Egymás felé forduló régiók KeletKözép Európában • Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ1
2014.
FEBRUÁR

7.,

PÉNTEK

BOÉR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Magyarország
· Nemzetpolitikai

K tat!int"zet# a k$l%oni mag&ars'g sz'm'ra k(tel"k a mag&ar 'llampolg'rs'g – Az állampolgárságot igénylők magas száma jelzés, hogy a külhoni magyarság

számára jelentőséggel bír a magyar állampolgárság, a kötelék a magyar államhoz, függetlenül attól, hogy szimbolikus okok miatt igényelték, agy alamilyen hasznot remélnek tőle és a magyar !tle él birtoklásától" #gyebek mellett ezt tartalmazza a $emzetpolitikai %utatóintézet elemzése, amelyet &sütörtökön juttattak el az '()*hez" 'int közölték, február +*ig ,-. /01*en a2ták le kérelmüket és ,,. 03- álasztópolgárt regisztráltak a külhoni álasztói né jegyzékbe" Az elemzés készítői arra számítanak, hogy a regisztráltak száma alószín4leg 0// ezerig fog emelke2ni * nem utolsó sorban a külhoni magyar szer ezetek tájékoztató és segítő munkájának köszönhetően *, és a regisztráltak 2öntő többsége sza azni is fog" A legtöbben #r2élyből 5mintegy 3- ezer6 és a 7aj2aságból 5mintegy 0, ezer6 a2ták le regisztrá&iós kérelmüket" A $emzeti 7álasztási )ro2a a regisztrá&iós kérelmeket értesítési &ím szerinti bontásban teszi közre" A kettős állampolgárságot tiltó országokból ,1//*an regisztráltak" Az értesítést elektronikus !ton kérők száma mintegy 8+ ezer 5'()6 · )obbik# a korm'n& teg&en meg mindent a k'rp'tal*ai mag&arok"rt – A 9obbik azt árja el a kormánytól, hogy a $A(:*n és az #urópai ;nión 5#;6 belül tegyen meg min2ent a kárpátaljai magyar közösség ér2ekeinek ér ényesítéséért" #zt Szávay István kép iselő nyilatkozta az :rszággy4lés külügyi, illet e nemzeti összetartozás bizottságának &sütörtöki együttes ülését kö etően" A testületek összehí ását a m!lt héten kez2eményezte a 9obbik Martonyi János külügyminiszter, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök*helyettes, illet e az )nformá&iós <i atal 5)<6 ezetőjének meghallgatása ér2ekében" A &sütörtöki zárt ülést kö etően Szávay István az '()*nek elmon2ta= az )<, a %ülügyminisztérium és a nemzetpolitikai államtitkárság kép iselői >pontos és részletes> tájékoztatást a2tak az ukrajnai helyzetről 5'()6 · +or,'t nag&k(,et# nincsenek akad'l&ai a mag&ar-%or,'t t(rt"nelem k tat's'nak – ?A történészeknek objektívnek kell lenniük a magyarok és horvátok közös történelmének kutatásakor, és ma már nincsenek olyan korlátok, amelyek ezt megakadályozhatnák@ * mon2ta a bu2apesti hor át nagykö et egy a magyarok és hor átok együttéléséről ren2ezett bu2apesti nemzetközi tu2ományos konferen&ián, &sütörtökön" 'egnyitó beszé2ében Gordan GrlicRadman hangs!lyozta= 'agyarország az elsők között ismerte el a független <or átországot,
.

A szeml"ben szerepl/ cikkek nag& r"sze a c0mre kattint,a meg*elenik 1 az 2TI-%0rek%ez tartoz! linkek eg&es esetekben csak a 333.mti.% oldalon el,"gzett eg&szer4 "s ing&enes regisztr'ci! t'n 5ognak m4k(dni
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

G

maj2 segítette külpolitikai &éljai elérésében" 'a az #; tagjaiként is ugyanazokat az el eket, értékeket osztják, és aktí an együttm4kö2nek a kisebbségek é2elmében" Azt mon2ta, a magyarok és a hor átok 2inamikus államközösségben éltek, közös olt a történelmük, a közép* európai kult!rkörhöz tartoztak" )gyekeztek meg alósítani saját politikai törek éseiket, 2e az első ilághábor! min2en ilyen kez2eményezést elnyomott, meg áltoztatta a ilágot, és 'agyarország >egy nagy nemzetből kis és elégedetlen állammá vált> * jegyezte meg" <ozzátette= bár a hor átoknak sikerült >egybegy4jteniük> területeik nagyobb részét, nem az !jabb államközösség, hanem az önálló állam ,AA,*es létrehozása jelentett megol2ást 5'()6 · Martonyi# nem le%et szembe'll0tani a t"rs"g- "s az 6 r!pa-politik't – ?A özép!"ur#pa! politikát, a térségpolitikát semmi esetre sem szabad szembeállítani az eur#pai integráci#s politikával, ezek nem egymás alternatívái@ * hangoztatta a külügyminiszter az :rszággy4lés #urópai ügyek bizottságának &sütörtöki ülésén" Martonyi János azt mon2ta= &sak akkor lesz hatékony, sikeres a magyar térségpolitika, szomszé2ságpolitika, ha az #urópa*politika is sikeres" ?A özép!"ur#pa!politika érvényesítési terepe pedig jelentős részben az eur#pai integráci#@ * tette hozzá" Bgy élte, a isegrá2i &soport komoly sikereket ért el az integrá&iós politikákban, pél2ául a többé es uniós költség etés, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika tekintetében" ?A visegrádi, közép!eur#pai érdekek gyakran azonosak vagy hasonl#k, így azokat egységesen érvényesíthetik az országok$ %asonl#ak az érdekek az energiapolitika, a személyek szabad mozgása és munkavállalása, a bővítés, a nagy integráci#s viták, a tagállami és uni#s hatáskörök, valamint a közös kül! és biztonságpolitika jelentős területei ! a keleti partnerség vagy &krajna ' vonatkozásában@ – magyarázta 5'()6 · Iatt%el&zetben a zsid! kerekasztal t'n – Orbán Viktor jö ő héten álaszol a 'azsihisz kér2éseire, &sakhogy a szer ezet asárnap 2önt a holokauszt*emléké bojkottjáról 5$sz6 · 'azsihisz= nem kaptunk álaszt kér2éseinkre – ?A megbeszélés (eszült, de őszinte hangulat) volt, sokan elmondták a problémáikat, ugyanakkor *nem kaptunk választ a kérdéseinkre> * nyilatkozta a 'agyarországi Csi2ó <itközségek Dzö etségének elnöke a Csi2ó %özösségi %erekasztal tárgyalása után 5$sz6 · Je t"n&leg# %onnan *(tt a 5$les Simon sz'zmilli!ir!lK – Eé&si tu2ósítónk ér2eklő2ésére az osztrák bankfelügyelet 5F'A6 &áfolta, hogy bármilyen !ton*mó2on informá&iókat to ábbított olna Simon Gábor ausztriai értékpapírszámlájáról a magyar ügyészségnek" Ge2ig szer2án az ügyészség szó i ője még határozottan ezt állította" 'ost már mást 5$sz6 · Mesterházy %at's'ra mondott le Simon – Mester ázy !ttila 'DCG*elnök &sütörtökön személyesen beszélt Simon Gáborral, és szerinte ennek olt az ere2ménye, hogy a politikus lemon2ott min2en funk&iójáról és kilépett a szo&ialista pártból 5$sz6 · L'z'r szerint a baloldalon nincs semmi M* – ?Az országnak az lenne az érdeke, hogy a baloldal meg)juljon, )j szereplőkkel, val#di szociáldemokrata programmal állon ki@ – jelentette ki "ázár János 'iniszterelnökséget ezető államtitkár &sütörtökön, Algyőn 5$sz6 · 6l"gedett a N"z/pont? m'r nem 0rnak ol&an sok rossz cikket r!l nk k$l5(ld(n – ?+agyobb nemzetközi média(igyelem irányult ,agyarországra tavaly, mint -./-!ben, ezzel együtt javult az ország kül(öldi médiaképe@ * állapította meg a $ézőpont )ntézet 5$sz6 · Orb'n szerint k tat's-5e*leszt"sben is nag&ok le%et$nk – ?0étre kell hozni a tudományos kutat#központok egész hál#zatát, és ,agyarország nemcsak termelési, hanem majd kutatás! (ejlesztési központtá is válhat@ * jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök &sütörtökön a szege2i lézerközpont ünnepélyes alapkőletételekor 5$sz6 · A rend/rs"g megtiltotta? a neon'cik m"gis ,on ln'nak – ?1lljon meg a menetH@ – hir2ették meg tiltakozásukat az antifasiszta szer ezetek 5$sz 6

KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ

;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

B
· T$ntet"st szer,ez a S'ndor-palota el" az Nssze5og's – #ajnai Gordon szerint az

államfőnek nem szaba2 szentesítenie egy olyan 2öntést, amely ellentétes a nemzet ér2ekei el 5$sz 6 · +ib's szak,"lem"n&t 0rtak I,'n&i"kr!l – Azt nem tu2ni, hogy mit állapított meg a szakértő 5$sz 6 · Kil"p az 2SZI-b/l? "s lemond tiszts"geir/l Simon Gá or – Az 'DCG*s politikus közleményt a2ott ki, eszerint a kialakult, személyét érintő helyzetre aló tekintettel * korábban felfüggesztette párttagságát * most pe2ig bejelentette, hogy min2en pártban iselt tisztségéről lemon2 és kilép a 'agyar Dzo&ialista Gártból" #gyben isszalép kép iselői jelöltségétől, és 0/,8" február ,0*i hatállyal lemon2 parlamenti kép iselői man2átumáról is 5)nfoIá2ió6 · 8,atos kamp'n& a k$l%oni ,oksok"rt – %ét hónap an a magyarországi parlamenti álasztásokig, és egyelőre !gy t4nik, a pártok nem t!lozzák el a kampányt a határokon t!l" Az 'DCG és az J'G nem nyit iro2ákat, a Fi2esz is inkább a mé2iákon keresztül szólítaná meg sza azóit, a 9obbik iszont külhoni jelölteket is be et 5Bj Dzó6

