‫סמכויות‬

‫השר לביטחון הפנים‬
‫לקט קטעי חיקוקים‬

‫ירושלים‪ ,‬התשע"ב ‪2012-‬‬

‫לוקט ונערך על‪-‬ידי‬
‫לשכת הייעוץ המשפטי‬
‫במשרד לביטחון הפנים‬

‫פרק א‪ :‬סמכויות לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪ ,1971 -‬לפי חוק המשטרה (דין‬
‫משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪ 2005 -‬וסמכויות הנוגעות לשוטרים או‬
‫למשטרה ‪5 ..........................................................................................................................‬‬
‫‪ .1‬הרכב משטרת ישראל וגיוס שוטרים ‪8 ..............................................................................‬‬
‫‪ .2‬אישור הוראות המשטרה ‪8 .............................................................................................‬‬
‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‪9 ................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬פיטורין והשעיית שוטרים ‪12 ........................................................................................‬‬
‫‪ .5‬דין משמעתי ובירור קבילות שוטרים ‪13 ..........................................................................‬‬
‫‪ .6‬שלילה או הפחתה של גמלת שוטר‪16 ...............................................................................‬‬
‫‪ .7‬משמר אזרחי ‪16 ...........................................................................................................‬‬
‫‪ .8‬הוראות הנוגעות להצבעה של שוטרים בבחירות ‪18 ............................................................‬‬
‫‪ .9‬הוראות הנוגעות לטיפול באירוע אסון המוני ‪20 .................................................................‬‬
‫‪ .10‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים והכרזות ‪24 ................................‬‬
‫‪ .11‬שונות ‪27 ...................................................................................................................‬‬
‫פרק ב‪ :‬סמכויות לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪ ,1971‬וסמכויות הנוגעות‬
‫לסוהרים או לשירות בתי הסוהר‪29 .........................................................................................‬‬
‫‪ .1‬הרכב שירות בתי‪ -‬הסוהר ‪31 ...........................................................................................‬‬
‫‪ .2‬אישור הוראות שב"ס ‪31 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‪31 ..............................................................................................‬‬
‫‪ .4‬פיטורין והשעיית סוהרים ‪36 ..........................................................................................‬‬
‫‪ .5‬דין משמעתי ובירור קבילות סוהרים ‪36 ............................................................................‬‬
‫‪ .6‬שלילה או הפחתה של גמלת סוהר ‪39 ...............................................................................‬‬
‫‪ .7‬בית סוהר בניהול פרטי ‪40 ..............................................................................................‬‬
‫‪ .8‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים והכרזות ‪47 ..................................‬‬
‫‪ .9‬שונות ‪52 .....................................................................................................................‬‬
‫פרק ג‪ :‬סמכויות הנוגעות לאסירים ‪54 .....................................................................................‬‬
‫‪ .1‬חופשות אסירים ‪56 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬שחרור מוקדם של אסירים ‪56 .........................................................................................‬‬
‫‪ .3‬שחרור מנהלי ‪59 ..........................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬העברת אסירים לארצותיהם ‪60 .......................................................................................‬‬
‫‪ .5‬הצבעת אסירים בבחירות ותעמולת בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר ‪61 .................................‬‬
‫‪ .6‬מניעת ביקורים אצל עצורים ‪64 ......................................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫פרק ד‪ :‬הכרזה על תחנות משטרה‪ ,‬מקומות משמורת‪ ,‬מקומות מעצר ובתי סוהר ‪65 .......................‬‬
‫‪ .1‬הכרזה על תחנת משטרה ‪67 ............................................................................................‬‬
‫‪ .2‬הכרזה על מקום משמורת‪68 ...........................................................................................‬‬
‫‪ .3‬הכרזה על מקום מעצר ‪69 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .4‬הכרזה על בית סוהר ‪70 ..................................................................................................‬‬
‫פרק ה‪ :‬הרשות הארצית לכבאות והצלה ‪72 .............................................................................‬‬
‫‪ .1‬הרכב ומבנה הרשות הארצית לכבאות והצלה ‪74 ................................................................‬‬
‫‪ .2‬אישור הוראות כבאות והצלה ‪75 .....................................................................................‬‬
‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‪76 ..............................................................................................‬‬
‫‪ .4‬הושטת עזרה מחוץ לישראל ‪77 ......................................................................................‬‬
‫‪ .5‬הוראות בטיחות אש והצלה ‪78 ........................................................................................‬‬
‫‪ .6‬הוראות בדבר חובת אספקת מים ‪79 ..................................................................................‬‬
‫‪ .7‬תחולה על מערכת הביטחון ‪80 ........................................................................................‬‬
‫‪ .8‬חקיקת משנה – התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים ‪81 ............................................‬‬
‫פרק ו‪ :‬עיטורים לשוטרים‪ ,‬סוהרים וכבאים ‪85 .........................................................................‬‬
‫פרק ז‪ :‬הסמכת עובדי ציבור ואחרים בסמכויות אכיפה ‪89 ..........................................................‬‬
‫‪ .1‬הענקת סמכויות עיכוב ומעצר‪92 .....................................................................................‬‬
‫‪ .2‬הרשאות והסמכות לערוך חקירות וחיפושים ומתן סמכויות נלוות ‪93 .....................................‬‬
‫‪ .3‬הסמכות לבצע כניסה‪ ,‬חיפוש ותפיסה‪ ,‬חיפוש על גופו של אדם ומתן סמכויות נלוות ‪99 .............‬‬
‫נספח‪ -‬סמכויות אכיפה ‪104 ................................................................................................‬‬
‫פרק ח‪ :‬תעודות חיסיון ‪120 ...................................................................................................‬‬
‫פרק ט‪ :‬חוקים וחקיקת משנה ‪123 ..........................................................................................‬‬
‫‪ .1‬חוקים שהשר ממונה על ביצוע הוראות שונות בהם וחקיקת משנה שבסמכותו ‪128 .................‬‬
‫‪ .2‬חוקים וחקיקת משנה שביצוע הוראות שונות בהם מצריך את הסכמת השר ‪180 ......................‬‬
‫או התייעצות‪ /‬תיאום עמו ‪180 ............................................................................................‬‬
‫פרק י‪ :‬סמכות להוציא צווי הגבלת פעילות במסגרת חוק יישום הסכם הביניים ‪231 .......................‬‬
‫פרק יא‪ :‬מינויים של נציגי השר ‪ /‬המשרד למילוי תפקידים ציבוריים ‪236 ...................................‬‬
‫‪ .1‬מינוי מטעם השר‪239 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬מינוי בהסכמת‪ /‬המלצת השר או בתיאום‪ /‬התייעצות עמו ‪259 ...............................................‬‬
‫פרק יב‪ :‬חובת מסירת דיווח ‪265 ............................................................................................‬‬
‫‪3‬‬

‫פרק יג‪ :‬שונות ‪273 ..............................................................................................................‬‬
‫נספח רשימת החוקים לפי סדר ה א‪-‬ב ‪280 ...............................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫פרק א‪:‬‬
‫סמכויות לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"א‪ ,1971 -‬לפי חוק המשטרה (דין‬
‫משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות‬
‫שונות)‪ ,‬התשס"ו‪ 2005 -‬וסמכויות הנוגעות‬
‫לשוטרים או למשטרה‬

‫‪5‬‬

‫פרק א‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫‪ .1‬הרכב משטרת ישראל וגיוס שוטרים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪ .2‬אישור הוראות המשטרה‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק המשטרה (נכים ונספים)‪ ,‬התשמ"א ‪1981 -‬‬

‫‪ .4‬פיטורין והשעיית שוטרים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪ .5‬דין משמעתי ובירור קבילות שוטרים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪ .6‬שלילה או הפחתה של גמלת שוטר‬
‫‪.1‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬

‫‪ .7‬משמר אזרחי‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪ .8‬הוראות הנוגעות להצבעה של שוטרים בבחירות‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירות)‪ ,‬התשכ"ה ‪1965 -‬‬

‫‪ .9‬הוראות הנוגעות לטיפול באירוע אסון המוני‬

‫‪6‬‬

‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק שירות עבודה בשעת‪-‬חירום‪ ,‬התשכ"ז‪1967 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא‪-‬הגנה לישראל‪ ,‬התשמ"ז‪1987 -‬‬

‫‪ .10‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים והכרזות‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪ .11‬שונות‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫תקנות קרן המשטרה הכללית‬

‫‪.3‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪7‬‬

‫פרק א‬

‫סמכויות לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪,1971‬‬
‫לפי חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים‬
‫והוראות שונות) וסמכויות הנוגעות לשוטרים או למשטרה‬
‫‪ .1‬הרכב משטרת ישראל וגיוס שוטרים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫הרכב משטרת ישראל‬
‫במשטרת ישראל יהיו קציני משטרה בכירים‪ ,‬מפקחים‪ ,‬סמלים ושוטרים‬
‫אחרים‪ ,‬הכל כפי שיורה השר‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:31‬‬

‫גויס שוטר לתפקידים מיוחדים‬
‫על פי בקשת אדם המבקש להעסיק שוטרים בתפקידים מיוחדים‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח הכללי‪ ,‬באישור השר‪ ,‬לגייס אנשים מתאימים כשוטרים‬
‫לתפקידים מיוחדים על מנת שישרתו שירות מיוחד זה בלבד‪.‬‬

‫‪ .2‬אישור הוראות המשטרה‬
‫‪.3‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪9‬א‪:‬‬

‫הוצאת פקודות משטרת ישראל‬
‫(א)‬

‫המפקח הכללי יוציא‪ ,‬באישור השר‪ ,‬הוראות כלליות שיקבעו‬
‫עקרונות לענין ארגון המשטרה‪ ,‬סדרי המינהל‪ ,‬המשטר והמשמעת‬
‫בה והבטחת פעולתה התקינה (להלן ‪ -‬הוראות המשטרה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המפקח הכללי יוציא פקודות כלליות שיקבעו פרטים בנושאים‬
‫האמורים בסעיף קטן (א) (להלן ‪ -‬פקודות המטה הארצי)‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‬
‫‪.4‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪8‬א‪:‬‬

‫מינוי המפקח הכללי של משטרת ישראל‬
‫המפקח הכללי של משטרת ישראל יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת‬
‫השר‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫מינוי לתפקיד של קצין משטרה בכיר‬
‫השר רשאי למנות שוטר או אדם אחר למלא כל תפקיד מתפקידיו של‬
‫קצין‪-‬משטרה בכיר או להשתמש בכל סמכות מסמכויותיו‪ ,‬הכל בכפוף‬
‫לתנאים שנקבעו‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:28‬‬

‫פסלות שופט או דן יחיד‬
‫(א)‬

‫שופט או דן יחיד יפסול את עצמו מלישב בדין‪ ,‬מיזמתו או לפי‬
‫בקשה מנומקת מאת נאשם‪ ,‬תובע‪ ,‬מערער או משיב‪ ,‬אם סבר כי‬
‫קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים‬
‫בניהול הדיון‪ ,‬או כי קיימים טעמים אחרים המצדיקים לעשות כן‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נטענה טענת פסלות נגד שופט או דן יחיד‪ ,‬יחליט בה בית הדין או‬
‫הדן יחיד‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬לפני שייתן כל החלטה אחרת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫החליט דן יחיד לפסול את עצמו מלישב בדין‪ ,‬יועבר הדיון‬
‫לדן יחיד אחר; החליט הדן יחיד שלא לפסול את עצמו‬
‫מלישב בדין‪ ,‬יציין בהחלטתו את הנימוקים לכך‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫החליט המפקח הכללי לפסול את עצמו מלישב בדין בענינו‬
‫של נאשם בדרגת תת–ניצב ומעלה‪ ,‬יועבר הדיון‪ ,‬על אף‬
‫הוראות סעיף ‪ ,32‬לרב–ניצב או לשופט שיצאו לקצבה‬
‫ושמינה השר לענין זה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫החליט שופט לפסול את עצמו מלישב בדין ‪ -‬ימונה שופט אחר‬
‫תחתיו; החליט שופט של בית דין למשמעת שלא לפסול את עצמו ‪-‬‬
‫רשאי בעל דין לערור על הדחיה לפני נשיא בית הדין לערעורים‬
‫בדרך שתיקבע בפקודות משטרת ישראל; החליט שופט של בית דין‬
‫לערעורים שלא לפסול את עצמו ‪ -‬רשאי בעל דין לערור על הדחיה‬
‫לפני נשיא בית דין לערעורים שיצא לקצבה ושמינה המפקח הכללי‬
‫לענין זה‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪28‬ב‪:‬‬

‫‪.8‬‬

‫(א)‬

‫המפקח הכללי רשאי להוציא שופט מרשימת השופטים שקבע לפי‬
‫הוראות סעיף ‪ ,44‬אם הורשע בעבירה או שמתנהלת נגדו חקירה‪,‬‬
‫לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו‪ ,‬ואולם קביעה‬
‫כאמור לגבי חבר בית דין שאינו שוטר‪ ,‬תהיה בסמכות השר; הוצא‬
‫שופט היושב בדין משמעתי מרשימת השופטים כאמור‪ ,‬יבוטל‬
‫מינויו כשופט בהליך המתנהל בבית הדין‪.‬‬

‫(ב)‬

‫היה היושב בדין משמעתי בבית דין שוטר וחדל להיות שוטר‪ ,‬יפקע‬
‫מינויו‪ ,‬ואולם רשאי נשיא בית הדין לאפשר לו לסיים דיון בעניין‬
‫שהחל בו; החליט נשיא בית הדין לעשות כן‪ ,‬יפקע המינוי בתום‬
‫הדיון‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חדל נשיא בית הדין או הדן יחיד להיות שוטר‪ ,‬יפקע מינויו‪ ,‬ואולם‬
‫רשאי המפקח הכללי לאפשר לו לסיים דיון בעניין שהחל בו;‬
‫החליט המפקח הכללי לעשות כן‪ ,‬יפקע המינוי בתום הדיון‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:44‬‬

‫‪.9‬‬

‫הפסקת כהונה של שופט או דן יחיד‬

‫מינוי מותב בית הדין‬
‫(א)‬

‫מותב בית דין למשמעת יורכב משלושה שופטים‪ ,‬שימנה נשיא בית‬
‫הדין‪ ,‬שהם קציני משטרה בכירים‪ ,‬מהם שניים לפחות משפטנים;‬
‫השופטים ימונו מתוך רשימת שופטים שקבע המפקח הכללי‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬מותב בית דין למשמעת הדן בעבירת‬
‫משמעת של שוטר לפי פרטים ‪ 8‬או ‪(19‬א) לתוספת הראשונה‪,‬‬
‫שנעברה כלפי אדם שאינו שוטר‪ ,‬יורכב משלושה שופטים‪ ,‬שימנה‬
‫נשיא בית הדין למשמעת‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שני קציני משטרה בכירים‪ ,‬מתוך רשימת השופטים כאמור‬
‫בסעיף קטן (א)‪ ,‬מהם אחד לפחות משפטן;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג ציבור‪ ,‬מתוך רשימת נציגי ציבור הכשירים להתמנות‬
‫שופטי בית משפט שלום‪ ,‬שקבע השר בהסכמת שר‬
‫המשפטים‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:55‬‬

‫מינוי נשיא בית הדין לערעורים‬
‫השר ימנה נשיא לבית הדין לערעורים שהוא קצין משטרה בכיר שדרגתו‬
‫תיקבע בפקודות משטרת ישראל‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪.10‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:82‬‬

‫כשירות נציב קבילות שוטרים ומינויו‬
‫(א)‬

‫‪.11‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא כשיר להתמנות לשופט של בית משפט מחוזי;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא אינו שוטר;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא בעל ידע מקצועי‪ ,‬רקע או ניסיון בתחומים הנוגעים‬
‫למשטרה;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כנציב הקבילות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים‬
‫ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬ימנה את נציב הקבילות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקופת כהונתו של נציב הקבילות תהיה חמש שנים מיום מינויו;‬
‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים‬
‫ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי להאריך תקופה זו לתקופה‬
‫נוספת שלא תעלה על שנתיים‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הודעה על מינויו של נציב הקבילות ועל המען למשלוח קבילות‬
‫תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:85‬‬

‫‪.12‬‬

‫כשיר להתמנות נציב קבילות שוטרים (בחוק זה ‪ -‬נציב הקבילות)‬
‫מי שמתקיימים בו כל אלה‪:‬‬

‫סגן נציב הקבילות‬
‫(א)‬

‫השר ימנה סגן לנציב הקבילות (בסעיף זה ‪ -‬סגן הנציב)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נבצר מנציב הקבילות‪ ,‬דרך ארעי‪ ,‬למלא את תפקידיו‪ ,‬ימלא סגן‬
‫הנציב את מקומו‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים‪ ,‬ורשאי‬
‫השר להאריך את התקופה האמורה לתקופות נוספות‪ ,‬ובלבד שסך‬
‫כל התקופות שבהן ישמש סגן הנציב כממלא מקומו של נציב‬
‫הקבילות‪ ,‬לא יעלה על שישה חודשים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫התפנתה משרתו של נציב הקבילות וטרם התמנה אחר במקומו‪,‬‬
‫ישמש סגן הנציב כממלא מקומו של נציב הקבילות עד למינוי נציב‬
‫הקבילות כאמור בסעיף ‪.82‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪102‬א‪:‬‬

‫הקצאת שוטרים בתשלום לרגל אירוע או פעולה‬
‫‪11‬‬

‫(א)‬

‫‪.13‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪102‬ד‪:‬‬

‫‪.14‬‬

‫ביקש אדם כי לרגל אירוע או פעולה מטעמו תקצה המשטרה‬
‫שוטרים לשם שמירה על הסדר הציבורי ושלום הציבור באירוע או‬
‫בפעולה כאמור‪ ,‬רשאי קצין מוסמך להקצות לאירוע או לפעולה‬
‫כאמור שוטרים בתשלום‪ ,‬אם מצא כי מפאת היקפם‪ ,‬טיבם או‬
‫מקומם של האירוע או הפעולה קיים חשש לפגיעה בסדר הציבורי‬
‫או בשלום הציבור‪ ,‬וכי מתקיימים תנאים אלה‪....‬‬

‫עיון חוזר בהחלטת קצין מוסמך‬
‫(א) על החלטת הקצין המוסמך לפי סעיף ‪ 102‬א רשאי אדם לפנות‬
‫בבקשה לעיון חוזר לפני מפקד מחוז או סגנו‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪102‬ה‪:‬‬

‫ועדת ערר‬
‫(א)‬

‫השר ימנה ועדת ערר שתדון בעררים על החלטות מפקד מחוז או‬
‫סגנו בעיון חוזר לפי סעיף ‪102‬ד‪ ,‬ואלה חבריה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג לשכת עורכי הדין שהוא כשיר להיות שופט שלום;‬

‫(‪)3‬‬

‫בעל תואר אקדמי במינהל עסקים‪ ,‬בכלכלה או בחשבונאות‬
‫וכן ניסיון בניהול של חמש שנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫החלטה בערר לגבי הקצאת שוטרים לאירוע או לפעולה ומספר‬
‫השוטרים הדרוש לשמירה על הסדר הציבורי או על שלום הציבור‬
‫באירוע או בפעולה כאמור‪ ,‬טעונה הסכמת יושב ראש הוועדה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬יקבע את סדרי הדין‬
‫בוועדת הערר‪.‬‬

‫(ד)‬

‫החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט לעניינים‬
‫מינהליים‪.‬‬

‫*‬

‫מכח סמכות זו הותקנו תקנות המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‬
‫(סדרי דין בוועדת ערר)‪ ,‬התשס"ח‪.2008-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.999‬‬

‫‪.15‬‬

‫חוק המשטרה (נכים ונספים)‪ ,‬התשמ"א ‪1981 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫שוטר שנעדר‬
‫לענין סעיף ‪ 3‬לחוק משפחות החיילים‪ ,‬במקום רשות צבאית מוסמכת‬
‫יבוא‪ ,‬לגבי שוטר שנעדר‪ ,‬קצין משטרה בכיר ששר הפנים מינהו לענין‬
‫סעיף זה‪.‬‬

‫‪ .4‬פיטורין והשעיית שוטרים‬
‫‪12‬‬

‫‪.16‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫סמכויות המפקח הכללי‬
‫המפקח הכללי רשאי –‬

‫‪.17‬‬

‫(‪)1‬‬

‫לגייס בכל עת אנשים מתאימים להיות שוטרים למילוי משרות‬
‫פנויות בתקן המאושר של משטרת ישראל;‬

‫(‪)2‬‬

‫להשעות שוטר שאינו קצין‪-‬משטרה בכיר‪ ,‬להורידו בדרגה‪,‬‬
‫לשחררו מן השירות או לפטרו‪ ,‬אם הוכח‪ ,‬להנחת‪-‬דעתו‪ ,‬שהשוטר‬
‫מתרשל או בדרך כלל בלתי‪-‬יעיל במילוי תפקידיו או אינו מתאים‬
‫מבחינה אחרת למלא תפקידיו; אולם מפקח לא יפוטר ולא ישוחרר‬
‫אלא באישור השר;‬

‫(‪)3‬‬

‫למלא‪ ,‬על ידי העלאה בדרגה או בדרך אחרת‪ ,‬כל משרה בדרגה‬
‫שלמטה מדרגת קצין‪-‬משטרה בכיר שנתפנתה מחמת מוות‪ ,‬פיטורים‬
‫או סיבה אחרת‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:21‬‬

‫סמכות השר‬
‫שום דבר האמור בפקודה זו אינו בא לגרוע מסמכות השר להרחיק שוטר‬
‫בכל עת שירצה‪.‬‬

‫‪.18‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪77‬י‪:‬‬

‫השעיה‬
‫שוטר שמתנהלת נגדו חקירה על ביצוע עבירה או עבירת משמעת‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח הכללי להשעותו ממשרתו‪ ,‬ובלבד שלא יושעה קצין משטרה בכיר‬
‫אלא באישור השר‪ .‬הושעה שוטר‪ ,‬יבחן המפקח הכללי את ההשעיה מזמן‬
‫לזמן‪ ,‬בהתאם לפקודות המשטרה‪.‬‬

‫‪.19‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:74‬‬

‫פיטורים עקב הליך משמעתי או פלילי‬
‫המפקח הכללי רשאי לפטר שוטר שנידון בהליך משמעתי או פלילי אף אם‬
‫זוכה‪ ,‬אם הוא סבור‪ ,‬עקב הדיון המשמעתי או הפלילי‪ ,‬כי אין השוטר‬
‫מתאים להמשיך ולשרת במשטרה‪ ,‬ובלבד שקצין משטרה בכיר לא יפוטר‬
‫אלא באישור השר‪.‬‬

‫‪ .5‬דין משמעתי ובירור קבילות שוטרים‬
‫‪.20‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪13‬‬

‫סעיף ‪:9‬‬

‫‪.21‬‬

‫ראיות וסדרי דין‬
‫(א)‬

‫על הדיון המשמעתי לפי פרק זה לא יחולו דיני הראיות הנוהגים‬
‫בבתי המשפט‪ ,‬אלא אם כן נאמר אחרת בפרק זה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע את‬
‫סדרי הדין‪ ,‬לרבות סדרי המצאת מסמכים‪ ,‬שלפיהם יקוים וינוהל‬
‫הדיון המשמעתי לפי פרק זה‪ ,‬וכן הוראות לעניין דמי נסיעה ולינה‬
‫ושכר בטלה לעדים‪ ,‬שכר טרחה לעדים מומחים‪ ,‬ותשלום לנציגי‬
‫ציבור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בכל ענין של ראיות וסדרי דין‪ ,‬שלא נקבעו לגביו הוראות לפי פרק‬
‫זה‪ ,‬ינהג היושב בדין בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית‬
‫משפט צדק‪ ,‬ובלבד שינמק את החלטתו לענין זה‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:39‬‬

‫ערר על פסק‬
‫(א)‬

‫‪.22‬‬

‫(‪)1‬‬

‫שוטר שהרשיעו דן יחיד‪ ,‬רשאי‪ ,‬בתוך ‪ 15‬ימים מיום‬
‫שהומצא לו הפסק‪ ,‬להגיש ערר על הפסק ואם חויב‬
‫בתשלום פיצויים לפי הוראות סעיף ‪ - 70‬גם על החיוב‬
‫כאמור‪ ,‬בדרך שקבע השר‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫זוכה שוטר על ידי דן יחיד בהליך משמעתי שנפתח עקב‬
‫חקירה של המחלקה לחקירת שוטרים‪ ,‬ועדה בודקת‪ ,‬קצין‬
‫בודק או קצין תלונות הציבור שמונה לפי פקודת משטרת‬
‫ישראל‪ ,‬רשאי ראש אגף משאבי אנוש במשטרה או מי‬
‫שהסמיך לכך להגיש ערר על הפסק‪ ,‬אם סבר כי יש ראיות‬
‫מספיקות להוכחת אשמתו של השוטר‪ ,‬בתוך ‪ 15‬ימים מיום‬
‫שהומצא לו הפסק‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בערר ידון קצין שיפוט בכיר שדרגתו אינה נמוכה מדרגת הדן יחיד‬
‫שנתן את הפסק ושמונה לכך בדרך שקבע השר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫קצין שיפוט בכיר שמונה לדון בערר רשאי לדון בו‪ ,‬אף אם הוגש‬
‫לאחר המועד האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אם הוכח‪ ,‬להנחת דעתו‪ ,‬כי‬
‫היה הצדק סביר לאיחור‪.‬‬

‫(ד)‬

‫העורר רשאי לחזור בו מעררו כל עוד לא ניתנה החלטה בערר‪.‬‬

‫(ה)‬

‫הוראות סעיף ‪ 28‬יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬גם לגבי מי שדן‬
‫בערר‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:54‬‬

‫כינון בית דין לערעורים‬
‫השר יכונן‪ ,‬בצו‪ ,‬בית דין לערעורים‪ ,‬שידון בערעורים על פסקי דין של‬
‫בית דין למשמעת ויקבע את מקום מושבו‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫*‬

‫מכח סמכות זו הוצא צו המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (כינון‬
‫בית דין לערעורים)‪ ,‬התשס"ו‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.701‬‬

‫‪.23‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:80‬‬

‫שמירת סמכויות השר והמפקח הכללי‬
‫אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לשר או למפקח‬
‫הכללי לגבי שוטר לפי חוק זה או הפקודה‪.‬‬

‫‪.24‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:83‬‬

‫פקיעת כהונה‬
‫נציב הקבילות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה‪:‬‬

‫‪.25‬‬

‫(‪)1‬‬

‫התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוגש נגדו כתב אישום בעבירה אשר מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה‪ ,‬אין הוא ראוי לשמש כנציב הקבילות‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:97‬‬

‫סייגים להודעה‬
‫(א)‬

‫הודעה של נציב הקבילות לפי סעיף ‪ 96‬לא תכלול ולא תגלה חומר‬
‫או ידיעה‪ ,‬אשר גילוים נאסר על פי הוראות סעיפים ‪ 44‬או ‪45‬‬
‫לפקודת הראיות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ראה נציב הקבילות כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או‬
‫ידיעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא הביע כל שר את דעתו לפי‬
‫סעיפים ‪ 44‬או ‪ 45‬האמורים באותו סעיף קטן‪ ,‬יבקש נציב הקבילות‬
‫את חוות דעת השר הנוגע לענין לפני שימסור את הודעתו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בהודעה על תוצאות הבירור יהיה נציב הקבילות פטור מלהודיע את‬
‫ממצאיו ונימוקיו בכל אחת מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫כשהקבילה היתה בענין מינוי לתפקיד מסוים או העלאה‬
‫בדרגה‪ ,‬או בענין תוכנה של חוות דעת לגבי השוטר הנפגע‬
‫או הסוהר הנפגע לגבי פיטוריו מהמשטרה;‬

‫(‪)2‬‬

‫כשגילוים עלול‪ ,‬לדעתו‪ ,‬לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם‬
‫זולת הקובל;‬

‫(‪)3‬‬

‫כשיש לדעתו בגילוים משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה‬
‫סודית כמשמעותם לפי כל דין;‬

‫(‪)4‬‬

‫כשיש לדעתו בגילוים כדי לפגוע בסדר הטוב או במשמעת‬
‫במשטרה‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪.26‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:100‬‬

‫דין וחשבון‬
‫נציב הקבילות יגיש לשר ויציג לפני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬דין וחשבון בכתב על פעולותיו‪ ,‬שיכיל סקירה כללית‬
‫ותיאור הטיפול במבחר קבילות‪ ,‬ורשאי הוא להגיש להם דין וחשבון כל‬
‫אימת שיראה לנכון לעשות כן‪.‬‬

‫‪ .6‬שלילה או הפחתה של גמלת שוטר‬
‫‪.27‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪:76‬‬

‫‪.28‬‬

‫שלילת גימלה בגלל עבירה‬
‫(א)‬

‫סעיף ‪ 15‬ייקרא כאילו במקום פסקאות (‪ )2‬עד (‪ )4‬בא‪:‬‬
‫"(‪ )2‬מי שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי‬
‫וכן מי שפוטר מסיבה אחרת לאחר עשר שנות שירות כשהוא בגיל‬
‫הקבוע לגביו‪ ,‬בהתאם לחודש לידתו‪ ,‬בחלק א' בתוספת השניה‪ ,‬או‬
‫יותר ולא נשללה ממנו זכות לגמלה לפי החלטה של המפקח הכללי‬
‫של המשטרה‪".‬‬

‫(ב)‬

‫המפקח הכללי של המשטרה לא יתן החלטה כאמור בסעיף ‪,)15 )2‬‬
‫אלא באישור שר המשטרה ואם פוטר השוטר לרגל עבירה‪,‬‬
‫לרבות עבירה משמעתית‪ ,‬שעבר בתקופת שירותו‪ ,‬ובנסיבות הענין‬
‫יש בעבירה משום קלון‪ ,‬או משום פגיעה חמורה בחובותיו כשוטר‪.‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪:77‬‬

‫מענק נוסף לקיצבה‬
‫סעיף ‪ 22‬ייקרא כאילו נאמר בו‪:‬‬
‫(א)‬

‫שוטר שפוטר מהשירות והוא זכאי עקב פיטוריו לקצבה לפי חוק‬
‫זה‪ ,‬וכן שוטר שהמפקח הכללי של המשטרה הורה על יציאתו‬
‫לקצבה לפי סעיף ‪ ,73‬ישולם לו‪ ,‬נוסף על הקצבה‪ ,‬מענק השווה‬
‫לחלק העשרים וארבעה של משכורתו השנתית כפול במספר שנות‬
‫שירותו‪ ,‬ובלבד שהמענק לא יעלה על משכורתו השנתית‪.‬‬

‫(ב)‬

‫פוטר שוטר בנסיבות שבהן ניתן היה לשלול ממנו את זכותו‬
‫לגימלה מכוח סעיף ‪( 76‬ב)‪ ,‬אך אל השתמשו בסמכות זו‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח הכללי של המשטרה‪ ,‬באישור שר המשטרה‪ ,‬להחליט שלא‬
‫ישולם לו המענק לפי סעיף זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬

‫‪ .7‬משמר אזרחי‬
‫‪.29‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪49‬ג‪:‬‬

‫חברי המשמר‬
‫אלה חברי המשמר‪:‬‬

‫‪16‬‬

‫‪.30‬‬

‫(‪)2‬‬

‫מי שנתמנה שוטר מיוחד בהסכמתו לפי סעיף ‪;37‬‬

‫(‪)3‬‬

‫מי שנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל‪ ,‬ונשלח‬
‫למשטרת ישראל מאת הרשות שנקבעה בפקודות הצבא על‪-‬מנת‬
‫לשרת בה את השירות שבו הוא חייב לפי חוק שירות בטחון [נוסח‬
‫משולב]‪ ,‬התשי"ט‪;1959 -‬‬

‫(‪)4‬‬

‫מי שנשלח למשטרת ישראל מאת רשות השמירה‪ ,‬או מאת הממונה‬
‫על השמירה‪ ,‬על‪-‬מנת שימלא בה את השמירה שבה הוא חייב מכוח‬
‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬התשכ"א‪ ,1961 -‬או‬
‫את השמירה שהתנדב לה לפי החוק האמור‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪49‬ד‪:‬‬

‫‪.31‬‬

‫(‪)1‬‬

‫מי שנתקבל למשמר כמתנדב לפי כללים שיקבע השר;‬

‫מעמדו של חבר המשמר‬
‫(א)‬

‫חובותיו‪ ,‬זכויותיו‪ ,‬סמכויותיו‪ ,‬חסינויותיו וכפיפותו לשיפוט ולדין‬
‫משמעתי של חבר המשמר בשעת מילוי תפקידו יהיו כשל שוטר‪,‬‬
‫בשינויים שיקבע השר בצו; הוראה זו באה להוסיף על כל חובה‬
‫שהוטלה עליו וסמכות שניתנה לו בדין אחר‪ ,‬ולא לגרוע מהן‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חובה שהוטלה על חבר המשמר לפי חוק שירות בטחון [נוסח‬
‫משולב]‪ ,‬התשי"ט‪ ,1959 -‬דוחה חובה שהוטלה עליו כחבר‬
‫המשמר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חבר המשמר לא יהיה זכאי לשכר או למשכורת בעד שירותו‪ ,‬אלא‬
‫בתנאים‪ ,‬בתפקידים‪ ,‬בסוגי תפקידים ובשיעורים שיקבע השר‬
‫בתקנות‪.‬‬

‫(ד)‬

‫לא ישולמו דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ ,1968 -‬בעד חבר המשמר אשר איננו זכאי לשכר או‬
‫למשכורת‪ ,‬לפי סעיף קטן (ג)‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪49‬ו‪:‬‬

‫הפיקוד על המשמר‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫המפקח הכללי או מי שהסמיך לכך רשאי –‬
‫(‪)1‬‬

‫למנות מפקד למשמר כולו;‬

‫(‪)2‬‬

‫למנות מפקד למשמר בתחומה של רשות מקומית;‬

‫(‪)3‬‬

‫למנות קצינים מבין חברי המשמר ולקבוע את תאריהם‪.‬‬

‫מינוי מפקדים וקצינים למשמר מדרגת קצין משטרה בכיר טעון‬
‫אישור השר‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪.32‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪49‬ז‪:‬‬

‫‪.33‬‬

‫תקציב‬
‫(א)‬

‫לפני כל שנת כספים הבאה אחרי שנת הכספים ‪ 1974‬יכין שר‬
‫הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם הרשויות המקומיות שבהן נתכונן משמר‪,‬‬
‫תכנית בדבר הוצאותיהן למשמר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נקבעו ההוצאות לרשות מקומית פלונית‪ ,‬תכלול הרשות המקומית‬
‫את סכום ההוצאות בתקציבה; לא עשתה כן ‪ -‬יעשה זאת שר‬
‫הפנים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫אוצר המדינה יעביר לשר הפנים את סכום השתתפותו בהוצאות‬
‫המשמר בשיעור שיקבעו שרי האוצר והפנים בהתייעצות עם השר‪.‬‬

‫(ד)‬

‫שר הפנים יורה בדבר חלוקת הסכום האמור בין הרשויות‬
‫המקומיות שבהן נתכונן המשמר בהתחשב בסכום ההוצאות‪,‬‬
‫בתקציב הרשות שנקבע באישורו ובסכום שהוצא בפועל‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪49‬ח‪:‬‬

‫סיוע הרשויות המקומיות‬
‫שר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם השר‪ ,‬רשאי בצו להורות לרשות המקומית‬
‫לכונן משמר בתחומה ולטפל בגיוסם ורישומם של חברי המשמר‪ ,‬למעט‬
‫אלה הנזכרים בסעיף ‪49‬ג(‪.)3‬‬

‫*‬

‫מכוח הסמכות שבסעיפים ‪49‬ב(ג)‪49 ,‬ד‪ ,‬ו‪(94 -‬א) הותקנו תקנות המשטרה (המשמר האזרחי)‬
‫התשנ"ז‪.1996 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;302‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;672‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.183‬‬

‫‪ .8‬הוראות הנוגעות להצבעה של שוטרים בבחירות‬
‫‪.34‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט – ‪1969‬‬
‫סעיף ‪:95‬‬

‫הצבעה של שוטרים‬
‫(א)‬

‫לא יאוחר מ‪ 45 -‬יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה‬
‫ליושב‪-‬ראש הועדה המרכזית רשימה שתפרט את שמו של כל‬
‫שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא‬
‫עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד מחוץ לישוב שרשימת‬
‫הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו ושמחמת זאת‬
‫יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו אזור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצויינו‪ ,‬ליד שמו של כל‬
‫שוטר‪ ,‬אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו‪,‬‬
‫‪18‬‬

‫הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת‬
‫בוחרים‪ ,‬ומספרו האישי של השוטר במשטרה‪.‬‬
‫(ג)‬

‫יושב‪-‬ראש הועדה המרכזית‪ ,‬או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות‬
‫עם סגניו‪ ,‬ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור‬
‫בסעיף קטן (א) מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים‪.‬‬

‫(ד)‬

‫יושב‪-‬ראש הועדה המרכזית יוציא לכל שוטר‪ ,‬אשר שמו נכלל‬
‫ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימות הבוחרים‬
‫כאמור בסעיף קטן (ג)‪ ,‬תעודת‪-‬הצבעה‪-‬לשוטר שתכלול את מספר‬
‫תעודת הזהות או פנקס הזיהוי; התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה‬
‫לו‪ ,‬נגד קבלה בכתב‪ ,‬על ידי מי שתמנה לכך הועדה המרכזית‪,‬‬
‫באחד המקומות שקבעה לכך הועדה בהתייעצות עם שר המשטרה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫שוטר שהוצאה לו תעודת הצבעה לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי‪,‬‬
‫ובלבד‪-‬‬
‫(‪ )1‬שהזדהה באמצעי זיהוי כאמור בסעיף ‪ 74‬או בתעודת שוטר;‬
‫(‪)2‬‬

‫(ו)‬

‫(ז)‬
‫‪.35‬‬

‫שהופיע במדי שוטר‪ ,‬זולת אם מסר ליושב ראש ועדת‬
‫הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי הוא רשאי להצביע ללא‬
‫מדי שוטר; ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת‬
‫הקלפי את תעודת‪-‬ההצבעה לשוטר‪ .‬יושב ראש ועדת הקלפי‬
‫יחתום על התעודה ועל האישור האמור בפסקה (‪ ,)2‬אם היה‬
‫כזה‪ ,‬ויצרף אותם לפרוטוקול ועדת הקלפי‪.‬‬

‫שוטר‪ ,‬שהוצאה לו תעודת הצבעה לשוטר ולאחר מכן חדל להיות‬
‫שוטר‪ ,‬רשאי להצביע בכל קלפי‪ ,‬ובלבד שהזדהה באמצעי זיהוי‬
‫כאמור בסעיף ‪ 74‬והציג לפני יושב ראש ועדת הקלפי אישור‬
‫ממשטרת ישראל כי חדל להיות שוטר; יושב ראש ועדת הקלפי‬
‫יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי‪.‬‬
‫בסעיף זה‪" ,‬שוטר" – לרבות עובד שירות הביטחון הכללי‪.‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירות)‪ ,‬התשכ"ה ‪1965 -‬‬
‫סעיף ‪84‬ב‪:‬‬

‫הצבעה של שוטרים‬
‫(א)‬

‫לא יאוחר מ‪ 45 -‬יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה לשר‬
‫רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים‬
‫ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות‬
‫בתפקיד בישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת‬
‫את שמו אך מחוץ לאותו אזור קלפי‪ ,‬ושמחמת זאת יימנע ממנו‬
‫להצביע בקלפי שבאותו אזור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצוינו‪ ,‬ליד שמו של כל‬
‫שוטר‪ ,‬אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו‪,‬‬
‫הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת‬
‫‪19‬‬

‫בוחרים‪ ,‬ומספרו האישי של השוטר במשטרה‪.‬‬
‫(ג)‬

‫השר‪ ,‬או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה‪,‬‬
‫ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן‬
‫(א) מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר‪ ,‬או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה‪,‬‬
‫יוציא לכל שוטר אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א)‬
‫והוצא מרשימת בוחרים כאמור בסעיף קטן (ג) תעודת‪-‬הצבעה‪-‬‬
‫לשוטר שתכלול את מספר תעודת הזהות‪ ,‬את מספרו האישי‬
‫במשטרה‪ ,‬ואת שם הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור הקלפי‬
‫אשר מרשימת הבוחרים שלו נמחק שמו לפי סעיף קטן (ג);‬
‫התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו‪ ,‬נגד קבלה בכתב‪ ,‬על ידי‬
‫מי שמינה לכך השר באחד המקומות שקבע לכך השר בהתייעצות‬
‫עם שר המשטרה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫שוטר שהוצאה לו תעודת‪-‬הצבעה‪-‬לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי‬
‫בתחום אותה רשות מקומית‪ ,‬ובלבד שהופיע במדי שוטר והזדהה‬
‫בתעודת זהות ובתעודת שוטר‪ ,‬ומשהצביע כאמור ימסור ליושב‬
‫ראש ועדת הקלפי את תעודת‪-‬ההצבעה‪-‬לשוטר; יושב ראש ועדת‬
‫הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי‪,‬‬
‫והועדה תטביע את החותמת המעידה שהצביע לרשות המקומית‪.‬‬

‫‪ .9‬הוראות הנוגעות לטיפול באירוע אסון המוני‬
‫‪.36‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪90‬א‪:‬‬

‫הגדרות‬
‫בפרק זה‪-‬‬
‫"גוף הצלה"‪ -‬גוף שעזרתו נדרשת בעת אירוע אסון המוני והוא אחד‬
‫מאלה‪:‬‬

‫(‪)5‬‬

‫‪.37‬‬

‫גוף‪ ,‬לרבות ארגון‪ ,‬מוסד‪ ,‬מפעל או יחידה‪ ,‬או חלק של גוף כאמור‪,‬‬
‫העושה שירות לציבור‪ ,‬אשר השר הכריז עליו בהודעה ברשומות‪,‬‬
‫בהסכמת השר שנקבע כאחראי על אותו גוף‪ ,‬אם נקבע שר כאמור‪,‬‬
‫שהוא גוף הצלה;‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪90‬ב‪:‬‬

‫הכרזה על אירוע אסון המוני‬
‫(א)‬

‫(‪)1‬‬

‫שוכנע השר כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע אסון‬
‫המוני או כי מתרחש אירוע אסון המוני‪ ,‬רשאי הוא להכריז‬
‫במדינה כולה או בשטח מסוים על אירוע אסון המוני; לענין‬
‫‪20‬‬

‫זה –‬
‫"שוכנע השר" ‪ -‬בין לבקשת שר נוסף ובין מיוזמתו‪,‬‬
‫ובמידת הצורך בהתייעצות עם שר נוסף;‬
‫"שר נוסף" ‪ -‬שר שהטיפול באירוע האסון ההמוני הוא גם‬
‫בתחום אחריותו‪ ,‬בין על פי דין ובין על פי החלטת‬
‫הממשלה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(ב)‬

‫הודעה על הכרזה כאמור בפסקה (‪ )1‬תימסר לשר הבטחון‬
‫ולמפקח הכללי ותיכנס לתוקפה עם מסירתה למפקח הכללי‪.‬‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬הסמכות הנתונה לשר באותו סעיף‬
‫קטן תהא נתונה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לגבי אירוע אסון המוני שמקורו‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬בתוך שטח‬
‫של מיתקן בטחוני או בתחומי שטח המוחזק על ידי צה"ל ‪-‬‬
‫לראש הממשלה או לשר הביטחון; הודעה על הכרזה כאמור‬
‫תימסר לשר ולרמטכ"ל;‬

‫(‪)2‬‬

‫לגבי אירוע אסון המוני שמקורו בשטח‪ ,‬שעל פי החלטת‬
‫הממשלה‪ ,‬האחריות לביטחון הפנים בו היא של צה"ל ‪-‬‬
‫לשר הבטחון‪ ,‬ובמידת הצורך בהתייעצות עם השר; הודעה‬
‫על הכרזה כאמור תימסר לשר ולרמטכ"ל;‬

‫(‪)3‬‬

‫לגבי אירוע אסון המוני שמקורו בשטח שהוכרז לגביו מצב‬
‫מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית – לשר‬
‫הביטחון‪ ,‬בהתייעצות עם השר; הודעה על הכרזה כאמור‬
‫תימסר לשר ולמפקח הכללי;‬

‫(‪)4‬‬

‫לגבי אירוע אסון המוני שמקורו בכלי תעבורה בשירות‬
‫מערכת הביטחון‪ ,‬לאחד מאלה‪ ,‬לפי הענין ‪-‬‬
‫(א)‬

‫לשר‪ ,‬בהתייעצות עם שר הביטחון; הודעה על‬
‫הכרזה כאמור תימסר לשר הביטחון ולמפקח הכללי;‬

‫(ב)‬

‫לשר הביטחון‪ ,‬אם הודיע לשר כי בכוונתו להפעיל‬
‫את הסמכות; הודיע שר הביטחון כאמור‪ ,‬תהא‬
‫הסמכות נתונה לו וההודעה על ההכרזה תימסר לשר‬
‫ולרמטכ"ל;‬

‫(‪)5‬‬

‫לגבי אירוע אסון המוני שמקורו בשטח מרכזי המחקר‬
‫הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית ולגבי אירוע‬
‫קרינה רדיולוגי ‪ -‬לראש הממשלה; הודעה על הכרזה כאמור‬
‫תימסר לשר‪ ,‬לשר הביטחון ולרמטכ"ל;‬

‫(‪)6‬‬

‫לגבי אירוע כימי או ביולוגי ‪ -‬לשר הביטחון‪ ,‬בהתייעצות עם‬
‫השר; הודעה על הכרזה כאמור תימסר לשר‪ ,‬למפקח הכללי‬
‫ולרמטכ"ל‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫(ג)‬

‫‪.38‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪90‬ג‪:‬‬

‫תוקף הכרזה על אירוע אסון המוני‬
‫(א)‬

‫‪.39‬‬

‫(‪)1‬‬

‫תוקפה של הכרזה לפי סעיף ‪90‬ב יפקע בתום ‪ 48‬שעות‬
‫משעה שניתנה עליה הודעה‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫השר שנתן את ההכרזה רשאי להאריך את תוקפה לתקופת‬
‫זמן נוספת‪ ,‬ובלבד שסך כל תקופות ההארכה הנוספות לא‬
‫יעלה על ‪ 96‬שעות‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫הממשלה רשאית להאריך את תוקף ההכרזה לתקופת זמן‬
‫נוספת ובלבד שסך כל תקופות ההארכה על ידה‪ ,‬לא יעלה‬
‫על שבעה ימים; הממשלה רשאית להאריך את תקופת‬
‫תוקפה של ההכרזה‪ ,‬באישור ועדת החוץ והבטחון של‬
‫הכנסת‪ ,‬לתקופות נוספות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הכרזה לפי סעיף ‪90‬ב‪ ,‬הארכת תוקפה או ביטולה‪ ,‬יובאו לידיעת‬
‫הציבור בידי נותנם‪ ,‬באופן שייקבע וכן יפורסמו בהקדם האפשרי‬
‫ברשומות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הכרזה לפי סעיף ‪90‬ב דינה כדין הודעה מטעם הממשלה לפי סעיף‬
‫‪ 46‬לחוק רשות השידור‪ ,‬התשכ"ה‪ ,1965-‬סעיף ‪ 50‬לחוק הרשות‬
‫השניה לטלויזיה ורדיו‪ ,‬התש"ן‪ ,1990-‬וסעיפים ‪6‬כב ו‪6-‬נז לחוק‬
‫התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב ‪.1982 -‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪90‬ד‪:‬‬

‫סמכויות באירוע אסון המוני‬
‫(ח)‬

‫‪.40‬‬

‫הודעה על הכרזה כאמור בפסקאות (‪()4( ,)2( ,)1‬ב) ו‪ )5(-‬של‬
‫סעיף קטן (ב) תיכנס לתוקפה עם מסירתה לרמטכ"ל‪ ,‬והודעה על‬
‫הכרזה כאמור בפסקאות (‪()4( ,)3‬א) ו‪ )6( -‬של אותו סעיף קטן‬
‫תיכנס לתוקפה עם מסירתה למפקח הכללי‪.‬‬

‫אחת לשנה יגיש השר לכנסת דיווח בדבר שימוש בסמכויות לפי‬
‫סעיף זה בפרק זמן העולה על יומיים‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪90‬ו‪:‬‬

‫פיצויים‪ ,‬דמי שימוש והחזר הוצאות‬
‫(א)‬

‫לא הוחזר ציוד או נגרם נזק לציוד שהועמד לרשות גופי ההצלה‬
‫בהתאם להוראה לפי סעיף ‪90‬ד(ג)(‪ ,)3‬יפצה אוצר המדינה את‬
‫בעל הציוד בעד הציוד שלא הוחזר כאמור‪ ,‬או בעד כל נזק שנגרם‬
‫לציוד‪ ,‬וכן ישולמו דמי שימוש בעד הציוד‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬באישור שר האוצר‪ ,‬יתקין תקנות בענין הדרכים להגשת‬
‫בקשה של בעל ציוד לקבלת פיצויים‪ ,‬לרבות המועד להגשת‬

‫‪22‬‬

‫בקשה‪ ,‬אופן קביעת הפיצויים‪ ,‬שיעור דמי השימוש בציוד‪ ,‬החזר‬
‫הוצאות ותשלום ריבית והפרשי הצמדה לגבי תשלומים כאמור‬
‫שלא שולמו במועדם‪.‬‬

‫‪.41‬‬

‫(ג)‬

‫החלטה בדבר מתן פיצויים כאמור בסעיף קטן (א) ובדבר גובהם‬
‫תינתן בתוך ‪ 90‬ימים ממועד הגשת בקשה לקבלת פיצויים‪,‬‬
‫והפיצויים ישולמו בתוך ‪ 30‬ימים ממועד מתן ההחלטה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫לא תהיה לאדם כל עילת תביעה על פי כל דין בשל נזק שנגרם‬
‫לציוד‪ ,‬שהועמד לרשות משטרת ישראל או לרשות גופי ההצלה‬
‫בהתאם להוראה שניתנה לפי סעיף ‪90‬ד(ג)‪ ,‬או בקשר להוצאות‬
‫שנגרמו לו או רווח שנמנע ממנו עקב העמדת הציוד כאמור‪ ,‬אלא‬
‫לפי הוראות סעיף זה‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪90‬יב‪:‬‬

‫העברת תפקיד לצה"ל‬
‫(א)‬

‫בעת אירוע אסון המוני‪ ,‬לרבות אירוע צפוי‪ ,‬רשאי שר הביטחון‬
‫לבקשת השר‪ ,‬או רשאי ראש הממשלה להורות לצה"ל למלא את‬
‫תפקיד משטרת ישראל בפיקוד ובשליטה באירוע‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬בעת אירוע כימי או ביולוגי‪ ,‬או‬
‫בעת אירוע אסון המוני שמקורו בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד‬
‫בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬רשאי שר הביטחון‪,‬‬
‫בהתייעצות עם השר‪ ,‬להורות לצה"ל כאמור בסעיף קטן (א)‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) תציין את התחומים ואת‬
‫התקופה שבהם ימלא צה"ל את תפקיד משטרת ישראל כאמור;‬
‫ניתנה הוראה כאמור‪ ,‬יקבע הרמטכ"ל קצין צה"ל לפקד על‬
‫האירוע‪.‬‬

‫(ד)‬

‫שר הבטחון לבקשת השר‪ ,‬או ראש הממשלה‪ ,‬רשאי להאריך את‬
‫התקופה שצוינה בהוראה או לקצרה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫תוקפה של הוראה לפי סעיף זה יפקע בתום התקופה שנקבעה בה‬
‫או בתום תוקפה של ההכרזה שניתנה לפי סעיף ‪90‬ב‪ ,‬לפי המוקדם‪.‬‬

‫(ו)‬

‫משניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) ‪-‬‬
‫(‪)1‬‬

‫תסייע משטרת ישראל לצה"ל בטיפול באירוע‪ ,‬ובהיערכות‬
‫לקראת אירוע כאמור; סיוע כאמור‪ ,‬יינתן בהיקף כוח אדם‬
‫ובאמצעים‪ ,‬כפי שיקבע השר;‬

‫(‪)2‬‬

‫דין כוחות המשטרה שיועמדו לפי הוראות סעיף קטן זה‪,‬‬
‫לצורך סיוע לצה"ל‪ ,‬כדין גוף הצלה לפי חוק זה;‬

‫(‪)3‬‬

‫לצורך מילוי תפקידו יהיו הסמכויות הנתונות למפקח הכללי‬
‫לפי פרק זה ‪ -‬לרמטכ"ל‪ ,‬הסמכויות הנתונות לקצין משטרה‬
‫לפי פרק זה ‪ -‬לקצין צה"ל‪ ,‬והסמכויות הנתונות לשוטר לפי‬

‫‪23‬‬

‫פרק זה ‪ -‬לחייל‪.‬‬
‫‪.42‬‬

‫חוק שירות עבודה בשעת‪-‬חירום‪ ,‬התשכ"ז‪1967 -‬‬
‫סעיף ‪16‬ב‪:‬‬

‫אירוע אסון המוני ‪ -‬הכרזה על תחולת הפרק‬
‫הוכרז על אירוע אסון המוני לפי הוראות סעיף ‪90‬ב לפקודת המשטרה‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪ ,1971-‬ומצא השר כי האפשרות למתן שירותים‬
‫קיומיים לאוכלוסיה המצויה בשטח שעליו חלה ההכרזה‪ ,‬או לכלל‬
‫האוכלוסיה בשטח אחר‪ ,‬או הדרושים לתפקודו של השטח שעליו חלה‬
‫ההכרזה או לתפקוד המשק כולו‪ ,‬עלולה להיפגע עקב אירוע האסון‬
‫ההמוני‪ ,‬או שבמערך הייצור או האספקה למתן שירותים קיומיים כאמור‬
‫עלולים להיגרם תקלות או מפגעים ממשיים‪ ,‬רשאי הוא‪ ,‬לאחר התייעצות‬
‫עם ראש הממשלה‪ ,‬עם השר לביטחון הפנים או עם שר הביטחון‪ ,‬לפי‬
‫הענין‪ ,‬להכריז בצו שהוראות פרק זה יחולו לשם מתן שירותים קיומיים‬
‫כאמור; צו לפי סעיף זה יפקע במועד שבו תפקע ההכרזה על אירוע אסון‬
‫המוני‪ ,‬אלא אם כן ביטל השר את הצו קודם לכן‪.‬‬

‫‪.43‬‬

‫חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא‪-‬הגנה לישראל‪ ,‬התשמ"ז‪1987-‬‬
‫סעיף ‪:27‬‬

‫הגדרה‬
‫בפרק זה‪" ,‬השר הממונה" ‪-‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לענין כלי התחבורה ‪ -‬שר התחבורה;‬

‫(‪)2‬‬

‫לענין ציוד הנדסי ‪ -‬שר הבינוי והשיכון;‬

‫(‪)3‬‬

‫לענין ציוד לייצור חשמל ‪ -‬שר האנרגיה והתשתית‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫לענין ציוד הנדרש במקרה של אירוע אסון המוני‪ ,‬כהגדרתו בסעיף‬
‫‪90‬א לפקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪( 1971-‬בחוק זה ‪-‬‬
‫אירוע אסון המוני) ‪ -‬השר לבטחון הפנים‪.‬‬

‫‪ .10‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים והכרזות‬
‫‪.44‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:94‬‬

‫*‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר ממונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות‬
‫לביצועה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשטרה ושר המשפטים ממונים על ביצוע פרק רביעיוהם‬
‫רשאים להתקין תקנות לביצועו‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬

‫‪24‬‬

‫‪.45‬‬

‫א‪.‬‬

‫תקנות המשטרה (גיוס)‪ ,‬התשי"ח – ‪1957‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;487‬התשכ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;600‬התשל"ט‪ ,‬עמ' ‪;1414‬‬
‫התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;708‬התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.913‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות המשטרה (הענקת שפות)‪ ,‬התשי"ח – ‪1957‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪.409‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תקנות המשטרה (שכר והצטיינות)‪ ,‬התשי"ח – ‪1957‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪.492‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תקנות המשטרה (חופשה)‪ ,‬התשל"א – ‪1971‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשל"א‪ ,‬עמ' ‪ ;724 ,529‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪ ;48‬התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.274‬‬

‫ה‪.‬‬

‫תקנות המשטרה (העסקת שוטרים בארוע)‪ ,‬התשל"ו – ‪1975‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;736‬התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;800‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪;425‬‬
‫התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.446‬‬

‫ו‪.‬‬

‫תקנות המשטרה (סדרי דין בדיון משמעתי)‪ ,‬התשמ"ט – ‪1989‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪.1279 ,434‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:19‬‬

‫‪.46‬‬

‫הארכת שירות בשעת חירום‬
‫(א)‬

‫השר רשאי להורות בצו לעכב‪ ,‬לתקופה שהיא לדעתו שעת‪-‬חירום‪,‬‬
‫כל שוטר‪ ,‬או סוג או הגדר אחר של שוטרים‪ ,‬אף על פי שתמה‬
‫תקופת שירותם‪ ,‬ולהאריך שירותם לתקופת החירום‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שירותו של שוטר בתוקף צו כאמור יראו כחלק מתקופת‬
‫ההתקשרות ולפי זה יחולו הוראותיה של ההתקשרות ‪ -‬למעט‬
‫ההוראות הקובעות את תקופתה ‪ -‬והוראות פקודה זו‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:36‬‬

‫העסקת שוטרים לרגל אירוע‬

‫(בוטל)‪.‬‬
‫‪.47‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪49‬ט‪:‬‬

‫סמכות חקירה‬
‫(א)‬

‫על אף האמור בכל דין‪ ,‬חקירה של עבירה כמשמעותה בתוספת‬
‫הראשונה‪ ,‬אשר בביצועה חשוד שוטר‪ ,‬לא תיערך בידי משטרת‬
‫ישראל‪ ,‬אלא בידי המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים‬
‫(להלן ‪ -‬המחלקה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫האמור בסעיף קטן (א) יחול גם כאשר שוטר חשוד בביצוע עבירה‬
‫ביחד עם אחר‪ ,‬והמחלקה מוסמכת לחקור גם מי שמעורב בביצוע‬
‫העבירה ואינו שוטר‪ ,‬הכל בכפוף לאמור בתוספת הראשונה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהמשטרה לחקור בעבירה לפני‬
‫שנודע לה כי שוטר מעורב בביצועה‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫(ד)‬

‫‪.48‬‬

‫שר המשטרה ושר המשפטים‪ ,‬באישור ועדת הפנים ואיכות‬
‫הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאים לשנות את התוספת הראשונה‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:50‬‬

‫עבירת משמעת‬

‫(בוטל)‪.‬‬
‫‪.49‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪64‬ב‪:‬‬

‫סדרי דין‬

‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.50‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:92‬‬

‫‪.51‬‬

‫משטרת ישראל ככוח צבאי‬
‫(א)‬

‫בעת מלחמה או בשעת‪-‬חירום אחרת רשאי השר‪ ,‬בהסכמת‬
‫הממשלה‪ ,‬להכריז כי משטרת ישראל‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬תהיה כוח‬
‫צבאי העשוי להיות מועסק בתפקידים צבאיים להגנת המדינה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ההכרזה תציין את התחומים ואת התקופה שבהם תועסק המשטרה‬
‫או חלק ממנה כאמור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שוטרים שההכרזה חלה עליהם יחזיקו‪ ,‬בנוסף על דרגותיהם‬
‫המשטרתיות לפי פקודה זו‪ ,‬בדרגות צבאיות כפי שיקבע השר בצו‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:93‬‬

‫משטרת ישראל ככוח צבאי‬
‫הנהלה ומשמעת של משטרה שהוכרזה ככוח צבאי השר ושר הבטחון‬
‫רשאים‪ ,‬באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת‪ ,‬לקבוע תקנות בדבר‬
‫הנהלתה ומשמעתה של משטרת ישראל או חלק ממנה שהוכרזו כאמור‬
‫בסעיף ‪ ,92‬וכן להחיל עליהם את הוראות חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬תשט"ו‪-‬‬
‫‪ ,1955‬כולן או מקצתן‪ ,‬בשינויים שייקבעו‪ ,‬והוראותיה של פקודה זו‬
‫יוסיפו לחול עליהם בכפוף להוראות התקנות לפי סעיף זה‪.‬‬

‫‪.52‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪94‬א‪:‬‬

‫תקנות באישור ועדה של הכנסת‬
‫ראה השר כי הדבר דרוש לשם פעולתה התקינה של המשטרה‪ ,‬רשאי הוא‪,‬‬
‫באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בענין‬
‫ארגון המשטרה‪ ,‬ניהולה והמשטר והמשמעת בה‪ ,‬שיש בהן לאסור או‬
‫להגביל –‬
‫(‪ )1‬התראיינות שוטרים שלא בהתאם לפקודות הקבע של המשטרה;‬

‫‪26‬‬

‫(‪)2‬‬

‫השתתפות של שוטרים באסיפות‪ ,‬בהפגנות ובתהלוכות;‬

‫(‪)3‬‬

‫כל פעולה הנוגעת לארגון שוטרים כמשמעותו בסעיף ‪93‬ב‪.‬‬

‫‪ .11‬שונות‬
‫‪.53‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:46‬‬

‫‪.54‬‬

‫שכר נוטרים וגבייתו‬
‫(א)‬

‫הממונה יקבע את שכרם והוצאות ביגודם וציודם של הנוטרים‪,‬‬
‫ובכפוף לצו של השר‪ ,‬ימנן אותם בין הגברים הבוגרים התושבים‬
‫ובעלי הקרקעות‪ ,‬שבכפר או שבקבוצת הכפרים; ההיטל ייגבה לפי‬
‫הדין בדבר גביית מסים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫עד לגביית ההיטל‪ ,‬ישולמו שכרם והוצאות ביגודם וציודם של‬
‫הנוטרים למפקח הכללי מתוך אוצר המדינה‪.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪93‬ג‪:‬‬

‫מועצה ציבורית‬
‫השר רשאי להקים מועצה ציבורית אשר תייעץ לו בעניינים הנוגעים‬
‫לרווחתם של שוטרים; הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫‪.55‬‬

‫תקנות קרן המשטרה הכללית‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫תגמולים‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫המפקח הכללי רשאי לתת תגמולים לאנשי חיל המשטרה מכספי‬
‫הקרן‪:‬‬
‫(א)‬

‫בעד פעולות מיוחדות של אומץ‪-‬לב‪ ,‬הצלת רכוש משריפה‪,‬‬
‫גניבה‪ ,‬טביעה או במסיבות אחרות שסכנה כרוכה בהן או‬
‫נסיון להצילו או הצלת חיי אדם או נסיון להצילם;‬

‫(ב)‬

‫בעד ידיעות חשובות שנרכשו מתוך הסתכנות אישית‪,‬‬
‫עבודה קשה או זריזות בלתי‪-‬רגילה;‬

‫(ג)‬

‫בעד שירותים אחרים מיוחדים או ראויים לתגמול‪ :‬בתנאי‬
‫שאין ליתן תשלום יחיד של יותר מ‪ 500 -‬שקלים חדשים‬
‫מבלי לקבל הרשאה תחילה מאת שר המשטרה‪ :‬ובתנאי‬
‫שמבלי הרשאה קודמת מאת שר המשטרה אין ליתן לאיש‬
‫אחד מאנשי החיל תשלומים המצטרפים במשך שנת‪-‬כספים‬
‫אחת ליותר מ‪ 1,350 -‬שקלים חדשים‪.‬‬

‫(א)‬

‫מפקד מחוז‪ ,‬סגן מפקד מחוז‪ ,‬ראש אגף או מפקד משמר‬
‫הגבול רשאי להעניק פרס מכספי הקרן שאינו עולה על ‪50‬‬
‫שקלים חדשים לאיש משטרה הראוי לעידוד על מעשה‬
‫החורג מגדר המקובל או בסכום שאינו עולה על ‪100‬‬
‫שקלים חדשים לקבוצה של אנשי משטרה‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)3‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪.56‬‬

‫ראש אגף כוח אדם רשאי לאשר במשך שנת כספים אחת‬
‫מתן פרסים לאיש משטרה אחד המצטברים עד ל‪75-‬‬
‫שקלים חדשים או עד ל‪ 150 -‬שקלים חדשים לקבוצה של‬
‫אנשי משטרה‪.‬‬

‫המפקח הכללי רשאי לתרום מכספי הקרן סכומים לצורך המטרות‬
‫דלהלן‪:‬‬
‫(א)‬

‫לצורך קניית כלי‪-‬נגינה או תווים או לצורך כל שירות אחר‬
‫לתזמורת המשטרה;‬

‫(ב)‬

‫לצורך קניית מכשירים לחדרי‪-‬מנוחה לצרכי‪-‬ספורט;‬

‫(ג)‬

‫לכל מטרה אחרת לטובת החיל ולהנאתו; בתנאי שאין ליתן‬
‫תרומה אחת של יותר מ‪ 1,500-‬שקלים חדשים בלי רשות‬
‫תחילה מאת שר המשטרה‪.‬‬

‫הסכומים הנקובים בתקנות (‪ )2( ,)1‬ו‪ )3(-‬ישתנו ב‪ 1-‬בינואר וב‪-‬‬
‫‪ 1‬ביולי של כל שנה (להלן ‪ -‬יום השינוי)‪ ,‬לפי שיעור עליית המדד‬
‫חדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪102‬ו‪:‬‬

‫ייעוד תשלומים‬
‫(א)‬

‫התשלומים שיתקבלו בשל העסקת שוטרים בתשלום לפי פרק זה‬
‫ייווספו לתקציב משטרת ישראל וישמשו לשם תשלום לשוטרים‬
‫שהועסקו כאמור‪ ,‬לכיסוי הוצאות המשטרה בהעסקת שוטרים‬
‫בתשלום ולרווחת כלל השוטרים ובני משפחותיהם‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫הוראות לעניין חלוקת התשלומים לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫פרק ב‪:‬‬
‫סמכויות לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"ב – ‪ ,1971‬וסמכויות הנוגעות‬
‫לסוהרים או לשירות בתי הסוהר‬

‫‪29‬‬

‫פרק ב‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫‪ .1‬הרכב שירות בתי הסוהר‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪ .2‬אישור הוראות שב"ס‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)‪ ,‬התשמ"א ‪1981 -‬‬

‫‪ .4‬פיטורין והשעיית סוהרים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪ .5‬דין משמעתי ובירור קבילות סוהרים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪ .6‬שלילה או הפחתה של גמלת סוהר‬
‫‪.1‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬

‫‪ .7‬בית סוהר בניהול פרטי‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪ .8‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים והכרזות‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬

‫‪ .9‬שונות‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (תקן יחידות בשירות בתי הסוהר)‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬

‫‪30‬‬

‫פרק ב‬

‫סמכויות לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫וסמכויות הנוגעות לסוהרים או לשירות בתי הסוהר‬
‫‪ .1‬הרכב שירות בתי‪ -‬הסוהר‬
‫‪.57‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:77‬‬

‫הרכב השירות‬
‫בשירות יהיו סוהרים בכירים וזוטרים במספר ובדרגות שיורה עליהם השר‪.‬‬

‫‪ .2‬אישור הוראות שב"ס‬
‫‪.58‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪80‬א‪:‬‬

‫הוצאת פקודת השירות‬
‫(א)‬

‫הנציב יוציא‪ ,‬באישור השר‪ ,‬הוראות כלליות שיקבעו עקרונות לענין‬
‫ארגון השירות‪ ,‬סדרי המינהל‪ ,‬המשטר והמשמעת בו והבטחת פעולתו‬
‫התקינה (להלן ‪ -‬הוראות שירות בתי הסוהר)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הנציב יוציא פקודות כלליות שיקבעו פרטים בנושאים האמורים‬
‫בסעיף קטן (א) (בפקודה זו‪ -‬פקודת נציבות בתי הסוהר)‪.‬‬

‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‬
‫‪.59‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:78‬‬

‫מינוי נציב בתי הסוהר‬
‫נציב בתי הסוהר יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת השר‪.‬‬

‫‪.60‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:71‬‬

‫‪.61‬‬

‫מינוי מבקרים רשמיים‬
‫(א)‬

‫שר המשטרה ימנה מבקרים רשמיים לבתי סוהר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫מינוי כאמור יכול שיהיה לבית סוהר מסוים או לחלק ממנו או לסוגי‬
‫בתי סוהר ויכול שיהיה כללי‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪31‬‬

‫סעיף ‪:79‬‬

‫מינוי סוהרים בכירים‬
‫מינוי סוהר בכיר יהיה בידי השר‪ ,‬ורשאי השר למנות סוהר או אדם אחר‬
‫למלא‪ ,‬בתנאים שיקבע‪ ,‬כל תפקיד מתפקידיו של סוהר בכיר או להשתמש‬
‫בכל סמכות מסמכויותיו‪.‬‬

‫‪.62‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪110‬לז‪:‬‬

‫‪.63‬‬

‫(א)‬

‫מותב בית דין למשמעת יורכב משלושה שופטים‪ ,‬שימנה נשיא בית‬
‫הדין‪ ,‬שהם סוהרים בכירים‪ ,‬מהם שניים לפחות משפטנים; השופטים‬
‫ימונו מתוך רשימת שופטים שקבע הנציב‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬מותב בית דין למשמעת הדן בעבירת‬
‫משמעת של סוהר לפי פרטים ‪8‬א או ‪ 19‬לתוספת השניה‪ ,‬שנעברה‬
‫כלפי אדם שאינו סוהר‪ ,‬יורכב משלושה שופטים‪ ,‬שימנה נשיא בית‬
‫הדין למשמעת‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שני סוהרים בכירים‪ ,‬מתוך רשימת השופטים כאמור בסעיף‬
‫קטן (א)‪ ,‬מהם אחד לפחות משפטן;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג ציבור‪ ,‬מתוך רשימת נציגי ציבור הכשירים להתמנות‬
‫שופטים בית משפט שלום‪ ,‬שקבע השר בהסכמת שר‬
‫המשפטים‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪110‬ב‪:‬‬

‫‪.64‬‬

‫מינוי מותב בית הדין‬

‫הפסקת כהונה של שופט או דן יחיד‬
‫(א)‬

‫הנציב רשאי להוציא שופט מרשימת השופטים שקבע לפי הוראות‬
‫סעיף ‪110‬לז‪ ,‬אם הורשע בעבירה או שמתנהלת נגדו חקירה‪ ,‬לאחר‬
‫שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו‪ ,‬ואולם קביעה כאמור לגבי‬
‫חבר בית דין שאינו סוהר‪ ,‬תהיה בסמכות השר; הוצא שופט היושב‬
‫בדין משמעתי מרשימת השופטים כאמור‪ ,‬יבוטל מינויו כשופט בהליך‬
‫המתנהל בבית הדין‪.‬‬

‫(ב)‬

‫היה היושב בדין משמעתי בבית דין סוהר וחדל להיות סוהר‪ ,‬יפקע‬
‫מינויו‪ ,‬ואולם רשאי נשיא בית הדין לאפשר לו לסיים דיון בעניין‬
‫שהחל בו; החליט נשיא בית הדין לעשות כן‪ ,‬יפקע המינוי בתום‬
‫הדיון‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חדל נשיא בית הדין או הדן יחיד להיות סוהר‪ ,‬יפקע מינויו‪ ,‬ואולם‬
‫רשאי הנציב לאפשר לו לסיים דיון בעניין שהחל בו; החליט הנציב‬
‫לעשות כן‪ ,‬יפקע המינוי בתום הדיון‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪32‬‬

‫סעיף ‪110‬יח‪:‬‬

‫פסלות שופט או דן יחיד‬
‫(א)‬

‫שופט או דן יחיד יפסול את עצמו מלישב בדין‪ ,‬מיוזמתו או לפי בקשה‬
‫מנומקת מאת נאשם‪ ,‬תובע‪ ,‬מערער או משיב‪ ,‬אם סבר כי קיימות‬
‫נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול הדיון‪,‬‬
‫או כי קיימים טעמים אחרים המצדיקים לעשות כן‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נטענה טענת פסלות נגד שופט או דן יחיד‪ ,‬יחליט בה בית הדין או הדן‬
‫יחיד‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לפני שייתן כל החלטה אחרת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫החליט דן יחיד לפסול את עצמו מלישב בדין‪ ,‬יועבר הדיון‬
‫לדן יחיד אחר; החליט הדן יחיד שלא לפסול את עצמו‬
‫מלישב בדין‪ ,‬יציין בהחלטתו את הנימוקים לכך‪.‬‬
‫החליט הנציב לפסול את עצמו מלישב בדין בעניינו של‬
‫נאשם בדרגת תת‪-‬גונדר ומעלה‪ ,‬יועבר הדיון‪ ,‬על אף‬
‫הוראות סעיף ‪110‬כה‪ ,‬לרב‪-‬גונדר או לשופט שיצאו לקצבה‬
‫ושמינה השר לעניין זה‪.‬‬

‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬

‫(ד)‬

‫‪.65‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪110‬מח‪:‬‬

‫‪.66‬‬

‫מינוי נשיא בית הדין לערעורים‬
‫השר ימנה נשיא לבית הדין לערעורים שהוא סוהר בכיר שדרגתו תיקבע‬
‫בפקודות השירות‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪110‬מט‪:‬‬

‫‪.67‬‬

‫החליט שופט לפסול את עצמו מלישב בדין – ימונה שופט אחר‬
‫תחתיו; החליט שופט של בית דין למשמעת שלא לפסול את עצמו –‬
‫רשאי בעל דין לערור על הדחיה לפני נשיא בית הדין לערעורים‬
‫בדרך שתיקבע בפקודות השירות; החליט שופט של בית דין‬
‫לערעורים שלא לפסול את עצמו – רשאי בעל דין לערור על הדחיה‬
‫לפני נשיא בית הדין לערעורים שיצא לקצבה ושמינה הנציב לעניין‬
‫זה‪.‬‬

‫מינוי מותב בית הדין לערעורים‬
‫(א)‬

‫מותב בית הדין לערעורים יורכב משלושה שופטים‪ ,‬שימנה נשיא בית‬
‫הדין‪ ,‬שהם סוהרים בכירים‪ ,‬מהם לפחות שני משפטנים; השופטים‬
‫ימונו מתוך רשימת שופטים שקבע הנציב‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬לא ניתן למנות שני סוהרים בכירים‬
‫שהם משפטנים‪ ,‬ימנה נשיא בית הדין‪ ,‬במקום אחד מהם‪ ,‬עורך דין‬
‫משירות המדינה מתוך רשימת עורכי דין הכשירים להתמנות שופטי‬
‫בית משפט שלום שקבע לענין זה השר בהסכמת שר המשפטים‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪33‬‬

‫סעיף ‪:112‬‬

‫‪.68‬‬

‫כשירות נציב קבילות סוהרים ומינויו‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים‬
‫והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬ימנה נציב קבילות סוהרים (בפקודה זו ‪-‬‬
‫נציב הקבילות)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫כשיר להתמנות נציב קבילות סוהרים מי שמתקיימים בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא כשיר להתמנות שופט של בית משפט מחוזי;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא אינו סוהר;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא בעל ידע מקצועי‪ ,‬רקע או ניסיון בתחומים הנוגעים‬
‫לשירות;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש נציב הקבילות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקופת כהונתו של נציב הקבילות תהיה חמש שנים מיום מינויו; השר‬
‫לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת‬
‫הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי להאריך תקופה זו לתקופה נוספת שלא‬
‫תעלה על שנתיים‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הודעה על מינויו של נציב הקבילות ועל המען למשלוח קבילות‬
‫תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪112‬א‪:‬‬

‫פקיעת כהונה‬
‫נציב הקבילות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה‪:‬‬

‫‪.69‬‬

‫(‪)1‬‬

‫התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוגש נגדו כתב אישום בעבירה אשר מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה‪ ,‬אין הוא ראוי לשמש נציב הקבילות‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬

‫‪34‬‬

‫סעיף ‪112‬ב‪:‬‬

‫העברה מכהונה‬
‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי להעביר את נציב הקבילות מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו‪,‬‬
‫אם נבצר ממנו למלא את תפקידיו במשך תקופה העולה על שישה חודשים‬
‫רצופים‪.‬‬

‫‪.70‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪112‬ג‪:‬‬

‫‪.71‬‬

‫(א)‬

‫השר ימנה סגן לנציב הקבילות (בסעיף זה – סגן הנציב)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נבצר מנציב הקבילות‪ ,‬דרך ארעי‪ ,‬למלא את תפקידיו‪ ,‬ימלא סגן‬
‫הנציב את מקומו‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים‪ ,‬ורשאי‬
‫השר להאריך את התקופה האמורה לתקופות נוספות‪ ,‬ובלבד שסך כל‬
‫התקופות שבהן ישמש סגן הנציב כממלא מקומו של נציב הקבילות‪,‬‬
‫לא יעלה על שישה חודשים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫התפנתה משרתו של נציב הקבילות וטרם התמנה אחר במקומו‪ ,‬ישמש‬
‫סגן הנציב כממלא מקומו של נציב הקבילות עד למינוי נציב הקבילות‬
‫כאמור בסעיף ‪.112‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪131‬א‪:‬‬

‫‪.72‬‬

‫סגן נציב הקבילות‬

‫ועדות חקירה‬
‫(א)‬

‫השר או הנציב רשאי למנות ועדת חקירה לשם חקירת כל עניין הנוגע‬
‫לשירות‪ ,‬והיא מוסמכת להזמין עדים ולגבות עדויות; ועדת חקירה‬
‫תהיה מורכבת מסוהר אחד או יותר‪ ,‬ובלבד שדרגת אחד לפחות מהם‬
‫אינה למטה מדרגת כלאי‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שום דבר שהושמע במהלך חקירתה של ועדת חקירה‪ ,‬בין מפי עד ובין‬
‫באופן אחר‪ ,‬ושום דין וחשבון של ועדת חקירה‪ ,‬לא יתקבל כראיה‬
‫במשפט‪ ,‬למעט בדין משמעתי‪ ,‬אלא אם כן הועמד הסוהר לדין על‬
‫עדות שקר שמסר לאותה ועדת חקירה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫ראתה ועדת חקירה שפלוני עלול להיפגע מן החקירה או מתוצאותיה‪,‬‬
‫יודיע לו יושב ראש הועדה במה הוא עלול להיפגע ויעמיד לרשותו‪,‬‬
‫בדרך שיראה לנכון‪ ,‬את חומר הראיות הנוגע לאותה פגיעה ותינתן לו‬
‫הזדמנות להשמיע דבריו‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הנציב רשאי לאצול לסוהר בכיר אחר את סמכותו לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬

‫חוק שירות בתי‪-‬הסוהר (נכים ונספים)‪ ,‬התשמ"א – ‪1981‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫סוהר שנעדר‬
‫לענין סעיף ‪ 3‬לחוק משפחות החיילים‪ ,‬במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא‪,‬‬
‫לגבי סוהר שנעדר‪ ,‬סוהר בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ .4‬פיטורין והשעיית סוהרים‬
‫‪.73‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪110‬עא‪:‬‬

‫פיטורים עקב הליך משמעתי או פלילי‬
‫הנציב רשאי לפטר סוהר שנידון בהליך משמעתי או פלילי‪ ,‬אף אם זוכה‪ ,‬אם‬
‫הוא סבור‪ ,‬עקב הדיון המשמעתי או הפלילי‪ ,‬כי אין הסוהר מתאים להמשיך‬
‫ולשרת בשירות‪ ,‬ובלבד שסוהר בכיר לא יפוטר אלא באישור השר‪.‬‬

‫‪.74‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:80‬‬

‫תפקיד הנציב‬
‫(א)‬

‫בתי הסוהר והסוהרים יהיו בפיקודו‪ ,‬בפיקוחו ובניהולו של הנציב‪,‬‬
‫בכפוף לכל הוראה או הנחיה של השר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הנציב יבקר דרך קבע בכל בתי הסוהר או ידאג לכך שיבקרו בהם‬
‫מטעמו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫רשאי הנציב‪ ,‬בכפוף להוראות פקודה זו והתקנות שהותקנו לפיה –‬
‫(‪)1‬‬

‫למנות סוהרים זוטרים‪ ,‬להעבירם ולהעלותם או להורידם‬
‫בדרגה‪ ,‬כפי שיראה לנכון;‬

‫(‪)2‬‬

‫להשעות‪ ,‬לשחרר או לפטר סוהר‪ ,‬אם הוכח להנחת דעתו‬
‫שהסוהר מתרשל או בלתי יעיל במילוי תפקידו או אינו‬
‫מתאים לתפקידיו מסיבה אחרת‪ ,‬וכן להשעות סוהר‬
‫שהואשם בהתנהגות שלא כשורה‪ ,‬או שמתנהלת נגדו‬
‫חקירה על ביצוע עבירה או עבירת משמעת‪ ,‬ובלבד שסוהר‬
‫בכיר לא יושעה‪ ,‬וסוהר מדרגת מישר ומעלה לא יפוטר‪,‬‬
‫אלא באישור השר‪ .‬הושעה סוהר‪ ,‬יבחן הנציב את ההשעיה‬
‫מזמן לזמן‪.‬‬

‫‪ .5‬דין משמעתי ובירור קבילות סוהרים‬
‫‪.75‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:107‬‬

‫ראיות וסדרי דין‬

‫‪36‬‬

‫(א)‬

‫על הדיון המשמעתי לפי סימן זה ולפי סימנים ט'‪ 1‬עד ט'‪ 6‬לא יחולו‬
‫דיני הראיות הנוהגים בבתי המשפט‪ ,‬אלא אם כן נאמר אחרת בסימנים‬
‫האמורים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע את סדרי‬
‫הדין‪ ,‬לרבות סדרי המצאת מסמכים‪ ,‬שלפיהם יקויים וינוהל הדיון‬
‫המשמעתי לפי סימן זה ולפי סימנים ט'‪ 1‬עד ט'‪ 6‬וכן הוראות לעניין‬
‫דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים‪ ,‬שכר טרחה לעדים מומחים‬
‫ותשלום לנציגי ציבור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בכל עניין של ראיות וסדרי דין‪ ,‬שלא נקבעו לגביו הוראות לפי סימן‬
‫זה או לפי סימנים ט'‪ 1‬עד ט'‪ ,6‬ינהג היושב בדין בדרך הנראית לו‬
‫הטובה ביותר לעשיית משפט צדק‪ ,‬ובלבד שינמק את החלטתו לעניין‬
‫זה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות בתי הסוהר (סדרי דין בדיון משמעתי) התשמ"ט‪.1989 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות תשמ"ט עמ' ‪.447‬‬

‫‪.76‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪110‬לב‪:‬‬

‫ערר על פסק‬
‫(א)‬

‫(‪)1‬‬

‫סוהר שהרשיעו דן יחיד רשאי‪ ,‬בתוך ‪ 15‬ימים מיום‬
‫שהומצא לו הפסק‪ ,‬להגיש ערר על הפסק‪ ,‬ואם חויב‬
‫בתשלום פיצויים לפי הוראות סעיף ‪110‬סה – גם על החיוב‬
‫כאמור‪ ,‬בדרך שקבע השר;‬

‫(‪)2‬‬

‫זוכה סוהר על ידי דן יחיד בהליך משמעתי שנפתח עקב‬
‫חקירה של משטרת ישראל או של ועדת חקירה כאמור‬
‫בסעיף ‪131‬א‪ ,‬רשאי סוהר בכיר שהנציב הסמיך לעניין זה‬
‫להגיש ערר על הפסק‪ ,‬אם סבר כי יש ראית מספיקות‬
‫להוכחת אשמתו של הסוהר‪ ,‬בתוך ‪ 15‬ימים מיום שהומצא‬
‫לו הפסק‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בערר ידון קצין שיפוט בכיר שדרגתו אינה נמוכה מדרגת הדן יחיד‬
‫שנתן את הפסק ושמונה לכך בדרך שקבע השר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫קצין שיפוט בכיר שמונה לדון בערר רשאי לדון בו‪ ,‬אף אם הוגש‬
‫לאחר המועד האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אם הוכח‪ ,‬להנחת דעתו‪ ,‬כי היה‬
‫הצדק סביר לאיחור‪.‬‬

‫(ד)‬

‫העורר רשאי לחזור בו מעררו כל עוד לא ניתנה החלטה בערר‪.‬‬

‫(ה)‬

‫הוראות סעיף ‪110‬יח יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬גם לגבי מי שדן‬
‫בערר‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪.77‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪110‬מז‪:‬‬

‫כינון בית דין לערעורים‬
‫השר יכונן‪ ,‬בצו‪ ,‬בית דין לערעורים‪ ,‬שידון בערעורים על פסקי דין של בית‬
‫דין למשמעת ויקבע את מקום מושבו‪.‬‬

‫* מכוח סמכות זו הוצא צו בתי הסוהר (כינון בית דין לערעורים)‪ ,‬התשס"ט‪.2008-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2‬‬
‫‪.78‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪110‬נא‪:‬‬

‫‪.79‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪110‬כד‪:‬‬

‫‪.80‬‬

‫הגשת כתב ערעור‬
‫ערעור יהיה בהגשת כתב ערעור לבית הדין לערעורים‪ ,‬חתום בידי המערער‬
‫או בא‪-‬כוחו‪ ,‬בדרך שקבע השר‪.‬‬

‫חיסיון‬
‫(א)‬

‫אין אדם חייב למסור‪ ,‬ובית דין או דן יחיד לא יקבל‪ ,‬ראיה‪ ,‬אם השר‬
‫הביע דעתו‪ ,‬בתעודה חתומה בידו‪ ,‬כי מסירתה עלולה לפגוע בשלומו‬
‫של אדם‪ ,‬בדרכי פעולתו של השירות או בעניין ציבורי חשוב אחר‪ ,‬או‬
‫אם השר‪ ,‬בהסכמת שר הביטחון‪ ,‬הביע דעתו‪ ,‬בתעודה חתומה בידו‪,‬‬
‫כי מסירתה עלולה לפגוע בביטחון המדינה‪ ,‬אלא אם כן מצא שופט‬
‫בית הדין לערעורים‪ ,‬על פי עתירת בעל דין המבקש גילוי הראיה‪ ,‬כי‬
‫הצורך לגלותה לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש שלא לגלותה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הוגשה לבית דין למשמעת או לדן יחיד תעודה כאמור בסעיף קטן (א)‪,‬‬
‫רשאי בית הדין או הדן היחיד‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬על פי בקשת בעל הדין‬
‫המבקש את גילוי הראיה‪ ,‬להפסיק את הדיון לתקופה שיקבע כדי‬
‫לאפשר את הגשת העתירה לגילוי הראיה‪ ,‬ואם ראה לנכון – גם עד‬
‫להחלטה בעתירה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראות סעיף ‪(46‬א) לפקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪1971-‬‬
‫יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬על דיון בעתירה לגילוי ראיה לפי סעיף‬
‫זה‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:127‬‬

‫דין וחשבון‬
‫נציב הקבילות יגיש לשר ויציג לפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪,‬‬
‫מדי שנה‪ ,‬דין וחשבון בכתב על פעולותיו‪ ,‬שיכיל סקירה כללית ותאור הטפול‬
‫‪38‬‬

‫במבחר קבילות‪ ,‬ורשאי הוא להגיש להם דין וחשבון כל אימת שראה לנכון‬
‫לעשות כן‪.‬‬

‫‪.81‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪110‬עג‪:‬‬

‫שמירת סכמויות השר והנציב‬
‫אין בהוראות סימן זה וסימנים ט' עד ט'‪ 5‬כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לשר‬
‫או לנציב‪ ,‬לגבי סוהר‪ ,‬לפי פקודה זו‪.‬‬

‫‪ .6‬שלילה או הפחתה של גמלת סוהר‬
‫‪.82‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל – ‪1970‬‬
‫סעיף ‪:76‬‬

‫‪.83‬‬

‫שלילת גימלה בגלל עבירה‬
‫(א)‬

‫סעיף ‪ 15‬ייקרא כאילו במקום פיסקאות (‪ )2‬עד (‪ )4‬בא‪:‬‬
‫"(‪ )2‬מי שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי‬
‫וכן מי שפוטר מסיבה אחרת לאחר עשר שנות שירות כשהוא בגיל ‪40‬‬
‫או יותר ולא נשללה ממנו זכות לגימלה לפי החלטה של המפקח‬
‫הכללי של המשטרה"‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המפקח הכללי של המשטרה לא ייתן החלטה כאמור בסעיף ‪)2(15‬‬
‫אלא באישור שר המשטרה ואם פוטר השוטר לרגל עבירה‪ ,‬לרבות‬
‫עבירה משמעתית‪ ,‬שעבר בתקופת שירותו‪ ,‬ובנסיבות העניין יש‬
‫בעבירה משום קלון או משום פגיעה חמורה בחובותיו כשוטר‪.‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪:77‬‬

‫מענק נוסף לקיצבה‬
‫סעיף ‪ 22‬ייקרא כאילו נאמר בו‪:‬‬
‫"‪( .22‬א) שוטר שפוטר מהשירות והוא זכאי עקב פיטוריו לקיצבה לפי חוק‬
‫זה‪ ,‬וכן שוטר שהמפקח הכללי של המשטרה הורה על יציאתו לקיצבה לפי‬
‫סעיף ‪ ,73‬ישולם לו‪ ,‬נוסף על הקיצבה‪ ,‬מענק השווה לחלק העשרים וארבעה‬
‫של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו‪ ,‬ובלבד שהמענק לא יעלה‬
‫על משכורתו השנתית‪.‬‬
‫(ב) פוטר שוטר בנסיבות שבהן ניתן היה לשלול ממנו את זכותו לגימלה מכוח‬
‫סעיף ‪(76‬ב)‪ ,‬אך לא השתמשו בסמכות זו‪ ,‬רשאי המפקח הכללי של‬
‫המשטרה‪ ,‬באישור שר המשטרה‪ ,‬להחליט שלא ישולם לו המענק לפי סעיף‬
‫זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪".‬‬

‫‪.84‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪:81‬‬

‫תחולה לגבי סוהרים‬
‫הוראות סעיפים ‪ 70‬עד ‪ 80‬יחולו על כל סוהר בשינויים ותיקונים אלה‪:‬‬

‫‪39‬‬

‫(‪)1‬‬

‫בכל מקום שמדובר ב"שוטר" קרי "סוהר"‪ ,‬ומקום שמדובר ב"שוטר‬
‫מוסף זמני" קרי "סוהר מוסף זמני";‬

‫(‪)2‬‬

‫בכל מקום שמדובר ב"משטרה" או ב"משטרת ישראל" קרי "שירות‬
‫בתי הסוהר";‬

‫(‪)3‬‬

‫בכל מקום שמדובר ב"מפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב בתי‬
‫הסוהר";‬

‫(‪)4‬‬

‫בכל מקום שמדובר ב"תפקיד משטרתי" קרי "תפקיד פעיל כסוהר";‬

‫(‪)5‬‬

‫בכל מקום שמדובר ב"חוק המשטרה (נכים ונספים)‪ ,‬תשט"ו‪"1955-‬‬
‫קרי "חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)‪ ,‬תש"ך‪;"1960-‬‬

‫(‪5‬א) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף ‪ 8‬תיקרא כאילו‬
‫במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ג' לתוספת‬
‫השלישית;‬
‫(‪)6‬‬

‫הסיפה לסעיף ‪( 76‬ב) המתחילה במלים "והוא נידון עליה למאסר של‬
‫שלושה חדשים לפחות" לא תחול‪.‬‬

‫‪ .7‬בית סוהר בניהול פרטי‬
‫‪.85‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬ז‪:‬‬

‫הסכם בין שירות בתי הסוהר לתאגיד בדבר הקמה‪ ,‬ניהול והפעלה של‬
‫בית סוהר בניהול פרטי‬
‫(א) השירות‪ ,‬באישור השר רשאי‪ ,‬לצורך מילוי תפקידיו כאמור בסעיף‬
‫‪ ,76‬להסתייע בתאגיד שהוא חברה על פי חוק החברות‪ ,‬שמתקיימים‬
‫לגביו התנאים המפורטים בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ ,)5‬ולשם כך להתקשר‬
‫עמו בהסכם הקמה‪ ,‬ניהול והפעלה של בית סוהר אחד שפרטיו מנויים‬
‫בתוספת השלישית (בחוק זה ‪ -‬ההסכם)‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫התאגיד התאגד ונרשם בישראל‪ ,‬והמטרה היחידה במסמכי‬
‫ההתאגדות שלו היא הקמה‪ ,‬ניהול והפעלה של בית סוהר‬
‫בניהול פרטי;‬

‫(‪)2‬‬

‫התאגיד‪ ,‬נושא משרה בו וכל בעל ענין בו לא הורשעו‬
‫בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין התאגיד‬
‫ראוי לדעת הנציב להקים‪ ,‬לנהל ולהפעיל בית סוהר בניהול‬
‫פרטי‪ ,‬ולא הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור‬
‫שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;‬

‫(‪)3‬‬

‫לבעל השליטה בתאגיד ולנושאי המשרה בו ניתן אישור‬
‫כדין לענין התאמתם הביטחונית;‬

‫(‪)4‬‬

‫נושאי המשרה בתאגיד וכל בעל ענין בו אינם סוהרים;‬

‫(‪)5‬‬

‫תנאים נוספים שנקבעו בתנאי המכרז או ההסכם‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪.86‬‬

‫ביטול היתר‬
‫(א)‬

‫הנציב והחשב הכללי‪ ,‬באישור השר רשאים לבטל היתר‪ ,‬לאחר‬
‫שנתנו לזכיין הזדמנות להשמיע את טענותיו‪ ,‬אם הוכח להנחת דעתם‬
‫כי התאגיד או מי מטעמו הפר תנאי מתנאי ההיתר או כי חדל להתקיים‬
‫בו תנאי כאמור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בוטל היתר לפי הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬יחדל הזכיין לנהל ולהפעיל‬
‫את בית הסוהר‪ ,‬והסמכויות הנתונות לו‪ ,‬למנהל ולעובדי הזכיין‪ ,‬לפי‬
‫הוראות פרק זה ולפי ההסכם‪ ,‬יפקעו‪ ,‬הכל במועד ובאופן שיורו הנציב‬
‫והחשב הכללי; החל במועד האמור ינהל ויפעיל השירות את בית‬
‫הסוהר‪ ,‬בין בעצמו ובין באמצעות זכיין אחר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫אין בביטול ההיתר לפי הוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים‬
‫הנתונים לצדדים לפי ההסכם ולפי כל דין‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬יג‪:‬‬

‫‪.88‬‬

‫(ג)‬

‫ההתקשרות בהסכם תהיה לפי הוראות חוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪-‬‬
‫‪.1992‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬ט‪:‬‬

‫‪.87‬‬

‫(ב)‬

‫גובה התמורה לזכיין‪ ,‬שתיקבע בהסכם‪ ,‬לא תותנה במספר האסירים‬
‫שיוחזקו בפועל בבית סוהר בניהול פרטי‪ ,‬אך יכול שתיקבע על פי‬
‫זמינות מקומות כליאה במספר הקבוע בתוספת או בהיקף קטן יותר‬
‫כפי שיקבע הנציב באישור החשב הכללי במשרד האוצר (בפרק זה ‪-‬‬
‫החשב הכללי)‪.‬‬

‫מינוי המנהל‬
‫(א)‬

‫הזכיין ימנה מנהל לבית סוהר בניהול פרטי; מינוי המנהל טעון אישור‬
‫השר ‪ ,‬בהמלצת הנציב‪ ,‬ורשאי הזכיין להעסיקו בתפקיד האמור כל‬
‫עוד אישור השר עומד בתוקפו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הזכיין ימנה ממלא מקום למנהל‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪41‬‬

‫סעיף ‪128‬יד‪:‬‬

‫תנאים למינוי מנהל‬
‫(א)‬

‫‪.89‬‬

‫לא יאשר השר מינוי מנהל כאמור בסעיף ‪128‬יג‪ ,‬אלא אם כן הוכח‬
‫להנחת דעתו כי התמלאו לגביו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא אזרח ישראלי במשך שלוש שנים לפחות שקדמו‬
‫להגשת מועמדותו;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא שולט בשפה העברית;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות‪ ,‬במהלך‬
‫שבע השנים שקדמו להגשת מועמדותו‪ ,‬בתחומי ניהול או‬
‫פיקוד‪ ,‬שיש בהם כדי להכשירו למלא את התפקיד;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה‬
‫כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬התשי"ח ‪-‬‬
‫‪;"1958‬‬

‫(‪)5‬‬

‫ניתן אישור כדין להתאמתו הביטחונית לתפקיד בהתאם‬
‫לסיווג הביטחוני שנקבע לתפקיד;‬

‫(‪)6‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שקבע הנציב או מי שהוא‬
‫הסמיך לכך בתחום הסמכויות המסורות למנהל והחובות‬
‫המוטלות עליו לפי הוראות פרק זה ולפי ההסכם;‬

‫(‪)7‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים שנקבעו בהסכם‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬טו‪:‬‬

‫תקופת תוקפו של אישור השר למינוי מנהל‬
‫אישור השר כאמור בסעיף ‪128‬יד יהיה לתקופה שלא תעלה על ‪ 12‬חודשים‪,‬‬
‫ורשאי השר‪ ,‬בהמלצת הנציב‪ ,‬להאריך את תקופת תוקפו של האישור‬
‫לתקופות נוספות שלא יעלו על ‪ 24‬חודשים בכל פעם‪.‬‬

‫‪.90‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬טז‪:‬‬

‫ביטול אישור השר או התנייתו‬
‫(א)‬

‫השר רשאי‪ ,‬בהמלצת הנציב ולאחר שנתן למנהל ולזכיין הזדמנות‬
‫להשמיע את טענותיהם‪ ,‬לבטל אישור למינוי מנהל שנתן לפי הוראות‬
‫סעיף ‪128‬יד‪ ,‬או להתנות את המשך תוקפו בתנאים שקבע‪ ,‬אם הוכח‬
‫להנחת דעתו כי התקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫חדל להתקיים לגבי המנהל תנאי מהתנאים האמורים בסעיף‬
‫‪128‬יד;‬

‫(‪)2‬‬

‫המנהל אינו ממלא את תפקידו כראוי לפי הוראות פרק זה‬
‫והוראות ההסכם;‬

‫‪42‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪.91‬‬

‫(ב)‬

‫החלטת השר כאמור בסעיף קטן (א) תינתן בכתב בצירוף נימוקים‪,‬‬
‫ואולם רשאי השר שלא לפרט את נימוקיו‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬אם קיים‬
‫לדעתו חשש סביר כי גילוים עלול לפגוע בשלום הציבור‪ ,‬בביטחונו‬
‫או בשלומו של אדם‪ ,‬או באינטרס ציבורי חשוב אחר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬חדל להתקיים במנהל התנאי האמור‬
‫בסעיף ‪ 128‬יד(א)(‪ )5‬יבטל השר את מינויו‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬יז‪:‬‬

‫מינוי מנהל זמני לבית סוהר בניהול פרטי‬
‫(א)‬

‫ביטל השר את אישורו למינוי מנהל‪ ,‬רשאי הזכיין‪ ,‬עד למינויו של‬
‫מנהל אחר במקומו‪ ,‬למנות מנהל זמני לבית סוהר בניהול פרטי (בפרק‬
‫זה ‪ -‬מנהל זמני)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫מינוי מנהל זמני טעון אישור השר בהמלצת הנציב‪ ,‬ורשאי הזכיין‬
‫להעסיקו בתפקיד האמור כל עוד האישור עומד בתוקפו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי השר לאשר מינוי מנהל זמני גם‬
‫אם לא מתקיים לגביו תנאי אחד מהתנאים למינוי מנהל כאמור בסעיף‬
‫‪128‬יד (‪ )4(, )6( ,)1(, )3‬או (‪ ,)7‬ובלבד שהוכח להנחת דעתו‪ ,‬את‬
‫התפקיד בתקופה שלגביה ניתן האישור‪ ,‬אף שלא מתקיים לגביו‬
‫התנאי האמור‪.‬‬

‫(ד)‬

‫(‪)1‬‬

‫אישור השר למינוי מנהל זמני כאמור בסעיף זה יהיה‬
‫לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים‪ ,‬ורשאי השר‪,‬‬
‫בהמלצת הנציב‪ ,‬להאריך את תקופת תוקפו של האישור‬
‫לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שלושה חודשים‪,‬‬
‫ובלבד שהוכח להנחת דעתו כי הזכיין נוקט את כל הפעולות‬
‫הדרושות למינוי מנהל וכי הארכת האישור דרושה לשם‬
‫השלמת הליך המינוי‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫על אף הוראות פסקה (‪ ,)1‬לא יאריך השר את אישורו‬
‫למינוי מנהל זמני לתקופה העולה על ‪ 30‬ימים‪ ,‬אם לא‬
‫התקיים לגביו התנאי האמור בסעיף ‪128‬יד(א)(‪.)6‬‬

‫(ה)‬
‫‪.92‬‬

‫המנהל אינו מתאים מכל סיבה אחרת לתפקיד‪.‬‬

‫הוראות פרק זה‪ ,‬החלות לגבי מנהל יחולו גם לגבי מנהל זמני‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬כא‪:‬‬

‫מינוי עובדי זכיין‬
‫(א)‬

‫הזכיין ימנה עובדים או נותני שירותים לשם ניהולו והפעלתו התקינים‬
‫של בית הסוהר בניהול פרטי‪ ,‬ובהם בעלי תפקידי ניהול ופיקוד כפי‬
‫שנקבע בהסכם‪ ,‬מאבטחים‪ ,‬רופא‪ ,‬וכל בעל תפקיד אחר הדרוש‬
‫להפעלה תקינה של בית הסוהר בניהול פרטי; מינוי העובדים ונותני‬
‫שירותים טעון אישור הנציב או מי שהוא הסמיך לענין זה‪ ,‬ורשאי‬

‫‪43‬‬

‫הזכיין להעסיקם בתפקיד שנקבע באישור וכל עוד האישור עומד‬
‫בתוקפו‪.‬‬

‫‪.93‬‬

‫(ב)‬

‫השר רשאי לקבוע סוגים של נותני שירותים שמינוים והעסקתם אינם‬
‫טעונים אישור הנציב או מי שהוא הסמיך לכך לפי הוראות סעיף קטן‬
‫(א); הודעה על קביעה לפי סעיף קטן זה תימסר על ידי השר לועדת‬
‫הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בסעיף זה‪" ,‬נותן שירותים" ‪ -‬לרבות מי שמועסק בידי נותן שירותים‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬לב‪:‬‬

‫מינוי מפקח ראשי ומפקחים‬
‫סוהר בכיר ימונה‪ ,‬לפי הוראות פקודה זו‪ ,‬לתפקיד מפקח ראשי בבית סוהר‬
‫בניהול פרטי וכן ימונו לפי הוראות פקודה זו סוהרים נוספים בדרגת מישר‬
‫ומעלה לתפקיד מפקחים; מספר המפקחים ודרגתם יהיה כפי שיורה השר‪,‬‬
‫בהתייעצות עם הנציב‪.‬‬

‫‪.94‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬לג‪:‬‬

‫תפקידי המפקח הראשי והמפקחים‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.95‬‬

‫תפקידיו של המפקח הראשי הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫פיקוח על מילוי ההוראות לפי כל דין‪ ,‬לפי ההיתר‪ ,‬ולפי‬
‫ההסכם על ידי הזכיין‪ ,‬בעל ענין בזכיין ונושא משרה בו‪,‬‬
‫המנהל ועובדי הזכיין;‬

‫(‪)2‬‬

‫בירור תלונות אסירים בבית סוהר בניהול פרטי לרבות‬
‫לענין תנאי החזקתם במשמורת והפרת זכויותיהם‪ ,‬כפי‬
‫שיקבע השר; זאת בנוסף ובלי לגרוע מזכותו של אסיר‬
‫להגיש עתירה בהתאם לסימן ח‪ 1‬בפרק ב';‬

‫(‪)3‬‬

‫כל תפקיד אחר שיקבע השר‪.‬‬

‫המפקחים יסייעו למפקח הראשי במילוי תפקידיו כאמור בסעיף קטן‬
‫(א)‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬לו‪:‬‬

‫נטילת סמכות מנהל לניהול בית סוהר בניהול פרטי ומינוי מנהל ממונה‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהמלצת הנציב‪ ,‬רשאי למנות סוהר בכיר כמנהל ממונה שיהיה‬
‫אחראי לניהול ולהפעלה התקינים של בית סוהר בניהול פרטי במקום‬
‫המנהל‪ ,‬וכן רשאי הוא להורות על מינוי סוהרים בכירים לתפקידים‬
‫נוספים בבית סוהר בניהול פרטי‪ ,‬הכל לשם ניהולו והפעלתו התקינים‪,‬‬
‫ובלבד שהוכח להנחת דעתו כי התקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫נגרמה פגיעה חמורה בסדר הטוב ובמשמעת בבית סוהר‬

‫‪44‬‬

‫בניהול פרטי‪ ,‬אשר יש בה כדי לסכן את שלומו וביטחונו‬
‫של הציבור בבית הסוהר או לגרום נזק חמור לרכוש‪ ,‬ולא‬
‫עלה בידי המנהל להחזיר את הסדר הטוב והמשמעת על‬
‫כנם;‬

‫‪.96‬‬

‫(‪)2‬‬

‫קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה בסדר הטוב ובמשמעת‬
‫בבית סוהר בניהול הפרטי כאמור בפסקה (‪ ,)1‬או לפגיעה‬
‫חמורה בזכויות אסירים‪ ,‬ולא עלה בידי המנהל להיערך‬
‫באופן ראוי למניעת פגיעה כאמור;‬

‫(‪)3‬‬

‫פג תוקפו של האישור למינוי המנהל או למינוי מנהל זמני‪,‬‬
‫לפי הענין‪ ,‬ולא הוארך האישור או מונה מנהל אחר‬
‫במקומם‪ ,‬בתוך ‪ 14‬ימים;‬

‫(‪)4‬‬

‫אישור מינויו של המנהל בוטל לפי הוראות סעיף ‪128‬טז‪,‬‬
‫ולא מונה לבית הסוהר מנהל אחר במקומו או מנהל זמני‬
‫בתוך ‪ 14‬ימים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫מינוי מנהל ממונה ובעלי תפקידים נוספים לפי הוראות סעיף קטן (א)‬
‫יהיה לתקופה שלא תעלה על ‪ 14‬ימים‪ ,‬ורשאי השר להאריך תקופה‬
‫זו מעת לעת‪ ,‬עד להשבת סמכות הניהול לפי הוראות סעיף ‪128‬לז‪.‬‬

‫(ג)‬

‫למנהל הממונה יהיו נתונות‪ ,‬נוסף על סמכויותיו כסוהר בכיר‪ ,‬גם‬
‫הסמכויות הנתונות למנהל ולמפקח הראשי‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הזכיין ועובדי הזכיין יגישו למנהל הממונה כל סיוע סביר שיידרשו‬
‫לו‪ ,‬וימלאו אחר כל הוראה שתינתן להם על ידו או על ידי מי מטעמו‪,‬‬
‫לשם מילוי תפקידו‪.‬‬

‫(ה)‬

‫נטילת סמכות המנהל לפי הוראות סעיף זה‪ ,‬אין בה כדי לגרוע‬
‫מאחריות הזכיין ומחובותיו לפי הפקודה ולפי ההסכם‪ ,‬ואין בה כדי‬
‫למנוע מהשירות סעד משפטי אחר כלפי הזכיין בשל הפרת ההסכם‪,‬‬
‫לרבות ביטולו‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬לז‪:‬‬

‫השבת סמכות ניהול בית הסוהר בניהול פרטי לידי המנהל‬
‫מצא השר‪ ,‬בהמלצת הנציב‪ ,‬כי חלפה העילה למינוי המנהל הממונה‪ ,‬וכי‬
‫ניהול והפעלת בית הסוהר בניהול פרטי באמצעות המנהל הממונה אינם‬
‫דרושים עוד‪ ,‬רשאי הוא להורות על החזרת ניהול בית הסוהר בניהול פרטי‬
‫לאחריות המנהל שממנו ניטלה הסמכות או מנהל אחר שימונה על ידי הזכיין‬
‫לפי הוראות סימן ד'‪.‬‬

‫‪.97‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬לח‪:‬‬

‫שמירת הזכות לביטול ההסכם‬

‫‪45‬‬

‫אין בסמכות השר כאמור בסעיפים ‪128‬לו ו‪128-‬לז כדי לגרוע מסמכות‬
‫הנציב והחשב הכללי לבטל את ההיתר או את ההסכם ומסמכות הנציב לנהל‬
‫ולהפעיל את בית הסוהר בניהול פרטי בעצמו או באמצעות זכיין אחר‪ ,‬והכל‬
‫בהתאם להוראות ההסכם ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪.98‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬מה‪:‬‬

‫ועדה מייעצת‬
‫השר ימנה ועדה מייעצת לנציב לענין פרק זה (בסימן זה הועדה)‪.‬‬

‫‪.99‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬מז‪:‬‬

‫כשירות חברי הועדה‬
‫לא ימונה כחבר הועדה אלא מי שהתקיימו בו כל אלה‪:‬‬

‫‪.100‬‬

‫(‪)2‬‬

‫משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה למנותו חבר בועדה מטעמים של‬
‫ביטחון הציבור‪ ,‬לרבות מבחינת עברו הפלילי;‬

‫(‪)3‬‬

‫אין חשש‪ ,‬לדעת השר‪ ,‬כי עיסוקיו או תפקידיו האחרים ייצרר ניגוד‬
‫ענינים עם תפקידו כחבר ועדה‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬מח‪:‬‬

‫‪.101‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;‬

‫תקופת כהונת חבר ועדה‬
‫(א)‬

‫חבר ועדה יתמנה לשלוש שנים ואפשר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה‬
‫נוספת אחת בלבד‪ ,‬על פי המלצת הגוף שהמליץ על מינויו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫כהונתו של חבר ועדה תופסק במותו‪ ,‬בהתפטרותו ואם קבע השר כי‬
‫פסקו מלהתקיים בו תנאי הכשירות האמורים בסעיף ‪128‬מז‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬נ‪:‬‬

‫הגשת המלצות‬
‫הועדה תגיש את המלצותיה לשר‪ ,‬לנציב ולועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת פעם בשנה; ואולם אם ראתה צורך לכך במקרים מיוחדים‪ ,‬רשאית‬
‫היא להגיש המלצות במועדים נוספים; כן תגיש את המלצותיה לענין הקמת‬
‫בית סוהר נוסף בניהול פרטי‪ ,‬לפני קבלת החלטה בענין‪.‬‬

‫‪.102‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬נב‪:‬‬

‫סדרי עבודה‬
‫הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה; ולענין קבלת מידע‪ ,‬כניסה לבית‬
‫הסוהר בניהול פרטי ושיחות עם אסירים ‪ -‬תקבע את סדרי עבודתה בתיאום‬
‫עם הנציב; במקרה של חילוקי דעות בין הועדה לבין הנציב יחליט השר‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪.103‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪128‬נג‪:‬‬

‫החזר הוצאות‬
‫לחברי הועדה לא ישולם שכר‪ ,‬ואולם זכאים הם להחזר הוצאות‪ ,‬בשיעור‬
‫שיקבע השר באישור שר האוצר‪.‬‬

‫‪ .8‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים והכרזות‬
‫‪.104‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫‪.105‬‬

‫(א)‬

‫אירעה בבית סוהר מחלה מידבקת‪ ,‬מותר להעביר אסירים מאותו בית‬
‫סוהר למקום אחר אף אם המקום לא הוכרז בית סוהר לפי פקודה זו‪,‬‬
‫וכל זמן שאסיר נמצא במקום כאמור יראו את המקום כחלק מבית‬
‫הסוהר שממנו הועבר; פסקה המחלה‪ ,‬יוחזר האסיר לבית הסוהר‬
‫שממנו הועבר אם הוא חייב עוד להיות כלוא בו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫העברה לפי סעיף זה תהיה לפי צו חתום בידי השר או בידי הנציב או‪,‬‬
‫בשעת הדחק‪ ,‬בידי מנהל בית הסוהר‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪95‬ב‪:‬‬

‫‪.106‬‬

‫העברה לרגל מחלה מדבקת‬

‫סמכויות עיכוב ומעצר בלא צו‬
‫(א)‬

‫הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים ‪ 23‬ו‪ 67 -‬לחוק סדר הדין‬
‫הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪( 1996 -‬בסעיף זה ‪-‬‬
‫החוק)‪ ,‬יהיו נתונות גם לסוהר בעת מילוי תפקידו ולצורך מילוי‬
‫תפקידו‪ ,‬בתחום בית הסוהר‪ ,‬במתקני שירות בתי הסוהר שמחוץ‬
‫לתחומי בית הסוהר‪ ,‬בסביבתם הקרובה של בית הסוהר או של‬
‫המתקנים האמורים‪ ,‬וכן בעת ליווי אסיר מחוץ לבית הסוהר או בעת‬
‫רדיפה אחרי אסיר נמלט‪ .‬לענין סעיף קטן זה‪" ,‬מילוי תפקידו של‬
‫סוהר" ‪ -‬לרבות גילוי ומניעה של עבירות המבוצעות בתחומים‬
‫ובנסיבות כמפורט בסעיף קטן זה‪ ,‬והכל בנוגע לבית סוהר או לאסיר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לסוהר הנמנה עם יחידת הההתערבות והליווי המרכזית או היחידה‬
‫המיוחדת להשתלטות על אסירים של שירות בתי הסוהר‪ ,‬ששר‬
‫המשטרה הסמיכו לכך‪ ,‬יהיו נתונות הסמכויות האמורות בסעיף קטן‬
‫(א) גם בעת מילוי תפקידי אבטחה של עובדי שירות בתי הסוהר ובני‬
‫משפחותיהם מחוץ לתחומי בית הסוהר ולצורך מילוי תפקיד זה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫סוהר המעכב או עוצר אדם שאינו אסיר‪ ,‬יעבירו ללא דיחוי לשוטר או‬
‫לתחנת המשטרה הקרובה‪ ,‬ויחולו עליו ההוראות החלות על שוטר לפי‬
‫סעיפים ‪ 24‬עד ‪ 26‬לחוק‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬

‫‪47‬‬

‫סעיף ‪:10‬‬

‫הפרדת המינים וחלוקה לסוגים‬
‫(א)‬

‫אסירים ואסירות ייכלאו בחלקים נפרדים של בית הסוהר באופן‬
‫שימנע מהם להיראות‪ ,‬לשוחח או לבוא במגע זה עם זה‪.‬‬

‫(א‪ )1‬אסירים קטינים יופרדו מאסירים בגירים בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪34‬ב לחוק הנוער (שפיטה‪ ,‬ענישה ודרכי טיפול)‪ ,‬התשל"א‪.1971-‬‬
‫(ב)‬

‫‪.107‬‬

‫במידה שהדבר הוא מעשי מבחינת תנאי השיכון בבית הסוהר‪ ,‬יסווגו‬
‫האסירים והאסירות לסוגים שונים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫אסירים הממתינים למשפטם יופרדו מאסירים שפוטים;‬

‫(‪)2‬‬

‫(נמחקה);‬

‫(‪)3‬‬

‫אסירים אזרחיים יופרדו מאסירים פליליים;‬

‫(‪)4‬‬

‫עבריינים שנידונו לראשונה יופרדו מעבריינים חוזרים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראת סעיף קטן (א)‪ ,‬לענין הפרדה בין המינים‪ ,‬לא תחול בחלקי בתי‬
‫הסוהר שבהם מוחזקים אסירים לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני או‬
‫טיפול גמילה או שיקום מסמים‪ ,‬ובלבד שהנציב קבע‪ ,‬על‪-‬פי המלצת‬
‫רופא‪ ,‬כי הדבר דרוש לשם מתן טיפול רפואי‪ ,‬או טיפול או שיקום‬
‫בנפגעי סמים‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר יקבע בתקנות תנאים שיבטיחו את שלומם וביטחונם של‬
‫האסירים והאסירות המוחזקים כאמור בסעיף קטן (ג)‪ ,‬ותנאים‬
‫למניעת ניצול לרעה של ההסדר‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:58‬‬

‫עונשין ועבירת בית סוהר‬
‫(א)‬

‫קצין שיפוט שהרשיע אסיר בעבירת בית סוהר יהיה רשאי להטיל‬
‫עליו עונשים אלה‪ ,‬כולם או מקצתם‪:‬‬
‫אתראה;‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬

‫אזהרה חמורה;‬

‫(‪)3‬‬

‫קנס בסכום שלא יעלה על הסכום שיקבע השר בצו‪,‬‬
‫בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות‬
‫הסביבה של הכנסת;‬

‫(‪)4‬‬

‫בידוד לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר ימים‪ ,‬ובלבד‬
‫שתקופת בידוד לא תהא רצופה יותר משבעה ימים והפסקה‬
‫של שבעה ימים תהיה בינה לבין המשכה;‬

‫(‪)5‬‬

‫הפחתת ימי שחרור לתקופה שלא תעלה על עשרים ואחד‬
‫ימים; לענין זה‪" ,‬שחרור" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪ 49‬לחוק‬
‫העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,1977 -‬לרבות רשיון חופש כמשמעותו‬
‫‪48‬‬

‫בסעיף ‪.28‬‬
‫(ב)‬

‫קצין שיפוט שהטיל על אסיר עונש בידוד או עונש הפחתת ימי שחרור‬
‫יהיה רשאי לצוות בפסק כי העונש‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬יהיה על תנאי‪,‬‬
‫ויהיה תלוי ועומד לתקופה שנקבעה בפסק‪ ,‬ובלבד שלא תעלה על שנה‬
‫מיום הפסק; אסיר שנידון לעונש על תנאי כאמור‪ ,‬לא ישא את עונשו‬
‫אלא אם כן עבר‪ ,‬תוך התקופה שנקבעה בפסק‪ ,‬עבירה זהה או דומה‬
‫לעבירה שעליה נשפט או כל עבירת בית סוהר אחרת ‪ -‬אם קבע זאת‬
‫קצין השיפוט בפסק שבו הוטל עליו העונש על תנאי‪ ,‬והורשע בשל‬
‫כך‪.‬‬

‫(ג)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א) ‪-‬‬

‫(ד)‬

‫‪.108‬‬

‫(‪)1‬‬

‫עונש הפחתת ימי שחרור יהיה מוסמך להטיל רק מנהל בית‬
‫הסוהר‪ ,‬באישור הנציב;‬

‫(‪)2‬‬

‫עונש בידוד לתקופה שמעל לשבעה ימים ועונש קנס מעל‬
‫מחצית הסכום שנקבע בצו כאמור בסעיף קטן (א) (‪,)3‬‬
‫יהיה מוסמך להטיל רק מנהל בית הסוהר או סגנו‪.‬‬

‫הוטל על‬
‫או סוהר‬
‫לעשות‬
‫החלפתו‬

‫אסיר עונש קנס‪ ,‬בידוד או הפחתת ימי שחרור‪ ,‬רשאי הנציב‬
‫בכיר שהנציב הסמיכו לכך‪ ,‬אם ראה טעם מיוחד המצדיק‬
‫כן‪ ,‬לבטל את העונש או להקל בו על ידי הפחתתו או בעונש‬
‫קל ממנו‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:59‬‬

‫חיוב בפיצויים‬
‫(א)‬

‫קצין שיפוט שהרשיע אסיר בעבירת בית סוהר‪ ,‬יוכל לחייבו‪ ,‬בנוסף‬
‫לכל עונש‪ ,‬בתשלום פיצויים לשירות על נזק שנגרם עקב העבירה‪,‬‬
‫ובלבד שלא יחייבו בתשלום פיצויים בסכום העולה על הסכום שיקבע‬
‫השר בצו‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות‬
‫הסביבה של הכנסת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חוייב אסיר בתשלום פיצויים כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי הנציב או‬
‫סוהר בכיר שהנציב הסמיכו לכך‪ ,‬אם ראה טעם מיוחד המצדיק‬
‫לעשות כן‪ ,‬לבטל את החיוב או להפחיתו‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח הסמכות שבסעיפים ‪(58‬א)‪ 3‬ו‪(-59‬א) הוצא צו בתי הסוהר (קביעת קנס ופיצויים לעניין‬
‫עבירת בית סוהר) התשנ"א‪.1991 -‬‬
‫פורסם בקובץ התקנות התשנ"א עמ' ‪ ;1052‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;472‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.661‬‬

‫‪.109‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬

‫‪49‬‬

‫סעיף ‪59‬ב‪:‬‬

‫ייעוד קנסות‬
‫קנסות שנגבו כאמור בסעיף ‪59‬א ישולמו לקרן שתיקרא "הקרן לרווחת‬
‫אסירים" וישמשו לרווחת האסירים כפי שיקבע השר בתקנות‪.‬‬

‫‪.110‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪68‬ב‪:‬‬

‫קביעת תקן הכליאה‬
‫השר רשאי לקבוע בצו מעת לעת באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬את תקן הכליאה‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על שנה‪.‬‬

‫*‬

‫‪.111‬‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן הכליאה) התשנ"ג – ‪.1993‬‬
‫פורסם בקובץ התקנות תשנ"ג‪ 1993 -‬עמ' ‪( 719‬תוקף הצו פג ב‪.)1.4.94 -‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה)‪ ,‬התשס"ד‪.2004 -‬‬
‫פורסם בקובץ התקנות התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪( 556‬תוקף הצו פג ב‪.)31.8.04 -‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה)‪ ,‬התשס"ט‪.2008-‬‬
‫פורסם בקובץ התקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪( 146‬תוקף הצו – עד ‪.)30.11.09‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:103‬‬

‫‪.112‬‬

‫עבירת משמעת‬
‫(א)‬

‫עבירת משמעת היא עבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת‪ ,‬והמנויה‬
‫בתוספת השניה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫לשנות את התוספת השניה‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:132‬‬

‫תקנות השר‬
‫השר ממונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות בענינים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫תפקידיהם‪ ,‬סמכויותיהם‪ ,‬התנהגותם וענישתם של סוהרים ואנשים‬
‫אחרים העובדים בבתי סוהר;‬

‫(‪)2‬‬

‫טופס להצהרת מתגייס של סוהר ונוסח השבועה שיישבע;‬

‫(‪)3‬‬

‫המקום שבו יגורו סוהרים;‬

‫(‪)4‬‬

‫גיוסם‪ ,‬התגייסותם ושחרורם של סוהרים;‬

‫‪50‬‬

‫*‬

‫(‪)5‬‬

‫מתן חופשה לסוהרים;‬

‫(‪)6‬‬

‫תשלום מענקים והענקות‪ ,‬שכר הצטיינות ושכר התנהגות טובה‬
‫לסוהרים וענינים הכרוכים בכך;‬

‫(‪)7‬‬

‫השימוש בקנסות ובחילוטים שנגבו לפי פקודה זו;‬

‫(‪)8‬‬

‫מקורותיה של הקרן הכללית של בתי הסוהר וניהולם ושימושם של‬
‫כספים ששולמו לה;‬

‫(‪)9‬‬

‫חובותיהם וסמכויותיהם של מבקרים רשמיים שאינם מבקרים‬
‫רשמיים מכוח כהונתם;‬

‫(‪)10‬‬

‫בדיקות רפואיות וטיפול רפואי של אסירים;‬

‫(‪)11‬‬

‫מניעת מחלות מידבקות בבתי הסוהר;‬

‫(‪)12‬‬

‫מבנם ותיאורם של תאי בידוד;‬

‫(‪)13‬‬

‫דירוג בתי סוהר;‬

‫(‪)14‬‬

‫משמורתם הבטוחה של אסירים‪ ,‬מיונם‪ ,‬שעות עבודתם‪ ,‬דרכי‬
‫עבודתם‪ ,‬הפרדתם‪ ,‬תפריטם‪ ,‬בגדיהם‪ ,‬מחייתם‪ ,‬הדרכתם‪ ,‬משמעתם‪,‬‬
‫החזרתם למוטב‪ ,‬שחרורם והטיפול בהם‪ ,‬לרבות יחס מיוחד;‬

‫(‪)15‬‬

‫קביעת חפצים אסורים‪ ,‬החרמתם וכל עשיה בהם;‬

‫(‪)16‬‬

‫הגשת תלונות של אסירים למנהלי בתי הסוהר בכל הנוגע לתנאים‬
‫ולסדרים של החזקתם במאסר או במעצר ובדיקתן של תלונות אלה;‬

‫(‪16‬א)‬

‫דרכי ביצועו של שחרור מינהלי;‬

‫(‪16‬ב)‬

‫הפעלתו ואופן ניהולו של בית סוהר בניהול פרטי כהגדרתו בפרק‬
‫ג'‪ ,2‬לרבות לענין קביעת סמכויות לפי פקודה זו אשר לא יהיו נתונות‬
‫למנהל או לעובד זכיין‪.‬‬

‫(‪)17‬‬

‫כל ענין אחר שפקודה זו מורה שאפשר להתקין לו תקנות וכל ענין‬
‫אחר שיש להסדירו לשם ביצועה היעיל של פקודה זו‪ ,‬שלומם‬
‫ויעילותם של סוהרים‪ ,‬ניהולם הטוב של בתי סוהר ומשמעתם‬
‫ומשמורתם הבטוח של אסירים בתחום בתי סוהר ובשעת עבודתם‬
‫מחוץ לתחום בתי סוהר‪ ,‬ואולם תקנות לעניין סעיף ‪110‬נח ייקבעו‬
‫בהתייעצות עם שר המשפטים‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות בתי הסוהר התשל"ח‪.1978 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשל"ח עמ' ‪ ;1958‬התש"ם‪ ,‬עמ' ‪ ;1909 ,613‬התשמ"א‪ ,‬עמ'‬
‫‪ ;318‬התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;1339 ,210‬התשמ"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;898‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;689‬התשמ"ו‪ ,‬עמ'‬
‫‪ ;452 ,375‬התשמ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;1064 ,981 ,392‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪ ;173‬התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪;503 ,257‬‬
‫התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;604‬התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;732‬התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;329 ,61‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪;186‬‬
‫התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;302‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.222‬‬
‫‪51‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (תקן יחידות בשירות בתי הסוהר) התשמ"ב‪.1982 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשמ"ב עמ' ‪ ;1387‬התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪.417‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (סדרי דין בדיון משמעתי) התשמ"ט‪.1989 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשמ"ט עמ' ‪.447‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (דרגות סוהרים) התשנ"ג‪.1993 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשנ"ג עמ' ‪.489‬‬

‫ה‪.‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (בית סוהר בניהול פרטי)‪ ,‬התשס"ה‪.2005-‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשס"ה‪ ,‬בעמ' ‪.916‬‬

‫‪ .9‬שונות‬
‫‪.113‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:70‬‬

‫בתי סוהר ארעיים‬
‫רשאי הנציב‪ ,‬באישור השר‪ ,‬להורות על מתן מחסה ומשמורת בטוחה‬
‫בבית סוהר ארעי לאסירים שלדעתו אין לשכן אותם שיכון נוח בבית סוהר‬
‫קיים או שמחמת מחלה מידבקת או סיבה אחרת רצוי להורות כאמור; דין‬
‫בית סוהר ארעי כדין בית סוהר לפי פקודה זו‬

‫‪.114‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪1971‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫מקומות לטיפול בחולי נפש‬
‫השר רשאי לייעד בבית סוהר או מחוצה לו מקומות מתאימים למשמורת‬
‫חולי‪-‬נפש ולטיפול בהם‪.‬‬

‫‪.115‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪72‬ו‪:‬‬

‫איסור ביקור לשעה‬
‫שר המשטרה או מי שהוא הסמיך רשאי לפי שיקול דעתו לא להרשות‬
‫ביקור של מבקר רשמי בזמן פלוני‪ ,‬אם הוא סבור שמטעמים של בטחון‬
‫בית הסוהר והמשמורת הבטוחה של האסירים באותה שעה יש למנוע את‬
‫הביקור; לפי בקשתו של מבקר רשמי שנמנע ממנו ביקור‪ ,‬יסביר שר‬
‫‪52‬‬

‫המשטרה בכתב מדוע נמנע הביקור‪.‬‬
‫‪.116‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:124‬‬

‫‪.117‬‬

‫סייגים להודעה‬
‫(א)‬

‫הודעה של נציב הקבילות לפי סעיף ‪ 123‬לא תכלול ולא תגלה‬
‫חומר או ידיעה אשר גילוים נאסר על פי הוראות סעיפים ‪ 44‬או ‪45‬‬
‫לפקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪.1971-‬‬

‫(ב)‬

‫ראה נציב הקבילות כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או‬
‫ידיעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא הביע שר את דעתו לפי סעיפים‬
‫‪ 44‬או ‪ 45‬האמורים‪ ,‬יבקש נציב הקבילות את דעת השר הנוגע‬
‫לענין לפני שיתן הודעתו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בהודעה על תוצאות הבירור יהיה נציב הקבילות פטור מלהודיע את‬
‫ממצאיו ונימוקיו‪-‬‬
‫(‪)1‬‬

‫כשהקבילה היתה בענין מינוי לתפקיד פלוני‪ ,‬או בענין‬
‫העלאה בדרגה‪ ,‬או בענין תכנה של חוות דעת על הסוהר‬
‫הנפגע או השוטר הנפגע או בענין פיטוריו מהשירות;‬

‫(‪)2‬‬

‫כשגילוים עלול‪ ,‬לדעתו‪ ,‬לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם‬
‫זולת הקובל‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫כשיש לדעתו בגילוים משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה‬
‫סודית כמשמעותם לפי כל דין;‬

‫(‪)4‬‬

‫כשיש לדעתו בגילוים כדי לפגוע בסדר הטוב או במשמעת‬
‫בשירות‪.‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬ג‪:‬‬

‫הסתייעות בנותן שירותים‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫לצורך ניהול והפעלה של מקום משמורת מיוחד רשאי הנציב‬
‫להסתייע‪ ,‬בשירותים כדלקמן‪ ,‬בשירותם של אנשים שאינם סוהרים‬
‫ואינם עובדי ציבור‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שירות שלא נדרשת לצורך ביצועו הפעלת סמכויות סוהר‪,‬‬
‫כפי שקבע השר‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫שירות אבטחה בתפקידים שקבע השר‪.‬‬

‫מי שנותן שירות בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ימלא אחר‬
‫ההנחיות המקצועיות לביצוע פעולות הנדרשות ממנו‪ ,‬שיינתנו על‬
‫ידי סוהר‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪.118‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (תקן יחידות בשירות בתי הסוהר)‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫תקנה ‪:2‬‬

‫הצעת תקן‬
‫הנציב יגיש לאישור השר‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬הצעת תקן ורשאי הוא להגיש‬
‫לאישורו הצעה לשינויים בתקן כל אימת שיראה לנחוץ לעשות כן‪.‬‬
‫"תקן"‪ -‬רשימת משרות של היחידות בשירות בתי הסוהר‪ ,‬לרבות במטה‬
‫השירות‪ ,‬והדרגות הצמודות להן‪.‬‬

‫‪.119‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (תקן יחידות בשירות בתי הסוהר)‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫תקנה ‪:3‬‬

‫אישור התקן‬
‫אישורו של השר יינתן בכתב‪ ,‬בשינויים בתקן או בלא שינויים כפי שיורה‬
‫השר‪.‬‬

‫פרק ג‪:‬‬
‫סמכויות הנוגעות לאסירים‬

‫‪54‬‬

‫פרק ג‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫‪ .1‬חופשות אסירים‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו ‪2006 -‬‬

‫‪ .2‬שחרור מוקדם של אסירים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪ .3‬שחרור מנהלי‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪ .4‬העברת אסירים לארצותיהם‬
‫‪.1‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬

‫‪ .5‬הצבעת אסירים בבחירות ותעמולת בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה)‪,‬‬
‫התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪ .6‬מניעת ביקורים אצל עצורים‬
‫‪.1‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)‪ ,‬התשנ"ז‪1997-‬‬

‫‪55‬‬

‫פרק ג‬

‫סמכויות הנוגעות לאסירים‬
‫‪ .1‬חופשות אסירים‬
‫‪.120‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:36‬‬

‫חופשה מיוחדת‬
‫(א)‬

‫‪.121‬‬

‫השר רשאי‪ ,‬על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב‪ ,‬לתת‬
‫לאסיר‪ ,‬בתנאים שייראו לשר‪ ,‬חופשה מיוחדת שלא תעלה על‬
‫תשעים ושש שעות; תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך בשל‬
‫חופשה זו‪.‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו ‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫הערכת מסוכנות‬
‫(א)‬

‫הגופים המנויים בסעיף קטן זה‪ ,‬לא יחליטו בנוגע לעברייני מין‬
‫בענינים המפורטים להלן אלא לאחר קבלת הערכת מסוכנות‬
‫עדכנית‪:‬‬
‫(‪)5‬‬

‫השר לביטחון הפנים או מי שהוא אצל לו את סמכותו ‪-‬‬
‫לגבי חופשה מיוחדת לפי סעיף ‪ 36‬לפקודת בתי הסוהר‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב‪;1971-‬‬

‫‪ .2‬שחרור מוקדם של אסירים‬
‫‪.122‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:16‬‬

‫סדרי הדיון בבקשה לשחרור על תנאי ובדיון בשינוי תנאי שחרור‬
‫(א)‬

‫דיון בועדה‪ ,‬למעט דיון בבקשת אסיר לקיים בענינו דיון חוזר‬
‫ולמעט דיון לפי פרק ה'‪ ,‬יתקיים בנוכחות האסיר ובא כוחו אם הוא‬
‫מיוצג‪ ,‬וכן בנוכחות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; התקבלה‬
‫הסכמת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לשחרורו המוקדם של‬
‫האסיר‪ ,‬ולענין אסיר ששוחרר על‪-‬תנאי – לשינוי תנאי שחרורו על‬
‫פי בקשתו‪ ,‬ניתן לקיים את הדיון בועדה‪ ,‬בכפוף להוראות סעיף‬
‫קטן (ג)‪ ,‬אף בלא נוכחות האסיר או בא כוחו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫דיון הועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בענינו של אסיר יתקיים שלא‬
‫בנוכחות הצדדים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הועדה לא תחליט על שחרורו על‪-‬תנאי של אסיר‪ ,‬לרבות שחרורו‬
‫מטעמים רפואיים לפי סעיף ‪ 7‬או על שינוי תנאי שחרורו של אסיר‬
‫ששוחרר על‪-‬תנאי‪ ,‬אלא לאחר שנתנה לבא כוח היועץ המשפטי‬
‫לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו‪ ,‬ולא תחליט החלטה כמפורט‬
‫להלן‪ ,‬אלא לאחר שנתנה לאסיר ולבא כוחו אם הוא מיוצג‪,‬‬

‫‪56‬‬

‫הזדמנות לטעון את טענותיהם‪:‬‬

‫(ד)‬

‫(‪)1‬‬

‫החלטה שלא לשחרר אסיר על‪-‬תנאי;‬

‫(‪)2‬‬

‫החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על‪-‬תנאי‬
‫לשינוי תנאי שחרורו;‬

‫(‪)3‬‬

‫החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על‪-‬‬
‫תנאי‪.‬‬

‫הועדה או יושב ראש הועדה רשאים למנות לאסיר סניגור לצורך‬
‫הדיון בפני הועדה‪ ,‬ויחולו לענין זה הוראות חוק הסניגוריה‬
‫הציבורית‪ ,‬התשנ"ו‪ ,1995-‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫(ד‪ )1‬בהליכים לפי סעיפים ‪ 7‬ו‪21-‬א וכן בהליך של ביטול שחרור על‪-‬‬
‫תנאי לפי סעיף ‪21‬ב לעניין שחרור על‪-‬תנאי מטעמים רפואיים לפי‬
‫סעיף ‪ ,7‬יהיה אסיר או אסיר ששוחרר על‪-‬תנאי‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬זכאי‬
‫לייצוג על ידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה‬
‫הציבורית‪ ,‬התשנ"ו‪ ,1995-‬ויחולו לעניין זה הוראות החוק האמור‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫‪.123‬‬

‫(ה)‬

‫הועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה‪ ,‬שייחתם בידי יושב ראש‬
‫הועדה; האסיר ובא כוחו רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בענינו‬
‫ולקבל העתק ממנו‪ ,‬אלא אם כן החליטה הועדה כי הפרוטוקול או‬
‫חלקו יהיה חסוי‪ ,‬בשל קבלת מידע חסוי בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪.17‬‬

‫(ו)‬

‫הועדה תביא בחשבון‪ ,‬לצורך החלטתה‪ ,‬כל מידע הנוגע לענין‬
‫שהובא בפניה‪ ,‬לרבות מידע חסוי‪ ,‬כמשמעותו בסעיף ‪(17‬א)‪ ,‬אלא‬
‫אם כן נתבקשה שלא להתחשב במידע לפי הוראות סעיף ‪(17‬ז)‪.‬‬

‫(ז)‬

‫החלטת הועדה תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי הועדה; העתק‬
‫ההחלטה יימסר לאסיר‪ ,‬לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬ואם‬
‫הותנה השחרור על‪-‬תנאי בתנאים כאמור בסעיף ‪(13‬ג) ‪ -‬גם‬
‫לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר‪ ,‬לפי הענין‪.‬‬

‫(ח)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬באישור השר לביטחון הפנים‪ ,‬יקבע את סדרי‬
‫הדיון בועדות‪ ,‬סדרי הפניה אליהן‪ ,‬המידע שיש להביא בפניהן‬
‫ודרכי הבאתו‪ ,‬וכן את המידע שיש למסור לאסיר או לבא כוחו אם‬
‫הוא מיוצג‪ ,‬לצורך דיון בועדה ודרכי מסירתו‪ ,‬ככל שאינם‬
‫מוסדרים בחוק זה‪.‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪57‬‬

‫סעיף ‪:18‬‬

‫סדרי דיון בענין מידע חסוי‬
‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הביטחון‪,‬‬
‫רשאי להתקין תקנות לענין סדרי הדין בבקשה לפי סעיף ‪ 17‬ובעתירה לפי‬
‫סעיף ‪ ,26‬ככל שאינם מוסדרים בחוק זה‪.‬‬

‫‪.124‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:32‬‬

‫ועדת שחרורים‬
‫(א)‬

‫‪.125‬‬

‫ועדת שחרורים תהיה של ארבעה‪ ,‬והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט‬
‫העליון‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫שני אנשים שמינה שר המשפטים‪ ,‬שלכל אחד מהם חמש‬
‫שנות ניסיון בתחום שונה מבין התחומים האלה‪:‬‬
‫קרימינולוגיה‪ ,‬עבודה סוציאלית‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬פסיכיאטריה‬
‫או חינוך; ואולם ניסיון בתחום החינוך הוא ניסיון של מי‬
‫שמכהן או שכיהן כאיש חינוך בכיר והוא בעל ניסיון מעשי‬
‫בחינוך והשכלה אקדמית‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫קצין שירות בתי הסוהר בדרגה של רב כלאי ומעלה‪ ,‬שמינה‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬שיהיה רשאי להשתתף בדיוני‬
‫הועדה בלא זכות הצבעה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חברי ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב‬
‫ולמנותם לתקופות נוספות של עד שנתיים כל אחת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הודעה על מינוים של חברי ועדת שחרורים תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:33‬‬

‫ועדת שחרורים מיוחדת‬
‫(א)‬

‫בדיון בענין קציבת עונשו של אסיר עולם‪ ,‬תהיה ועדת שחרורים‬
‫מיוחדת של ארבעה‪ ,‬והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט של בית משפט מחוזי‪ ,‬שמינה שר המשפטים בהסכמת‬
‫נשיא בית המשפט העליון‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫שופט של בית משפט שלום או מי שהיה שופט של בית‬
‫משפט שלום ויצא לקצבה או פרש‪ ,‬שמינה שר המשפטים‬
‫בהסכמת נשיא בית המשפט העליון;‬

‫(‪)3‬‬

‫אדם שמינה שר המשפטים‪ ,‬שלו עשר שנות ניסיון באחד‬
‫מהתחומים המפורטים בסעיף ‪(32‬א)(‪.)2‬‬

‫(‪)4‬‬

‫הממונה על מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין‪,‬‬
‫עובד מחלקת חנינות‪ ,‬שהוא הסמיכו לכך‪ ,‬ולענין דיון‬
‫בקציבת עונשו של אסיר עולם שנשפט בבית משפט צבאי‬
‫שהוקם לפי החלק השני לתקנות ההגנה (שעת חירום)‪,‬‬
‫‪58‬‬

‫‪ – 1945‬ראש מדור חנינות ועיון בעונש בפרקליטות‬
‫הצבאית הראשית‪.‬‬
‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫‪.126‬‬

‫בדיון אחר שבסמכותה של ועדת שחרורים מיוחדת‪ ,‬תהיה הועדה‬
‫של ארבעה‪ ,‬והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט של בית משפט מחוזי‪ ,‬שמינה שר המשפטים בהסכמת‬
‫נשיא בית המשפט העליון‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫שני אנשים שמינה שר המשפטים‪ ,‬שלכל אחד מהם עשר‬
‫שנות ניסיון בתחום שונה מבין התחומים המפורטים בסעיף‬
‫‪(32‬א)(‪;)2‬‬

‫(‪)3‬‬

‫קצין שירות בתי הסוהר בדרגה של רב כלאי ומעלה‪ ,‬שמינה‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬שיהיה רשאי להשתתף בדיוני‬
‫הועדה בלא זכות הצבעה‪.‬‬

‫הוראות סעיף ‪(32‬ב) ו‪(-‬ג) יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬על מינוי‬
‫חברי ועדת שחרורים מיוחדת‪.‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:34‬‬

‫מזכירי הועדות‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ימנה‪ ,‬מבין עובדי הנהלת בתי המשפט‪ ,‬מזכיר ראשי‬
‫לועדות (להלן ‪ -‬המזכיר הראשי)‪ ,‬שיהיה אחראי על קביעת‬
‫המותבים של ועדות השחרורים וועדות השחרורים המיוחדות‪ ,‬על‬
‫קביעת מועדי הדיון בועדות והזמנת המותבים לדיונים‪ ,‬על סדרי‬
‫עבודתן של הועדות ועל התיאום הנדרש עם מזכירי הועדות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר לביטחון הפנים ימנה‪ ,‬מבין קציני שירות בתי הסוהר‪,‬‬
‫מזכירים לועדות שחרורים ולועדות שחרורים מיוחדות; מזכירי‬
‫הועדות יהיו אחראים על העברת מידע הנחוץ למזכיר הראשי‬
‫לצורך מילוי תפקידיו ועל איסוף נתונים ומסמכים הנחוצים‬
‫לעבודת הועדות והעברתם למותבים ולבא כוח היועץ המשפטי‬
‫לממשלה‪ ,‬הכל בתיאום עם המזכיר הראשי וכפי שיקבע שר‬
‫המשפטים באישור השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪ .3‬שחרור מנהלי‬
‫‪.127‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"ב‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪ 68‬ב‪:‬‬

‫קביעת תקן הכליאה‬
‫השר רשאי לקבוע בצו‪ ,‬מעת לעת באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של‬

‫‪59‬‬

‫הכנסת‪ ,‬את תקן הכליאה‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על שנה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫צו בתי הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה)‪ ,‬התשס"ח‪.2007-‬‬
‫א‪.‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪( 165‬תוקף הצו עד ‪.)30.11.08‬‬
‫ב‪.‬‬

‫צו בתי הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה)‪ ,‬התשס"ט‪.2008-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪( 146‬תוקף הצו עד ‪.)30.11.09‬‬

‫‪ .4‬העברת אסירים לארצותיהם‬
‫‪.128‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫‪.129‬‬

‫הסכמות‬
‫(א)‬

‫העברת אסיר לפי חוק זה תיעשה רק בהסכמת האסיר‪ ,‬מדינת‬
‫ישראל והמדינה האחרת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫האסיר יתן את הסכמתו בכתב ובשפה המובנת לו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫היה האסיר קטין‪ ,‬פסול‪-‬דין או לקוי בכושרו השכלי תהא העברתו‬
‫בהסכמת אפוטרופסו‪.‬‬

‫(ד)‬

‫היה האסיר מאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי‪ ,‬והוא אינו פסול‪-‬‬
‫דין‪ ,‬תהא העברתו בהסכמתו של האסיר ועל דעתו של האחראי על‬
‫הטיפול בו‪.‬‬

‫(ה)‬

‫השרים מוסמכים להסכים‪ ,‬בשם מדינת ישראל‪ ,‬להעברת אסיר‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪.‬‬

‫(ו)‬

‫אסיר הנושא את עונשו בישראל בשל עבירה שיש בה משום פגיעה‬
‫בביטחון המדינה‪ ,‬או קשירת קשר לעבור עבירה כאמור‪ ,‬או אסיר‬
‫שנשפט לפי חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪ ,1955 -‬טעונה העברתו‬
‫למדינה האחרת גם הסכמת שר הביטחון‪.‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫הוצאות ההעברה‬
‫(א)‬

‫אסיר המועבר לישראל ישא בהוצאות הכרוכות בהעברתו לרבות‬
‫בהוצאות ליוויו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השרים רשאים לפטור אסיר לשאת בהוצאות כאמור בסעיף קטן‬
‫(א)‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬ולהורות כי אוצר המדינה ישא בהן‪ ,‬אם מצאו‬
‫כי מצוקתו הכלכלית של האסיר מצדיקה זאת‪ ,‬או אם מצאו כי‬
‫הדבר ראוי מטעמים אחרים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מדינת ישראל לא תישא בהוצאות הכרוכות בהעברתו של אסיר‬
‫למדינה אחרת‪ ,‬לרבות בהוצאות ליוויו‪.‬‬
‫‪60‬‬

‫(ד)‬

‫‪.130‬‬

‫סברו השרים שיש למדינה עניין מיוחד בהעברתו של האסיר‬
‫למדינה אחרת‪ ,‬רשאים הם לפטור אותו מלשאת בהוצאות‪ ,‬כולן או‬
‫חלקן‪ ,‬ולהורות כי אוצר המדינה ישא בהן‪.‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫תנאים להעברת אסיר לישראל‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫ניתן להעביר אסיר לנשיאת מאסרו בישראל אם סברו השרים כי‬
‫נתקיימו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת שעבר את העבירה היה האסיר אזרח ישראל;‬

‫(‪)2‬‬

‫האסיר מתגורר דרך קבע בישראל;‬

‫(‪)3‬‬

‫קיימות נסיבות המצדיקות את נשיאת המאסר בישראל;‬

‫(‪)4‬‬

‫המעשה שבשלו נידון האסיר למאסר היה מהווה‪ ,‬אילו‬
‫נעשה בישראל‪ ,‬עבירה פלילית;‬

‫(‪)5‬‬

‫אין מניעה‪ ,‬מטעמים של שלום הציבור או בטחון הציבור‪,‬‬
‫להעביר את האסיר לישראל‪.‬‬

‫השרים רשאים לפטור אסיר מהתנאים המפורטים בסעיף קטן(א)‬
‫פסקאות (‪ )2(, )1‬ו(‪ )4‬אם ראו טעם לכך‪.‬‬

‫‪ .5‬הצבעת אסירים בבחירות ותעמולת בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר‬
‫‪.131‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ט‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ב‪:‬‬

‫קלפיות לאסירים ולעצירים‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫לא יאוחר מהיום ה‪ 53-‬שלפני יום הבחירות ימסור השר‬
‫לביטחון הפנים ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה של‬
‫כל בתי הסוהר ובתי המעצר ויציין לגביהם פרטים נוספים‬
‫כפי שייקבע בתקנות;‬

‫(‪)2‬‬

‫יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע‪ ,‬על פי הרשימה האמורה‬
‫בפסקה (‪ )1‬ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים או‬
‫מי שהוא מינה לכך‪ ,‬מקומות קלפי מיוחדים לאסירים‬
‫ולעצירים (להלן – קלפיות לאסירים); קלפי לאסירים יכול‬
‫שתהיה ניידת‪.‬‬

‫אסיר או עציר רשאים להצביע בקלפי לאסירים בבית הסוהר‪,‬‬
‫בבית המעצר או בתחנת המשטרה שבהם הם נמצאים ביום‬
‫הבחירות‪ ,‬או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום; האחראי על‬
‫החזקת אסיר או עציר יעשה את הסידורים שיאפשרו לו להגיע‬
‫‪61‬‬

‫לקלפי לאסירים כדי להצביע; האחראי יודיע לאסיר או לעציר על‬
‫סידורים אלה ככל האפשר לפני יום הבחירות‪.‬‬
‫‪.132‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ט‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ג‪:‬‬

‫‪.133‬‬

‫הרכב ועדות קלפי‬
‫(א)‬

‫ועדות הקלפי לאסירים יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בועדה‬
‫המרכזית; הרכבן הסיעתי‪ ,‬לרבות יושבי הראש‪ ,‬ייקבע בידי יושב‬
‫ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על ועדות קלפי לאסירים יחולו‪ ,‬בשינויים המחוייבים‪ ,‬הוראות‬
‫סעיף ‪21‬א; לא יחולו עליהן הוראות סעיף ‪(24‬ד)‪.‬‬

‫(ד)‬

‫מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים טעון אישור שר המשטרה או‬
‫מי שהוא מינה לכך; יושב ראש הועדה המרכזית או מי שהוא מינה‬
‫לכך‪ ,‬יעביר את הרשימות לשר המשטרה או למי שהוא מינה לכך‬
‫והוא יחליט‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 20 -‬ימים לפני יום הבחירות‪ ,‬על אישור‬
‫של נציג או על סירוב לאשרו; הודעה על החלטה כאמור תישלח‬
‫לבא כוח הסיעה הנוגעת בדבר‪.‬‬

‫(ה)‬

‫בא כוח הסיעה רשאי לערור לפני יושב ראש הועדה המרכזית על‬
‫החלטה לפי סעיף קטן (ד) שלא לאשר נציג של אותה סיעה; הערר‬
‫יוגש לא יאוחר מ‪ 15 -‬ימים מיום שנתקבלה ההודעה על ההחלטה‪.‬‬

‫(ו)‬

‫אין חובה להביא לידיעת בא כוח סיעה את הנימוקים להחלטה שלא‬
‫לאשר נציג של הסיעה‪ ,‬אולם הם יובאו לידיעת יושב ראש הועדה‬
‫המרכזית הדן בערר על אותה החלטה‪.‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ט‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ד‪:‬‬

‫סדרי הצבעה‬
‫(א)‬

‫יושב ראש הועדה המרכזית‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬יקבע‬
‫הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים‪,‬‬
‫ובכלל זה את שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות עצמו כאמור בסעיף‬
‫‪ 74‬או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי הסוהר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫המצביע בקלפי לאסירים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים ‪74‬א‬
‫ו‪(75-‬א) לתוך מעטפה שניה‪ ,‬וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה‬
‫החיצונית את שם המצביע‪ ,‬שם אביו‪ ,‬ומספר זהותו במרשם‬
‫האוכלוסין‪.‬‬

‫(ד)‬

‫ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים תהיה כפי‬
‫שנקבע בתקנות‪.‬‬

‫(ה)‬

‫בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת‬
‫חברי הועדה המרכזית‪ ,‬חברי ועדת הקלפי‪ ,‬מזכיר ועדת הקלפי‬
‫ונציג של שר המשטרה‪ ,‬בוחר שהותר לו להיכנס לשם הצבעה‪,‬‬
‫‪62‬‬

‫שר הפנים או בא כוחו וכן סוהרים או שוטרים במספר הדרוש‪,‬‬
‫לדעת ועדת הקלפי‪ ,‬לשם שמירה על הסדר‪.‬‬
‫(ו)‬

‫‪.134‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ט‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ה‪:‬‬

‫‪.135‬‬

‫בתא ההצבעה תוצג הודעה על רשימות המועמדים שאושרו לפי‬
‫סעיף ‪ ,63‬בצירוף האות והכינוי שאושרו לכל רשימה וכן שמו של‬
‫המועמד הראשון ברשימה; ההודעה תוכן בידי יושב ראש הועדה‬
‫המרכזית‪.‬‬

‫תעמולת בחירות‬
‫(א)‬

‫תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא‬
‫מותרת בין כתלי בתי הסוהר ובתי המעצר‪ ,‬במידת האפשר; יושב‬
‫ראש הועדה המרכזית‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬יקבע כללים‬
‫לענין הדרך שבה תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫פרט לאמור בסעיף קטן (א) אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי‬
‫בית סוהר או בית מעצר‪ ,‬בין בכתב ובין בעל פה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שום תעמולה לא תהיה מכוונת לאסירים או לעצירים בלבד‪.‬‬

‫(ד)‬

‫בכל בית סוהר‪ ,‬ובמידת האפשר גם בכל בית מעצר‪ ,‬יותקן לוח‬
‫שעליו יודבקו שם הרשימה‪ ,‬כתובתה ומספר הטלפון שלה‪,‬‬
‫שיומצאו לועדה המרכזית; אסירים ועצירים יהיו רשאים לעיין‬
‫בלוחות האמורים‪ ,‬בתנאים ובזמנים שיקבע יושב ראש הועדה‬
‫המרכזית בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬בשים לב לכך שלא‬
‫ייפגעו הסדר והביטחון‪.‬‬

‫כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה)‪,‬‬
‫התשמ"ח ‪1988 -‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫הגדרות‬
‫בהוראות אלה –‬
‫"מתקן" ‪ -‬בית סוהר או בית מעצר כמשמעותם בסעיף ‪116‬א לחוק;‬
‫"מפקד מתקן" ‪ -‬מי שנתמנה לשמש בתפקיד זה בידי שר המשטרה‪ .‬לכל‬
‫מונח אחר תהא משמעות שיש לו בחוק הבחירות‪ ,‬בשינויים המחויבים לפי‬
‫העניין‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪.136‬‬

‫כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה)‪,‬‬
‫התשמ"ח – ‪1988‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫‪.137‬‬

‫מזכירים לועדות קלפי‬
‫(א)‬

‫יושב ראש הועדה המרכזית יערוך רשימה שמית של מי שהציעו‬
‫עצמם למזכירי ועדות קלפי ונמצאו ראויים להתמנות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫יושב ראש הועדה המרכזית‪ ,‬או מי שהוא מינה לכך‪ ,‬יעביר את‬
‫הרשימה לשר לבטחון הפנים או למי שהוא מינה לכך‪ ,‬אשר‬
‫יחליט‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 20 -‬ימים לפני יום הבחירות‪ ,‬על אישור‬
‫הרשימה‪ ,‬כולה או חלקה; הודעה על כך תישלח ליושב ראש הועדה‬
‫המרכזית‬

‫כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה)‪,‬‬
‫התשמ"ח – ‪1988‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫רשימת מתקנים‬
‫לא יאוחר מ‪ 40 -‬ימים לפני יום הבחירות יעביר השר לבטחון פנים או מי‬
‫שהוא מינה לכך‪ ,‬ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשימה של‬
‫המתקנים‪ ,‬מספר הקלפיות המוצעים על ידו בכל מתקן‪ ,‬בציון היות הקלפי‬
‫נייחת או ניידת‪.‬‬

‫‪ .6‬מניעת ביקורים אצל עצורים‬
‫‪.138‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬
‫סעיף ‪( 12‬ז)‪:‬‬

‫הזכות לקבלת מבקרים‬
‫מניעת ביקורים לתקופה רצופה העולה על ‪ 90‬ימים‪ ,‬טעונה אישורו של‬
‫השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫פרק ד‪:‬‬
‫הכרזה על תחנות משטרה‪ ,‬מקומות משמורת‪,‬‬
‫מקומות מעצר ובתי סוהר‬

‫‪65‬‬

‫פרק ד‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫‪ .1‬הכרזה על תחנת משטרה‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬

‫‪ .2‬הכרזה על מקום משמורת‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952-‬‬

‫‪ .3‬הכרזה על מקום מעצר‬
‫‪.1‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) ‪ ,‬התשנ"ז – ‪1997‬‬

‫‪ .4‬הכרזה על בית סוהר‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪66‬‬

‫פרק ד‬

‫הכרזה על תחנות משטרה‪ ,‬מקומות משמורת‪ ,‬מקומות מעצר ובתי סוהר‬
‫‪ .1‬הכרזה על תחנת משטרה‬
‫‪.139‬‬

‫פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪:8‬‬

‫תחנת משטרה ‪ -‬מהי‬
‫המפקח הכללי של המשטרה‪ ,‬באישור שר המשטרה‪ ,‬יקבע בצו שיפורסם‬
‫ברשומות‪ ,‬את המקומות שיהיו תחנות משטרה לענין הוראות חוק סדר‬
‫הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬תשנ"ו‪.1996 -‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוכרזו (משנת תשל"ו ואילך)‪:‬‬
‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשל"ו‪.1976 -‬‬
‫א‪.‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.1830‬‬
‫ב‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשמ"א‪.1981 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.1251‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשמ"ד‪.1983 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.293‬‬

‫ד‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ב‪.1992 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.1174‬‬

‫ה‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ג‪.1992 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.45‬‬
‫תוקף הצו‪ :‬שנה מיום חתימת הצו‪ ,‬נחתם ביום ‪.17.9.92‬‬

‫ו‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ג‪.1993 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.804‬‬

‫ז‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה)(מספר ‪ )2‬התשנ"ד‪.1993 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.252‬‬
‫תוקף הצו‪ :‬שנה מיום פרסומו‪ ,‬פורסם ‪.7.11.93‬‬

‫ח‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ד‪.1993 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.242‬‬
‫תוקף הצו‪ :‬שנה מיום פרסומו‪ ,‬פורסם ‪.28.11.93‬‬

‫ט‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.363‬‬
‫תוקף הצו שנה מיום פרסומו‪ ,‬פורסם ‪.22.11.94‬‬

‫י‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ו‪.1996 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.730‬‬
‫תוקף הצו שנה מיום פרסומו‪ ,‬פורסם ‪.4.3.96‬‬

‫יא‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה) התשנ"ז‪.1997 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪.830‬‬

‫‪67‬‬

‫יב‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התש"ס‪.2000 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.363‬‬

‫יג‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"א‪.2001 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.870‬‬

‫יד‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.54‬‬

‫טו‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.581‬‬

‫טז‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.1177‬‬

‫יז‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ג‪.2003 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.738‬‬

‫יח‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ד‪.2004 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.669‬‬

‫יט‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ה‪.2005 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ה‪ .‬עמ' ‪.881‬‬
‫תוקף הצו‪ :‬שלושה חודשים מיום פרסומו‪ ,‬פורסם ‪.11.8.2005‬‬

‫כ‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה)‪ ,‬התשס"ו‪.2006 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.1134‬‬

‫כא‪.‬‬

‫צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה)‪ ,‬התשס"ז – ‪.2006‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.328‬‬
‫תוקף הצו‪ :‬עד ‪.17.11.2009‬‬

‫‪ .2‬הכרזה על מקום משמורת‬
‫‪.140‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬
‫סעיף ‪13‬א‪:‬‬

‫משמורת‬
‫(א)‬

‫בפרק זה –‬
‫"משמורת" ‪ -‬מעצר אדם לצורך החזקתו במקום משמורת לפי‬
‫הוראות חוק זה;‬

‫"מקום משמורת" ‪ -‬כל אחד מאלה‪ :‬מקום לפי חוק זה‪ ,‬שקבעו בצו‬
‫שר הפנים והשר לביטחון הפנים (בחוק זה ‪ -‬מקום משמורת‬
‫מיוחד); בית סוהר כמשמעו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"ב‪ ,1971 -‬מקום מעצר לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סדר הדין הפלילי‬
‫(סמכויות אכיפה ‪-‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪( 1996 -‬בחוק זה ‪ -‬חוק‬
‫המעצרים)‪ ,‬וכן מקום אחר שנקבע בצו הרחקה ככל שהדבר נדרש‬
‫בנסיבות הענין‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוכרזו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד)‪ ,‬התשס"ג – ‪.2002‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.521 ,126‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד)‪ ,‬התשס"ד – ‪.2003‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.92‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד)‪ ,‬התשס"ח – ‪.2007‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.110‬‬

‫‪ .3‬הכרזה על מקום מעצר‬
‫‪.141‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫מקום המעצר‬
‫עצור יוחזק במקום מעצר‪ ,‬באחריות משטרת ישראל או שירות בתי‬
‫הסוהר‪ ,‬שהשר לבטחון פנים הכריז עליו כמקום מעצר; הכרזה לפי סעיף‬
‫זה תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫‪.142‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)‪ ,‬התשנ"ז ‪1997 -‬‬
‫תקנה ‪:2‬‬

‫*‬

‫הכרזת מקום מעצר‬
‫(א)‬

‫השר יכריז על מקום מעצר רק אם אישר המפקח הכללי של‬
‫המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר כי אותו מקום עומד בתנאים‬
‫על פי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו במשמורת באותו‬
‫מקום לממש את זכויותיהם על פי החוק‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שוכנע השר כי מקום המעצר או חלק ממנו אינו עומד עוד בתנאים‬
‫כאמור בתקנת משנה (א)‪ ,‬יורה על תיקון הליקויים תוך פרק זמן‬
‫סביר‪ ,‬ואם לא תוקנו‪ ,‬יבטל את ההכרזה על אותו מקום‪ ,‬וכן רשאי‬
‫הוא לבטל את ההכרזה לאלתר‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הוכרזו (משנת תשנ"ז ואילך)‪:‬‬
‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ז עמ' ‪.3421 ,3420‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ז עמ' ‪.3573 ,3572‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ז עמ' ‪.4356‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ח עמ' ‪.718‬‬

‫ה‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ח עמ' ‪.4679‬‬

‫ו‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ט עמ' ‪.2828‬‬

‫ז‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התש"ס עמ' ‪.4898‬‬

‫ח‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ב עמ' ‪.3190‬‬

‫‪69‬‬

‫‪.143‬‬

‫ט‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ב עמ' ‪.3336‬‬

‫י‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ב עמ' ‪.3521‬‬

‫יא‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ג עמ' ‪.4‬‬

‫יב‪.‬‬

‫תיקון הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ג עמ' ‪.3258‬‬

‫יג‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ד עמ' ‪.1427‬‬

‫יד‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ה עמ' ‪.2348‬‬

‫טו‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ה עמ' ‪.2642‬‬

‫טז‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.4856‬‬

‫יז‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ז עמ' ‪.2195‬‬

‫יח‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ז עמ' ‪.3343‬‬

‫יט‪.‬‬

‫הכרזה על מקום מעצר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2762‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬
‫תקנה ‪:21‬‬

‫ביקורת תקופתית‬
‫המפקח הכללי ונציב שירות בתי הסוהר‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬ימנו אדם מטעמם‬
‫לערוך ביקורות לבדיקת קיום ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות לענין‬
‫התנאים במקום המעצר; דו"ח הביקורת יוגש לשר אחת לשנה‪.‬‬

‫‪ .4‬הכרזה על בית סוהר‬
‫‪.144‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:69‬‬

‫הקמת בתי סוהר‬
‫השר רשאי להכריז בהודעה‪ ,‬כי בנין פלוני או מחנה פלוני או מקום אחר‬
‫הוא בית סוהר לפי פקודה זו‪ ,‬ורשאי הוא באותה דרך להכריז שבית סוהר‬
‫פלוני יחדל להיות בית סוהר לענין פקודה זו‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוכרזו (משנת תשנ"ו ואילך)‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ו עמ' ‪.982‬‬

‫ב‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשנ"ט עמ' ‪.404‬‬

‫ג‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ד עמ' ‪.1427‬‬

‫ד‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ה עמ' ‪.1540‬‬

‫ה‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ה עמ' ‪.3457‬‬

‫ו‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ו עמ' ‪.2120‬‬

‫ז‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ז עמ' ‪.522‬‬

‫ח‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ז עמ' ‪.2194‬‬

‫‪70‬‬

‫‪.145‬‬

‫ט‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ז עמ' ‪.3344‬‬

‫י‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.337‬‬

‫יא‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2762‬‬

‫יב‪.‬‬

‫הכרזה על בית סוהר‪ ,‬ילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3344‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:70‬‬

‫בתי סוהר ארעיים‬
‫רשאי הנציב באישור השר להורות על מתן מחסה ומשמורת בטוחה בבית‬
‫סוהר ארעי לאסירים שלדעתו אין לשכן אותם שיכון נוח בבית סוהר קיים‬
‫או שמחמת מחלה מידבקת או סיבה אחרת רצוי להורות כאמור; דין בית‬
‫סוהר ארעי כדין בית סוהר לפי פקודה זו‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫פרק ה‪:‬‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬

‫‪72‬‬

‫פרק ה‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫‪ .1‬הרכב ומבנה הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .2‬אישור הוראות כבאות והצלה‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .4‬הושטת עזרה מחוץ לישראל‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .5‬הוראות בטיחות אש והצלה‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .6‬הוראות בדבר חובת אספקת מים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .7‬תחולה על מערכת הביטחון‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪ .8‬חקיקת משנה‪ -‬התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪73‬‬

‫פרק ה‬
‫הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫‪ .1‬הרכב ומבנה הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫‪.146‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫הגדרות‬
‫בחוק זה –‬
‫"יום כינון הרשות" – שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה;‬

‫"השר" – השר לביטחון הפנים‪.‬‬
‫‪.147‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫‪.148‬‬

‫הקמת רשות ארצית לכבאות והצלה‬
‫(א)‬

‫מוקמת בזה הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫רשות הכבאות וההצלה היא רשות ממלכתית ארצית‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר יקבע את סמל רשות הכבאות וההצלה‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫תפקידי רשות הכבאות וההצלה‬
‫(ב)‬

‫הרשות‪ ,‬לשם מילוי תפקידיה –‬
‫(‪)11‬‬

‫‪.149‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫מבנה הרשות ותחנות כיבוי‬
‫(ב)‬

‫‪.150‬‬

‫תשתף פעולה עם רשויות כבאות והצלה מחוץ למדינה‪ ,‬לרבות לשם‬
‫סיוע הדדי במתן שירותי כבאות והצלה‪ ,‬כפי שיורה השר;‬

‫ברשות יהיו תחנות כיבוי במספר‪ ,‬במקומות ובשטחי פעולה כפי שיורה הנציב‪,‬‬
‫בהסכמת השר‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫כבאים וקציני כבאות והצלה‬

‫‪74‬‬

‫‪.151‬‬

‫(א)‬

‫כבאי הוא מי שעבר קורס כבאים בסיסי ומשרת במשרה הקבועה בתוספת‬
‫הראשונה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫קצין כבאות והצלה הוא עובד הרשות שקיבל הכשרה מתאימה לכך‪ ,‬כפי שקבע‬
‫הנציב בפקודות כבאות והצלה‪ ,‬והנציב הסמיכו כקצין כבאות והצלה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הנציב רשאי למנות לשירות במשרה הקבועה בתוספת הראשונה קצין כבאות‬
‫והצלה שהוא כבאי‪ ,‬או שקיבל הכשרה מתאימה לכך כפי שקבע הנציב בפקודות‬
‫כבאות והצלה ויראו אותו ככבאי‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה‪ ,‬רשאי לקבוע‪ ,‬בצו‪ ,‬משרות‬
‫נוספות ברשות‪ ,‬בתחום מניעת דליקות וחקירת דליקות‪ ,‬שעל נושא המשרה‬
‫המנויה בו יחולו הוראות חוק זה החלות על כבאים לפי חוק זה‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫ובשינויים שיקבע‪.‬‬

‫(ה)‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את התוספת הראשונה‪.‬‬

‫(ו)‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת נציב שירות המדינה‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות לעניין דרגות של‬
‫כבאים וקציני כבאות והצלה‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:98‬‬

‫מינהלת הקמה‬
‫(א)‬

‫במשרד לביטחון הפנים תוקם מינהלה להקמת רשות הכבאות וההצלה (בחוק‬
‫זה – מינהלת ההקמה)‪ ,‬שתפקידה יהיה לבצע את כל הדרוש לכינונה של‬
‫הרשות‪ ,‬למעט לעניין סמכויות המוקנות לממונה על הנכסים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים יעמוד בראש מינהלת ההקמה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מינהלת ההקמה תפעל עד ליום כינון הרשות‪ ,‬אך סמכויות המנהל לפי פרק זה‬
‫יעמדו בתוקפן גם לאחר כינונה של הרשות ויהיו נתונות לנציב‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬

‫‪ .2‬אישור הוראות כבאות והצלה‬
‫‪.152‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫הוראות הרשות‬
‫(א)‬

‫הנציב מוסמך להוציא הוראות רשות‪ ,‬לעניין תפקודה של רשות הכבאות‬
‫וההצלה‪ ,‬הבטחת פעולתה התקינה ובכל עניין בחוק זה שנקבע כי הנציב‬
‫מוסמך להוציא לגביו הוראות רשות‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוראות כבאות והצלה שיקבעו כללים ועקרונות לעניין רשות‬
‫הכבאות וההצלה – באישור השר;‬

‫‪75‬‬

‫*הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬

‫‪ .3‬מינויים וביטול מינויים‬
‫‪.153‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫נציב כבאות והצלה‬
‫(א)‬

‫‪.154‬‬

‫השר‪ ,‬באישור הממשלה‪ ,‬ימנה נציב כבאות והצלה אשר יהיה הדרג הפיקודי‬
‫העליון ברשות הכבאות וההצלה; הנציב יהיה עובד המדינה ויראו אותו ככבאי‬
‫לעניין חוק זה‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫הפסקת כהונתו של הנציב‬
‫(א)‬

‫הנציב יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)3‬‬

‫(ב)‬

‫‪.155‬‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ונציב שירות‬
‫המדינה‪ ,‬החליט לבטל את מינויו לאחר שהוכח להנחת דעתו אחד מאלה‪:‬‬
‫(א)‬

‫הוא אינו ממלא את תפקידיו כראוי;‬

‫(ב)‬

‫נבצר ממנו‪ ,‬דרך קבע או לתקופה העולה על שישה חודשים‪,‬‬
‫למלא את תפקידו;‬

‫(ג)‬

‫הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כנציב;‬

‫(ד)‬

‫הוא הושעה מתפקידו בהתאם להוראות חוק שירות המדינה‬
‫(משמעת)‪ ,‬לתקופה העולה על שישה חודשים‪.‬‬

‫מסר הנציב כתב התפטרות כאמור בסעיף קטן (א)(‪ ,)1‬תפקע כהונתו בתום ‪30‬‬
‫ימים מיום מסירת כתב ההתפטרות‪ ,‬זולת אם הסכים השר למועד מוקדם יותר‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:38‬‬

‫עיון חוזר וערר‬
‫(ג)‬

‫השר ימנה ועדת ערר שתדון בעררים לפי סעיף קטן (ב)‪ ,‬ואלה חבריה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הנציב או סגנו‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫עובד המדינה שהוא משפטן הכשיר להיות שופט בית משפט השלום‪,‬‬
‫שימנה שר המשפטים;‬

‫(‪)3‬‬

‫עובד המשרד לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫(ד)‬

‫‪.156‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:123‬‬

‫‪.157‬‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬רשאי לקבוע את סדרי הדין בוועדת‬
‫הערר‪.‬‬

‫אגרות וועדת הנחות‬
‫(א)‬

‫לשם מימון פעולות הרשות‪ ,‬רשאי השר‪ ,‬בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת‬
‫הפנים והגנת הסביבה של הנכסת‪ ,‬לקבוע אגרות בעד פעולות הרשות לפי חוק‬
‫זה‪ ,‬לרבות אגרת בטיחות לעניין סעיף ‪(48‬ג)‪ ,‬ובין השאר‪ ,‬רשאי הוא לקבוע את‬
‫שיעורי האגרות‪ ,‬את אופן תשלומן‪ ,‬את מועד תשלומן ואת הצמדתן‪ ,‬וכן הוראות‬
‫בעניין מתן פטור מתשלומן‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר ימנה בכל מחוז ועדת הנחות‪ ,‬שתפקידה לדון בבקשות להנחה בתשלום‬
‫אגרות בעד פעולות הרשות באירוע כבאות והצלה או למתן פטור מתשלום‬
‫אגרות כאמור‪.‬‬

‫(ו)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע אמות מידה למתן‬
‫הנחה או פטור‪ ,‬כאמור בסעיף קטן (ד)‪ ,‬בין היתר לעניין מצבו הכלכלי של‬
‫מגיש הבקשה‪ ,‬הנזק שנגרם לרכושו באירוע כבאות והצלה והשימושים שלו‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:126‬‬

‫ועדה מייעצת‬
‫(א)‬

‫השר ימנה ועדה מייעצת שתפקידה לייעץ לנציב בעניינים הקשורים לרשות‬
‫הכבאות וההצלה ולתפקידיה לפי חוק זה‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬

‫‪ .4‬הושטת עזרה מחוץ לישראל‬
‫‪.158‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:34‬‬

‫‪.159‬‬

‫עזרה מחוץ לישראל‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות‬
‫לעניין הושטת עזרה בתחום הכבאות וההצלה מחוץ לישראל‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הנציב רשאי‪ ,‬לבקשת שר החוץ ובאישור השר‪ ,‬להורות על הושטת עזרה של‬
‫רשות הכבאות וההצלה לטיפול באירועים מחוץ לישראל‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪77‬‬

‫סעיף ‪:35‬‬

‫עזרה בשטחי המועצה הפלסטינית‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה –‬
‫"ההסכם" – הסכם הביניים הישראלי‪-‬פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה‪ ,‬שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני‪ ,‬ביום‬
‫ד' בתשרי התשנ"ו (‪ 28‬בספטמבר ‪ ,)1995‬לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו‬
‫אליו;‬
‫"המועצה" – המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם‪ ,‬ועד לכינונה –‬
‫הרשות הפלסטינית כמשמעותה בהסכם;‬
‫"שטחי המועצה הפלסטינית" – השטחים הכלולים מעת לעת בתחום‬
‫הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם‪ ,‬וכן כל שטח רצועת עזה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות‬
‫לעניין הושטת עזרה בשטחי המועצה הפלסטינית לפי בקשת המועצה או רשות‬
‫מוסמכת מטעמה‪ ,‬בתחום שירותי כבאות והצלה‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה נכנסו לתוקף החל מיום פירסומו של החוק ברשומות‪.‬‬

‫‪ .5‬הוראות בטיחות אש והצלה‬
‫‪.160‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:40‬‬

‫‪.161‬‬

‫אחריות לקיום הוראות בטיחות אש והצלה‬
‫(א)‬

‫האחריות לקיום הוראות בעניין בטיחות אש והצלה (בחוק זה – הוראות בטיחות‬
‫אש והצלה) חלה על בעד נכס ועל מחזיק בנכס (בפרק זה – האחראי); לעניין‬
‫זה‪ ,‬יראו אדם העוסק בתחזוקת שטחים משותפים בנכס כמחזיק לעניין השטחים‬
‫המשותפים בלבד‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬השר רשאי לקבוע כי לעניין סוגים של נכסים או‬
‫לעניין סוגים של אמצעי בטיחות אש והצלה‪ ,‬האחריות לקיום הוראות בטיחות‬
‫אש והצלה מוטלת על הבעלים בלבד‪ ,‬על המחזיק בלבד‪ ,‬או על האדם העוסק‬
‫בתחזוקת השטחים המשותפים בנכס בלבד‪ ,‬או על גורם אחר שקבע‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:42‬‬

‫תקנות בדבר נקיטת אמצעי בטיחות אש והצלה‬
‫(א)‬

‫לשם מניעת דליקות והתפשטותן‪ ,‬כיבוי דליקות‪ ,‬צמצום נזקיהן וחילוץ לכודים‪,‬‬
‫רשאי השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬לקבוע הוראות‬
‫‪78‬‬

‫בעניינים המפורטים להלן ואת האחראי לביצוען‪:‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫התקנתם של אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים לסוגיהם‪ ,‬קביעת‬
‫איכותם‪ ,‬תחזוקתם ובדיקת תקינותם‪ ,‬תרגול השימוש בהם וקבלת אישור‬
‫בטיחות;‬

‫(‪)2‬‬

‫אופן החזקתם של נכסים לסוגיהם‪ ,‬לרבות בעניין סדר וניקיון‪ ,‬גיזום‬
‫וסילוק צמחייה‪ ,‬מיקומם של מיתקנים‪ ,‬אחסנה‪ ,‬שמירת דרכי מילוט‬
‫פנויות ותחזוקת יערות וחורשים‪ ,‬והכל בכל הנוגע לבטיחות אש והצלה;‬

‫(‪)3‬‬

‫כללי התנהגות שעניינם בטיחות אש והצלה;‬

‫(‪)4‬‬

‫חובת העסקת ממונה בטיחות אש והצלה בעסקים‪ ,‬במוסדות ובארגונים‬
‫לסוגיהם‪ ,‬תפקידיו וכן דרישות לעניין כשירות‪ ,‬הכשרה והסמכה של‬
‫הממונה; הוראות פסקה זו יחולו על גופים כאמור שהיקף פעילותם‬
‫מצדיק זאת‪ ,‬בין השאר בשל רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות של‬
‫הגוף‪ ,‬ממספר השוהים במקום שבו הוא פועל ומשטח המקום;‬

‫(‪)5‬‬

‫חובת עריכתן של פעולות הדרכה ותרגול בנושאי בטיחות אש והצלה על‬
‫ידי מדריכים‪ ,‬בעסקים‪ ,‬במוסדות ובארגונים לסוגיהם‪ ,‬וכן דרישות לעניין‬
‫כשירות‪ ,‬הכשרה והסמכה של המדריכים‪.‬‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)(‪– )2‬‬
‫(‪)1‬‬

‫תקנות הנוגעות לשטח המפורט להלן‪ ,‬ייקבעו לאחר התייעצות עם‬
‫הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ובהסכמת השר להגנת הסביבה‪:‬‬
‫(א)‬

‫שטח שהוכרז כגן לאומי או כשמורת טבע;‬

‫(ב)‬

‫שטח שאושר בתכנית כגן לאומי או כשמורת טבע;‬

‫(ג)‬

‫שטחים שנמצאים בהם ערכי טבע מוגנים כהגדרתם בחוק הגנים‬
‫הלאומיים;‬

‫(‪)2‬‬

‫תקנות הנוגעות ליערות וחורשים ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף‬
‫המופקד על ניהול מרבית שטחי הייעור בישראל‪ ,‬עם השר להגנת‬
‫הסביבה ובהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר;‬

‫(‪)3‬‬

‫תקנות לגבי שטחים פתוחים שרשות מקומית היא בעלת זכויות בהם‬
‫ייקבעו בהסכמת שר הפנים‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה נכנסו לתוקף החל מיום פירסומו של החוק ברשומות‪.‬‬

‫‪ .6‬הוראות בדבר חובת אספקת מים‬
‫‪.162‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪79‬‬

‫סעיף ‪:26‬‬

‫‪.163‬‬
‫‪.‬‬

‫שימוש במים‬
‫(א)‬

‫לשם טיפול באירוע כבאות והצלה רשאי כבאי להשתמש במים מכל מקור‬
‫הנמצאים בכל מקום ובציוד ובמיתקנים הדרושים לשם כך‪.‬‬

‫(ב)‬

‫רשות הכבאות וההצלה תשפה אדם בעבור מים שהשתמשה בהם לפי סעיף זה;‬
‫השר יקבע את אופן השיפוי ואת גובהו בהסכמת מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב ובהסכמת שר האוצר‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:46‬‬

‫הוראות בדבר חובת אספקת מים‬
‫(א)‬

‫בלי לגרוע מהוראות סעיף ‪ ,26‬השר‪ ,‬בהסכמת מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת אספקת מים הנדרשת לצורכי טיפול‬
‫באירוע כבאות והצלה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬רשאי לקבוע‬
‫הוראות בדבר התקנת צנרת ומיתקנים לאספקת מים כנדרש לצורכי טיפול באירוע‬
‫כבאות והצלה והגבלת השימוש בהם לצרכים אחרים; הוראות בדבר התקנת צנרת‬
‫ביערות ובחורשים ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף המופקד על ניהול מרבית‬
‫שטחי הייעור בישראל ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬רשאי לקבוע‬
‫הוראות בדבר אספקת מים לברזי כיבוי‪ ,‬לרבות במקומות ציבוריים‪ ,‬בשטחים‬
‫פתוחים‪ ,‬ביערות ובחורשים‪ ,‬לצורך כיבוי דליקות; על תקנות לפי סעיף קטן זה‬
‫יחולו הוראות סעיף ‪(42‬ב)‪.‬‬

‫(ד)‬

‫תקנות לפי סעיפים קטנים (ב) ו‪(-‬ג) לא יחולו על מי שמפיק או מספק מים על פי‬
‫רישיון הפקה לפי סעיף ‪ 23‬לחוק המים; ואולם מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב רשאית‪ ,‬בהסכמת השר‪ ,‬לקבוע כללים בעניינים אלה‪ ,‬לבקשת השר או‬
‫ביוזמתה‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬

‫‪ .7‬תחולה על מערכת הביטחון‬
‫‪.164‬‬
‫‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:82‬‬

‫תחולה על מערכת הביטחון‪ -‬הגדרות‬

‫‪80‬‬

‫בפרק זה –‬
‫"מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)5‬‬
‫‪.165‬‬

‫משטרת ישראל‪ ,‬שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:83‬‬

‫סייג לתחולת התקנות‬
‫תקנות שנקבעו לפי חוק זה יחולו על מערכת הביטחון‪ ,‬אלא אם כן קבע השר אחרת‪,‬‬
‫ולעניין הגופים המנויים בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ )4‬להגדרה מערכת הביטחון – קבע כאמור‬
‫בהסכמת השר הממונה בשים לב לטעמים של ביטחון המדינה‪ ,‬שלום הציבור וביטחונו‪.‬‬

‫‪.166‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:96‬‬

‫נוהל עבודה‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת השר הממונה‪ ,‬יורה בנוהל על אופן יישום הוראות פרק זה‬
‫בגוף ביטחוני‪.‬‬

‫(ב)‬

‫קיבל השר את הסכמתו של השר הממונה לקבוע נוהל כאמור בסעיף קטן (א) או‬
‫לתקן נוהל קיים‪ ,‬יובא הנוהל או תיקונו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לידיעת ועדת הפנים והגנת‬
‫הסביבה של הכנסת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בהיעדר הסכמה בין השרים כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬יורה בדבר ראש הממשלה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫נוהל ראשון לפי סעיף קטן (א) ייקבע בתוך ‪ 90‬ימים מיום תחילתו של חוק זה‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬

‫‪ .8‬חקיקת משנה – התקנת תקנות‪ ,‬קביעת כללים והוצאת צווים‬
‫‪.167‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫מתנדבים‬
‫(ג)‬

‫מפקד מחוז רשאי למנות אדם להיות מתנדב אם התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)2‬‬

‫‪.168‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות כפי שקבע השר‪ ,‬לעניין השכלה‪ ,‬הכשרה מעשית‬
‫ומקצועית‪ ,‬כושר גופני‪ ,‬מצב בריאותי ועמידה בבחינות; בתקנות לפי פסקה‬
‫זו רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגי מתנדבים שקבע‪ ,‬לרבות‬
‫לעניין גילם;‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:25‬‬

‫גיוס ציוד וחומרים בנסיבות מיוחדות‬
‫(ו)‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫הוראות לעניין הדרכים להגשת בקשה של בעל ציוד לקבלת פיצויים‪ ,‬לרבות‬
‫המועד להגשת בקשה‪ ,‬אופן קביעת הפיצויים‪ ,‬שיעור דמי השימוש בציוד‪ ,‬החזר‬
‫‪81‬‬

‫הוצאות ותשלום ריבית והפרשי הצמדה לגבי תשלומים כאמור שלא שולמו‬
‫במועדם‪.‬‬

‫‪.169‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:29‬‬

‫סמכויות בעת אירוע חומרים מסוכנים‬
‫(א)‬

‫כאשר קיים חשש לקיומו של אירוע חומרים מסוכנים‪ ,‬יהיו לעובד הרשות‪ ,‬נוסף‬
‫על הסמכויות המנויות בסימן א'‪ ,‬ולשם ביצוע תפקידיו לפי סעיף ‪ ,28‬הסמכויות‬
‫המפורטות להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לדרוש מכל אדם הנמצא באזור האירוע או מאדם שיש למי מהם יסוד‬
‫להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו‪ ,‬למסור לו את שמו‬
‫ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לדרוש מכל אדם הנמצא באזור האירוע או מאדם שיש למי מהם יסוד‬
‫להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו‪ ,‬למסור לו כל ידיעה או‬
‫מסמך הדרושים לו לצורך ביצוע תפקידיו; בפסקה זו‪" ,‬מסמך" – לרבות‬
‫פלט‪ ,‬כהגדרתו בחוק המחשבים;‬

‫(‪)3‬‬

‫לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דגימות של חומר‪ ,‬מכל חומר שיש לו‬
‫יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן;‬
‫לערוך חיפוש במקום בלא צו שופט‪ ,‬אם יש לו יסוד סביר להניח שבאותו‬
‫מקום יש חומרים מסוכנים‪ ,‬ולתפוס חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא‬
‫חומר מסוכן‪ ,‬והכל‪ ,‬ככל הדרוש להצלת חיי אדם או רכוש או לצמצום‬
‫היקף אירוע חומרים מסוכנים או תוצאותיו; חומר שנתפס כאמור יוחזר‬
‫במידת האפשר ובהקדם האפשרי לאחר תום אירוע חומרים מסוכנים ולמי‬
‫שממנו נתפס‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫(ב)‬

‫‪.170‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן‬
‫זה‪ ,‬כפי שהורה הנציב;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬ככל שהורה השר‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:31‬‬

‫צוות כיבוי מפעלי‬
‫(ב)‬

‫‪.171‬‬

‫לא יפעיל עובד הרשות סמכויות כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אלא אם כן –‬

‫השר ‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬יקבע סוגים של מפעלים‬
‫שיחולו עליהם הוראות סעיף זה‪ ,‬כגון תחנת כוח‪ ,‬מפעל תעשייתי‪ ,‬נמל ים‪ ,‬שדה‬
‫תעופה ומקום אחסון‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:47‬‬

‫הסמכת מפקחי בטיחות אש‬

‫‪82‬‬

‫(א)‬

‫(ב)‬
‫‪.172‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא‬
‫ראוי להיות מפקח;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה‪,‬‬
‫כפי שהורה השר;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬ככל שהורה השר‪.‬‬

‫הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:48‬‬

‫סמכויות מפקח‬
‫(ג)‬

‫‪.173‬‬

‫הנציב רשאי להסמיך‪ ,‬מבין עובדי הרשות‪ ,‬מפקחי בטיחות אש בסמכויות לפי חוק‬
‫זה‪ ,‬כולן או חלקן (בחוק זה – מפקח)‪ ,‬ובלבד שלא יוסמך מפקח‪ ,‬אלא אם כן‬
‫התקיימו בו כל אלה‪:‬‬

‫(‪)2‬‬

‫השר יקבע הוראות לעניין תקופת תוקפו של אישור בטיחות‪ ,‬ויכול שיקבע‬
‫תקופות שונות לפי סוגי הנכס‪ ,‬סוגי אמצעי בטיחות אש והצלה או לפי כל‬
‫סוג אחר שיקבע‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:61‬‬

‫הסמכת חוקרי דליקות‬
‫לשם חקירת דליקות‪ ,‬רשאי הנציב להסמיך מבין עובדי הרשות‪ ,‬חוקרי דליקות בסמכויות‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כולן או חלקן (בחוק זה – חוקר דליקות)‪ ,‬ובלבד שלא יוסמך חוקר דליקות‪,‬‬
‫אלא אם כן התקיימו בו כל אלה‪:‬‬

‫‪.174‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא‬
‫ראוי להיות חוקר דליקות;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן‬
‫זה‪ ,‬כפי שהורה השר;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬כפי שהורה השר‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:66‬‬

‫תקנות לעניין חקירת דליקות‬
‫השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירת דליקות לפי סימן זה‪ ,‬ובכלל זה אופן ניהול‬
‫חקירת דליקות וסדרי עבודתם של חוקרי דליקות‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫‪.175‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:67‬‬

‫הגדרות‪ -‬סימן ב'‬
‫בסימן זה –‬
‫"גוף ציבורי" – משרדי הממשלה‪ ,‬או גוף אחר שהשר קבעו בצו;‬

‫הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬
‫‪.176‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬
‫סעיף ‪:128‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע‬
‫לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נקבעה חובת התייעצות לעניין קביעת תקנות או כללים לפי חוק זה‪ ,‬ולא נמסרה‬
‫עמדת הגורם שעמו יש להתייעץ‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום שהועברה אליו פנייה‬
‫בעניין זה‪ ,‬יראו‪ ,‬בתום אותה תקופה‪ ,‬כאילו קוימה עמו חובת ההתייעצות‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה נכנסו לתוקף החל מיום פירסומו של החוק ברשומות‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫פרק ו‪:‬‬
‫עיטורים לשוטרים‪ ,‬סוהרים וכבאים‬

‫‪85‬‬

‫פרק ו‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫עיטורים לשוטרים‪ ,‬סוהרים וכבאים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב ‪1972 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם ונוהל הענקתם)‪,‬‬
‫התשל"ג – ‪1973‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫‪86‬‬

‫פרק ו‪:‬‬
‫עיטורים לשוטרים‪ ,‬סוהרים וכבאים‬
‫‪.177‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫עיטור הגבורה‬
‫שר המשטרה‪ ,‬בהמלצת המפכ"ל‪ ,‬רשאי להעניק עיטור הגבורה על מעשה‬
‫גבורה עילאית שנעשה בעת מילוי תפקיד תוך חירוף נפש‪.‬‬

‫‪.178‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫עיטורים למשמורת‬
‫(א)‬

‫אם האדם שעל מעשהו מוענק העיטור איננו בחיים בשעת ההענקה‪,‬‬
‫רשאי שר המשטרה או המפכ"ל‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬להורות על מסירת‬
‫העיטור לבן‪-‬משפחתו הקרוב למשמורת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫"בן‪-‬משפחה" של נפטר‪ ,‬לענין סעיף זה‪ ,‬הוא אחד מאלה‪ ,‬וקרבתם‬
‫לפי סדרם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫אלמנה או אלמן‪,‬‬

‫(‪)2‬‬

‫בן או בת‪,‬‬

‫(‪)3‬‬

‫אם‪,‬‬

‫(‪)4‬‬

‫אב‪,‬‬

‫(‪)5‬‬

‫אח או אחות;‬

‫היו בני‪-‬משפחה אחדים בדרגת‪-‬קרבה אחת‪ ,‬יימסר העיטור למבוגר‬
‫שביניהם‪.‬‬
‫(ג)‬

‫‪.179‬‬

‫המוסמך להעניק את העיטור רשאי להורות‪ ,‬לגבי מקרה מסוים‪ ,‬על‬
‫מסירת העיטור למשמורת לאדם שלא לפי הסדר הקבוע בסעיף קטן‬
‫(ב) או למי שאינו בן‪-‬משפחתו של הנפטר‪.‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫צורת העיטורים‬
‫הממשלה‪ ,‬לפי הצעת שר המשטרה‪ ,‬תקבע את צורת העיטורים לשוטר‪,‬‬
‫לסוהר או לאזרח‪ ,‬ובלבד שצורת העיטורים לשוטרים ולסוהרים תהיה‬
‫אחת‪.‬‬

‫‪.180‬‬

‫תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם ונוהל הענקתם)‪,‬‬

‫‪87‬‬

‫התשל"ג – ‪1973‬‬
‫תקנה ‪:7‬‬

‫‪.181‬‬

‫סמכויות המפקח הכללי‬
‫(א)‬

‫המליצה הוועדה על הענקת עיטור הגבורה והמלצתה נראית למפקח‬
‫הכללי‪ ,‬יעבירנה בצירוף המלצותיו אל שר המשטרה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המליצה הוועדה על הענקת עיטור האומץ או עיטור המופת‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח הכללי –‬
‫(‪)1‬‬

‫לאשר את ההמלצה ולהעניק את העיטור;‬

‫(‪)2‬‬

‫להחזיר את המלצה לוועדה לדיון נוסף;‬

‫(‪)3‬‬

‫לא לאשר את ההמלצה‪.‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012 -‬‬

‫סעיף ‪:16‬‬

‫עיטורים‬
‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב‪,1972-‬‬
‫יחול גם על כבאים ומתנדבים‪ ,‬בשינויים אלה‪ :‬בכל מקום בחוק האמור‪,‬‬
‫במקום "המפכ"ל" יקראו "הנציב"‪ ,‬במקום "שוטר" יקראו "כבאי" או‬
‫"מתנדב" לפי העניין‪ ,‬במקום "פקודות קבע" יקראו "הוראות הרשות"‬
‫ובמקום "המשטרה" יקראו "הרשות הארצית לכבאות והצלה"‪.‬‬

‫*הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף החל מיום כינונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫פרק ז‪:‬‬
‫הסמכת עובדי ציבור ואחרים בסמכויות‬
‫אכיפה‬

‫‪89‬‬

‫פרק ז‬

‫תוכן העניינים ורשימת החוקים‬
‫‪ .1‬הענקת סמכויות עיכוב ומעצר‬
‫‪.1‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬

‫‪ .2‬הרשאות והסמכות לערוך חקירות וחיפושים ומתן סמכויות נלוות‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‬

‫‪.2‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק להסדרת הפיקוח על כלבים‪ ,‬התשס"ג‪2002 -‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור‪ ,‬התשנ"ג‪1993 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫פקודת הבנקאות‪1941 ,‬‬

‫‪.6‬‬

‫פקודת בריאות העם‪1940 ,‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק הגנת הצומח‪ ,‬התשט"ז‪1956-‬‬

‫‪.8‬‬

‫חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬

‫‪.9‬‬

‫חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬

‫‪.10‬‬

‫חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪.11‬‬

‫חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)‪ ,‬התשמ"ג‪1983 -‬‬

‫‪.12‬‬

‫פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]‬

‫‪.13‬‬

‫חוק מס רכוש וקרן פיצוים‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪.14‬‬

‫חוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪1963 -‬‬

‫‪.15‬‬

‫חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪.16‬‬

‫חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ה‪1994 -‬‬

‫‪.17‬‬

‫חוק הרשות לפיקוח חקלאי‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪ .3‬הסמכות לבצע כניסה‪ ,‬חיפוש ותפיסה‪ ,‬חיפוש על גופו של אדם ומתן סמכויות‬
‫נלוות‬
‫‪.1‬‬

‫חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק איסור גידול חזיר‪ ,‬התשכ"ב‪1962 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית)‪ ,‬התשל"ז‪1977 -‬‬

‫‪90‬‬

‫‪.4‬‬

‫פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬התשכ"ט‪1969-‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק הספנות (כלי שיט)‪ ,‬התש"ך‪1960 -‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫נספח "סמכויות אכיפה"‬

‫‪91‬‬

‫פרק ז ‪:‬‬
‫הסמכת עובדי ציבור ואחרים בסמכויות אכיפה‬
‫‪ .1‬הענקת סמכויות עיכוב ומעצר‬
‫‪.182‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:39‬‬

‫‪.183‬‬

‫הענקת סמכויות מעצר לעובדי ציבור‬
‫(א)‬

‫השר לבטחון פנים‪ ,‬רשאי בצו להעניק לעובד ציבור סמכויות‬
‫שוטר לעכב או לעצור ללא צו שופט‪ ,‬אם שוכנע כי מתן הסמכות‬
‫חיוני למילוי תפקידו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא תוענק סמכות‪ ,‬כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אלא לעובד ציבור‬
‫שקיבל הכשרה מתאימה ומשטרת ישראל הודיעה שאין מניעה‬
‫להסמיכו מטעמים של בטחון הציבור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בסימן זה‪" ,‬עובד ציבור" ‪ -‬עובד מדינה כמשמעותו בחוק שירות‬
‫המדינה (מינויים)‪ ,‬התשי"ט‪ ,1959 -‬וכן עובד רשות סטטוטורית‬
‫שחל עליו דין משמעתי‪ ,‬על פי דין‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הגופים בהם יוענקו לעובדי ציבור סמכויות עיכוב ומעצר כאמור‪,‬‬
‫ייקבעו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:82‬‬

‫הוראת מעבר‬
‫עובד ציבור שהוסמך בידי השר לבטחון הפנים בסמכויות מעצר לפני‬
‫תחילתו של חוק זה‪ ,‬יראוהו כאילו הוסמך לפי חוק זה‪.‬‬

‫*‬

‫פירוט צווי הענקת הסמכויות שניתנו על‪-‬ידי השר לביטחון הפנים מכוח סעיפי החוקים המנויים‬
‫בפרק זה ‪ -‬בנספח "סמכויות אכיפה"‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ .2‬הרשאות והסמכות לערוך חקירות וחיפושים ומתן סמכויות נלוות‬
‫‪.184‬‬

‫פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‬
‫סעיף ‪:)1(2‬‬

‫חקירת עדים ע"י קצין משטרה וכו'‬
‫קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה‪ ,‬או כל קצין אחר או סוג אחר של‬
‫קצינים המורשים בכתב‪ ,‬בדרך כלל או במיוחד‪ ,‬על‪-‬ידי שר המשפטים‬
‫לערוך חקירות על ביצוע עבירות‪ ,‬רשאי לחקור בעל‪-‬פה כל אדם המכיר‪,‬‬
‫לפי הסברה‪ ,‬את עובדותיה ונסיבותיה של כל עבירה‪ ,‬שעליה חוקר אותו‬
‫קצין משטרה או אותו קצין מורשה אחר כנ"ל ורשאי הוא לרשום בכתב‬
‫כל הודעה‪ ,‬שמוסרה אדם הנחקר כך‪.‬‬

‫*‬

‫ביום ‪ 3.8.53‬הוסמך השר לביטחון הפנים בסמכות לפי פקודה זו‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשי"ג‪ ,‬עמ' ‪.1357‬‬
‫שר המשטרה הודיע כי הוא נוטל את הסמכות על‪-‬פי הפקודה‪.‬‬
‫ההודעה פורסמה בילקוט פרסומים התשי"ד‪ ,‬עמ' ‪.348‬‬

‫‪.185‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪128‬ד‪:‬‬

‫‪.186‬‬

‫סמכויות מאבטחים במקום משמורת מיוחד‬
‫הוראת שעה שפקעה בשנת תשס"ג‪. 2002 -‬‬

‫חוק להסדרת הפיקוח על כלבים‪ ,‬התשס"ג ‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫סמכויות חיפוש וחקירה‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫היה לרופא וטרינר עירוני‪ ,‬למפקח או לשוטר‪ ,‬יסוד סביר לחשד כי‬
‫נעברה עבירה לפי חוק זה‪ ,‬רשאי הוא להיכנס לכל מקום ולערוך‬
‫בו חיפוש‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס –‬
‫(‪)1‬‬

‫למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט;‬

‫(‪)2‬‬

‫למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון‪ ,‬אלא ברשות שר‬
‫הביטחון‪ ,‬השר לביטחון הפנים‪ ,‬או מי שכל אחד מהם‬
‫הסמיך לענין זה‪ ,‬לפי הענין‪.‬‬

‫לרופא וטרינר עירוני או למפקח תהיה סמכות לערוך חקירות על‬
‫עבירות לפי חוק זה; בהשתמשו בסמכות כאמור –‬
‫(‪)1‬‬

‫יהיו לו סמכויות שוטר לפי סעיף ‪ 67‬לחוק סדר הדין הפלילי‬
‫(סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪;1996-‬‬

‫(‪)2‬‬

‫יהיה רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין‬
‫משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה‬
‫הפלילית (עדות) ‪ ,10‬וסעיף ‪ 3‬לפקודה האמורה יחול על‬
‫הודעה שרשם מכוח סמכות זו‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫‪.187‬‬

‫חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור‪ ,‬התשנ"ג ‪1993 -‬‬
‫סעיף ‪:8‬‬

‫מפקחים‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.188‬‬

‫פקודת הבנקאות‪1941 ,‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫המפקח על הבנקים וסמכויותיו‬
‫(א)‬

‫הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים (להלן ‪ -‬המפקח)‪ ,‬ומשנתמנה‬
‫יהיה עובד בנק ישראל ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והביקורת על כל‬
‫תאגיד בנקאי ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מתאגיד‬
‫בנקאי וכן מדירקטור‪ ,‬מעובד או מרואה החשבון של תאגיד בנקאי‪,‬‬
‫למסור לו ידיעות ומסמכים שבידיהם הנוגעים לעסקי התאגיד‬
‫הבנקאי וכל תאגיד שבשליטתו‪ ,‬או לאפשר לו לעיין בכל מסמך‬
‫כאמור‪ ,‬להעתיקו או לצלמו; נדרשה ידיעה המאוחסנת במחשב‪,‬‬
‫תומצא הידיעה בדרך שתידרש‪.‬‬
‫המסרב להיענות לדרישה לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שנה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר המשטרה רשאי להסמיך כל עובד מעובדי בנק ישראל‪ ,‬המוסמך‬
‫על פי סעיף‪-‬קטן (א) לבוא מטעמו של המפקח‪ ,‬לערוך חקירות‬
‫בעניין עבירות על פקודה זו‪ ,‬על חוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬או על חוק‬
‫בנק ישראל‪ ,‬או בעניין עבירות בנכסי לקוחותיו של תאגיד בנקאי;‬
‫עובד שהוסמך כאמור יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין‪-‬משטרה‬
‫בדרג מפקח ומעלה על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪,‬‬
‫והוראות אותה פקודה יחולו על חקירות כאמור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫(ג‪ )1‬המפקח רשאי‪ ,‬לצורך הפיקוח כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬לאחר‬
‫התייעצות עם הוועדה ובאישור הנגיד‪ ,‬ליתן הוראות הנוגעות‬
‫לדרכי פעולתו וניהולו של תאגיד בנקאי‪ ,‬של נושא משרה בו ושל‬
‫כל מי שמועסק על ידיו‪ ,‬והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת‬
‫השמירה על ענינם של לקוחותיו‪ ,‬וכדי למנוע פגיעה ביכולתו לקיים‬
‫את התחייבויותיו (בפקודה זו ‪ -‬הוראות ניהול בנקאי תקין);‬
‫הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל התאגידים הבנקאיים או לסוג‬
‫מסוים מהם‪.‬‬
‫(ג‪ )1( )2‬הוראות ניהול בנקאי תקין אין חובה לפרסמן‬
‫ברשומות‪ ,‬ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן‬
‫הוראות כאמור ועל מועד תחילתן‪.‬‬
‫(‪ )2‬הוראות ניהול בנקאי תקין וכל שינוי בהן‪ ,‬יועמדו‬
‫לעיון הציבור במשרדי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט‬
‫של בנק ישראל‪ ,‬ורשאי הנגיד לקבוע דרכים נוספות‬
‫לפרסומן‪.‬‬
‫(ד)‬

‫‪.189‬‬

‫הנגיד רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למפקח‪.‬‬

‫פקודת בריאות העם‪1940 ,‬‬

‫‪94‬‬

‫סעיף ‪64‬ג‪:‬‬

‫סמכות שוטר‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.190‬‬

‫חוק הגנת הצומח‪ ,‬התשט"ז ‪1956 -‬‬
‫סעיף ‪11‬א‪:‬‬

‫חקירות‬
‫שר המשטרה רשאי להסמיך‪ ,‬בצו כללי או מיוחד‪ ,‬ולתקופה שלא תעלה‬
‫על ‪ 12‬חדשים‪ ,‬מפקח שנתמנה לפי סעיף ‪ ,10‬לערוך חקירות לשם מניעת‬
‫עבירות על חוק זה והתקנות שהותקנו על פיו או לשם גילוין‪ ,‬ומפקח‬
‫כאמור יהא רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין‪-‬משטרה‬
‫בדרגת מפקח ומעלה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪.‬‬

‫‪.191‬‬

‫חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬
‫סעיף ‪:55‬‬

‫חקירה‬
‫על מינוי מפקחים לפי סעיף ‪ 53‬תינתן הודעה לשר המשטרה‪ ,‬ושר‬
‫המשטרה רשאי להסמיכם‪ ,‬בצו כללי או מיוחד‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על‬
‫‪ 12‬חדשים‪ ,‬לערוך חקירות לשם מניעת עבירות על חוק זה או לשם גילוין‪,‬‬
‫ומפקח שהוסמך כאמור רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין‪-‬‬
‫משטרה בדרגת מפקח ‪ -‬משנה ומעלה‪ ,‬לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה‬
‫הפלילית (עדות)‪.‬‬

‫‪.192‬‬

‫חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬
‫סעיף ‪:46‬‬

‫בקורת‬
‫(א)‬

‫(ב)‬
‫‪.193‬‬

‫מועצה רשאית למנות בכתב מבקר והוא יהיה רשאי‪ ,‬כל אימת שיש‬
‫לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה‬
‫או כדי למנוע עבירה של הוראותיו –‬
‫(‪)1‬‬

‫להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס‬
‫למקום המשמש למגורים אלא על פי צו חיפוש מבית משפט‬
‫מוסמך והוראות סעיפים ‪ 26‬עד ‪ 29‬לפקודת סדר הדין‬
‫הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬תשכ"ט‪ 1969-‬יחולו‪,‬‬
‫בשינויים המחוייבים‪ ,‬על חיפוש לפי פסקה זו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לתפוס מוצרים מוגמרים או שבתהליך הייצור‪ ,‬חמרי גלם‪,‬‬
‫אריזות ומסמכים שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בהם‬
‫או לגביהם עבירה לפי חוק זה והם עשויים לשמש ראיה‬
‫במשפט על עבירה כאמור‪.‬‬

‫מבקר לא יפעל לפי סעיף קטן (א) אלא אם קיבל לכך הסמכה‬
‫בכתב משר המשטרה‪.‬‬

‫חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח ‪1988 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫מפקחים‬

‫‪95‬‬

‫(א)‬

‫בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לפי‬
‫חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫(בחוק זה – חוק הגנת הסביבה)‪ ,‬רשאי השר להסמיך‪ ,‬לעניין חוק‬
‫זה‪ ,‬מפקחים מבין עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו‪ ,‬ועובדי‬
‫רשויות נחלים ומעיינות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף זה‪ ,‬אלא אם כן מתקיימים בו‬
‫התנאים המנויים בסעיף ‪ 4‬לחוק הגנת הסביבה‪ ,‬בשינויים‬
‫המחויבים ובשינוי זה‪ :‬במקום האמור בפסקה (‪ )1‬יבוא "הוא לא‬
‫הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה יש בה‬
‫לדעת השר כדי למנוע את הסמכתו"‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה‪ ,‬רשאי מפקח שהוסמך לפי‬
‫סעיף קטן (א) (בחוק זה – מפקח) –‬

‫(ד)‬

‫‪.194‬‬

‫(‪)1‬‬

‫לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו‬
‫תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים‪ ,‬וכן למסור את‬
‫המדידות והדגימות למעבדה‪ ,‬לשמור אותן או לנהוג בהן‬
‫בדרך אחרת;‬

‫(‪)3‬‬

‫להיכנס למקום‪ ,‬לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק הגנת‬
‫הסביבה כשהוא נייח‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש‬
‫למגורים‪ ,‬אלא על פי צו של בית משפט‪.‬‬

‫מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה‬
‫ומוסדותיה‪ ,‬ואולם מפקח שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את‬
‫סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה‪ ,‬למעט כלפי מערכת הביטחון‪,‬‬
‫כהגדרתה בסעיף ‪ 10‬לחוק הגנת הסביבה‪.‬‬

‫חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)‪ ,‬התשמ"ג ‪1983 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫הסמכת מפקחים‬
‫(א)‬

‫בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לפי‬
‫חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫(בחוק זה – חוק הגנת הסביבה)‪ ,‬רשאי השר להסמיך‪ ,‬לעניין חוק‬
‫זה‪ ,‬מפקחים מבין עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו‪ ,‬ועובדי‬
‫רשויות נחלים ומעיינות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא יוסמך למפקח לפי הוראות סעיף זה‪ ,‬אלא אם כן מתקיימים בו‬
‫התנאים המנויים בסעיף ‪ 4‬לחוק הגנת הסביבה‪ ,‬בשינויים‬
‫המחויבים‪ ,‬ובשינוי זה‪ :‬במקום האמור בסעיף ‪ )1(4‬לחוק האמור‬
‫יבוא "הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה יש בה לדעת השר כדי למנוע את הסמכתו"‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה‪ ,‬רשאי מפקח שהוסמך לפי‬
‫סעיף קטן (א) (בסעיף זה – מפקח)‪:‬‬

‫‪96‬‬

‫(‪)1‬‬

‫לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו‬
‫תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לערוך מדידות או ליטות דגימות של חומרים‪ ,‬וכן למסור את‬
‫המדידות והדגימות למעבדה‪ ,‬לשמור אותן או לנהוג בהן‬
‫בדרך אחרת;‬
‫להיכנס למקום‪ ,‬לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק‬
‫הגנת הסביבה כשהוא נייח‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס למקום‬
‫המשמש למגורים‪ ,‬אלא על פי צו של בית משפט‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫(ד)‬

‫‪.195‬‬

‫מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה‬
‫ומוסדותיה‪ ,‬ואולם מפקח שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את‬
‫סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה‪ ,‬למעט כלפי מערכת הביטחון‪,‬‬
‫כהגדרתה בסעיף ‪ 10‬לחוק הגנת הסביבה‪.‬‬

‫פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]‬
‫סעיף ‪:227‬‬

‫חקירות וחיפושים‬
‫שר המשטרה רשאי להסמיך פקיד‪-‬שומה לערוך חקירות או חיפושים‬
‫לשם מניעת עבירות על פקודה זו או לשם גילוין‪ ,‬ופקיד‪-‬שומה שהוסמך‬
‫כאמור יהא רשאי –‬

‫‪.196‬‬

‫(‪)1‬‬

‫להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין‪-‬משטרה בדרגת מפקח‬
‫ומעלה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וסעיפים‬
‫‪ 3‬ו‪ 4 -‬לפקודה האמורה יחולו על הודעה שרשם כאמור;‬

‫(‪)2‬‬

‫להשתמש בסמכויות שוטר על פי סעיף ‪()1(17‬א) לפקודת‬
‫הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים)‪ ,‬למעט תפיסת כל רכוש‬
‫שאיננו מסמכים;‬

‫(‪)3‬‬

‫(א)‬

‫להשתמש בסמכות קצין ממונה כמשמעותו בסעיף ‪9‬‬
‫לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשכ"ט‪ ,1969 -‬לשחרר אדם בערובה‪ ,‬וסעיפים ‪ 10‬עד‬
‫‪ 15‬לפקודה האמורה יחולו לענין זה;‬

‫(ב)‬

‫שוחרר חשוד בערובה לפי פסקת משנה (א) ולא הוגש נגדו‬
‫כתב אישום תוך מאה ושמונים ימים מיום שחרורו‪ ,‬יופטרו‬
‫הוא וערביו מערבותם‪ ,‬ולענין זה יחולו הוראות סעיף ‪(55‬ב)‬
‫לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪.1982 -‬‬

‫חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪ ,‬התשכ"א ‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪48‬א‪:‬‬

‫חקירות וחיפושים‬
‫שר המשטרה רשאי להסמיך אדם המועסק בביצוע החוק לערוך חקירות‬

‫‪97‬‬

‫או חיפושים לשם מניעת עבירות על חוק זה או לשם גילוין; אדם שהוסמך‬
‫כאמור יהא רשאי‪ ,‬לפי העניין –‬

‫‪.197‬‬

‫(‪)1‬‬

‫להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין‪-‬משטרה בדרגת מפקח‬
‫ומעלה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬וסעיפים‬
‫‪ 3‬ו‪ 4 -‬לפקודה האמורה יחולו על הודעה שרשם;‬

‫(‪)2‬‬

‫להשתמש בסמכויות שוטר לענין סעיף ‪(17‬א) לפקודת הפרוצדורה‬
‫הפלילית (מאסר וחיפושים)‪ ,‬למעט תפיסת רכוש שאיננו מסמכים‪.‬‬

‫חוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪1963 -‬‬
‫סעיף ‪:97‬‬

‫חקירות וחיפושים‬
‫שר המשטרה רשאי להסמיך אנשים העובדים בביצוע חוק זה‪ ,‬לערוך‬
‫חקירות או חיפושים לשם גילוין של עבירות על חוק זה‪ ,‬ואדם שהוסמך‬
‫כראוי יהיה רשאי –‬

‫‪.198‬‬

‫(‪)1‬‬

‫להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין‪-‬משטרה בדרגת מפקח‬
‫ומעלה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬וסעיפים‬
‫‪ 3‬ו‪ 4 -‬לפקודה האמורה יחולו על הודעה שרשם כאמור;‬

‫(‪)2‬‬

‫להשתמש בסמכויות שוטר לענין סעיף ‪()1(17‬א) לפקודת‬
‫הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים)‪ ,‬למעט תפיסת כל רכוש‬
‫שאינו מסמכים‪.‬‬

‫חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬
‫סעיף ‪5‬ד‪:‬‬

‫סמכויות חקירה‬
‫(א)‬

‫התעורר חשד‪ ,‬כי אדם עבר על הוראות סעיף ‪5‬ג‪ ,‬רשאי פקח‪,‬‬
‫שמונה על ידי הממונה לפי סעיף זה‪ ,‬לחקור כל אדם הקשור לדעתו‬
‫לענין או שעשויות להיות לו ידיעות בענין‪ ,‬ולדרוש מכל אדם‬
‫כאמור להתייצב לפניו כדי להיחקר בענין‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לפקח אשר מונה על ידי הממונה לפי סעיף זה יהיו כל הסמכויות‬
‫של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה‬
‫הפלילית (עדות) ‪( 5‬להלן ‪ -‬הפקודה) וסעיפים ‪ 2‬ו‪ 3-‬לפקודה יחולו‬
‫על החקירה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לא יתמנה פקח על ידי הממונה לפי סעיף זה אלא אם כן התקיימו‬
‫שניים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל הודיעה כי היא מסכימה למינויו של הפקח;‬

‫(‪)2‬‬

‫הפקח קיבל הכשרה מתאימה‪ ,‬כפי שקבעו‪ ,‬לגבי פקח שהוא‬
‫עובד המדינה ‪ -‬השר הממונה על רשות מקרקעי ישראל‬
‫והשר לביטחון הפנים‪ ,‬ולגבי פקח שהוא עובד הרשות‬
‫המקומית ‪ -‬שר הפנים והשר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫‪.199‬‬

‫חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשנ"ה‪1994 -‬‬
‫סעיף ‪:46‬‬

‫‪.200‬‬

‫(א)‬

‫השר ימנה‪ ,‬מבין עובדי משרדו‪ ,‬מפקחים לצורך ביצוע הפיקוח‬
‫לענין סעיפים ‪ 44‬ו‪.45-‬‬

‫(ב)‬

‫על מינוי מפקחים לפי סעיף זה תינתן הודעה לשר המשטרה‪ ,‬ושר‬
‫המשטרה רשאי להסמיכם‪ ,‬בהסכמה כללית או מיוחדת‪ ,‬לעורך‬
‫חקירות לשם ביצוע הפיקוח כאמור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫סמכויות המפקחים שמונו לפי סעיף זה יהיו‪ ,‬בשינויים המחוייבים‪,‬‬
‫כסמכויות הפיקוח הקבועות בסעיפים ‪ 21 ,20‬ו‪ 22-‬לחוק רשות‬
‫הפיקוח החקלאי‪ ,‬התשמ"ח‪.1988-‬‬

‫חוק הרשות לפיקוח חקלאי‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬
‫סעיף ‪:19‬‬

‫*‬

‫מינוי מפקחים‬

‫מינוי מפקחים‬
‫(א)‬

‫המועצה תמנה מפקחים מבין עובדי הרשות לשם ביצוע הפיקוח‬
‫החקלאי; המינוי ייעשה בכתב‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על מינוי מפקחים לפי סעיף זה תינתן הודעה לשר המשטרה‪ ,‬ושר‬
‫המשטרה רשאי להסמיכם‪ ,‬בהסמכה כללית או מיוחדת‪ ,‬לערוך‬
‫חקירות לשם ביצוע הפיקוח החקלאי‪.‬‬

‫ההרשאות והסמכות שניתנו על ידי השר לביטחון הפנים מכוח סעיפי החוקים המנויים בפרק‬
‫זה מפורטות בנספח "סמכויות אכיפה"‪.‬‬

‫‪ .3‬הסמכות לבצע כניסה‪ ,‬חיפוש ותפיסה‪ ,‬חיפוש על גופו של אדם ומתן‬
‫סמכויות נלוות‬
‫‪.201‬‬

‫חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫הסמכת מאבטח‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫השר רשאי להסמיך אדם בסמכויות הקבועות בחוק זה‪ ,‬אם‬
‫שוכנע כי הסמכות נחוצה לשם ביצוע פעולות אבטחה‬
‫ושמירה על ביטחון הציבור במקום מהמקומות המפורטים‬
‫בסעיף ‪(3‬א) שיש לציבור גישה אליהם או שלגביהם יש‬
‫רגישות מבחינת ביטחון הציבור או ביטחון המדינה; לצורך‬
‫כך רשאי השר להסמיך אף מי שאינו עובד ציבור; בהסמכה‬
‫לפי סעיף קטן זה יקבע השר את סוג המקום שבו ניתן למי‬
‫שהוסמך לפי סעיף זה להפעיל סמכות לפי הוראות סעיף ‪.3‬‬

‫(‪)2‬‬

‫לגבי נקודת בדיקה‪ ,‬יהיו הסמכויות הנתונות לשר‪ ,‬נתונות‬
‫גם לשר הביטחון‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫לא תוענק סמכות לפי סעיף קטן (א) אלא למי שקצין מוסמך אישר‬

‫‪99‬‬

‫את כשירותו לשמש כמאבטח כאמור בסעיף ‪.8‬‬
‫(ג)‬

‫‪.202‬‬

‫מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה‪ ,‬אלא‬
‫בעת מילוי תפקידו כשהוא עונד באופן גלוי לעין תג המזהה אותו‬
‫ואת תפקידו‪ ,‬ויש בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המעידה‬
‫על תפקידו ועל סמכויותיו‪ ,‬אותה יראה לפי דרישה (בחוק זה‪-‬‬
‫תעודת מאבטח); תוקפה של תעודת מאבטח יהיה לשנה אחת מיום‬
‫הינתנה‪ ,‬ובלבד שמקבל התעודה משמש בתפקיד מאבטח במקום‬
‫שנקבע בכתב הסמכתו; השר רשאי להאריך את תוקפה של תעודת‬
‫מאבטח לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה‪ ,‬וזאת כל עוד משמש‬
‫המאבטח בתפקידו‪.‬‬

‫חוק איסור גידול חזיר‪ ,‬התשכ"ב ‪1962 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫כניסה חיפוש ותפיסה‬
‫שוטר ומי שהוסמך לכך בכתב על ידי שר המשטרה רשאי –‬
‫(‪)1‬‬

‫להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שמגדלים‪ ,‬מחזיקים‬
‫או נוחרים בו חזירים בניגוד להוראות חוק זה‪ ,‬ולערוך בו חיפוש;‬

‫(‪)2‬‬

‫לתפוס חזירים שיש לו יסוד סביר להניח שמגדלים‪ ,‬מחזיקים או‬
‫נוחרים אותם בניגוד להוראות חוק זה‪ ,‬וכן חזירים ביחס אליהם‬
‫הורשע אדם בשל עבירה על חוק זה;‬

‫על חיפוש ותפיסה לפי סעיף זה יחולו הוראות הסעיפים ‪ 19‬עד ‪21‬‬
‫לפקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים)‪ ,‬בשינויים המחויבים‪,‬‬
‫ולעניין סעיף ‪ 21‬לאותה פקודה‪" ,‬מחזיק במקום" ‪ -‬לרבות מחזיק בחזיר‬
‫שנתפס‪.‬‬
‫‪.203‬‬

‫חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית)‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫הגדרות‬
‫בחוק זה‪" -‬איש בטחון"‪ -‬אדם שהסמיכו לכך שר המשטרה או מי ששר‬
‫המשטרה הסמיך לכך‪.‬‬

‫‪.204‬‬

‫חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית)‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫הרשאים לערוך חיפוש‬
‫(א)‬

‫אלה הרשאים לערוך חיפוש כאמור בסעיף ‪:9‬‬
‫(‪)1‬‬

‫איש בטחון;‬

‫(‪)2‬‬

‫שוטר;‬

‫(‪)3‬‬

‫חייל;‬

‫(‪)4‬‬

‫חבר הג"א‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫(ב)‬

‫‪.205‬‬

‫במילוי תפקידו לפי פרק זה יציג איש בטחון על פי דרישה תעודה‬
‫המעידה על תפקידו שניתנה מאת שר המשטרה או ממי ששר‬
‫המשטרה הסמיך לכך‪.‬‬

‫פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪25‬א‪:‬‬

‫חיפוש בבית משפט והפקדת חפצים‬
‫(א)‬

‫שוטר‪ ,‬או מי שהוסמך לכך מאת שר המשטרה‪ ,‬יהיה רשאי‪ ,‬בלא‬
‫צו‪ ,‬לערוך חיפוש על גופם כאמור בסעיף ‪ ,22‬של באי בית‪-‬משפט‪,‬‬
‫בית‪-‬דין או מקום אחר שבו מתקיימים הליכים משפטיים‪ ,‬אם הדבר‬
‫דרוש לצורך קיום הוראות סעיף ‪ 256‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪-‬‬
‫‪.1977‬‬

‫(ב)‬

‫מי שעורך חיפוש על פי סעיף קטן (א) יהיו לו הסמכויות הנתונות‬
‫לשוטר לענין תפיסת חפץ שנתגלה אגב חיפוש‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי סעיף קטן (א) רשאי לדרוש שחפץ‬
‫שאינו דרוש לנושאו אותה שעה לצורך עיסוקו יופקד בידיו כל עוד‬
‫נושאו נמצא במקום מהמקומות האמורים בסעיף ‪ 256‬לחוק‬
‫העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977 -‬‬

‫*‬

‫ההסמכות שניתנו על ידי השר לביטחון הפנים מכוח סעיפי החוקים המנויים בפרק זה מפורטות‬
‫בנספח "סמכויות אכיפה"‪.‬‬

‫‪.206‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫סעיף ‪:222‬‬

‫ברירת קנס‬
‫היה לשוטר או למי ששר הפנים או השר הממונה הסמיכו לכך‪ ,‬או לעובד‬
‫רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך ‪ -‬לפי הענין ‪ -‬יסוד‬
‫להניח כי אדם פלוני עבר עבירת קנס‪ ,‬רשאי הוא למסור לו הזמנה בנוסח‬
‫שנקבע; בהזמנה יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם‬
‫קנס בשיעור שנקבע במקום להישפט על העבירה האמורה‪.‬‬

‫‪.207‬‬

‫חוק הספנות (כלי שיט)‪ ,‬התש"ך ‪1960 -‬‬
‫סעיף ‪:92‬‬

‫ברירת קנס‬
‫(א)‬

‫ואלה מוסמכים לבדוק לאומיותו של כלי‪-‬שיט ולשם בדיקה זו‬
‫לעצרו לתקופה שלא תעלה על רבעים ושמונה שעות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫קצין בשירות חיל הים של צבא‪-‬הגנה לישראל או כל קצין‬
‫אחר בצבא‪-‬הגנה לישראל‪ ,‬בדרגת רב‪-‬סרן ומעלה‪,‬‬
‫שהוסמכו לכך על ידי שר הביטחון;‬

‫(‪)2‬‬

‫קצין במשטרת ישראל בדרגת מפקח ומעלה‪ ,‬שהוסמך לכך‬
‫על ידי שר המשטרה;‬

‫(‪)3‬‬

‫אדם אחר שהוסמך לכך בכתב על ידי שר התחבורה‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫‪.208‬‬

‫(ב)‬

‫מחוץ למימי החופין של ישראל מוסמך גם נציג לנקוט באמצעים‬
‫הדרושים לבדיקת כלי‪-‬שיט ישראלי או כלי‪-‬שיט המתחזה כישראלי‬
‫ולמעצר כלי השיט למטרת‪-‬בדיקה אמור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בית המשפט רשאי להאריך את תקופת‪-‬מעצרו של כלי‪-‬שיט לפי‬
‫סעיף‪-‬קטן (א)‪ ,‬לתקופה תיראה לו‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל סמכות לפי דין אחר‪.‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫מינוי מנהל ביטחון‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.209‬‬

‫בכפוף להוראות סעיף ‪ ,3‬אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע‬
‫ספורט‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ימנה מנהל ביטחון‪ ,‬ככל שהדבר נדרש לפי‬
‫הוראות סעיף ‪ ;2‬השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לעניין‬
‫זה‪ ,‬רשאי להסמיך אדם כמנהל ביטחון‪ ,‬אם התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מלאו לו ‪ 21‬שנה;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא שולט בשפה העברית;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא הוסמך כסדרן לאירועי ספורט;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות‬
‫לו לפי חוק זה‪ ,‬כפי שהורה השר‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון‬
‫הפנים; הסכמת השר לביטחון הפנים תינתן גם בעניינים‬
‫המנויים בסעיף ‪()7(8‬ב)(‪ )1‬עד (‪ )3‬לחוק הסמכויות לשם‬
‫שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪;2005-‬‬

‫(‪)5‬‬

‫משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו‬
‫מטעמים של שלום הציבור וביטחונו‪ ,‬לרבות בשל עברו‬
‫הפלילי;‬

‫(‪)6‬‬

‫הוא סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או‬
‫המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך‬
‫לכך‪.‬‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים‪ ,‬רשאי לקבוע הכשרה נוספת‬
‫שיידרש לעבור מי שהוסמך כמנהל ביטחון‪ ,‬במועדים ובהיקף‬
‫שקבע‪.‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫הגדרות‬

‫‪102‬‬

‫בחוק זה ‪-‬‬
‫"סדרן לאירועי ספורט" – מי שהשר לביטחון הפנים הסמיכו ומונה‬
‫כסדרן לאירועי ספורט לפי הוראות סעיף ‪;10‬‬

‫‪.210‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫מינוי סדרנים לאירועי ספורט‬
‫(א)‬

‫אחראי לאירוע ספורט או מנהל ביטחון‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ימנה‪ ,‬סדרנים‬
‫לאירועי ספורט לשם שמירה על הסדר הציבורי וביטחון הציבור‬
‫באירוע ספורט‪ ,‬ככל שהדבר נדרש לפי הוראות סעיף ‪.2‬‬

‫(ב)‬

‫השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לעניין זה‪ ,‬רשאי להסמיך‬
‫אדם כסדרן לאירועי ספורט‪ ,‬אם התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מלאו לו ‪ 21‬שנה;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא שולט בשפה העברית;‬

‫(‪)3‬‬

‫עמד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף ‪ 8‬לחוק סמכויות‬
‫לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪ ,2005-‬הוסמך‬
‫כמאבטח לפי סעיף ‪ 7‬לחוק האמור וקיבל הכשרה מתאימה‬
‫בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה‪ ,‬כפי שאישר‬
‫המפקח הכללי של המשטרה (בחוק זה – המפכ"ל) או מי‬
‫שהוא הסמיך לעניין זה; אישור כאמור יינתן גם בעניינים‬
‫המנויים בסעיף ‪()7(8‬ב)(‪ )1‬עד (‪ )3‬לחוק האמור;‬

‫(‪)4‬‬

‫משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו‬
‫מטעמים של שמירה על שלום הציבור או ביטחונו‪ ,‬לרבות‬
‫בשל עברו הפלילי;‬

‫(‪)5‬‬

‫הוא סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או‬
‫המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך‬
‫לכך‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫נספח‪ -‬סמכויות אכיפה‬
‫הרשאות‪ ,‬הסמכות וצווי הענקת סמכויות שניתנו על ידי השר לביטחון הפנים לעובדי ציבור שאינם‬
‫שוטרים לצורך ביצוע פעולות אכיפה על פי חיקוקים ספציפיים‪.‬‬

‫‪ .1‬הענקת סמכויות עיכוב ומעצר‬
‫*‬

‫צווי הענקת סמכויות עיכוב ומעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪-‬‬
‫מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫א‪.‬‬

‫חוקרי הרשות לניירות ערך‬
‫הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬ולפי‬
‫סעיף ‪ 39‬לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪( 1996 -‬להלן‪-‬‬
‫החוק) לחוקרי רשות ניירות ערך אשר הוסמכו בידי יושב ראש רשות ניירות ערך בתוקף‬
‫סמכותו לפי סעיפים ‪56‬א‪56 ,‬ב ו‪56-‬ג לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪(1968 -‬להלן‪ -‬חוקרי‬
‫הרשות לניירות ערך)‪ ,‬לחקור חשד לביצוע עבירות לפי סעיפים ‪,290 ,284 ,246 ,245 ,244‬‬
‫‪424 ,424 ,423 ,415 ,291‬א ו‪ 425 -‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977 -‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מוענקות לחוקרי הרשות לניירות ערך סמכויות –‬
‫(‪)1‬‬

‫עיכוב לפי סעיף ‪ 67‬לחוק‪ ,‬למעט סמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה; לפי‬
‫סעיף ‪ 68‬לחוק; ולפי סעיף ‪ 69‬לחוק;‬

‫(‪)2‬‬

‫מעצר לפי סעיף ‪(23‬א)(‪ )3( ,)2‬ו‪ )6( -‬ו‪( -‬ב) לחוק‪,‬‬

‫בשעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968 -‬חוק השקעות‬
‫משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪ 1994 -‬וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי‬
‫השקעות‪ ,‬התשנ"ה‪.1995 -‬‬
‫הרשאה וצו הענקת סמכויות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪,‬‬
‫עמ' ‪.917‬‬

‫ב‪.‬‬

‫עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (יחידת הפיצו"ח)‬

‫‪.1‬‬

‫הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬סעיף‬
‫‪( 46‬ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות‬
‫שונות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ה‪( 1994 -‬להלן‪-‬חוק היישום)‪ ,‬וסעיף ‪11‬א לחוק הגנת‬
‫הצומח‪ ,‬התשט"ז‪( 1956 -‬להלן – חוק הגנת הצומח)‪ ,‬לעובדי משרד החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר הנמנים עם היחידה לפיקוח על הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל‬
‫ובין הרשות הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים ומבקרים לפי‪-‬‬
‫סעיף ‪ 1‬לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ה‪;1985 -‬‬
‫סעיף ‪ 2‬לפקודת הכלבת‪;1934 ,‬‬
‫סעיף ‪ 10‬לחוק הגנת הצומח;‬
‫סעיף ‪ 6‬לחוק הזרעים‪ ,‬התשט"ז‪;1956 -‬‬
‫‪104‬‬

‫סעיף ‪(46‬א) לחוק היישום;‬
‫סעיף ‪ 1‬לפקודת בריאות הציבור (מזון) [ נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪;1983 -‬‬
‫סעיף ‪ 46‬לפקודת הרוקחים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981 -‬לערוך ביקורת‪ ,‬למעט‬
‫בבתי מרקחת;‬
‫סעיף ‪ 2‬לחוק למניעת שריפות בשדות‪ ,‬התש"י‪;1949 -‬‬
‫סעיף ‪ 3‬לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי‪ ,‬התשי"ז‪;1957-‬‬
‫(להלן‪ -‬המפקחים)‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים האמורים וכן על‬
‫חשד לביצוע עבירות על חוק תכנון משק החלב בישראל‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬חוק הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‪ ,‬התשי"ח‪ ,1957-‬לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים שבתחום אחריותו‬
‫של משרד החקלאות‪ ,‬ועל סעיפים ‪ 383 ,219 ,218‬ו‪ 384 -‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪,1977 -‬‬
‫בהתייחס לתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים‪ ,‬וסעיפים ‪393‬א‪ 418 ,415 ,‬לחוק האמור‪,‬‬
‫כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם‬
‫מונו או הוסמכו למפקחים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לפי סעיף ‪ 39‬לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪ ,1996‬מוסמכים המפקחים בסמכויות –‬
‫(‪)1‬‬

‫עיכוב על פי סעיף ‪(67‬א) לחוק‪ ,‬למעט הסמכות לעכב על יסוד חשד כי האדם‬
‫עומד לעבור עבירה; על פי סעיף ‪(68‬א) לחוק‪ ,‬למעט הסמכות לזמן את העד‬
‫לתחנת משטרה; על פי סעיף ‪ 69‬לחוק;‬

‫(‪)2‬‬

‫מעצר על פי סעיף ‪( 23‬ב) לחוק‪.‬‬

‫זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים‪.‬‬
‫הרשאה וצו הענקת סמכויות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪,‬‬
‫עמ' ‪.4677 ,4676‬‬

‫‪.2‬‬

‫הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬סעיף‬
‫‪( 46‬ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות‬
‫שונות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ה‪( 1994 -‬להלן‪-‬חוק היישום)‪ ,‬וסעיף ‪11‬א לחוק הגנת‬
‫הצומח‪ ,‬התשט"ז‪( 1956 -‬להלן – חוק הגנת הצומח)‪ ,‬לעובדי משרד החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר הנמנים עם היחידה לפיקוח על הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל‬
‫ובין הרשות הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים ומבקרים לפי‪-‬‬
‫סעיף ‪ 1‬לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ה‪;1985 -‬‬
‫סעיף ‪ 2‬לפקודת הכלבת‪;1934 ,‬‬
‫סעיף ‪ 10‬לחוק הגנת הצומח;‬
‫סעיף ‪ 6‬לחוק הזרעים‪ ,‬התשט"ז‪;1956 -‬‬
‫סעיף ‪(46‬א) לחוק היישום;‬
‫סעיף ‪ 1‬לפקודת בריאות הציבור (מזון) [ נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪;1983 -‬‬
‫סעיף ‪ 46‬לפקודת הרוקחים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981 -‬לערוך ביקורת‪ ,‬למעט‬

‫‪105‬‬

‫בבתי מרקחת;‬
‫סעיף ‪ 2‬לחוק למניעת שריפות בשדות‪ ,‬התש"י‪;1949 -‬‬
‫(להלן‪ -‬המפקחים)‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים האמורים וכן על‬
‫חשד לביצוע עבירות על חוק תכנון משק החלב בישראל‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬חוק הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‪ ,‬התשי"ח‪ ,1957-‬לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים שבתחום אחריותו‬
‫של משרד החקלאות‪ ,‬ועל סעיפים ‪ 383 ,219 ,218‬ו‪ 384 -‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪,1977 -‬‬
‫בהתייחס לתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים‪ ,‬וסעיפים ‪393‬א‪ 418 ,415 ,‬לחוק האמור‪,‬‬
‫כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם‬
‫מונו או הוסמכו למפקחים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לפי סעיף ‪ 39‬לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪ ,1996‬מוסמכים המפקחים בסמכויות –‬
‫(‪)1‬‬

‫עיכוב על פי סעיף ‪(67‬א) לחוק‪ ,‬למעט הסמכות לעכב על יסוד חשד כי האדם‬
‫עומד לעבור עבירה; על פי סעיף ‪(68‬א) לחוק‪ ,‬למעט הסמכות לזמן את העד‬
‫לתחנת משטרה; על פי סעיף ‪ 69‬לחוק;‬

‫(‪)2‬‬

‫מעצר על פי סעיף ‪( 23‬ב) לחוק‪.‬‬

‫זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים‪.‬‬
‫הרשאה וצו הענקת סמכויות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪,‬‬
‫עמ' ‪.4677‬‬

‫ג‪.‬‬

‫עובדי משרד האוצר (מס הכנסה)‬
‫הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי סעיף ‪ 227‬לפקודת מס הכנסה‪ ,‬סעיף ‪48‬א לחוק מס‬
‫רכוש וקרן פיצויים‪ ,‬התשכ"א‪ ,1961 -‬סעיף ‪ 97‬לחוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה‬
‫ורכישה)‪ ,‬התשכ"ח‪( 1963 -‬להלן – חיקוקי מס)‪ ,‬ולפי סעיף ‪ 39‬לחוק סדר הדין הפלילי‬
‫(סמכויות אכיפה‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪( 1996 -‬להלן‪ -‬החוק)‪ ,‬של עובדי משרד האוצר שהם‬
‫פקידי שומה המועסקים בביצוע חיקוקי המס‪ ,‬לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת‬
‫עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין‪ ,‬ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות‬
‫האמורות בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫סמכויות עיכוב על פי סעיף ‪ 67‬לחוק‪ ,‬למעט סמכות לעכב אדם העומד לעבור‬
‫עבירה; סעיף ‪ 68‬לחוק;‬

‫(‪)2‬‬

‫סמכות מעצר על פי סעיף ‪(23‬א)(‪ )3( ,)2‬ו‪ )6( -‬וסעיף ‪(23‬ב) לחוק‪.‬‬

‫הסמכה וצו הענקת סמכויות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪,‬‬
‫עמ' ‪.1544‬‬
‫ד‪.‬‬

‫מפקחי רשות העתיקות‬
‫צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪( 1996‬להלן‪ -‬החוק) למפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות‪ ,‬התשמ"ט‪ ,1989 -‬סמכויות‬
‫עיכוב ומעצר כמפורט להלן בשעה שהם חוקרים עבירות על סעיף ‪ 37‬לחוק העתיקות‪,‬‬
‫התשל"ח‪ ,1978 -‬ושלשם כך בלבד תהיה להם‪-‬‬

‫‪106‬‬

‫(‪)1‬‬

‫סמכות עיכוב לפי סעיף ‪(67‬א) לחוק‪ ,‬למעט סמכות לעכב על יסוד חשד כי האדם‬
‫עומד לעבור עבירה; לפי סעיף ‪( 68‬א) לחוק‪ ,‬למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת‬
‫המשטרה; לפי סעיף ‪ 69‬לחוק;‬

‫(‪)2‬‬

‫סמכות מעצר לפי סעיף ‪(23‬ב) לחוק‪.‬‬

‫צו הענקת סמכויות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסם בילקוט פרסומים התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.3921‬‬

‫ה‪.‬‬

‫סוהרי יחידת "מצדה" של שירות בתי הסוהר‬
‫צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪ .1996‬הצו אינו מפורסם ברשומות‪.‬‬

‫‪ .2‬הרשאות והסמכות לערוך חקירות וחיפושים ומתן סמכויות נלוות‬
‫*‬

‫הרשאות לערוך חקירות לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‬
‫א‪.‬‬

‫עובדי הביטוח הלאומי‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לערוך חקירות בקשר לביצוע‬
‫עבירות על חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)‪ ,‬התשנ"ה‪.1995 -‬‬
‫הרשאה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2924‬‬

‫ב‪.‬‬

‫חוקרי רשות ניירות ערך‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לחוקרי רשות ניירות ערך‬
‫אשר הוסמכו בידי יושב ראש רשות ניירות ערך בתוקף סמכותו לפי סעיפים ‪56‬א‪56 ,‬ב ו‪-‬‬
‫‪56‬ג לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968 -‬לחקור חשד לביצוע עבירות לפי סעיפים ‪,244‬‬
‫‪424 ,424 ,423 ,415 ,291 ,290 ,284 ,246 ,245‬א ו‪ 425 -‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977 -‬‬
‫הרשאה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.917‬‬

‫ג‪.‬‬

‫עובדי המשרד לתשתיות לאומיות‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי משרד התשתיות‬
‫הלאומיות‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על‪-‬‬
‫(‪)1‬‬

‫חוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪ ,1953 -‬וחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)‪ ,‬התשכ"א‪-1961 -‬‬
‫בנושאים שהם בתחום אחריות משרד התשתיות הלאומיות;‬

‫(‪)2‬‬

‫חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות)‪ ,‬התשס"ה‪.2005 -‬‬

‫הרשאה לשנים ‪ 2010 - 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1963‬‬

‫‪107‬‬

‫ד‪.‬‬

‫עובדי הרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד התשתיות‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי הרשות הממשלתית‬
‫למים ולביוב במשרד התשתיות הלאומיות אשר הוסמכו על ידי מנהל הרשות הממשלתית‬
‫לבצע תפקידי פיקוח על פי חוק המים‪ ,‬התשי"ט‪( 1959 -‬להלן‪ -‬חוק המים)‪ ,‬חוק הפיקוח‬
‫על קידוחי מים‪ ,‬התשט"ו‪( 1955 -‬להלן‪ -‬חוק הפיקוח) וחוק מדידת מים‪ ,‬התשט"ו‪1955 -‬‬
‫(להלן‪ -‬חוק מדידת מים)‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק המים‪ ,‬חוק‬
‫הפיקוח וחוק מדידת מים וכן על סעיפים ‪ 400 ,221‬בכל הנוגע למים ו‪ 453 -‬לחוק העונשין‪,‬‬
‫התשל"ז‪.1977 -‬‬
‫הרשאה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3522‬‬

‫ה‪.‬‬

‫עובדי הרבנות הראשית‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי הרבנות הראשית אשר‬
‫מונו למפקחים לפי חוק העבירות המנהליות‪ ,‬התשמ"ו‪ ,1985 -‬לגבי עבירות לפי חוק‬
‫איסור הונאה בכשרות‪ ,‬התשמ"ג‪( 1983 -‬להלן‪ -‬החוק)‪ ,‬שנקבעו כעבירות מנהליות בתקנות‬
‫העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור הונאה בכשרות)‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬לערוך‬
‫חקירות בקשר לביצוע עבירות על פי החוק‪.‬‬
‫הרשאה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.711‬‬

‫ו‪.‬‬

‫עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬

‫‪.1‬‬

‫הרשאה והסמכה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וסעיף ‪11‬א לחוק‬
‫הגנת הצומח‪ ,‬התשט"ז‪( 1956 -‬להלן‪ -‬חוק הגנת הצומח)‪ ,‬לעובדי משרד החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר‪ ,‬אשר מונו למפקחים על פי החוקים כמפורט להלן‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע‬
‫עבירות על‪-‬פי אותם החוקים‪ ,‬בהתאם לתפקידם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫על חוק הגנת הצומח‪ ,‬התשט"ז‪ ,1956 -‬חוק הזרעים‪ ,‬התשט"ז‪ ,1956 -‬וחוק לפיקוח‬
‫על יצוא הצמח ומוצריו‪ ,‬התשי"ד‪.1954 -‬‬

‫(‪)2‬‬

‫על חוק הגנת הצומח‪ ,‬התשט"ז‪;1956 -‬‬

‫(‪)3‬‬

‫על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים‪ ,‬התשי"ח‪ ,1957-‬לעניין צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים (ייצוא מספוא והסחר בו)‪ ,‬התשל"א‪.1971-‬‬

‫הרשאות והסמכות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3490‬‬
‫‪.2‬‬

‫הרשאות לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר ועובדי הרשויות המקומיות‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על‬
‫החוקים כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫עבירות על פי פקודת הכלבת‪ ;1934 ,‬פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשמ"ה‪ ;1985 -‬חוק הרופאים הווטרינרים‪ ,‬התשנ"א‪ ;1991 -‬והצווים והתקנות‬
‫שהותקנו על פיהם‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫עבירות על פי פקודת הכלבת‪ ;1934 ,‬פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשמ"ה‪ ;1985 -‬חוק הרופאים הווטרינרים‪ ,‬התשנ"א‪ ;1991 -‬פקודת הרוקחים‬
‫(נוסח חדש)‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬בקשר למילוי הוראות תקנות הרוקחים (ניפוקים של‬
‫תכשירים וטרינריים)‪ ,‬התשמ"ט‪ ,1988-‬והצווים והתקנות שהותקנו על פיהם‪.‬‬

‫הרשאה לשנת ‪ 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2450‬‬

‫‪108‬‬

‫‪.3‬‬

‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על פקודת הדיג‪ ,1937 ,‬והצווים‬
‫והתקנות שהותקנו על פיה‪.‬‬
‫הרשאות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3931‬‬

‫ז‪.‬‬

‫פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬לפקחי הרשות לשמירת‬
‫הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן ואשר מונו על ידי שר החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הדיג‪(1937 ,‬להלן ‪ -‬הפקודה)‬
‫לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על הפקודה והצווים והתקנות שהותקנו על פיה‪.‬‬
‫(ההרשאה תוגבל לעריכת חקירות בקשר לביצוע עבירות בים סוף בלבד)‪.‬‬
‫הרשאות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2131‬‬

‫ח‪.‬‬

‫עובדי רשות ניקוז כנרת‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי רשות ניקוז כנרת‪,‬‬
‫אשר הוסמכו על ידי מנהל רשות המים לבצע תפקידי פיקוח על פי חוק המים‪ ,‬התשי"ט‪-‬‬
‫‪( 1959‬להלן – חוק המים)‪ ,‬חוק הפיקוח על קידוחי מים‪ ,‬התשט"ו‪( 1955-‬להלן – חוק‬
‫הפיקוח)‪ ,‬וחוק מדידת המים‪ ,‬התשט"ו‪( 1955-‬להלן – חוק מדידת מים)‪ ,‬לערוך חקירות‬
‫בקשר לביצוע עבירות על חוק המים‪ ,‬חוק הפיקוח וחוק מדידת מים‪ ,‬וכן על סעיפים ‪,221‬‬
‫‪ 400‬ככל הנוגע למים‪ ,‬ו‪ 453-‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977-‬‬
‫הרשאה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.58‬‬

‫ט‪.‬‬

‫עובדי רשות המסים בישראל ‪ /‬אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר‬

‫‪.1‬‬

‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי אגף המכס ומע"מ‬
‫במשרד האוצר‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם‪:‬‬
‫פקודת המכס;‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫חוק סוכני המכס‪ ,‬התשכ"א – ‪;1964‬‬

‫ג‪.‬‬

‫פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה);‬

‫ד‪.‬‬

‫פקודת הכהילים המפוגלים;‬

‫ה‪.‬‬

‫פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ט‪;1979 -‬‬

‫ו‪.‬‬

‫פקודת הטבק;‬

‫ז‪.‬‬

‫חוק מס הבולים על מסמכים‪ ,‬התשכ"א – ‪;1961‬‬

‫ח‪.‬‬

‫חוק זכות יוצרים‪ ,‬התשס"ח‪;2007-‬‬

‫ט‪.‬‬

‫פקודת זכויות יוצרים;‬

‫‪109‬‬

‫י‪.‬‬

‫פקודת סימני מסחר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪;1972‬‬

‫יא‪.‬‬

‫פקודת סימני סחורות;‬

‫(‪)2‬‬

‫עבירות לפי סימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977 -‬‬

‫(‪)3‬‬

‫עבירות לפי סעיפים ‪ 245 ,244‬ו‪ 246 -‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז – ‪ ,1977‬שנעברו‬
‫בקשר לחקירות עבירות הנחקרות על ידם;‬

‫הרשאה לשנת ‪ 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1961‬‬

‫‪.2‬‬

‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי היחידה ללוחמה‬
‫בסמים שבאגף המכס ומע"מ במשרד האוצר‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על‬
‫החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫א‪.‬‬

‫פקודת המכס;‬

‫ב‪.‬‬

‫חוק סוכני המכס‪ ,‬התשכ"א – ‪;1964‬‬

‫ג‪.‬‬

‫פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה);‬

‫ד‪.‬‬

‫פקודת הכהילים המפוגלים;‬

‫ה‪.‬‬

‫פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ט‪;1979 -‬‬

‫ו‪.‬‬

‫פקודת הטבק;‬

‫ז‪.‬‬

‫חוק מס הבולים על מסמכים‪ ,‬התשכ"א – ‪;1961‬‬

‫ח‪.‬‬

‫חוק זכות יוצרים‪ ,‬התשס"ח‪;2007-‬‬

‫ט‪.‬‬

‫פקודת זכויות יוצרים;‬

‫י‪.‬‬

‫פקודת סימני מסחר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪;1972‬‬

‫יא‪.‬‬

‫פקודת סימני סחורות;‬

‫יב‪.‬‬

‫פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ג‪ – 1973-‬אגב כניסתו של‬
‫החשוד לתחנת גבול או לנקודת כניסה לישראל או אגב יציאה מהם והכל‬
‫בהתאם לתחומי האחריות כקבוע בהחלטת ממשלה ‪ 3328‬מיום ‪ 12‬ביוני‬
‫‪ 1994‬ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכ"ס ומע"מ לבין משטרת‬
‫ישראל‪.‬‬

‫הרשאה לשנת ‪ 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1960‬‬

‫‪110‬‬

‫‪.3‬‬

‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי אגף המכס ומע"מ‬
‫במשרד האוצר לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות‬
‫לפיהם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫א‪.‬‬

‫פקודת המכס;‬

‫ב‪.‬‬

‫חוק סוכני המכס‪ ,‬התשכ"א – ‪;1964‬‬

‫ג‪.‬‬

‫פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה);‬

‫ד‪.‬‬

‫פקודת הכהילים המפוגלים;‬

‫ה‪.‬‬

‫פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ט‪;1979 -‬‬

‫ו‪.‬‬

‫פקודת הטבק;‬

‫ז‪.‬‬

‫חוק מס הבולים על מסמכים‪ ,‬התשכ"א – ‪;1961‬‬

‫ח‪.‬‬

‫חוק זכות יוצרים‪ ,‬התשס"ח‪;2007-‬‬

‫ט‪.‬‬

‫פקודת זכויות יוצרים;‬

‫י‪.‬‬

‫פקודת סימני מסחר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב – ‪;1972‬‬

‫יא‪.‬‬

‫פקודת סימני סחורות;‬

‫הרשאה לשנת ‪ 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1957‬‬
‫י‪.‬‬

‫עובדי משרד האוצר (מס הכנסה)‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 227‬לפקודת מס הכנסה‪ ,‬סעיף ‪ 48‬א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים‪,‬‬
‫התשכ"א‪ ,1961-‬וסעיף ‪ 97‬לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪ ,1963-‬לעובדי‬
‫משרד האוצר‪ ,‬שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים‪ ,‬לערוך‬
‫חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים או לשם גילוין‪ ,‬ולצורך כך‬
‫יהיו רשאים להשתמש בסמכויות שבאותם חיקוקים‪.‬‬
‫הסמכה לשנת ‪ 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2054‬‬

‫יא‪.‬‬

‫עובדי יחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון‬
‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי יחידת הממונה על‬
‫הביטחון במערכת הביטחון‪ ,‬לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות כמפורט להלן‪ ,‬אם‬
‫החליטה כך על פי הנוהל הוועדה המשותפת או נציג הפרקליטות העומד בראשה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫עבירות שעבר בקשר למילוי תפקיד עובד משרד הביטחון בדרג נמוך מדרג ראש‬
‫אגף‪ ,‬עובד יחידת סמך של משרד הביטחון‪ ,‬עובד הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג)‪,‬‬
‫עובד המרכז למחקר גרעיני (ממ"ג)‪ ,‬עובד הוועדה לאנרגיה אטומית‪ ,‬עובד המכון‬
‫הביולוגי‪ ,‬או עובד תשתיות ביטחוניות;‬

‫(‪)2‬‬

‫עבירות שעבר ספק של אחד מהגופים המנויים בפסקה (‪ )1‬בקשר לקשריו עם‬
‫אותו גוף‪.‬‬

