da jedu hleb. +o u pogače koje e zovu banok. la .vetom /ovanu# već u noći prvog maja# noći *eltanovih vatri# jednoj večano ti druid kog porekla# po ebno u škot kim :ajlend .ada moramo da e zapitamo gde treba da odu oni iz drugog jezgra. . dobije bitku kod *enok *rna.v:tog . *rzo je našla poglavlje. :ajde& zami lite da pripadate +emplarima u begu# gde odlazite da bi te oformili drugo jezgro./ovanu# lutnji ol ticMum# vatre .. . " /edu hleba u <kot koj. " +ride et še t godina po le dvokolice a enom# noći ..# še t zapečaćenih poruka od trane vitezova u belim ogrtačima# vitezova verolomnika iz 2rovena# iz o vete.. +ajno jezgro# prema legendi# klanja e u <kot koj kod kralja 0oberta *ru a i +emplari poma%u kralju da B7BQ. " <ta %eliš da znaš.. . 2rvi u zamak# zatim ponovo od onih koji u jeli hleba# ponovo u klonište# ponovo kod Naše ... " Kako.ranu i pogledaj šta ka%e o vatrama ... 2okušao am da e pri etim voje teze. poruka kazuje da prvi moraju da odu u !amak.vukao am a jedne police neki veliki engle ki rečnik i potra%io& bannok na ..rant 2ute.. Ne izgleda mi. " Ume e nekakav kolač od brašna i zobi i i peku ga na %aru. " +u mo9 !bog čega jedu hleba.. .. +o je jedan izuzetno drevni obred# upra%njavan u gotovo vim evrop kim zemljama.it a la pierre 7 foiz O avant la fešte.peluj mi to9 +o mije uradila# zahvalio am joj# rekao am daje moja *eatriče# moja fata -organa i još druge ne%no ti.vetog /ovana.rani Frizera.

*um je potočić.. 76HOG Neka tvoje haljine budu bele. . +emplarima# ali vrlo brzo bili u pozvani na e'ver# kuko . Nema druge nego preve ti kao što bi činili francu ki templari pri lanju ve ti iz <kot ke vojim unarodnicima u 2rovenu# a odatle je i padalo nešto kao potok lepinje# vekne# ili hleba..ada# onu tranu reke to je t vode# a to je preko 0ajne# na nemačkoj zemlji ima jedan grad# ne nekakva crkva# Naše . 0ekao bih daje . " <e t grupa e me tilo na še t me ta# ali amo jedno e naziva . +o znači da na drugim me tima# poput 2ortugalije ili Engle ke# +emplari mogu da %ive a da ni u uznemira'vani# pa makar i pod drugim imenom# dok e ovde upravo krivaju. (zmena me ta mo%e da e odigra po jednoj inu oidi# pomoću koje ponovo mo%emo da e i p'nemo do evera Nemačke.klonište me to gde u e klonili +emplari iz 2ariza# pošto u napu tili :ram. " ( u tom lučaju kakvo bi bilo . " 2ukovnik je imao u vidu <artr# ali ukoliko mo tavili 2ariz na treće me to ne mo%emo da tavimo <artr na četvrto# jer očito plan mora da zanima ve centre Evrope. 1naj koji je jeo hleb je onaj koji je avladao potok hleba# a to je dakle škot ko jezgro# koje e mo%da u ono doba već ra pro tiralo po vim britan kim otocima.klonište.ada počni da kombinuješ koje lovo# to je t mnoga# razmeštaj ih i ra pore$uj dok ti e rce ne zagreje..rednjovekovnom engle kom ?bannuc na taro' ak on kom# bannach na gel kom> neka vr ta pogače# pečene na plotni ili roštilju# od ječma# ov a ili drugih %itarica. *udi obazriv pri kretanju lova i onoga što proizvodiš mešajući ih. " A čemu jedan a tanak u -arijenburgu. *udući da mi e čini i ekonomičnim da putanja ide od Engle ke ka Francu koj# zašto ne pomi liti da u +emplari izgradili jedno klonište u amom 2arizu# na nekom tajnom i zaštićenom me tu. Kogično& od 2ortugalije do Engle ke# eto najkraćeg puta# za razliku od putovanja od 2ola do 2ale tine. . Ako je noć# upali mnoga vetla# dok ve ne blje ne. A zatim napu tili mo mi tičku tra u kako bi mo obradili jednu političku. *ili u ve ti političari i zamišljali u da će e kroz d ve ta godina tvari izmeniti i da će moći da deluju na vetlo ti dana# ili gotovo tako. =udnovato. ?Abulafija# :aMMe ha'Aolam ha'*a> " (ma mi la# rekao je *elbo.klonište..o pe. +evtonee u u 2ale tini tvorili nemački carevi kao uprotno t. " Neka ide 2ariz. A šta ćemo da tavimo kao četvrto me to. " /er je bio pre tonica +evton kih 3itezova9 1dno i izme$u +emplara i +evtonaca ni u zatrovani kao oni izme$u +emplara i :o' pitulaca# koji u tu poput lešinara i čekaju zatvaranje :rama ne bi li . A kada primetiš da ti je rce toplo# kada vidiš da putem kombinacije lova zahvatiš u tvari koje ni i mogao poznaš am ili pomoću tradicije# kada i pripravan da prihvatiš uticaj bo%an ke moći koja prodire u tebe# zalo%i onda vu dubinu voje mi li kako bi uti nuo u vom rcu (me i Njegove uzvišene an$ele# kao da u ljud ka bića koja toje pored tebe. *lizu 8anciga po toji jedan grad po .e dočepali njogovih dobara.vetoj 8evi a to je -arienburg.

Antiuidai ti# $avola izjednačuju a . Nakon jedne nedelje već am predavao popelikane vojim neza itim drugovima. .odina. Kmću eeXe izme$u lAolj. 2reviše za moj d%ep. U petom veku pojavljuju e me alijani# koji će izme$u o talog pre%iveti u +rakiji ve do jedanae tog veka. ' . " 8ajem vam dve nedelje# rekao je *elbo " Ako mi u roku od dve nedelje ne predate popelikane# predaćete mi bocu *alentajna .iri mi vim baltičkim t.ada peta grupa. 2očnimo a arhonticima# koje je u /ermeniji o novao 2etar od Kafarbaruhe toje 'morate priznati tvarno lepo ime. Ako je po tojao nekakav plan pirituelnog viteštva za o vojenje veta# +emplari i +evtonci u me$u obno podelili zone uticaja. -e alijani ni u duali ti# već moni ti.l>i zau tavili invaziju pru kih vurvura. " <ta u činili. " !nate šta ću vam reći. 8ajte mi koji dan vremena. rekao je *elbo. U redu. .orUUniiiii.avaota i krštenje.pejda.nril. roni pa ad izvoli jedi. " .em . " 3i me razočaravate# Kazaubone. " Ne go podine# odgovorio am %acnut " Abulafija treba da na uputi na ne poznate veze. " Ali arhontici u još uvek dobri dečaci.tarog 8vanae t .de u ti popelikani. " Uobičajene tvari. 2ratite me jer moramo da e vratimo do četvrtog veka# na vizantij ku teritoriju# dok u u mediteran koj regiji još ra pro tranjeni razni pokreti manihej kog nadahnuća. " 1dbacimo ih# reče *elbo. ( to u uradili tako dobro da u tokom dva veka piluli prava rir%nvn koja e . Kjudi i %ene uzdizali u e u nebo# akupljenu na dlanu# op tvenu ramotu# a to je perma i menzi # a gotom loli to govoreći daje telo :ri tovo. Ali popelikani u jedna činjenica# ne nekakva veza# a činjenice u po ao za .avagiom# jevrej kim bogom# koji %ivi u edmom nebu. Kako bi e tiglo do 3elike(viajke . -o%da treba da pitamo Abulafija. " 2rihvatam.ve je ja no.Aiki9# l#ilvaiiMe i Ketoniju# 76G 1 nivaju Kenigzberg# bivaju pora%eni amo jednom od Alek andra Nev kog u E toniji# i manje više kada +emplari bivaju uhapšeni u 2arizu za pre tolnicu voga car tva odre$uju -arienburg.vetlo ti u o mom nebu treba odbaciti . " Ne znam# rekao am. Ali zaglibili u ruke u infernalne moći# u tolikoj meri da ih neki tek tovi označavaju kao borborite# od borboro # mulj# a zbog neopi ivih tvari koje u činili. A ako bi lučajno voju %enu o ta'v+++ u drugom tanju# u odgovarajućem trenutku zabili bi joj ruku u :tomak# iščupali embrion# tucali ga u avanu# mešali amedomibibe'.

..o poda u Efe u i napajao konje iz škropionica. Ali moguće da u tratiotici bili amo crnike mitrai ta.tari !avet# odbijaju vete tajne# potcenjuju kr t# ne lave *ogorodicu# jer. No nije va%no. A ovde vam govorim o tome zato# jer pošto u ejereticiduali ti raširili po (taliji i 2rovan i# da bi ih izjednačili a pavlikijanima nazvaće ih popelikanima# publika'nima# populikanima) koji gallice etiam dicuntur ab aliYui popeli'cantl " . " . " Nije li ve malo zbrkano. Ali bili u takav vet. Neki ih optu%uju i da e klanjaju uncu i $avolu kao i da mešaju krv dečaka a priče nim hlebom i vinom. No za druge crkvene oce (nu (mliti u pred tavljali zaku nele gno tikc# pa dakle duali te# klan'Uull Eu miA 3ri ikoj -ajci :m bolo# uji lio vi po voćoni nazivali u borbori' 76Pjane crnikama# to je t decom materije# za razliku od p ihika# koji u već tajali bolje# i pneumatičara koji u bili upravo izabrani# 0otari Klub celog poduhvata. " . " !ai ta. <ire e ve do granica arap kog veta# razlivaju e prema Eufratu# plave vizantij ku teritoriju ve do Rrnog mora.vi ti ljudi ni u o tavlili dokumente.le ih ti. upitao je *elbo..vetog /ovana od . " *ila u to vremena kada je odlazak na lu%bu bo%iju za jednog jeretika morao da pred tavlja pravu patnju. 1vi u ledbenici izve nog 2avla iz .ada u šta veruju pavlikijani. 1d o mog veka nadalje ti pavlikijani e ubrzano šire# od ekte po taju zajednica# od zajednice banda# A od bande politička moć i vizantij ki carevi počinju da e brinu i da protivu njih šalju car ke trupe. U *oga# jednog i trajnog# pored onog da e 8emijurg zainatio da tvori vet# a i hodom koji nam je vima poznat. 3alja reći kakva je zbrka vladala u on#o vreme u poja u rednjeg i toka. će mu zabo ti tri trele u glavu.. . večno taj porok# rekao je *elbo.i# koje čine ne enci i fomioniti. 2avlikijani na tavljaju u devetom veku da dovode do ludila vizantij ke careve ve dok e car 3a ilije ne zakune da će e dočepati njihovog vo$e# :rizošera# koji je pak zapo eo crkvu . . 1dbacuju . 2rotiv njega šalje car ke trupe# ove ga hvataju# . /edine tvari koje o njima znamo dolaze do na putem ogovaranja njihovih neprijatelja.amozate# kome u e pridru%ili ikonoborci proterani iz Albanije. " Kao i vi. " 8akako. ( valja reći odakle i kr avaju pavlikijani.Kakva gado t# rekao je 8iotalevi " med i biber9 +o u dakle me alijani# koje neki zovu tratiotici i fibioniti# ilnigi barbelit. Utoliko je vredelo po tati mu liman. e :ri to otelo'vio pravo na nebu i prošao kroz -ariju kap kroz cev. *ogumili# koji će biti delimično in piri ani njima# reći će daje :ri to u -ariju# ušao kroz jedno uvo a izašao kroz drugo# a da ona to nije ni opazila. veku kada ih pokrštavaju jezuiti# a još ih ima u nekim zajednicama na *alkanu to je t u njegovom dnu. !a nivaju kolonije vuda po malo# a zatičemo ih još u BP...

. " /er mi e čini nedvo mi lenim daje edmi a tanak u /eru' alimu. A a druge trane# dovoljno je lediti putanju Naloga. Kada bi trebalo da e de i. " 2o meni prirodni na lednici pavlikijana bili u bogumili *ugar ke# no +emplari iz 2rovena još ni u mogli da znaju da će zakoju godinu *ugar ka biti o vojena od +uraka i da će o tati pod njihovom vlašću ledećih pet vekova. " U BG6Q. Eto veze a +emplarima i eto rešenja za našu enigmu. " !a kraj& kr taši reću pavlikijance. " (zvinite# zašto.# rekao je 8iotalevi. Ne mo%e a da ne pro$e ma ivom *alkana. 8iotalevi je kicirao brzo jedan dijagram. ".# rekaojo 8iotalovi. 2oruka govori da e ode na kamen. " Ali na kojoj tački *alkana u očekivali popelikani. . Na tavite Kazuabone# jer naš 8iota'levi ne hvata teološke fine e# on je običan prljavi bogoubica. A gde po toji neki kamen# koji mu limani dana obo%avaju i ako %elimo da ga vidimo da moramo da kinemo obuću. Kegenda vidi u +emplarima katar ku in piraciju# a naprotiv +emplari u ti koji u nadahnuli katare. 8ivan vot. " !ašto. " Kazaću vam da te me ubedili# kazao je *elbo. '' Ni u to nulill iz pako ti# nikao ju :ulim +o Uo bilo pitanje 76G vere. " 8akle mo%emo da uzmemo da je 2lan zapeo u prolazu izme$u Nemaca i *ugara. Nešto što e da očekivati.reću ih blizu Antiohije tokom prvog kr taškog pohoda# dok e ovi bore uz bok arapima# i u reću ih prilikom op ade Rarigrada dok pavlikijan ka zajednica iz Fi'lipolja na toji da uruči grad bugar kom caru /oanici a u inat Francuzima# a to kazuje 3ijarduen.od ecaju mu glavu# šalju je caru# a ovaj je tavlja na to# jedan točić na tubu od grimiznog kamena i cak cak cuk i zabada joj tri trele# predpo tavhAam po jednu u oko a treću u u ta. .u reli u e a pavli'kijan kim zajednicama tokom kr taških pohoda i u po tavili u a njima mi teriozne veze# i to kao što u ih u po tavili a mi ticima i a mu liman kim jereticima. 3idite kako u ovoj tački 2lan po taje či t i ekonomičan. Ali upravo u red 1marove 8%amije u /eru' alimu# gde je vojevremeno bio :ram +emplara# ne znam ko bi mogao da čeka u /eru alimu# moguće nekakvo jezgro preobučenih i pre%ivalih +emplara# ili kabali ta povezanih a portugalcima# no vakako da bi e do pelo u /eru alim dolazeći iz Nemačke najlogičniji put je onaj preko ma iva *alkana# a tu je čekalo peto jezgro# ono a pavlikijanima.

U BHGQ. 2rirodno# ne po logičkom ledu. -i ih ne vidimo# a oni# nevidljivi# deluju okolo na . velikih maj tora i BQOQ. " no mi lite li da u zakonodavci iz 2rovena bili budale. " Na kraju krajeva bili u Nemci# rekao am. Ukoliko u %eleli da objavljivanje o tane kriveno tokom še t totina godina izgradili u voje predo tro%no ti. -eni i *elbu je došla očito i ta ideja# i počeli mo da govorimo zajedno. Kanac ledi tim ritmom# i ako pro'pudn Nii Umak a piivlikrjunima# propada u BG6Q. " Kazaubone# rekao je *elbo.2ortugalija B7QQ Engle ka BQOQ Francu ka BHGQ Nemačka BPCQ *ugar ka BG6Q /eru alim B4QQ " U B7QQ. 8ovoljno je da nedo taje amo jedan delić i poruka je nerazumljiva# a onaj ko po e'duje ovaj komad koji nedo taje ne zna šta a njim da čini.o mo imali u rukama četiri 764še tine finalne poruke ni mo bili u tanju da je rekon truišemo. " 2omi lite# rekao je 8iotalevi# " ukoliko e u ret nije odigrao# Evropa je dana pozornica jednog tajnog baleta# izme$u grupa koje e tra%e a ne nalaze e# i vako zna da bilo koja nula mo%e da po tane go podar veta. " 2ročitaću ro'zenkrojcer ke manife te. . .oni onp. Kako e zove taj preparator o kome te nam pričali# Kazaubone. +okom B6C godina menjuju e u vakoj grupi <e t. " Ali ne h' zu U> uz nvu iiiiflu obuzrivo:t# pofll. dvanae ti engle ki maj tor reće dviiiiiuANl'oj) francu kog maj tora. prvi veliki maj tori vake grupe u toličuju e na propi anim me tima. 8ovoljno je da u Nemci izgubili *ugare i nikada neće znati gde da prona$u jeru alimce# dok jeru alimci neće znati gde da prona$u bilo koga od o talih. 8opu timo mogućno t da propada# rokao am. -o%da zavera ui tinu po toji a i torija nije drugo do rezultat te bitke za rekon trui anje izgubljene poruke. še ti maj tor iz +umara reće še tog tniij t.hvatili mo tako$e da u e barem dva izraza iz poruke iz 2rovena# pozivanje na tride etše t nevidljivih izdvojenih u še t grupa# i rok od todvade et godina# pojavljivala i u toku prepirke o društvu 0u%e i Kr ta.le ke grupe.vaki maj tor nekog jezgra zna gde da prona$e maj tora ledećeg jezgra# ali ne gde da prona$e o tale# a niko od o talih gde da prona$e maj tora prethodnih jezgara. A što e tiče rekon' trui anja poruke od nepotpunih odlomaka# zavi i od toga kako u odlomci bili podeljeni. Ali tu je malo trebalo da bi proradila prava veza. (li zašto e# ako je izo tao a tanak a *ugarima# ni u povezali a le'dećim jezgrom. .

.vaki put bih te izgubio pošto te ni am prepoznao.veopštoj i celovitoj 0eformaciji# Ka el# 3e el# BOBQ> . . n. 3erovatno am na tavio da e krećem pripijen uz tvoje telo# ali am o ećao i da i e ti podizala u letu# pretvarala e u zlato# otvarala zatvorene vratnice# pokretala predmete kroz am pro tor. 2robudio am e jutro # ali bolela me je glava.tigla i kući# iznenada.la *rat tva# u . Ni am %e'leo# jer ne dopuštam kakvoj biljnoj tvari da e ukr ti a mojim mo%danim funkcijama ?ali la%em# jer pušim duvan i pijem pšenični de tilat>. 1ne ljube zmiju. ?Iil *oa# .ubio je to iz vida# ada to znam. (grali mo pripijeni# kako e već godinama ne čini# i " kakva ra' mota " dok e vrtela =etvrta -alerova..ubio am to iz vida.. na lednik 8'a ipo lednji iz druge linije na lednika " koji je %iveo me$u većinom na " obratio nama iz treće linije na lednika.. B6> .. 1 ećao am kao da mi me$u rukama ra te jedan drevni tvor# blagog i naboranog lica tare koze# jedna zmija koja izlazi iz dubine mojih labina# i obo%avao am te kao neku taro tavnu i univerzalnu tetku. (pak# u retkim prilikama kada bi me neko početkom šezde etih primoravao da uče tvujem u obila ku jazbine# opremljen tarom hartijom i po lednjim špricom# dolazilo bi mi da e mejem..... " +o je i tina# rekao je.. (mala i tu travu. . !arobljenice an$ela. 2rodirao am u tvoju tamnu utrobu# -egale Apofazi .vaki put bih te izgubio jer prepozna'vši te znao am da moram da te izgubim." Ali vi te rekli da u la%ni# kazao je *elbo.atanizam i magija# 2ariz# <aji# BG4H# tr. Ali juče i mi ti to nudila# i mi lio am daje to mo%da tvoj način da e ponudiš# pa am pušio a poverenjem.. filename& Enoja . Fi ( Fi9 1ne ništa ne vrede# one u načinjene od jednog rebra# jedne krive ko ti# od jedne pritajene dvolično ti. A tom razdoblju igurno pripada ovaj file# kratak i ne tašan.vaki put bih te izgubio jer am te prepoznao a ni am e u udio. " . Ali gde i e izgubila inoć. "' 2a onda. 77BPC 8obro e ećamo# zato# krivenih aluzija na jedan period od B6C godina kada e brat A. Ni i li mo%da ti ona koju am tra%io. 77C O4 1ne po taju am Tavo& labe# boja%ljive# rčane u izuzetnim trenucima# vazda %ive rane# plačne# mazne# ruku koje neznaju za pravila. -o%da am ovde da bih uvek čekao tebe. ( mi upravo a tavljamo jedan la%ni.

U grobnici K. Ali bilo je to upravo ono što u na ove $avolje luge i njihovi učitelji neprekidno podučavali... /a ni am po edovao neki šablon za dešifrovanje# no dovoljno je bilo dr%ati ga u predpo tavci# a da bi e predpo' tavio bilo je potrebno čitati a do ta podozrivo ti. izme$u Francuza i Engleza# no gotovo ceo vek pre nego što Francuzi treba da e poje a Nemcima. 2oput šifrovane poruke iz 2rovena# gde u e računala amo početna lova.vadbu Kri tijana 0ozenkrojca# /ohana 3alentina Andree# jer je Andrea bio onaj za koga e predpo tavljalo da je autor manife ta.a vim am e bacio na čitanje dvaju manife ta društva 0u%e i Kr ta# . otišao u <paniju ?ili u 2ortugaliju> i ukazao tamošnjim učenjacima Egde pribaviti prave znake budućih vremena@ no uzalud. A ukoliko neko iiiji9 hvatio# imuiiro tkojijo lodio ponavljuo joda e niuko'llko ne iiic pmvidel. " ?alegorija . Nije e amo polemi' alo ii ho5.ovorilo e daje K.i ponudu koju o ticalu lili mirundu eZ?aeaetati ?čude99.. 2ročitao am manife te a namerom da ne poverujem u ono što govore# već da vidim kroz njih# kao da kazuju nešto drugo.0.. Ako e tu krećemo u o etljivom vremenu objave ne mo%emo a da ledimo tupo i uporno lance logike i njihovu monotonu hronologiju. Nekih tride etak godina po le u reta iz BHGQ.azlononi lakomošću alhemičara# već e otvoreno govorilo rili ono šio jo obučimo pred tavku veliku i torij ku promenu. 8a to blago nVjo bilo novčane prirode bilo je tako$e ja no. 8va u e manife ta pojavila u Nemačkoj izme$u BOBQ. rtittil> to ju ponnvUuno) EAko e amo 776 videlo *ogu da prine e do na vetlo t voga še tog Randela'brum'a. eN. 8akle ni u mogli da i ka%u ono što u govorili polja gledano# pa otuda niti u pred tavljali poziv na kakvu duboku duhovnu reformu# niti priču o irotom Kri tijanu 0ozenkrojcu. 2red tavljali u poruku u šiframa koja e čitala tako što bi e po tavio preko dešifra'tor a jedan šablon za dešifrovanje o tavlja negde lobodan pro tor a negde ga pokriva... !nao am da kako bih im pripi ao drugo značenje moram da pre kočim čitave odlomke# i prihvatim izve ne predpo tavke kao va%nije od drugih. .@ ( govorilo ejoš o najtajan t'venijim tajnama# i o jednoj vladi koja bi morala da bude o novana u Evropi# i o jednom Evelikom delu@ koje treba da e i puni. . 8a u manife ti govorili o 2lanu iz 2rovena nije bilo nikakve umnje....ion i UDo:lmh\j?DK u. A bacio am jedan pogled i na Alkemij ku . juna B7QQ9> bilo je klonjeno# na igurno# blago kako bi ga pronašli oni koji dolaze# jedno blago E kriveno. /er je neka nemačka templar ka grupa# početkom BP. veka# dala u javno t jednu bri%ljivo čuvanu tajnu# kao daje baš bilo potrebno izaći u javno t iz reakcije prema nekom kočenju ...la a i ( pove ti. za todvade et godina@. !bog čega uzalud.0. i BOBO..ran%'o'8ima# u noći 67.9. ako e mo%e ve pročitati amo u jednoj knjizi i da e čitajući hvati i zapamti ono toje bilo..a druge trane# uzimajući ih do lovno# dva manife ta pred tavljala u koncetraciju be mi la# zagonetki# protiv'rečja.. Kako bi bilo ugodno da u putem pe me ?poruke čitane ljud kim gla om9> mogle da e pretvore tene ?lapi eZilli > u bi ere i drago kamenje..