!ománia
· 6I-,'laszt'sok - "orina "re#$ ,ezeti a rom'n szoci'ldemokrat'k *el(ltlist'*'t – ?Corina

Creţu eur#pai parlamenti 2"3!4 képviselő, a 5zocialisták és 6emokraták 25764 képviselőcsoportjának egyik alelnöke vezeti a 8omániában kormányon lévő 5zociáldemokrata 3árt 23564 jelöltlistáját a május -9!i "3!választásokon@ * 2öntötte el a GDK égrehajtó bizottsága &sütörtökön 5'()6 · N"met% Zsolt# T s,'n&os Omagyarosította elO a mag&arorsz'gi elitet – $émet Zsolt szerint a Eál ányosi $yári Dzaba2egyetem 0+ é es folyamata tette a magyarországi társa2alomban i2entitásképző tényező é a külhoni magyarsághoz aló iszonyulást, mint fogalmazott (us ányos >magyarosította el> a magyarországi politikai elit széles rétegeit" A %ülügyminisztérium parlamenti államtitkára a Eál ányosi folyamat és nemzeti integrá&ió &ím4 itafórumon a folyamat elin2ítójaként tartott előa2ást &sütörtökön %olozs áron" #lmon2ta, az eleinte Eál ányoson, maj2 (usná2für2őn megszer ezett szaba2egyetem katalizátorszerepet töltött be a %árpát*me2en&ei magyarság egymásra találásában" #nnek köszönhető, hogy a magyar politika felismerte, számára >a külhoni magyarok kérdése megkerülhetetlen probléma, de egyben (antasztikus lehetőség> 5'()6 · Lemondott a rom'n p"nz$g&miniszter – Jemon2ott &sütörtökön %aniel & itoi' román pénzügyminiszter, aki a miniszterelnök*helyettesi tisztséget is betöltötte a bukaresti kabinetben 5'()6 · Nem kell el/zetesen regisztr'lni k a k$l5(ld(n sza,az! rom'n 'llampolg'roknak – ?"lőször használják a május -9!i eur#pai parlamenti 2"3!4 választáson az elektronikus választ#i névjegyzéket 8omániában, de ez a kül(öldön tart#zkod# román állampolgárok részéről nem (eltételez előzetes regisztráci#t@ * közölte az '() megkeresésére &sütörtökön (ovács &saba )ibor, a román állan2ó álasztási hatóság 5A#G6 főtitkára 5'()6 · P*ra ter0t"ken a szak0t's a rom'n koal0ci!ban – A kormánykoalí&ióból aló kilépést fontolgatja a $emzeti Jiberális Gárt 5G$J6" A iszály almája az a kormányprogram, amelynek értelmében i2eiglenesen megfeleznék a nettó átlagbérnél kisebb jö e2elemmel ren2elkező hitelesek törlesztőrészletét 5$sz6
· Bor %&y# ked,ez/bb a *elenlegi alkotm'n&ter,ezet a rom'niai mag&ars'g sz'm'ra? mint a

G@.B-as – ?Az alkotmánym#dosít# tervezet aktuális szövegjavaslata a romániai magyarság

számára mindenképp kedvezőbb mint a -..:!ban el(ogadott, régi verzi#@ * éli #orbély "ászl*" Az I'KDC politikai alelnöke közleményében kifejti, >egyrészt kicsit megnyirbálja az
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

E

elnöki hatásköröket, szerintem jogosan, másrészt pedig most már annak a lehetősége is (elmerült, hogy a hagyományos térségek ;alrégi#kba< szerveződhetnek a majdani közigazgatási régi#kon belül"> 5(ransin2eL6 · 9!r msorozatot tart az SZNT-eln(k a Sz"kel& Szabads'g Nap*'r!l 5(ransin2eL6 · Teo'or Atanasi$ le%et az M* gazdas'gi miniszter 5(ransin2eL6 · +a Antones($ )& 'llam5/ lesz? meg%0,%at*'k T s,'n&osra – $émet Zsolt szerint noha an egyfajta kiszámíthatatlanság a román*magyar iszonyban, azonban a kétol2ali kap&solatok terén nem történt semmiféle isszahozhatatlan, jó átehetetlen mozzanat – $émet elmon2ta, abban reményke2ik, hogy az #G* álasztások elm!ltá al !jból bizalmi alapra helyezhető és konszoli2álható a román*magyar kétol2ali kap&solat, így a román közjogi méltóságok, az államfő, a miniszterelnök, kormánytagok, tör ényhozók egyaránt szí esen látott en2égei lesznek a Eál ányosi $yári Dzaba2egyetemnek és Kiáktábornak 5(ransin2eL6 · Regisztr'ci! g/zer/,el – ?"rdélyben több mint =. ezer honosított magyar állampolgár regisztráci#jában segédkezett az "rdélyi ,agyar +emzeti >anács 2",+>4, %áromszéken a tízezret is meghaladta a választási névjegyzékbe támogatásukkal bekerült polgárok száma@ – 2erült ki a szer ezet álasztási biztosának, +erencz !ttilának tájékoztatójából" 'int ismert, a külhoni magyar állampolgárok számára a regisztrá&ió a magyarországi álasztásokon aló rész étel előfeltétele 5<áromszék6 · E(*stein-Ko+á(s ,%ter az R2JSZ-lista "l"nK – Február ,+*ig foga2ja az I'KDC az európai parlamenti kép iselőjelöltek jelentkezését" #22ig ötön – ,inkler Gy'la és S*-or &saba jelenlegi #G*kép iselő, Vincze "*ránt, .e-ed/s &silla és 0ckstein-(ovács 1éter – jelezte in2ulási szán2ékát 5#r2élyi $apló6 · Anta& -r.á' nekiment a pre5ekt snak a k"tn&el,4s"g $g&"ben – ?A háromszéki pre(ektusnak ugyanolyan vehemensen kellene megvédenie a magyar nyelvet, mint ahogyan azt teszi a román nyelv érdekében@ – éli !ntal 2r3ád 5'aszol"ro6 · A )obbiknak kamp'n&olt 9acebookon a IK6K – ?A ?obbiknak kampányolt @acebook! oldalán a 3artiumi eresztény "gyetem 23 "4@ – hí ta fel a figyelmünket egy ol asónk" A G%# Fa&ebook*ol2alát kezelő személy hétfő 2élután Szávay István egyik posztját lájkolta, amelyben a jobbikos országgy4lési kép iselő egy hírt osztott meg" Az alfahir"hu portálon megjelent &ikk arról szólt, hogy a magyarországi nemzeti ra2ikális párt álasztmányába erd"l&ieket is be,'lasztottak 5'aszol"ro6 · Akci!ban a 2ik! Imre )og,"d/ Szolg'lat – <eti száz feljelentést is megfogalmaz az I'KDC 'ikó )mre 9og é2ő Dzolgálata 5%rónika6 · Bor %&y# kell a sza,azatok Q sz'zal"ka – ?,ivel 8omániának egy képviselői hellyel kevesebb jut az "ur#pai 3arlamentben, az 8,65A számításai alapján három szövetségi képviselő bejutásához mindenképp B százalék (ölötti eredményt kell elérni@ – nyilatkozta #orbély "ászl*, az I'KDC politikai alelnöke 5%rónika6 · 9el"leszten"k az 2II-t Bi%arban – ?A ,agyar 3olgári 3ártnak 2,334 van jövője Cihar megyében, mert sok magyarnak elege van az 8,65A politikájáb#l, az "rdélyi ,agyar +éppárt pedig nem teljesítette az ígéreteit@ – nyilatkozta &sütörtökön 7ára2on #ir* Zsolt, a párt országos elnöke 5%rónika6 · Sza ) /'0n# imm'r kiel"g0t/k a ,'radi beiskol'z'si sz'mok 5%rónika6 · Tizenn&olcmilli! le*t kap az R2JSZ – #bben az é ben is az I'KDC kapja a legnagyobb összeget a kormányfőtitkársághoz tartozó #tnikumközi %ap&solatok :sztálya által a kisebbségi szer ezetek ren2elkezésére bo&sátott alapból" )2én összesen .+,3 millió lej állt ren2elkezésre 5a ta alyi összeg .,,- millió lej olt6, ebből az I'KDC ,.,+ millió lejt kap, a Gro #urópa Ioma Gártszö etség ,0 milliót, a $émet Kemokrata Fórum pe2ig 3,1 milliót" Az összegek alamelyest nagyobbak, mint az elm!lt é ben" Az ;kránok Dzö etsége 3,A, a lipo án kisebbség 8,3, az
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

>

örmény közösség pe2ig -,3 millió lejt kap" Az összegeket a kisebbségi szer ezetek székházaikra, személyzeti kia2ásokra, m4 elő2ési ren2ez ényekre, ingatlanbefektetésekre, alamint európai uniós programok társfinanszírozására használhatják föl 5%rónika6 · Szent 7&(rg& Napok# 5/szerepben a k lt r'lt sz!rakoztat's – ?A (ellépők mintegy D. százalékával már szerződést kötöttek, helyi mEvészek állhatnak színpadra és nagy tömegeket megmozgat# produkci#kat várnak@ – jelentették be &sütörtöki sajtótájékoztatójukon a Dzent Myörgy $apok szer ezői 5%rónika6