‫הרשאה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח עמ' ‪.2851‬‬

‫‪111‬‬

‫יב‪.‬‬

‫עובדי המשרד להגנת הסביבה‬

‫‪.1‬‬

‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) לעובדי המשרד להגנת‬
‫הסביבה‪ ,‬לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים והתקנות לפיהם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫פקודת הנמלים [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪ ,1971 -‬בהתייחס לתקנות ‪(4‬ב)‪,18 ,11 ,10 ,‬‬
‫‪ 23 ,19‬עד ‪ 38 ,33 ,32 ,28‬והפרקים החמישי והשישי לתקנות הנמלים (טעינה‬
‫ופריקה של שמנים)‪ ,‬התשל"ו‪;1976 -‬‬

‫(‪)2‬‬

‫חוק החומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪;1993 -‬‬

‫(‪)3‬‬

‫חוק הפיקדון על מכלי משקה‪ ,‬התשנ"ט‪;1999 -‬‬

‫(‪)4‬‬

‫סימן א‪ 1‬בפרק השני של חוק המים‪ ,‬התשי"ט‪;1959 -‬‬

‫(‪)5‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬ביחס לעסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה‬
‫בהתייעצות על השר להגנת הסביבה‪.‬‬

‫כמו‪-‬כן‪ ,‬בתוקף סמכותו של השר לביטחון הפנים לפי סעיף ‪(5‬ג) לחוק למניעת זיהום ים‬
‫(הטלת פסולת)‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983 -‬סעיף ‪ 9‬לפקודה למניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬התש"ם‪ ,1980 -‬וסעיף ‪(5‬ד) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1988‬הסמכה לעובדי המשרד להגנת הסביבה אשר מונו בידי השר להגנת הסביבה‬
‫למפקחים לפי אותם חוקים‪ ,‬לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוקים‬
‫האמורים‪ ,‬התקנות והצווים על פיהם או לגלותן‪.‬‬
‫הרשאה והסמכה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.410‬‬

‫‪.2‬‬

‫הרשאה והסמכה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬לפי סעיף ‪(5‬ד) לחוק‬
‫מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח‪ ,1988 -‬ולפי סעיף ‪64‬ג לפקודת בריאות‬
‫העם‪ ,1940 ,‬לעובדי המשרד להגנת הסביבה לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על‬
‫חוקים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫חוק הדרכים (שילוט)‪ ,‬התשכ"ו‪;1966 -‬‬

‫(‪)2‬‬

‫סימן א‪ 1‬בפרק השני של חוק המים‪ ,‬התשי"ט‪;1959 -‬‬

‫(‪)3‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (ביוב)‪ ,‬התשכ"ב‪;1962 -‬‬

‫(‪)4‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪;1968 -‬‬

‫(‪)5‬‬

‫חוק הפיקדון על מכלי משקה‪ ,‬התשנ"ט‪;1999 -‬‬

‫(‪)6‬‬

‫חוק החומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪;1993 -‬‬

‫(‪)7‬‬

‫לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח‪ -1988 -‬לערוך חקירות‬
‫וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוק האמור או כדי לגלותן;‬

‫(‪)8‬‬

‫פקודת בריאות העם‪ -1940 ,‬לערוך חקירות בחצרים שאליהם הם נכנסים מכוח‬
‫סמכותם לפי חלק ו'‪ 1‬של אותה פקודה‪ ,‬לשם מניעת עבירות על חלקים ה' ו‪ -‬ו'‬
‫לפקודה זו והתקנות שעל פיהם ולשם גילוין‪.‬‬

‫הרשאה והסמכה לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.4823‬‬

‫‪.3‬‬

‫הרשאה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪ ,‬לעובדי המשרד להגנת‬
‫‪112‬‬

‫הסביבה לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק הדרכים (שילוט)‪ ,‬התשכ"ו‪,1966-‬‬
‫והתקנות על פיו‪.‬‬
‫הסמכות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.411‬‬

‫*‬

‫הסמכה לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)‪ ,‬התשל"ג‪1973-‬‬
‫פקחי מועצת הצמחים‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 55‬לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)‪ ,‬התשל"ג‪( 1973-‬להלן – החוק)‪ ,‬של‬
‫פקחי מועצת הצמחים‪ ,‬לערוך חקירות לשם מניעת עבירות על החוק או לשם גילויין‪ .‬לצורך כך‬
‫יהיו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת הפרוצדורה‬
‫הפלילית (עדות)‪.‬‬
‫הסמכה לשנת ‪ 2009‬פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2613‬‬

‫*‬

‫הסמכה לפי פקודת מס הכנסה‪ ,‬לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪ ,‬התשכ"א‪,1961 -‬‬
‫ולפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪1963 -‬‬
‫עובדי משרד האוצר (מס הכנסה)‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 227‬לפקודת מס הכנסה (להלן‪ -‬הפקודה)‪ ,‬סעיף ‪48‬א לחוק מס רכוש וקרן‬
‫פיצויים‪ ,‬התשכ"א‪ ,1961 -‬ולפי סעיף ‪ 97‬לחוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪-‬‬
‫‪ 1963‬של עובדי משרד האוצר שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים‪,‬‬
‫לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים או לשם גילויין‪.‬‬
‫הסמכות לשנים ‪ 2009 - 2008‬פורסמו בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2511 ,1543‬‬

‫‪ .3‬הסמכה לבצע כניסה‪ ,‬חיפוש ותפיסה‪ ,‬חיפוש על גופו של אדם ומתן סמכויות נלוות‬
‫*‬

‫הסמכות לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪-‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪.1‬‬

‫מאבטחי קלפי ביום הבחירות‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל מאבטח המועסק במקום קלפי ביום הבחירות לכנסת או לרשויות‬
‫המקומיות‪ ,‬למאבטח לעניין החוק (להלן – מאבטח)‪ ,‬ובלבד שקצין מוסמך אישר את‬
‫כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה למקום קלפי ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במקום קלפי ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.438‬‬
‫‪.2‬‬

‫מאבטחי מתקן משטרתי‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל מאבטח המועסק באבטחת מיתקן משטרתי למאבטח לעניין החוק‬
‫(להלן – מאבטח)‪ ,‬ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך‬
‫חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה למיתקן משטרתי ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במיתקן משטרתי ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3932‬‬

‫‪.3‬‬

‫מאבטחי מרכזים רפואיים‬

‫א‪.‬‬

‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל עובד ביטחון המועסק באבטחת אחד מהמרכזים הרפואיים האלה‬
‫– מרכז רפואי הדסה (הר הצופים ועין כרם)‪ ,‬מרכז רפואי שערי צדק ובית החולים ביקור‬
‫חולים (להלן – מרכז רפואי) למאבטח לענין החוק (להלן – מאבטח) ובלבד שקצין‬
‫מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪3‬‬
‫לחוק‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה לבנין מרכז רפואי ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען‪ ,‬בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במרכז הרפואי ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3791‬‬
‫ב‪.‬‬

‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל עובד ביטחון המועסק באבטחת אחד מהמרכזים הרפואיים‬
‫המפורטים להלן למאבטח לעניין החוק (להלן – מאבטח) ובלבד שקצין מוסמך אישר את‬
‫כשירותו‪:‬‬
‫בית החולים מאיר בכפר סבא;‬
‫בית החולים סורוקה בבאר שבע;‬
‫בית החולים השרון בפתח תקוה;‬

‫‪114‬‬

‫בית החולים קפלן ברחובות;‬
‫בית החולים יוספטל באילת;‬
‫בית חולים הכרמל בחיפה;‬
‫בית חולים העמק בעפולה;‬
‫בית החולים שניידר בפתח תקווה;‬
‫בית החולים בלינסון בפתח תקוה;‬
‫סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה לבנין מרכז רפואי ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען‪ ,‬בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במרכז הרפואי ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.1786‬‬
‫‪.4‬‬

‫מאבטחי מקומות מעבר מישראל לאזורי יהודה‪ ,‬שומרון וחבל עזה‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל מאבטח במקומות מעבר מישראל לאזורי יהודה‪ ,‬שומרון וחבל‬
‫עזה ומאזורים אלה לישראל והמפורטים בנספח להסמכה (להלן – מקום מעבר)‪ ,‬למאבטח‬
‫לעניין החוק (להלן – מאבטח) ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות‬
‫המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה למקום מעבר ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במקום מעבר ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.2626‬‬
‫‪.5‬‬

‫מאבטחי מועצות איזוריות‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל קצין ביטחון וכל סייר ביטחון שהוא עובד מועצה איזורית‬
‫כהגדרתה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)‪ ,‬התשי"ח‪ ,1958-‬למאבטח לעניין‬
‫החוק (להלן – מאבטח)‪ ,‬ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪.‬‬
‫סמכויות המאבטח לערוך חיפוש על גופו של אדם או בכלי תחבורה בלא צו שופט‪ ,‬לפי‬
‫סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו בעת הימצאותו של אדם בשטחים פתוחים שבתחום המועצה האזורית‬
‫שבה מועסק המאבטח ‪ -‬אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪,‬‬
‫או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק‪ ,‬או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי‬
‫התחבורה‪.‬‬
‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫‪115‬‬

‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.435‬‬

‫‪.6‬‬

‫מאבטחי שגרירות ארה"ב בישראל‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל מאבטח המועסק באבטחת שגרירות ארצות הברית בישראל ובית‬
‫השגריר האמריקני בישראל (להלן – מיתקני שגרירות)‪ ,‬למאבטח לעניין החוק (להלן –‬
‫מאבטח) ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא‬
‫צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה למיתקני השגרירות ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או‬
‫בטובין אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫ברחבת מיתקני השגרירות ובסביבתם הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי‬
‫תחבורה‪ ,‬אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או‬
‫עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי‬
‫תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.4856‬‬

‫‪.7‬‬

‫מאבטחי רחבת הכותל‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל מאבטח ברחבת הכותל המערבי‪ ,‬למאבטח לעניין החוק (להלן –‬
‫מאבטח) ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא‬
‫צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה לרחבת הכותל המערבי ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או‬
‫בטובין אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫ברחבת הכותל המערבי ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪,‬‬
‫אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות‬
‫שימוש שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3982‬‬

‫‪.8‬‬

‫מאבטחי בתי‪-‬מלון‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל עובד ביטחון בבית מלון‪ ,‬למאבטח לעניין החוק‪ ,‬ובלבד שקצין‬
‫מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪3‬‬
‫לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬

‫‪116‬‬

‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה לבית מלון ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫בבית מלון ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3889‬‬

‫‪.9‬‬

‫מאבטחי קניונים‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל קצין ביטחון וכל אחראי משמרת אבטחה בקניון כהגדרתו‬
‫בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)‪ ,‬התשנ"ה‪( 1995-‬להלן – הקניון)‪,‬‬
‫למאבטח לענין החוק‪ ,‬ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך‬
‫חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה לקניון ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫בקניון ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה למאבטח‬
‫חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש שלא כדין‬
‫בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3889‬‬
‫‪.10‬‬

‫מאבטחי ונהגי תחבורה ציבורית‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל נהג אוטובוס‪ ,‬ממונה ביטחון או מאבטח המועסק על ידי‬
‫התאגידים המפורטים להלן‪ ,‬למאבטח לענין החוק‪ ,‬ובלבד שקצין מוסמך אישר את‬
‫כשירותו‪ :‬קואופרטיב אגד ‪ -‬אגודה שיתופית לתחבורה בישראל; דן חברה לתחבורה‬
‫ציבורית בע"מ; מטרו–דן תחבורה ציבורית בע"מ; סופרבוס בע"מ; קונקס תחבורה‬
‫ציבורית בע"מ; מרגלית ש‪.‬א‪ .‬רכב בע"מ; קווים תחבורה ציבורית בע"מ; בית"ר תור‬
‫בע"מ; אגד תעבורה בע"מ; ג‪.‬פ‪ .‬טורס בע"מ; נתיבי אקספרס בע"מ‪.‬‬
‫סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה לרכב ציבורי – הימצאות בו או יציאה ממנו ‪ -‬על גופו של אדם‪,‬‬
‫במטען ובטובין אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫בעת כניסה לתחנת הסעה לרכב ציבורי‪ ,‬הימצאות בה‪ ,‬או בסביבתה הקרובה ‪ -‬על‬
‫גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען ובטובין אחרים‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫(‪ )3‬אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות‬
‫שימוש שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה – על‬
‫גופו של אדם או בכלי תחבורה‪.‬‬
‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3889‬‬
‫‪.11‬‬

‫מאבטחי מוסדות חינוך‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל קצין ביטחון במוסדות חינוך ברשות מקומית שהוא עובד רשות‬
‫מקומית וכל מאבטח במוסד חינוך כאמור‪ ,‬למאבטח לעניין החוק (להלן – מאבטח)‪ ,‬ובלבד‬
‫שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט‪ ,‬לפי‬
‫סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה למוסד חינוך ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במוסד חינוך ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3888‬‬

‫‪.12‬‬

‫מאבטחי דיסקוטקים ומקומות בילוי‬
‫הסמכה לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‬
‫(להלן – החוק)‪ ,‬של כל עובד ביטחון בדיסקוטק במקום שבו נמכרים משקאות משכרים‬
‫לצריכה במקום או במקום שבו נערכים מופעים (להלן – מקום בילוי)‪ ,‬למאבטח לענין‬
‫החוק‪ ,‬ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו‪ .‬סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו‬
‫שופט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪ ,‬יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעת כניסה למקום הבילוי ‪ -‬על גופו של אדם‪ ,‬בכלי תחבורה‪ ,‬במטען או בטובין‬
‫אחרים;‬

‫(‪)2‬‬

‫במקום הבילוי ובסביבתו הקרובה ‪ -‬על גופו של אדם או בכלי תחבורה‪ ,‬אם היה‬
‫למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק‪ ,‬או עומד לעשות שימוש‬
‫שלא כדין בנשק‪ ,‬או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה‪.‬‬

‫תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח‬
‫תקפה‪.‬‬
‫ההסמכה פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3888‬‬

‫‪118‬‬

‫*‬

‫*‬

‫גופים נוספים קיבלו בעבר הסמכות והרשאות מהשר לביטחון הפנים אך ההסמכות‪/‬ההרשאות‬
‫שקיבלו לא חודשו בשנים האחרונות‪ ,‬מסיבות שונות‪.‬‬
‫ביניהם ניתן למנות את הגופים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫עובדי משרד הבריאות‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫עובדי המועצה לייצור ושיווק אגוזי אדמה‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫עובדי מועצת הפירות והירקות‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫פקחי המועצה לצמחי נוי‪.‬‬

‫ה‪.‬‬

‫עובדי משרד הפנים (לעניין איסור גידול חזיר)‪.‬‬

‫ו‪.‬‬

‫מאבטחי בתי המשפט‪.‬‬

‫ז‪.‬‬

‫עובדי הרשות להגבלים עסקיים‪.‬‬

‫ח‪.‬‬

‫שומרי נמל אילת‪.‬‬

‫ט‪.‬‬

‫פקידים הממונים על בקורת מכרות‪.‬‬

‫י‪.‬‬

‫מפקחים למניעת כריית זיפזיף‪.‬‬

‫יא‪.‬‬

‫פקחי גנים לאומיים‪.‬‬

‫יב‪.‬‬

‫חברי הג"א‪.‬‬

‫יג‪.‬‬

‫סיירי סיירת הבטיחות‪.‬‬

‫יד‪.‬‬

‫חיילי יחידת עטרות‪.‬‬

‫טו‪.‬‬

‫שומרי נמל אשקלון‪.‬‬

‫טז‪.‬‬

‫עובדי הרשות לפיקוח חקלאי (הרשאה אחרונה ניתנה ל‪)2007-‬‬

‫יז‪.‬‬

‫עובדי בנק ישראל (הרשאה אחרונה ניתנתה ל‪)2006-‬‬

‫הודעה לגבי ביטול חלק מההסמכות הנ"ל פורסמה בילקוט פרסומים התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.947‬‬

‫‪119‬‬

‫פרק ח‪:‬‬
‫תעודות חיסיון‬

‫‪120‬‬

‫פרק ח‬

‫תוכן העניינים ורשימת חוקים‬
‫תעודות חיסיון‬
‫‪.1‬‬

‫פקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪1971 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪1968 -‬‬

‫‪121‬‬

‫פרק ח ‪:‬‬

‫תעודות חיסיון‬
‫‪.211‬‬

‫פקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א ‪1971 -‬‬
‫סעיף ‪:45‬‬

‫חסיון לטובת הציבור‬
‫אין אדם חייב למסור‪ ,‬ובית המשפט לא יקבל‪ ,‬ראיה אם שר הביע דעתו‪,‬‬
‫בתעודה חתומה בידו‪ ,‬כי מסירתה עלולה לפגוע בעניין ציבורי חשוב‪ ,‬אלא‬
‫אם מצא בית המשפט הדן בדבר‪ ,‬על פי עתירת בעל דין המבקש גילוי‬
‫הראיה‪ ,‬כי הצורך לגלותה לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא‬
‫לגלותה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוציא השר לביטחון הפנים למעלה מ‪ 6,500 -‬תעודות חיסיון בשנת ‪.2011‬‬

‫‪.212‬‬

‫חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬
‫סעיף ‪:19‬‬

‫פטור מגילוי‬
‫(א)‬

‫הרשות רשאית לפטור את המציע מהכללתו של פרט בתשקיף אם‬
‫–‬
‫(‪)1‬‬

‫לדעתה‪ ,‬שמירה על סוד מסחרי של המציע מצדיקה אי גילוי‬
‫הפרט‪ ,‬ובלבד שאינו פרט שאילו היה כלול בתשקיף היה‬
‫משקיע סביר עשוי להימנע מרכישת ניירות הערך המוצעים;‬

‫(‪)2‬‬

‫גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה או בכלכלתה או‬
‫בחקירה שמנהלת משטרת ישראל או הרשות‪ ,‬ושר הביטחון‬
‫או שר האוצר או שר המשטרה או יושב ראש הרשות‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪ ,‬או מי שאחד מהם הסמיכו לכך‪ ,‬אישר בתעודה‬
‫בחתימת ידו כי יש בגילוי פגיעה כאמור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫מצאה הרשות כי מבחינת ענינו של משקיע סביר‪ ,‬השוקל רכישת‬
‫ניירות הערך המוצעים‪ ,‬גילוי פרט כאמור בסעיף קטן (א)(‪ )2‬הוא‬
‫חשוב‪ ,‬לא תתיר את פרסום התשקיף‪.‬‬

‫(ג)‬

‫ניתן פטור לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬יצויין בתשקיף כי ניתן פטור מגילוי‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫פרק ט‪:‬‬
‫חוקים וחקיקת משנה‬

‫‪123‬‬

‫פרק ט‬

‫תוכן העניינים ורשימת חוקים‬
‫‪ .1‬חוקים שהשר ממונה על ביצוע הוראות שונות בהם וחקיקת משנה שבסמכותו‬
‫‪.1‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק איסור מימון טרור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח ‪1998 -‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ‪ ,‬התשס"ג‪2002 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪.8‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬

‫‪.9‬‬

‫חוק מחיקת הרשעות‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪.10‬‬

‫חוק למניעת אלימות במשפחה‪ ,‬התשנ"א‪1991 -‬‬

‫‪.11‬‬

‫חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.12‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪.13‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬

‫‪.14‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬

‫‪.15‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬

‫‪.16‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬

‫‪.17‬‬

‫חוק העונשין התשל"ז‪1977 -‬‬

‫‪.18‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬

‫‪.19‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬

‫‪.20‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪1968 -‬‬

‫‪.21‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪.22‬‬

‫חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ו‪1996-‬‬

‫‪.23‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‬

‫‪.24‬‬

‫חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪.25‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪.26‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪.27‬‬

‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬

‫‪.28‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות)‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬

‫‪124‬‬

‫‪.29‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪.30‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.31‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.32‬‬

‫חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪.33‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪.34‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪ ,‬התשס"ח‪2007-‬‬

‫‪.35‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון‬
‫הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬

‫‪.36‬‬

‫חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)‪ ,‬תש"ע‪2010-‬‬

‫‪.37‬‬

‫חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול‪ ,‬התשמ"ח‪1988-‬‬

‫‪ .2‬חוקים וחקיקת משנה שביצוע הוראות שונות בהם מצריך את הסכמת השר או‬
‫התייעצות‪ /‬תיאום עמו‬
‫‪.1‬‬

‫חוק למניעת מפגעים‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק איסור מימון טרור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול)‪,‬‬
‫התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג‪1962 -‬‬

‫‪.8‬‬

‫פקודת בריאות העם‪1940 ,‬‬

‫‪.9‬‬

‫חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪.10‬‬

‫חוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪1984 -‬‬

‫‪.11‬‬

‫חוק הגז (בטיחות ורישוי)‪ ,‬התשמ"ט‪1989 -‬‬

‫‪.12‬‬

‫חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה‪ -‬שיפוט בעבירות ועזרה‬
‫משפטית)‪ ,‬התשל"ח‪1977 -‬‬

‫‪.13‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪1967 -‬‬

‫‪.14‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪.15‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות)‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬

‫‪.16‬‬

‫חוק יישום תכנית ההתנתקות‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪.17‬‬

‫חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪125‬‬

‫‪.18‬‬

‫חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪.19‬‬

‫חוק כלי היריה‪ ,‬התש"ט‪1949 -‬‬

‫‪.20‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬

‫‪.21‬‬

‫פקודת המכרות‬

‫‪.22‬‬

‫חוק המרכז לגביית קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪.23‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪.24‬‬

‫חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬

‫‪.25‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪.1996 -‬‬

‫‪.26‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪.27‬‬

‫חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)‪ ,‬התשל"ט‪1979 -‬‬

‫‪.28‬‬

‫חוק הסנגוריה הציבורית‪ ,‬התשנ"ו‪1995 -‬‬

‫‪.29‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪1977 -‬‬

‫‪.30‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬

‫‪.31‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪1968 -‬‬

‫‪.32‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירות)‪ ,‬התשכ"ה‪1965 -‬‬

‫‪.33‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)‪ ,‬התשל"ה‪1975 -‬‬

‫‪.34‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪.35‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג‪1983 -‬‬

‫‪.36‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.37‬‬

‫חוק שירות ביטחון [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ו‪1986 -‬‬

‫‪.38‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪1970 -‬‬

‫‪.39‬‬

‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪.40‬‬

‫חוק שמירת הסביבה החופית‪ ,‬התשס"ד‪2004 -‬‬

‫‪.41‬‬

‫פקודת התעבורה [נוסח חדש]‬

‫‪.42‬‬

‫חוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪.43‬‬

‫פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"ב‪1972-‬‬

‫‪.44‬‬

‫חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון‪ ,‬התשמ"ג‪1983-‬‬

‫‪.45‬‬

‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬

‫‪.46‬‬

‫חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬

‫‪.47‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪.48‬‬

‫חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬

‫‪.49‬‬

‫חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬

‫‪.50‬‬

‫חוק הקרינה הבלתי מייננת‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪126‬‬

‫‪.51‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.52‬‬

‫חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.53‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית‪-‬סמכויות פקחים)‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.54‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.55‬‬

‫חוק שירות מילואים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.56‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪.57‬‬

‫חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬

‫‪.58‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪ ,‬התשס"ח‪2007-‬‬

‫‪.59‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬

‫‪127‬‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫פרק ט ‪:‬‬

‫חוקים וחקיקת משנה‬

‫‪ .1‬חוקים שהשר ממונה על ביצוע הוראות שונות בהם וחקיקת משנה‬
‫שבסמכותו‬
‫‪.213‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫סייג לאחריות פלילית‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף ‪ 4‬אם עשה אחת מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו‪ ,‬לפני עשיית‬
‫הפעולה ברכוש‪ ,‬על הכוונה לעשות בו פעולה‪ ,‬ופעל לפי‬
‫הנחיותיה לגבי אותה פעולה‪ ,‬או דיווח למשטרה כאמור‪,‬‬
‫אחרי עשיית הפעולה ברכוש‪ ,‬סמוך ככל האפשר בנסיבות‬
‫הענין‪ ,‬לאחר עשייתה;‬

‫(‪)2‬‬

‫דיווח לפי הוראות סעיפים ‪ 7‬או ‪8‬א ‪ -‬אם הוראות הסעיפים‬
‫חלות עליו‪.‬‬

‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬יקבע את‬
‫המועד ואת דרכי הדיווח לפי סעיף קטן (א)(‪.)1‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה)‪ ,‬התשס"א‪.2000 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.151‬‬

‫‪.214‬‬

‫חוק איסור מימון טרור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫איסור פעולה ברכוש טרור‬
‫(א) העושה אחת מאלה‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה‬
‫מהקנס האמור בסעיף ‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק העונשין –‬
‫(‪)1‬‬

‫פעולה ברכוש שיש בה כדי לאפשר‪ ,‬לקדם או לממן ביצוע‬
‫של מעשה טרור‪ ,‬או לתגמל בעבור ביצוע של מעשה טרור‬
‫אף אם מקבל התגמול אינו מי שביצע את מעשה הטרור או‬
‫התכוון לבצעו; לענין פסקה זו די שיוכח כי עושה הפעולה‬
‫היה מודע לכך שמתקיימת אחת האפשרויות האמורות אף‬
‫אם לא יוכח איזו מביניהן;‬

‫(‪)2‬‬

‫פעולה ברכוש טרור או ברכוש שהוא תמורתו הישירה‪ ,‬או‬
‫הרווח הישיר מרכוש טרור; לענין פסקה זו‪" ,‬רכוש" ‪-‬‬

‫‪128‬‬

‫מקרקעין‪ ,‬מיטלטלין‪ ,‬כספים או זכויות;‬
‫(‪)3‬‬
‫(ב)‬

‫העושה פעולה ברכוש של אדם בהיותו מודע לכך שאותו אדם הוא‬
‫פעיל טרור או שקיימת לגביו הכרזה לפי סעיף ‪ 2‬כי הוא אדם פעיל‬
‫טרור חזקה שעשה כן ביודעו שיש בפעולה כדי לאפשר‪ ,‬לקדם או‬
‫לממן ביצוע של מעשה טרור‪ ,‬או לתגמל בעבור ביצוע של מעשה‬
‫טרור‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬אלא אם כן הביא ראיות לכך שלא ידע כאמור;‬
‫התעורר ספק סביר שמא לא ידע והספק לא הוסר‪ ,‬יפעל הספק‬
‫לטובתו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לענין סעיף זה לא יראו אדם כמי שנמנע מלברר את טיב‬
‫ההתנהגות או את דבר אפשרות קיום הנסיבות לענין סעיף‬
‫‪(20‬ג)(‪ )1‬לחוק העונשין‪ ,‬אם התקיימו כל אלה‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.215‬‬

‫מעביר רכוש לארגון טרור מוכרז או לארגון טרור‪.‬‬

‫(א)‬

‫עיכוב הפעולה לצורך בירור טיב ההתנהגות או‬
‫קיום הנסיבות לפי הוראות סעיף ‪(20‬ג)(‪ )1‬לחוק‬
‫העונשין וכן לצורך דיווח לפני ביצוע הפעולה לפי‬
‫הוראות סעיף ‪ ,10‬היה בו‪ ,‬בנסיבות הענין‪ ,‬כדי‬
‫להכביד הכבדה של ממש על פעילותו העסקית;‬

‫(ב)‬

‫בסמוך לאחר ביצוע הפעולה ברכוש דיווח על‬
‫הפעולה ברכוש‪ ,‬לפי הוראות סעיף ‪ ,10‬ופעל לפי‬
‫הנחיות המשטרה לגביה; השר לביטחון הפנים‬
‫בהתייעצות עם שר המשפטים יקבע את המועד‬
‫והדרך למתן הנחיות המשטרה‪.‬‬

‫בפסקה (‪" ,)1‬דיווח על הפעולה ברכוש" ו"ופעל לפי‬
‫הנחיות המשטרה" ‪ -‬לרבות מסירת הודעה לפי תקנה ‪84‬‬
‫(‪()2‬א) לתקנות ההגנה (שעת חירום) ופעולה גם לפי‬
‫הוראות שניתנו לו לפי תקנה ‪()2(84‬ב)‪( ,‬ג) ו‪(-‬ה)‬
‫האמורה‪.‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪129‬‬

‫סעיף ‪:2‬‬

‫‪.216‬‬

‫חובת מינוי ממונה בטחון‬
‫(א)‬

‫גוף ציבורי ימנה ממונה בטחון שיהיה כפוף במישרין למנהל הגוף‬
‫הציבורי או לסגנו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר רשאי לפטור גוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית מן החובה‬
‫למנות ממונה בטחון‪ ,‬ומשעשה כן ‪ -‬לא יחולו על הגוף הציבורי‬
‫הוראות חוק זה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫מי שמונה כממונה בטחון רשאי למלא תפקיר נוסף בגוף‬
‫הציבורי ובלבד שאין בכך‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪ ,‬כדי‬
‫לפגוע בתפקידו כממונה בטחון;‬

‫(‪)2‬‬

‫על החלטת הקצין המוסמך לפי פסקה (‪ )1‬רשאי הגוף‬
‫הציבורי לערור בפני הועדה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫פועל גוף ציבורי בכמה אתרים‪ ,‬רשאי קצין מוסמך לקבוע כי ימונה‬
‫בו נוסף על ממונה הבטחון גם ממונה בטחון שיהיה אחראי באתרים‬
‫שבהם פועל הגוף הציבורי (להלן ‪-‬ממונה בטחון מקומי); ממונה‬
‫בטחון מקומי יהיה כפוף לממונה הבטחון‪.‬‬

‫(ה)‬

‫היה הגוף הציבורי מנוי בתוספת השניה‪ ,‬רשאי הקצין המוסמך‬
‫לקבוע כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו‪(-‬ד) בהסכמת נציג השב"כ‪.‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫סמכויות ממונה ביטחון‬
‫(ב)‬

‫בגופים ציבוריים שיקבע השר בצו‪ ,‬יהיו לממונה ביטחון הסמכויות‬
‫האמורות בסעיף זה בשינויים המחויבים גם כשהוא מבצע פעולות‬
‫אבטחה בעת ליווי כלי רכב או אנשים מחוץ למקום שבו פועל הגוף‬
‫הציבורי‪.‬‬

‫*‬

‫החלפת סעיף ‪ 3‬בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים נעשתה כתיקון חקיקה עקיף‪,‬‬
‫במסגרת סעיף ‪ 14‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪.2005 -‬‬

‫*‬

‫מכח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף ‪(3‬ב) לחוק)‪,‬‬
‫התשס"ו‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות תשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.588‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף ‪(3‬ב) לחוק)‬
‫(מס' ‪ ,)2‬התשס"ו‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות תשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.711‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף ‪(3‬ב) לחוק)‬
‫(מס' ‪ ,)3‬התשס"ו‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות תשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.770‬‬

‫ד‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (קביעת גופים ציבוריים לענין סעיף ‪(3‬ב) לחוק)‬

‫‪130‬‬

‫(מס' ‪ ,)4‬התשס"ו‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות תשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.830‬‬

‫‪.217‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫תנאים לקבלת אישור למינוי ממונה בטחון‬
‫(א)‬

‫לא ימונה אדם לממונה בטחון אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי‬
‫הקצין המוסמך ולענין מינוי בגופים המנויים בתוספת השניה לא‬
‫ימונה כאמור אלא באישור קצין משטרה ונציג השב"כ‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בקשה לאישור כשירותו של מועמד לשמש כממונה בטחון (להלן ‪-‬‬
‫מועמד) תוגש בכתב על ידי הגוף הציבורי לקצין המוסמך‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הקצין המוסמך יאשר את כשירותו של מועמד אם התקיימו בו כל‬
‫אלה‪:‬‬
‫הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;‬
‫(‪)1‬‬

‫(ד)‬

‫(‪)2‬‬

‫מלאו לו ‪ 25‬שנים;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל‪ ,‬במשטרת‬
‫ישראל‪ ,‬בשירות הבטחון הכללי‪ ,‬בשירות בתי הסוהר או‬
‫ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון‪ ,‬או שהוא‬
‫בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות‪ ,‬במהלך חמש‬
‫השנים שקדמו להגשת הבקשה‪ ,‬בעיסוק בתחום הבטחון או‬
‫האבטחה‪ ,‬המכשיר אותו‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪ ,‬לשמש‬
‫כממונה בטחון;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא הוא בעל תואר אקדמי;‬

‫(‪)5‬‬

‫הוא בעל רשיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי יריה‪,‬‬
‫התש"ט‪( 5 1949-‬להלן ‪ -‬חוק כלי יריה)‪ ,‬או שמנהל‬
‫משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר שאין בידו‬
‫מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים ‪11‬א או ‪11‬ב לחוק‬
‫כלי יריה‪ ,‬אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רשיון‬
‫לנשיאת כלי יריה לאותו מועמד;‬

‫(‪)6‬‬

‫הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו‬
‫הרפואית כפי שיקבע השר בתקנות‪ ,‬בהתייעצות עם שר‬
‫הבריאות;‬

‫(‪)7‬‬

‫אין מניעה‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪ ,‬לאשר את כשירותו של‬
‫המועמד מטעמים של שלום הציבור או בטחון המדינה‪,‬‬
‫לרבות לענין עברו הפלילי;‬

‫(‪)8‬‬

‫נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג‬
‫ביטחוני‪.‬‬

‫הקצין המוסמך רשאי –‬

‫‪131‬‬

‫‪.218‬‬

‫(‪)3‬‬

‫בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית ‪ -‬לפטור מועמד‬
‫לממונה ביטחון מקומי‪ ,‬נוסף על האמור בפסקה (‪,)2‬‬
‫מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(‪.)3‬‬

‫סמכות קצין מוסמך לתת הנחיות מקצועיות‬
‫(א)‬

‫קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות מקצועיות‬
‫לגוף ציבורי‪ ,‬לממונה ביטחון או לאחראי על אבטחת מערכות‬
‫ממוחשבות חיוניות‪ ,‬בכל הנוגע לפעולות אבטחה‪ ,‬לרבות הנחיות‬
‫בענין בקרה ודיווח (בחוק זה ‪ -‬הנחיות מקצועיות); השר‪,‬‬
‫בהתייעצות עם השר הממונה‪ ,‬רשאי לקבוע כי הנחיות מקצועיות‬
‫לגוף ציבורי יימסרו באמצעות ממונה ביטחון של גוף ציבורי אחר;‬
‫לענין זה‪" ,‬השר הממונה" ‪ -‬השר הממונה על גוף ציבורי או שר‬
‫הממונה על ביצוע חוק המסדיר את פעולותיו של גוף ציבורי‪ ,‬לפי‬
‫הענין‪.‬‬

‫(ב)‬

‫גוף ציבורי‪ ,‬ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות‬
‫חיוניות‪ ,‬ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות סעיף‬
‫קטן (א)‪.‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫‪.220‬‬

‫(‪)2‬‬

‫בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה‪ ,‬השניה והשלישית‬
‫ לפטור מועמד מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(‪ )4‬וזאת‬‫מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬ובלבד שהוכח להנחת דעתו‬
‫של הקצין המוסמך‪ ,‬כי לאור ניסיונו‪ ,‬הכשרתו או השכלתו‪,‬‬
‫הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו‬
‫התנאי האמור‪.‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫‪.219‬‬

‫(‪)1‬‬

‫בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה‪ ,‬השניה והרביעית ‪-‬‬
‫לקבוע תנאים נוספים להשכלתו‪ ,‬לניסיונו ולהתאמתו‬
‫לשמש כממונה ביטחון של המועמד;‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם ראש‬
‫הממשלה ושר הבטחון ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬תקנות שענינן אבטחת מידע‬
‫ואבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות יתקין ראש הממשלה‪,‬‬
‫בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת; הורה ראש הממשלה כאמור בסעיף ‪ ,21‬יותקנו תקנות‬
‫לענין הגופים המנויים בפרטים ‪ 2‬ו‪ 3-‬בתוספת הראשונה‪ ,‬גם‬
‫בהסכמת שר הביטחון‪.‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫שינוי התוספות וסייג לתחולה‬

‫‪132‬‬

‫*‬

‫‪.221‬‬

‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם השר הממונה‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ ,10‬ובאישור‬
‫ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לשנות את‬
‫התוספות‪ ,‬מטעמים של בטחון המדינה‪ ,‬שלום הציבור ובטחונו;‬
‫שינוי כאמור בתוספות הראשונה‪ ,‬השניה והרביעית טעון גם אישור‬
‫ראש הממשלה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ראש הממשלה‪ ,‬בהתייעצות עם השר‪ ,‬רשאי לקבוע‪ ,‬לגבי גופים‬
‫ציבוריים המנויים בתוספות הראשונה‪ ,‬השניה והרביעית‪ ,‬תחומים‬
‫מסוימים של פעולות אבטחה‪ ,‬שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לענין הגופים המנויים בפרטים ‪ 2‬ו‪ 3-‬בתוספת הראשונה ‪ -‬הורה‬
‫ראש הממשלה כאמור בסעיף ‪ ,21‬תהיה סמכות ראש הממשלה לפי‬
‫סעיפים קטנים (א) ו‪(-‬ב)‪ ,‬נתונה לשר הביטחון‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק)‪ ,‬התשס"ג‪.2003-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.681‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הראשונה והשניה לחוק)‪,‬‬
‫התשס"ז‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.98‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק)‪ ,‬התשס"ז‪.2006-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.376‬‬

‫ד‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת לחוק)‪ ,‬התשס"ז‪.2007-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.950‬‬

‫ה‪.‬‬

‫צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק)‪ ,‬התשס"ח‪.2008-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.932‬‬

‫חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:19‬‬

‫עדכון התוספת השלישית‬
‫עד יום תחילתו של חוק זה יביא השר לאישור ועדת הפנים ואיכות‬
‫הסביבה של הכנסת רשימת גופים אשר ייכללו בתוספת השלישית לחוק‬
‫זה‪.‬‬

‫‪.222‬‬

‫חוק להסדרת הפיקוח על כלבים‪ ,‬התשס"ג‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:22‬‬

‫סייג לתחולה‬
‫שר הביטחון או השר לביטחון הפנים‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬יקבעו‪ ,‬בתוך שנה מיום‬
‫תחילתו של חוק זה‪ ,‬הוראות לענין תחולת החוק על מערכת הביטחון‬
‫שבתחום סמכותם; עד לקביעת תקנות לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק‬
‫‪133‬‬

‫זה על מערכת הביטחון‪.‬‬
‫‪.223‬‬

‫חוק השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג ‪1973 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫אבידה שלא נתגלה בעלה‬
‫(ג)‬

‫‪.224‬‬

‫שר המשטרה רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬לקבוע‬
‫בתקנות שעל אבידות יקרות ערך‪ ,‬או שניתן להניח שהן בעלות‬
‫ערך רגשי מיוחד לבעליהן‪ ,‬ועל סוגים מיוחדים אחרים של אבידות‪,‬‬
‫לא יחולו הוראות סעיף זה או שיחולו בהארכת התקופות האמורות‬
‫בו או בשינויים אחרים שנקבעו בתקנות‪.‬‬

‫חוק השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג ‪1973 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר המשטרה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם שר‬
‫המשפטים‪ ,‬להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו‪ ,‬ובין השאר לקבוע בהן –‬
‫(‪)1‬‬

‫מה יעשו המשטרה או הרשות המקומית באבידות שנמסרו להם;‬

‫(‪)2‬‬

‫מה ייעשה באבידה שהמדינה היתה לבעלה ובפדיון ממכירתה;‬

‫(‪)3‬‬

‫מה ייעשה בסוגי אבידות שהוראות סעיף ‪(4‬א) ו‪(-‬ב) אינן חלות‬
‫עליהם;‬

‫(‪)4‬‬

‫מה ייעשה בנכסים האמורים בסעיף ‪.8‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג‪.1973 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשל"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;1839‬התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;51‬התש"ם‪ ,‬עמ' ‪ ;1824‬התשמ"א‪,‬‬
‫עמ' ‪ ;1586‬התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;1573‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;1477 ,280‬התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;1690‬התשמ"ח‪,‬‬
‫עמ' ‪.515‬‬

‫‪.225‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫הגדרות‬
‫"השרים" ‪ -‬שר המשפטים והשר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪.226‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬
‫סעיף ‪:8‬‬

‫זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי‬
‫(א)‬

‫נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך‬
‫שבה מתנהל הליך פלילי‪ ,‬כפי שיקבעו השרים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי‬

‫‪134‬‬

‫בקשר לעבירה שממנה נפגע; ואולם לא ייכלל במידע לפי סעיף‬
‫קטן זה‪ ,‬מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו של האחראי על החקירה או התביעה‪ ,‬כדי לפגוע‬
‫בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם; השרים יקבעו את‬
‫דרכי קבלת המידע ותוכנו‪.‬‬
‫(ג)‬

‫(ד)‬

‫‪.227‬‬

‫נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) –‬
‫(‪)1‬‬

‫נפגע עבירה שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים‬
‫בתוספת השניה יידעו אותו על שלבים בהליך הפלילי‬
‫בקשר לעבירה שממנה נפגע‪ ,‬כמפורט באותה תוספת;‬

‫(‪)2‬‬

‫נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת‪ ,‬זכאי לכך‬
‫שהגופים המפורטים בתוספת השלישית יידעו אותו על‬
‫פרטים נוספים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה‬
‫נפגע‪ ,‬לרבות לענין זכותו לפי סעיפים ‪ 16‬ו‪ 17-‬כמפורט‬
‫באותה תוספת‪.‬‬

‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהחובה לידע מתלונן לפי‬
‫הוראות חוק סדר הדין הפלילי‪.‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫זכות לקבל מידע על שירותי סיוע‬
‫נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה בין‬
‫שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים‪,‬‬
‫כפי שיקבעו השרים‪.‬‬

‫‪.228‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:16‬‬

‫זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים‬
‫נפגע עבירת מין או אלימות חמורה‪ ,‬שקיבל הודעה לפי סעיף ‪(8‬ג)(‪ )2‬על‬
‫כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם‪ ,‬זכאי שתינתן לו הזדמנות‬
‫להביע את עמדתו בענין בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה או מי‬
‫שהוסמך מטעמו להחליט בבקשה‪ ,‬לפני קבלת ההחלטה‪ ,‬במועד ובדרך‬
‫שיקבעו השרים‪.‬‬

‫‪.229‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון‬
‫(א)‬

‫נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף‬
‫‪(8‬ג)(‪ )2‬על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם‬
‫או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם‪ ,‬זכאי שתינתן‬
‫לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע‪ ,‬לפני קבלת החלטה‬
‫בענין‪.‬‬

‫‪135‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫עבירה לפי סעיף ‪ 192‬לחוק העונשין‪ ,‬אם נפגע העבירה‬
‫הוא בן משפחתו של הנאשם; בפסקה זו‪" ,‬בן משפחתו" –‬
‫כהגדרתו בחלק ב' לתוספת ראשונה א';‬

‫(‪)2‬‬

‫עבירה לפי סעיף ‪(382‬ב) או (ג) לחוק העונשין‪.‬‬

‫(ג)‬

‫נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב'‪,‬‬
‫שקיבל הודעה לפי סעיף ‪(8‬ג)(‪ )2‬על פרטיו של הסדר טיעון‬
‫שהתגבש עם הנאשם‪ ,‬זכאי להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון‬
‫לפני הגורם המאשר‪ ,‬בעל פה או בכתב‪ ,‬על פי בחירתו‪ ,‬טרם קבלת‬
‫ההחלטה על הסדר הטיעון; בסעיף קטן זה‪" ,‬גורם מאשר" –‬
‫פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו‬
‫לעניין זה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה‪ ,‬שבו מציג‬
‫התובע לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם‪,‬‬
‫יברר בית המשפט האם קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של‬
‫נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה‪ ,‬לרבות האם‬
‫הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו‪ ,‬כאמור בסעיף‬
‫זה‪,‬לפני נפגע עבירה כאמור‪.‬‬
‫הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו‪ ,‬אלא אם כן קבע פרקליט‬
‫המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬כי יש בכך‬
‫כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך‪.‬‬
‫השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכויותיו של נפגע‬
‫העבירה לפי סעיף זה‪.‬‬

‫(ה)‬
‫(ו)‬

‫‪.230‬‬

‫זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על‬
‫פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם ולהביע עמדה בעניין‬
‫זה כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬לא יחולו לגבי העבירות המפורטות‬
‫להלן‪ ,‬אלא אם כן ביקש נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין‬
‫פרטיו של הסדר הטיעון‪:‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫הצהרת נפגע‬
‫(א)‬

‫נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע‪ ,‬על‬
‫כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה‪ ,‬לרבות נזק גוף‪ ,‬נזק נפשי‬
‫או נזק לרכוש; מסר הנפגע הצהרה כאמור‪ ,‬זכאי הוא שהתובע יביא‬
‫את הצהרתו לפני בית המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם‪,‬‬
‫לפי הוראות פרק ה'‪ ,‬סימן ז' לחוק סדר הדין הפלילי או בדיון בענין‬
‫נאשם שהוא קטין‪ ,‬לפי הוראות פרק ה' לחוק הנוער‪.‬‬

‫(ב)‬

‫אין בהגשת הצהרת נפגע לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (א)‬
‫כדי לגרוע מהוראות סעיף ‪ 187‬לחוק סדר הדין הפלילי‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השרים יקבעו הוראות לענין הצהרת נפגע לפי סעיף זה‪ ,‬לרבות‬
‫לענין דרכי הגשתה‪ ,‬תוכנה ועדכונה‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫‪.231‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:19‬‬

‫‪.232‬‬

‫זכות להביע עמדה לפני ועדת שחרורים‬
‫(א)‬

‫נפגע עבירת מין או אלימות‪ ,‬שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף ‪10‬‬
‫על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים‪ ,‬זכאי שתינתן לו‬
‫הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני הועדה‪ ,‬במועד ובדרך‬
‫שיקבעו השרים‪ ,‬לענין הסיכון הצפוי משחרור הנידון‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בסעיף זה‪" ,‬ועדת שחרורים" ‪ -‬כמשמעותה בפרק ו' סימן ב' לחוק‬
‫העונשין‪.‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:20‬‬

‫זכות להביע עמדה לענין חנינה‬
‫נפגע עבירת מין או אלימות‪ ,‬שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף ‪ 10‬על‬
‫בקשת הנידון לחנינה או להקלה בעונשו מנשיא המדינה‪ ,‬זכאי שתינתן לו‬
‫הזדמנות להביע את עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד‬
‫המשפטים‪ ,‬לפני החלטת נשיא המדינה בבקשה כאמור‪ ,‬במועד ובדרך‬
‫שיקבעו השרים‪.‬‬

‫‪.233‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:24‬‬

‫מינוי אחראים במשטרת ישראל‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.234‬‬

‫משטרת ישראל תמנה שוטרים אחראים לענין חוק זה‪ ,‬כפי שיקבע‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬שתפקידם להבטיח את מימוש זכויות נפגע‬
‫העבירה לפי הוראות חוק זה ובין השאר‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫להבטיח את העברת המידע מהמשטרה לנפגעי העבירות‬
‫ומנפגעי העבירות למשטרה;‬

‫(‪)2‬‬

‫להנחות שוטרים ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק‬
‫זה;‬

‫(‪)3‬‬

‫לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות‬
‫ולהפיצו לשוטרים‪.‬‬

‫דרך מינוי השוטרים‪ ,‬מספרם‪ ,‬תפקידיהם ואופן פעולתם ייקבעו על‬
‫ידי השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:26‬‬

‫הודעות‬
‫הודעות לפי חוק זה יישלחו לנפגע העבירה לפי הכתובת שמסר לשם כך או‬
‫יימסרו לו באמצעות מספר הטלפון שמסר לשם כך‪ ,‬הכל בדרך שקבעו‬
‫השרים בדרך שקבעו השרים; הודעות שנשלחו לכתובת שמסר נפגע‬
‫העבירה כאמור או שנעשה מאמץ סביר לשלוח או למסור אותן בדרך‬
‫אחרת שקבעו השרים‪ ,‬יראו אותן כאילו נמסרו לו‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫*‬

‫הערה ‪ :‬הסעיף תוקן בתיקון תשס"ה כך שהמילים "בדרך שקבעו השרים" מופיעות פעמיים‪.‬‬

‫‪.235‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:27‬‬

‫שינוי התוספות‬
‫השרים רשאים לשנות‪ ,‬בצו‪ ,‬את התוספות‪.‬‬

‫‪.236‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:28‬‬

‫‪.237‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל‬
‫הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫של הכנסת‪.‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:29‬‬

‫תחילה ותחולה הדרגתית‬
‫(א)‬

‫תחילתו של חוק זה‪ ,‬בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה)‪,‬‬
‫בתום שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן ‪ -‬יום התחילה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫סעיפים ‪(4‬ב) ו‪(-‬ג)‪(6 ,‬ב)(‪(2(, 7, 8‬ב) ו‪(-‬ג)‪16, 17, 18, 19, 20 ,‬‬
‫‪ 23 ,10,‬ו‪ 24-‬יוחלו בהדרגה‪ ,‬החל ביום שיקבעו לגביהם השרים‬
‫ועל פי צווים שיקבעו; ההחלה יכול שתהיה לפי אזורים או לפי‬
‫סוגי הזכויות או סוגי עבירות;‬

‫(ג)‬

‫החלתם של הסעיפים המנויים בסעיף קטן (ב) תושלם לא יאוחר‬
‫מיום כ"א באדר ב' התשס"ה (‪ 1‬באפריל ‪( )2005‬בסעיף זה‬
‫ובסעיף ‪ - 31‬המועד הקובע); לא הושלמה החלת הסעיפים‬
‫האמורים בצווים שקבעו השרים לפי סעיף קטן (ב) עד למועד‬
‫הקובע‪ ,‬תהיה תחילתם של הסעיפים האמורים במועד הקובע;‬
‫[הערה‪ :‬בתקופה שמיום ט"ז בטבת התשס"ג (‪ 21‬בדצמבר ‪)2002‬‬
‫עד יום תחילתו של סעיף (ג) לעיל (‪ ,)1/6/2003‬לא תוטל חובה‬
‫ולא תינתן זכות מכוח הסעיפים המנויים בסעיף האמור ערב‬
‫התיקון]‬

‫(ג‪)1‬‬

‫הזכויות לפי סעיפים ‪(7, 8‬ג)‪ 16 ,‬ו‪ 17-‬כנוסחם לפי חוק זכויות‬
‫נפגעי עבירה (תיקון מס' ‪ ,)2‬התשס"ה‪ ,2004 -‬והזכויות לפי‬
‫סעיפים ‪(8‬ב)‪ 10 ,‬למעט לענין הזכויות שהוחלו בצו זכויות נפגעי‬
‫עבירה (החלה הדרגתית של סעיף ‪ 10‬לחוק ושינוי התוספת‬
‫הרביעית לחוק)‪ ,‬התשס"ג‪ 19 ,12 2003-‬ו‪ ,20-‬כפי שיוחלו בצו‬
‫לפי הוראות סעיף קטן (ב) ובמועד שנקבע בו‪ ,‬או שתחילתן במועד‬
‫הקובע לפי הוראות סעיף קטן (ג)‪ ,‬יהיו מוקנות לנפגע עבירה רק‬

‫‪138‬‬

‫לגבי הליך פלילי שתיק החקירה בו נפתח במועד החלת הזכויות‬
‫כאמור או במועד הקובע‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬או לאחריו‪ ,‬אלא אם כן קבעו‬
‫השרים אחרת‪.‬‬
‫(ד)‬
‫*‬

‫‪.238‬‬

‫תחילתו של סעיף ‪ 25‬תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו והוצאו‪:‬‬
‫תקנות זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫א‪.‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.1327‬‬
‫ב‪.‬‬

‫צו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף ‪ 10‬לחוק ושינוי התוספת הרביעית‬
‫לחוק)‪ ,‬התשס"ג‪.2003-‬‬
‫פורסם בספר חוקים התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.824‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיפים ‪(8‬ג)‪ 19 ,18 ,‬ו‪ 20-‬לחוק ושינוי‬
‫התוספת השניה והשלישית לחוק)‪ ,‬התשס"ה‪.2005-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.476‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל)‪ ,‬התשס"ט‪.2009-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.544‬‬

‫חוק חופש המידע התשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫סייגים לתחולת החוק‬
‫(א)‬

‫הוראות חוק זה לא יחולו על הגופים שלהלן‪ ,‬ועל מידע שנוצר‪,‬‬
‫שנאסף או שמוחזק בידיהם –‬
‫(‪)9‬‬

‫‪.239‬‬

‫מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל‪ ,‬וכן‬
‫יחידות נוספות אשר השר לבטחון הפנים‪ ,‬באישור הועדה‬
‫המשותפת‪ ,‬קבע אותן בצו;‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬
‫סעיף ‪12‬ד‪:‬‬

‫ביצוע‬
‫על אף הוראות סעיף ‪ 15‬וכל חוק אחר‪ ,‬השר לבטחון הפנים ממונה על‬
‫ביצוע סעיפים ‪12‬א‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬ובנפרד שר העבודה והרווחה ממונה על‬
‫ביצוע סעיפים ‪2‬וא(א) ו‪(-‬ב)‪ ,‬לענין עבירות שעבר מעביד או מתווך כוח‬
‫אדם‪.‬‬

‫‪.240‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952-‬‬
‫סעיף ‪13‬א‪:‬‬

‫משמורת‬

‫‪139‬‬

‫(א)‬

‫בפרק זה ‪-‬‬
‫"משמורת" ‪ -‬מעצר אדם לצורך החזקתו במקום משמורת לפי‬
‫הוראות חוק זה;‬

‫"מקום משמורת" ‪ -‬כל אחד מאלה‪ :‬מקום לפי חוק זה‪ ,‬שקבעו בצו‬
‫שר הפנים והשר לביטחון הפנים (בחוק זה ‪ -‬מקום משמורת‬
‫מיוחד); בית סוהר כמשמעו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"ב‪ ,1971-‬מקום מעצר לפי סעיף ‪ 7‬לחוק סדר הדין הפלילי‬
‫(סמכויות אכיפה ‪-‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪( 1996 -‬בחוק זה ‪ -‬חוק‬
‫המעצרים)‪ ,‬וכן מקום אחר שנקבע בצו הרחקה ככל שהדבר נדרש‬
‫בנסיבות הענין‪.‬‬
‫(ב)‬

‫שוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או עד‬
‫להרחקתו ממנה‪ ,‬אלא אם כן שוחרר בעירבון כספי‪ ,‬בערבות‬
‫בנקאית או בערובה מתאימה אחרת (בפרק זה ‪ -‬ערובה)‪ ,‬לפי‬
‫הוראות פרק זה; חזקה כי אדם שוהה בישראל שלא כדין אם אין‬
‫בידו להציג רישיון ישיבה בלא הסבר סביר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫החזקה במשמורת של שוהה שלא כדין תהיה על פי צו משמורת‬
‫שניתן על ידי ממונה ביקורת הגבולות‪.‬‬

‫(ד)‬

‫לא יינתן צו משמורת אלא לאחר שניתנה לשוהה שלא כדין‬
‫הזדמנות להשמיע את טענותיו; לא ניתן לאתר את השוהה שלא‬
‫כדין‪ ,‬רשאי ממונה ביקורת הגבולות להורות‪ ,‬שלא בפניו‪ ,‬על‬
‫החזקתו במשמורת‪ ,‬ובלבד שתינתן לו הזדמנות להשמעת טענותיו‬
‫לא יאוחר מ‪ 24-‬שעות לאחר תחילת החזקתו במשמורת‪.‬‬

‫(ה)‬

‫ניתן צו משמורת‪ ,‬יימסר לאדם המוחזק במשמורת‪ ,‬בכתב או בעל‬
‫פה‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬בשפה המובנת לו‪ ,‬מידע על זכויותיו לפי חוק זה‪,‬‬
‫וכן על זכותו שתימסר הודעה על החזקתו במשמורת לאדם קרוב‬
‫לו‪ ,‬לעורך דין ולנציגות של מדינת אזרחותו‪.‬‬

‫*‬

‫הצווים שהוצאו מכוח סמכות זו מפורטים בפרק ד' לעיל‪.‬‬

‫‪.241‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬
‫סעיף ‪13‬ח‪:‬‬

‫תנאי משמורת‬
‫(א)‬

‫שוהה שלא כדין הנתון במשמורת יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה‬
‫בהם‪ ,‬בהתחשב בנסיבות הענין לרבות משך החזקתו במשמורת‪,‬‬
‫כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שוהה שלא כדין הנתון במשמורת יוחזק בתא נפרד מאסירים‬
‫ומעצורים פליליים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראות סעיף ‪(9‬ב) לחוק המעצרים יחולו על החזקה במשמורת‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪140‬‬

‫‪.242‬‬

‫(ד)‬

‫הוראות סעיף ‪ 10‬לחוק המעצרים יחולו על החזקה במשמורת לפי‬
‫חוק זה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫(ה)‬

‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהסכמת שר הפנים‪ ,‬ובאישור ועדת הפנים‬
‫ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע בכפוף להוראות סעיף‬
‫קטן (א)‪ ,‬הוראות אחרות לענין תנאי החזקה במקום משמורת‬
‫מיוחד‪ ,‬לרבות לענין תנאי החזקה של משפחות וילדים‪.‬‬

‫(ו)‬

‫עיקר זכויות השוהים שלא כדין וחובותיהם במקום המשמורת‬
‫יפורסמו במקום בולט במקום המשמורת בעברית ובאנגלית‪.‬‬

‫חוק מחיקת הרשעות‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫ביצוע‬
‫שר המשפטים ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין‬
‫תקנות לביצועו‪ ,‬לרבות תקנות בדבר סדרי המחיקה במרשם הפלילי‬
‫שמנהלת המשטרה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות מחיקת הרשעות (סדרי המחיקה במרשם הפלילי) התשמ"ב‪-‬‬
‫‪ .1982‬פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ב עמ' ‪.1105‬‬

‫‪.243‬‬

‫חוק למניעת אלימות במשפחה‪ ,‬התשנ"א‪1991-‬‬
‫סעיף ‪11‬א‪:‬‬

‫חובת יידוע‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה –‬
‫"מחלקה לשירותים חברתיים" ‪ -‬לשכת סעד כמשמעותה בחוק‬
‫שירותי הסעד‪ ,‬התשי"ח‪;1958-‬‬
‫"עבירה" – עבירה לפי סעיפים ‪ 333 ,329‬עד ‪ 345 ,335‬עד ‪,348‬‬
‫‪ 380 ,377‬ו‪(382-‬ג) לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז‪.1977-‬‬

‫(ב)‬

‫רופא‪ ,‬אחות‪ ,‬עובד חינוך‪ ,‬עובד סוציאלי‪ ,‬שוטר‪ ,‬פסיכולוג‪,‬‬
‫קרימינולוג קליני‪ ,‬עוסק במקצוע פרה‪-‬רפואי‪ ,‬עורך דין‪ ,‬איש דת או‬
‫טוען רבני‪ ,‬שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת עיסוקו‬
‫במקצועו או בתפקידו‪ ,‬היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב‬
‫נעברה עבירה באותו אדם (בסעיף זה ‪ -‬המטופל) על ידי בן זוגו או‬
‫על ידי מי שהיה בן זוגו בעבר‪ ,‬יידע את המטופל על כך‬
‫שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה‪ ,‬למחלקה לשירותים חברתיים‬
‫או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה‬
‫לשירותים חברתיים‪ ,‬וייתן לו כתובת ומספר טלפון של המקומות‬
‫האמורים הקרובים למקום מגוריו של המטופל‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר האחראי‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הועדה‬
‫לקידום מעמד האישה של הכנסת‪ ,‬יקבע הוראות לביצוע סעיף קטן‬
‫(ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו;‬
‫בסעיף קטן זה‪" ,‬השר האחראי" –‬

‫‪141‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪.244‬‬

‫לענין שוטרים ‪ -‬השר לביטחון הפנים;‬

‫חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:12‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪,‬‬
‫באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל‬
‫ענין הנוגע לביצועו‪ ,‬לרבות סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור‬
‫המשטרה‪ ,‬ולמעט לענין סעיף ‪.4‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור‬
‫ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי להתקין תקנות לביצוע‬
‫סעיף ‪.4‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות‬
‫לקטינים (אישור המשטרה)‪ ,‬התשס"ג‪. 2003-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.710‬‬

‫‪.245‬‬

‫חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫תחולה‬
‫הוראות סעיף ‪ 3‬יחולו‪ ,‬לענין נשים‪ ,‬במועד שיקבע השר לביטחון הפנים‬
‫באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬ובלבד שהשר לביטחון‬
‫הפנים ידווח אחת לשנתיים לועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף‬
‫עבריינות המין בקרב נשים בישראל‪.‬‬

‫‪.246‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א ‪1981 -‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫ניהול המרשם‬
‫(א)‬

‫המשטרה תנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לענין כל אדם‬
‫שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת כאמור בסעיף ‪.2‬‬

‫(ב)‬

‫פרטי הרישום יימסרו למשטרה מאת מי שנקבע לכך ובדרך‬
‫שנקבעה לכך בתקנות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המשטרה לנהל רישומים‬
‫אחרים הדרושים לה לצרכיה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל או קצין‬
‫משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך (בסעיף‬
‫זה – הגורם המוסמך)‪ ,‬רשאי לבטל מרישומי המשטרה‬

‫(‪)1‬‬

‫‪142‬‬

‫רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין‬
‫כאמור בסעיף ‪11‬א‪ ,‬לפי אמות מידה שקבע השר לביטחון‬
‫הפנים‪ ,‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‬
‫(בסעיף זה – ועדת החוקה);‬
‫(‪)2‬‬

‫(ה)‬

‫אמות המידה כאמור בפסקה (‪ )1‬ייקבעו בהתחשב‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬במשך הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה‬
‫(בסעיף זה – האירוע)‪ ,‬גילו של האדם שהרישום נוגע לו‬
‫ביום האירוע‪ ,‬נסיבותיו האישיות‪ ,‬קיומם של רישומים‬
‫אחרים כאמור בסעיף קטן (ג) או של פרטי רישום כאמור‬
‫בסעיף ‪ 2‬לגבי אותו אדם‪ ,‬מהות העבירות שיוחסו לו‬
‫וחומרתן‪.‬‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (ד)‪ ,‬רישום בדבר החלטה שלא לחקור‬
‫או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף ‪11‬א‪ ,‬בנוגע לעבירה שאינה‬
‫פשע‪ ,‬יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע‪ ,‬אלא אם כן החליט‬
‫הגורם המוסמך אחרת; החלטת הגורם המוסמך לפי סעיף קטן זה‬
‫תינתן בכתב‪ ,‬ותהיה בהתאם לאמות מידה שקבע השר לביטחון‬
‫הפנים באישור ועדת החוקה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי‬
‫משטרה)‪ ,‬התשס"ט‪.2009-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.544‬‬

‫‪.247‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א ‪1981 -‬‬
‫סעיף ‪:26‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר המשפטים ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה‪ ,‬והם רשאים להתקין‬
‫תקנות לביצועו‪ ,‬לרבות תקנות בדבר אגרות שישלמו מבקשי מידע או עיון‬
‫לפי חוק זה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם‬
‫פרטי רישום) התשמ"ד‪.1983 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.289‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא ירשמו או שלא יימסר מידע‬
‫עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופת ההתיישנות או המחיקה)‬
‫התשמ"ד‪.1984 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.1012‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי) התשמ"ו‪.1986 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.789‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"ו‪.1986 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות תשמ"ו עמ' ‪ ;1108 ,498‬תש"ן‪ ,‬עמ' ‪ ;979 ,399‬תשנ"א‪ ,‬עמ'‬
‫‪ ;624‬תשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;990 ,422‬תשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;1086‬תשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;1166 ,630 ,70‬תשנ"ה‪,‬‬
‫‪143‬‬

‫עמ' ‪ ;1408 ,370 ,254 ,242‬תשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;303‬תשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;338 ,220‬תשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪; 211‬‬
‫תשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;483‬תש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;164‬תשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;280‬תשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.371‬‬
‫‪.248‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫הגדרות‬
‫"השרים" ‪ -‬שר המשפטים והשר לבטחון הפנים‪.‬‬

‫‪.249‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים‪ ,‬באישור ועדת חוקה חוק‬
‫ומשפט של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות העברת אסירים לארצותיהם התשנ"ח‪.1997 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;60‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.54‬‬

‫‪.250‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫כללים בדבר חקירה‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.251‬‬

‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור‬
‫ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬יקבע –‬
‫(‪)1‬‬

‫כללים לענין ניהול חקירת חשוד‪ ,‬ובכלל זה חובות‬
‫ואיסורים המוטלים על חוקר משטרה;‬

‫(‪)2‬‬

‫דרכי פיקוח על קיומם של כללים החלים על חקירת חשוד;‬

‫(‪)3‬‬

‫כי הפרתם של כללים כאמור בפסקה (‪ ,)1‬כולם או חלקם‬
‫או הפרתם בנסיבות מסוימות‪ ,‬היא עבירת משמעת‬
‫כהגדרתה בחוק המשטרה‪ ,‬התשס"ו‪.2005-‬‬

‫תקנות כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬לענין חקירת חשוד בעבירת‬
‫ביטחון‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪(35‬ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות‬
‫אכיפה – מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪( 1996-‬בחוק זה – חשוד בעבירת‬
‫ביטחון)‪ ,‬ייקבעו בהתייעצות עם ראש הממשלה‪ ,‬נוסף על התנאים‬
‫האמורים בסעיף קטן (א)‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:12‬‬

‫הוראות נוספות לענין תיעוד חזותי ותיעוד קולי‬
‫(א)‬

‫לא ייעשה כל שינוי בקלטת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר לביטחון הפנים יתקין תקנות לענין תיעוד חזותי ותיעוד קולי‬
‫של חקירת חשוד לפי חוק זה‪ ,‬לרבות דרכי השמירה‪ ,‬האחסון‪,‬‬
‫הצפיה וההעתקה של קלטת‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫‪.252‬‬

‫(ג)‬

‫שר המשפטים והשר לביטחון הפנים יתקינו כאחד תקנות לענין‬
‫עריכת תמליל מודפס מתיעוד חזותי או מתיעוד קולי של חקירת‬
‫חשוד‪ ,‬ולפי הצורך‪ ,‬לענין תרגום התמליל‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע תשלום בעבור העתקת קלטת‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫שינוי התוספת‬
‫השר לביטחון הפנים רשאי‪ ,‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של‬
‫הכנסת‪ ,‬להוסיף עבירות לעבירות שבתוספת‪.‬‬

‫‪.253‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה‪ ,‬והוא רשאי‪ ,‬באישור ועדת‬
‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות לביצועו‪.‬‬

‫‪.254‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:16‬‬

‫תחילה ותחולה‬
‫(א)‬

‫תחילתו של חוק זה‪ ,‬למעט סעיף ‪ )2(8‬שנה מיום פרסומו (להלן ‪-‬‬
‫יום התחילה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בכפוף להוראות סעיף קטן (ב‪ ,)1‬החלתה של החובה לתעד חקירת‬
‫חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי חוק זה‪ ,‬למעט לפי סעיף‬
‫‪ )2(8‬וסעיפים ‪ 9 ,)3(8‬ו‪(11-‬א)(‪ ,)3‬תיעשה בצווים שיוציא השר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬בהדרגה‪ ,‬מיום התחילה‪ ,‬לפי חומרת עבירות‪,‬‬
‫ובלבד שעד יום ה' בטבת התשס"ט (‪ 1‬בינואר ‪ )2009‬תחול החובה‬
‫לתעד כאמור על עבירות שעונשן מאסר ‪ 15‬שנים או יותר ושעד‬
‫יום ט"ו בטבת התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪ )2010‬תחול החובה לתעד‬
‫כאמור גם על עבירות שעונשן מאסר ‪ 10‬שנים עד ‪ 15‬שנים‪.‬‬

‫(ב‪)1‬‬

‫החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי חוק‬
‫זה תחול על –‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫עבירה לפי סעיף ‪ 300‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪1977-‬‬
‫(בסעיף זה – חוק העונשין) – ביום ז' באב התשס"ו (‪1‬‬
‫באוגוסט ‪;)2006‬‬

‫(‪)2‬‬

‫עבירה לפי סעיף ‪ 298‬לחוק העונשין‪ ,‬שאינה עבירת‬
‫תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה – ביום י"ז באב‬
‫התשס"ז (‪ 1‬באוגוסט ‪.)2007‬‬

‫השר לביטחון הפנים רשאי בצו‪ ,‬באישור השר הממונה בהתייעצות‬
‫עם שר המשפטים‪ ,‬ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪,‬‬
‫להחיל את הוראות חוק זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬ובשינויים המחויבים‪,‬‬
‫על רשות אחרת המוסמכת לחקור על פי דין; ואולם לגבי חקירת‬
‫‪145‬‬

‫חשודים לפי חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪ ,1955-‬תהיה הסמכות‬
‫האמורה נתונה לשר הביטחון‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים‪,‬‬
‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט; בסעיף זה‪" ,‬השר הממונה" ‪-‬‬
‫השר הממונה על הרשות המוסמכת לחקור‪.‬‬
‫‪.255‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫תקנות‬
‫השר לבטחון פנים רשאי‪ ,‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‬
‫לקבוע בתקנות –‬

‫‪.256‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוראות לביצוע סעיפים ‪ 7‬עד ‪;10‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הוראות בדבר תנאים נוספים להם יהיה זכאי עצור במקום מעצר;‬

‫(‪)3‬‬

‫את פרק הזמן המרבי שניתן להחזיק עצור במקום מעצר שבו לא‬
‫ניתן לקיים את הוראות סעיף ‪(9‬ב)(‪;)5‬‬

‫(‪)4‬‬

‫הוראות מיוחדות בדבר תחולת סעיפים ‪ 8‬ו‪ 9 -‬על החזקת עצורים‬
‫חשודים בעבירות בטחון כאמור בסעיף ‪(35‬ב)‪ ,‬מטעמים של טובת‬
‫החקירה או טובת העצור‪ ,‬או ביטחון המדינה‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:29‬‬

‫הבאת העצור בפני השופט‬
‫(א)‬

‫מי שנעצר בידי הקצין הממונה לפי סעיף ‪ 27‬יובא בהקדם‬
‫האפשרי‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 24 -‬שעות‪ ,‬בפני שופט‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חל מועד הבאת עצור בפני שופט בשבת או בחג‪ ,‬יובא העצור בפני‬
‫שופט לפני כניסת השבת או החג‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חל מועד הבאת עצור בפני שופט כאמור בסעיף קטן (ב) ואישר‬
‫קצין משטרה בדרגת סגן ניצב כי לא ניתן להביא את העצור בפני‬
‫שופט לפני כניסת השבת או החג בשל צורכי חקירה מיוחדים‪ ,‬יובא‬
‫העצור בפני שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות מעת צאת השבת‬
‫או החג‪.‬‬

‫(ד)‬

‫בוצע המעצר פחות מארבע שעות לפני כניסת השבת או החג‪ ,‬או‬
‫במהלך השבת או החג‪ ,‬יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום‬
‫ארבע שעות מעת צאת השבת או החג‪ ,‬או בתום ‪ 24‬שעות מעת‬
‫מעצרו‪ ,‬הכל לפי המאוחר‪.‬‬

‫(ה)‬

‫עלה משך החג או צירוף החג והשבת על ‪ 48‬שעות‪ ,‬ולא‬
‫ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת‬
‫השבת או החג‪ ,‬יובא העצור בפני שופט בהקדם האפשרי‬
‫לאחר צאת השבת או החג‪ ,‬או בתום ‪ 24‬שעות מעת‬
‫המעצר‪ ,‬הכל לפי המאוחר;‬

‫(‪)1‬‬

‫‪146‬‬

‫(ו)‬

‫(‪)2‬‬

‫עלה צירוף השבת והחג על ‪ 72‬שעות‪ ,‬יובא העצור בפני‬
‫שופט לא יאוחר מתום ‪ 32‬שעות מעת מעצרו;‬

‫(‪)3‬‬

‫ביקש עצור שלא להביאו בפני שופט לפני צאת השבת או‬
‫החג‪ ,‬יובא בפני שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת‬
‫או החג‪.‬‬

‫שר המשפטים והשר לבטחון פנים יקבעו‪ ,‬באישור ועדת החוקה‬
‫חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬הסדרים לקיום הדיונים על פי סעיף זה‪.‬‬
‫בסעיף זה‪" ,‬חג" ‪ -‬מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף ‪18‬א(א)‬
‫לפקודת סדרי השלטון והמשפט‪ ,‬התש"ח‪.1948-‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬

‫א‪.‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף ‪29‬‬
‫לחוק)‪ ,‬התשנ"ז‪ ;1997 -‬פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪.663‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;664‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.108‬‬

‫‪.257‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪65‬א‪:‬‬

‫הארכת מעצר ושחרור בערובה בדרך של היוועדות חזותית‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה‪" ,‬היוועדות חזותית" – תקשורת בין שני מוקדים‬
‫המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ניתן לערוך דיון בבקשה להארכת מעצרו של חשוד או לשחרורו‬
‫בערובה‪ ,‬באמצעות היוועדות חזותית‪ ,‬אם מתקיימים לגביו כל‬
‫אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא בגיר;‬

‫(‪)2‬‬

‫טרם הוגש נגדו כתב אישום;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא מיוצג בידי סניגור;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא הסכים לעריכת הדיון כאמור‪ ,‬לאחר שניתנה לו‬
‫הזדמנות סבירה להיפגש עם סניגורו פנים אל פנים‬
‫ולהיוועץ בו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לצורך קיום דיון לפי הוראות סעיף קטן (ב)‪ ,‬יובא החשוד למקום‬
‫שקבע מנהל בתי המשפט‪ ,‬בהתייעצות עם המפקח הכללי של‬
‫המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬והחשוד ישהה בו‬
‫לקראת הדיון ובמהלכו‪.‬‬

‫(ג‪)1‬‬

‫הדיון לפי הוראות סעיף קטן (ב) יתקיים בבית משפט שקבע מנהל‬
‫בתי המשפט‪ ,‬בהתייעצות עם נציב שירות בתי הסוהר‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫(ד)‬

‫דיון לפי סעיף קטן (ב) ייערך בדרך שתבטיח כי יתקיימו כל אלה‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫החשוד יראה וישמע את הנעשה במהלך הדיון בבית‬
‫המשפט;‬

‫(‪)2‬‬

‫השופט‪ ,‬הסניגור‪ ,‬והשוטר או התובע‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬יראו‬
‫וישמעו את החשוד וסביבתו במהלך הדיון;‬

‫(‪)3‬‬

‫תתאפשר שיחה חסויה בין החשוד לסניגורו לפני הדיון‬
‫ובמהלכו; על אף הוראות חוק האזנת סתר‪ ,‬התשל"ט‪-‬‬
‫‪ ,1979‬לא ניתן להתיר האזנת סתר לשיחה חסויה כאמור‬
‫בפסקה זו‪ ,‬וסעיף ‪(13‬א)(‪ )2‬לחוק האמור לא יחול לגביה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫הובא החשוד למקום כאמור בסעיף קטן (ג)‪ ,‬יראוהו‪ ,‬לענין מנין‬
‫התקופה הקבועה בחוק להבאתו לפני שופט‪ ,‬כאילו הובא לפני‬
‫שופט‪ ,‬ובלבד שעם הבאת החשוד למקום כאמור נמסרה על כך‬
‫הודעה לשופט‪.‬‬

‫(ו)‬

‫השר לביטחון פנים יקבע‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת‬
‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬תקנות לביצוע סעיף זה‪.‬‬

‫(ז)‬

‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות לערוך דיון בבקשה‬
‫להארכת מעצר או לשחרור בערובה שלא באמצעות היוועדות‬
‫חזותית‪.‬‬

‫(ח)‬

‫בית המשפט רשאי‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬להורות על עריכת‬
‫דיון בבקשה להארכת מעצר או לשחרור בערובה שלא באמצעות‬
‫היוועדות חזותית‪ ,‬אף אם התקיימו התנאים בפסקאות (‪ )1‬עד (‪)4‬‬
‫שבסעיף קטן (ב)‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות‬
‫חזותית) (הוראת שעה)‪ ,‬תשס"ז‪.2007-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.1059‬‬

‫‪.258‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪14‬ה‪:‬‬

‫ועדה לאישור שיטות ההפקה של נתונים לזיהוי גנטי‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ימנו ועדה בת שלושה‬
‫חברים שתפקידיה הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לאשר את האתרים ב‪ DNA -‬שמהם ניתן להפיק נתונים‬
‫לזיהוי גנטי לענין חוק זה או שיטה אחרת להפקת נתונים‬
‫כאמור;‬

‫(‪)2‬‬

‫לאשר למשטרת ישראל לעשות שימוש במידע שבמאגר‬
‫לצורך מחקר כאמור בסעיף ‪11‬טז(א)(‪;)5‬‬
‫‪148‬‬

‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫(‪)3‬‬

‫לאשר את הגופים הנוספים שלהם תהא רשאית משטרת‬
‫ישראל למסור דגימות ביולוגיות כאמור בסעיף‬
‫‪14‬ח(ב)(‪;)2‬‬

‫(‪)4‬‬

‫בסעיפים‬

‫ואלה חברי הוועדה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט מחוזי‬
‫בדימוס‪ ,‬לפי הצעת שר המשפטים‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫קצין משטרה בכיר מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת‬
‫ישראל‪ ,‬לפי הצעת השר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)3‬‬

‫רופא גנטיקאי או גנטיקאי קליני‪ ,‬כמשמעותם בסעיף ‪9‬‬
‫לחוק מידע גנטי‪ ,‬התשס"א‪ ,2000-‬לפי הצעת שר‬
‫הבריאות‪.‬‬

‫הוועדה המאשרת רשאית לאשר‪ ,‬לענין מסוים‪ ,‬להפיק נתונים‬
‫לזיהוי גנטי לפי חוק זה‪ ,‬מאתרים נוספים ב‪ DNA-‬או בשיטה‬
‫אחרת‪ ,‬על אלה שאושרו לפי הוראות סעיף קטן (א) אם שוכנעה כי‬
‫קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לעשות כן‪ ,‬ובלבד שמתקיימים‪,‬‬
‫לגבי הדגימה הביולוגית שלגביה מתבקש האישור כאמור‪ ,‬שניים‬
‫אלה‪:‬‬
‫היא ניטלה מאדם ומזהה אדם אחר‪ ,‬או שניטלה ממקום‪,‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מחפץ או מגופה;‬
‫(‪)2‬‬

‫‪.259‬‬

‫לייעץ לשר לביטחון‬
‫‪(15‬ב)(‪()1‬ג) ו‪(-15‬ב) (‪.)3‬‬

‫הפנים‬

‫כאמור‬

‫הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו ממנה‪ ,‬או מהאתרים או‬
‫בשיטה שאושרו לפי הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬אין די בהם‬
‫לצורך זיהויו של האדם‪.‬‬

‫(ד)‬

‫החלטות הוועדה המאשרת לפי סעיף זה יתקבלו פה אחד‪.‬‬

‫(ה)‬

‫בטרם תיתן הוועדה המאשרת את אישורה לפי הוראות סעיף זה‪,‬‬
‫תשקול‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את מידת הפגיעה בפרטיות העלולה להיגרם‬
‫בשל מתן האישור‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪14‬ח‪:‬‬

‫הגבלת מסירה של דגימות ביולוגיות‬
‫(א)‬

‫על אף האמור בכל דין‪ ,‬משטרת ישראל לא תמסור לאחר דגימה‬
‫ביולוגית הנמצאת בידה‪ ,‬שניטלה או נמסרה לה לשם הפקת נתונים‬
‫לזיהוי גנטי‪ ,‬וזאת אף אם רשאית היא למסור את הנתונים לזיהוי‬
‫גנטי לפי הוראות סעיפים ‪11‬טז‪11 ,1‬טז‪ 2‬או ‪14‬ז‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאית משטרת ישראל‬

‫(‪)1‬‬

‫‪149‬‬

‫למסור למרכז הלאומי לרפואה משפטית‪ ,‬דגימה ביולוגית‬
‫כאמור באותו סעיף קטן‪ ,‬לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי‬
‫מדגימה כאמור‪ ,‬בעבור משטרת ישראל לצורך מילוי‬
‫תפקידיה על פי חוק זה‪ ,‬ולמטרות האמורות בו בלבד‪.‬‬

‫‪.260‬‬

‫(‪)2‬‬

‫השר לביטחון הפנים באישור הוועדה המאשרת‪ ,‬רשאי‬
‫בצו לקבוע גופים נוספים העוסקים בהפקת נתונים לזיהוי‬
‫גנטי‪ ,‬שלהם תהא רשאית משטרת ישראל למסור דגימות‬
‫ביולוגיות לפי הוראות פסקה (‪.)1‬‬

‫(‪)3‬‬

‫על המרכז הלאומי לרפואה משפטית ועל כל גוף אחר‬
‫כאמור בפסקה (‪ )2‬שנמסרו להם דגימות ביולוגיות לפי‬
‫הוראות סעיף קטן זה‪ ,‬יחולו כל ההגבלות החלות על‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬לפי חוק זה‪ ,‬לענין דגימות כאמור‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬השר לביטחון הפנים ממונה על‬
‫ביצוע פרקים ג' ו‪-‬ד'‪ ,‬והוא רשאי‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים‪,‬‬
‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות‬
‫לביצועם לרבות בעניינים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫דרכי הפנייה בבקשה לעיון חוזר על פי סעיף ‪11‬ג;‬

‫(‪)2‬‬

‫פרטי מידע נוספים המתייחסים לנתוני הזיהוי הכלולים‬
‫במאגר והנדרשים לצורך השימוש בו‪ ,‬שמשטרת ישראל‬
‫רשאית לכלול במאגר לפי סעיף ‪11‬יג;‬
‫ניהול המאגר ודרכי השימוש בו כאמור בסעיף ‪11‬טו‪,‬‬
‫ורשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור הוראות בדבר חלוקת‬
‫המאגר למדורים שונים‪ ,‬לפי סוגים של נתוני זיהוי;‬
‫נסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפקה חוזרת של‬
‫נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף ‪11‬יט; תקנות כאמור‬
‫ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;‬
‫שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי‪ ,‬ואבטחתם‪ ,‬כאמור‬
‫בסעיף ‪11‬כא; תקנות כאמור לעניין שמירתם של נתונים‬
‫לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות‪ ,‬ייקבעו בהתייעצות עם‬
‫הוועדה המאשרת;‬
‫דרכי המחיקה של נתוני זיהוי ודרכי הביעור של אמצעי‬
‫הזיהוי‪ ,‬כאמור בסימן ד' לפרק ד';‬
‫האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף ‪11‬כד(א) לשלם‪,‬‬
‫הקרבה הנדרשת לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור‬
‫בסעיף ‪11‬כד(ב)‪ ,‬ודרכי ההוכחה לפני קצין המשטרה כי‬
‫נבצר מאדם להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור‬
‫באותו סעיף קטן‪.‬‬

‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬

‫(‪)6‬‬
‫(‪)7‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר‬
‫ואבטחתו‪ ,‬עיון בו‪ ,‬מחיקה‪ ,‬ביעור והפקה חוזרת)‪ ,‬התשס"ז – ‪.2007‬‬

‫‪150‬‬

‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.443‬‬
‫ב‪.‬‬

‫‪.261‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה‬
‫לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי)‪ ,‬התשס"ז – ‪.2007‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.1056‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪15‬א‪:‬‬

‫שינוי התוספת‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק‬
‫ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את התוספת הראשונה ואת‬
‫התוספת השנייה‪.‬‬