Niko nije mogao da porekne činjenicu kako u manife ti na tojali da rekon truišu faze 2lana onako kako ih je intetizovao 8iotale'vi. -unifAo ti u obelodanjivali neku nevolju# ne igurno t# pometnjo. Ali po talo mi je ja no da je na uprot manife tima tu rečeno# da# unutar i tih okvira# no kao da e nešto uznemirujuće obi tinilo. Ko to nije bio u kla$en a otkucavanjem bo%an kog ata# ko nije znao da tigne na odro$enu tačku u pravom trenutku.'a bio /eru alim# no da do njega nije mogao da tigne. vako ko nam bude do tavio voje ime moćiće da e po' avetuje a nama putem %ive reći# ili " ukoliko tu po toje neke metnje " . kojije umro u Engle koj.># pomenuta u tri veličan tvena hrama# tri me ta koja bi več trebalo da u poznata. da ddbronamerno razmotre našu ponudu. :ruća iz prvu linVo nu ledivunja obavili u to 777tako da vaki bude zamenjen Ejednim do tojnim na lednikom@# no Eovi u u tanovili da e dr%i tajnim.... A pominjala e neka druga i treća linija na 'le$ivanja... /er premda do ada ni mo obelodanili naša imena. U Alhemij koj . . 8akle nekoje trijumfalno tigao na prvi a tanak.am kraj . 2rvi brat čija e mrt pominjala# to je t daje tigao do Egranice@# bio je brat (. *ilo je ja no da u manife ti bili napi ani jer je nekakva informacija bila izgubljena# i učinjen je poziv onome ko je kakvim lučajem po eduje# da e ogla i. <ta e to nije znalo.0. 1vde e nije govorilo amo o nekome koje na tojao da pomuti 2lan ne bi li o tvario neki po ebni intere # već o jednom takvom tvarnom na tojanju. ( pominjana je Ejedna vrlo velika grupa koja %eli pašnjak amo za ebe@. Na primer# otkuda toliko i trajavanje na činjenici daje došlo vreme# da je došao trenutak# premda je neprijatelj anga%ovao vu voju lukavo t kako e prilika ne bi o tvarila. .pominjano je neko prvobitno jezgro bratije koje moguće daje objavljivalo jednu tajnu filo o'>\ju# no odlučilo je da e ra pro tre po vetu.la a bio je nedvo mi len& E(znova molimo ve učene ljude Evrope.. ( dotle ve bi moralo da bude regularno& druga linija# ona engle ka# u reće treću liniju# onu francu ku# BHGQ. Kakva prilika.@ Na šta e aludiralo.ovorilo e daje konačni cilj K.1. veka mo%e da govori amo o onome što e dogodilo trima prvim grupama. !ašto. .vadbi koju je Andrea napi ao u mladalačkom dobu# pa dakle pre manife ta ?premda e pojavljuje BOBO. . me to njihovog groba pa ni dana ne znamo gde u ahranjeni.. C kakvom je Egrobu@ nedo tajalo obaveštenje..la je kazivao kako je u početku neko izradio jedno magij ko pi mo ?ali naravno# poruka iz 2rovena> ali da at *o%iji otkucava vaki minut Edok ovaj naš ne u peva da označi čak ni ate@..prelaznog proce a. :valjeni u do neba arapi jer u ovi izmenjivali poruke# dok u Nemačkoj učeni ljudi ni u umeli jedan drugog da pomognu. da nam aopšte voja opa%anja..# i vet koji piše početkom BP.

upitao je *elbo " (mamo li kakav dobar razlog zbog čega BHGQ.0. Nemci ni u mogli da e %ale " u BOBQ " zbog izo tajanja jednog a tanka u -arijen'burgu# jer je a tanak u -arijenburgu bio predvi$en za BPCQB .0. ?.la *rat tva# iz . Ali da u BPCQ.pi meno. 2rinuditi nekog da prekine ćutanje. *io je to jedan kok# pauza# umetnuta rečenica# rezmr ivanje. A na o novu onoga što mo utvrdili englezi u bili jedini koji u znali gde bi mogli da prona$u francuze# a francuzi jedini koji u znali gde bi mogli da prona$u nemce. Ne Epraznina ne po toji@# već Ene bi mela da po toji prazni' na@.@ Upravo ono što nam je pukovnik predlagao da uradimo objavljivanjem njegove priče. Ukratko# dva u manife ta aludirala# onome ko je znao da ih pročita# na činjenicu da u englezi izgubili francuze. " .'a nije bilo napi ano amo po t B61anno patebo# kako bi e podcrtao ritam a tanaka# bilo je tako$e napi ano NeYuaYuarn vacuum. A protivno tome tvorena je jedna praznina koja je morala biti i punjena9 No još jednom am e pitao& za toje ta ra prava na tala u Ne'mačkoj# gde je na kraju krajeva četvrta linija trebalo jedno tavno da čeka a pobo%nom trpljivošću da na nju do$e red. Englezi .amo jedan zaključak je dolazio u obzir& nemci u prekorevali da e nije de io prethodni a tanak9 Eto ključa9 Nemci iz četvrte linije tugovali u što u englezi iz druge linije izgubili francuze iz treće9 2a naravno. U tek tu u mogle da e izdvoje alegorije gotovo detinje providno ti& otvara e grob K. " Ali zašto. na putu izme$u Engle ke i Francu ke.ada je ve ja no# rekao je 8iotalevi " -i mo e zainatili u uverenju daje plan bio onemogućen na putu izme$u Nemaca i pavli'kijana# a bio je naprotiv zau tavljen BHGQ. francuzi čak i ušli nemcima u trag pojavili bi e bez dve trećine onoga što u trebali da predaju.veopšte i celovite 0eformacije# Ka el# 3e el# BOBQ> 0ekao am bez odlaganja& *elbu i 8iotaleviju& lo%ili u e da je kriveni mi ao manife ta bio previše otvoren čak i za nekog okul'ti tu. Na grobu K.'a i tu e pronalaze potpi i braće iz prvog i drugog kruga# ali ne iz trećeg9 2ortugalci i englezi u tu# ali gde u francuzi. PB Ne znamo a igurnošću ni da li u *raća iz druge linije po edovala i ta znanja kao ona iz prve# ni da li u bili upućeni u ve tajne. 8ruštvo 0u%e i Kr ta izlazi na vetlo t dana# rizikuje ono što ri'zikuje# jer je to jedini način da pa e 2lan.

upitao je *elbo " -ini ima a tanak a -ikijem# no greškom mu ga zakazuje za tride etprvi eptembar i -i ki.klonište# čak# jedini u to znali. ([o# reforma je obnarodovana u B HG6.# i ukinuli n dani od 0.i pi t imii ovi n DA. ( onda Nhvntah' i . juna# rekao je *elbo.ne u pevaju da o tvare a tanak a francu'zima. Na toj tački dva velika maj tora u e izgubila.# Nhval. jula. i ukida dane od BC. Ali ako e dobro ećam# reforma nije odmah vuda n(.. Kon ultovao am3ečni Kalendar koji mo dr%ali na polici.orijan rtilnrmu u BPH69 lAniodnn# n mr%nji prema p.9 Ali a tanak u Francu koj je u BHGQ# u noći . 8a vidimo ada Kne/e ku. " 3eličan tveno# rekao je *elbo " +ako e odvijalo.tanite vi9 rekao am " -ini bi počinila grešku amo u kn liko bi zakazala voj a tanak za H. Ieleo je i tinu. do B4 decembra. Ali zašto e tavljaju u pokret članovi nemačkog društva 0u%e i Kr ta a ne engle kog.. vi u e već navikli. 1nda pretpo tavite kako a tanak nije trebalo da e o tvari uz fanfare# već da bude kriveni u ret na pravom me tu i u pravo vreme.vetog /ovana# 6'\.regorijan ka reforma kalendara9 No to je prirodno. 2relazi na f. u Engle koj je još B7. !ai ta. ?li> -..kloništu voga 67.juni ad zami lite da li je jedan vrli Englez# ma koliko templar kog oja# a naročito u onim vremenima kada u informacije išle još uvek vrlo poro# doga$aj uzeo u obzir. Englezi ti%u 7. ( i ol lukude ?idolevaju dva vitku.i n de ilo# hrimcu ka ukida de et dana krajem G7. Englezi u znali gde e nalazi .iejA. Francuzi odlaze na to me to 67. !amolio am za još jedan dan# prekopao am po vojoj kartoteci i vratio e u kancelariju . U BHG6. !atra%io je# za probu# vezu izme$u dveju pro tih činjenica. tupana nagu gregorijan ka reforma koja koriguje julijan ki kjUomlur# i kako bi bila u po tavljena ravnote%a ukinuto je de et ?luna me eca oktobra# od H. juna# koji je za Francuze već 7. Ali dok je u Francu koj 67. " . 8i%u ruke baš uoči 6.iipilu iiu nagu.aju reformu u ( A5A59AD. oktobar BHG69 " A zašto. juli. do BQ.jun BHGQ.al. oktobra# no to deluje amo kod pape. ( autput je bio& -ini je -ikijeva verenica +ride et dana ima novembar a aprilom junom i eptembrom " Kako protumačiti. juna# čekaju jedan dan# dva# tri# edam# a zatim odlaze mi leći da e nešto dggodilo. jula i ne nalaze nikoga. 3oze levomjoš i dana ine poznaju decimalni metar ki i tem. " .. 8akle Emglezi e pojavljuju u . ( pokrenuo je Abulafiju. U Nemaekoj e do udu vojevr tan ra kol i katoličke obla ti prihvat. Francu ka prihvata rtilAormu B fD:7. =ekaju i oni o am dana# i dalje ne nalaze nikoga. i do juna BHGQ.o# koro dvo totine jjodina ka nije# da i ne govorimo o :l(:AUAikoj ovo je jedan datum koji treba imali u vidu koja je prihvata u BB>BP.

em .B. dolazi do venčanja izrfi. =ita . 2rag 0udolfa (( pred tavlja pravu alhemij ku laboratoriju# a baš tih godina 8i odlazi u 2rag i reće e a Kunratom# autorom onog Amfiteatra večne mudro ti čije alegorij ke tabele će in piri ati kako Andrca tako rozenkrojcerov ke manife te. 3enčanje ovo dvoje prinčeva pred tavlja trijumf templar kih alegorija. " Upravo tako. Ali hvata daje preka no. 8%on 8i prvi je u redu ove magij ke i hermetičar ke obnove. *ekon o tome ne govori otvoreno iz očitih razloga obazrivo ti# ali je tako kao da o tome govori.. 2o le toga datuma izgleda da britan ka o trva bivaju zaplju nuta vatrenim kabalizmom.ku# umire B. Ne zna a kime da tupi u vezu u Francu koj# ali dr%i veze a oblašću rednjoevrop kom.pejd# ništa nije zanemarljivo njegovom grabe%ljivom pogledu. A budući i daje dobar a tronom# lupi e po čelu i ka%e kakav am to kretenja bio.pono no bli tajući. . 0adi e na onome što e naučilo# pripremajući e za ledeći u ret. 2o mrti 0udolfa ((# 2rag nije više prikladno me to# pa to po taje :ajdelberg. 2ronašao am jedan trag# vrlo mali na prvi pogled# no tako je radio . +okom london kih večano ti re%ija je poverena amom *ekonu# i biva prikazana jedna alegorija mi tičkog viteštva uz vojevr nu pojavu 3itezova na vrh jednog bora. 1 niva jednu ličnu biblioteku od šetiri hiljade na lova koja nalikuje da je ure$ena od +emplara iz 2rovena. A šta radi 8%on 8i od BHGQ. a po toje neo porno autor <ek pirovih drama# moramo ponovo da iščupamo i celog .edu Elizabete# kćeri 8%ejm a ( koji je već na pre tolu# a Fridrihom 3# izbornim knezom rajn kog palatina'ta.BG " .tvarno *ekon govori o tome. " A ko ne prihvata# $avo neka ga no i. upitao je *elbo. Njegova -ona (erogliphica izgleda direktno in piri ana +abula maragdina'om# bibliom alhe'mičara. 2a e da na izučavanje gregorijan ke reforme# i kamčivši jednu apana%u od Elizabete# ne bi li video kako da popravi grešku. Kakve odno e u po tavlja 8i3 Ne znam. /a no je daje *ekon# koji je na ledio 8ija# ada već veliki maj tor engle kog templar kog jezgra.. 3eliki maj tor engle kog jezgra koji je pretrpeo neu peh a a tankom koji je izo tao# 8i %eli da otkrije šta e dogodilo# gde je bila greška.. BOB7.. Ne bojte e# jer e u Kondonu pokreće judna di uru o obu koja j@ voć ada po mišhenju vMu upućenih jedan od č/minvu društva 0u%o i Kr ta t@ o njomu i govori u Novoj Atlantidi. na dalje. " Ne baš# ali izve ni 8%on :ejdon ponovo piše Novu Atlantidu pod na lovom . 1ko BHGQ.teganographia'n +ritemija9 ( čita je u rukopi u# jer će prvi put izaći iz štampe tek početkom BP. A upravo e pod *ekonovom in piracijom radi na još tešnjim vezama izme$u engle ke redine i nemačke redine.veta !emlja# i tu ubacuje društvo 0u%e i Kr ta. veka. Ali nama tako odgovara. Krein i : tik on . 8%on 8i# ma$ioničar i kabali ta# a trolog engle ke kraljice# biva zadu%en da prouči reformu julijan kog kalendara9 " Englezi u pronašli 2orgtugalce BQOQ. 0azjedan grizom ave ti toje počinio nepopravljivu gro.CG.

1vi .. 2o le london kih praznika počinju pro lave u :ajdelburgu# gde je . juna je pravo leto.. " Ali gdo bi %eleli da tignu. " (ščašeni mo racipnali tičkim mišljenjem# rekao je 8iota'levi# " ja am to uvek govćrio.ve e ( Eodudara. O> " -oguće da u e odlučili na dvo truku operaciju# a jedne trane baciti nekakav znak Francuzima# a a druge ponovo povezati ra ute redove nemačkog jezgra# koji je verovatno ra parčano luteran kom 0eformacijom. " 2e nička loboda.. U toku jedne godine pojavljuju e rozenkrojcerov ki mani'lAo ti# znak da engle ki +emplari# o lanjajući e na pomoć vojih ne'iiiiičkih prijatelja# izlaze pred celokupnu evrop ku javno t# ne bi li u po tavili prekinutu nit 2lana.alomon de Kau za izbornog kneza izgradio vi eće vrtove `iju mo bledu kopiju gledali one večeri u 2ijemontu# igurno e ećate... Ritirao am neke od tolikih pamfleta koji u e pojavili na tu temu# one a kojima am e zabavljao one noći u . n.alvadoru a Ampa'ro. ( tokom ove večano ti pojavljuju e jodna alegorij ka kola što lave mladenca u liku /a ona# a na dvema kaliirkama broda pred tavljenog na kolima pojavljuju e imvoli !latnog 0una i 2odvezice# nadam e da ni te zaboravili kako e !latno 0uno i 2odvezica pojavljuju i na tubovima u +umaru. " 3erovatno me$u vima njima po toji neko ko nešto zna# ali gubi e u jednom izobilju egzaltiranih# entuzija ta koji uzimaju de 'lovno manife te# mo%da provokatora# koji' na toje da o ujete operaciju# mutivoda...<ek pira# koji naravno nije govorio o drugom nego o 2lanu# rekao je *elbo " Noć ..ve mi e nameće gotovo nepodnošljivom ja noćom.. " -alo šta tu ima da e ka%e.trašnipakt klopljen izme$u $avola i tobo%njih Nevidljivih# 2ariz# BO67# tr. A " 2u ti Kazaubona da na tavi# jer mi e čini daje obavio izuzetan po ao. 2itam e kako to da nikome ni u pali na pamet ti imptomi# te očevidno ti. " 67. Ali reakcija je već tada van vake kontrole# započeo je tride etogodišnji rat# 2falcgrafa u porazili <panci# 2falc i :ajdelberg po taju zemlja prepuštena pljački# =eška je u plamenu. 77PP6 Naši tobo%nji nevidljivi u ?što e tiče govorkanja> tu u ime tride etše torice# podeljene u še t grupa. Ali baš u Nemačkoj e dešava najveća gu%va. Englezi pkušavaju da e uključe u ra pravicu# daje preu mere# nije lučajno ako 0obert Flad# drugi templar ki Englez# u toku amo jedne godine pite tri dela kako bi uputio na i pravno tumačenje manife ta. . .. 1d izla ka manife ta do negde BO6B# autori manife ta primaju ilne odgovore.vetog /ovana# an letnje noći.

A šta mo%e da e pročita u jednom od pamfleta napi anih protiv društva 0u%e i Kr ta u 2arizu# od nekoga koje u njih umnjao ili je %eleo da zamuti vodu.Englezi odlučuju da e povuku u Francu ku i da tamo pokušaju.AAA (AB N5. Kakva uput tva. 2o toji jedan polj ki ha idički pi koji ka%e& da e naprotiv de io neki drugi doga$aj na tale bi druge kombinacije lova... Ali neka bude ja no# kabali tima nije drago što u Nemci hteli da idu i pred vremena. -are je baš četvrt +empluma i# gle lučaja# četvrt jevrej kog geta9 Na tranu činjenica što ovi pamfleti govore daje društvo 0u%e i Kr ta u vezi a jednom ektom iber' kih kabali ta# tako zvanim Alumbrado 9 -o%da ovi pamfleti protiv društva 0u%e i Kr ta# pod vidom napada na 7O nevidljivih # pokušavaju da nametnu voje poi tovećivanje..# verovatno radi pripremanja puta u 2ariz zajedno a Englezima# a po le lučaja a rozenkrojćerov kim manife tima ponovo e okuplja# radi odluke kojim pravcem krenuti# pridru%iti e delovanju Engleza ili udariti drugim merom.abrijelNode# 0išeljeov bibliotekar# piše Uput tva Francu koj o i tinito ti pove ti *rat tva 0u%e i Kr ta. U toj epohi talno kru%i ideja o +ori kao nepotpunoj poruci. 1kupio e BHP7. " 2a onda. 8a u e odali $avolu# to je ošito# ali budući da ni klevetom ne mo%e da e zatre i tina# pravi e in inuacija kako e oni okupljaju u -areu. A šta u me$uvremenu pokušavaju pavlikijani i jeru alimljani.a jodni9 tranL& i5glo$u da i on %eli da društvo 0u%e i Kr ta pro$e upravo za noko bednih $avoljih lujDu# u $niiA#L) puk baca in inuacije# govori dii u lu još uvok u igri tri koliAVjumn ro5. .. " Naravno# rekao je *elbo# " ada je već vet zalutao u jednom lavirintu# neko bira jedan put# neko drugi# neko raza tire gla ove# neda e razumeti da li u odgovori koji e čuju gla ovi nekog drugog ili odjek op tvenog.ll3?UlX A. .. upitao je *elbo. " 3i verujete da ve to objašnjava tride etogodišnji rat.. " *ez vake umnje# rekao am# " 0išenje dobija kao pov'lašćen informacije od Nodea# %eli da uzme učešće u ovoj pove ti# ali u vemu pravi grešku# interveniše putem voj ke i još više muti vodu. .a gotovobtiNiinlikt> 77: podatke ?jedan je i (ndiji na plovećim o trvima> no nameće ideju da e jedan kolegijum nalazi u podzemlju 2ariza. U BOB4. " Ali zar ne poznajete 2ariz.# nekoliko godina pre BHGQ.. /e li kakav gla nogovornik +emplara trećegB# j?9!>A#ra# ju li običan avanturi ta koji e umešao u tu$u igru. ( eto zašto e društvo 0u%e i Kr ta pojavljuje a vojim manife tom u 2arizu BO67# i obraćaju e Francuzima a manje ili više i tim ponudama a kojima u e obratili i nemcima. " 8a aznaju# rekao je 8iotalevi " Ali ne bih zanemario činjenicu da u toj epohi kada e širi Kabala lurijev ka i kada počinje da eAL govori o Komljenju 2o uda. Ali ne bih %eleo da pre kočim druge dve činjenice. ponovo e okuplja zbor :ri tovih 3itezova u +umaru# po le četrde etše t godina ćutanja.i-iknijconi# i biće da jo intimi# ponio UAUćok/ozkAu AN ilAjo. 2ravo .vi na tavljaju na umice.

ii# vmA& zu njihovo kartograf ko prod tavhAanje# i zbog toga je ra'Xlin u dodiru u -iukniorom i u 1rtelMu om# velikim kartografima. " Nemcima će a vim odgovarati da na tave putem tradicije. Ali ne terajte ino da govorim vašta.. . Nkl kao du ju# (z dnlića poniko kojejadr%iio u rukama# hvatioda 774bi konačna rekon rukcija morala da dovede do otkrića jedne mape# i kao daje na tojao da do toga do$e za op tveni račun. 8i o tavlja uti ak daje %eleo am da rekon truiše poruku# pretekavši o tala jezgra. 1d tog trenutka Englezi na toje da i dalje otkrivaju tajnu izvlačeći kori t iz vih tajni nove nauke. Ukoliko je to bila ideja koja je rukovodila 8ija# da i ne govorimo o *ekonu. =ak# biću lobodan da ka%em i to# kao go podin . 7QC .. /e li moguće daje jednom učenjaku njegovog formata promaklo to ne laganje me$u kalendarima.. ' Ukoliko po toji 2lan# ve mora biti umešano. =ak# u pitanju je čitava erija tragova. propao# 8%on8i je počeo da e zanima za kartoni ni ke tudije i pod tiče pomor ke ek pedicije. . Na taj način mo%emo da obja nimo barem dva veka i torije filozofije# anglo ak on ki empirizam protiv romantičkog idealizma.. Ako je i veta Kabala umešana u 2lan. :n lAiAdtom Nunje om# kraljev kim ko mografom 2ortugalije.aramon. 8a. A ukoliko je to uradio namerno.ta to treba da znači. /oš pre nego što Un hum unuk iz BHGQ. " A Nemci. 2o tepeno e ra$a bur%uj o vajač# kalja e načelo olidarno ti prema kojemu e upravljalo pirituelno viteštvo. A a kim u društvu. (zrodu mi ?(n ni nMe bio baš zaintere ovan za otkrića tih nitml.indrom ne trpljivo ti. " 2onovo i pi ujemo Knjigu. (lije globalan il9 ništa ne objašnjava# rekao je *elbo " Ali Kazaubon je naveo jedan ?(runi trag.na le$ivanje i poredak +ore o tali u kriveni# a poznato je amo .vi$a mi e# vi$a mi e. A ..n novac u ek pediciju izve nog Frobišera# koji prodire do 2ola i vruću u odatle a jednim e kimom koga vi dr%e za mongola# podni ičn Krnn i 8rejka i nagovara ga da izvede voje putovanje oko nvmi.ii# tfoli da e putuje prema i toku jer i tok je početak i načelo vakog okultnog znarrja# a na početku ne znam više koja ek pedicija prizivu uiulolo.veto# kako bi 1n bio hvaljen. 8i ullcti mi pronalazačka putovanja everozapadnim prolazom za Kitaj# nlii/. (mam uti ak kako a 8ijem prodire ideja da poruka mo%e biti rekon trui' ana magij kim ili naučnim red tvima# ali bez očekivanja da e 2lan i puni.. " -i po tepeno rekon truišemo i toriju veta# rekao je 8iota' levi.

uočen a mogućnošću da kombinuje odlomke jedne tu$e priče# nalazio je pod trek da piše# u narativnom obliku# op tvenom. No on jo odmah akrio rukopi i pod čitave hrpe drugih pu%utolih li.ervante objavio jednu špan ku verziju toga. l.uo iz fubriko htirt#Mn# vać po%uteo. 1 lanjajući e na i te već oprobane metode na <ek ipirovom delu# počeo je da ih primenjuje na delu . Na tavljajući i tra%ivanje otkrio je jedan zabrinjavajući materijalni dokaz& prvi engle ki prevod 8on Kihota koji je načinio <elton adr%i i pravke koje je načinio vojeručno *ekon. . 2o etio am ga u -ortlejku i proučavao je neku mapu.JJJJ fllename& =Vude niVkabinetVJdoktoraJ8iJJJ J JJJJJJJJJJJJJJJ' Na me tu pri ećanja da am +albot. 8oktor 8i proma ovom povoljnom gla u. . 1datle je zaključio da je ova engle ka verzija mogla da bude u tvari izvorni roman i daje . *io je imodreden# tari $avolji luga. 2oznajete li 2rag.8išo oa# *ekon# <ek pir# ili .en'Iermen. !apravo am amo fal ifikovao dokumente# to Evi rade. Kraljičini ljudi u nemilo rdni. ( jedan moj tragični zaplet# priča o 8%imu od Konoplje# koji e vraća u Engle ku u pratnji er 3altera 0elija# i otkriva da mu je oca ubio ince' tuozni brat. (zuzetno vetla lika moga detinj tva# tamna jer ju je ap orbovala enka vremena# i otrgla mi e.ervante a.ada znam daje na uprot tome i pi ivao na Abulafiji jednu daleko lo%eniju priču u kojoj e pomahnitala igra citata mešala a njegovim vla titim mitovima. Kako bih pokrio voje potkre ane uši bio am primoran da no im ovu crnu kućnu kapu# pa nu vi šaputali da am neki ma$ioničar. Ali kada nanije izneo voje zaključke# iz voje fantazije nam je pru%io či ti zaplet# iz koga mo preuzeli dragocene avete.avetujem vam da ga po eti'(n# -ilili bi te da prona$ete tamo nešto što bi vam izmenilo %ivot.P7 /edan drugi zanimljiv lučaj iz kriptografije bio je pred tavljen javno ti B4BP. Kriflom am video nešto od prepi a koje je doktor ote%ao tajnim plNinom. !lokobni od jaji u njegovim lukavim oAinui# koščata ruka koja je gladila koziju bradicu.. +a'litilu locorum rerum et the aurorum ab conditorum -enabani.# 2ariz# Ka Ko'lomb# B4O6# tr. 3i te . ( o tala mije umnja da lije to oprobavao# uz odre$enu hrabro t# voje po obno ti za oblikovanje jedne tvorevine mašte ili e jedno tavno u%ivljavao# kao bilo koji $avolji luga# u 3eliku 2riču od koje e mutilo u glavi. *arem od kada am odlučio da me zovu Keli.iveti u jodnoj epohi# Erodini# u kojoj je vaki li t# (nko Uo tok izu. B66> 8a e ledećih dana /akopo *elbo bacio na čitanje poput grabljivice i torij kih dela u vezi a periodom društva 0u%e i Kr ta to mije izgledalo očitim.. Nama to nikada nije rekao.. 7QB2okazao am doktoru 8i neke od vojih pokušaja# pre vega voje pe me o 8ark KadM. +o je jedan rukopi 0od%era *ekona# rekao mije# a pozajmio ml KN iXD X&ar 0udolf ((. ( neka bude. od trane jednog od najboljih *e'konovih i toriografa# doktora Alfreda Fon 3ebera Eben'hofa iz *eča.ovn. . V.. ?I.

