Dimenzije, oblasti i pokazatelji u Indeksu

DIMENZIJA A Stvaranje inkluzivne kulture
A.1 Izgradnja zajednice
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.1.7 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Svako osjeća da je dobrodošao Učenici pomažu jedni drugima Školsko osoblje međusobno dobro surađuje Školsko osoblje i učenici ophode se jedni prema drugima s poštovanjem Postoji partnerski odnos između školskog osoblja i roditelja/staratelja Školsko osoblje i školska uprava dobro surađuju Sve lokalne zajednice uključene su u školu

INKLUZIVNE ŠKOLE INKLUZIVNE ZAJEDNICE
INDEKS INKLUZIVNOSTI

A.2 Uspostava inkluzivnih vrijednosti
Od svih učenika se očekuje mnogo Školsko osoblje, školska uprava, roditelji/staratelji i učenici dijele filozofiju inkluzije Učenici se podjednako uvažavaju Školsko osoblje i učenici odnose se jedni prema drugima kao prema ljudskim bićima i kao prema osobama s određenom ''ulogom'' Školsko osoblje nastoji ukloniti prepreke za učenje i učešće u svim vidovima škole Škola se bori da smanji sve oblike diskriminacije

UKLJUČITE SE!
Akcioni plan
Roditelji Nastavnici Psihološka i pedagoška služba Kritički prijatelj

DIMENZIJE INDEKSA

A.2.5 A.2.6

Općina

DIMENZIJA B Stvaranje Inkluzivne politike

B.1 Razvoj škole za sve
B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 Zapošljavanje i unapređivanje školskog osoblja je pravično Novom školskom osoblju se pomaže da se uklopi u školsku sredinu Škola nastoji primiti sve učenike iz lokalne zajednice Školska zgrada i prostor uređeni su tako da budu pristupačni za sve Svim novim učenicima se pomaže da se uklope u školsku sredinu Škola organizira odjeljenja tako da se uvaže sva djeca

e in kluz ivne pol itik e

voj Raz

Učenici Nevladine oraganizacije Osobe s informacijama Dom zdravlja Ministarstva Pedagoški zavod

Lokalna zajednica Policija Poduzetnici

inkl uziv

B.2 Podrška različitostima
Svi oblici podrške su koordinirani Aktivnosti za usavršavanje školskog osoblja pomažu školskom osoblju da odgovori na različitosti među učenicima Politika ''posebnih obrazovnih potreba'' je politika inkluzije Pravilnik za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama koristi se za smanjivanje prepreka za učenje i učešće svih učenika Podrška za djecu koja uče engleski kao dopunski jezik, usklađena je sa podrškom učenju Politika podrške odgoju i ponašanju povezana je sa politikom razvoja školskih programa i podrške učenju Smanjeni su pritisci od disciplinskih isključivanja učenika Smanjene su prepreke za pohađanje nastave Nasilno ponašanje je smanjeno

ne

anj

pra

Plan razvoja škole

Vijećnici Centar za socijalnu zaštitu

ljav

kse

B.2.5 B.2.6 B.2.7 B.2.8 B.2.9

Os miš
Stvaranje inkluzivne kulture

DIMENZIJA C Razvijanje Inkluzivne prakse

C.1 Organiziranje nastave i učenja
C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 Nastava se planira tako da svi učenici mogu da uče Nastavni sati potiču učešće svih učenika Nastavni sati razvijaju razumijevanje različitosti Učenici su aktivno uključeni u učenje Učenici uče kroz zajednički rad Ocjenjivanje doprinosi postignuću svih učenika Disciplina u učionici zasniva se na uzajamnom poštivanju Nastavnici planiraju, održavaju i procjenjuju nastavu kroz zajedničku suradnju C.1.9 Pomoćnici nastavnika pomažu učenju i učešću svih učenika C.1.10 Domaći zadaci doprinose učenju svih učenika C.1.11 Svi učenici učestvuju u vanškolskim aktivnostima C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5

Škole

C.2 Mobilizacija resursa

Različitosti među učenicima koriste se kao resurs za nastavu i učenje Stručnost školskog osoblja u potpunosti se koristi Školsko osoblje razvija resurse za podršku učenju i učešću Resursi u zajednici su poznati i koriste se Školska sredstva pravično su raspoređena, tako da podržavaju inkluziju

INKLUZIJA u znači UČEŠĆE SVU učenju i igri za de! djecu i mlade lju

INKLU ZI preds JA tavlja PODR školam ŠK a OSJET da postan U u L u porij JIVIJE ZA R A e iskust klu, interes ZLIKE iranjim vima, zna a, vještin ama d nju i jece i mlad ih ljud i!