‫‪.262‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪51‬ג‪:‬‬

‫‪.263‬‬

‫עבודת השירות‬
‫(א)‬

‫הטיל בית המשפט עונש מאסר בעבודת שירות‪ ,‬תחל עבודת‬
‫השירות ביום שקבע בית המשפט‪ ,‬בהתחשב בהמלצת הממונה ולא‬
‫יאוחר מחודש מיום מתן גזר הדין‪ ,‬אלא אם כן הורה בית המשפט‬
‫על התחלת עבודת השירות במועד מאוחר יותר; קבע בית המשפט‬
‫כי הנידון יישא רק חלק מתקופת המאסר בעבודת שירות‪ ,‬תחל‬
‫עבודת השירות ביום שלאחר תום תקופת המאסר בפועל; אין‬
‫בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי סעיף‬
‫‪.87‬‬

‫(ב)‬

‫סעיף ‪ 2‬לחוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬תשס"א‪( 2001-‬בסעיף‬
‫קטן זה – חוק שחרור על‪-‬תנאי) לא יחול על מי שבית המשפט‬
‫החליט לגביו כי ישא את עונש המאסר בעבודת שירות‪ ,‬ואולם אם‬
‫ההחלטה כאמור חלה רק על חלק מתקופת המאסר שנגזרה עליו‬
‫ויתרת תקופת המאסר בהתאם להחלטה עולה על שלושה חודשים‬
‫או אם הופסקה עבודת השירות בהתאם להוראות סעיפים ‪51‬ט או‬
‫‪51‬י ויתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בעקבות הפסקה זו‬
‫עולה על שלושה חודשים‪ ,‬יחול סעיף ‪ 2‬לחוק שחרור על‪-‬תנאי על‬
‫יתרת תקופות המאסר האמורות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫עבודת שירות תהיה בפיקוחו של מפקח שהממונה מינה לכך (להלן‬
‫‪ -‬מפקח) והמפקח רשאי להיעזר באחרים לצורך זה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הממונה או סוהר בכיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"ב‪( 1971-‬להלן – פקודת בתי הסוהר)‪ ,‬המשמש רכז עבודת‬
‫שירות מחוזי שהממונה הסמיך לכך (בסימן זה – רכב עבודת‬
‫שירות מחוזי)‪ ,‬רשאי להעביר עובד שירות למקום עבודה אחר‬
‫מטעמים סבירים‪.‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪51‬ז‪:‬‬

‫הפסקה בעבודת שירות‬
‫(א)‬

‫נסתיימה העבודה במקום עבודת השירות‪ ,‬יעביר הממונה או רכז‬
‫עבודת שירות מחוזי את עובד השירות ללא שיהוי לעבודת שירות‬

‫‪151‬‬

‫במקום עבודה אחר‪.‬‬

‫‪.264‬‬

‫‪.265‬‬

‫(ג)‬

‫עובד שירות לא יעדר מעבודתו אלא באישור הממונה‪ ,‬רכז עבודת‬
‫השירות או מפקח‪ ,‬ואם נעדר מסיבות רפואיות – גם באישור רופא;‬
‫האישור יהיה לפי כללים שיקבע השר לביטחון הפנים בתקנות‪.‬‬

‫(ד)‬

‫תקופת הפסקת עבודת שירות וימי העדרותו של עובד שירות לפי‬
‫סעיף זה‪ ,‬לא יבואו במנין ימי עבודת השירות‪ ,‬למעט היעדרות‬
‫מסיבות רפואיות בשל תאונת עבודה שאירעה במסגרת עבודת‬
‫השירות ובמקום עבודת השירות‪.‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪51‬יב‪:‬‬

‫*‬

‫(ב)‬

‫עובד השירות יודיע לממונה‪ ,‬ללא שיהוי‪ ,‬על כל הפסקה בעבודה‬
‫או העדרות ממנה‪.‬‬

‫תקנות‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים רשאי להתקין תקנות לביצוע‬
‫סימן זה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקנות שיתקין השר לביטחון הפנים לפי סימן זה יהיו בהתייעצות‬
‫עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה‬
‫חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬למעט תקנות שיתקין לעניין גופים כאמור‬
‫בהגדרה "עבודת שירות" בסעיף ‪51‬א‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות)‪ ,‬התשמ"ח‪.1987 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ח‪ ,‬עמ' ‪.356‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים)‪ ,‬התשס"א‪.2001 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.768‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪185‬א‪:‬‬

‫איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין‬
‫(א)‬

‫בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין‪ ,‬למעט‬
‫סכין לצורכי בית‪ ,‬לקטין; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שבע‬
‫שנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לענין סעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש‬
‫מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין‪ ,‬למעט סכין לצורכי‬
‫בית‪ ,‬תעודה שבה ניתן לוודא את גילו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים‪ ,‬יציג במקום בולט בעסקו‬
‫הודעה‪ ,‬בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים‪ ,‬המפרטת את הוראות‬
‫סעיף זה; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית‬
‫בלבד‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫(ד)‬

‫מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג)‪ ,‬רואים אותו‬
‫כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬והוראות החוק האמור יחולו עליו‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין)‪,‬‬
‫התש"ס‪.2000 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.646‬‬

‫‪.266‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪:186‬‬

‫‪.267‬‬

‫החזקת אגרופן או סכין שלא כדין‬
‫(א)‬

‫המחזיק סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם‬
‫למטרה כשרה‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר חמש שנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לענין סעיף זה‪ ,‬חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה‬
‫החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך‬
‫או במקומות אחרים‪ ,‬הכל כמפורט בתוספת השניה‪ ,‬או בסמוך‬
‫אליהם‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר לביטחון הפנים רשאי בצו‪ ,‬מטעמים של שמירה על ביטחון‬
‫הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬לשנות את‬
‫התוספת השניה לענין סעיף קטן (ב)‪.‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪193‬א‪:‬‬

‫שכרות‬
‫(א)‬

‫המעודד או משדל אדם שלא מלאו לו שמונה‪-‬עשרה שנים לשתות‬
‫משקה משכר‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שלושה חדשים‪.‬‬

‫המוכר משקה משכר לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים‪ ,‬דינו‬
‫(א‪ - )1‬מאסר שישה חודשים‪.‬‬
‫(א‪ )2‬המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין‪,‬‬
‫במקום ציבורי‪ ,‬שלא הנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או‬
‫שלא בחוג משפחתו‪ ,‬דינו – מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה‪,‬‬
‫"אחראי על קטין" – הורה‪ ,‬הורה חורג‪ ,‬אפוטרופוס‪ ,‬או מי שהקטין‬
‫נתון במשמורתו או בהשגחתו‪ ,‬לפי דין או לפי הסכמה של הורהו‪,‬‬
‫הורהו החורג או אפוטרופסו‪.‬‬
‫(ב)‬

‫בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם‬
‫שתיה במקום‪ ,‬לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לקטין ולא יעודד‬
‫אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו‪ ,‬דינו ‪-‬‬
‫מאסר ששה חדשים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים‪,‬‬
‫רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר‪ ,‬שיציג לו‬
‫תעודה בה ניתן לוודא את גילו‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫(ג‪)1‬‬

‫בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים‪,‬‬
‫אשר מכר‪ ,‬הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות‬
‫סעיפים קטנים (א‪ )1‬עד (ב)‪ ,‬חזקה כי היה מודע לכך שמכר‪ ,‬הגיש‬
‫או סיפק משקה משכר לקטין‪ ,‬אלא אם כן הוכיח‪ ,‬ברמת ההוכחה‬
‫הנדרשת במשפט אזרחי‪ ,‬שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף‬
‫קטן (ג)‪ ,‬ולפיה הוא אינו קטין‪.‬‬

‫(ד)‬

‫בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים‪ ,‬יציג במקום בולט‬
‫בעסקו‪ ,‬בצורה שיקבע שר המשטרה בתקנות‪ ,‬הודעה המפרטת את‬
‫הוראות סעיף זה ואת הוראות סעיף ‪(193‬ג)‪.‬‬

‫(ה)‬

‫מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ד) רואים אותו כמי שלא קיים‬
‫תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים‪ ,‬תשכ"ח–‪,1968‬‬
‫והוראות החוק האמור יחולו עליו‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות העונשין (הצגת הודעה)‪ ,‬התשנ"ג‪.1993 -‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.873‬‬

‫‪.268‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב ‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫ענידה‬
‫שר המשטרה רשאי להתקין תקנות בדבר אופן ענידת עיטורים שהוענקו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬הנסיבות שבהן מותר לענדם והנוהל לטיפול בהמלצות על‬
‫הענקת עיטורים‪.‬‬

‫‪.269‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪ ,‬התשל"ב ‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪:23‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר המשטרה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל‬
‫הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן ענידתם‬
‫ונוהל הענקתם) תשל"ג‪.1973 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשל"ג עמ' ‪.1320‬‬

‫‪.270‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪:170‬‬

‫דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת‬
‫(א)‬

‫ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף‬
‫‪ 167‬למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא יתמנה אדם לעובד עיריה לרבות למשרות המנויות בתוספת‬
‫החמישית‪ ,‬למעט המנהל הכללי‪.‬אלא לאחר שראש העיריה או מי‬
‫שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי‬
‫סעיף קטן (ג)‪.‬‬

‫(ב‪)1‬‬

‫במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או‬
‫למשרת פקח תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בענין‪ ,‬חוות‬

‫(‪)1‬‬

‫‪154‬‬

‫דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה‬
‫של המועמד בעבירה שבשל אופייה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה‬
‫אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ‬
‫משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים‬
‫חוות דעת כאמור‪ ,‬על ידי היועץ המשפטי של משרד‬
‫הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של‬
‫היועץ המשפטי תחליט המועצה בענין מינוי אדם למשרה‬
‫כאמור; בפסקה זו‪" ,‬פקח" ‪ -‬לרבות נושא משרה בעיריה‬
‫הממלא תפקידי פיקוח‪.‬‬
‫(‪)2‬‬

‫שר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר‬
‫המשפטים‪ ,‬ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם‬
‫תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור‬
‫בפסקה (‪.)1‬‬

‫(‪)3‬‬

‫השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים‬
‫ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע‬
‫דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור‬
‫בסעיף זה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל)‪ ,‬התשס"ה‪-‬‬
‫‪2005‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.756‬‬

‫‪.271‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫תקנות לשמירת שלום הציבור‬
‫(א)‬

‫שר המשטרה‪ ,‬באישור ועדת הפנים של הכנסת‪ ,‬רשאי להתקין‬
‫תקנות למניעת סכנות לשלום הציבור או להבטחה מפני שוד‬
‫והתפרצות‪ ,‬לרבות הבטחה בעת הובלת כספים‪ ,‬יהלומים‪ ,‬ניירות‬
‫ערך וחפצי ערך אחרים ולרבות תקנות שענינן הוראות בנוגע‬
‫להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫התקנות יכול שיחולו על עסק פלוני הטעון רישוי או על סוגים של‬
‫עסקים טעוני רישוי וכן על בנק או מוסד בנקאי כמשמעותם‬
‫בפקודת הבנקאות‪( 1941 ,‬להלן – בנק)‪ ,‬ועל סניפי החברה‬
‫כהגדרתה בחוק הדואר‪ ,‬התשמ"ו‪ ,1986-‬שבהם ניתנים שירותים‬
‫לפי הוראות סעיף ‪88‬א האמור‪ ,‬בין שהם עסק טעון רישוי ובין אם‬
‫לאו; ורשאי השר לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות לסוגים של‬
‫עסקים טעוני רישוי ושל בנקים‪ ,‬על פי מקום הימצאם או היקף‬
‫עסקיהם‪.‬‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫תקנות לענין בנק יותקנו לאחר התייעצות עם נגיד בנק‬
‫ישראל;‬

‫(‪)2‬‬

‫תקנות לענין סניפי החברה‪ ,‬כהגדרתה בחוק הדואר‪,‬‬
‫התשמ"ו‪ ,1986-‬שבהם ניתנים שירותים לפי הוראות‬
‫סעיף ‪88‬א לחוק האמור‪ ,‬יותקנו בהסכמת שר התקשרות‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪.1996‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.525‬‬

‫‪.272‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬
‫סעיף ‪:35‬‬

‫מכירת משקאות בשעות נוספות‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.273‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪6‬א‪:‬‬

‫סמכויות שומר ברשויות מקומיות שנקבעו בצו‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה ‪-‬‬
‫"חיפוש על גוף האדם"‪ -‬כהגדרתו בפקודת החיפוש‪.‬‬
‫"כלי נשק"‪ -‬כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה‪ ,‬התש"ט‪,1949-‬‬
‫חומר נפץ כמשמעותו בחוק חומרי נפץ‪ ,‬התשי"ד‪ ,1954-‬וסכין‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 184‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,1977-‬או נשק‬
‫אחר‪.‬‬
‫"פקודת החיפוש"‪ -‬פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬התשכ"ט‪.1969-‬‬
‫"קצין מוסמך"‪ -‬קצין משטרה שהסמיך לכך המפקח הכללי של‬
‫המשטרה או קצין צבא הגנה לישראל שהסמיך לכך ראש המטה‬
‫הכללי של צבא הגנה לישראל‪.‬‬
‫"שומר"‪ -‬מי שמבצע שמירה על היישוב שלגביו נתן השר‬
‫לביטחון הפנים צו כאמור בסעיף קטן (ב)(‪ ,)1‬כשהוא מבצע אחד‬
‫מאלה‪:‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫מבצע חובת שמירה לפי חוק זה;‬

‫(‪)2‬‬

‫מבצע שמירה על היישוב על פי חוק עזר של רשות‬
‫מקומית המסדיר שירותי שמירה שלא על פי חוק זה‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הביטחון‪,‬‬
‫רשאי לקבוע בצו כי לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני‬
‫פעולות איבה ברשות מקומית שעליה הוטל צו שמירה יהיו‬
‫לשומר הסמכויות המפורטות לפי סעיף זה‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫קבע השר לביטחון הפנים צו כאמור בפסקה (‪ )1‬לענין‬
‫רשות מקומית מסוימת ואישר קצין מוסמך כי התקיימו‬
‫‪156‬‬

‫בשומר שבאותה רשות מקומית התנאים שלהלן יהיו‬
‫נתונות לשומר הסמכויות המפורטות בסעיפים קטנים (ג)‬
‫עד (ה)‪:‬‬
‫(א)‬

‫הוא בעל רישיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי‬
‫היריה‪ ,‬התש"ט‪,1949-‬או בעל תעודת הרשאה לפי‬
‫החוק האמור;‬

‫(ב)‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות‬
‫הנתונות לשומר לפי חוק זה‪ ,‬על פי אמות המידה‬
‫שנקבעו על ידי קצין מוסמך;‬

‫(ג)‬

‫לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעולות‬
‫איבה‪ ,‬רשאי השומר‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לדרוש מאדם הנכנס לתחומה של רשות‬
‫מקומית‪ ,‬למסור לו את שמו ומענו ולהציג‬
‫בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת‬
‫המעידה על זהותו‪ ,‬שהוא חייב בהחזקתה‬
‫לפי כל דין;‬

‫(‪)2‬‬

‫לערוך חיפוש בכליו של אדם וברכבו בעת‬
‫כניסתם לתחומה של הרשות המקומית‪:‬‬

‫(‪)3‬‬

‫להשתמש בסמכויות האמורות בפסקאות‬
‫(‪ )1‬ו(‪ )2‬וכן לערוך חיפוש על פני גופו של‬
‫אדם‪ ,‬בעת הימצאותו בתחומה של הרשות‬
‫המקומית‪ ,‬אם היה לשומר חשד שהאדם‬
‫נושא עמו שלא כדין כלי נשק;‬

‫(‪)4‬‬

‫לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור‬
‫שהתגלה אגב החיפוש; חפץ שנתפס לפי‬
‫פסקה זו יימסר בהקדם למשטרה ויחולו‬
‫עליו הוראות הפרק הרביעי לפקודת‬
‫החיפוש‪.‬‬

‫(ד)‬

‫חיפוש על פני גופו של אדם הכרוך במגע גופני‪,‬‬
‫ייערך על ידי בן מינו של האדם‪ ,‬אלא אם כן לא‬
‫ניתן לעשות כן בנסיבות הענין ויש בדחיית החיפוש‬
‫סיכון בלתי סביר לביטחון הציבור‪.‬‬

‫(ה)‬

‫(‪)1‬‬

‫סירב אדם לדרישת הזדהות או לעריכת‬
‫חיפוש לפי סעיף זה‪ ,‬רשאי שומר למנוע‬
‫מאדם או מרכב את הכניסה לתחומה של‬
‫הרשות המקומית‪ ,‬ואם היה לו חשד כי‬
‫האדם נושא שלא כדין כלי נשק‪ ,‬רשאי הוא‬
‫לעכב את האדם עד לבואו של שוטר וכן‬
‫לערוך את החיפוש על אף הסירוב‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫על עיכוב לפי סעיף קטן זה יחולו‪ ,‬בשינויים‬

‫‪157‬‬

‫המחויבים‪ ,‬הוראות סעיפים ‪72‬עד ‪ 74‬לחוק‬
‫סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪-‬‬
‫מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪ ,1996-‬והוראות סעיף‬
‫‪ 44‬לפקודת החיפוש‪.‬‬
‫(‪)3‬‬

‫(ו)‬

‫(ז)‬

‫*‬

‫‪.274‬‬

‫סירב החשוד לעיכוב‪ ,‬רשאי השומר‬
‫להשתמש בכוח סביר לצורך העיכוב עד‬
‫לבואו של שוטר‪.‬‬

‫שומר לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי‬
‫סעיף זה‪ ,‬אלא בעת מילוי תפקידו ואם הוא עונד‪,‬‬
‫באופן גלוי לעין‪ ,‬תג המזהה אותו ואת תפקידו והוא‬
‫נושא עמו תעודה התומה בידי קצין מוסמך המעידה‬
‫על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יראה על פי‬
‫דרישה‪.‬‬
‫מצא קצין מוסמך כי שומר עשה שימוש שלא כדין‬
‫בסמכויותיו או מצא שלא התקיים בו עוד תנאי‬
‫מהתנאים האמורים בסעיף קטן (ב)(‪ ,)2‬רשאי הוא‪,‬‬
‫לאחר שנתן לשומר הזדמנות להשמיע את טענותיו‬
‫בפניו‪ ,‬לבטל או להתלות את השימוש בסמכויות‬
‫כאמור בסעיף זה וליטול ממנו את תעודתו‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים)‪ ,‬התשס"ה‪.2005 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.840 ,778‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים)‪ ,‬התשס"ו‪.2006 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.320‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א‪1961-‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫הגבלת החובה מבחינת הזמן‬
‫(א)‬

‫לא יחוייב אדם בשמירה יותר מפעמיים בחודש ובסך הכל לא יותר‬
‫מעשר שעות בחודש בתקופה שבין א' בתשרי ול' בניסן‪ ,‬ולא יותר‬
‫משמונה שעות בחודש בתקופה שבין א' באייר וכ"ט באלול‪ ,‬אלא‬
‫אם אלוף הפיקוד או מפקד משטרת מחוז‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬ראה הכרח‬
‫מטעמי בטחון להורות‪ ,‬בדרך כלל או לישוב פלוני או לכמה‬
‫ישובים‪ ,‬על הגדלת מספר השעות או הפעמים (בסעיף זה ‪ -‬הוראת‬
‫הגדלה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקפה של הוראת הגדלה היא לשלושים יום מדי שנה זולת אם שר‬
‫הביטחון או שר המשטרה‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬אישר‪ ,‬לאחר התייעצות‬
‫בשר הפנים ובועדת החוץ והבטחון של הכנסת‪ ,‬תקופות תוקף‬
‫נוספות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראת הגדלה אינה טעונה פרסום ברשומות‪.‬‬

‫(ד)‬

‫לענין סעיף זה יבואו במנין זמני השמירה גם השעות והימים שבהם‬

‫‪158‬‬

‫מילא אדם חובת אבטחה לפי תקנות‪-‬שעת‪-‬חירום (אבטחת מוסדות‬
‫חינוך)‪ ,‬תשל"ד‪.1974 -‬‬
‫‪.275‬‬

‫חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ו‪1996-‬‬
‫סעיף ‪12‬ד‪:‬‬

‫ביצוע‬
‫על אף הוראות סעיף ‪ 15‬וכל חוק אחר‪ ,‬השר לבטחון הפנים ממונה על‬
‫ביצוע סעיפים ‪12‬א ובנוסף‪ ,‬ובנפרד שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע‬
‫סעיפים ‪12‬א(א) ו‪(-‬ב)‪ ,‬לענין עבירות שעבר מעביד או מתווך כוח אדם‪.‬‬

‫‪.276‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪57‬א‪:‬‬

‫איסור מנהלי על שימוש ברכב‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫מצא שוטר‪ ,‬לאחר שקילתו של רכב מסחרי‪ ,‬כי הוביל אדם‬
‫מטען ברכב כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען‬
‫המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון‬
‫הרכב‪ ,‬רשאי הוא למסור לנהג הודעה האוסרת את‬
‫השימוש ברכב (להלן – הודעת איסור שימוש) לתקופה‬
‫של ‪ 30‬ימים‪ ,‬ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה‬
‫הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה‪ ,‬או שניתן‬
‫לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף ‪57‬ג – לתקופה של ‪60‬‬
‫ימים‪ ,‬וליטול את רשיון הרכב;‬

‫(‪)2‬‬

‫היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן‬
‫העבירות המפורטות בחלק א' לתוספת השביעית‪ ,‬רשאי‬
‫הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או‬
‫ליטול ממנו את רישיון הרכב‪ ,‬והוראות סעיף ‪(47‬ג)‪( ,‬ד)‬
‫ו‪(-‬ו) יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד‬
‫להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג‪ ,‬רשאי הוא למסור לו‬
‫הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה‬
‫של ‪ 30‬ימים‪ ,‬ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה‬
‫הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף זה‪ ,‬או שניתן‬
‫לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף ‪57‬ג – לתקופה של ‪60‬‬
‫ימים‪ ,‬וליטול את רישיון הרכב;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנס‪.‬‬

‫בהודעת איסור שימוש יצוינו אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫המקום שבו יש לפרוק את המטען שהובל ברכב או שבו‬
‫יש להוריד נוסעים המוסעים ברכב‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬לרבות‬
‫הוראות בדבר פריקת המטען העודף‪ ,‬אם פריקתו במקום‬
‫שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות הענין והוראות‬
‫בדבר הורדת נוסעים שמוסעים שלא כדין אם הורדתם‬
‫במקום שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות הענין;‬
‫לענין זה‪" ,‬מטען עודף" — מטען שמשקלו כמשקל‬
‫ההפרש שבין המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב לבין‬
‫משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו;‬

‫‪159‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.277‬‬

‫המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש‪,‬‬
‫אשר ייבחר בהתחשב בהצעתו של הנהג מבין המגרשים‬
‫שיועדו לכך; השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהסכמת שר‬
‫התחבורה ובאישור ועדת הכלכה של הכנסת‪ ,‬יקבע‬
‫הוראות לענין זה‪ ,‬לרבות לענין אופן קביעתם של מגרשים‬
‫שיועדו להעמדת רכב במהלך תקופת איסור שימוש‬
‫והרשות המוסמכת לקבעם‪ ,‬מספרם‪ ,‬מיקומם וגודלם של‬
‫מגרשים כאמור ואופן השמירה והפיקוח על כלי רכב‬
‫שיועמדו בהם‪ ,‬וכן לענין שיעור ההוצאות בשל שינוע כלי‬
‫רכב למגרשים שנקבעו לפי פסקה זו ובשל העמדתם בהם;‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪57‬ו‪:‬‬

‫איסור שימוש ברכב ‪ -‬ביצוע ופיקוח‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם שר התחבורה‪ ,‬רשאי לקבוע‬
‫דרכים לביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לפי‬
‫הוראות סעיפים ‪57‬א עד ‪57‬ג‪ ,‬לרבות גרירת הרכב‪ ,‬אחסנתו או‬
‫נעילת גלגליו כאמור בסעיף ‪70‬א‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לצורך פיקוח על ביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש‪,‬‬
‫שניתנו לפי הוראות סעיפים ‪57‬א עד ‪57‬ג‪ ,‬תהיה לשוטר סמכות‬
‫כניסה לכל מקום שבו אמור הרכב להימצא או שיש לו יסוד סביר‬
‫להניח שהרכב נמצא בו‪.‬‬

‫*‬

‫מכח סמכות זו הותקנו תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב – מגרשי אחסנה) (הוראת‬
‫שעה)‪ ,‬התשס"ו – ‪.2006‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.616‬‬

‫‪.278‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪61‬א‪:‬‬

‫מאגר מידע – נהגים שנפסלו מלהחזיק רישיון נהיגה‬
‫(א)‬

‫משטרת ישראל תנהל מאגר מידע‪ ,‬שבו ייכללו הנתונים המפורטים‬
‫בסעיף קטן (ב)‪ ,‬לגבי כל אדם שהורשע בעבירת תעבורה או‬
‫בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב‪ ,‬ובית המשפט פסל‬
‫אותו‪ ,‬בפסק דין אחד‪ ,‬מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על‬
‫‪ 60‬ימים (בסעיף זה – פסילה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫מאגר המידע יכלול נתונים אלה‪:‬‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫שמו הפרטי של האדם‪ ,‬שם משפחתו ומספר הזהות שלו;‬

‫(‪)2‬‬

‫משך תקופת הפסילה‪ ,‬וכן מועדי תחילתה וסיומה‬
‫המחושבים לפי הוראות הפקודה;‬

‫(‪)3‬‬

‫תנאים וסייגים לענין תחולת הפסילה‪ ,‬לרבות תנאים‬
‫וסייגים לפי סעיפים ‪36‬א ו‪41-‬א‪.‬‬

‫קבע בית המשפט כי הפסילה תהיה על תנאי לפי הוראות סעיף ‪,36‬‬

‫‪160‬‬

‫לא ייכללו במאגר המידע נתונים לגבי אותה פסילה‪ ,‬כל עוד לא‬
‫הופעל התנאי‪.‬‬
‫(ד)‬

‫בוטלה הפסילה או הסתיימה תקופת הפסילה‪ ,‬יימחק המידע‬
‫המתייחס לאותה פסילה ממאגר המידע‪.‬‬

‫(ה)‬

‫מאגר המידע יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של‬
‫משטרת ישראל ובכל דרך נוספת שקבע השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫(ו)‬

‫אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון‪ ,‬שלם‪ ,‬ברור‬
‫או מעודכן‪ ,‬רשאי לפנות למשטרת ישראל בבקשה לתקן‬
‫את המידע או למחקו (בסעיף זה – בקשה)‪.‬‬

‫(ז)‬
‫(ח)‬

‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל תודיע למבקש על החלטתה בבקשה;‬
‫(‪)2‬‬
‫החליטה משטרת ישראל להיעתר לבקשה‪ ,‬תבצע את‬
‫השינויים הנדרשים במאגר המידע‪ ,‬בתוך פרק זמן שנקבע‬
‫בתקנות‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיף ‪ 3‬לחוק המרשם‬
‫הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א‪.1981-‬‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.279‬‬

‫השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה‪ ,‬והוא‬
‫רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים‪,‬‬
‫ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות‬
‫לביצועו‪ ,‬ובכלל זה הוראות לענין –‬
‫(א)‬

‫עדכון המידע הכלול במאגר המידע‪ ,‬לרבות דרכי‬
‫קבלת מידע ממנהל בתי המשפט;‬

‫(ב)‬

‫דרכי הגשת בקשה;‬

‫(ג)‬

‫תוכן ההודעה על החלטת משטרת ישראל בבקשה‬
‫ודרכי מסירתה‪.‬‬

‫תקנות לפי פסקה (‪()1‬א) שענינן דרכי קבלת מידע ממנהל‬
‫בתי המשפט‪ ,‬טעונות גם הסכמת שר המשפטים‪.‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪69‬א‪:‬‬

‫ניקוד בעבירות תעבורה‬
‫(א)‬

‫שר התחבורה‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים‪ ,‬רשאי לקבוע בתקנות‬
‫שיטה לרישום נקודות על עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל‬
‫רשיון נהיגה (להלן ‪ -‬שיטת הניקוד)‪ ,‬ולקבוע את סוג העבירות‬
‫ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל הרשיון על עבירה שבה‬
‫הורשע‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר התחבורה רשאי לקבוע בתקנות‪ ,‬באישור ועדת הכלכלה של‬
‫הכנסת‪ ,‬אמצעי תיקון שיוטלו על בעל רשיון נהיגה שנרשמו‬
‫נקודות לחובתו לפי שיטת הניקוד‪ ,‬וביניהם ‪ -‬בדיקות רפואיות‪,‬‬
‫בחינות‪ ,‬הסברה‪ ,‬הדרכה ופסילה מהחזיק ברשיון נהיגה‪.‬‬
‫‪161‬‬

‫(ג)‬

‫אמצעי תיקון לפי סעיף קטן (ב) יהיו בנוסף לכל עונש שהטיל בית‬
‫המשפט על בעל הרשיון בשל עבירה שהרשיע אותו בה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה‪ ,‬יצוין‬
‫בטופס ההודעה מספר הנקודות שיירשמו לחובתו של אותו אדם אם‬
‫יורשע בעבירה; השר לביטחון הפנים‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר‬
‫התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע דרכים‬
‫אחרות או נוספות למתן מידע בדבר מספר הנקודות שבהן יחויב‬
‫אדם בשל הרשעתו בעבירת תעבורה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב) (הוראת‬
‫שעה)‪ ,‬התשס"ה‪.2005 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.1003‬‬

‫‪.280‬‬

‫חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬באישור ועדת הפנים ואיכות‬
‫הסביבה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫‪.281‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:26‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה‪ ,‬למעט‬
‫פרק ב'‪ ,‬סימנים א' ו‪-‬ג' בפרק ג'‪ 1‬ופרק ג'‪ ,2‬והוא‬
‫רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו‪ ,‬ובין‬
‫השאר בענינים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫תנאי הכשרה לקציני פיקוח;‬

‫(‪)2‬‬

‫ניהול המרשם ‪ -‬בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת‬
‫החוקה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח)‪ ,‬התשס"ז‪-‬‬
‫‪.2006‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.96‬‬

‫‪.282‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:34‬‬

‫תחילה‪ ,‬תחולה והחלה הדרגתית‬
‫(א)‬

‫תחילתו של חוק זה ביום ט' בתשרי התשס"ו (‪ 1‬באוקטובר ‪)2006‬‬
‫(בחוק זה‪ -‬יום התחילה)‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫‪.283‬‬

‫(‪)1‬‬

‫שביום התחילה יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין‬
‫שנידון למאסר בפועל‪ ,‬ריצה את מלוא תקופת המאסר‬
‫שהוטל עליו‪ ,‬ולא שוחרר על תנאי;‬

‫(‪)2‬‬

‫שעד יום י"ט בתשרי התשס"ח (‪ 1‬באוקטובר ‪)2007‬‬
‫יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שהורשע בביצוע‬
‫עבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין;‬

‫(‪)3‬‬

‫שעד יום ב' בתשרי התשס"ט (‪ 1‬באוקטובר ‪ )2008‬יחולו‬
‫הוראות חוק זה על כל עבריין מין שנידון למאסר בפועל‬
‫אף אם לא סיים לרצות את מלוא תקופת המאסר שהוטלה‬
‫עליו;‬

‫(‪)4‬‬

‫שעד יום ד' בתשרי התשע"ב (‪ 2‬באוקטובר ‪ )2011‬יחולו‬
‫הוראות חוק זה על כלל עברייני המין‪.‬‬

‫חוק זה יחול‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬על כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫טרם ניתנה הכרעת דין בענינו;‬

‫(‪)2‬‬

‫הורשע וטרם נגזר דינו;‬

‫(‪)3‬‬

‫נידון לעונש מאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק זה טרם‬
‫שוחרר ממאסר;‬

‫(‪)4‬‬

‫בית משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק זה‬
‫טרם שוחרר מאשפוז‪.‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫‪.284‬‬

‫הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה‪ ,‬במועדים שייקבעו בצווים שיוציא‬
‫השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הרווחה ועם שר‬
‫המשפטים‪ ,‬ובלבד‪-‬‬

‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם ראש‬
‫הממשלה ושר הבטחון ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫שינוי התוספות וסייג לתחולה‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם השר הממונה‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ ,10‬ובאישור‬
‫ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לשנות את‬
‫התוספות‪ ,‬מטעמים של בטחון המדינה‪ ,‬שלום הציבור ובטחונו;‬
‫שינוי כאמור בתוספות הראשונה‪ ,‬השניה והרביעית טעון גם אישור‬
‫ראש הממשלה‪.‬‬

‫‪163‬‬

‫‪.285‬‬

‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫סעיף ‪18‬א‪:‬‬

‫איסור שימוש במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות האזרחית‬
‫הפלסטינית ואיסור תיקון רכב בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה ‪-‬‬
‫"ההסכם" ו"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" ‪ -‬כהגדרתם‬
‫בסעיף ‪ 1‬לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש]‪ ,‬תש"ל‪;1970-‬‬
‫"מוצר תעבורה" ‪ -‬מכלל‪ ,‬מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או‬
‫המורכב ברכב לרבות חלק חילוף וכל מוצר שהוא חלק מציוד‬
‫הרכב;‬
‫"מוצר תעבורה משומש" ‪ -‬מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם‬
‫הרכבתו מחדש באותו רכב;‬
‫"רכב" ‪ -‬רכב מנועי כהגדרתו בפקודה;‬
‫"תיקון רכב" – תיקון או טיפול מכני‪ ,‬חשמלי או אלקטרוני שבוצע‬
‫ברכב‪ ,‬לרבות פחחות וצביעה וכן תיקון מערכת מיזוג אוויר או‬
‫טיפול בה‪.‬‬
‫לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות‬
‫האזרחית הפלסטינית‪.‬‬

‫(ב)‬
‫(ב‪)1‬‬

‫(ב‪)2‬‬

‫לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות‬
‫האזרחית הפלסטינית‪.‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לא ימסור אדם רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית‬
‫הפלסטינית‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫לא יעביר אדם רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי‬
‫האחריות האזרחית הפלסטינית‪.‬‬

‫היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירה לפי סעיף קטן (ב‪,)1‬‬
‫רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להילוות אליו אל קצין משטרה או‬
‫ליטול ממנו את רישיון הרכב‪ ,‬והוראות סעיף ‪(47‬ג)‪( ,‬ד) ו‪(-‬ו)‬
‫לפקודה יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד‬
‫להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם‪ ,‬רשאי הוא למסור לו‬
‫הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה וליטול את רישיון‬
‫הרכב שלו לתקופות המפורטות להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית‬
‫באמצעות רכב אחר – לתקופה של עד ‪ 30‬ימים ברכב‬
‫וברכב שבאמצעותו הועבר כאמור‪ ,‬ואם במהלך שלוש‬
‫השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש לפי פסקה‬
‫זו – לתקופה של עד ‪ 60‬ימים;‬

‫(‪)2‬‬

‫אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית‬
‫שלא באמצעות רכב אחר – לתקופה של עד שבעה ימים‪.‬‬

‫‪164‬‬

‫‪.286‬‬

‫(ב‪)3‬‬

‫בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב‪ )2‬תצוין הסיבה לאיסור השימוש‬
‫ברכב ולנטילת רישיון הרכב‪.‬‬

‫(ב‪)4‬‬

‫על איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה יחולו הוראות הפקודה‬
‫כמפורט בתוספת השניה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫(בוטל)‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה‪ ,‬והוא רשאי‪,‬‬
‫בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪,‬‬
‫להתקין תקנות לביצועו‪.‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות)‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫סמכויות בדיקה וחיפוש‬
‫השר לביטחון פנים או שר הביטחון‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬רשאי לקבוע סוגי‬
‫(א‪ )1‬פעולות המנויות בפסקאות (‪ )4‬ו‪ )5(-‬של סעיף קטן (א)‪ ,‬שאותם‬
‫לא יהיה מוסמך מאבטח לבצע‪ ,‬או שלא יהיה מוסמך לבצעם אלא‬
‫בפיקוח ובקרה של שוטר‪ ,‬חייל מוסמך או עובד ציבור‪ ,‬המצוי‬
‫בנקודת הבדיקה‪.‬‬

‫*‬

‫הוספת סעיף ‪(11‬א‪ )1‬לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות‬
‫שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו‪ ,1996 -‬נעשתה עשתה כתיקון חקיקה עקיף‪,‬‬
‫במסגרת סעיף ‪ 13‬לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪.2005 -‬‬

‫‪.287‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:102‬‬

‫חיסיון חומר תחקיר‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה ‪-‬‬
‫"גוף חוקר" – רשות המוסמכת על פי דין לחקור עבירות פליליות;‬
‫"גוף ציבורי" – משרדי הממשלה‪ ,‬או גוף אחר שהשר קבעו בצו;‬
‫"פעילות מבצעית" – לרבות אימון;‬
‫"תחקיר" ‪ -‬בירור שנערך במשטרת ישראל‪ ,‬בהתאם לנהלים‬
‫שהוציא המפקח הכללי או מי מטעמו‪ ,‬בנוגע לאירוע שהתרחש‬
‫במהלך פעילות מבצעית שהיא אחת מהמפורטות להלן‪ ,‬או בקשר‬
‫אליה‪:‬‬
‫‪...‬‬

‫*‬

‫מכח סמכות זו הוצא צו המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‬
‫(קביעת גוף ציבורי)‪ ,‬התשס"ח‪.2008-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.1015‬‬

‫‪.288‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪165‬‬

‫סעיף ‪:103‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; ואולם‬
‫תקנות לענין סעיף ‪ 76‬ייקבעו בהתייעצות עם שר המשפטים‪.‬‬

‫‪.289‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:104‬‬

‫שינוי התוספת‬
‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫לשנות את התוספת‪.‬‬

‫‪.290‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫איסור הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.291‬‬

‫בסעיף זה‪" ,‬חפץ אסור" – כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫כלי יריה – כהגדרתו בחוק כלי היריה‪ ,‬התש"ט‪;1949-‬‬

‫(‪)2‬‬

‫חומר נפץ – כהגדרתו בחוק חומרי נפץ‪ ,‬התשי"ד‪;1954-‬‬

‫(‪)3‬‬

‫סכין ואולר – כהגדרתם בסעיף ‪ 184‬לחוק העונשין‪ ,‬וכל‬
‫נשק קר אחר;‬

‫(‪)4‬‬

‫חומר מסוכן – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים‪,‬‬
‫התשנ"ג‪;1993-‬‬

‫(‪)5‬‬

‫מכלול האמצעים הכימיים שהפעלתם גורמת לקולות נפץ‪,‬‬
‫עשן או אור‪ ,‬לרבות חזיזים;‬

‫(‪)6‬‬

‫חפץ שהחזקתו או השימוש בו מהווים עבירה;‬

‫(‪)7‬‬

‫חפץ שקבע השר לביטחון הפנים בתוספת השלישית;‬

‫(‪)8‬‬

‫כל חפץ‪ ,‬לרבות בעל חיים‪ ,‬שלדעת קצין משטרה שהוסמך‬
‫לכך על ידי המפכ"ל (בסעיף זה – הקצין המוסמך)‪ ,‬יש בו‬
‫או בשימוש בו כדי לפגוע בשלום הציבור‪ ,‬בבטיחות או‬
‫בסדר במקום שבו מתקיים אירוע ספורט‪ ,‬והודעה על כך‬
‫הוצגה באופן נראה לעין במקום הכניסה לאירוע או שהודע‬
‫על כך בדרך סבירה אחרת במקום האירוע (בסעיף זה –‬
‫חפץ אסור מוכרז)‪.‬‬

‫השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע‪ ,‬בצו‪ ,‬בתוספת השלישית‪ ,‬חפץ‬
‫אסור נוסף על רשימת החפצים האסורים המוגדרים בסעיף קטן‬
‫(א)(‪ )1‬עד (‪.)6‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:49‬‬

‫בדיקת רכב מנועי והודעת אי‪-‬שימוש‬

‫‪166‬‬

‫(א)‬

‫מפקח או מפקח הגנת הסביבה (בסעיף זה – מפקח) ושוטר רשאים‬
‫לעכב רכב מנועי לצורך בדיקת זיהום האוויר הנפלט ממנו (בסעיף‬
‫זה – בדיקה ראשונית) ולבצע בו בדיקה כאמור‪ ,‬ובלבד שהבדיקה‬
‫תבוצע במהירות האפשרית; עיכוב לפי סעיף קטן זה על ידי מפקח‬
‫ייערך במקום ובדרך שתואמו עם משטרת ישראל; בסעיף זה‪,‬‬
‫"בדיקה" – בדיקה באמצעות מכשיר‪ ,‬כפי שקבע השר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫התעורר חשד‪ ,‬בעקבות הבדיקה הראשונית‪ ,‬לביצוע עבירה לפי‬
‫חוק זה ונדרשת בדיקה נוספת‪ ,‬רשאי מפקח או שוטר לעכב את‬
‫הרכב לבדיקה נוספת‪ ,‬ובלבד שבדיקה נוספת תבוצע במהירות‬
‫האפשרית‪.‬‬

‫(ז)‬

‫לא יעשה מפקח שימוש בסמכויות לפי סעיף זה אלא לאחר‬
‫שנתקיימו כל אלה‪:‬‬

‫(ח)‬

‫‪.292‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא עבר הכשרה נוספת לעניין דרך הפעלת הסמכויות על‬
‫פי סעיף זה‪ ,‬כפי שהורו השר לביטחון הפנים והשר‪ ,‬וזאת‬
‫מלבד הכשרתו כמפקח לפי סעיף ‪ ,42‬או לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‬
‫הגנת הסביבה‪ ,‬לפי העניין;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא הזדהה כאמור בסעיף ‪ 44‬או בסעיף ‪ 7‬לחוק הגנת‬
‫הסביבה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫מפקח או שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב‪ ,‬לשם מילוי הוראות סעיף‬
‫זה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫לעצור את רכבו;‬

‫(‪)2‬‬

‫להציג לפניו את רישיון הרכב‪ ,‬רישיון הנהיגה‪ ,‬תעודת‬
‫זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו‪ ,‬שהוא‬
‫חייב בהחזקתה על פי כל דין;‬

‫(‪)3‬‬

‫למסור לו את רישיון הרכב‪.‬‬

‫חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה‪ ,‬והוא רשאי‬
‫להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי הגשת בקשה‬
‫וערעור לבית משפט לפי סעיף ‪(2‬ה)‪ ,‬והדיון בהן‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫‪.293‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫הקמת הרשות ותפקידיה‬
‫(א)‬

‫מוקמת בזה במשרד לביטחון הפנים‪ ,‬הרשות להגנה על עדים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תפקידי הרשות הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫להחליט אם לכלול עד מאוים בתכנית הגנה‪ ,‬לקבוע את‬
‫פרטי תכנית ההגנה המתאימה לעד מוגן‪ ,‬לספק הגנה וסיוע‬
‫לעד מוגן בהתאם לתכנית ההגנה שנקבעה בעבורו ולערוך‬
‫הערכת סכנה מעודכנת בקשר לעד מוגן‪ ,‬והכל לפי הוראות‬
‫חוק זה;‬

‫(‪)2‬‬

‫לפתח‪ ,‬בהתייעצות עם המשטרה‪ ,‬תורה מקצועית כוללת‬
‫להגנה על עדים מאוימים (בחוק זה – התורה המקצועית)‪,‬‬
‫לרבות אמות מידה להערכת הסיכון הנשקף להם‪ ,‬וכן‬
‫שיטות ואמצעים להגנה עד עדים מאוימים ועל בני‬
‫משפחותיהם לפי הצורך;‬

‫(‪)3‬‬

‫לקבוע‪ ,‬יחד עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר‪ ,‬מנגנונים‬
‫לשיתוף פעולה לשם הבטחת התאמתה של תכנית הגנה‬
‫לעד מוגן וביצועה;‬

‫(‪)4‬‬

‫לקבוע‪ ,‬יחד עם המשטרה‪ ,‬נוהלי שיתוף פעולה לעניין‬
‫אבטחת עדים מאוימים וחלוקת האחריות להגנה על עדים‬
‫כאמור בין המשטרה לבין הרשות וכן הגדרת רמות אבטחה‬
‫שונות לעדים מוגנים לעומת עדים מאוימים שלא נכללו‬
‫בתכנית הגנה (בחוק זה – נוהלי שיתוף הפעולה);‬

‫(‪)5‬‬

‫לפעול‪ ,‬בשיתוף עם ועדת ההיגוי והמשטרה‪ ,‬להגברת‬
‫ביטחונם של עדים‪ ,‬לחיזוק החובה האזרחית של שיתוף‬
‫פעולה וסיוע לרשויות אכיפת החוק בגילוי עבריינים‬
‫והבאתם לדין‪ ,‬ולקידום יוזמות חקיקה והסדרים הנדרשים‬
‫לצורך המטרות האמורות;‬

‫(‪)6‬‬

‫לקדם‪ ,‬בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר‪,‬‬
‫שיתוף פעולה עם מדינות אחרות או עם רשויות מוסמכות‬
‫זרות בתחום ההגנה על עדים‪ ,‬ובכלל זה ליזום ולסייע ככל‬
‫הנדרש בקידום התקשרויות והסכמים בנושא;‬

‫(‪)7‬‬

‫כל תפקיד נוסף בתחום ההגנה על עדים שיטיל עליה השר‪.‬‬

‫(ג)‬
‫(‪)1‬‬

‫הרשות תפעל לביצוע תפקידיה לפי סעיף‬
‫קטן (ב)‪ ,‬ובכלל זה –‬
‫תעסיק מאבטחים בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪;11‬‬
‫‪168‬‬

‫(‪)2‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪.294‬‬

‫תפעל להכשרת מקומות מתאימים בישראל‬
‫או מחוץ לישראל‪ ,‬לשם שמירה על עדים‬
‫מוגנים ואבטחתם;‬
‫תקבע‪ ,‬בכפוף להוראות חוק זה ולתקנות‬
‫שהותקנו לפיו‪ ,‬נוהלי עבודה ליישום תכניות‬
‫הגנה‪ ,‬נהלים לאבטחת מידע ולכל עניין אחר‬
‫שבתחום תפקידי הרשות; נוהלי הרשות אינם‬
‫טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי‬
‫אחר‪ ,‬ואופן שמירתם‪ ,‬לרבות הגדרת סיווגם‬
‫והפצתם‪ ,‬ייקבע בנהלים‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫כהונת מנהל הרשות‬
‫(א)‬

‫תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים מיום מינויו ורשאי‬
‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם ועדת ההיגוי ובאישור הממשלה‪,‬‬
‫להאריך תקופה זו לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;‬

‫(‪)2‬‬

‫חדל להתקיים במנהל תנאי מהתנאים האמורים בסעיף‬
‫‪(5‬ב);‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא הועבר מתפקידו או פוטר לפי חוק שירות המדינה‬
‫(משמעת);‬

‫(‪)4‬‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ונציב‬
‫שירות המדינה‪ ,‬החליט לבטל את מינויו לאחר שהוכח‬
‫להנחת דעתו אחד מאלה‪:‬‬
‫(א)‬

‫הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי;‬

‫(ב)‬

‫נקבעה תקופת ניסיון למינויו ונמצא במהלך אותה‬
‫תקופה כי אינו מתאים למלא את התפקיד; חלפה‬
‫תקופת הניסיון או שלא נקבעה תקופה כאמור –‬
‫נמצא כי אינו מתאים עוד למלא את התפקיד;‬

‫(ג)‬

‫נבצר ממנו‪ ,‬דרך קבע או לתקופה העולה על שישה‬
‫חודשים‪ ,‬למלא את תפקידו;‬

‫(ד)‬

‫הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה‬
‫או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל;‬

‫(ה)‬

‫הוא הושעה מתפקידו בהתאם להוראות חוק שירות‬
‫המדינה (משמעת)‪ ,‬לתקופה העולה על שישה‬
‫חודשים‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫‪.295‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫עובדי הרשות‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה;‬

‫(‪)2‬‬

‫לא יועסק אדם כעובד הרשות אלא אם כן ניתן‪ ,‬נוסף על‬
‫כל אישור הנדרש לעניין התאמתו הביטחונית‪ ,‬אישור מאת‬
‫המשטרה כי אין מניעה למנותו לתפקיד מטעמים של שלום‬
‫הציבור וביטחונו‪ ,‬לרבות מפאת עברו הפלילי‪.‬‬

‫על אף האמור בחוק שירות המדינה (מינויים)‪ ,‬רשאי השר‪ ,‬לאחר‬
‫התייעצות עם נציב שירות המדינה‪ ,‬לקבוע בתקנות או בכללים‬
‫הוראות אחרות מאלה החלות בשירות המדינה‪ ,‬לעניין ארגון וניהול‬
‫כוח האדם ברשות‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬והכל בכפוף להוראות חוק‬
‫יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה‪ ,1985-‬והוראות חוק התקציב השנתי‪.‬‬
‫על אף האמור בחוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬רשאי‬
‫(‪)1‬‬
‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה ובאישור‬
‫ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שישיבותיה בעניין‬
‫זה יהיו חסויות‪ ,‬לקבוע בצו הוראות מיוחדות בדבר‬
‫המשטר והמשמעת שיחולו ברשות‪ ,‬ובכלל זה הוראות‬
‫בדבר תחולת הוראותיו של חוק שירות המדינה (משמעת)‪,‬‬
‫בשינויים כפי שיקבע‪ ,‬לרבות לעניין הרכב בית הדין‬
‫למשמעת וסדרי הדין בדיון המשמעתי בתחומים שיקבע;‬
‫(‪)2‬‬

‫צו כאמור בפסקה (‪ )1‬יכול שיקבל גם את המידה והאופן‬
‫שבהם יחולו על עובדי הרשות הוראות ארגוניות הכלולות‬
‫בתקנה‪ ,‬הוראה‪ ,‬נוהג‪ ,‬הסדר ארגוני או הסכם כללי החלים‬
‫על שאר עובדי המדינה‪ ,‬ובלבד שניתן‪ ,‬לעניין זה‪ ,‬גם‬
‫לאחר התייעצות עם שר האוצר;‬

‫(‪)3‬‬

‫צו לפי סעיף זה אינו טעון פרסום ברשומות והוא יובא‬
‫לידיעת העובדים בדרך שתיקבע בצו‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי‬
‫לקבוע הגבלות על עובדי הרשות בתקופת עבודתם ולאחריה ככל‬
‫שהדבר דרוש לשם מילוי תפקידי הרשות‪ ,‬להבטחת טוהר המידות‬
‫ברשות או לשם שמירה על ביטחונם האישי של עובדי הרשות‬
‫ועובדיה לשעבר‪ ,‬וכן רשאי הוא לקבוע כאמור הוראות לעניין‬
‫פיצוי שיינתן לעובדים כאמור בשל הגבלות שיוטלו עליהם לפי‬
‫סעיף קטן זה; אין בהוראות לפי סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות‬
‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט‪.1969-‬‬

‫(ה)‬

‫בלי לגרוע מההוראות לפי סעיף קטן (ד)‪ ,‬ההוראות לפי סעיפים ‪5‬א‬
‫עד ‪5‬ד לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט‪-‬‬
‫‪ ,1969‬יחולו על מי שפרש מהרשות‪ ,‬בשינויים ובהתאמות שיקבע‬
‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים; שינויים‬
‫והתאמות כאמור אינם טעונים פרסום ברשומות; ואולם הודעה על‬
‫ההגבלות והאיסורים שיחולו על עובדי הרשות לאחר פרישתם‬
‫בהתאם להוראות לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלט לפי סעיף‬
‫קטן זה‪ ,‬תינתן לעובדי הרשות עם קבלתם לעבודה ברשות ובסמוך‬

‫‪170‬‬

‫לפני מועד פרישתם ממנה‬
‫‪.296‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫הוראות לעניין הזדהות מאבטח‬
‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שישיבותיה בעניין‬
‫זה יהיו חסויות‪ ,‬רשאי לקבוע בכללים הוראות לעניין הזדהות מאבטח‬
‫בנסיבות כאמור בסעיף ‪(12‬ד)(‪.)2‬‬

‫‪.297‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:22‬‬

‫שינוי זהות של עד מוגן‬
‫(א)‬

‫קבע המנהל כי במסגרת תכנית הגנה נדרש שינוי זהותו של עד‬
‫מוגן‪ ,‬רשאי בית משפט מחוזי‪ ,‬לבקשת המנהל או מי מיטעמו‪,‬‬
‫לצוות על כל רשות או גוף להנפיק כל מסמך או לבצע כל רישום‬
‫או פעולה בתחום סמכויותיו או פעילותו‪ ,‬לצורך רישום‪ ,‬ביסוס‬
‫ותיעוד זהותו החדשה של העד המוגן (בחוק זה – הזהות החדשה)‪,‬‬
‫אם שוכנע כי יש בכך צורך לשם הגנה על העד המוגן; בסעיף זה‪,‬‬
‫"מסמך" – לרבות "תעודה ציבורית" כהגדרתה בסעיף ‪ 29‬לפקודת‬
‫הראיות ולרבות "חומר מחשב" ו"פלט" כהגדרתם בחוק‬
‫המחשבים‪ ,‬התשנ"ה‪.1995-‬‬

‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬לא יינתן צו המורה על הנפקת‬
‫מסמך או על ביצוע רישום או פעולה המעידים על קיומם של‬
‫כישורים‪ ,‬כשרות משפטית‪ ,‬מצב אישי כמשמעותו בחוק מרשם‬
‫האוכלוסין‪ ,‬דת‪ ,‬מצב בריאותי‪ ,‬השכלה‪ ,‬הסמכה או רישיון של עד‬
‫מוגן‪ ,‬אשר אינם משקפים את אלה בפועל‪ ,‬וכן לא יינתן צו המורה‬
‫על הנפקת מסמכים המקנים לעד מוגן זכויות או הטבות שהוא לא‬
‫זכאי להן על פי דין‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שינוי זהותו של עד מוגן לפי סעיף זה‪ ,‬הן לעניין שינוי הזהות‬
‫המקורית והן לעניין שינוי או ביטול הזהות החדשה‪ ,‬אין בו‬
‫כשלעצמו כדי לשנות את זכויותיו‪ ,‬חובותיו ומעמדו של העד‪,‬‬
‫ובכלל זה מצבו האישי של העד ואין בו כדי לפגוע בזכויותיו של‬
‫נושה של העד או בזכויות משפטיות אחרות של אדם כלפי העד‪.‬‬

‫(ד)‬

‫שונתה זהותו של עד מוגן לפי סעיף זה‪ ,‬וכל עוד לא בוטלה לפי‬
‫סעיף קטן (ו) –‬
‫(‪)1‬‬

‫רשאי העד להזדהות בזהותו החדשה ולהצהיר לכל דבר‬
‫ועניין‪ ,‬כי הזהות החדשה היא זהותו היחידה;‬

‫(‪)2‬‬

‫לא יעשה העד שימוש בזהותו הקודמת או במסמך המעיד‬
‫עליה‪ ,‬ולא ימסור פרטים על אודותיה‪ ,‬אלא לצורך מתן‬
‫עדות בהליך הפלילי שבקשר אליו נכלל בתכנית ההגנה או‬
‫על פי אישור מראש ובכתב‪ ,‬ובהתאם לסעיף קטן (ה)‪.‬‬

‫‪171‬‬

‫(ה)‬

‫המנהל או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך‪ ,‬באישור קצין‬
‫המשטרה והפרקליט הממונה‪ ,‬רשאי לאשר את גילוים של פרטי‬
‫הזהות החדשה של העד המוגן או מקום מגוריו החדש‪ ,‬או פרטים‬
‫הנוגעים לזהותו הקודמת או מקום מגוריו הקודם של העד המוגן‪,‬‬
‫תוך קביעת תנאים לכך‪ ,‬אם מצא כי הצורך לגלות מידע זה חיוני‬
‫לניהול הליכי חקירה או משפט בעבירות פליליות‪ ,‬או להגנת‬
‫שלומם או חייהם של אנשים‪ ,‬וכי האינטרס הציבורי שבגילוי‬
‫המידע גובר על הסיכון שבגילוי; אישר המנהל או עובד הרשות‬
‫שהוא הסמיכו לכך‪ ,‬גילוי מידע כאמור‪ ,‬יקבע‪ ,‬ככל שהדבר ניתן‪,‬‬
‫הסדרים מתאימים להבטחת ביטחונו של העד המוגן לאחר גילוי‬
‫המידע‪.‬‬

‫(ו)‬

‫שונתה תכנית ההגנה של עד מוגן לפי סעיף ‪(17‬ב)‪ ,‬או‬
‫שהסתיימה לפי סעיף ‪ ,26‬רשאי בית משפט מחוזי‪ ,‬לבקשת‬
‫העד או לבקשת המנהל או מי מטעמו‪ ,‬לצוות על שינוי או‬
‫ביטול הזהות החדשה של העד ולתת כל הוראה הנחוצה‬
‫בקשר לכך‪ ,‬ובכלל זה הוראות כאמור בסעיף קטן (א)‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים; ציווה בית משפט כאמור‪ ,‬לא יעשה‬
‫העד שימוש בזהות חדשה ששונתה או בוטלה או במסמך‬
‫המעיד עליה‪ ,‬אלא בהתאם להוראות בית המשפט‪ ,‬וכן לא‬
‫ימסור העד פרטים על אודות זהות חדשה ששונתה או‬
‫בוטלה‪ ,‬אלא על פי אישור מראש ובכתב של המנהל או של‬
‫עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך;‬
‫דיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד העד והמנהל‬
‫או מי מטעמו‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬
‫(ז)‬

‫‪.298‬‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת השר הנוגע בדבר‪ ,‬רשאי לקבוע בכללים הוראות‬
‫לעניין דרכי ביצוע של צווי בית משפט לפי סעיף זה‪ ,‬לרבות קביעת‬
‫בעל התפקיד שיהיה אחראי לביצוע הצווים‪ ,‬ככל שהדבר נדרש‪,‬‬
‫וקביעת הוראות לעניין רישום העד המוגן במרשם האוכלוסין על‬
‫פי חוק מרשם האוכלוסין ולעניין מתן דרכון או תעודת מעבר על פי‬
‫חוק הדרכונים‪ ,‬התשי"ב‪ ,1952-‬וכן לעניין כל פעולה נדרשת‬
‫אחרת‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:34‬‬

‫הגשת דין וחשבון‬
‫(א)‬

‫(‪)1‬‬

‫המנהל יגיש לשר‪ ,‬לוועדת ההיגוי וליועץ המשפטי‬
‫לממשלה‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬או במועדים תכופים יותר שנקבעו‬
‫בנוהלי הרשות‪ ,‬ככל שנקבעו‪ ,‬דין וחשבון בכתב על‬
‫פעילות הרשות‪ ,‬ויפרט בו את מספר העדים המוגנים‬
‫המטופלים בידי הרשות באותה שנה‪ ,‬תיאור כללי של‬
‫תכניות ההגנה שגובשו בעבורם‪ ,‬הפעולות שננקטו בנושא‬
‫הגנה על עדים ועלות תכניות ההגנה כאמור;‬

‫(‪)2‬‬

‫לא יפורטו בדין וחשבון פרטים העלולים להביא לזיהוים‬
‫של עדים מוגנים או העלולים לפגוע בתכנית הגנה‪ ,‬ובכלל‬
‫זה פרטי התיקים שבהם העדים מעידים‬

‫‪172‬‬

‫‪.299‬‬

‫(ג)‬

‫הדיווחים לפי סעיף זה יהיו חסויים‪ ,‬ולא יימסר כל פרט לגביהם‬
‫לגורם אחר מלבד הגורמים האמורים בסעיף זה‪ ,‬או מי שהם‬
‫הסמיכו לעניין זה‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:37‬‬

‫‪.300‬‬

‫(ב)‬

‫המפקח הכללי של המשטרה יגיש לשר‪ ,‬לפרקליט המדינה וליועץ‬
‫המשפטי לממשלה‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬או במועדים תכופים יותר שנקבעו‬
‫בנוהלי שיתוף הפעולה‪ ,‬ככל שנקבעו‪ ,‬דין וחשבון בכתב על‬
‫הפעולות שננקטו בידי המשטרה בנושא הגנה על עדים וההשלכות‬
‫שהיו לפעילות הרשות והמשטרה בנושא האמור‪ ,‬לעניין חקירת‬
‫עבירות והרשעת עבריינים‪ ,‬הכל כפי שייקבע בנהלים האמורים;‬
‫העתק הדין וחשבון האמור יועבר למנהל‪.‬‬

‫התקשרות בהסכמים בין‪-‬לאומיים‬
‫(א)‬

‫הגנה על עדים שמדינת ישראל מבקשת את הגנתם במדינה אחרת‬
‫או הגנה על עדים אשר מדינה אחרת מבקשת את הגנתם בישראל‪,‬‬
‫תיעשה לפי אמנה דו‪-‬צדדית או רב‪-‬צדדית שמדינת ישראל והמדינה‬
‫האחרת צדדים לה‪ ,‬הכוללת הוראות לעניין זה‪ ,‬או לפי הסכם מיוחד‬
‫בין שתי המדינות שהתקשר בו השר בהסכמת שר המשפטים ושר‬
‫החוץ‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הוראות חוק זה יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬על הגנה על עדים‬
‫שמדינה אחרת מבקשת את הגנתם בישראל‪ ,‬כאמור בסעיף קטן‬
‫(א)‪ ,‬בכפוף להוראות האמנה או ההסכם האמורים באותו סעיף‬
‫קטן‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:38‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר ממונה על ביצוע חוק זה‪ ,‬והוא רשאי להתקין תקנות בכל‬
‫הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת שר הפנים‪ ,‬שר החוץ ושר המשפטים‪ ,‬רשאי‬
‫להתקין תקנות לעניין הגנה בישראל על עדים שמדינה אחרת‬
‫מבקשת את הגנתם בישראל כאמור בסעיף ‪ 37‬ולעניין הסדרת‬
‫שהותם של עדים כאמור בישראל‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת החוקה‬
‫חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע בתקנות סדרי המצאת‬
‫מסמכים והליכי הוצאה לפועל בשונה מהוראות כל דין‪ ,‬בקשר עם‬
‫הליכים שעד מוגן או עד מאוים הוא צד להם או מעיד בהם‪.‬‬
‫כללים שקבע השר לעניין חוק זה אינם טעונים פרסום ברשומות‪.‬‬

‫(ד)‬
‫(ה)‬

‫תקנות ראשונות לפי סעיף ‪(10‬ד) יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת‬
‫הסביבה של הכנסת בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה‪.‬‬

‫‪173‬‬

‫(ו)‬

‫‪.301‬‬

‫(‪ )1‬יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (בסעיף‬
‫קטן זה – הוועדה)‪ ,‬לאחר התייעצות עם יושב ראש הכנסת‪,‬‬
‫רשאי לקבוע כי תקנות‪ ,‬צווים או כללים הטעונים את אישור‬
‫הוועדה לפי חוק זה‪ ,‬יאושרו על ידי ועדת משנה של הוועדה‬
‫שישיבותיה חסויות‪ ,‬אם שוכנע כי טעמים של מניעת פגיעה‬
‫בפעילות הרשות‪ ,‬הגנה על שלומו של אדם או מניעת פגיעה‬
‫בתכנית הגנה מחייבים כי האישור‪ ,‬או הדיון בקשר אליו‪,‬‬
‫יישמרו בסוד;‬
‫(‪ )2‬הוועדה תבחר את חברי ועדת המשנה; מספרים של חברי‬
‫ועדת המשנה לא יעלה על חמישה;‬
‫(‪ )3‬דין אישור שניתן על ידי ועדת המשנה לפי סעיף קטן זה‪,‬‬
‫כדין אישור שניתן על ידי הוועדה‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪ ,‬תשס"ח‪2007-‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫שמירת קובצי מידע במאגר חסוי‬
‫(א)‬

‫קובץ מידע שהועבר כאמור בסעיף ‪ 6‬יישמר במשטרה במאגר חסוי‬
‫(בחוק זה – מאגר נתוני זיהוי (תקשורת))‪.‬‬

‫(ב)‬

‫מאגר נתוני זיהוי (תקשורת) יישמר בדרך שתבטיח הגנה עליו‬
‫ותמנע שימוש בלתי מורשה בו‪ ,‬לרבות עיון‪ ,‬העברה‪ ,‬העתקה או‬
‫שינוי המידע בלא רשות כדין‪ ,‬ותמנע שימוש בו בניגוד להוראות‬
‫חוק זה; פעולות המבוצעות במאגר נתוני זיהוי (תקשורת) יתועדו‬
‫באופן שיאפשר פיקוח ובקרה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לא ייעשה שימוש במאגר נתוני זיהוי (תקשורת) אלא למטרה‬
‫מהמטרות המפורטות בפסקאות (‪ )1‬עד (‪ )4‬שבסעיף ‪(3‬א)‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של‬
‫הכנסת (בחוק זה – ועדת החוקה)‪ ,‬יקבע הוראות לעניין אופן‬
‫החזקתו ושמירתו של מידע במאגר נתוני זיהוי (תקשורת)‪ ,‬אופן‬
‫הבקרה על פעולות המבוצעות בו‪ ,‬מורשי גישה למידע הכלול בו‬
‫והשימוש שייעשה בכל סוג של המידע המועבר אליו וממנו; בסעיף‬
‫זה ובסעיף ‪(8‬ג)‪" ,‬מידע" – למעט מידע שהוא חומר חקירה‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪ 74‬לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪,‬‬
‫התשמ"ב‪.1982-‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (מאגר‬
‫נתוני זיהוי תקשורת)‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.270‬‬

‫‪.302‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון‬
‫הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬
‫סעיף ‪:8‬‬

‫דיווח‬

‫‪174‬‬

‫(א)‬

‫(ב)‬
‫‪.303‬‬

‫(‪)1‬‬

‫מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך המטרות‬
‫הנוספות‪ ,‬בחלוקה לפי מידע שהתבקש מאת הרשות ומידע‬
‫שהועבר מיזמת הרשות;‬

‫(‪)2‬‬

‫מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ למשטרה‬
‫או לשב"כ לפי תקנות ‪ 3‬ו– ‪ ,4‬בחלוקה לפי הגורמים‬
‫שאליהם הועבר המידע;‬

‫(‪)3‬‬

‫העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע‬
‫לפי תקנה ‪ ,3‬ומספר המקרים ביחס לכל עבירה;‬

‫(‪)4‬‬

‫הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור‬
‫הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה‬
‫או מניעה של עבירות נוספות‪.‬‬

‫עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק‬
‫ומשפט של הכנסת‪.‬‬

‫חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)‪ ,‬תש"ע‪2010-‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫‪.304‬‬

‫המפקח הכללי של המשטרה ידווח לשר לביטחון פנים וראש‬
‫השב"כ ידווח לראש הממשלה‪ ,‬בכתב‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬על כל אלה‪:‬‬

‫חוק‬

‫סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו‬
‫(א) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם שותה משקה משכר או כי‬
‫אדם המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו‪ ,‬במקום ציבורי או‬
‫ברכב הנמצא במקום ציבורי‪ ,‬וכי שתיית המשקה המשכר עלולה‬
‫להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או‬
‫ביטחונו‪ ,‬רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את‬
‫כלי קיבולו; לעניין סעיף זה‪" ,‬השמדה" – לרבות שפיכה מיידית‬
‫של המשקה המשכר והשלכת כלי קיבולו לפח אשפה‪.‬‬

‫הרשות‬

‫(ב)‬

‫היה לשוטר יסוד סביר להניח כי קטין שותה משקה משכר או כי‬
‫קטין המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו‪ ,‬במקום ציבורי או‬
‫ברכב הנמצא במקום ציבורי‪ ,‬שלא בנוכחות האחראי על הקטין‬
‫ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו‪ ,‬רשאי הוא לתפוס או להשמיד‬
‫את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; בסעיף קטן זה‪" ,‬אחראי על‬
‫קטין" – הורה‪ ,‬הורה חורג‪ ,‬אפוטרופוס או מי שהקטין נתון‬
‫במשמורתו או בהשגחתו לפי דין‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראות לעניין אופן הטיפול במשקה ובכלי הקיבול לצורך תפיסתם‬
‫או השמדתם ייקבעו בפקודות משטרת ישראל‪ ,‬בתוך שנה מיום‬
‫תחילתו של חוק זה; עד לקביעת הוראות כאמור רשאי המפקח‬
‫הכללי של משטרת ישראל לקבוע הוראות כאמור בנוהלי משטרת‬
‫ישראל‪ ,‬ובלבד שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרה‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬

‫‪175‬‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫הגדרות‬

‫סעיף ‪:1‬‬

‫בחוק זה –‬
‫"אלכוהול" – משקאות משכרים כהגדרתם בפקודת המשקאות המשכרים‬
‫(ייצור ומכירה)‪ ,‬לרבות כוהל אתילי‪ ,‬אתנול‪ ,‬אתיל ואלכוהול ולמעט סמים‬
‫ותרופות המוכנים או הנמכרים על ידי רוקח;‬
‫"השר" – ראש הממשלה;‬
‫"סמים" ‪ -‬סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬התשל"ג‪ ,1973-‬וסמים אחרים שיקבע השר בתקנות‪ ,‬לאחר‬
‫התייעצות עם שר הבריאות באישור הועדה המיוחדת למלחמה בנגע‬
‫הסמים של הכנסת; לא הוקמה ועדה כאמור‪ ,‬באישור ועדה אחרת שהכנסת‬
‫תקבע לענין חוק זה;‬
‫"שימוש לרעה בסמים או באלכוהול" – לרבות כל עשיה הקשורה בסמים‪,‬‬
‫שלא לצורך מטרות רפואיות או שלא לפי הרשאה כדין וכל עשייה‬
‫הקשורה באלכוהול הנוגדת את הוראות הדין‪.‬‬
‫*‬
‫‪.305‬‬

‫הסמכות הועברה לשר לביטחון הפנים בהחלטת ממשלה מיום ‪.26.4.09‬‬
‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫תפקידי הרשות‬

‫סעיף ‪:5‬‬

‫(א)‬

‫‪.306‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הרשות תקבע מדיניות מניעה‪ ,‬טיפול‪ ,‬שיקום‪ ,‬ענישה ואכיפת חוק‬
‫בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול כדי שזו תהווה בסיס‬
‫לפעילותה ולפעילות הממשלה בנושא; גיבשה הרשות מדיניות‬
‫באחד הנושאים שבתחום תפקידיה‪ ,‬יביאה השר לאישור הממשלה‬
‫אם ביקשה זאת הרשות‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫מועצת הרשות‬

‫סעיף ‪:6‬‬

‫(ד)‬

‫‪.307‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫השר רשאי לקבוע בצו לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר‪ ,‬כי‬
‫במקום בעל תפקיד מהתפקידים האמורים בתוספת‪ ,‬ייקבע בעל‬
‫תפקיד אחר מאותו משרד‪ ,‬הקשור בנושא המלחמה בסמים‬
‫ובשימוש לרעה באלכוהול‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫סדרי דיון‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם המועצה‪ ,‬רשאי לקבוע בתקנות הוראות‬
‫בדבר מנין חוקי‪ ,‬דרכי כינוס המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן‪,‬‬

‫‪176‬‬

‫סדרי ההצבעה‪ ,‬סמכויות יושב‪-‬ראש המועצה או יושב‪-‬ראש ועדה‪,‬‬
‫והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה ולחברי המינהלה שאינם‬
‫עובדי הרשות או עובדי מדינה עקב דהשתתפותם בישיבות‬
‫המועצה‪ ,‬הועדות או המינהלה‪.‬‬
‫(ב)‬

‫‪.308‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫המועצה וועדותיה יקבעו את סדרי עבודתן אם לא נקבעו בתקנות‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫תפקיד המינהלה‬
‫תפקידי המינהלה הם‪:‬‬

‫‪.309‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫(‪)1‬‬

‫לפעול לביצוע תפקידי הרשות בהתאם להנחיות המועצה;‬

‫(‪)2‬‬

‫להכין את התקציב השנתי של הרשות ולהגישו למועצה;‬

‫(‪)3‬‬

‫להגיש למועצה דין‪-‬וחשבון שנתי על פעולות הרשות וכל דין‪-‬‬
‫וחשבון אחר שתדרוש המועצה על פעולות הרשות;‬

‫(‪)4‬‬

‫לפרסם סיכום שנתי על פעולות הרשות;‬

‫(‪)5‬‬

‫להעביר לשר לפי דרישתו דין‪-‬וחשבון או מידע על ענין שהוא‬
‫בגדר תפקידיה וסמכויותיה‬

‫(‪)6‬‬

‫למנות את עובדי הרשות ולקבוע את תפקידיה וסמכויותיהם‪,‬‬
‫כאמור בסעיף ‪.17‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫‪.310‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫עובדי הרשות‬
‫(א)‬

‫השר יקבע בהתייעצות עם שר האוצר את התקן לעובדי הרשות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫דין קבלתם של עובדים לרשות ומינוייהם יהיה כדין זה של עובדי‬
‫המדינה‪ ,‬בשינויים שייקבעו בתקנות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שכרם ותנאי עבודתם של עובדי הרשות‪ ,‬לרבות המנהל וסגנו‪ ,‬יהיו‬
‫כתנאי עבודתם של עובדי המדינה ובתיאומים שתקבע המינהלה‬
‫באישור שכרם ותנאי עבודתם של עובדי הרשות‪ ,‬לרבות המנהל‬
‫וסגנו‪ ,‬יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה ובתיאומים שתקבע‬
‫המינהלה באישור השר‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫תקציב‬

‫‪177‬‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫‪.311‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫(א)‬

‫המינהלה תכין‪ ,‬לתאריך שקבעה המועצה‪ ,‬הצעת תקציב שנתי‬
‫לרשות ותגיש אותו למועצה‪ .‬בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה‬
‫להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב נוסף‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר בשינויים‬
‫שייראו לה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקציב הרשות טעון אישור השר‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:21‬‬

‫‪.312‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫פיקוח‬
‫(א)‬

‫הרשות תעביר מדי שנה לשר דין‪-‬וחשבון על פעולותיה; כן תפרסם‬
‫הרשות סיכום שנתי של פעולותיה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הרשות תעביר בכל עת לשר לפי דרישתו‪ ,‬דין וחשבון וכן מידע‬
‫שוטף או חד‪-‬פעמי על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:23‬‬

‫סמכות לקבל מידע וסודיות‬
‫(א)‬

‫‪.313‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדרוש מכל אדם‬
‫העוסק – בין בשכר ובין בהתנדבות – בטיפול‪ ,‬גמילה או שיקום‬
‫של משתמש לרעה בסמים או באלכוהול‪ ,‬כל ידיעה ומסמך או דין‪-‬‬
‫וחשבון (להלן – מידע) הדרושים לרשות לצורך מילוי תפקידיה‪.‬‬
‫השר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת יקבע‬
‫בתקנות סוג המידע שניתן לדרוש וסדרי העברתו‪ ,‬קבלתו ושמירתו‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:25‬‬

‫דין מנהל הרשות‪ ,‬סגן מנהל הרשות ועובדיה‬
‫(א)‬

‫דין מנהל הרשות‪ ,‬סגן מנהל הרשות ועובדי הרשות (להלן – עובדי‬
‫הרשות) לענין חיקוקים אלה כדין עובדי המדינה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ט‪;1969-‬‬

‫(‪)2‬‬

‫חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית‬
‫כספים)‪ ,‬תשי"ט–‪;1959‬‬

‫‪178‬‬

‫(ב)‬

‫*‬
‫‪.314‬‬

‫(‪)3‬‬

‫חוק שירות הציבור (מתנות)‪ ,‬תש"ם–‪;1980‬‬

‫(‪)4‬‬

‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬תשכ"ט–‬
‫‪;1969‬‬

‫(‪)5‬‬

‫פקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א–‪;1971‬‬

‫(‪)6‬‬

‫פקודת הנזיקין [נוסח חדש]‪.‬‬

‫חוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬תשכ"ג‪( 1963-‬להלן – חוק‬
‫המשמעת) יחול על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה; לענין‬
‫זה בחוק המשמעת יבוא ראש הממשלה במקומו של השר בכל‬
‫מקום שמדובר בחוק האמור בשר ומנהל הרשות יבוא במקום‬
‫המנהל הכללי בכל מקום שמדובר בו בחוק האמור‪.‬‬

‫הסמכות הועברה לשר לביטחון הפנים בהחלטת ממשלה מיום ‪.26.4.09‬‬
‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:27‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין באישור ועדת‬
‫הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫*‬

‫הסמכות הועברה לשר לביטחון הפנים בהחלטת ממשלה מיום ‪.26.4.09‬‬

‫‪179‬‬

‫‪ .2‬חוקים וחקיקת משנה שביצוע הוראות שונות בהם מצריך את הסכמת השר‬
‫או התייעצות‪ /‬תיאום עמו‬
‫‪.315‬‬

‫חוק למניעת מפגעים‪ ,‬התשכ"א ‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪9‬א‪:‬‬

‫מינוי מפקחים‬
‫(א)‬

‫‪.316‬‬

‫(בוטל)‪.‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים‬
‫(א)‬

‫לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו‪ ,‬לאחר התייעצות עם‬
‫שר המשפטים והשר לביטחון הפנים‪ ,‬לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש‬
‫שיפורטו בצו‪ ,‬כי תאגיד בנקאי –‬
‫(‪)1‬‬

‫(ב)‬

‫לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם‬
‫כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי‪ ,‬כמפורט בצו‪ ,‬של מקבל השירות מאת‬
‫התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין‬
‫זה;קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או‬
‫שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות תשבונו של‬
‫תאגיד‪ ,‬יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד;‬
‫לענין פסקה זו –‬
‫(א)‬

‫"נהנה"‪ -‬אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש‬
‫או נעשית פעולה ברכוש‪ ,‬או שביכולתו לכוון‬
‫פעולה ברכוש‪ ,‬והכל במישרין או בעקיפין;‬

‫(ב)‬

‫"שליטה"‪ -‬כהגדרתה בחוק ניירות ערך‪ ,‬וכל מונח‬
‫בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;‬

‫(‪)2‬‬

‫ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות‬
‫שיפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען;‬

‫(‪)3‬‬

‫ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו‪,‬‬
‫בענינים אלה‪:‬‬
‫(א)‬

‫פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (‪;)1‬‬

‫(ב)‬

‫הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור‬
‫בפסקה (‪;)2‬‬

‫(ג)‬

‫כל ענין אחר‪ ,‬שייקבע בצו‪ ,‬הדרוש לשם אכיפתו‬
‫של חוק זה‪.‬‬

‫ל שם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו‪ ,‬לגוף מהגופים כמפורט בתוספת‬

‫‪180‬‬

‫השלישית הנמצא באחריותו‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬חובות זיהוי‪ ,‬דיווח‪ ,‬רישום ושמירה‪ ,‬כאמור בסעיף קטן‬
‫(א)‪ ,‬שיחולו עליו בשינויים המחויבים‪ ,‬לפי העניין; כן יקבע שר כאמור‬
‫את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו‪.‬‬
‫(ג)‬

‫על אף הוראות כל דין‪ ,‬ניתן לקבוע בצו‪ ,‬סוגי דיווח שגילוי של כל דבר‬
‫הנוגע אליהם‪ ,‬לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח‪ ,‬תוכן הדיווח או‬
‫דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח‪ ,‬וכן מתן זכות עיון במסמכים‬
‫המעידים עליהם‪ ,‬אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון‬
‫בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שנה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף ‪.28‬‬

‫(ה)‬

‫הדרכים והמועדים להעברת דיווח למאגר המידע ייקבעו על ידי שר‬
‫המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬וכן בהתייעצות עם –‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫*‬

‫נגיד בנק ישראל ‪ -‬לענין תאגיד בנקאי;‬
‫השר שבאחריותו נמצא אותו גוף ‪ -‬לענין גוף מהגופים המפורטים‬
‫בתוספת השלישית‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו (והסמכות שבסעיף ‪ ,32‬להלן) הותקנו והוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים‬
‫המפורטים בתוספת השלישית לחוק‪ ,‬למאגר המידע)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.476‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים)‪ ,‬התשס"א‪-‬‬
‫‪.2001‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;310‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;932‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.959‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)‪ ,‬התשס"ב‪.2001-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;770 ,222‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.932‬‬

‫ד‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה)‪ ,‬התשס"ב‪2001-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.769 ,239‬‬

‫ה‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח)‪ ,‬התשס"ב‪.2001-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.229‬‬

‫ו‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת‬
‫גמל)‪ ,‬התשס"ב‪.2001-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;214‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.47‬‬

‫ז‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר)‪ ,‬התשס"ב‪.2002-‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;483‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.852‬‬

‫ח‪.‬‬

‫צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים של נותני שירותי מטבע)‬

‫‪181‬‬

‫התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.770 ,592‬‬

‫‪.317‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה‬
‫(א)‬

‫(בוטל)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים שעמו‬
‫בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה‪ ,‬גם שווי הכספים הוא בשיעור‬
‫הקבוע בתוספת הרביעית‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חובת הדיווח על הכנסת כספים לישראל ועל הוצאת כספים מחוץ‬
‫לישראל בשיעור האמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬תחול גם על אדם המכניס‬
‫כספים לישראל או המוציא כספים ממנה‪ ,‬בדואר או בדרך אחרת‪.‬‬

‫(ד)‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫*‬

‫חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול על אלה‪:‬‬
‫(א)‬

‫בנק ישראל;‬

‫(ב)‬

‫תאגיד בנקאי;‬

‫(ג)‬

‫אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים‬
‫ממנה באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות מי‬
‫ששר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון‬
‫הפנים‪ ,‬קבע בצו‪.‬‬

‫אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפטור מחובות דיווח לפי סעיף ‪.7‬‬

‫(ה)‬

‫שר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬יקבע את דרכי הדיווח‬
‫לפי סעיף זה‪ ,‬ורשאי הוא‪ ,‬בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר‪ ,‬לקבוע‬
‫תחליף דיווח לענין הכנסת כספים לישראל‪.‬‬

‫(ו)‬

‫דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף ‪ 28‬בדרכים‬
‫ובמועדים שיקבע שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‬
‫ושר האוצר‪.‬‬

‫(ז)‬

‫דרישת הדיווח לפי סעיף זה והפעלת סמכות לפי סעיף ‪(11‬א) יהיו‪ ,‬ככל‬
‫שניתן‪ ,‬בשפה המובנת לאדם החייב בדיווח לפי סעיף זה או האדם שכלפיו‬
‫מופעלת הסמכות‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו (והסמכות שבסעיף ‪ ,32‬להלן) הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה)‪,‬‬
‫התשס"א‪.2001-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.1013‬‬

‫‪182‬‬

‫ב‪.‬‬

‫‪.318‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק‪ ,‬למאגר המידע)‪,‬‬
‫התשס"ב‪.2002-‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.478‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:30‬‬

‫העברת מידע מהמאגר‬
‫(א)‬

‫על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬לא תעביר‬
‫הרשות המוסמכת מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה ולרשויות‬
‫כמפורט בו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות‬
‫המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע;‬
‫העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת‪ ,‬בהתאם לכללים‬
‫שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים‬
‫ייקבעו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו‬
‫רשאים לבקש ולקבל את המידע‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי‬
‫בידיה‪ ,‬לרבות מידע מן המרשם הפלילי‪ ,‬והרשות המוסמכת תהיה‬
‫רשאית לעיין בו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫*‬