Szer ia
· I'sztor# a R2SZ mozg!s0t a mag&ar ,'laszt'sra? a szerbiai kamp'n&ban mag&arorsz'gi

szakpolitik sok seg0tenek – ?A Fajdasági ,agyar 5zövetség 2F,5A4 mozg#sít# szerepet vállal

a magyarországi választásokra, a szerbiai választási kampányban pedig a magyar szakpolitikusok adnak ötleteket a problémák kezelésére@ * n&ilatkozott 1ásztor István, a legnagyobb 2él i2éki magyar párt elnöke a  'agyar Dzó &ím4 !j i2éki napilapnak &sütörtökön, beszámol a a közte és Orbán Viktor miniszterelnök közötti bu2apesti találkozó fő témáiról 5'()6 · K"sz$l az M* tank(n&,t(r,"n& – %észül a tanköny ekről szóló !j tör ény, amely jelenleg ter ezet formájában létezik" #rről %ra-olj'b (oj4i5, a (anköny kia2ó )ntézet igazgatója számolt be az DC(7 reggeli m4sorában 5'agyar Dzó6 · A belgr'di (nkorm'n&zati ,'laszt'sokon is (n'll!an ind l a R2SZ – A 7aj2asági 'agyar Dzö etség nem &sak az előre hozott szerb parlamenti álasztásokon, hanem a belgrá2i önkormányzati álasztásokon is önállóan in2ul * mon2ta $ebojsa Marjanovic, a párt helyi szer ezetének elnöke &sütörtökön a szerb fő árosban az '() tu2ósítójának 5'()6 · Strendez/dnek a szerb politikai er/,iszon&ok – A aj2asági magyarok legjelentősebb pártja, a 7aj2asági 'agyar Dzö etség 57'DC6 egye2ül kí án in2ulni a álasztáson 5$sz 6 · 1ragan 2i&as? a Jemokrata I'rt eln(ke k(z(lte , hogy a pártját az utóbbi két hétben ,8,*en hagyták el" %észek agyunk szembenézni min2en megpróbáltatással, hangoztatta" A KD nem bomlik fel, mert tekintélyes emberek &satlakoznak hozzá" A pártban an erő a 2emokratikus meg!julásra, mon2ta 57aj2aságma"info6 · Konz li nap Temerinben# T(retlen$l nag& az "rdekl/d"s – (o ábbra is nagy az ér2eklő2és az egyszer4sített honosítási eljárás iránt" 'integy kétszázegy állampolgársági kérelmet a2tak át ma a temerini kihelyezett konzuli foga2ónapon" 'agyarország Dzaba2kai Főkonzulátusának munkatársai immár ,0" alkalommal foga2ták a N'< iro2ában az eljárás kérelmezőit 57aj2aságma"info6 · +at mag&ar p'rt n"g&5"le poz0ci!ban – 'ost már egyértelm4, hogy a 0/,8*es ren2kí üli szerbiai parlamenti álasztásokon sem lesz magyar összefogás, mint ahogy korábban sem olt" A legnagyobb aj2asági magyar párt, a 7aj2asági 'agyar Dzö etség 57'DC6 egye2ül in2ul – közölték korábban" ?A ,agyar 8emény ,ozgalom 2,8,4, a ,agyar 3olgári 5zövetség 2,35A4 és a ,agyar "gység 3árt 2,"34 a +emzeti özösségek 0istáján szerepel bosnyák és horvát párttal együtt@ – jelentették be szer2án, s ugyanezen a napon a2ták hírül, hogy #oris )adi5 olt szerb államfő, a Kemokrata Gártot elhagyó egykori pártelnök ezetésé el polgári tömörülés alakul és a közös platform ki2olgozásán jelen olt &sonka 2ron, a 7aj2asági 'agyarok Kemokratikus %özösségének 57'K%6 elnöke is" (o ábbá= ugyanezen a napon jelentette be &sorba #éla, a 7aj2asági 'agyar Kemokrata Gárt 57'KG6 elnöke, hogy pártja nem &satlakozik a több szerbiai nemzeti kisebbségi párt által formáló2ó listához, mert !gy látja, a álasztási programba nem kerül bele a kisebbségi autonómia, és hogy a listán ele e befutó hely illetné meg a magyarokat, amit a többi kisebbségi párt nem támogat""" 57aj2aságma"info6
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

C

3or+átország
· A ne%"zs"gek ellen"re – A 'agyar <ázakról és a magyar közösségekre gyakorolt jótékony

hatásáról már nem egyszer ol ashatott a ke2 es ol asó hetilapunk hasábjain" Azonban az ingatlanok fenntartási nehézségeiről ke és szó esett 5http=OOPPP"smu*mesz"hrO 6
· A p"lmonostori

mag&ar (nkorm'n&zat mega*'nd"kozta a %el&i 'ltal'nos iskola an&an&el,'pol!it – Gélmonostor 7áros 'agyar %isebbségi önkormányzata január -/*án egy

hor2ozható számítógéppel és öt tablettel aján2ékozta meg a pélmonostori Kr" Franjo (uQman Rltalános )skola magyar anyanyel ápolóit" Az aján2ékot az iskola igazgatója és a magyar tanítónő ette át · +ercegsz(ll/s is k ltMrott%ont kap – Folynak a munkálatok <er&egszöllősön, ahol a régi mozi terem épületét kult!rotthonná alakítják át" A munkálatok no ember közepén in2ultak" Az átalakítást az eszéki Mra2nja 2"o"o" égzi · É,tizedeken 't tart a 5elM*0t's – A karan&si református templom építését ,.,3*ban fejezték be" #gy kisebb templom helyén építették fel, amelyet körbeáll ányoztak, hogy az az építkezés menetét segítse

Sz&o+á*ia
· A miniszt"ri m nem ellenzi a ,asMti k"tn&el,4s"get 1 2'rci sra %alasztott'k a +0d

*a,aslat't – Az államfő álasztás első for2ulója után itatja meg a parlament a <í2 !jabb, as!ti

kétnyel 4séget &élzó ja aslatát" 'egtu2tuk= a minisztérium i2őt és személyes megbeszélést kér, és felőlük mehet is a kétnyel 4ség 5Eumm"sk6 · Ga4.aro+i5 "rt"kelte a katonai ",et – A é2elmi minisztériumban tartott é értékelőt a szlo ák államfő" $em tá ozott üres kézzel= a katonáktól egy sárga pizsamát kapott aján2ékba 5Eumm"sk6 · 2egsz4nik a n&itrai neon'cik %0r%edt TkártyaklubjaU? a Val%ala – Fellélegezhetnek a nyitrai 'ariat&hi bár látogatói és tulaj2onosa, Radovan Ric tárik, február ,+*től biztosan nem a szomszé2jukban m4kö2ik a Salhala né en ismertté ált zártkör4 klub, ahonnét a nyitrai bőrfej4ek ren2szeresen kirajzottak 5Eumm"sk6 · Bár'os Gy$&a k"n&es k"rd"sekre is ,'laszolt a Kom'romi Szalonban – (elt ház előtt zajlott a %omáromi Dzalon -/" Eeszélgető estje, amelynek en2ége #árdos Gy'la államfőjelölt olt 5<írek"sk6 · 2agasabb (szt(nd0*akat 0g"r 6a.&o+i5 – 'agasabb ösztön2íjakkal &sábítaná a hallgatókat természettu2ományi és m4szaki tanulmányok folytatására %'6an 7a3lovi4 5<írek"sk6 · 3&ina ism"t el5oglalta a sz!noki p lpit st – !lojz .lina független parlamenti kép iselő &sütörtökön három órán át a szónoki pulpitus mögött áll2ogál a hi!sította meg a parlamenti munka folytatását 5<írek"sk6 · 6I-,'laszt'sok# 7te8ane( ,ag& K$*an lesz az SJKP-JS lista,ezet/*e – Ivan 8te9anec parlamenti kép iselő, az DK%B*KD alelnöke és 0d'ard ('kan #G*kép iselő méri össze erejét egy elő álasztás keretében annak el2öntésére, hogy ki legyen a Dzlo ák Kemokratikus és %eresztény ;nió*Kemokrata Gárt lista ezetője az európai parlamenti álasztásokon 5<írek"sk6 · Kerekasztal# R0zi! %el&ett gazdas'gpolitikai %el&zetelemz"s – A Dzlo ákiai 'agyarok %erekasztala gaz2asági bizottsága szakmai szempontok alapján meg izsgálta a 'ost*<í2 párt által az elm!lt é no emberében nyil ánosságra hozott Fízi# -./= &ím4 stratégiai 2okumentum gaz2aságpolitiká al foglalkozó fejezetét 5<írek"sk6
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