3iljem će biti jedno od naših lica. E/oš ne znaš kako e radi# rekao mije 8i. 8i na je azvao u -ort'lejk# bili mo ja# 3iljem# . 8i me je našao izvrnutog na le$ima# u red kruga -akroko mo a# kao golman po le jedanae terca.pen er# u pratnji 2edro Nunje a. ( uveo me je u tok " oh# amo delimično " Ko mičke !avere. 2o toji jedan mladić# vanbračni inna koga vinebi te meli ni da pomi lite# kome %elim da obezbedim ime i ugled. 0adilo e o tome da e u 2arizu na$e franačko krilo +emplara# i zajedno a tave oba dela i te mape. -oralo je da ih na$emo# bila je noć . (mao am neki plan ?da e zamenim a njim>.lobe. 1tišli bi 8i i . 3ratili u e# uzajamno e razbacujući uvredama. :e had a delicate# livelM# hazel Eie.ada moram još više da navučem na oči kućnu kapu. -rzim da budem potcenjon. 2išite# i %ivite u enci njegove lave# amo ja i on znaćemo da je vaša# Keli. 8ugo am legao u pravo vreme# no jedne večeri# u ponoć# pre'turio am po privatnom anduku 8ija# otkrio formule# %eleo am da prizovem an$ele kao što on čini u noći punog me eca. Keepe a Ko[e 2ofMle. *ila je potrebna čitava godina da bi mi 8i opro tio i po vetio voju =etvrtu Knjigu -i terija# Epo t reconciliationem kellianam@. ENije moguće# govorio je 8i# 2lan je matematički tačan# po eduje a tralno avršen tvo moje hijeroglif ke -ona .. " 2olako Keli# rekao mije 8i# uzdizati e u enci privilegija onoga je ko e prema na o vajanje veta. (f ( have een further it i bM tanding on Me holder of a 8vvarf. -eni i *ekonu poverio je neka dokumenta# pod zakletvom# da ih otvorimo u lučaju da e oni ne vrate. +oga leta bio am obuzet ap traktnim be ovima.aramonl 1 ećao am da gorim unutrašnjim plamenom.. Na čelu# . +ajna +emplaral !nak# upitao am. *ledi 3iljem je primetio frazu# kukavni plagijator. +hat [eet thief [hich ourlM rob from me.talentovani# Keli# rekao mije 8i. ( potreban vam je novac.votog /ovana 7Q6 za njih ihA za va . " _e .pen er ijedan mladi ari tokrata mernog pogleda# Fren i *ekon. 8octor 8ee told me it [a like tho Eie of a 3iper. " Krv mu *o%iju# !alme*o%ije# kako am mogao da . (mao am tride et godina i nikome neću dozvoliti da ka%e daje to najlepše doba %ivota. 2odigao je jednu od vojih mršavih ruku i izgovorio trašnu reč& . ( [ill ho[ Mou Fear in a :andful of 8u t. 1 kudnog je talenta# vi ćete biti njegova druga ve t i ave t. 8i na je uveo u tok jednog dela Ko mičke !avere. . 0ukttu :am) ENoć . E3iljeme# rekao am mu# pu ti da ti ra te ko a preko ušMu# dobro ti toji. -o%e li e %iveti mrzeći +re ikoplje koje i u tvari ti am. ( eto kako godinama a tavljam zaplete koje# kraljica i ćela Engle ka prihvataju pod imenom ovog bledog mladića. " 1h# reče# from [hat povverha t thou thi povverful might. 2obegao am ?u noć>. 8i e lupi po čelu# i izbljuva trašne kletve. 8i je u groznici kon ultovao kalendare i godišnjake.olomonova 2etokraka. =uvaj e# ili ću dati da ti od eku i no .vetog /ovana.

no runo..hitnom ?(nidu.. *ilo je veče. Ali ideja a mamcem uopšte nije glupa.. 2rimaočevi an$eli intervenišu da razja ne poruku ako je ovaj primi. /e tien la reinel :io &iiiiii u 8Vjuni u 5. -oji an$eli ni u poni ek pre . *edni ko mografu# derao e av bled na Nunje a.budem toliko glup. . Nemojte da verujete da u moji predci pa li 3itezove kako bi ka nije vama prepu tili vladavinu nad vetom. 3uiihi# ukoliko u pete# 2odvezica. *ojim e da jevreji# jeru alimljani imaju ovde u 2ragu ilne agente. " !ašto ne komunicirate a njima putem vojih an$ela# doktore. " 8i# rekla je 1na# ve znam. " !nam te# rekao mu je 8i. ( Nunje a pogodi kao nekakav nevidljivi ovan u tomak# zatetura e bled nekoliko koraka unazad# i opu ti e na zemlju. " Ako e proširila ve t o izo talom a tanku# govorio je# o tale grupe će e već pokrenuti za voj račun. =uli mo nekakav šum# jedna teška zave a od dama ta e podizala# kroz to mo videli jednu prozirnu ruku# zatim e 1na pojavila# 8eva 2ono ita. 2rolazili mo u kim uliči'i rtlun kojiinii . <apnuo iirn na uvo 3iljemu& " 2erforce ( am thine# and that i 9n mit. ..ledi me. " Kretenu# rekao je ponovo# i ovoga puta meni. +reba otići u 2rag... 2re nego što ti to napišeš i ljudi pri'mete tvoju poemu proći će čitava petoletka a čak i više. !ah'tovam# hvatate# zahtevam# da na kraju tajna o tane povla tica Kruni). +ebi# 3iljeme " i obratila e dvo mi lenom no%nošću malom parazitu "jedna druga podvezica# jedno drugo zlnl. Na licu Kraljice 8eve pojavio e okrutan o meh..negjeplaviča tim tonovima vetlucao. 2ravi +emplari će e prepoznati# razumeće da mi znamo# i tupice u dodir a nama. Francuzi u izgubljeni.pen era& 8akle ja moram da mi lim na ve. u .. .pen er je bio bled. !elini da prona$em o tale njene po ednike# ukolikoje to najkraći put# no kada mi budu lakoverno poverili ve što znaju# neće mi biti teško da ih likvidiram# bode%om ili otrovom.. Upravo završavam jednu poemu# jednu alegoriju na kraljicu vila# gde am bio u i kušenju da tavim jednog 3iteza Rrvenog Kr ta. Ne %elim mnogo# amo +otalnu 3la t. . Ali imam jedan plan. A zatim& " Amana iel !oroba bel# vikao je.. !ar ni i čitao +ritemija. 2u tite me da napišem.irio mnid i koju u u nalazili9 nedaleko od jevrej' 7Q7d kog groblja# pa mije 8i govorio da pazim. " U redu luko# rekla je# dobri moj 8i. !nam kako pronaći nekoga iz nemačke linije. " Kretenu# rekao mu je 8i. 2ri mračnom ulazu u jevrej ku četvrt zgurile u e tezge za bo%ični vašar# a u redini# prekrivena crvenim platnom# neuku na . " 3eličan tvo# %elim tajnu# po vaku cenu# i %elimje za Krunu. upitao am ga.a mukom je kazao& " -o%emo da bacimo nekakvu udicu. 3re$ao je Nunje a i . " 3eličan tvo# rekli mo kleknuvši na kolena. 3iljem me je nagradio jednim pogledom poltron kog odobra'vnuju i poriiio zn kraljicom# ne tajući iza zave e.

2a ipak ni am mogao da odvojim pogled od prozirne maglovite kugle koja mu je okru%ivala ramena# i a mukom mije polazilo za rukom da primetim groznu njušku egipat kog ibi a# a iza toga čitavo mnoštvo njuški# inkuba moje mašte i moga ećanja.pozornica nekakvog pozorišta lutaka o vetljenog zadimljenim buktinjama. Kuće u odavale nekakav voj fantom ki %ivot# krivene izabranice go pe. Kakvo zadovolj tvo da va vidim.. ('u%a a'na me to nogu# kad am ga o motrio# video am na negu bezoblične patrljke čije e me o# ivo i be krvno# nabrčkalo kao u nekim koncentričnim oteklinama.olem9 rekao je 8i. /ak miri andalovine dolazio je od ove pojave... " :ere Rome EverMbodM# odgovorio je ponizno 8i# 0abbi Allevi.olem.. kazao je 8i praveći e začu$en.. 8o$avola 8i# rekao je 0abi Kevi. ( odjednom . Ne znam ništa C tome. Na tom me tu# i uši koje više nemam zuje po ećanju i pod pohabane kape# iznenada# u mraku neke neočekivane uličice zau tavio e pred nama neki div# jedna trašna iva kreatura bezličnog izlaza# tela optočenog nekom bronzanom patinom# o lanjajući e na kvrgav piralni štap od vetlog drveta. Kagani šumovi preno ili u e po ovim zidovima# na čudan način hroptalo je po ni kim krovovima# i preno ilo e na oluke. +o je bio moj ... 8i je promrmljao& " .moke . !atim je podigao obe ruke ka nebu# i njegova crna odora padala je zajedno a njegovim širokim rukavima na tlo# kao da tvara nekakav poja # pupčanu vrpcu izme$u davdušnog polo%aja njegovih ruku i površine# to je t dubina# zemlje..a nekakvim činima. No odmah za' tim e prolazilo i pod jedne četvrta te kamene arkade i blizu neke bronzane fontane# a čije kon trukcije u vi ili ledeni no%evi# otvarao e trem ka jednoj drugoj uličici.olem e pa 'pršio poput zamka od pe ka pri udaru vetra# bili mo gotovo za lepl'jeni če ticama njegovog tela od gline koje u e poput atoma izdelile u va5.mrtno am e uplašio# vom mi e krv ledila pod dej t'vom ma$ije ovog bića pred obom..oj)a jedan moluljak koji ju akrio u uedra. Kavlje glave na drevnim kapijama dr%ale u Nu zubima bronzane alke. .. " 3aš ...olem. " /edno tvorenje.a vim drugi trah imam od Atana iju a. " .ku e pojavio i5# šunko jedan tari rabin# a za rnuflcunoin lierelom koja jo ninoVo nalikovala na moju kapu. 8ok'7QQ tor 8i# pretpo tavljam# rekao je.dului# i na kraju mo imali kraj vojih nogu gomilicu nagorelog pepela. Neki tari zelenaš# umotan u jednu pohabanu dugu odoru# gotovo na je očešao u prolazu# i učinilo mi e da am ga čuo kako mrmlja& " 2ogledajte kod Atana iju a 2ernata.. 1h moje u%a ne u pomene. ( već mo bili u uličici Fabrikanata !lata.et in _our EMe 9 rekao je. " /ezebel# -alkut# . ( u lom (reiiul. . A ovaj& " 8a ni te mo%da videli jedno tvorenje koje e mota ovuda.. 1kolina ove abla ti koja e i ticala u mraku uličice ča e širila a ča kupljala# kao daje kakvo lagano mineralno di anje pro%imalo čitavu figuru. . 8i e n)iU)ho# pretra%io po ovom pepelu vojim uvim pr tima# i izvukao (5# l.

2a dakle Keli# pomozite mi da pretvorim u delo voj projekat. Kičio je na prepariranog oklopnika# iguanu neodre$ene taro ti.veti9 8i je tajao na lonjen na mokri zid uličice# %ut u licu# nako' trešene ko e# kao u bodljikavog pra eta. " Kunrat# rekao je 8i# vi bi te mogli da bacite nekakvu udicu i tavite me vezu a nemačkom templar kom linijom. " Ne znam C čemu govorite 0abi Alevi# rekao je 8i.o o tri # +he Famou RlairvoMante9 -oramo brzo da radimo. UmrećuH. !a upornog 8Vju# rokuuju ovaj# okrećući e i prekidajući mo 7QHlitvu# koga %elite..# po gregorijan kom kalendaru.tare violine# čija je boja bila kao na tarim likama# gomilale u e pri ulazu najednom du'načkom tolu.# moleći e na kolenima# neprekidno mrmljajući i bogohu'lnri P6 :o%ija (mena# bio je jedan . ( udaljio e u noći# mrmljajući zatvorene kon onante bez i jednog vokala. 1h# /ezik Tavol ki i . ( on je ovde# i u kući -adam . . *ili mo ada u nekoj drugoj uličici# beliča te pare izbijale u kroz rešetke prizemnih prozora# kroz koje u e opa%ala bedna domaćin tva naherenih zidova# u vim ni' jan ama ivih tonova. . Ni mo mi treće'razredni negromanti. video am unutra# dok je na umice ilazio priliku jednog tarca ? tepenice u bile neprirodno ortogonalne> u izlizanom redengotu i vi okom cilindru. Ni mo tu da bi mo izfabrikovali koju uncu zlata za vašeg cara. upitao je 8i $avol kom bezazlenošću. U%urbali mo korak i tigli pred vratajednog kućerka# ujednoj uličici umnjivog o vetljenja# emit ki zlokobnog.ilding pale tream [ith heavenlval'chMmM# zapamtite. " 2oznajem 0abi Alevija# rekao je. U e hi u# i pred voje vr ne zaveše ili baldahina# i pod koga e uzdizao jedan kivol.. /a ću to zapamtiti# i 3iljem a mnom# a protiv mene. !alupali mo# i vrata u e otvorila kao začarana. 3i ćete biti taj koji će ga prive ti kraju.A " 3ratite mi barem taj motuljak# zaklinjao je 0abi Alevi. " Neka te prokleti doktore 8i# rekao je rabin. =ak i 8i gaje video& " Kaliga'ri9 uzviknuo je. !nao am# pod direktnim bl' vofAa Nu a# daje to :ajurih Kuri rat. Nije više ništa rekao. avgu ta BOCG. /edan veliki krokodil vi io je# prepariran# a vi okog uvodu ove jazbino# lagano e klateći pri hladnom povetarcu večeri# pri umornoj vetlo ti amo jedne baklje# ili mnogih " ili nijedne.tarac. Ušli mo ujedan pro trani alon# ukrašen edmokrakim većnjacima# reljefima telragrama# venčićima 8avidovih zvezda. Upuštate e u jednu igru koja je daleko preko vaših mogućno ti. . " Kunrat# rekao je 8i# treći u ret nije e odigrao. A zai ta vam ka%em da nećete ugledati o vit novog veka. " Kakav motuljak. Kunrat e dade na trašne kletve& " Kapi EZilli ( ( onda." 2azite e doktore 8i# rekao je av bled 0abi Alevi. *leda magla koja je češala voja le$a C prozor ka takla# %uti dim koji je češao voja le$a C ta takla# lizala je vojim jezikom vaki kutak večeri.

1čekivala te je Kula. 8i e umotao u voj ogrtač i iz njega u mu virile amo oči koje u e zlobno caklile.onja pm iui . Koii# napi aćoš za 3ili'jonui no. 3ratili mo e u Kondon. -ogao bih da zamolim -ajera# koji je u dodiru a tolikim vetom na dvoru. 8i e na mešio " on bo%an ki o meh toga -udraca. !apamti ove reci# 0u%a i Kr t. =ućeš kako e o njima govori. *udi mu prijatelj. Napravio je pokret kao da e udaljuje. 1vaj čovek je ada već naš. -ae tro# uradiću tako. !nao i dobro# Keli# da tamo nećeš nikada otići. A ti ćeš imati ono što %eliš.o a.. 8oktor 8i jo nikao& 1nipo'ku. A ti Kunrat dr%i . " U -o kvu# u -o kvu# mrmljao am pomahnitalo.. Kunrat gaje puzajući ščepao za rub ogrtača& " 8oći će mo%da kod tebe# jednog dana# neki čovek.olema podalje od na ve do našeg povratka u Kondon." 3idećemo# rekao je Kunrat.kupio e zatim kao u molitvi i prošaputao polugla no& " Kada budete %eleli da pretvorite i pretopte u vodu ili 8evičan ko -leko ublimovanu Iivu# pomešajte je a metalnim li tićima u čaši gde je . Ali vi ćete mi reći tajnu 8evičan kog -leka# 3rlo +ajan tvene 2eći Filozofa. (zašli mo.tvar pa%ljivo u prah pretvorena# nikada je ne pokrivajte već radite tako da ve% vazduh prodre u golu materiju# obezbedite plamen od tri komada uglja# i odr%avajte ga tokom o am olarnih dana# zatim to klonite# i dobro i tucajte na mermeru ve dok ne po tane u%a no itno. " 8aj mi 3la t# kazao je 8i a nekim neopi ivim izrazom na mrašavom licu# i njena udbina biće zagarantovana. " -ae tro# rekao je Kunrat pavaši na kolena i ljubeći uvu i prozirnu ruku doktora 8ija. a $avol kim in inuacijama na njih. +ada# i amo tada# premda materija %ive ne dodiruje vodu# no nalazeći e u ovom toplom i vla%nom tomaku# pretvoriće e u vodu. " :ajdemo u -o kvu# rekao am mu.l.ovujii ?lu :odu do lUi. Tavolom oUD X?diiut## l#o tini i uiudio# ti zatim jo 3iljnm (QU . Ieleće da piše o tebi. Na Atlantiku je po barometru jedan minimum pokazivao u pravcu i toka na uprot čitavom mak imumu koji e nadvi'jao nad 0u ijom. . " Ne# rekao je# vraćamo e u Kondon. " :ajdemo# Keli# rekao je. A po le# neka e 2rag pretvori u amu buktinju. Kada te to uradili tavite materiju u takleni de tilator i de tilujte u -arijen'badu# nad jednim velikim kotlom a vodom# koji je tako po tavljen da ne padne voda i pod dva pr ta# ali pu tite da tako vi i u vazduhu# a i tovremeno potpaljujte vatru i pod kade.

Ali bledi# ulizica 3iljem o ećao e zaštićen od voje kraljev ke konkubine.vetlo ti# više . +o mije rekao . " Ne mogu# odgovorio mije# a pogledom nekoga koje video 8uha. 2ravim digre iju# ada kada mi je hladno u ovoj amici i boli me palac.> u%iva u nečijem tu$em trijumfu. !ar ni i primetio daje već ada on taj koji dr%i konce igre u vojim rukama.uapeš# moj zatvor ki drug# jedan bivši templar ki 2ortugalac& " Andrea je pi ao jedan viteški roman za nekog <panca koji je u me$uvremenu le%ao u jednom drugom zatvoru. Upravo a tavljam# pod bledim vetlom jednog kandila koje dogoreva# po lednja dela koja će ići pod imenom 3iljem. +ada# akupljajući ra ute znake# reci koje u mu e omakle teškom mukom# hvatio am daje autor manife ta društva 0u%e i Kr ta bio on. 1n mi to ne dopušta.ačuvala jo uz obo jedan mač i u 7QPtrenutcima be a zabadavala bi njime energično u zave e i dama te koji u pokrivali zidove njenog prebivališta. " Ne# 3erulamije. Njena o hrana vola na jedan beli hliipcio i upu od cikorijo..avivši n i od rca i od pameti# 3erulamije ju je zaveo na neki način. Ni to mu nije bilo dovoljno. Kako am mu ja# po tepeno# davao voje najbolje onete# tra%io mi je upravo takve a be tidnim pogledom Njenim# +vojim# mM 8ark KadM. .upropa tio tek t i preneo ve iz 2raga u 3eneciju. !ašto ne piše vojom rukom. " 8o ta# rekao am mu. " Ko# 8i. 2iši ti za ebe. Ah parazit9 Kako mrzim tu napa t9 " *ekon je jedan bednik# ali ima talenta# rekao am. 8obra ideja tari Keli# trebalo bi da mije zapiše'te. . 3eć godinama# pre nego je kraljica iščezla# ra l. Kakva grozota o etiti tvoje ime na u nama bednika ?ni am znao da ju je# kao dvo truka %rtva i dvojnik tra%io za *ekona>. 8ija je potpuno obuzeo be . !atim je kazao& 1uali ArtifeZ2ereo9 8ao je da f#a ubiju *ekon. Umoran am da gradim u enci tvoje lave. +uda je voć bila oronula u licu i bila je vcdnnii na jodnu kolnl. !latno 0uno9 Kazali u . Ni am znao da on za to nema vremena. (li kakav miš# kakav miš. 1n je pi ao pod la%nim imenom /ohana 3alentina Andrea9 +ada ni am hvatao za koga piše Andrea# ali ada# iz mraka ove amice u kojoj venem# daleko lucidniji od don ( idora 2arodija# ada znam. Ne znam zašto# ali projekat je lu%io be ramnom *ekonu# koji će ući u i toriju kao tajan tveni autor avantura viteza od Ka -anče# i koji je tra%io od Andrea da mu napiše delo za koje bi e on ka nije pred tavio kao pravi krivenu autor# kako bi mogao da u enci ?ali zašto# ali zašto.> 2o toje tara došla do tog tanja# *ekonu je bilo lako da je uveri kako je on 3iljem# njeno kopile " bacajući joj e na kolena# nje ad već lepe# pokriven ovnuj kom ko%om. 8oktor 8i je umro# mrmljajući . 2rimorava me da pišem dela koja ka nije on veliča kao voja. ?A ukoliko je neko tajao u pozadini i pri luškivao.hvataš Keli# ja am pravi *ekon# a potonji to neće znati. +oga mo po tali ve tni kada je godinama ka nije Nemačka bila obuzeta ludilom društva 0u%e i Kr ta.vetlo ti# i tra%eći čačkalicu.

ent Albana.>. Kupkajući kašikom po zidu# u jednom tajan tvenom alfabetu za koji mi je poverio da gaje prihvatio od +ritemija# počeo je da prono i poruke nekome u ćeliji pored. /a am pi ao u enci# za njega. Koje prijavio +emplare. ( eto me ovde# irota budala# a utr liko pre što ve to znam.rofu od -on alva'ta.uapeš# taj mračni hramovnik a to' liko %ivota. nikada nije pre tao da lupka po zidu.uapeš# i toga dana e izdao za ono toje zai ta bio# nekakav bonapar'ti tički monah# vekovima zakopan u ovoj amici. lArofilo u iA#o?liii?9. " (f. A# kako e o etio na%nim# uklonio je 8ija. .ua'peša# prijavio *ekona.. 8ei je# po uput tvima . Alije zatim ućutao..tudirao am temeljno# i a %arkim pregnućem# filo ofiju# prava i medicinu# i na%alo t tako$e teologiju. .uda zinuti zii kof.. ( otada ja tu le%im# a ovom ljud kom larvom koja e naziva .da cilja na pre to# no znao am da on %eli nešto a vim drugo# kontrolu nad 2lanom.. Naveo me je u za edu# jedne večeri u kojoj bi 8ark KadM konačno bila moja# i dok je zagrljena igrala a mnom# gubeći e pod kontrolom trava koje dono e vizije# ona večna 2remudro t# a vojim naboranim licem tare koze.virao je 3iljem.. 3erulamije je izašao iz zatvora# povratio je pomoću magije naklono t monarha. " 0eći ći ti kako da e o vetiš# šaputao mije .oape # a tamničari me poznaju amo kao 8%ima od Konoplje.n i (z kojih rn5logn. +rebalo je da ja budem tamo i viram trubu# =ečilija je to znala# i ponovo mije oteta nagrada# cilj.. +ada je i po tao vikont od .nape. ada am tu već bio nepo%eljni vedok.ada# ka%e mi 3iljem# provodi noći du% +emze# u 2iladovom 2abu# kako bi e igrao a tom čudnom pravom# koju mu je izmi lio neki Nolano koga je on potom dao da pale na ..ada# ada znam# tvoga ljubavnika# grofa od . . Kroz jedan prozorčić bio am vedok kraljv ke vadbe# a vitezovima od crvenog kr ta čiji bi konji poigravali na zvuk truba. započeo je a odgovorom. . 1ptu%en za odo'miju# jer# kazali u ?uzdrhtim na pomi ao da je i tina># ti# 8ark KedM# Rrna 8evica druida i +emplara# drugo ni i ni bila# drugo i ni i do večna androgina# koja je izašla iz čijih učenih ruku# iz čijih. !ove e Noffo 8di ?iin(ik( kukvn 9#XD lajaiifilvonii knlinlti 8ol ( 8l zvučo tako 7QO lično. " :oćeš li izaći odavde..ajmonom# i ljubila mu opaki o%iljak.. ( ušao je a naoru%anom grupicom# dao je da mi pokriju oči maramicom# u trenutku am hvatio& vitriol9 A kako e me'jala# 1na# kako i e mejala ti# 2in *ali KadM " oh maiden virtue rudelv trumpeted# oh gilded honor hamefullv mi 'placAd9 " dok te je on dodririvao vojim okrutnim rukama# a ti ga nazivala .en Iermen ako ne am *e'kon ?koliko tvari zna .>. U Kuli# u Kuli# mejao e 3erulamije. .. . Kraljica je mrtva# %iveo kralj.en Iermena9 Ali koje .taje rekao to ne znam# ali ima već do ta kako je 3erulamije bačen u tamnicu. . upitao am ga. .