‫‪.319‬‬

‫לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור‬
‫מוכרזים‪ ,‬של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של‬
‫פגיעה בביטחון המדינה‪ ,‬רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות‬
‫הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה‬
‫מנומקת‪ ,‬בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה;‬
‫בכללים ייקבעו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי‬
‫שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(‪ )2‬יחולו‬
‫לענין בקשות לפי סעיף קטן זה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו (והסמכות שבסעיף ‪ ,32‬להלן) הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון‬
‫הכללי)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.1166‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל)‪,‬‬
‫התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.768‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:32‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה למעט פרקים ד'‪ 1‬ו‪ -‬ד'‪ ,2‬והוא‬

‫‪183‬‬

‫רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬להתקין תקנות ולקבוע‬
‫כללים בכל ענין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫*‬

‫‪.320‬‬

‫(א‪)1‬‬

‫שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'‪ ,1‬והוא רשאי להתקין תקנות בכל‬
‫ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן‬
‫שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע‪ ,‬תיקון הרישום‪ ,‬הענקת‬
‫תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום‪ ,‬וכן אגרה שנתית‪.‬‬

‫(א‪)2‬‬

‫(‪)1‬‬

‫כל שר‪ ,‬שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת‬
‫השלישית‪ ,‬ממונה על ביצוע פרק ד'‪ 2‬לענין גוף שבאחריותו והוא‬
‫רשאי‪ ,‬לענין הגוף שהוא אחראי עליו‪ ,‬בהתייעצות עם שר‬
‫המשפטים ועם השר לביטחון הפנים‪ ,‬להתקין תקנות בכל ענין‬
‫הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'‪ 2‬לענין תאגיד בנקאי; נגיד‬
‫בנק ישראל רשאי‪ ,‬לענין תאגיד כאמור‪ ,‬בהתייעצות עם שר‬
‫האוצר‪ ,‬שר המשפטים והשר לביטחון הפנים‪ ,‬לתת בצו הוראות‬
‫לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בערעור על עיצום כספי לפי פרק ה'‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות‪ ,‬כללים וצווים לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫של הכנסת‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו (לבד מהתקנות והצווים שהוזכרו בסעיפים ‪ 7‬ו‪ 9 -‬שלעיל) הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת)‪ ,‬התשס"א‪.2001-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.864‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי)‪ ,‬התשס"ב‪.2001-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.248‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו)‪ ,‬התשס"ב ‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.479‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע)‪ ,‬התשס"ג‪.2003-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.600‬‬

‫ה‪.‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון‬
‫הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשס"ו‪.2006-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.1158‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:33‬‬

‫שינוי התוספות ועדכונן‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות‬
‫את התוספות הראשונה והשניה‪.‬‬

‫‪184‬‬

‫(א‪)1‬‬

‫שר התעשייה המסחר והתעסוקה‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים והשר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת‬
‫שלישית א'‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים‪ ,‬רשאי‪,‬‬
‫בצו‪ ,‬לשנות את התוספות השלישית והרביעית‪ ,‬ובלבד שלענין התוספת‬
‫השלישית יתייעץ גם עם השר האחראי על הגוף שלגביו מבוקש השינוי‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר המשפטים יפרסם ב‪ 1 -‬בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים‬
‫בתוספות השניה והרביעית כפי שהם מעודכנים לפי שיעור עליית המדד‬
‫החדש לעומת המדד היסודי‪ ,‬ובלבד שהמדד החדש עלה ב‪ 10% -‬או יותר‬
‫לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של ‪;5,000‬‬
‫בסעיף קטן זה –‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המהירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם‪,‬‬
‫ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה ‪ -‬המדד שפורסם‬
‫בחודש יולי של שנת ‪.2000‬‬

‫‪.321‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬
‫סעיף ‪:35‬‬

‫תחילה‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים יקים את מאגר המידע ואת הרשות המוסמכת כמשמעותם‬
‫בסעיפים ‪ 28‬ו‪ 29-‬לא יאוחר מתום שמונה עשר חודשים מיום פרסומו‬
‫של חוק זה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫פרקים ג' עד ה' ייכנסו לתוקף במועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות‬
‫עם השר לביטחון הפנים ועם נגיד בנק ישראל או השר הנוגע בדבר‪ ,‬לפי‬
‫הענין; ובלבד שמועד כניסתם לתוקף של פרקים אלה יהיה בתוך התקופה‬
‫האמורה בסעיף קטן (א) ולאחר הקמתם של הרשות המוסמכת ושל מאגר‬
‫המידע‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר המשפטים רשאי בצו‪ ,‬כאמור בסעיף זה‪ ,‬לקבוע מועדים שונים‬
‫לכניסתם לתוקף של הפרקים האמורים או חלק מהם‪.‬‬

‫(ד)‬

‫תחילתו של סעיף ‪ 4‬יהיה במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף‬
‫‪(6‬ב)‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוצא צו איסור הלבנת הון (כניסה לתוקף של פרקים ג' עד ה' לחוק)‪,‬‬
‫התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫פורסם בקובץ התקנות התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.756‬‬

‫‪.322‬‬

‫חוק איסור מימון טרור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪185‬‬

‫סעיף ‪:9‬‬

‫איסור פעולה ברכוש טרור‬
‫‪...‬‬
‫(ד)‬

‫(‪)1‬‬

‫הוראות סעיף זה לא יחולו על סוגי פעולות ברכוש או על פעולה‬
‫מסוימת‪ ,‬אשר לעשייתן ניתן מראש היתר מאת שר האוצר‬
‫בהתייעצות עם שר הביטחון והשר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה המיועד לציבור בלתי מסוים‬
‫תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫שר האוצר רשאי לקבוע דרכים נוספות להביא את דבר מתן‬
‫ההיתר לידיעת הציבור‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנות תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש)‪ ,‬התשס"ז‪.2006-‬‬
‫פורסמו בקובץ התקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.375‬‬

‫‪.323‬‬

‫חוק איסור מימון טרור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:47‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות‬
‫לביצועו לרבות בדבר סדרי דין בענין עתירה נגד החלטות ועדת השרים‬
‫והוועדה המייעצת בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי‪,‬‬
‫הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט‪ ,‬בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש‪,‬‬
‫סעדים זמניים‪ ,‬עיון חוזר‪ ,‬ערעור‪ ,‬וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט‪,‬‬
‫לניהול הנכסים ולמתן הודעות לטוענים לזכות ברכוש; תקנות לענין פרק‬
‫ט' ייקבעו בהתייעצות עם שר הביטחון ועם השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשפטים יקבע בתקנות הוראות בענינים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬

‫(א)‬

‫הפרטים שייכללו בהכרזה של ועדת השרים לפי‬
‫סעיף ‪;2‬‬

‫(ב)‬

‫דרכים ומועדים להמצאה למי שהוכרז עליו‪ ,‬ולמי‬
‫שחלה עליו חובת דיווח לפי הוראות סעיף ‪ 7‬או‬
‫‪8‬א לחוק איסור הלבנת הון;‬

‫(ג)‬

‫פרסום רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים‬
‫ושל מי שהוכרז כאדם שהוא פעיל טרור ועדכונה‪,‬‬
‫ודרכי פרסומה;‬

‫תקנות לפי פסקה (‪ )1‬ייקבעו בהסכמת ראש הממשלה;‬
‫הדרך והמועד להגשת בקשה לביטול הכרזה של‬
‫ועדת השרים‪ ,‬המועד למתן המלצות הוועדה‬
‫המייעצת ולמתן החלטות ועדת השרים‪ ,‬וכן אופן‬

‫(א)‬

‫‪186‬‬

‫קיום הביקורת התקופתית על הכרזת ועדת‬
‫השרים;‬

‫‪.324‬‬

‫(ב)‬

‫סדרי הדיון והראיות בדיון בבקשה בוועדה‬
‫המייעצת‪ ,‬לרבות לענין דרכי הגשת ראיות וחקירת‬
‫עדים‪ ,‬הגשת ראיות חסויות והצגת תמציתן בפני‬
‫המבקש‪ ,‬ולענין ייצוג המבקש בפני הוועדה‬
‫המייעצת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות‪ ,‬צווים‪ ,‬והיתרים לציבור בלתי מסוים‪ ,‬לפי‬
‫חוק זה‪ ,‬יותקנו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫של הכנסת‪.‬‬

‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ ,‬התשנ"ז ‪1997 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫הכשרת מפקחים‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים)‪ ,‬התשס"ג‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.128‬‬

‫‪.325‬‬

‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ ,‬התשנ"ז ‪1997 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו‪ ,‬ובלבד‬
‫שתקנות בעניינים שהשר לאיכות הסביבה‪ ,‬השר לבטחון הפנים או שר התחבורה‬
‫ממונים עליהם‪ -‬יותקנו בהסכמתם‪.‬‬

‫‪.326‬‬

‫צו שירות ביטחון (קביעת שירות יחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול)‪ ,‬התשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪24‬א לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב)‪ ,‬התשמ"ו‪ ,1986 -‬ובהסכמת השר‬
‫לבטחון הפנים‪ ,‬אני מורה לאמור‪:‬‬
‫סעיף ‪1‬‬

‫ניתן להציב יוצא צבא כהגדרתו בחוק‪ ,‬בגיל שמשמונה עשרה עד עשרים ותשע‪,‬‬
‫לשירות ביחידות של משטרת ישראל המפורטות להלן‪ ,‬שעיקר פעולתן בטחון‬
‫המדינה ותושביה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫יחידות סיור;‬

‫‪187‬‬

‫‪.327‬‬

‫(‪)2‬‬

‫יחידות סיור ומודיעין במעברי גבול יבשתיים בין‪-‬לאומיים;‬

‫(‪)3‬‬

‫יחידות סיור‪ ,‬מודיעין וחקירות בקו התפר עם האזור ושטחי המועצה‬
‫הפלסטינית כמשמעותם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום‬
‫(יהודה והשומרון וחבל עזה ‪ -‬שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)‪,‬‬
‫התשכ"ח‪;1967-‬‬

‫(‪)4‬‬

‫יחידות סיורים משותפים עם הרשות הפלסטינית;‬

‫(‪)5‬‬

‫יחידות מפעילי כלבים;‬

‫(‪)6‬‬

‫יחידות פרשים לביצוע סריקות בטחוניות;‬

‫(‪)7‬‬

‫יחידות לחקירות ומודיעין בתחום פעילות חבלנית עוינת;‬

‫(‪)8‬‬

‫יחידות לסיכול‪ ,‬טיפול ומניעה של פעילות חבלנית עוינת;‬

‫(‪)9‬‬

‫יחידות מוקדי שליטה ומרכזי דיווח מבצעיים באירועי פיגועים חבלניים‬
‫עוינים;‬

‫(‪)10‬‬

‫יחידת ליווי עצורים החשודים בפעילות חבלנית עוינת;‬

‫(‪)11‬‬

‫יחידות למלחמה בתופעת גניבות רכב;‬

‫(‪)12‬‬

‫יחידות במשמר האזרחי הפועלות לשמירת בטחון הנפש והרכוש מפני‬
‫פגיעות איבה;‬

‫(‪)13‬‬

‫יחידות לאבטחת מקומות קדושים מפני פעולות איבה;‬

‫(‪)14‬‬

‫יחידות חבלה;‬

‫(‪)15‬‬

‫מעבדת זיהוי חומרי נפץ וחבלה‪ ,‬מעבדת נשק‪ ,‬המעבדה לזיהוי טביעות‬
‫אצבעות והמעבדה הביולוגית שבמחלקה לזיהוי פלילי;‬

‫(‪)16‬‬

‫מדור חירום וכוננות באגף המבצעים במטה הארצי;‬

‫(‪)17‬‬

‫יחידות לטיפול בשוטרים בשירות חובה המוצבים ביחידות שפורטו לעיל;‬

‫(‪)18‬‬

‫יחידות התנועה העוסקות בביטחון שוטף‪.‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ד‪:‬‬

‫סדרי הצבעה‬
‫(א)‬

‫יושב ראש הועדה המרכזית‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬יקבע הוראות‬
‫בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים‪ ,‬ובכלל זה את שעות‬
‫ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות עצמו כאמור בסעיף ‪ 74‬או‬
‫בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי הסוהר‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫‪.328‬‬

‫(ג)‬

‫המצביע בקלפי לאסירים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים ‪74‬א ו‪-‬‬
‫‪(75‬א) לתוך מעטפה שניה‪ ,‬וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית‬
‫את שם המצביע‪ ,‬שם אביו‪ ,‬ומספר זהותו במרשם האוכלוסין‪.‬‬

‫(ד)‬

‫ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים תהיה כפי שנקבע‬
‫בתקנות‪.‬‬

‫(ה)‬

‫בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי‬
‫הועדה המרכזית‪ ,‬חברי ועדת הקלפי‪ ,‬מזכיר ועדת הקלפי ונציג של שר‬
‫המשטרה‪ ,‬בוחר שהותר לו להיכנס לשם הצבעה‪ ,‬שר הפנים או בא כוחו‬
‫וכן סוהרים או שוטרים במספר הדרוש‪ ,‬לדעת ועדת הקלפי‪ ,‬לשם שמירה‬
‫על הסדר‪.‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ה‪:‬‬

‫תעמולת בחירות‬
‫(א)‬

‫תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא מותרת בין‬
‫כתלי בתי הסוהר ובתי המעצר‪ ,‬במידת האפשר ; יושב ראש הועדה‬
‫המרכזית‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬יקבע כללים לענין הדרך שבה‬
‫תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫פרט לאמור בסעיף קטן (א) אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי בית‬
‫סוהר או בית מעצר‪ ,‬בין בכתב ובין בעל פה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שום תעמולה לא תהיה מכוונת לאסירים או לעצירים בלבד‪.‬‬

‫(ד)‬

‫בכל בית סוהר‪ ,‬ובמידת האפשר גם בכל בית מעצר‪ ,‬יותקן לוח שעליו‬
‫יודבקו שם הרשימה‪ ,‬כתובתה‪ ,‬ומספר הטלפון שלה‪ ,‬שיומצאו לועדה‬
‫המרכזית ; אסירים ועצירים יהיו רשאים לעיין בלוחות האמורים‪ ,‬בתנאים‬
‫ובזמנים שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם שר‬
‫המשטרה‪ ,‬בשים לב לכך שלא ייפגעו הסדר והבטחון‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח הסמכויות שבסעיפים ‪116‬ג ו‪116 -‬ה נקבעו כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של‬
‫קלפיות לאסירים ושעות ההצבעה)‪ ,‬התשמ"ח‪.1988-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ח‪ ,‬עמ' ‪.1101‬‬

‫‪.329‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪:145‬‬

‫תקנות והוראות‪-‬שעה‬
‫(א)‬

‫שר הפנים רשאי בהסכמת הועדה המרכזית או על פי המלצתה להתקין‬
‫תקנות בכל עניין הנוגע לחוק זה‪ ,‬במידה שחוק זה אינו מכיל הוראות‬
‫לגביו‪ ,‬ובכלל זה בענינים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הכנת הבחירות‪ ,‬הנהלתן וקביעת תוצאותיהן;‬

‫(‪)2‬‬

‫סדר הדיונים בועדות הבחירות;‬

‫‪189‬‬

‫‪.330‬‬

‫(‪)3‬‬

‫שמירה על רשימות הבוחרים מזמן מסירתן על ידי שר הפנים לידי‬
‫הועדה המרכזית;‬

‫(‪)4‬‬

‫סדר הבחירות בין חיילים;‬

‫(‪)5‬‬

‫סדר הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר;‬

‫(‪)6‬‬

‫סדר הבחירות בכלי שיט;‬

‫(‪6‬א)‬

‫סדר הבחירות בבתי חולים;‬

‫(‪)7‬‬

‫כל עניין שעליו נאמר בחוק זה שייקבע בתקנות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקנות בדבר סדר הבחירות בין חיילים יותקנו לאחר התייעצות עם שר‬
‫הבטחון והן אינן טעונות פרסום ברשומות; בדיונים של הועדה המרכזית‬
‫הנוגעים לבחירות בין חיילים או לבחירות בשטחים הנזכרים בסעיף‬
‫‪(132‬א) ישתתף שר הבטחון או בא‪-‬כוחו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות בדבר סדר הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר יותקנו לאחר‬
‫התייעצות עם שר המשטרה; בדיונים של הועדה המרכזית הנוגעים‬
‫לבחירות אלה רשאי להשתתף שר המשטרה או בא כוחו‪.‬‬

‫חוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג ‪1962 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫תקנות בטיחות‬
‫(א)‬

‫שר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬רשאי לקבוע לאסיפות‬
‫במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים‪ ,‬בתקנות‪ ,‬הוראות בענינים‬
‫אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫עזרה ראשונה;‬

‫(‪)2‬‬

‫כיבוי ומניעת דליקות;‬

‫(‪)3‬‬

‫סדרני בטיחות שיתמנו על ידי האחראי לבטיחות באסיפה‬
‫ושיעמדו לרשותו‪ ,‬וסימני ההיכר של סדרנים אלה; בחוק זה‪,‬‬
‫"סדרן בטיחות" – למעט סדרן לאירוע ספורט‪ ,‬כהגדרתו בחוק‬
‫לאיסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪;2008-‬‬

‫(‪)4‬‬

‫המספר המקסימלי של הרשאים להיכנס למקום האסיפה בשים לב‬
‫לשטחו והצגת מודעה בדבר המספר המקסימלי וכן מודעות אחרות‬
‫הנוגעות לבטיחות הקהל;‬

‫(‪)5‬‬

‫סידורים כיוצא באלה לשם הגנת המשתתפים באסיפה והנמצאים‬
‫בשכנותה;‬

‫(‪)6‬‬

‫(נמחקה);‬

‫(‪)7‬‬

‫הוראות וכללי התנהגות לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל‬

‫‪190‬‬

‫שלומם ובטיחותם של המשתתפים בפעילות ספורט‪ ,‬לרבות לענין‬
‫זירת פעילות הספורט;‬

‫*‬

‫‪.331‬‬

‫(ב)‬

‫התקנות לאסיפות שלא במקומות אסיפות קבועים יכול שיחולו לגבי שטח‬
‫המדינה כולה או כל חלק ממנה‪ ,‬לגבי כל האסיפות או סוגים מיוחדים‬
‫שלהן‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות בדבר סדרני בטיחות יותקנו לאחר התייעצות עם ועדת הפנים של‬
‫הכנסת‪.‬‬

‫(ד)‬

‫תקנות לענין אירוע ספורט ומקום שבו מתקיים אירוע ספורט‪ ,‬יותקנו‬
‫לאחר התייעצות גם עם שר המדע התרבות והספורט‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) התשמ"ט‪.1988 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪.106‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) התשמ"ט‪.1989 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪.1284‬‬

‫חוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג ‪1962 -‬‬
‫סעיף ‪11‬ה‪:‬‬

‫שינוי התוספת‬
‫שר הפנים רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם שר המדע התרבות והספורט ועם השר לביטחון‬
‫הפנים‪ ,‬ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת‪ ,‬לשנות את התוספת‪.‬‬

‫‪.332‬‬

‫פקודת בריאות העם‪1940 ,‬‬
‫סעיף ‪62‬א‪:‬‬

‫תחולה בשטחי צבא ומשטרה‬
‫(‪)1‬‬

‫לא ייכנס אדם לצרכי חלק זה לשטח צבאי‪ ,‬ולא תיעשה בשטח צבאי‬
‫פעולה לפי חלק זה‪ ,‬אלא בהסכמת שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לכך‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫לא ייכנס אדם לצרכי חלק זה לשטח משטרה‪ ,‬ולא תיעשה בשטח משטרה‬
‫פעולה לפי חלק זה‪ ,‬אלא בהסכמת שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫לענין סעיף זה –‬
‫"שטח צבאי" ‪ -‬מקרקעין שבידי צבא‪-‬הגנה לישראל או בידי שלוחה‬
‫אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון‪ ,‬לרבות שטח‬
‫המשמש לאימונים צבאיים;‬
‫‪191‬‬

‫"שטח משטרה" ‪ -‬מקרקעין שבידי משטרת ישראל‪ ,‬לרבות שטח המשמש‬
‫לאימוני משטרה שאישר שר הפנים לענין סעיף זה‪.‬‬

‫‪.333‬‬

‫פקודת בריאות העם‪1940 ,‬‬
‫סעיף ‪:35‬‬

‫מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים‬
‫(א)‬

‫שר הבריאות רשאי לקבוע לגבי מוסדות לטיפול רפואי במשתמשים‬
‫בסמים‪ ,‬הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהם‪ ,‬לפי הטיפול הניתן בהם‪,‬‬
‫הוראות בדבר רישום‪ ,‬ארגון וניהול המוסדות‪ ,‬לרבות התנאים‬
‫התברואיים‪ ,‬הבטיחותיים והחומריים של המוסד‪ ,‬תפוסתו‪ ,‬תקן עובדיו‬
‫והכשרתם המקצועית לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד‪ ,‬דרכי‬
‫הטיפול שיתן המוסד או ניהול רשומות ושמירתן; לענין זה‪" ,‬רישום" ‪-‬‬
‫לרבות רשיון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים‬
‫בסמים‪ ,‬התשנ"ג ‪(1993 -‬להלן ‪ -‬חוק המוסדות)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בקשה לרישום של מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים (בסעיף זה ‪-‬‬
‫הבקשה) תוגש לועדה שהוקמה לפי חוק המוסדות (בסעיף זה ‪ -‬הועדה)‬
‫ובדרך שנקבעה בו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד לטיפול רפואי במשתמשים‬
‫בסמים (להלן ‪ -‬המוסד) והעבירה אותה לטיפולו של שר הבריאות‪ ,‬יחולו‬
‫הוראות פקודה זו על הבקשה ועל המוסד האמור בה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫שר הבריאות ימנה מפקחים לענין פיקוח על מוסד אשר יהיו רשאים‬
‫לעשות את אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫להיכנס לכל מוסד אף אם הוא מצוי בבית סוהר;‬

‫(‪)2‬‬

‫לדרוש הצגתו או מסירתו של כל מסמך‪ ,‬לרבות התיק האישי או‬
‫הרפואי של המטופל‪ ,‬הנמצא בו ולתפסו;‬

‫(‪)3‬‬

‫לחקור כל אדם במוסד אם הוא סבור שיש לו ידיעות הקשורות‬
‫לתיפקוד המוסד ולטיפול הניתן בו‪ ,‬בין דרך כלל בין לגבי מטופל‬
‫מסויים‪.‬‬

‫(ה)‬

‫על חקירה כאמור בסעיף קטן (ד) יחולו הוראות סעיפים ‪ 2‬ו‪ 3 -‬לפקודת‬
‫הפרוצדורה הפלילית (עדות); נתפס מסמך כאמור באותו סעיף קטן יוחזר‬
‫למי שממנו נלקח תוך שלושים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן תוך תקופה‬
‫זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים‪.‬‬

‫(ו)‬

‫נמצא המוסד בבית סוהר או בבית מעצר‪ ,‬ייקבעו התקנות‪ ,‬כאמור בסעיף‬
‫קטן (א)‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫(ז)‬

‫בפקודה זו ‪-‬‬
‫"בית סוהר" ‪ -‬כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב‪-‬‬
‫‪;1971‬‬
‫"בית מעצר" ‪ -‬בית מעצר שבמתקן משטרתי או בבית סוהר;‬
‫"מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים" ‪ -‬כל מקום שבו ניתן או‬
‫המיועד לתת שירות של טיפול רפואי פיסי או נפשי לשני משתמשים‬
‫בסמים או יותר‪ ,‬בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר בדרך של‬
‫אשפוז‪ ,‬שהיית יום או שהיית לילה ובין בכל דרך אחרת;‬
‫"סם" ‪ -‬סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"ג‪.1973-‬‬

‫*‬

‫תיקון סעיף ‪ 35‬לפקודת בריאות העם‪ ,1940 ,‬מעוגן בסעיף ‪ 17‬לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול‬
‫במשתמשים בסמים‪ ,‬התשנ"ג‪.1993 -‬‬

‫‪.334‬‬

‫חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬בהסכמת נשיא בית הדין הרבני‬
‫הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל ענין הנוגע‬
‫לביצועו‪ .‬תקנות שענינן מתן צווי הגבלה נגד אסירים ועצורים יותקנו בהתייעצות גם‬
‫עם השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)‪ ,‬התשנ"ט‪.1999 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪.376‬‬

‫‪.335‬‬

‫חוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪1984 -‬‬
‫סעיף ‪:70‬‬

‫איסור פרסומים‬
‫‪...‬‬
‫(ה)‬

‫בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב‬
‫אישום‪ ,‬או פרט אחר מפרטי החקירה‪ ,‬אם הדבר עלול לפגוע בחקירה‬
‫שעל פי דין‪ .‬אסר בית המשפט כאמור‪ ,‬יפקע האיסור עם הגשת כתב‬
‫האישום נגד החשוד‪ ,‬אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת‪.‬‬

‫(ה‪)1‬‬

‫(‪)1‬‬

‫בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו‬
‫כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה‪ ,‬אם ראה כי הדבר עלול‬
‫לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבר כי יש להעדיף את‬
‫מניעת הנזק על פני הענין הציבורי שבפרסום; הורה בית המשפט‬
‫על איסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום‪,‬‬
‫יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד החשוד‪ ,‬אלא אם כן‬
‫קבע בית המשפט אחרת;‬

‫(‪)2‬‬

‫הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו‬
‫לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה‬
‫‪193‬‬

‫וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה‪ ,‬לפי‬
‫הטופס שבתוספת הרביעית‪ ,‬ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו‬
‫לא יאוחר מ–‪ 24‬שעות מעת מעצרו או לפני שהובא לפני שופט‬
‫— המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין‬
‫השעות;‬
‫(‪)3‬‬

‫(ה‪)2‬‬

‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור‬
‫ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע הוראות‬
‫לביצוע פסקה (‪;)2‬‬

‫לענין סעיף זה –‬
‫"חשוד" ‪ -‬מי שנפתחה נגדו חקירה פלילית;‬
‫"רשות חוקרת" — משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת‬
‫לחקור על פי דין‪.‬‬
‫"שם של חשוד" ‪ -‬לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות את החשוד‪.‬‬

‫(ו)‬

‫‪.336‬‬

‫חוק הגז (בטיחות ורישוי)‪ ,‬התשמ"ט ‪1989 -‬‬
‫סעיף ‪:30‬‬

‫*‬

‫העובר על הוראה מהוראות סעיף זה למעט סעיף קטן (ג)‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר‬
‫ששה חדשים; העובר על הוראות סעיף קטן (ג)‪ ,‬דינו כדין מי שפרסם‬
‫פרסום לפי סעיף ‪(24‬א)(‪ )1‬לחוק הנוער (טיפול והשגחה)‪ ,‬התש"ך‪-‬‬
‫‪.1960‬‬

‫תקנות וצווים ‪ -‬התייעצות‪ ,‬הסכמה ואישור‬
‫(א)‬

‫תקנות וצווים לגבי מיתקני גז המשמשים לייצור‪ ,‬מילוי‪ ,‬החסנה‪ ,‬הולכה‪,‬‬
‫הובלה או שיווק של גז ועבודות הקשורות באלה‪ ,‬ייקבעו בהתייעצות עם‬
‫שר העבודה והרווחה‪ ,‬ולגבי מיתקן גז הממוקם במקום עבודה שעיקר‬
‫עיסוקו אינו בעניינים האמורים או לגבי עבודות גז המתבצעות בתחום‬
‫מקום עבודה כאמור ‪ -‬בהסכמת שר העבודה והרווחה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקנות וצווים לענין הובלה של גז טעונים גם הסכמת שר התחבורה‪,‬‬
‫ולענין מיגון או הבטחה של מיתקני גז ‪ -‬גם הסכמת שר המשטרה‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו והוצאו ‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן ‪ ,)1134‬התשס"א‪.2001 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.789‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר)‪,‬‬
‫התשנ"ב‪.1992 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.644‬‬

‫ג‪.‬‬

‫צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי)‪ ,‬התשנ"ז‪.1997 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪.863‬‬

‫‪194‬‬

‫ד‪.‬‬

‫‪.337‬‬

‫צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי)‪ ,‬התשנ"ט‪.1999 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪.923‬‬

‫חוק הגז (בטיחות ורישוי)‪ ,‬התשמ"ט ‪1989 -‬‬
‫סעיף ‪:31‬‬

‫‪.338‬‬

‫הוראות המנהל ‪ -‬התייעצות‬
‫(א)‬

‫הוראות מאת המנהל לגבי מיתקן גז הממוקם במקום עבודה שעיקר‬
‫עיסוקו אינו ייצור‪ ,‬מילוי‪ ,‬החסנה‪ ,‬הולכה‪ ,‬הובלה או שיווק של גז או לגבי‬
‫עבודת גז המתבצעת במקום עבודה כאמור‪ ,‬יהיו בהתייעצות עם מי‬
‫שהסמיך לכך שר העבודה והרווחה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הוראות מאת המנהל לענין הובלה של גז יהיו בהתייעצות עם מי שהסמיך‬
‫לכך שר התחבורה‪ ,‬ובעניין מיגון או הבטחה של מיתקני גז ‪ -‬בהתייעצות‬
‫עם מי שהסמיך לכך שר המשטרה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות צווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪.‬‬

‫חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת‪-‬חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה ‪ -‬שיפוט בעבירות ועזרה‬
‫משפטית)‪ ,‬התשל"ח – ‪1977‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫העברת פלסטיני שנדון בישראל‬
‫(א)‬
‫תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית‪ ,‬שאינם ישראלים אשר‬
‫נידון למאסר בבית משפט בישראל‪ ,‬יהיה עונשו במידה שלא בוצע‬
‫בישראל‪ ,‬ניתן לביצוע בשטחי המועצה הפלסטינית שהוא תושב בהם‪,‬‬
‫זולת אם התנגד לכך; ביצוע עונש כאמור יהיה בכפוף להסדרים שייקבעו‬
‫בהסכם בין מדינת ישראל לבין המועצה‪ ,‬ועל‪-‬פי צו של שר המשפטים‬
‫בהתייעצות עם שר הביטחון או שר המשטרה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫(ב)‬

‫‪.339‬‬

‫קטין תושב אזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית‪ ,‬שאינם ישראלים‬
‫אשר בית המשפט בישראל הטיל עליהם עונש או דרך טיפול כאמור‬
‫בסעיפים ‪ 25‬ו‪ 26 -‬לחוק הנוער (שפיטה‪ ,‬ענישה ודרכי טיפול)‪,‬‬
‫התשל"א‪ ,1971 -‬ניתן יהיה לבצעם‪ ,‬במידה שלא בוצעו בישראל‪ ,‬בשטחי‬
‫המועצה הפלסטינית שהם תושבים בהם‪ ,‬זולת אם התנגד לכך; ביצוע‬
‫עונש או דרך טיפול כאמור יהיו בכפוף להסדרים שייקבעו בהסכם בין‬
‫מדינת ישראל לבין המועצה ועל פי צו של שר המשפטים בהתייעצות עם‬
‫שר הביטחון‪ ,‬השר לבטחון פנים או שר העבודה והרווחה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז – ‪1967‬‬

‫‪195‬‬

‫סעיף ‪72‬א‪:‬‬

‫‪.340‬‬

‫תקופות מצטברות של מאסר‬
‫(א)‬

‫חייב שניתנו נגדו מספר צווי מאסר‪ ,‬שסך כל תקופות המאסר על פיהם‬
‫עולה על ‪ 30‬ימים‪ ,‬ישוחרר מן המאסר כעבור ‪ 30‬ימים‪ ,‬ולא ייאסר שוב‬
‫לריצוי יתרת תקופות המאסר על פי הצווים האמורים או צווים נוספים‪,‬‬
‫אלא כעבור ‪ 30‬ימים מיום שחרורו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חייב אשר שוחרר ממאסר לאחר ‪ 30‬ימי מאסר כאמור בסעיף קטן (א)‪,‬‬
‫יקבל מסמך המאשר את שחרורו‪ ,‬שיפרט את הסימוכין למאסרו‬
‫ולשחרורו‪ ,‬תקופת המאסר ומועד השחרור‪ ,‬לפי טופס שיקבע שר‬
‫המשפטים בהתייעצות עם שר המשטרה‪.‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז – ‪1967‬‬
‫סעיף ‪74‬כ‪:‬‬

‫אגרה מיוחדת‬
‫(א)‬

‫דמי טיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר (להלן ‪ -‬האגרה המיוחדת)‬
‫יהיו בסכום שיקבע שר המשפטים‪ ,‬בהסכמת שר המשטרה ובאישור‬
‫ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת; האגרה המיוחדת תעודכן ב‪1 -‬‬
‫בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הזוכה ישלם את האגרה המיוחדת בעת הגשת הבקשה לצו הבאה או לצו‬
‫מאסר‪ ,‬ולענין זה יחולו הוראות סעיף ‪ 9‬בשינויים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬

‫(ג)‬

‫רשם ההוצאה לפועל לא יהיה רשאי להרשות מתן ערובה במקום‬
‫תשלום האגרה המיוחדת;‬
‫הוגשה בקשה לצו מאסר על ידי זוכה שהוא קרוב משפחה לפי‬
‫סעיף ‪ 74‬בשל אי תשלום מזונות‪ ,‬לא יחויב הזוכה בתשלום‬
‫האגרה המיוחדת;‬
‫הוראות כל דין בדבר פטור זוכה מחובת התשלום לא יחולו אלא‬
‫מטעמים של חוסר יכולת הזוכה‪.‬‬

‫דין המדינה לעניין תשלום האגרה המיוחדת כדין כל זוכה אחר‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו (והסמכות שבסעיף ‪ ,88‬להלן)‪ ,‬הותקנו תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת) התשנ"ה‪-‬‬
‫‪.1995‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;1186‬התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;590‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;284‬התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪;211‬‬
‫התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;226‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;163‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;407‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;121‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.329‬‬

‫‪.341‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז ‪1967 -‬‬
‫סעיף ‪:88‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(ב)‬

‫שר המשפטים רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬להתקין תקנות‬
‫לביצוע פרק ז'‪ ,4‬ובין היתר בדבר הביצוע של צווי הבאה וצווי מאסר‪,‬‬
‫לרבות סדרים להעברת מידע על החייב בין לשכות ההוצאה לפועל‪ ,‬ובן‬
‫בדבר אופן התשלום של האגרה המיוחדת בידי המדינה‪ ,‬ונהלים להעברת‬
‫סכומי האגרה המיוחדת לקרן המיוחדת; התקנות בדבר הביצוע של צווי‬

‫‪196‬‬

‫הבאה וצווי מאסר יהיו באישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות ההוצאה לפועל‪ ,‬התש"ם‪.1979 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התש"ם‪ ,‬עמ' ‪ ;1078 ,386‬התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;378‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;1676 ,563‬התשמ"ו‪,‬‬
‫עמ' ‪ ;534 ,90‬התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;1354 ,994‬התשנ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;734 ,504 ,341‬התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪;1206 ,320‬‬
‫התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;1096 ,1049‬התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;1951 ,1662 ,530‬התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;50 ,48‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪;140‬‬
‫התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;82‬התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;1068 ,266‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;106‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;779 ,148 ,70‬התשס"ג‪,‬‬
‫עמ' ‪ ;574‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;835‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.248‬‬

‫‪.342‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(ב)‬

‫‪.343‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫‪.344‬‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬תקנות שענינן אבטחת מידע ואבטחת‬
‫מערכות ממוחשבות חיוניות יתקין ראש הממשלה‪ ,‬בהתייעצות עם השר‬
‫ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; הורה ראש הממשלה‬
‫כאמור בסעיף ‪ ,21‬יותקנו תקנות לענין הגופים המנויים בפרטים ‪ 2‬ו‪3-‬‬
‫בתוספת הראשונה‪ ,‬גם בהסכמת שר הביטחון‪.‬‬

‫שינוי התוספות וסייג לתחולה‬
‫(ב)‬

‫ראש הממשלה‪ ,‬בהתייעצות עם השר‪ ,‬רשאי לקבוע‪ ,‬לגבי גופים ציבוריים‬
‫המנויים בתוספות הראשונה‪ ,‬השניה והרביעית‪ ,‬תחומים מסוימים של‬
‫פעולות אבטחה‪ ,‬שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לענין הגופים המנויים בפרטים ‪ 2‬ו‪ 3-‬בתוספת הראשונה ‪ -‬הורה ראש‬
‫הממשלה כאמור בסעיף ‪ ,21‬תהיה סמכות ראש הממשלה לפי סעיפים‬
‫קטנים (א) ו‪(-‬ב)‪ ,‬נתונה לשר הביטחון‪.‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫נקודות בדיקה‬
‫(א)‬

‫שר הפנים‪ ,‬בהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון פנים‪ ,‬רשאי לקבוע‬
‫בצו נקודות בדיקה לנכנסים לישראל מאזור וליוצאים מישראל לאזור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫נקבעו בצו לפי סעיף קטן (א) נקודות בדיקה‪ ,‬לא יכנס אדם לישראל‬
‫מאזור ולא יצא מישראל לאזור אלא דרך אחת מנקודות הבדיקה שנקבעו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר הפנים‪ ,‬בהסכמת שר הבטחון והשר לבטחון פנים‪ ,‬רשאי לפטור אדם‬
‫או סוגי בני‪-‬אדם מתחולת הוראות סעיף זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪.‬‬
‫‪197‬‬

‫מכוח הסמכות שבסעיף ‪(10‬א) הוצא צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה)‪ ,‬התשס"ח‪.2008-‬‬
‫פורסם בקובץ התקנות התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.686‬‬

‫‪.345‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫סמכויות בדיקה וחיפוש‬
‫(א)‬

‫בודק רשאי לדרוש מכל אדם הנכנס לישראל מאזור ומכל אדם היוצא‬
‫מישראל לאזור –‬
‫(‪)1‬‬

‫להציג בפניו תעודה רשמית המעידה על זהותו והנושאת את‬
‫תמונתו;‬
‫להציג בפניו היתר‪ ,‬לכניסה לישראל‪ ,‬שניתן לפי כל דין;‬

‫(‪)3‬‬

‫להציג בפניו תיעוד הנוגע לרכב ולנהיגה בו‪ ,‬לרבות היתר‬
‫להכנסתו לישראל או להוצאתו ממנה‪ ,‬ככל שהדבר נדרש לפי כל‬
‫דין;‬

‫(‪)4‬‬

‫להציג בפניו כל מסמך אחר כפי שיקבע שר הפנים‪ ,‬בהסכמת שר‬
‫הבטחון והשר לבטחון פנים;‬

‫(‪)5‬‬

‫לבצע פעולות נוספות הדרושות לקביעת זהותו‪ ,‬כפי שיקבע שר‬
‫הפנים‪ ,‬בהסכמת שר הבטחון והשר לבטחון פנים‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.346‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר הפנים ממונה על ביצועו של פרק זה והוא רשאי‪ ,‬בהסכמת שר הבטחון והשר‬
‫לבטחון פנים‪ ,‬להתקין תקנות לביצועו‪.‬‬

‫‪.347‬‬

‫חוק יישום תכנית ההתנתקות‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:22‬‬

‫צווים בדבר פינוי והגבלת כניסה‬
‫(א)‬

‫לאחר שהממשלה תחליט על פינויה של כל אחת מקבוצות היישובים‬
‫כאמור בסעיף ‪(2‬א)(‪ )2‬לנספח א' של החלטת הממשלה מס' ‪ ,1996‬מיום‬
‫י"ז בסיון התשס"ד (‪ 6‬ביוני ‪ ,)2004‬יקבעו ראש הממשלה ושר הביטחון‪,‬‬
‫בצו‪ ,‬את השטחים שיפונו‪ ,‬ולגבי כל שטח ‪ -‬את יום פינויו; יום הפינוי‬
‫שייקבע בצו יהיה בתום חמישה חודשים לפחות מיום פרסומו‪ ,‬אלא אם כן‬
‫שוכנעה הממשלה שטעמים חיוניים מצדיקים קביעת יום פינוי קרוב יותר;‬
‫צו הקובע יום פינוי קרוב יותר טעון אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של‬
‫הכנסת; צו שהוצא לפי סעיף קטן זה יונח על שולחן ועדת החוץ והביטחון‬
‫של הכנסת לידיעתה‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫(ב)‬

‫*‬

‫‪.348‬‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫צו יישום תכנית ההתנתקות (חבל עזה) (הגבלת כניסה)‪ ,‬התשס"ה ‪.2005 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.800‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צו יישום תכנית ההתנתקות (צפון השומרון) (הגבלת כניסה)‪ ,‬התשס"ה ‪.2005 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.800‬‬

‫חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫‪.349‬‬

‫ראש הממשלה רשאי לקבוע‪ ,‬בצו‪ ,‬בהתייעצות עם שר הביטחון והשר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬יום שממנו ואילך תוגבל הנסיגה לשטח שניתן לגביו צו‬
‫לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬

‫איסור מניעת נסיעה‬
‫(א)‬

‫בעל הזיכיון או מי מטעמו לא ימנעו נסיעת רכב בכביש האגרה אלא בשל‬
‫אי תשלום אגרה שיש לשלמה לפי חוק זה‪ ,‬או בשל הוראה אחרת לפי‬
‫פקודת התעבורה החלה גם לענין כביש האגרה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬לא יגבה בעל הזיכיון אגרה ולא ימנע‬
‫שימוש בכביש האגרה או בחלק ממנו‪ ,‬אם הורה לו זאת מפקד מרחב של‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬עקב התרחשות של אירוע חירום; הוראה כאמור יכול‬
‫שתינתן בכל דרך שימצא המפקד לנכון; בסעיף קטן זה‪" ,‬אירוע חירום" ‪-‬‬
‫לרבות תאונת דרכים‪ ,‬פיגוע חבלני ופגעי טבע‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר התחבורה ושר האוצר‪ ,‬בהסכמת שר הביטחון ושר המשטרה‪,‬‬
‫ובאישור הממשלה‪ ,‬יקבעו הוראות באשר לשימוש בכביש האגרה או‬
‫בחלק ממנו על ידי רכב של צבא הגנה לישראל ושל משטרת ישראל‬
‫כשהם בתפקיד‪ ,‬לרבות תשלום בעד הנסיעה בו‪.‬‬

‫חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫איסור מניעת נסיעה‬
‫(א)‬

‫בעל הזכיון או מי מטעמו לא ימנעו נסיעת רכב בכבישי מנהרות הכרמל‬
‫אלא לפי הוראות חוק זה‪ ,‬או בשל הוראה אחרת לפי פקודת התעבורה‬
‫החלה גם לענין כבישים אלה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬לא יגבה בעל הזכיון אגרה ולא ימנע‬
‫שימוש בכבישי מנהרות הכרמל או בחלקים מהם‪ ,‬אם הורה לו זאת מפקד‬
‫מרחב של משטרת ישראל‪ ,‬עקב התרחשות של אירוע חירום; הוראה‬
‫כאמור יכול שתינתן בכל דרך שימצא המפקד לנכון; בסעיף קטן זה‪,‬‬
‫"אירוע חירום" ‪ -‬לרבות תאונת דרכים‪ ,‬פיגוע חבלני ופגעי טבע‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר התחבורה ושר האוצר‪ ,‬בהסכמת שר הביטחון ושר המשטרה‪,‬‬
‫ובאישור הממשלה‪ ,‬יקבעו הוראות באשר לשימוש בכבישי מנהרות‬
‫הכרמל או בחלק מהם‪ ,‬על ידי רכב של צבא הגנה לישראל ושל משטרת‬
‫ישראל כשהם בתפקיד‪ ,‬לרבות תשלום בעד הנסיעה בהם‪.‬‬

‫‪199‬‬

‫‪.350‬‬

‫חוק כלי היריה‪ ,‬התש"ט ‪1949 -‬‬
‫סעיף ‪5‬ד‪:‬‬

‫‪.351‬‬

‫רישיון מדריך ירי‬
‫(א)‬

‫לא יכשיר אדם‪ ,‬לא ידריך ולא יאמן‪ ,‬אדם אחר‪ ,‬בשימוש בכלי יריה‪ ,‬אלא‬
‫על פי רישיון‪ ,‬במטווח קליעה שניתן לגביו רישיון לפי סעיף ‪ 7‬או במקום‬
‫אחר שנקבע ברישיונו‪ ,‬והכל בכפוף להוראות סעיף ‪7‬ח ובהתאם לתנאי‬
‫הרישיון‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר הפנים רשאי‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬לקבוע‬
‫סוגים שונים של רישיונות לפי סעיף זה‪ ,‬לסוגים שונים של הכשרה‪,‬‬
‫הדרכה או אימון‪.‬‬

‫חוק כלי היריה‪ ,‬התש"ט ‪1949 -‬‬
‫סעיף ‪:21‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר הפנים רשאי‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר הביטחון השר לביטחון‬
‫הפנים‪ ,‬להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו של חוק זה‪.‬‬

‫(ב‪)1‬‬

‫שר הפנים רשאי‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור‬
‫ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬לקבוע הוראות בעניינים כמפורט‬
‫להלן‪ ,‬ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים‬
‫של רישיונות או תעודות הרשאה לפי חוק זה‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬

‫(ג)‬

‫(‪)1‬‬

‫תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון או תעודת‬
‫הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם (בפסקה זו –‬
‫המבקש)‪ ,‬לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות שעל המבקש‬
‫לעמוד בהן‪ ,‬וכן תנאים למתן פטור מתנאי הכשירות וההכשרה‬
‫שנקבעו כאמור;‬

‫(‪)2‬‬

‫חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;‬

‫(‪)3‬‬

‫חובות דיווח לרשות מוסמכת‪ ,‬שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק‬
‫זה בעניינים שיקבע שר הפנים‪ ,‬ואופן הדיווח כאמור‪.‬‬

‫שר הפנים רשאי‪ ,‬לאחר התיעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים‬
‫והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בדבר אגרות בעד מתן רשיון‬
‫לפי חוק זה ובעד הגשת ערר על החלטת רשות מוסמכת לפי סעיף‬
‫‪(12‬ג‪ .)1‬על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫(ד)‬
‫*‬

‫‪.352‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫תקנות כלי‪-‬היריה (תנאים להעברתם של כלי‪-‬יריה למטווח ולהחזרתם ממנו)‪ ,‬תשכ"ג‪.1963 -‬‬
‫א‪.‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.882‬‬
‫ב‪.‬‬

‫תקנות כלי היריה (תקפם של רשיונות)‪ ,‬התשנ"ב‪.1991 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;580‬התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;650‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪.26‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תקנות כלי היריה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו)‪ ,‬התשנ"ב‪.1992 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.668‬‬

‫ד‪.‬‬

‫תקנות כלי היריה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו) (הוראת שעה)‪ ,‬התשנ"ד‪.1994 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.596‬‬

‫ה‪.‬‬

‫תקנות כלי היריה (תוקפם של רשיונות)‪ ,‬התשס"ג‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.344‬‬

‫ו‪.‬‬

‫תקנות כלי היריה (רישיון ממוחשב)‪ ,‬התשס"ט – ‪.2008‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.205‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬
‫סעיף ‪13‬ד‪:‬‬

‫‪.353‬‬

‫שר הפנים‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים‬
‫הבריאות‪ ,‬רשאי לשנות את התוספת‪.‬‬

‫ועם שר‬

‫מינוי פקחים‬
‫(א)‬

‫שר הפנים רשאי למנות פקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו‪ ,‬או‬
‫מקרב עובדי המדינה במשרד אחר בהסכמת השר הממונה על המשרד‬
‫(בחוק זה‪ -‬פקח); הודעה על מינוי פקח תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא יתמנה פקח כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אלא אם כן התקיימו שניים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה‪ ,‬כפי שקבע שר הפנים לאחר‬
‫התייעצות עם השר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)2‬‬

‫משטרת ישראל לא הודיעה בתוך חודש מפנייתו של שר הפנים כי‬
‫היא מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור‪.‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫תקנות‬
‫(א) שר הפנים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה‪ ,‬ובין השאר בענינים‬
‫אלה‪:‬‬
‫סוגי אנשים שיהיו פסולים לקבל אשרה או רשיון ישיבה לפי חוק זה ;‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬

‫תנאים שיש לקיים לפני שתינתן אשרה או לפני שיינתן‪ ,‬יוארך או יוחלף‬
‫רשיון ישיבה לפי חוק זה ;‬

‫(‪)3‬‬

‫בדיקה רפואית של אנשים הנכנסים לישראל‪ ,‬טיפול רפואי בהם ובדיקה‬
‫סניטרית וחיטוי של בגדיהם וחפציהם ;‬

‫(‪)4‬‬

‫אגרות בעד מתן אשרות ורשיונות לפי חוק זה לסוגיהם והפטור מהן;‬

‫‪201‬‬

‫(‪)5‬‬

‫דרכי הגביה של הוצאות ההרחקה כאמור בסעיף ‪(13‬ב)‪ ,‬לרבות החלת‬
‫הוראות פקודת המסים (גביה) על גביית הוצאות ההרחקה כאמור‪ ,‬ולרבות‬
‫קביעת הוראות לחילוט או לעיקול כספים ומיטלטלין לכיסוי הוצאות‬
‫ההרחקה;‬

‫(‪)6‬‬

‫הוראות לענין הפעלת סמכויות לפי חוק זה בנוגע לעובד זר כהגדרתו‬
‫בפרק ד'‪ 1‬בחוק עובדים זרים‪ ,‬בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר‬
‫והתעסוקה‪.‬‬

‫(‪)7‬‬

‫הקמתו ודרכי ניהולו של מקום משמורת מיוחד להחזקה של שוהה שלא‬
‫כדין בישראל ‪ -‬בהסכמת השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫דחיית הרחקתו של מי שניתן עליו צו הרחקה‪ ,‬לשם הסדרת עניניו‬
‫וזכויותיו המשפטיות בישראל ‪ -‬בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר‬
‫והתעסוקה‪.‬‬

‫(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(‪ )4‬עד (‪ )6‬ו‪ )8(-‬טעונות את אישור‬
‫ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪.‬‬
‫‪.354‬‬

‫פקודת המכרות‬
‫סעיף ‪111‬ו‪:‬‬

‫תפיסה וחילוט רכב‬
‫נתפס רכב לפי סעיף ‪ 32‬לפקודת מעצר וחיפוש בקשר לביצוע עבירה לפי סעיפים‬
‫‪111‬או ‪111‬ב יחולו‪ ,‬נוסף על הוראות הפרק הרביעי לפקודה האמורה‪ ,‬הוראות אלה‪:‬‬
‫(א)‬

‫(‪)1‬‬

‫הורשע בעל הרכב או האחראי על הרכב מטעם בעל הרכב‪ ,‬בתוך‬
‫חמש שנים שקדמו לתפיסת הרכב‪ ,‬בעבירה לפי סעיפים‬
‫‪111,111‬ב או סעיף ‪ 384‬לחוק העונשין בקשר עם חומר חציבה‪,‬‬
‫או שהורשע אדם אחר בעבירה כאמור שביצע באמצעות הרכב‬
‫בתוך חמש שנים שקדמו לתפיסת הרכב‪ ,‬לא יורה בית המשפט על‬
‫החזרת הרכב לפי סעיף ‪ 34‬לפקודה האמורה עד תום ההליכים‪,‬‬
‫אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬ובלבד שיוגש כתב אישום‬
‫בשל עבירה לפי סעיפים ‪111‬או ‪111‬ב בתוך תשעים ימים מיום‬
‫תפיסת הרכב‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים ‪111‬או ‪111‬ב‪ ,‬והוא בעל רכב‬
‫שבאמצעותו בוצעה העבירה‪ ,‬רשאי בית המשפט נוסף על כל‬
‫עונש אחר‪ ,‬להורות על חילוט הרכב‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הוראות סעיף קטן (א)(‪ )2‬יחולו גם לענין רכב שלא נתפס‪ ,‬אך העבירה‬
‫נעברה באמצעותו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר התשתיות הלאומיות‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬יקבע‬
‫הוראות לענין מסירת הודעות ללשכת רשות הרישוי האמורה בסעיף ‪6‬‬
‫לפקודת התעבורה‪ ,‬ולרשם כמשמעותו בחוק רישום ציוד הנדסי‪ ,‬התשי"ז‪-‬‬
‫‪ ,1957‬לפי הענין‪ ,‬לשם רישום הערה במרשמים האמורים לגבי רכב‬
‫שבאמצעותו בוצעה עבירה לפי סעיפים ‪111,111‬ב או סעיף ‪ 384‬לחוק‬
‫העונשין בקשר עם חומר חציבה‪ ,‬והורשע בה בעל הרכב‪ ,‬האחראי על‬
‫הרכב או אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א)(‪.)1‬‬

‫‪202‬‬

‫‪.355‬‬

‫חוק המרכז לגביית קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות‪ ,‬התשנ"ה ‪1995 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫‪.356‬‬

‫סייג לשימוש בסמכות‬
‫(א)‬

‫קבלת מידע לפי סעיף ‪ 6‬מאת רשות מס כמשמעותה בחוק לתיקון דיני‬
‫מסים (חילופי ידיעות בין רשויות מס)‪ ,‬התשכ"ז‪ ,1967 -‬תהיה על פי‬
‫תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר האוצר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק זה‪ ,‬ככל שהן מתייחסות למתקן‬
‫המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל או לשלוחה אחרת של מערכת‬
‫הביטחון שאישר שר הביטחון‪ ,‬או למידע המצוי ברשותם‪ ,‬יהיה על פי‬
‫תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר הביטחון‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק זה ככל שהן מתייחסות למתקן‬
‫המוחזק על ידי משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר‪ ,‬או למידע המצוי‬
‫ברשותם‪ ,‬יהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר‬
‫המשטרה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫מסירת מידע לרשויות ולבעלי תפקידים‬
‫(א)‬

‫המשטרה תמסור מידע מן המרשם לרשויות ולבעלי תפקידים המפורטים‬
‫בתוספת הראשונה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שירות הביטחון הכללי רשאי למסור מידע לגופים המפורטים בתוספת‬
‫הראשונה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע לגופים המפורטים בפרטים (יב)‪,‬‬
‫(טז)‪( ,‬יז)‪( ,‬יט) ו‪(-‬כו) שבתוספת הראשונה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫מחלקת בטחון שדה של צבא‪-‬הגנה לישראל רשאית למסור מידע לגופים‬
‫המפורטים בפרט (כו) שבתוספת הראשונה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫מסירת המידע תהיה לפי דרישת הגופים הזכאים לקבלו ולצורך מילוי‬
‫תפקידיהם‪ ,‬ולפי כללים שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר‬
‫הממונה על הגוף הנדון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח הסמכות שבסעיף ‪ 5‬הותקנו תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת‬
‫ישראל) התשנ"ח‪.1998 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;1056‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.13‬‬

‫‪.357‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬
‫סעיף ‪:25‬‬

‫סמכות שר המשפטים‬
‫שר המשפטים רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫של הכנסת‪ ,‬לקבוע בתקנות –‬
‫‪203‬‬

‫(‪)1‬‬

‫עוונות שלגביהם לא יירשמו פרטי רישום ;‬

‫(‪)2‬‬

‫שינויים או סייגים בתוספות ;‬

‫(‪)3‬‬

‫פרטי רישום שלא יימסר מידע עליהם או סייגים למסירת המידע ;‬

‫(‪)4‬‬

‫עבירות או סוגי עבירות שהרשעה בהם לא תפסיק את תקופת ההתיישנות‬
‫או תקופת המחיקה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר‬
‫מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה)‪ ,‬התשמ"ד‪.1984-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;1720 ,1012‬התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.604‬‬

‫‪.358‬‬

‫חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫מימון‬
‫(א)‬

‫לשם מימון פעולות המרכז יועבר תקציב ממשרד האוצר‪ ,‬מתוך תקציב‬
‫המדינה המיועד לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‪ ,‬שהוקמה לפי חוק‬
‫הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה)‪ ,‬התשס"ו‪( 2006-‬להלן‬
‫– החוק); הסכום שיועבר כאמור לא יהיה נמוך מהסכום שהועבר למרכז‬
‫בשנת התקציב‪.‬‬
‫מחצית מהסכום האמור בסעיף קטן (א) יועבר ליחידה המשטרתית‪,‬‬
‫באמצעות המרכז; שר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם השר והשר לביטחון‬
‫הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע שיעור אחר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר האוצר רשאי לקבוע מועדים וליתן הוראות בכל הנוגע להעברת‬
‫הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו‪(-‬ב)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫‪.359‬‬

‫חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:8‬‬

‫ביצוע‬
‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‬
‫ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות לביצועו‪ ,‬לרבות לענין מסירת‬
‫הודעה למשפחה בהתאם להוראות סעיף ‪.5‬‬

‫‪.360‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫‪.361‬‬

‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪ ,‬בהסכמת השר‬
‫לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬להתקין‬
‫תקנות לביצועו‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫סעיף ‪:12‬‬

‫התובעים‬

‫‪204‬‬

‫(א)‬

‫ואלה התובעים ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.362‬‬

‫היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו‪ ,‬ואלה הם‪:‬‬
‫(א)‬

‫פרקליט המדינה‪ ,‬משנהו‪ ,‬פרקליטי המחוז‬
‫ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה ששר‬
‫המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם‬
‫ברשומות;‬

‫(ב)‬

‫מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות‬
‫תובע‪ ,‬דרך כלל‪ ,‬לסוג של משפטים‪ ,‬לבתי משפט‬
‫מסויימים או למשפט מסויים;‬

‫(ג)‬

‫היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט‬
‫המדינה‪ ,‬דרך כלל‪ ,‬לסוגי ענינים או לענין מסוים‪,‬‬
‫את סמכותו להסמיך תובע כאמור בסעיף‬
‫קטן(א)(‪()1‬ב);‬

‫שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים‬
‫בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח‬
‫הכללי של המשטרה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תובע כאמור בסעיף קטן (א)(‪ )2‬מוסמך לשמש תובע בתיקים שבהם‬
‫הועבר לו חומר החקירה בהתאם להוראות סעיף ‪ ;60‬אולם רשאי היועץ‬
‫המשפטי לממשלה להורות שסוג של משפטים‪ ,‬משפט פלוני או הליך‬
‫פלוני ינוהלו בידי תובע אחר‪.‬‬

‫(ג)‬

‫היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה‪ ,‬דרך כלל‪ ,‬לסוגי‬
‫ענינים או לענין מסוים‪ ,‬את סמכותו להסמיך תובע כאמור בסעיף קטן‬
‫(א)(‪()1‬ב)‪.‬‬

‫(ד)‬

‫היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ידווח בכתב‪,‬‬
‫מדי שנה‪ ,‬לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על הסמכת שוטרים לפי‬
‫סעיף זה; בדיווח כאמור יפורטו מספר ההסמכות של שוטרים לפי סעיף‬
‫קטן (א)(‪()1‬ב) או סעיף קטן (ב) סיפה‪ ,‬היחידות שהוסמכו והסמכויות‬
‫שניתנו להן‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪1982-‬‬
‫סעיף ‪:60‬‬

‫העברת חומר חקירה לתובע‬
‫(א)‬

‫חומר שהושג בחקירה בעבירת פשע תעבירו המשטרה לפרקליט מחוז‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חומר שהושג בחקירה בעבירה שאינה פשע תעבירו המשטרה לתובע‬
‫המוסמך לנהל את התביעה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪.12‬‬

‫(ג)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א) –‬
‫(‪)1‬‬

‫פרקליט המדינה רשאי להחליט כי חומר שהושג בחקירה‬
‫בעבירות פשע‪ ,‬המנויות בתוספת ראשונה א'‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫יועבר לתובע כאמור בסעיף ‪(12‬א)(‪( )2‬להלן ‪ -‬התובע‬
‫המשטרתי);‬
‫‪205‬‬

‫(‪)2‬‬

‫*‬

‫פרקליט מחוז רשאי להעביר לתובע המשטרתי חומר שהושג‬
‫בחקירה בעבירת פשע‪ ,‬אם מצא כי חומר החקירה שהועבר אליו‬
‫אינו מגלה עבירת פשע‪.‬‬

‫(ד)‬

‫החלטת פרקליט המדינה לפי סעיף קטן (ג)(‪ )1‬תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫(ה)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה‬
‫חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו לשנות את התוספת הראשונה א'‪,‬‬
‫ובלבד שלא יקבע בה עבירות שהן בסמכותו הייחודית של בית משפט‬
‫מחוזי‪.‬‬

‫[הערה‪ :‬על‪-‬פי התוספת לפרק ב'‪ :‬מאסר במקום קנס ‪ -‬הוראת שעה‪:‬‬
‫(א) סעיף ‪(60‬ג)‪( ,‬ד) ו‪(-‬ה) לחוק העיקרי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 1‬לחוק זה‪ ,‬סעיף ‪(62‬א)(‪ )2‬לחוק העיקרי‪ ,‬כנוסחו‬
‫בסעיף ‪ 3‬לחוק זה‪ ,‬ותוספת ראשונה א' לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף ‪ 9‬לחוק זה‪ ,‬יעמדו בתוקפם עד יום‬
‫י"ד בחשון התשס"ו (‪ 16‬בנובמבר ‪( )2005‬בסעיף זה ‪ -‬תקופת תוקפה של הוראת השעה)‪".‬‬
‫(ב) הכנסת רשאית‪ ,‬בהחלטה‪ ,‬על פי הצעת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬להאריך את תקופת‬
‫תוקפה של הוראת השעה לתקופות נוספות שהאחרונה בהן תסתיים לכל המאוחר ביום ט' בכסלו‬
‫התשע"א (‪ 16‬בנובמבר ‪.)2010‬‬
‫(ג) על החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת‪]".‬‬

‫‪.363‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫סעיף ‪:244‬‬

‫‪.364‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל‬
‫עניין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם שר הפנים‪ ,‬רשאי לקבוע כללים לתיאום‬
‫פעולות פרקליטות המדינה והמשטרה‪.‬‬

‫חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)‪ ,‬התשל"ט ‪1979 -‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫ביצוע‬
‫צו מעצר לפי חוק זה יבוצע על ידי שוטר או חייל כמשמעותו בסעיף ‪ 1‬לחוק השיפוט‬
‫הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪ ,1955 -‬וישמש אסמכתה לחבישתו של העציר במקום מעצר‬
‫שנקבע בצו המעצר או בצו מאוחר יותר‪ ,‬בתנאים שקבע שר המשפטים בתקנות‬
‫בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת; בתקנות כאמור ניתן לקבוע בין השאר‬
‫הוראות בדבר משמעת העצירים במקומות המעצר‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים)(תנאי החזקה במעצר מינהלי)‪ ,‬התשמ"א‪-‬‬
‫‪.1981‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;948‬התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪.1126‬‬

‫‪.365‬‬

‫חוק הסנגוריה הציבורית‪ ,‬התשנ"ו ‪1995 -‬‬

‫‪206‬‬

‫סעיף ‪:18‬‬

‫זכאות לייצוג‬
‫(א)‬

‫זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה –‬
‫(‪)1‬‬

‫נאשם או חשוד בעבירה שנתמלאו בו הוראות סעיף ‪(15‬א)(‪ )1‬עד‬
‫(‪ )6‬לחוק סדר הדין הפלילי;‬

‫(‪)2‬‬

‫מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים ‪ 15‬עד ‪ 17‬לחוק‬
‫טיפול בחולי נפש‪ ,‬התשנ"א‪ ;1991-‬וכן חולה כאמור בסעיף ‪29‬א‬
‫לחוק האמור‪ ,‬שהתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית‪,‬‬
‫או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית לפי סעיפים ‪28‬‬
‫או ‪ 29‬לחוק האמור‪ ,‬לפי הענין;‬

‫(‪)3‬‬

‫נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף ‪21‬א לחוק סדר הדין‬
‫הפלילי והתקיימו בו הוראות סעיף ‪21‬א(ג);‬

‫(‪)4‬‬

‫נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה שקבע שר‬
‫המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת‬
‫החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת;למעט סוגי הליכים ועבירות‬
‫שבהם לא יהיו נאשמים זכאים לייצוג‪ ,‬הכל כפי שיקבע שר‬
‫המשפטים בצו באישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת;‬

‫(‪)5‬‬

‫חשוד או עצור שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי‬
‫סעיף ‪(15‬ד) לחוק סדר הדין הפלילי;‬

‫(‪)6‬‬

‫אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף‬
‫‪(15‬ה) לחוק סדר הדין הפלילי;‬

‫(‪)7‬‬

‫עצור שהוא מחוסר אמצעים‪ ,‬לפי אמות מידה שקבע שר‬
‫המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשטרה ובאישור‬
‫ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת;‬
‫קטין בית משפט לנוער החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף‬
‫‪(18‬א) לחוק הנוער (שפיטה‪ ,‬ענישה ודרכי טיפול)‪ ,‬התשל"א‪-‬‬
‫‪.1971‬‬

‫(‪)9‬‬

‫נידון המבקש משפט חוזר‪ ,‬שנתקיים בו אחד התנאים האמורים‬
‫בסעיף ‪(15‬א)(‪ )1‬עד (‪ )3‬או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח‬
‫משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪ ,1982-‬ואשר הסניגור הציבורי הארצי קבע‬
‫שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫(‪ )10‬מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר‪-‬הסגרה לפי‬
‫חוק ההסגרה‪ ,‬התשי"ד‪.1954-‬‬
‫(‪ )11‬אסיר שהוחלט למנות לו סניגור לפי סעיף ‪(16‬ד) לחוק שחרור‬
‫על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪.2001-‬‬
‫(‪ )12‬נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם קיום הליך לפי סעיף ‪143‬‬
‫לחוק סדר הדין הפלילי‪ ,‬במסגרת ישיבת בית משפט שבה רוכזו‬
‫דיונים לשם קיום הליך כאמור‪ ,‬והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל‬
‫באופן שקיים סיכוי סביר למתן פסק דין באותו יום או במועד‬
‫נוסף שקבע בית המשפט לשם כך‪ ,‬לרבות לשם קביעת העונש;‬

‫‪207‬‬

‫מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה לצורך הדיון כאמור בפסקה זו‬
‫בלבד ולא יחול על נאשם שבעקבות דיון כאמור בפסקה זו הוזמן‬
‫להליך של בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין‬
‫הפלילי‪.‬‬
‫(‪ )13‬מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף ‪ 9‬לחוק‬
‫מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה‪ ,‬התשס"ה‪-‬‬
‫‪.2004‬‬
‫(‪ )14‬מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף ‪(6‬ד)(‪ )1‬או‬
‫‪ 24‬לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪;2006-‬‬
‫(‪ )15‬מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף ‪ 6‬לחוק סדר‬
‫הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה)‪,‬‬
‫התשס"ו‪;2006-‬‬
‫(‪ )16‬נאשם שהוזמן לדיון מקדמי לפי סעיף ‪143‬א לחוק סדר הדין‬
‫הפלילי‪.‬‬

‫*‬

‫‪.366‬‬

‫(א‪)1‬‬

‫זכאי לייצוג לפי חוק זה מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי‬
‫סעיף ‪(6‬ג) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים‪ ,‬התשס"ב‪.2002-‬‬

‫(ב)‬

‫אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט למנות לנאשם סניגור אם‬
‫הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט‬
‫של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע זכאים נוספים על אלה המנויים בסעיף זה‪ ,‬בדרך‬
‫כלל‪ ,‬בהדרגה או לפי אזורים‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות הסנגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים) התשנ"ח – ‪.1998‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.1096‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים)‪ ,‬התשס"א‪.2000 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.198‬‬

‫ג‪.‬‬

‫תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים)‪ ,‬התשס"ג‪.2002 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.125‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪:84‬‬

‫תקנות‬
‫(א)‬

‫שר העבודה והרווחה‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬שר המשטרה ושר‬
‫הבריאות‪ ,‬רשאי להתקין תקנות לביצוע סימן זה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר הבריאות‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה רשאי‬
‫להתקין תקנות לענין מקומות טיפול רפואיים ודרכי טיפול רפואי‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות לפי סעיף זה יהיו באישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬

‫‪208‬‬

‫‪.367‬‬

‫פקודת העיריות [נוסח חדש]‬
‫סעיף ‪:170‬‬

‫דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת‬
‫(א)‬

‫ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף ‪167‬‬
‫למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא יתמנה אדם לעובד עיריה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית‪,‬‬
‫למעט המנהל הכללי‪.‬אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך‬
‫הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן (ג)‪.‬‬

‫(ב‪)1‬‬

‫‪.368‬‬

‫(‪)1‬‬

‫במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח‬
‫תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בענין‪ ,‬חוות דעתו של היועץ‬
‫המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה‬
‫שבשל אופייה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש‬
‫בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת‬
‫המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור‪ ,‬על ידי‬
‫היועץ המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד‬
‫לחוות דעתו של היועץ המשפטי תחליט המועצה בענין מינוי אדם‬
‫למשרה כאמור; בפסקה זו‪" ,‬פקח" ‪ -‬לרבות נושא משרה בעיריה‬
‫הממלא תפקידי פיקוח‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫שר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים‪,‬‬
‫ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע‬
‫בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ‬
‫המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (‪.)1‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬
‫סעיף ‪: 1‬‬

‫צווים בדבר עסקים טעוני רישוי‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם‪ ,‬כדי‬
‫להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;‬

‫(‪)2‬‬

‫מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;‬

‫(‪)3‬‬

‫בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;‬

‫(‪)4‬‬

‫מניעת סכנות של מחלות בעלי‪-‬חיים ומניעת זיהום מקורות מים‬
‫בחומרי הדברה‪ ,‬בדשנים או בתרופות;‬

‫(‪)5‬‬

‫בריאות הציבור‪ ,‬לרבות תנאי תברואה נאותים;‬

‫(‪)6‬‬

‫קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות‪.‬‬

‫היתה אחת ממטרות הרישוי מטרה כמפורט להלן‪ ,‬טעון הצו התייעצות –‬
‫(‪)1‬‬

‫בסעיף קטן (א)(‪ - )1‬עם השר לאיכות הסביבה;‬

‫‪209‬‬

‫‪.369‬‬

‫(‪)2‬‬

‫בסעיף קטן (א)(‪ - )2‬עם שר משטרה;‬

‫(‪)3‬‬

‫בסעיף קטן (א)(‪ - )3‬עם שר העבודה והרווחה;‬

‫(‪)4‬‬

‫בסעיף קטן (א)(‪ - )4‬עם שר החקלאות;‬

‫(‪)5‬‬

‫בסעיף קטן (א)(‪ - )5‬עם שר הבריאות‪.‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח – ‪1968‬‬
‫סעיף ‪:42‬‬

‫הוראות מעבר‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫המלאכות והעסקים המפורטים כסוג א' בתוספת לפקודת המלאכות‬
‫והתעשיות (הסדרתן) כנוסחם ערב תחילתו של חוק זה‪ ,‬יראו כעסקים‬
‫טעוני רישוי שנקבעו בצו לפי סעיף ‪ 1‬בהתייעצות עם שר הבריאות‪ ,‬אלה‬
‫המפורטים כסוג ב' בתוספת האמורה – יראו כעסקים טעוני רישוי‬
‫שנקבעו בצו לפי סעיף ‪ 1‬גם בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬ואלה‬
‫המפורטים כסוג ג' בתוספת האמורה – יראו כעסקים טעוני רישוי שנקבעו‬
‫בצו לפי סעיף ‪ 1‬גם בהתייעצות עם שר החקלאות‪.‬‬
‫רשיון שהיה תקף ערב תחילתו של חוק זה וניתן לפי אחת הפקודות‬
‫הפוקעות לעסק הטעון רישוי לפי חוק זה‪ ,‬יראו אותו מיום תחילתו של‬
‫חוק זה כאילו ניתן על פי חוק זה‪ ,‬וכל תנאי של רשיון כאמור יראו אותו‬
‫כתנאי לרשיון לפי חוק זה; אולם תקפו של רשיון כאמור יפקע לא יאוחר‬
‫מאשר במועד שבו היה פוקע על פי הפקודות הפוקעות‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוצא צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה‪.1995 -‬‬
‫פורסם בקובץ תקנות התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;1217‬התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ,782‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;1116‬התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪,1088‬‬
‫‪ ;1152‬התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;471‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;566‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;79‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.607‬‬

‫‪.370‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירות)‪ ,‬התשכ"ה ‪1965 -‬‬
‫סעיף ‪84‬ב‪:‬‬

‫הצבעה של שוטרים‬
‫(א)‬

‫לא יאוחר מ‪ 45 -‬יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה לשר רשימה‬
‫שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר‬
‫המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד בישוב‬
‫שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו אך מחוץ‬
‫לאותו אזור קלפי‪ ,‬ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו‬
‫אזור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצויינו‪ ,‬ליד שמו של כל שוטר‪,‬‬
‫אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו‪ ,‬הפרטים המתייחסים‬
‫אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים‪ ,‬ומספרו האישי של‬
‫השוטר במשטרה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר‪ ,‬או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬ימחק את‬
‫השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) מרשימות‬
‫הבוחרים שבהן הם רשומים‪.‬‬

‫‪210‬‬

‫(ד)‬

‫‪.371‬‬

‫השר‪ ,‬או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬יוציא לכל‬
‫שוטר אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימת‬
‫בוחרים כאמור בסעיף קטן (ג) תעודת‪-‬הצבעה‪-‬לשוטר שתכלול את מספר‬
‫תעודת הזהות‪ ,‬את מספרו האישי במשטרה‪ ,‬ואת שם הרשות המקומית‬
‫שבתחומה נמצא אזור הקלפי אשר מרשימת הבוחרים שלו נמחק שמו לפי‬
‫סעיף קטן (ג); התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו‪ ,‬נגד קבלה בכתב‪,‬‬
‫על ידי מי שמינה לכך השר באחד המקומות שקבע לכך השר בהתייעצות‬
‫עם שר המשטרה‪.‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירות)‪ ,‬התשכ"ה‪1965 -‬‬
‫סעיף ‪:100‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו‪.‬‬
‫וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים‪ ,‬בכל ענין הנוגע‬
‫לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים‪ ,‬פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש‬
‫הליכי הבחירות‪ ,‬במבנה שבו נמצא מקום קלפי‪.‬‬

‫‪.372‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)‪ ,‬תשל"ה‪1975 -‬‬
‫סעיף ‪:33‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן‬
‫בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת‬
‫הפרעה לבוחרים‪ ,‬פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות‪ ,‬במבנה‬
‫שבו נמצא מקום קלפי‪.‬‬

‫‪.373‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫‪.374‬‬

‫אחריות לשמירה‬
‫(א)‬

‫הממשלה רשאית להחליט כי בשטח פלוני תהיה השמירה נתונה בידי‬
‫המשטרה (להלן ‪ -‬שטח שבאחריות המשטרה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫אלוף הפיקוד או מי שהוא הסמיך‪ ,‬ובשטח שבאחריות המשטרה ‪ -‬מפקד‬
‫משטרת מחוז או מי שהוא הסמיך‪ ,‬רשאי למנות ממונה על השמירה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫שר הפנים רשאי‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר הביטחון‪ ,‬ולגבי שטח‬
‫שבאחריות המשטרה ‪ -‬לאחר התייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬להטיל בצו‬
‫חובת שמירה על תושבי ישוב או ישובים (להלן ‪ -‬צו שמירה)‪.‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א‪1961-‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫הגבלת החובה מבחינת הזמן‬
‫(א)‬

‫לא יחוייב אדם בשמירה יותר מפעמיים בחודש ובסך הכל לא יותר מעשר‬
‫שעות בחודש בתקופה שבין א' בתשרי ול' בניסן‪ ,‬ולא יותר משמונה‬
‫שעות בחודש בתקופה שבין א' באייר וכ"ט באלול‪ ,‬אלא אם אלוף הפיקוד‬
‫או מפקד משטרת מחוז‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ראה הכרח מטעמי בטחון להורות‪,‬‬
‫בדרך כלל או לישוב פלוני או לכמה ישובים‪ ,‬על הגדלת מספר השעות או‬
‫הפעמים (בסעיף זה ‪ -‬הוראת הגדלה)‪.‬‬

‫‪211‬‬

‫‪.375‬‬

‫‪.376‬‬

‫(ג)‬

‫הוראת הגדלה אינה טעונה פרסום ברשומות‪.‬‬

‫(ד)‬

‫לענין סעיף זה יבואו במניין זמני השמירה גם השעות והימים שבהם מילא‬
‫אדם חובת אבטחה לפי תקנות‪-‬שעת‪-‬חירום (אבטחת מוסדות חינוך)‪,‬‬
‫התשל"ד‪.1974 -‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג ‪1983 -‬‬
‫סעיף ‪:29‬‬

‫*‬

‫(ב)‬

‫תקפה של הוראת הגדלה היא לשלושים יום מדי שנה זולת אם שר‬
‫הביטחון או שר המשטרה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬אישר‪ ,‬לאחר התייעצות בשר‬
‫הפנים ובועדת החוץ והביטחון של הכנסת‪ ,‬תקופות תוקף נוספות‪.‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(א)‬

‫השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין‬
‫הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר יתקין בהתייעצות עם שר הפנים ועם המועצה ובאישור ועדת הפנים‬
‫ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה‪ ,‬תקנות‬
‫בדבר –‬
‫(‪)1‬‬

‫הקמתן‪ ,‬דרכי פעולתן וסמכויותיהן של ועדות להכנת תכניות‬
‫שיקום לאסירים לקראת שחרורם;‬

‫(‪)2‬‬

‫דרכי התיאום בין הרשות לבין משרדי הממשלה‪ ,‬רשויות מקומיות‬
‫וגופים אחרים המטפלים באסיר ובשיקומו‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות הרשות לשיקום האסיר (ועדה להכנת תוכניות שיקום)‪ ,‬התשמ"ז – ‪.1987‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשמ"ז‪ ,‬עמ' ‪.738‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות הרשות לשיקום האסיר (דרכי תיאום בין רשויות)‪ ,‬התשס"א‪.2001-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.1001‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:16‬‬

‫סדרי הדיון בבקשה לשחרור על תנאי ובדיון בשינוי תנאי שחרור‬
‫(א)‬

‫דיון בועדה‪ ,‬למעט דיון בבקשת אסיר לקיים בענינו דיון חוזר‪ ,‬יתקיים‬
‫בנוכחות האסיר ובא כוחו אם הוא מיוצג‪ ,‬וכן בנוכחות בא כוח היועץ‬
‫המשפטי לממשלה; התקבלה הסכמת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה‬
‫לשחרורו המוקדם של האסיר‪ ,‬ניתן לקיים את הדיון בועדה‪ ,‬בכפוף‬
‫להוראות סעיף קטן (ג)‪ ,‬אף בלא נוכחות האסיר או‪ ,‬בא כוחו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫דיון הועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בענינו של אסיר יתקיים שלא‬
‫בנוכחות הצדדים‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הועדה לא תחליט על שחרורו על‪-‬תנאי של אסיר‪ ,‬לרבות שחרורו‬
‫מטעמים רפואיים לפי סעיף ‪ ,7‬אלא לאחר שנתנה לבא כוח היועץ‬

‫‪212‬‬

‫המשפטי לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו‪ ,‬ולא תחליט שלא לשחרר‬
‫אסיר על‪-‬תנאי‪ ,‬אלא לאחר שנתנה לאסיר ולבא כוחו אם הוא מיוצג‪,‬‬
‫הזדמנות לטעון את טענותיהם‪.‬‬
‫(‪ )1‬החלטה שלא לשחרר אסיר על‪-‬תנאי;‬
‫(‪ )2‬החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על‪-‬תנאי לשינוי‬
‫תנאי שחרורו;‬
‫(‪ (3‬החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על‪-‬תנאי‪.‬‬

‫‪.377‬‬

‫(ד)‬

‫הועדה רשאית למנות לאסיר סניגור לצורך הדיון בפניה‪ ,‬ויחולו לענין זה‬
‫הוראות חוק הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התשנ"ו‪ ,1995-‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫(ד‪)1‬‬

‫בהליכים לפי סעיפים ‪ 7‬ו‪21-‬א וכן בהליך של ביטול שחרור על‪-‬תנאי לפי‬
‫סעיף ‪21‬ב לעניין שחרור על‪-‬תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף ‪ ,7‬יהיה‬
‫אסיר או אסיר ששוחרר על‪-‬תנאי‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬זכאי לייצוג על ידי סניגור‬
‫ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית‪ ,‬התשנ"ו‪,1995-‬‬
‫ויחולו לעניין זה הוראות החוק האמור‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫(ה)‬

‫הועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה‪ ,‬שייחתם בידי יושב ראש הועדה;‬
‫האסיר ובא כוחו רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בענינו ולקבל העתק‬
‫ממנו‪ ,‬אלא אם כן החליטה הועדה כי הפרוטוקול או חלקו יהיה חסוי‪ ,‬בשל‬
‫קבלת מידע חסוי בהתאם להוראות סעיף ‪.17‬‬

‫(ו)‬

‫הועדה תביא בחשבון‪ ,‬לצורך החלטתה‪ ,‬כל מידע הנוגע לענין שהובא‬
‫בפניה‪ ,‬לרבות מידע חסוי‪ ,‬כמשמעותו בסעיף ‪(17‬א)‪ ,‬אלא אם כן‬
‫נתבקשה שלא להתחשב במידע לפי הוראות סעיף ‪(17‬ז)‪.‬‬

‫(ז)‬

‫החלטת הועדה תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי הועדה; העתק ההחלטה‬
‫יימסר לאסיר‪ ,‬לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬ואם הותנה השחרור‬
‫על‪-‬תנאי בתנאים כאמור בסעיף ‪(13‬ג) ‪ -‬גם לשירות המבחן או לרשות‬
‫לשיקום האסיר‪ ,‬לפי הענין‪.‬‬

‫(ח)‬

‫שר המשפטים‪ ,‬באישור השר לביטחון הפנים‪ ,‬יקבע את סדרי הדיון‬
‫בועדות‪ ,‬סדרי הפניה אליהן‪ ,‬המידע שיש להביא בפניהן ודרכי הבאתו‪ ,‬וכן‬
‫את המידע שיש למסור לאסיר או לבא כוחו אם הוא מיוצג‪ ,‬לצורך דיון‬
‫בועדה ודרכי מסירתו‪ ,‬ככל שאינם מוסדרים בחוק זה‪.‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫סדרי דיון בענין מידע חסוי‬
‫שר המשפטים‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הביטחון‪ ,‬רשאי‬
‫להתקין תקנות לענין סדרי הדין בבקשה לפי סעיף ‪ 17‬ובעתירה לפי סעיף ‪ ,26‬ככל‬
‫שאינם מוסדרים בחוק זה‪.‬‬

‫*‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)‪ ,‬התשס"א‪.2000 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;170‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.752‬‬

‫‪.378‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬

‫‪213‬‬

‫סעיף ‪:34‬‬

‫‪.379‬‬

‫מזכירי הועדות‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ימנה‪ ,‬מבין עובדי הנהלת בתי המשפט‪ ,‬מזכיר ראשי‬
‫לועדות (להלן ‪ -‬המזכיר הראשי)‪ ,‬שיהיה אחראי על קביעת המותבים של‬
‫ועדות השחרורים וועדות השחרורים המיוחדות‪ ,‬על קביעת מועדי הדיון‬
‫בועדות והזמנת המותבים לדיונים‪ ,‬על סדרי עבודתן של הועדות ועל‬
‫התיאום הנדרש עם מזכירי הועדות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר לביטחון הפנים ימנה‪ ,‬מבין קציני שירות בתי הסוהר‪ ,‬מזכירים‬
‫לועדות שחרורים ולועדות שחרורים מיוחדות; מזכירי הועדות יהיו‬
‫אחראים על העברת מידע הנחוץ למזכיר הראשי לצורך מילוי תפקידיו‬
‫ועל איסוף נתונים ומסמכים הנחוצים לעבודת הועדות והעברתם למותבים‬
‫ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬הכל בתיאום עם המזכיר הראשי‬
‫וכפי שיקבע שר המשפטים באישור השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬
‫סעיף ‪:45‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה‪ ,‬והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו באישור‬
‫השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬

‫‪.380‬‬

‫חוק שירות בטחון [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ו‪1986 -‬‬
‫סעיף ‪24‬א‪:‬‬

‫שירות ביחידות אחרות של משטרת ישראל‬
‫(א)‬

‫שר הבטחון‪ ,‬בהסכמת שר המשטרה‪ ,‬רשאי להורות בצו כי יוצא‪-‬צבא‬
‫שנמצא כשר לשירות והוא באחד הגילים משמונה עשרה עד עשרים‬
‫ותשע‪ ,‬ישרת ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול‪ ,‬ושעיקר‬
‫פעילותן היא בטחון המדינה ותושביה (להלן ‪ -‬יחידות אחרות במשטרת‬
‫ישראל)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫יוצא‪-‬צבא‪ ,‬שהוצב לשרת ביחידות אחרות במשטרת ישראל‪,‬‬
‫רשאי‪ ,‬משהודע לו על הצבתו‪ ,‬להביע את התנגדותו בפני הקצין‬
‫שהודיע לו על כך‪ ,‬או בפני קצין מוסמך;הודעה כאמור תימסר לא‬
‫יאוחר מחודשים מיום הצבתו כאמור‪ ,‬ומשעשה כן ‪ -‬יוצב לשירות‬
‫בצבא הגנה לישראל‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫אין בהוראות פסקה (‪ )1‬כדי לגרוע מזכותו של יוצא צבא שהוצב‬
‫ביחידה אחרת במשטרת ישראל‪ ,‬להגיש בקשה בכל עת‪ ,‬בהתאם‬
‫לפקודות הצבא‪ ,‬לעבור לשרת ביחידות צבא הגנה לישראל;עשה‬
‫כן‪ ,‬תידון בקשתו ותישקל בדרך המקובלת בצבא‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫בסעיף קטן זה‪" ,‬קצין מוסמך" ‪ -‬קצין צבא שהוסמך לענין זה על‬
‫ידי ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מספר יוצאי הצבא שישרתו ביחידות אחרות במשטרת ישראל ייקבע בידי‬
‫שר הבטחון‪ ,‬בהסכמת שר המשטרה‪ ,‬ובאישור הממשלה וועדת החוץ‬
‫והבטחון של הכנסת‪.‬‬

‫(ד)‬

‫דינו של יוצא‪-‬צבא המשרת ביחידות אחרות במשטרת ישראל‪ ,‬כדין יוצא‪-‬‬
‫צבא המשרת במשמר הגבול והוראות סעיפים ‪ 24, 25‬ו‪ ,26-‬יחולו עליו‬
‫‪214‬‬

‫בשינויים המחוייבים‪.‬‬
‫*‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫‪.381‬‬

‫צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול) התשנ"ו‪-‬‬
‫‪ .1996‬פורסם בקובץ תקנות התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.150‬‬
‫צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול) התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ .1998‬פורסמו בקובץ תקנות התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;656‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.1268 ,138‬‬

‫חוק שירות בטחון [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ו ‪1986 -‬‬
‫סעיף ‪24‬ב‪:‬‬

‫‪.382‬‬

‫שירות ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר‬
‫(א)‬

‫שר הביטחון‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים‪ ,‬רשאי להורות בצו כי יוצא‬
‫צבא שנמצא כשר לשירות והוא באחד הגילים משמונה עשרה עד עשרים‬
‫ותשע‪ ,‬ישרת ביחידות של שירות בתי הסוהר שתפקידן הוא אבטחה של‬
‫בתי סוהר המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים בלבד‪ ,‬ולצורך אבטחתם‬
‫של אסירים כאמור וליווים (בסעיף זה ‪ -‬יחידות ביטחוניות בשירות בתי‬
‫הסוהר)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫יוצא צבא שהוצב לשרת בשירות בתי הסוהר רשאי‪ ,‬משנודע לו‬
‫על הצבתו‪ ,‬להביע את התנגדותו לפני הקצין שהודיע לו על כך‪,‬‬
‫או לפני קצין מוסמך; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מארבעה‬
‫חודשים מיום שהודע לו על הצבתו או שלושה חודשים מיום‬
‫הצבתו בפועל‪ ,‬לפי המאוחר מביניהם‪ ,‬ומשעשה כן ‪ -‬יוצב לשירות‬
‫בצבא הגנה לישראל‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫אין בהוראות פסקה (‪ )1‬כדי לגרוע מזכותו של יוצא צבא שהוצב‬
‫ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר להגיש בקשה‪ ,‬בכל עת‪,‬‬
‫בהתאם לפקודות הצבא‪ ,‬לעבור לשרת ביחידות צבא הגנה‬
‫לישראל; עשה כן‪ ,‬תידון בקשתו ותישקל בדרך המקובלת בצבא‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫בסעיף קטן זה‪" ,‬קצין מוסמך" ‪ -‬קצין צבא שהוסמך לענין זה על‬
‫ידי ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מספר יוצאי הצבא שישרתו ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר‬
‫ייקבע בידי שר הביטחון‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים‪ ,‬ובאישור‬
‫הממשלה וועדת החוץ והביטחון של כנסת‪.‬‬

‫(ד)‬

‫הוראות סעיפים ‪ 24‬ו‪ 26 -‬יחולו לגבי יוצא צבא המשרת ביחידות‬
‫ביטחוניות בשירות בתי הסוהר‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת דיווח‬
‫(ה)‬
‫שנתי על מספר יוצאי הצבא המוצבים בכל יחידה של שירות בתי הסוהר‬
‫לפי הוראות סעיף זה ועל התפקידים שבהם הם משרתים והמשימות שהם‬
‫מבצעים‪.‬‬
‫חוק שירות בטחון [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ו ‪1986 -‬‬
‫סעיף ‪33‬ב‪:‬‬

‫שירות מילואים במשמר הגבול ‪ -‬הוראת שעה‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪215‬‬

‫*‬

‫תוקף הוראת השעה‪ -‬ד' בטבת התשס"ט (‪ 31‬בדצמבר ‪.)2008‬‬

‫‪.383‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪108‬ז‪:‬‬

‫תקנות‬
‫שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע‪ ,‬בשים לב לצרכים המיוחדים‬
‫של המשטרה‪ ,‬שירות בתי הסוהר‪ ,‬שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין‬
‫ולתפקידים מיוחדים‪ ,‬הוראות בענינים הנוגעים לביטוח הפנסיוני של עובדי ביטחון‬
‫חדשים‪ ,‬לרבות לענין תשלום גמלאות לעובד ביטחון חדש שפרש לגמלאות לפני גיל‬
‫הפרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה‪ ,‬התשס"ד‪ 2004-‬תקנות כאמור לענין עובדים‬
‫חדשים בשירות הביטחון ייקבעו בהתייעצות עם ראש הממשלה‪ ,‬ולענין שוטרים‬
‫וסוהרים ‪ -‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪.384‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪108‬ט‪:‬‬

‫הסדרי מעבר לפנסיה צוברת לעובד ביטחון‬
‫הוראות חוק זה לא יחולו על עובד ביטחון שנתקיימו בו התנאים המפורטים‬
‫בפסקאות (‪ )1‬ו‪ ,)2(-‬ויראו אותו כעובד ביטחון חדש‪-‬‬

‫‪.385‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא הגיש בקשה להיות עובד ביטחון חדש לפי הוראות סימן זה‪ ,‬ובכלל‬
‫זה ביקש כי הוראות חוק זה לא יחולו עליו;‬

‫(‪)2‬‬

‫בקשתו אושרה בהתאם לתקנות שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים‬
‫של הכנסת‪ ,‬לרבות לענין זכאות לרכוש ביטוח פנסיוני בעבור תקופות‬
‫שירות קודמות למוער הגשת הבקשה וזכאות לתגמול בשל התקופה‬
‫האמורה; תקנות כאמור ייקבעו‪ ,‬לענין עובדים בשירות הביטחון ‪-‬‬
‫בהתייעצות עם ראש הממשלה‪ ,‬ולענין שוטרים וסוהרים ‪ -‬בהתייעצות עם‬
‫השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫סייג בפרישה משירות בצה"ל או במשטרה‬
‫מי שפרש משירות חייל בצבא‪-‬הגנה לישראל או משירות כשוטר במשטרת ישראל‪,‬‬
‫לא יחול עליו סעיף ‪ 4‬אלא במידה ובתנאים שקבע שר המשפטים בתקנות‪,‬‬
‫בהתייעצות עם שר הביטחון או עם שר המשטרה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫*‬

‫‪.386‬‬

‫מכוח סמכות זו הותקנו‪:‬‬
‫א‪.‬‬

‫תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות בממשל הצבאי) התשל"ד‪.1973 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשל"ד‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬

‫ב‪.‬‬

‫תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים) התשל"ו‪.1976 -‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.840‬‬

‫חוק שמירת הסביבה החופית‪ ,‬התשס"ד‪2004 -‬‬
‫סעיף ‪:12‬‬

‫מפקחים‬
‫(א)‬

‫בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחי הגנת הסביבה‪ ,‬רשאי השר‬
‫להסמיך מפקחים לעניין חוק זה מקרב כל אחד מאלה‪:‬‬
‫‪216‬‬

‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫(ד)‬

‫(‪)1‬‬

‫עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו;‬

‫(‪)2‬‬

‫עובדי רשות העתיקות;‬

‫(‪)3‬‬

‫עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים‪.‬‬

‫לא ימונה מפקח לפי הוראות חוק זה‪ ,‬אלא אם מתקיימים בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל הודיעה‪ ,‬לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת‬
‫פרטי העובד‪ ,‬כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון‬
‫הציבור‪ ,‬לרבות בשל עברו הפלילי;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עובד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה‪ ,‬רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף‬
‫קטן (א) (בסעיף זה – מפקח) –‬
‫(‪)1‬‬

‫לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת‬
‫זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים‪ ,‬וכן למסור את‬
‫המדידות והדגימות למעבדה‪ ,‬לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך‬
‫אחרת;‬

‫(‪)3‬‬

‫להיכנס למקום‪ ,‬לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק הגנת‬
‫הסביבה כשהוא נייח‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש‬
‫למגורים‪ ,‬אלא על פי צו של בית המשפט‪.‬‬

‫התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה‪ ,‬רשאי מפקח שהוא‬
‫עובד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים–‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫*‬

‫לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור‪ ,‬או שעשויות להיות לו‬
‫ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו‬
‫הוראות סעיפים ‪ 2‬ו‪ 3-‬לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים;‬
‫לבקש מבית המשפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים ‪ 23‬ו‪-‬‬
‫‪(24‬א)(‪ )1‬לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬התשכ"ט‪( 1969-‬בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש); על‬
‫חיפוש ותפיסת חפצים יחולו הוראות סעיפים ‪ 26‬עד ‪ 29‬ו‪ 33-‬עד‬
‫‪ 42‬לפקודת מעצר וחיפוש‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬כאילו הם נעשו‬
‫בידי שוטר או קצין משטרה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫מתוקף סמכות זו הותקנו תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים)‪ ,‬התשס"ט‪.2009-‬‬

‫‪217‬‬

‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.504‬‬

‫‪.387‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪76‬א ‪:‬‬

‫ועדות בירור לחקירת תאונות דרכים‬
‫(א)‬

‫‪.388‬‬

‫(‪)1‬‬

‫לחקור את גורמיה ונסיבותיה של תאונת דרכים שבה נהרג אדם‬
‫או נחבל חבלה של ממש;‬

‫(‪)2‬‬

‫לייעץ לשר ולהציע לו הצעות בכל הנוגע למניעת תאונות דרכים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר התחבורה‪ ,‬בהסכמת שר הפנים ושר המשפטים‪ ,‬רשאי להתקין תקנות‬
‫בדבר מינויין‪ ,‬פעולותיהן וסמכויותיהן של הועדות‪.‬‬

‫(ג)‬

‫על חברי הועדות יחולו הוראות סעיפים ‪ 117‬ו‪ 118 -‬לחוק העונשין‪,‬‬
‫התשל"ז‪.1977 -‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬
‫סעיף ‪:83‬‬

‫מסירת מידע לגבי תאונות דרכים‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.389‬‬

‫שר התחבורה רשאי למנות ועדות בירור ובדיקה שתפקידן‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש‪,‬‬
‫תעמיד המשטרה לרשותו של מנהל הרשות כהגדרתו בחוק‬
‫המאבק הלאומי בתאונות הדרכים‪ ,‬התשנ"ז‪( 1997 -‬להלן ‪ -‬מנהל‬
‫הרשות) או לנציגו‪ ,‬בתוך ‪ 24‬שעות משעה שנודע לה לראשונה‬
‫על אירוע התאונה‪ ,‬את פרטי המידע כמפורט בתוספת השישית‪,‬‬
‫ככל שמידע זה מצוי בידיה אותה עת; המשטרה תשלים את‬
‫העמדת המידע בתוך ‪ 24‬שעות משעה שהמידע הנוסף הגיע‬
‫לרשותה;‬

‫(‪)2‬‬

‫שר התחבורה‪ ,‬בהסכמת שר המשטרה‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את‬
‫התוספת השישית‪.‬‬

‫לא יעשה מנהל הרשות שימוש במידע שקיבל כאמור אלא למטרת ביצוע‬
‫תפקידיו‪ ,‬אולם רשאי הוא למסור מידע כאמור לועדת בירור ובדיקה‬
‫שמונתה לפי סעיף ‪76‬א‪.‬‬

‫חוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫שירותי בזק לכוחות הביטחון‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה –‬
‫"בעל רשיון" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪ ,1‬וכן בעל רישיון לשידורים ומי שקיבל‬
‫רישיון לפי הפקודה;‬
‫"כוחות הביטחון" ‪ -‬כל אחד מאלה‪ :‬צבא הגנה לישראל‪ ,‬שירותי הביטחון‬
‫הכללי‪ ,‬המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‪ ,‬משטרת ישראל ושירות‬
‫בתי הסוהר;‬
‫‪218‬‬

‫"מיתקן" ‪ -‬מיתקן או התקן‪ ,‬לרבות מיתקן בזק;‬
‫"נציג כוחות הביטחון" ‪ -‬מי שהוסמך לענין סעיף זה כנציג כוח מכוחות‬
‫הביטחון‪ ,‬בידי העומד בראש כוח הביטחון;‬
‫(ב)‬

‫‪.390‬‬

‫ראש הממשלה‪ ,‬בהתייעצות עם השר‪ ,‬לפי בקשת שר הביטחון‪ ,‬השר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ותפקידים‬
‫מיוחדים‪ ,‬אשר ניתנה משיקולים של ביטחון המדינה או שלום הציבור‪,‬‬
‫ולאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו‪ ,‬ובשים לב‬
‫לנסיבות הענין‪ ,‬גם לשיקולים המפורטים בסעיף ‪(4‬כ) ולהשפעת ההוראה‬
‫על בעל הרשיון ועל ציבור מנוייו‪ ,‬רשאי לתת הוראה לבעל רשיון‪ ,‬בדרך‬
‫כלל או לענין מסוים‪ ,‬בענינים אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מתן שירות בזק לכוחות הביטחון‪ ,‬כפי שיקבע בהוראה‪ ,‬והאופן‬
‫והדרכים למתן שירות בזק כאמור;‬
‫(‪)2‬‬

‫התקנת מיתקן‪ ,‬ביצוע פעולת בזק‪ ,‬או ביצוע התאמה טכנולוגית‬
‫למיתקן בזק‪ ,‬בידי בעל הרשיון או בידי נציג כוחות הביטחון‬
‫בסיוע בעל הרשיון‪ ,‬לרבות מתן גישה למיתקן‪ ,‬ככל שהדבר דרוש‬
‫לצורך ביצוע תפקידיהם של כוחות הביטחון או להפעלת‬
‫סמכויותיהם לפי כל דין;‬

‫(‪)3‬‬

‫קיום הוראות שירות הביטחון הכללי או משטרת ישראל‪ ,‬בענין‬
‫סיווג ביטחוני של נושאי משרה מסוימים החשופים למידע מסווג‪,‬‬
‫או של בעלי תפקידים מסוימים‪ ,‬או בענין שמירת סוד‪ ,‬אבטחת‬
‫מידע או אבטחת ציוד ומיתקנים אצל בעל הרשיון; הוראות פסקה‬
‫זו באות להוסיף על הוראות סעיף ‪4‬ד וצווים לפיו‪.‬‬

‫(ג)‬

‫התשלום בעד מתן שירותים או עשיית פעולות כאמור בסעיף קטן (ב)(‪)1‬‬
‫או (‪ )2‬ייקבע בהסכמה בין כוחות הביטחון הנוגעים בענין לבין בעל‬
‫הרשיון‪ ,‬בהתבסס על החזר הוצאות סבירות ובשים לב למחיר הקיים‬
‫בעבור השירות או הפעולה‪ ,‬אם קיים; באין הסכמה כאמור ייקבע‬
‫התשלום בידי מי שמינה היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬על דעת הצדדים ככל‬
‫שהדבר ניתן‪ ,‬ובהתחשב בצורך בשמירת סודיות‪.‬‬

‫(ד)‬

‫מידע הנוגע להוראה שניתנה על ידי ראש הממשלה לפי סעיף זה חסוי‪,‬‬
‫וגילויו או פרסומו אסורים‪ ,‬אלא אם כן ניתן לכך אישור בכתב מאת נציג‬
‫כוחות הביטחון‪.‬‬

‫(ה)‬

‫במילוי הוראה לפי סעיף זה לא יישא בעל רשיון או מי מעובדיו באחריות‬
‫פלילית או אזרחית לכל מעשה שעשה במילוי הוראה כאמור‪ ,‬אלא‬
‫בנסיבות שבהן היה עובד המדינה נושא באחריות למעשה‪.‬‬

‫פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪45‬א‪:‬‬

‫הפעלת סמכויות סילוק ועיכוב‬

‫‪219‬‬

‫פקיד רכבת לא יפעיל סמכויות הרחקה ועיכוב לפי סעיפים ‪44‬ו‪ ,45-‬אלא אם כן‬
‫עבר הכשרה מתאימה כפי שקבע השר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪,‬‬
‫ומשטרת ישראל הודיעה לגביו כי אין מניעה‪ ,‬מטעמים של ביטחון הציבור‪ ,‬כי יפעיל‬
‫סמכות כאמור‪.‬‬
‫‪.391‬‬

‫חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון‪ ,‬התשמ"ג‪1983-‬‬
‫סעיף ‪8‬א‪:‬‬

‫סדרן ממונה בבית חולים‬
‫(א)‬

‫(‪)1‬‬

‫עובד המדינה כהגדרתו בחוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬התשכ"ג‪-‬‬
‫‪( 1963‬בסעיף זה ‪ -‬חוק שירות המדינה (משמעת));‬

‫(‪)2‬‬

‫עובד רשות מקומית;‬

‫(‪)3‬‬

‫עובד גוף מבוקר שהוראות חוק שירות המדינה (משמעת)‪ ,‬כולן‬
‫או חלקן‪ ,‬הוחלו עליו לפי סעיף ‪ 75‬בחוק שירות המדינה‬
‫(משמעת)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר הבריאות רשאי להסמיך עובד ציבור להיות סדרן ממונה בבית חולים‪,‬‬
‫על פי בקשה של הבעל או המחזיק של בית החולים‪ ,‬ובלבד שעובד‬
‫הציבור מונה להיות סדרן לפי הוראות סעיף ‪(8‬ב) (בחוק זה ‪ -‬סדרן‬
‫ממונה)‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לא יסמיך שר הבריאות סדרן ממונה‪ ,‬אלא אם כן מתקיימים בו גם כל‬
‫אלה‪:‬‬

‫(ד)‬

‫*‬

‫לענין סעיף זה‪" ,‬עובד ציבור" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא תושב ישראל שמלאו לו ‪ 21‬שנים;‬

‫(‪)2‬‬

‫משטרת ישראל לא הודיעה לשר הבריאות בתוך ‪ 30‬ימים ממועד‬
‫קבלת פרטי המועמד‪ ,‬כי היא מתנגדת למינויו כסדרן ממונה‬
‫מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו לרבות מפאת עברו‬
‫הפלילי;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא סיים ‪ 12‬שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק‬
‫לימוד חובה‪ ,‬התש"ט‪ ,1949-‬או המציא אישור ממשרד החינוך על‬
‫השכלה כללית שוות ערך לכך;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא שולט בשפה העברית;‬

‫(‪)5‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה‪ ,‬לרבות בתחום הסמכויות המסורות לו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬בהתאם לכללים שקבע שר הבריאות באישור השר‬
‫לביטחון הפנים‪.‬‬

‫שר הבריאות רשאי לקבוע תנאי כשירות נוספים להסמכתו של סדרן‬
‫ממונה‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬בתחום הסמכויות‬
‫המסורות לו‪.‬‬

‫מתוקף סמכות זו הותקנו תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (כללים בדבר הכשרת סדרנים‬

‫‪220‬‬

‫ממונים)‪ ,‬התשס"ז‪.2007-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.603‬‬

‫‪.392‬‬

‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫תקנות‬
‫(א)‬

‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין‪ ,‬בהתייעצות עם השר לבטחון‬
‫הפנים‪ ,‬תקנות לביצוע הוראות חוק זה‪.‬‬

‫(א‪)1‬‬

‫השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬רשאי לאסור בתקנות התקנת‬
‫חלקים משומשים ברכב בהתאם לגיל הרכב כפי שיקבע‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת‪,‬‬
‫בתוך שישה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה‪.‬‬

‫*‬

‫מתוקף סמכות זו הותקנו תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)‬
‫(ניהול יומן ורישום בו‪ ,‬דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב)‪ ,‬התשס"ז‪.2007-‬‬
‫פורסמו בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.856‬‬

‫‪.393‬‬

‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫סעיף ‪17‬א‪:‬‬

‫שינוי התוספות‬
‫(א)‬

‫‪.394‬‬

‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי לשנות את התוספת הראשונה‪.‬‬

‫חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫שירות אזרחי‬
‫(א)‬

‫בסעיף זה‪" ,‬שירות אזרחי" ‪ -‬שירות למטרות בריאות‪ ,‬רווחה‪ ,‬קליטת‬
‫עליה‪ ,‬שמירת הסביבה וביטחון הפנים ושירותי הצלה‪ ,‬בהתאם לתקנות‬
‫שקבע שר העבודה והרווחה בהסכמת השר ושר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם‬
‫השרים הנוגעים בדבר‪ ,‬ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של‬
‫הכנסת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר רשאי לדחות את מועד התייצבותו לרישום‪ ,‬לבדיקה רפואית או‬
‫לשירות ביטחון של מיועד לשירות ביטחון המשרת בשירות אזרחי‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מיועד לשירות ביטחון ששירת שירות אזרחי במשך שנה לפחות‪ ,‬פטור‬
‫מחובת שירות סדיר‪.‬‬

‫(ד)‬

‫מיועד לשירות ביטחון ששירת שירות אזרחי במשך ‪ 21‬ימים בשנה‬
‫לפחות‪ ,‬לא ייקרא לשירות מילואים באותה שנה‪.‬‬

‫‪221‬‬

‫(ה)‬

‫סעיף זה לא יחול אלא על מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית‬
‫שירות במשך ארבע שנים לפחות ומלאו לו ‪ 22‬שנים‪ ,‬ואשר בקשתו‬
‫לשרת שירות אזרחי אושרה על ידי השר‪.‬‬

‫*‬

‫מתוקף סמכות זו הותקנו תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)‪,‬‬
‫התשס"ז‪ .2007-‬פורסמו בקובץ תקנות התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.740‬‬

‫‪.395‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:26‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(ב)‬

‫‪.396‬‬

‫שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫סדרי דין לענין הגשת בקשה להוצאת צו פיקוח כאמור בסעיף‬
‫‪ ,12‬לרבות בקשות לפי סעיפים ‪ 14‬ו–‪ - 23‬לאחר התייעצות עם‬
‫השר לביטחון הפנים; ואולם סדרי דין כאמור בדיון לפני בית דין‬
‫צבאי ייקבעו על ידי שר הביטחון בהסכמת שר המשפטים;‬

‫(‪)2‬‬

‫אופן ודרך המצאת העתק מפסק דין המזכה אדם כאמור בסעיף‬
‫‪(20‬ג)‪.‬‬

‫חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫מינוי והכשרת חוקרים מיוחדים‬
‫שר הרווחה ימנה לענין חקירת אנשים עם מוגבלויות שכליות לפי חוק זה‪ ,‬חוקרים‬
‫מיוחדים שהם פסיכולוגים‪ ,‬עובדים סוציאליים‪ ,‬קרימינולוגים קליניים או בעלי‬
‫הכשרה בתחום החינוך המיוחד; החוקרים המיוחדים יקבלו הכשרה לצורך תפקידם‪,‬‬
‫כפי שיקבע שר הרווחה בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪.397‬‬

‫חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:17‬‬

‫‪.398‬‬

‫תיעוד חקירת אדם עם מוגבלות נפשית‬
‫(א)‬

‫חוקר משטרה יתעד חקירת אדם עם מוגבלות נפשית שדבר מוגבלותו‬
‫הובא לידיעתו‪ ,‬והוראות סעיף ‪(10‬א) עד (ד) יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הוראות סעיף ‪ 11‬יחולו על קלטת החקירה ועל התמליל; ואולם להכנת‬
‫התמליל במקרים האמורים בסעיף ‪(10‬ד) תהיה אחראית היחידה החוקרת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הנשיאה בעלויות הכנת התמליל כאמור בסעיף קטן (ב) תהיה בהתאם‬
‫להחלטת השר לביטחון הפנים יחד עם השר‪.‬‬

‫חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:25‬‬

‫שינוי התוספת‬
‫השר‪ ,‬בהסכמת שר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר הרווחה‪,‬‬

‫‪222‬‬

‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי בצו לשנות את התוספת‪.‬‬
‫‪.399‬‬

‫חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:27‬‬

‫‪.400‬‬

‫תחולת כללי התעבורה‬
‫(א)‬

‫בעת נהיגה ספורטיבית המתקיימת לפי הוראות חוק זה‪ ,‬לא יחולו על הכלי‬
‫התחרותי ועל הנוהג בו הוראות פקודת התעבורה והתקנות לפיה‪ ,‬ואולם‬
‫בעת נהיגה בקטע קישור יחולו ההוראות האמורות למעט ההוראות‬
‫שענינן רישיון רכב לפי אותה פקודה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬שר התחבורה רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם השר‬
‫לביטחון הפנים ועם השר‪ ,‬לפטור‪ ,‬באופן ובתנאים שיקבע‪ ,‬את הכלי‬
‫התחרותי או את הנוהג בו‪ ,‬בעת נהיגה ספורטיבית בקטע קישור‪ ,‬מהוראות‬
‫מסוימות של פקודת התעבורה או של התקנות לפיה‪.‬‬

‫חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו ‪2005 -‬‬
‫סעיף ‪:33‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(ב)‬

‫‪.401‬‬

‫שר התחבורה‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם השר‪ ,‬רשאי‬
‫לקבוע תנאים לאישור קטע קישור לנהיגה ספורטיבית ותנאים לנהיגה‬
‫ספורטיבית בו‪.‬‬

‫חוק הקרינה הבלתי מייננת‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫הסמכת מפקחים‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.402‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫מינוי מנהל אירוע ספורט‬
‫(א)‬

‫אחראי לאירוע ספורט ימנה מנהל אירוע ספורט‪ ,‬ככל שהדבר נדרש לפי‬
‫הוראות סעיף ‪ ;2‬השר או מי שהוא מינה לעניין זה‪ ,‬רשאי להסמיך אדם‬
‫כמנהל אירוע ספורט‪ ,‬אם התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מלאו לו ‪ 21‬שנה;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא שולט בשפה העברית;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא הוסמך כסדרן לאירועי ספורט;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא בעל ניסיון מוכח בארגון אירועי ספורט או אירועי תרבות‬
‫ובידור שמספר הצופים בהם עולה על ‪;200‬‬

‫(‪)5‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כפי שהורה השר‪ ,‬בהסכמת שר התעשיה המסחר‬
‫והתעסוקה והשר לביטחון הפנים; הסכמת השר לביטחון הפנים‬
‫בעניינים הנוגעים להכשרה בנושאי שלום הציבור וביטחונו‪,‬‬
‫תינתן גם בעניינים המנויים בסעיף ‪()7(8‬ב)(‪ )1‬עד (‪ )3‬לחוק‬
‫‪223‬‬

‫הסמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪;2005-‬‬

‫‪.403‬‬

‫(‪)7‬‬

‫הוא סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא‬
‫אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך‪.‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:32‬‬

‫‪.404‬‬

‫(‪)6‬‬

‫משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים‬
‫של שלום הציבור וביטחונו‪ ,‬לרבות בשל עברו הפלילי;‬

‫שינוי התוספת הראשונה והתוספת השניה‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים‪ ,‬עם שר המשפטים ועם‬
‫המועצה‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את התוספת הראשונה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר התעשיה המסחר והתעסוקה‪,‬‬
‫רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את התוספת השנייה‪.‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:34‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫השר ממונה על ביצוע חוק זה‪ ,‬והוא רשאי‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר לביטחון‬
‫הפנים ועם שר המשפטים‪ ,‬להתקין תקנות לביצועו‪.‬‬

‫‪.405‬‬

‫חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:40‬‬

‫מינוי פקחים‬
‫(א)‬

‫‪.406‬‬

‫יושב ראש המועצה רשאי למנות פקח‪ ,‬מבין עובדי רשות הניקוז כנרת או‬
‫אדם אחר שהוא עובד הציבור‪ ,‬לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה‬
‫והחיקוקים המנויים בתוספת השנייה‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬בתחום הפיקוח‬
‫(בחוק זה – פקח)‪ ,‬ובלבד שלא יתמנה פקח אלא אם כן התקיימו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל הודיעה‪ ,‬בתוך שלושה חודשים מפנייתו של יושב‬
‫ראש המועצה‪ ,‬כי אין מניעה למינויו מטעמים של ביטחון הציבור‪,‬‬
‫לרבות בשל עברו הפלילי;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות המסורות לו לפי‬
‫חוק זה‪ ,‬כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים‪ ,‬ולפי‬
‫החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח‪ ,‬כפי שהורה השר הממונה על‬
‫אותו חיקוק;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עמד בתנאי כשירות ככל שהורה השר‪ ,‬בהסכמת השר‬
‫לביטחון הפנים והשר הממונה על חיקוק שעל ביצועו יפקח‪.‬‬

‫חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:41‬‬

‫סמכויות פקח‬
‫(א)‬

‫לשם ביצוע תפקידיו כאמור בסעיף ‪ ,40‬בתחום הפיקוח‪ ,‬רשאי פקח‪,‬‬
‫לאחר שהזדהה בדרך האמורה בסעיף קטן (ד) –‬

‫‪224‬‬

‫‪.407‬‬

‫(‪)1‬‬

‫לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ואת מענו ולהציג לפניו‬
‫תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש‬
‫בהם כדי להבטיח או להקל על אכיפתו של חיקוק שהוסמך לפקח‬
‫על ביצועו; בסעיף זה‪" ,‬מסמך" – לרבות פלט‪ ,‬כהגדרתו בחוק‬
‫המחשבים‪ ,‬התשנ"ה‪;1995-‬‬

‫(‪)3‬‬

‫להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לשם אכיפתו של חיקוק‬
‫שעל ביצועו הופקד‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס –‬
‫(א)‬

‫למקום המשמש למגורים‪ ,‬אלא על פי צו של בית‬
‫המשפט;‬

‫(ב)‬

‫למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון או‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬אלא אם כן בידו אישור כניסה‬
‫למקום כאמור מאת שר הביטחון או השר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬או מי שהוא הסמיכו‬
‫לעניין זה‪ ,‬וכל עוד לא מתרחשות באותו מקום‬
‫ובעת כניסת הפקח‪ ,‬פעילות מבצעית או פעילות‬
‫עוינת; לעניין פסקה זו‪" ,‬מערכת הביטחון" – צבא‬
‫הגנה לישראל‪ ,‬משרד הביטחון ויחידות סמך של‬
‫משרד הביטחון‪.‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית‪-‬סמכויות פקחים)‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫הסמכת פקחים‬
‫(א)‬

‫ראש רשות מקומית רשאי להסמיך‪ ,‬מבין עובדי הרשות המקומית‪ ,‬פקחים‬
‫בסמכויות לפי חוק זה‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬ובלבד שלא יוסמך פקח‪ ,‬אלא אם‬
‫כן התקיימו בו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל הודיעה‪ ,‬לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של‬
‫ראש הרשו‬
‫ת המקומית אליה‪ ,‬כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של‬
‫ביטחון הציבור‪ ,‬לרבות בשל עברו הפלילי;‬

‫‪.408‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים‪,‬‬
‫ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח‪ ,‬כפי שהורה השר בהסכמת‬
‫השר הממונה על אותו חיקוק;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר‪ ,‬בהסכמת‬
‫השר הממונה על אותו חיקוק והשר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית‪-‬סמכויות פקחים)‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪225‬‬

‫סעיף ‪:12‬‬

‫שינוי התוספת‬
‫השר‪ ,‬בהסכמת הממונה על החיקוק שלגביו מתבקש השינוי והשר לביטחון הפנים‬
‫ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את התוספת‪.‬‬

‫‪.409‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית‪-‬סמכויות פקחים)‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫ביצוע‬
‫השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה‪ ,‬והוא רשאי‪ ,‬בהתייעצות עם השר להגנת‬
‫הסביבה ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪,‬‬
‫להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו‪.‬‬

‫‪.410‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:35‬‬

‫הוראות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ממקורות פליטה ניידים‬
‫(א)‬

‫השר יקבע הוראות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ממקורות פליטה‬
‫ניידים‪ ,‬לרבות הוראות לעניין ערכי פליטה ושיטות למדידה ולבדיקה של‬
‫פליטת מזהמים‪ ,‬רישום תוצאותיהן ודיווח עליהן; הוראות כאמור יכול‬
‫שייקבעו דרך כלל‪ ,‬לסוגי מקורות פליטה ניידים או לעניינים הנוגעים‬
‫לכמה סוגים כאמור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקנות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בהתאם להוראות הקבועות‬
‫באמנות בינלאומיות שישראל צד להן‪ ,‬ובשים לב‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לערכי‬
‫פליטה ממקורות פליטה ניידים הנהוגים במדינות מפותחות בעולם‪,‬‬
‫ולהמלצות והנחיות שפרסמו ארגונים בינלאומיים‪ ,‬לרבות האיחוד‬
‫האירופי‪ ,‬בעניינים אלה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫השר יבחן מעת לעת ובהתאם להתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות את‬
‫הצורך בעדכון התקנות לעניין פליטת מזהמים ממקורות פליטה ניידים‪.‬‬

‫(ד)‬

‫תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו לאחר התייעצות עם שר התחבורה‬
‫והבטיחות בדרכים‪ ,‬ואולם –‬

‫(ה)‬

‫(‪)1‬‬

‫תקנות הנוגעות לכלי טיס צבאי‪ ,‬כלי שיט של צבא הגנה לישראל‬
‫ולרכב מבצעי יותקנו גם לאחר התייעצות עם שר הביטחון; לעניין‬
‫זה – "כלי טיס צבאי" – כהגדרתו בחוק הטיס (עבירות ושיפוט)‪,‬‬
‫התשל"א‪;1971-‬‬
‫"רכב מבצעי" – רכב מנועי של צבא הגנה לישראל‪ ,‬שהשר‪,‬‬
‫באישור הוועדה‪ ,‬קבע כי הוא רכב מבצעי;‬

‫(‪)2‬‬

‫תקנות הנוגעות לכלי טיס ולכלי שיט של משטרת ישראל יותקנו‬
‫גם לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים;‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר‪ ,‬רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬להוסיף‬
‫‪226‬‬

‫מקורות פליטה ניידים לתוספת השנייה‪.‬‬
‫‪.411‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:42‬‬

‫הסמכת פקחים‬
‫בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחי הגנת הסביבה‪ ,‬רשאי השר להסמיך‬
‫מפקחים מבין עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו‪ ,‬בסמכויות לפי חוק זה‪ ,‬כולן או‬
‫חלקן‪ ,‬ובלבד שלא יוסמך מפקח‪ ,‬אלא אם כן התקיימו בו כל אלה‪:‬‬

‫‪.412‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק‬
‫זה‪ ,‬כפי שהורה השר‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬ככל שהורה‪ ,‬השר בהסכמת השר‬
‫לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:80‬‬

‫‪.413‬‬

‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל הודיעה‪ ,‬בתוך ‪ 90‬ימים ממועד פנייתו של השר אליה‪ ,‬כי‬
‫היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור‪ ,‬לרבות בשל‬
‫עברו הפלילי;‬

‫תחולה על המדינה‬
‫(א)‬

‫הוראות לפי חוק זה יחולו גם על המדינה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם ראש הממשלה‪,‬‬
‫שר הביטחון או השר לביטחון הפנים‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬רשאי להורות‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫כי הוראות חוק זה‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬לא יחולו על פעילות המתבצעת בידי‬
‫גוף המנוי בהגדרה "מערכת הביטחון" או בידי משטרת ישראל‪ ,‬שהשר‬
‫קבע כי היא חיונית וכי הפסקתה או צמצומה או פגיעה אחרת בה עלולים‬
‫לפגוע באופן מהותי בביטחון המדינה וכי יש הכרח להבטיח את ביצועה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫תוקפו של צו לפי סעיף קטן (ב) לא יעלה על שנה‪ ,‬ורשאי השר‪ ,‬אם נוכח‬
‫כי אין דרך אחרת להבטחת הפעילות האמורה‪ ,‬להאריך את תוקפו‬
‫לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שנה; חדלו להתקיים הנסיבות בשלן‬
‫ניתן הצו‪ ,‬יפקע תוקפו אף במועד מוקדם מהמועד שנקבע בו‪.‬‬

‫(ד)‬

‫פעילות שניתן לגביה צו כאמור בסעיף זה תבוצע ככל האפשר בהתאם‬
‫להוראות חוק זה ולפי כללים שיקבעו כל אחד מגופי מערכת הביטחון או‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬בהתייעצות עם הממונה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫צו לפי סעיף זה והודעה על פקיעת תוקפו לפי סעיף קטן (ג) יפורסמו‬
‫ברשומות‪ ,‬אלא אם כן קבע השר מטעמים של ביטחון המדינה שלא‬
‫לפרסמם‪ ,‬כולם או חלקם‪.‬‬

‫חוק שירות מילואים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪227‬‬

‫סעיף ‪:9‬‬

‫‪.414‬‬

‫שירות מילואים במצב מיוחד‬
‫(א)‬

‫החליטה הממשלה‪ ,‬על פי המלצת השר‪ ,‬כי קיימים צרכים ביטחוניים‬
‫חיוניים או כי התרחשה פגיעה חמורה בשלום הציבור‪ ,‬הנפש או הרכוש‬
‫או כי קיים חשש לפגיעה חמורה כאמור (בסעיף זה – החלטה על מצב‬
‫מיוחד)‪ ,‬רשאית היא‪ ,‬מנימוקים שיירשמו ואם שוכנעה בשים לב לנסיבות‬
‫העניין באותה עת כי אין אמצעי מתאים אחר‪ ,‬לאשר לשר להסמיך‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫פוקד או מוסמך‪ ,‬לקרוא לחייל מילואים הנמנה עם יחידות‪ ,‬תפקידים או‬
‫מקצועות כפי שיקבע בצו‪ ,‬למטרות או לתקופות החורגות מהמטרות או‬
‫מהתקופות הקבועות בסעיפים ‪ 6‬ו‪( 7-‬בסעיף זה – קריאה לשירות במצב‬
‫מיוחד)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫תקופת תוקפה של הקריאה לשירות מיוחד לא תעלה על ‪ 25‬ימים מיום‬
‫שניתנה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הוראות סעיף ‪(8‬ב) יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬על החלטה על מצב מיוחד‬
‫בשל התרחשות פגיעה חמורה בשלום הציבור‪ ,‬הנפש או הרכוש‪.‬‬

‫(ד)‬

‫קריאה לשירות במצב מיוחד תובא על ידי השר‪ ,‬בהקדם האפשרי ולא‬
‫יאוחר מ‪ 48-‬שעות מעת שניתנה‪ ,‬לאישור הוועדה‪ ,‬אשר רשאית לאשרה‪,‬‬
‫בשינויים או בלי שינויים‪ ,‬לא לאשרה‪ ,‬או להביאה לפני הכנסת; תוקפה‬
‫של הקריאה יפקע כעבור שבעה ימים מיום שניתנה‪ ,‬אם לא אושרה בידי‬
‫הוועדה או בידי הכנסת‪ ,‬קודם לכן‪.‬‬

‫(ה)‬

‫לעניין שירות במשמר הגבול לפי סעיף ‪ ,15‬תהא החלטה לפי סעיף זה על‬
‫פי המלצה של השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק שירות מילואים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫התנדבות לשירות מילואים‬
‫(א)‬

‫מי שאינו חייב בשירות מילואים לפי חוק זה רשאי להתנדב לשירות‬
‫במערך המילואים‪ ,‬ובלבד שהגיע לגיל שבו רשאי פוקד לקרוא ליוצא‬
‫צבא לשירות סדיר לפי סעיף ‪ 13‬לחוק שירות ביטחון‪.‬‬
‫חייל מילואים רשאי להתנדב לשירות מילואים לתקופה נוספת מעבר‬
‫לתקופה שהוא חייב בה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חייל מילואים רשאי להתנדב לשירות מילואים למטרה שאינה אחת‬
‫המטרות המנויות בסעיף ‪ 6‬ובלבד שהשר שוכנע‪ ,‬ולעניין שירות מילואים‬
‫במשמר הגבול לפי סעיף ‪ – 15‬שהשר לביטחון הפנים שוכנע‪ ,‬כי לא‬
‫יושגו מטרות השירות כנדרש אם לא ייקרא חייל המילואים לשירות‬
‫מילואים לאותה מטרה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫התנדבות כאמור בסעיף זה תהא בהצהרה חתומה בידי המתנדב וטעונה‬
‫אישור השר‪ ,‬ולעניין שירות מילואים במשמר הגבול לפי סעיף ‪– 15‬‬
‫אישור השר לביטחון הפנים‪ ,‬אשר יינתן בכפוף להיקף מערך המילואים‬
‫שנקבע לפי הוראות סעיף ‪ ;3‬ההצהרה תפרט את תקופת ההתנדבות‪.‬‬

‫(ח)‬

‫אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע התנדבות של חייל מילואים –‬

‫(ב)‬

‫(‪)1‬‬

‫לשירות מילואים בתנאי קבע‪ ,‬בהתאם לכללים שייקבעו בפקודות‬
‫הצבא;‬
‫‪228‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.415‬‬

‫חוק שירות מילואים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:15‬‬

‫‪.416‬‬

‫לשירות מילואים למטרת אימון מתנדבים ביחידות החילוץ של‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬ובלבד שההתנדבות כאמור אושרה בידי השר‬
‫לביטחון הפנים ואינה פוגעת בשירות מילואים של חייל‬
‫המילואים למטרות אחרות לפי חוק זה‪.‬‬

‫שירות מילואים במשמר הגבול‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים או מי שהוא הסמיך לכך‪,‬‬
‫רשאי להורות‪ ,‬בצו‪ ,‬כי חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים לפי‬
‫הוראות חוק זה ישרת בשירות המילואים שאליו נקרא‪ ,‬כולו או חלקו‪,‬‬
‫במשמר הגבול‪ ,‬הכל כאמור בצו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא ייקרא חייל מילואים לשירות מילואים כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אלא‬
‫אם כן שירת שירות סדיר במשמר הגבול או אם נתן הסכמתו לכך בכתב‪.‬‬

‫(ג)‬

‫נקרא חייל מילואים לשירות מילואים כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬יתייצב‬
‫לשירות במשמר הגבול בהתאם לאמור בצו‪.‬‬

‫(ד)‬

‫חייל מילואים‪ ,‬החייב להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף זה‪ ,‬רואים‬
‫אותו‪ ,‬לעניין פרק ב' לחוק המשטרה‪ ,‬התשס"ו‪( 2006-‬בפרק זה – חוק‬
‫המשטרה)‪ ,‬וכן לעניין סעיפים ‪77‬ח‪ 1‬עד ‪77‬ח‪ 25‬לפקודת המשטרה [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬התשל"א‪( 1971-‬בפרק זה – פקודת המשטרה)‪ ,‬כמי שנמנה עם‬
‫כוחות משטרת ישראל מן הזמן שנקבע להתייצבותו בצו לפי סעיף קטן‬
‫(א); לא התייצב‪ ,‬בלא צידוק מספיק‪ ,‬רואים אותו כאילו באותו זמן עזה‬
‫את השירות שלא ברשות‪.‬‬

‫(ה)‬

‫שירות מילואים במשמר הגבול לפי סעיף זה דינו כדין שירות מילואים‬
‫לכל דבר ועניין‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫עסקאות הרשות‬
‫(א)‬

‫לצורך ביצוע הוראות חוק זה מורשה המנהל‪ ,‬יחד עם חשב המשרד‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים ‪ 4‬ו‪5-‬‬
‫לחוק נכסי המדינה‪ ,‬התשי"א‪ ,1951-‬למעט עסקאות במקרקעין‪ ,‬ולחתום‬
‫בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור‪.‬‬

‫(ב)‬

‫על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיו המנהל וחשב המשרד לביטחון הפנים‬
‫מורשים לייצג את הממשלה בעסקאות שכירות של מקרקעין ולחתום‬
‫בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות אלה‪ ,‬אם התקיימו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫תקופת השכירות אינה עולה על חמש שנים;‬

‫(‪)2‬‬

‫השכירות דרושה לצורך מגורים של עד מוגן‪ ,‬לצורך מטרה‬
‫מבצעית אחרת הקשורה להגנת עד מוגן או לצורך מטרה אחרת‬
‫במסגרת שיקום עד מוגן כחלק מתכנית הגנה;‬

‫‪229‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪.417‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:38‬‬

‫ביצוע ותקנות‬
‫(ג)‬

‫‪.418‬‬

‫שר המשפטים‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת החוקה חוק‬
‫ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע בתקנות סדרי המצאת מסמכים והליכי‬
‫הוצאה לפועל בשונה מהוראות כל דין‪ ,‬בקשר עם הליכים שעד מוגן או‬
‫עד מאוים הוא צד להם או מעיד בהם‪.‬‬

‫חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬
‫סעיף ‪56‬א‪:2‬‬

‫מינוי חוקר וחוקר בכיר‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.419‬‬

‫סכום העסקה אינו עולה על ‪240,000‬שקלים חדשים לתקופה של‬
‫שנה או על סכום יחסי לתקופה קצרה יותר; שר האוצר בהסכמת‬
‫השר רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬לשנות את גובה הסכום האמור‪.‬‬

‫יושב ראש הרשות רשאי למנות עובד הרשות‪ ,‬שהתקיימו לגביו כל אלה‪,‬‬
‫להיות חוקר‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫משטרת ישראל הודיעה‪ ,‬בתוך שלושה חודשים מפניית הרשות‬
‫אליה‪ ,‬כי אינה מתנגדת למינויו מטעמים של שלום הציבור‬
‫וביטחונו‪ ,‬לרבות מפאת עברו הפלילי;‬

‫(‪)2‬‬

‫הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו‬
‫לפי חוק זה‪ ,‬כפי שהורה שר האוצר לפי הצעת הרשות או לאחר‬
‫התייעצות עמה‪ ,‬ובהסכמת השר לביטחון הפנים‪ ,‬בהתאם לאמות‬
‫מידה שעליהן יסכימו בין שר האוצר והשר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬ככל שהורה שר האוצר‪.‬‬

‫יושב ראש הרשות רשאי למנות חוקר ששימש בתפקידו במשך שלוש‬
‫שנים‪ ,‬או עובד הרשות שהוא בעל ניסיון דומה ושהתקיימו לגביו הוראות‬
‫סעיף קטן (א)(‪ ,)1‬להיות חוקר בכיר; הסמכויות הנתונות לחוקר לפי חוק‬
‫זה יהיו נתונות‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬גם לחוקר בכיר‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪ ,‬התשס"ח‪2007-‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫החזר הוצאות בעד העברת נתוני תקשורת וקובצי מידע‬
‫בעל רישיון בזק זכאי להחזר הוצאות בעד העברת נתוני תקשורת למשטרה או‬
‫לרשות חוקרת אחרת‪ ,‬לפי הוראות סעיפים ‪ 4 ,3‬או ‪ ,9‬וכן בעד העברת קובץ מידע‬
‫לפי סעיף ‪ ,6‬והכל בשיעור שיקבע שר התקשורת‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר‬
‫לביטחון הפנים ושר האוצר; השיעור ייקבע בהבסס על החזר הוצאות סבירות‪.‬‬

‫‪.420‬‬

‫הרשות‬
‫חוק‬
‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:20‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫פעילות משרדי הממשלה‬
‫משרדי הממשלה יפעלו בשיתוף פעולה עם הרשות בעניינים שבתחומה של הרשות‪.‬‬
‫תקנות שיתקין שר בענינים שמתפקידי הרשות יהיו בהתייעצות עם השר הממונה על‬
‫ביצוע חוק זה‪.‬‬

‫‪230‬‬

‫*‬

‫הסמכות הועברה לשר לביטחון הפנים בהחלטת ממשלה מיום ‪.26.4.09‬‬

‫פרק י‪:‬‬
‫סמכות להוציא צווי הגבלת פעילות במסגרת‬
‫חוק יישום הסכם הביניים‬

‫‪231‬‬

‫פרק י‬

‫תוכן העניינים ורשימת חוקים‬
‫סמכות להוציא צווי הגבלת פעילות במסגרת חוק יישום הסכם הביניים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) התשנ"ה ‪1994 -‬‬

‫‪232‬‬

‫פרק י ‪:‬‬

‫סמכות להוציא צווי הגבלת פעילות במסגרת חוק יישום הסכם הביניים‬
‫‪.421‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪1994-‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫*‬

‫הגבלת המועצה‬
‫(א)‬

‫המועצה לא תפתח ולא תפעיל נציגות‪ ,‬ולא תקיים אסיפה או‬
‫פעילות בתחומי מדינת ישראל‪ ,‬אלא אם כן ניתן היתר בכתב לכך‬
‫מאת הממשלה או מי שהיא הסמיכה לכך; לענין סעיף זה‪,‬‬
‫"המועצה" ‪ -‬לרבות הרשות הפלסטינית וכל אדם הפועל מטעמן או‬
‫בחסותן או המשתמש בשמן‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר לבטחון פנים רשאי בצו‪ ,‬לאסור את פתיחתה או הפעלתה של‬
‫נציגות המועצה‪ ,‬להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או‬
‫פעילות‪ ,‬ככל שלא הותרו לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬

‫(ג)‬

‫צו כאמור בסעיף קטן (ב) יומצא במידת האפשר‪ ,‬לבעל החצרים‪,‬‬
‫או למחזיק בהם‪ ,‬או למארגנים‪ ,‬או למי שנראה לשר לבטחון פנים‬
‫כאחראי לנציגות‪ ,‬לאסיפה או לפעילות נושא הצו; לא ניתן היה‬
‫להמציא את הצו כאמור‪ ,‬יורה השר על פרסומו בדרך שיקבע;‬
‫הודעה על מתן הצו תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫מכוח סמכות זו הוצאו (בשנים תשס"ה‪ -‬תשס"ט)‪:‬‬
‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫א‪.‬‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ב‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.372‬‬

‫ג‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.1938‬‬

‫ד‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.3814‬‬

‫ה‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.4081‬‬

‫ו‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.4081‬‬

‫ז‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬

‫‪233‬‬

‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.1376‬‬
‫ח‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3312‬‬

‫ט‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.3347‬‬

‫י‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.552‬‬

‫יא‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.2303‬‬

‫יב‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.3702‬‬

‫יג‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת‬
‫עזה (הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2513‬‬

‫יד‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2559‬‬

‫טו‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2559‬‬

‫טז‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2560‬‬

‫יז‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2560‬‬

‫יח‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.2763‬‬

‫יט‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.3309‬‬

‫כ‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1109‬‬

‫כא‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1110‬‬
‫‪234‬‬

‫כב‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1110‬‬

‫כג‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1110‬‬

‫כד‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1110‬‬

‫כה‪.‬‬

‫ה ודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1111‬‬

‫כו‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1111‬‬

‫כז‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2115‬‬

‫כח‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2115‬‬

‫כט‪.‬‬

‫הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪.1994 -‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2115‬‬

‫‪235‬‬

‫פרק יא‪:‬‬
‫מינויים של נציגי השר ‪ /‬המשרד למילוי‬
‫תפקידים ציבוריים‬

‫‪236‬‬

‫פרק יא‬

‫תוכן העניינים ורשימת חוקים‬
‫‪ .1‬מינוי מטעם השר‬
‫‪.1‬‬

‫חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל‪ ,‬התשנ"ד ‪1994 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק הדרכים (שילוט)‪ ,‬התשכ"ו‪1966 -‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪1967 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪1951 -‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬

‫‪.8‬‬

‫חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬

‫‪.9‬‬

‫צו המועצות המקומיות (א)‪ ,‬התשי"א‪1950 -‬‬

‫‪.10‬‬

‫צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)‪ ,‬התשי"ח‪1958 -‬‬

‫‪.11‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי)‪ ,‬התשמ"ו‪1986 -‬‬

‫‪.12‬‬

‫חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬

‫‪.13‬‬

‫תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו)‪ ,‬התש"ן‪1990 -‬‬

‫‪.14‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪1977 -‬‬

‫‪.15‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬

‫‪.16‬‬

‫תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) התשמ"א‪1980 -‬‬

‫‪.17‬‬

‫חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)‪ ,‬התשט"ו‪1955 -‬‬

‫‪.18‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪1968 -‬‬

‫‪.19‬‬

‫חוק הרשות לפיקוח חקלאי‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪.20‬‬

‫חוק הרשות לפיתוח ירושלים‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪.21‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.22‬‬

‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪.23‬‬

‫חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965 -‬‬

‫‪.24‬‬

‫חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.25‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪.26‬‬

‫תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח)‪ ,‬התשס"ז‪2006-‬‬

‫‪.27‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬

‫‪237‬‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫‪ .2‬מינוי בהסכמת‪ /‬המלצת השר או בתיאום‪ /‬התייעצות עמו‬
‫‪.1‬‬

‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ ,‬התשנ"ז– ‪1997‬‬

‫‪.2‬‬

‫פקודת המכס (נוסח חדש)‬

‫‪.3‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג‪1983 -‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪238‬‬

‫פרק יא‪:‬‬

‫מינויים של נציגי השר ‪ /‬המשרד למילוי תפקידים ציבוריים‬
‫‪ .1‬מינוי מטעם השר‬
‫‪.422‬‬

‫חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל‪ ,‬התשנ"ד‪1994 -‬‬
‫ועדה לתכנון ובניה‬
‫סעיף ‪:52‬‬
‫(א)‬

‫כל אזור חופשי יהא מרחב תכנון מחוזי כמשמעו בסעיף ‪ 12‬לחוק‬
‫התכנון והבניה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫עבור כל אזור חופשי תוקם ועדה לתכנון ובניה שסמכותה תהיה‬
‫לדון ולהחליט בדבר אישור תכניות לאזור וליתן היתרי בניה‬
‫באזור‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הועדה תהיה מורכבת מחברים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫יושב ראש הועדה המחוזית או מי ששר הפנים מינה‪ ,‬והוא‬
‫יהיה יושב ראש הועדה;‬

‫(‪)2‬‬

‫מתכנן המחוז או עובד לשכת תכנון מחוזית שמינה יושב‬
‫ראש הועדה המחוזית;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג שר הבריאות;‬

‫(‪)4‬‬

‫נציג שר התעשיה והמסחר;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציג שר התחבורה;‬

‫(‪)6‬‬

‫נציג השר לאיכות הסביבה;‬

‫(‪)7‬‬

‫נציג שר המשפטים;‬

‫(‪)8‬‬

‫שלושה נציגים של המגזר העסקי שימנה השר מתוך‬
‫רשימה שיגיש לו בעל הזכיון;‬

‫(‪)9‬‬

‫לא יותר משני נציגים של הרשויות המקומיות הגובלות‬
‫באזור החופשי שימנה שר הפנים‪ ,‬על‪-‬פי המלצות הרשויות‬
‫המקומיות האמורות;‬

‫(‪ )10‬מהנדס האזור החופשי‪.‬‬

‫‪239‬‬

‫‪.423‬‬

‫(ה)‬

‫לשכת התכנון המחוזית הנוגעת בדבר תיתן לועדות סיוע מינהלי‬
‫ומקצועי‪.‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪116‬ד‪:‬‬

‫‪.424‬‬

‫(ד)‬

‫מבין חברי הועדה תוקם ועדת משנה לרישוי המורכבת מהחברים‬
‫המנויים בסעיף קטן (ג)(‪ )7( ,)6( ,)2( ,)1‬ו‪ ;)11(-‬לישיבות ועדת‬
‫המשנה לרישוי יוזמנו נציגים של שר הבריאות‪ ,‬שר הבינוי‬
‫והשיכון‪ ,‬שר המשטרה ורשות הכבאות וכן נציג לשכת המהנדסים‪,‬‬
‫האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל‪ ,‬ואולם‬
‫לנציגים תהיה דעה מייעצת בלבד‪.‬‬

‫סדרי הצבעה‬
‫(א)‬

‫יושב ראש הועדה המרכזית‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשטרה‪ ,‬יקבע‬
‫הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים‪,‬‬
‫ובכלל זה את שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות עצמו כאמור בסעיף‬
‫‪.74‬‬

‫(ג)‬

‫המצביע בקלפי לאסירים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים ‪74‬א‬
‫ו‪(75-‬א) לתוך מעטפה שניה‪ ,‬וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה‬
‫החיצונית את שם המצביע‪ ,‬שם אביו‪ ,‬ומספר זהותו במרשם‬
‫האוכלוסין‪.‬‬

‫(ד)‬

‫ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים תהיה כפי‬
‫שנקבע בתקנות‪.‬‬

‫(ה)‬

‫בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי‬
‫הועדה המרכזית‪ ,‬חברי ועדת הקלפי‪ ,‬מזכיר ועדת הקלפי ונציג של‬
‫שר המשטרה‪ ,‬בוחר שהותר לו להיכנס לשם הצבעה‪ ,‬שר הפנים‬
‫או בא כוחו וכן סוהרים או שוטרים במספר הדרוש‪ ,‬לדעת ועדת‬
‫הקלפי‪ ,‬לשם שמירה על הסדר‪.‬‬

‫חוק הדרכים (שילוט)‪ ,‬התשכ"ו ‪1966 -‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫הסמכות לתת היתרים‬
‫(א)‬

‫הסמכות ליתן היתר לענין סעיף ‪ )1(5‬עד (‪ )4‬היא‪ ,‬בתחום רשות‬
‫מקומית ‪ -‬אותה רשות באישור הועדה המחוזית‪ ,‬ומחוץ לתחום‬

‫‪240‬‬

‫רשות מקומית ‪ -‬הועדה המחוזית‪.‬‬
‫(ב)‬

‫‪.425‬‬

‫הסמכות ליתן היתר לענין סעיף ‪ )5(5‬היא של ועדת היתרים‪,‬‬
‫שחבריה הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫נציג שר התשתיות הלאומיות‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג השר לאיכות הסביבה;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג שר התחבורה;‬

‫(‪)4‬‬

‫נציג שר הפנים;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציג השר לבטחון הפנים;‬

‫(‪)6‬‬

‫שני נציגים של גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות‬
‫הסביבה‪ ,‬שימונו על ידי השר לאיכות הסביבה;‬

‫(‪)7‬‬

‫נציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית לבטיחות‬
‫בדרכים (הוראת שעה)‪ ,‬התשס"ו‪.2006-‬‬

‫חוק הדרכים (שילוט)‪ ,‬התשכ"ו ‪1966 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫ועדת משנה‬
‫הועדה המחוזית תשתמש להפעלת סמכויותיה לפי חוק זה בועדת משנה‬
‫שחבריה יהיו‪:‬‬

‫‪.426‬‬

‫(‪)1‬‬

‫נציג שר הבינוי והשיכון‪ ,‬יושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג שר התחבורה;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג שר הפנים;‬

‫(‪)4‬‬

‫נציג שר החקלאות;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציג השר לבטחון הפנים‪.‬‬

‫(‪)6‬‬

‫נציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‬
‫(הוראת שעה)‪ ,‬התשס"ו‪.2006-‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז ‪1967 -‬‬
‫סעיף ‪5‬א‪:‬‬

‫ועדת האישורים‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ימנה ועדה למתן אישורים לענין סעיף ‪(5‬ב) (להלן ‪-‬‬
‫ועדת האישורים); חבריה יהיו שופט של בית משפט שלום‪ ,‬והוא‬
‫יהיה היושב‪-‬ראש‪ ,‬נציג שר המשפטים וקצין משטרה ששר‬
‫המשטרה מינה על פי הצעת המפקח הכללי של המשטרה‪.‬‬

‫‪241‬‬

‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫(ד)‬
‫(ה)‬

‫‪.427‬‬

‫הועדה רשאית לתת אישור לאדם לצורך קבלת תפקיד כאמור‬
‫בסעיף ‪(5‬ב)‪ ,‬אם נתקיימו בו אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא תושב ישראל;‬

‫(‪)2‬‬

‫הועדה מצאה כי סגולות אופיו ואישיותו‪ ,‬וידיעותיו‬
‫הלשוניות‪ ,‬מתאימות לתפקיד על פי מבחנים ובדיקות‬
‫שקבעה הועדה בהתייעצות עם נציבות שירות המדינה;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוא הוכיח להנחת דעתה של הועדה שהוא בקיא בהליכים‬
‫של ההוצאה לפועל‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא בעל תעודת בגרות ישראלית‪ ,‬או תעודה אחרת שמשרד‬
‫החינוך והתרבות אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות‪.‬‬

‫הועדה רשאית לסרב לתת אישור –‬
‫(‪)1‬‬

‫בהתחשב בעברו הפלילי של המבקש או בהתנהגותו‪ ,‬או‬
‫מטעמים של שלום הציבור;‬

‫(‪)2‬‬

‫אם המבקש ביקש את האישור בטענה כוזבת;‬

‫(‪)3‬‬

‫אם היא סבורה שהמבקש לא יוכל למלא את התפקיד‬
‫כראוי;‬

‫(‪)4‬‬

‫אם היא סבורה כי מילוי תפקידו של המבקש כבעל תפקיד‬
‫עשוי ליצור ניגוד עניינים עם מקצועו או עם עיסוקיו‬
‫האחרים‪ ,‬לרבות היותו בעל רשיון לחקירות פרטיות או‬
‫בעל רשיון לארגון שירותי שמירה או תאגיד חוקרים‪,‬‬
‫כמשמעותם בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה‪,‬‬
‫התשל"ב‪.1972-‬‬

‫(‪ )5‬אם המבקש הוא נושא משרה או עובד בתאגיד שהוטל עליו‬
‫תפקיד כאמור בסעיף ‪(5‬ד)‪ ,‬או מועסק על‪-‬ידו‪.‬‬
‫לא יינתן אישור לאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון‪ ,‬אם ביום‬
‫שבו הגיש בקשה לקבלת אישור טרם עברו עשר שנים מיום שעבר‬
‫את העבירה‪.‬‬
‫לא יינתן אישור לאדם אלא אם כן הוא ממלא אחר התנאים ועומד‬
‫בדרישות שקבע שר המשפטים לענין עשיית ביטוח או מתן ערבות‬
‫בנקאית‪ ,‬לשם כיסוי נזקים העלולים להיגרם על ידו במהלך ביצוע‬
‫תפקידו‪.‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫מינוי ועדת ערר‬
‫השר ימנה ועדת ערר שתורכב מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫יושב ראש הועדה ‪ -‬עובד המדינה או עובד המדינה לשעבר הכשיר‬
‫לשמש שופט בית משפט מחוזי‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים;‬
‫‪242‬‬

‫‪.428‬‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג של משטרת ישראל שהוא ‪ -‬קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה‬
‫ושעיסוקו בתחום ה מבצעים‪ ,‬שיקבע המפקח הכללי;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג של שירות הבטחון הכללי‪ ,‬שיקבע ראש שירות הבטחון הכללי‬
‫ לענין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספות הראשונה‪,‬‬‫השניה או הרביעית; נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או‬
‫הבטחון ‪ -‬לענין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת‬
‫השלישית‪.‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫ועדת ערר לענין הנחיות מקצועיות‬
‫(א)‬

‫‪.429‬‬

‫ראש הממשלה או השר‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬ימנה ועדת ערר בת שלושה‬
‫חברים והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫נציג הגוף הנותן את ההנחיה שעליה עוררים והוא יהיה‬
‫היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫שני נציגי ציבור שהם בעלי כישורים‪ ,‬ניסיון והכשרה‪,‬‬
‫האחד בתחום הביטחון והאבטחה‪ ,‬והאחר בתחום הניהול‬
‫והכלכלה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫גוף ציבורי רשאי לערור על החלטה שניתנה בבקשה לעיון חוזר‬
‫לפי סעיף ‪10‬א לפני ועדת ערר לפי סעיף זה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫ערר יוגש בתוך ‪ 30‬ימים מיום מתן ההחלטה בבקשה לעיון חוזר‪.‬‬

‫(ד)‬

‫ועדת ערר לפי סעיף זה רשאית‪ ,‬לאחר שנתנה הזדמנות‪ ,‬לעורר‬
‫ולכל מי שמצאה לנכון‪ ,‬להשמיע את טענותיהם לפניה‪ ,‬לקבל את‬
‫הערר או לדחותו‪ ,‬לשנות את ההחלטה בבקשה לעיון חוזר או‬
‫להחזיר את הענין לגוף שנתן את ההנחיה המקצועית‪ ,‬ולתת‪ ,‬לענין‬
‫החלטתה‪ ,‬הוראות ככל שתמצא לנכון‪.‬‬

‫(ה)‬

‫ההחלטה בערר תינתן בתוך ‪ 30‬ימים מיום הגשת הערר‪ ,‬אלא אם‬
‫כן קבע יושב ראש הוועדה‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬כי‬
‫ההחלטה תינתן במועד מאוחר יותר; החלטת ועדת הערר תהיה‬
‫מנומקת‪.‬‬

‫(ו)‬

‫אין בהגשת ערר על פי סעיף זה כדי לגרוע מהחובה למלא אחר‬
‫ההנחיות המקצועיות שעליהן הוגש הערר‪ ,‬אלא אם כן הורתה ועדת‬
‫הערר אחרת‪.‬‬

‫חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א ‪1951 -‬‬
‫סעיף ‪:4‬‬

‫מועצה ארצית‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪243‬‬

‫‪.430‬‬

‫חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א ‪1951 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫מועצה מחוזית‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.431‬‬

‫חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א ‪1951 -‬‬
‫סעיף ‪6‬א‪:‬‬

‫פיקוד הגא‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.432‬‬

‫חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה‪ ,‬התשל"ב‪1972 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫‪.433‬‬

‫(א)‬

‫שר המשפטים ימנה ועדת רישוי לפי חוק זה (להלן ‪ -‬הועדה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫בועדה יהיו שבעה חברים‪ ,‬בהם אדם הכשיר להתמנות לשופט של‬
‫בית‪-‬משפט מחוזי והוא יהיה היושב‪-‬ראש ‪ -‬ועוד ששה חברים‪,‬‬
‫שמהם לפחות שלושה שאינם עובדי המדינה‪ ,‬אחד שהמליץ עליו‬
‫ראש הממשלה‪ ,‬אחד שהמליץ עליו שר הביטחון ואחד שהמליץ‬
‫עליו שר המשטרה‪.‬‬

‫חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫‪.434‬‬

‫ועדת רישוי‬

‫מנהל הרשות‬
‫(א)‬

‫הממשלה‪ ,‬לפי הצעת השר לאחר שהתייעץ עם השר לבטחון‬
‫הפנים‪ ,‬תמנה מנהל לרשות‪ ,‬שיהיה ממונה על ביצוע תפקידי‬
‫הרשות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חובת המכרז לפי סעיף ‪ 19‬לחוק שירות המדינה (מינויים)‪,‬‬
‫התשי"ט‪ ,1959 -‬לא תחול על מינויו של מנהל הרשות; הודעה על‬
‫המינוי תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים‪ ,‬התשנ"ז – ‪1997‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫מינוי מועצה‬
‫(א)‬

‫לרשות תהיה מועצה (להלן ‪ -‬המועצה)‪ ,‬ואלה חבריה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ארבעה נציגי משרד התחבורה;‬

‫(‪)2‬‬

‫ארבעה נציגי משרד האוצר;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג משרד המשפטים;‬

‫(‪)4‬‬

‫נציג משרד החינוך;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציג המשרד לביטחון הפנים;‬

‫(‪)6‬‬

‫נציג המשרד לתשתיות לאומיות;‬

‫(‪)7‬‬

‫ארבעה נציגי ציבור שימנו שר התחבורה ושר האוצר יחד;‬

‫‪244‬‬

‫(‪)8‬‬

‫‪.435‬‬

‫(ב)‬

‫השר ימנה יושב ראש למועצה‪ ,‬מבין חבריה שהם עובדי המדינה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫נציג כל משרד ימונה על ידי השר הממונה על אותו משרד‪ ,‬מקרב‬
‫עובדי המדינה במשרדו;לענין זה‪" ,‬עובד המדינה" ‪-‬לרבות שוטר‪.‬‬

‫(ד)‬

‫לענין מינוים למועצה של נציגי ציבור‪ ,‬יחולו הוראות סעיפים‬
‫‪16‬א‪7,‬ד‪17 ,‬א ו‪ 18-‬עד ‪18‬ג לחוק החברות הממשלתיות‪ ,‬התשל"ה‪-‬‬
‫‪ ,1975‬בשינויים המחויבים‪ ,‬לפי הענין‪.‬‬

‫(ה)‬

‫החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים בדיון‪,‬‬
‫ובלבד שנכחו בדיון נציג אחד של משרד התחבורה ונציג אחד של‬
‫משרד האוצר‪.‬‬

‫צו המועצות המקומיות (א)‪ ,‬התשי"א – ‪1950‬‬
‫סעיף ‪123‬ב‪:‬‬

‫ועדת בטחון‬
‫(א)‬

‫במועצה מקומית שבה נתכונן משמר בטחון אזרחי‪ ,‬כמשמעותו‬
‫בפקודת המשטרה‪ ,‬תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה‬
‫בעניין המשמר האזרחי‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חברי ועדת הביטחון יהיו‪:‬‬

‫(ג)‬

‫‪.436‬‬

‫נציג ציבור שימנה השר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)1‬‬

‫נציגי המועצה המקומית שתמנה המועצה;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציגי שרים אלה‪ ,‬אם ראו לשלוח נציג‪ :‬נציג שר הביטחון‪,‬‬
‫שימנה מפקד הג"א מחוזי‪ ,‬כמשמעותו בחוק ההתגוננות‬
‫האזרחית‪ ,‬התשי"א‪ ;1951 -‬נציג שר החינוך והתרבות‪,‬‬
‫שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר‬
‫המשטרה‪ ,‬שימנה מפקד משטרת המחוז;‬

‫(‪)3‬‬

‫חברים אחרים כפי שתחליט הוועדה‪.‬‬

‫על נציגי המועצה המקומית בוועדת הביטחון לא יחולו הוראות‬
‫סעיף ‪.125‬‬

‫צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)‪ ,‬התשי"ח ‪1958 -‬‬
‫סעיף ‪40‬ג‪:‬‬

‫ועדת בטחון‬
‫(א)‬

‫במועצה אזורית שבה נתכונן משמר אזרחי‪ ,‬כמשמעותו בפקודת‬
‫המשטרה‪ ,‬תקום ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בעניין‬
‫המשמר האזרחי‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חברי ועדת הביטחון יהיו –‬
‫(‪)1‬‬

‫נציגי המועצה האזורית שתמנה המועצה;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציגי שרים אלה‪ ,‬אם ראו לשלוח נציג‪ :‬נציג שר הביטחון‪,‬‬

‫‪245‬‬

‫שימנה מפקד הג"א מחוזי‪ ,‬כמשמעותו בחוק ההתגוננות‬
‫האזרחית‪ ,‬התשי"א‪ ;1951 -‬נציג שר החינוך והתרבות‪,‬‬
‫שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר‬
‫המשטרה‪ ,‬שימנה מפקד משטרת המחוז;‬
‫(‪)3‬‬
‫(ג)‬

‫‪.437‬‬

‫חברים אחרים כפי שתחליט הועדה‪.‬‬

‫על נציגי המועצה האזורית בועדת הביטחון לא יחולו הוראות סעיף‬
‫‪.42‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר מדעי)‪ ,‬התשמ"ו‪1986 -‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫הגדרות‬
‫בתקנות אלה‪:‬‬
‫"ועדה מאשרת" ‪ -‬ועדה שמינו שר המשפטים ושר המשטרה‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬לאישור מחקרים מדעיים לענין‬
‫תקנות אלה; או ועדת מחקר מטעם החוג האוניברסיטאי או הפקולטה‬
‫שאליהם משתייך החוקר המדעי;‬
‫"חוקר מדעי" ‪ -‬אדם האחראי על מחקר במסגרת מוסד להשכלה גבוהה או‬
‫מוסד ציבורי אחר;‬
‫"מחקר" ‪ -‬לרבות תכנון מחקר;‬
‫"מידע" ‪ -‬פרט רישום או מידע כאמור בסעיף ‪11‬א לחוק‪.‬‬

‫‪.438‬‬

‫חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫מרכז סיוע לבני משפחה של נפגעי תאונות דרכים‬
‫(א)‬

‫מוקם בזה‪ ,‬במשרד העבודה והרווחה‪ ,‬מרכז סיוע לבני משפחתם‬
‫של נפגעי תאונות דרכים‪ ,‬שימומן לפי הוראות סעיף ‪( 6‬להלן ‪-‬‬
‫המרכז)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המרכז ינוהל על ידי מנהל שימנה השר מבין עובדי המדינה‬
‫שבמשרדו; למרכז יהיה צוות היגוי ואלה חבריו‪-‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שלושה נציגי משרדי הממשלה שימנה השר הממונה על‬
‫אותו משרד מבין עובדי המדינה שבמשרדו והם‪ :‬משרד‬
‫העבודה והרווחה שנציגו יהיה היושב ראש‪ ,‬משרד‬
‫התחבורה ומשרד הבריאות;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג המשטרה שימנה השר לביטחון הפנים מבין‬
‫המשרתים במשטרת ישראל;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג המוסד לביטוח לאומי שימנה השר מבין עובדי המוסד;‬

‫(‪)4‬‬

‫חמישה נציגי ציבור שימנה השר והם‪ :‬פסיכולוג הרשום‬
‫בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים‪ ,‬התשל"ז‪1977-‬‬
‫‪ ,3‬עובר סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים‪,‬‬
‫‪246‬‬

‫התשנ"ו‪ ,1996-‬נציג המרכז לשלטון מקומי ושני נציגים‬
‫של ארגונים המייצגים נפגעי תאונות דרכים‪.‬‬

‫‪.439‬‬

‫(ג)‬

‫צוות ההיגוי ייעץ למנהל המרכז בנושאים הקשורים בפעילות‬
‫המרכז‪.‬‬

‫(ד)‬

‫חבר צוות ההיגוי לא יהיה זכאי לתמורה בעד שירותיו לפי חוק זה‪,‬‬
‫ואולם הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במילוי‬
‫תפקידו‪ ,‬כפי שייקבע‪.‬‬

‫תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו)‪ ,‬התש"ן‪1990 -‬‬
‫תקנה ‪:11‬‬

‫הכוונה ופיקוח‬
‫(א)‬

‫תוקם מועצה להכוונת פעולות הקרן על פי תקנות אלה לעניין נכס‬
‫שהופקד בקרן לפי הפקודה‪ ,‬לרבות נכס כאמור בתקנה ‪(2‬ו)‪,‬‬
‫בהרכב הבא‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)3(-)2‬‬

‫(א‪)1‬‬

‫מנהל הרשות למלחמה בסמים שנתמנה על פי סעיף ‪(14‬א)‬
‫לחוק הרשות למלחמה בסמים‪ ,‬תשמ"ח‪ - 1988-‬יושב‬
‫ראש;‬
‫(‪ )3(-)2‬שני חברים במועצת הרשות למלחמה בסמים‬
‫שהוקמה לפי החוק האמור בפסקה (‪ ,)1‬שימונו בידי היושב‬
‫ראש שלה‪ ,‬אחד מבין נציגי משרד החינוך והתרבות ואחד‬
‫מבין נציגי משרד העבודה והרווחה באותה מועצה;‬

‫(‪)4‬‬

‫בא‪-‬כוח שר המשפטים;‬

‫(‪)5‬‬

‫בא‪-‬כוח שר האוצר;‬

‫(‪)6‬‬

‫בא כוח השר לביטחון הפנים שימונה מתוך משטרת‬
‫ישראל‪.‬‬

‫תוקם מועצה להכוונת פעולות הקרן על פי תקנות אלה לעניין נכס‬
‫שהופקד בקרן בהתאם לסעיף ‪ 23‬לחוק איסור הלבנת הון‪ ,‬למעט‬
‫נכס כאמור בתקנה ‪(2‬ו)‪ ,‬וזאת בהרכב הזה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫משפטן הכשיר לכהן כשופט מחוזי שמינה שר המשפטים –‬
‫יושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫בא‪-‬כוח השר לביטחון הפנים;‬

‫(‪)3‬‬

‫בא‪-‬כוח שר האוצר;‬

‫(‪)4‬‬

‫בא‪-‬כוח שר המשפטים;‬

‫חברי המועצה לפי פסקאות (‪ )3‬ו‪ )4(-‬לא ימונו מקרב הגופים‬
‫הנוטלים חלק בהטלת עיצומים כספיים‪.‬‬
‫(ב)‬

‫האפוטרופוס הכללי ימציא לכל אחת מהמועצות‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לא‬
‫יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים דין וחשבון מסכם‬

‫‪247‬‬

‫על פעולות הקרן‪ ,‬מאושר בידי רואה חשבון‪.‬‬
‫‪.440‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪1977 -‬‬
‫סעיף ‪51‬יא‪:‬‬

‫‪.441‬‬

‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים ימנה קצין שירות בתי הסוהר לממונה על‬
‫עבודת שירות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הממונה יפעל בשקידה ראויה לארגון עבודת השירות‪ ,‬למציאת‬
‫מקומות לעבודת שירות למגוון סוגי אוכלוסייה‪ ,‬לרבות לאנשים עם‬
‫מוגבלות‪ ,‬להצבתם של נידונים לעבודה בהם‪ ,‬למינוי מפקחים מקרב‬
‫עובדי המדינה ולפיקוח על עבודת שירות‪.‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪149‬ב‪:‬‬

‫‪.442‬‬

‫ממונה על עבודת השירות‬

‫ועדת בטחון‬
‫(א)‬

‫בעיריה שבה נתכונן משמר אזרחי‪ ,‬כמשמעותו בפקודת המשטרה‬
‫תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר‬
‫האזרחי‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חברי ועדת הבטחון יהיו –‬
‫(‪)1‬‬

‫נציגי העיריה שתמנה המועצה;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציגי שרים אלה אם ראו לשלוח נציג‪ :‬נציג שר הבטחון‪,‬‬
‫שימנה מפקד הג"א מחוזי‪ ,‬כמשמעותו בחוק ההתגוננות‬
‫האזרחית‪ ,‬תשי"א‪ ;1951 -‬נציג שר החינוך והתרבות‪,‬‬
‫שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר‬
‫המשטרה‪ ,‬שימנה מפקד משטרת המחוז;‬

‫(‪)3‬‬

‫חברים אחרים כפי שתחליט הועדה‪.‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪149‬ו‪:‬‬

‫ועדת בטיחות בדרכים‬
‫(א)‬

‫המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכים שתפקידה ליזום ולתכנן‬
‫פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים; הועדה תגיש לאישור‬
‫המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חברי הועדה יהיו –‬
‫(‪)1‬‬

‫ראש העיריה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע‪ ,‬והוא יהיה‬
‫היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫מהנדס העיר ומנהל אגף החינוך‪ ,‬או מי שכל אחד מהם‬
‫הסמיכו‪ ,‬מבין עובדי העיריה לענין זה;‬

‫‪248‬‬

‫(ג)‬

‫‪.443‬‬

‫(‪)4‬‬

‫נציג שר התחבורה‪ ,‬שימנה שר התחבורה;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים‪ ,‬ונציגי השכונות‬
‫המצויות בתחום העיריה‪ ,‬כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף‬
‫להוראות סעיף קטן (ג);‬

‫(‪)6‬‬

‫נציג השר לבטחון הפנים שימנה מפקד המרחב שבתחום‬
‫סמכותו נמצאת העיר‪.‬‬

‫מספר חברי הועדה יהיה כלהלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בעיריה שמספר תושביה אינו עולה על ‪;9 - 30,000‬‬

‫(‪)2‬‬

‫בעיריה שמספר תושביה עולה על ‪ 30,000‬אך אינו עולה‬
‫על ‪;12 – 100,000‬‬

‫(‪)3‬‬

‫בעיריה שמספר תושביה עולה על ‪.15 – 100,000‬‬

‫תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות)‪ ,‬התשמ"א ‪1980 -‬‬
‫תקנה ‪:2‬‬

‫הנהלת הקרן‬
‫(א)‬

‫(ב)‬
‫‪.444‬‬

‫(‪)3‬‬

‫חברי מועצה או בעלי תפקידים אחרים בעיריה‪ ,‬כפי שיקבע‬
‫ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן (ג);‬

‫הקרן תנוהל בידי הנהלה בת ששה עשר חברים (להלן ‪-‬ההנהלה)‪,‬‬
‫כאמור להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ארבעה חברים שימנה שר התחבורה;‬

‫(‪)2‬‬

‫ארבעה חברים שימנה שר האוצר;‬

‫(‪)3‬‬

‫חבר אחד שימנה שר המשפטים;‬

‫(‪)4‬‬

‫חבר אחד שימנה שר החינוך‪ ,‬התרבות והספורט;‬

‫(‪)5‬‬

‫חבר אחד שימנה השר לבטחון פנים;‬

‫(‪)6‬‬

‫חבר אחד שימנה השר לתשתיות לאומיות;‬

‫(‪)7‬‬

‫ארבעה חברים נציגי ציבור שימנו שר התחבורה ושר‬
‫האוצר יחד‪.‬‬

‫שר התחבורה ימנה יושב ראש להנהלה מבין חבריה‪.‬‬

‫חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)‪ ,‬התשט"ו ‪1955 -‬‬
‫סעיף ‪:3‬‬

‫מינוי חוקרי ילדים‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ימנה חוקרי‪-‬נוער לצורך חוק זה‪.‬‬

‫‪249‬‬

‫‪.445‬‬

‫(ב)‬

‫לא יתמנה חוקר‪-‬נוער אלא לאחר התייעצות בועדה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הועדה תהיה של חמישה‪ ,‬והם‪:‬‬