H
· So%a nem z'r lt le i89. Mi(ha& Ko+á5 el% rcol's'nak $g&e? %i'ba der$lt ki? %og& a SIS

benne ,olt – Az interneten a 0///*es á2emelés, mely szerint az elhur&olásban egyértelm4en

részt ett a D)D 5Garaméter"sk6
· :e&*es E'it# Tintézményünk a nemzeti hovatartozás bástyájaU – "elkes 0dit iskolaigazgató

az alábbi ünnepi beszé2et mon2ta a nagyszar ai iskola intézménymentő jótékonysági kon&ertjén, február +*én 5Fel i2ék"ma6 · B7A# A p'l&'zatok bead'sa internetes rendszeren kereszt$l t(rt"nik – 2rendás )amás, a EMA komáromi iro2ájának a ezetője az !j pályázatokkal kap&solatban néhány fontos informá&iót osztott meg, melyet alább teszünk közzé" A pályázatok beny!jtási határi2eje a központi pályázatra február ,1", a regionálisra február ,A" 5Fel i2ék"ma6 · 6Wtr"mizm s Szlo,'ki'ban# ;s(kken/ tendenciaK – 'ást mon2 a ren2őrség, mást gon2olnak erről az emberi jogi akti isták" A nyitrai bőrfej4ek táma2ásai és a korábbi %otleba* féle megyei térnyerés, az i2őnként menetelgető, <linka Már2ára hajazó pártjának erősö2ése látszólag min2 arra enge2nek kö etkeztetni, hogy Dzlo ákiában előretört az eLtrémizmus" A ren2őrség, saját statisztikáira hi atkoz a állítja, koránt sin&s ez így 5Fel i2ék"ma6

U*ra9na
· Jan$*o+i(s# Ohíve vagyok az alkotmány mihamarabbi reformjánakO – Viktor Jan'kovics

ukrán elnök közölte, hogy támogatja a mielőbbi alkotmányreformot" <ozzátette ugyanakkor, hogy be kell tartani az alaptör ény*mó2osítás előkészítéséhez szükséges min2en eljárást 5'()6 · Orosz lapok# Kelet-:kra*na a 2a*dan ellen szer,ezkedik – ?A kijevi kormányellenes tüntetők ellen szervezkednek elet!&krajnában@ * erről számolt be &sütörtökön a  Iosszijszkaja Mazeta &ím4 orosz lap" Az  )z esztyijában megjelent &ikk szerzője pe2ig azt feltételezi, hogy a Fekete*tengerre érkezett amerikai ha2ihajóknak az ukrajnai álságban szántak szerepet 5'()6 · Iokolg"p robbant a ki*e,i t$ntet/k 5/%adisz'll's'n 5$sz 6 · Iatt%el&zet a parlamentben – (o ábbra sem kör onalazó2ik a s!lyos belpolitikai álságból ki ezető !t" Gatthelyzet kez2 kialakulni, miután a parlament jobbára &sak erőlkö2ik, 2e ér2emi 2öntések nem születnek" Az ellenzék maka&sul tartja magát kö eteléseihez, az államfőt támogató többség iszont éppen hogy a konstrukti itást, a kompromisszumkeresést hiányolja a másik ol2altól" A nagy semmitte ésben iszont elszaba2ult a 2ollár és az euró árfolyama, ami már rö i2 tá on 2rágulásokat hozhat" Jegelőbb az üzemanyag ára ló2ulhat meg 5%)DC:6 · +at ",tizede a k(zm4,el/d"s"rt – Az ;ng ári '4 észeti és %özm4 elő2ési %ole2zsből, fennállásának hat anhat é e alatt közel kilen&ezer ismert és elismert m4 elő2ési szakember került ki" Az intézményen belül immáron huszonhárom é e folyik magyar nyel 4 oktatás" A magyar tagozaton jelenleg hat an 2iák tanul" A m4 észeti pályára is felkészítő oktatási intézményben min2en körülmény a2ott a tehetségek fejlesztésére 5%)DC:6 · Ga9'os Ist+án l"pett el/re legt(bbet a 96SZT-rangsorban – ?Vaszil Ilnickij, a  @"5A> c$ lap (őszerkesztője és Szerhij Fedaka politol#gus és történész mutatta be &ngváron azt a kiadványt, amelyben árpátalja legbe(olyásosabb személyiségei kaptak helyet@ T közölte a  $o e Cakarpattya hírportál 5(isza$ePs6 · 7te8an F;&e# A )e,roma*dannak el kell %at'rol!dnia a sz"ls/s"gesekt/l – ?Štefan Füle szerint a ?evromajdannak és az ellenzéki vezetőknek el kell határol#dniuk a szélsőséges elemektől$ "rről 5trasbourgban, az &krajna kapcsán az "ur#pai 3arlamentben (olytatott vita során beszélt az "ur#pai Cizottság bővítési és eur#pai szomszédságpolitikai biztosa@ T közölte az  )nterfaL*;krajina <írügynökségre hi atkoz a az  ;krajinszka Gra 2a" ?,inden (elet be kell vonni annak érdekében, hogy meg lehessen találni a kiutat a mostani politikai válságb#l$
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

Q

"z az egyetlen m#dja annak, hogy el lehessen kerülni a (olytonos, kölcsönös vádaskodást @ T mutatott rá az #;*biztos 5(isza$ePs6

A r%gi) h<rei  =i&ágt;*0r
· TSzerbia 2022-ig EU-tagU 1 Az 6: el,'r*a? %og& az illet"kesek ki*a,0ts'k a Zoran 2in>i?

korm'n&5/ elleni mer"n&let k(r$lm"n&eit meg,il'g0t! el*'r's %i'n&oss'gait – Eár a szerbiai

állam ezetőség kép iselői közül az utóbbi hónapokban többen is kifejtették, hogy Dzerbia legkésőbb 0/0/*ig az #urópai ;nió teljes jog! tagjá á álik, Jelko (acin, az #urópai Garlament szerbiai jelentéste ője 5'agyar Dzó6 · Nssze$l ,$tyin "s Jan$*o+i(s – Az orosz és az ukrán elnök pénteken, Dzo&siban folytat megbeszélést, az #; köz etítőket kül2ene ;krajnába 5'$:6 · Kibor lt az 'llamtitk'r# OB tok meg az EU!tXO – $emzetközi botrányt ka art egy Victoria $'land európai ügyekért felelős amerikai külügyi államtitkár*helyettesnek tulaj2onított kijelentés, amelyben a 2iplomata keresetlen sza akkal illette az #urópai ;nió ;krajna* politikáját" A Uou(ube i2eómegosztóra ke22en töltöttek fel egy orosz nyel en feliratozott hangfel ételt, amely a jelek szerint $'land és Geo99rey 1yatt kije i amerikai nagykö et telefonbeszélgetése" #bben a két 2iplomata * a hanganyagot az ő fotóikkal illusztrálták * a álságban érintett ukrán politikusokról és az #urópai ;nió ;krajná al kap&solatos politikájáról folytatott párbeszé2et" #z utóbbit 5Erüsszel törek éseit6 a 2ialógus női rész e ője szerint figyelmen kí ül kellene hagynia az #gyesült Rllamoknak" >C$$$ meg az "&!tH> * faka2t ki keresetlen sza akkal a $'landnak tulaj2onított női hang tulaj2onosa a fel ételen, amelynek hitelességét az amerikai külügyminisztérium nem erősítette meg 5$sz 6 · G0n(z Kinga# a sa*t!szabads'g is 5elt"tele az ni!s csatlakoz'snak – >Arra kérem az "ur#pai Cizottságot és a tagállamokat, hogy határozottan lépjenek (el a sajt#szabadság védelmébenG> 5$sz 6 · Br$sszeli szak"rt/k m'r ,izsg'l*'k a paksi meg'llapod'st – ?A korábbi közlésekkel összhangban nekiláttak az "ur#pai Cizottság szakértői, hogy megvizsgálják, közbeszerzési szempontb#l összhangban van!e a paksi atomerőmE bővítéséről kötött megállapodás az uni#s szabályokkal@ * közölte &sütörtökön az '()* el & antal .'- es, az #urópai Eizottság egységes pia&ért és szolgáltatásokért felelős tagjának szó i ője 5)nfoIá2ió6 · 2ontenegr! id/ben k"sz lesz a NATO-tags'gra – A montenegrói kormányfő, Milo :'kanovi5 nyilatkozata szerint országa május égére képes lesz arra, hogy teljesítse a $A(:* tagsághoz szükséges feltételeket" #zzel együtt a szö etség népszer4sége to ábbra sem meggyőző a 2élszlá államban 5%itekintő6 · :kra*na p"nz$g&i t'mogat's'ra sz!l0t 5el az 6 r!pai Iarlament – ?Az "ur#pai 3arlament képviselői (elsz#lították a nemzetközi pénzügyi szervezeteket, hogy ny)jtsanak hossz) táv) pénzügyi támogatást &krajnának a válság elkerülése és az át(og# re(ormok val#ra váltása érdekében$ "gyebek mellett erről is sz# van az "3 által ma el(ogadott határozatban@ T közölte az  ;krinform <írügynökség 5(isza$ePs6 · 9esz$lts"g Transznisztri'ban – (o ább mélyültek a 'ol2o a és (ransznisztria közötti ellentétek, miután a szaka2ár Knyeszteren t!li köztársaság hatóságai szer2án &sempészet á2já al őrizetbe ették a román tannyel 4 Ju&ian Elaga Mimnázium igazgatóját 5%rónika6

=%&em%ny@ .$ &i(iszti*a@ inter9A@ &og
· T(rzsi mentalit's *ellemz/ 1 Span&olorsz'g 1 A nacionalizm sok sz"t,er%etik az 'llamot 1

A katal'nok n"psza,az'sa kirekeszt/ – (íz é ig min2enho á testőrökkel járt Fernan2o Da ater
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