2reka no je# ponavljam# već mu je pru%eno previše vla ti. . !apitao me je zašto am mu u onetu BBB pi ao o izve nom *ojad%iji# naveo mije tih& +o fhat it# [ork in Kike the 8verA :and.vi9iii znak onima koji će ka nije morati tiu primaju Nen !rnuorm od dvorca do dvorcu# kao tručnjaka zubojiuli unjo. maja BHQH> *elbo nam je hladno i pričao koliko je maštao# ne čitajućinam voje tranice# i . ... Ka%u daje *ekon mrtav.kicira neku nerazumljivu poruku& 0ivverrun# pa t Eve and AdamA . 2o le te eventualne mrti po etio me je 3iljem# a obaveznim o mehom hipokrite# tako da rešetke ni u u pele da me akriju.uapeš me uverava da to nije i tina.abla ti# čita mi u očima .mrt..ijomu 2o telu koje u (gnaciju od Kojole po lali oci i u ovci . <apuće mi& " 1dmori e.. Niko mu nije video leš...almeron# Ku tiUgoleto# BC. Ne boj e. 33here Art +hou# -u e# +hat +hou ForgetA t .Aij)in t. 2i aću ja za tebe. <ta će to kovati u vojoj . ( tako upravo izra$uje# ma ku jedne ma ke. .. Iivi pod la%nim imenom kod landgrafa od :e ea# već uveden u najveće mi terije# pa dakle be mrtan# preman da na tavi voju mračnu bitku radi trijumfa 2lana# u njegovo ime i pod njegovom kontrolom.. JJJJJJJ (-> PQ (ako je u pitanju dobra volja# ipak e njegov duh i propo'vedi nameću kao očigledne $avol ke obmane.ledište o .uapeš upravo piše. Ah9 uzvikujem ? Aecria't'il># ada već očevidno ve tan# ali preka no i uzalud# dok mi rce uočljivo lupa pod čipkama kor eta& eto zašto mije oteo trubu# amajliju# tali man# ko ' mičku vezu koja mo%e da upravlja demonima. .. A bilo je i tina. " /a uopšte ni am napi ao te reci# kazao am mu.. /a polako venem# a on mi otima i po lednju vetlo t# onu koja pripada tami.lobu. 3iljem očekuje od mene novi materijal za voje odrpane klovneraje tamo u .otli'bovom# parodirajući veti jezik -anife ta pripi anih Andre'ji.o Kong. .olomonovoj Kući.. Koliko ve po taje očito# kada e gleda iz tame jedne amice.u%a an način u 0imu# pošto gaje prvo dovukao u Kondon kako bi hvatio njegovu tajnu# jednu a tralnu mašinu# koja guta be mi lene putanje# koju je on per infiniti et univer i mondi# u led bli tanja an$eo kih vet'lo ti# dajući be ramne udarce trijumfujuće %ivotinje vojim pubi om po le%ištu# oponašajući do%ivljaje nebe kih tela u obitavalištu 8ekana i hvatajući po lednje tajne njenog velikog obnavljanja# i amu tajnu Nove Atlantide# nazvao .. ?. 1 ećam e umoran# bole tan.kriva taj li t# gleda me# vidi da am ble$i od .ledam preko njegovih ramena. /a no je# umetnuo ih je *ekon# pre nego toje ne tao# ne bi li bucio ktikav l. 1ve u u tanju da prevare mnoge znati%eljne lično ti i da izazovu veliku štetu i kandal u crkvi .. 3erujomdaće u bu 7Q4dućno ti na tojati da uveri kako je on napi ao 3iljemova de'la.o poda *oga Našega.

i BB ijorc if# ( i l'. A BG.en'-ar'ten'de'<ana# onog mana tira gde će biti meštena Umetničko'!anat' ka <kola9 *elbo je reagovao. " . " !aboga9 " Ne amo to# dodao am " već je <kola bila zamišljena u poča t *ekona. A po 8iotnlovijovom robovanju hvatio am da gaje *elbo o tavio po Etruni vojih razmišljanja o Fukoovom klatnu. . <tošta mi e muvalo po glavi# štošta toje bilo u dobroj vezi a mojom tarom tezom. .aznao am to nedugo potom.i U-ci kočinio3 ruknu jo -olbo. +o daje *ekon autor manife ta društva 0u%e i Kr ta naišao am već da e govori tu i tamo. upitao je 8iotalevi.ent Albana# koji izme$u o talog no i ime prvog engle kog mučenika# evangelizatora britan kih otoka# ro$enog upravo u 3erulamu# kojije bio *ekonov feud. vendemijera i te godine am Konvent izgla ava nekakav zakon kako bi e izgradila jedna kuća nauke i tehnike akoja bi imala za cilj $ii oponaša onu ideju Kuće . No jedna napomena me je potrefila& to daje *ekon bio vikont od .amo polnko# kuzuo am.ent Albano# kelt kog i bez umnje druid kog ka' raktera# iniciran kao i veti *ernar.ent Al' .odbacujući ve ono lične prirode. " .ent Albana je iguman . bana do Klatna. . B onda. 67. .olomonove o kojoj govori *ekon u Novoj Allantidi# a upravo kao me to na kome bi e akupili vi tehnički pro'nnla ci čovečan tva. 2roveo am ledeću noć preturajući po vojoj kartoteci. 8ii >). !ar ne liči na jedno klatno. =ak na je doveo do uverenja da mu je Abulafija pru%io ove kombinacije. . Kada BBOQ. brimera ((( godine Konvent ovlašćuje voj Komitet za Narodnu pro vetu da pu ti u štampu *ekonova abrana dela. Klatno će biti izmišljeno i po'Ntnvljouo u prošlom voku. !u udu ga pre kočimo. 1ne po toje.ent Albana. " +o nije dovoljno# rekao je *elbo.o podo# rekao am ledećeg jutra nekakvim večanim tonom vojim auče nicima# " ne mo%emo da izmišljamo veze. 1vaj tarešina . Ali kako doći od . -omidu 8%ona U\]n# tali man koji bi Ali zar nikada ni te . veti *ernar pokreće ideju jednog abora u +roaju kako bi +emplarima obezbedio legitimitet# me$u onima koji u na ebe preuzeli teret organizacije poduhvata nalazi e tarešina .ačekajte.k BB 7OBtrebalo da akupi čitavo znanje u ko mo u.tvar je u tome da u <koli po toji Klatno# rekao je *elbo. " U redu# rekao am# " dopu timo daje moguće u po taviti nekakvu vezu izme$u ovih dveju činjenica.

2a ipak# uz av kandal a /oanom# (nkvizicija ga ne matra zajeretika# već ka%e daje amen # recimo malo ćaknut. +o je t# niko e ne u u$uje e da uništi ovog čovekajer e zna da je gla nogovornik nekakve dovoljno moćne grupe. 2u timo oinjonicu da &)o zaljubVjujo u jodnu mat.ada 2o tel izjavljuje# lušajte# lušajte# da utoliko što je direktni potomak naj tarijeg Nojevog ina# a budući da j?i Noj@ o nivač kelt kog plemena pa otuda i civilizacije druida# Francu ki je kralj jedini zakoniti pretendent na titulu Kralja . 1čito čeka BHGQ.lušajte ada& dok *ekon započinje voju karijeru u Engle koj# op tvenu završava u Francu koj .a endi u vom EZamen 2hilo ophiae Fluddanae kazuje da 0ozenkrojc ne dolazi od ro a već od ro # ro a. A . 2o telje veliki maj tor francu kog jezgra# koji čeka vezu a engle kom grupom.mku# .ent Albana je iguman . U mana tir .. .@ A znate li gde e pojavljuje taj navod iz jevan$elja.en' -arten'de'. . (z toga zaključci& prvo# nezgoda u BHGQ.rčku# .. ?u godini kada 8i piše :ijeroglif ke -onade> 2o tel porekne voje jere i i povuče e. poga$ate li gde. .# tri godine pre u reta.#i\ju ?BBB jd imao moXA&iiX::iU>iAljuU>lj?># dolini ali u ga kao p eto# mr ko čudovište# kloaku vih jere i# op ednutog čitavom legijom demona.> " 2o tel izučava hebrej ki# na toji da poka%e kako je zajednička matrica za ve jezike# prevodi Iohar i *ahir# u dodiruje a ka'bali tima# izbacuje jedan projekat veopšteg mira blizak onome kod nemačkih rozenkrojcerov kih grupa# na toji da ubedi francu kog kralja u nekakav avez a ultanom# po ećuje . Na na lovnoj tranici Alkemij kog 3enčanja. e doga$a zato što u pravom trenutku nedo taje jedna mudra glava kao toje bila 2o telova# koja bi bila u tanju da hvati šta e ve dešava unutar zbrke a kalendarima) drugo# .ijom 2o tel. No bilo je to amo za trenutak. " 1čito# potvrdio je 8iotalevi. ( nije lučajno što potpi uje neke pi e imenom 0o i per'giu # onaj koji ro u pr ka. Na tavio am& " /e mo li ada hvatili.veta.en'-arten je bio jedno me to na kome u . *aš tako# Kralj .a druge trane izgleda da u e 8i i 2o tel u reli BHHC# a pri tom još uvek ni u znali# i neće biti u mogućno ti da aznaju za još le'doćih tride et godina# da u oni ta dva velika maj tora 2lana čiji je u ret odre$en za BHGQ.c\ ali to izjavljuju tri voka unapred.anl <ta očekuje.iriju# -alu Aziju# izučava arap ki# jednom rečju ponavlja ceo put Kri tijana 0o'zenkrojca. No umire BHGB./ounu# i mutra je za hoWiumku lAi inuidro:t# covoku ni u moralo da budu ba. ?!apazio am jedan neprimetan grč na *elbovom licu# pri etio am e dijaloga na 0ikardovoj izlo%bi# 2o tel gaje pod ećao na onoga koji mu je idealiter oteo Korencu. vo vijuge na umni u U>i>l>io ohi iitiino U>U.a i5. Af)arl. A otac -arino -ar en# pri razobličavanju ro'zenkrojcera Flada# kazuje daje i toga kova kao i onaj veliki atei ta 2o tel. *ekon# preko voga feuda# u po tavlja inicijacij ku vezu a druidima led' A benicima vetog Albana." 8akle# tarešina . Kepo# BHOQ. U jednom vom rukopi u govori o nekakvoj tajni koju treba čuvati dok ne do$e vreme pa ka%e& E!ato što e bi eri ne bacaju u vinje.vX-.en'-arten" de'<ana# koji otuda po taje nekakav filo'templar ki centar. Upozoravam 8io'talevija na činjenicu da 2o tel tako$e putuje na i tok i daje avreme'nik ( aka Kurije# pa iz toga izvuci odre$ene zaključke.

" +rebalo . U vreme izo talog a tanka *ekon ima amo dvade et godina.olomonovu# laboratoriju u kojoj je moguće doći# ek perimentalnim putem# do otkrića tajne. BOQH. *ekon je bio pronašao nešto što izaziva trah.a pravom odva%nošću predlo%io am ebe za jednu brzu i tačnu i tragu. po taje vikont od . ?/uliu Evola# :ermetička tradicija# 0im# Edicioni -edi'teranee# B4PB# tr. 0a$a e Klod'Kuj'de .klonište9 " . <ta e tačno dogodilo u tim redinama.toji da gaje baš te godine neko optu%io za korupciju i dao da ga zatvore za neko vreme u tamni' cu.ada me pratite.+emplari oduvek bili kod kuće i na koje e prebacio u očekivanju baš čovek kome je zadatak da u po tavi treću vezu. 2okazao am taj dokumenat dvojici vojih auče ni'ka. ne bi e oduprli dakle oni koji u u %ivotu već umeli da u red rede voju ave t prema vi okom me'rilu. " +o bi bila valjda ma onerija. rekao je *elbo. (z Koled%a Nevidljivih ra$a e Kraljev ko 8ruštvo# a iz Kraljev kog društva# kao što vi znaju# -a onerija. bi rekon trui ati doga$aje. BPCP.jajna ideja.en'-arten'de'<an je bio to . Napokon ugeri ao nam ju je Alje one večeri u zamku. 2o većeni# . <ta nalazi u na le$enim po edima. BBB> .led tveno ećanju# anamnezi# prema 2lutarhovom izrazu# oni po taju lobodni# kreću e bez obaveza# okrunjeni lave Emi terije@ i vide na zemlji gomilu onih koji ni u po većeni i koji ni u Eči ti@ da e abiju i zgure u blatu i tami. Kondon& Ašmol o niva Koled% Nevidljivih# rozenkrojcerov ke in piracije. BOOO. Alije bez umnje u to vreme kada *ekon hvata daje . .ve e la%e kao u kakvom mozaiku. " . . Ali BO6B. Nije da ni am imao odre$enu trepnju dok am je pravio# kada am nalazio poznata imena za koja ni am očekivao da ih zateknem u takvom društvu# i hronološke coincidencije za koje mi e učinilo zanimljivim da ih zabele%im.en'-arten pod kontrolom# i dolazi na ideju da tamo dole o tvari voju Kuću ..en Iermen# ukoliko e ui tinu rodio. 7H7PH 3ečnom nu. 0adio am kao mašina tokom čitave nedelje a pri kraju am odlučio da napravim jednu gotovo ne vatljivu li tu ekti# lo%a# kru%oka. Našao am e do guše u knjigama koje obuhvataju i torij ke tudije i hermetička trabunjanja# a da ni am mogao lako da razlučim verodo tojne podatke od onih koji u puki proizvod mašte. " .. +ajnu. BOO6. " Ali# upitao je 8iotalevi# " šta bi mo mogli da prona$emo što dovodi u vezu *ekonove na lednike a revolucionarnim grupama a kraja o amnae tog veka.ent Albana. 2ariz& Akademija Nauka. . Kod koga.ledbenici# toje na ivici takvog puta.

uvereni !bor 3itezova Rrnog 1rla 0u%e i Kr ta. (zvor <kot kog 1breda# otada pa na dalje u borbi a 3elikom Kondon kom Ko%om.. Fridrih# tada princ na lednik 2ru ke# biva po većen. 8on 2erneti o niva (luminate iz Avinjona. Na taju negde tih godina u Francu koj različite lo%e& 1dani <koti iz +uluza# . . BP6B. BPQ.avet# -ajka škot ke 3elikog . BPHQ. -artin de 2a kvali o niva 3itezove -a one (zabranike Univerzuma. BPHO. -ora da be%i# biva uhapšen u Kondonu a zatim ponovo pušten. .tvaranje jedne 3elike Kondon ke Ko%e. -onte kije na prolazu u Kondonu biva po većen.en Iermen i nudi voje u luge kralju kao he'mičar tručnjak za boje. +ipično za škot ki obred biće umno%avanje drugih tepena ve do 77. 3ijermoz o niva . BP7G. BPQC. BPH7..ti%e u 2ariz .'eg. BPH4. BPO6.en Iermen je u umnjivoj diplomat koj mi iji u :olandiji.bor 0u%e i Kr ta iz -onpe'lijiui# Uzvišeni (zabranici ( lino. BP7C.avet (mperatora ( toka i !apada koji je tri godine ka nije po voj prilici a tavio Kon tituciju i odredbe iz *ordoa odakle verovatno vuče poreklo 8revni i 2riznati <kot ki 1bred ?koji e ipak ne pojavljuje zva'nično do BGCB>. BPO7. -artin de 2a kvali utemeljuje :ram (zabranika Koena ?ili to mo%da čini BPOC>. . 3ijermoz utemeljuje lo%u . *iće zaštitnik enciklopedi ta. BPHG. +u e po prvi put govori o Nepoznatim 3elikodo tojnicima.nila od . Kazanova reće .avršenog 2rijatelj tva. Neko govori kako je na tala na pod ticaj Fridriha (( 2ru kog.BPBP.B 7*Q ra$a tepen 3iteza Kadoš# koji treba da o veti +emplare. (niciran u Kondonu# 2etar 3eliki o niva jednu lo%u u 0u iji. lAivo javni> pojavljivanju f. Ander on a tavlja Kon tituciju engle ke ma onerije. U Klonu e .nu 6ermoiia. (zgleda daje obrazovan nekakav .en Iermena u *elgiji& izdaje e za de . BP7P. *aron fon :unt o niva .trogi +emplar ki 2ropi . 0emzi potvr$uje templar ko poreklo ma onerije. 2o ećuje i 2ompaduru. .en Iermen u 0u iji. Neko in inuira da u Nepoznati 3elikodo tojnici Fridrih i 3olter.uvereni 3i oki .uverena !upovednika +empluma iz Kaika ona# (AiladoUi iz Nnrhouo# 5. BPOC.lobu a Francu ke# Kole% Uzvišenih 2rinčeva Kraljev ke +ajne9 *or$ou# 8vor .ir'mona# i pretvara nekakvu monetu u zlato.

(zbija# izveden od Kaljo tra# kandal a Kraljičinom 1grlicom. 7HHKo%a 8evet . BPPG. 3aj haupt o niva (luminate *avar ke. 3eliki zbor vih inicijatičkih lo%a u 3ilhelm batu. BPGH. 2o toji oko edam totina lo%a u Francu koj. 1 mog vendemijera deputat . *iva objavljena 8opuna od 3aj haupta koja i crtava dijagram jednog tajnog društva čiji vaki ledbenik treba da zna amo za vla titog nepo redno pretpo tavljenog. . <tampa e apokrif u /eru alimu Najtajan tvenije mi terije vi okih tepena objavljene ma onerije# ili pravo društvo 0u%e i Kr ta& tu e kazuje daje lo%a društva 0u%e i Kr ta na planini :ere'don# na šezde et milja od Edimburga. .trogi +emplar ki 2ropi e dogovara a .f# :un !oniiini# pod imenom grofa 3eldona# pred tavlja hemij'Nkti prnjukUi Kridrihu ((.uvereni +ribunal koji će zatim po tati 3elika Ko%a <kot ke. BPG7.BP**# 3ijermoz ulazi u de 2a kvalijeve (zabranike Koena. -arkiz +ome utemeljuje 1bred . 2očinje Francu ka 0evolucija. (z 8irektorijuma Alvernije rodice e 2rourinlriii škol ki 1bred.iloten i Kabani# 3ol'ter i Franklin. BPP6. 1tpor od trane lo%a škot kog obreda.vetog . :ada ti 8ru. 8ima ga opi uje kao jednu ma on ku zaveru radi di k'reditovanja monarhije.rada.vedenborja. *iva ukinut red (luminata *avar ke# pod umnjom za revolucionarnu zaveru. 3ojvoda od <artra# poznat ka nije kao Filip (zjednačitelj# po taje veliki maj tor . 8on 2erneti po taje bibliotekar pru kog kralja. 3ijermoz o niva 0ed 3itezova 8obrotvora od .an -arten o nivaju jedan . U. -irabo biva po većen od (luminata *avar ke u *erlinu.rand 1rijenta Francu ke# i na toji da ujedini ve lo%e.an Iermen e u *erlinu reće a 8on 2ernetijem.en -artena# koji će po tati poznat kao Nepoznati Filozof. Kaljo tro o niva 1bred -emfi a# koji će po tati 1bred 8revni i 2rimitivni -emfi ' -išraim i koji će povećati broj o talih te'pena ve do tamo devede etog. 2ojavljuje e u Kondonu jedan rozenkrojcerov ki manife t pripi an Kaljo tru.e tara& u nju e uključuju . . BPG6. 2a kvali u reće Kuj Klod de . lAu kvali odlazi za . UPQ.ran 1rijentom budući da biva prihvaćen 2reure$eni <kot ki 1bred.on -arton e povlači kako bi po tao Nepoznati Filozof a jedan dologat . .an Iermen matra e daje umro dok je u lu%bi landgrafa od :e ea ure$ivao jednu fabriku boja.anto 8omingo a 3ijermoz i .trogog +emplar kog 2ropi a odlazi na prego'vor@ a 3ijermozom. BPPB. -irabo piše jedno pi mo Kaljo tru i Kavateru. 2o nekima po većen je od nekog dan kog trgovca# Kelmera# povratnika iz Egipta# koji izgleda daje bio tajan tveni Altota učitelj Kaljo tra. Kriza lo%a u Francu koj. BPGQ.ran 1rijenta# zatim .tvo Kilutota kako bi objedinilo ve hermetičare. (z toga e ra$a jedan <kot ki 8irektori'juni 2rovincije Alvernija.

:apšenje Kaljo tra u 0imu. 8okument bečkog dvora francu koj vladi& optu%uju e tajna udru%enja poput 1 lobo$enih# Nezavi nih# 3i okog 2rometa Karbonara.ocVjiildi:iiokrul ki avez in piri an# po nekima# ( liimiinitima *avar ku# 7OO M BPGO. BP4G. *ečki pi ac Franc . BGGQ. *iće mešten u .aveta Njih 2et toti' na. (:GG. BGP4. *akuiijin o niva . BGPP. i BP4C. BGOQ. 3ojvoda od *run vika poziva lo%e na ra puštanje budući da ih je jedna otrovna prevratnička ekta ve već i kvarila.) . BGOH. Kabali ta Etinger kazuje da je reo . BPG4.rafer objavljuje okolno ti jednog u reta izme$u njepovog brata i .ormen prima pu utioca li tajući jednu knjigu 2a rucol5. ( *QO. U =arl tonu je proglašeno zvanično o nivanje 8revnog i 2riznatog <kot kog 1breda# a 77 tepena. BP4Q. BGPH.?9ii 5. B:7H..en'-arten'de'<anu BP44. (:GC. BPGP.en Iermena u 2arizu.# na zahtev . BGCB.ii ii.en Iermena negde izme$u BPGG.regoar pred tavlja u Konventu projekat jednog -uzeja Nauke i +ehnike. BG6Q. ( :tK># .

:teli te podatke.por iz'nuidu . . U E. -ak :ajdel o niva 0ozenkrojcerov ko *rat tvo.en'(v dAAlvejdra. No mo%emo da ga tavimo na probu 8odajmo neku .o vu znuči.rala# progla ivši e za .ve'Nkiima to%ernog brat tva@# Enriko Kontardi " 0odio govori o /odnoj pu uti koju mu je načinio .amotnika -ontanara# .KaMJS(ll enciklikom :umanum .regor -eter . (z !latnog . -e$u njegove inkarnacije padali u 0od%er i Fren i *ejkon# 0ozenk'rojc# 2roklo# en Albano.uajta i o niva Katoličku 0u%u i Kr t +empluma i . 2rekida veze a 3elikom Ko%om Engle ke# i po taje odlučno laički i radikalan. U Americi . ' Nfi pitajte to mene. Eto ih.1 nivanjel0ozenkrojcer kog 8ruštva Engle ke ?po drugim izvorima# BG?K>Piii BGOP.ar -erodaka. Katolici je ma ovno napuštaju a racionali ti e za nju otimaju.ran 1rijent Francu ke odbacuje pozivanje na 3elikog Arhitektu .vanuća. 8rugo ne 7HP" +rebalo bi potra%iti avet od Aljea.vetli*rat 1bnovljenog i 8revnog 0eda -anihejaca i 3i oki (luminat -artini' ta.>. . .lede bez odre$enih datuma 0ozenkrojcerov ki Kektorijum# .alije. " Ni govora# to je njegov hlebac. Njegova e tra udaje e za *erg ona.uajtinih i Iozefininih rozenkrojcera zvaće e rat dveju ru%a.A8. 0uda no u Francu koj 3eliko . !apočinje aktivno t . . Ani *e an# učenica *lavacke# o niva u Kondonu red +em'plurnu 0u%e i Kr ta. Keopold Engler reor'ganizuje (luminate *avar ke. . -adam *lavacki o teozof koj ulozi . Njihov imperator je -ek. Njemu pripada *alver'Kiton# autor rozenkrojcer kog romana !anoni.pedalijeri proglašava daje član 3elike Ko%e *raće . 1 nivanje 0ozenkrojcerov kog 8ruštva u .uajta o niva Kabali tički 0ed 0u%e i Kr ta.tarešin tvo . /elena 2etrovna *lavacki o niva +eozof ko 8ruštvo. Kladim e da ni on ne poznaje ve ove organizacije.tarija *raću 0u%e i Kr ta# *rat tvo :ermetičara# +emplum 0u%e i Kr ta. Ali Ker Krouli iniciran u !latno vanuće.vanuća ra$a e /utarnja !vezda# pod koju tupa /ojt . izvodi a u pehom u jednom hotelu pretvaranje nokog komada cinka u zlato.tani la de . upitao je 8iotalevi. 0ada e u Nemačkoj 8ruštvo +ule.l#n l.en Iermena.en Iermen. 1 novaće potom red +oleme za voj račun.enu o u$ujeJma Yneriju. /edanae t tepena od neofita do (p i imu a. . B4 (:. 1 nivanje u Engle koj :ermetičkog 0eda !latnog . (zlazi 0azotkrivena (zida.pen er Kui Eo%ivljava@ 8revni -i tički 0ed 0u%e i Kr ta a B4BO.vemira i proglašava potpunu lobodu ave ti. /ozefin 2elada napušta . *aron .

olomonovog :rama# to je neo porno. U o amnae tom veku u Kondonu u po tojale lo%e pravih pravcatih zidara# takozvane operativne lo%e# ali po tepeno u neki zaludni plemići# premda vrlo uva%eni# privučeni ovim tradicionalnim obredima# gotovo utrkivali ko će pre da e učlani. " Uz ve ovo kru%oke# izmi liti još koji nije bilo tek tako# govorio je 8iotalevi# koga je popala uobra%eno t. +ako e . 4:0 PO Ukoliko e potom radi o tome da e pro tom rečju definiše prete%ni karakter francu ke ma onerije S3((('og veka# amo bijedna bila zai ta primerena& diletantizam. 2a am rekao& " +re .rećom oko še t uveče 2ilad je bio do ta prazan.ektu koja i ne po toji. " Ako po toji taj akro tih tu mora da toji podtek t# rekao je 8iotalevi# ' inače moji rabini ne bi mogli da upra%njavaju Notari'kon.ledeće večeri pozvali mo Aljea da vrati kod 2ilada.. 2okazali mo mu li tu# govoreći kako mo je izvukli iz kucanih materijala onih $avoljih lugu.lobodno'!idar tvo# 2ariz# 1bije# B4PC# 6> . 8a vidimo. " 8a u +emplari bili povezani a drevnim lo%ama maj tora zidara koje u e oformile tokom gra$enja . Kao što je ja no da će e otada ti drugovi pozivati na %rtvu arhitekte :rama# :irama# %rtvu jednog tajan tvenog ubi tva# i da će e zalagati za njegovugb vetu. upitao je *elbo. Nedavno o novanu. /el e la%e. (me nam e dopalo# dopi ali mo ga i pod pi ka ove li te. " A šta je to.. Alje je govorio po matrajući tečno t prema vetlu# da bije potom zagrejao rukama# pokazujući pritom dva zlatna dugmeta na man%etnama izra$ena u nenametljivom egipat kom tilu. . ?0ene K. Nakon progona mnogi od vitezova :rama vakako će e liti u ona brat tva zanatlija# pajajući mito o veti :irama a onim o o veti Iaka de -oleja.vnarcnici.. 2onovo mije došlo u glavu čudno pitanje 8e An$eli a# ako am dobro čuo govorilo je o +re u. Alje je zbunio 2ilada poručivši neki izvr tan konjak. *ilo gaje# prirodno# no šepurio e na polici iza pocinkovanog šanka# nedirnut# mo%da već godinama. +empli 0e urgente EYuite . Koliko god da u e novi po etioci ovog bara vratili akou i kravati# pri u tvo našeg go ta# a njegovim pruga tim teget odelom i be prekornom košuljom# kravatom koja je pričvršćena zlatnom iglom# izazvalo je dovljno enzacije. . Fore tije# +emplar ko i 1kulti tičko . .

. Enciklopedi ti i alhemičari# libertini i hermetičan.. " <kot ko u kom mi lu.olomonovog :ramu# +o je razlog ma on ke ma karade# kecelje# še tara# čekića. Francuzi# koji u po prirodi lakomi leni# od toga gube glavu. :initi modernoj9 vela koji e rada# plemići imaju potrebu za jednom j medinom KXle l>i .. Kondon ka ma onerija je u po tavila tri tepena šegrta# aradnika i maj tora. tupali u dodir a novim proizvo$ačima kapitala# ovi Vl UAelia tu da imamo u vidu tra%e legitimitet.vu# koje) ne amo da mo%e da e pove%e naravnoj nozi B nm plem tvom već# a punim pravom mo%e da no i i mač a obom. 7H4" 1naj koji prvi u po tavlja direktnu vezu a +emplarima je 0emzi# o kome pak radije ne bih govorio.operativna ma onerija# pove t pravih zidara# pretvorila u pekulativnu ma oneriju# pove t onih imboličnih ma ona. 8aje tu bilo kakve tajne " to je t da u je ovi po edovali " va njena u lo%eno t bi opravdala u lo%njeno t tepena inicijacije. 0emzi naprotiv umno%ava tepene ne bi li uverio da po eduje kakvu tajnu.ete# Ke ing# -ocart# 3olter# nicale u lo%e me$u militari'A tima# u regimentama e kovala zavera za o vetu :irama i ra pravljalo e o pred tojećoj revoluciji.. " Ali kakava tajna je u pitanju.@ genealoških tabala koja daje da e na lute# ali još više e dopada fjnidnn t.trogi +emplar ki 2ropi one propalice od fon :unta ulazili u . .. Njegova propoved je ona iz koje e ra$a škot ko krilo ma onjerije.bog toga ma onerija po taje u modi# privlači plem tvo# zlmj. U . " <kot ki obred je francu ko'nemački izum. Nii iAiin e dii +emplari ka nije izlaze na površinu. Ali moiuln baš 5... <kot ka ma onerija umno%ava tepene# jer umno%avanje tepena znači umno%avanje nivoa po većenja i tajni.. Alje je bio pravi fenomen za ma on ko rekla'kazala. +u je bilo vačega# Kaljo tro# -e ner# Kazanova# baron od :olbaha# dAA'lamber. -o%ete li i zami liti uzbu$enje po obnih trgovaca koji u konačno mogli da po tanu predvodnici jedne o vete. A za druge ma onerija je pred tavljala društvo za razonodu# nekakav klub# jedan tatu ni imvol. Utoj klimiizve tni8ezagilije# popularizatorNjutna# o t' varuje uticaj na jednog prote tant kog pa tora# Ander ona# koji a tavlja odredbe za jednu lo%u *raće !idara# dei tičke in piracije# i počinje da govori o ma on kim brat tvima kao o e nafima koji potiču jo. " Nikakva# to je očito. A moglo e videti upravo pred izbijanje revolucije# kada u članovi jedne i te lo%e po tali razdeljeni# pa e učinilo daje veliko bratimljenje zapalo za uvek u krizu.. " U to vreme u e u Francu koj već pi ali kupleti na novu Frama on ku modu# lo%e u e umno%avale i u tom u e krugu kretali mon injori# kalu$eri# markzi i krčmari# a članovi kraljev ke kuće po tajali u veliki maj tori. A govoreći# u vom tilu# polako bi prelazio na pozivanje u prvom licu. /a umnjam daje in piri an i u ovcima.. liinio od pre četiri hiljade godina# od o nivača .

iui ale novo vladajuee kla @ kako hi di kreditovale .ro# tln li hvutnl. *io je u tome i Kiiljn.olomon upoznao voje izabranike.e. Ali povrh vega matra e za vetog 2etra. Uveravam va # jedanput je Kavater# kojije bio go t kod landgrafa# bio prinu$en da napravi cenu vojvotkinji od 8evonšira koja je verovala daje -arija -agdalena. 3ijer'moz je to hvatio ozbiljno jer je bio običan zane enjak# pošten ali naivan.lini 2oredak." !ar Nije bilo kakvog upro tavljanj a izme$u .. Nagrću oko fon :unta i <tarka teozofi# alhemičari tu i tamo# rozenkrojceri po lednje vr te# i vi zajedno biraju za velikog maj tora jednog če itog plemića# vojvodu od *run vika. t.nnii lit. Ali naročito fon :unt nije bio neka ozbiljna o oba. . 2otom utvr$uje daje cilj reda otkupAprvobitnih dobara +emplara# pa e na ve trane baca u potragu za imanjima. Koji ubrzo hvata da e našao u najgorem mogućem društvu..a druge pomi lilo na Kaljo tra& na jednoj trani je izmišljao egipat ke obrede# iui drugoj bio je umešan u lučaj a kraljičinom ogrlicom# jedan kan'diil koji u i kon t.voljiti vaki hir ilnicima. " Ali vi ti 3ijermozi# ti -artin de 2a kvali# koji o nivaju jednu za drugom ekte..en Iermena verujući da ovaj plemić mo%e da mu napravi zlato# i pa%nja# u ono vreme bilo je potrebno zado.ran 1rijenta i <kot ke Ko%e. Ali u i to vreme jedan od velikih maj tora bio je grofod -ilija# koije tra%io elik ir dugog %ivota.e tara ušao je Krenklin# i dok je ova prirodno vodila računa o njegovom laičkom preva pitavanju " njega je i ključivo zanimala podrška njegovoj američkoj revoluciji. " Na recima.. Upra%njavao je teur'gičke operacije u jednoj vojoj krivenoj obi# an$eo ke duše u mu e pokazivale pod vidom ja nih pa u a i hieroglif kih karaktera. *io je za enjen alhemijom# razmišljao je o jednom 3elikom 8elu kome bi izabrani morali da e po vete# kako bi otkrili tačku koja povezuje še t plemenitih metala proučavajući mere koje u adr%ane u <e t lova prvog imena *o%ijeg# a kojim je . " 1ko ove bur%uj ke far e pojavile u e grupe a vrlo različitim namerama# koje ne bi li tekle iedbenike i te kako e poi to'većuju a ma on kim lo%ama# no lede daleko više inicijatičke ciljeve.. Na početku uverava iedbenike da u Nepoznati -oćnici . /edan od članova 2ropi a# landgrof od :e ea# poziva kod ebe grofa od ...e a kojom vr tom vetu je trebalo %ivoti zajedno. /edan primer& u lo%u 8evet .tjuarti.. A na toj tački e upravo odvija ra prava o Nepoznatim -oćnicima. 2okušajte da 5. . *udući daje bioje'diin kreten# praveći voje ek perimente otrovao e i umro. Ne našav ih u dovoljnoj meri# dopadne šaka izve nog <tarka# koji izjavljuje da je primio tajnu o proizvo$enju zlata od pravih Nepoznatih -oćnika koji u bili u 2e'trovgradu. -oru dnjc hllu od ono najgrublje# rekuoje *olno a puno ra !((((:A3:(ljl( " Ali ko u u tvari ti baroni fon :unt# upitao am# " koji u u potrazi za Neznanim -oćnicima. " 2a kvali je bio običan avanturi ta.

upitao am. 2a kvali ne taje# odlazi za . +ih godinu vojo razdrmala . 8a lije taj cilj obnova reda +emplara. .veilenborjovti mrt# jednog čo'vnka koji je limfno mnogo čemu du nnuri bole ni 5uputi# da mu je !a' 7CBpad poklonio luh# ali vek je uveliko već jurio ka revolucionarnom ludilu ledeći upravo ambicije +rećeg Rar tva. " !ozef ili K avijer. " Koji de -e tr. " 3ijermoz utemeljuje mnoga po lušanja i ulazi u i to vreme u mnoge lo%e# kako je bio običaj u to vreme# uvek u potrazi za jednim konačnim otkrićem# trahujući da ono nalazi voj pro tor uvek negde drug$o " kao što e u tvarno ti i doga$a "jer je naprotiv vemu# uvii mo%da jedina tvarno t. Ali moguće je po edovati jajne organizacione ideje a vrlo zbrkane ciljeve. 0ečeno mu je da jedan +emplar koji e zato izdaje# hoću reći pri o nivanju nekog javnog udru%enja# nije neki +emplar# no o amnae ti je vek bio doba velike lakoverno ti. 2a e tako pridru%uje Koenovim (zabranicima 2a kvalija. U Nvakom lučaju# mir njegovoj duši# ne taje na tom kontinentu# mračnom kakav je i za lu%io. ( tada predla%e različitim obredima i redovima da e retnu u 3ilhelm batu radi jednog A azivaA# kako bi to tada zvali# da ka%emo glavnih štabova... Kakvi u pravi ciljevi reda.. ( nabrajajući redom# računajući problem da li red treba da e bavi okultnim naukama. (luminati *avar ke# a jednim takvim imenom# u početku privlače tolike plemenite duše... +rebalo je odgovoriti na ledeća pitanja& da li red zai ta vuče poreklo od jednog drevnog udru%enja# i od kakvog. 8a li zai ta po toje Nepoznati -oćnici# čuvari drevne tradicije# i ko u.anto 8o'iniiigo# ve napušta na debelom moru. !bog čega iščezava.. Nabaco je još jedno zapa%anje o li ti& " A da# 3aj haupta am gotovo zaboravio. Konačno e vojvoda od *run vika nalazi u prilici da treba da upravlja zbrkom koju je o tavio fon :unt i hvata da u e ada u nemačkom ma on kom univerzumu već ukobila tri duha# tok znanja i okultizma# ubrajajući izve ne članove društva 0u%e i Kr' ta# racionali tički tok# i anarhi tičko revolucionarni tok (luminata *avar ke. Ali BPP6. A 3ijennoz. 2retpo'Nlnvljiun daje došao u po ed kakve tajne koju nije %eleo da podeli..trogom +emplar kom 2ropi u fon :unta i o taje njime za enjen. 1bratite pa%nju da am e izuzetno divio 3aj hauptu# ali ne zbog njegovih ideja# već zbog njegovih vrlo ja nih pojmova kako bi trebalo da deluje jedno tajno društvo... +o u godine kada 3i'jermoz čuje kako e govori . 3ijermoz je prionuo a oduševljenjem# konačno izgleda daje pronašao odgovor na pitanja koja e po tavljaju# ča no# za čitav %ivot. ( tu na taje lučaj de -e tr. Ali ovaj 3aj haupt je bio jedan anarhi ta# dana bi mo za njega rekli daje komuni ta# i da amo znate šta e ve nije bulaznilo u toj redini# o dr%avnim udarima# zbacivanju vladara a pre tola# potocima krvi." A onda.. 3ijer'moz na toji a fon :untom oko različitih aveza koji e pominju na vašoj li ti# ve dok fon :unt ne bude ra krinkan " hoću da ka%em da e otkrije daje jedna od onih lično ti koje pobegnu a ka om pod miškom " i vojvoda od *run vika ga i ključuje iz organizacije.

1dbacuje iz verno ti katoličkoj crkvi# ali to čini argumentacijom gra$an kog enciklopedi te. 1bratite pa%nju da taj pobornik katoličke crkve# upravo dok prvi pontifek i započinju da izdaju bule protiv ma onerijo# po taje član lo%e# pod imenom /ozefu a Floribu .. . . :valio je ve nove ma on ke imvole ali je govorio da lik koji pred tavlja više tvari ne pred tavlja više ništa. Uz odmetanje jednog autoriteta kao toje bio de -e tr. 2rirodno do -e tr e pribli%ava lo%ama škot kog tipa# očito je# nMe neki iD#riidun ki ilumini ta# on jh iluminut " ali morate da obratite pa%nju nn ovo razlike# jeritahjuni zovu ilumlni tima ek tremi te# dok GG u drugim zomljama nazivaju i tim imamom ledbenici tradicije " čudna zbrka. Nikad e netreba pouzdati u katoličke legitimi te# ma koliko gorljiva bila njihova hermetička vokacija. *io je neki čudan čovek.rkutao je voj konjak# vadio iz koro bele metalne tabakere cigarete neuobičajenog oblika ?"izra$uje mi ih moj duvand%ija iz Kondona# govorio je# " kao i cigare koje te našli u mojoj kući# izvolite# vanredne u.amo je u tvari ponovo predlagao hiljadugodišnju liniju crkve." Iozef.. . Upravo je u tom trenutku škotlanština upu tila voju priliku& da u tvari drugačije krenule moguće da bi i torija veka koji je dolazio bila a vim drugačija.. " 8e -e tr. " 0eakcionar. =ovek vanrednih dometa# lušati ga bio je pravi melem za dušu. =udno je da jedan vernik takvog kova ne poka%e ni malo mi la za mi teriju.hvata u kakvoj klimi e de io kup iz 3ilhelm bata. A bio je zadobio veliki autoritet u inicijatičkim kru%ocima.. (pak u 3ilhelm batu očekivanja viju. 2o le ovoga za taje de -e tr lao po lednji poziv# vraćamo e je'van$elju i napuštamo ludo ti -emfi a. =ak je i odgovor po pitanju Neznanih -oćnika bio za meh& oni ne po toje# a dokaz je to što ih ne poznajemo. 3ijermoz biva poti nut u manjinu# i bilo je moguće u najboljem lučaju o tvarivanje nekakvog kompromi a.avojac nije mogao a da ne pomene kako je red bio ra turen uz papino dopuštenje. " 8a li e štošta a tavilo. =ak# e pri' bli%ava ma oneriji kada BPP7. " A po le. " Ukoliko je bio reakcionar nije to bio u dovoljnoj meri. 8e -e tr je ada tvrdio daje cilj reda i ključivo duhovna reintegracija i da u tradicionalni obredi i večano ti lu%ili i ključivo kako bi dr%ali na uzdi mi tični duh.tavljen mu je prigovor daje prirodno što ih ne poznajemo# inače nebi bili nepoznati# dali e vama čini daje u redu bio njegov način zaključivanja.># govorio je pogledom bludeći po u pomenama. <alje jedno pi mo vojvodi# gde odlučno poriče templar ko poreklo# Neznane -oćnike i kori no t ezoteričnih učenja. . 1 taje e pri templar kom obredu# odga$a e vaki zaključak u vezi a ovim porek'lom# ve u vemu promašaj. jedan pap ki breve o u$uje i u ovce.. . A što e tiče +emplara# de -e tr je govorio kako je red :rama na tao iz pohlepe# pa gaje pohlepa i uništila# i to je ve. Kada im je vojvoda pročitao pi mo u jednom kru%oku najbli kijih# niko nije %eleo u to da poveruje. . . upitao am..toje " opro tite mi " u uprotno ti a celo'kupnom hermetičkom tradicijom# jer je imvol utoliko puniji# više otkriva# jači je# ukoliko je dvo mi len# ukoliko izmiče# inače gde završava duh :erme a# boga a hiljadu lica.

8e . Ezoterija je traganje za jednim znanjem koje e preno i i ključivo putem imvola# koji u zapečaćeni za profane. Na ne reću 2eladan nije pripadao po većenima# već je bio okulti ta. . 1dlično# pomi lio am# primetio je interpolaciju. 2api & to je dobro. " !ali m e iznenada zau tavio. 2ogledajte vašu li tu# prava vetkovina podvale i lakoverno ti# podmetanja nogu# naizmeničnih ek' A komunikacija# tajni koje kru%e od u ta do u ta. +ri godine ka nije jedan evangeli tički propovednik koji e pridru%io (luminatima *avar ke# izve ni Kance# umire udaren gromom u nekoj šumi. "+re . Kako je govorio 2eladan# objavljena inici'jatička tajna ničemu ne lu%i. 2a na i ti način u to i veruju.ovorili mo neodre$eno& " !nate# li ta je a tavljena preli tavanjem različitih tek tova# a najveći broj njih mo već vratili# bila je to prava pljačka. 1bratite pa%nju da u verovatno 3aj 'hauptovi iluminati pripadali delu ek tremi tičke ?tad jakobin ke9> ma onerije pa u e uvukli u neotemplar ki tok kako bi ga razbili. 1dakle dolazi ova ve t.vajta# jedan drogirani biblioman... +emplari u padali u inicirane# a dokaz za to je# da# podvrgnuti mučenju# umiru kako bi ačuvali voju tajnu.. 1kul'ti ta je pak egzibicioni ta.... 8evetnae ti vek je vek zloupotreba. Ne amo to# bivaju ob'invljnni 3uj liuiipKovi upi i u n:/vorovut#nMim projektima iluminata# luko da zu čiluv vuk poKkopiivuju uulml culukupnom francu kom i ne 7O7mačkom neotemplarizmu. . " Kjudi poput mene# zaintere ovani da povezu nit jedne izgubljene +radicije# nalaze e u čudu pred doga$ajem kakav je 3il'helm bat. " 2otrebno je praviti razliku izme$u okultizma i ezoterije. Alje je na tavio da prelazi preko naše li te# uz nekakav pod 'meh a%aljenja..ećate li e odakle dolazi ovo +re # *elbo. 2ozornica okultizma. Nekoje i pogodio paAje prećutao# nekoje znao paje lagao.vi e trude da ra trube tajne magije# teurgije# Kabale# taroka. upitao je *el' bo. " Ka%ite. 1kultizam na protiv# koji e širi u devetnae tom veku# vrh je ledenog brega# onog delića što e pomalja iz ezoterične tajne. Upravo naga a kojom u je prikrili učvršćuje na u uverenju da u bili po većeni# i budi u nama no talgiju za onim što u oni znali. Kod njega bivaju prona$eni propi i amog reda# po rodujo btivar kn vladu# otkriva e da je 3aj haupt kovao zaveru protiv vlado# i rod bivu ukinut lodoćo 0odino.. (z koga otkucanog pi a. . (zuzetna %ena# u o novi# ali nije kazala jednu jedinu tvar koja već nije bila i pi ana na vim zidovima. Nije ni malo daje ovaj ološ privukao upravo na voju tranu -ira'boa# tribuna revolucije. " /elena 2etrovna. " 1kulti t malo zavre$uje pa%nje# šta vi ka%ete.." Ali šta bi te %eleli da e a tavilo# daše po lu%im vašim izrazima.. :oćete li da budem i kren. A po le je bilo preka no# i prva revolucionarni vihor# potom zbrka o amnae tovekovnog okultizma. .

" .amo mi ada mo%emo da ka%emo šta e dogodilo# šta %elimo da e dogodilo. -a onerija je poljno pokriće# pretek t zahvaljujući kome vi ti agenti različitih grupa " ... +ajna e nalazila na drugoj trani.ada je ve već ja no. 8iotalevi. " 1dlično# rekao je *elbo.am *og zna gde u pavlikijani i jeru alimljani " u reću i ukobljavaju na tojeći da jedna drugoj izmame kakvo parčence tajne.." Ne bNih baš bio iguran. +akozvani škot ki tok radi na novom kru%oku kao načinu obnavljanja potom tva# i tupa u dodir a tem' plar kim Nemcima. je# a mi :liid ?milili BBB&QBEBBB v ( j BBBB uA& i. " Nimalo# uveravao na je Alje. " A mi baš tako radimo# i neka je vazda hvaljeno ime . " 1na koja preokreće opšte uverenje. -a onerija nije neko tajno društvo. -oj *o%e# imao bih jidau dnu)i aEl. " . Ali još ni mo odlučili o kojoj tajni e radi. U ovoj tački različita nacionalna jezgra tupaju na megdan jedna protivu drugih# ne bih i ključio daje taj -artin de 2a kvali bio kakav agent grupe iz +umara# Englezi zaziru od <kota# na čije me to potom dolaze Francuzi# Francuzi u očito podeljeni u dve grupe# onu filo'engle ku i drugu filo'nemačku.ada bekonovci imaju .unnk. " 0acionalno t i torije rezultat je i pravnog i pi ivanja +ore# rekao je 8iotalevi. Ali prihvatićete da mi upravo pronalazimo ponovo izve nu racionalno t koja je duboko ugra$ena u pove t. " -a onerija kao 0ikov *ar u Kazablanci# rekao je *elbo. " 3eć je prošlo toliko dana. 1bična fa ada. Aljn jX9 izvadio hvoj ču ovnik i5# pr luku. " /adni ma oni. !ai ta ne znate du mi ka%ete ko ga navodi. " +o je zato što za njega ni'Ntun nikadu Xv&no.vevišnjeg. /e li to va%no. " Alje nalazi daje ova pove t nerazumljiva. *ilo nani je toliko nepnjutno# du nopumtiino.en'-ar'ten'de'<an# francu ko' nemačko neotemplar ko krilo e ra ipa u ogromno mnoštvo ekti. +o je očito.. . " 2rogre zahteva voje %rtve. Englezi šalju ma on ki predlog radi koalicije vih iniciranih Evrope oko bekonov kog projekta. " Ah projekat amo delimično u peva& ideja koju bekonijanci razra$uju toliko je zano na da proizvodi rezultate a vim uprotne njihovim očekivanjima. " Ni najmanje# i ključivo jedna lobodna luka# kao toje -a'kau. NiiUiirilio mr. . 1pro:tićotu mi.

. "A pre.tvar# govorio bih. " <ta je i tina. ?/ohane de 0upe ci a# 0a prava o Kvinte enciji# ((> U danima koji u ledili zanemario am 2lan. " Uče tvuj pre i po le. 2o le# ukoliko je muško# obrazovaćeš ga# formirati# tvorićeš od njega vog lepog edipa kako je već red# uz o meh ćeš pri u tvovati ritualnom ka apljenju porodice kada bude došao trenutak# bez da od toga praviš priču# a potom ćeš mu jednog dana pokazati voju bednu kancelariju# kartoteku# kice za čude nu i toriju metala i rećićeš mu ine moj ve će to jednog dana biti tvoje. Kupkao am je po trbuhu# ni am e pitao šta će e iz njega izroditi# odlučili mo da ga zovemo naša . 8ali u je jednoj mladici koju je tokom noći mučio neki vrag# i takva trava ga je oterala. " ( moja je# naša . Kijina trudnoća primicala e kraju pa čim bih mogao bio am uz nju. " A ukoliko je %en ko. 2rihvatio am taj njen hir. " 3a . +u mo vi unutra# ako e ne izvučemo ča no napra'vićemo jednu %alo nu liku.ranatom Filozofa. 7OHPP 1va trava je nazvana . " 2red i torijom# pred udom ( tine." +u va čekam# rekao je 8iotalevi. " 0ećićeš joj kćeri moja ve će to jednog dana biti onog be po ličara od tvog mu%a. " 2a onda šta da radim. " Ne %elim da izigravam oca koji e gleda na filmovima# koji eta gore dole hodnikom paleći cigaru na cigari. 8okazana je tvar da e i ključivo pomoću tog aduta teraju $avoli i njihove obmane.tvar. 2ribli%ava e jedan trenutak koji je u mome domenu. Kija je odbijala pomoć koju joj pru%a nauka kako bi aznala una'pred pol budućeg deteta.. 2oha$ala je kur radi bezbolnog poro$aja a ja am na tojao da pratim njene ve%'be. Kija je mirivala moje trepnje jer# govorila je# još nije došao trenutak. " 2uf# više od toga ne mo%eš da uradiš. upitao je *elbo. :tela je iznena$enje. " -i# rekao am. 2itao am amo ne bih li nekako mogao da pri u tvujem poro$aju. A potom ti ne pušiš pa nećeš prigrliti greh za tu priliku. " +okom trudova# izme$u truda i truda prolazi vreme i treba računati# jer tako kako e . " 2red kim.

tvar polako iz vog mračnog kloništa.. A još noće poznuvati go podina . 0ačunaćemo zajedno a ti ćeš mi davati ritam# kao ve lačima na galiji.. " Nije da mi e ne dopada# dobro zvuči. " C veti *o%e#kolike lezine. Naša .. 1dlično znamo kako e oblikuje naša . Naučiću je da pravi duete a trubom i klarinetom. Ne# morao bi da po eduje četvoro ruku a to bi bilo uviše# premda mi lim da bi oli ta na klaviru a njima izašao na kraj# da i ne govorimo o koncertu za levu ruku. /adnik jadnica. Ali moramo biti premni daje prihvatimo čak i a dvema glavama.-idničiik jadnica.anjario am.. mišljotinama onih $avoljih lugu. . !vaćemo ga /ulije# ili /uuja# kao moj deda# odgovara ti.aramo'iih... . *rojali inu u mraku di%ući no za ruko. <ta je 0ozmarina *eba. " /a no da u znali# ali za njih i tvoj tomačić je jedna metafora# puna tajni.tvar a vojim nervima# vojim mišićima# vojim okicama# vojim le'zinicama# vojim pankrea ićima. .ral bio tu u Kijinom tomaku.. " Eto# nedo taje nam i to. . /adne $avolje luge# koji u trošili noći oponašajući alhemij ko venčanje razbijajući glavu hoće li zai ta i pa ti o amnae tokaratno zlato i da lije kamen mudro ti tvarno lapi eZilli # jedan bedni .ral od gline& -oj je .tik topljenja# močenja# mešanja# vla%enja# utapanja# neči ta zemlja# grob mrdljivi.. !ar ni u znali da u po udi zri naša . " Nema tu tajni# 2uf. *iće kao da i i ti omogućio da iza$e naša .t'vni iXt hilii :t.vai tu .... " +o e tako ka%e. . 1naj vet koji i video u zamku# taje mi lio da e doga$a u po udi. " 1h# da e tu bućka melanholija# umpora ta zemlja# crno olovo# .:ivur koju ćo ro$anjom podariti mi ao vim iz' u. " Ali šta u bili# impotentni.i.lušaj# ada mu je tako dobro u mraku# crpe okove kao neka pijavica# ve badava# a potom buć# i kočiće na votlo t unca# trepnuće očima i reći gde am e do$avola duo dolu.lušaj# zato. 8o$i# pokiišarrii:> du izručunaino. No potom# čak i moje $a' volje luge znaju da će tog dana na klinici biti i opera u belom# rodice a 0ebi # androgina. " 8a# govorila je Kija prelazeći rukom preko voje nabrekle i trbuša te po ude# " upravo je ovde me to gde e kišne tvoja dobra irovina.. " Kako da ne.tvar# jedna tvarčica va bela lepa i ru%iča ta.aturnovo ulje# da tu po toji neki ... *rrr.interval kraćuje trenutak e pribli%ava.