‫(‪)2‬‬

‫מומחה להיגיינה רוחנית שיתמנה על ידי שר הבריאות;‬

‫(‪)3‬‬

‫מחנך שיתמנה על ידי שר החינוך והתרבות;‬

‫(‪)4‬‬

‫מומחה לטיפול בילד ובנוער שיתמנה על ידי שר הסעד;‬

‫(‪)5‬‬

‫קצין‪-‬משטרה גבוה שיתמנה על ידי שר המשטרה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫השופט ישמש יושב‪-‬ראש הועדה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו‬
‫בתקנות‪.‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪1968 -‬‬
‫סעיף ‪29‬ב‪:‬‬

‫היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.446‬‬

‫(‪)1‬‬

‫שופט של בית משפט שלום המכהן אותה שעה כשופט‬
‫לענין פקודת העבריינים הצעירים‪ ,1937 ,‬שיתמנה על ידי‬
‫שר המשפטים;‬

‫לענין פרק זה תוקם יחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן ‪-‬‬
‫היחידה)‪ ,‬וזה הרכבה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫נציג שר הפנים ‪ -‬והוא יהיה מנהל היחידה;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג שר הבריאות;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג השר לאיכות הסביבה;‬

‫(‪)4‬‬

‫נציג שר המשטרה;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציג שר העבודה והרווחה;‬

‫(‪)6‬‬

‫נציג שר הביטחון;‬

‫(‪)7‬‬

‫נציג הרשויות המקומיות שימנה שר הפנים מבין ראשי‬
‫הרשויות המקומיות‪.‬‬

‫מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‪ 7 ,6‬ו‪7-‬א‪ ,‬רשאי מנהל היחידה‬
‫להיוועץ ביחידה בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו‪.‬‬

‫חוק הרשות לפיקוח חקלאי‪ ,‬התשמ"ח ‪1988 -‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫הרכב המועצה‬
‫(א)‬

‫לרשות תהיה מועצה של עשרה חברים שימנה השר‪ ,‬והם‪ :‬ארבעה‬

‫‪250‬‬

‫נציגים‪ ,‬אחד מכל ענף‪ ,‬של מועצה חקלאית כאמור בפסקה (‪)4‬‬
‫להגדרה "מועצה חקלאית" שבסעיף ‪ ,1‬ונציג אחד של מועצה‬
‫חקלאית כאמור בפסקה (‪ )3‬להגדרה האמורה; שני נציגים של השר‬
‫מבין עובדי משרדו‪ ,‬נציג של שר המשטרה‪ ,‬נציג של שר התעשיה‬
‫והמסחר ונציג של היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬שיתמנו שלושתם‬
‫מבין עובדי המדינה‪ ,‬לענין זה‪" ,‬ענף" ‪ -‬בהגדרתו בחוק מועצת‬
‫הצמחים (ייצור ושיווק)‪ ,‬התשל"ג‪;1973-‬‬
‫(ב)‬

‫‪.447‬‬

‫חוק הרשות לפיתוח ירושלים‪ ,‬התשמ"ח – ‪1988‬‬
‫סעיף ‪:8‬‬

‫מועצת הרשות‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫‪.448‬‬

‫השר ימנה את אחד מנציגיו ליושב ראש המועצה ואת נציגו השני‬
‫לממלא מקום היושב ראש‪.‬‬

‫לרשות תהיה מועצה‪ ,‬וזה הרכבה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה‪ ,‬שימנו אותם‪ ,‬אחד‬
‫אחד‪ ,‬השרים הבאים‪ :‬ראש הממשלה‪ ,‬יושב ראש ועדת‬
‫השרים לענייני ירושלים או השר שהממשלה קבעה אותו‬
‫לענין חוק זה‪ ,‬שר האוצר‪ ,‬שר האנרגיה והתשתית‪ ,‬שר‬
‫הביטחון‪ ,‬שר הבינוי והשיכון‪ ,‬שר הבריאות‪ ,‬השר לענייני‬
‫דתות‪ ,‬שר החינוך והתרבות‪ ,‬שר החקלאות‪ ,‬שר הכלכלה‬
‫והתכנון‪ ,‬שר המשפטים‪ ,‬שר העבודה והרווחה‪ ,‬שר הפנים‪,‬‬
‫השר לקליטת העלייה‪ ,‬שר התחבורה‪ ,‬שר התיירות‪ ,‬שר‬
‫התעשייה והמסחר ושר התקשורת;‬

‫(‪)2‬‬

‫תשעה נציגי עירית ירושלים‪ ,‬מהם ששה שישקפו ככל‬
‫האפשר את יחסי הכוחות במועצת העירייה;‬

‫(‪)3‬‬

‫חמישה נציגי ציבור שימנו השרים וראש עירית ירושלים‪,‬‬
‫בתיאום עם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים‬
‫בירושלים‪ ,‬מקרב גופים הפועלים לפיתוחה הכלכלי של‬
‫ירושלים;‬

‫(‪)4‬‬

‫שני נציגי מוסדות להשכלה גבוהה‪ ,‬לרבות מוסדות‬
‫תורניים‪ ,‬שימנו השרים וראש עירית ירושלים‪ ,‬בהסכמת‬
‫שר המדע והפיתוח‪ ,‬שר החינוך והתרבות והשר לענייני‬
‫דתות‪.‬‬

‫יושב ראש המועצה יתמנה בידי המועצה מבין חבריה‪ ,‬באישור‬
‫השרים‪.‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:32‬‬

‫ועדת שחרורים‬
‫(א)‬

‫ועדת שחרורים תהיה של ארבעה‪ ,‬והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט‬
‫העליון‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫‪251‬‬

‫‪.449‬‬

‫(‪)2‬‬

‫שני אנשים שמינה שר המשפטים‪ ,‬שלכל אחד מהם חמש‬
‫שנות ניסיון בתחום שונה מבין התחומים האלה‪:‬‬
‫קרימינולוגיה‪ ,‬עבודה סוציאלית‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬פסיכיאטריה‬
‫או חינוך; ואולם ניסיון בתחום החינוך הוא ניסיון של מי‬
‫שמכהן או שכיהן כאיש חינוך בכיר והוא בעל ניסיון מעשי‬
‫בחינוך והשכלה אקדמית‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫קצין שירות בתי הסוהר בדרגה של רב כלאי ומעלה‪ ,‬שמינה‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬שיהיה רשאי להשתתף בדיוני‬
‫הועדה בלא זכות הצבעה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫חברי ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב‬
‫ולמנותם לתקופות נוספות של עד שנתיים כל אחת‪.‬‬

‫(ג)‬

‫הודעה על מינוים של חברי ועדת שחרורים תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:33‬‬

‫ועדת שחרורים מיוחדת‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫בדיון בענין קציבת עונשו של אסיר עולם‪ ,‬תהיה ועדת שחרורים‬
‫מיוחדת של ארבעה‪ ,‬והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט של בית משפט מחוזי‪ ,‬שמינה שר המשפטים בהסכמת‬
‫נשיא בית המשפט העליון‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫שופט של בית משפט שלום או מי שהיה שופט של בית‬
‫משפט שלום ויצא לקצבה או פרש‪ ,‬שמינה שר המשפטים‬
‫בהסכמת נשיא בית המשפט העליון;‬

‫(‪)3‬‬

‫אדם שמינה שר המשפטים‪ ,‬שלו עשר שנות ניסיון באחד‬
‫מהתחומים המפורטים בסעיף ‪(32‬א)(‪;)2‬‬

‫(‪)4‬‬

‫הממונה על מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין‪,‬‬
‫עובד מחלקת חנינות‪ ,‬שהוא הסמיכו לכך‪.‬‬

‫בדיון אחר שבסמכותה של ועדת שחרורים מיוחדת‪ ,‬תהיה הועדה‬
‫של ארבעה‪ ,‬והם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט של בית משפט מחוזי‪ ,‬שמינה שר המשפטים בהסכמת‬
‫נשיא בית המשפט העליון‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫שני אנשים שמינה שר המשפטים‪ ,‬שלכל אחד מהם עשר‬
‫שנות ניסיון בתחום שונה מבין התחומים המפורטים בסעיף‬
‫‪(32‬א)(‪;)2‬‬

‫(‪)3‬‬

‫קצין שירות בתי הסוהר בדרגה של רב כלאי ומעלה‪ ,‬שמינה‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬שיהיה רשאי להשתתף בדיוני‬
‫הועדה בלא זכות הצבעה‪.‬‬

‫‪252‬‬

‫(ג)‬

‫‪.450‬‬

‫חוק שחרור על‪-‬תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:34‬‬

‫‪.451‬‬

‫הוראות סעיף ‪(32‬ב) ו‪(-‬ג) יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬על מינוי‬
‫חברי ועדת שחרורים מיוחדת‪.‬‬

‫מזכירי הועדות‬
‫(א)‬

‫שר המשפטים ימנה‪ ,‬מבין עובדי הנהלת בתי המשפט‪ ,‬מזכיר ראשי‬
‫לועדות (להלן ‪ -‬המזכיר הראשי)‪ ,‬שיהיה אחראי על קביעת‬
‫המותבים של ועדות השחרורים וועדות השחרורים המיוחדות‪ ,‬על‬
‫קביעת מועדי הדיון בועדות והזמנת המותבים לדיונים‪ ,‬על סדרי‬
‫עבודתן של הועדות ועל התיאום הנדרש עם מזכירי הועדות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫השר לביטחון הפנים ימנה‪ ,‬מבין קציני שירות בתי הסוהר‪,‬‬
‫מזכירים לועדות שחרורים ולועדות שחרורים מיוחדות; מזכירי‬
‫הועדות יהיו אחראים על העברת מידע הנחוץ למזכיר הראשי‬
‫לצורך מילוי תפקידיו ועל איסוף נתונים ומסמכים הנחוצים לעבודת‬
‫הועדות והעברתם למותבים ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה‪,‬‬
‫הכל בתיאום עם המזכיר הראשי וכפי שיקבע שר המשפטים‬
‫באישור השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫סעיף ‪:12‬‬

‫הרכב הועדה‬
‫שר המשפטים ימנה את השופט שיהיה יושב ראש קבוע לועדה; יתר חברי‬
‫הועדה יתמנו לדיון בעניין פלוני‪ ,‬בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות‪ ,‬אחד‬
‫אחד מתוך רשימה של נציגי ציבור ומתוך רשימה של עובדים בשירות‬
‫הציבור שערך שר המשפטים; אולם –‬

‫‪.452‬‬

‫(‪)1‬‬

‫כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כחייל בצבא‪-‬‬
‫הגנה לישראל ‪ -‬יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה‬
‫מתוך רשימה שהגיש שר הביטחון לשר המשפטים;‬

‫(‪)2‬‬

‫כשמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כשוטר במשטרת‬
‫ישראל ‪ -‬יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך‬
‫רשימה שהגיש שר המשטרה לשר המשפטים‪.‬‬

‫חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965 -‬‬
‫סעיף ‪:18‬‬

‫ועדה ברשות מקומית אחת‬
‫(א)‬

‫במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד‪ ,‬תהיה‬
‫מועצת הרשות המקומית ‪ -‬הועדה המקומית‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לדיוני הועדה המקומית ולדיוני ועדת המשנה יוזמנו‪ ,‬דרך קבע‪,‬‬
‫נציגי המשרדים והגופים הבאים‪ ,‬שתהא להם דעה מייעצת‪:‬‬

‫‪253‬‬

‫(‪)1‬‬

‫נציגי שר הפנים‪ ,‬השר לאיכות הסביבה‪ ,‬שר הבינוי‬
‫והשיכון‪ ,‬שר הבריאות‪ ,‬שר המשטרה ושר התחבורה;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג רשות מקרקעי ישראל;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג שימנה שר הפנים והוא אדריכל או מהנדס הרשומים‬
‫בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים‬
‫והאדריכלים‪ ,‬או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים‬
‫ואזורים‪ ,‬ובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם שניים אלה‪:‬‬

‫(‪)4‬‬

‫(א)‬

‫הוא בקי בענייני תכנון ובניה;‬

‫(ב)‬

‫הוא אינו עובד המדינה או עובד ועדה מקומית או‬
‫רשות מקומית שבאותו מחוז;‬
‫נציג לפי פסקה זו ימונה על פי המלצת הארגון‬
‫המייצג את מרב בעלי הכישורים האמורים‪ ,‬כפי‬
‫שיקבע שר הפנים בהודעה ברשומות;‬

‫נציג שר החקלאות ‪ -‬בועדה מקומית‪ ,‬שבמרחבה מצויה‬
‫מועצה אזורית‪.‬‬

‫(ג)‬

‫לפי המלצת נציג שר הפנים‪ ,‬יזמין יושב ראש הועדה את נציגו של‬
‫שר‪ ,‬שאינו מנוי בסעיף קטן (ב)‪ ,‬אשר יש לו עניין בדבר הנדון‬
‫בועדה; לנציג כאמור תהא דעה מייעצת בלבד‪.‬‬

‫(ד)‬

‫כל שניים‪ ,‬מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת בועדה המקומית‪,‬‬
‫כאמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬רשאים לערור כאחד על כל החלטה של‬
‫הועדה המקומית או של ועדת המשנה לפני ועדת הערר‪ ,‬והיא‬
‫רשאית לאשר את החלטת הועדה המקומית‪ ,‬לשנותה או לבטלה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה (בסעיף זה ‪ -‬ועדת‬
‫המשנה)‪ ,‬וזה הרכבה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה‬
‫לכך;‬

‫(‪)2‬‬

‫במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים‬
‫ואחד ‪ -‬לא יותר מששה חברי מועצה‪ ,‬ובמועצה שמספר‬
‫חבריה עשרים ואחד או יותר ‪ -‬לא יותר מעשרה חברי‬
‫מועצה; ואולם‪ ,‬אם קיימת במועצה ועדת הנהלה שלא כל‬
‫הסיעות מיוצגות בה‪ ,‬יהיה ייצוגן הכולל של הסיעות כאמור‬
‫בועדת המשנה יחסי לייצוגן במועצה‪ ,‬אך לא פחות מנציג‬
‫אחד;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה‬
‫המקומית‪ ,‬בעל הכשרה מקצועית בענייני מניעת שריפות‪,‬‬
‫יוזמן‪ ,‬דרך קבע‪ ,‬לדיוני ועדת המשנה ותהיה לו דעה‬
‫מייעצת בעניינים הנוגעים לשריפות‪.‬‬

‫‪254‬‬

‫‪.453‬‬

‫(ז)‬

‫כל החלטה של ועדת המשנה תישלח לכל חברי הועדה המקומית‬
‫ולנציגים כאמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬תוך עשרה ימים מיום קבלתה; כל‬
‫חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי לדרוש בכתב‪ ,‬תוך‬
‫שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו‪ ,‬שיתקיים במליאת הועדה‬
‫המקומית דיון בעניין; הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים; הוגשה‬
‫דרישה כאמור‪ ,‬יידון העניין בישיבה הקרובה של הועדה המקומית;‬
‫לא הוגשה דרישה כאמור‪ ,‬רואים את החלטתה של ועדת המשנה‬
‫כהחלטת הועדה המקומית‪ ,‬לכל דבר‪.‬‬

‫חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫‪.454‬‬

‫(ו)‬

‫כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית יהיו מוקנים לועדת‬
‫המשנה ודין החלטתה‪ ,‬בכפוף להוראות סעיף קטן (ז)‪ ,‬כדין החלטת‬
‫הועדה המקומית‪.‬‬

‫ועדה לענין בקשות בני משפחה‬
‫(א)‬

‫הממשלה תקים ועדה שתפקידה יהיה לדון בבקשות של בני משפחה‬
‫של שבויים ונעדרים למימון הוצאות נסיעותיהם לחוץ לארץ (להלן‬
‫– הוצאות נסיעה)‪ ,‬ולמימון הוצאות אחרות‪ ,‬והכל לשם קידום‬
‫מאמצים לשחרור או לאיתור של השבויים או הנעדרים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ואלה חברי הוועדה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫עובד משרד הביטחון‪ ,‬שימנה השר‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫עובד משרד ראש הממשלה‪ ,‬שימנה ראש הממשלה;‬

‫(‪)3‬‬

‫עובד משרד החוץ‪ ,‬שימנה שר החוץ;‬

‫(‪)4‬‬

‫בדיונים שעניינם בקשה של בן משפחה של שוטר – עובד‬
‫המשרד לביטחון הפנים‪ ,‬שימנה השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫מינוי מנהל הרשות ותפקידיו‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬באישור הממשלה‪ ,‬ימנה מנהל לרשות אשר יהיה אחראי על‬
‫ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידיה כאמור בחוק זה; המנהל יהיה‬
‫עובד המדינה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫לא ימונה מנהל לרשות אלא אם כן התמלאו לגביו כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫הוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחומי אכיפת‬

‫‪255‬‬

‫החוק‪ ,‬הביטחון או האבטחה‪ ,‬המקנה לו את הכשירות‬
‫הנדרשת לצורך מילוי התפקיד;‬

‫‪.455‬‬

‫(‪)3‬‬

‫המשטרה אישרה כי אין מניעה למנותו לתפקיד מטעמים‬
‫של שלום הציבור וביטחונו‪ ,‬לרבות מפאת עברו הפלילי;‬

‫(‪)4‬‬

‫הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה‬
‫כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬התשי"ח‪-‬‬
‫‪ ,1958‬או בעל תואר אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק‬
‫האמור;‬

‫(‪)5‬‬

‫הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שנקבעו לעניין זה‬
‫לפי חוק שירות המדינה (מינויים)‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫‪.456‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ניתן אישור כדין להתאמתו הביטחונית לתפקיד‪ ,‬בהתאם‬
‫לסיווג הביטחוני שנקבע לתפקיד;‬

‫מילוי מקום המנהל‬
‫(א)‬

‫נבצר מהמנהל‪ ,‬דרך ארעי‪ ,‬למלא את תפקידיו‪ ,‬או הושעה ממשרתו‪,‬‬
‫או התפנתה משרתו וטרם מונה מנהל אחר במקומו‪ ,‬רשאי השר‬
‫להטיל על עובד מעובדי הרשות למלא את תפקידי המנהל לתקופה‬
‫שלא תעלה על שישה חודשים‪ ,‬ורשאי הוא להאריך את התקופה‬
‫האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים‪ ,‬אם מילוי‬
‫המקום היה בנסיבות כאמור בסעיף ‪(6‬ב)(‪()4‬ג) או (ה)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫היה המנהל מנוע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת תפקידו‪ ,‬רשאי‬
‫השר להטיל על עובד מעובדי הרשות למלא את תפקידי המנהל‬
‫לגבי אותו עניין‪ ,‬עד שתוסר המניעה‪.‬‬

‫תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח)‪ ,‬התשס"ז‪2006-‬‬
‫הקמת יחידת פיקוח‬

‫סעיף ‪:2‬‬

‫יחידת פיקוח תוקם בשירות בתי הסוהר‪ ,‬ובראשה יעמוד סוהר בכיר‬
‫שימנה השר לפי המלצת הנציב‪.‬‬
‫‪.457‬‬

‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫מועצת הרשות‬
‫(א)‬

‫לרשות תהיה מועצה ובה ארבעים ושלושה חברים שימנה השר‪,‬‬
‫באישור הממשלה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫‪256‬‬

‫(ב)‬

‫*‬
‫‪.458‬‬

‫המועצה תהיה מורכבת מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ששה עשר בעלי תפקידים כמפורט בתוספת;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג אחד מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה‪ :‬ראש‬
‫הממשלה‪ ,‬שר הפנים‪ ,‬שר המשפטים‪ ,‬שר האוצר‪ ,‬שר הבינוי‬
‫והשיכון ושר הבטחון;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג אחד של כל אחד מאלה‪ :‬המוסד לביטוח לאומי; שירות‬
‫התעסוקה; הרשות לשיקום האסיר; המועצה להשכלה‬
‫גבוהה; ההסתדרות הרפואית בישראל; הסתדרות‬
‫הפסיכולוגים; איגוד העובדים הסוציאליים; הסתדרות‬
‫האחיות; האגודה הישראלית לקרימינולוגיה; מרכז השלטון‬
‫המקומי; מועצת תנועות הנוער; המועצה הלאומית למחקר‬
‫ופיתוח; הסתדרות המורים; ארגון המורים העל‪-‬יסודיים;‬

‫(‪)4‬‬

‫שלושה חברים שימנה השר‪ ,‬אחד מקרב התנועות‬
‫הקיבוציות‪ ,‬אחד מקרב גופים מתנדבים המטפלים‬
‫במשתמשים בסמים‪ ,‬ואחד מקרב קופות החולים‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם שר הבריאות;‬

‫(‪)5‬‬

‫ארבעה נציגי ציבור שיקבע השר‪.‬‬

‫הסמכות הועברה לשר לביטחון הפנים בהחלטת ממשלה מיום ‪.26.4.09‬‬
‫חוק‬

‫הרשות‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫התשמ"ח‪1988-‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫יושב‪-‬ראש‬
‫השר ימנה מבין חברי המועצה יושב‪-‬ראש למועצה; השר רשאי למנות‬
‫מבין חברי המועצה אדם שיהיה ממלא‪-‬מקום ליושב‪-‬ראש המועצה‪.‬‬

‫‪.459‬‬

‫למלחמה‬

‫הרשות‬
‫חוק‬
‫התשמ"ח‪1988-‬‬

‫הלאומית‬

‫סעיף ‪:9‬‬

‫העברת חבר מכהונתו‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו אם הוא‪:‬‬

‫‪.460‬‬

‫הרשות‬
‫חוק‬
‫התשמ"ח‪1988-‬‬

‫(‪)1‬‬

‫הורשע בעבירה שיש עמה קלון;‬

‫(‪)2‬‬

‫אינו מסוגל מטעמי בריאות למלא את תפקידיו;‬

‫(‪)3‬‬

‫נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה‪.‬‬

‫הלאומית‬

‫למלחמה‬

‫‪257‬‬

‫בסמים‬

‫ובשימוש‬

‫לרעה‬

‫באלכוהול‪,‬‬

‫סעיף ‪:14‬‬

‫מנהל הרשות‪ ,‬כהונתו וסמכויותיו‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬בהתייעצות עם המועצה‪ ,‬ובאישור הממשלה‪ ,‬ימנה מנהל‬
‫לרשות‪ .‬השר בהתייעצות עם המועצה רשאי למנות סגן למנהל‬
‫הרשות‪.‬‬

‫(א‪)1‬‬

‫תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; השר‪ ,‬בהתייעצות עם‬
‫המועצה ובאישור הממשלה‪ ,‬רשאי לשוב ולמנותו בתום כל תקופת‬
‫כהונה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬

‫(א‪)2‬‬

‫כהונת המנהל תפקע באחת מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה;‬
‫(‪ )2‬השר‪ ,‬בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה‪ ,‬קבע כי‬
‫נבצר מהמנהל‪ ,‬דרך קבע‪ ,‬למלא את תפקידו;‬
‫(‪ )3‬השר‪ ,‬בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה‪ ,‬החליט‬
‫להעבירו מכהונתו מטעמים שיפורטו‪.‬‬

‫(א‪)3‬‬

‫בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה והמינהלה יהיו למנהל‬
‫כל הסמכויות הדרושות לניהול הרשות ובכלל זה לייצגה ולחתום‬
‫על הסכמים בשמה‪ ,‬למעט הסמכות לחתום על הסכמים‬
‫בינלאומיים‪.‬‬

‫(א‪)4‬‬

‫המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי‬
‫הרשות וליפות את כוחו לחתום על כל מסמך בשם הרשות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫עניני הרשות ינוהלו בידי המינהלה‪ ,‬שתהא מורכבת ממנהל‬
‫הרשות‪ ,‬סגנו — אם נתמנה כאמור‪ ,‬ושבעה חברים שימונו מבין‬
‫עובדי משרדו של כל אחד מאלה‪ :‬השר‪ ,‬שר האוצר‪ ,‬שר הבריאות‪,‬‬
‫שר החינוך והתרבות‪ ,‬שר המשטרה‪ ,‬שר המשפטים ושר העבודה‬
‫והרווחה‪ ,‬ושלושה נציגי ציבור שימנה השר בהתייעצות עם‬
‫המועצה מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫מספר חברי המינהלה לא יעלה על שנים עשר‪.‬‬

‫‪258‬‬

‫‪ .2‬מינוי בהסכמת‪ /‬המלצת השר או בתיאום‪ /‬התייעצות עמו‬
‫‪.461‬‬

‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ ,‬התשנ"ז ‪1997 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫הכשרת מפקחים‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.462‬‬

‫פקודת המכס (נוסח חדש)‬
‫סעיף ‪:184‬‬

‫עיכוב חשוד וחיפוש על גופו‬
‫(א)‬

‫היה לשוטר או לפקיד‪-‬מכס יסוד סביר לחשוד שאדם נושא שלא‬
‫כדין טובין הנתונים לפיקוח רשות המכס‪ ,‬או טובין שיבואם או‬
‫יצואם אסור‪ ,‬מוגבל או מוסדר בדרך אחרת‪ ,‬רשאים הם לעכב את‬
‫החשוד ולחפש על גופו כאמור בסעיף ‪ 22‬לפקודת סדר הדין‬
‫הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬התשכ"ט‪ ;1969 -‬חיפוש על‬
‫גופו של חשוד ייעשה בידי בן מינו‪.‬‬

‫(ב)‬

‫היה לפקיד‪-‬מכס‪ ,‬הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס‪,‬‬
‫יסוד סביר לחשוד כי אדם עבר עבירה על פקודת הסמים המסוכנים‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ג ‪ ,1973 -‬רשאי הוא‪ ,‬לאחר שביקש את‬
‫הסכמתו לכך‪ ,‬לערוך בגופו של החשוד חיפוש חיצוני‪ ,‬אולם לא‬
‫ייערך חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקאות (‪ )2‬עד (‪ )5‬בגופו של מי‬
‫שלא נתן את הסכמתו לכך בכתב‪.‬‬

‫(ג)‬

‫חיפוש לפי סעיף קטן (ב) ייעשה רק אגב כניסתו של אדם לתחנת‬
‫גבול‪ ,‬שהייתו בה או יציאתו ממנה; בכפוף להוראות סעיף זה יחולו‬
‫על חיפוש כאמור הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪-‬‬
‫חיפוש בגוף החשוד)‪ ,‬התשנ"ו‪.1996 -‬‬

‫(ד)‬

‫לענין הפעלת הסמכויות לפי סעיף קטן (ב) יהיו לפקיד מכס הנמנה‬
‫עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס הסמכויות הנתונות‬
‫לשוטר‪ ,‬ולפקיד‪-‬מכס בכיר יהיו הסמכויות הנתונות לקצין משטרה‬
‫כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬חיפוש בגוף‬
‫החשוד)‪ ,‬התשנ"ו‪.1996 -‬‬

‫(ה)‬

‫בסעיף זה ‪"-‬חיפוש חיצוני" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫בחינה חזותית של גופו העירום של האדם‪ ,‬לרבות צילומו;‬

‫(‪)2‬‬

‫לקיחת חומר מעל הגוף;‬

‫(‪)3‬‬

‫בדיקה על העור;‬

‫(‪)4‬‬

‫מתן דגימת רוק;‬

‫(‪)5‬‬

‫מתן דגימת שתן;‬

‫"פקיד‪-‬מכס הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס" ‪ -‬פקיד‪-‬מכס‬

‫‪259‬‬

‫שמונה ליחידה האמורה על ידי מנהל המכס בהסכמת שר המשטרה‪ ,‬לאחר‬
‫שקיבל הכשרה מתאימה שקבע מנהל המכס;‬
‫"פקיד‪-‬מכס בכיר" ‪ -‬פקיד‪-‬מכס שהוא אחד מאלה‪:‬‬

‫‪.463‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ממונה על יחידת סמים בתחנת גבול;‬

‫(‪)2‬‬

‫ראש היחידה הארצית ללוחמה בסמים וסגניו;‬

‫(‪)3‬‬

‫ראש תחום מבצעים ביחידה הארצית ללוחמה בסמים;‬

‫(‪)4‬‬

‫ראש תחום מודיעין ביחידה ארצית ללוחמה בסמים;‬
‫"תחנת גבול" ‪ -‬תחנת גבול שקבע שר הפנים בצו לפי חוק הכניסה‬
‫לישראל‪ ,‬התשי"ב‪.1952 -‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג ‪1983 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫מועצת הרשות‬
‫(א)‬

‫לרשות תהיה מועצה ובה ‪ 39‬חברים שימנה נשיא המדינה; הודעה‬
‫על המינוי תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המועצה תהיה מורכבת מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫עשרים ואחד חברים שיתמנו על פי המלצת השר‪ ,‬שתינתן‬
‫לאחר התייעצות עם שר הפנים‪ ,‬ובהם שמונה אנשי ציבור‪,‬‬
‫ששה פעילים במוסדות ובארגוני מתנדבים בתחום הטיפול‬
‫באסיר‪ ,‬שנים מבין חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה‬
‫גבוהה וחברי האגודה הישראלית לקרימינולוגיה‪ ,‬שני‬
‫נציגים של ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים‬
‫במדינה‪ ,‬שני נציגים של ארגוני מעבידים שלדעת השר‬
‫הינם ארגונים יציגים ונוגעים לענין ונציג אחד של איגוד‬
‫מקצועי המייצג את רוב העובדים הסוציאליים במדינה;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציב בתי הסוהר‪ ,‬המנהלים הכלליים של משרדי העבודה‬
‫והרווחה‪ ,‬הפנים‪ ,‬הבינוי והשיכון‪ ,‬המנהל הכללי של שירות‬
‫התעסוקה‪ ,‬מנהל האגף לשירותי תיקון ומנהל שירות המבחן‬
‫למבוגרים במשרד העבודה והרווחה‪ ,‬מנהל אגף המשטרה‬
‫ובתי הסוהר במשרד הפנים‪ ,‬ראש מינהל האסירים בשירות‬
‫בתי הסוהר;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג אחד של כל אחד מאלה‪ :‬שר החינוך והתרבות‪ ,‬שר‬
‫האוצר‪ ,‬שר המשפטים‪ ,‬המפקח הכללי של משטרת ישראל‬
‫ורמטכ"ל צבא‪-‬הגנה לישראל;‬

‫(‪)4‬‬

‫שלושה נציגים של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר‬
‫של רשויות מקומיות בישראל ונציג אחד של הארגון‬
‫המייצג את המספר הרב ביותר של מועצות אזוריות‬
‫בישראל‪.‬‬

‫‪260‬‬

‫‪.464‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג ‪1983 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫‪.465‬‬

‫יושב ראש המועצה‬
‫(א)‬

‫יושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חברי המועצה‬
‫שמונו כאמור בסעיף ‪(10‬ב)(‪ ,)1‬על פי המלצת השר שתינתן‬
‫לאחר התייעצות עם שר הפנים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יכהן כממלא מקום קבוע‬
‫של יושב ראש המועצה‪.‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג ‪1983 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫העברת חבר מכהונתו‬
‫נשיא המדינה רשאי‪ ,‬על פי המלצת השר‪ ,‬שתינתן לאחר התייעצות עם שר‬
‫הפנים‪ ,‬להעביר חבר המועצה מכהונתו אם הוא –‬
‫(‪)1‬‬

‫הורשע בעבירה שיש עמה קלון;‬

‫(‪)2‬‬

‫איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו;‬

‫(‪)3‬‬

‫נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה‪.‬‬

‫*‬

‫הסמכות הועברה לשר לביטחון הפנים בהחלטת ממשלה מיום ‪.16.9.84‬‬
‫פורסמה בילקוט פרסומים התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.1777‬‬

‫‪.466‬‬

‫חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו‪2005-‬‬
‫סעיף ‪:26‬‬

‫הועדה המייעצת‬
‫(א)‬

‫השר ימנה ועדה מייעצת‪ ,‬שתפקידיה הם כמפורט בחוק זה‪ ,‬ואלה‬
‫חבריה‪:‬‬
‫(‪)4‬‬

‫‪.467‬‬

‫עובד המשרד לביטחון הפנים או נציג משטרת ישראל‪ ,‬לפי‬
‫המלצת השר לביטחון הפנים;‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:22‬‬

‫מינוי חברי המועצה‬
‫(א)‬

‫השר ימנה את חברי המועצה‪ ,‬ואלה הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שופט בדימוס‪ ,‬שימונה לאחר התייעצות עם שר המשפטים‪,‬‬
‫והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫ראש מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט‬
‫(להלן – מינהל הספורט)‪ ,‬והוא יהיה ממלא מקום היושב‬
‫ראש;‬

‫(‪)3‬‬

‫עובד בכיר במינהל הספורט;‬

‫‪261‬‬

‫(‪)4‬‬

‫עובד בכיר במשרד ראש הממשלה‪ ,‬לפי המלצת ראש‬
‫הממשלה;‬

‫(‪)5‬‬

‫עובד בכיר במשרד לביטחון הפנים‪ ,‬לפי המלצת השר‬
‫לביטחון הפנים;‬

‫(‪)6‬‬

‫עובד בכיר במשרד החינוך‪ ,‬לפי המלצת שר החינוך;‬

‫(‪)7‬‬

‫עובד בכיר במשרד המשפטים‪ ,‬לפי המלצת שר המשפטים;‬

‫(‪)8‬‬

‫עובד בכיר במשרד הפנים‪ ,‬לפי המלצת שר הפנים;‬

‫(‪)9‬‬

‫קצין בכיר במשטרת ישראל כהגדרתו בפקודת המשטרה‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪ ,1971-‬לפי המלצת המפכ"ל;‬

‫(‪ )10‬יושב ראש המועצה כהגדרתה בחוק להסדר ההימורים‬
‫בספורט‪ ,‬התשכ"ז‪ ,1967-‬או חבר אחר במועצה כאמור‬
‫שהוא מינה לעניין זה;‬
‫(‪ )11‬יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל או ממלא מקומו;‬
‫(‪ )12‬יושב ראש איגוד הכדורסל בישראל או ממלא מקומו;‬
‫(‪ )13‬חבר הנהלת הוועד האולימפי;‬
‫(‪ )14‬נציג שחקני העבר‪ ,‬ששיחק בנבחרת ישראל שנתיים‬
‫לפחות;‬
‫(‪ )15‬מנהל אירוע ספורט באצטדיון שבו מתקיימים אירועי‬
‫ספורט שמספר הצופים בהם הוא לפחות ‪;10,000‬‬
‫(‪ )16‬נציג ציבור בעל מעמד בשדה העשייה והמחקר‪ ,‬בתחום‬
‫מניעת האלימות והגזענות‪.‬‬
‫‪.468‬‬

‫חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫המועצה למחקרים במחוללי מחלות‬
‫(א)‬

‫השר‪ ,‬לאחר התייעצות עם נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית‬
‫למדעים ועם ראש המטה לביטחון לאומי‪ ,‬ימנה מועצה למחקר‬
‫במחוללי מחלות‪ ,‬שתמנה ‪ 15‬חברים‪.‬‬

‫(ב)‬

‫אלה חברי המועצה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫שישה מומחים בתחומי המיקרוביולוגיה‪ ,‬המחלות‬
‫הזיהומיות או הביוטכנולוגיה שיבחר השר מרשימות‬
‫שיגישו מוסדות המחקר האקדמיים‪ ,‬לרבות בתי החולים;‬
‫השר ימנה כאמור בסעיף קטן (א) אחד מהם להיות היושב‬
‫ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫נציג משרד הבריאות;‬

‫(‪)3‬‬

‫נציג משרד המדע התרבות והספורט‪ ,‬לפי המלצת שר המדע‬

‫‪262‬‬

‫התרבות והספורט;‬
‫(‪)4‬‬

‫נציג המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬לפי המלצת השר להגנת‬
‫הסביבה;‬

‫(‪)5‬‬

‫נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר‪ ,‬לפי המלצת שר‬
‫החקלאות ופיתוח הכפר;‬

‫(‪)6‬‬

‫נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה‪ ,‬לפי המלצת שר‬
‫התעשיה המסחר והתעסוקה;‬

‫(‪)7‬‬

‫נציג משטרת ישראל‪ ,‬לפי המלצת השר לביטחון פנים;‬

‫(‪)8‬‬

‫נציג משרד הביטחון‪ ,‬לפי המלצת שר הביטחון;‬

‫(‪)9‬‬

‫נציג המטה לביטחון לאומי;‬

‫(‪ )10‬נציג התאחדות התעשיינים‪.‬‬

‫‪.469‬‬

‫(ג)‬

‫תחום מומחיותם של הנציגים המנויים בפסקאות (‪ )2‬עד (‪)5‬‬
‫שבסעיף קטן (ב) יהיה באחד התחומים המנויים בסעיף קטן (ב)(‪.)1‬‬

‫(ד)‬

‫לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירות ביטחון או בעבירה‬
‫שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר‬
‫המועצה‪.‬‬

‫(ה)‬

‫תקופת כהונתו של חבר המועצה היא ארבע שנים וניתן לשוב‬
‫ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת‪.‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫סעיף ‪:9‬‬

‫ועדת ההיגוי‬
‫(א)‬

‫(ב)‬

‫מוקמת בזה ועדת היגוי בין‪-‬משרדית לנושא ההגנה על עדים‪,‬‬
‫שחבריה הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫פרקליט המדינה והוא יהיה היושב ראש;‬

‫(‪)2‬‬

‫המפקח הכללי של המשטרה או סגנו;‬

‫(‪)3‬‬

‫עובד מדינה בכיר בעל ניסיון והשכלה בתחום‬
‫הקרימינולוגיה‪ ,‬המשפטים או העבודה הסוציאלית‪ ,‬שאינו‬
‫עובד המשרד לביטחון הפנים או משרד המשפטים‪ ,‬שימנה‬
‫שר המשפטים בהסכמת השר‪.‬‬

‫תפקידי ועדת ההיגוי הם‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ללוות את שלבי ההקמה של הרשות ולסייע בתיאום בין‬
‫הרשות לבין גורמי אכיפת החוק‪ ,‬תוך הבטחת עצמאותה של‬

‫‪263‬‬

‫הרשות כנדרש לצורך מילוי תפקידיה;‬
‫(‪)2‬‬

‫להתוות את המדיניות הכוללת בתחום ההגנה על עדים בידי‬
‫הרשות ובידי המשטרה;‬

‫(‪)3‬‬

‫לערוך בקרה ומעקב אחר פיתוח הידע והתורה המקצועית‬
‫בתחום ההגנה על עדים;‬

‫(‪)4‬‬

‫לייעץ לרשות בתחומי עבודתה ובתפקידיה השונים‪ ,‬בהתאם‬
‫למפורט בחוק זה;‬

‫(‪)5‬‬

‫לדון בדין וחשבון שהוגש לה בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪(34‬א)‪.‬‬

‫‪264‬‬

‫פרק יב‪:‬‬
‫חובת מסירת דיווח‬

‫‪265‬‬

‫פרק יב‬

‫תוכן העניינים ורשימת חוקים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק האזנת סתר‪ ,‬התשל"ט ‪1979 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז ‪1967 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)‪ ,‬תש"ע‪2010-‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪2006 -‬‬

‫‪.8‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬

‫‪.9‬‬

‫חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ו‪1996-‬‬

‫‪.10‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪ ,‬תשס"ח‪2007-‬‬

‫‪266‬‬

‫פרק יב ‪:‬‬

‫חובת מסירת דיווח‬
‫‪.470‬‬

‫חוק האזנת סתר‪ ,‬התשל"ט ‪1979 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫‪.471‬‬

‫האזנת סתר למניעת עבירות‬
‫(א)‬

‫נשיא בית משפט מחוזי‪ ,‬או סגן הנשיא הסמיכו הנשיא לענין זה‬
‫רשאי‪ ,‬לפי בקשת קצין משטרה מוסמך‪ ,‬להתיר בצו האזנת סתר אם‬
‫שוכנע‪ ,‬לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות‪ ,‬שהדבר דרוש‬
‫לגילוי‪ ,‬לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע‪ ,‬או לגילוי או‬
‫לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור‪ ,‬או לחקירה לצרכי‬
‫חילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע‪.‬‬

‫(ב)‬

‫הבקשה תהיה על פי טופס שייקבע והיא תידון במעמד צד אחד‬
‫בלבד‪ ,‬ומטעם המבקש יתייצב קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה‪.‬‬

‫(ג)‬

‫סירב השופט להעניק היתר כמבוקש‪ ,‬רשאי היועץ המשפטי‬
‫לממשלה או נציגו לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט‬
‫העליון או שופט של בית המשפט העליון שנשיאו מינהו לכך‪.‬‬

‫(ד)‬

‫בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו‬
‫הותרה או זהות הקו או המיתקן המשמשים או המיועדים לשמש‬
‫לקליטה‪ ,‬להעברה או לשידור של בזק‪ ,‬ואשר האזנה אליהם‬
‫הותרה‪ ,‬ומקום השיחות או סוגן‪ ,‬הכל אם הם ידועים מראש; כן‬
‫יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו‪.‬‬

‫(ה)‬

‫בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים‬
‫מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם‪.‬‬

‫(ו)‬

‫המפקח הכללי של המשטרה יגיש‪ ,‬מדי חודש‪ ,‬דין וחשבון ליועץ‬
‫המשפטי לממשלה על ההיתרים שניתנו לפי פרק זה‪ ,‬סעיף‬
‫‪(9‬א)(‪ )2‬וסעיף ‪2‬א לחוק חסינות חברי כנסת‪ ,‬ועל תנאיהם‪.‬‬

‫(ז)‬

‫שר משטרה ימסור‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬דין וחשבון לועדת החוקה חוק‬
‫ומשפט של הכנסת‪ ,‬שיכלול את מספר הבקשות שהוגשו ואת מספר‬
‫ההיתרים שניתנו לפי פרק זה‪ ,‬בציון מספר האנשים‪ ,‬וכמות קווי‬
‫הבזק ומתקני הבזק‪ ,‬אשר האזנה אליהם הותרה‪.‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז ‪1967 -‬‬
‫סעיף ‪74‬כב‪:‬‬

‫דין וחשבון‬

‫‪267‬‬

‫שר המשטרה ימסור לועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אחת לשנה‪,‬‬
‫דין וחשבון על ביצוע פרק זה‪.‬‬
‫‪.472‬‬

‫חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)‪ ,‬תש"ע‪2010-‬‬
‫סעיף ‪:7‬‬

‫דיווח לכנסת‬
‫השר לביטחון הפנים ידווח‪ ,‬בתום ‪ 18‬חודשים ובתום שלוש שנים מיום‬
‫תחילתו של חוק זה‪ ,‬לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת‬
‫החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי‬
‫סעיף ‪ ,2‬לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות‪,‬‬
‫וכן על מספר המקרים שבהם –‬

‫‪.473‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (‪ )1‬בלא הגשת כתב אישום‬
‫והעילות לכך;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (‪;)1‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות‬
‫כאמור בפסקה (‪ ,)1‬ותוצאותיהם‪.‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:31‬‬

‫‪.474‬‬

‫(‪)1‬‬

‫נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף ‪193‬א לחוק העונשין;‬

‫מעקב אחר יישום החוק‬
‫(א)‬

‫במהלך התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (‪ 1‬ביולי ‪ )2003‬ועד‬
‫חודש לפני המועד הקובע‪ ,‬ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון‬
‫הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי ארבעה חודשים‪,‬‬
‫על מצב ההיערכות ליישום הסעיפים המנויים בסעיף ‪(29‬ב)‪,‬‬
‫ולהחלתם ההדרגתית‪.‬‬

‫(ב)‬

‫במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה ביום א' בטבת התשס"ו‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ ,)2006‬ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים‬
‫לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬מדי שנה‪ ,‬על מצב יישום‬
‫החוק‪ ,‬לרבות אפשרות הקניית הזכויות לפי הסעיפים המנויים‬
‫בסעיף ‪(29‬ג‪ )1‬גם לנפגע עבירה שתיק החקירה בענינו נפתח לפני‬
‫המועד הקובע‪.‬‬

‫חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:13‬‬

‫תחולה‬

‫‪268‬‬

‫הוראות סעיף ‪ 3‬יחולו‪ ,‬לענין נשים‪ ,‬במועד שיקבע השר לביטחון הפנים‬
‫באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬ובלבד שהשר לביטחון‬
‫הפנים ידווח אחת לשנתיים לועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף‬
‫עבריינות המין בקרב נשים בישראל‪.‬‬

‫‪.475‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:25‬‬

‫‪.476‬‬

‫דיווח לכנסת ‪ -‬הוראת שעה‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים ידווח לוועדת החוקה אחת לשנה‪ ,‬ב‪ 1-‬במרס‪,‬‬
‫על כל אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מספר עברייני המין שהוצא לגביהם צו פיקוח כאמור בסעיף‬
‫‪ ,12‬ותקופת הפיקוח שנקבעה לגביהם;‬
‫(‪ )2‬סוגי תנאי הפיקוח והמעקב שנקבעו בצווי הפיקוח כאמור‬
‫בסעיף ‪;13‬‬
‫(‪ )3‬מספר עברייני המין שהוצא לגביהם צו פיקוח והורשעו‬
‫בביצוע עבירת מין נוספת‪ ,‬בין במהלך תקופת הפיקוח ובין‬
‫לאחריה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה‪ ,‬אחת בשנה‪ ,‬על כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מספר האנשים שהורשעו בביצוע עבירות מין;‬

‫(‪)2‬‬

‫מספר עברייני המין שבית המשפט מינה להם סניגור לפי‬
‫סעיף ‪(6‬ד) (‪ )1‬או לפי סעיף ‪.24‬‬

‫(ג)‬

‫דיווח ראשון כאמור בסעיף קטן (א) או (ב)‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬יימסר‬
‫לוועדת החוקה בתום שנה מיום תחילתו של חוק זה‪.‬‬

‫(ד)‬

‫סעיפים קטנים (א) עד (ג) יעמוד בתוקפו עד תום עשר שנים מיום‬
‫תחילתו של חוק זה‪.‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪14‬י‪:‬‬

‫דיווח לכנסת‬
‫השר לביטחון הפנים ידווח לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אחת‬
‫בשנה על כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מספר הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר לפי סעיף ‪11‬יג‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬הנתונים)‪ ,‬לפי הסיווגים המפורטים בפסקאות משנה‬
‫(א) עד (ד)‪:‬‬
‫(א)‬

‫הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מחשודים לפי סעיף‬
‫‪11‬ב(א)(‪;)1‬‬

‫(ב)‬

‫הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מנאשמים לפי סעיף‬
‫‪11‬ב(א)(‪;)2‬‬

‫(ג)‬

‫הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו ממי שהורשע‬
‫בעבירה לפי סעיף ‪11‬ב(א)(‪ )3‬או (‪;)4‬‬

‫‪269‬‬

‫(ד)‬

‫‪.477‬‬

‫(‪)2‬‬

‫מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע מן המאגר למרכז הלאומי‬
‫לרפואה משפטית‪ ,‬לצבא הגנה לישראל‪ ,‬ולשירות הביטחון הכללי;‬

‫(‪)3‬‬

‫מספר הנתונים שנמחקו מן המאגר לפי סימן ד' לפרק ד';‬

‫(‪)4‬‬

‫מספר הבקשות שהוגשו לועדה המאשרת לביצוע מחקר כאמור‬
‫בסעיף ‪11‬טז(א)(‪ )5‬ומספר האישורים שניתנו לביצוע המחקר‬
‫כאמור בסעיף ‪14‬ה (א)(‪.)2‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪16‬א‪:‬‬

‫‪.478‬‬

‫הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימות ביולוגיות‬
‫שאינן אמצעי זיהוי שניטלו ממקום‪ ,‬מחפץ או מגופה כאמור‬
‫בסעיף ‪11‬יג(ב)(‪;)3‬‬

‫מעקב אחר יישום החוק וביצועו‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ידווחו לוועדת החוקה חוק‬
‫ומשפט של הכנסת‪ ,‬עד יום י"ג בשבט התשס"ז (‪ 1‬בפברואר‬
‫‪ )2007‬על תכנית רב‪-‬שנתית בדבר היערכות ליישום החלתה של‬
‫החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי כאמור‬
‫בסעיף ‪(16‬ב)‪.‬‬

‫(ב)‬

‫במהלך התקופה שמיום ז' באב התשס"ו (‪ 1‬באוגוסט ‪ )2006‬עד‬
‫יום י"ז בשבט התש"ע (‪ 1‬בפברואר ‪ ,)2010‬ידווחו השר לביטחון‬
‫הפנים ושר המשפטים לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬מדי‬
‫שישה חודשים (בסעיף קטן זה – תקופת הדיווח)‪ ,‬על מצב יישום‬
‫החוק וביצועו; הדיווח יכלול‪ ,‬בין השאר‪ ,‬פירוט בדבר כל אלה‪,‬‬
‫לגבי תקופת הדיווח‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מספר החקירות אשר בוצעו לגבי כל עבירה מן העבירות‬
‫המנויות בתוספת;‬

‫(‪)2‬‬

‫מספר החקירות אשר תועדו בתיעוד חזותי כאמור בסעיף ‪7‬‬
‫וכן מספר החקירות אשר תועדו כאמור וגם תומללו;‬

‫(‪)3‬‬

‫העלויות הכרוכות ביישום החוק ובביצועו‪ ,‬לרבות העלויות‬
‫הכרוכות בתמלול החקירות‪.‬‬

‫חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ו‪1996-‬‬
‫סעיף ‪:2‬‬

‫דיווח לכנסת‬
‫השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪,‬‬
‫בתחילת כל שנה‪ ,‬דיווח על מספר המקרים בשנה שקדמה למועד הדיווח‬
‫ובזו שלפניה שבהם –‬
‫(‪)1‬‬

‫נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף ‪12‬א(ג) לחוק הכניסה‬
‫לישראל‪ ,‬התשי"ב‪ ,1952-‬לפי חלוקה גאוגרפית;‬
‫‪270‬‬

‫‪.479‬‬

‫(‪)2‬‬

‫הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (‪ )1‬בלא הגשת כתב אישום‬
‫והעילות לכך‪ ,‬לפי חלוקה גאוגרפית;‬

‫(‪)3‬‬

‫הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (‪;)1‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות‬
‫כאמור בפסקה (‪ ,)1‬ותוצאותיהם;‬

‫(‪)5‬‬

‫נאסר שימוש ברכב וניטל רשיון הרכב לפי סעיף ‪12‬א(ג‪ )1‬לחוק‬
‫הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪;1952-‬‬

‫(‪)6‬‬

‫הוגשו כתבי אישום או ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים‬
‫שהתקיימו בנוגע לעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה‪,‬‬
‫התשס"ג‪ ,2003-‬בשל עבירות כאמור בפסקה (‪.)1‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪ ,‬תשס"ח‪2007-‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫דיווח לכנסת‬
‫(א)‬

‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬ולעניין רשות חוקרת אחרת – השר הממונה‬
‫על אותה רשות‪ ,‬ידווח לוועדת החוקה‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬על יישומו של‬
‫חוק זה; הדיווח יכלול‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את כל אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף ‪ 3‬ומספר הצווים שניתנו‬
‫לפי הסעיף האמור לפי הסיווגים המפורטים בפסקאות משנה‬
‫(א) עד (ה) שלהלן‪:‬‬
‫(א)‬

‫המטרה שבשלה הוגשה הבקשה‪ ,‬כאמור בסעיף‬
‫‪(3‬א);‬

‫(ב)‬

‫העבירה שבשלה הוגשה הבקשה;‬

‫(ג)‬

‫סוג נתוני התקשורת שהותר לקבלם על פי הצו;‬

‫(ד)‬

‫פרק הזמן שלגביו ניתן הצו לקבלת נתוני תקשורת;‬

‫(ה)‬

‫מספר הפעמים שבהן דן בית המשפט כאמור בסעיף‬
‫‪(3‬ו)(‪;)2‬‬

‫(‪)2‬‬

‫מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף ‪ 4‬ומספר ההיתרים‬
‫שניתנו לפי הסעיף האמור‪ ,‬לרבות המטרה שלשמה ניתן‬
‫ההיתר;‬

‫(‪)3‬‬

‫הפעולות המבוצעות במאגר נתוני זיהוי (תקשורת) שתועדו‬
‫כאמור בסעיף ‪(7‬ב) סיפה;‬

‫(‪)4‬‬

‫מספר העברות המידע לרשות חוקרת אחרת לפי סעיף‬
‫‪(8‬א);‬

‫(‪)5‬‬

‫מספר הבקשות לקבלת מידע לפי סעיף ‪(8‬ב);‬

‫‪271‬‬

‫(‪)6‬‬

‫מספר הבקשות לקבלת נתוני זיהוי לפי סעיף ‪;9‬‬

‫(‪)7‬‬

‫עלות החזר ההוצאות לפי סעיף ‪.10‬‬

‫(ב)‬

‫דיווח ראשון לפי סעיף זה יימסר לוועדת החוקה בתום שנה מיום‬
‫תחילתו של חוק זה‬

‫(ג)‬

‫סעיף זה יעמוד בתוקפו עד תום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק‬
‫זה‪.‬‬

‫‪272‬‬

‫פרק יג‪:‬‬
‫שונות‬

‫‪273‬‬

‫פרק יג‬

‫תוכן העניינים ורשימת חוקים‬
‫‪.1‬‬

‫חוק השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג ‪1973 -‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק הממשלה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק קליטת חיילים משוחררים‪ ,‬התשנ"ד‪1994 -‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק שירות הביטחון הכללי‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪1970 -‬‬

‫‪.6‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק הקרינה הבלתי מייננת‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪274‬‬

‫פרק יג‪:‬‬

‫שונות‬
‫‪.480‬‬

‫חוק השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג ‪1973 -‬‬
‫סעיף ‪:10‬‬

‫אצילת תפקידים וסמכויות‬
‫שר המשטרה רשאי‪ ,‬בהסכמת שר הפנים‪ ,‬לאצול את תפקידי המשטרה‬
‫וסמכויותיה לפי חוק זה לרשות מקומית שהסכימה לכך; אצילה זו יכול‬
‫שתהיה מוגבלת או מותנית‪.‬‬

‫‪.481‬‬

‫חוק הממשלה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬
‫סעיף ‪:6‬‬

‫ועדת שרים לביטחון לאומי‬
‫בממשלה תפעל ועדת שרים לעניני ביטחון לאומי שהרכבה‪:‬ראש הממשלה‬
‫ יושב ראש‪ ,‬ממלא מקום ראש הממשלה אם מונה‪ ,‬שר הביטחון‪ ,‬שר‬‫המשפטים‪ ,‬שר החוץ‪ ,‬השר לביטחון הפנים ושר האוצר; הממשלה‬
‫רשאית‪ ,‬לפי הצעת ראש הממשלה‪ ,‬להוסיף חברים לועדה‪ ,‬ובלבד שמספר‬
‫חברי הועדה לא יעלה על מחצית מספרם של חברי הממשלה‪.‬‬

‫‪.482‬‬

‫חוק קליטת חיילים משוחררים‪ ,‬התשנ"ד‪1994 -‬‬
‫סעיף ‪:1‬‬

‫הגדרות‬
‫בחוק זה ‪-‬‬
‫"מוסד להכשרה מקצועית" ‪ -‬מוסד להכשרה מקצועית של משרד העבודה‬
‫והרווחה‪ ,‬וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר העבודה והרווחה‪ ,‬השר‬
‫לביטחון הפנים‪ ,‬שר הבריאות‪ ,‬שר החינוך או שר התיירות הכיר בו‪ ,‬כל‬
‫אחד מהם בתחום אחריותו‪ ,‬לענין חוק זה;‬

‫‪.483‬‬

‫חוק שירות הביטחון הכללי‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬
‫סעיף ‪:5‬‬

‫‪.484‬‬

‫ועדת השרים‬
‫(א)‬

‫הממשלה תמנה ועדת שרים לעניני שירות הביטחון הכללי אשר‬
‫תפעל בשמה בענינים שקבעה‪.‬‬

‫(ב)‬

‫ועדת השרים תמנה חמישה חברים; ראש הממשלה יכהן כיושב‬
‫ראש הועדה‪ ,‬ובין חבריה ייכללו שר הביטחון‪ ,‬שר המשפטים והשר‬
‫לביטחון הפנים‪.‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪1970 -‬‬
‫סעיף ‪108‬ו‪:‬‬

‫קביעת קרן הפנסיה או תכנית הביטוח של עובד הביטחון החדש‬
‫(א)‬

‫קרן הפנסיה או תכנית הביטוח כאמור בסעיף ‪108‬ה(ב)(‪ )2‬תיקבע‬
‫בידי עובד הביטחון החדש על פי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬

‫‪275‬‬

‫(ב)‬

‫(ג)‬

‫‪.485‬‬

‫לא יאוחר מ‪ 30-‬ימים לפני תחילת עבודתו‪ ,‬תימסר לעובד הביטחון‬
‫החדש הודעה שתכלול את כל האמור להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬

‫זכותו לבחור בקרן חדשה או בקופת ביטוח לפי שיקול‬
‫דעתו;‬

‫(‪)2‬‬

‫פרטים על האפשרויות הפנסיוניות השונות העומדות לפניו‪,‬‬
‫ובכלל זה פרטים על קרן הפנסיה או קופת הביטוח שנבחרו‬
‫כאמור בסעיף קטן (ג);‬

‫(‪)3‬‬

‫ההוראות שיחולו עליו אם לא יבחר קרן פנסיה או קופת‬
‫ביטוח‪ ,‬כאמור בסעיף קטן (ג)‪.‬‬

‫משרד ראש הממשלה או המשרד לביטחון הפנים‪ ,‬לפי הענין‪,‬‬
‫בהסכמת שר האוצר‪ ,‬יקבעו קרן פנסיה או קופת ביטוח שבה יהיו‪-‬‬
‫מבוטחים –‬
‫(‪)1‬‬

‫עובד ביטחון חדש שבחר להיות מבוטח בה;‬

‫(‪)2‬‬

‫עובד ביטחון חדש שלא בחר בקרן או בקופת ביטוח‪,‬‬
‫אחרות‪ ,‬עד למועד תחילת התשלומים בשל משכורתו כאמור‬
‫בסעיף ‪108‬ה‪.‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:11‬‬

‫הקמת יחידת פיקוח‬
‫השר לביטחון הפנים יקים יחידות פיקוח‪ ,‬ואלה תפקידיהן‪:‬‬

‫‪.486‬‬

‫(‪)1‬‬

‫לבצע פיקוח ומעקב על עברייני מין‪ ,‬בהתאם להוראות פרק זה;‬

‫(‪)2‬‬

‫להמליץ לפני בית המשפט‪ ,‬על פי הערכת מסוכנות‪ ,‬על–תנאי‬
‫פיקוח ומעקב לעבריין מין;‬

‫(‪)3‬‬

‫להתעדכן בדבר פרטיהם של עברייני מין שיש עליהם חובת‬
‫התייצבות לפי חוק זה ולשמש מקום להתייצבותם;‬

‫(‪)4‬‬

‫לקיים קשר שוטף ותדיר עם עברייני מין המצויים בפיקוח ובמעקב‪:‬‬

‫(‪)5‬‬

‫לנהל מרשם‪.‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:19‬‬

‫מרשם‬
‫(א)‬

‫יחידת הפיקוח תנהל מרשם ארצי שיכלול מידע כמפורט להלן‪,‬‬
‫לגבי עברייני מין שהוצאו לגביהם צווי פיקוח‪:‬‬
‫(‪ )1‬פרטים לגבי עבריין המין‪ ,‬כאמור בסעיף ‪;20‬‬
‫(‪ )2‬מידע כאמור בסעיף ‪ 2‬לחוק המרשם הפלילי‪ ,‬לגבי עבריין‬
‫המין;‬
‫(‪ )3‬העתק מגזר הדין שבשלו הוצא צו פיקוח לגבי עבריין המין‬
‫‪276‬‬

‫והעתקים מגזרי דין מאוחרים יותר שניתנו לגביו בעבירות מין;‬
‫(‪ )4‬התנאים שנקבעו בצווי פיקוח שהוצאו לגבי עבריין המין‪,‬‬
‫לרבות תנאי תכנית לשיקום מונע במסגרת פיקוח שפורטו בצווים‬
‫כאמור‪.‬‬
‫(א‪ )1‬המרשם ינוהל בידי עובד יחידת הפיקוח שהשר לביטחון הפנים‬
‫הסמיכו לכך; הסמכה כאמור תפורסם ברשומות‪.‬‬
‫(ב) המרשם יהיה חסוי ולא יימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה; אדם‬
‫שהגיע לידיו‪ ,‬במהלך מילוי תפקידיו‪ ,‬מידע מן המרשם‪ ,‬לא יגלה‬
‫אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש‪ ,‬אלא לפי חוק זה ולצורך‬
‫מילוי תפקידיו‪.‬‬
‫המרשם יהיה פתוח לפני הגורמים כמפורט להלן‪:‬‬
‫(ג)‬
‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫(ג)‬

‫קצין פיקוח ובעל תפקיד אחר ביחידת הפיקוח שקבע‬
‫השר לביטחון הפנים‪ ,‬בצו – בהתאם למידע הנדרש‬
‫לצורך מילוי תפקידיהם לפי חוק זה ובהיקף הנדרש‬
‫לשם כך;‬
‫המשטרה לפי הרשאות גישה שייקבעו בפקודות משטרת‬
‫ישראל – בהתאם למידע הנדרש לצורך מילוי התפקיד‬
‫ובהיקף הנדרש לשם כך‪ ,‬והכל לצורך אכיפת צווי‬
‫פיקוח‪ ,‬גילוי עבירות‪ ,‬חקירתן או מניעתן‪ ,‬או גילוי‬
‫עבריינים והעמדתם לדין; לעניין זה‪" ,‬פקודות משטרת‬
‫ישראל" – כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשל"א‪;1971-‬‬

‫(‪)3‬‬
‫(א) המשטרה הצבאית‪ ,‬לפי הרשאות גישה‬
‫שייקבעו בפקודות המטה הכללי כמשמעותן‬
‫בחוק השיפוט הצבאי (בסעיף זה – פקודות‬
‫המטה הכללי) – בהתאם למידע הנדרש לצורך‬
‫מילוי התפקיד ובהיקף הנדרש לשם כך‪ ,‬והכל‬
‫לצורך אכיפת צווי פיקוח‪ ,‬גילוי עבירות‪,‬‬
‫חקירתן או מניעתן‪ ,‬או גילוי עבריינים‬
‫והעמדתם לדין‪ ,‬לעניין עבריינים ועבירות‬
‫שהמשטרה הצבאית מוסמכת לחקור;‬
‫(ב) המשטרה הצבאית תהיה רשאית למסור מידע‬
‫שקיבלה מהמרשם לגורמים המנויים בסעיף‬
‫קטן (ג‪ )2()1‬בהתאם לפקודות המטה הכללי‬
‫שנקבעו לפי אותו סעיף קטן‪.‬‬
‫הגורמים המנויים להלן יהיו רשאים לקבל מידע מהמרשם כמפורט‬
‫בפסקאות (‪ )1‬ו‪ ,)2(-‬בדרך של בקשה למידע ביחס לאדם מסוים‪,‬‬
‫שתכלול את פרטי זהותו של המבקש והמטרה שלשמה נדרש‬
‫המידע‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מעריך מסוכנות וגורם מקצועי מתאם – בהתאם למידע‬
‫הנדרש לצורך מילוי תפקידיהם לפי חוק זה ובהיקף‬
‫הנדרש לשם כך;‬
‫(‪)2‬‬
‫ראש המטה הכללי‪ ,‬ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה‬
‫לישראל‪ ,‬או מי שהם הסמיכו לכך‪ ,‬לפי הרשאות גישה‬
‫שייקבעו בפקודות המטה הכללי – בהתאם למידע‬
‫הנדרש לצורך מילוי תפקידיהם ובהיקף הנדרש לשם‬
‫‪277‬‬

‫(ד)‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪.487‬‬

‫כך‪.‬‬
‫יחידת הפיקוח תמחק את פרטיו של עבריין המין‬
‫מהמרשם בהתקיים אחד מאלה‪ ,‬לפי המוקדם‪ ,‬ובהתאם‬
‫לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים‪-‬‬
‫(א)‬

‫לגבי אדם שזוכה מביצוע עבירת המין שבקשר‬
‫אליה מסר פרטים למרשם – בלא דיחוי לאחר‬
‫המצאת פסק הדין המזכה כאמור בסעיף ‪(20‬ג);‬

‫(ב)‬

‫בתום עשר שנים מסיום תקופת הפיקוח שהוטלה‬
‫על עבריין המין כאמור בפרק זה‪.‬‬

‫קמה‪ ,‬בקשר לעבריין המין‪ ,‬עילה חדשה למסירת פרטים‬
‫כאמור בסעיף ‪ 20‬בטרם חלפו התקופות האמורות‬
‫בסעיף קטן זה‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬לא יימחקו פרטי עבריין המין‬
‫מן המרשם‪ ,‬ויחל מנין התקופה כאמור בסעיף קטן זה‬
‫במועד שבו קמה העילה החדשה‪.‬‬

‫חוק הקרינה הבלתי מייננת‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬
‫סעיף ‪:14‬‬

‫סמכויות ממונה ומפקח‬
‫(א)‬

‫לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה‪ ,‬רשאי ממונה‪ ,‬בכל עת‬
‫סבירה‪ ,‬להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מצוי בו מקור‬
‫קרינה שהקמתו או הפעלתו טעונים היתר לפי חוק זה או מקור‬
‫קרינה שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף קטן (ג)‪ ,‬או כי מתנהל בו‬
‫עסק למתן שירות למדידת קרינה‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס –‬
‫(‪)1‬‬

‫למקום המשמש למגורים‪ ,‬אלא לפי צו של בית משפט;‬

‫(‪)2‬‬

‫למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון‪ ,‬אלא אם כן בידו‬
‫אישור כניסה למקום כאמור מאת השר הממונה או מי שהוא‬
‫הסמיך לענין זה‪ ,‬וכל עוד לא מתרחשים באותו מקום ובעת‬
‫כניסת הממונה פעילות מבצעית או פעילות עוינת; לענין‬
‫פסקה זו –‬

‫לענין פסקה זו –‬
‫"מערכת הביטחון" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(א)‬

‫משרד הביטחון ויחידות סמך של משרד הביטחון;‬

‫(ב)‬

‫צבא הגנה לישראל;‬

‫(ג)‬

‫שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים‬
‫מיוחדים;‬

‫(ד)‬

‫מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית‬
‫והמכון הביולוגי;‬

‫‪278‬‬

‫(ה)‬

‫ספקים ומפעלים המפתחים או המייצרים מוצרים בעבור גוף‬
‫המנוי בפסקאות משנה (א) עד (ד)‪ ,‬ששר הביטחון הודיע‬
‫עליהם לממונה;‬

‫(ו)‬

‫משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;‬

‫"השר הממונה"‪ ,‬לענין הגופים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון" –‬
‫בפסקאות משנה (א)‪( ,‬ב) ו‪(-‬ה) – שר הביטחון‪ ,‬בפסקאות משנה (ג) ו‪(-‬ד)‬
‫– ראש הממשלה ובפסקת משנה (ו) – השר לביטחון הפנים‪.‬‬

‫‪279‬‬

‫נספח‬
‫רשימת החוקים לפי סדר ה א‪-‬ב‬

‫‪280‬‬

‫רשימת החוקים לפי סדר הא"ב‬
‫עמודים‬

‫שם החוק‬
‫א‬
‫‪.1‬‬

‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪231-233 ,170‬‬

‫‪.2‬‬

‫חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל‪ ,‬התשנ"ד – ‪1994‬‬

‫‪245-246‬‬

‫‪.3‬‬

‫חוק איסור אלימות בספורט‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪,170 ,104-106‬‬

‫‪.4‬‬

‫חוק איסור גידול חזיר‪ ,‬התשכ"ב‪1962 -‬‬

‫‪102‬‬

‫‪.5‬‬

‫חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000 -‬‬

‫‪184-190 ,131‬‬

‫‪.6‬‬

‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר‬
‫למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות‬
‫נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬

‫‪179‬‬

‫‪.7‬‬

‫חוק איסור מימון טרור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪190-191 ,-131-132‬‬

‫‪.8‬‬

‫חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים‪ ,‬התשנ"ז – ‪1997‬‬

‫‪266 ,191‬‬

‫‪.9‬‬

‫חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור‪ ,‬התשנ"ג‪1993 -‬‬

‫‪96‬‬

‫‪268-269 ,228-229‬‬

‫ב‬
‫‪.10‬‬

‫חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]‪ ,‬התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪246 ,193-194 ,62-63 ,19-20‬‬

‫‪.11‬‬

‫כללי הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות‬
‫לאסירים ושעות ההצבעה)‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪66‬‬

‫‪.12‬‬

‫חוק הבטיחות במקומות ציבוריים‪ ,‬התשכ"ג‪1962 -‬‬

‫‪194-195‬‬

‫‪.13‬‬

‫פקודת הבנקאות‪1941 ,‬‬

‫‪96‬‬

‫‪.14‬‬

‫פקודת בריאות העם‪1940 ,‬‬

‫‪187-188 ,97‬‬

‫‪.15‬‬

‫חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)‪ ,‬התשנ"ה‪-‬‬
‫‪1995‬‬

‫‪197‬‬

‫‪.16‬‬

‫חוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪1984 -‬‬

‫‪198‬‬

‫‪281‬‬

‫‪.17‬‬

‫פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ב‪1971 -‬‬

‫‪.18‬‬

‫תקנות בתי הסוהר (תקן יחידות בשירות בתי הסוהר)‪,‬‬
‫התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪,72-73 ,62 ,58 ,41-55 ,32-40‬‬
‫‪95‬‬
‫‪55‬‬

‫ג‬
‫‪.19‬‬

‫חוק הגז (בטיחות ורישוי)‪ ,‬התשמ"ט‪1989‬‬

‫‪199‬‬

‫ד‬
‫‪.20‬‬

‫חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם‪,‬‬
‫התשס"ב‪2002-‬‬

‫‪226-227‬‬

‫‪.21‬‬

‫חוק הדרכים (שילוט)‪ ,‬התשכ"ו‪1966 -‬‬

‫‪247‬‬

‫ה‬
‫‪.22‬‬

‫חוק האזנת סתר‪ ,‬התשל"ט – ‪1979‬‬

‫‪274‬‬

‫‪.23‬‬

‫חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון‬
‫וחבל עזה‪ -‬שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)‪ ,‬התשל"ח‪1977 -‬‬

‫‪200‬‬

‫‪.24‬‬

‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים‬
‫(מניעת גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬

‫‪225 ,167-169‬‬

‫‪.25‬‬

‫חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪171‬‬

‫‪.26‬‬

‫חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬

‫‪,276 ,227 ,166-167 ,58‬‬

‫‪.27‬‬

‫תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח)‪,‬‬
‫התשס"ז‪2006-‬‬

‫‪263‬‬

‫‪.28‬‬

‫חוק להגנה על עדים‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬

‫‪,235 172-178‬‬

‫‪.29‬‬

‫חוק הגנת הצומח‪ ,‬התשט"ז‪1956 -‬‬

‫‪97‬‬

‫‪.30‬‬

‫חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית‬
‫או נפשית)‪ ,‬התשס"ו – ‪2005‬‬

‫‪227-228‬‬

‫‪.31‬‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬

‫‪,167 ,133-136‬‬

‫‪.32‬‬

‫חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪229-230‬‬

‫‪.33‬‬

‫חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים‪ ,‬התשס"ט‪-‬‬
‫‪2008‬‬

‫‪269-270‬‬

‫‪283-285‬‬

‫‪270-271 ,262-263‬‬

‫‪249-250 ,201-202‬‬

‫‪282‬‬

‫‪.34‬‬

‫חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ‪ ,‬התשס"ג‪2002 -‬‬

‫‪137 ,95‬‬

‫‪.35‬‬

‫חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז – ‪1967‬‬

‫‪275 ,248 ,200-201‬‬

‫‪.36‬‬

‫חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א – ‪1951‬‬

‫‪250‬‬

‫‪.37‬‬

‫חוק השבת אבידה‪ ,‬התשל"ג – ‪1973‬‬

‫‪282 ,137‬‬

‫ז‬
‫‪.38‬‬

‫חוק זכויות נפגעי עבירה‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪275 ,137-142‬‬

‫ח‬
‫‪.39‬‬

‫חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪142‬‬

‫‪.40‬‬

‫חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה‪ ,‬התשל"ב – ‪1972‬‬

‫‪250‬‬

‫ט‬
‫‪.41‬‬

‫חוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית)‪ ,‬התשל"ז‪1977 -‬‬

‫‪102‬‬

‫י‬
‫‪.42‬‬

‫חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים‬
‫כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ה‪1994 -‬‬

‫‪101‬‬

‫‪.43‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(הגבלת פעילות)‪ ,‬התשנ"ה‪1994 -‬‬

‫‪239-241‬‬

‫‪.44‬‬

‫חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‬
‫(סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪1996‬‬

‫‪202-203 ,169‬‬

‫‪.45‬‬

‫חוק יישום תכנית ההתנתקות‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪203‬‬

‫כ‬
‫‪.46‬‬

‫חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪203-204‬‬

‫‪.47‬‬

‫חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪204‬‬

‫‪.48‬‬

‫חוק כלי היריה‪ ,‬התש"ט‪1949 -‬‬

‫‪204-205‬‬

‫‪.49‬‬

‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪1952 -‬‬

‫‪206 ,143-144 ,70-71‬‬

‫‪283‬‬

‫מ‬
‫‪.50‬‬

‫חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים‪ ,‬התשנ"ז – ‪1997‬‬

‫‪250-251‬‬

‫‪.51‬‬

‫חוק מחיקת הרשעות‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪144‬‬

‫‪.52‬‬

‫צו המועצות המקומיות (א)‪ ,‬התשי"א – ‪1950‬‬

‫‪251‬‬

‫‪.53‬‬

‫צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)‪ ,‬התשי"ח – ‪1958‬‬

‫‪252‬‬

‫‪.54‬‬

‫חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)‪ ,‬התשל"ג‪-‬‬
‫‪1973‬‬

‫‪97‬‬

‫‪.55‬‬

‫חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬

‫‪97‬‬

‫‪.56‬‬

‫חוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪1963 -‬‬

‫‪89‬‬

‫‪.57‬‬

‫פקודת המכס (נוסח חדש)‬

‫‪266-267‬‬

‫‪.58‬‬

‫פקודת המכרות‬

‫‪207‬‬

‫‪.59‬‬

‫חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪262‬‬

‫‪.60‬‬

‫חוק הממשלה‪ ,‬התשס"א – ‪2001‬‬

‫‪282‬‬

‫‪.61‬‬

‫חוק למניעת אלימות במשפחה‪ ,‬התשנ"א‪1991 -‬‬

‫‪144-145‬‬

‫‪.62‬‬

‫חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון‪,‬‬
‫התשמ"ג‪1983-‬‬

‫‪225-226‬‬

‫‪.63‬‬

‫חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪,‬‬
‫התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪276 ,145‬‬

‫‪.64‬‬

‫חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)‪ ,‬התשמ"ג‪1983 -‬‬

‫‪98-99‬‬

‫‪.65‬‬

‫חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח‪1988 -‬‬

‫‪98‬‬

‫‪.66‬‬

‫חוק למניעת מפגעים ‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪184‬‬

‫‪.67‬‬

‫פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]‬

‫‪99‬‬

‫‪.68‬‬

‫פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"ב‪1972-‬‬

‫‪225‬‬

‫‪.69‬‬

‫חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪100‬‬

‫‪.70‬‬

‫חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪100-101‬‬

‫‪.71‬‬

‫חוק המרכז לגביית קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות‪ ,‬התשנ"ה‪1995 -‬‬

‫‪207-208‬‬

‫‪284‬‬

‫‪.72‬‬

‫חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪208 ,146-147‬‬

‫‪.73‬‬

‫תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע לחוקר‬
‫מדעי)‪ ,‬התשמ"ו‪1986 -‬‬

‫‪252‬‬

‫‪.74‬‬

‫חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות‬
‫שונות)‪ ,‬התשס"ו‪2005 -‬‬

‫‪169-170 ,29 ,14-16 ,9-12‬‬

‫‪.75‬‬

‫חוק המשטרה (נכים ונספים)‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪13‬‬

‫‪.76‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪1971 -‬‬

‫‪25-28 ,21-24 ,17-18 ,13 ,8-9‬‬

‫נ‬
‫‪.77‬‬

‫חוק הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו – ‪2005‬‬

‫‪268 ,228‬‬

‫‪.78‬‬

‫חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪1968-‬‬

‫‪235-236 ,125‬‬

‫‪.79‬‬

‫חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬

‫‪252-253 ,209‬‬

‫‪.80‬‬

‫חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר‪ ,‬התשנ"ז‪-‬‬
‫‪1996‬‬

‫‪147 ,62-63‬‬

‫ס‬
‫‪.81‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)‪ ,‬התשס"ב‪1952 -‬‬

‫‪277 ,147-149‬‬

‫‪.82‬‬

‫פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשכ"ט‪1969 -‬‬

‫‪103 ,69-70‬‬

‫‪.83‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪209-211 ,103‬‬

‫‪.84‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬חיפוש בגוף ונטילת‬
‫אמצעי זיהוי)‪ ,‬התשנ"ו‪1996 -‬‬

‫‪276-277 ,209 ,153-154‬‬

‫‪.85‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪ ,‬התשנ"ו‪-‬‬
‫‪1996‬‬

‫‪149-152 ,82 ,94‬‬

‫‪.86‬‬

‫חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)‪,‬‬
‫התשס"ח‪2007-‬‬

‫‪278-279 ,236 ,178‬‬

‫‪.87‬‬

‫תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪ -‬מעצרים) (תנאי‬
‫החזקה במעצר)‪ ,‬התשנ"ז‪1997 -‬‬

‫‪72-73 ,71-72‬‬

‫‪.88‬‬

‫תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים‬
‫שחולטו)‪ ,‬התש"ן‪1990-‬‬

‫‪253-254‬‬

‫‪.89‬‬

‫חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור‪ ,‬התשס"ה‪2005 -‬‬

‫‪166 ,101-102‬‬

‫‪285‬‬

‫‪.90‬‬

‫חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)‪ ,‬התשל"ט‪1979 -‬‬

‫‪211‬‬

‫‪.91‬‬

‫חוק הסנגוריה הציבורית‪ ,‬התשנ"ו‪1995 -‬‬

‫‪211-213‬‬

‫‪.92‬‬

‫חוק הספנות (כלי שיט)‪ ,‬התש"ך‪1960 -‬‬

‫‪104‬‬

‫ע‬
‫‪.93‬‬

‫חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪1977 -‬‬

‫‪254 ,202 ,154-158‬‬

‫‪.94‬‬

‫חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר‪,‬‬
‫התשל"ב‪1972 -‬‬

‫‪158 ,89‬‬

‫‪.95‬‬

‫תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (אופן‬
‫ענידתם ונוהל הענקתם)‪ ,‬התשל"ג‪1973 -‬‬

‫‪90‬‬

‫‪.96‬‬

‫פקודת העיריות (נוסח חדש)‬

‫‪254-255 ,213-214 ,158-159‬‬

‫פ‬
‫‪.97‬‬

‫תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות‬
‫למניעת תאונות) התשמ"א – ‪1980‬‬

‫‪255-256‬‬

‫‪.98‬‬

‫פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)‪1927 ,‬‬

‫‪95‬‬

‫ק‬
‫‪.99‬‬

‫חוק קליטת חיילים משוחררים‪ ,‬התשנ"ד‪1994 -‬‬

‫‪282‬‬

‫‪.100‬‬

‫חוק הקרינה הבלתי מייננת‪ ,‬התשס"ו‪2006 -‬‬

‫‪285-286 ,228‬‬

‫‪.101‬‬

‫תקנות קרן המשטרה הכללית‬

‫‪28-29‬‬

‫ר‬
‫‪.102‬‬

‫חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫‪90 ,76-86‬‬

‫‪.103‬‬

‫פקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪1971-‬‬

‫‪125‬‬

‫‪.104‬‬

‫חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪1968 -‬‬

‫‪256-257 ,214-215 ,159‬‬

‫‪.105‬‬

‫חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא‪ -‬הגנה לישראל‪ ,‬התשמ"ז‪1987 -‬‬

‫‪25‬‬

‫‪.106‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית‪-‬סמכויות פקחים)‪,‬‬
‫התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪230-231‬‬

‫‪286‬‬

‫‪.107‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירות)‪ ,‬התשכ"ה‪1965 -‬‬

‫‪215-216 ,20‬‬

‫‪.108‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)‪,‬‬
‫התשל"ה‪1975 -‬‬

‫‪216‬‬

‫‪.109‬‬

‫חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪216-217 ,160-162‬‬

‫‪.110‬‬

‫חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)‪,‬‬
‫התש"ע‪2010-‬‬

‫‪275 ,179-180‬‬

‫‪.111‬‬

‫חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה‬
‫באלכוהול‪ ,‬התשמ"ח‪1988-‬‬

‫‪263-265 ,236 ,180-183‬‬

‫‪.112‬‬

‫חוק הרשות לפיקוח חקלאי‪ ,‬התשמ"ח – ‪1988‬‬

‫‪257 ,101‬‬

‫‪.113‬‬

‫חוק הרשות לפיתוח ירושלים‪ ,‬התשמ"ח – ‪1988‬‬

‫‪257-258‬‬

‫‪.114‬‬

‫חוק הרשות לשיקום האסיר‪ ,‬התשמ"ג – ‪1983‬‬

‫‪267-268 ,217‬‬

‫ש‬
‫‪.115‬‬

‫חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ו‪-‬‬
‫‪1996‬‬

‫‪278 ,162‬‬

‫‪.116‬‬

‫חוק שחרור על תנאי ממאסר‪ ,‬התשס"א‪2001 -‬‬

‫‪258-259 ,217-219 ,58-61‬‬

‫‪.117‬‬

‫חוק שירות ביטחון [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ו‪1986‬‬

‫‪219-220‬‬

‫‪.118‬‬

‫צו שירות ביטחון (קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל‬
‫שאינן משמר הגבול)‪ ,‬התשנ"ח‪1998 -‬‬

‫‪192-193‬‬

‫‪.119‬‬

‫חוק שירות הביטחון הכללי‪ ,‬התשס"ב‪2002 -‬‬

‫‪282‬‬

‫‪.120‬‬

‫חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬

‫‪37‬‬

‫‪.121‬‬

‫חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪ ,‬התש"ל‪1970 -‬‬

‫‪282-283 ,221 ,40-41 ,16-17‬‬

‫‪.122‬‬

‫חוק שירות מילואים‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬

‫‪233-234‬‬

‫‪.123‬‬

‫חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬התשכ"ט – ‪1969‬‬

‫‪260 ,221‬‬

‫‪.124‬‬

‫חוק שירות עבודה בשעת חירום‪ ,‬התשכ"ז‪1967 -‬‬

‫‪24‬‬

‫‪.125‬‬

‫חוק שמירת הסביבה החופית‪ ,‬התשס"ד‪2004 -‬‬

‫‪221-223‬‬

‫ת‬
‫‪.126‬‬

‫חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)‪ ,‬התשט"ו – ‪1955‬‬
‫‪287‬‬

‫‪256‬‬

‫‪.127‬‬

‫חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה – ‪1965‬‬

‫‪260-261‬‬

‫‪.128‬‬

‫פקודת התעבורה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪1961 -‬‬

‫‪223 ,163-166‬‬

‫‪.129‬‬

‫חוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪1982 -‬‬

‫‪223-224‬‬

‫‪03269109‬‬

‫‪288‬‬