D

baszk író és filozófus" Az egyik legismertebb spanyolországi gon2olko2ó a na&ionalizmusok szétfeszítő erejétől és a sza ak politikai fegy erré álásáról is beszélt lapunknak a2ott interj!jában – ?VHrdekes m#don 5panyolországban a demokráciát vagy a modernizálást akadályoz# tényezők mindig a külön(éle szeparatizmusok voltak$ 3ersze trükkösek, mert olykor szeretnek baloldali álcát ölteni, mintha ezzel modernitásukat mutatnák, de ez nem igaz$ A spanyol köztársaság bukását és a diktat)ra hatalomra kerülését is végső soron a nacionalizmusok okozták$ A spanyol rendszerváltás után erre a problémára akartak választ adni azzal, hogy létrehozták az auton#m tartományokatI ám ahelyett, hogy a nemzetiségeknek ny)jtottak volna kedvezményeket, létrehoztak tizenhét régi#t$ "zzel elérték, hogy azok a területek is nacionalistává váltak, amelyek korábban nem voltak azok$ Az emberek ugyanis azt a következtetést vonták le, hogy minél nacionalistább valaki, annál több kedvezményt csikarhat ki a központi kormányt#l$ Fan egy közmondás 5panyolországbanI aki nem sír, az nem is eszik$ ,ég ennél is rosszabb, hogy létrejött egy töredezett társadalmi tudatI mindenki a szEkebb környezetével azonosul, baszk, katalán, murciai vagy andal)z, de egyre kevesebb a spanyol$ >örzsi mentalitás jellemzi az országotI a katalán helyzetre is az a válasz sok helyen, majd megoldják ők$ 3edig ez nem az ő gondjuk, hanem az egész országéV@ 5$sz6 · A k t&a n&',og... – ?Jntudatos polgár ezzel a hatalommal nem közösködik semmilyen történelmi megemlékezésben$ "rre épp elég ok, hogy a hatalom sem közösködik vele$ %anem minden eltérő véleményt 2és a véleményektől (üggetlen tények jelentős részét4 (élrer)gva alaptörvényben monopolizálja a saját történelem(el(ogását$ Azt a hatalmat, mely egyedül önmagát tekinti a történelmi emlékezet autentikus (orrásának, minden emlékezésben egyedül kell hagyni$ ,int Kádárt március idusán$ A holokauszt!emlékév hivatalos programjait#l val# távolmaradásra tehát a nem zsid#knak is van elég okuk$ A zsid#knak pláne$ Az ő megalázásukra a hatalomnak külön gondja van$ %iteles megemlékezés ott kezdődik, hogy az áldozatok képviselőivel beszélnek meg először mindent$ +ehogy valami olyasmi történjék, ami sértheti őket$ "hhez képest csak olyasmi történik$ Hs ezt a lehető legtudatosabban intézik így$ A hivatalos történelmi igazság megállapítására hivatott intézetet a ,KH3 egykori házi történészének, a Hitlert istenítő magyar miniszterelnök, Gö !ös G"ula szoboravat#jának, a deportálásokat kivételes buzg#sággal és kegyetlenséggel végrehajt# csendőrség méltat#jának a vezetése alá rendelik, és akkor sem hívják vissza, amikor legelső megsz#lalásában megtalálja azt a ki(ejezést, amivel legmélyebben sértheti a szuverén magyar hat#ságok által a gyilkosok elé hajszolt üldözöttek emlékétV@ Révész Sándor 5$sz6 · A *obboldal ,"delm"ben – ?5okszor sz#lt a sajt# a baloldali össze(ogásr#l kritikusan és lelkesülten, reménykedve és olykor reménytelenül$ 5ürgették a teljes körE együttmEködést, s amikor megtörtént mégsem volt (elhőtlen az öröm$ 3edig ha egy megosztott társadalomban ! márpedig a miénk messzemenően ilyen !, létrejön valami közeledés, netán együttmEködés, akkor annak örülni kell$ A bal!liberális ellenzéki együttmEködésnek még a jobboldal vezérhaj#jaként számontartott @idesz is örül, mégha magát#l értetődően ez az öröm cs)(ondárosan jut ki(ejezésre s inkább a káröröm jeleit mutatja$ 5 ha már a baloldali össze(ogásr#l ennyi sz# esett, akkor logikus (ölvetnünk a kérdést, hogyL állunk a másik oldal, azaz a jobboldal össze(ogásávalM A kérdés val#ban logikus, ámde első pillantásra érdektelen$ %abár sokan (ölismerik, hogy a @idesz nemigen nevezhető eur#pai normák szerint mEködő jobboldali pártnak, s mint tudjuk, a ?obbik még kevésbé, csakhogy a kérdés ezzel el is intéződött, leg(eljebb azt lehet hozzá(Ezni, hogy ,agyarországon ez idő szerint a jobboldal már csak ilyenV@ Giczy Gy;r-y 5$sz 6 · =$5i? politikai %'reme – ?"gyre inkább )gy tEnik, hogy a diktat)ra nálunk sohasem vész el, csak (olyamatosan átalakul$ Fal#színEleg nem könnyE ellenállni annak a késztetésnek, hogy az

KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ

;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

.@

ember 2vissza4éljen népszerEségével$ Az a legnagyobb, aki ellenáll, de a nép őt sohasem tartja nagynakV@ Sándor Zoltán 5'agyar Dzó6 · +ol is tart nkK 1 7ondolatok =ára'y Ti or 0r'sa kapcs'n – ?Várad" #i!or a Fajdasági ,agyar 5zövetség 2F,5A4 hivatalos lapja, a ,agyar 5z# hétvégi számában %ol tartunkM címmel közölt írást, amelyben a szerb alkotmánybír#ságnak 2AC4 a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsair#l sz#l# törvényre vonatkoz# -./N$ január /=!i döntéséről mondja el a véleményét$ Orásának elején Várad" röviden áttekinti a nemzeti kisebbségek küzdelmét az auton#miáért, a nemzeti tanács megalakításának /D/D$ évi (elvetődésétől a szerbiai törvény meghozataláig$ Az AC döntésével előállt helyzetért Várad" azokra igyekszik hárítani a (elelősséget, a Pakik egyetlen hatáskört sem tudtak kiharcolni, )gy igyekeztek haza(iak lenni, hogy kevesellték a mások által kiharcolt hatásköröketQ$ A legjobb védekezés a támadás, tartja a mondás$ Azok a (elelősek, akik nem vettek részt a törvény előszítésében, meghozatalában 2PnézőkQ voltak és nem játékosok4, vagy azok, akik ezzel még dicsekedtek isMV@ #oz*ki !ntal 5http=OObozokiantal"blogspot"hu6 · B. el,t'rs "l – ?Cizonyos ukrajnai statisztikai adatokat böngészve az embernek az az érzése támad, hogy Crezsnyev elvtárs él és uralkodik$ Annak idején a választásokon a szavaz#polgárok legalább DD,D= százaléka vett részt, s általában ilyen volt az írástud#k, a (oglalkoztatottak aránya isV@ .orvát Sándor 5%)DC:6 · 2ag nkra marad%at nkK – ?Fan az interneten, a  >ransindeRen egy romániai magyar történeti kronol#gia, időtár, amely az /DD. után történtekről számol be röviden$ +apr#l!napra követi az elm)lt huszonév eseményeit, kijelentéseit és véleményeit$ "gy e((éle pr#bálkozást#l azt várná az olvas#, aki még kíváncsi arra, mi is történt vele vagy körötte a már jelzett időszeletben, hogy az események mérlegelése, értékelése, 2szubjektív4 kommentálása elmarad, teljesen rábízatik annak eldöntése, hogy a történtek j# vagy rossz irányban be(olyásolták a néptöredék 2a romániai magyarság4 sorsát, esélyeit, mozgásterét, egysz#val az ő és közössége életét S %a tehát valaki nem b#lint rá (öltétlenül arra, amit odaát kijelentenek, e logika ezt sulykolja az emberbe, annak kötelezően Cukarest az ura és parancsol#ja, mögötte pedig a közönség tudtával avagy azon kívül már a nemzetközi reakci# és cselszövés lappang, terrorizál, bankárok, a (ináncoligarchia ilyen!olyan urai diktálnak$ Az összeesküvés!elméletek csak )gy burjánzanak$ +os és ha Cukarestet is bírálja, ha az onnan jövő hivatalos, kormányközeli áldást sem (ogadja el kritikátlanul, ha a parlamentben a 2konstruktív4 ellenzék sorait vastagítja, akkor tulajdonképpen senkire sem számíthat igazánM ,agában bízhat, önnönerejében, erkölcsi tisztaságában, j#zan javaslataiban, az apr#munkában, kompromisszumkészségében, hely! és tárgyismeretébenM Abban, hogy olykor!olykor komolyan gondolják a többségiek, a kormányoldal vagy a hatalomváltásra készülő ellenzék, hogy tárgyal#képes partner, lehetséges és megbízhat# szövetséges, barátságosTsemleges mellékbolyg#WV@ Sebestyén Mi ály 5'aszol"ro6 · A rombol! sz(,ets"g – ?A árpátaljai ,agyar ulturális 5zövetség 2 , 5A4 vezetése igyekszik rendre cá(olni, hogy csendes szövetségese lenne a $alo%a!testvérek által grundolt politikai!gazdasági érdekképződménynek, a ?edinij Uentrnek 2?U4$ 1m az erőltetett cá(olatok ellenére szinte hetente érkezik )jabb és )jabb egyértelmE jele annak, hogy $alo%á&k és Ko'ács (ikl)s&k egy PakolbaQ tartoznak, amint minapi számában a árpáti Kgaz 5z# is (ogalmaz$ Azt persze megértem, hogy Ko'ács (ikl)s&knak kényelmetlen, kellemetlen ez a (ajta szövetség$ 3ersze csak a külvilág (elé, mert egyébként nagyon is j#l megvannak$ "lgondolkodtat#S A ?U! es pártvezér, Viktor $alo%a amolyan PigaziQ ukrán politikus, szolgálta már *eon"id Kucs át, Viktor +uscsenk)t és Viktor +anuko'icsot egyaránt$ ,ost pedig minden erejével azon van, hogy az esetleg hatalomra kerülő mostani ellenzéknek imponáljon$ A jeces vezérek kéretlenül is V a közhangulatot meglovagolva megalakult, de jogilag illegitim V árpátaljai +éptanács
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