( ja treba da iza$em. ?Atana ije Kirher# 2odzemni . 8a am napi ao jednu bolu knjigu# jednu pravu knjigu vrad%bina# za ve pri talice 0ozotkri'vone (zi$e# kako bih im obja nio da ekret nad ekretima nije potrebno više tra%iti# da otčitavanje %ivota ne krije neki kriveni mi' ao# i daje ve tu# u tomacima vih Kija veta# u kliničkim obama# na lamaricama# na šljunku pored reka# i da u kamenje koje izlazi iz Nkloni.# ((# tr. 2ojavio e tarac# u vojoj %utoj radnoj kecelji.*ilo bi dovoljno da am e tu zau tavio. E(ma vremena# 2uf# još e ne ra$a. Nikada ni am video njegovu laboratoriju# i ušao am.alon mora daje dao da ruše pregradne zidove jer ono što e videlo bila je jedna šupljina# pro tranih i nepreciznih razmera. 2rvi uti ak je bio da am ušao u radionicu nekog zanatlije koji je iščezao u vreme .@ . Ali no# mi "' cinici " %eleli mo da e igramo %murke a $avoljim NluVama pokazujući im da mo# ukolikojeko mičkazavera imala du hh tu dojA. +uko BB i treba n?>vorio am ebi nokoveče " ada i tu u očekivanju flln to e dogoditi pod Fukoovim klatnom.amo što am tigao na vrata od kancelarije i otvorila u e kod go podina . 7OPPG 0ekao bih vakako da ovaj jezivi melezan ne potiče iz ma'ternjeg uteru a# već vakako od nekog Efijaltea# jednog (nkuba# ili od kakvog drugog trašnog demona# kao daje začet od neke gnjile i otrovne gnjive# dete Fauna i Nimfi# ličniji nekom demonu nego čoveku.ral amo majmučići koji vrište obmotani pupčanim riovom i na doktora koji ih šljapka po guzi. Ni am mogao da izbegnem da ga pozdravim pa me je pozvao da u$em. ( da Nepoznati -oćnici# M#u našu mo . 2otom# kako am po tepeno navikao oči# bilo mi je ja no da e nalazim# kao što am i mogao da očekujem# u jednom okamenjenom zoološkom vrtu.ta i veti . 2reovla$ivao je braon ton# braon predmeti# ormani# tolovi# difuzni amalgam vetlo ti dana i one iz tarih lampi koje u tu i tamo bacale voju vetlo t.alon za tro ne bi li izbegao udar unca# ili je to bila hrpa predmeta koja je po vuda i poljavala nebivanje da o tavi prazna me ta# ali u pro toru e širila vetlo t ka nog umraka tako$e jer velika pro torija je bila raz'deljena policama tare farmacije u kojoj u e otvarale arkade a vojim prolazima i vidicima.tvar# bili ja i Kija# a zatim će na brzo prepoznati# ne odluzeći da pita onu budalu od de -e tra. (z kakvog nerazumljivog arhitekton kog razloga ovaj deo tambenog pro tora bio je natkriljen man ardom# i vetlo t je prodirala kroz nagnute prozore. (di. Ukoliko je iza ovih vrata po tojao kakav tan# .vet# Am terdam# /an on# BOOH. 6P4"6GC> +oga dana %eleo am da o tanem kod kuće# predo ećao am štošta# ali Kija mi je rekla da ne izigravam dvor kog mlado%enju i da odem na po ao.alona.odi# mi znali da izmi limo jednu takvu da više ko mičkog lu nijo ni iii8f/o da hiulo. +amo dole e jedan meča .tradivari' ju a i prašina e nakupila po tepeno po još ne završenim in trumentima. Ne znam da li u prozori bili prljavi ili od mutnog takla# ili ih je pak .

2o red tola# neka prei torij' ku %ivotinja koju uopšte ni am u početku prepoznao# nešto poput mačke izlo%ene S zracima. " Kep primerak urog orla# rekao je .. 1krenuo am e a jezom i video da am pokrenuo jedno klatno.tvar umre# govorio am ebi# %elim daje ahranim ja am# da nahrani ve crve pod zemljom i na$ubri zemlju.alon.alon i dalje govorio# i kidao jednu čudnu podobu a neke od vojih polica. Najdeblji zubac probijao ju je na me tu gde je bila utroba i ciljao prema tlu poput mača# dok u dva tanja zubca prodirala kroz noge i paralelno izbijala kroz kan$e.. Kepa ko turnica# ne čini li vam e. *uldog jadne boguitt go po$e meka rca# podrugljivo e o '7:: mehnuo . Kod be kičmenjaka e na primer primenjuje po tupak a formalinom. /a am do kočio po ledicama mrti i propadanja. " -ora daje to uzbudljiv po ao# rekao am. 2tica e lagano njihala i tri u vrha ukazivala na trag na tlu koji bi o tavili da u ga dodirivala. Upravo am birao oči. !atim e ko ti povezuju metalnim %icama i po toje voć jednom rekon trui an kelet tu e po tavlja armatura# obično upotrebljavam eno# ili gu%vanu hartiju ili pak gip . 1d tada mije vaka %iva ova izgledala kao mrtva# da ju je . 2ogledao am u lice tog bal a'mera faraona iz %ivotinj kog car tva# njegove %buna te obrve# njegove ive obraze# i pokušao da hvatim da lije %ivo biće ili će pre biti kakvo remekdelo voje op tvene veštine. A i tovremeno am mi lio na %ivu tvar koja je otkucavala u Kijinom trbuhu. Ne bih li ga bolje o motrio u tuknuo am korak unazad i o etio am %marce u potiljku. 1 ećao am zadah mrtvačnice. 1vo muje prolazilo kroz glavu a kroz otvorene grudi da joj je dopiralo i tamo gde u nekada bili rce i %eludac# i tu e učvršćivalo razgranavši voj izokrenuti trozubac. 2ogledajte ovu ovu# zar ne izgleda %iva. +rgao am e# jer je . 1guli e %ivotinja# krzno e potpuno premaze ar e'ničkim apunom# potom e moče iizbele ko ti.. Na kraju e tavlja krzno. Nadošla mi je jedna ledena ideja& ako naša . /edna velika mrtva ptica klatila e prateći pokret koplja koje ju je probadalo. " Ali moram na njemu da radim još koji dan. *iće da joj je du%ina bila tride et Niinlimetara i daje pred tavljala neo porno nekog zmaja# reptila velikih crnih krila a ko%icama# a kre tom petla i . " Nije uvek tako jedno' tavno kao a in ektima# kod kojih je dovoljna kutija i igla.alon po lao u tu klerotičnu večno t.amo tako bih o etio da j je još %iva. 2ogledajte na toj polici kakva lepa kolekcija vertebralnih tubova i torak nih koševa. ( pokazao mije zdelu punu ro%njača i %enica od takla# kao daje d%elat vete Kucije akupio drage u pomene iz voje karijere..alon# " koja %eli daje to pod eća na doba njenog bračnog %ivota.verao po veštačkoj grani# vetlucavih i takla tih očiju# pored mene je tajala jedna začu$ena i do tojan tvena ova# i pred na tolu imao am neku la icu " ili kunu# ili kakvog tvora# ni am ne znam. . -ogla je da bude puma# kakav gepard# jedan pa ogromnih dimenziju# video am iznutru kolet po kome je bila po tavljena kučina ojačnna Ieljeznom armaturom. 3idite li.

UpoUobio am jodnog da%denjaka# jednog lepog miša# kofiuljicu jodnu zmijo. " Ne# njega zanima priroda# i ključivo. -o%da pod nama. /ednu zmaj iz podzemlja. " /el to ka%e otac Kirher. " ( još u tamo# izgleda# poga$ao am.. Ko je naredio.. !ašto napada društvo 0u%e i Kr ta u jednoj knjizi o podzemnom vetu. Evo ga zmaj. ( tije# zar ne.. /a mi lim na odre$eni tip /evreja.razljapljenim čelju t iinu prepunim tc tera tih zuba.. " 3i uvek mi lite na podzemlja# rekao am# pri ećajući e našeg razgovora u -inhenu i fraza koje am pokupio kroz 8ioni ovo uvo.. " /a bih rekao# pecijalizovani in%enjeri.... 1tvorio am knjigu na nekoj drugoj trani& tu e nalazila jedna lika zemlje koja e pojavljivala poput kakvog nabreklog i tamnog anatom kog organa i pre ecanog mre%om vetlucavih vijugavih i treperavih vena. " Eto# zatvarate oči.. " !nam ja.. Koje naredio da mu je prokopaju. Ako e nešto doga$a \ u prirodi# potiče od %ara koji e dimi dole i pod. +o jo -undu . " !ar nije lepo.. Ko ju je %eleo. 2okuzao mij@9 na jodnom drunom tolu veliku knjigu u folio for'mutu# u povozu ud tarog# porgimioiitu i ko%e. " Ne u Agarti# u drugim utrobama.ada i -ilano ima voju podzemnu.uhter 7O4raneu Atana ija Kirhera# prvo izdanje# iz BOOH..rdno me je koštala# nluam noki bibliofil# ali ovo uni %uluo du imam. Koje rukovodio i kopavanjima. . "/oš u tamo# rekao je . Koliko /evreja imate me$u vojim autorima.. " Ukoliko je Kirher bio u pravu# ima više puteljaka u rcu zemlje nego što ih je na njegovoj površini.i ako e nešto i doga$a u vetu ljudi# tamo i pod je me to gde e kuje. . Natomejein piri a'(tt.. Iivi u vulkan kom %drelu# govorio je onaj dobri i u ovac# koji je znao ve# znano# neznano i nepo tojeće.tvar koja je pokušavala da izbije iz vog dragog vulkana. A u me$uvremenu u toj vašoj izdavačkoj kući čije ve knjige ne objavljujete. Neki od mojih najboljih prijatelja u /evreji. E. " Nemojte da mi lite kako am anti emita. Ali čudnovato je da je drugi deo knjige o alhemičarima i alhemiji i da upravo tu# vidite# povodom toga# toji ovde jedan napad na društvo 0u%e i Krk ta.alon... " Kakvi to. 3eć odavno je naš i u ovac znao# znao da u e po lednji +emplari klonili u podzemnom car tvu Agarte. /a am pomišljao na delo u tami# u Kijinoj utrobi# na našu . " Ne podno imo autorima genetičke upitnike# uvo am odgovorio. /edna moja kom' pozicija. " .

7PC P4 1tvorio je voj kovče%ić. A ko izmišlja .ajla# E. " -i lim daje očito9 1naj ko zaveru kuje# ukoliko kuje# kuje i i pod# ne pri unčevoj vetlo ti.. '' *unar je dopirao do radioaktivnih lojeva# to je poznato.ral# To%e moj.aflto nii K0lpćuni ulagali toliki trud da bi podigli pirami' 7PB" Upravo to.ergej A. A z. 2ri etio am e jednog pitanja Aljea u njegovoj radnoj obi# i tliuitkinja u 2ijemontu# koje u prizivale teluričke truje. "na tavljao jiB .tvar# u vezi a radioaktivnim loje'Nlitiu l. Kuko jo podignut . f A .ion kih -udraca# dokumenat broj devet9 8ošlo mije u glavu kako zbirke kičmi# po uda a očima# ko%e razapete na armaturama# dolaze iz kakvog koncentracionog logora. tr.le tonberi. .a vim e razume# po toji jedan kru%ok /evreja# ne vi# koji nošto plete. " !bog čega u Kelti kopali vetilišta u rcu zemlje# a dvoranama koje u bile povezane a jednim vetim bunarom.lušajte. ArtUto bu ukopavali kamenova u tlo# kad je zahtevalo toliki trud.. Nilu i 2rotokoli@# /evrej ki +ribun# BQ. maj B46B.D VV> ?Alek andar . 2onovo .ralu. " . .ral# što e tiče . Upravo u e u 0u iji# dok am bio mlad# pojavili tajni dokumenti /evreja u kojima e a vim ja no govorilo da u cilju podjarmljivanja uverenih vlada treba raditi u podzemnju. Njegova halucinacija gaje dovela do toga da u vemu ovome da pečat Antihri ta# u vidu trougla ili dvaju ukrštenih trouglova. U neopi ivom neredu# tu u bili okovratnici# podvezice# kuhinj ki pribor# značke raznih tehničkih škola# čak i monogram carice Alek andre Fjo'dorovne i kr t Kegije =a ti. 1tkad je vremena vi za to znaju. A. Ali ne# znao am šta ću a jednim no talgičnim tarcem# koji e vukao za tarim u pomenama na ru ki anti emitizam.ral ako ne jedan /ev'iiijin. Ali kakav . Ali zbog čega u podzemlju. ( ne radili e mo%da o o trvu Avalon# ml u kiti vodi poreklo mit o .ijini9 materice# i mo%da ada ve elo brodi ka izlazu iz bunara# nio%du no nnpinjn da iza$e a ja am tu me$u ovim punjenim ovama# nfi Nlotltut mrtvih i jodna koja e pretvara daje %iva.vu kuldrtrulo u izgra$ene na me tu kelt kih menhira. Uzeo je neku veščiću u koju je rukom prepi ao odre$ene citate& " U to vreme vi gradovi će već imati podzemne %eljeznice i podzemne prolaze& odatle ćemo da bacimo u vazduh ve gradove veta# 2rotokoli . 2odzemnih i ruja. 7> " 3idite# dodao je "ja am ro$en u -o kvi. Antene# termometri# onde# igle kao one kine kih lekara# zabodene na . 2revla t nad vetom znači prevla t onoga što je dole.rala tu po'iiojl mimo jodan# a taj je moja .alon.

" Ukoliko u po tojala veta me ta# bila u povezana pute'vima# a prirodno je da u pokušavali da izgrade što pravije puteve.tila# liifA.. 2rvo alhemičar ko načelo je 3(+01K& 3i ita (nteriora +errae# 0ectificando (nvenie 1ccultum Kapidem.me tu gde telo reaguje# u čvorne tačke.alon " no# ba.. +o je jedna tajna koja je izgubljena po le najezde 0imljana# ali ima onaj koji to još uvek poznaje. Nije mi e dopadalo da budem njegov dragi prijatelj# ali am na tavio da ga lušam.tvar je tvorena da bi izašla iz utrobe# da bi e otkrila u vojoj či toj i tini# ne da e zatupi i na$e ovde neku ljigavu tajnu. U redištu zemlje po toji jedno jezgro tapanja# nešto poput unca# u najmanju ruku pravo pravcato unce oko koga nešto kru%i# po različitim putanjama. " ( oni kopaju.. !ašto obe'le%avaju puteve koje u prešli leteći tanjiri.niidiiniuK . Naša . -oj otac " nemam čega ?(m ho tidim# prohujalo a vihorom " radio je u 1hrani....alona# a motale u mi e po glavi nove ulude ideje o 2lanu. 1rbite teluričkih truja. 8ok am čekao jedinu ( tinu na ovoj !emlji mučio am e da izgradim nove la%i...a3 1li no# mojao e .tvar će e prevrnuti# izle'teće# izaći će na neki način. . " 8a lije tako. Ieleo am da otrčim kući kod Kije# da čekam a njom pojavu naše .iiuu . " /evreji# nabacio am. 2a ipak am pratio . /ulije /ulija# moj 0ebi po a$en kao Kucifer u redištu Kijine utrobe# no on# ona# naša . -orao am da iza$em iz ovog tunela. Nepo 'indno po naln5. " -oram tla idem# rekao am. " Nadam e da ćete mi preporučiti neku knjigu na tu temu. +rgao am e. U . +o što znam naučio am od oca.alonovoj pro toriji bio je zadah memle voj tven podzemlju# a podzemlja u izvori koje treba napu titi# ne cilj kome treba te%iti. A zašto e du% tih linija ele ptice.. " Eh# ve to toje napi ano o ovim doga$ajima la%no je# la%no kao i /udina duša. A 8ante# a 8ante. <lep poput podzemnih %ivotinjica. ?loolop. ne.tvari# iz ata u at# trijumf nanovo izborene poljašno ti. Nadle'tite Engle ku avionom i videćete da u va veta me ta povezana pravim linijama# čitava rešetka linija koje u izukrštane na celoj teritoriji# još uvek vidljive jer u ugeri ale tra u puteva koji u ka nije došli.. Kelti u znali gde u# i kako njima ovladati.alon je produ%io# ada e već bio izgubio u monologu koji čini e daje ponavljao kao naučen& " !nate li šta u engle ki leM . -oj Kamen polako je izlazio iz kloništa# iz latkog kloništa zaborava u moćnoj Kijinoj po udi# ne tra%eći druge dubine# moj lepi i beli Kamen koji %eli na površinu. Kapi eZilli . <ta %eli da nam aopšti tom pričom o vom ila ku u one dubine. 0azumete me# dragi prijatelju.

. *ila je moja krivica# naša .*# nije li to bila tajna cari tička policija. A 0ačkov ki# koje to bio. Napravio am ga i ja# i ne od parčića mrtvih tela# i bi)5# ar eničkog apuna. Kija je bila hloda# ali jednog bledila u bi ernom prelivu# i meškala e.alon mije uručio tolike če titke# ali je imao izraz nekoga kome nije baš ja no ko je retni otac.@ *io am za trenutak u panici# ja am morao da budem tamo i da odbrojavam a Kijom# ja am morao da budem u kancelariji# moralo je da budem pri ruci.. Kije nije bilo. 3erujem da am rekao Emoja devojka treba utra da e porodi@# . Na tojao am da ga vidim vog. 2erneti# -itološko"hermetički rečnik# 2ariz# *oš# BPHG# E*elina@> # # 2revalio am preko jezika neko izvinjenje# na brzinu. /a ni am punio mrtve %ivotinje# ja am tvarao %ive %ivotinje. Ni am te našla u kancelariji. 2ridru%i mi e# o ećam e u amljena. BP6 1hrana# 1hrana# nešto kao K.tvar. ?8on I. ".ovorio am vima koji bi dobro morali da znaju gde e pora$a Kija# i vi u mi govorili da e mirim jer u e na ovom me tu vi pora$ali. Neko joj je podigao čuperak# podvodeći ga podjednubelu kapicu. *io je ceo# imao je ve voje pr tiće na odgovarajućem me tu. +ada je -aterija po tigla takav tepen čvr tine da 3atra neće umeti više daje uništi. !aboga# tajan tveni po etilac pukovnika# grof 0ako ki. Konačno# ne znam kako# našao am e u jednoj obi.tvar će e roditi mrtva# Kija će biti mrtva a njom# . -oj 0ebi ... " C kakav divan pištoljčić# o kako u mu velika muda9 !atim am e dao na ljubljenje Kije po golom čelu& . 2o prvi put video am Kijino čelo u vom njegovom jaju... 7P7GC Kada na tupi 1naj koji je u *elom u povodu voga 3elikog 8ela# Iivot je pobedio . (malaje pored jednu .mrt# njihov Kralj je va kr ao# !emlja i 3oda u po tale 3azduh# to je poredak Kune# njihovo =edo je ro$eno. +o je /ulije# rekla je. . Ne# polako# počele u da me išču$uju podudarno ti. +rčao am kući# da bih udahnuo ve% vazduh. /urim na kliniku tak ijem. Na tolu# u kujni# jedan li t& EKjubavi# pukao mije vodenjak.llačkov kog. Kada umetnik zapazi avršenu belinu Filozofi govore da treba da pocepa voje knjige# jer u ove po tale be kori ne.alon će da napuni oboje. Koje imao lično ime. Ušao am u kliniku kao da imam zapaljenje uva# pitao am one koji o tome ništa ni u znali# dvaput am pogrešio odelenje.

to e mene tiče i previše računaš# rekao am joj. Načinio je jedan pokret koji je odavao be krajnu do adu& "*edne metafore za aluziju na tajnu zmije Kundalini) =ak i kine ka geomantija je na zemlji tra%ila tragove zmaja# ali telurička zmija je po tojala amo da bi označila inicijatičku zmiju. a delom u *retanju. " Nuravno daje za luga moja# govance. 2onovo am pročitao voje primedbe *elbu i 8iotaleviju# pa ni mo više bili u umnji. 8ovoljno bi bilo umeti . " Na teluričke truje. +ih dana# dok am e mucao po kući o ećajući e be kori nim# a u vakom lučaju ne preman za dojenje# provodio am duge ate čitajući ve ono što bih mogao da na$em o teluričkim trujama. 0ačunala am ama. Kao vihor# ili vodeni vir# kao redina loga 1-. " +i . Kundalini e blago trza# trza uz lagani zvi%duk i povezuje teška tela a lakim telima. Ali na one prave. " Ali šta u prave teluričke truje. " /edna velika ko mološka metafora# i upućuje na zmiju.tajao am pored Kije i kada je izašla iz klinike# jer tek je kod kuće# dok e premala da promeni pelene mališi# briznula je u plač i rekla da to tamo ne bi nikada učinila. Ako naša umanuta ljud ka vr ta pokrene jedan rat protivu njih# biće u tanju da prevrnu lice zemlje. 8o $avola a Aljeom# rekao am ebi. 2o povratku govorio am o tome a Aljeom. ?Ferdinand 1 endov ki# !veri# Kjudi i *ogovi# B46Q# 3> . BPQ GB 2odzemni vet je do tigao najviše znanje. AUantidijani u a voje trane ve naučili od onih naših praonicu koji u e probili iz Avalona# preko kontinenta -u# ve do re'?( iftii jt pu tinje Au tralije " dok u vi kontinenti bili jedin tveno pro'(neno jezgro# čude na 2angea. Neko nam je ka nije obja mAo daje to prirodno& po le uzbu$enja zbog trijumfalnog poro$ajanado'lazi o ećanje nemoći pred vom veličinom onoga toje po tignuto.. *ili mo konačno u tanju da obezbedimo +emplarima jednu tajnu do tojnu njihova ugleda." Ali za luga je tvoja# draga# od po ude zavi i. " Ali na kakvu tajnu upućuje zmija.mtidijana# kada u pre%iveli a potonulog kontinenta izbegli delom u lAQAjpat. *ilo je to najeko'noiničnije rešenje# najotmenije# i dolazili u na voje me to vi delići mi e hiljadugodišnje zagonetke. /a o tome znam više.. 8akle# kelti u znali za teluričke truje& naučili u o tome od At'l. !mija počiva u obliku klupčane zmije i pava vojim večnim nom.

A# 3 .to znaju au tralij ki domoroci# koji pak ćute> tajan tveno ?i(niiiii ukle ano na ogromnoj mu i Ajer 0oka# da bi e dobilo 1bjašn' 5 U:U/n# t\pv: 0ok jo antipod velikog brega ?neznanog> kakav je 2ol#A oiuij pravi# inieijuUčki lAol# ne onu j gde li%u kojekakvi bur%uji i tra%i'vrifil. " Konačno +emplari.#e. 1kultna znanja egipćana prešla u a :erme a +ri megi to a na -oj ija# koji e dobro čuvao od prenošenja toga na voje odrpance čiji u trbu i još uvek bili puni mane " kojima je ponudio de et zapove ti# koje u ovi barem mogli da razumeju. +o u izmamili parče po parče od onih koji u poznavali moći koncentracije ko mo a u Rrnom Kamenu iz -eke# iui l?9?lu vavilon kih zvezdočalaca jor je po talo ja no na toj tački dii 3fivilon ka Kulu i nije) bilu . A A 3 N&'. <ta bi tre'bfilo da bude# taje već :ram rekao do u tančine# to na lućuje amo jedno jezgro rabina koje je preo talo u 2ale tini.tvarno. 1ni to poveravaju inicijatičkim ektama mu limana# ufijama# i mailitima# motokale'minima. Ali problem nije bio u tome# ili barem nije bio amo u tome. Kao ( obično# i kako je očito vakom onomu kome pogled nije la%nim znai\jum znpudntD -Uukti# 2ol koji e vidi jo onaj koji 7PHne po toji# a onaj koji po toji je taj koji niko ne ume da vidi# izuzev kakvog ledbenika# kome e nemo%e iščupati ni reč. " !ami lite# govorio am ja# " ve je već bilo zapi ano kao u nekoj otvorenoj knjizi u proporcijama . *io am e zabrinuo.olomonovog :rama# čuvar tajne bilo je društvo 0u%e i Kr ta na kome je za novano 3eliko *elo *rat tvo# to je t e eni# koji kao što je poznato upućuju ( u a u voje tajne# i eto povoda# koji drugačije i nije razumljiv# zbog koga ( u biva razapet.pročitati još .). " Naravno# muka po :ri tu je jedna alegorija# jedna najava proce a +emplarima. Ali očigledno tajna je još uvek nepotpuna# hrišćan ki druidi poznaju amo jedan njen fragmenat# a tu je ezoteričko značenje . 1 tavljali mo oti ke palca na 2lanu koji e# kao vla%na glina# pokoravao našim dramaturškim klono tima. A od ovih to preuzimaju +emplari. Eto zašto u podizali megalite& mehiri u bili radioe teziološke prave# kao električni utikači pobodeni u tačkama gde e truje granaju u različitim pravcima. u vuk ?kao .). A /o ip iz Arimateje odno i i vraća tajnu o ( u u u zemlje Kelta.. Kelti u pak verovali da je dovoljno otkriti globalni pregled truja. KeM u obele%avali protok jedne truje koja je već izdvojena..tonhend%u bili u mikro'makro ko 'mičke op ervatorije odakle u e ulagali napori u to da e pogodi# putem poretka kon telacija# ra pored truja "jer# kako zahteva .rala& nešto po toji# ali ne znamo taje u tvari. 8olmeni u pred tavljali obe za kondezovanje energije gde u druidi geomantičkim veštinama pokušavali da izdvoje globalni nacrt# kromleci u .ma' ragdna 2loča# ono što je iznad izomorfno je onom što je i pod. " . .. +o je hvatilo drugo krilo atlantidijan ke emigracije. ( tinu# koja je po prirodi ari tokrat ka# -oj ije je pretočio u šifru u vom 2entateuhu) +o u hvatili kabali' ti. +emplari u otkrili Uijnu za tih be anih noći# u zagrljaju druga iz edla# u pu tinji gde je pirkno neumoljivi amum.

tojiA pokazao oi. 2ošto e utvrdi ta tačka# i u nju po tavi najmoćnija po taja# mogućno je upravljati# nadzirati i dirigovati vim teluričkim tokovima na ovoj planeti. 1tuda ono podmuklo i trajavanje inkvizitora na tajan tvenom poljubcu in po tcriori parte pine dor i. !emlja je jedan veliki magnet a naga i pravac njezinih truja u lovljeni u tako$e i uticajem nebe kih vera# ciklu ima godišnjih doba# ekvinocij komprece ijom# ko 'mičkim ciklu ima. ?/. +o je pak a druge trane %eleo da razume Filip Kepi. *ilo je potrebno edam dana za tvaranje veta. " . . *lavacki# 0azotkrivena (zida# Njujork# *auton# BGPP# (# tr.uc Kirhor# da jo kulu do tigla i 5i# voj vrhunac# u led preterane te%ine okrenula bi za devede et te'peni a mo%da i više zemljinu o u# i naš iroti globu bi e našao# ume' to a faluforij kom krunom koja trci u pravno prema gore# a jednim terilnim crevuljkom# omlitavelom mentulom# majmun kim repom# koji e povija prema dole# jedna <ekina izgubljena u vrtoglavim ambi ima nekog antarktičkog -alkuta# mlohavog hijeroglifa za pingvine. " Ali konačno# kakva je to tajna koju u otkrili +emplari. " . SS(((> ( pitali mo# i došli mo na to. Relokupna alhemij ka fabulacija# hton ko vo$enje amog dela na crno# električnog pra%njenja dela u belom# bili u amo im'voli# prozirni za po većene# ovog toletnjeg o luškivanja čiji bi konačni rezultat moralo da bude delo u crvenom# globalno znanje# bli' tava prevla t planetarnog i tema truja# +ajna prava alhemičar' ka i templar ka tajna bila je u izdvajanju 3rela tog unutarnjeg ritma# blagog# u%a nog# i odre$ujućeg u vidu trzaja zmije Kundalini# još nepoznate u mnogim vojim vidovima# ali zbilja tačne kao neki at# jedinog# pravog Kamena koji je ikada dopao u progon tvo neba# 3elike -ajke !emlje. 8a i pitamo. No mora da e kreću kao ko a# koja utoliko što ra te po ćelom temenu# izgleda kao da dolazi u piralama iz jedne tačke na potiljku# tamo gde je ova najotpornija na češalj.ve je avršeno# govorio je 8iotalevi " Ali kada potom umeš dii upravljaš teluričkim trujama# šta praviš od toga. -PPG6 !emlja je magnet ko telo& zai ta# kao što u neki naučnici otkrili# pred tavlja amo jedan jedin tveni veliki magnet# kao što je 2aracelzu utvrdio pre oko tri totina godina. :teli u tajnu Kundalini.redišta . +emplari u hvatili da e tajna ne a toji amo u po edovanju globalne mape# već i u poznavanju kritične tačke# 1mfalo a# Umbiliku +eluri a# .veta# (zvora 2ogona.cinijo do pokušuj# na%alo t previše u%urban i propao a razlogom zboD) oholo ti vojih projektanata# da izfAiado monliir moćniji od vili# izuzov lo u o vavilon ki arhitekte prm ac:inulo jor# kno . 0adi toga je i tem truja promenjiv. 2.amo mirno# na to dolazimo. 2ivo. Ništa drugo do odomiju.