ŠTA JE INKLUZIVNI RAZVOJ?
Promjena u školi postaje INKLUZIVNI RAZVOJ kada je zasnovana na inkluzivnim vrijednostima...

KAKO VAM INDEKS INKLUZIVNOSTI MOŽE POMOĆI U RAZVOJU VAŠE ŠKOLE?

*

KAKO KORISTITI INDEKS?

pravednost

INKLUZIVNE VRIJEDNOSTI

učešće održivost prava suosjećanje poštivanje različitosti zajednica

Omogućava detaljnu SAMOPROCJENU svih aspekata škole.

INDEKS INKLUZIVNOSTI: razvoj učenja i učešće u školama

Učešće podrazumijeva učenje, igru ili rad, u suradnji sa drugima. Uključuje mogućnost izbora i izražavanja svog mišljenja o onome što radimo. Na dubljem nivou, znači da smo priznati, prihvaćeni i poštovani zbog nas samih.

ZIVNOSTI: INDEKS INKLU la za ija je skup mater OCJENI PR O M A podršku S le ško , svih aspekata tivnosti na uključujući ak stavničkim na igralištu, u učionicama! zbornicama i

INDEKS INKLUZIVNOSTI POTIČE SVE zaposlene u školi, roditelje/staratelje i djecu da doprinesu inkluzivnom razvojnom planiranju i njegovoj provedbi u praksi!

Inkluzivni razv oj podrazum ijeva upoređivanje postojećeg stanja u ško li, s aktivnost ima koje treba po duzeti kako bi škola postal a inkluzivnija.. .
FAZE INDEKSA INKLUZIVNOSTI

Početak rada s Indeksom

Podrazumijeva RAZVOJ onoga što vi vjerujete da je ispravno, a ne onoga što drugi od vas traže da radite.

Procjena postojećeg stanja u školi

Povezivanje naših aktivnosti sa našim vrijednostima može predstavljati naš najpraktičniji korak u pravcu poboljšanja rada škole!

INKLUZIVNE VRIJEDNOSTI stavlja u središte razvojnog procesa.

Pomaže vam da, na najbolji način, iskoristite sve ono što već radite, U CILJU RAZVOJA VAŠE ŠKOLE. Pomaže vam u organizaciji plana, tako da PROMJENE BUDU ODRŽIVE tokom vremena.

Praćenje i procjena rada s Indeksom

Osmišljavanje inkluzivnog plana razvoja škole

Inkluzija u obrazovanju podrazumijeva i prepoznavanje da:
su SVA djeca, mladi ljudi, roditelji/staratelji i zaposleni JEDNAKO vrijedni; ü su razlike među djecom i mladim ljudima izvori podrške učenju, a ne problemi koje treba prevazići; ü djeca i mladi imaju pravo na KVALITETNO REDOVNO OBRAZOVANJE u lokalnoj zajednici; ü se sva djeca mogu suočiti sa PREPREKAMA ZA UČENJE I UČEŠĆE, a ne samo djeca s ometenostima, ili ona za koju se smatra da 'imaju posebne obrazovne potrebe'; ü pokušaji prevazilaženja prepreka za učenje i učešće djece i mladih, čiji su problemi u središtu naše pažnje, mogu biti i od veće koristi za druge; ü su RAZVOJ ZAJEDNICE I ZAJEDNIČKIH VRIJEDNOSTI podjednako važni za školu, kao i postignuće djece;

ü

Pomaže vam u POBOLJŠANJU RADA ŠKOLE za zaposlene, roditelje/staratelje, kao i za djecu i mlade ljude. Omogućava da svačije znanje i mišljenje doprinesu tom procesu.

Provedba prioriteta

Oslanja se na ono što vi i drugi već znate o školi.

DIMENZIJE I OBLASTI
Podržava vas u realizaciji vašeg plana i, ukoliko je potrebno, njegovoj modifikaciji.

POKAZATELJI Pomažu vam da se usredsrijedite na promjene koje treba razmotriti.

PITANJA Doprinose detaljnoj procjeni stanja u školi, kako bi se obradila i „osjetljiva” pitanja.

Osigurava da ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN dovede do istinskih promjena, i da on ne bude samo politika na papiru za vanjsku upotrebu.

Strukturiraju vaša razmišljanja o planovima za promjenu škole.

ü treba razvijati odnose između škola i lokalnih zajednica;
je INKLUZIJA U OBRAZOVANJU jedan vid SOCIJALNE INKLUZIJE;
*

Autori: Tony Booth i Mel Ainscow