..

h#na alá ny)ltak, mert pillanatnyi érdekük így kívánja$ 5 ennél a munkácsi klánnál mindig az érdekek diktálnakV@ #o-át y Gy<z< 5(isza$ePs6 · K"t 5ideszes g!l – ?A kormányközelinek nem mondhat# ,edián januári (elmérése után, ami szerint a @idesz :D!-- arányban vezet a baloldali össze(ogás előtt 2a ?obbik pedig /.W!al harmadik4 val#színEleg egyik kritikus pontjához érkezett az idei magyarországi parlamenti választási 2elő4kampány$ Cár a @idesz még közel sem birtokolja a győzelmet ' az ellenzék elsősorban a bizonytalanok magas arányában reménykedhet ', )gy tEnik az irányítás az ő kezükben van$ Az alábbiakban két olyan tendenciát emelnék ki, ami lehetővé tette azt, hogy ma ebben a helyzetben legyenek$ 2+em azt állítva ezzel, hogy ez PaQ két tendencia, vagy akár a két leg(ontosabb ' csak azt, hogy ezek is (ontosak$4 Az első ezek közül az, hogy mostanra érett be a (ideszes választási törvény gyümölcse$ Cár az )j törvény nagyon sok mindent megváltoztatott, a legnagyobb hatás) az elsőre akár technikainak is nézhető re(orm, a második kör eltörlése lesz$ +em kellett hozzá különösen nagy analitikai képesség hogy valaki belássaI az )j parlamentben, amelyben ráadásul arányában növekedni (og az egyéni körzetekben megválasztott jelöltek száma, annak lesz többsége, aki a legnagyobb tömböt képezi majd a riválisok közül, annak pontos méretétől (üggetlenül$ ,ásképpen (ogalmazvaI egy (ragmentált ellenzék szembe sem tud szállni majd a @idesszel$ Cár ez az össze(üggés val#ban a kezdetektől nyilvánval# volt, a balközép ellenzéki össze(ogás csak hetekkel ezelőtt ért révbe$ "nnek oka az, hogy két egymást#l nagyon eltérő vízi# nézett egymással szembe a politikai balonI a középről építkező $ajnai&, és a saját pozíci#ját tart# és onnan terjeszkedő ,5A3!é$ $ajnainak akkor lett volna esélye saját vízi#ja érvényesítésére, ha egy erős kezdeti löket után elegendő erőt tud (elmutatni az ,5A3 PbedarálásáraQ$ "z azonban nem így alakultI $ajnai (okozatos szövetségépítése 2első körben a ,illa és a 5zolidaritás, második körben az 0,3!ből kivál# 3,, harmadik körben az ,5A3, negyedik körben a 6 és Fodor Gá!or4 nem a politikai erőt, hanem )jabb és )jabb kényszerházasságok sorozatát jelenítette meg$ Az ,5A3 kivárt, keménykedett, és győzött$ ,elléktermékként például sikerült 9W (ölé (elh)zni az egy éve még nagyon rosszul áll# G"urcsán"!(éle 6 !t is, ami mára az Jssze(ogás (ontos tagja lett V@ Ravasz 2bel 5Garaméter"sk6 · +amis "r,ekkel Fi(o ellen – ?+em elég valaki ellen ágálni, az érveknek is helytáll#knak kell lenniük$ A vaktában lövöldözés nem válthat ki komoly visszhangotV@ M*zes Szabolcs 5Bj Dzó6

"i**e*
 ,ásztorB a =MSZ mozg)s<t a magyar +á&asztásra@ a szer iai *am.ány an

magyarországi sza*.o&iti*$so* seg<tene*
'arko i&s Annamária, az '() tu2ósítója jelenti= Eelgrá2, 0/,8" február 3", &sütörtök 5'()6 * A 7aj2asági 'agyar Dzö etség 57'DC6 mozgósító szerepet állal a magyarországi álasztásokra, a szerbiai álasztási kampányban pe2ig a magyar szakpolitikusok a2nak ötleteket a problémák kezelésére * nyilatkozott Gásztor )st án, a legnagyobb 2él i2éki magyar párt elnöke a 'agyar Dzó &ím4 !j i2éki napilapnak &sütörtökön, beszámol a a közte és :rbán 7iktor miniszterelnök közötti bu2apesti találkozó fő témáiról" Az :rbán 7iktor és Gásztor )st án közötti találkozó fő témái a magyarországi és a szerbiai álasztások oltak" Gásztor )st án a miniszterelnöknek beszámolt arról, hogy a 7'DC álasztási programja a >klasszikusnak számító aj2asági magyar kér2éseken t!lmenően * mint amilyen az autonómia, a nemzeti taná&si tör ény kér2ése az alkotmánybírósági 2öntést kö etően * fontos egziszten&iális, gaz2asági problémák sorozatá al 5V6, az elörege2ő háztartásokról történő gon2osko2ással, az egészségüggyel> is foglalkozik" A miniszterelnök pe2ig biztosította arról, hogy * ha arra a álasztási ere2mények lehetőséget a2nak * >egyértelm4en szakmailag és anyagilag is segíteni fog e
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

.G
programok meg alósításában a megfelelő alapok, alapít ányok létrehozása és az anyagi eszközök sza atolása ré én>" A magyar fél már a 7'DC szerbiai kampányában is részt esz, szakpolitikusok segítenek a szo&iális, gaz2asági, európai integrá&iós, mezőgaz2asági témák meg itatásában, >meghallgat a a problémákat, ötleteket a2hatnak azok kezelésére, megoszthatják elünk tapasztalataikat> * magyarázta Gásztor" %özölte, hogy Eu2apesten arról is beszélt :rbán 7iktorral, hogy a 7'DC miért in2ul önállóan a szerbiai előre hozott álasztásokon, és miért nem lehetséges a többi aj2asági magyar párttal aló összefogás" Dzerinte >azokkal, akik folyamatosan szembe mentek az általunk kép iselt értékekkel, a álasztások pillanatában sem m4kö2hetünk együtt, hisz tagnapig nemeztárulónak minősítettek bennünket" 'a is annak ítélnek minket, &sak éppen azt 2iktálja most az ér2ekük, hogy egy pillanatra min2ezt félrerakják, hogy meg tu2janak a álasztásokon jelenni>" Gásztor elmon2ása szerint a magyar miniszterelnök egyetértett ezzel a gon2olattal" A magyarországi álasztások kap&sán elhangzott, hogy a 7'DC pártpolitikai kampányt nem fog folytatni, >2e ilágos, hogy milyen értékren2et kép iselünk, melyik európai párt&salá2 tagjai agyunk, s ki el m4kö2tünk az elm!lt é ekben együtt akár a rehabilitá&ióról szóló jogszabály meg áltoztatása ér2ekében, akár az ösztön2íjprogramok meg alósítása ér2ekében>" 'int fogalmazott= >a 7'DC a mozgósító kampányban kí án részt enni, és min2enki el2önti maj2, hogy kire kí án sza azni>" Gásztor )st án arról is beszámolt az interj!ban, hogy 7'DC meghí ta Dzaba2kára :rbán 7iktort" A miniszterelnök már&ius 0A*én három olyan projektet keres föl, amelyre a magyar kormányzat jelentős pénzt for2ított az utóbbi é ekben" Jeleplezi a szaba2kai születés4 író, %osztolányi Kezső szobrát, megnyitja a árosi m!zeumban az ,.-/*,A-/*as é eket felele enítő képtárlatot, és meglátogatja a fel!jított zsinagógát" ,issza  C%meth Zso&tB T$s+ányos Dmagyaros<totta e&D a magyarországi e&itet Maz2a Rrpá2, az '() tu2ósítója jelenti= %olozs ár, 0/,8" február 3", &sütörtök 5'()6 * $émeth Csolt szerint a Eál ányosi $yári Dzaba2egyetem 0+ é es folyamata tette a magyarországi társa2alomban i2entitásképző tényező é a külhoni magyarsághoz aló iszonyulást, mint fogalmazott (us ányos >magyarosította el> a magyarországi politikai elit széles rétegeit" A %ülügyminisztérium parlamenti államtitkára a Eál ányosi folyamat és nemzeti integrá&ió &ím4 itafórumon a folyamat elin2ítójaként tartott előa2ást &sütörtökön %olozs áron" #lmon2ta, az eleinte Eál ányoson, maj2 (usná2für2őn megszer ezett szaba2egyetem katalizátorszerepet töltött be a %árpát*me2en&ei magyarság egymásra találásában" #nnek köszönhető, hogy a magyar politika felismerte, számára >a külhoni magyarok kér2ése megkerülhetetlen probléma, 2e egyben fantasztikus lehetőség>" $émeth Csolt szerint a román*magyar kap&solatokban is (us ányosnak köszönhető, hogy annak informális kap&solatok a román és a magyar politikusok között, és egy széles magyarországi elit tett szert >tapasztalati alapokon nyug ó romániai terepismeretre>" Az államtitkár szerint másfél é e >egyfajta bizonytalanság, kiszámíthatatlanság> jellemzi a román*magyar államközi iszonyt, >2e nem történt semmi helyrehozhatatlan isszalépés>" $émeth Csolt !gy élte, az é égére árható romániai elnök álasztás után an esély arra, hogy olyan konszoli2á&ión menjen át a magyar*román iszonyren2szer is, amilyen a magyar*szlo ák iszonyren2szerben bekö etkezett" >Iemélhetjük, a álasztások elm!lása után !jra bizalmi alapra lehet helyezni a iszonyren2szert> * fogalmazott $émeth Csolt" A bál ányosi folyamat er2élyi elin2ítója, (oró (" (ibor, az #r2élyi 'agyar $éppárt 5#'$G6 elnöke !gy élte, min2 a státustör ény, min2 a külhoniak magyar állampolgársága és az ezzel járó sza azati jog oltaképpen >(us ányos terméke>" Az e kér2ésekről folytatott tus ányosi iták ezettek el a mai alósághoz * tette hozzá"
,issza