. Ništa drugo do pretvaranje metala u zlato. . U me$uvremenu# prema uput tvima $avol kog vetog *ernarda# +emplari u zamenili menhire# jadne kelt ke čvo'riće# gotičke katedrale# daleko o etljivije i moćnije# vojim podzemnim kriptama na eljenim crnim devicama# u nepo rednom dodiru a radioaktivnim poja evima# i prekrili u ćelu Evropu jednom mre%om tanica radio odašiljača i prijemnika koji u uzajamno preno ili ile kao i merove fluida# naravi i napeto ti truja. 8a e ponovo i piše zemlja kao +ora. " -ora daje tako# govorio je *elbo " to je kao pretvaranje ćele zemlje u jednu orgoničku obu.olf ku . No izme$uznati i znati ura'jipii# po toji čitav jaz.# .vetu# izazvali u erupcije# zatim u kontrolišući . . 2o edo'van jo tu to tanice tako da bi e predvidela kiša i uša# razbuktao ura'i)nn# podvodni tru ili zemljotre # razdelili kontinenti# potopila o trva ? vakako daje Atlantida ne tala u led nekoj) nepromišljenog ek peri'monl.. 1bratite pa%nju na najčvrši čvor na +eluričkom 2upku. 1čito je# 0ajh je vakako bio +emplar. " +o je i tina# govorio je 8iotalevi. ..+ vi te mi# govorio am# ni te uhvatili mi ao ovog otkrića. mu& do hu(. A zatim telefoniraš 3rhovnom . " A kakve to ima veze# upravljajući teluričkim trujama ti i u tanju da odvojiš i Nevadu# čak i Kolorado. " .. " Ali Ka 3ega je u Nevadi. " Ništa drugo do vemir ki štit.jedinjonih 8r%avu i kiiihi.in.ta ju znam# prod odniku . " 1gromna ila.tvarno taje to zau tavilo +emplare pošto u već jedanput došli do i tine. +rebalo je daje upotrebe.ada ćemo da udarimo na njih u pravi ča ..totu i onomo ko je baca. K:i. 2reme ti /apan u 2anam ki zaliv.vi u to bili# o im na . Elifa Kevi je govorio kako poznavanje fluid ke plime i o eke kao i univerzalnih truja pred tavlja pravu tajnu ljud ke vemoći. kt9 Amm'ikit# ((( ::vtijo# ili unlfiicnjo tvojih ni5nrvl nuklearnih# inače 7P: obod koji pred tavlja Kalifornija definitivno e otvara i Ka 3ega po taje ploveća kockarnica..a># podiglo šume i planine.ovjetu i ka%eš im prijatelji moji# do ponedeljka hoću av kavijar a 3olge# i .truju doveli do oticanja amog minerala do portugal kih obala. " 2anika u 3ol . . " /a tvrdim da u uočili rudnike rebra u Novome . 1 im atom ke bombe# koju još B#C nano i .tritu.va reća da mo to primetili..hvaKnte li. U meri pravi plotun# dovedi do orgazma utrobu zemlje# navedi je na to da učini za de et ekundi ono za šta joj je trebalo milijardu godina# i ceo 0ur će ti po tati jedno le%ište dinamita.ibira da napravim nekakvo kladište mrznute robe# inače ću da progutam Ural# razliću ka pij ko /ezero# po laću Kitvaniju i E toniju a mor kim trujama i baciću va u Filipin ku brazdu. +i iz tvog komandnog tornju toltiloniru.iAh hoću brdo dolaru# ili puk noznvi:no t...

alileju# primetio je 8iotalevi# crkva u njemu nanjušila +emplara " ne# rekao je *elbo# kardinali koji u o udili . Ume to lavirinta# koji je vazda jedna ap trahtna šema# na pod tavi jednu kartu veta i ka%i# tako ćemo da uzmemo# da tačka označena vrškom Klatna u jednom datom ča u pred tavlja onu gde je Umbilicu . /edan $avolji luga nam je predlo%io nekakav tek t o hermetičar koj tajni katedrala. Kupali mo ebi glavu za koji dan ve dok *elbo nije odlučio da ponovo pribegne Abulafrji.alileja bili u templar ke pri talice koje u e ubacile u 0im# koje u bile u %urbi da zapuše u ta prokletom +o kancu# +emplar koj izdajici koji e premao da ve izbrblja# iz taštine# četr totina godina pre datuma kada i tiče rok za o tvarenje 2lana.amo me to ne dolazi uopšte u umnju& to je . " Kepo# uzmimo da u e +emplari po lu%ili Klatnom kako bi ukazali na 2upak. Ali da lije tu po intimu jodnu toliko lo%enu poruku da hi ho ntklo kuko je Umbilikcu # ii :iidcn :. ?(do je onda Umbilicu # u 8an koj ili u . *io am u mogućno ti da u vrlo kratkom roku predlo%imjedno izuzetno otmeno rešenje.tigao je trenutak da e prona$e kakva namena za Klatno.en Albana. Eto zbog čega je na proce u . A odgovor je bio& .en"-ar'ton de"<an# . l/aklo# +emplari u organizovali 2lan tako da amo njihovi nii.klonište.k(cimi# ii Kn liru ii ?NliiliiniiiAi A 7P4Nekakva karta. ali jedna karta ima znak u tački Umbilicu a. Ali gde.+umar je bio aran%er' ki centar# <uma 1rijenta o novna %itnica. " . . U vakom lučaju ovo otkriće je objašnjavalo zbog čega u maj tori zidari tra irali lavirint# tilizovanu liku i tema podzemnih truja. 2otra%ili mo kakvu liku lavirinta u <artru& jedan olarni at# jedna ru%a vetrova# jedan i tem %ila# jedna linavatra a po panik kretnji !mije. 2o našemu autoru graditelji <artra u jednoga dana obe ili okomito %icu o čeoni kamen luka# pa u odatle vrlo jedno tavno došli do zemljine rotacije. Na <koli e nalazi Fukoovo Klatno. " 8a# cepidlačio je *elbo " ali uzmimo da u ponoć Klatno o 'cilujc du% jedne o e " recimo da ka%em " Kopenhagen " Kejptaun. Eto izvora njihovog bo' gat tva. 1ni u hvatili da kako bi u potpuno ti izvukli kori t od voje tajne moraju da ačekaju jedan tehnološki razvoj za koji će biti potrebno najmanje še t totina godina. Ne# tvar bi morala daje mnogo komplikova'nija. /edna globalna karta truja. A onaj koji po eduje fragmenat a znakom već ve zna i nema potrebu za dugim fragmentima. lodnici# u trenutku kada budu bili u mogućno ti da valjano upo'iniho ono što znaju# otkriju gdo e nalazi +olurički 2upak. Ali kako u niza lali ?niginonte voga otkrića onoj trido otšo torici ra utoj po hvii(u.ijom 2o tel umire BHGB. !ar nije bilo toliko dolova jodni9 i to poruke. *ekon je vikont od . Ali bile u to mrvice.

iini godinu po toji noko ko e ilno muči da f)n odr%i BB tom tnnju. A kuji nt9 mn. dr%ali pod kontrolom# da u po le prvih ek perimenata Fukoa dali da e Klatno tamo tavi. 2roračunat# je do u t. Ukoliko u +emplari napravili voje otkriće u . 8akle# amo me to dolazi u obzir.oh /o " 1pro tite# rekao je *elbo " 2o lednji a tanak je /eru ali'mu.klonište# da u ga od tarešine .no voć . . " .u izla kom uncii odro$enom dana u godini### f ( 7hi B vana# praznik letnjeg ol ticija.o t# t#ot.Acdii budu nngo zoru 6Q# junu# dim vo(..evernom 2olu to obavi za 6Q ča a# na ekvatoru ravan o cilacije nikada ne varira. " A ko nam pa ka%e da u napravili otkriće u . Nije li vrh kupole 1marove 8%amije me to gde bi trebalo obe iti Klatno. 2otom e za to priprema tokom ćele godine# a 67. 8a e konačna objava tiče 2upka# za to je znalo vih 7O. " Ali naš $avol ki luga priča kako i u <artru po toji jedna napr lina na vitra%u kora i da u datom ča u dana jedan unčev zrak prodire kroz napr linu i odlazi da o votli uvek i tu tačku# uvek i ti kamen na podu. " 2a. U koru .iinčine# i voroviil.ujni.en"-artenu# njihov proračun va%i amo za 2ariz# jer bi u 2ale tini Klatno označilo jednu različitu krivulju. juna ledeće godine vih še t grupa e a taju u 2arizu# kako bi konačno aznali gde je Umbilicu # i da bi e potom dali na po ao u cilju pokoravanja veta. " =eka e naredna godina. Evo mehanizma./u%noj Africi. 2o toji previše pokazatelja.ama činjenica da u izabrali .en Albana# do 2o tela# do Konventa# .en"-arten za voje ..en"-artena nalazi e jedan prozor oko kojX9f)a je zguljen maltor na me tu j)dc u dva obojena ili iiiuKi:i takla pričvršćena vezivnim olovom. " Ali po lednji a tanak je u /eru alimu.avršeno# rekao je *elbo. ( pravna primedba# rekao am. " Ali šta ako je oblačno. Klatno je već upotrebljeno u . " Eto# toga dana i toga ča a# prvi zrak koji prodre kroz ovaj prozor udara na Klatno i tamo gde e Klatno nalazi u trenutku kada ga udari ovaj unčev zrak# tačno u toj tački na mapi nalazi e Umbilicu 9 " . Ne pamtim kakav zaključak e iz toga izvodi# ali u vakom lučaju radi e o jednoj velikoj ?. " Ne# ubedio am ga. " (pak# *elbo je bio uporan " po toji jedna druga tvar koja me nije baš uverila.en"-artenu. U /eru alimu e vrši laganje poruke# a to nije trenutačna tvar. " U izve nim tačkama globu a Klatno i puni op tveni ciklu za 7O ča ova# na .

*roj dva# jedna mapa nadahnuta -akrobijevim . Nije Klatno to kojeje u lu%bi mape# mapa je ta koja je u lu%bi Klatna.ada ćete da vidite. . juna. 1bratite pa%nju da radi otkrivanja gde e nalazi Umbilicu nije potrebno imati tačnu mapu# u mi lu koji mi dana pridajemo terminu. . " Ali to ne razrešava naš problem# rekao je 8iotalevi.omnium . -o%eš da znaš vu o Klatnu# ali ako no znaš koju mupu da upolirbiš izgubl'ion . HG> " 8a li te ve tni kartograf ke ituacije u vreme +emplara# govorio am.vakako da ne# a ni onaj a 7O nevidljivih.# (nternacionalna Ne'Ari totelov ka *iblioteka# B4HG# ((# Q# tr. /elA u redu.ada napravimo bilo kakvu hipotezu# pa da ka%em na primer& da toga fatalnog jutra Klatno mora da e na$e u jednoj zoni neo etno ka i toku# gotovo na granici kvadranta jug'i tok. Evo# broj jedan# neka mapa iz S(( veka. 2reuzima trukturu mapa pod +# gore je Azija a !emalj kim 0ajem# a leva Evropa# a de na Afrika# a tu preko Afrike po tavili u čak i Antipode. juna odredio tačku tamo gde e# na toj mapi# i ne na drugima# pojavljuje /eru alim. 8ovoljno je da je u pitanju jedna mapa koja ima ledeću karakteri tiku& pošto je već u merena# pokazuje Umbilicu u tački u kojoj e Klatno o vetljava u zoru 6Q. 8a e radilo o kakvom ča ovniku# rekli bi mo da Klatno treba da označi pet i dvade et i pet. ?Alfred Ko%ib ki# Nauka i zdravlje# B477) Q izd. Afrika je pomalo ti nuta# ali trpljenja. " 2oruka kazuje jednu tvar za koju niko nije mogao da zna& koju mapu upotrebiti. /er ako ne izdvojiš pravu mapu# ništa od toga. " U tom veku kru%e arap ke mape# koje izme$u o talog tavljaju Afriku gore a Evropu dole# mape moreplovaca# ve u vemu do ta tačne# i mape od pre tri četiri totine godina# koje u u školama još uvek matrane za valjane. 2okušajmo da mi limo na jednu mapu koja e upravlja na kanon ki način a i tokom u meru ap ide i zapadom prema nao u# jer u tako u merene crkve.ada pazite& tavimo# radi či te hipoteze# daje Umbilicu u /eru alimu. " Ni mo na tramputici# rekao am.cipioni # no koja dopiru u raznim redakcijama ve do edamnae tog veka.ada pazite# u merite obe mape na i ti način i primetićeto da na prvoj pol# i dvade etpet odgovaraju Arabiji# n na drugoj Novom !elandu# budući da u u toj tučki Antipodi. " .taje tu hteo *ekon# ili 2o tel ili am Fuko " razlog zašto e uhvatio u kolo a Klatnom je te u tome što je i on padao u i tu kliku " taje to hteo# ka%em# vetibo%e# tavljajući jednu mapu veta na pod i u merivši je prema tranama veta. Na tramputici mo. . 1tišao am da bih pronašao kakvu i toriju kartografije. A U7GB>G7 /edna mapa nije ama ta teritorija. Na našim modernim kartama# /eru alim je najednom odre$enom me' tu# i čak i dana zavi i od tipa projekcije. . . No +emplari u ra polagali nekom mapom koja je napravljena ko%na kako. -ogla je da bude najbe mi lenija mapa na vetu# amo ako je pošto je jednom tavljena i pod Klatna# udbono ni unčev zrak u zoru 6Q. 2ratite me.katedralama pa otuda i nije bilo neka tajna. 2a# kakvog je to značaja imalo za njih.

A moglo bi čak da bude da u 8i i *ekon ili ko drugi u najmanju ruku rekon trui ali poruku# ko ad to zna# poruka je kazivala mapa je na takvom me tu# ali u me$uvremenu# a vim onim što e de ilo u Evropi# mana tir u kome je dr%ana je izgo' reo# ili je pak mapa bila ukradena# ko zna na kom me tu akrivena. -o%da po toji neko ko po eduje mapu# ali nezna čemu lu%i# ili u tvari zna da nečemu lu%i ali nezna baš tačno čemu# i luta po vetu u potrazi za kakvom mušterijom. +o# govorio je *elbo# " daje objašnjenje zašto e već 8i toliko upuštao u po ao a tim kraljev kim kartografima. Flad je čovek koji pripada društvu 0u%e i Kr ta u Kondonu# ne zaboravimo to. lAonikii ju adr%ala avoln# u najvećoj mogućoj mni šlfrovane# u toiniB kX(i@ pnmaii pravu inupii# koju je# o im toga namata u nu%di. 2omi lite# pravi pravcati ra pi ponuda# la%nih pravaca# poruka koje u drugo kazivale a bile čitane kao da govore o mapi# i poruka koje govore o mapi a bivaju čitane kao da prave nekakve aluzije# taja znam# na proizvodnju zlata. 2oruka je govorila gde treba pronaći mapu# u kome rukopi u# u kojoj biblioteci# mana tiru# zamku. " =injenica je da u $avolje luge pore# pore# govorio je *el'bo.. 2ojavljuje e u drugoj ra pravi iz ( torije 1beju 3a eljena 0oberta Flada. " . "' -o%emo da e zakitimo a iniciranima.. !nate li odakle je. +o nije neka mapa. Evo pogledajte jednu drugu mapu. Ali dopu tite mi da na tavim& prepoznali te am plan ituacije# to je jedan pokretni točkić# poput onoga koji je kori tio +ritemije za voje šifro'vane poruke. ( verovatno neki pokušavaju da rekon truišu upravo mapu a na o novama pretpo tavki. U pitanju je jedan projekat mašine za i probavanje varijanti# za proizvo$enje mapa koje menjuju jedna drugu# ve dok e ne prona$e ona prava9 ( Flad to kazuje# u vom uput tvu& ovo je kica jednoga in trumentuma# trebajošnanjemuda X9 radi. " 0ecimo mikro'makroko mičke podudarno ti. " Ali zar Flad nije bio onaj koji je uporno poricao zemljinu rotaciju.toji da mo mi jedini do tojni na lednici +emplara. +o je ona karta koja je zamišljena da bude po tavljena i pod Klatna9 +o u nepobitni dokazi# kako je moglo da e dogodi da niko još na to ne pomi li. 2o većeni poriče ono što zna# poriče da to zna# la%e kako bi otkrio tajnu. " Kakvom tipu pretpo tavki. Ne da bi poznao Epravu@ formu veta# već kako bi rekon trui ao# me$u vim pogrešnim mapama# jedinu koja bi inu po lu%ila# pa dakle . ( ada šta radi naš 0oberto de Fluctibu # kako je već voleo da ga zovu. Ne prikazuje više kakvu mapu već jednu čudnu projekciju čitavog globu a uzimaju " 2ol za tačku gledišta# mi tički 2ol prirodno# pa dakle uzimajući za tačku gledišta jedno idealno Klatno obešeno o čeoni kamen idealnog voda.:i. Kako je mogao da mi li na Klatno.

eograf ku <irinu Francu ke# u <paniji# u Francu koj# u Engle koj i u <kot koj# kako bi e odredila variranja ile gravitacije kao i zemljinipodeoci na du%ini meridijana 2ariza.toga u +emplari računali na še t vekova.& !bornik geodet kih# a tronom kih i fizičkih rimedbi# obra$en na zahtev *iroa za . Ali to nije bilo do ta.@ *avio am e fantazmagoričnim na lovima# poput onoga Iana *ati ta *ioa# iz BG6B.alileja pa nadalje na taje mahnita potraga za klatnima. objavljuje !birku ek perimenata za 1dra$ivanje 1blika !emlje po red tvom Klatna koje malo vibrira po 0azličitim 8u%inama. Nijii loftu# injo lošo# govorio je 8lotalevi. ?kada ne u Nemačkoj ra$a . Kolber# i ti onaj koji poziva u 2ariz . 2retek t je kako ih upotrebiti za odre$ivanje geo' graf ke du%ine# ali kada BOGB. Ka nije# od . iAronući i tinu pu'i c BBB lučno iAokon trukcijt> jodnog la%nog tek ta. A kada objavljuje voj :orologium# u kome razvija galileov ke intuicije o klatnu# ko njega to poziva u 2ariz. UGQ 1 novna briga ove . A ont\j tajan tveni .jedinu odgovarajuću. 3rlo je verovatno da u +emplari# u prva dva dela poruke# onima koji u u po edu 2ortugalaca i Engleza# aludirali na neko Klatno# ali u ideje o klatnima tada još uvek bile neja ne. BPQ6 ?godinu dana pred prvo dokumentovano pojavljivanje grofa od . U Francu koj# <paniji# Engle koj i <kot koj9 ( u vezi a meridijanom . . 4H"4O> Nedaće ovih še t grupa ni u e vele na potragu za mapom.rof .en Iermena9> izve ni 8e -ajran pret tavlja jednu ra pravu o klatnima na Kraljev koj Akademiji Nauka) BPHO.alomona de Kau a da bi e pozabavio i podzemljem9 Kada BOOB.trogi +emplar ki 2ropi 9> neki *u%e piše Eo piavcima koji e tiču vih okomitih niti. Accademia del Rimento Ek perimentalna Akademija anticipira Fukoove zaključke# Keopoldo de A-edici je ra pušta u roku od pet godina# a domah potom prima u 0imu# kao krivenu nagradu# jedan kardinal ki šešir.er Edvord . (j%an otkriva da jedno klatno# koje je tačno u 2arizu# ka ni u Kajenu# odmah mu biva ja no da to zavi i od variranja centrifugalne ile koja na taje u led !emljine rotacije. ?Kri tijan (j%an# 2i mo Kolberu# .ebinkoji BG67. /edno je zatitrati okomito običnu nit a a vim drugo napraviti mehanizam takve precizno ti da bi bio o vetljen uncem baš u odre$enom ča u. *ekonov ko krilo e daje na po ao u tom pravcu# i na toji da privuče na voju tranu ve inicijante a kojima očajnički pokušava da tupi u vezu.om -artenal A .alomon de Kau # piše za 0išeljea jednu ra pravicu o unčanim atovima. 2odudarno t nije lučajna# čovek koji pripada društvu 0u%e i Kr ta# .abrana 8ela# :ag# BGGG"B4HC# 3(# tr.kupštine# i ona naj vr i hodnija# treba da bude " kao moj avet " ona koja e a toji u radu na prirodnoj i toriji prema nacrtima 3erulamija. ( tokom potonjih vekova lov za klatnom e na tavlja.

A za račun Rar ke Akademije Nauka u 2etrovgradu.a Filea je i to što i 2olifil.ara$ivao am. Eto kako je dobro dolazilo ve ono toje . označavaju 0u%u i Kr t rereformatorku. ?-išel Kami# Iil 3ern# inicirani i inicijator# 2ariz# 2ejo# B4GQ. Fog. " Kako e zove protagoni ta Rrnih (ndija. 3ern emituje izuzetno prepoznatljive znakove.K.. /edno ime koje firmtf& Ea # na grčkom# čuva mi ao globalno ti ?pa je dakle ekvivalent za pan ili polM> .K. " Ni mo na trani# gazimo nogama po zemlji.* GH Filea .. . *ez umnje 3ern pripada 8ruštvu E-agla@. 1tkud čak i 0u i.7GHFjodor 2etrovič Kitke# koji BG7O.alon na lućivao& manje više Fu'koovo doba je to u kome indu trij ki vet# tvorevina bekonov kog krila# započinje a i kopavanjima podzemnih mre%a u rcu evrop kih metropola. 7. 0u%a i Kr t. 0obur Konkeran ?1 vajač># 0. objavljuje rezultate vojih i tra%ivanja o ponašanju klatna tokom jedne plovidbe oko veta. 3ern i tra%uje od gore do dole mre%e teluričkih truja.an o 2olifilu. <to e tiče Foga# to je magla# u engle kom. 8ok e pri ećam tih nedelja ceo lučaj. 1n je čak bio tako ljubazan da nam tačno odredi odno e izme$u toga društva i društva 0u%e i Kr ta# jer konačno# taje pa taj plemeniti putnik zvani Filea Fog ako ne jedan iz društva 0u%e i Kr ta. A taj 0eform"KlubA e ra$a u 2ol'-olu# prizivajući tako po ko%na koji put .rala.. 8Ion . A 0obur čitan od pozadi daje 0ubor# rumenilo ru%e. 67P" 67G> 0ekon trtui anje nam je uzelo dane i dane# prekidali bi mo naše po love kako bi mo tome po vetili i po lednji atom# čitali bi mo ve što bi nam dopalo u ruke# enciklopedije# novine# priče i tripove# izdavačke kataloge# uzdu% i popreko# u potrazi za mogućim kuršlu' ima# za tajali bi mo da prekopavamo po vakoj tezgi a knjigama# njuškali bi mo po kio cima# krali bi mo nemilice kucane tek tove naših $avoljih lugu# obrušavali bi mo e u trijumfu na kancelarija bacajući na to voje po lednje otkriće. C *o%e# ada kada na to pomi lim# celokupno 3ernaK1 delo je nekakva inicijatička objava tajni pod' zemlja9 2utovanje u redište zemlje# dvade et hiljada milja pod morem# pećine tajan tvenog o trva# pro trano podzemno kraljev tvo Rrnih (ndija9 +rebalo bi rekon trui ati plan njegovih izuzetnih putovanja# vakako bi mo pronašli koncept pirala ame !mije# nekakvu kartu leM 'a nanovo pravljenu za vaki kontinent po ebno.aral# gotovo jedan anagram . A ako je u me$uvremenu jedna grupa# vakako iz bekonov' kog na le$a# odlučila da otkrije tajnu koja e tiče truja a bez mapa i bez klatna# pre lušavajući iznova# od početka# dahtanje zmije.mi e čini mahnitim# kao u nekom blje ku# baš kao . A zatim# ne pripada li mo%da 0eform"Klubu# čiji inicijali 0..# tr. " +o je i tina# govorio je *elbo# " devetnae ti vekje op ednut podzemljem# Ian 3al%an# Fantoma i Iaver# 0okanbol# pravo idimi dodirni izme$u kanala i kloaka..

