ΤΑ ΔΟΛΏΜΑΤΑ! ΠΙΆ ΨΆΡΙΑ ΠΙΆΝΟΥΝ?

Δόλωμα είναι το ελκυστικό μέσο, για την εξαπάτηση έλξη και σύλληψη των
ψαριών ' άλλων υδροβίων οργανισμών. α δολώματα είναι σκουλ!κια,
καραβιδάκια, γαρίδε", καραβίδε", τεμά#ια από μύδια καλαμάρια, σουπιέ", άλλα
υδρόβια είδη, ! και ψάρια $ιδίω" γαύρο", σαρδέλα κ.ά.%, ! ψεύτικα δολώματα
$ομοιώματα ψαριών, ! γυαλιστερά μεταλλικά αντικείμενα, ! κα&ρε'τάκια, !
πλαστικά, ! 'τερά κ.λ.π.%.
(ι αλιευτικέ" αποδόσει" κά&ε δολώματο", δυνατόν να δια'έρουν, κατά αλιευτικ!
περιο#! και επο#!, ! και ώρα ψαρέματο". α ψάρια έ#ουν τι" τρο'ικέ"
προτιμ!σει" του", κατά είδο", αλλά και λόγω τρο'ικών συνη&ειών, αναλόγω" του
περιβάλλοντο" όπου διαβιούν.α )ωντανά δολώματα, που είναι και τα πιο
αποδοτικά διατηρούνται, για πιο πετυ#ημένα ψαρέματα, σε μικρά 'ορητά ψυγεία
από 'ελι)όλ.
ΕΙΔΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΙ

Γαρίδα όστρακα *ολλά είδη
Ερυθρό καραβιδάκι *ολλά είδη.
Μαύρο καραβιδάκι *ολλά είδη.
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ *ολλά είδη
Σκουλήκι νρί! κ" ά" +αβράκι, μυλοκόπι, κέ'αλο", μπαρμπούνι κ.ά.
Καρτσίνι #$%ρνάρδο!& σιπούρα, λι&ρίνι, μουρμούρα, κ.α,
Σ'λήν%! -αργό", λι&ρίνι, σπάρο".
Τ%(ά)ια σκουλκιού .ουρμούρα, σαργό", τσιπούρα
Ερυθρό σκουλήκι .ουρμούρε", σπάρο".
Μύδι -αργό", τσιπούρα.
Τ%(ά)ια καλα(αριού* σου+ιά! Διά'ορα α'ρόψαρο.
Α,,ούρι θάλασσα! *ολλά ψάρια, ιδίω" σαργό", τσιπούρα.
Σαρδ-λα* σα.ρίδι *ολλά ψάρια σε παραγάδι α'ρόψαρα με
κα&ετ!.
/ορ.ύρα (ούρ%0 σιπούρα.
1ούσκ%! /'ρόψαρα.
ε#νητά δολώματα $ομοιώματα ψαριών, σουπιά", γαρίδα", 'ωσ'ορί)οντα ! μη,
μύγα", 'τερών, τσαπαρ0, ράπαλα πεταλούδε", κα&ρε'τάκια, κουταλάκια κ.ά.%,
αλλά και μεσηνέ)ε", αγκίστρια, βαρύδια, 'ελού", στρι'τάρια, για το ψάρεμα μα",
αγορά)ουμε έτοιμα, απ' τα καταστ!ματα των ειδών αλιεία".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful