You are on page 1of 3

GR :A 1.Lidhur me ekzekutimin e aktgjykimit te huaj penal,reciprociteti duhet te permbushet ne ? Ne aspektin juridik dhe ate faktik.

Ne aspektin juridik kushti i reciprocitetit konsiderohet se eshte permbushur nese ne te drejten e mbrendshme dhe ne kontratat nderkombetare te shteteve eshte parapare mundesia e ekzekutimit te aktgjykimit te huaj penal.Ndersa ne aspektin faktik reciprociteti konsiderohet se eshte permbushur nese shteti qe kerkone nga shteti tjeter ekzekutimin e aktgjykimit penale te gjykatave te tij,me pare ne raste te ngjajshme ka mundesuar ekzekutimin e aktgjykimeve te tilla penale 2.Ekzekutimi i aktgjykimit penale behet me kerkesen e __shtetit__ku eshte kryer vepra penale apo kundervajtja?-Nese kryresi e ka vendeqendrimin apo vendbanimin e perhershem ne shtetin tjeter dhe nese ekzekutimi i ketille do ti kuntribonte risocializimit me te sukseshem te te denuarit. 3.Cilat jane burimet juridike te cilat i referohen ekzekutimit te agktgjykimit te huaj penal? Konventa evropiane mbi ndeshkimin e delikteve ne trafikun rrugor ,Konventa evropiane mbi validitetin e aktgjykimeve penale,Konventa evropiane mbi transferimin e personave te denuar. 4.Sipas teorise se aktivitetit apo unitetit si vend i kryerjes se vepres penale konsiderohet si shtetit ku eshte ndermarre veprimi i kryerjes ashtu edhe shtetit ku eshte shkaktuar pasoja. 5.Me njohjen e efekteve pozitive te aktgjykimit te huaj penal nenkuptohet qe? Ti shtohen te gjitha efektet konstitutive te cilat i ka aktgjykimi vendor lidhur me recidivin,matjen e denimit per vepren penale te re ekzekutimin apo revokimin e denimit me kusht per vepren tjeter penale dhe konsekuencat e tjera te aktgjykimit.Ndersa ne situatat kur ne nje shtet ekzekutohet denimi i shqiptuar me aktgjykimin penal te shtetit tjeter,kjo paraqet shkallen me te lart te njohjes se efekteve pozitive. 6.Parimi i imputit e njeh e drejta e rep,se kosoves ? Po 7.Si veper penale tranzite konsiderohen? Ato vepra te cilat gjat realizimit kalojne ne territorin e shum shteteve.Veper e tille eshte p.sh.,rasti kur bomba vihet ne autobusin i cili niset nga greqia,kalon neper maqedoni me qellim qe te shperthej ne kosove.Ne kete raste maqedonia eshte shtet transit. 8. 9.Aplikimi i pushtetit represiv te shtetit sipas parimit se mbrojtjes shprehet ne rastet kur veprat penale kryhen ? Jasht territorit te vendit,por me te cilat demtohen apo rrezikohen te mirat juridike vitale te shtetit.Ky parim eshte i pranuar ne te drejten nderkombetare dhe ne esence ne variante te ndryshme ekane pervetesuar te gjitha legjislacionet penale te shteteve bashkekohore.Njohja e ketij parimi ndryshon vetem lidhur me tekniken legjslative perkatesisht metoden e parashikimit te tij.

sh.duhet qe vepra per te cilen eshte denuar personi te parashihet? Si veper penale ne dy shtetet-ne shtetin ku eshte denuar dhe ne shtetin ku kerkohet te behet ekzekutimi i denimit .sipas kerkeses se shqiperis ne raste te ngjajshme ka lejuar qe shtetasi shqiptar qe eshte denuar ne greqi ta mbaj denimin ne shqiperi 2.Pembushjen e ketij kushti e parashe konventa evropiane mbi transferimin e personave te denuar dhe nje mori e konventave bilaterale.P.Kodi penal i kosoves nuk parashe kufizime pe zbatimin e parimit universal lidhur me peshen e vepres penale. GR:B 1.kjo paraqet shkallen me te larte te njhojes se efekteve pozitive .Sipas teorise se pasojes apo suksesit si vend i kryerjes se vepres penale konsiderohet shteti? Ku eshte shkaktuar pasoja.kodi penal i maqedonise parashe qe shtetasi i huaj te ket kryer veper penale per te cilen eshte parapare denimi me pese vjet burgim ose denimi me i rende dhe nese haset ne territorin e vendit ose ekstradohet.Me njhojenefektive pozitive te aktgjykimit te huaj penal nenkuptohet ? Nenkuptohet qe ti shtohen te gjitha efektet konstitutive te cilat i ka aktgjykimi vendor lidhur me ricidivin.Konventa evropiane mbi validitetin e aktgjykimeve penale.Qe te mund te aplikohet parimi universal disa legjislacione __penale _e kushtezojne me peshen errezikshmerine e vepres penale. 4.Vepra te tilla jane . 3.me pare ne raste te ngjajshme ka mundesuar ekzekutimin e aktgjykimeve te tilla penale.Ndersa ne situatat kur ne nje shtet ekzekutohet denimi i shqipetuar me aktgjykimin penal te shtetit tjeter.I dentiteti t te normave qe mund te ekzekutohet aktgjykimi i huaj penal.Cilat jane burimet juridike te cilat i referohen ekzekutimit te aktgjykimit te huaj penal Konventa evropiane mbi ndeshkimin e delikteve ne trafikun rrugor . 5.10.Ne aspektin faktik.sepse sipas kesaj teorie veprimi dhe pasoja perbejne nje tersi dhe vepra penale konsiderohet se eshte kryer ku shkaktohet edhe pasoja e saj.Konventa evropiane mbi transferimin e personave te denuar.matjen e denimit per vepren penale te re ekzekutimin apo revokimin e denimit me kusht per vepren tjeter penale dhe konsekuencat e tjera te aktgjykimit . 11.reciprociteti permbushur konsiderohet se eshte nese shteti? Qe kerkon nga shteti tjeter ekzekutimin e akgjykimit penal te gjykatave te tij.Si konsiderohet vepra penale konekse? Vepra penale konekse konsiderohen ato vepra te cilat jane ne lidhje kane lidhshmeri me ndonje veper tjeter penale qe eshte kryer apo kihet per qellim qe te kryhet.Kuptimi i parimit te imputit 6.sh.nese shtetasi grek ka kryer veper penale ne shqiperi dhe eshte denuar dhe tani greqia kerkon nga shqiperia qe ky person ta mbaj denimin ne greqi sipas parimit te reciprocitetit faktik shqiperia do te beje te mundeshme kete nese me pare edhe greqia.Keshtu p.

teoria e pasojes apo suksesit.Cilat vepra penale konsiderohen tranzite? Ato vepra te cilat gjat realizimit kalojne ne territorin e shum shteteve.Sipas teorise se pasojes apo suksesit si vend i kryerjes se vepres penale konsiderohet shteti? Ku eshte shkaktuar pasoja sepse sipas kesaj teorie veprimi dhe pasoja perbejne nje tersi dhe vepra penale konsiderohet se eshte kryer ku shkaktohet edhe pasoja e saj ..p.Sipa s kesaj teorie veprimi dhe pasoja perbejne nje tersi dhe vepra penale konsiderohet se eshte kryer ku shkaktohet edhe pasoja e saje 11.Veper e tille eshte p.kalon neper maqedoni me qellim qe te shperthej ne kosove.Lidhur me percaktimin se cili shtet do te konsideerohet si vend I kryerjes se veprave penale distancionale ne shkencen e se drejtes penale njihen tri teori Teoria e veprimit .sh. 10.rasti kur bomba vihet ne autobusin i cili niset nga greqia.Sipas teorise se ubikivitetit apo unitetit si vend i kryerjes se vepres penale konsiderohet si? Si shteti ku eshte ndermarr veprimi i kryerjes ashtu edhe shteti ku shkaktohet edhe pasoja e saje 8.jane viktiam te veprave penale te kryera jashte vendit nga personat e huaj.ndihma e kryresit pas kryrjes se veperes penale furnizimi me arme me qellim te kryengritjes se armatosur.teoria e ubikivitetit apo e unitetit.Quhet parim i personalitetit pasiv ngase ne aspektin ? Ne aspektin kriminal shtetasit e shtetit te caktuar jane pasive.moslajmerimi i vepres penale apo kryresit.Ne kete raste maqedonia eshte shtet transit. 7. .sh.Ky parim eshte parapare me qellim qe shteti te mbroje veten sigurine rendin juridki dhe vleart e tjera nga veprat penale qe kryhen jasht vendit nga shtetas te huaj. 9.