/er e pri bušenju dopiralo do dubokih lojeva# no Kelti i +emplari ni u e ograničavali na i kopavanje bunara# zabadali bi voje u pravne klipove ka nebu# radi ao'braćanja od megalita do megalita# i prihvatanja uticaja zvezda.. +amo u bili poznti# u prošlom veku# kao pratioci Francu kog +ornja. ( u toj tački je hvatio. A oni u ti kojima e Ajfel obraća kako bi mu izgradili kulu.emona# u prodorima i kokovima# a vratima koja e otvaraju i zatvaraju uper oničnom brzinom# krem tortama koje lete# jurnjavom po tepenicama# gore dole# u reti tarih automobila# tre' kanje po policama u dućanu od mora kutijica# boca# ireva# pe'nušanja ki ele vode# pr kanja vreća a brašnom.itoa. A 0ik iz Kazablanke..# i kako ilnom energijom traga n ?-ilom poriču daje pronašao 0o a'RruZ. HH"HO> . /edna umerena i uzdr%ana 3avilon ka kula.iopenicr 5X5 :ram. (deja je pala *elbu tokom jedne be ane noći. -egalit od metala# menhir po lednjih Kelta# šuplji šiljak viši od vih gotičkih šiljaka. ?0. " Kako da e čovek nije rarnjeloga do etio. Ali bih e budio noću# iprimeći'viio kako Konatu Rarte iu pravi 0. 0ičard Krešou. +o je nebe ka onda# ( antena koja prikuplja informacije a vih hermetičar kih klipova koji ( u pobodeni po kori globu a# od kipova a U kršnjih 1 trva# od -acu \ 2ikću# od . (koje napi ao# u *ekonovim vre'mnnlniti# . 1tkuda tolika op ednuto t -nludomP -otodje lu%io u potrazi zarešenjem mi terije kojajeza' atinjivala tada već ve inicijante Evrope.#. A koje obavijao magiju na :dt'Nkl iiučin... Ali tu mora daje po tojalo nešto drugo# nekakav drugačiji poduhvat koji u bekonovci započeli# čiji u dometi# čije etape bile pred vačijim pogledom# a niko toga nije po tao ve tan.. Ni am o tome govorio Kiji# kako je nebih onera polo%io# ali am u najmanju ruku zapo tavljao /ulija. 7GPGO 1va nauka# kojoj e trag nije zameo# barem njenoj materijalnoj trani# prene ena je na pobo%ne graditelje od trane kalu$era iz . Ali zbog čega bi 2ariz imao potrebu za tim be kori nim pomenikom. toranj# rekao nam je ledećeg jutra..R. <arpantije# -i terije katedrale u <artru# 2ariz# Kafon# B4OO# tr. U Nvakom lučaju# i kakav god daje bio ritam# udbina na je darivala# jor kada %elite da na$ete veze tu ih mo%ete odmah da na$ete# po vudu i medu vima# vet e ra pr kava ujednu mre%u# u vrtlog rodno ti pa ve upućuje na ve# i ve objašnjava ve. 2a onda 0anMeri de Kulcubidi# Kuna šn# Kejinond Rendler..ada mo imali ćelo moderno doba prošarano vrednim krticama koje u izbušile podzemlje uhodeći našu planetu odozdo. 2romolio je glavu kroz prozor i video je u daljini# iznad milan kih krovova# vetlo ti metalne kule 0A(a# velike grad ke antene. " Ajfelov. 0one dl) Aatobrijan.. A naprotiv# da bih e pri etio vega onoga izme$u# minulih vremena " o tatka %ivota koji e odvijao oko na " ve mogu ponovo da pročitam kao neku priču na u porenoj traci# 2lan koji e formirao korakom umetničke gimna tike# poput laganog rotiranja di kobola# odmerenih o cilacija bacača kugle# dugih perioda golfa# bezumnih iščekivanja bezbola.nekom filmu Keri .

tejtn Ajlenda# koju je %eleo inicijant Kafajeta# od obeli ka iz Kuk ora# od najviše kule iz +umara# od Kolo a a 0o'5 do a koji na tavlja da emituje iz dubine luke gde ga više niko ne nalazi# od hramova iz brahman ke d%ungle# od tornjića 3elikog !ida# od \vrha Ajer 0oka# od šiljaka <trazburga kojima e ladio inicijant \. C 8iotaleviju tada ni am . +ako je iščitana celokupna i to rij a nauke& amo nadmetanje u vemiru po tajalo jo hvatijivije# a tim lu$ačkim atelitima koji i ne nulo ništa drugo nego što fAotogralAišti površinu globu a kako bi uočili noprimot. 3erujem da tu više ne po toji razlika# na odre$enoj tački# izme$u navike da e la%e i uve'renja kako e naviklo da e la%e. K. Ali u dugim pauzama u kojima je vako akumulirao dokaze za kolektivne a tanke# i mirne ave ti akupljajući komadiće za jednu mozaičnu parodiju# naš e mozak privikavao da povezuje# povezuje# povezuje vaku tvar a bilo čim drugim# a da bi e to učinilo automat ki bilo je potrebno poprimiti navike. *io am uveren da ih vodim# o ećao am e kao da ponovo lupam po ago'gonu tokom onog obreda& na onoj i trani koja proizvodi emocije a ne na onoj a koje e podno e njihove po ledice. 0ene Kler u 2arizu koji pava..lobode a . A za razgovor medu njim@ razgovor o +ornju# razgovor o . (li poput onih koji %ive ami a jednim p om# govore a njim po ceo dan# u početku e trude da hvate njegovu logiku# ka nije na toje da on razume njihovu# i prva to tidljivo otkrivaju# zatim a ljubomorom# kada u već igurni daje on po tao poput njih# oni u po tali poput njega# i kada u pono ni što u ga humanizovali# u tvari u ami poštenili. ?3.tounhond%u. +o je i torija uhoda& ubacuju e u tajne lu%be neprijatelja# navikavaju e da mi le kao on# ukoliko i pre%ivljavaju to je upravo jer im je ovo pošlo za rukom# očito da po le izve nog vremena prelaze na drugu tranu# koja po taje njihova. K. 7H7> Kada mo razmenjivali rezultate naših domišljanja činilo nam e# i a pravom# da e produ%ava u igri a ocijacija# neobičnim kuršlu' ima# a zbog čega bi mo e tideli# čemu mo to poklonili pa%nju " da u na za to optu%ili. F. 7*G GP =udna je to podudarno t da folio izdanja iz BO67# koje toji pod <ek pirovim imenom# adr%i tačno 7O dela.tejta# pa ka%ite vi na koje car tvo je aludirala ova tvorevina američkih inicijanat ako ne na car tvo 0udolfa u 2ragu9 +oranj hvata informacije iz podzemlja i konfrontira ih a onima koje dolaze a neba.no tonzijo# podvodne tokovi9# Nlrujiinjii toplog vazduha.. 3ig ton# Fren i *ejkonprotivu Fantom kog Kapetana <ek pira& 0ozenkrojcerov ka -a ka# Kondon# Ki'gen 2ol BG4B# BG4B# tr. -o%da jer am bio vakodnevno u vezi a Kijom# i a detetom# ja am od ve trojice# bio onaj koji e najmanje zaludeo igrom.. 0ene Kler# 0.ete# od lukova -aunt 0ašmora# koliko je tvari hvatio inicijant :ičkok# od antene Empajer . A to je ono toje pod ticalo našu nameru " ada već prećutnu# kako je nameće etiketa eronije " pa mo parodirali tu$u logiku. A ko nam pru%a prvu za trašujuću kinematograf ku liku +ornja.

ovorim# pri kraju dina tije# Ajnštajni# 1dva%ni# koji tra%e tajnu u rcu mikroko 'mo a prave pogrešno otkriće. Ali mo u tvari pomišljali na nešto drugo. Neki od njih polaze od nečega što e graniči a amim naučničkim nom# a završavaju u ćor okaku. <to e *elba tiče poi tovećivao e čak i na nivou ave'Nli. !atim on uzima inicijativu# poi tovećuje <ekinu# narod u progon tvu unutar Rar tva a proletarijatom# izdaje očekivanja vojih in pira'tora# preokreće merove tendencija judej kog me ijanizma.redišta. " 2oput onog drugog +emplara# Frojda# govorio je *elbo " koji ume to da i kopava u lavirintima fizičkog podzemlja i kopavao je u onima iz p ihičkog podzemlja# kao da o . 1tkuda to ova toliko gotička metafora.afeda# i na tojao da ubaci u potragu ceo *o%iji narod. Na primer# najnovija ma onologija vidi u (luminatima iz *avar ke# koji u te%ili za razaranjem nacija i de tabilizovanjem dr%ava# ne amo in piratore *akunjinovog anarhizma već i amog mark izma.. +emplari celoga veta# ujedinite e.znao# ada znam# 8iotalevi je privikavao voje telo da mi li na $avol ki način.al?9viUa je imbnlo da primot.afAoru od tvari# onaj tajan tveni i za lepljujući kvalitetkoji nam jo odu vok omogućavao da uvidimo i ka%emo kako je neko po%i'vlm-o a da uop lo no podrazumevamo da u mu izra le kljove i daje dubio kiv. No vi mo polako gubili onu intelektualnu vetiljku koja nam jo oduvek omogućavala da razlikujemo lično od indentič'iing# mol. -apa radnicima. #hi am e privikavao# 8iotalevi je po tajao izopačen# *elbo je bivao proobraćen. !ai ta# u danima koji u ledili bili mo u tanju da malo po malo i tematizujemo čak i neobična krila tog bekonov kog toka. !n l>iol. Ako mo to i primetili# mi lili mo daje proveo odmor nagnut nad vojim rabin kim vicima. Njegova fina put albina pokazivala je ada %ućka te prelive.no# a uprkn lotno bole nik mi li Epo%ivinčeno@ i odmah uočava onoga koji BBB j X ' ili rijo ili gmi%ci ili leti. Komuni tički -anife t arka tično aludira na fantom ki lov za 2lanom koji drma i torijom već nekoliko vekova..imo# da ni mo bili toliko uz' KiAkiiu bili da i@B # vo ^medo krnjom luta. a rečitom frazom Ebauk kru%i Evropom@. " " +o je gubitak . " 8a# govorio je *elbo " ali i bekonovci imaju voje prolazne nezgode# ne verujete. ( predla%e nekakvu alternativu kako bekonovcima tako neotemplarima. 2ojavio ho mnogo 7G4mršaviji# ali nije to bila ona %ilava vitko t nekoga ko je proveo više nedelja u pešačenju po planini. 8etinja to. Ume to teluričke energije# či te# pri' i \ rodne# otkrivaju atom ku energiju# tehnološku# prljavu# zaga$enu. \ 2ro tor"vreme# greška !apada# govorio je 8iotalevi. 3akcina i penicilin kao karikatura Elik ira za dug %ivot# mešao am e u razgovor. (luminati u bili provokatori koje u beko' novci ubacili me$u tevtonce# no na a vim drugo u mi lili -ark i Engel kada u započinjali -anife t iz QG. . 8ivno9 (ma li *oljeg i torij kog opravdanja za komunizam. -ark je bio jedan /evrejin# moguće je daje u početku pred tavljao gla nogovornik rabina iz :e'rone# ili iz .

U prvom izdanju . # K..oderana -adam *lavacki# 76. 2ri ećao am e .o to' 74C riče nevidljivih# ali e toliko brzo ubacila u igru i time delimično pomutila projekte# delujući kao elemenat konfuzije.alonovih reći o mr%nji a kojom je otac Ki'rher izlagao ruglu društvo 0u%e i Kr ta a baš dok je govorio o dubinama zemalj ke kugle. !a mene je p ihoanaliza roba za nervne bole nike. 74BdGG *aron fon :unt# 3itez 0emzi. " 1tac Kirher# govorio je# " u neku rukuje redišna lično t u ovoj priči. " 8a# a peni je amo jedan falu ni imvol# zaključivao am ja.0. A i 2.. 4Q. /oft uvok no znamo jjdo do me timo pavlikijane i jeru' aliniljuno. ( u ovci. ?2i mo =arl a . u jodnom drugom grupom koja nijo rinilu duo trldoNot.BGPP) iz 0azotkrivene (zi$e# BGPP# tr.reli mo ih toliko puta# još od vremena prvih manife ta društva 0u%e i Kr ta.B. .etc# 2o većen od Engle ke *ratije 0u%e i Kr ta i drugih tajnih društava# BB. 3eć BO6C. " 1nda go podo# ne puštajmo e lobodnim hodom. *io je u prepi ci a najboljim engle kim naučnicima# a potom vaka od njegovih knjiga preuzima tipične rozenkrojcerov ke teme# prividno kako bi ih porekao# u tvari da ih pri voji# da iz toga ponudi voju kontra reformacij ku verziju.-. pojavljuje e u Nemačkoj jedna 0o a /e uitica# gde e pod eća daje imvolizam ru%e katolički i marijan ki# pre nego li rozenkrojcerov ki# pa e in inuira da u dva reda oli' darna# a društvo 0u%e i Kr ta amo jedna od prerada jezuiti tičke mi tike za potrebe širokih lojeva reformi ane Nemačke.la a# taj go podin :azelmajer# o u$en na robiju od i u ovaca zbog vojih refor'macij kih ideja# uporno kazuje da u i tin ki i dobri i u ovci oni# članovi društva 0u%e i Kr ta.0. Kadoš# -.. Klatna %eli da prouči upravo on# otac Kirher# i to i čini# premda na . 74C> .. -emfi # K. Ali pro nofio ftt. .tome već ni u i ve i bolje rekli alhemičari. BCQ# Eng. !a toje taj čovek# koji je toliko puta dokazao da ima po obno t zapa%anja i mi ao za ek perimenat# potom porekao te retke dobre ideje na hiljadama tranica koje kipe od neverovatnih ideja. +emplarizamje /ezuiti' zam.at\jo roli mo no .o mo nioVli XlXi odgovorimo mi novo UDil. ( ne gubimo vromo. Kepo# Kirher piše vojih tride et dela i prekoračuje ve obime kako bi ugeri ao pravi i i pravni članovi društva 0u%e i Kr ta oni# i u ovci. ( u ovci na toje da e dokopaju 2lana. i mnogi drugi koji u obrazovali tepene unutar ovih obreda# radili u pod uput t'vima . " Ali ti i taj# in inuirao je 8iotalevi " koji pokušava da objavi knjige doktora 3agnera.enerala 8ru%be ( u ove.

h( nijti limfno da o odre 746 kne vojih talnih ideja# vojih kabalizama# vog ekumenizma# a te tvari i u ovcima nikako ni u mogle da e dopadaju# još ništa manje nego njegova uporna ideja# oko koje 2o tel nije bio preman da e naga$a# da Kralj . . Nije vredelaona da i u ovci uvek znaju o vemu malo više od $avola. :teli mo neko uverljivije objašnjenje. <ta radi jedan i u ovac ako mu 2o tel . ( u ovci ne znaju ko je njegov na lednik. /ako mo brzo došli do njega. Iele da aznaju koga će re ti te udbono ne BHGQ. +ako je na jednoj odre$enoj tački došlo do loma# 2o telje o tavio i u ovce " to je t i u ovci u ga o tavili pred vratima. " Ah# ako je do toga# rekao je *elbo# "jedan i u ovac ma%e dva +emplara za ručak i dva za večeru. 8akle i u ovci# preko 2o tela# i zahvaljujući jednom trenutku voje labo ti# dolaze do aznanja o tajni +emplara. " Ali kako je to i u ovcima polazilo za rukom da znaju o :unu# kada u e templari izbezumili amo da e ne odaju.veta mora da bude kralj Francu ke. propao.oriju i u ovaca iz Krctino Iolija ?i dok mo e grohotom mojnli nad liin ne retnim imenom> otkrili mo du jo 2o tel# zah'vućon vojim mi tičkim ludilom# iz voju iL.veti (gnacije odlazi u večno bla%en tvo# ali njegovi na lednici ne pavaju# i na tavljaju da dr%e na oku 2o tela.# i utoliko vredi očekivati ga ad majorem 8ei gloriam.voj način# izumevši jedan planetarni ča ovnik kako bi znao tačan at u vim edištima 8ru%be ra utim po va celom vetu. +rebalo je taviti e u polo%aj jednog i u ovca. . (gnacije je bio vetac# no <panac. No ako je 2o tel bio i u ovac# makar za jedan kraći period# vetom (gnaciju " kome je dao zakletvu po lušno ti perinde ac cadaver " ipak mora daje poverio voju mi iju.ijom 2o tel# ponovo.oljo zn pirituolnom rego' nenicijom# ( fDQQ. 2reli ta'viijući i l. Ali avaj# 2o tel umire pre toga# ništa ne vredi " kako je potvr$ivao jedan od naših izvora " što je jedan nepoznati i u ovac bio pri utan pored njegovog amrtničkog odra. Ako tvari tako toje# i u ovci ni u mogli da znaju daje u ret iz BHGQ. (gnacije gu jn primio nt\ odirA. " 1pro ti Kazaubon# rekao je *elbo# " ima tu nešto što mi nikako ne ide. pitao je 8iotalovi. /edna takva tajna biva i korišćena. ( oni u bili ra pušteni# i više no jedanput# a u to u bile umešane vlade ćele Evrope# ipak u još uvek tu. do piB@9 Xlo vetog lamici ju od (i1/oln u Kimu. 8ragi (gnacije# mora biti da mu je kazao# znaj da uzimajući mene uzimaš tako$e i tajnu o templar kom 2lanu čiji am ja nedo tojni pred tavnik od francu ke trane# a povrh toga# vi očekujemo treći toletnji u ret u BHGQ.iA3ijtmjiiin# ali BAon(. " Ali ne treba zaboraviti# primetio je 8iotalevi# " da u# koliko znam na o novu izjava neznabo%aca# ti i u ovci bili ljudi od čelika koji e ni u tako lako dali prevariti.

. Ali vikonte# -i'(nrdii# ovi u mi izgledali kan nu i... Ali u i u ovci# tek što u e pojavili manife ti# odmah vatili aluziju. 8ugo mo e prepirali oko mog predloga# i konačno mo odlučili# zajedno e lo%ili# da je bila bolja originalna hipoteza& društvo 0u%e i Kr ta bilo je udica koju u francuzima bacili beko'novci i nemci. " Ne go podine# to u ve moguće kombinacije izme$u n elemenata. U takvom lučaju# mo%e e i zami liti :oknnov lDe & hAliul# kretenu# ni i moguo da ćutiš. " 2a ne mi lite valjda da i u ovci to rade pravolinij ki# da bi i u ovci uopšte nešto znali. . " +o mi izgleda kao model za pletenje# govorio je *elbo.izmiče iz ruku. /a am odmah imao nekakvu ideju# no bila je toliko $avol ka daje ni naše $avolje luge# činilo mi h@# ne bi mogli da vare& društvo 0u%e i Kr ta je bilo jedan i u ovački pronalazak9 " 2ošto je umro 2o tel# predlagao am# i u ovci u " lukavi kim to u već bili " matematički predvideli zbrke a kalendarima i odlučili u da preuzmu inicijativu.. " ( u ovci u# govorio je 8iotalevi# " hvatili ono što ni jadni tari +emplari iz 2rovena ni bekonov ko krilo nije još na lutilo# a to je daje rekon trukcija mape mogla da bude po tignuta kombinatornim putem a to je po tupak koji anticipira onaj kod modernih elektron kih mozgova9 ( u ovci u prvi koi u izmi lili Abulafiju ( 1tac Kirher iščitava ve ra prave o kombinatornoj veštini# od Kula pa na dalje.. 1bračun kombinacija i permutacija# ama uština +emure9 *ilo je vakako tako.vakako# i u ovci u gradili ogroman# vrlo moćan elektron ki računar koji bi mogao da izvede zaključak iz mukotrpnog i togodišnjeg pabirčenja vih komadića i tine i la%i koje u oni prikupljali.ciendi. ( odmah u e ubacili u igru# kako bi pomešali karte. /edno je bilo za novati neodre$eni proje'kat# Flada# kako bi e .@ ni am naučio da e čuvuh pupi i... (:idulo# zari.tavljajuupokretrozenkrojcerov'n k BB mi tifAikaciju# tačno izračunavajući ono što će e dogoditi. Faktor ka kalkulacija# ona iz . gde.U Abulafiju# šalio e *elbo.efer /e ire. A u me$uvremenu bele%ili u ve ti# zgrtali informacije i tavljali ih.n3 +nibiiln jX& @lii l@> palo# no mini) jadnika iz Nolel " Ali onda# fjovoi in je -olbo# zlioj#) @3j)n ih kuda o društvo0u%e i Kr ta prebacilo u Francu ku i u ovci# ili ovi katolički polemičari koji rade za njih# napadaju kao jeretike i op ednute $avolom. Ali 8iotalevi koji e u me$uvremenu nabdeo za voj račun dokumentima# rekao je da e ne radi ni o kakvoj šali. -e$u (nlikiimi koji bulazne u oduševljenju# neko iz autentičnihjezgara# zatočen u čudu# moinće da i trči. Rilj i u ovaca je očito bio taj da preče povezivanje engle kih i ne'mačkih grupa a onom francu kom# pa je vaki udarac# koliko godA nizak# bio na me tu. ( vidite šta obljavljuje u vojoj Ar -agna .

\ 2ri ećam e odre$ene rezerve koju je Alje izrazio u odno u na \& 0emzija# prvog koji je u po tavio nepo rednu vezu izme$u ma one' f rije i +emplara# in inuirajući daje bilo povezano ti a katoličkim redinama. -o%da grof od . ( :-& le u *abbage -undi# le um *inarium -agnificamur. . ?-arki de Kiše# 1gled o ekti iluminata# 2ariz# BPG4# 3 i S((> ( u ovci u hvatili daje# ukoliko e %eli uzdrmati protivnik# najbolja tehnika je u tome da e tvore tajne ekte# i da e čeka da e opa ni zane enjaci jure u njih# a potom da vi budu pohapšeni.i'joma 2o tela# koji je imao maniju da e izdaje za daleko tarijeg negoAšto je te.toga je bilo razumljivo za toje# kao odgovor na ovu pletku# # BPG4. !a novane na binarnom računu.ciendi# epilooi mu G4 1brazovano je u rcu najdublje tame jedno društvo novih tvorenja koja e poznaju a da e nikada ni u videla# razu'meju e i bez objašnjenja# bez prijatelj tva lu%e jedni dru' gima. ukoliko trepiš od kakve zavere# tije organizuj# tako da vi koji bi mo' )A.loriam.& Ad -aiorern 8ei . 2red na tankom engle ke ma onerije# i u ovci odgovaraju iz Francu ke škot kim neotemplarizmorn. (li# )..izdvojila mapa polazeći od jedne polarne projekcijo# a drugo znati koliko je dokaza tu potrebno# i znati ih ve i kušati# kako bi e došlo do najboljeg rešenja.. fEli da joj e priključe padnu pod tvoju kontrolu.& le u :ardvvare W . U tvari već je 3olter obele%io 0emzija kao i u ovačkog čo' # veka. A iznad vega je drugo bilo tvoriti ap trahtni model od mogućih kombinacija a opet drugo mi liti na knkvu mašinu koja je u mogućno ti da ih o tvari. ( tako dolazi do ( of#a da Kirher i njegov ledbenik <otprojektuju mehaničke verglove# riKihanizme a probušenim karticama# kompjuter ante literam.en Ier'menu. A (3( 8.. Naprotiv& Ar -agna# 8igitale Rmidiuml (:.oftvvarel 74' BPC Arti -agna .. izve ni markiz de Kiše napi ao# anonimno# jedan lavni 1gled C ekti iluminata# gde e pozabavio iluminatima vake vr te# iz *avar ke ili već odakle behu# anarhi tičkim antiklerikalcima ili mi tičnim neotemplarima# i tavljao je u i tu vreću ?neverovatno kako u vi delići našeg mozaika polako dolazili na voje me to# malo po malo B začu$ujuće> čak i pavlikijane# da ne govorimo o 2o telu i o .en Iermena i nije oponašao . A njegova . +o društvo prihvata od i u ovačkog re%ima šlepu pokorno t# od ma onerije poljna potvr$ivanja i ceremonije# od +emplara prizivanja donjeg veta i neverovatnu melo t. Kabala primenjena na modernu mehaniku.

u# otišno u 3ilhelm bat kako bi ojao razdor medu nootiimplnhma P Nooloinplarizum mo dobro dr%ao prvom polovinom XD am' vokn# govorio jo :nlbo grozim krnjom volui# pro vira jor 7CG u ga e dočepali revolucionari# za koje je ve od *oginje 0azuma do 3rhovnog *ića lu%ilo kako bi e kinula glava kralju# pogledaj Kaljo' tra# a zatim jer u e u Nemačkoj umešali nemački izborni knezovi# pre vega Fridrih 2ru ki# čiji e ciljevi vakako ni u podudarali a onima i u ovaca.a druge trane ve gado ti koje e pripi uju +emplarima tačno u one koje u e pripi ivale ranije -ani'hejcima. +o je kao pri po lovanju# ti kupiš jedno udru%enje# ponovo ga prodaš# ra turiš ga# dovedeš ga do bankrota# revalorizuješ mu kapital# zavi no od opšteg plana# ne zanimaš e vakako gde će da završi vratar..a druge trane ve gado ti koje e pripi uju +emplarima tačno u one koje u e pripi ivale ranije -anihejcima. .i.. !a toje de -e tr# koji /e bio čovok i u ovaca# i dobrih edam godina pre nego što e pojavio innrkiz do l. 74P4C Nećete naći u pravom ma on kom kodek u drugog *oga o im onog koji pripada -anima.trategija i u ovaca nam je po tala ja na kada mo otkrili oca :iiriela. ?1tac *ariel# -emoari u vrhu i torije jakobinizma# :amburg# BP4G# 6# S(((> Nećete naći u pravom ma on kom kodek u drugog *oga o im onog koji pripada -anima. . ?1tac *ariel# -emoari u vrhu i torije jakobinizma# :amburg# BP4G# 6# S(((> . 1n va%i i za ma ona kabali tu# za drevno društvo 0u%e i Kr ta# za ma ona martini tu. B> toj tački mo pak morali da imamo u vidujednu drugu činjenicu# u koju iroti Alje nije u pevao da na uveri. 1n va%i i za ma ona ka'bali tu# za drevno društvo 0u%e i Kr ta# za ma ona marti'ni tu..je %alopojka bila da u ovi oblici templar kog mi ticizma umanjili pravi značaj ma onerije# koja je naprotiv bila pravo društvo če titih i ča nih ljudi. 1ni# po le paljivanja -oleja# po taju tajno društvo za razbijanje monarhije i pap tva i za obrazovanje jedne vet ke republike. 2ošto mi tički neotemplarizam# ma ko da gaje izmi lio# proizvodi -agičnu Flautu# prirodno je da Kojolini ljudi pokušavaju da je e otre u. 1vaj# izme$u BP4P i BP4G# kako bi odgovorio na francu ku revoluciju# piše voje -emoare u vrhu i torije jakobinizma# jedan pravi pravcati roman u na tavcima koji gle lučaja počinje a +emplarima.. U o amnae tom veku u n . *okonovci u izmi lili ma oneriju kao onaj rikov