 Cemzet.o&iti*ai K$tat)int%zetB a *;&honi magyarság számára *0te&%* a magyar

á&&am.o&gárság
Eu2apest, 0/,8" február 3", &sütörtök 5'()6 * Az állampolgárságot igénylők magas száma jelzés, hogy a külhoni magyarság számára jelentőséggel bír a magyar állampolgárság, a kötelék a magyar államhoz, függetlenül attól, hogy szimbolikus okok miatt igényelték, agy alamilyen hasznot remélnek tőle és a magyar !tle él birtoklásától" #gyebek mellett ezt tartalmazza a $emzetpolitikai %utatóintézet elemzése, amelyet &sütörtökön juttattak el az '()* hez" 'int közölték, február +*ig ,-. /01*en a2ták le kérelmüket és ,,. 03- álasztópolgárt regisztráltak a külhoni álasztói né jegyzékbe"
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

.B
Az elemzés készítői arra számítanak, hogy a regisztráltak száma alószín4leg 0// ezerig fog emelke2ni * nem utolsó sorban a külhoni magyar szer ezetek tájékoztató és segítő munkájának köszönhetően *, és a regisztráltak 2öntő többsége sza azni is fog" A legtöbben #r2élyből 5mintegy 3- ezer6 és a 7aj2aságból 5mintegy 0, ezer6 a2ták le regisztrá&iós kérelmüket" A $emzeti 7álasztási )ro2a a regisztrá&iós kérelmeket értesítési &ím szerinti bontásban teszi közre" A kettős állampolgárságot tiltó országokból ,1//*an regisztráltak" Az értesítést elektronikus !ton kérők száma mintegy 8+ ezer" Bgy a regisztrá&ió, mint a le élben történő sza azás !j2onságnak számít a külhoni álasztók részére, így a pro&e2urális nehézségek miatt élhetően ke esebben fognak sza azni, mint ahány külhoni állampolgárnak ez szán2ékában áll" 'i el a le élben sza azás során to ábbi te&hnikai nehézségek léphetnek fel * a sza azólap mellett egy azonosításra szolgáló 4rlapot is ki kell tölteniük a álasztóknak, itt értelemszer4en hiánypótlásra agy ja ításra nin&s lehetőség *, fontos kér2és lesz a le élben beérkező, ám ér énytelennek nyil ánított sza azatok árhatóan magas száma" (o ábbi nehézséget fog jelenteni * folytatták * a le élben sza azásra ren2elkezésre álló i2ő rö i2sége, alamint az, hogy több nappal a álasztás előtt postára kell a2ni a borítékokat" 7árhatóan szép számmal lesznek olyan sza azatok, amelyek a határi2ő után érkeznek be" A jelenlegi köz élemény*kutatási a2atok szerint a külhoni sza azatok nem befolyásolják lényegesen a magyarországi álasztások égere2ményét, 2e elképzelhető olyan helyzet, hogy szoros álasztási ere2mény esetén a külhoni sza azatok befolyásolhatják a kormányalakítást * írták" Iámutattak= a nemzetpolitika, a külhoniak támogatása, a kettős állampolgárság elismerése, a sza azati jog biztosítása a külhoniak számára elsősorban a nemzeti összetartozás i2eáljá al magyarázhatók" Az állampolgársági tör ény mó2osítása és a sza azati jog kiterjesztése a nemzetpolitikának &supán egyik kiemelt etülete= a magyar állam és a külhoni magyar egyének iszonyának * más formában ugyan, 2e elsőként a státustör ény által megtett * intézményesítése" %itértek arra, hogy az állampolgárságot igénylők száma meghala2ta az előzetes árakozásokat 5emlékezetes, hogy 0/,/*ben az elemzők a 0/,/*0/,8*es kormányzati &iklus égére 0//*8// ezerre prognosztizálták az állampolgárságot igénylők számát6" Február elejéig +1+ ezren igényelték az állampolgárságot, és +,/ ezren tették le az állampolgársági esküt" #z a szám min2en bizonnyal magasabb lenne, ha a fel i2éki és a kárpátaljai magyarság is aka2álymentesen igényelhette olna az állampolgárságot" Feli2ézték, hogy 0/,/*ben Dzlo ákia olyan tör ényt foga2ott el, miszerint el eszti szlo ák állampolgárságát az, aki más állam állampolgárságát megszerzi" ;krajna nem ismeri el a kettős állampolgárság intézményét, így a magyar állampolgárságot megszerzők szank&iókra számíthatnak, amennyiben a magyar állampolgárság megszerzése az ukrán hatóságok számára ki2erül" A 2iaszpórából az igénylők száma ala&sonyabb a korábbi prognózisokhoz képest" Amint az árható olt, legnagyobb számban #r2élyből és a 7aj2aságból igényelték az állampolgárságot" Iámutattak= habár iták annak arról, hogy az állampolgárság kiterjesztésének hatása összeegyeztethető*e a külhoni autonómiatörek ésekkel 5mint az a2ott magyar közösségek legfontosabb kö etelése6, ez a ita inkább aka2émiai jelleg4" A szerbiaiO aj2asági pél2a 5a 'agyar $emzeti (aná&s m4kö2ése6 bizalomra a2 okot, hogy két * elméletben különálló, 2e a politikai gyakorlatban ellenséges szán2ékkal könnyen összemosható * intézmény nem gátolja egymást * írták" <ozzátették= amennyiben előrehala2ott és ere2ménnyel ke&segtető tárgyalások lennének egy szomszé2os államban a magyar kisebbség és az a2ott állam között az autonómia létrehozásáról, !gy a magyar állampolgárok nagy száma esetleg hátráltató tényező lehetne a tárgyalások ere2ményességét tekint e" 'i el azonban jelenleg nem mutatkozik hajlan2óság a szomszé2os országok részéről 5Iománia, Dzlo ákia, ;krajna6 az autonómia*igények komoly tárgyalásá al kap&solatban, a magyar állampolgárság a külhoni magyarok számára i2entitáserősítő hatással bír" A kettős integrá&ió * az a2ott közösségbe és a magyar államhoz * is fel etheti annak a kér2ését, hogy a magyar államhoz kötő2és nem gyengíti*e az a2ott magyar közösségbe történő integrá&iót" #lméletben kötő2és*konfliktus fennállhat, a gyakorlatban iszont az állampolgárság*igénylés, az állampolgársági eskü letétele, a regisztrá&ió és a sza azás * főleg, hogy az állampolgárság*igénylésben és a regisztrá&ióban a külhoni magyar szer ezetek, pártok segítséget ny!jtanak * inkább mobilizáló erő el bír, amely a közösségépítést és a helyi &élokért aló mobilizá&iót is elősegíti * fejtették ki" Iögzítették azt is= a nemzetközi jog nem tiltja a kettős állampolgárságot" ;krajna és Ausztria ki ételé el min2en szomszé2os állam ismeri a kettős állampolgárság jogintézményét, alamint biztosítja a külföl2ön élők sza azati jogát" ,issza

KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ

;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

.E
 3or+át nagy*0+etB nin(sene* a*a'á&yai a magyarEhor+át t0rt%ne&em *$tatásána* Eu2apest, 0/,8" február 3", &sütörtök 5'()6 * A történészeknek objektí nek kell lenniük a magyarok és hor átok közös történelmének kutatásakor, és ma már nin&senek olyan korlátok, amelyek ezt megaka2ályozhatnák * mon2ta a bu2apesti hor át nagykö et egy a magyarok és hor átok együttéléséről ren2ezett nemzetközi tu2ományos konferen&ián, &sütörtökön Eu2apesten" 'egnyitó beszé2ében Mor2an Mrli&*Ia2man hangs!lyozta= 'agyarország az elsők között ismerte el a független <or átországot, maj2 segítette külpolitikai &éljai elérésében" 'a az #; tagjaiként is ugyanazokat az el eket, értékeket osztják, és aktí an együttm4kö2nek a kisebbségek é2elmében" Azt mon2ta, a magyarok és a hor átok 2inamikus államközösségben éltek, közös olt a történelmük, a közép* európai kult!rkörhöz tartoztak" )gyekeztek meg alósítani saját politikai törek éseiket, 2e az első ilághábor! min2en ilyen kez2eményezést elnyomott, meg áltoztatta a ilágot, és 'agyarország >egy nagy nemzetből kis és elége2etlen állammá ált> * jegyezte meg" <ozzátette= bár a hor átoknak sikerült >egybegy4jteniük> területeik nagyobb részét, nem az !jabb államközösség, hanem az önálló állam ,AA,*es létrehozása jelentett megol2ást" Fo2or Gál, a 'agyar (u2ományos Aka2émia 5'(A6 Eöl&sészettu2ományi %utatóközpontjának főigazgatója köszöntőjében kiemelte= a magyarok és a hor átok több mint .// é ig éltek államközösségben, és ebben az i2őszakban fegy eresen &sak egyszer, ,.8.*ban for2ultak egymás ellen" A 0/" száza2 azonban szinte kitörölte a békés, jó iszony é eit * emlékeztetett" ,AA/ után ismét lehetőség nyílt arra, hogy a két nemzet történészei előmoz2ítsák a két ország történelmének jobb megismerését, elfogultságtól mentes fel2olgozását * mon2ta, hozzáté e, az elm!lt ,+*0/ é aló2i áttörést hozott a tu2ományos kap&solatokban, azóta sok taná&skozást ren2eztek, és ezek sorába illeszke2ik a mostani konferen&ia is" A taná&skozáson felol asták $a ra&si&s (ibor üzenetét, a miniszterelnök*helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a ter ek szerint szintén beszé2et mon2ott olna, 2e nem tu2ott jelen lenni" Xzenetében a tár&a ezető azt írta= a több mint .// é olyan óriási i2ő, hogy az akkor történt események feltárásához történészek generá&ióinak egész életen át tartó munkája sem elegen2ő" Iáa2ásul a magyarok és hor átok közös történelmének utolsó száza2ában a két nép iszonyát politikai természet4 konfliktusok terhelték, ami hatással olt a kortárs történészek gon2olko2ására és a magyar*hor át iszony megítélésére is * éleke2ett" <ozzátette= több korabeli sztereotípia to ábbélt a 0/" száza2ban" $a ra&si&s (ibor kiemelte= ma már nem terhelik megol2hatatlan közjogi problémák a két nép kap&solatát, így a történészek objektí képet a2hatnak" A most kez2ő2ött konferen&ia egyik fő fela2ata az !j kutatási ere2mények bemutatása, to ábbá az, hogy a szélesebb köz éleménynek is informá&iót a2jon a magyar*hor át történeti iszonyról, annak mai megítéléséről * közölte a miniszterelnök*helyettes" 7éleménye szerint a tárgyilagos megközelítés segítheti e két nép hossz! együttélésének jobb megismerését, megértését" A kétnapos taná&skozáson, amelynek házigaz2ája az '(A, a részt e ők egyebek mellett meg itatják az ,.8.* ,.8A*es magyar*hor át iszony jellemzőit, a 2ualizmus intézményeit, a határ i2ékek helyzetét, a kulturális kötő2éseket és a magyar*hor át államközösség felbomlását" A konferen&ia &élja a magyar és hor át történészek szakmai kap&solatának erősítése, alamint a 0//0*ben, %öny es %álmán hor át királlyá koronázásának A//" é for2ulóján megren2ezett nagyszabás! történészkonferen&ia óta eltelt i2őszak tu2ományos ere2ményeinek bemutatása" ,issza  MartonyiB nem &ehet szem eá&&<tani a t%rs%gE %s az E$r).aE.o&iti*át Eu2apest, 0/,8" február 3", &sütörtök 5'()6 * A %özép*#urópa*politikát, a térségpolitikát semmi esetre sem szaba2 szembeállítani az európai integrá&iós politiká al, ezek nem egymás alternatí ái * hangoztatta a külügyminiszter az :rszággy4lés #urópai ügyek bizottságának &sütörtöki ülésén" 'artonyi 9ános azt mon2ta= &sak akkor lesz hatékony, sikeres a magyar térségpolitika, szomszé2ságpolitika, ha az #urópa*politika is sikeres" A %özép*#urópa*politika ér ényesítési terepe pe2ig jelentős részben az európai integrá&ió * tette hozzá" Bgy élte, a isegrá2i &soport komoly sikereket ért el az integrá&iós politikákban, pél2ául a többé es uniós költség etés, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika tekintetében" A isegrá2i, közép*európai ér2ekek gyakran azonosak agy hasonlók, így azokat egységesen ér ényesíthetik az országok" <asonlóak az ér2ekek az energiapolitika, a személyek szaba2 mozgása és munka állalása, a bő ítés, a nagy integrá&iós iták, a tagállami és
KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ ;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

.>
uniós hatáskörök, alamint a közös kül* és biztonságpolitika jelentős területei * a keleti partnerség agy ;krajna * onatkozásában * magyarázta" A külügyminiszter megjegyezte= a kül* és biztonságpolitikai szempontból erősebb unió nem&sak #urópa egészének, hanem az egyes tagállamoknak, így 'agyarországnak is előnyös" Az elm!lt i2őszakban az #; jelentős külpolitikai sikereket ért el, pél2ául a Dzerbia és %oszo ó közötti párbeszé2ben" <ozzáf4zte= fontos a jobban koor2inált európai é2elmi ipar megteremtése is" 'artonyi 9ános elmon2ta= #urópában a pénzügyi stabilitás helyreállt, az elm!lt é ben megin2ult a kilábalás a gaz2asági álságból" Az európai folyamatok ke2 ezően alakulnak, a közép*európai és magyar folyamatok pe2ig még ke2 ezőbben * fogalmazott" Bgy látja, min2en nehézség ellenére %özép*#urópa gaz2asági szempontból a leg2inamikusabb térség a kontinensen" ;gyanakkor to ábbra is gon2ot okoz a munkanélküliség, és e tekintetben óriási különbségek annak a tagállamok között * mon2ta" Az alapszerző2ések mó2osításáról a tár&a ezető közölte= nem biztos, hogy min2ent az #;*nak kell égeznie, az a2ószabályozásnak pél2ául tagállami hatáskörben kell mara2nia" 9ó lenne ugyanakkor egy jól m4kö2ő, egységes energiapia&, 2e a saját energiapolitikáját min2en országnak magának kell meghatároznia * mon2ta 'artonyi 9ános" Eraun 'árton 5Fi2esz6 az ülésen a magyar külpolitika ere2ményei között említette az unorto2oL gaz2aságpolitika elfoga2tatását, a politikai táma2ások ki é2ését, alamint azt, hogy a kormány kö etkezetes, kiszámítható #urópa*politikát folytat" A kép iselő arról kér2ezett, hogy a katalán és skót függetlenségi törek ések segíthetik*e a nemzetpolitikai &élokat" 'artonyi 9ános !gy álaszolt, hogy ó atosan kell kezelni ezt a fel etést, az összefüggés keresését, hiszen a katalánok megkapták az autonómiát, 2e ennél is to ább mennének a függetlenség kö etelésé el" A skótok jogát pe2ig senki sem itatja, hogy népsza azást ren2ezzenek a függetlenségről * mon2ta" ;ghy Attila 5Fi2esz6 az ukrajnai helyzetről ér2eklő2ött" A külügyminiszter kijelentette= készen kell állni min2en lehetséges helyzetre, és a magyar kormány felkészült" Az ukrajnai helyzet egyelőre nem romlik, nem alószín4 a polgárhábor!, agy az, hogy komolyan felmerüljön az ország szétszaka2ásának eszélye * éleke2ett" <ozzáf4zte= egyik félnek sem áll ér2ekében a égsőkig élezni a helyzetet" <ör&sik Ii&hár2 5Fi2esz6, a bizottság elnöke azt mon2ta, hogy >a magyar kormány a sarkára állt> az #;*ban, és kép iselte a magyar nemzetet" ,issza

;6; Y 1 2INJ6N )O7 96NNTARTRA

észítetteI Coér risztina

KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ

;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

.C
a Figyelőben előfor !l" r#$i %&'(e)* + N(, + .N + ./ + N(,$ + K.0 + .aN1( + É0 + 2/ + 2g + Ng + .R + N3E0TN"pszabads'g 2ag&ar Nemzet 2ag&ar +0rlap N"psza,a K$l%oni 2ag&ar Sa*t!szolg'lat 2ag&ar Narancs Élet "s Irodalom Ras'rnapi +0rek Ril'ggazdas'g Napi 7azdas'g 2ag&ar R'di! N&el, "s T dom'n&

Ro45nia

0,lo$5)ia 0,erbia /or$5&or(,5g 0,lo$'nia U)ra6na 7!(,&ria

A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó Bi%ari Napl!, Brass!i Lapok, 6rdon.ro, 6rd"l&.ma, +argita N"pe, +'romsz"k, Kr!nika, 2aszol.ro, N& gati )elen, Szabads'g, TransindeW, 2anna.ro? 6rd"l&i Napl!? 6rd"l&i Riport? K(zpont.ro? Szatm'ri 9riss P*s'g? Sz"kel&%on.ro? Szatm'ri 2ag&ar +0rlap? Rom'niai Online +0r%at'r? Reggeli P*s'g? :d,ar%el&i +0rad! P* Sz!, 9el,id"k.ma, Szabad P*s'g, Szabad P*s'g Online, B mm.sk, Iaram"ter.sk, Kom'romi Lapok? +0rek.sk 2ag&ar Sz!, +"t Nap, Iannon RTR, Ra*das'g.ma P* 2ag&ar K"pes P*s'g, 2ag&ar 6g&es$letek Sz(,ets"ge N"pM*s'g <Lend,a=, 2 ra,id"ki 2ag&ar R'di! K'rp'ti Igaz Sz!, K'rp'tal*a, K'rp'tIn5o, Beregi +0rlap? :kra*nai 2ag&ar Jemokrata Sz(,ets"g - +0rek? K'rp'tal*a.ma? Tiszane3s B"csi Napl!

KIS6BBSÉ7I SA)T898K:SZ

;i,itas 6 ropica ;entralis <;6;= • +-...> B dapest? Szentp"teri. . .@.. •  ABCB@ D@E C.CE? %ttp#FF333. cecid.netF admin@cecid.net

G@.E-@G-@H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful